Catre

,
Presedintele Consiliului Judetean _______________________
Primarul∗)

CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Subsemnatul(1)__________________________________________ cu domiciliul(2)/sediul
in judetul __________________________ municipiul / orasul / comuna ______________________
satul_____________________sectorul______ cod postal______strada_______________________
nr.___bl._____sc.____et.____ap.____telefon/fax________________e-mail __________________,
In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Pentru imobilul-teren si/sau constructii-situat in judetul______________________________
municipiul/orasul/comuna _______________________________ satul _______________________
sectorul_______ cod postal________ strada_______________________________________ nr.___
bl.____ sc.___ et.___ ap.___
Cartea funciara(3)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadrastal ______________________________
In vederea executarii lucrarilor de(4): ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
In valoare de(5)___________________________________________
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD)
nr(6):________din data de _________, intocmit in conformitate cu Proiectul tehnic pentru executia
lucrarilor, a fost elaborat de ___________________________________ cu sediul in judetul
_______________________________municipiul/orasul/comuna____________________________
sectorul/satul___________________________ cod postal_____ strada_______________________
nr.____ bl.____ sc.____ et.____ ap.____.
Verificarea proiectului (PAC, PAD), in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 a fost
efectuata de(7)
1.
4.
2.
5.
3.
6.
Durata executarii lucrarilor, solicitata in baza prevederilor Proiectului pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii-PAC/PAD/POE- anexat prezentei, este de____________luni/zile

Se completeaza, dupa caz:

-Primarul General al municipiului Bucuresti
-Primarul sectorului__al municipiului Bucuresti
-Primarul municipiului______________________
-Primarul orasului__________________________
-Primarul comunei__________________________________________

altele decat cele cuprinse in acordul unic: ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ 6. Data____________ . Anexa la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare completata cu toate elementele necesare deschiderii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia. compus din: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma angajez sa respect. Urmatoarele „FISE TEHNICE” insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism. autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. in cunostinta prevederilor legii. Urmatoarele avize(studii) cerute prin Certificatul de urbanism. Certificatul de urbanism nr.Anexez prezentei cereri: 1. in vederea emiterii Acordului unic: ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ 5. Dovada titlului asupra imobilului(copie legalizata):_____________________ 2._________din____________(copie) 3. Semnatura. in doua exemplare. 7.

7.suprafata construita desfasurata a constructiilor. 2) . . ori . in functie de: . se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare. precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.persoana fizica sau . . data elaborarii. se completeaza cu date privind sediul social al firmei. se completeaza cu date privind domiciliul acesteia. 3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor.reprezentant al firmei (persoana juridica). din devizul general al investitiei 6) Se completeaza cu numarul proiectului. a documentelor de plata . la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. dupa caz. precum si cu datele de identificare a proiectantului. NOTA: . precum si numarul certificatului de verificator. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. dupa caz. in copie.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente.PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" 1) Numele si prenumele solicitantului: .valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente. precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.Pentru persoana fizica. .care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea.Pentru persoana juridica. comunicate anterior de emitent. capacitatea si categoria lucrarilor. 4) Se inscrie: denumirea lucrarii. 5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste. pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului. 7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare. cu precizarea denumirii acesteia.

consolidare. b) . precum si alte exploatari. prospectiunilor geologice. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. stabilite conform legii. de transport. conservare. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. precum si a instalatiilor aferente acestora. extindere. c) . e) .TIPURI DE LUCRARI1 a) . h) . schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel.lucrari de construire. chioscuri. protejare. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. reconstruire.imprejmuiri si mobilier urban.lucrari. de distributie a energiei electrice si/sau termice. indiferent de valoarea lor. modificare.lucrari de construire. corpuri si panouri de afisaj. precum si orice alte lucrari.organizarea de tabere de corturi. extindere. noi capacitati de producere. extindere. sonde de gaze si petrol. reparare. consolidare. reconstruire. retele si dotari tehnico-edilitare. privind cai de comunicatie. exploatarilor de cariere. amenajari de spatii verzi. d) . daca nu au fost autorizate odata cu acestea. cabine. modernizare si reabilitare. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. balastiere. Cap. reparare.cimitire .noi si extinderi.ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap.lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice.CATEGORII DE CONSTRUCTII2 constructii de locuinte constructii pentru institutii publice si servicii: pentru sanatate pentru asistenta sociala pentru invatamant pentru cultura pentru turism pentru culte pentru administratie si finante pentru comert pentru servicii pentru sport pentru recreere constructii agricole si zootehnice constructii industriale constructii pentru depozitare constructii pentru transporturi constructii pentru telecomunicatii constructii energetice 1 2 Se subliniaza categoria de lucrari Se introduce „X” in caseta . 2 . restaurare. f) . firme si reclame. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. i) .lucrari de construire. tonete. g) . parcuri. reconstruire.lucrari de constructii cu caracter provizoriu. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. 1 . casute sau rulote. modificare.

• Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la______m.Alinierea constructiilor.Suprafata terenului __________ mp b) . • existente. 525/1996 Conform STAS 4908-85 .constructii hidrotehnice constructii pentru imbunatatiri funciare constructii tehnico-edilitare constructii pentru pompieri constructii cu caracter special constructii cu functiuni comasate retele edilitare: apa canalizare energie electrica termice gaze telecomunicatii amenajari exterioare: amenajarea si consolidarea terenului strazi.Situarea terenului fata de strazile adiacente__________________________ c) . cam. • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de_________m fata de limita de proprietate din________________________ de_________m fata de limita de proprietate din________________________ de_________m fata de limita de proprietate din________________________ f) .DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) . garaje spatii libere si mobilier exterior spatii verzi.POT3: existent__________% propus__________% d) .desfiintate .Coeficientul de utilizare a terenului . 4 g) .mentinute • propuse TOTAL*) *) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" 3 4 Conform HGR nr.CUT: existent__________ propus__________ e) . 3 . alei. platforme.Suprafete : Constructii Suprafata construita Suprafata desfasurata Suprafata utila Suprafata locuibila/ nr. parcaje. imprejmuiri constructii cu caracter provizoriu Cap. din care: .Procentul de ocupare a terenului .Numarul de corpuri de cladiri______din care: existente________desfiintate________ mentinute________propuse__________ rezultate_________.

Caracteristici constructive si aspect exterior CORP_____ CORP_____ Sistem constructiv Fundatii Acoperis (sarpanta/terasa) Sistem de incalzire Invelitoare (material/culoare) Finisaj exterior (material/culoare) Tamplarie exterior (material/culoare) k) .Numarul de niveluri CORP_____ Existente Propuse j) .h) . din care cu: 1 cam. proceduri___________ invatamant Nr. sali de clasa_____Nr.Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP_____ CORP_____ CORP______ CORP______ CORP_____ CORP______ CORP______ CORP______ CORP______ Inaltimea la cornisa sau streasina Inaltimea maxima a constructiilor i) .__3 cam.__2 cam. de personal______ si financiare 5 Se introduce „X” in caseta .__4 cam. locuri__________ hoteliere Nr. locuri_____________Nr. paturi__________Nr. camere_________Nr. locuri__________ administrative Nr. grupe______________ cultura Nr.__5 cam. consultatii_________Nr. locuri_____________ culte Nr.__ • Constructii pentru institutii publice5 sanatate Nr.Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5 principale (permanente) de serviciu sezoniere (de vacanta) de necesitate pentru inchiriere de interventie sociale de protocol Numar de apartamente propuse___.

locuri____________ • Constructii pentru activitati productive6 productie Nr. se precizeaza datele de identificare. recreere6 sport Nr. In cazul in care ANEXA se intocmeste de catre un proiectant autorizat (persoana fizica sau juridica)..Modul de evacuare a deseurilor _______________________________________________ ________________________________________________________________________________ r) . locuri___________ Nr.Alte caracteristici specifice ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________ INTOCMIT7 Data______________ 6 Se introduce „X” in caseta In cazul in care ANEXA se completeaza de catre solicitantul autorizatiei se precizeaza numele si prenumele acestuia. locuri______ energie electrica salubritate energie termica transport urban Suprafata construita desfasurata_________m2 Suprafata construita desfasurata_________m2 n) . dupa caz: numele si prenumele ori numele firmei. de personal________ depozitare Nr.Masuri de protectie a mediului ________________________________________________ ________________________________________________________________________________ t) .Spatii verzi6 arbori taiati Numar_________ arbori plantati Numar_________ arbori mentinuti spatii verzi Numar_________ suprafata______m2 p) . suprafata pietonal______m2 o) .Garaje si parcaje6 garaje Nr. locuri______ parcaje Nr. platforme: suprafata carosabil_____m2. necuprinse in categoriile de mai sus: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ l) .. de personal_______ • Constructii pentru sport. de personal______ alimentatie publica Nr. numele si prenumele intocmitorului si se aplica stampila.• Constructii pentru comert. 7 . de personal .Drumuri. servicii Nr. alei. alimentatie publica si servicii5 comert Nr.Asigurarea utilitatilor urbane6 apa canalizare gaze naturale telefonizare Alte utilitati: m) .Masuri de prevenire si stingere a incendiilor _____________________________________ ________________________________________________________________________________ s) . locuri____________ recreere Nr. de personal________ • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful