P. 1
SINERGIJA - Menadzment - Pitanja i Odgovori Za Drugi Kolokvijum

SINERGIJA - Menadzment - Pitanja i Odgovori Za Drugi Kolokvijum

2.0

|Views: 1,292|Likes:
Published by djbomba

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: djbomba on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2015

pdf

text

original

Menadžment MENADŢMENT-PITANJA ZA II KOLOKVIJUM SA PONUĐENIM REŠENIMA 1. Obeležite tačne odgovore.

Razlozi za postojanje sistema planiranja su: a) Planiranjem usmeravamo organizaciju i trasiramo pravac delovanja menadţera i u ostalim organizacijama. b) Planiranjem smanjujemo neizvesnost c) Planiranjem povećavamo neizvesnost d) Planiranjem smanjujemo višak aktivnosti i sporedne aktivnosti e) Planiranjem definišemo planske odluke koje nam sluţe kao standardi za kontrolu 2. Obeležite tačne odgovore. Pristupi prema H. Moncbergu su: Planiranje kao razmišljanje o budućnosti. Planiranje kao kontrola sadašnjosti. Planiranje kao kontrola budućnosti. Planiranje kao razmišljanje o sadašnjosti. Planiranje kao proces donošenja odluke. Planiranje kao integralni proces donošenja odluke. Planiranje kao formalizovana procedura koja rezultira integralnim sistemom odluka. 3. Planiranje je proces donošenja planskih odluka. DA NE

a) b) c) d) e) f) g)

4. Planiranje je kontinualan proces analize i predviđanja faktora organizacionog okruženja (externog i internog) i na tim osnovama donošenje planskih odluka o: vizijimisiji-ciljevima-strategiji i planovima. DA NE 5. Obeležite tačne odgovore. Faze razvoja strategijskog menadžment sistema su: a) b) c) d) e) f) Bazično finansijsko planiranje Planiranje zasnovano na predviđanju Eksterno orijentisano planiranje Planiranje zasnovano na zaključivanju Strategijski menadţment Planiranje zasnovano na posmatranju

6. Planski menadžment sistem primenjiv u uslovima kada budućnost predstavlja ponavljanje prošlosti, a promena je spora je: a) b) c) d) bazično finansijsko planiranje planiranje zasnovano na predviđanju eksterno orijentisano planiranje strategijski menadžment

Kolokvijum II

Menadžment 7. Menadžment sistem koji se primenjuje u uslovima sredine koji su takvi da je budućnost predvidiva ekstrapolacijom prošlosti je: a) b) c) d) bazično finansijsko planiranje planiranje zasnovano na predviđanju eksterno orijentisano planiranje strategijski menadţment

8. Strategijsko razmišljanje: povećano reagovanje na tržište i konkurenciju, temeljita situaciona analiza i konkurentska procena, evaluacija strategijskih alternativa i dinamička analiza resursa. Odnosi se na: a) b) c) d) bazično finansijsko planiranje planiranje zasnovano na predviđanju eksterno orijentisano planiranje strategijski menadžment

9. Koncept strategijskog menadžmenta doprinosi stvaranju kreativnog, fleksibilnog, brzog, kontinuiranog menadžment procesa sa ciljem da preduzeće odgovori izazovima svoje sredine uz ostvarenje uspeha i sprečavanje iznenađenja. DA NE

10. Obeležite tačne odgovore. Rezultati procesa planiranja su planske odluke o: a) viziji b) misiji c) ciljevima d) strategiji e) planovima f) budžetu g) namerama 11. Sistem koji se koristi u uslovima kada je promenljivost sredine organizacije predvidljiva ekstrapolacijom prošlosti. Odnosi se na: a) Menadžment sistem pomoću kontrole b) Menadžment sistem pomoću anticipacije promena c) Menadţment sistem ekstrapolacije d) Menadžment sistemi koji se zasnivaju na fleksibilnom/brzom odgovoru 12. Kontingentno (viševarijantno) planiranje zasniva se na menadžment pristupu kontingentne teorije (contingency theory) koja je fokusirana na adaptiranje menadžment ponašanja prema posebnim okolnostima organizacije i svakoj datoj situaciji. DA NE

Kolokvijum II

Menadžment 13. Situacioni pristup (contingency approach) menadžmentu naglašava da ono što menadžeri rade u praksi u velikoj meri zavisi od datog niza okolnosti, tj. od situacije. DA NE

14. Kojim menadžment sistemom se ostvaruje postavka „ bolje je biti približno tačan, nego precizno pogrešan“. a) Kontigentno (viševarijantno) planiranje b) Upravljanje strategijskim pitanjima c) Upravljanje pomoću slabih signala 15. Pitanja koja se omah identifikuju kao vidljiva i konkretna, označavaju se kao: a) jaki signali (strong signal issues) b) slabi signali (weak signals) 16. Pitanja koja sadrže netačne i nedovoljne indikacije u vezi s događajima koji će imati uticaj za razvoj i poslovanje organizacije su: a) jaki signali (strong signal issues) b) slabi signali (weak signals) 17. Obeležite tačne odgovore. Strategijska iznenađenja znače: a) Stvari se dešavaju iznenada: neočekivano. b) Stvari se dešavaju bez iznenađenja: očekivano 18. Proces planiranja je kontinuirani proces ____________ i ____________faktora organizacionog okruženja i na tim osnovama donošenja planskih odluka o ___________,_____________,_____________,_____________ i ______________. a) b) c) d) e) f) g) h) i) analize predviđanja viziji misiji ciljevima strategiji planovima kontole organizovanja

19. Obeležite tačan odogovor. Kada se vrši analiza predviđanja komponenti opšteg okruženja organizacije koristi se a) PEST analiza b) SWOT analiza

Kolokvijum II

Menadžment

20. Obeležite tačan odogovor. Danas se za identifikovanje šansi i pretnji iz okruženja, odnosno snaga i slabosti preduzeća koristi: a) PEST analiza b) SWOT analiza 21. Obeležite tačne odgovore. SWOT analiza koristi se za identifikaciju: a) b) c) d) e) f) šansi iz okruţenja pretnji iz okruţenja funkcije preduzeća proizvodnih linija preduzeća snage preduzeća slabosti preduzeća

22. Značaj portfolio menadžmenta je u mogućnosti dobijanja uvida u poziciju pojedinih proizvoda, grupa proizvoda ili delatnosti strategijskog poslovanja na portfolio matrici. DA NE 23. Obeležite tačne odgovore. Osnovne dimenzije BCG portfolio matrice su: a) relativno trţišno učešće b) stopa rasta trţišta c) razvoj proizvoda d) razvoj tržišta 24. Tehnika kojim se za duži period projektuju ciljevi i utvrđuje jaz između tako projektovanih ciljeva i ciljeva koje bi preduzeće verovatno ostvarilo ukoliko se ne bi preduzimale nikakve menadžerske aktivnosti drugačije u odnosu na dosadašnje ostvarene rezultate je: a) b) c) d) strategijsko planiranje analiza jaza (GEP-a) benchmarking SWOT analiza

25. Metod koji na što argumentovaniji način izlaže određeni broj „mogućih budućnosti“ je: a) koncept životnog ciklusa b) metod scenarija c) analize prelomne tačke

Kolokvijum II

Menadžment 26. Tvorac koncepta životnog ciklusa preduzeća je: a) b) c) d) H. Mincberg Igor Ansoff Isak Adiţes M. Porter

27. Tehnika koja se sastoji u organizovanju kreativnog sastanka odabrane grupe stručnjaka u toku kojeg se vrši prikupljanje mišljenja i stavova naziva se: a) Brainstorming b) Benchmarking c) Delfi metod 28. Tehnika za povećanje kreativnosti, koja sesatoji u tome što se učesnici (eksperti) ispituju upitnicima pre čemu je njihova anonimnost zagarantovana, naziv se : a) Brainstorming b) Benchmarking c) Delfi metod 29. Tehnika komparative analize vlastitog poslovanja sa poslovanjem najbolje organizacije, naziva se : a) Brainstorming b) Benchmarking c) Delfi metod 30. U istraživanju i predviđanju opšteg (posrednog ili daljeg) okružanja organizacije koristimo: a) SWOT analizu b) PEST analizu c) BCG matricu 31. PEST analiza se bavi analizom sledećih pet faktora: a) društvena komponenta b) politička komponenta c) tržišn komponenta d) ekonomska komponenta e) kulturna komponenta f) tehnološka komponenta g) globalna komponenta

Kolokvijum II

Menadžment 32. Obeležite tačne odogovore. Osnovni faktori Porterovog modela analize grane su: a) Ulazne barijere b) Stepen rivalstva (konkurencije) između postojećih organizacija u grani c) Pregovaračka snagakupca d.) Informacione tehnologije organizacija e) Pregovaračka snaga dobavljača f) Mogućnost sustituta proizvoda i usluga h) Marketing organizacija 33. Lanac vrenosti M. Portera delatnost organizacije razlaže na relevantne strategijske kativnosti i to: a) pet primarnih aktivnosti i četiri aktivnosti za podršku kreiranju vrednosti b) šest primarnih aktivnosti i tri aktivnosti za podršku kreiranju vrednosti c) četiri primarne aktivnosti i šest aktivnosti za podršku kreiranju 34. Dalekosežan pogled i nov način reagovanja na značajne probleme je: a) vizija b) misija 35. Obeležite tačne odgovore. Vizija treba da bude: a) zamisliva b) privlačna c) moguća d) fokusirana e) pogodna za komunikaciju f) informativna 37. Razlog postojanja organizacije je: a) vizija b) misija 38. Zaokružite tačan odgovor: a) Misija definiše i bliţe specifikuje viziju orgnizacije b) Vizija definiše i bliže specifikuje misiju organizacije 39. Zaokružite tačan odgovor. Korporativne-strategijske ciljeve određuje: a) top menadţment b) srednji nivo menadžmenta c) prvi nivo menadžmenta

Kolokvijum II

Menadžment

39. Najčešćih pet kritetijuma po kojima možemo podeliti ciljeve su a) prema nivou organizacije b) prema hijerarhijskom nivou c) prema planskom horizontu d) prema nivou druđtvene odgovornosti e) prema mogućnosti kvantifikacije f) prema nosiocima (subjektima) u organizaciji g) prema geografskoj dimenziji 40. Zaokružite tačno značenje naziva (početna slova ) SWOT analize. a) Strenghts (snage) b) Stability (stabilnost) c) Worning (opomena) d) Weaknesses (slabosti) e) Opportunities (šanse) f) Obligation (obaveza) g) Target (cilj) h) Threats (opasnosti) 41. Obeležite tačne odgovore. Komponente Modela 7S (McKinsey) su: a) Structure (struktura) b) Safety (sigurnost) c) Shift (promena) d) Strategy (strategija) e) Shape (oblik) f) Systems (sistemi) g) Style (stil) h) Staff (osoblje) i) Satisfaction (zadovoljstvo) j) Skills (sposobnosti) k) Shared Values (zajedničke vrednosti) 42. Zaokružite dva tačna odgovora. Taktičke ciljeve definiše: a) top menadžment b) menadţment srednjeg nivoa c) prvi nivo menadžmenta 43. Obeležite dva tačna odgovora. Operativne ciljeve utvđuje: a) top menadţment b) menadţment srednjeg nivoa c) prvi nivo menadžmenta

Kolokvijum II

Menadžment 44. Koncept u kome menadžeri i zaposleni zajedno rade na formulisanju speciifičnih poslovnih ciljeva naziva se: a) menadţment pomoću ciljeva b) upravljanje strategijskim pozicijama c) menadžment iznenađenja 45. Obeležite tačne odgovore. Prema nivou organizacije, ciljevi se mogu biti: a) strategijske ciljeve b) taktičke ciljeve c) operativne ciljeve d) kvantitativne ciljeve 46. Obeležite tačne odgovore. Prema planskom horizontu ciljevi se mogu podeliti na: a) dugoročne b) srednjoročne c) kratkoročne d) strategijske 47. Obeležite tačne odgovre.Karakteristike ciljeva su: a) izazovnost b) ostvarljivost c) specifičnost i merljivost d) složenost e) vremenska definisanost f) relevantnost g) taktičnost 48. Utvrđivanje različitih puteva (načina) za ostvarivanje misije i ciljeva preduzeća naziv se: a) strategija b) plan c) pozicija 49. Obeležite tačne odgovore. Sve strategije organizacije se mogu podeliti na: a) korporativne strategije b) poslovne strategije c) funkcionalne strategije d) planske strategije

Kolokvijum II

Menadžment 50. Obeležite tačne odgovore. Pod korporativnom strategijom podrazumevaju se sledeće strategije: a) b) c) d) strategija koncentracije kombinovana startegija strategija redukcije i/ili preorijentacije strategija rasta

51. Obeležite taćne odgovore. Razvojne strategije po I. Ansofu su: a) penetracija trţišta b) razvoj trţišta c) razvoj proizvoda d) diversifikacija e) tržišno učešće 52. Po I. Asnofu, rast usmeren kroz povećanje tržišnog učešća za postojeći proizvod – tržišta (povećanje prodaje postojećeg proizvoda na postojećem tržištu). Odnosi se na: a) penetracija trţišta b) razvoj tržišta c) razvoj proizvoda d) diversifikacija 53. Po I. Asnofu, traženje nove misije (tržišta) za postojeće proizvode firme (povećanje prodaje postojećeg proizvoda obuhvatanjem novih tržišta), odnosi se na: a) penetraciju tržišta b) razvoj trţišta c) razvoj proizvoda d) diversifikaciju 54. Po I. Asnofu, kreiranje novih proizvoda za zamenu tekućih na postojećem tržištu (uvođenje novih proizvoda na postojeća tržišta), odnosi se na: a) penetraciju tržišta b) razvoj tržišta c) razvoj proizvoda d) diversifikaciju 55. Po I. Asnofu, nova misija - tržište i novi proizvod (uvođenje novih proizvoda na nova tržišta), odnosi se na: a) penetraciju tržišta b) razvoj tržišta c) razvoj proizvoda d) diversifikaciju

Kolokvijum II

Menadžment

56. Poslovne strategije se definišu na nižim nivoima korporacije, kao što su divizioni (Divisions) i strategije poslovne jedinice (Strategic Business Units-SBU). Poslovne strategije moraju biti konzistentne sa korporativnim strategijama, odnosno, moraju da deluju zajedno, ne smeju biti u konfliktnom odnosu. DA NE 57. M. Porter je istakao da postoje tri potencijalno uspešne generičke strategije za konkurentsko nadigravanje u grani: a) opšete vođstvo u troškovima b) diferenciranje c) koncentracija d) fokusiranje e) diversifikacija 58. Strategija vođstva u troškovima podrazumeva ostvarenje nižih troškova u odnosu na konkurente, ali bez smanjivanja kvaliteta usluga i proizvoda DA NE

59. Strategijom diferenciranja proizvoda ili usluga organizacija ostvaruje jedinstvenu poziciju u grani. DA NE 60. Strategijom fokusiranja nastoji se ostvariti natprosečan prinos na uložena sredstva (ROI) u grani. DA NE 61. Obeležite tačne odgovore. Najpopularniji načini podele planova organizacije su sa stanovišta njihove: a) širine b) vremenskog okvira c) specificiranosti d) frakvencije korišćenja e) popularnosti f) netačnosti g) egzaktnosti 62. Planovi koji su fokusirani na definisanjeaktivnosti koje se ponavljaju. Odnose se na: a) trajni planovi b) jednokratni planovi

Kolokvijum II

Menadžment 63. Planovi koji su fokusirani na definisanje akcija koje se verovatno neće ponoviti u istoj formi u budućnosti . Odnose se na: a) trajni planovi b)jednokratni planovi

64. Postoje tri vrste trajnih planova, to su: a) politike b) procedure c) pravila d) program e) projekat f) budžet 65. Obeležite tačne odgovore. U jednokratne planove spadaju: a) politike b) procedure c) pravila d) program e) projekat g) budţet 66. Pravila su iskazi da li se specifična akcija može ili ne može preduzeti u datoj situaciji. DA NE 67. Procedure omogućavaju detaljan set instrukcija za izvođenje sekvenci akcija koje se ponavljaju često ili redovno. DA NE 69. Iskazi da li se specifična akcija može ili ne može preduzeti u datoj situaciji, odnosi se na: a) pravila b) procedure 70. Detaljan set instrukcija za izvođenje sekvenci akcija koje se ponavljaju često ili redovno, odnosi se na: a) pravila b) procedure

Kolokvijum II

Menadžment 71. Plan koji pokazuje osnovne karakteristike neophodne da bi se postigao cilj orgaanizacione jedinice i pojedinaca koji su odgovorni za svaki korak, redosled i vreme potrebno za svaki korak, nazia se: a) program b) projekat c) budžet

72.. Plan koji predstavlja manji, osamostaljeni deo programa koji je prostorno ogrničen i sadrži jasne direktive koji uključuje zadatke i vreme naziva se: a) projekat b) program c) budžet 73. Jednokratni plan koji predstavlja iskaz finansijskih izvora odvojenih za specifične aktivnosti u određeno periodu vremena , odnosi se na: a) program b) projekat c) budţet 74. Obeležite tačne odgovore. Odlučivanje se može podeliti na: a) reaktivno i proaktivno odlučivanje b) sistematično i intuitivno odlučivanje c) individualno i grupno odlučivanje d) bračno i nebračno e) inteligentno i neinteligentno 75. Odlučivanje koje se definiše kao post festum odlučivnje i prema nekim autorima ono predstavlja „gašenje požara“, odnosi se na: a) reaktivno odlučivanje b) proaktivno odlučivanje 76. Racionalni stil odlučivanja koji se primenjuje u rutinskim okolnostima gde su menadžeri upoznati sa tematikom problema i gde postoje jasno definisana pravila i procedure, naziva se: a) analitički b) direktivni c) konceptualni e) bihevijoristički

Kolokvijum II

Menadžment 77. Stil odlučivanja u situacijama složenih problema ili dugoročnih ciljeva, koje se oslanja na metodiku „korak po korak“, naziva se: a) analitički b) direktivni c) konceptualni e) bihevijoristički 78. Stil odlučivanja, koji polazi od toga da postoji više alternativnih načina rešavanja istih problema, naziva se: a) analitički b) direktivni c) konceptualni e) bihevijoristički 79. Odlučivanje zasnovano na dubokom razumevanju i analiziranju postojećih činjenica, naziva se: a) sistematično odlučivanje b) intuitivno odlučivanje 80. Prva faza u modelu racionalnog donošenja odluka je: a) identifikacija zadatka b) odabir rešenja c) evaluacija rešenja 81. Obeležite tačne odgovore. Razmatranje etičkih aspekata u procesu odlučivanja navodi na korišćenje PLANA PLUS, koji je akronim za set pitanja koja se odnose na: a) politike P b) lojalnost L c) univerzalnost U d) samovrednovanje S e) elegalnost 82. Obeležite tačne odgovore. Dizajniranje organizacione strukture podrazumeva sledeće aktivnosti: Dizajniranje organizacione strukture obuhvata: • • Utvrđivanje i podelu posla, • • Departmanizaciju, • • Delegiranje autoriteta i • • Uspostavljanje raspona kontrole.

Kolokvijum II

Menadžment a) koncipiranje organizacione strukture? b) redizajniranje organizacione strukture? c) planiranje? d) menadžment ljudskih resursa?

83. Definisanje radnih zadataka je moguće izvesti na dva načina: a) horizontalno b) odozgo-naniţe c) lateralno d) odozdo-naviše 84. Obeležite tačne odgovore. Pozitivni efekti podele radnih zadataka su: a) stručnost na visokom nivou b) visoki nivo efektivnosti c) jasne linije odgovornosti d) monotonije e) nerazumevanja celokupnog procesa f) nezainteresovanost 85. Obeležite tačne odgovore. Negativni efekti podele radnih zadataka su: a) stručnost na visokom nivou b) visoki nivo efektivnosti c) jasne linije odgovornosti d) monotonija e) nerazumevanje celokupnog procesa f) nezainteresovanost

86. Pristupi departmanizaciji su: a) vertikalno funkcionalni pristup b) individualni pristup c) divizionalni pristup d) horizontalno matrični pristup e) mreţni pristup

Kolokvijum II

Menadžment 87. Pristup koji promoviše deparmanizaciju zasnovanu na grupisanju srodnih, odnosno sličnih poslova je: a) vertikalno funkcionalni pristup b) divizionalni pristup c) horizontalno matrični pristup d) mrežni pristup

88. Pristup koji promoviše deparmanizaciju putem formiranja relativno samostalnih organizacionih jedinica (diviziona) je: a) vertikalno funkcionalni pristup b) divizionalni pristup c) horizontalno matrični pristup d) mrežni pristup 89. Pristup koji predstavlja pristup koji podrazumeva svojevrsno kombinovanje funkcionalnog i divizionog pristupa je: a) vertikalno funkcionalni pristup b) divizionalni pristup c) horizontalno matrični pristup d) mrežni pristup 90. Pristup koji proces departmanizacije zasniva na dizajniranju organizacije koja podrazumeva umrežavanje organizacionih jedinica primenom relevantnih dostignuća u razvoju informacionih tehnologija i tehnika je: a) vertikalno funkcionalni pristup b) divizionalni pristup c) horizontalno matrični pristup d) mreţni pristup 91. Modeli organizacione strukture su: a) funkcionalna organizaciona struktura b) proizvodna organizaciona struktura c) teritorijalna i trţišna organizaciona struktura d) projekta organizaciona struktura e) matrična organizaciona struktura f) timska organizaciona struktura g) mreţna organizaciona struktura h) kolektivna organizaciona struktura i) informaciona organizaciona struktura

Kolokvijum II

Menadžment

92. Vrsta organizacione strukture koja se zasniva na činjenici da su radni zadatci i procesi grupisani u skladu sa prirodom njihovih funkcija odnosno poslova je: a) funkcionalna organizaciona struktura b) proizvodna organizaciona struktura c) teritorijalna organizaciona struktura 93. Model organizacione strukture u kojoj svaki proizvod ima svoju kompletnu organizaciju koja ga podržava je: a) proizvodna organizaciona struktura b) tržišna organizaciona struktura c) projekta organizaciona struktura 94. Definisanje broja menadžera u odnosu na broj saradnika, naziva se: a) raspon kontrole b) raspon organizacije c) raspon planiranja d) raspon vođenja 95. Obeležite tačne odgovore. Moć menadžmenta može biti: a) b) c) d) e) f) g) moć nagrađivanja moć prinude legitimnu moć stručnu moć referentnu moć kvantitativnu moć kvalitativnu moć

96. Moć koja proističe iz položaja koje određeno lice ima na osnovu formalnih akata organizacije, odnosi se na: a) legitimnu moć b) stručnu moć c) referentnu moć 97. Moć koja proističe iz stručnosti, sposobnosti ili drugih veština menadžera, odnosi se na: a) legitimnu moć b) stručnu moć c) referentnu moć

Kolokvijum II

Menadžment 98. Moć koja proističe iz sposobnosti jedne osobe da utiče na ponašanje drugih, jer se njihovo ponašanje smatra poželjnim, odnosi se na: a) legitimnu moć b) stručnu moć c)referentnu moć

99. Prenošenje određenih odgovornosti na saradnike, naziva se: a) delegiranje b) departmanizacija c) rotacija 100. Proces delegiranja se sastoji od tri koraka: a) b) c) d) e) dodeljivanja duţnosti davanja ovlašćenja kreiranja odgovornosti kreiranje motivacije kreiranje timova

101. Tendencija da se autoritet za donošenje odluka pretežno dodeli top menadžmentu ili jednoj osobi, odnosi se na: a) centralizaciju b) decentralizaciju 102. Tendencija da se autoritet delegira na što niže nivoe rukovodstva i ostalih zaposlenih, odnosi se na: a) centralizaciju b) decentralizaciju 103. Raspon kontrole se uspešno ostvaruje korišćenjem tri vrste daunsajzing (downsizing) strategija: a) b) c) d) strategije redukcije radne snage strategije delegiranja strategije organizacionog redizajniranja sistemske strategije

Kolokvijum II

Menadžment 104. Menadžment ljudskih resursa (Human resource management – HRM) odnosi se na prakse i politike koje su potrebne da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima, a naročito sa zapošljavanjem, obukom, procenom i nagrađivanjem zaposlenih u kompaniji i obezbeđivanjem bezbednog, etički prihvatljivog i pravednog okruženja za njih. DA NE

105. U skladu sa postizanjem ciljeva koje smo naveli kao osnovne u funkciji menadžmenta ljudskih resursa, možemo reći da su osnovne faze procesa menadžmenta ljudskih resursa sledeći: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Planiranje ljudskih resursa Regrutovanje Selekcija Socijalizacija Globalizacija Obuka i usavršavanje zaposlenih Ocena učinka zaposlenih (i utvrđivanje nadoknade) Kompenzacija i koristi Decentralizacija Napredovanje u karijeri

106. U novije vreme se sve češće u menadžmentu ljudskih resursa pominje pojam staffing (eng. Staff-osoblje). Ovaj pojam obuhvata aktivnosti koje se izvršavaju od momenta oglašavanja slobodnog radnog mesta do momenta potpisivanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, tj. Obuhvata aktivnosti regrutovanja, selekcije i orijentacije. DA NE

107. Regrutovanje podrazumeva sve one aktivnosti koje na bilo koji način utiču kako na broj i kvalifikacije ljudi koji se prijavljuju za slobodno radno mesto, tako i na verovatnoću da će aplikanti (prijavljeni) prihvatiti radno mesto, naravno, pod uslovom da ispune sve tražene uslove. DA NE 108. Obeležite tačne odgovore. Izvori regrutovanja mogu biti: a) Interni izvori regrutovanja b) Eksterni izvori regrutovanja c) Analitički izvori regrutovanja d) Demografski izvori regrutovanja

Kolokvijum II

Menadžment 109. Obeležite tačane odgovore. Najpoznatije metode regrutovanja su: a) b) c) d) e) f) g) oglašavanje preporuke zaposlenih regrutovanje pomoću agencija za zapošljavanje regrutovanje preko koledţa i univerziteta regrutovanje putem Interneta regrutovanje putem intervjua regrutovanje ekstrapolacijom

110. Izbor osobe koja će najbolje odgovarati slobodnom radnom mestu, što znači da se identifikuju oni kandidati koji poseduju najbolje kvalifikacije za obavljanje određenog posla, naziva se: a) selekcija b) socijalizacija c) regrutovanje 111. Obeležite pojmove koji označavaju najčešće načine selekcije: a) b) c) d) e) f) g) h) formular testovi intervju provere biografije preporuka fizički pregled rotacija motivacija

112. Proces u kome se novozaposleni radnik prilagođava uslovima radne sredine i pravilima poslovanja celokupne organizacije, naziva se: a) selekcija b) socijalizacija c) regrutovanje 113. Obeležite tačne odgovore. Najčešće metode obuke zaposlenih su: a) Obuka na samom radnom mestu (OJT On-the-job training) b) Stimulacija c) Zamena (rotacija) radnog mesta d) Mentorisanje i obučavanje “šegrta“ e) Simulacije f) Predavanja g) Beneficije h) Metode zasnovane na tehnologiji

Kolokvijum II

Menadžment

114. Obeležite tačne odgovore. Najvažnije nematerijalne strategije motivacije su: a. b. c. d. e. Dizajniranje posla (Job design). Participacija zaposlenih (Participation) Opunomoćavanje (Empowernment) Fleksibilni oblici radnog vremena (Flexibile Work Schedules) Redizajniranje (prilagođavanje) organizacione kulture (Culture redesign) f. Fiksno radno vreme 115. Pod upravljanjem karijerom podrazumevamo sve aktivnosti koje preduzimaju sami zaposleni, ali i organizacija u kojoj radi, kako bi pre svega postali svesni svojih sposobnosti, veština, znanja i sklonosti, a zatim ih usavršili i iskoristili u pravcu usmeravanja svoje karijere i napredovanja u njoj. DA NE

Kolokvijum II

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->