Neden videolar baþka sayfaya yönlendiriliyor?

Bildiðiniz gibi sayfamýz ilk yayýna baþladýðý günden beri direk video paylaþýmý yapýyordu v olarý sayfamýz üzerinden seyredebiliyordunuz. Fakat yüklediðimiz bazý videolar zaman içeris e ne yazýk ki silindi. Biz iþimizden artan vakitlerimizde dinlenme saatlerimizden de biraz çalarak bu paylaþýmlarý sürdürmeye çalýþýyoruz. Ýnternetten bulurken, yüklerken vaki cadýðýmýz videolarýn silinmeside bu yüzden bizi üzdü. Biz de bunu bir çok diðer sayfanýnýn cebook uygulamasý ile düzenleyebileceðimizi düþündük. Bu uygulama sayesinde videolarýmýz to þekilde yer alacak, kategoriler altýnda düzenlenebilecek. Ayrýca siz kullanýcýlarýmýza önü rde bu uygulama sayesinde sürpriz bazý hizmetler sunmaya baþlayacaðýz. Zannedildiði gibi vi eolarýn Vidimons Uygulamasýna yönlenmesi bizim iþimizi kolaylaþtýrmamaktadýr. Aksine paylaþ nde bize ek iþlemler yaptýrmaktadýr ve maddi bir yük bindirmektedir. Ama bunlarýn hepsi sa rfettiðimiz emeðin çöpe gitmesini engellediði için bizim tarafýmýzdan göze alýnabilecek yük Sizlerinde bu yönde bizi anlayacaðýnýzý ümid ediyoruz. Eminiz ki önümüzdeki günlerde sunaca ler ile sizler daha iyi vakit geçirecek ve eðleneceksiniz. Anlayýþýnýz için teþekkür ederiz Kaçmaz Bunlar 02124109000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful