ഗൽഫിേല

്വ

വേരാട് *

ഗൾഫിേല ് പ തായി വ
പല ം െച ാനിരി
േജാലിെയ റിേ ാ
സ ാപനെ
റിേ ാ േവ
അേന ഷി ാെത വ
ത് പല നഷ ളം

ിെവ ാറ ്. വിസ ൈക ിൽ കി ിയാലടൻ തിട െ
് ടി െ ട

പറെ ടം മ ് താെഴ െകാട
ചില കാര
െള ിലം അേന ഷി റ

ത് ന ായിരി ം.
1.വിസയെട വിശ ാസ ത ഉറ വ
ക.
2.സ ാപനെ
റി ് ത മായ വിവര ൾ അറി
െവ ക.
3.ശ ള
ി പറെമ താമസം,ഭ
ണം, യാ ാസൌകര ം ഇവ ലഭ മാേണാ
എ ് ഉറ ാ ക. ( സ ി ക! ഗൾഫ് നഗര ളിൽ താമസ- ഭ

െചലവകൾ അനിയ ിതമായ രീതിയിൽ വർധി വരികയാണ്.)
4.േരഖകളിൽ ഒ ിട തി മ ായി വായി ് ഉറ വ
കേയാ
അറിയ വ മായി ബ െ ടകേയാ െച ക.

വിസി ് വിസ
വിസി ് വിസയ് വ
വർ അത ഷകാലമായ ൈല, ആഗസ്, െസപംബർ
മാസ ളം മസിം േനാ കാലവം(റമദാൻ മാസം) ഒഴിവാ ക.
െവളിയിലിറ
േപാലം അചി മായ ഈ െചറിയ കാലയളവിൽ
േജാലിയേന ഷണവം മ ം യാസരമായിരി ം. റമദാൻ മാസം
സ ാപന ൾ ് േത ക സമയ മീകരണമ തിനാൽ വിസി ് കാലയളവ്
േവ
േയാജനെ ട
ാൻ സാധിെ
ം വരില.
േമലറ
വർ

എലാ കാര
ളിലം ആവശ മായ സഹാ ൾ ായ് േഫാ
കെര ബ െ ടാവ താണ്.(വിവര ൾ മേൻപജിൽ)

സ്

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful