Ministerul Dezvoltării şi Prognozei

Strada Ministerului nr. 2-4, Bucureşti, România

Programul Phare 2000
Coeziune Economică şi Socială
Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale

Formular de Cerere de Finanţare Nerambursabilă Linie de Buget RO-0007.02.01

Numele solicitantului:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Dosar Nr. (doar pentru uz intern)

Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002

I. 1. Titlu

PROIECTUL Descriere FUNCŢIONARI MAI INSTRUIŢI, CETĂŢENI MAI MULŢUMIŢI

1.2

Localizare: Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, România

Tara, regiune, oras 1.3 40050 EUR Suma ceruta de la Autoritatea Contractanta 76,56 % din costul proiectului total al

1.4 Rezumat Maxim 10 linii (a se include informatii despre (a) scopul proiectului, (b) grupurile tinta si (c) activitatile principale, specificand codul CAEN). La începutul secolului 21 se remarcă din ce în ce mai acut necesitatea ridicării calităţii serviciilor către cetăţenii. Depăşind mentalităţi învechite în care importantă era doar realizarea planului de muncă, acum cetăţeanul nu este numai principalul beneficiar al serviciilor puse la dispoziţia lui de către angajaţii instituţiilor administraţiei publice locale ci şi evaluatorul calităţii acestor servicii. Într-o instituţie mare, care cuprinde cca. 450 de angajaţi cu diferite grade de specializare educaţională, cu nivele diferite de expertiză în administraţia publică, dar unde absolut toţi sunt în slujba cetăţeanului este normal să existe o preocupare continuă pentru îmbunătăţirea calităţii prestaţiei lor profesionale. Având în vedere tendinţa actuală de ridicare a gradului de cunoştinţe necesare deservirii serviciilor către cetăţean, un proces de învăţare continuă, de însuşire a noţiunilor legislative şi de management operaţional reprezintă ţinta unei largi campanii profesionale iniţiate în Primăria municipiului Cluj-Napoca. Pentru a fi convinşi de calitatea materialelor elaborate şi a procesului de învăţare pentru adulţi am apelat la un parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continuă a Funcţionarilor Publici Cluj - instituţie cu recunoscută activitate specifică şi reprezentanţi ai Institutului de Formare Economică şi Socială Cluj, care posedă expertiză ridicată în domeniul perfecţionării continue. Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de angajaţii primăriei către cetăţenii municipiului Cluj-Napoca, prin creşterea gradului de instruire a lor.

Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002

- -2

Project management for Public Administration . ♦ Informatică aplicată. adică 450 de angajaţi cu normă întreagă. ♦ Legislaţie administrativă ( Constituţia României.-3 . and . incluzând aici primarul.realization a data base for the project evaluation . the vicemayors and the local secretary.the coursses and seminars. Alcătuirea bazei de date pentru evaluarea progresului făcut de angajaţi. Dezvoltarea identităţii şi capacităţii organizaţionale a echipei de lucru. The main activities are: .Computer . of course the manegement staff. Evaluarea proiectului 5. evaluarea şi continuarea activităţii) în următoarele domenii. ♦ Noţiuni de politici publice şi regionale.The market economy basic knowledges. etc). etc) ♦ Bazele economiei de piaţă şi contabilitate primară Translation into English The aim of the project is to improve the quality of the services provides by the municipality. relaţii cu cetăţenii. Legea finanţelor publice locale. viceprimarii şi secretarul.mass media campaign Our partners in this project will be: The Regional Center for Continuing Learning for Civil Servants Cluj and The Social and Economic Formation Institute. pregătirea curriculei şi a suporturilor de curs. including the mayor. The aim will be reached improving the municipality civil servant skills in: . 3.Grupul ţintă identificat este compus din TOŢI angajaţii instituţiei Primăriei municipiului Cluj-Napoca. cod CAEN 8042 şi 7414: ♦ Managementul instituţiilor publice (comunicare. Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . The benefiary of this project will be all the City of Cluj-Napoca citizens. Instruirea propriu-zisă. The target group is formed by the 450 employees and.Public and Regional Policy . Activităţile principale ale proiectului sunt: 1. Legea privind statutul funcţionarului public. 2. Legea Administraţiei Publice Locale. .Legislation. 4. susţinerea cursurilor. Campanie mass-media Managementul activităţilor de perfecţionare profesională ( identificarea nevoilor.

Descrieti obiectivele proiectului.5 Maxim 1 pagina. politicile care susţin reforma administrativă. capit. Încercăm prin Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . inclusiv printr-un proces de educaţie continuă sunt obiective comune atât la nivelul UE cât şi în planurile de acţiune la nivel naţional. o mai bună înţelegere a nevoilor şi aşteptărilor reciproce f) Întărirea prestigiului instituţiei. Furnizati urmatoarele informatii: (a) identificarea necesitatilor si constrangerilor percepute in regiune/zona (b) lista grupurilor tinta si estimarea anticipata a numarului beneficiarilor directi si indirecti (c) motivele alegerii grupurilor tinta si a activitatilor (d) relevanta proiectului pentru grupurile tinta (e) relevanta proiectului pentru obiectivele programului (f) relevanta proiectului pentru prioritatile programului Conform Raportului privind progresele României în pregătirea aderării la Uniunea Europeană (2001 Regular Report on Romania ‘ s Progress Towards Accession. 1. 11-12) „creşterea gradului de educaţie şi transparenţă în administraţia publică locală şi centrală reprezintă o provocare majoră pentru România".-4 Justificare . al serviciilor oferite de municipalitate. Obiective Obiectivul pe termen lung: creşterea calităţii serviciilor oferite de către angajaţii primăriei cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca Obiectivul general.1. Prea puţina cunoaştere a noţiunilor de specialitate (administraţie publică) în rândul angajaţilor primăriei. Aşa cum s-a hotărât în Consiliul Europei de la Lisabona şi Nisa. Sunt necesare eforturi susţinute pentru reforma administraţiei publice care în prezent este carenţată prin fragmentarea structurilor administrative şi ambiguitatea descentralizării resurselor şi responsabilităţilor la nivel local. e) Îmbunătăţirea dialogului angajat-cetăţean. imediat: dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi creşterea gradului de cunoştinţe a celor 450 de angajaţi din Primăria municipiului Cluj-Napoca.6 Maxim 3 pagini. împreună cu carenţele de comunicare observate în relaţia cu cetăţeanul se constituie în necesităţi evidente de specializare percepute şi la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca. prin lipsa de personal instruit. Asocierea conceptului de cetăţean cu cel de consumator. în cazul nostru. trebuie să devină o adevărată prioritate şi obişnuinţă cotidiană pentru angajaţii primăriei. Obiective specifice: a) Informarea angajaţilor primăriei şi cetăţenilor municipiului asupra paşilor şi acţiunilor care vor fi întreprinşi pentru atingerea scopului proiectului b) Instruirea angajaţilor c) Realizarea unor servicii transparente şi de calitate puse în slujba cetăţeanului d) Verificarea şi evaluarea competenţelor dobândite în urma acestei specializări.

Grupul ţintă este constituit din angajaţii cu normă întreagă ai Primăriei municipiului ClujNapoca . perfecţionarea profesională conferă un plus de eficienţă si calitate activităţii la locul de muncă. a înţelegerii mecanismelor specifice acestui domeniu vor înlesni procesele profesionale şi relaţia funcţionar .cetăţean. în beneficiul creşterii calităţii şi eficienţei.-5 .proiectul nostru să punem o cărămidă la procesul de schimbare a mentalităţilor privind calitatea actului administrativ oferit de instituţiile administraţiei publice locale beneficiarului. Având rol deosebit în motivarea individului. ale altor instituţii ale administraţiei publice locale sau centrale sau sunt membrii comunităţii de afaceri sau media. managementului resurselor umane fiind un obiectiv principal al programului.cetăţeanul municipiului. Îmbunătăţirea imaginii. Profesionalizarea funcţionarilor asigură baza consolidării instituţionale a reformei administraţiei publice. este tot atât de adevărat că ritmul de schimbare. pentru îmbunătăţirea activităţilor din funcţia publică. prin angajaţii şi programele-servicii pe care le derulează este pusă. deci este moral ca funcţionarul public să tindă şi să beneficieze de un statut profesional cât mai înalt. Activităţile abordate în cadrul perfecţionării angajaţilor au relevanţă." a fost concretizata ideea acestui proiect. Dovadă a acestui fapt sunt desele reclamaţii primite de angajaţii primăriei la adresa calităţii muncii si a atitudinii lor. Pe baza prioritatii nr 1 a actualuilui Program Phare: "Calificarea si recalificarea fortei de munca in scopul de a o face mai adaptabila la nevoile in continua evolutie de pe piata muncii. In contextul activitatilor pentru aderarea la UE. în totalitate în slujba cetăţeanului. devine o prioritate. cei care vor fi supuşi acestui proces de perfecţionare. modificare şi adăugire al cadrului legislativ international care reglementează activitatea funcţionarilor publici este foarte alert. Va fi stimulat spiritul de echipă şi iniţiativa din partea funcţionarilor. procesul de reforma al administratiei publice romanesti. dar determină şi formarea unor aptitudini de reacţie şi asumarea unor responsabilităţi necesare în activitatea cu publicul. prin conţinutul lor. Angajaţii municipalităţii. Este evidentă necesitatea perfecţionării tuturor angajaţilor primăriei (450 de angajati cu norma intreaga-grupul tinta). Procesul de acumulare a unor anumite cunoştinţe. îmbunătăţirea relaţiei angajatcetăţean prin ridicarea cunoştinţelor. De asemenea. în care grupurile ţintă sunt adulţii este unul îndelungat dar deosebit de important nu numai pentru cei implicaţi direct în procesul de acumulare a cunoştinţelor. O altă componentă importantă este impactul psihologic şi creşterea încrederii de sine pe care un bagaj de cunoştinţe adecvat îl va conferi angajaţilor. a procesului de comunicare. Municipalitatea. ei se constituie în potenţiali beneficiari ai serviciilor oferite de către angajaţii municipalităţii. familiarizarea cu politicile şi procedurile comunitare pe care funcţionarii vor Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . cât mai ales din punctul de vedere al beneficiarului. referitor la funcţia publică.450 persoane iar numărul de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului sunt toţi cetăţenii municipiului. vor deţine un set de cunoştinţe şi aptitudini care le va permite să se adapteze cerinţelor tot mai ridicate. Propunerea de cursuri de specializare cuprind nu numai cunoştinţe teoretice. Dorim întărirea capacităţii instituţionale şi administrative de a implementa aquis-ul comunitar. Societatea civilă. aceasta necesitând un proces de perfecţionare şi reînnoire a cunoştinţelor angajaţilor. prin vectorul său CETĂŢEANUL este evaluatorul activităţii funcţionarilor. a celor responsabili cu oferirea serviciilor şi soluţiilor administrative. atâta vreme cât relaţia de comunicare cu cetăţeanul şi comunicare intrainstituţie este deficitară. incluzand perfectionarea functionarilor publici. Indiferent că aceştia operează ca persoane fizice sau sunt reprezentanţii unor organizaţii nonguvernamentale. nu numai grupului ţintă. Rezolvarea problemelor de comunicare. va aduce beneficiu întregii comunităţi. Activităţile acoperă o arie de cunoştinţe de specialitate necesare oricărui funcţionar public.

verificarea conţinutului infomativ al cursurilor Activităţile: 1.sugestii făcute de solicitanţi . în relaţia cu petiţionarul-beneficiar . Dezvoltarea identităţii şi capacităţii organizaţionale a echipei de lucru prin: . Activităţi principale: I. petiţiilor cu cereri administrative.-6 . răspunsurile primite sau alte probleme specifice. modalitatea de rezolvare. va contribui la eficientizarea relaţiei cu beneficiarul. de ajutor social.3. Cuprinde titlul.formare şi informare reciprocă a membrilor echipei de lucru în legătură cu acţiunile comune care vor fi desfăşurate . In acest sens.trebui să le aplice. chestionare care vor aborda probleme de natură administrativă întâmpinate de petiţionari .12.împărţirea materialelor infomative privind desfăşurarea cursurilor şi seminariilor.folosirea de indicatori fizici şi statistici cu privire la numărul de solicitări depuse de cetăţeni. municipalitatea.10 Desfăşurarea propriu-zisă a modulelor educaţionale. va avea siguranţa unei imagini instituţionale mult îmbunătăţite. creşterea gradului de cunoştinţe a funcţionarului. De asemenea.stabilirea orarului de desfăşurare a modulelor .7 Descrierea detaliata a activitatilor Maxim 9 pagini. în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: Activităţile: 4-8. Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .13-14 II. .Curierul Primăriei Activităţile: 2.stabilirea responsabilităţilor lectorilor şi experţilor . descrierea detaliata a fiecarei activitati.10 Alcătuirea bazei de date a proiectului pentru evaluare progresului făcut în comunicare cu cetăţenii de către angajaţii primăriei: . IV. Punctual.aplicarea de chestionare celor care se prezintă la municipalitate. De asemenea apariţii şi în audio-vizual. a activităţilor de evaluare şi testare celor implicaţi direct . 1.12. ai cărei angajaţi vor fi mult mai informaţi profesional şi mai încrezători în forţele proprii.pregătirea materialelor informative şi a metodologiei de lucru .4-8. medical sau de orice altă natură unde serviciile primăriei trebuie să fie puse în slujba cetăţenilor Activităţile:11.2. cereri de spaţiu locativ. Apariţia periodică în oficiosul propriu . descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie confundata cu planul de actiune (a se vedea 1. III.intervenţii în media scrisă cu articole specifice .9. natura lor.9). pentru stabilirea unui contact profesional de calitate.9 Campanie de informare desfăşurată în cadrul grupului ţintă şi în mass media: .date privind natura cererilor exprimate.

materiale. .4-8.împărţirea responsabilităţilor pentru grupul de lucru . diverse Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca - Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .Prezentarea curriculei detaliate .V.sondaje de opinie Activităţile: 1.formularea misiunii şi a cartei echipei Durata 4ore Participanti –membrii grupului de lucru Resurse : specialiştii implicaţi Locul: Cluj-Napoca. norme şi valori ale grupului de lucru . Evaluarea proiectului: .monitorizarea activităţilor şi acţiunilor. susţinerea administrativă (pregătirea desfăşurării) Durata 40 ore Participanti –membrii grupului de lucru Resurse : specialişti din cadrul primăriei.10 Descrierea activităţilor: Activitatea 1 • Sesiune de lucru inaugurală . a desfăşurării proiectului pe toată durata sa. membrii organizaţiilor partenere Locul: Cluj-Napoca.stabilirea componenţei grupurilor de cursanţi şi succesiunea modulelor • Sesiune de lucru pregătitoare pentru identificarea modalităţilor de întâlnire cu membrii grupului ţintă Durata 14 ore Participanti 15 –membrii grupului de lucru Resurse : specialişti din cadrul primăriei. Primăria municipiului Cluj-Napoca Activitatea 3 Sesiune de lucru Multiplicarea suporturilor de curs.comunicare. organizarea si structurarea echipei de lucru . Primăria municipiului Cluj-Napoca Activitatea 2 • Sesiune de lucru pregătitoare pentru prezentarea materialelor de curs şi a metodologiei individualizate .3.stabilirea componenţei grupelor .etapizarea cursurilor .dezvoltare organizaţională .-7 .viziune.evaluări intermediare şi finale .

coş de hârtie. pixuri. lampadare. un tel fax. un copiator. alţi membrii ai echipei de proiect Locul: Cluj-Napoca. zugrăveli şi igienizări.cumpărarea mobilierului (2 birouri. . Activitatea 9 • Identificarea şi dotarea unui spaţiu în care va funcţiona biroul administrativ al proiectului. o imprimantă. Activitatea 11 Crearea bazei de date • • Strângerea de informaţii şi date statistice Elaborarea şi aplicarea de chestionare cu întrebări referitoare la necesităţile proiectului • Interpretarea datelor. Durata 10 luni.dotarea cu materiale consumabile (cartuş imprimantă. suporturi de curs Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca. şi alte bunuri necesare muncii într-un birou) Durata 2 săptămâni (80 de ore) Participanţi –membrii grupului de lucru şi voluntari din cadrul primăriei Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca Activitatea 10 Campania de mass-media pentru informarea opiniei publice asupra activităţilor proiectului • • Scrierea de articole. hârtie xerox şi imprimantă. elaborarea materialelor pentru emisiuni radio-TV Participarea la emisiuni pentru diseminarea informaţiei Durata toată perioada de desfăşurare a proiectului Participanţi – specialişti în relaţia cu presa. 1 post computer. 2 scaune. jaluzele.Activitatea 4-5-6-7-8 Sesiuni de lucru • • • Desfăşurarea propriu-zisă a cursurilor şi seminariilor Evaluarea cunoştinţelor la sfârşitul modulelor Se va elibera un certificat de către Centrul Regional de Formare Continuă a Funcţionarilor Publici Cluj şi de către Facultatea de Administraţie Publica a UBB. şi aplicarea rezultatelor în munca de consiliere Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . un cuier.-8 . hârtie de scris. etc) . Participanţi 450 de angajaţi ai primăriei împreună cu lectorii şi specialiştii Resurse : specialişti din cadrul primăriei.

• Evaluarea proiectului se va face la termene prestabilite: evaluări intermediare. Durata 10 luni pentru monitorizare şi 100 de ore pentru evaluare şi audit Participanţi – membrii ai echipei de proiect şi voluntari. În cadrul evaluării va fi întocmit şi auditul financiar. membrii ai APD Cluj Locul: Cluj-Napoca Activitatea 12 Urmărirea performanţelor înregistrate in derularea proiectului prin reflectarea impresiei/interesului publicului/cetăţeanului pentru serviciile oferite de municipalitate Durata: ultimele 6 luni ale proiectului Participanţi: echipa proiectului şi angajaţi ai primăriei Activităţile 13-14 Monitorizarea şi evaluarea proiectului • Monitorizarea se va desfăşura pe toată perioada de implementare a proiectului. Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca O componentă importantă a activităţii este realizarea unui număr de cca 600 de seturi de evaluare. procese verbale.-9 . Descrierea detaliata a: Metodologia (a) metodelor de implementare (b) motive pentru alegerea metodologiei propuse (c) cum intentioneaza proiectul sa continue eventual un proiect anterior sau activitati anterioare (d) proceduri de evaluare interna Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . evaluatori şi auditori externi. chestionare şi interviuri aplicate grupului ţintă şi beneficiarilor. la sfărşitul fiecărui modul educaţional. si alte evaluari la finalul proiectului. etc. Metodele folosite vor fi cele clasice: jurnalul acţiunii.8 Maxim 4 pagini. care vor fi oferite participanţilor la perfecţionare si altor reprezentanţi de instituţii interesate. Pentru a se întocmi o evaluare pertinentă a rezultatelor proiectului vor fi stabiliti indicatori de impact. Evaluarea va cuprinde toate informaţiile necesare unui exemplu de urmat şi de alţii.Durata toată perioada de desfăşurare a proiectului Participanţi – membrii ai echipei de proiect şi un sociolog. 1. fizici şi calitativi care să evidenţieze gradul de atingere a standardelor propuse la începutul proiectului.

Cele 5 module importante vor constitui tot atâtea sesiuni de perfecţionare. urmând ca punerea în practică a tuturor cunoştinţelor însuşite să se realizeze personalizat. nu numai la finalul programului. şi cu urmări atât de favorabile. discutiile pe marginea conceptelor teoretice au rolul de a dezvolta capacitatea indivizilor de a pune in practica notiunile dobandite.10 - . Activităţile de formare îmbină dezvoltarea competenţei tehnice cu capacitatea organizaţională punând accent atât pe stimularea dezvoltării personale cât şi pe dezvoltarea echipei în ansamblul său. chestionare conţinând întrebări referitoare la funcţionarea. Monitorizarea proiectului . Evaluarea rezultatelor se va realiza prin: A. contacte directe şi utilizarea tehnologiei informaţiei) şi se baza în primul rând pe strategia dovedită eficace a impactului personal şi al discuţiilor care abordează fiecare membru al grupului ţintă în parte. c) În ultimii ani au mai fost cazuri când angajaţi ai municipalităţii au participat la diferite forme de specializare şi ridicare a calităţii cunoştinţelor lor profesionale.utilizând metode clasice : jurnalul acţiunii. ecouri din presă. înregistrări audio şi video ale activităţilor şi rezultatelor obţinute. acoperire mediatică. urmate de evaluări periodice. b) Este dovedit faptul că o bună instruire se poate face prin intermediul unor serii de cursuri şi seminarii. Seminariile desfăşurate pe parcursul proiectului vor avea ca rezultat informarea grupului ţintă. existând posibilităţi de evaluare a cunoştinţelor la fiecare sfârşit de modul . Cursurile au rol de transmitere a cunoştinţelor în timp ce seminariile. coeziunea instituţională şi deservirea cu servicii publice de calitate a cetăţeanului. Metodele de promovare şi diseminare utilizează tehnici complexe (publicaţii proprii. procese verbale ale diferitelor acţiuni. Un proces de învăţare.(e) nivelul de implicare si activitatea altor organizatii (parteneri sau altii) in proiect (f) justificarea rolului fiecarui partener (g) echipa propusa pentru implementarea proiectului (pe functii: nu este nevoie a se include nume ale persoanelor in aceasta sectiune) a) Implementarea proiectului se va face prin intermediul unor serii de cursuri şi seminarii de perfecţionare în care vor fi implicaţi toţi cei 450 de angajaţi ai municipalităţii. Se va opta pentru lucrul în echipe restrânse de max 20-25 de persoane pentru a favoriza participarea şi implicarea afectivă şi efectivă a cursanţilor la procesul de acumulare a cunoştinţelor. cu un impact limitat şi de scurtă durată. B. d) Pe toată durata desfăşurării proiectului vor fi monitorizate activităţile desfăşurate. care s-ar adresa întregului corp al funcţionarilor.pe toată durata lui de desfăşurare . cererile şi părerea. organizarea sau implicarea grupului ţintă sau a beneficiarilor în proiect. în care ar fi cuprinse module absolut necesare pentru activitatea tuturor angajaţilor unei primării ar fi benefic pentru întreaga comunitate. Analiza studiilor de caz propuse in modulele de specialitate. Evaluarea activităţii informative a seminariilor prin: . nu doar pentru membrii grupului ţintă. Până acum au mai avut loc activităţi de specializare dar nu atât de complexe. susţinerea teoriilor şi implicarea individului.pre/post-test de cunoştinţe si aptitudini Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . de schimb de idei. dar în domenii specifice. ridicarea nivelului lor de cunoştinţe.

numărul de beneficiari direcţi care.chestionare de opinie şi interviuri aplicate persoanelor înregistrate în baza de date D. Primăria • Management proiect municipiului Cluj. să fie lectorii proiectului şi evaluatori interni. De asemenea vom beneficia de aportul profesional al membrilor Asociaţiei Pro Democraţia Cluj.creşterea capacităţii de soluţionare a problemelor Metode: . Partener 1 ROL IN DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 2 3.rata de interes manifestată . inclusiv cheltuieli de Solicitant întreţinere pentru biroul de consiliere • Asistenta tehnica si logistica activităti formare şi informare • Monitoring si evaluare interna a programului • Prezenţe în cadrul campaniei în mass media • Asistenta tehnica pentru dezvoltarea capacităţii Centrul organizaţionale Regional de • Resursele umane pentru derularea proiectului -experţi Formare lectori Continuă a • Experienţă în relaţia cu membrii comunităţii roma. Parteneriatele stabilite vor permite ca specialişti din cadrul acestor două organizaţii să stabilească curricula modulelor de curs.atitudinea faţă de furnizarea servicii . care vor fi autorii sondajului de opinie. Funcţionarilor • Monitorizare şi evaluare internă a programului Publici • Asistenţă tehnică pentru activităţile de consiliere şi informare • Prezenţe în cadrul campaniei în mass media Partener Institutul de • Asistenta tehnica pentru dezvoltarea capacităţii Formare organizaţionale Economică şi • Resursa umană pentru derularea proiectului -experţi Socială Cluj lectori • Experienţă în relaţia cu membrii comunităţii roma.- evaluarea experientei informative C.analiza imaginii programului reflectată în mass-media e) În derularea acestui proiect am stabilit două parteneriate cu: Centrul Regional de Formare Continuă a Funcţionarilor Publici Cluj şi Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj.creşterea adresabilităţii . Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor direcţi privind . Resursă umană • Asistentă tehnică şi logistică.• Asistenta tehnica pentru dezvoltarea organizaţională a Napoca echipei. după ce au luat contact cu informatorii noştri au declarat că au înteles în ce constă acţiunea de informare . Evaluarea performanţei activităţilor de promovare şi diseminare prin: .11 - . Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .

Planul de actiune nu trebuie sa contina descrieri detaliate ale activitatilor. “luna 2” etc.Partener • • Monitorizare şi evaluare internă a programului Asistenţă tehnică pentru activităţile de consiliere şi informare Prezenţe în cadrul campaniei în mass media Asociaţia Pro Democraţia Cluj Expertiză - expertiză în monitorizare. Nota: Planul de actiune orientativ nu trebuie sa mentioneze date actuale.7).12 - . informatician. Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . Planul de actiune de punere in aplicare a proiectului trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a furniza informatii cu privire la pregatirea si implementarea fiecarei activitati. IFES IFES. evaluare şi sondaje de opinie f) Echipa completă a proiectului va cuprinde: Nr. 1 2 3 4-7 8-9 10 1112 1216 Funcţia Coordonator de proiect Expert consultant pentru dezvoltarea organizaţională Asistent de program Lectori experţi consultanţi pe module Experţi consultanţi pe module Lector modul Informatică aplicată Experti consultant probleme de mass media. Primăria municipiului ClujNapoca 1.9  Durata si planul de actiune Durata proiectului va fi de 12 luni. coordonare Economist. dar trebuie sa inceapa cu “luna 1”. ci doar denumirea lor (va rugam sa verificati daca denumirea lor este aceeasi cu cea mentionata in sectiunea 1. IFES Primăria municipiului Cluj-Napoca CRFCFP IFES Primăria municipiului Cluj-Napoca Primăria municipiului Cluj-Napoca. comunicare. 2 evaluatori Organizaţia Primăria municipiului Cluj-Napoca Specialist în resurse umane şi dezvoltare instituţională. Solicitantii sunt sfatuiti sa prevada o marja de siguranta in planul de actiune propus. auditor. crt.

P1.Implementarea Activităţii 2 Implementarea Activităţii 4-8 Pregătirea Activităţii 11 Implementarea Activităţii 12(lunile 6-11) Implementarea Activităţii 1314 Activitatea 10 Implementarea activităţii 1314 Activitatea 12 Activitatea 10 Localizarea (oraş) Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Organizaţia care implementează Solicitant -S. SP2 S.P2 S.P2 S S S.1 Planul de actiune trebuie prezentat conform urmatorului model: An Luna 1 Activitate Pregătirea Activităţii 1 Pregătirea Activităţii 2 Implementarea Activităţii 1 Pregătirea Activităţii 2 Implementarea Activităţii 2 Pregătirea Activităţii 3 Implementarea Activităţii 3 Implementarea Activităţii 9 Activitatea 13-14 Activitatea 10 2.P1.P1.Planul de actiune pentru fiecare din urmatorii ani (functie de durata proiectului) poate fi mai general si ar trebui sa includa numai o lista a principalelor activitati previzionate pentru acesti ani.P1. Partener1.P2 S.P1.P1.1 1 Rezultate asteptate Impactul estimat asupra grupurilor tinta Un plan de actiune mai detaliat pentru fiecare din anii urmatori va fi cerut pentru eliberarea platilor intermnediare in conformitate cu Art.P2 S.P1.13 - .P2 S.SP2 S.S2 Luna 11 Luna 12 2.P1. 2.P1.P1. Partener 2-IFES S.P2 S.P2 S.P1.P2 S S S S. 2(2) din prevederile generale si administrative ale contractului de finantare (anexa E) Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .P1.P2 S S.CRFCFP .

O astfel de structură. prin implementarea conceptului de management responsabilizant. egală c u cea din ţările în care această practică are deja rădăcini adânci. competenţă. Descrieti posibilităţile de reproducere şi de extindere a rezultatelor proiectului. a încrederii în forţele proprii. Având la bază un corp de funcţionari bine pregătiţi profesional. Fiti precis si incercati sa cuantificati rezultatele cat de mult posibil. pusă în folosul comunităţii. Includeti informatii despre: (a) cum va imbunatati proiectul situatia grupurilor tinta (b) cum va imbunatati proiectul capacitatile tehnice si manageriale ale grupurilor tinta sau ale partenerilor (cand este cazul) Urmărim prin proiectul nostru stimularea iniţiativei funcţionarilor. capabili să demareze şi deruleze cu adevărat o reformă administrativă reală. Programul de perfecţionare va avea impact şi asupra calităţii managementului din primărie. va duce la realizarea interesului general.14 - . Există şansa formării unui corp de funcţionari publici.Maxim 2 pagini. Crearea unui nucleu specializat format din membrii echipei de proiect din municipalitate. dezlegaţi de obligaţii politice. la practicarea unor servicii de calitate. Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .3 Efecte multiplicatoare Maxim 1 pagina.2 Rezultate Maxim 1 pagina. va permite repetarea unor astfel de experienţe . şi în viitor. cu noi posibilităţi de operare şi implementare a cadrului legislativ la naţional si comunitar comunităţii. Conştientizarea misiunii de funcţionar public. flexibilă. având ca principal rezultat îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţeanul. modernă şi adaptabilă ar aduce numai avantaje municipalităţii si comunităţii clujene. creşterea nivelului de cunoştinţe va avea impact în primul rând la nivelul individului prin accentuarea sentimentelor pozitive în ceea ce priveşte propria persoană şi dezvoltarea sa. în domeniul politicilor publice şi regionale ♦ participare de cca 90% dintre cei solicitaţi ♦ reducerea timpului de şedere la ghişeu a cetăţeanului pentru rezolvarea problemelor solicitate ♦ creşterea respectului funcţionarului faţă de petiţionar 2. consecvenţă şi calitatea serviciului oferit către cetăţean. Ne aşteptăm la următoarele rezultate în urma derulării proiectului: ♦ creştere cu cca 25% a cunoştinţelor în domeniul administraţiei publice locale. instituţia va "creşte" prin seriozitate. indiferent de departamentul de activitate al funcţionarului. Fiecare dintre cei vizaţi să urmeze aceste serii de cursuri de perfecţionare vor trece la un nivel superior de dezvoltare profesională. concentrarea în special asupra obiectivelor şi nu asupra îndeplinirii unor sarcini. şi rolul pe care fiecare funcţionar poate sa-l îndeplinească la ridicarea prestigiului instituţiei printr-o activitate calitativ superioară. care să lucreze doar în folosul comunităţii. dorite. 2. al cetăţeanului. comunicării ♦ creştere cu cca 10% a cunoştinţelor celor implicaţi în specializare. jocuri interne. Profesionalizarea activităţii angajaţilor primăriei. şi cele două organizaţii partenere.

) a)Ansamblul de cursuri de perfecţionare este proiectat pentru o perioada de 12 luni. Distingeti intre urmatoarele aspecte ale durabilitatii: (a) Durabilitate financiara (Cum vor fi finantate activitatile dupa incetarea finantarii nerambursabile) (b) Durabilitate organizationala (Vor permite structurile actualului proiect continuarea activitatilor la sfarsitul prezentului proiect? Va exista „proprietate” locala asupra rezultatelor proiectului?) (c) Durabilitate la nivel de politica (unde este cazul) (Care va fi impactul structural al proiectului – ex. Bugetul proiectului Durabilitate Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . de derularea lui. diseminarea evaluarii in cadrul altor instituţii sau organizaţii interesate. la o mai atentă şi eficientă analiză a adresării acestora.În primul rând multiplicarea evaluării proiectului. Pe baza certificatelor de absolvire a modulelor de perfecţionare propuse. una din componentele importante ale politicii de reformă generală este evidenţiată şi de reforma administrativă. 2. Astfel de proiecte de eficientizare a serviciului prin creşterea nivelului de cunoştinţe profesionale se numără printre proiectele cu susţinere totală şi necondiţionată de către orice conducători de instituţii publice. dacă proiectul se va dovedi un succes. O dată demonstrată eficienţa derulării proiectului acesta ar putea fi implementat şi pentru alte module de curs. aplicarea metodelor de management public va asigura statuare conceptelor de eficienţă şi eficacitate a muncii. O creştere a gradului de profesionalizare a funcţionarilor este de dorit de către orice echipă de conducere. alte perfecţionări. deţinătorii acestora vor putea sa continue procesul de perfecţionare. dupa o evaluare pertinenta a cunostintelor dobandite. Si echipa de management a Primariei municipiuluio Cluj-Napoca sustine in totalitate acest proiect. asigurând o evoluţie ascendentă a calităţii serviciilor 3. La nivel de politică managerială. Probabil primii paşi în această direcţie sunt profesionalizarea funcţionarilor. iar la încetarea contractului de finanţare pe acest program. De asemenea. c)Având în vedere angajamentul politic susţinut atât de Guvernul României cât şi de celelalte structuri politice din ţara noastră. eliberate de către Centrul Regional de Perfecţionare Continuă a Funcţionarilor Publici şi Facultatea de Administraţie Publică. b)Actuala conducere a municipalităţii este conştientă de importanţa prezentată de proiect. rezultatele proiectului vor fi incluse in politica de4 conducere si perfectionare a calitatii muncii functionarilor proprii. vom completa cereri de finanţare pentru participarea şi a altor instituţii finanţatoare în ansamblul derulării acestui proiect. In cazul finantarii din fonduri UE a lui. a codurilor de conduita. a metodelor etc. cu concluziile şi recomandările aferente în care ar fi subliniat nivelul de cunoştinţe ale angajaţilor municipalităţii.: va duce la imbunatatirea legislatiei. Proiectul va duce la îmbunătăţirea modului de conduită a funcţionarului la cererile cetăţeanului.4 Maxim 3 pagini. creşterea gradului de conştientizare al importanţei relaţiei lor cu cetăţeanul. vom propune Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca să susţină financiar cel puţin încă alte câteva module de perfecţionare.15 - . Aceasta evaluare ar contribui la elaborarea altor strategii de management intern.

Furnizati un buget pentru intreaga durata a proiectului si pentru primele 12 luni ale derularii proiectului. Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . Surse de Finantare). Nota: Aceasta informatie trebuie prezentata in concordanta cu Anexa B (format Excel). Formatul bugetului se regaseste in Worksheet 1 (3.16 - . Buget). Pentru informatii suplimentare vezi Ghidul Solicitantului. Nota: Bugetul trebuie prezentat in conformitate cu Anexa B (format Excel). Surse de finantare preconizate Furnizati informatii cu privire la sursele de finantare preconizate pentru proiect. Acest format se regaseste in Worksheet 2 (4.5 (Plati). sectiunea 2. 4.

Cont bancar: Codul Băncii: Codul SWIFT : Numele Băncii: Adresa Băncii: Numele persoanei(lor) cu drept de semnătură: RNCBROUA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Str.ro cdcodreanu@yahoo. 10-12 Dr.ro Denumirea completă a organizaţiei: Forma Juridică: Cod fiscal: Adresa oficială: Adresa poştală: Persoana de contact: Numere de telefon: Numere de fax: Adresa E-mail: Pagină Internet: 2.ro www.1-8387. SOLICITANTUL 1.primariaclujnapoca. Numele cont: titularului de PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 2511. ec. ccodreanu@primariaclujnapoca.CLUJ-NAPOCA@email. 3400 Cluj-Napoca Cristina Codreanu. Detalii bancare Banca trebuie să funcţioneze în România.6.17 - . Bariţiu nr. şef birou integrare europeană 064 431900 064 192825 PRIMARIA.com. 3400 Cluj-Napoca Calea Moţilor nr 1-3. Date de identificare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Instituţie publică 4305857 Calea Moţilor nr 1-3. Gheorge Funar Olimpia Moigrădean Funcţia persoanei(lor) cu Primar Director economic drept de semnătură: Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .11/EUR Nr.

9 % din populaţia judeţului şi 66.lea atestă existenţa aşezării sub numele de Culus .începutul secolului al XV . Înconjurat pe trei părţi de dealuri şi coline cu înălţimi între 500 şi 700 m. iar apoi la cel de colonie “Colonia Aurelia Napoca" în epoca romană.RUTIERE: municipiul Cluj-Napoca este traversat de.AERIENE: Aeroportul internaţional Cluj-Napoca .localitate importantă în epoca dacică cu denumirea de Napoca.lea este ridicat la rangul de oraş cu chei.documente din secolul al XI . CĂI DE COMUNICAŢIE .. .3. În secolele care au urmat a cunoscut o continuă dezvoltare devenind cea mai importantă aşezare urbană a Transilvaniei.18 - . municipiul Cluj .fiinţează din comuna primitivă ca aşezare umană. Descrierea solicitantului (maxim 3 pagini) Municipiul Cluj – Napoca ASEZARE este situat în centrul judeţului Cluj şi se întinde pe o suprafaţă de 179. . din care 23843 cu capital privat.Someşeni ECONOMIA Din punct de vedere economic.Napoca deţine un loc preponderent în cadrul judeţului. . 56 cu capital de stat. ♦ La finele anului 2000 în municipiu erau înmatriculate 24016 firme.1337 devine civitas (oras medieval) cu dreptul de a avea pecete proprie.5 Kmp. În economia municipiului activitatea dominantă este industria prelucrătoare. 31 regii autonome şi filiale ale acestora şi 115 societăţi cu capital mixt (de stat şi privat). reprezentand 45.rangul de municipiu. . POPULAŢIA Populaţia municipiului era in anul 1999 de 382792 locuitori. Drumul European E 60 (Bucureşti-Oradea-Budapesta-Viena) . SCURT ISTORIC . Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .5 % din totalul celei urbane. aspectul lui îmbracă forma unei adevărate cetăţi.FEROVIARE: 259 km de cale ferată În judeţ (122 km de linie electrificată) leagă Cluj-Napoca de principalele localităţi din ţară. .

Fondul locativ este din 113846 locuinţe (cu o suprafaţă locuibila de 4011.precum şi în domeniile construcţiilor. Nivelul real al investiţiei străine în municipil ClujNapoca. faianţă. porţelan. pielărie şi încălţăminte. în incinta căreia se află şi un valoros muzeu botanic. Un loc aparte în structura unităţilor agricole îl ocupă Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă şi Staţiunea didactică şi experimentală. de existenţa teatrelor dramatice şi lirice. cu larga audienţă şi pe plan internaţional şi nu în ultimul rând de existenţa Grădinii botanice . ţinând seama şi de patrimoniul firmelor.. 1 motel (17 locuri) şi 2 campinguri (1330 locuri).1 mii mp). deservit de 218 autobuze. municipiul Cluj . Se disting astfel cartierele : Zorilor (cu 20580 locuitori . fond de comerţ.2 km pentru autobuze. ♦ Activitatea societăţilor comerciale se desfăşoară. efectivele de animale ca şi producţia animală. Cazarea turiştilor este asigurată printr-o reţea formată din 14 hoteluri (2121 locuri).6 km pentru troleibuze şi 52. au o pondere scăzută în totalul judeţului. La această reţea se adaugă cele 5 pieţe agroalimentare unde se desfac nu numai mărfuri prezentate de producătorii agricoli individuali ci şi ale unor mici meseriaşi. 3390 proprietate publică şi 1232 aparţinând unor organizaţii.♦ Investiţiile străine în Cluj-Napoca sunt reprezentate de 2782 firme cu 156.Napoca a constituit în permanenţă un centru de atracţie turistică atât datorită monumentelor aparţinând trecutului istoric cât şi bogatei activităţi cultural. 111 troleibuze şi 90 vagoane de tramvaie şi o reţea de servicii de taximetrie a firmelor private. canalizarea publică pe 300 km iar lungimea conductelor de distribuire a gazelor naturale măsoară 405 km. 180. ♦ Agricultura în municipiu este reprezentată de cele 8110 gospodării ale populaţiei care deţineau terenuri şi desfăşurau activităţi agricole. prioritar provenite din import. precum şi o gamă variată de produse. din care 257 km modernizate. linii de 192. capital rulant şi valoarea afacerii este de circa 450 milioane USD). În sectorul zootehnic. industria prelucrătoare de celuloză şi hârtie. în marea lor majoritate cu capital privat. ♦ Activitatea comercială se desfăşoară printr-o vastă reţea de unităţi.19 - . Delimitate de căi de comunicaţie sau de detalii naturale din teren.aşezământ de notorietate europeană. TURISMUL Aşezat la încrucişarea unor drumuri de interes naţional şi internaţional. comerţului şi serviciilor. lipsind unităţile reprezentative de profil. active.ştiinţifice favorizată de inestimabile valori găzduite în muzee şi biblioteci de rezonanţă naţională. GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ În domeniul gospodăriei comunale. construcţii de maşini. • Transportul urban este asigurat de o reţea de 342 km străzi. confecţii.unităţi urbanistice complexe ce constituie zone de referinţă cu clădiri al căror regim de înălţime variază de la nivelul de parter până la 10 etaje. din total un număr de 109224 locuinţe constituie proprietate privată. textile. sticlărie. Piaţa reprezentativă este situată în zona centrală a oraşului. s-au conturat 13 cartiere .8 km pentru tramvaie. chimie. ca parte componentă a Complexului comercial “ Mihai Viteazul”. municipiul dispune de o reţea de distribuţie a apei potabile ce se întinde pe o lungime de 418 km.06 milioane dolari (capitalul social subcris a societăţilor comerciale înmatriculate în municipiul Cluj-Napoca. prelucrarea lemnului.la Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . în principal în următoarele ramuri industriale: industria alimentară şi a băuturilor.

26 licee de diferite profiluri. al farmaciei. precum şi din 41722 studenţi. din care : 620 în grădiniţe. 1 preventoriu. încadrate cu un personal de înaltă calificare. municipiul Cluj . 16028 în licee. Grigorescu (25741 locuitori). Dijon (Franţa). Andrei Mureşanu (9119 locuitori). Viaţa spirituală a municipiului este susţinută şi prin apariţia permanentă a unor numeroase titluri de ziare şi reviste. Populaţia şcolară din învăţământul de stat a fost alcătuită în anul scolar 1998 . 234 stomatologi şi 3777 cadre medii sanitare prin activitatea de profil desfăşurată în 11 spitale . 4 case de cultură. care acoperă majoritatea specialităţilor de resort. din care 7410 studenţi înscrişi la cele trei universităţi private. a doua ca importanţă în Europa. 141 în şcoli profesionale şi în şcoli de maiştri. 2 opere. cât şi prin activitatea studiourilor teritoriale de radio şi televiziune. Koln (Germania). 59476 elevi din care : 33842 în şcoli generale. 2 teatre de păpuşi. Zhengzhou (China).1992).).1999 din 8055 copii în grădiniţe. filarmonică. 37 şcoli pentru învăţământul primar şi gimnazial. 18 şcoli pentru învăţământul profesional. Un loc aparte îl ocupă Grădina Botanică. Aici îşi desfăşoară activitatea o serie de institute şi filiale ale unor institute centrale. 25 şcoli postliceale şi 6 institute de învăţământ superior de stat la care se adaugă 5 universităţi private. 162 cabinete stomatologice şi 30 laboratoare medicale de tehnică dentară. al satului. 2462 în [nvăţământul primar şi gimnazial. 274 în şcoli de maiştri şi 3122 în şcoli postliceale.din care 9 spitale-clinici şi 2 institute subordonate direct Ministerului Sănătăţii (Institutul oncologic şi Institutul inimii). a posturilor private de radio şi a posturilor zonale de televiziune prin cablu. Biblioteca Academiei şi Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga”.01. istorie a Transilvaniei. Gheorgheni (41676 locuitori). Tabloul cultural clujean trebuie completat cu prezenţa celor trei mari biblioteci : Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga“ cu valoroase cărţi unicat. Central(16849 locuitori). cu un variat număr de plante. Mănăştur ( 91341 locuitori). 74 dispensare în sectorul de stat.A.CERCETARE Învăţământul se desfăşoară în 211 unităţi din care 71 grădiniţe de copii. 30 de cabinete şcolare şi 124 de cabinete private medicale. Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .Napoca are ca principale elemente de propagare cele 2 teatre dramatice. unele dintre ele foarte rare. reţeaua celor 12 muzee : de artă. SĂNĂTATE Ocrotirea sănătăţii populaţiei este asigurată de 2449 medici. Mărăşti (41676 locuitori) etc. Municipiul Cluj -Napoca este totodată şi un important centru de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.recensământul din 07. 5140 în şcoli profesionale.20 - .U. Procesul instructiv educativ este asigurat de 8044 cadre didactice. 1834 în licee. Columbia (S. precum şi cu casa memorială “Emil Isac“ etc. 26 în şcoli postliceale şi 2961 în învăţământul superior. 7 şcoli pentru învăţământul de maiştri. ÎNVĂŢĂMÂNT . prin tipărirea unei game variate de cărţi. ORAŞE ÎNFRĂŢITE CU MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Nantes. de către casele de edituri. 12 policlinici de stat şi 5 policlinici private. CULTURA Centru marcant de cultură. mineralogiei şi zoologic. autentic tezaur botanic.

partener) şi detalii privind implicarea în proiect (d) costul proiectului Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . Zagreb (Croaţia). Care sunt principalele activităţi ale organizaţiei dumneavoastră.Béer –Sheva (Israel). Makati (Filipine). economic.1. Chacao – Caracas (Venezuela). menţionând pentru fiecare proiect: (a) scopul şi localizarea fiecărui proiect (b) rezultatele proiectului (c) rolul organizaţiei dumneavoastră (solicitant. Pécs (Ungaria). Korca (Albania) 3. în prezent? Activitatea municipalităţii acoperă întreg spectrul social.2. 3. Capacitatea de a administra şi implementa proiecte 4. Descriere detaliată a proiectelor derulate de organizaţia dumneavoastră în ultimii cinci ani. educaţional. Vechime în consiliu/comitet 1992 1977 2000 2000 Nume Gheorghe Funar Titus Jude Janos Boros Mircea Gavrilă Profesie Dr economist Jurist Inginer Inginer Sex M M M M Funcţie primar Secretar municipiu Viceprimar Viceprimar Şi cei 31 de consilieri locali. etc al vieţii comunităţii şi al cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca. Experienţa în derularea unor proiecte similare Maxim 1 pagină pentru fiecare proiect. în domeniile acoperite de acest program. São Paulo (Brazilia). 4. de protecţie socială. Suwon (Coreea).1 Când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi când şi-a început activitatea? 1918 3.3.21 - . Lista membrilor consiliului/comitetului de conducere al organizaţiei dumneavoastră.

2 Resurse Maxim 3 pagini. culturale. adresă şi e-mail. Proiecte de anvergură. numere de telefon. educative. contabili etc). unde este cazul. Descrierea detaliată a diferitelor resurse aflate la dispoziţia organizaţiei dumneavoastră incluzând: (a) venitul anual în ultimii trei ani. bugetul instituţiei a fost de 1. 450 de angajaţi. derularea şi urmărirea proiectelor proprii. pentru fiecare an. FED sau a altor surse . Fondului European de Dezvoltare (FED) sau Statelor Membre ale UE 5. menţionând. 4. al reţelei de şcoli şi grădiniţe. conferinţe şi seminarii . Instituţia noastră este capabilă şi are experienţă în derularea proiectelor: sociale. decontarea. de protecţie socială.1 Finanţări. 5. administrative. sărbătoriri. a altor instituţii administrative de interes municipal sunt manageriate de către angajaţii municipalităţii. proiecte de vizite sau înfrăţiri cu alte oraşe. anual. numele finanţatorilor principali şi ponderile din venitul anual cu care au contribuit aceştia În 2001. aceste exemple sunt concludente. plus alte bunuri. manifestări şi evenimente. 2 miliarde lei. FED sau State Membre ale UE Titlul proiectului Linia bugetară a CE. Pe anul 2000. 750 miliarde lei numărul angajaţilor cu normă întreagă şi al colaboratorilor pe categorii (ex.(e) finanţatorii proiectului (nume.22 - Suma (EUR) Data acordării Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . Alte cereri înaintate unor Instituţii Europene. contracte sau împrumuturi obţinute în ultimii trei ani de la Instituţii Europene. bugetul a fot de 900 de miliarde de lei. de mediu. (d) alte resurse relevante. şi cca 170 de angajati cu prestari servicii si 600 de asistenti personali (b) (c) echipamente şi birouri 2 clădiri principale. Fiecare departament al primăriei are personal specializat în iniţierea . Începând cu aniversări. iar pe 1999. O reţea informatizată de calculatoare şi alte dotări. suma cu care au contribuit) Întreaga activitate a municipalităţii este derulată prin intermediul programelor. precum întreţinerea spaţiului locativ. Dovadă stau toate hotărârile Consiliului Local pentru desfăşurarea. terminând cu acţiuni externe. al imobilelor din patrimoniul public. număr de coordonatori de proiect. etc. continuarea a sute de proiecte.

FED sau Statelor Membre ale UE pe anul în curs: Titlul proiectului Cerere de exprimare a interesului pentru participarea în program Popularizare a programului Youth în contextul integrării României în UE Urban Air Pollution Campanie de Informare Juridică în rândul cetăţenilor municipiului ClujNapoca CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Linia bugetară a CE.finanţării 5.02.84€ 48.850. Youth programme. Support measures 149.Action 5.02 47.2Cereri de finanţare înaintate (sau în curs de a fi înaintate) Instituţiilor Europene.02.743.01 Suma (EUR) Proiect câştigat Comisia Europeană.000 lei Town Twinning Programme.23 - . Program pt îmbunătăţirea situaţiei Romilor R0004. Comisia Europeană Fond Europa-B7 030 15.290€ Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .920€ Phare Dezvoltarea Societăţii Civile.Ro 0004. FED sau a altor surse Phare Partener.

Mosoiu nr 71.ubbcluj. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT 1. Eroilor 16. Puteţi multiplica acest tabel dacă este nevoie să introduceţi informaţii despre mai mulţi parteneri. T. Liviu Radu 0722260091 0264431361 Lradu@polito.ro 6 permaneti 15 colaboratori 2 seminarii organizate in comun. în conformitate cu modelul din pagina următoare. Descrierea partenerilor Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie partener. Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . expertiză Parter. 3400 Str. studii de calitatea managementului Partener Partener.7.24 - . 3400 ClujCluj Napoca Lect univ.ro 4 permaneti Silviu Ispas 0264413091 0264412527 Ifes@ifes. expertiza Important: Acest formular de cerere trebuie însoţit de o declaraţie de parteneriat semnată. Partener 1 Denumirea completă a organizaţiei Naţionalitate Forma Juridică Adresa oficială Persoana de contact Numere de telefon: Numere de fax: Adresa E-mail Număr de angajaţi (permanenţi şi colaboratori) Istoricul cooperării cu solicitantul Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus Partener Partener 2 Centrul Regional Cluj de Institutul de Formare Formare Continua a pt Economica si Sociala Administratia Publica Locala ROMANA Institutie publica ROMANA Fundatie Str. ştampilată şi datată de către solicitantul principal şi de către fiecare partener.

Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – narative şi financiare – înaintate Autorităţii Contractante. Toţi partenerii trebuie să fi citit cererea de finanţare şi să fi înţeles care va fi rolul lor în derularea proiectului. 3. atunci când înaintează spre aprobare propunerile de modificare. Înainte de terminarea proiectului. Copii ale titlurilor de transfer trebuie ataşate raportului final. Pentru a facilita derularea corespunzătoare a proiectului. În cazurile în care nu se poate ajunge la un acord. Modificările esenţiale aduse proiectului (ex. 2 a se completa de solicitant şi de fiecare partener. 4.25 - . în cazul în care solicitantul are parteneri Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 . 5. 2. Solicitantul trebuie să se consulte în permanenţă cu partenerii săi şi să-i informeze detaliat asupra evoluţiei proiectului. Declaraţie de Parteneriat2 Parteneriat Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii. partenerii trebuie să ajungă la un acord privind distribuirea echitabilă între partenerii locali a echipamentelor.) trebuie să fie consimţite de parteneri înainte de a fi înaintate Autorităţii Contractante. activităţi. parteneri etc. solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la acest lucru. Autoritatea Contractantă solicită tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează contractul) să recunoască această împărţire a responsabilităţilor. ce presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă.2. consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului. prezentate mai jos: Principii de Bună Practică a Parteneriatului 1. vehiculelor şi bunurilor cumpărate cu finanţarea UE.

07.ec. Gheorghe Funar Lect.Declaraţie de parteneriat Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului înaintat Autorităţii Contractante.2002 Cluj-Napoca Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .univ. Radu Liviu Silviu Ispas Organizaţie: Primăria municipiului Centrul Regional de Institutul de Formare Cluj-Napoca Formare Continuă a Economică şi Socială Cluj Funcţionarilor Publici Cluj Primar Director Director Funcţie: Semnătură: Data Locul: şi 11.drd. Ne angajăm să respectăm principiile practicii unui bun parteneriat.07.2002Cluj-Napoca 11.07. Nume: Dr.26 - .2002 Cluj-Napoca 11.

Nume: Funcţie: Semnătură: Data şi Locul: 11.2 din Ghidul Solicitanţilor.1. Cluj-Napoca Dr. certific următoarele: (a) informaţiile furnizate în această cerere de finanţare sunt corecte şi (b) organizaţia solicitantă şi organizaţia(iile) parteneră(e) (unde este cazul) sunt eligibile. vă rugăm sa verificaţi ca cererea dumneavoastră să fie completă: Cererea de finanţare propunerea este completă şi redactată în conformitate cu formularul cererii de finanţare sunt incluse originalul şi 3 copii ale tuturor documentelor propunerea este redactată electronic sau la maşina de scris şi este în limba română declaraţia de Parteneriat este semnată de către solicitant şi toţi partenerii bugetul şi sursele de finanţare preconizate sunt prezentate în formatul din cererea de finanţare (Anexa B) în buget. în calitatea de responsabil din partea organizaţiei solicitante pentru prezentul proiect. conform secţiunii 2.ec.27 - .1 şi 2. rezerva pentru cheltuielile neprevăzute nu reprezintă mai mult de 5% din costurile totale eligibile ale proiectului declaraţia solicitantului (Secţiunea IV a cererii de finanţare) este semnată cadrul logic al proiectului este completat (Anexa C) Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .07. contribuţia Autorităţii Contractante este clar identificată şi este de maximum 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în buget.8. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI Subsemnatul. costurile administrative reprezintă maxim 7% din costurile direct eligibile ale proiectului în buget. Gheorghe Funar Primarul municipiului Cluj-Napoca Lista de verificare Înainte de a trimite propunerea.2002.1.

punctul 5.4 din cererea de finanţare în cadrul bugetului este inclus costul pentru audit (Buget.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste_1en.htm Anexa E Contractul standard Notă: Contractul standard se găseşte în secţiunea 4 la adresa: http://europa. masă şi transport local Valoarea actualizată a diurnei poate fi găsită la adresa http://europa. Anexa C Cadrul logic al proiectului Notă: Acest document este un fişier Microsoft Word separat.eu.htm Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .28 - .3) Anexa B Bugetul Notă: Acest document este în format Microsoft Excel şi este conţinut într-un fişier separat.int/comm/europeaid/tender/usedoc/cont_typ/c_index_en. Anexa D Diurne Notă: Diurna include toate costurile: cazare.Anexe sunt incluse statutele şi articolele de asociere ale solicitantului şi ale tuturor partenerilor copia deciziei judecătoreşti făcând dovada că solicitantul este inregistrată juridic drept asociaţie sau fundaţie sau instituţie publică ce operează la nivel judeţean sau local este inclus cel mai recent raport anual al solicitantului este inclus cel mai recent bilanţ contabil al solicitantului şi balanţă contabilă la nivelul ultimei luni sunt incluse CV-uri ale coordonatorului de proiect şi ale personalului cheie implicate în proiect – Anexa F sursele de finanţare pentru fiecare capitol de buget (inclusiv pentru toate subcapitolele) sunt prezentate într-o anexă la buget este inclusă traducerea în limba engleză a secţiunii 1.

29 - .1/6 din Ghidul solicitantului Anexa A – Cererea de finanţare nerambursabilă-2002 .2. Anexa G Documente de suport Notă: Documentele de suport sunt menţionate în secţiunea 2.Anexa F Format standard CV Notă: Acest document este un fişier Microsoft Word separat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful