Ap pentru s n tate´

Componenta mica infrastructur : Obiectiv principal: Realizarea unui sistem de alimentare cu ap pentru comunitatea rrom din partea nordic a comunei Vâlcele Componenta servicii sociale: Complementar investi iei privind construc ia sistemului de alimentare cu ap se va desf ura Campania de educa ie pentru s n tate i promovare a ngrijirii corporale. Aceasta se va axa pe î promovarea unui mediu de via Obiective secundare: Îmbunat irea cuno tin elor i deprinderilor mamelor din comunitatea de rromi, localitatea Vâlcele, privind s n tatea i îngrijirea familiei. Cre terea nivelului de con tientizare a familiilor cu copii având vârste cuprinse între 7-16 ani privind adoptarea de practici de igien într-un interval de 6 luni pentru o bun integrare în societate. s n tos.

b) Ä i EU sunt cet ean´

Scop /obiective: Scopul general al proiectului este îmbun t irea situa iei rromilor din jude ul Bra ov în vederea promov rii incluziunii sociale a rromilor care nu au acces la serviciile publice. Activit i/realiz ri: 1. Implicarea a 6 prim rii comunale din jude ul Bra ov i semnarea parteneriatelor în vederea derul rii caravanelor de informare i realizare acte de identitate i stare civil . 2. Deschiderea punctului temporar Si EU sunt cet ean la Biroul Comunitar de Eviden a Persoanei, Rupea începând cu luna aprilie 2008.

Constan a. Gala i. Pite ti. nu numai pentru cei care se integreaz . Ploie ti. c) Programul General ÄSolidaritatea i gestionarea fluxurilor migratorii´ Titlu proiect : Re ea de centre de informare i consiliere pentru resortisan i ai unor ri ter e Obiectivul general al proiectul este s sprijine integrarea resortisan ilor rilor ter e (RTT) în societatea româneasc prin asigurarea unor servicii relevante de informare i consiliere care s faciliteze accesul nediscriminatoriu al acestora la bunurile i serviciile publice. au fost ini iate 50 de demersuri în vederea rezolv rii problemelor legate de actele de proprietate pentru familii de rromi în satul Cata. Târgu-Mure i Timi oara. ci i pentru membrii familiilor lor. Ia i. Bra ov. Sibiu. respectiv : Bucure ti / Ilfov. Lucr torii din centre ofer migran ilor informa ii relevante care s le faciliteze accesul nediscriminatoriu la bunurile i serviciile publice (ex. transcrieri acte. Aceste instrumente baza de date i formularul vor constitui o surs de informa ii corect i foarte util pentru analizarea nevoilor migran ilor. . servicii sociale i medicale). Cu începere din 12 aprilie 2008. Facilitarea accesului RTT la informa ii de baz este fundamental . Vizitatorii centrelor sunt înregistra i într-o baz de date cu un format unitar. 5.3. va fi elaborat un formular (în mai multe variante bilingve) a c rui completare va fi precedat de consilierea migrantului i ob inerea acordului s u. Buz u. Craiova. precum i rela ionarea / interac iunea cu membrii comunit ilor locale având în vedere c doar prin participarea la via a social se poate ajunge la o eventual integrare / naturalizare a popula iei de migran i în cadrul comunit ilor. accesul pe pia a muncii. Cluj. 4. care vor sprijini în identificarea cazurilor care necesit acte de stare civil / identitate. Centrele de informare si consiliere descriere activitate Centrele de informare i consiliere vor fi înfiin ate în 15 ora e din România. educa ie. Suceava. Au fost identifica i 12 facilitatori comunitari (oameni din comunitate dar i func ionari publici) în aria de desf urare a proiectului. Extinderea ariei proiectului în ceea ce prive te rezolvarea problemelor legate de înregistr ri tardive. de asemenea. Bac u.

Nivelul educational scazut determina lipsa gasirii unui loc de munca.4%) datorita nivelului precar de scolarizare si pregatire profesionala dar si a discriminarii rromilor. In aceeasi statistica se arata faptul ca rata abandonului scolar era de 14% in 2007 in randul copiilor de clasele I-X.2% din intreaga populatie de etnie rroma din judet (7177 cetateni) iar in randul populatiei rrome se gaseste un grad scazut de ocupare a fortei de munca (9. cea de mica infrastructura in care se doreste reabilitarea drumurilor de legatura cu centrele de interes a judetului. Acesta are doua componente . Intr-o cercetare facuta pentru beneficiarii de ajutor social din comunitatea rroma a Racosului se evidenteaza faptul ca majoritatea isi doresc sa se califice dar nu dispun de fonduri sau de gradul de scolarizare necesar. Copii sunt inscrisi la scoala pentru a beneficia de alocatie si diverse programe scolare sociale dar dupa clasa a V-a de regula abandoneaza cursurile sau merg foarte rar. a culturii locale dar si a concentrarii asupra problemelor existentiale imediate(hrana .Lingurari" din comuna Racos si cu ajutorul Asociatiei Pentru Parteneriat Comunitar. Obiectivele proiectului : y y y Amenajarea drumului principal in interiorul comunitatii Cresterea in decurs de 10 luni. refacerea cadrului natural in zonele afectate. racordarea la reteaua electrica si reparatii de mica anvergura a locuintelor dezafectate si componenta de servicii sociale in care se doreste amplasarea unor centre cultural-educative si sociale in comunitatea Racos si calificarea tinerilor pentru anumite meserii. Grupul tinta pentru componenta de mica infrastructura este comunitatea din Racos situata in zona Tiganie Lingurari care are acces limitat la institutii publice.8%). Rata saraciei in Racos este de peste 50 % (53. Grupul tinta ales pentru Campania de informare si consiliere este reprezentat de copii pana in 16 ani care frecventeaza sau nu scoala dar si parintii acestora.Proiectul Pentru o viata civilizata a luat nastere in 2009 la initiativa primariei comunei Racos. construirea sistemelor de alimentare cu apa. Lipsa unui drum de legatura determina astfel aparitia abandonului scolar. nivelului de constientizare a 30 de familii cu copii cu varste de pana in 16 ani in cmunitatea de rromi asupra importantei educatiei scolare si prevenirea delicventei Obtinerea de competente noi de catre 20 de tineri din comunitate prin urmarea unui curs de calificare intr-o meserie din sfera activitatilor de constructii . De asemenea se accentueaza si nivelui scazut al infrastructurii in aceasta zona. biserica dispensar sau primarie. Majoritatea membrilor nu au acces la informatii datorita nivelului scazut al educatiei. Grupul de initiativa "Tiganie . caldura). Pentru a intelege mai bine problemele comunitatii trebuie mentionate cateva aspecte: Intr-o statistica realizata de Directia Judeteana de Statistica Brasov se evidenteaza faptul ca in Rupea traiesc 39. rata somajului fiinde de aprox 60% ceea ce duce la aparitia grupurilor infractionale.

În aceea i m sur informarea asocia iilor de proprietari în leg tur cu posibilit ile de mansardare a imobilelor. s le prioritizeze. în general. Serviciul de Rela ii cu asocia iile de Proprietari din cadrul Prim riei Municipiului Bra ov efectuând. b) ÎMPREUN PENTRU INTEGRITATE I BUN GUVERNARE Obiectivul general al proiectului este înt rirea rolului organiza iilor neguvernamentale în procesul de construire a integrit ii i a bunei guvern ri la nivel local prin dezvoltarea unei re ele na ionale pentru integritate i bun guvernare capabil s influen eze politicile . s instruiasca 100 de administratori i/sau pre edin i de asocia ii de proprietari. doar serviciul de control asupra actelor financiar-contabile.Proiectul Pentru o viata civilizata este inca in derulare realizandu-se pana acum componenta de infrastructura in totalitate iar cea de informare si consiliere aproape in totalitate. APD a) ACCES LA VIA A PUBLIC Proiectul Acces la via a public î i propune s determine administratorii de asocia ii de proprietari i presedin ii de asocia ii de proprietari s se implice în via a comunit ii prin dobândirea de cuno tinte necesare elabor rii unor proiecte de interes pentru asocia ia de proprietari pe care o administreaz . prin eleborarea unor planuri de ac iune i punerea în aplicare a acestora. De aceea. de izolare termic sau de ob inere de venituri suplimentare prin afi area de publicitate sunt sporadice. astfel încât ace tia s fie capabili s identifice problemele din propria asocia ie. proiectul î i propune s determine nevoile de instruire. O serie de asocia ii de proprietari se confrunt cu probleme legate de administrarea spa iului din jurul blocurilor sau amenajarea spa iilor. Scopul proiectului este de a cre te gradul de implicare a administratorilor i presedin ilor de asocia ii de proprietari în rezolvarea problemelor asocia iilor în raport cu administra ia local . De asemenea gradul de implicare al asocia iilor de proprietari în ini ierea unor ac iuni care s determine o îmbun t ire a spa iilor de inute este redus. s întocmeasc un plan de ac iune pentru rezolvarea acestora i s -l pun în aplicare cu ajutorul membrilor asocia iei de proprietari.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaz : · Crearea unei re ele na ionale de organiza ii neguvernamentale active în domeniul integrit ii i bunei guvern ri. .publice i s promoveze schimb ri pozitive în societate. · Cre terea activit ilor pentru integritate a organiza iilor locale din cadrul re elei pentru influen area politicilor publice locale. · Dezvoltarea contactelor la nivelul re elelor interna ionale pentru buna guvernare i schimbul de bune practici între organiza iile watchdog locale din România i cele din UE.