Contents

Cum
rmwd
ကမၻာေျမအခ်ိန္
28-30

3 ကႏၱာရ ေရၾကည္တစ္ေပါက္

Current Trend

Poem

5

ကႏၱာရဝႆ

6

ဗလာမွသည္ စာဆိုေတာ္ဆီ

ဒိုင္ဗားစတီး
31-32

Culture Awareness

အဘူဒါဘီ ကႏၱာရၿမိဳ႕ေတာ္ဆီသို႕
33-35

Cartoon

36-38

Case Study

9-10 ဒူဘိုင္းမွာ ဒီလိုရွိပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း

Analysis
ျပည္ပစာေပ ေဟာေျပာပြဲ
11-12

13

ႏွစ္သစ္ အေတြးသစ္

Social Network
ခ်စ္တူမသို႕
14-15

O
N
T
E
N
T
S

Letter to Myanmar

Article of the Month

Opinion

39 သစ္တစ္ပင္ရဲ့ ျဖစ္တည္ျခင္းရက္စြဲမ်ား

Photo Essay

ဓါး မထက္က ဓားေသြးေက်ာက္ အျပစ္မျမင္ေစလိုပါ

18-23

လွမ္းဆင့္ ကမ္းလင့္လိုက္တဲ့ လက္မ်ား

24 ေဆးဘဲဥ

25

ေအာင္ျမင္ခ်င္လို႕ အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီး
ေပးလိုက္ရတဲ့ ကိုရီးယား မင္းသမီး

""
''

""ဒူဘိုင္းက ခရစ္စမတ္အႀကိဳည''

""ပထမအႀကိမ္ အဘူဒါဘီတရားပြဲ''

""မ်က္စိႏွစ္ကြင္း လင္းေစေသာ္ဝ္''

""က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ စာေရးဆရာၾကီး

မ်ားအား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း ''
""ယူေအအီးမွ အမွတ္ရဖြယ္

ျမန္မာသႀကၤန္ မွတ္တမ္းမ်ား
''

ဆဌမအၾကိမ္ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕တရားပြဲ
40-44

16-17

Glimpse

ေအာင္ျမင္စြာ စတင္ခဲ့ေသာ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္း

Gadget World

45-46

X BOX 360 (KINET)

26

အင္ဒိုနီးရွားမွ ဗုဒၶဘား

27

ကမၻာ့ၾသဇာသက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမွဳအရွိဆုံး

Have your say

လူ(၁၀၀) ထဲတင
ြ ္ ပါဝင္သည့္ ထိင
ု ဝ
္ မ္မွ ကုနစ
္ မ
ိ း္ သည္

47 ေပးစာ (၁)

48

ေပးစာ (၂)

EDITORS
trfwdkYtdrf
rif;tif;0
ESif;eJYrm,m

GRAPHIC & LAYOUT
Edk;tdrf&Sif

Editor’s Note

ESpfopfqkrGefvTm
ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ခုႏစ
ွ သ
္ ႔ ု ိ ခ်ဥး္ နင္းဝင္ေရာက္ခပ
့ ဲ ါၿပ။ီ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ူ
ႏိင
ု င
္ သ
ံ ား၊

ကမၻာသူ

ကမၻာသားမ်ားအားလံးု

စိတ၏
္ ခ်မး္ သာျခင္း

ကိယ
ု ၏

က်နး္ မာျခင္း လိအ
ု င္ဆႏၵမ်ား ျပည္ဝ
့ ၾကပါေစဟု ေရႊေရာင္စဥ္
ဝိင
ု း္ ေတာ္သားမ်ားမွ ေတာင္းဆုေမတၱာ ပိသ
႔ ု အပ္ပါသည္။ ျမန္မာတိ႕ု ရဲ႕
ႏွစ္သစ္ဦး အတာသၾကၤန္ ျပီးဆုံးခဲ့ျပီ၊ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႕
ကူးေျပာင္းခဲ့ေပသည္။

ယူေအအီးမွ

ျမင္ကြင္းတို႔သည္လည္း

တစ္ျဖည္းျဖည္း တိးု တက္ေျပာင္းလဲ လာသည္။ ထိ႕ု အတူ ယူေအအီးေရာက္
ျမန္မာတိ႕ု လည္း တိးု တက္မႈ မွတတ
္ င
ုိ မ
္ ်ား တစ္ချု ပးီ တစ္ခု စိက
ု ထ
္ ႏ
ူ င
ို ခ
္ သ
့ ဲ ည္။
ေျပာင္းလည္း တိးု တက္လာေသာ ေခတ္ေရစီးႏွငအ
့ ္ ၿပဳိ င္ ယူေအအီးေရာက္
ျမန္မာ တိ႕ု အတြက္ အက်ဳးိ ရွရ
ိ ာ ဘဝ စာေပ အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမွဳ တိ႕ု ကို
ရွဳေထာင့္ အဖုဖ
ံ မ
ံ ု ွ တင္ဆက္ေနေသာ ဒူဘင
ု ိ း္ ေရႊေရာင္စဥ္ သည္လည္း
ယူေအအီး ႏိင
ု င
္ အ
ံ တြငး္ ရွိ (၇) ျပည္ေထာင္ အတြငး္ ရွိ ေရႊျမန္မာ တိ႕ု ၏
ေပါငး္ စည္း ညီညတ
ြ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ အ
့ ္ တူ ကႏၱာရ ေရႊေရာင္စဥ္ အျဖစ္သ႕ု ိ ယခု
အပတ္စဥ္မွ စတင္၍ ေမြးဖြား ႏိင
ု ခ
္ ပ
့ ဲ ါသည္။
အရာရာ တုးိ တက္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ (၂၁)ရာစု ေခတ္ႀကီး တြင္
အေကာင္း ႏွင့္ အဆိးု က ေနရာတိင
ု း္ ၌ ဒြနတ
္ ေ
ဲြ နပါသည္။ ဒါေတြ
ၾကားထဲက ထိနး္ သိမး္ ထားႏိင
ု တ
္ ာကေတာ့ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ုိ ျမန္မာ
လူမ်ဴိးေတြရ့ဲ

ခ်စ္စရာ

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ပင္။

ျမန္မာ

အမ်ားစု

ဝန္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ လာေရာက္ ေနထိင
ု တ
္ ့ဲ ဒီကႏၱာရ တိင
ု း္ ျပည္မာွ
ျမန္မာေတြ အသိအမွတျ္ ပဳ ခံလာၾကရ
ၾကိဳးစားမွဳ၊

သူတစ္ပါးအား

တာကေတာ့ ရိးု သားမွဳ၊

ကိယ
ု က
္ ်ဴိးစြန႔္

အနစ္နာခံ

ရိင
ု း္ ပင္း

ကူညတ
ီ တ္မဳွ ၊ အထူးအားျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမေ
္ မြမ
႔ ႈ တိ႔ု ပင္ျဖစ္ပါသည္။
“အနာခံမွ အသာစံရတယ္” ဆိသ
ု ည့္ စာဆိအ
ု တိင
ု း္ ဘယ္ေနရာမွာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ေနရာတစ္ခရ
ု ဖိ႔ု အတြကက
္ ေတာ့ ေပးဆပ္မ၊ႈ

ၾကိဳးစား

အားထုတမ
္ ေ
ႈ တြ အမ်ားႀကီး ျပဳရပါသည္။
ယူေအအီး

မွာလည္း

ေရႊျမန္မာတိ႔ု

သူတႏ
႔ုိ င
ုိ င
္ ရ
ံ ့ဲ

တကယ္

အသိအမွတျ္ ပဳ ေလးစားရေသာ၊ ယဥ္ေက်းသိမေ
္ မြမ
႔ ႈ ၾကြယဝ
္ ျပည္စ
့ ံု
ေနေသာ၊ စိတထ
္ ား မြနျ္ မတ္ လွေသာ၊ အမ်ားက အားက် ေလးစား
ရေသာ ျမန္မာ လူမ်ဴိးမ်ား ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ရး အတြက္ ယခုထက္ပ၍
ုိ ႀကိဳးစား
ရပါအုးံ မည္။ ထိအ
႔ု တြက္ လည္း ယူေအအီး ေရာက္ ျမန္မာတိင
ု း္
တြင္ တာဝန္ ရွေ
ိ န ပါသည္။ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ုိ တစ္ေတြ လက္တည
ဲြ ည
ီ ီ
ကိယ
ု ႏ
့္ င
ုိ င
္ ၊ံ ကိယ
ု လ
့္ မ
ူ ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္ မ်ားကို
အေျချပဳ၍ လက္ဆင္က
့ မ္း ထိနး္ သိမး္ တိးု တက္ ႏိင
ု ေ
္ အာင္ ဝိင
ု း္ ဝန္း
ၾကိဳးပမ္းၾကပါစိဟ
႔ု ။ု

Article of the Month

အမိေျမမွာ

ေရမၾကည္

ျမက္မနုနိင္တာ

အေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။

တစ္လ ခုနွစ္ရာရမယ္ ေျပာလို႔ ပြဲခတနင္႔တပိုး ေပးျပီး ေရာက္လာရ

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ တိုင္းျပည္ ျပင္ပက

သူေတြ၊ ဒီေရာက္မွ အဲဒီ ၇၀၀ ဆုိတာ ေဒၚလာမဟုတဘ
္ ဲ ဒါဟမ္းေငြ

ေရၾကည္ရာ ျမက္နုရာ ေဒသေတြမွာ ဝမ္းစာရွာစား လာၾကတာ

ၿဖစ္ေနလု႔ ိ ပြခ
ဲ ေက်ဖိအ
႔ ု ေရး ႀကိတမ
္ တ
ွ ိ ္ ႀကံဳးရုနး္ ၿပီး လုပေ
္ နၾကရသူေတြ

ဆယ္စုႏွစ္

…. အစ ရွသ
ိ ၿဖင့္ ပံျု ပင္မ်ိဳးစုေ
ံ တြလည္း ဒီမာွ ၾကားႏုင
ိ ၾ္ ကပါေသးတယ္။

သံုးေလးခုမက

ေရၾကည္ေသာက္ရလို႔
ကေတာ႔

ရွိေနခဲ႔ေရာေပါ့။

အေရာက္ေျပးလာခဲ႔ၾကတဲ့ သက္တမ္း

ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုစာေလာက္သာ

ျမန္မာေတြရွာစားတဲ့

ဒီကႏၲာရထဲမွာ

ႏုိင္ငံၿခားသား အမ်ားစုန႔ဲေတြ႔လုိ႔ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ဘယ္မွာရွိလုိ႔ရွိမွန္း

ရိွပါေသးတယ္။

စားက်က္ေတြထဲမွာေတာ့

သူတို႔မသိၾကတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွင္းျပရျပန္တာလည္း

သက္တမ္း

ဒီေရာက္ဖူးသူတုိင္း

နုေသးတဲ႔ အရပ္ေဒသ တစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္
လည္းျပီးခဲ႔တဲ႔

ေလးငါးနွစ္

ကာလအတြင္းမွာ

အလံုးအရင္းနဲ႔

လိွမ္႔ဝင္လာခဲ႔ျပီး၊

အခုဆိုရင္

ၾကံဳရတတ္တဲ့

အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုပါ။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိရင္ အားလုံးသိၾကပါရဲ႕၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္

ျမန္မာေတြ

ဆုိလည္း သူတို႔သိၾကတာပဲ၊ အဲဒီႏုိင္ငံေတြန႔ဲ အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္ေန

ျမန္မာလူဦးေရ

တဲ့

ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ေတာင္ ယူေအအီးကို ေရာက္လာခဲ႔ျပီလို႔

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိရင္

မ်က္စိလည္ကုန္ၾကေရာ။

တစ္ခ်ိဳ႕က

ကြ်နး္ ႏုင
ိ င
္ လ
ံ ားလု႔ ိ ေမးၾကေသးတယ္။ ဘယ္ဘာသာစကား ေျပာၾက

သိရပါတယ္။

သလဲတ။့ဲ ေရဒီယေ
ု ိ တြ၊ သတင္းေတြန႔ဲ အဆက္မၿပတ္လ႔ ိ ု ျမန္မာလူမ်ိဳး

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ ျမန္မာျပည္ တနံ တလ်ားက ေရာက္လာ

အေၾကာင္း ထူးထူးၿခားၿခား သိေနသူေတြ အၿမင္မာွ ေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိး

ၾကတာျဖစ္သလို၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ၾကတဲ႔ အလုပ္ေတြကလည္း

ဆုတ
ိ ာ လူသန
ိ ည္းတဲ့ ႏိင
ု င
္ ၾံ ကီးတစ္ခုမွာ ေနတဲ့လူမ်ဳိး၊ အနီေရာင္

အမ်ိဳးစုံၿဖစ္ပါတယ္၊

စာအုပ္တုိ႔ရဲ႕သခင္၊

အမ်ားစုက ဟိုတယ္လ္ နဲ႔ ေရွာ့ပင္းေမာလ္

ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္ျပီး၊

ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔

ေတြမွာလည္း

လူနည္းစု

အားက်စရာ

ေကာင္းေလာက္ေအာင္

၀င္ေငြနဲ႔

ေရနံလုပ္ငန္း

၀င္လုပ္ေနတာရွိပါတယ္၊

အၿခားအက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ

ပုိင္ဆုိင္ထားသူ၊

အဲဒီထဲမွာ

သမိုင္းအေၾကြးေတြ

ထပ္ခါထပ္ခါ

လူမ်ိဳးဆိုတာပါပဲ။

ခ်ီးၿမွင့္ၿခင္း

ခံရသူေတြ ..၊ မိသားစုနဲ႔ အတူ ထည္၀ါခမ္းနားတဲ့ တုိက္ခန္းတြဲ
ၾကီးေတြမွာ အေဆာင္အေယာင္ အျပည့္နဲ႔ ေနႏုိင္သူေတြ ၊ ပြဲစားက

ၿပီးေတာ့

ဓေလ႔ထံုးတမ္းေတြကုိ

အတင္ခံေနရလြန္းလုိ႔ တာဝန္ေတြေက်ဖို႔ အမ်ားၾကီးလိုေနေသးတဲ႔

ေဒၚလာေသာင္းခ်ီတဲ႔
အပါအ၀င္

ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔

ဒီလုိအေျခခ်လာတာ

မၾကာေသးတဲ႔

အခ်ိန္အေတာ

အတြင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္ ေ၀းေ၀း

3

Article of the Month
ကလည္း မေၿပလည္တ့ဲ ၾကားက ႏုင
ိ တ
္ အ
့ဲ ေလ်ာက္ ေဖးကူ လာခဲတ
့ ာ
အားရေက်နပ္စရာ အလြနေ
္ ကာင္းပါတယ္။
“ကႏၱ ာ ရ၀ႆ”ဆု ိ တ ာ “ကႏၱ ာ ရမိ ု း ”လု ိ ႔ အဓိ ပ ၸ ါ ယ္ ဖ ြ င ္ ့ ႏ ု ိ င ္ ေ ပမယ္ ့
တကယ္ေတာ့ မုးိ မ်ားရာကေန မုးိ နည္းရာကုိ သြယတ
္ န္းေပးေနတဲ့
ေရတံေလွ်ာက္လပ
ို ါပဲ။

ေရတံေလွ်ာက္ထမ
ဲ ာွ

အၿမဲေရပါေနေအာင္

လုပ္ေဆာင္ ၾကိဳးစားၾကတာလည္း ေဟာဒီက ေရႊၿမန္မာေတြပါပဲ။
ဒီေရတံေလွ်ာက္ကေန

အလုိရွိတဲ့ေနရာကုိ

အေရာက္စီးဆင္း

ေစတာဟာလည္း ယူေအအီးက ေရႊၿမန္မာေတြပါပဲ။
(၁၄) ၿပည္ေထာင္ရတ
ိွ ့ဲ

အမိၿမန္မာၿပည္ကေန ေရႊၿမန္မာေတြဟာ

ဒီအရပ္ေဒသကုိ တုက
ိ တ
္ က
ို ဆ
္ င
ို ဆ
္ င
ိ ု ္ ေရာက္လာၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့
ယူေအအီး ႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ႕ဲ (၇) ျပည္ေထာင္ေသာ ၿမိဳ႕အသီးသီးမွာ ကုယ
ိ စ
္ က
ီ ယ
ို စ
္ ီ
ၿဖန္က
႔ ်က္ၿပီး အလုပလ
္ ပ
ု က
္ င
ို ေ
္ နၾကရတယ္။ အဲဒီ (၇) ျပည္ေထာင္မာွ
ၿပန္က
႔ ်ဲေနတဲ့ အင္အားေတြကိ ု တစ္ခါစုစည္းၿပီးေတာ့၊ (၁၄) ျပည္ေထာင္က
ကြ်န္ေတာ္တရ
႔ ိ ု ႕ဲ သားခ်င္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ အားၿဖည္ေ
့ ပးႏုင
ိ တ
္ ာကေတာ့
ကြ်န္ေတာ္တ႔ ိ ု အားလုးံ ရဲ႕ ျဖဴစင္တ့ ဲ ေစတနာေၾကာင္ပ
့ ါပဲ။ အလြနပ
္ ၿူ ပင္းတဲ့
ကႏၱာရမွာေနၿပီး၊ ကုယ
ိ အ
့ ္ ပူကယ
ိ ု ္ အမႈမထားႏုင
ိ ဘ
္ ဲ တစ္ဖက္သားရဲ႕
အပူကိ ု ဦးစားေပး ၿငိမး္ ေအးေစခ်င္တာ ကႏၱာရ၀ႆရဲ႕ ေစတနာအမွနလ
္ ပ
႔ို ဲ
ေျပာပါရေစ။ ဒီေစတနာကုိ ဘယ္သမ
ူ ွ ညစ္ႏမ
ြ း္ သြားေအာင္ အေရာင္
မဆုးိ ႏုင
ိ ဖ
္ ႔ ိ ု အေရးဟာ
ဤမွ န ္ ေ သာ

အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ႏုိင္ေအာင္၊ ဆုံႏုိင္ေအာင္ ဖန္းတီးႏုိင္တာက

ေတာင္းလုက
ိ ပ
္ ါတယ္။ ။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဓမၼသီခ်င္း သီဆိုပဲြေတြ၊ ၀တ္ၿပဳ
ဆုေတာင္းပြဲေတြမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ က်င္းပရတဲ့ ရိုးရာ

ဆုံၾကတယ္လုိ႔

ဆုံစရာ

ၿမန္မာေတြဟာ
အေၾကာင္းဖန္ၿပီး

ေၿပာရေလာက္ေအာင္ပါပဲ..

လူမႈေရးစည္းကုိ

လုံေအာင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားႏုိင္ခဲ့ ၾကပါ တယ္။
ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း

အင္အားရွိၿပီဆုိမွၿဖင့္

ကူညဖ
ီ ႔ို ေစတနာ ၿဖစ္ေပၚမိတာကလည္း

အင္အားနည္းသူကုိ
ၿမန္မာေတြရ႕ဲ ခ်စ္စရာ

စိတ္ဓါတ္တစ္ခုပါ။ ေရၾကည္ရာက ေရစက္ တစ္ေပါက္ကုိ မုိးေခါင္
ေရရွား
ဆုိတဲ့

အရပ္ေဒသက
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ

ေရငတ္ေနသူကုိ

လက္ဆင့္ကမ္းမယ္

ရွိတတ္တာလည္း

ၿမန္မာေတြပါပဲ။

ဒီလုိနဲ႔ ယူေအအီးႏုိင္ငံ ေရာက္တုန္း ေရာက္ခုိက္ ၿမန္မာေတြစုၿပီး
အမိေၿမကုိ ၿပန္လည္ ေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းႏုိင္မယ့္ အသင္းတစ္သင္း
ကုိလည္း ေအာင္ၿမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ပါေသးတယ္ ။
အဲဒါကေတာ့

ကႏၱာရ၀ႆလူမႈေရွ႕ေဆာင္အသင္း ဆုိတာ

ပါပဲ။ ဒီအသင္းကတဆင့္ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္းမွာ ေအာင္ေအာင္
ျမင္ျမင္ ကူညီလွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းမွတ္တုိင္ေတြ အမ်ားၾကီး
ရွိခဲ့ပါတယ္။

အမိျမန္မာျပည္ေလာက္

တုိင္းျပည္လည္း

ရွိမယ္မထင္ပါဘူး။

အက်ိ ဳ းအားေၾကာင္ ့

အမိေျမမွ

အမိေျမမွာလည္း ထာ၀ရ ေရၾကည္၍ ျမက္ႏႏ
ု င
ို ပ
္ ါေစလု႔ိ ဆုမန
ြ ေ
္ ကာင္း

က ပုံမွန္ က်င္းပတတ္တဲ့ ဓမၼပူဇာပြဲလုိ ေနရာမ်ိဳးမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္..၊

တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္

ေစတနာ

ခြ ဲ ခ ါြ ၿပီ း ရပ္ ေ ၀းေျမျခား ေရာက္ ရ ေသာဘ၀မွ ကင္းေ၀းပါေစ။

ခ်ီးက်ဴးစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြ

ေန႔ၾကီးရက္ၾကီးေတြမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္

တာ၀န္သာလွ်င္

ၿဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ေတြ ဘယ္လုိပဲကြဲကြဲ သူ႔နည္းနဲ႔သူေတာ့ ၿမန္မာေတြဟာ

သၾကၤန္ပြဲလုိ

ကြ်န္ေတာ္တ႔ ိ ု အားလုးံ ရဲ႕

အကူအညီလုိအပ္ေနတဲ့
အကူအညီေပးႏုိင္တဲ့

သူေတြနည္းသေလာက္ ကူညီျဖည့္ဆည္းရမယ့္ ကြက္လပ္ေတြ
အမ်ားၾကီးဆုိတာ အားလုံးသိၿပီးသားပါ။ ဒါကုိ အစဥ္ႏလ
ွ းံု သြငး္
ၿပီးေတာ့ အလုပအ
္ ဆင္ေၿပသူကလည္း ေျပတဲအ
့ ေလ်ာက္၊ မေျပသူ

4

Poem

...
)

rdk;aZmfvGif
5

Poem

AvmrSonf pmqdkawmfqD
arG;zGm;jcif;y tprSonf
igwdkYqDrSm vm&majcvSrf;
zdeyfryg... Avmcsnf;wnf;/
arG;zGm;jcif;y tprSonf
igwdkYudk,frSm ynmajcvSrf;
todryg... Avmcsnf;wnf;/
arG;zGm;jcif;y tprSonf
igwdkYonfrSm pmayajcvSrf;
zwfpGrf;ryg... Avmcsnf;wnf;/
vSrf;umpMu tajcrSonf
todynm OmPf,SOfumESifh
Opömwdk;yGm; MudK;yrf;Muonf
rEkóvlom; tpGrf;yifwnf;/
xdkxdkynm odonmESifh
pmayuAsm ysdKUvuFmrS
zwf½Iavhvm odjrifMuonf
pmzwfjcif;\ tusdK;yifwnf;/
pmzwfjcif;iSm rpGrf;omvnf;
aemifvmaemufom; odjrifvdkYiSm
ynm&Sdrsm; vufqifhyGm;onf
qdk&dk;qHk;r yHkywfpESifh
&wkvuFm usrf;jzmjzmudk
rSwfom;vdkufem odMum;&onf
pmqdkawmf\ tusdK;yifwnf;/

aevif;csrf;
6

Cartoon

q&matmfyDus,f&JhumwGef;vufaqmif
7

Cartoon

8

Case Study

'l b d k i f ; rS m 'D v d k & S d w ,f o l i ,f c sif ;
ေဘးခန္ း က လင္ မ ယားက ဘာျဖစ္ လ ိ ု ႔ ဟိ ု ဘ က္ ခ န္ း ကလူ က
သီ ခ ်င္ း ကိ ု အက်ယ္ ၾ ကီ း ဖြ င ္ ့ လ ိ ု ႔ စတဲ ့ ရ င္ ဖ ြ င ္ ့ သ ံ ေ တြ က ိ ု ေန႔ စ ဥ္ န ဲ ႔
အမွ ် သယ္ လ ာတတ္ ပ ါတယ္ ။
ယူ ေ အအီ း မွ ာ အလု ပ ္ လ ု ပ ္ ေ နၾကတဲ ့ ကၽြ န ္ မ တိ ု ႔ ျမန္ မ ာလူ မ ်ိ ဳ း
ေတြ န ဲ ႔ ရင္ း ႏွ ီ း မႈ မ ရွ ိ တ ဲ ့ လူ ေ နမႈ ဘ ဝ တစ္ ခ ု က ေတာ့ အခန္ း
တစ္ ခ န္ း တည္ း မွ ာ Bed Space လိ ု ႔ ေ ခၚတဲ ့ ေနရာေလးေတြ
မွ ် ေဝျပီ း ငွ ာ းရမ္ း ေနထိ ု င ္ တ ဲ ့ လူ ေ နမႈ စ နစ္ တစ္ ခ ု ပ ဲ ျ ဖစ္ ပ ါတယ္ ။
အိ ပ ္ ခ န္ း တစ္ ခ န္ း တည္ း မွ ာ အိ ပ ္ ယ ာ တစ္ ေ နရာစာ ေနရာတစ္ ခ ု
တည္ း

ပိ ု င ္ ဆ ိ ု င ္ ျ ပီ း

တခါတရံ မ ွ ာ လဲ

လူ ေ လးဦ း ထက္ ပ ိ ု ျ ပီ း

လူ ေ လးငါးဦ း ထက္ ပ ိ ု ျ ပီ း

ေနရတတ္ သ လိ ု
ေနရတဲ ့ ေ နရာေတြ

ရွ ိ တ တ္ ပ ါတယ္ ။
ယူ ေ အးအီ းေရာက္ ျမန္ မ ာမ်ားအေနျဖင္ ့ နီ း စပ္ ရ ာျမန္မာ လူမ်ိဳ း
အခ်င္ းခ်င္ း စု ေ ပါင္ းျပီ း အိ မ ္ င ွ ားေနတတ္ ၾကသလိ ု ျမန္မာေတြ နဲ ႔
ေဝးေဝးေနခ်င္ တယ္ ဆိ ု တဲ ့ အေၾကာင္ းျပခ်က္ န ဲ ႔ လူ မ်ိဳ းျခားေတြ နဲ ႔
စု ေ ပါင္ းျပီ း အိ မ ္ င ွ ားေနတတ္ သူ မ ်ားလဲ ေနရာတိ ု င ္ း မွ ာ ရွ ိ ေ နခဲ ့
ပါတယ္ ။
အိပ္ခ်ိန္ စားခ်ိန္ အလုပ္ခ်ိန္ေတြ မတူတာမို႔

တစ္ေယာက္က

အိပ္စက္ေနခ်ိန္မွာ အျခားတစ္ေယာက္က အလုပ္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္
ခ်က္ျပဳတ္ အလုပ္ရႈပ္ ေနတတ္ပါတယ္။ အခန္းေဖာ္ေတြ အေနနဲ႔

ဒီတပတ္ ေရႊေရာင္စဥ္မာွ ေတာ့ အိမေ
္ ဝးသူေတြ အားလံးု အတြက္

အိပ္စက္ေနသူကို အေႏွာင့္အယွက္ မေပးမိေအာင္ ၾကိဳးစား

အိမန
္ းီ ခ်င္းေတြန႔ဲ ပက္သက္တ့ဲ ေဆာင္းပါးေလး ေရးဖိ႔ု ဆံးု ျဖတ္ထား

ေနၾကေပမယ့္ အခ်ိ န ္ ေ တာ္ ေ တာ္ မ ်ားမ်ား မွ ာ ေတာ့ မရည္ ရ ြ ယ ္ ပ ဲ

ပါတယ္။
မိေဝးဖေဝးကေန
ခင္ရာမိတေ
္ ဆြ

အလုပလ
္ ာလုပၾ္ ကသူေတြမ႔ုိ
ဆိသ
ု လို

နီးစပ္ရာသူငယ္ခ်င္း

အေႏွ ာ င္ ့ အ ယွ က ္ ေပးမိ ရ က္ သ ား ျဖစ္ သ ြ ာ းတတ္ ပ ါေသးတယ္ ။

နီးရာေဆြမ်ိဳး

ေရခ်ိ ဳ းခန္ း မီ း ဖိ ု ခ န္ း ဧည္ ႕ ခန္ း ေတြ က ိ ု လ ဲ မွ ် ေဝသံ ု း စြ ဲ ရ တာမိ ု ႔

မိတေ
္ ဆြေတြကုိ

ေနရာတိ ု င ္ း မွ ာ အခက္ အ ခဲ မ ်ားစြ ာ နဲ ႔ ၾကံ ဳ ရျပန္ ပ ါတယ္ . ...........

အေဖာ္ လုပေ
္ နၾကသူေတြမ်ားပါတယ္။ ကၽြနမ
္ တိလ
႔ ု ု ိ အိမေ
္ ဝးသူေတြ

အလိ ု က ္ သ ိ တ တ္ သ ူ လူ မ ႈ ေ ရး နားလည္ သ ူ ေ တြ န ဲ ႔ တမိ ု း တည္ း

အတြကေ
္ တာ့ အိမန
္ းီ ခ်င္းေကာင္းဆိတ
ု ာ တြငး္ ထြကရ
္ တနာေတြထက္

ေအာက္ မ ွ ာ ေနရသူ ေ တြ အ တြ က ္ အခက္ အ ခဲ မရွ ိ လ ွ ေ ပမယ္ ့

ပိလ
ု တ
႔ုိ န္ဘးုိ ရွလ
ိ ပ
ွ ါတယ္။
အိမန
္ အ
႔ဲ ေဝးမွာ

တစ္ေယာက္တည္း

ေနလာခဲတ
့ ာ

တကိယ
ု ေ
္ ကာင္းဆန္သူ အတၱၾကီးသူမ်ားနဲ႔ ေနရသူေတြ အတြကေ
္ တာ့

ေလးႏွစန
္ းီ ပါး

အဆင္မေျပမႈမ်ားစြာက လက္ကမ္းလိ႔ု ၾကိဳေနတတ္ပါတယ္။

ရွ ိ ေ နေပမယ္ ့ ကၽြ န ္ မ ကိ ု ယ ္ တ ိ ု င ္ က ခု ခ ်ိ န ္ ထ ိ ပတ္ ဝ န္ း က်င္ မ ွ ာ

ယဥ္ ေ က်းမႈ ဓေလ့ ထ ံ ု း စံ မ တူ တ ဲ ့ လူ မ ်ိ ဳ းျခားေတြ န ဲ ႔ တမိ ု း တည္ း

ရွ ိ ေ နတဲ ့ အိ မ ္ န ီ း ခ်င္ း ေတြ န ဲ ႔ သဟဇာတ မျဖစ္ ႏ ိ ု င ္ ေ သးသလိ ု

ေအာက္ မ ွ ာ အတူ တ ကြ ေနထိ ု င ္ သ ူ ေ တြ က ေတာ့ မဆံ ု း ႏိ ု င ္ ေ သာ

ကၽြနမ
္ လိပ
ု ဲ အိမန
္ းီ ခ်င္း အခန္းေဖာ္ေတြန႔ဲ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တ့ဲ
မိတေ
္ ဆြမ်ားဆီက

ရင္ ဖ ြ င ္ ့ ည ည္ း ညဴသံ ေ တြ က ိ ု

ျပႆနာေပါင္ း မ်ားစြ ာ ကိ ု ၾကံ ဳ ရတတ္ ပ ါတယ္ ။

အခ်ိ န ္ န ဲ ႔ အ မွ ်

အထူ းသျဖင္ ့

ၾကားေနခဲ ့ ရပါတယ္ ။

စိ တ္ အ ေႏွ ာင္ ့ အယွ က္ ျဖစ္ ၾကရပါတယ္ ။ အမ်ိ ဳ းသမီ း မ်ား သီးသန္႔

အမ်ားစုဆီက အခန္းေဖာ္ အိမ္နီးခ်င္းေတြရဲ႔ သတင္းေတြက

ေနထိ ု င ္ ေ သာ အိ ပ ္ ခ န္ းကိ ု အမ်ိ ဳ းသား မိ တ ္ ေ ဆြ ေ တြ ကို အိမ္လည္

ေန႔စဥ္ ထမင္းစားဝိုင္းေတြမွာ မရိုးႏိုင္တဲ့ အရံ ဟ င္ း တခြ က ္ လ ိ ု

ဖိ တ္ ေ ခၚလာသလိ ု အခန္ းမွ ာညအိ ပ ္ ည ေန လက္ ခံတတ္တာမို႔

ေနရာယူ ေ နခဲ ့ ပ ါတယ္ . ...

မလိ ု လားအပ္ တဲ ့

အခန္းေဖာ္က အိမ္သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္လို႔ ကြန္ျပဴတာယူသံုးလိ႔ု
ယူစားသြားလိ႔ု

လံ ု း ဝမကိုက္ည ီေသာ

လူ ေ နမႈ စ ရိ ု က္ မ ်ားေၾကာင္ ့ ျမန္ မ ာ အမ်ိ ဳ းေကာင္ း သားသမီးမ်ား

အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳဳးျခားေတြနဲ႔ တမိုးတည္းေအာက္မွာ ေနၾကသူ

ခ်က္ထားတဲဟ
့ င္းေတြ

ျမန္ မ ာ့ ယ ဥ္ ေ က်းမႈ ွ ႏ ွ င ္ ့

ေနာက္ ဆ က္ တ ြ ဲ

ျပႆနာေလးေတြ က ိ ု

ၾကားရတတ္ ပ ါတယ္ ။

စားေသာက္ ျ ပီ း သား

လူမ်ိဳးျခားေတြနဲ႔

အိ ု း ခြ က ္ ပ န္ း ကန္ ေ တြ က ိ ု ညအိ ပ ္ ည ေန ပစ္ ထ ားလိ ု ႔ အိ ပ ္ ခ ်ိ န ္ မ ွ ာ

တမိုးတည္းေအာက္မွာ

အတူေနၾကရတာမို႔

စိတ္သေဘာထားျခင္း မတိုက္ဆိုင္သည္႔တိုင္ေအာင္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်

ဆူ ည ံ ေ အာ္ ဟ စ္ ေ နလိ ု ႔ ေရေတြ မ ီ း ေတြ မ ပိ တ ္ ပ ဲ ထားပစ္ ခ ဲ ့ လ ိ ု ႔

9

Case Study
ျပံဳးျပႏႈတ္ဆက္ၾကရစျမဲ။ ေရခဲေသတၱာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ မီးဖိေ
ု တြ

စကားမ်ားရန္ ျ ဖစ္ ျ ပီ း

ကို မွ်ေဝသံးု စြေ
ဲ နရတာမိ႔ု သူဘ
႔ က္ကယ
ုိ ဘ
့္ က္ မွ်တေအာင္ ေပါင္းသင္း

မိန္းကေလးေတြရဲ႔ အျဖစ္ေတြကိုလဲ ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္ ။

ဆက္ဆရ
ံ စျမဲ။

တခါတုန္းကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အိမ္နီးနားခ်င္းရဲ႔ ေခ်ာက္တြန္း

တစ္ အ ိ မ ္ တ ည္ း မွ ာ အတူ ေ နၾကေပမယ္ ့ မ်က္ ႏ ွ ာ ခ်င္ း ဆိ ု င ္ ေ တြ ႔ ဖ ိ ု ႔

မႈေၾကာင့္

ခဲ ယ ဥ္ း တာမိ ု ႔

သတိ ေ ပးစရာ

တိတိ ရဲစခန္းေရာက္ခဖ
့ဲ းူ တာကို ျမင္ေတြခ
႔ ဘ
့ဲ းူ ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး

အသိ ေ ပးစရာ ေတြ ရ ွ ိ လ ာခဲ ့ ရ င္ လ ဲ ေရခဲ ေ သတၱ ာ ေတြ အခန္ း

ျဖန္ျ႔ ဖဴးတယ္ဆတ
ု ိ ့ဲ သံသယတစ္ခတ
ု ည္းနဲ႔ သက္ေသအေထာက္အထား

တစ္ ဥ ီ း နဲ ႔ တ စ္ ဥ ီ း

ညွ ိ ႏ ိ ႈ င ္ း စရာ

ကိ ု ယ ္ ထ ိ လ က္ ေ ရာက္

အာဖရိကတိက
ု သ
္ ား

ေစာ္ က ားခံ ရ တဲ ့

ခ်ာတိတတ
္ စ္ေယာက္

ႏွစၾ္ ကိမ္

မလံေ
ု လာက္ပဲ အဖမ္းမခံရသည္႔ တိင
ု ေ
္ အာင္ သံးု ရက္ကေန တစ္ပတ္
ေလာက္အထိ ရဲစခန္းမွာ ေနခဲရ
့ ပါတယ္။
သကၤာမကင္းတဲအ
့ မႈန႔ဲ အဖမ္းခံရတဲ့ ကိစမ
ၥ ာွ လဲ သူတစ္ေယာက္တည္း
အဖမ္ း ခံ ရ တာမိ ် ဳးမဟု တ ္ ပ ဲ တအိ မ ္ လ ံ ု း မွ ာ ရွ ိ တ ဲ ့ အခန္ း ေဖာ္
ရွစ္ေယာက္လံုး အဖမ္းခံရသလို အိမ္ကိုလဲ ဘူဒိုဇာနဲ႔ မတူးရံုတမယ္
ရွာေဖြသြားခဲ့ပါတယ္။

တံ ခ ါးဝေတြ မ ွ ာ

စာတိ ု ေ ပစမ်ားေရးျပီ း

ကပ္ ထ ားတတ္ တ ဲ ့

ညွ ိ ႏ ိ ႈ င ္ း ရတယ္ လ ိ ု ႔

မတူ ည ီ တ ဲ ့

ျမန္မာလူငယ္တစ္ေယာက္

သူ ႔ သ ူ င ယ္ ခ ်င္ း

ညွ ိ ႏ ိ ႈ င ္ း ရာကေန

သတင္ း အထူ း အဆန္ း ေလး တစ္ ပ ု ဒ ္ က ိ ု လ ဲ ၾကားလိ ု က ္ ရ ပါတယ္ ။

အတု မ ယူ သ င္ ့ တ ာေတြ

အျခားအျခားေသာ တိင
ု း္ ျပည္မ်ားႏွငယ
့္ ဥ
ွ ပ
္ ါက ဒုစရိက
ု မ
္ ႈ နည္းပါးေသာ
တိ ု င ္ း ျပည္ ဟ ု သတ္ မ ွ တ ္ ထ ားေသာ္ လ ဲ မိ န ္ း ကေလးမ်ားအတြ က ္
ေနရာတိ ု င ္ း မွ ာ လံ ု ျ ခံ ဳ မႈ ရ ွ ိ တ ယ္ လ ိ ု ႔ အတိ အ က် မေျပာႏိ ု င ္ ေ သးပါ။

တု ၾ ကရင္ အေကာင္ း ဆံ ု း လိ ု ႔ ထင္ မ ိ ပ ါတယ္ ။

အမ်ိ ဳ းသားမ်ားအတြ က ္ လ ဲ

မိန္းမလ်ာေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ တခန္းတည္းေနမိျပီး မိန္းမလ်ာ

ေတြ ႔ ရ တတ္ ပ ါတယ္ ။

မိန္းကေလး ေတြကိုလဲ ေတြ႔ဘူးခဲ့ပါတယ္။

မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္သတိထား

အခန္းေဖာ္ အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ႔ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္လို႔

သင့္ၾကသလို တစ္မိုးတည္းေအာက္မွာ အရိပ္ခိုေနၾကသူေတြပီပီ

မၾကာခဏ အိမရ
္ ာွ အိမေ
္ ျပာင္းရတဲဒ
့ က
ု ၡ အခန္းေဖာ္ေတြန႔ဲ စကားမ်ား
အလုပပ
္ င္ပန္းတဲၾ့ ကားက

ပတ္ဝန္းက်င္ အိမ္နီးခ်င္း အခန္းေဖာ္ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ

အပိထ
ု က
ြ ္

ျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္ၾကရင္ေတာ့ အႏၱရယ္အေပါင္းမွ ကင္းေဝးႏိုင္မွာ

လာတတ္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာခဲ့ ပါတယ္။
ပတ္ဝန္းက်င္

အိမန
္ းီ ခ်င္းရဖိ႔ု

ျဖစ္ပါတယ္။

အေရးၾကီး

အေၾကာင္ း အမ်ိ ဳ းမ်ိ ဳ းေၾကာင္ ့ ျမန္ မ ာလူ မ ်ိ ဳ းမ်ားႏွ င ္ ့ ေနထိ ု င ္ ခ ြ င ္ ့

လွေသာ္လဲ အိပခ
္ န္းရွာေဖြခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အိမန
္ းီ ခ်င္းပတ္ဝန္းက်င္ထက္

မရသူ မ ်ားအေနျဖင္ ့ လ ဲ

မိမအ
ိ လုပအ
္ တြက္ အဆင္ေျပမည္႔ ေနရာကိသ
ု ာ ဦးစားေပးျပီး

ၾကံဳေတြ႔တိုင္း ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္႔ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား

အလယ္ မ ွ ာ

ရွ ိ လ ာျပီ ျ ဖစ္ တ ာမိ ု ႔ မၾကာခင္ က ာလမွ ာ အိ မ ္ ေ ဝးေနျမန္ မ ာမ်ား

ေနထိုင္သူေတြမို႔ မိမိေနထိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႔ လံုျခဳံေရးက

အေနျဖင့္ ပိုမိုစည္းလံုးလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားသာမက ေယာက္်ားေလးမ်ား အတြ က ္ ပ ါ

ေခတၱ ယူ ေ အအီ း ေရာက္ ျမန္ မ ာမ်ား မိ ေ ဝးဖေဝး ေမြ း ရပ္ ေ ျမနဲ ႔

အင္ မ တန္ မ ွ အေရးၾကီ း ပါတယ္ ။
အိ မ ္ န ီ း ခ်င္ း

အခန္ း ေဖာ္ မ ်ားကိ ု

အမ်ိ ဳ းသမီ း ေလးမ်ားရဲ ႔

အသိ ု င ္ း အဝိ ု င ္ း ႏွ င ္ ့

တစတစ တိုးပြားလာေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား

ေကာင္ း မ်ား ေတြ ႔ ရ ဖိ ု ႔ အ တြ က ္ ကံ က ိ ု သ ာ ပံ ု အ ပ္ ရ စျမဲ ။
မတစ္ ေ ထာင္ ဘ ြ ာ းေတြ

ျမန္ မ ာမိ တ ္ ေ ဆြ

အဆက္အသြယ္ မျပတ္ပဲ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကတာေၾကာင္ ့ အိ မ ္ န ီ း ခ်င္ း ေကာင္ း အခန္ း ေဖာ္
သူ တ ပါးတိ ု င ္ း ျပည္ မ ွ ာ

စည္ း ကမ္ း

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ မၾကားဘူးေသာ ဥပေဒမ်ားကို ယူ ေ အအီ း မွ ာ

အခန္းေဖာ္နဲ႔ေပါင္းျပီး ေယာက္်ားစိတ္ လံုးလံုးေပါက္သြားရွာတဲ့

ဒုကေ
ၡ တြက

သတ္ မ ွ တ ္ ထ ားေသာ

ဥပေဒမ်ားက အျခားတိ ု င ္ း ျပည္ မ ်ားထက္ မ်ားျပားလွ ပ ါတယ္

လံုးလံုးျဖစ္သြားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေယာက္က်ားစိတ္ဝင္ေနတဲ့

ဒု က ၡ ေ ရာက္ ရ သူ

ပတ္ ဝ န္ း က်င္ ေ ၾကာင္ ့

ဓေလ့ စ ရိ ု က ္ ေ လးေတြ က ိ ု

မိ တ ္ ေ ဆြ ေ တြ က ိ ု လ ဲ ျမင္ ဘ ူ း တာမိ ု ႔ တု သ င္ ့ တ ာေလးေတြ က ိ ု ပ ဲ

လူ မ ်ိ ဳ းျခား

ျပန္ လ ႊ တ ္ ေ ပးတာမိ ု ႔

ဝတ္ ထ ားတဲ ့ လူ ၂ ေယာက္ က အေယာင္ ေ ဆာင္ ျခိ မ ္ း ေျခာက္ ျ ပီ း

အတု ယ ူ ျ ပီ း ဘဝလမ္ း ေၾကာင္ း ေျပာင္ း သြ ာ းတဲ ့ သူ င ယ္ ခ ်င္ း

လံျု ခံဳစိတခ
္ ်ရေသာ

အေထာက္အထားေတြ

သူ ႔ ရ ဲ ႔ L aptopနဲ ႔ ပိ ု က ္ ဆ ံ အ ိ တ ္ က ိ ု သိ မ ္ း ဆည္ း သြ ာ းခဲ ့ တ ယ္ ဆ ိ ု တ ဲ ့

အခန္ း ေဖာ္ ေ တြ ရ ဲ ႔

ရန္ျဖစ္ရတဲ့

သက္ေသ

ရဲစခန္းမွာ

တစ္ ေ ယာက္ ရ ဲ ႔ အ ခန္ း ကိ ု သြ ာ းလည္ ခ ်ိ န ္ မ ွ ာ အာရပ္ ဝ တ္ စ ံ ု

ျမင္ မ ိ ပ ါတယ္ ။
အဆင္ ေ ျပေအာင္

ခိုင္လံုတဲ့

သိပမ
္ ၾကာခင္ေလးကပဲ

ဒီေနရာမွာေတာ့ လူလူခ်င္းေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရတယ္ဆိုတာ
ဓေလ့ စ ရိ ု က ္ ခ ်င္ း

ေခၚထားၿပီး

တစ္ပတ္တိတိ

လိ ု လ ားအပ္ ပ ဲ ဒု က ၡ ေရာက္ ခ ဲ ့ တ ယ္ လ ိ ု ႔ ေျပာလိ ု ႔ ရ ပါတယ္ ။

အသြင္မတူေတြ အိမ္သူအိမ္သားေတြ အျဖစ္ စုေပါင္း ေနၾကတာမို႔
မတူညီၾကတဲ ့

ရွစ္ေယာက္လံုးကို

ရွ ာ မေတြ ႔ ေ တာ့ မ ွ

အေလ့ အ က်င္ ့ အသစ္ ေ လးေတြ ရလာခဲ ့ ပ ါတယ္ ။

ထက္

အခန္းေဖာ္

အေဝးမွ ာ

ယံ ု ၾ ကည္ မ ိ လ ိ ု ႔

အိ မ ္ န ီ း ခ်င္ း ေကာင္ း မ်ားနဲ ႔

အဆင္ ေ ျပႏိ ု င ္ ေ စဖိ ု ႔

ဆႏၵ ျ ပဳရင္ း ။.....။

သတင္ း ေတြ က ိ ု

မၾကာခဏ ျမင္ရၾကားရတတ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခား အခန္းေဖာ္ေတြနဲ႔

10

Analysis

jynfypmaya[majymyG
J
cspfOD;ndK
တလိန္လိန္ပါဘဲ။

ျမန္မာတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔

ျမန္မာျပည္ကုိ

လြမ္းေသာအလြမ္း ခ်စ္ေသာအခ်စ္ေတြက ထုိအခါက်မွပင္ ငြါးငြါး
စြင္႔စြင္႔

ပြင္႔အန္ထြက္လာသည္။

ထားပါ။

၃လမွ်ေနခဲ႔ဘူးေသာ

မိမိသည္ပင္လွ်င္ ထုိမွ် ထြန္႔ထြန္႔လူးေနလွ်င္ ျပည္ပမွာအေျခစုိက္
သုိ႔မဟုတ္

ႏွစ္အပုိင္းအျခားႏွင္႔

ေနထုိင္လုပ္ကုိင္

ရုန္းကန္

ရွင္သန္ရေသာျမန္မာမ်ား ဘယ္သုိ႔ရွိခ်ိမ္႔မည္နည္း။ တစ္ကယ္ကုိ
ကုိယ္ခ်င္းစာပါသည္။ သူတုိ႔ေတြ ျမန္မာကုိ ဆာေလာင္ၾကသည္။
မြတ္သိပ္ၾကသည္။

ဒါေၾကာင္႔

ျမန္မာျပည္မွ

အဆုိေတာ္၊

အတီးေတာ္၊ အကေတာ္ ၊အျပက္ေတာ္မ်ား ေရာက္လာၾကသခုိက္
မွာ ႏုိင္ငံအလြမ္းကုိ ႀကိဳးစားေျဖေဖ်ာက္ၾကရေလသည္။ သုိ႔ေသာ္
အယားမေျပပါ။ ကုတ္ေကာင္းရုံဘဲ ရွိၾကေပမည္။
သုိ႔ႏွယ္ကား ကုိယ္႔ျမန္မာေတြရွိရာ တုိင္းတပါး သုိ႔ စာေရးဆရာ
ေတးသံရင
ွ မ
္ ်ား၊

ရုပရ
္ င
ွ ၊္

သဘင္

ေတြအေရာက္သြား၊ စာအေၾကာင္း ကဗ်ာအေၾကာင္း ဘာညာ

ဂီတအႏုပညာရွငမ
္ ်ားကုိ

သာရကာ အေၾကာင္းေတြ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ဟာဒယေတြကုိ

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာတုက
႔ိ
"စပြနစ
္ ာ" ျပဳ၍ ဖိတမ
္ ႏၷကျပဳ ၾက တီးၾက၊
ကၾက

(ျပက္ၾက)

ေနၿပဟ
ီ ဆ
ု ရ
ိ ု ပါမည္။

တည္းဟူေသာ

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္

ဘာမွမလုပဘ
္ ေ
ဲ နလွ်င္

အမွားမရွ။ိ

ျဖည္႔တင္း၊ မြတ္သိပ္မႈေတြ၊ ႏြမ္းႏြယ္မႈေတြကုိ ကုစား၊ ေတာင္႔တင္း

ထြနး္ ကား

ကုိက္ခဲေနေသာ ဦးေႏွာက္ေၾကာေတြ ႏွလုံးသား အေၾကာေတြကုိ

တစ္ခခ
ု ု

ႏွိပ္နယ္၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား လွလုိက္ပါသနည္း။

လုပလ
္ ်ွ င္ အမွားအယြငး္ အတိမး္ အေစာင္းဆုတ
ိ ာက ရွတ
ိ တ္ေလေတာ႔

အဆုိမပါ၊

ထုထ
ိ ေ
ိ ု သာ ေဖ်ာေ
္ ျဖပြခ
ဲ ရီးစဥ္အခ်ဳ႕ိ မွာ နည္းနည္းအခၽတ
ြ အ
္ ေခ်ာေ
္ လးေတြ

ထုိင္ကာ

ဘာေၾကာင္႔ ဘယ္လုိ ခၽြတ္ေခ်ာ္သလဲဆုိတာေတာ႔ ကာယကံ

ဆက္သြယ္ရ၊

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္လည္း စတင္ထန
ြ း္ ကားေနၿပီ ဟူေသာ အခ်က္ပင္
ဘာေၾကာင္႔ပါလဲ၊

ဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးစရာ

ႏုိင္ငံျခား

ခရီးသြားရလုိ႔လား။

ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုခုကုိ ေရာက္ရလုိ႔လား...။ ဟုတ္ပါသည္။ ခရီး
သြားျခင္းဆုိေသာ သေဘာကုိယ္ႏႈိက္က အျမင္က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း၊
အေတြးကြနျ႔္ မဴးေစျခင္း၊

မိမ၏
ိ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ

မာနကုႏ
ိ ပ
ိွ က
္ ပ
ြ ္

ရာေရာက္ျခင္း စသည္႔ ေက်းဇူးမ်ားရွိၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ျပည္ပခရီး
ဆုိေတာ႔ "အထူးေျပာစရာမရွိ၊ ဦးၾသဘာတပည္႔" လုိ႔ပဲ ေျပာလုိက္
ပါေတာ႔မည္။
ျပည္ပစာေပေဟာေျပာပဲဆ
ြ တ
ိ ု ာဒါပဲလား၊

ျပည္ပစာေပ

ေဟာေျပာ

ပဲက
ြ ု ိ ဤမွ်ေလာက္နဘ
႔ဲ ဲ ဖြငဆ
႔္ လ
ို က
ို လ
္ ်ွ င္ အင္မတန္ က်ဥ္းေျမာင္း
သြားပါလိမမ
႔္ ည္။ အျခားအျခားေသာ အက်ဴိးတရားေတြ မ်ားစြ ာ
ထြက္ေပၚ လာပါေသးသည္ ။ ဥာဏ္ မွ ီ သမွ ် ေျပာျပၾကည္႔ ပါမည္။
ကုိယ္တုိင္

ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္

စာေပကိစၥျဖင္႔

နားေထာင္ၾကေလေသာ

ျပည္တြင္း

ေျပာလု ိ သ ည္ မ ွ ာ ယခု အ ခါ ျပည္ ပ (ျမန္ မ ာ) စာေပေဟာေျပာပဲ ြ

ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးဆရာ

သုံးေယာက္

ပရိသတ္။

ဘယ္ေလာက္

ေလးစားစရာ ေကာင္းလုိက္ပါသလဲ။

ရွင္မ်ား အသိဆုံး။

စာေရးဆရာမ်ားအတြက္

အကမပါ၊

ေလးေယာက္ စကားေတြေျပာ၊ ၾကာေတာင္႔ ရွည္လ်ား၊ နာရီမ်ားစြာ

ေပၚၾကသည္ဆသ
ိ ု ည္ကုိလည္း သဲသ
႔ ၾ႔ဲ ကားရပါသည္။ ဘယ္သေ
႔ူ ၾကာင္႔

ျဖစ္၏။

အတီးမပါ၊

၃လမွ်

ေနခဲ႔ဖူးသည္။ (၂၀၀၂- အုိင္အုိဝါ တကၠသုိလ္ U.S.A INTERNATIONAL WRITING PROGRAM) တစ္ကယ္႔ကုိတပိန္ပိန္

11

စာေပေဟာေျပာပဲြေသာ္မွပင္
ပါမစ္ယူရ၊

ၾကိဳရပုိ႔ရ၊

စာေရးဆရာမ်ားကုိ
ဧည္႔ခံရ

အစရွိေသာ

Analysis

အလုပ္မ်ားသည္

တာဝန္ႀကီးလွပါသည္။

ျပည္ပခရီးဆုိေတာ႔

yef;rsdK;&,fpHk

ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ဗီဇာ၊ တည္းခုိေရး၊ က်င္းပေရး (SHOPPING
ပါထည္႔တြက္)၊

စာမူခ(ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ)

ခ်ီးျမွင္႔ေရး၊

နည္းနည္း

iHk&mrSzl;

ေနာေနာတာဝန္မဟုတ္ပါ။
ဧရာမ ျမန္မာခ်စ္စိတ္ မဟုတ္ပါလား။
ထုသ
ိ ေ
႔ ိ ု တြးမိေသာအခါ....

ကုယ
ိ အ
႔ ္ လုပေ
္ တြ

ခဏခ်ထား

လတ္မွတ္လုပ္၊ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာမ်ားမွ ခြင္႔ျပဳခ်က္
ရေအာင္ယ၊ူ ေဝဟင္ခရီး ေလယာဥ္စးီ ၊
လုက
႔ိ ေတာ႔

tcsdefwef t&efoifh

ႏုင
ိ င
္ က
ံ းူ

ေထာက္ခံခ်က္

vrf;yGifhzdkYzl;

က်န္းမာေရး မေကာင္း

JET LAG ကုခ
ိ ေ
ံ ပေတာ႔။ ထုသ
ိ အ
႔ ိ ု ရင္းအႏွးီ ျပဳရေသာ

ျမန္မာ စာေရးဆရာမ်ား …။ ေငြေၾကး၊ လူအင္အား၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈအား

jzpfEdkfifonfrSm

စသည္ျဖင္႔ အဖက္ဖက္က ေထာင္႔ေစ႔ေအာင္ လုံးပန္းၾကရေလေသာ
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား၊ အုေ
ိ နသည္ၾ႔ ကားမွ စာေပေဟာေျပာပဲြကုိ

pmayESifhb0

စြန္႔စြန္႔စားစား (အမွန္ေတာ႔ က်ီးလန္႔စာစား လုိ႔သုံးရင္ ပုိသဘာဝ
က်သည္။)

တက္ေရာက္ကာ

နားေထာင္ၾကေလေသာ

အခ်ိဳ႕

pdwfaumif;tajccHü

အုိဗာစေတး ပရိသတ္မ်ား..။ ဆုိ၊ တီး၊ က၊ ျပက္ သဘင္မ်ားလုိ
ႀကိမ္းေသ အျမတ္အစြန္းရမည္ဟု အာမမခံႏုိင္ေသာ အိပ္စုိက္
စပြန္စာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (အျမတ္အစြန္းကုိ ပရဟိတလုပ္ငန္းသုိ႔
လွဴဒါန္း လုိက္ၾကတာမ်ားသည္)..

tawG;tajccHü

ထုိထုိေသာ အျခင္းအရာက

ျမင္မိေသာအခါ ပီတိလွဳိက္ဝွန္ ၾကက္သီးမႊန္မွ် ၾကည္ႏူးအားရ

owdtajccHü

ျဖစ္မိပါသည္။ (တိတ္တခုိးလည္း သက္ျပင္းခ်မိပါသည ္)
ထုေ
ိ ရာအခါ ျပည္ပ စာေပေဟာေျပာပဲြ ခရီးသြားေသာ အၾကင္

todtajccHü

စာေရးဆရာသည္ ေဒသႏၲရ ဘာသႏၲရ ဗဟုသုတ မည္ကာမတၱ
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ ရွရ
ိ မ
ံု ်ွ ျဖင္႔ တာဝန္မေက်ပါ။ ဘယ္တန
ု း္ က ဘယ္သက

ဖိတ္လုိ႔

ဘယ္ႏုိင္ငံ

သြားေဟာရသကဲြ႕ဆုိၿပီး

pdwful;OmPfrGrf;rHwufygrS

လက္မေလး

တေထာင္ေထာင္ ဖေနာင္႔ေလးတၾကြၾကြ လုပ္ေနလုိ႔မရပါ။
"ေဟာ ဒါေလးကေလ၊

[wfrdrnfygh ...

............. ႏုိင္ငံကုိ စာေပေဟာေျပာပဲြ

သြားတုန္းက ရခဲ႔တဲ႔ လက္ေဆာင္ေပါ႔။ ဒါကေတာ႔ ေရွာ႔ပင္ထြက္ရင္း
ဝယ္ခဲ႔တဲ႔ဟာေပါ႔" ဆုိၿပီး ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ မလုပ္အပ္ပါ။
ဖိတ္ၾကားသူတုိ႔၏ လက္မ်ားက ေႏြးေထြးၾကသည္။ အားေကာင္း

cspfOD;ndK

ေမာင္းသန္ရၾိွ ကသည္။ ထုန
ိ ည္းတူစာြ ပင္ အဖိတခ
္ ရ
ံ သူတ႔ို ကလည္း
သန္႔ေသာလက္ျဖင္႔ ေကာင္းေသာ အရာကုိေပးရပါမည္။
ထုိႏွစ္ဦးေသာသူတုိ႔၏လက္တုိ႔ျဖင္႔
အမွန္တရားကုိ

သြန္းလုပ္ႏုိင္မွ၊

"ျမန္မာ"ကုိ
နားလည္မႈခ်င္း

ထုဆစ္ႏုိင္မွ၊
ခံစားမႈခ်င္း

ညွိႏုိင္မွ ..။ အမ်ဳိးသားစာဆုိႀကီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ကဗ်ာတစ္ပိုဒ္ျဖင္႔
နိဂုံးကမွတ္ အဆုံးသတ္ပါရေစ။

12

Analysis

ႏွစ္သစ္အေတြးသစ္ rif;olpdk;
ျပည့္ႏွက္ေနေစမွာလား

?

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က

အတာအထိ အနစ္နာခံႏိုင္မွာလဲ?
ေစမည့္

ႏိုင္င့ံမူ၀ါဒမ်ားကို

ဘယ္အတိုင္း

မျမင္ရေသးေသာ ေျပာင္းလဲ

ထိုင္ေစာင့္ေနမွာလား?

ကိုယ္က

ဘာလုပ္လို႕ရမွာလဲ၊ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမွဳကို ေစာင့္ရမွာေပါ့….
တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြလုပ္မွာေပါ့…. စတဲ့ ၁၉ ရာစုက အေတြးမ်ား
လႊမ္းမိုးေနတုန္းပဲလား?
မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ

သို႕ေလာသို႕ေလာ
ပတ္၀န္းက်င္ကိုေရာ

ေမးခြန္းမ်ားကို
ေမးၾကည့္ရဲ႕လား?

ေမးၾကည့္မိတိုင္း ေမးခြန္းတိုင္းအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း လုိအပ္ခ်က္
အတြက္ အားရေက်နပ္စရာ အေျဖမရရွိေပမယ့္ work around
လုိ႕ဆိုမယ့္ လုပ္လို႕ရထားတာေတြေတာ့ေတြ႕မွာပါ။ ျပည္သူတို႕
တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္း
ေဆာင္တာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ အေရးတၾကီး
လုပ္စရာေတြ

ရွိေနသလို

အဲဒီေပၚလစီမ်ားကို

ေနာင္တြင္

ထမ္းေဆာင္ရြက္မည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္တို႕အတြက္ အေျခခံ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို High Level Report မ်ားတြင္ အားကိုးေနျခင္း
ႏွစ္သစ္သို႔ကူးေျပာင္းခဲ့ျပီ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

သမိုင္းတြင္

၂၀၁၀

အမ်ားဆုံး

ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု

အသစ္တုိ႔

ကူးေျပာင္း

မရွိပဲ Ground Level အထိ ထိုးထြင္းသိရွိ အေကာင္အထည္

(အမ်ဳိးသားေရး)

ခုႏွစ္အတြင္း

ေဖာ္ဖို႕

အေျပာင္းအလဲတို႕

ဆိုရမည္ပင္။

အမွန္တကယ္ပင္။

ေနဆဲျဖစ္သလုိ၊အခ်ိဳ႕လည္းကူး

ႏိုင္ငံျခားေရာက္

တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္မွဴရွိသည္ကား
အက်ပင္။

ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ဘာေတြေပၚထြက္/ေျပာင္းလဲမွာလဲ?
အခြင္းအလမ္းအသစ္ေတြ၊
ဒီမိုကေရစီ
မူ၀ါဒ

အခြင့္အေရးအသစ္မ်ားႏွင့္

အသစ္ေတြက

အတြက္
တိုးတက္

လူမွဴေရး၊

အလုပ္သမား၊
စီးပြားေရး၊

အတြက္

မူ၀ါဒအသစ္တို႕

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ

အျမန္ဆုံးအေကာင္

အားကိုးယုံၾကည္မိသည္ပင္။

သို႕ေသာ္ျငား

အားလုံးအေပၚတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ျပည္သူေတြ

ကြ်န္ေတာ္တို႕တစ္ဦးခ်င္း အေနနဲ႕လည္း ဒီ Change Manage-

ဘယ္လို

ment မွာ ပါ၀င္ျပီး မိမိအတြက္သာမက ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္တို႕

သာမန္ျပည္သူတို႕၊

အတြက္ပါ

လူမ်ားစုေဆြးေႏြးမိ

သူမ်ားကို

ယခုအခ်ိန္မွစ၍

စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕

ေစာင့္ေနဖို႕အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါ။

စြမ္းအင္တိုးတက္မွဳကို

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာျပည္၏လူမွဴေရး၊ စီးပြားေရး၊

လိုေနပါျပီ။

စိတ္ဓါတ္ေရးရာ

တတ္ႏိုင္သေလာက္

နဲ႕

ပတ္၀န္းက်င္မွာ

စတင္ပ်ဳိးေထာင္ ျမွင့္တင္က်င့္ၾကံ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါေတာ့မည္။

ပညာေရးကား တိုးတက္ခဲ့သည္ကား ျငင္းမရေပ။ သို႕ေသာ္ျငား

အစိုးရ၏မူ၀ါဒတို႕ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း သူမ်ားေကာင္း

ကမၻာ/ အာရွ၏ တိုးတက္ႏွဳန္း၊ အထူးသျဖင့္ အာဆီယန္ ႏိုင္ငံတို႕၏
အားမရခဲ့သည္မွာ

ဤမွ်

ထိုမ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္တို႕ ခံယူခ်က္ ေကာင္းရန္မူ ကြ်န္ေတာ္တို႕

ေနသည္ကလည္း ဒီအေၾကာင္းပင္။

တိုးတက္ႏွဳန္းႏွင့္ယွဥ္ကား

မူ၀ါဒမ်ားတြင္

Capital Human Resource Investment

လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းစဥ္မ်ား

တစ္ဦးအေနျဖင့္

စီးပြားေရး

ပညာေရးေတြကို

ထိုလူငယ္

အထည္ ေဖာ္ဖို႕ရန္ကား ေရွ႕တက္လာမည့္ အစိုးရကို ျပည္သူ

ရရွိလာမွာလား?

သာမန္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမည့္

အေရးၾကီးလွေသာ

အတက္

ႏိုင္ငံေရး၊

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာလဲ?

ႏိုင္ငံျခားေရာက္

ႏိုင္ငံေတာ္၏

ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ျပန္၍

လုပ္ႏိုင္ေရးေတြ

ထို႕ထက္အေရးၾကီးသည္ကား

ေတြကို သင္ၾကား ျပသေပးမည့္ ဆရာ/မ တို႕၏ အရည္အေသြးပင္။

ျမန္မာတို႕အတြက္

ေဒၚလာေစ်း

လူတန္းစားတိုင္းအတြက္

ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပညာေရး ေပၚထြန္းဖို႕လိုအပ္ေနသည္ကား

ႏိုင္ငံေရးပံုသဏၭာန္

ေျပာင္းသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ အတြင္းမွာေရာ ဘာေတြမ်ား
ေျပာင္းလဲဦးမွာလဲ?

အျမန္ဆုံးလိုအပ္ေနပါျပီ။

ဖို႕ထက္

ျပည္သူတို႕၏

ကိုယ္တိုင္ခံယူခ်က္

ေဖာ္ ေ ဆာင္ လ ာမယ္ ့

အျမင္၊ လက္ရွိအေျခအေနပင္။ ထိုသို႕တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမွဳကို

ေကာင္းမွျဖစ္မွာပါ။

ဒီ မ ိ ု က ေရစီ ဟ ာ

ဒီေတာ့မွ

အားလု ံ း အတြ က ္

အဖိ ု း လည္ း တန္ အက်ဳိ း လည္ း မွ န ္ မ ွ ာ ပါ။ ထိ ု ႕ အတြ က ္ ေ ၾကာင္ ့

လိုလားေသာ ျပည္သူတို႕၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ေရႊျမန္မာတို႕ ဘယ္လို

အဖက္ ဖ က္ မ ွ

ျပင္ဆင္မွဳေတြ လုပ္ျပီးပါျပီလဲ? ဒီလိုပဲ သူမ်ားေနာက္က လိုက္ရင္း

ေျပာင္ း လဲ တ ိ ု း တက္ လ ာမည္ ့

ေရႊ ျ မန္ မ ာတိ ု ႔ ၏

အနာဂတ္အတြက္ မရေသးမျဖစ္ေသးေသာကိစမ
ၥ ်ားကို အားကိုး

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အားမစိုက္မိေသာ မရခဲ့ေသာအရာမ်ား အတြက္

ေစာင့္ေမွ်ာ္မေနဘဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္၍ရေသာ အရာ

၂၀၂၁ လက္ဖက္ရည္၀ိုင္းေတြမွာ ဆက္လက္ျငင္းခုံေနၾကမွာလား?

မ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ႏွင့္ အရွိန္အဟုန္

ကိုယ္ရဲ႕ ရင္ေသြးတို႕အတြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္ေပးမွာလဲ။ အနာဂတ္

ျမွ င ္ ့ တ င္ က ာ

မ်ဴိးဆက္သစ္မ်ားကို ကိုယ့္လိုပဲ အားမလို၊ အားမရ မွဳေတြနဲ႕

လုိက္ပါသည္။

13

လု ပ ္ ေ ဆာင္ ၾ ကပါရန္

တု ိ က ္ တ ြ န ္ း ႏွ ဳ ိ း ေဆာ္

Social Network

cspfwlrodkY

_refrm_ynfom;

မိမိကိုတာ၀န္ေပးတဲ့
လုပ္ရတယ္။

အထက္အရာရွိကို

အထက္အရာရွိ

ၿပန္တင္ၿပရတာတို႔

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့

သူ တို ႔ ရဲ ႔ ခို င္းေ စ ခ ် က္ ကို မ လု ပ္ ခ င္ ( မေ ဆာ င္ ရ ြ က္ ရေ သး ခ င္ ) မ ာွ
မိ ိ မ ိ ရ ဲ ႔ အ ေတြ ႔ အ ၾကံ ဳ
ႏိုင္ဘူး/
မ်ိ ဳ းကိ ု

ထင္ ၿ မင္ ယ ူ ဆ ခ်က္ အ ရ အဆင္ မ ေၿပ

ေဆာင္ရြက္ဖို႔

အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုတဲ့

သူ တ ိ ု ႔ မ ၾကိ ဳ က္ တတ္ ဘူ း ။

တင္ၿပခ်က္

လု ပ ္ ေ ဆာင္ ေ နဆဲ ကာလ..

ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးလို႔ အဆင္မေၿပမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း
နဲ႔

ဆီေလွ်ာ္ေအာင္

တင္ၿပတာမ်ိဳးကုိ

လက္ခံတတ္ၾကတယ္။

အခစား၀န္ ထ မ္ း ဆိ ု တ ာ သူ မ ်ားစိ တ ္ န ဲ ႔ ကိ ု ယ ္ ့ က ိ ု ယ ္ ေ နာ္ ။
အဲဒါေၾကာင့္

မိမိစိတ္သေဘာဆႏၵအရ

ၿဖစ္ခ်င္တာ၊

လုပ္ခ်င္

တာကိ ု ကိ ု ယ္ ပ ိ ု င ္ ဆံ ု းၿဖတ္ ၿပီ း လု ပ ္ ခ ြ င ္ ့ မ ရွ ိ ဘူ း။ မိ မိရဲ ႔ဆႏၵအရ
လုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း အထက္အရာရွိကို (မိမိကို တိုက္ရိုက္
အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူကို) ဦးစြာတင္ၿပၿပီးမွ သူ႔ရဲ႔သေဘာတူညီခ်က္ ရမွသာ
လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို သမီးသိရွိနားလည္ထားဖို႔လိုတယ္။
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနဲ႔
ကေတာ့ . .....

ပတ္သက္ၿပီး

ဦးေလးေၿပာခ်င္တာ

လူ အ မ်ားနဲ ႔ အ တူ တ ကြ

အလု ပ ္ လ ု ပ ္ က ိ ု င ္ တ ဲ ့

အခါမွ ာ ၿဖစ္ ေ စ၊

မိ မ ိ ေ နထု ိ င ္ ရ ာ

အခန္ း ေဖၚေတြ သ ူ င ယ္ ခ ်င္ း

ေတြနၿ႔ဲ ဖစ္ေစ ေပါင္းသင္းဆက္ဆတ
ံ အ
့ဲ ခါမွာ မိမရ
ိ ႕ဲ ဆႏၵန႔ဲ အမ်ားရဲ႕ဆႏၵ
မတူညခ
ီ ဘ
့ဲ းူ ဆိရ
ု င္ေတာင္ အမ်ားရဲ႕ဆႏၵကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရက
ြ ္
တတ္တသ
့ဲ ၿူ ဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔

သမီးေလးေရ … ၊

အက်ိဴးစီးပြားကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာေတာ့ အလိမၼာနဲ႔
ေရွ ာ င္ လ ႊ ဲ တ တ္ ရ မယ္ ။ မိ မ ိ ရ ဲ ႕ ဆႏၵ ဆံ ု း ၿဖတ္ ခ ်က္ က မွ န ္ တ ယ္

သမီးေလး ကိုယ္၏က်န္းမာၿခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာၿခင္းနဲ႔ အစစ

ဆိ ု ရ င္ လ ည္ း တဖက္ လ ူ က လု ိ က ္ ပ ါလု ပ ္ ေ ဆာင္ ခ ်င္ လ ာေအာင္

အရာရာ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႔ပါေစလို႔ ဦးေလးပထမဆုံး ဆုေတာင္း
ေမတၱာ ပုိ႔လို္က္ပါတယ္။

ဦးေဆာင္စည္းရံုးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။

မိဘ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမၾကားမွာ ဆိုးႏြဲ႔ေနတဲ့သမီးက ႏိုင္ငံၿခားမွာ

အု ပ ္ ထ ိ န ္ း သူ မိ ဘ ၊ ညီ အ စ္ က ိ ု ၊ ေမာင္ ႏ ွ မ ေဆြ မ ်ိ ဴ းသားခ်င္ း

အလုပ္သြားလုပ္

ေနရတယ္ဆိုေတာ့

အစစအရာရာ

ေတြ န ဲ ႔ ေ ၀းတဲ ့ တစ္ န ယ္ တ စ္ ေ က်းမွ ာ အလု ပ ္ သ ြ ာ းလု ပ ္ ေ နတဲ ့

အဆင္

သမီးအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္တဲ့သူ၊ မိမိကိုယ္ကို

မေၿပမွာ၊ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ခ်ည့္နဲ႔
သြားမွာကို

ဦးေလးစိတ္ပူတယ္။

အၾကံဳနဲ႔ရင္းၿပီး

အဲဒါေၾကာင့္

ရခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာေတြ၊

အားကိုးတတ္တဲ့ သူၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။

ဦးေလးအေတြ႔

အတုယူစရာေတြကို

မိ မ ိ က ိ ု ယ ္ မ ိ မ ိ ယံ ု ၾ ကည္ မ ႈ ရ ွ ိ ေ အာင္ ၾကိ ဳ းစားေနတဲ ့ သ ူ ေ တြ ဟ ာ

သမီး သိဖုိ႔နဲ႔ သိတဲ့အတုိင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔ ဒီစာကို

မိမက
ိ ယ
ုိ က
္ ု ိ အားကိးု တယ္။ စိတဓ
္ ာတ္ ေပ်ာည
့ သ
့ံ ေ
ူ တြဟာ ပတ္၀န္းက်ငက
္ ုိ

ေရးလိုက္ရတာပဲ။

အားကိးု တယ္။

မလိ ု လ ားအပ္ တ ဲ ့

လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္း ကစၿပီးေၿပာရရင္…
အဆင့္ဆင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

အေကာင္

အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ ေပးၾကရတာပါပဲ ။ အဲ ဒ ီ လိ ု ေဆာင္ ရ ြ က ္
ညြနၾ္ ကားခ်က္ပါအတိင
ု း္

ေဆာင္ရြက္ေပးရတယ္။

လု ပ ္ ေ ဆာင္ လ ိ ု ႔

ကိ စ ၥ ရ ပ္ ေ တြ မ ွ ာ ေတာ့

အဆင္ မ ေၿပတဲ ့

မိမိကအဓိကေနာ္။

ေနရာမွာဘဲ

ရွိတယ္။

သူေတြဟာ

ရင္ ဆ ိ ု င ္ ရ တတ္ တ ယ္

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုတာ

ဒုတိယ

ဦးေလးၿဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့

မိ မ ိ ရ ဲ ႕ မိ တ ္ ေ ဆြ ၿ ဖစ္ ေ အာင္

မိ တ ္ ေ ဆြ ဆ ိ ု တ ာ

ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ အာင္

ကိုယ္စြမး္ဥာဏ္စြမ္းထုတ္ၿပီးေတာ့

ဆံ ု း ရွ ဳ ံ း မႈ ေ တြ န ဲ ႔

ေနရာမွာလဲ
မိမိရဲ႕စိတ္ကို

တဲ့အခါမွာ အထက္အရာရွ ိ ရဲ ႕ ညြ န္ ၾ ကားခ်က္ ကို လက္ေအာက္
၀န္ထမ္းေတြက

အားကိုးလြန္းတဲ့

ဆိုတာေတာ့ သမီးမွတ္ထားပါ။ မိမိကိုယ္ကုိမိမိ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့

အခစား၀န္ထမ္းဆိတ
ု ာ အလုပရ
္ င
ွ ရ
္ ႕ဲ ၿဖစ္ခ်င္တဆ
့ ဲ ႏၵကု ိ လက္ေအာက္
၀န္ထမ္းေတြက

ပတ္၀န္းက်င္ကို

မိ မ ိ ရ ဲ ႕ အက်ိ ဳ းကိ ု

လု ပ ္ ရ လိ မ ္ ့ မ ယ္ ။

လု ိ လ ားသူ မ ဟု တ ္ လ ား။

ေကာင္ း တာကိ ု လ ု ပ ္ ဖ ိ ု ႔ တိ ု က ္ တ ြ န ္ း မယ္ ့ သ ူ . .၊ မေကာင္ း တာကိ ု
မသင္ ့ တ ာမလု ပ ္ မ ိ ဖ ိ ု ႔ တားၿမစ္တဲ့သူဟာ မိတ္ေဆြေကာင္းေလ။
ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ စိတ္ကို မိမိရဲ႕ မိတ္ေဆြေကာင္း ၿဖစ္ေအာင္

လု ပ ္ ေ ဖၚကိ ု င ္ ဖ က္ အခ်င္ း ခ်င္ း ညွ ိ ႏ ွ ဳ ိ င ္ း ေဆာင္ ရ ြ က ္ ရတာတို႔၊

14

Social Network
ၾကိဳးစားပါသမီး။
ေနာက္ေၿပာခ်င္တ့ ဲ
အပိုင္းဘဲ။

အေၾကာင္းအရာကေတာ့

စဥ္းစားဆံုးၿဖတ္တဲ့အခါမွာလဲ

ကိစၥမဆို

တဒဂၤေက်နပ္မႈမ်ိဳးနဲ႔

စဥ္းစား

ဆံးု ၿဖတ္တ့ ဲ

ဘယ္လို

အေၾကာင္း

မဆံုးၿဖတ္မိေစနဲ႔။

မိမိ

ေဆာင္ရြက္မယ့္ အေၾကာင္းကိစၥဟာ ဘယ္လိုအက်ိဳးအၿပစ္ေတြ
ရွိတယ္ဆိုတာကို အရင္ဆံုး ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရမယ္။ အက်ိဳးမ်ားတဲ့
ကိစဆ
ၥ ုိ လုပသ
္ င္တ
့ က
့ဲ စ
ိ ၊ၥ အၿပစ္မ်ားတယ္ဆရ
ုိ င္ ေရွာင္လသ
ဲႊ င္တ
့ က
့ဲ စ
ိ ၥ
ဆိ ု တ ာကိ ု ဥာဏ္ န ဲ ႔ ေ ၀ဖန္ ၿ ပီ း ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ မိမဘ
ိ ာသာ
ဆံးု ၿဖတ္ဖခ
႔ ု ိ က္ခတ
ဲ ့ ဲ တစ္ခ်ဴိ ႕ကိစရ
ၥ ပ္ေတြမာွ မိတေ
္ ဆြေကာင္းေတြန႔ဲ တိင
ုပ
္ င္ၿပးီ
အၾကဥ
ံ ာဏ္ယသ
ူ င္တ
့ ယ္။

အက်ဴိ းနဲ႕အၿပစ္ကု ိ

သံးု သပ္တအ
့ဲ ခါမွာလဲ

မိမရ
ိ ႕ဲ စိတခ
္ စ
ံ ားခ်က္ကုိ ဦးစားေပးၿပီးဆံးု ၿဖတ္တာမ်ိဳး မၿဖစ္ေစရဘူး။
တရားခြငမ
္ ာွ
သူၾကီးရဲ႕

ဘက္လက
ုိ မ
္ ဳွ ကင္း(အဂတိတရားကင္း)တဲ့

ဆံးု ၿဖတ္ခ်က္မ်ိဳးနဲ႔

တရား

အမွားအမွနက
္ ုိ ေ၀ဖန္ပင
ုိ း္ ၿခားၿပီးမွ

ဆံးု ၿဖတ္ရမယ္။ အဲဒါမွ အမွားနည္းတဲ့ မွနက
္ န္တဆ
့ဲ းုံ ၿဖတ္ခ်က္ကုိ
သမီး

စဥ္းစား

ဆံးု ၿဖတ္ႏင
ုိ လ
္ ာလိမမ
့္ ယ္။

အေၾကာင္းကိစၾၥ ကီး/

ငယ္မဆို စဥ္းစားဥာဏ္နဲ႔ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ဆံုးၿဖတ္တတ္တဲ့ အက်င့္ကို
အေလ့အက်င့္ လုပ္ရမယ္။ ဆင္ၿခင္သံုးသပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ကို
သတိထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ သမီးရဲ႕ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္
ဘ၀ခရီးမွာ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး မည္သို႔ေသာ
အေၾကာင္းကိစၥရပ္မဆို

အဲဒီဆင္ၿခင္သံုးသပ္

ဆံုးၿဖတ္တတ္တဲ့

စိတ္က အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူၿပဳပါလိမ့္မယ္။
ဦးေလးအေနနဲ႔ အေရးတၾကီး ေၿပာခ်င္တာေလးေတြ ေၿပာခဲ့ၿပီးၿပီမုိ႔
စာကုိ ဒီမွာဘဲ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါမယ္။ ေနာက္တခါ စာထပ္ေရးမွ
ရည္ရြယ္ခ်က္၊

ရည္မွန္းခ်က္ေတြရဲ႕

ေလးနက္ပံုကို

အစၿပဳၿပီး

ဆက္ေဆြးေႏြး ၾကတာေပ့ါ။ အခုေတာ့ ဦးေလးၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့
စာေရးဆရာမ ႏိုင္းႏိုင္းစေနရဲ႔ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္နဲ႔ ဒီမွာဘဲအဆံုးသတ္
လုိုက္ပါတယ္။ တူမေလး ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ့ပါေစ။
“မိနး္ မေကာင္းဆိတ
ု ာ

စားပြေ
ဲ ပၚမွာ

အလွထားတဲ့ ပန္းအိးု မဟုတဘ
္ းူ ။

သူတစ္ပါး တန္ဆာဆင္မွ လွပတာမဟုတဘ
္ းူ ။ မိနး္ မေကာင္းဆိတ
ု ာ
ကိယ
ု က
့္ က
ုိ ယ
ု ိ ္ ေလးစားမွဳရတ
ိ ွ ယ္။ ေပ်ာည
့ သ
့ံ မ
ူ ဟုတဘ
္ းူ ။ ေယာက်ာၤ းေတြကု ိ
မွခ
ီ သ
ုိ မ
ူ ဟုတဘ
္ းူ ။ မိန္းကေလးတိုင္း ထူးခြ်န္ထက္ၿမက္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ထင္ရွားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရိုးရွင္းတဲ့ဘ၀မွာ သမီးက
သမီး၀တၲရား၊ မယားက မယား၀တၱရား၊ မိခင္က မိခင္၀တၱရားနဲ႔
ကိုယ့္တာ၀န္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ေက်ေက်ပြန္ပြန္
ေဆာင္ရြက္ၿပီး နားလည္မွဳနဲ႔ ေလးစားမွဳကို ေအာင္ႏိုင္ရယူသူေတြ
ၿဖစ္တယ္။”
(ႏိုင္းႏိုင္းစေန၏ “ရုပ္လွစရာမလို အေနလွဖို႔သာလို” ေဆာင္းပါးမွ

“မိန္းမေကာင္း ဆိုတာ
စားပြဲေပၚမွာ အလွထားတဲ့
ပန္းအိုး မဟုတ္ဘူး။
သူတစ္ပါး တန္ဆာဆင္မွ
လွပတာ မဟုတ္ဘူး။
မိန္းမေကာင္း ဆိုတာ
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလးစားမွဳ
ရွိတယ္။
ေပ်ာ့ညံ့သူ မဟုတ္ဘူး။
ေယာက်ၤားေတြကို မွီခိုသူ
မဟုတ္ဘူး။
မိန္းကေလးတိုင္း ထူးခြ်န္
ထက္ၿမက္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ထင္ရွားမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဒါေပမယ့္ ရိုးရွင္းတဲ့ ဘ၀မွာ
သမီးက သမီး၀တၲရား၊
မယားက မယား၀တၱရား၊
မိခင္က မိခင္၀တၱရား
နဲ႔ ကိုယ့္တာ၀န္ကို
အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊
အေကာင္းဆံုး ေက်ေက်
ပြန္ပြန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး
နားလည္မႈနဲ႔ ေလးစားမႈကို
ေအာင္ႏိုင္ ရယူသူေတြ
ၿဖစ္တယ္။”

ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)

_refrm_ynfom;

ႏိုင္းႏိုင္းစေန

15

Social Network

"m; rxufu "m;aoG;ausmuf t_ypfr_rifapvdkyg
uHhaumfar

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း သူငယ္ခ်င္း ညီမမ်ားထံမွ မၾကာခဏ ၾကားေန

ၾကိဳးစား ျပဳျပင္ရွာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားလုပ္ငန္းမ်ားက

ရေသာ

အက်ဳိးမေပးသျဖင့္

ႏွင့္

ျငီးတြားမႈမ်ားက

၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

အထက္လူၾကီး

ဆက္ဆံေရး

အဆင္မေျပမႈမ်ားပင္။

ခံစားခ်က္မ်ား၊

ရင္ဖြင့္ခ်က္မ်ားကို

မတတ္ႏုိင္သည့္အဆံုး

သူတို႔အပူမ်ားက

တဖန္

လုပ္ငန္းကိုပင္

တာေမြဓမၼပါလေက်ာင္း

ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိ အိမ္သို႔ၾကြစဥ္က ကြၽန္မကို ကိစၥတစ္ခု
အေၾကာင္းျပဳျပီး

ၾကိဳးစားေျပာျပေပးေနေသာ္ၿငား

၀က္လိုင္စင္ဆြဲသည့္

ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားျပီျဖစ္ေသာ

ေလ်ာ့မသြားသည့္အျပင္

တေန႔တေန႔ ပိုတိုး လာေနသကဲ့သို႔ရွိသည္။
မိမိစြမ္းသေလာက္

ၿဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ေသာအခါ စီးပြားျပန္တက္လာသည္ ဟူ၏။

နားလည္ စာနာနားေထာင္ျပီး တတ္ႏုိင္သမွ် ေျဖာင္းျဖေျဖသိမ့္မႈ
ေပးေနေသာ္လည္း

မြဲသြားသည္အထိ

ပါသည္။

လက္ေတြ႔

ေဟာၾကားခဲ့ဖူးသည္ကို

ဆရာေတာ္က

ျပန္လည္မွ်ေ၀လို

ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ

လက္ရွိဘ၀

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေတြ႔ၾကံဳရသည္က သူတို႔ေပမို႔ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔

ျဖစ္တည္ေနမႈအတြက္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္း (၄) ခ်က္ေပၚ

တြင္ေတာ့ သူတို႔လည္းၾကံဳသလိုဇာတ္ခင္း ျပႆနာေတြရွင္းခဲ့ရ

မူတည္ေနပါသည္။

သည္သာ။

တစ္အခ်က္-

အဘူဒါဘီတရားပြဲ၌

ဆရာေတာ္ထံသို႔

တရားနာ

ပရိတ္သတ္ တစ္ေယာက္က အထက္လူၾကီးႏွင့္ အဆင္မေျပလွ်င္

မတူညီၾကပံုကို

ဥပမာ

ဆိုလိုသည္မွာ အတိတ္ဘ၀က ျပဳခဲ့ဖူးေသာကံ၏ အက်ဳိးေပးက

အက်ဳိးေပးအားျခင္း

အေတာ္မ်ားမ်ားျဖင့္

မိမိ

ဘ၀ကံ၊ ေလးအခ်က္- မိမိ၏ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳ။

ရဖူးသည္။ ဒူဘိုင္းတရားပြဲတြင္လည္း ဆရာေတာ္က ထိုကိစၥႏွင့္
တေယာက္ႏွင့္တေယာက္

ႏွစ္အခ်က္-

ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ရာ မိဘဆရာ၊ သံုးအခ်က္- မိမိ၏ အတိတ္

ေမတၱာပို႔ဂါထာ မည္သုိ႔ ရြတ္ရမည္လဲဟု ေမးသည္ကို ၾကားလိုက္
ပတ္သက္ျပီး

မိမိေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသ၊

၂၅%သာ လက္ရွိဘ၀ကို

ထပ္မံရွင္းျပ

ဖံုးလႊမ္းပါသည္။ က်န္ေသာျပဳျပင္

ႏိုင္သည့္ အခ်က္(၃)ခ်က္က ကာယကံရွင္၏ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ

ေပးခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ တစ္ခုကိုေျပာရေသာ္ ၀က္သားေရာင္းသည့္

အေပၚ ၇၅% မူတည္ေနပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးၾကီးဥပမာ။ ၀က္သားေရာင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီးၾကီးသည္
၀က္လိုင္စင္ဆြဲတိုင္း အျမဲႏိုင္သည္။ စီးပြားျဖစ္ထြန္းသည္။ သူက

မည္မွ်ပင္ေတာ္သူျဖစ္ေစ သင္ယူစရာ ေက်ာင္းမရွိေသာ ေတာရြာ

အလွဴဒါနအားလည္း

ေကာင္းသျဖင့္

ဇနပုဒ္ေလးကေန

မလုပ္သင့္ေၾကာင္း

တိုက္တြန္းၾကရာ

အမ်ားကထိုလုပ္ငန္းကို

ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိရာ

ျမိဳ႔ေပၚလွမ္းတက္

မလာႏိုင္ပါက သူ၏ဥာဏ္ပညာ တိုးတက္ျမင့္မားရန္ ဆည္းပူး

ထုိအမ်ဳိးသမီးခမ်ာ

16

Social Network
သင္ယူနိုင္မႈမရွိဘဲ မည္သုိ႔တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမည္

ဆိ ု း ေသာအထက္ လူ ၾကီ း မရွ ိ ဟ ု မ ဆိ ု လိ ု ပ ါ။ မည္ မ ွ ် လိုက္ေလ်ာ

လဲ။ ထိေ
႔ု ၾကာင္ဘ
့ ၀တိးု တက္မႈ ျဖစ္ေစေသာေနရာေဒသသိ႔ု ေျပာင္းလဲ

ေဆာင္ ရ ြ က ္ ေ ပးေပး

ေနထိုင္သင့္က ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားရမည္။

လူ ၾ ကီ း မ်ား ေတြ ႔ ၾ ကံ ဳ ခဲ ့ ဖ ူ း ပါသည္ ။ မေျပာင္ း လဲ ႏ ု ိ င ္ ေ သးေသာ

မိဘဆရာဆိုသည္တြင္
ဘယ္မိခင္၏၀မ္းတြင္

မိဘကိုေတာ့

အထက္

အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မတတ္သာသည့္ အေနအထားမွာ

ျပင္ယူလို႔မရႏုိင္ပါ။

သေႏၶတည္ခ်င္သည္၊

ေက်နပ္ မ ႈ က င္ း မဲ ့ တ တ္ ေ သာ

ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနရဆဲျဖစ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲေပး၍ ရႏိုင္သည့္

ဘယ္ဖခင္၏

မိ မ ိ က ု ိ ယ ္ တ ု ိ င ္ ၏ စိ တ ္ က ိ ု ေ ရာ မည္ မ်ွ ၾကိ ဳ းစား ျပဳျပင္ ေ ျပာင္ း လဲ

သားသမီး ျဖစ္ခ်င္သည္ဟု ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္မရႏိုင္။ ခ်မ္းသာ

ေပးခဲ့ျပီးျပီလဲ။

သူမ်ား၏ သားသမီးျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း မိမိ၏ကံအရ အရြယ္
ေရာက္ခ်ိန္မွ မိဘ စီးပြားက်ခဲ့ေသာ္ မိဘမ်ား အျပစ္ဟုမဆိုသာေပ။

ျမတ္စာြ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲသ
့ ည့္ သူဆေ
ဲ သာ္လည္း ငါမယူသျဖင့္

ဆည္းပူးမည့္ဆရာကိုေတာ့ ေျပာင္းလဲသင္ယူလို႔ ရနုိင္ပါသည္။

ထုိအဆဲစကား သူ႔လက္ထဲသာက်န္ခဲ့သည္ ဆိုသလို အထက္လူ၏

ဆရာဆိုသည္မွာ

ေက်ာင္းဆရာ

ဆိုး၀ါးေသာစကားမ်ား ဘယ္နားက၀င္ ညာနားကထြက္၊ ညာနား

ဆရာမမ်ားကိုသာ ဆိုလိုသည္မဟုတ္ဘဲ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ရာ

က၀င္ ဘယ္နားကထြက္၊ ရင္ထဲသို႔မထည့္ခဲ့ပါက ရင္တြင္းခံရခက္

ဘုနး္ ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ လုပင
္ န္းခြငပ
္ ညာမွာ သင္ယႏ
ူ င
ုိ သ
္ ည့္ အထက္

အသည္းတျဖပ္ျဖပ္ခါ ျဖစ္ေနမည္ မဟုတ္ပါ။

လူၾကီးမ်ား၊ ေတြးေခၚမႈပိုင္းမွာ ေလ့လာအတုခိုးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္း

သူမဲ့သမွ်ျမင္မိသည္မွာ သူ႔ကိုၾကည့္ေနမိေသာေၾကာင့္ပင္။ သူေျပာ

စာေပသင္ၾကားျပသေပးသူ

ပိုင္ရွင္မ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီျပသေပးသည့္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား

သမွ် ၾကားေနသည္ မ ွ ာ သူ ႔ ထ ံ န ားေရာက္ ေ နေသာေၾကာင္ ့ ပ င္ ။

စသည္ျဖင့္ဆိုလိုပါသည္။ ဘ၀တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့
မျဖစ္လွ်င္ေသာ္မွ

ဆုတ္ယုတ္မႈျဖစ္ေစမည့္

သူကလည္း ထိုသည္ကိုသိသျဖင့္ ဆက္လက္မဲ့ျပ ေျပာခ်ေနဦး

ဆရာမ်ားကိုေတာ့

ေတာ့ မ ည္ သာ။

ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။

အျခားေသာနည္ းလမ္ း မ်ားကိ ု

ေဆာင္ရြ က္ဖုိ႔

အဆင္ မ ေျပႏိ ု င ္ ေ သးခင္

ကိ ု ယ ္ ့ အ တြ က ္

အဆင္ ေ ျပမည့ ္

ေရွးအတိတ္ဘ၀ကံ...။ သည္အတိတက
္ က
ံ ေတာ့ ျပန္မျမင္ႏင
ုိ သ
္ ည့္

က်င္စ
့ ဥ္ကုိ

ေနထိုင္လုပ္ကိုင္

သြားမည္ဆုိလွ်င္

ကိစၥမို႔ ျပဳျပင္ရန္မတတ္သာ။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈေပ။

ခဏတာ

ေခတၱက်င့္ၾကံ

ေအးခ်မ္းသာယာေသာ

ဘ၀ကို

ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

စိတ္မၾကည္လင္လွ်င္ ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သည္

မိမိ၏ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈအပိုင္းကေတာ့ အတိုင္း

မရွိပါ။ အမွားမ်ားစြာ ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ စိတ္ေအး

အတာမရွိ။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပရန္မလိုဟု

ခ်မ္းစြာျဖင့္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္

ထင္ပါသည္။

အရည္အေသြးမ်ား ထြက္က်လာႏိုင္ပါသည္။ မိမိစိတ္တြင္း အရႈပ္
အရွင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပိုင္ရွင္မဟုတ္ေသာ၊

ပိုင္ရွင္၏အမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ၊

ပိုင္ရွင္ႏွင့္

ပတ္သက္ရာတခုခု ဆက္ႏြယ္မႈရွိမေနေသာ၊ အထက္လူေၾကာင့္
ထို အ လု ပ္ မ ွ ထ ြ က္ ရ မည္ ဆို ပ ါကအ႐ွ ဳံးေပးရသည့္ ဘ ၀ျဖစ္ေ နေတာ့
မည္။
ထိုသို႔ေရးရသည္မွာ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနသူမွာ
မွားေနေသာ္လည္း ေျပာခ်င္ရာေျပာပိုင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေနတတ္
ေသာေၾကာင္ ့
မိမိအေပၚ

သိ ု ႔ ဆ ိ ု လ ွ ် င္ လက္ ရ ွ ိ လု ပ ္ က ိ ု င ္ ေ နေသာ အလု ပ ္ ႏ ွ င ္ ့ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီ း

အထက္လူ ႀ ကီ းလက္ မ ွ

အေနအထားအရ

ေကာင္းလာေစပါမည္။

႐ု န္ းထြ က္ ႏ ု ိ င္ ရန္ အ တြ က ္

ေျပာင္ း လဲ ရ န္

ရန္သူဟု

မဟုတ္ဘဲ ဘ၀တိုက္ပြဲတစ္ခုကို ေအာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အင္အားပိုမို
ဓားေသြးမတတ္၍

အျခားအလုပ္တခုသို႔ ေျပာင္ းရန္ မည္ မ ွ ်ၾကိ ဳးစားခဲ ့ ၾ ကျပီ း ျပီ လဲ ။
အျခားအလု ပ ္ တ စ္ ခ ု သ ိ ု ႔

ျပႆနာရွာေနေသာ

ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ထိုသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း

သင့္ေတာ္ရာ အလုပ္ဌာနမွ ာ လု ပ္ ကိ ု င္ ေနရေသာ္ လည္ း အဆင္
မေျပသည့္

မရႏိ ု င ္ ေ ခ်။

ေအာင္ ျမင္ စ ြ ာ တိ ု က္ ယူ ႏ ိ ု င ္ ဖ ု ိ ႔ အျမဲ ၾကံ ဆ ၾကိ ဳ းစားသင့္ပါသည္။

ေနရာေဒသမွ ပိ ု မ ိ ု တ ိ ု း တက္ ၾကီ း ပြ ာ းႏိ ု င ္ ရ ာေဒသသိ ု ႔ လွ မ ္ း လာ
ေလာေလာဆယ္

မေကာင္းစိတ္ထား

ၾကိ ဳ းစားတင္ ျ ပ

သတ္ မ ွ တ ္ ႏ ိ ု င ္ သ ူ က ိ ု မွ န ္ က န္ ေ သာ တရားေသာနည္ း လမ္ း ျဖင့္

အဆင္ မ ေျပမႈ မ ်ားကိ ု ဆန္ း စစ္ ၾ ကည္ ့ မ ည္ ဆ ု ိ ပ ါမူ ႀကီ း ျပင္ း ရာ
ခဲ ့ ၿ ပီ း ၿပီ ျ ဖစ္ ၾ ကသည္ ။

အမွ န ္ တ ရားကိ ု

ဓား

မထက္သည္ကို

ဓားေသြးေက်ာက္ေပၚ

အျပစ္ပံုခ်သကဲ့သို႔ မိမိလိုအပ္ခ်က္ကို မသံုးသပ္မိဘဲ တျခားသူ၏

မျဖစ္ ႏ ိ ု င ္ ေ သးလွ ် င္

အျပစ္ဟု ျမင္ေန မိမည္ ဆိုပါလွ်င္ ဘ၀တိုက္ပြဲ တခုကို ေအာင္ႏိုင္ဖုိ႔

ထိ ု သ ူ ႏ ွ င ္ ့ အ ဆင္ ေ ျပမႈ နားလည္ မ ႈ ရ ွ ိ ေ စရန္ ကိ ု ယ ္ တ ု ိ င ္ ၾ ကိ ဳ းစား

အဓိကက်ေသာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္အား ရေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

အားထု တ ္ မ ႈ မည္ မ ွ ် ေဆြ း ေႏြ း ေဆာင္ ရ ြ က ္ လု ပ ္ က ိ ု င ္ ခ ဲ ့ ဖ ူ း ျပီ လ ဲ ။

uHhaumfar

အထက္ လ ူ က ိ ု နားလည္ မ ႈ ရ ွ ိ ရ န္ မည္ မ ွ ် ၾကိ ဳ းစားေပး ခဲ ့ ျ ပီ း ျပီ လ ဲ ။

17

Social Network

vS r f ; qif h u rf ; vif h v d k u f w J h v uf r sm;
csrf;vif;ae

ဒီေန႔ မဒမ္ေရခ်မ္းတစ္ေယာက္ ထူးဆန္းေနသည္။ ေရခ်မ္းကို
မနက္ေစာေစာထဲက

အကၤ်ီလဲခိုင္းထားျပီး

ဒီေန႔

ေနသည္။ ရန္ကုန္မေရာက္ျဖစ္တာလဲ ၾကာျပီ၊ ေရာက္ျပန္ေတာ့လဲ

ေရခ်မ္းတြင္

ဒီေနရာကို ျဖတ္သြားျဖတ္လာသာလုပ္ခဲ့တာ ေယာင္လို႔လွည့္ပင္

သြားစရာ အစီအစဥ္မရွိလွ်င္ သူ႔ေနာက္လိုက္ဖို႔ မွာထားသည္။

မၾကည့္ခဲ့။ ေရခ်မ္း၏ ငယ္သြားေလးမ်ား ထိုေနရာမွာပင္ အေတာ္
မ်ားမ်ား

ေရခ်မ္းတစ္ေယာက္လဲ မဒမ္ေရခ်မ္းေခၚေဆာင္ရာသို႔ ဘာမသိ
ညာမသိနဲ႔

ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔သာ

လိုက္လာရသည္။

ဘယ္ကိုသြားမည္။ ဘာကိုလုပ္မည္ကိုမသိ။
ကိုသာ

ကားစတီယာတိုင္ေလးကိုင္ရင္း

ေရခ်မ္း အေတာ္စိတ္နာသည္။

သူမ

သူမလမ္းညႊန္ရာ

သခၤါရ

ေမာင္းႏွင္ေနရသည္။

ဘာေတြ မ်ားလု ပ ္ ေလဦ း မလဲ ။

ဘာမေျပာညာမေျပာနဲ ႔

ေျပာျပီ း

ေရခ်မ္းလဲ

မဒမ္ေရခ်မ္း၏

ေလ”
လြန္ခဲ့ေသာ ေလးလေလာက္က မဒမ္ေရခ်မ္း ေျပာခဲ့သည့္စကား

ဦးတည္လိုက္ရသည္။ အေတြးထဲမေတာ့ “အင္း၊ ဒီမန
ိ း္ မ စေကာ့ေစ်း

မ်ားကို ေရခ်မ္း ျပန္လည္သတိရလာသည္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့

ေမာင္းခိုင္းျပီး ဘာပူဆာဦးမလဲမသိဘူး”

ဘာလိုလိုညာလိုလိုႏွင့္သာ

ယခင္ ေလဟာျပင္ေစ်း အေရွ႕သို႔အေရာက္တြင္ -

ေခါင္းညိမ့္ခဲ့ရေသာ္လည္း

တကယ္

မဟုတ္ေသးသျဖင့္ ေရခ်မ္း ခပ္ေမ့ေမ့ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

အဲဒီအေဆာက္အဦးဆီကိုေမာင္း”

သူျပရာ

တကယ့္တကယ္တမ္း ေရာက္လာျပီဆိုေတာ့ ေရခ်မ္း ေခါင္းနပန္း

အေဆာက္အဦးက အရင္က သြားေကာလိပ္ေနရာကိုပင္။
ေရခ်မ္းအေတာ္ပင္အၾ့ံ သ

ေျပာင္းလဲသြားေသာ

“ဒီတစ္ခါ ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ ေသြးလႈျဖစ္ေအာင္ကို လႈၾကမယ္

အခုလဲ ေရခ်မ္းတစ္ေယာက္ ကားကိုေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္းေပၚသို႔

ေဆးရုဝ
ံ င္းထဲေရာက္ေတာ့

သြားေကာလိပ္မွ

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သေဘာေပါက္ လာသည္။

လမ္းေရာက္မွ ရုပ္ရွင္ရုံထဲ ေရာက္သြားသည္။

“ဟိုမွာေတ႔ြလား။

အျဖစ္သုိ႔

ထိုအေဆာက္အဦးဆီေရာက္မွ

ဟိ ု တခါကလဲ

လမ္ း ေလွ ် ာက္ ထ ြ က ္ မ ယ္

အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္

အမ်ိဳးသားေသြးဌာန

စိတ္ထဲမွာေတာ့ သို႔ေလာသို႔ေလာ အေတြးမ်ားျဖင့္ မဒမ္ေရခ်မ္း
တစ္ေယာက္

ဆံ ု းရႈ ံ းခဲ ့ တာေၾကာင္ ့ ထိ ု အ ေဆာက္ အ ဦ းကိုျ မင္လွ် င္

ၾကီးသြားသည္။ အမွန္ေျပာရလွ်င္ ေရခ်မ္းေသြးမလႈခ်င္။ တခါဘူး
မွ်လဲ မလႈခဲ့ဘူး။ ေရခ်မ္းငယ္ငယ္ကဆို အပ္ႏွင့္ေဆးထိုး ခံရမည္ကို

သြားသည္။

ေၾကာက္သျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ဖ်ားနာနာ ေဆးခါးခါး ၾကီးမ်ားကိုပင္

ေရခ်မ္း ဒီေနရာမေရာက္တာ အေတာ္ပင္ၾကာခဲ့ျပီ။ ငယ္ငယ္တုန္း
ကေတာ့ သြားႏႈတဖ
္ ဆ
႔ုိ ျုိ ပီး ဒီသာြ းေကာလိပက
္ ုိ အျမဲတေစ လာရေလ့

ႀကိတ္မွိတ္ျမိဳခ်ခဲ့သည္။

ရွိသည္။ အခုေတာ့ ဒီသြားေကာလိပ္ၾကီးပင္ ေခတ္စနစ္ေတြေၾကာင့္

ႀကီးလာျပန္ေတာ့လဲ ေသြးလႈဒါန္းတယ္ဆိုတာ သတင္းစာေတြမွာ

ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရရွာေပျပီ။

ေတြ႔ဖူးတာသာရွိခဲ့သည္။ ေရခ်မ္းေနတဲ့အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္း
က်င္မွာ ေသြးအလႈခံတာတို႔၊ ေသြးလႈဖူးတဲ့လူဆိုတာတို႔ မျမင္ခဲ့၊

“အမ်ိဳးသားေသြးဌာန” ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးက ေရခ်မ္းကို ၾကိဳဆို

မဆံုခဲ့ေပ။

18

Social Network
မဒမ္ေရခ်မ္းသာ

သူအရင္အလုပ္မွာ

ေသြးလာအလႈခံတုန္းက

သြားလႈခဲ့ဖူးသည္။ သူကေတာ့ အျမဲတမ္း ေရခ်မ္းကို ေသြးသြား
လႈမယ္လို႔သာ ေျပာေျပာေနတာ ရန္ကုန္ေရာက္တိုင္း အျခားကိစၥ
ေတြႏွင့္ ေသြးလႈဖို႔ကို မလွည့္ျဖစ္ခဲ့ၾကေပ။ ေရခ်မ္းကလည္း ေဆးရုံ
ေဆးခန္းဆို သိပ္မသြားခ်င္ဆိုေတာ့ ဒီအေၾကာင္းကို သူမဖာသာ
ေမ့ေမ့ေျပာက္ေျပာက္ ေနပါေစသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ အစမေဖၚေပးခဲ့။
ေရခ်မ္းတစ္ေယာက္ အေဆာက္အဦး အဝင္ဝမွာတင္ ..
“ငါေသြးမလႈခ်င္ဘူးေနာ္၊

နင္ပဲလႈ၊

ငါကနင္ကုသိုလ္ရေအာင္

ဆရာဝန္ ၾကီ းကလည္ း ဒီ ေ န႔ လည္ ထမင္ း စားခ်ိ န ္ မေက်ာ္ခင္
ရမွျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္ မဟုတ္လား။”
“အင္းပါအေမရယ္။ က်မတိလ
႔ု ဲ ဒီကမ
ုိ နက္ေစာၾကီးထဲက လာေစာင့္
ေနတာပဲ။ အခုလဲသူတို႔က က်မတို႔လိုတဲ့ေသြး မေန႔ကကုန္သြားလို႔
အျပင္ေသြးဌာနေတြဆီ ရမရ ဖုန္းဆက္ေမးေနတာပဲ”
ေရခ်မ္ း လဲ

သားအၾကီ း ေကာင္ က ိ ု ထ ိ န ္ း ရင္ း

ထိ ု အ မ်ိ ဳ းသမီ း

ႏွစ္ေယာက္ ေျပာဆိုေနတာကို တစြန္းတစ ၾကားလိုက္ရသည္။
သူ တိ ု ႔ အေျပာအရ

သူ တိ ု ႔ ႏ ွ စ ္ ေ ယာက္

သားအမိ ဆိုတာရယ္၊

လိုက္ပို႔ေပးတာ။”

ေသြးအိတ္ လာေစာင့္ေနတာရယ္ သိလိုက္ရသည္။ သူတို႔က

“အင္းပါ... က်မဘာသာလႈမွာပါ။ ရွင္သာသားအၾကီးနဲ႔ ေစာင့္ေနခဲ့။”

ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ေတာင္ ေစာင့္ေနရတာလည္းဟု ေရခ်မ္း

အမ်ိဳးသားေသြးဌာနထဲသို႔

အဝင္အဝေလးမွာ

ငုတ္တုတ္ထင
ုိ ္

ေနၾကတဲ့ မိန္းမႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေကာင္ကေလး တစ္ေယာက္ကု ိ

သိခ်င္သြား၍…..
“ဒီကအမတို႔က ဘာကိုေစာင့္ေနၾကတာလဲ။ ေသြးကလိုခ်င္တိုင္း

ေရခ်မ္းေတြ႕လိက
ု ရ
္ တယ္။ ဘာရယ္ေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိ ေရခ်မး္

မရဘူးလား။”

သူတက
႔ုိ ုိ

ေသခ်ာသတိထားမိသြားသည္။

“ဒီ မ ွ ာ ကလည္ း

သူတို႔ရဲ႕

တစ္ခုခုကိုစိုးရိမ္ေနတဲ့

သတိထားမိတာက

မ်က္ႏွာေတြ။

အဝတ္အစား

ေသြ း ကိ ု လ ိ ု သ ေလာက္

က်မေယာကၤ ် ားက

ဆန္ထု တ္ဖို႔

မ်က္ ႏွ ာမ်ိ ဳးလည္ းမဟု တ္ ၊

ေရာက္ေနတာ။

တန္းစီေစာင့္ေနၾကတဲ့သူလိုလဲ

လာယူရတယ္။”

ရုပ္ရွင္လက္မွတ္
မဟု တ ္ ၊

မရမွာစိုးလို႔

တခု ခ ု က ိ ု

ေစာင္ ့ ေ နတာေတာ့

ေသခ်ာသည္။

အသက္ၾကီးၾကီး အမ်ိဳးသမီးၾကီးက ခဏေနထိုင္လိုက္၊ ခဏေန
ထလိုက္ႏွင့္။
“အေမကလည္း ခဏေစာင့္လို သူတို႔ကေျပာထားတယ္ေလ။”
“ဟဲ့ သူတို႔ခဏလည္း ေသခ်ာလား၊ မေသခ်ာလားမသိ။ ဟိုက

တေန႔ မ ွ

ႏွစ္ပုလင္းထဲရႏိုင္တာ။ အဲဒီႏွစ္ပုလင္းကလည္း သူတို႔မွာရွိဦးမွ။

ေလးေတြကလည္း ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းေလးေတြ။ သူတို႔ပံုစံက ဂ်ီအီးစီမွာ
ေစာင္ ့ ေနသူ လိ ု

မရဘူ း ။

ရန္ က ု န ္ ေ ဆးရု ံ ၾ ကီ း မွ ာ

က်မတို႔က

ေသြ း ကင္ ဆ ာနဲ ႔

သ႔ူအတြက္ေသြးကို

ဒီမွာအျမဲ

“အျပင္မွာေကာ ဝယ္လို႔မရဘူးလား။”
“ရပါတယ္ကြယ္။ အျပင္မွာက သြားဝယ္ရင္ ေစ်းၾကီးတယ္။ ဒီမွာ
အမတို႔က ေသြးတစ္အိတ္ကို သံုးေထာင္ပဲေပးရတာ။ ေယာက်ၤား
ကလည္း ေသြးသြင္းဖို႔ ဘယ္ေလာက္ ကုန္ဦးမလဲမသိဘူး။ အရင္ေန႔
ေတြက

19

ေငြမေပးႏိုင္ရင္ေတာင္

ေသြးလႈမယ့္သူကို

ကုိယ္တိုင္

Social Network
ရွာလာေပးရင္ သူတို႔ကေသြးထုတ္ေပးတယ္။ အခုဟာကလည္း

အလုပ္မွာ ေသြးအလႈခံအဖြဲ႕လာတုန္းကပါ။”

က်မတို႔က နယ္ကဆိုေတာ့ ေသြးလႈေပးမယ့္ အသိေတြကလည္း

လက္ဖ်ားေပၚမွာ

သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မရွိတာရယ္။ အျပင္မွာ ဝယ္ဖို႔ဆိုတာကလည္း
ေသြးအိတ္ေစ်းကၾကီးကၾကီးနဲ႔ဆိုေတာ့

သူတို႔

သူတို႔အမ်ိဳးသားေသြး

စားပြဲေပၚမွာတင္ထားတဲ့

မဒမ္ေရခ်မ္းရဲ႕

ဌာနက ေပးတာကိုပဲ က်မတို႔လည္း ေမွ်ာ္ေနၾကရတာ။”

ေသြးစက္ေလး

စို႔ထြက္လာေတာ့
အျပာေရာင္ပုလင္းထဲကို

ေသြးစက္ကေလးကို

ညွစ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

ေသြးစက္ကေလးက အျပာေရာင္ အရည္ေပၚမွာ ေအာက္မက်ဘဲ

“အမေယာကၤ်ားက ဘာေသြးအမ်ိဳးအစား မို႔လို႔လဲ။ သူတို႔မွာေကာ

ေပါေလာေပၚေနပါတယ္။ ဆရာဝန္မေလးက မဒမ္ခ်မ္းမ်က္ႏွာကို

အမ်ိဳးသားေသြးဌာနဆိုျပီး ေသြးမရွိေတာ့လို႔လား။”

ၾကည့္ျပီး

“က်မေယာကၤ်ားေသြးက ‘အို’ ေသြးပါ။ ေသြးကမေန႔ညေနတုန္း

“အမ ေသြ း လႈ လ ိ ု ႔ မ ရဘူ း ရွ င ္ ့ ။ အမေသြ း က ေအာက္ က ်မသြ ာ းဘဲ

ကတည္းက ကုန္ခါနီးေနျပီလို႔ေျပာေနတာ။ သူတို႔ကတျခားေနရာ

အခု လ ိ ု ေ ပၚေနလိ ု ရ ွ ိ ရ င္ ေသြ း လႈ လ ိ ု ႔ မ ရႏိ ု င ္ ေ သးဘူ း ရွ င ္ ့ ။ အမမွ ာ

ေတြကေန ရမရ ဖုန္းဆက္ေမးေနတယ္ေျပာတာပဲ။ အဲဒါ က်မတို႔

ေဟမိုဂလိုဘင္ေခၚတဲ့ သံဓာတ္အားနည္းေနပါတယ္။”

လည္း မနက္ကတည္းက ေသြးႏွစ္အိတ္အတြက္ ေစာင့္ေနတာ။

“ ဟင္… ဒါဆို က်မေသြးလႈလို႔ မရေသးဘူးေပါ့။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္မွ

အခုထိေတာင္ က်မတို႔တေတြ မနက္စာေတာင္ မစားခဲ့ရေသးဘူး။”

ရမွာလဲ။”

ေရခ်မ္း သူတို႔မိသားစုေလးကိုၾကည့္ျပီး စိတ္ထဲမေကာင္း ျဖစ္သြား

“မပူပါနဲ။႔ က်မတိအ
႔ု မကို သံဓာတ္အားေကာင္းလာမယ္ေ
့ ဆး ေပးလိက
ု ္

သည္။ ေလာကမွာ အရာရာတိုင္းကို ေငြရွိတာေတာင္ ဝယ္လို႔မရ၊

ပါ့မယ္။

ဝယ္ခ်င္လို႔ ေငြရွိေပမယ့္လည္း ဝယ္မည့္အရာက ရွိေနဦးမွပါလား။
ေရခ်မ္းရဲ႕ေသြးအမ်ိဳးအစားကလည္း

မဒမ္ေရခ်မ္း မ်က္ႏွာေလးညိႈးသြားျပီး ေရခ်မ္းဆီသို႔ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ
ဆိုေသာ အၾကည့္ျဖင့္ လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေတြက သူတို႔ေသြးေတြကို အၾကိမ္ရာေထာင္မက လႈဒါန္း
ေရခ်မ္းလိုမ်ိဳးက်ေတာ့လည္း

ကိုယ္ႏွေျမာတာလား၊

ေသြးလႈရမွာကို

ၾကာရင္

အအိပ္မွန္မွန္ေနပါအမ။”

‘အို’

ေသြးပဲ မဟုတ္လား။
ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ

ေနာက္ႏွစ္ပတ္ေလာက္

က်မတို႔ဆီ ျပန္လာခဲ့ပါ။ ေနာက္ျပီး အမဒီၾကားထဲ အစားမွန္မွန္၊

သူတို႔လိုတာ ‘အို’ ေသြးတဲ့။ ေရခ်မ္း မိမိကိုယ္မိမိ မလံုသလို
ခံစားလိုက္ရသည္။

ဒီေဆးေသာက္ျပီး

ကိုယ့္ေသြးကို

ခဏ…

အမ။

သူ႔ေသြးလႈလို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုရင္

ကၽြန္ေတာ့္ဆီ

ကေရာ…..”

တြန္႔ဆုတ္ေနတာလား

ေဝခြဲမရျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အမွန္တကယ္ ေသြး

ေရခ်မ္းလက္ကို ဆရာဝန္မေလးဆီကို လွမ္းေပးလိုက္ပါတယ္။

သြင္းဖို႔လိုအပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္လိုအပ္တဲ့ေသြး မရႏိုင္တာ၊

ရုတ္တရက္ၾကီး ေရခ်မ္းအျပဳအမူကို မဒမ္ေရခ်မ္းကေတာ့ အံ့ၾသတဲ့

မရွိတာဆိုတဲ့အျဖစ္မွ ေရခ်မ္းမၾကံဳဘူးတာ။ ေငြရွိရင္ ေသြးဆိုတာ

အမူ အ ရာနဲ ႔ ၾကည္ ့ ရ င္ း သူ ပ ဲ အရင္ ကေတာ့ ေသြ းမလႈဘူးဆိုျ ပီး

ဝယ္ဖို႔လြယ္လြယ္ေလးပဲဟု ေရခ်မ္းထင္ေနမိခဲ့တာ။

အဝင္ဝမွာေတာင္ ကပ္က်န္ေနခဲတ
့ လ
့ဲ ူ အခုက်ေတာ့လ…
ဲ . ဆိုတဲ့
မ်က္ ႏ ွ ာ ေပးနဲ ႔ ေပ်ာ္ ရ ႊ င ္ ၾ ကည္ ႏ ူ း တဲ ့ အမူ အ ရာမ်ား မဒမ္ ေ ရခ်မ္း

တကယ္လို႔သာ ထိုမိသားစု ေလးလိ ု အေျခအေနဆိ ု ရ င္ ေ ကာ
ေသြးလႈဒ ါန္းေနၾကသူေ တြ

အမ်ားအျပား

မ်က္ႏွာေပၚ လႊမ္းျခံဳသြားပါတယ္။

ရွ ိ ေနၾကပါလွ ် က္၊

ေသြးဝယ္လို႔ ရႏိုင္တဲ့ေ နရာေတြ ေပါမ်ားပါလွ ်က္ ၊ ဘဝေပး

ဆရာဝန္မေလးကလည္း သူေရွ႕ေရာက္လာတဲ့ေရခ်မ္းလက္ဖ်ား

အေျခအေန အရေကာ၊ တိုက္ဆိုင္မႈေတြ အရေကာ အလြယ္တကူ

ကို

ေသြးမရရွိ ႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ ေရခ်မ္း ဘာလုပ္ရမလဲဟု ေတြေဝစဥ္းစားမိ

ထည့္ထားတဲ့ ခြက္ကေလးထဲ ေသြးစက္မ်ားကို ထည့္လိုက္ပါတယ္။

သြားသည္။

အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတာက မဒမ္ေရခ်မ္းတုန္းက သူမေသြးစက္ေတြကို

ေရခ်မ္ း လဲ

သားျဖစ္ သ ူ က ိ ု

အျပင္ မ ွ ာ ထားခဲ ့ ျ ပီ း
နထဲ သ ိ ု ႔

သူ ႔ အ ဖိ ု း

ေဖာက္ ျ ပီ း

အျပာေရာင္ အ ရည္

အေတာ္ေလး ညွစ္ယူလိုက္ရေပမယ့္ ေရခ်မ္းအလွည့္က်ေတာ့

ေရခ်မ္ း အေဖနဲ ႔

ေသြးစက္ေလးေတြ

မဒမ္ ေ ရခ်မ္ း ရွ ိ ရ ာအမ်ိ ဳ းသားေသြ း ဌာ

လိ ု က ္ ဝ င္ သ ြ ာ းသည္ ။

တခါသံ ု း အပ္ က ေလးနဲ ႔

လက္ဖ်ားေပၚမွာ

စီးလာျပီးခြက္ေလးထဲ

က်သြားပါတယ္။

မဒမ္ ေ ရခ်မ္ း တစ္ ေ ယာက္

ေသြ း အလႈ ခ ံ ဌ ာနအဝရွ ိ Reception စားပြ ဲ တ ြ င ္ ေဖာင္ တ စ္ ေ စာင္

ေရခ်မ္းေသြးစက္ေတြဟာ အျပာေရာင္ ခြက္ကေလးထဲလဲ က်သြား

ျဖည္ ့ ေ နရင္ း အလု ပ ္ ရ ႈ ပ ္ ေ နသည္ ။ သူ မ ေနာက္ ကေန ေရခ်မ္း

ေရာ

မေရာင္မလည္ႏွင့္ေစာင္ ့ ေ နျပီး

ေသြးစစ္တဲ့ ဆရာဝန္မေလးကလည္း ျပံဳးေပ်ာ္တဲ့မ်က္ႏွာနဲ႔ “ဒီက

သူ မေဖာင္ ျ ဖည္ ့ ျ ပီ းေနာက္

အကိ ု ႔ ေ သြ းကလႈ လိ ု ႔ ရ ပါတယ္ ။

ေသြးရည္ၾကည္စစ္တဲ့ ေနရာကိ ု လိုက္သြားသည္။

နစ္ ဆ င္ း သြ ာ းပါေတာ့ တ ယ္ ။
က်မတိ ု ႔ အကိ ု ႔ ကိ ု

ေဖာင္ေပး

လိုက္မယ္။ သြားျဖည့္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ဟိုဘက္က ကြန္ျပဴတာ

ထိုေနရာေလးမွာ တာဝန္က်ဆရာဝန္မေလးနဲ႔ အကူအမ်ိဳးသမီးက
စားပြဲေလးမွာထိုင္ေစာင့္ရင္း

ခြ က ္ ေ အာက္ ေ ျခအထိ က ိ ု

စာရင္းသြင္းတဲ့ ေနရာေလးကိုသြားေပးပါ။”

မဒမ္ေရခ်မ္းရဲ႕လက္ေခ်ာင္း

ထိပ္ကေလး ကို တခါသံုးအပ္ကေလးနဲ႔ ေဖာက္လိုက္ပါတယ္။

“ အို.. သူက်ေတာ့ရျပီး က်မက်ေတာ့…..”

“အရင္တုန္းကေရာ ေသြးလႈဖူးလားရွင့္။”

“ဒီ လ ိ ု ပ ဲ ျဖစ္ တ တ္ ပ ါတယ္ အမရယ္ ၊ အမက သံ ဓ ာတ္ မ ်ားတဲ့
အစားအစာ မ်ားမ်ားစားေပးေပါ့။ ေနာက္ျပီး လာမလႈခင္ အိပ္ေရး

“ ဟုတ္။ က်မအရင္တုန္းက လႈဖူးပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။

မဝဘူ း ဆိ ု ရ င္ လ ည္ း ျဖစ္ တ တ္ တယ္ ။ ဒီ မ ွ ာက်မတို႔ အမကို

20

Social Network
ေသြးမလႈခင္ ဘာေတြလ ိ ု အပ္ တယ္ ၊ ဘာေတြ လု ပ ္ ရမည္ ဆိ ု တဲ ့

စာရင္းသြင္းေနတဲ့

လက္ကမ္း စာေစာင္ေတြ ေပးလိုက္မယ္။ လိုရမယ္ရေပါ့။”

ပထမဆံုး ေသြးလႈဖူးတယ္ေျပာရတာ ကိုယ္ဘာသာ ရွက္သလိုလို

ဆရာဝန္မေလးက မဒမ္ ေရခ်မ္ းကိ ု

အမ်ိ ဳးသားေသြ းဌာနက

ေကာင္မေလးရဲ႕

အေမးကိုေျဖလိုက္ရင္း

စိတ္မလံုမလဲ ျဖစ္လာေသးတယ္။ စာရင္းသြင္းတာကို ေစာင့္ရင္းနဲ႔မွ

ထု တ္ တဲ့ လ က္ က မ္ း စာေ စာ င္ ေ လး ရ ယ္ ၊

“အစ္မ ဟိုေလ…. ဟိုအေပါက္ဝက အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္က

ေဟမိုဂလိုဘင္(Haemoglobin)

သူတို႔ေသြးဝယ္ဖို႔ ေစာင့္ေနၾကတယ္ေျပာတယ္။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္

ေဆးျပားေလးေတြထည္ ့ ထားတဲ ့

အားေကာင္ း ေစမယ္ ့
အထု တ္

ႏွစ္ထုတ္ရယ္

ေသြးကို သူတို႔အတြက္ လႈရင္ရမလား”

ေပးလိုက္ပါတယ္။

“က်မတို႔ကစာရင္းလက္ခံတာဆိုေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူး။ အစ္ကို

“က်မ မလႈလိုက္ရေပမယ့္လည္း ကုသိုလ္ရေအာင္ ရွင့္ေဖာင္ကို

ေသြးလႈျပီးသြားမွ ေသြးထုတ္တဲ့ဌာနမွာ သြားျပီးေျပာျပလိုက္ေလ။

က်မကူျဖည့္ေပးမယ္”

သူတက
႔ုိ အစ္ကေ
ုိ ျပာသလို ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးပါလိမမ
့္ ယ္။ အခု အစ္ကုိ

ဟုဆိုကာ

မဒမ္ခ်မ္းတစ္ေယာက္

ေရခ်မ္းဆီကေဖာင္ကိုယူျပီး

သူမကိုယ္တိုင္ ျဖည့္ေပးပါတယ္။
“ခုနတုန္းကေတာ့

မလႈဘူးဆိုျပီး

အခုက်ေတာ့

ဘာစိတ္ကူး

ေပါက္သြားတာလဲ”
“ငါလဲ မင္းမလႈလိုက္ႏိုင္ေသးလို႔ ငါ့ေသြးဆိုရင္ေကာ ရမလားလို႔ပါ။
ေပးပါ ငါ့ေဖာင္ ငါကိုယ္တိုင္ ျဖည့္ၾကည့္ဦးမယ္”
ေရခ်မ္းတစ္ေယာက္
ေတြ႔ခဲ့တဲ့မိသားစုကို

ေျပာေနေပမယ့္

ခပ္ေစာေစာက
ရွာေဖြမိေသးတယ္။

လိအ
ု ပ္တေ
့ဲ သြးအိတ္ ရသြားၾကျပီလ ားလိ ု ႔ ။
ေသြ း မရေသးဘူ း ထင္ ပ ါရဲ ႔ ။

ျပီးရင္က်မတို႔ ဆီကိုပဲ ျပန္လာခဲ့ပါ”
သူ ျ ပန္ ေ ပးလိ ု က ္ တ ဲ ့ ေဖာင္ ေ လးကိ ု ယ ူ ရ င္ း သူ မ ညႊ န ္ ျ ပလိ ု က ္ တ ဲ ့
အခန္းဘက္ကို သြားရပါတယ္။ အခန္းအဝေရာက္ေတာ့ ဆရာဝန္
ကုတဝ
္ တ္ထားတဲ့ အမိ်ဳးသမီးတစ္ေယာက္ ထိင
ု ေ
္ နပါတယ္။ ေရခ်မ္းလဲ
ဝင္ခြင့္ေတာင္းတဲ့ အမူအယာျပရင္း ဆရာဝန္မၾကီး စားပြဲေဘးက
ခုံမွာဝင္ထိုင္လိုက္ပါတယ္။

မဒမ္ေရခ်မ္းကိုသာ

သ႔ူမ်က္လံုးမ်ားကေတာ့၊

ဟိုဘက္အခန္းထဲကဆရာဝန္ၾကီးရဲ႕ လက္မွတ္ ယူလိုက္ပါဦးရွင့္။

အဝင္ဝမွာ
သူတေ
႔ုိ တြေကာ

သူ တ ိ ု ႔ သ ံ ု း ေယာက္
အေပါက္ဝေလးမွာ

“အရင္က ေသြးလႈဖူးလား”
“ဟင့္အင္း…. ဒါ… ပထမဆံုးအၾကိမ္ပါ”
ဆရာဝန္မၾကီးက ေရခ်မ္းလွမ္းေပလိုက္ေသာ စာရြက္ေပၚမွ အခ်က္
အလက္မ်ားကို ေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ေနရင္းမွ

ထိုင္ေစာင့္ေနၾကတုန္းပဲဆုိတာ လွမ္းျမင္လုိက္မိတယ္။

“အရင္ကအသားဝါ ျဖစ္ဖူးတယ္လို႔ ေရးထားတယ္။ ဘယ္တုန္း

ေရခ်မ္ း

ကလည္း။ အခုေရာ ဘာေဆးဝါးေတြမ်ား မွီဝဲေနသလဲ”

ေဖာင္ ျ ဖည္ ့ ေ တာ့

ေမးထားတာအစံ ု ပ ါပဲ ။ အရင္ က

ေသြးလႈဖူးလား။ ေဆးထိုးဖူးလား။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲဖူးလား။
အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားဖူးလား။ ေဆးမွင္ေၾကာင္ ထိုးဖူးလား။
နားကပ္ေဖာက္ဖူးလား။ ေသြးသြင္း ဖူးလား စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္း
မ်ားစြာရယ္၊ ကိုယ့္ေနရပ္ လိပ္စာရယ္ ျဖည့္လိုက္ရတယ္။
ေဖာင္ျဖည့္ျပီးတာနဲ႔ စာရင္းသြင္းတဲ့ေနရာကို ေဖာင္ေလးယူသြား
ေတာ့ “အကို မွတ္ပံုတင္ေလး တဆိတ္ေလာက္”

တုန္းက အသားဝါပါလာတာပါ။ အခုၾကီးမွေတာ့ တခါမွျပန္မျဖစ္
ေတာ့ပါဘူး”
“ေၾသာ္…. ဒါလား။ အဲဒါဆို မိဘႏွစ္ပါးလံုးက အိုေသြးေတြေပါ့။
အဲဒါေၾကာင့္ပါ။ အခုမရွရ
ိ င္ ေသြးလႈလရ
႔ုိ ပါတယ္။ က်မတိ႔ု ဆိလ
ု တ
ုိ ာက
အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါကို ဆိုလိုတာပါ”

“ဟိုက္…” ဒုကၡပဲ။ မွတ္ပံုတင္က အိမ္မွာက်န္ခဲ့ျပီ။ အေရးထဲက်မွ
အရာေပၚေနျပီ။ မွတ္ပံုတင္ လိုမလိုသိမွ မသိပဲကို။ အစကတည္းက
လည္း မဒမ္ေရခ်မ္းပဲ ေသြးလႈမွာဆိုေတာ့……

ဆရာဝန္မၾကီးက ေရခ်မ္းကို ေသြးေပါင္ခ်ိနစ
္ စ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပျ္ ပီး
စာရြက္ေပၚမွာ
ေဖာင္ ေ ပၚမွ ာ

လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ပါတယ္။
လက္ မ ွ တ္ လဲ ရ ေရာ

ေရခ်မ္းလဲ

စာရင္ းလက္ ခ ံ တဲ ့ေနရာကို

ျပန္သြားျပီး သူတို႔ ထုတ္ေပးတဲ့ ေသြးထုတ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔

“ မပါလာဘူး ခင္ဗ်ာ့”
“ ရွင္ကလည္း ျမန္မာျပည္မွာေနျပီး။ မွတ္ပံုတင္မပါရင္ ကားလိုင္စင္

ေသြးလႈမွတ္တမ္း ကတ္ျပားေလး ထုတ္ေပးပါတယ္။
“ဒီကတ္ျပားေလးက ေနာက္တခါ လာလႈရင္ယလ
ူ ာခဲပ
့ ါ။ ဒီပစၥညး္ ေတြ

ထုတ္ျပလိုက္ေလ။ အတူတူပါပဲ”
မဒမ္ေရခ်မ္းက အေနာက္မွလွမ္းသတိေပးတယ္။ ဟုတ္ပါရဲ႕။

ယူသြားျပီး ဟိုေဘးကအခန္းထဲ ဝင္သြားလိုက္ပါ”
သူမညႊန္ျပလိုက္တဲ့

“ ကားလိုင္စင္ေကာ ရမလား”

အခန္းဝေရာက္ေတာ့

အခန္းတံခါးေလးေစ႔

ထားပါတယ္။ အခန္းဝမွာေတာ့ ေသြးလႈခန္းမလို႔ ေရးထားေတာ့ ေရ

“ဟုတ္ကဲ့ ရပါတယ္”
ေတာ္ပါေသးတယ္။

“ငယ္ငယ္တုန္းကပါ။ အတိအက်ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေမြးေမြးျခင္း

ခ်မ္းလည္း၊စိတ္နည္းနည္းလႈပ္ရွားသြားပါတယ္။ ေစ႔ထားတဲ့အခန္း
ေက်းဇူးတင္လိုက္မိပါရဲ႕

မဒမ္ေရခ်မ္းရဲ့

တံခါးကို တြန္းဖြင့္လိုက္ေတာ့ ေအးျမရွင္းသန္႔ေနတဲ့ ေလေအး

ျဖတ္ထိုး ဥာဏ္ကို။

တခ်ိဳ႕က ေရခ်မ္းမ်က္ႏွာကို ျဖတ္သန္းဆီးၾကိဳလိုက္တယ္။

“အစ္ကို ပထမဆံုးေသြးလႈတာလား”

အထဲမွာေတာ့

“ဟုတ္ကဲ့”

ထင္တယ္။ ေနာက္ထးူ ျခားတာက သြားေဆးခန္းေတြကလို ဆိဖ
ု ာ

21

ေဆးရံုကုတင္ေတြလို

ရွစ္လုံးေလာက္

ရွိမယ္

Social Network

နဲ႔ ဆံုလည္ကုလားထိုင္ တစ္လံုးလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ေရခ်မ္း

ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ ေ နေလရဲ ႕ ။ မလႈ ခ င္ တ ု န ္ း က စိ တ ္ လ ႈ ပ ္ ရ ွ ာ းမႈ ေ တြ

ဝင္သြားေတာ့

အနီဝတ္

ဘယ္ ဆ ီ

ေရခ်မ္းဆီကုိ

ေလွ်ာက္လာျပီး

သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္က
ေရခ်မ္းလက္ထမ
ဲ ေ
ွ သြးလႈရန္

ဘယ္ေရာက္မွန္းမသိ၊

ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။

ေနာင္လဲ

ၾကက္ေပ်ာက္ဌက္ေပ်ာက္
ေသြးလာလႈရဦးမယ္ဆိုတဲ့

သံးု မည့္ ေသြးအိတ္အလြတ္ကို လွမ္းယူရင္း နေဘးကကုတင္

အသိစတ
ိ ္ေလးကေတာ့ သိသသ
ိ ာသာ ေပၚလာလု႔ေ
ိ ပါ့။ အရင္တန
ု ္းက

အလြတ္ေပၚ လွဲဖို႔အခ်က္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒီလိုလြယ္ကူမယ္၊

ေရခ်မ္းလဲ အေတြ႔အၾကံဳသစ္ကို ရင္ဖိုေနသူမို႔ ဘာစကားမွေတာင္

အသိေတြ၊ မိမလ
ိ ုိ ေသြးလႈရမွာကိုမသိတဲ့သူ၊ စိတ္မဝင္စားတဲ့သူ၊

အိပ္လိုက္ပါတယ္။

ဆန္႔ေပးလိုက္ရင္း

မ်က္လံုးကို

သူ န ာျပဳဆရာမေလးက

ေၾကာက္ေနသူမ်ားကိုပါ

ဘယ္ဘက္လက္ဖ်ံကို

ေသြးလႈဖို႔အသိေလး

ရသြားခဲ့ရင္ဆိုတဲ့

စိတ္ေတြသာ ေရခ်မ္း စိတ္မွာ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

အသာမွိတ္ထားလိုက္ပါတယ္။
ဂြ မ ္ း စေလးနဲ႔

ေနာက္ျပီး ငါ့ေသြးနဲ႔ တကယ့္ကိုေသြးလိုေနတဲ့ ေရာဂါသည္ေတြ၊

ပြ တ ္ လ ိ ု က ္ တ ာ၊ လက္ ေ မာင္ း ရင္ း ကိ ု ရာဘာၾကိ ဳ းေျပာ့ ေ လးနဲ ႔

အမ်ိ ဳ းသားေသြ းဌာန အဝင္ ဝ မွ ာေတြ ႕ခဲ ့ တ ဲ ့ မိ သားစုလို ေသြ း

စီးေႏွာင္လိုက္တာ၊ အသားထဲကို ေဆးထိုးအပ္ကေလး ထိုးစိုက္

အေရးေပၚ

ဝင္လာတာတို႔ကိုေတာ့ ေရခ်မ္း မ်က္စိမွိတ္ထားေပမယ့္ အေတြ႔

အမွန္တကယ္

တို႔ကသိေနပါတယ္။

အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးပီတိေတြ ေရခ်မ္းကိုယ္ထဲ စီးဝင္

ေရခ်မ္းကိုယ္ထဲကေသြးေတြ ဘယ္လိုအျပင္ကို ေရာက္သြားသလဲ

လာပါတယ္။

ေတာ့မသိ။ (အလြန္ဆံုးရွိမွ ငါးမိနစ္ေလာက္ပင္ ရွိမည္ ထင္တယ္)

ဒီ လ ိ ု အ ေျခအေနေတြ ၊

ခဏၾကာေတာ့ ဆရာမေလး ျပန္ေရာက္လာျပီး

ေသြ း လိ ု အ ပ္ ေ နသူ ေ တြ ရ ဲ ႕ ဒု က ၡ အ ျဖစ္ သ နစ္ ေ တြ က ိ ု နားလည္

“ကဲ…. ျပီးသြားျပီ၊ မ်က္စိမဖြင့္နဲ႔ဦး၊ ငါးမိနစ္ေလာက္ မ်က္လံုးမွိတ္

သေဘာေပါက္မိရင္ ေရခ်မ္းအရင္က ေသြးမလႈခ်င္ခဲ့တဲ့ ကိုယ့္စိတ္

အနားယူ လ ိ ု က ္ ဥ ီ း ။

လက္ ေ မာင္ း ကိ ု

သိရင္ခရ
့ဲ င္ေလဆိတ
ု ့ဲ

သိရက္နဲ႔ မလႈဒါန္းတဲသ
့ ၊ူ ေသြးလႈရမွာကို အထင္မာွ းအျမင္မာွ းေတြန႔ဲ

မေျပာႏိုင္ပဲ သူနာျပဳဆရာမေလး ညႊန္ျပတဲ့ ကုတင္ေပၚတက္ရင္း
ပက္လက္လွန္

ဒီလလ
ုိ လ
ႈ ရ
႔ုိ တယ္မ်ား

ေသြ း လႈ လ ႈ ျ ပီ း ျခင္ း

လိ ု ေ နတဲ ့ သူ ေ တြ ၊
ေသြးသြင္းဖို႔

ေသြ း လြ န ္ တု တ ္ ေ ကြ းေၾကာင့္
လိုအပ္လာတဲ့

အခ်ိန္ေတြမွာ

ဒီ လ ိ ု အ ခ်ိ န ္ ေ တြ မ ွ ာ ဆိ ု ရ င္

တကယ္ ့ က ိ ု

ကိုကိုယ္ ေနာင္တရ ေဝဖန္ေနမိေတာ့တယ္။

ရု တ ္ တ ရက္ ထ ရင္

မူးတတ္လို႔”

ငါးမိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေရခ်မ္းမ်က္စိဖြင့္ျပီး ကုတင္ေပၚ ထထိုင္

“ဆရာမ ဒီတခါလႈျပီးသြားရင္ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ေနာက္တခါ

လိုက္ပါတယ္။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္ေတာ့ အရင္က ေရခ်မ္း
ဝင္လာခါစက တစ္ေယာက္ထဲ အခု ေရခ်မ္းကုတင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ

လာလႈလို႔ရျပီလဲ”

ေနာက္ထပ္

“ေနာက္ေလးလေလာက္ဆိုရင္ လာလႈလို႔ရျပီ၊ လူတစ္ေယာက္က
မ်က္စိေလး

အသာ

ျပန္မွိတ္

ထားရင္း

ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ကို

ထပ္ေတြ႕

လိုက္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္မွာ ေသြးသံုးၾကိမ္ကေန၊ ေလးၾကိမ္လႈလို႔ရတယ္”
ေရခ်မ္း

ေသြးအလႈရွင္

“ေခါင္းမူးလား။ ဘာမွမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ သြားလို႔ရပါျပီ။ ေနာက္ျပီး

ရင္ထဲမွာ

ဒီအေဆာင္ရဲ႕ အေနာက္မွာကန္တင္း ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ေသြးအလႈရွင္

22

Social Network
ေတြကို

အဟာရျဖစ္ေအာင္

ေဆးနဲ႔အစားအေသာက္ေတြ

“ဒီမွာ ေသြးလာလႈတဲ့လူ မ်ားလား အေဒၚ”

ေကၽြးတယ္။ သြားစားလိုက္ပါဦး”
ေရခ်မ္ း တစ္ ေ ယာက္

“တခါတေလလဲ မ်ားတယ္ ။ အျမဲ တ မ္ း ေသြ း အလႈ ရ ွ င ္ ေ တြ ၊

အစာဆိ ု တ ဲ ့ အ သံ

ၾကားလိ ု က ္ ရ ေတာ့

အဖြဲလိုက္

ေသြးလာလႈတဲ့သူေတြ

လာရင္ေတာ့မ်ားပါတယ္။

စိ တ ္ ဝ င္ စ ားသြ ာ းသည္ ။ “ဒီ က ိ ု လ ာခဲ ့ သ မွ ် ဒီ အ စီ အ စဥ္ ေ တာ့

က်န္အခ်ိနေ
္ တြမာွ ေတာ့ အခုလုိ မနက္အေစာပိင
ု း္ ဆို ေသြးအလႈရင
ွ ္

အၾကိဳက္ဆံုးပဲ။” စိတ္ထဲမွာလဲ ကန္တင္းဆိုေတာ့ ရွယ္ပဲေနမွာလို႔။

သိပ္မရွိတတ္ဘူး”

ေရခ်မ္း ေျခလွမ္းမ်ားက ေပါ့ပါးသြက္လက္စြာ အစားအေသာက္
ေကၽြးေမြးရာအေဆာင္

အေနာက္ဘက္ကန္တင္းဆီ

“ကၽြန္ေတာ္စာေစာင္ေတြ သတင္းစာေတြမွာေတာ့ ေသြးအလႈရွင္

ဦးတည္

ေတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႔ေတြ႔ ေနတာပဲ”

လိုက္ပါသည္။

“ဒီလို ေမာင္ရင္ေတြ႕တာမ်ားေပမယ့္လည္း တကယ့္ ေသြးအလႈရွင္

ေရခ်မ္းတို႔မ်ား အစာေဟ့ဆိုတာနဲ႔ ပါရမီျဖည့္ဖက္ မဒမ္ေရခ်မ္း

စာရင္းက သိပမ
္ ်ားတာမဟုတဘ
္ းူ ။ တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းု ံ လူဥးီ ေရနဲ႔ တြကၾ္ ကည္မ
့ ွ

ကိုေတာင္ ေမ့မလိုျဖစ္သြားတယ္။ ေဆာ္ရီးပါ။ ေသြးလႈခန္းက

ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိတာ”

ေရခ်မ္းထြက္လာတာနဲ႔ မဒမ္ေရခ်မ္းက

“ေၾသာ္… ဒါဆို အေတာ္ နဲေသးတာေပါ့ေနာ္”

“အို…. ျမန္လိုက္တာ”

“ဟုတတ
္ ယ္။ ဒီအမ်ိဳးသားေသြးဌာနကလည္း မၾကာမၾကာ နယ္ေတြ၊

“ဟုတ္တယ္။ ေသြးထု တ္ လိ ု က္ တာ ခဏေလးပဲ ။ ဒါေတာင္

ရံ ု း ေတြ ၊ အဖြ ဲ ႔ အ စည္ း ေတြ မ ွ ာ လိ ု က ္ ျ ပီ း ေသြ း အလႈ ခ ံ ရ တယ္။

ဆရာမက ေသြးလႈလႈျပီးျခင္း ခဏေလာက္မွိန္းေနရမယ္ ဆိုလို႔

ဒီမွာ

လွဲေနတာ”

လာလႈၾကတာေတြကေတာ့

မ်ားပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေတြကသိရက္နဲ႔ လာမလႈႏိုင္တာေတြ၊ လာလႈခြင့္ မရွိတာေတြ၊

“ဟုတ္လား။ ေသြးအားေကာင္းလို႔ထင္တယ္ ျမန္တာ။ က်မအရင္

လာလႈရက္နဲ႔

ေသြးလႈတုန္းကဆို ဆယ္ငါးမိနစ္ ေလာက္ေတာင္ ၾကာ သြားတယ္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ မူတည္တာေပါ့ေလ”

ျပီးေတာ့

သိတဲ့လူေတြပဲ

အလုပ္ထဲမွာ

ေသြးလႈျပီးတဲ့

သူေတြကို

အဟာရ

ေရခ်မ္းလည္း

ျပန္ျပည့္ေအာင္ ဆိုျပီး ဘူေဖးေကၽြးေသးတယ္”

ေသြးကလက္ခံလို႔

မရတာေတြ၊

အေျခအေန

အမ်ိဳးသားေသြးဌာန အေပါက္ဝေရာက္လာေတာ့

ခုနက ေစာင့္ေနတဲ့မိသားစုကို မေတြ႔ေတာ့ပါဘူး။ ေရခ်မ္းစိတ္ထင္

“ဟုတ္တယ္။ ဒီမွာလဲ ေကၽြးတယ္ေျပာတယ္။ လာ…လာ”

သူတလ
႔ုိ တ
ုိ ေ
့ဲ သြး ရသြားျပီထင္တယ္။ ေသခ်ာေအာင္ ေသြးထုတေ
္ ပးတဲ့

ေရခ်မ္းလဲ အေနာက္ဘက္ ကန္တင္းဆီဘက္ကုိ မဒမ္ေရခ်မ္းကုိ

ဌာနထဲ သြားျပီးေမးေတာ့ သူတလ
႔ုိ တ
ုိ ေ
့ဲ သြး တျခားမွာရလို႔ သြားထုတ္
ၾကတယ္တဲ့။ ေရခ်မ္းက ခုနက သူလႈခဲ့တဲ့ေသြးကို သူတို႔အတြက္

ေခၚျပီး ဦးတည္လိုက္တယ္။

လႈမယ္ဆိုရင္ေကာ ဆိုေတာ့

ကန္တင္းတဲ့။ ေရခ်မ္းထင္သမွ် ကန္တင္းတကာ့ ကန္တင္းထဲမွာ
ဒီကန္တင္း

အေသးဆံုးျဖစ္မယ္။

ေကာင္တာေပၚမွာလည္း

ဆက္တီတစ္စံုသာ

ဘာစားစာရာမွ်

“ေသြ း ကိ ု

ရွိျပီး

က်မတိ ု ႔ ဌာနက

ေသခ်ာေအာင္

ဓာတ္ခြ ဲ စမ္းသပ္

ပါေသးတယ္ ။ ရွ င ္ တိ ု ႔ လႈ ထ ားတဲ ့ ေ သြ းေတြ တဆင္ ့ ျပန္လႈလို႔ရျပီ

မယ္မယ္ရရမေတြ႔။

ေကာ္ဖီခြက္ အလြတ္တခ်ိဳ႕ပဲရွိတယ္။ ေရခ်မ္းလဲ ျပန္လွည့္ရႏိုး

ဆိုေတာ့မွ က်မတို႔ဆီက ျပန္ထုတ္ ေပးပါတယ္”

ထိုင္ရႏိုးနဲ႔

ဘာပဲ ျ ဖစ္ ျ ဖစ္ ေ လ ေရခ်မ္ း တစ္ ေ ယာက္ အမ်ိ ဳ းသားေသြ း ဌာန

“ေသြးအလႈရွင္လား”

ေလးမွအထြက္မွာ စိတ္လက္ေပါ့ပါးျပီး၊ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးေနမိတယ္။

ေရခ်မ္းေခါင္းျငိမ့္ျပလိုက္တယ္။
သိပ္အလုပ္ရႈပ္
ေရခ်မ္းကို

ေနပံပ
ု ါပဲ။

ေကာင္တာက

ထိင
ု ခ
္ က
ုံ ေန

အေရွ ႕ ဆက္ တ ီ မ ွ ာ

အဲဒါကေတာ့ေသြးလိုေနတဲ့မိသားစု

အမ်ိဳးသမီးက

လာတုန္းက မလႈခ်င္ေပမယ့္လဲ သူတို႔မိသားစု ျဖစ္အင္ေလးကို

ခပ္ေျဖးေျဖးေလးထျပီး

ထိ ု င ္ ဆ ိ ု တ ဲ ့ သ ေဘာမ်ိ ဳ းနဲ ႔

ေခါင္ း ဆတ္ ျပတယ္။ သူပံုကေတာ့ အဝယ္မလိုက္တဲ့ ေဈးဆိုင္က

ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ရယ္၊

သိရွိလိုက္ရာကတဆင့္

ေသြးလႈခ်င္စိတ္ေတြ

ျဖစ္ေပၚလာျပီး

မြန္ျမတ္တဲ့ အလႈတစ္ခုကို ကမ္းဆင့္ လွမ္းလင့္

csrf;vif;ae

ရွားပါးပစၥည္း တစ္မ်ိဳးလိုမ်ိဳး။
အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက

အမွတ္တမဲ့

လုိက္ႏုိင္တာရယ္ေၾကာင့္ပါပဲ။

အေရာင္းစာေရးမလိုပါပဲ။ ဝယ္သူလာရင္ေတာင္ သူတို႔အတြက္
ျပီးေတာ့

ေသြးရသြားတာရယ္၊

ကိတ္မုန္႔

တစ္ခ်ပ္ရယ္၊ ၾကက္ဥအစိမ္း တစ္လံုးရယ္၊ ေနာက္မဒမ္ခ်မ္း ရခဲ့တဲ့
ဖ်ဳရာမင္းဘီစီလို ေသြးေကာင္းေဆး တစ္ထုပ္ရယ္လာခ်ေပးတယ္။
ေရခ်မ္းလဲ လာခ်ေပးသမွ် အားေတာင့္အားနားစြာနဲ႔ အျပတ္စား
လိုက္ရင္း။

23

aq:bJO

Glimpse
" က်ဥ္ငယ္ေရေတြကုိ ေဒသခံ ေက်ာင္းေတြက တစ္ဆင့္ စုေဆာင္း
ရရွိၿပီး၊ အသက္ ၁၀ ေအာက္ ေယာက်္ား ေလးမ်ား စြန္႔ပစ္တဲ့

udkyDwm

က်င္ငယ္ေရက

အေကာင္းဆံုး

ၿဖစ္ပါတယ္၊

ေက်ာင္းသားငယ္

ေတြဟာ ပံုးေတြ အတြင္းမွာ အေပါ ့စြန္႔ ႀကရၿပီး ကြ်န္ေတာ္
တုိ႔က ေန႔စဥ္ပဲ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ ၿဖစ္ေအာင္ သယ္ယူႀက
ပါတယ္..." လုိ ့တရုတ္ စားေတာ္ကဲ လူမင္း ( ရုပ္ရွင္ မင္းသား
လူမင္း မဟုတ္ပါ...) က ေၿပာပါတယ္။
၎ေနာက္ တရုတ္ အမ်ဴိးေရး လကၡဏာ အထိမ္းအမွတ္ ၿဖစ္တဲ့
ဘဲဥမ်ားကုိ

အခြံမခြာပဲ

က်င္ငယ္ေရ

မ်ားအတြင္း

ထည့္ကာ

ၿပဳတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခြံခြာတယ္၊ ( တစ္ၿခားသတင္းတစ္ပုဒ္မွာေတာ့
အခြံမ်ား အက္ေအာင္ ထုကာ) ၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔နဲ႔ တစ္ည ထပ္မံ
ၿပဳတ္ၿပီး ရင္ေတာ ့စားသံုးဖုိ ့အဆင္သင္ ့ၿဖစ္ေနပါၿပီ။

ေႏြဦးရာသီေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ၿဖင့္ တရုတ္နုိင္ငံ၊ ေက်က်န္း ျပည္နယ္၊
ဒုံယန္းအရပ္မွာ

ထူးဆန္းတဲ့

အစားအေသာက္

အနံ႔တစ္မ်ဴိး

လွဳိင္ေနတတ္ပါၿပီ။
အေၾကာင္းကေတာ့ ေဒသခံမ်ားက ရာသီစာလုိ႔ဆုိနုိင္မယ့္ လူပ်ဴိ၊
အပ်ဴိစင္ ေဆးဘဲဥမ်ားကုိ စားေသာက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္တာမုိ႔ပါပဲ...။
(အမွန္ေတာ့ ၾကက္ဥပါခင္ဗ်ာ.. ျမန္မာလိုေခၚတာ ေဆးဘဲဥ ဆုိၿပီး
ႏွဳတ္က်ဴိးေနလို ့ပါ)။
"လူပ်ဴိစင္ေဆးဘဲဥ" ဆုိတာ တစ္ကယ္ေတာ့ လူပ်ဴိေကာင္ေလး
ေတြရဲ႕ က်င္ငယ္ေရနဲ႔ၿပဳတ္ၿပီး စီမံဖန္တီးထားတဲ့ ေဆးဘဲဥ တစ္မ်ဴိး
ျဖစ္ပါတယ္....။
"ေဆးဘဲဥေတြက

တရုတ္နုိင္ငံမွ စားေတာ္ကဲ ထမင္းခ်က္မ်ားကေတာ့ ေကာင္ေလး

အဖ်ားလည္းေပ်ာက္ၿပီး ပ်င္းရိေတြေ၀၊ ထုင
ိ း္ မွဳင
ိ း္ ေနရင္ စိတၾ္ ကည္လင္

၎တုိ႔ရဲ့ ေဒသထြက္ အထူးစားေသာက္ဖြယ္ ေႏြဦးရာသီ ေဆးဘဲဥ

ကာ အာရံုစူးစုိက္ နုိင္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တရုတ္ျပည္မႀကီး

ယံုႀကည္ေနႀက

ျပင္ပကလူေတြလည္း ယခုလိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အထူးစီရင္ထားတဲ့

ပါတယ္...။

စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ကုိ စားသံုးနုိင္ခြင့္ရေစဖုိ႔ ျပည္ပကုိတင္ပုိ ့ဖုိ႔

အဆုိပါ အထူးေဆးဘဲဥဟာ ေက်က်န္းျပည္နယ္၊ ဒုံယန္းေဒသ

အႀကီးအက်ယ္ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္း ေနပါ တယ္..." လို ့ကုိလူမင္း

မွာေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ လူႀကဳိက္မ်ားေနခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္နဲ႔

က ဆုိပါတယ္။

ခ်ီခဲ့ပါၿပီ ။

ေဆးဘဲဥကုိ ရႊ႕ံ ရယ္၊ စပါးခြရ
ံ ယ္မၿံ ပီး ၿမင္းက်င္ငယ္ရည္န႔ဲ လုပတ
္ ယ္လ႔ို

အခုအခါမွာေတာ့ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳ ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက

ယခင္က ႀကားခဲဖ
့ းူ တာ အခုေတာ့ဘာနဲမ
႔ ွ မမံဘ၊ဲ သည္အတုိင္း

အဲဒီ ေဆးဘဲဥအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ အညႊန္းကုိ ျပန္႔ပြားေအာင္
ျပဳလုပ္ဖုိ႔ဆႏၵရွိၿပီး၊

ကမာၻအႏွံ႔

တင္ပုိ႔နုိင္ဖုိ႔ပါ

စားလုိ႔လည္းေကာင္း၊

က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းေစပါတယ္၊ အဲဒေ
ီ ဆးဘဲဥကုိ စားရင္

ငယ္ငယ္မ်ားရဲ့က်င္ငယ္ေရေတြနဲ႔ ၿပဳတ္ကာ၊ေပါင္းကာစီမံ ထားတဲ့
မ်ားကုိ ကမာၻအႏံွ႔ေတာင္ ျဖန္႔ခ်ီနုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔

အရသာလည္းရွိ

လူ႔က်င္ငယ္ရည္နဲ႔ အရင္ၿပဳတ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ခါ အခံြပါခြာၿပီး

ေမွ်ာ္လင့္ထားႀက

ထပ္ၿပဳတ္တာက ပုလ
ိ ည္းေကာင္းတယ္၊ ပုၿိ ပီးက်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညတ
ြ ၿ္ ပီး

ပါတယ္။

ေဆးဘက္၀င္တယ္တဲ့ဗ်ာ။ ထူးဆန္းပါေပ့ ကုိတြတ္ပီ ရယ္လို႔ေတာင္
ၿငီးရမလုိပါပဲ။
ဟုိးအရင္ ရွန္ဟုိင္းၿမဳိ႕ကုိ ေရာက္ခဲ့တုန္းက ဆင္ေၿခဖံုးရပ္ကြက္
ကေလး

တစ္ခုမွာ

အေပါ့သြားအိမ္သာကုိ

အသံုးၿပဳခဲ့ဖူးတယ္။

အဲဒီတုန္းက က်င္ငယ္ေရေတြကုိ ပံုးတစ္ပံုးနဲ႔ ခံထားတာ (အဲဒီ
ပံုးထဲ

အေပါ့သြားခဲ့ရတာ)

စုိက္ပ်ဴိးခင္းေတြအတြက္

ေၿမႀသဇာ

အၿဖစ္ သံုးမယ္လုိ႔ထင္ထားခဲ့ပါတယ္။
အခု

ဒီသတင္းဖတ္မိေတာ့

ျမင္းက်င္ငယ္ရည္က

ရွားမွာမုိ႔

လူ႔က်င္ငယ္ရည္ နဲ႔မ်ား ေဆးဘဲ လုပ္သလားလုိ႔ေတာင္ ထင္မိပါ
ေတာ့တယ္ဗ်ာ။
တတ္လည္းတတ္နုိင္ပါေပတယ္ "၀" တုိ ့ရယ္..။

24

Glimpse

atmifjrifcsifvdkYt&if;tESD;BuD;BuD;
ay;vdkuf&&SmwJh udk&D;,m; rif;orD;

မင္းသမီးဂ်န္ဟာ

သူမမေသဆံုးခင္

udkyDwm
မိတ္ေဆြမ်ားထံ

စာေပါင္း အေစာင္(၅၀)ေက်ာ္ ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီ စာေတြ
ထဲမွာ

ယုတ္မာပက္စက္သူ

(၃၁)ဦးရဲ႕အမည္ေတြကုိ

ေဖာ္ၿပ

ထားခဲ့ၿပီး အဲဒီသူေတြနဲ႔ ပါတ္သက္မိတဲ့ အတြက္ သူမအေနနဲ႔
ေနာင္တရမိေႀကာင္း ေၿပာဆုိ ခဲ့ပါတယ္။
ေမာ္ဒယ္ေအဂ်င္စီ ေခါင္းေဆာင္ အႀကီးအကဲ ကင္မ္ ကုိလည္း
အဲဒီႏွစ္ဂ်ဴလုိင္လထဲမွာ

ဂ်န္အားၿခိမ္းေၿခာက္

ေစာ္ကားမႈန႔ဲ

ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသူကုိ တရားစြဲဆုိ ထားခဲ့တဲ့ အမွဳေတြ
ထဲမွာ ဂ်န္ကုိ အမ်ဴိးသားေတြနဲ႔ ေသာက္ပဲြစားပဲြေတြမွာ တည္ခင္း
ဧည့္ခံခုိင္းၿခင္းနဲ႔ အဲဒီ လူေတြန႔ဲ အိပ္စက္ေပ်ာ္ပါး ေစခဲ့ၿခင္းတုိ႔ ပါ၀င္
ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ အဲဒီသူကုိ ေထာင္ဒါဏ္ တစ္ႏွစ္ခ်မွတ္
ခဲ့ပါတယ္။
သူမရဲ႕ စာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အမ်ဴိးသား (၃၁) ေယာက္ ထဲက
အခ်ဴိ ့ကုိ ရဲတပ္ဖဲြ ့ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ့ ေပမယ့္
တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် တရားစဲြဆုိ ခံခဲ့ရၿခင္း မရွိပါဘူး။
ဂ်န္ ရဲ ့ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြရဲ့ သတင္းဆုိး ေႀကာင့္
ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနန႔ဲ ေမာ္ဒယ္ ေအဂ်င္စီေတြ
ႏွင့္ အႏုပညာရွင္ေတြ အႀကား စာခ်ဴပ္စာတမ္းမ်ား ခ်ဴပ္ဆုိမွဳ အေပၚ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေတြလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါ တယ္။
အဆုိပါ

ေမာ္ဒယ္ေအဂ်င္စီ

ေခါင္းေဆာင္

ကင္မ္ဟာသူ႔ရဲ့

ေအဂ်င္စီက တၿခား အမ်ဴိးသမီး ေမာ္ဒယ္အႏုပညာရွင္ ေတြကုိ
လည္း အမ်ဴိးသားေတြရဲ့ ပါတီပြဲေတြ၊ ၿပည္ပေဂါက္ရုိက္ပဲြ ခရီးစဥ္ေတြ
ေတာင္ကိုရီးယားနုိင္ငံ၊
ခုႏွစ္က

ဆုိးလ္

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္

ၿမဳိ႕က

ေနအိမ္မွာ

သတ္ေသသြားခဲ့တဲ့

၂၀၀၉

အသက္

၃၀

အရြယ္ရွိ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး ဂ်န္ဂ်ယြန္းက သူမရဲ႕ ေအဂ်င္စီဟာ
သူမကုိ အမ်ဴိးသားေပါင္း အေယာက္ ၃၀န႔ဲ
အိပ္စက္ေဖ်ာ္ေၿဖရန္

အတင္းအႀကပ္

အႀကိမ္ ၁၀၀ခန္႔

ေစခုိင္းခ့ဲတယ္လို႔

ဖြင့္ဟ

ေၿပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
သူမ အိပစ
္ က္ေပ်ာ္ပါး ေဖ်ာ္ေၿဖခဲရ
့ တဲ့ ပုဂဳၢ လ
ိ ေ
္ တြထမ
ဲ ာွ အႏုပညာ
အသုင
ိ း္ အ၀န္းက

ထင္ရာွ းေက်ာ္ႀကားသူေတြ

ပါ၀င္သလိ၊ု

တစ္ခ်ဴိ႕ကေတာ့ ပုဂလ
ၢ က
ိ လုပင
္ န္းရွငေ
္ တြ၊ သတင္း မီဒယ
ီ ာ လုပင
္ န္းရွင၊္
အႀကီးအကဲေတြ ၿဖစ္ႀကပါတယ္။ (စားေနက် ေႀကာင္ဖားႀကီးမ်ားေပ့ါ၊
အသစ္ကေလးေတြဆရ
ို င္
အရင္တင္တသ
့ဲ မ
ူ ်ားပါပဲ)

စင္ေပၚတင္ေပးမယ္ဆၿိ ု ပီး

ကုတင္ေပၚ

အတြင္းမွာ သြားေရာက္ လိုက္ပါေဖ်ာ္ေၿဖ ေစခဲ့တယ္ လို႔လည္း
ကုိရီးယား ဟာရဲဒ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ၿပခဲ့ပါတယ္။
စိတဓ
္ ါတ္မာန္ ထက္သန္တ့ဲ အဲဒအ
ီ လုပ္ (အႏုပညာ) မလုပ္လည္း
တင့္ေတာင္း တင့္တယ္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ စားနုိင္တဲ့ ကုိရီးယား
နုိင္ငံက အမ်ဴိးသမီး အႏုပညာရွင္ ကေတာ့ ေနာင္တရတဲ့ တစ္ေန႔မွာ
လူယုတ္မာ အားလံုးကုိ ထုတ္ေဖာ္ ၿပီးေတာ့ သူ႔ အၿဖစ္မွန္ကုိ ေဖာ္ၿပ
၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ လည္း အဆံုးစီရင္ သြားခဲ့ရွာ ပါတယ္။
တစ္သက္လးုံ မၿမင္ဘးူ ၊ မႀကားဖူး၊ အိပမ
္ က္ပင္ မမက္ဖးူ တဲ့ ေအာင္ၿမင္
ေၾကာ္ႀကားမွဳ၊ ပစၥညး္ ဥစၥာ၊ စည္းစိမေ
္ တြကို မက္ၿပီး စပြနဆ
္ ာရွာ၊
အေလ်ာ္ ေပးေနတဲ့ အၿဖစ္မ်ဴိး ေတြလည္း ေရႊၿပည္ႀကီးမွာ ကင္းေ၀းပါေစ
…၊ ထုသ
ိ ႔ို ခႏၶာကုယ
ိ ္ အငွားလိက
ု ၿ္ ပီး လိရ
ု ာရတဲ့ အၿဖစ္ဟာလည္း
သိကာၡ မရွဘ
ိ းူ ဆုတ
ိ ာ နားလည္၊ ေနာင္တရနုင
ိ ္ ႀကပါေစလို ့ ဆႏၵၿပဳ
မိပါရဲ .့ ...။

25

Glimpse
အင္ဒိုနီးရွားက ဗုဒၶဘား ပိတ္ရန္
တရားရံုး အမိန္႔ခ်

udkyDwm

တရားရံးု ရဲ႕စီရင္ခ်က္ဟာ မွ်တမႈရေ
ိွ ႀကာင္း ဗုဒဘ
ၶ ာသာဘုနး္ ေတာ္ႀကီး
ဆူဂ်ီယန္တုိဆာလာမန္က

ေၿပာႀကားလိုက္ၿပီး"

ဒီစီရင္ခ်က္ကုိ

ႀကားသိရတဲ့အတြက္ မိမိတုိ႔အေနၿဖင့္ အလြန္ပင္ ၀မ္ း ေၿမာက္
ရေႀကာင္ း ၊ အကယ္ ၍ တရားရံ ု း ကသာ အဆု ိ ပ ါအရက္ ဘ ားကု ိ
ပိတ္ပစ္ဖုိ႔မဆံုးၿဖတ္ခဲ့လွ်င္

မိမိတုိ႔အေနၿဖင့္

ကုိယ္တုိင္ ပ ိ တ ္ ပ စ္

ေအာင္ ၿပဳလုပႀ္ ကရလိမမ
့ ္ ာွ ၿဖစ္ၿပီး ယခုလစ
ုိ ရ
ီ င္ခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒ
ႏွင့္အညီ ပိတ္ပစ္ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္..." လို႔လည္း ထပ္မံေၿပာႀကား
ခဲ့ပါတယ္။
အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံမွ ဗုဒၶဘားဆန္႔က်င္ေရး စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရး
အဖဲြ႕ရဲ႕အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိင္တန္းေလွ်ာက္ထား ပန္ႀကားခဲ့ မႈမ်ား

အရက္ဘား စီမံခန္႔ခဲြမႈ ကုမၸဏီရဲ႕ အက်ဴိးေဆာင္ ေရွ႕ေန ကာနီယာ
ဂီယာဆန္းကေတာ့ ၎ရဲ့အမွဳသည္ဟာ ထုိအမိန္႔စီရင္ခ်က္ကုိ

ေႀကာင့့္ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာဒိစႀတိတ္၊ ဗဟုိတရားရံုးက

အယူခံ၀င္ဦးမွာ ၿဖစ္တယ္လို ့ဆုိပါတယ္။

ၿမဳိ ႕ ေတာ္ မ ွ

လြ န ္ ခ ဲ ့ တဲ ့ ဂ်ဴလိ ု င ္ လကတည္ းက အင္ ဒိ ု န ီ းရွ ားမွ ာ အဆုိပါကိစၥ

ဗု ဒ ၶ ဘ ားအမည္ ရ ွ ိ

အရက္ ဘ ားကလပ္

ဆု ိ င ္ က ု ိ

ပိ တ ္ ပ စ္ ေ စရန္ အမိ န ႔ ္ ခ ်မွ တ ္ ခ ဲ ့ ပ ါတယ္ ။
ထု ိ ဘ ားကု ိ

အတြ က္ ဆႏၵ ၿပႀကတဲ ့ သတင္ းကု ိ ဘာသာၿပန္ တင္ ၿပဖုိ႔ စိတ္ကူး

စီ မ ံ ခ န္ ႔ ခ ဲ ြ အ ု ပ ္ ခ ်ဴပ္ ေ နသူ မ ်ားဟာ

ဗု ဒ ၶ ျ မတ္ စ ြ ာ ၏

ထားခဲ့ပါေသးတယ္...

အထိ မ ္ း အမွ တ ္ သြ င ္ ၿ ပင္ လ ကၡ ဏ ာမ်ားႏွ င ္ ့ အေဆာင္ အ ေယာင္
ပံ ု သ ႑ာန္ မ ်ားကု ိ သံ ု း စြ ဲ ေ နေႀကာင္ း ၿပစ္ မ ႈ ထ င္ ရ ွ ာ းသၿဖင့ ္ ယခု
ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ အရက္ဘားကုိ အလ်င္အၿမန္ ပိတ္ပစ္
ရမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း " ထုိအမွဳကုိ ႀကားနာခဲ့သည့္ တရားသူႀကီး အဖဲြ႔
ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ီ၀ုိဆန္တုိဆုိက ေၿပာႀကားခဲ့သည္ဟု အန္တာရာ
သတင္းဌာနက ေဖာ္ၿပခဲ့ ပါတယ္။
အဆု ိ ပ ါ အရက္ ဘ ားကု ိ စီ မ ံ ခ န႔ ္ ခ ဲ ြ သ ည္ ့ ကု မ ၸ ဏ ီ ၿ ဖစ္ သ ည့ ္
ပီတီနီရီတာဗစ္စတာ ခရီေအးတစ္ ကုမၸဏီ၊ ဂ်ကာတာခရီးသြား
လုပ္ငန္းေအဂ်င္စီႏွင့္၊ ဂ်ကာတာၿမဳိ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးတုိ႔ကုိ
တရားလုိမ်ားအား ေလ်ာ္ေႀကး ရူပီေငြ ၁ ဘီလီယံ (အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၁၀၇၄၁) ေပးေစရန္လည္း တရားရံုးကအမိန္႔ခ်မွတ္
ခဲ့ပါတယ္။

ထုိေလ်ာ္ေႀကးေငြပမာဏဟာ

ဗုဒၶဘားဆန္႔က်င္ေရး

အဖဲြ႔က ေတာင္းဆုိထားခဲ့သည့္ ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ပုိမုိ
ေနပါေသးတယ္။

အခုေတာ့ စည္းရံုးလွဳံ႕ေဆာ္သူေတြရဲ႕ အစဥ္တစ္စုိက္ႀကဳိးစား
အားထု တ ္ မ ွ ဳ ေႀကာင္ ့ သူ တ ု ိ ႔ ရ ဲ ့ ရ ည္ မ ွ န ္ း ခ်က္ ပန္ းတု ိ င္ေရာက္ခဲ ့ရ
ပါၿပီ။ ဒါေတာင္မွပဲ အဆုိပါအရက္ဘားရဲ့ပုိင္ရွင္ေတြက အယူခံ၀င္
ႀကဦ း မွ ာ ၿဖစ္ ေ သးလု ိ ႔ ေစာင္ ့ ၾကည္ ့ ရ ပါဦ းမယ္ ။ အမႈ န ုိင္ၿ ပီဆုိၿ ပီး
တက္ေထာင္လို ့မၿဖစ္ေသးပါဘူး။
ဖတ္ ရ ွ ဳ မိ တ ဲ ့ သတင္ း မ်ားအရ အဆု ိ ပ ါဆု ိ င ္ ဟာ ယခင္ဂ်ကာတာ
ၿမဳိ ႕ေတာ္ ၀ န္ ေ ဟာင္ းရဲ ့ သမီ းၿဖစ္ သူ ကပိ ု င ္ ဆု ိ င ္ တယ္၊ စီမံခန္႔ခဲ ြ
အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဆုိပါ အုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားနွင့္
နီးကပ္တဲ့ အသိုင္းအ၀န္းက ဖြင့္လွစ္တဲ့ဆုိင္ကိုေတာင္ရေအာင္
ပိ တ ္ ပ င္ န ု ိ င ္ တ ဲ ့ အ ထိ ႀကိ ဳ းပမ္ း ႀကတဲ ့ အင္ ဒ ု ိ န ီ း ရွ ာ း ဗု ဒ ၶ ဘ ာသာ
၀င္ေတြရဲ့

ဇြဲ၊

လံု႔လကုိလည္း

ပါေၾကာင္း တင္ၿပလုိက္ပါတယ္။

26

ေလးစာႀကည္ညဳိ

အားက်မိ

Glimpse
ကမာၻ ့ၾသဇာသက္ေရာက္လႊမ္းမုိးမွဳအရွိဆံုး လူ ၁၀၀
ထဲတြင္ပါ၀င္သည့္ ထုိင္၀မ္မွ ကုန္စိမ္းသည္
udkyDwm
မူလတန္းေက်ာင္း ပညာပင္ ၿပီးဆံုးေအာင္ မသင္ႀကားခဲ့ရသည့္
ခ်င္ရွဴခ်ဴး က "တုိင္းမ္မဂၢဇင္း ဆုိတာ ဘာလဲ... ကြ်န္မ မသိ
ပါဘူး...အခုလုိ ကြ်န္မ နာမည္ ေဖာ္ျပတဲ့ အတြက္ နဲနဲေတာင္
ရွက္မိပါတယ္..

ဒါေပမယ့္လည္း

အသိအမွတ္

ျပဳတဲ့အတြက္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..." လို႔ သူမက စီအင္ေအ သတင္းဌာန ကုိ
ေျပာၾကားခဲ ့ပါတယ္။
သူမဟာ အသက္ ၁၃ ႏွစက
္ တည္းကစၿပီးဟင္းသီးဟင္းရြကမ
္ ်ား
ေရာင္းကာ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၇
ႏွ စ ္ လ ံ ု း လံ ု း စာသင္ ေ က်ာင္ း တစ္ ေ က်ာင္ း နွ င ္ ့ မိ ဘ မဲ ့ ေ ဂဟာ
တစ္ ခ ု တ ု ိ ႔ က ု ိ အလွ ဴ ေငြ မ ်ား အစဥ္ တ စ္ စ ု ိ က ္ လွ ဴ ဒါန္ း ေနခဲ ့ တ ာ
ၿဖစ္ ပ ါတယ္ ။
" ခ်င္ အေနနဲ ့အခုလို ဂုဏ္ၿပဳမွတ္တမ္း တင္ခံရတဲ ့ေအာင္ၿမင္မွဳဟာ
အထူးအဆန္း ႀကီးေတြလုပ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး... သူမရဲ႕ လွဳိက္လွဲ
ရက္ေရာတဲ့

ေစတနာမြန္ေႀကာင့္

အံ့ႀသ၀မ္းသာစရာ ၿဖစ္ပါတယ္..."

သက္သက္ပဲၿဖစ္တာကုိ

က

လုိ ့နာမည္ေက်ာ္ ထုိင္၀မ္

ဒါရုိက္တာ အန္းလီက တုိင္းမ္ မဂၢဇင္းမွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
တစ္ခုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိဖုိ႕ ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာန က
ခ်င္ ကုိဆက္သြယ္ခဲ့ေပမယ့္ ဘာမွ ခ်က္ခ်င္း မတံု ့ျပန္ခဲ ့ပါဘူး။
ကမာၻေပၚတြင္ လူသားမ်ားအေပၚ ႀသဇာအာဏာ သက္ေရာက္

ကမာၻက ေပးတဲ့ သီရိ သုဓမၼ သဂၤ ီ ဘဲြ႔ေပါ ့ဗ်ာ…။

လႊမ္းမုိးမွဳ အမ်ားဆံုး ( လူအမ်ားေလးစား အားက် ရဆံုး)
လူ(၁၀၀)တြင္ သူမ၏အမည္ကို နာမည္ေက်ာ္ႀကား၊ ဂုဏ္သိကၡာ
ႀကီးမားေသာ

အေမရိကန္

တုိင္းမ္

မဂၢဇင္းက

ထည့္သြင္း

ေဖၚၿပခဲ ့သည့္အတြက္ သူမအေနၿဖင့္ ရွက္စနုိးၿဖစ္ခဲ့ရပါသည္ဟု
ထုိင္၀မ္နုိင္ငံမွ ကုန္စိမ္းေရာင္းသည့္ လူထုအက်ဴိးၿပဳေစတနာရွင္
အမ်ဴိးသမီးကေၿပာႀကားခဲ့ပါတယ္။
ထုိင္၀မ္နုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း တုိင္တုန္း ၿမဳိ႕မွ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္
ေရာင္းသည္ ့အမ်ဴိးသမီးဟာ တုိင္းမ္ မဂၢဇင္းရဲ ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္
ကမာၻေပၚတြင္ ႀသဇာသက္ေရာက္မွဳအရွိဆံုး လူ၁၀၀ စာရင္းထဲမွာ
အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ကလင္တန္ႏွင့္ အတူယွဥ္တဲြ ေဖာ္ၿပ
ခံခဲ႔ရတာျဖစ္ၿပီး သူူမဟာ နံပါတ္ ၈ ေယာက္ေျမာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ ၅၉ ႏွစ္ရွိ အမ်ဴိးသမီးဟာ တုိင္တုန္းၿမဳိ ့ေတာင္ပုိင္းက
ေစ်းမွာ ေန႔စဥ္ကုန္စိမ္းေရာင္းၿပီး ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာထားတဲ့ေငြ
ထုိင္၀မ္ေဒၚလာ ၁၀သန္း ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၂၅၀၀ ) ကုိ
လွဴဒါန္းခဲ့လို ့ယခုလိုဂုဏ္ၿပဳ သတ္မွတ္ခံခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္။

27

Letter to Myanmar

ကမၻာေျမအခ်ိန္

rif;tif;0

လဲေနတဲ့အၿဖစ္မွာ ေရာက္ေနရလုိ႔ပါပဲ။ ဒီ့ထက္ပုိၿပီး တိတိက်က်
ေၿပာရရင္

ဒဏ္ရာေတြတနင့္တပုိးၾကီး

လုိမ်ိဳးနဲ႔

သိပ္မကြာၿခားလွပါဘူး။

အုိဇုန္းလႊာေပါက္ကြဲမႈလုိမ်ဳိး

ရထားရွာတဲ့ဒုကၡသည္
ေလထုညစ္ညမ္းမႈလုိမ်ဳိး၊

ေရာဂါေတြအပါအ၀င္၊

ရာသီဥတု

ေဖာက္လြဲမႈလုိမ်ဳိး ကင္ဆာေရာဂါၾကီးေတြအထိ ကမၻာ ေၿမၾကီးဟာ
ခံစားေနရလုိ႔ပါပဲ။
သက္တမ္းအေနနဲ႔

ႏွစ္ေပါင္း

၄.၅

ဘီလီယံေလာက္

ရွိၿပီ

ၿဖစ္တဲ့ ကမၻာၾကီးအတြက္ ဒီအခ်ိန္ဟာအခ်ဳခ်ာဆုံး ၿဖစ္မွာပဲလုိ႔
ကုိယ္ေတာ့ထင္မိတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ကမၻာၾကီးဟာ
သူရဲ့သက္တမ္း

တစ္၀က္က်ဳိးေနၿပီလုိ႔

ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။

ဒီပုံအတုိ္င္းသာဆုိရင္ေတာ့့ ေနာက္ထပ္ က်န္တဲ့သက္တမ္း ကုန္တဲ့
အထိေတာင္ ၾက့ံၾကံံ့ခံ ႏုိင္ပါ့မလား လုိ႔ စုိးရိမ္မိပါေသးရဲ့။
သူငယ္ခ်င္း.....၊ တကယ္ေတာ့ ကမၻာေၿမအခ်ိန္ဆုိတဲ့ အထိမ္း
အမွတ္

လႈ႔ံေဆာ္မႈေန႔ကုိက်င္းပခဲ့တာ

ကမၻာၾကီး

ေပၚေပါက္

ၿဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဘာမွၾကာေသးတာ မဟုတ္

သူငယ္ခ်င္း

ပါဘူး။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကမွစတင္ခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပၿဖစ္

ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့

လူသားအားလုံးနဲ႔

သြားေအာင္ ဦးေဆာင္ ကမကထလုပ္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ကေတာ့

သက္ဆုိင္တဲ့ ကမၻာေၿမ အခ်ိန္ အေၾကာင္း ေၿပာဖို႔ စိတ္ကူးရမိတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳံ့မွာ ရွိတဲ့ ( World Wild Life

တကယ္ေတာ့

Fund) အဖြဲ႔ပါပဲ။ ပြဲဦးထြက္ ႏွစ္မွာတင္ လူေပါင္း ၂.၂ သန္း ပါ၀င္

ကမၻာေပၚမွာ

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့

ကမၻာေၿမအခ်ိန္(
က်င္းပေလ့ရွိတဲ့

Earth

Hour

)ဆုိတာ

ဆင္ႏြဲလာေအာင္

အၿခားေန႔ၾကီးရက္ၾကီးမ်ားလုိ

ေနာက္ဆုံးပတ္ စေနေန႔ကုိပဲ ေရြးခ်ယ္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ကုိယ္တုိ႔အားလုံး

ေၿမၾကီးအတြက္

ရပ္တည္ေနထုိင္ေနရတဲ့

အခ်ိန္နည္းနည္းေလာက္ေပးၿပီး

ကမၻာ

အေလးဂရု

ၿပဳၾကဖုိ႔ အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ က်င္းပၾကတာပဲ ဆုိပါေတာ့။
တစ္ႏွစ္မွာတစ္ရက္၊

တစ္ရက္မွာတစ္နာရီေလာက္ပဲ

ကမၻာ

ေၿမၾကီးအေၾကာင္း သတိတရရွိရင္ အက်ဳိးမ်ားတန္တယ္ဆုိတဲ့
လႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒူဘုိင္းမွာေတာ့ ဒီအစီအစၪ္
ကုိ ၂၀၁၁ႏွစ္၊ မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔မွာ ည ၈နာရီခြဲကေန ၉
နာရီခြဲအထိ တစ္နာရီၾကာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒူဘုိင္းလုိပဲ ကမၻာ
အရပ္ရပ္က ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃၅ ႏုိင္ငံ၊ ႃမို႔ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း
မိနစ္ ၆၀ ၾကာ အမွတ္တရပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ကမၻာ့
စံေတာ္ခ်ိန္

ကြာၿခားခ်က္အရ

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ

စံေတာ္ခိ်န္နဲ႔

စၿပီး က်င္းပလာလုိက္တာ စံေတာ္ခ်ိန္ ဇုန္ေပါင္း ၁၄ ခုေလာက္
အသီးသီးၿခားၿပီးခဲ့တဲ့ေနာက္၊ ပစိဖိတ္စံေတာ္ခ်ိန္နဲ႔ အဆုံးသတ္
ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီမိနစ္ ၆၀ ၾကာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကုိ ကမၻာေၿမၾကီးအတြက္
အခုမွ

ဘာေၾကာင့္အေရးတၾကီး

ေနာက္ႏွစ္ေတြက

စၿပီး ေတာ့လည္း တစ္ကမၻာလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ လႈံ႔ေဆာင္ပါ၀င္မႈၾကီး

ၿပကၡဒိန္ရက္စြဲ တိတိက်က် မရွိေသးပါဘူး။ ႏွစ္တစ္ခုရဲ႕ မတ္လ
အဲဒီေန႔မွာ

တာထြက္ေကာင္းခဲ့တယ္။

က်င္းပရတာလဲလုိ႔

သူငယ္ခ်င္းက ေမးေကာင္းေမးမယ္။ အရွင္းဆုံး ေၿပာရရင္ေတာ့
ကမၻာေၿမၾကီးဟာ ဖ်ားနာေနတဲ့ လူနာတစ္ေယာက္လုိ အိပ္ရာထဲ

28

Letter to Myanmar
ကြက္တိ ကြက္ၾကား မဲေမွာင္ ေၿခာက္ေသြ႔ သြားတယ္၊ ေမွးမွိန္
ၿငိမ္သက္ သြားတယ္။
တစ္နာရီၾကာ အထိမ္းအမွတ္ အတြင္းမွာ ဒူဘုိင္းရဲ့ ေမြးရာၿခံေပါက္
အာရပ္လူမ်ဳိးေတြအပါအ၀င္

အလုပ္ကိစၥနဲ႔ေနထိုင္

ေနၾကတဲ့

ႏုိင္ငံေပါင္းစုံက လူမ်ဳိးေတြ၊ ၿပီးေတာ့ အလည္အပတ္ ေရာက္ေနတဲ့
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြလည္း
ထုကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္

စိတ္တူကုိယ္တူနဲ႔

အေမွာင္

ေက်ာ္ၿဖတ္ၾကပါတယ္။ အားလုံးရဲ့

ရင္ထဲမွာေတာ့ ကမၻာေၿမၾကီးအတြက္ တာ၀န္မကင္းဘူး ဆုိတဲ့
အသိတရားေလး ကုိယ္စီကိန္း၀ပ္ေနၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ကုိယ္ခန္႔မွန္းမိ
ပါရဲ့။
ေနာက္တစ္ေန႔ထုတ္

သတင္းစာေတြထဲမွာ

ညကတစ္နာရီ

စာေလာက္ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ ပိတ္ထားလုိက္လုိ႔ သက္သာ သြားတဲ့
ဓါတ္အား ပမာဏဟာ ၂၀၄ မီဂါ၀ပ္ေလာက္ ရွိတယ္လုိ႔ ေထာက္ၿပ
အၿဖစ္

အသြင္ေၿပာင္းႏုိင္ခဲ့တာ

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူစရာ

အလြန္

ေကာင္းပါတယ္။
မႏွစ္ကဆုိရင္ ကမၻာ အရပ္ရပ္က ၿမိဳ့ေပါင္း ၄၆၀၀
ေက်ာ္မွာ လူေပါင္း ၁.၃ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္း ဆင္ႏႊဲတဲ့
အထိ ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႔ရဲ့ အမွတ္တံဆိပ္က အဂၤလိပ္
ဂဏန္းနဲ႔ ေရးထားတဲ့ ( ၆၀ )ၿဖစ္ၿပီး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီမိနစ္ ၆၀

ထားတယ္။ မႏွစ္က ပမာဏဟာ ၁၇၀ မီဂါ၀ပ္ ဆုိေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ
အံ့ၾသစရာ

ေကာင္းေလာက္ေအာင္

စံခ်ိန္တင္ႏုိင္ခဲ့တယ္

ဆုိရမွာေပါ့။ ဒါဟာ ဒူဘုိင္းတစ္ၿမိဳ့ထဲက ေခ်ြတာလုိက္တဲ့ ပမာဏပဲ
ရွိပါေသးတယ္။ ကမၻာေၿမအခ်ိန္ ကုိက်င္းပတဲ့ ၿမိဳ့ေပါင္း ၅၀၀၀
ေက်ာ္မွာ သက္သာသြားမယ့္ မီဂါ၀ပ္ေတြကုိ ခ်ေပါင္းလုိက္ရင္
အေတာ္ၾကီးမားတဲ့ ကိန္းဂဏန္း တစ္ခုရမွာအမွန္ပဲ။

အတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် အသုံးမၿပဳဘဲ ပိတ္ထားဖို႔

သူငယ္ခ်င္း.....၊

ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားကုိ ေခြ်တာ သုံးစဲြ

သူငယ္ခ်င္းဘက္က

လာၾကဖုိ႔၊ ကုိယ္တုိ႔ရဲ့ ကမၻာေၿမေပၚမွာ လတ္တေလာ ၾကဳံေတြ႔

တစ္ႏွစ္လုံးမွာမွ ေဟာဒီတစ္နာရီထဲ လွ်ပ္စစ္မီး ေလွ်ာ့ခ်လုိက္လုိ႔

ေနရတဲ့ၿပႆနာေတြၿဖစ္တဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြ၊ ရာသီဥတု

ဘာအက်ဳိး ရမွာလဲ၊ ဒီလုပ္ရပ္က ထိေရာက္မႈမွ ရွိပါ့မလား ေမးခ်င္

ေဖာက္လြဲမႈေတြ၊ ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာမႈဆုိတဲ့ လူသားအားလုံးနဲ႔

ေမးႏုိင္ ပါတယ္။

ဆုိင္တဲ့ ေဘးဒုကၡေတြအေပၚမွာ အသိတရားထားၿပီး အေလးဂရု
ၿပဳလာေစဖုိ႔အထိ ရည္ရြယ္တာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။
ဒူဘုိင္းၿမိဳ့ဟာ

ဒီစာကုိဖတ္ရင္း

ေမးစရာ

ရွိႏုိင္တာက

ေန႔တဓူ၀ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လုိအပ္ခ်က္အရပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ၿမိဳ့တစ္ၿမဳ့ိ
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ လိုအပ္မႈအရပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ၊ ေလာင္စာ

အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသက

အာရပ္ႏုိင္ငံ

သုံးစြဲမႈဟာ ရွိေနရစၿမဲပါပဲ။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ အေမွာင္ ေခတ္ၾကီးထဲ

ေတြထဲမွာေတာ့ ကမၻာေၿမအခ်ိန္ကုိ ပထမဆုံး က်င္းပတဲ့ ၿမိဳ့တစ္ၿမိဳ့

ၿပန္ေရာက္

ၿဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစ က်င္းပလာလုိက္တာ အခုဆိုရင္

အခ်က္က လွ်ပ္စစ္မီးကုိ လႈိင္လႈိင္သုံးႏုိင္တာဟာ တုိင္းၿပည္တစ္ခု

(၄)ၾကိမ္ရွိပါၿပီ။ အခု ႏ ွ စ ္ မ ွ ာ ေတာ့ အရင္ ႏ ွ စ ္ ေ တြ ထ က္ စ ာရင္
အေတာ္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ဆင္ ႏႊ ဲ ႏ ု ိ င္ ခဲ ့ တယ္ လု ိ ႔ ဆု ိ ရ မွ ာပဲ ။
ဒူဘုိင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ က်က္သေရေဆာင္ လည္ းၿဖစ္ ၊
အေဆာက္အ ဦးလည္းၿဖစ္ တဲ ့

ဘူ ႕ခ်္ ခါလီ ဖာ

ကမၻ ာ့ အၿမင္ ့ ဆ ု ံ း
တာ၀ါေဘးမွ ာ

အာရပ္ရုိးရာ တဲေလးေတြ ထု ိ းၿပီ း ပညာေပးၿပကြ က္ ေ တြ ၊ ပန္ း ခ်ီ
အႏုပညာၿပခန္းေတြ၊ အမွ တ ္ တရပစၥ ည္ း အေရာင္ းဆု ိ င ္ ေ တြ န ဲ ႔
ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ ထားႏုိင္ခဲ့တယ္။
ဒါအၿပင္ ည ၈ နာရီခြဲကေန ၉ နာရီခြဲ အတြင္း မီးအေမွာင္ ခ်ထားတဲ့
တာ၀ါၾကီး ေဘးကေန လက္ဆြဲ မီးအိမ္ေလးေတြ ကုိယ္စီကုိင္ၿပီး
စီတန္းလွည့္လည္မႈ

တစ္ခုကုိလည္း

ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ

ၿပဳလုပ္ခဲ့

ပါတယ္။
ဒူဘုိင္းၿမိဳ့ရဲ့ အမွတ္သေကၤတလုိ ၿဖစ္ေနတဲ့ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ
ေလဆိပ္ၾကီးအပါအ၀င္
ဟုိတယ္ေတြမွာပါ

နာမည္ေက်ာ္

အေဆာက္အဦးေတြ၊

မ်က္ႏွာစာမီးဆလုိက္ေတြကုိ

ၿငိမ္းထား

ၾကတယ္။ အခ်ဳိ႕ရုံးေတြ၊ ရပ္ကြက္ေတြ မွာလည္း မသုံးရင္ မၿဖစ္တဲ့
အဓိက ေနရာေတြကလြဲရင္ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ ပိတ္ထားေပးၾကတယ္။
ညဖက္ဆုိ

မီးေရာင္စုံ

တြနဲ႔

ထိန္ထိန္လင္းေနတဲ့

ၿမိဳ့ၾကီးဟာ

29

သြားေတာ့မွာေပါ့။

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့

Letter to Myanmar
ခ်မ္းသာၿခင္းရဲ့ ၿပယုဂ္ တစ္ခု ၿဖစ္သလုိ၊ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ စနစ္တက်
ေခြ်တာ သုံးစြဲႏုိင္ၿခင္း ဟာလည္း တုိင္းၿပည္ တစ္ခုကုိ ခ်မ္းသာေစဖုိ႔
အေၾကာင္း ၿဖစ္ေန ၿပန္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စိတ္၀င္းစား စရာ
ေကာင္းတာက လွ်ပ္စစ္မီး လုံးလုံး မရွိဘူး၊အလုံအေလာက္ မရဘူး
ဆုိရင္လည္း တုိင္းၿပည္ စီးပြါးေရး တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လုိမွ
မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာပါပဲ။
တကယ္ေတာ့ အခ်ဳိ႕ေသာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြ က်င္းပၿခင္း ရဲ့
အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈဟာ ပြဲၿပီးၿပီးခ်င္း သိရဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။ အခ်ိန္
အတုိင္း အတာ တစ္ခုအထိ ၿဖတ္သန္းၿပီးသြားတဲ့ အခါက်မွသာ
သိရေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ကမၻာေၿမအခ်ိန္ လည္း
ပါ၀င္ပါတယ္။ မီးေတြမိွတ္ထားတဲ့ မိနစ္ ၆၀ တာ ကာလတုိေလး
ၿပီးသြားလုိ႔
ဘာေတြ

လွ်ပ္စစ္မီးေတြၿပန္ဖြင့္
ခံစားၾကပါသလဲ၊

လုိက္တဲ့အခါ

သူတုိ႔

လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္

ၿဖစ္ရတဲ့

ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ဓါတ္ေငြ႔ရဲ့ဆုိးက်ဳိးေတြလား၊ ဒါမွမဟုတ္
လွ်ပ္စစ္မီးရဲ့

မရွိမၿဖစ္

အသုံး၀င္ပုံကုိလား။

အေမွာင္ထဲမွာ

ေနလုိက္ရတဲ့ မြန္းက်ပ္မႈလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မီးေတြ ၿပန္လင္းလာလုိ႔
လြတ္လပ္သြားတဲ့

၀မ္းေၿမာက္မႈလား။

အဓိကကေတာ့

ဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေၿပာင္းလဲသြားတဲ့၊ အက်ဳိးရွိ
သြားတဲ့ သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔မရႏုိင္ ေသးေပမယ့္
အသက္ငင္ေနတဲ့ ကမၻာၾကီး အတြက္ မိနစ္ ၆၀ ေလာက္ေနသာ
ထိုင္သာ ရွိသြားေအာင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပိုက္ ခ်ိတ္ေပးသလုိမ်ဳိး
ၿဖစ္ခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။

ဒီလုိေၿပာလုိ႔ သူငယ္ခ်င္းဘက္က ၿပံဳးၿပံဳးေလးနဲ႔ ၿပန္ေၿပာ

ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခု ေစာဒက တက္မယ္ဆုိ တက္ႏုိင္ေသးတာက

ခ်င္မယ့္

ကမၻာၾကီးရဲ႕သက္တမ္းဟာ

မိပါေသးတယ္။

က်န္ေသးတာပဲ၊

ေနာက္ထပ္

ႏွစ္တစ္ရာသက္တမ္းေတာင္

မေနရတဲ့

လူသားေတြဘက္က

ဒီလုိလည္း

ေထာက္ၿပႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒါကုိ

တစ္ခြန္းထဲၿပန္ၿပီး

ေစတနာထား၊

ႏွစ္ဘီလီယံန႔ဲခ်ီၿပီး

ဒီလိုမဟုတ္လား။

တစ္ကမၻာလုံးက

တစ္ရက္မွာေတာင္မွ

မလုပ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိခ်င္တယ္မဟုတ္လား။

ဒီလုိ

လူေတြေရာ

တစ္နာရီထက္ပုိၿပီး
ကမၻာေၿမအခ်ိန္ကုိ

က်င္းပတဲ့ေနရာမွာ ၿမန္မာၿပည္က လူေတြဟာ တစ္ကမၻာလုံးထက္
သာတယ္လုိ႔ ေၿပာမယ္မဟုတ္လား။ ၿဖစ္ႏုိင္ရင္ ဒီအထိမ္း အမွတ္ကုိ

ၿမင့္မားမႈကုိ

ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ( World Wild Life Fund) အဖြဲ႔ကေတာင္

ထုတ္ေဖာ္ ၿပသ ေနတာပဲလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ

သူငယ္ခ်င္း ...။ လူတို္င္းမွာ အေမတစ္ေယာက္စီ ရွိသလုိမ်ိဳး၊

ေရႊတံဆိပ္ဆုခ်ီးၿမွင့္ဖုိ႔

ေကာင္းတယ္လုိ႔

အေရးဆုိခ်င္တယ္မဟုတ္လား။

အမိ ကမၻာေၿမၾကီး ဟာလည္း တစ္ခုထဲရွိတယ္။ ဒီကမၻာၾကီးသာ
ပ်က္စီး သြားရင္ ကုိယ္တုိ႔ဘယ္ၿဂိဳလ္ေတြဆီ သြားေနၾကရမွာလဲ။

မွန္ပါတယ္

ဒီကမၻာၾကီး

အခ်ိန္ေတြက

ေရရွည္က်န္းမာေရး

သူငယ္ခ်င္းေၿပာခ်င္တာ

ဒူဘိုင္းကလူေတြေရာ၊

မွာမွတစ္ရက္၊

အေလးဂရုၿပဳတာကုိက

ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး

ရွိႏုိင္တာကုိယ္ခန္႔မွန္း

မီးအေမွာင္ခ်ၿပီး ကမၻာေၿမအခ်ိန္ကုိ က်င္းပႏုိင္တာ တစ္ႏွစ္လုံး

ကုိယ့္အေနနဲ႔ဲ

ရွင္းခ်က္ထုတ္ၾကည့္ရရင္

တာ၀န္တစ္ခုထားၿပီး

လူသားေတြရဲ႕အတုမရွိ

ကုိယ္တုိ႔

ၿပည့္ေအာင္

ဘာလုိ႔ပူပင္ေနရဦးမွာလဲ..
မွန္ပါတယ္။

စကားတစ္ခြန္းေလာက္ေတာ့

ေကာင္းေနဖုိ႔ဟာကမၻာသူ

သူငယ္ခ်င္း...၊
မ်ားလြန္းေတာ့

တစ္ရက္တစ္ရက္
အေမွာင္ထဲမွာ

မီးမလာတဲ့

ငုတ္တုတ္ေလး

ကမၻာသား အားလုံးရဲ့တာ၀န္ၿဖစ္ပါတယ္။ အေမွာင္ထဲက မိနစ္၆၀

ၿငိမ္ၿပီး ကမၻာေၿမအခ်ိန္ကုိ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ က်င္းပႏုိင္တာ ကုိယ္တုိ႔

ဟာ အမိကမၻာေၿမၾကီးရဲ့ ေက်းဇူးေတြကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္

ၿမန္မာေတြပါပဲ...။ ဒါကုိေတာ့ အသိအမွတ္ ၿပဳရမွာပဲ..။ ။

ၿပန္ငဲ့ေစာင္း ၾကည့္မိတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ကိုးကား။ ။ www.earthhour.org

30

rif;tif;0

Current Trend

'dkifAm;pwD;

AsufZ

ေက်ာင္းတစ္ခုခု
မ၀င္ပါဘူး။

စသျဖင့္

တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတာ

အျခားဘာသာေရး

ယုံၾကည္မွဳ

တရား

တစ္ခုခုကုိ

လူသိရွင္ၾကား လက္ခံက်င့္သုံးတာလည္း တရားမ၀င္ပါဘူး။
ဘီဘီစီရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ခရစ္ယာန္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲ
ေတြကုိ

တိတ္တိတ္ခုိးလုပ္ၾကရတယ္။

သိသြားရင္ေတာ့

ျဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းျခင္း

ဒါေပမဲ့

အစုိးရက

ခံရတယ္။

ဒါမွမဟုတ္

ဖိလစ္ပုိင္ အလုပ္သမားေတြ သုိသုိသိပ္သိပ္ ဆုေတာင္းမႈေတြ
လုပ္ၾကရင္ေတာင္ ႏုိင္ငံကႏွင္ထုတ္ ၾကတယ္။ ေဆာ္ဒီ အာဏာပုိင္
ေတြကေတာ့ အာေရဗီးယား ကြၽန္းဆြယ္မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာကိုပဲ
လုိက္နာ

က်င့္သုံးရမယ္ဆုိတဲ့

တမန္ေတာ္မုိဟာမက္ရဲ႕

အစဥ္အလာကို အၿမဲကုိးကား ၾကပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္
တစ္ခုေသာ

အဂၤါေန႔

တစ္ရက္မွာ

ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား

ဘုရင္ အက္ဘဒူလာဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘန္နီဒစ္တ္(၁၆)
နဲ႔

ဗာတီကန္မွာ

ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။

ဘုရင္တစ္ပါးအေနနဲ႔

ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္

ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုိ
ေဆာ္ဒီဘုရင္က
ေပးတယ္။

ေဆာ္ဒီသက္ဦးဆံပုိင္
႐ုိမန္ကသလစ္

ေတြ႕ဆုံဂါရ၀ျပဳျခင္းပါပဲ။

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးကို

လက္ေဆာင္ႏွစ္ခု

ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေတြ စီျခယ္ထားတဲ့ ေရႊဓား

တစ္လက္၊ စြနပ
္ လြပ
ံ င္ နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ ကု လားအု ပ္ စီ းေနတာကု ိ
ေရႊေငြေတြနဲ႔

ပုံေဖာ္ထ ု ဆစ္ ထားတဲ ့

ရု ပ္ ထု တစ္ ခု တု ိ ႔

ျဖစ္ ပ ါ

တယ္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဟာ
ဓါးကုိေတာ့

႐ုပ္တုကို

ခ်ီးမြမ္းသေဘာက်ေသာ္ျငား၊

ထိတယ္ဆုိရုံေလာက္သာထိခဲ့တယ္လုိ႔

႐ုပ္သံကေျပာတယ္။

ဘုရင္အက္ဘဒူလာက

ဘီဘီစီ

လက္ေဆာင္

ပ႑ာေတြ ယူလာျပီးဆက္သတာ၊ သူတုိ႔ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ေယာက္ အခုလုိ
ေတြ႕ဆုံတာဟာ အလြန္၀မ္းေျမာက္စရာေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုလုိ႔
ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္လုိ႔

တကယ္တမ္း ကြၽန္ေတာ့္

လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခု

ဘယ္လုိပုံ

ေက်ာင္းေတြ၊ ဗလီေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ
အရင္

တုိင္း

မဟုတ္သူမ်ားကို

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားမွာ

ခရစ္ယာန္ခ်ာ့ခ်္ေက်ာင္း၊

ကုိလုိနီအျဖစ္ေတာင္

တစ္ခါက

ဒုိင္ဗားစတီးကို ျမႇင့္တင္ဖုိ႔အတြက္ အာ႐ုံစုိက္ၾကသင့္ပါတယ္တဲ့။
ဒုိင္ဗားစတီးဟာဒီေဒသမွာ သမုိင္း၀င္ အျမစ္တြယ္ျပီးသားလုိ႔ သူက
ဆုိပါတယ္။ ဒါဟာ က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။

ႏွစ္ခုကို

မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

မကၠာကခြင့္မျပဳလုိ႔ပါ။

ႏုိင္ငံေရးပါ၀ါေတြနဲ႔

အေရွ႕ အလယ္ပုိင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာထက္၊

အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕ ဗာတီကန္လဆ
႔ုိ ရ
ို မယ့္ မကၠာမွာရိတ
ွ ့ဲ ေဆာ္ဒီ
မူဆလင္

ကြၽန္ေတာ့္ကိုအၾကံေပး

သြတ္သြင္းခဲ့ဖူးတဲ့ေဒသအျဖစ္ ဆက္ဆံေရးမွာ အမည္းစက္ရွိခဲ့တဲ့

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးအေနနဲ႔

သြားလည္ဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့

ပုိျပီး

ဖူးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနာက္တုိင္းသားေတြဟာ အေနာက္

ဘုရင္ဟာ ဗာတီကန္မွာရွိတဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဆီကို လာလည္

ဘုရင္ဆီကုိ

ကာလေတြကထက္ကို

ျပင္သစ္အရာရွိႀကီးတစ္ေယာက္က

ေစာင္ေ
့ ရွာက္တ့ဲ သူအျဖစ္ သိထားၾကတဲ၊့ ေဆာ္ဒအ
ီ ာေရဗီးယား
ဒါေပမယ့္

ကြၽန္ေတာ္မွတ္မိသမွ်

ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈ ခံရပါတယ္။

ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာပါပဲ။

တာကုိျမင္ၾကရၿပီ။

သည္းခံသေဘာထားၾကီးေပးမလဲ

ကမၻာထဲကို ၀င္လာျပီး အာရုံေနာက္စရာ ျဖစ္လာပါျပီ။ ခရစ္ယာန္

အမွန္တကယ္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့

ဗလီေက်ာင္းၾကီး

ဘယ္လုိနည္းနဲ႔

ကိစၥဟာ လဘႏြန္ကေန အီရတ္၊ ပါကစၥတန္တုိ႔ အထိ အစၥလာမ္

ေပးလုိက္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္္၊ ကမၻာႀကီးမွာ

အထြတအ
္ ျမတ္

မိမိနဲ႔

ဆုိတ့ဲ (Diversity) ေထြျပားျခင္း ကိစၥေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒုိင္ဗားစတီး

ဘာေတြမ်ား ျဖစ္သြားႏုိင္မလဲ ဆုိတာပါ။ အဲဒါကေတာ့ ေဆာ္ဒီ
မကၠာနဲမ
႔ ဒီနာဆုတ
ိ ့ဲ

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေနရတာက၊

မတူ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အျခားသူကို ဘယ္လိုအေျခအေန မ်ိဳးမွာ

အာ႐ုံထဲကုိ၀င္ျပီး ဖမ္းစားလုိက္တာက၊ ဘုရင္အက္ဘဒူလာသာ
တကယ္လုိ႔မ်ား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို

ဒီအခ်က္ကို

ဒါတင္မက
ရဟူဒီ

ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာ

31

Current Trend
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တကယ့္ အႏွစ္သာရ ဆုိတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပါ၀ါကို
အလွည့္တက် က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ ဘယ္ပါတီပဲ ေရာက္လာလာ
ဘယ္လူမ်ိဳးႏြယ္စုပဲ

ထြက္သြားသြား

ကိစၥမရွိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္

ဒီက်င့္၀တ္ မ႑ိဳင္ကို ခံမလား စံမလားဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဓါတ္
စရုိက္ေတြ ရွိေနေသးတဲ့ အာရပ္မူဆလင္ကမၻာက အမ်ားစုဟာ
ကေန႔ထိ မက်င့္သုံးၾကပါဘူး။ ငါ့အုပ္စုက ပါ၀ါရရင္ရ မရရင္
ငါေသမယ္၊ ေထာင္က်မယ္၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရမယ္ ဒါမွမဟုတ္
ငါဟာ

နိမ့္ပါးတဲ့ဘ၀မွာေနရမယ္

စတဲ့ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္

ေလးေတြနဲ႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ တူညီတဲ့ လူမ်ားစု
ၾကီးစုိးတာ မဟုတ္ဘူး။ မတူညီတဲ့ လူနည္းစု ရဲ႕ အခြင့္အေရး
ေတြကုိ

လက္ခံကုိယ္စားျပဳတာ

ျဖစ္တယ္။

အဲဒီ

မတူညီတဲ့

လူနည္းစုကို အရုိးရွင္းဆုံး သည္းခံမႈ ေပးႏုိင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ
မရွိရင္၊ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံသမႈ မျပဳႏုိင္ရင္၊
စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဆိုတာ အျမစ္ မတြယ္ႏုိင္ပါဘူး။
သုိ႔ေသာ္

ဒုိင္ဗားစတီး

အဂၤါရပ္ဆုိတာ

သူ႔ကိုယ္၌ရဲ႕

နဂုိ

ယဥ္ေက်းမႈထဲက ေပၚထြက္လာတဲ့ ဒုိင္ဗားစတီမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ရမယ္။
အီရတ္မွာ

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔

လြတ္လပ္မွ်တတဲ့

ေရြးေကာက္ပြဲ

သူ က

က်င္းပႏုိင္ေပမယ့္ ဒုိင္ဗားစတီး ယဥ္ေက်းမႈကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔

ဘု န ္ း ႀကီ း ေတြ က

ဒုင
ိ ဗ
္ ားစတီး ယဥ္ေက်းမႈကို ေမြးဖြား ႏုင
ိ ဖ
္ အ
႔ို တြက္ အဆုးိ ရြားဆုးံ ဆုတ
ိ ့ဲ
စစ္ပေ
ဲြ ပါင္းမ်ားစြာနဲ႔

မူဆလင္ကမၻာ

ျဖတ္သန္းခဲရ
့ ပါတယ္။

အေနနဲလ
႔ ည္း

ဒုင
ိ ဗ
္ ားစတီး

ေနတယ္။

အေျခခံ

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရင္အက္ဘဒူလာကို ကြၽန္ေတာ္ ခ်ီးက်ဴးေလးစား
မိပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ သြားေနက်

သူတဟ
႔ို ာ

လမ္းေၾကာင္းကေနေသြဖယ္ျပီး၊
အျခားမ်ားစြာေသာ

သူေတြပါ။ ဒါေပမယ္သ
့ တ
ူ မ
႔ို ာွ ပဓာနက်တဲ့ ကြျဲ ပားျခားနားခ်က္ႀကီး

ရင္ခံ

တစ္ခု ရွပ
ိ ါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အိႏယ
ိၵ မွာ ဒုင
ိ ဗ
္ ားစတီး ယဥ္ေက်းမႈ

ဟာ

မ်ားစြာပါ၀င္တ့ဲ ဒုင
ိ ဗ
္ ားစတီး ေထာင္စႏ
ု စ
ွ ျ္ ပည္ပ
့ ဲြ က်င္းပေနတယ္

ေဆာ္ဒီ

“Bound Together: How Traders, Preachers, Advenဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း

နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့

စာအုပမ
္ ာွ

နာရန္ခ်န္ဒါ

စာေရးသူ

Globalization,”

ကုနသ
္ ည္ေတြ

ဒါဟာ

သမုင
ိ း္ ၀င္

သြားလည္ခ်င္တဆ
့ဲ ႏၵကုိ

ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ပသလုက
ိ ေ
္ စခ်င္တယ္။

ဘုရင္ကလည္း

ငါတုရ
႔ိ ႕ဲ နယ္ေျမေဒသ

ဆုိတဲ့

ေၾကညာမယ္....၊
လမ္းျပေျမပံသ
ု စ္ကို

အဲဒမ
ီ ာွ

တစ္စတ
ုံ စ္ဥးီ က
ေရးဆြရ
ဲ မယ္....၊

ဗာတီကန္မာွ ပုပရ
္ ဟန္းမင္းၾကီးကို ငါေတြ႕ႏုင
ိ ရ
္ င္ ငါ့ရ့ဲ ျမင္ျ့ မတ္တ့ဲ

အင္မတန္းေကာင္းတဲ့
က

ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ

သုေ
႔ိ သာ္လည္း

ေဆာ္ဒအ
ီ ာေရဗီးယားကို

လူသရ
ိ င
ွ ၾ္ ကား

လုလ
႔ိ ည္း ဆုႏ
ိ င
ို တ
္ ယ္။
Shaped

သြားေစပါလိမမ
့္ ယ္။

ဘာသာေရး

မခ်န္ခႏ
့ဲ င
ို ေ
္ သးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ လုခ
ိ ်င္တာက ပုပရ
္ ဟန္းမင္းၾကီး

၆၀ ျပည္က
့ ်င္းပ ဆင္ႏေ
ဲြ နသလုိ ၊မြတဆ
္ လင္ ၾကီးစုးိ မွဳ ရာစုႏစ
ွ ေ
္ ပါင္း

Warriors

ေဆာ္ဒီ

လမ္းသစ္ေဖာက္ေတြ႕ဆုံမႈက

ျဖစ္ခေ
့ဲ ပမယ့္ သမုင
ိ း္ ေနာက္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ေတြကေ
ို တာ့

ရွတ
ိ ယ္ဆတ
ို ာပါပဲ။ အခုဆို အိႏယ
ိၵ ဟာ တကယ္ကပ
ို ဲ ဒီမက
ို ေရစီႏစ
ွ ္

and

အိႏၵိယရဲ႕ ပထမဆုံး

ကို အရမ္းေလးစား အားက်တဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါ တယ္။

လူမ်ိဳးျခင္းတူ၊ အစားအစာျခင္းတူ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္တာျခင္း တူတ့ဲ

turers,

ယုၾံ ကည္မဳွ ေတြ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ေန႐ူးဟာ ဧကရာဇ္ အကၠဘာ

ပါကစၥတန္ကေတာ့

အားျဖင္ေ
့ တာ့

တျခားဘာသာ

သိတလ
့ဲ တ
ူ စ္ေယာက္ရ႕ဲ အေၾကာင္းပါပဲ။

ဆင္ႏျဲြ ပီးတဲ့ အိႏယ
ိၵ ကေန မၾကာမီကမွ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ေရာက္တယ္။
ပူညဆ
ံ ပ
ူ က
ြ ္

ဒါက

ႀကိ ဳ းစားခဲ ့ ေ ပမယ္ ့

အားလုးံ ကုိ ေလးစားေသာ္ျငား သူကယ
ုိ သ
့္ ူ ဘယ္လလ
ို လ
ူ ဆ
ဲ တ
ို ာ

ယဥ္ေက်းမွဳကုိ

ေတြန႔ဲ ျဖတ္သန္းၾကရ ပါလိမမ
့္ ယ္။ ဒီမက
ို ေရစီ ႏွစ္ ၆၀ ျပည္ပ
့ ဲြ
အိမန
္ းီ ခ်င္း

သူ ႔ က ိ ု ဘ ာသာေျပာင္ း ဖု ိ ႔

သူ ျ ငင္ း ဆန္ ခ ဲ ့ ပ ါတယ္ ။

အာရပ္

ေမြးဖြားႏုင
ိ ဖ
္ ႔ို အလားတူပဲ ျပည္တင
ြ း္ သေဘာထားခံယခ
ူ ်က္ တုက
ိ ပ
္ ဲြ

သူေ
႔ ဘးတစ္ဘက္မာွ ပဲရတ
ိ ွ ့ဲ

မွ ဴ းႀကီ း မတ္ ၾ ကီ း ေတြ က ေတာ့

ဟိ ႏ ၵ ဴ ေတြ ျ ဖစ္ ပ ါတယ္ ။ သူ နတ္ ရ ြ ာ စံ ခ ါနီ း အခ်ိ န ္ မ ွ ာ ဘရင္ ဂ ်ီ

မသြတ္သြင္း ႏုိင္ၾကပါဘူး။ အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပဟာ သူတုိ႔ရဲ႕
ျပည္တင
ြ း္

ေရးသားခဲ ့ ပ ါတယ္ ။

အိမေ
္ တာ္မာွ လည္း ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး၊ ဟိႏဴၵ ၊ ရွးီ ရုက
ိ ၊္ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ

ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ငါက ၾကိဳဆုဧ
ိ ည္ခ
့ ျံ ပီး ေဆြးေႏြးႏုင
ိ ရ
္ မယ္ေပါ့....။

သာသနာျပဳတရားေဟာဆရာေတြ ၊ ဆန္းသစ္တထ
ီ င
ြ ္ စြနစ
႔္ ားသူေတြ

ဘာလုမ
႔ိ ျဖစ္ႏင
ို ္ ရမွာလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တဟ
႔ို ာ ကိယ
ု ယ
့္ ၾံု ကည္မဳွ နဲက
႔ ယ
ို ္

၊စစ္သည္ေတြ ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ကြ်န္ေတာ္တ႔ို ကမၻာၾကီးအတြက္

အခုင
ိ အ
္ မာ

ဂလုဘ
ိ ယ္လက
ို ေ
္ ဇးရွငး္ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲၾ့ ကရာမွာ ဘယ္လဆ
ို က္ႏယ
ြ ္

ရွတ
ိ ာပဲေလ။

ဒီေတာ့

အားလုးံ

ေတြ႕ဆုၾံ ကပါစု႔ိ ။ ဘာလုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ ရမွာလဲ။

ေနလည္း ဆုတ
ိ ာကုိ အေသးစိတ္ ေရးသားျပခဲပ
့ ါတယ္။ မဂိ ု အ င္ ပ ါယာ
အထြ တ ္ အ ထိ ပ ္ က ု ိ ေရာက္ ေ နတဲ ့ အ ခ်ိ န ္ ၁၆ ရာစု မ ွ ာ အိ ႏ ိ ၵ ယ ကိ ု

တန္းတူ

ညီမ်ွ

AsufZ

Thomas L. Friedman ၏ Democracy’s Root: Diversity
ကုိျပန္ဆုိသည္။

အု ပ ္ စ ု ိ း ခဲ ့ တ ဲ ့ မူ ဆ လင္ ဧကရာဇ္ အကၠ ဘ ာဟာ သူ ႔ န န္ း တြ င ္ း မွ ာ
ခရစ္ ယ ာန္ ၊ ဟိ ႏ ၵ ဴ ၊ ဂ်ိ မ ္ း ဘာသာ၀င္ ေ တြ က ိ ု ထားရွ ိ ခ ဲ ့ တ ယ္ လ ု ိ ႔

32

Culture Awareness

အဘူဒါဘီ ကႏာၱရ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆီသို႔
wdk;tdef*s,f
qifh
wdk;

qifh

- ဟယ္...၊ တိုး မေတြ႔တာ ၾကာျပီ၊ ဘယ္ေပ်ာက္ေနတာလဲ။

ေျပာရေအာင္ဟာ။ ဒို႔ေမာင္ေလးက အဲဒီၿမိဳ႕မွာ အလုပ္ေခၚတာ

- ဆင့္ ေနေကာင္းတယ္ေနာ္။ ဒို႔ ယူေအအီးမွာ အလုပ္

သြားရမွာ၊ ဗီဇာ ေစာင့္ေနလို႔၊ အေမတို႔ကလည္း စိတ္ပူေနၾကတယ္၊

သြားလုပ္ေနတာ။

qifh
wdk;

အဆင္ေျပပါ့မလားလို႔။

- ယူေအအီးမွာ၊ ေအာ္ ဒူဘုိင္းႏုိင္ငံ ဆိုတာလား။

wdk; -ခဏေတာ့ ထိုင္မယ္ေလ။ အျခား မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ခ်ိန္းထားလို႔။
qifh -ေမာင္ေလးက ေအးဂ်င့္ကတဆင့္ ေလွ်ာက္တာေလ။

- ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံ မဟုတ္ပါဘူး ဆင့္ရဲ႔။ ယူေအအီးက ႏိုင္ငံ၊

ဒူဘိုင္းက ျမိဳ႔ ပါ။

qifh

-ခဏ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ရင္ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မွာ စကား

အေရာင္းလို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲ။ လစာလည္း ေပးရတဲ့ ေအးဂ်င့္ခနဲ႔ဆို

- သိဘူးေလ။ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ အဲလိုပဲ ေတြ႔ေနလို႔။ ရွင္တို႔ ျမဳိ႔မွာ

မဆိုးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒူဘိုင္းမဟုတ္ဘဲ အဲဒီ့ျမိဳ႕ နာမည္ဆိုေတာ့

ေရခဲျပင္ စကိတ္ကြင္းၾကီး သဲကႏာၱရထဲ ေဆာက္ထားတယ္ဆို။

ေခ်ာင္က်က်

wdk;

စုိုးလို႔။

-ေအာ္.. အဲဒါ ဒူဘိုင္းျမိဳ႕ဖက္မွာပါ။ စကိတ္ကြင္းၾကီး

ေတာလိုေနရာဆို

ေမာင္ေလးဒုကၡေရာက္ေနမွာ

wdk; - ဟဲဟဲ ယူေအအီးမွာ ေတာလိုေနရာမ်ဳိးေတာ့ မရွိပါဘူး ဆင့္ရဲ႕။

ဒီအတိုင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ Shopping Mall ထဲမွာ ေလေအးစက္
အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထိန္းျပီး ေဆာက္ထားတာပါ။

ေခ်ာင္က်တဲ့

qifh
wdk;
qifh

အလြယ္တကူ

- အ.. ဘူ.. ဒါ.. ဘီ.. အဲဒီျမိဳ႕ပဲ ထင္တယ္။ ေမာင္ေလးဆီက

wdk;

- ဟားဟား။ ဟုတ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕ပါပဲ။ ေတာမဟုတ္ပါဘူး။

- ရွင္က အဲဒီမွာေပါ့။

ေနရာမွာေတာင္

မီးအားအျပည့္နဲ႔

၀ယ္သံုးလို႔ရပါတယ္။

တယ္လီဖုန္း

တခုေတာ့ရွိတာေပါ့။

ရွင့္ေမာင္ေလးကို အလုပ္ခန္႔မယ့္ ကုမၸဏီက ဘယ္လိုေနရာမ်ဳိးမွာ

- မဟုတ္ဘူး။ ဒို႔က အဘူဒါဘီျမိဳ႕။ ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆိုပါေတာ့။

ေပးေနမယ္။

ဘယ္လိုစည္းကမ္းခ်က္ေတြ

ဆိုတာကေတာ့

တမ်ဳိးေပါ့။

ၾကားဖူးတာ။ အဲဒါလည္း ျမိဳ႕လိုပဲလား။

qifh

ျမိဳ႕ေတာင္မွ ယူေအအီးႏိုင္ငံရဲ႕ျမိဳ႕ေတာ္။

33

- အဘူဒါဘီျမိဳ႕အေနအထားေလး နည္းနည္းေလာက္ေျပာျပ

Culture Awareness
ေပးပါလားဟာ။ ဒါဆို အေမတို႔ကို စိတ္မပူရေအာင္ ေျပာျပခ်င္လို႔။
ေမာင္ေလးကလည္း

သြားမယ္သာေျပာတာ။

ဘာမွလည္း

ေရေရရာရာ သိတာမဟုတ္ဘူး။

wdk;

-အတိုခ်ဳပ္ေတာ့ ရွင္းျပေပးမယ္ေနာ္။ က်န္တာေတာ့ ရွင့္

အလုပ္ေမးလ္ထဲကို ဓာတ္ပံုေတြ ပို႔ေပးလိုက္မယ္။ အဘူဒါဘီ
ဆိုတာက

ယူေအအီးႏုိင္ငံ

ႏိုင္ငံရဲ႕ျမိဳ႕ေတာ္။

(ျမန္မာလို)

အစိုးရ႐ံုးထိုင္တဲ့ျမိဳ႕။

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား
ဒူဘုိင္းျပီးရင္ လူဦးေရ

အထူထပ္ဆံုးပဲ။ ကမာၻေပၚက ေရနံအမ်ားဆံုးကို ထုတ္ေပးတာ။
ေနာက္ျပီး

ယူေအအီးႏိုင္ငံရဲ႕ခ်မ္းသာမႈ

ရတာဆိုေတာ့

ေစာ္ဘြားျပည္နယ္

၇၀%ကို

ဒီျမိဳ႕က

(၇)ျပည္နယ္မွာလည္း

အခ်မ္းသာဆံုး ျပည္နယ္။ ကမာၻေပၚက အခ်မ္းသာဆံုး ျပည္နယ္
ေတြထဲမွာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ေပါ့။

qifh

-ဟိုတယ္ေတြမွာ

အေရာင္းပိုင္းျဖစ္ေနလို႔။

လုပ္ေစခ်င္တာ။

ေမာင္ေလးက

အဲဒီကဟိုတယ္ေတြ

အရမ္းခမ္းနား

တယ္လို႔ သတင္းေတြမွာဖတ္ရတယ္။

ဘာသာ၀င္ေလ။ သူကေတာ့ ဟိုမွာ Mosque ေတြ မ်ားတယ္ဆိုျပီး

wdk;

သေဘာက်ေနတယ္တဲ့။

-ဒူဘိုင္းျမိဳ႕ကေတာ့ အဓိက စီးပြားေရးဇုန္ဆိုေတာ့ ဟိုတယ္

ၾကီးေတြပိုမ်ားတယ္။
ေသးဘူး။

ဒါေပမဲ့

အဘူဒါဘီဖက္မွာေတာ့
Emirates

Palace

ဆိုတဲ့

wdk;

သိပ္မမ်ား
ဟိုတယ္ၾကီး

-သူတို႔ ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ကေတာ့ ပီတိ ၿဖစ္စရာေပါ့။

Sector တုိင္း ဒို႔ဆီမွာေတာ့ ရပ္ကြက္တုိင္းလို႔ သံုးလို႔ရမယ္ထင္တယ္။

ကေတာ့ အဘူဒါဘီျမိဳ႕ရဲ႕ Landmak ပဲ။ အရမ္းခမ္းနားတယ္။

Sector တိုင္းမွာ Mosque ေတြ ရွိတယ္ေလ။

အစိုးရပုိင္းဆုိင္ရာပြဲေတြ အဲဒီ့မွာ က်င္းပတယ္။ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံ

သြားႏိုင္ၾကတာေပါ့။ ေနာက္ျပီး သိပ္မၾကာေသးခင္က ျပီးသြားတဲ့

အကုန္ခံျပီး ၃ ႏွစ္နဲ႔အျပီး အလုပ္သမား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔

Sheikh Zayed Grand Mosque ဆိုတာ အၾကီးၾကီးပဲ။ ကမာၻမွာ

ေဆာက္ထားတာ။

အထဲမွာ

တတိယ အၾကီးဆံုးလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ေဘာလံုးကြင္းၾကီး

ေရႊေတြနဲ႔ မြမ္းမံထားတာေလ။ တႏွစ္တႏွစ္ကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံဘို႔

၅ ကြင္း ၆ ကြင္းစာ ေလာက္ၾကီးတယ္။ ေမာ္႐ိုကို ဒီဇိုင္းနဲ႔

သံုးတဲ့ ေရႊအစစ္ကပဲ ၅ ကီလိုဂရမ္ေက်ာ္တယ္။

ေဆာက္ထားတာ။ အထဲမွာ ျပင္ဆင္ထားတာဆိုလည္း အရမ္းလွပ

qifh
wdk;

ခမ္းနားတယ္။ အေလးခ်ိန္ ၄၇ တန္ ရွိျပီး စတုရန္းေပ ၆၀၀၀၀

အဂၤလန္က

ဒီဇိုင္းလက္ရာေပါ့။

- အဲေလာက္ေတာင္ ခ်မ္းသာသလား။

ေက်ာ္တဲ့

-ေရနံကပိုက္ဆံရတာ ဆုိေတာ့ျဖဳန္းႏိုင္တာေပါ့။ ဟိုတယ္မွာ

qifh -ဒါနဲ႔ ေကာင္မေလးေတြ ေပါသလားဟင္။ သိတယ္မဟုတ္လား။

စင္းသံုးထားတယ္။ အေလးခ်ိန္ ၁ တန္စီရွိတဲ့ ထိုင္းလက္မႈျဖစ္

ေမာင္ေလးက

ေကာ္ေဇာ ၂ ခ်ပ္လည္း ျပထားေသးတယ္။ အမ်ားၾကီး အမ်ားၾကီး။

ေဒၚလာ

၁၁

သန္းေတာင္

အကုန္ခံျပီး

အေပါင္းအသင္းမင္လြန္းလို႔

မဟုတ္တာေတြ

ျဖစ္ကုန္မွာစိုးတာ။

သူ႔မွာအံ့ဖြယ္ ၂၄ ခ်က္ေတာင္ရွိတာ။ ဒို႔ေျပာရရင္ ျပီးမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဂရင္းနစ္စာအုပ္ထဲ

ေကာ္ေဇာၾကီး

လည္းရွိတယ္။

မီးဖိုေခ်ာင္ ၁၂၈ ခုပါတယ္။ စက္ေလွခါး ၈ စင္းနဲ႔ ဓာတ္ေလွခါး ၁၀၂

ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ဆိုရင္

အီရန္ႏိုင္ငံလုပ္

ခင္းထားတယ္။ ေနာက္ျပီး ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး မီးဆိုင္း မီးပန္းၾကီး

အခန္း ၄၀၀ နီးပါးရွိတယ္။ အစည္းအေ၀းခန္း ၄၀ ရွိတယ္။

ဒီနွစ္

ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး

အလြယ္တကူ ဗလီ

wdk;

ပါခ်င္လို႔

ရတနာပစၥည္းေတြနဲ႔

-

ဥေရာပ

ဒီႏိုင္ငံက

အစၥလာမ္ဘာသာ

ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လည္း

စီးပြားေရး

ႏိုင္ငံဆိုေပမဲ့

အေနာက္

ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနေတာ့

မြမ္းမံျပထားတယ္။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေပမဲ့ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ လႊတ္ေပး

qifh

ထားတာေတြရွိတယ္။ ရွင့္ေမာင္ေလးကို အထူးသျဖင့္ ဂ႐ုစိုက္

-ေမာင္ေလးကို စိုးရိမ္တာတစ္ခုက သူကအေပါင္းအသင္း

ခုိင္းရမွာက ဒီႏိုင္ငံသား မိန္းကေလးမ်ားနဲ႔ မပတ္သက္မိေစဘို႔ပဲ။

မင္တယ္။ တခါတေလေသာက္တတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ပိုေသာက္မွုာ

သူတို႔ႏိုင္ငံသားကို

ကို အေမတို႔ကစိတ္ပူတာ။

wdk;

-

အစၥလာမ္ဘာသာ

ႏိုင္ငံဆိုေတာ့

သူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြကို

အရက္ကို

အၿခားႏုိင္ငံသား

အလြယ္တကူ ၀ယ္လို႔မရႏိုင္ဘူး။ လုိင္စင္နဲ႔မွေရာင္းတာ။ သူတုိ႔
ဘာသာ၀င္က

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ခြင့္ေတာင္

မရွိဘူး။

မိန္းကေလးေတြနဲ႔

ခ်မွတ္ထားတာ။

ပတ္သက္မိရင္လည္း

အဖမ္းခံလုိက္ရတဲ့အေၾကာင္း ဖတ္လုိက္ရ ေသးတယ္။

qifh - အဲဒီက ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြ ေတာ္ေတာ္လွသလား ဟင္။
wdk; - အဘူဒါဘီက ပါရွနပ္ င္လယ္ေကြမ႔ ာွ ရွတ
ိ ့ဲ ကြၽန္းဆြယေ
္ လးေလ။

လိုင္စင္ရွိမွ။ လိုင္စင္မရွိဘဲေသာက္မိရင္ ဂ႐ုစိုက္ဘို႔။ တတ္ႏုိင္သမွ်
ေတာ့ မေသာက္တာ ပိုေကာင္းတာေပါ့။
သူငယ္ခ်င္းက

မေစာ္ကားႏိုင္ေအာင္

ထဲမွာ အတြဲတစ္တြဲကမ္းေၿခမွာ အေနအထုိင္ ေဟာ့ရမ္းလုိ႔ဆုိၿပီး

ရွိတယ္။ ရွင့္ေမာင္ေလးကို သတိေပးရမွာက အရက္ေသာက္ရင္

-ေမာင္ေလးနဲ႔အတူသြားမဲ့

ဥပေဒသိပ္ၾကမ္းတယ္။

အေနအထုိင္ ဆင္ၿခင္ဖုိ႔လုိေသးတယ္ရွင့္။ တေလာက သတင္းစာ

၀ယ္လို႔

မရဘူးလို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ခိုးေရာင္းေပးၾကတာေတြ

qifh

ကာကြယ္မႈေပးတဲ့

သူ႔နယ္နိမိတ္ထဲမွာ

အစၥလာမ္

34

ကြၽန္း

၂၀၀

ေတာင္ပါတာ။

ကမ္းေျခက

Culture Awareness

အရမ္းလွတယ္။

ျမိဳ႔ပတ္လည္ကို

ကမ္းေျခနဲ႔

အနားသတ္

ကဲ..ေနာက္မွ

ေပးထားသလိုေပါ့။ Corniche လို႔ ေခၚတယ္။

ရွင့္မိဘေတြလည္းေတြ႕ျပီး

qifh

- ျမန္မာေတြ ဒူဘုိင္းဖက္မွာ အမ်ားၾကီးလို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီ့

wdk;

- ရွိပါတယ္။ ဒူဘိုင္းဖက္က စီးပြားေရးဇုန္လို ျဖစ္ေနေတာ့

သြားမယ့္ေနရာက

လူပိုမ်ားတာေပါ့။

qifh

အဘူဒါဘီဖက္က

-

ေမာင္ေလးကို

ဘယ္လို

သားေတာ္ေမာင္
ေနရာမ်ဳိးလည္းဆိုတာ

ေအး

ေအး

ေက်းဇူးပါတိုးရယ္။

ေပးလိုက္မယ္ေနာ္။

ရွင့္ဖုန္းနံပါတ္

ေမာင္ေလးေရာက္လာရင္

ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါဦး။

စီမံကိန္းအရ ျမိဳ႕ျပင္အထြက္ ကြၽန္းေတြမွာ ဥပမာ - Yas Island,

wdk;

Saadiyat Island, Al Reem Island, စသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနေတာ့ အဲဒီေနရာေတြမွာ အလုပ္၀င္လာတဲ့

- စိတ္ခ်ပါ။ ဟိုမွာလည္း ျမန္မာလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း

ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ သူ႔ကိုအဖြဲ႕ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္

ျမန္မာေတြ အေတာ္မ်ားလာၾကပါျပီ။

ေပးမယ္။

သူ႔အတြက္လည္း

မိတ္ေဆြသစ္ေတြ

တုိးတာေပါ့။

ေနာက္ပိုင္း ေနသားက်သြားလို႔ စုေပါင္းကူညီ ပါ၀င္မယ္ဆိုရင္

ဟိုတေလာကတင္ Yas Island ထဲမွာ ကမၻာ႔ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း

ေရာက္ေနတဲ့

ကားျပိဳင္ပြဲလုပ္တာ နဲ႔ Ferrari ကစားကြင္း ဖြင့္တာေၾကာင့္ ဧည့္သည္

ႏိုင္ငံရဲ႕သတင္းေတြလည္း

သူပုိသိလာႏုိင္မယ္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕ေလး အထဲမွာဆိုေတာ့ အထီးက်န္ ၿဖစ္မေန

မ်ားလာနဲ႔အမွ် ၀န္ထမ္းထပ္ခန္႔တာမွာ ျမန္မာ၀န္ထမ္းေလးေတြ
ေရာက္လာၾကတယ္။

သူတို႔ရဲ႕

ဒါမွ

ေျပးေတာ့မယ္။

ျမန္မာေတြ ဒူဘိုင္းေလာက္ မမ်ားေသးေပမယ့္ အခု ျမိဳ႕တိုးခ်ဲ႔ေရး

အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း

ပို႔ေပးလိုက္မယ္ေနာ္။

သိႏိုင္ေအာင္ေပါ့။ အခုေတာ့ ခ်ိန္းထားတာ ေနာက္က်ေနမွာစိုးလို႔

ျမိဳ႕ဖက္မွာလည္း အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္ေနာ္။
လုပ္ငန္းပိုမ်ားတယ္။

ဓာတ္ပံုေတြ

ေတာ့ဘူးေပါ့။ ကဲ သြားျပီေနာ္ သူငယ္ခ်င္း။ ခြင့္မျပန္ခင္ ရွင့္အိမ္ကို

ေလဆိပ္ထဲက

ၾကိဳးစား လာခဲ့ပါဦးမယ္။ တာ့တာေနာ္။

Duty Free Shop ေတြမွာလည္း ျမန္မာ၀န္ထမ္းေတြ ရွိၾကတယ္။
ရွင့္ေမာင္ေလး ေရာက္လာရင္ ေပ်ာ္မွာပါ။ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႔ ဥပေဒေတြ

wdk;tdef*s,f

နဲ႔ေတာ့ မျငိေစနဲ႔ေပါ့။

35

Culture Awareness

atmifjrifpGmvSrf;EdkifcJhaom

yxrqHk;ajcvSrf;wpfvSrf;
t,f'DwmwpfOD;
ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးေနရင္းကပဲ
အသင္းဝင္အင္အား

ကႏၱာရဝႆအသင္းရဲ႔

ဆယ္ဦးခန္႔ေလာက္နဲ႔

အမာခံ

ဒီပြဲကိုျဖစ္ေအာင္

စီစဥ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ပြဲတစ္ပြဲလံုးရဲ့ ခန္႔မွန္း ကုန္က်
စရိ တ္ ကိ ု

တြ က ္ ခ ်က္ ျပီ း

ကိ ု ယ္ ထူ ကိ ု ယ္ ထ

မတည္ေငြ ေတြ

ထည္ ႔ သလိ ု နီ း စပ္ ရ ာသူ င ယ္ ခ ်င္ းေတြ ဆီ ကလဲ မတည္ေငြ မ်ား
စတင္ေကာက္ခံျပီး ပထမဆံုးေျခလွမ္းေလး အတြက္ စတင္ျပင္ဆင္
ၾကပါသည္။
အသင္းရဲ့ အင္မတန္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေလးတစ္ခုကေတာ့
ဒီပေ
ဲြ လးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္
သမွ်

ကိုယ့္အိတ္ထဲက

အရံးႈ အျမတ္မစဥ္းစားပဲ
စိုက္ထုတ္ျပီးသံုးဖို႔

လိအ
ု ပ္

အျပံဳးမပ်က္

ဆံ ု း ျဖတ္ ခ ဲ ့ ၾကျခင္ းပဲ ျဖစ္ ပ ါသည္ ။ အျခားႏိ ု င ္ င ံ ေ တြ လို အမာခံ
ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္း

ကုမၸဏီေတြ

တတ္ႏိုင္သေလာက္
တည္းနဲ႔လဲ

စပြန္စာေတြ

မရွိေပမယ့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္

ႏွမ္းတစ္ေစ့

ဆီထြက္ေအာင္

ၾကိတ္ႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့

ခံယူခ်က္

တစ္ခုတည္းနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။
စာေပေဟာေျပာပြဲအတြက္
ထားတာမို႔

လက္မွတ္ေတြေရာင္းဖို႔

ညွိႏိႈင္း

အထူးတက္ၾကြစြာနဲ႔ တစ္လေက်ာ္ေလာက္ေစာျပီး

လက္မွတ္ေတြကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကပါသည္။
ပြဲစီစဥ္သူမ်ားအားလံုး မထင္မွတ္ထားတဲ့ အခက္အခဲကို လက္မွတ္
စတင္ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ
စျဖန္႔တဲ့
အႏွံ႔

ယူေအအီးႏိုင္ငံမွာ စာေပေဟာေျပာပြဲေလး တစ္ပြဲ စီစဥ္ၾကည္႔ဖို႔

ေပမယ့္

အတြက္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူခဲ့ရပါသည္။
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္

ယူေအအီးရဲ့

ေျခဆန္႔ျပီးကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္

ကိုယ့္ဆီကိုယ္ထည္႔ျပီး

မက္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ အဲဒီအိပ္မက္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔
ႏိုင္ငံေတြမွာ

ပထမဆံုးအပတ္မွာပဲ

လက္မွတ္ေတြ
ခုနစ္ျပည္ေထာင္

လက္မွတ္အေရာင္းထြက္ခဲ့

သူေတြဆီက ညည္းျငဴသံေတြ စျပီး ၾကားခဲ့ရပါသည္။

ဝါသနာတူ ျမန္မာစာေပ ျမတ္ႏိုးသူေတြနဲ႔ အိပ္မက္တစ္ခု အတူတူ

အျခား

ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

လက္မွတ္တစ္ေစာင္

မ်က္ႏွာငယ္ရသလို

စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့

ကားတစ္စီးနဲ႔

လက္မွတ္လည္ေရာင္းခဲ့

ေရာင္းရဖို႔အတြက္

ထင္ထားသေလာက္လဲ

အေတာ္

မေရာင္းရခဲ့ပါ။

ပြဲမစခင္ ႏွစ္ပတ္အလိုအထိ လက္မွတ္ေရာင္းအားက အားရစရာ

စာေပေဟာေျပာပြဲေတြကို ေငးေမာရင္း အားက်စိတ္နဲ႔ ပြဲတစ္ပြဲ

အေျခအေနမွာမရွိခဲ့သလို

စီစဥ္ၾကည္႔ဖို႔ ကႏၱာရဝႆေမာင္ႏွမမ်ားကိုလဲ မၾကာခဏဖြင့္ဟ

ျမန္မာမိတ္ေဆြေတြရဲ့

စိတ္ဝင္စားမႈ

ကလည္း ထင္မွတ္ထားတာထက္ နည္းပါးေနခဲ့ ပါသည္။

တိုင္ပင္ ၾကည္႔ခဲ့ဘူးပါသည္။

မၾကာခဏလု ပ ္ ျ ဖစ္ တ ဲ ့

ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား…. လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား….. ေအာင္ျမင္ပါ့မလား…..

အစည္ း အေဝးေတြ မ ွ ာ

အသင္ း ဝင္

အားလံ ု း က လက္ မ ွ တ ္ ေ ရာင္ း အားအတြ က ္ စိ တ ္ ပ ူ ေ နၾကသလိ ု

ဒီႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာအင္အား နည္းေနေသးသလို စာေပလိုက္စားသူ

ပြ ဲ တ စ္ ခ ု လ ံ ု း ေအာင္ ျ မင္ စ ြ ာ က်င္ း ပႏိ ု င ္ ေ ရး အတြ က ္ လ ဲ အ ဖြ ဲ ႔ ဝ င္

စာဖတ္သူ အေရအတြက္ကလဲ နည္းေနေသးတယ္ စသည္ျဖင့္

အားလံုး ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ရတက္မေအး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

မၾကာခဏဆိုသလိုျငင္းခုန္ရင္း သက္မေမာေတြအခါခါ ခ်ခဲ့ရပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

သည္။

36

ကိုယ္စားျပဳတဲ့

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း

တရားဝင္

Culture Awareness
မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ ရပါသည္။ မ်ားစြာပင္ပန္းခဲ့ၾကပါသည္။
ပဲြမတိုင္မီ
ေပမယ့္

အစမွအဆံုး လစ္ဟာကြက္မရွိရေလေအာင္ စီစဥ္ခဲ့
ပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္သလို အမာခံျဖစ္တဲ့ အသင္းဝင္

အင္အားကလဲ နည္းေနေသးတာမို႔ အခက္အခဲ အေသးအမႊား
ေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရသလို ေခါင္းမီးေတာက္ေစခဲ့ေသာ အမွားအယြင္း
တစ္ခုနဲ႔လဲ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။
အသင္းရဲ႔

အေသးအဖြဲအလြဲအမွားမ်ားကိုေတာ့

စာနာနားလည္စြာျဖင့္

ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ၾကသလို

ဆရာမ်ားက
ကႏၱာရဝႆ

အသင္းကိုလဲ အားအင္ျဖစ္ေစမည္႔ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးျပီး အားေပး
ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။
အထူးသျဖင့္

အခက္အခဲမ်ားစြာၾကားမွ

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ

စီစဥ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီပြဲေလးရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို သိေနခဲ့တာမို႔ ဆရာ
ႏွစ္ေယာက္စလံုးမွ
အသစ္မ်ားကို

ေစတနာအျပည္႔အဝျဖင့္

ေဟာေျပာေပးခဲ့ပါသည္။

ဆရာေအာ္ပီက်ယ္တို႔၏

ေဟာေျပာခ်က္

ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ

ယူေအအီးေရာက္

နွင့္

ျမန္မာမ်ား၏

စာေပေဟာေျပာပြဲအေပၚ ထားရွိခဲ့ေသာေစတနာ ေမတၱာမ်ားကို
ယူေအအီးေရာက္

ျမန္မာမ်ားသာမက

အျဖဴေရာင္သံစဥ္

အြန္လိုင္းေရဒီယို အစီအစဥ္ကို တိုက္ရိုက္ နားဆင္ခြင့္ရခဲ့သူမ်ား
အားလံုးသိခဲ့ၾကပါသည္။
စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္

ႏုတ္စ္မပါပဲ

ေဟာေျပာခဲ့သူ

ဆရာ

ေအာ္ပီက်ယ္ကိုယ္တိုင္ ပြဲျပဳလုပ္မည့္ မနက္ခင္းမွာ စီစဥ္ထားေသာ
ကမၻာေက်ာ္ဟတ
ို ယ္ ( Burj Al Arab) သိ႔ု လည္ပတ္သည္အ
႔ စီအစဥ္ကို
ဖ်က္ျပီး ဆရာေျပာမည္႔ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူျပီး
အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခု မရွိခဲ့တာမို႔ စည္းစနစ္ႀကီးလွသလို စရိတ္စက
ႀကီးလြန္းလွေသာ ယူေအအီးရဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ေရွ႕ေန
ေရွ႕ရပ္ေတြၾကားမွာ
ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

ခန္းမစီစဥ္ခ်ိန္ကစျပီး

အခက္အခဲမ်ားစြာ

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္စာေပခ်စ္စိတ္မ်ားကို

ေရွ႕တန္း

ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာခ်စ္ ဥ ီ း ညိ ဳ ကု ိ ယ ္ တ ိ ု င ္ လ ဲ ကၽြ န ္ ေ တာ္
ဘယ္ မ ွ ာ မွ

မေျပာဘူ း တဲ ့

ေဟာေျပာခ်က္ ေ တြ က ိ ု

ေျပာဖိ ု ႔

ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ ဆ င္ ထ ားခဲ ့ ပ ါတယ္ လ ိ ု ႔ ေ ျပာျပီ း ရြ တ ္ ျ ပမည္ ႔
ကဗ်ာမ်ား သီ ခ ်င္ း မ်ားကိ ု မွ တ ္ စ ု စ ာအု ပ ္ ျ ဖင္ ့ ေသေသခ်ာခ်ာ

တင္ၿပီး အိတ္ထဲရွိသမွ် စိုက္ထုတ္၍ ေတာင္းသမွ်ေပးႏိုင္ေအာင္

ျပင္ဆင္လာခဲ့ ပါသည္။

ႀကိဳးစားခဲ့သူ အစိုးရဝန္ထမ္း ျမန္မာမ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း မ်ားစြာ

ပြဲမစခင္

37

ရက္ပိုင္းအလိုမွာေတာ့

လက္မွတ္ေရာင္းအားက

Culture Awareness

မ်ားကို ထပ္မံျဖည္႔စြက္ျပီး မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ က်န္မာေရး

သိသိသာသာ တိုးတက္ လာခဲ့ပါသည္။
စာေပေဟာေျပာပြဲ

က်င္းပမယ့္ေန႔မွာလဲ

ေခၚလာတဲ့ဖုန္းေတြကို

အနီးကပ္မွ

ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ

လက္မွတ္ဝယ္ယူဖို႔

ခဲ့တဲ့

အသင္းသားအားလံုး

စာေပေဟာေျပာပြဲၾကီးက

ေအာင္ ျ မင္ ခ ဲ ့ တ ာမိ ု ႔

ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔

ေပးအပ္လိုက္ႏိုင္ျပီး ရန္ကုန္တြင္ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကႏၱ ာ ရဝႆ

အေနနဲ႔ အတိုင္းထက္အလြန္

ဒူဘိုင္းေရာက္ ျမန္မာမ်ားရဲ႔ ထက္သန္ေသာေစတနာ ေမတၱာမ်ားနဲ႔

က်င္းပ

ထင္မွတ္ထားတာထက္

အတူ

ပိုမို

တျပိဳင္တည္းမွာ

ေတြ႔လိုက္ရတာမို႔

ပံ႔ပိုး

အျပင္ ပိ ု လ ွ ် ံ ေ သာေငြ သ ားက်ပ္ တစ္ ဆ ယ္ ့ သ ံ ု း သိ န ္ း ကိ ု လ ဲ
ကႏၱာရဝႆရဲ့လူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ထပ္မံ

တခ်ိန္တည္း

လွဴဒါန္းသြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပတဲ့

ပြဲေလးက ယူေအအီးႏိုင္ငံရဲ႔ သမိုင္းမွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့

စာေပေဟာေျပာပြဲမွ

ပါသည္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈနဲ႔ စာေပျမတ္ႏိုးတဲ့

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ

စိတ္ဓါတ္ေတြကို

ျမန္မာျပည္အတြင္း

အျခားလူမ်ိဳးမ်ားကပါ

တစ္ဖက္တစ္လမ္းက

တာမို႔ က်န္မာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ စာေရးဆရာမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းေငြမ်ား

ပီတိျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယူေအအီး

ပရိတ္သတ္ၾကီးကို

ကႏၱာရဝႆနဲ႔တြဲဖက္ျပီး

ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာရွင္မ်ား ေနရာအႏွံ႔ကေန ေပၚထြက္လာခဲ့

လူ မ ႈ ေ ရွ ႕ ေဆာင္ အ သင္ း

ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာလူဦးေရနဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တဲ့
အေရအတြက္ထက္ပိုတဲ့

ေထာက္ပံ႔ဖို႔အတြက္လည္း

စုစုေပါင္းျမန္မာေငြ က်ပ္ ေျခာက္သိန္းတိတိကို ဆရာမ်ားႏွင့္အတူ

အေျပးအလြားေရာက္လာ

သူမ်ားအတြက္ လက္မွတ္မ်ား ထပ္မံေရာင္းခဲ့ရပါသည္။
အသင္းသူ

စာေရးဆရာမ်ားကို

ေလးစားအားက်စြာ

ရရွိလာေသာ

အသိအျမင္

ဗဟုသုတႏွင့္

တစ္သီးပုဂၢလ

အလွဴရွင္တစ္ဦးကလဲ

စာေပေဟာေျပာပြဲ

မျဖစ္ေျမာက္ေသးေသာ

ေဒသမ်ားတြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပေပးႏိုင္ရန္အတြက္

ေငးေမာခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာမ်ားလက္ထဲသို႔ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

စာေပေဟာေျပာပြ ဲ အ တြ က ္ လက္ မ ွ တ ္ ေ ပါင္ း (၇၅၀) ေက်ာ္
ေရာင္ း ခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး ပြဲတက္ေရာက္ပရိတ္သတ္ (၇၀၀) ေက်ာ္ခန္႔

ယူေအအီးႏိုင္ငံ စာေပေဟာေျပာပြဲသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိ

ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္

လာတဲ့ ဆရာႏွစ္ဦးလံုးမွ ယူေအအီးေရာက္ ျမန္မာမ်ားနဲ႔ ေတြ ႔ ဆ ံ ု ရ

ယူေအအီးေရာက္ ျမန္မာမ်ားမွ ေစတနာသက္သက္ျဖင့္ မတည္

ျခင္းအေပၚ ေက်နပ္အားရခဲ့သလို စာေပေဟာေျပာပြဲ တက္ ေ ရာက္

လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးေထာင္ေက်ာ္ကို

ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာမ်ားအားလံုးလည္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ စံုစံုညီညီ

လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုခြင့္ရတဲ့

လူမႈေရးပြဲေလးအတြက္

အထူးဝမ္းေျမာက္ခဲ့

ၾကပါသည္။

ဒီပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ စီစဥ္ခဲ့ၾကတဲ့ အသင္းဝင္မ်ားရဲ့ ေစတနာ
ျဖဴစင္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မတည္ထားတဲ့ ရင္းႏွီးေငြေတြ

ကႏၱာရဝႆ

လူမႈေရွ႕ေဆာင္အသင္း၏

ပထမဆံုးလွမ္းခဲ့ေသာ

ေလာက္ င တဲ ့ အ ျပင္ ဆရာခ်စ္ ဥ ီ း ညိ ဳ ရဲ ႔ စာအု ပ ္ မ ်ားေရာင္ း ရေငြ

ေျခလွမ္းမွသည္ ေနာင္ဆက္လက္ လွမ္းခ်ီမည့္ေျခလွမ္းသစ္မ်ား

ဆရာဧကံ ျ ဖိ ဳ းရဲ ့ စာအု ပ ္ မ ်ားေရာင္ း ရေငြ န ဲ ႔ ကိ ု ခ ်မ္ း လင္ း ေနမွ

အတြက္ အားေပးဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုရင္း.....

စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားေသာ အြန္လိုင္းေပၚရွိ
စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား စုေပါင္းျပဳလုပ္ထားသည့္

t,f'DwmwpfOD;

စီဒီေရာင္းရေငြ

38

Opinion

opfwpfyif&Jhjzpfwnfjcif;&ufpGJrsm;
vwfvwfaZmf
မုိးမ်ားသည္းထန္စြာ

ရြာသြန္းေသာ

၀ါဆုိလ၏တစ္ညေနတြင္

က်ေနာ္ လူ႕ေလာကသုိ႕ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။
ကြ်န္ေတာ္တ႕ိ ု ေမွ်ာ္မန
ွ း္ မရႏိင
ု ေ
္ သာ ၾသကာသတြင္ ျဖစ္တည္မဳွ မ်ားစြာ
ရွသ
ိ ည္ဆပ
ိ ု ါစု႕ိ ။ ကြ်န္ေတာ္သည္ သစ္တစ္ပင္သာ ျဖစ္ခ်င္ခမ
့ဲ သ
ိ ည္။
ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ဖးူ ေသာ စာအုပမ
္ ်ားစြာ၌ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခက
ု သ
ို ာ
ကြ်န္ေတာ္ မွတသ
္ ားခဲရ
့ ဖူးပါသည္။ အစရွသ
ိ ည္ေ
့ နာက္ အဆံးု ရွလ
ိ မ
ိ မ
့ ္ ည္။
ထုသ
ိ ႕ိ ု ဆုလ
ိ ်ွ င္ ကြ်န္ေတာ္ စတင္ချ့ ဲပီးပါျပီ။ အဆံးု သည္အသု႕ိ နည္း။
ကြ်န္ေတာ္ မသိႏင
ို ေ
္ သာ မနက္ျဖန္ကို ကြ်န္ေတာ္ လွမး္ မၾကည့္ ခ်င္ပါ။
ကြ်န္ေတာ္ေက်ာ္ျဖတ္ချ့ဲ ပီးေသာ မေန႔က နာရီမ်ားအတြကလ
္ ည္း
ကြ်န္ေတာ္ တစ္စမ
ိ စ
့္ မ
ိ ့္ မေတြးခ်င္ေတာ့ပါ။ ဒီေန႔သည္ ကြ်န္ေတာ္
ပုင
ိ ဆ
္ င
ို ေ
္ သာ

ရတနာျဖစ္သည္။

ရံဖန္ရခ
ံ ါေနသာသည္။

ကြ်န္ေတာ္၏ဒီေန႔တင
ို း္ သည္

တစ္ခါတရံမးို အံ႕ု သည္။

ထစ္ခ်ဳန္းသည္။

ဆီးႏွငး္ က်သည္။ သု႕ိ ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ျငဴစူမလ
ိ မ
ိ မ
့္ ည္ မဟုတပ
္ ါ။
ဒီေန႔ကို ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ပါ သည္။
ဒီေန႔တြင္ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကုိ တံျမက္လွည္းမည္။ ဖုန္ခါမည္။
ကြ် န္ေတာ့္စိတ္

ၾကမ္း ျပင္ ေလး

ၾကည္ လင္ သန္ ႔ ရွ င္ းေနေစဖု ိ ႕

ကြ်န္ေတာ္ဂရုစုိက္ပါမည္။

ထုိ႕ေနာက္

သန္ ႔ စ င္ မ ွ ဳ ျပဳလု ပ ္ မ ည္ ။

စိ တ ္ က ု ိ လ ည္ း

က်ြန္ေတာ္ကုိယ္လက္
ေရခ်ိ ဳ းခ်င္ သ ည္ ။

ခႏၵ ာ ကု ိ ယ ္ က ု ိ လ ည္ း ေရခ်ိ ဳ းခ်င္ သ ည္ ။ ျဖစ္ တ ည္ မ ွ ဳ ကု ိ လ ည္ း
ေရခ်ိဳ းလုိက္ခ်င္ပါသည္ ။ က်ေနာ္ ၏ခႏၵ ာငါးပါးတြ င ္ ၾကည္ လင္
ေအးခ်မ္းေသာ ေရစက္မ်ား အစဥ္ ခုတ
ိ ေ
ဲြ နေစခ်င္သည္။
စိတေ
္ အးခ်မ္းမွဳကုိ ျမတ္ႏးို ေသာ ပုထဇ
ု ဥ္မ်ိဳးႏြယ္ ကြ်န္ေတာ္တ
့ င
ြ ္
လုခ
ိ ်င္ေတာင္တ
့ မွဳမ်ား

အနည္းႏွငအ
့္ မ်ားဆုသ
ိ လုိ

ရွေ
ိ ကာင္းရွပ
ိ ါ

လိမမ
့္ ည္။ သု႕ိ ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ရးို သားစြာပင္ စိမး္ လန္း ခ်င္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္၏ဒီေန႕တြင္ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွဴမည္။ ဂရုတစုိက္
အသက္ရွဴရင္း ကြ်န္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ႏႈတ္ခြန္း
ဆက္မည္။ ခ်စ္ျခင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္ တန္ဖးိ ု ထားသလုိ မ်က္ႏာွ လႊသ
ဲ မ
ူ ်ား
စိတေ
္ အးခ်မ္းေစခ်င္သည္။

တိတဆ
္ တ
ိ ျ္ ငိမသ
္ က္ျခင္း

ရင္ခင
ြ တ
္ င
ြ ္

ကြ်န္ေတာ္ ခဏခဏခုလ
ိ ဳံွ ပါမည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ေန႕သည္ ေျခာက္ေသြ႕
ေသာ္လည္းမခါးသက္ပါ။ ထစ္ခ်ဳန္းေသာ္လည္း မရုိင္းစုိင္းပါ။
ေရခဲေသာ္လည္း ေနသာပါသည္။ ဒီေန႔သည္ ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္
သမုင
ိ း္ စာမ်က္ႏာွ ျဖစ္သည္။
ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ

အရာတုိင္းတြင္

ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္သည္

ျဖစ္ေစ မပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳ

ရွိပါသည္။ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၌ စကားလံုးမ်ား စာေၾကာင္းမ်ားကုိ
ကြ်န္ေတာ္ မီးညွိသည္။ စာအုပ္မ်ားကုိ တစ္ရွိဳက္ရွိဳက္ မက္မက္
ဖြာသည္။

အေၾကာင္းအရာ

မ်ားကုိ

ေကာ္ဖီႏွင့္

ျမည္းသည္။

တိတ္ဆိတ္ျခင္း၌ ဂစ္တာၾကိဳး ညွိသည္။ ေအးေအး သက္သာ
ကြ်န္ေတာ္ ေနမည္။ ကုိယ္ပုိင္ခ်ိန္သည္ အစားထုိး မရႏုိင္ေသာ
ခရီးသြားျခင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႕ျဖင့္

မေန႕က

ကြ်န္ေတာ္

စခဲ့ျပီးပါျပီ။

နံနက္ျဖန္တြင္

ကြ်န္ေတာ္ ႏႈတ္ဆက္ ရလိမ့္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဒီေန႕တြင္ ေနာင္တ
ကင္းခ်င္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ထြက္ခြါသည့္ အခါ ေကာင္းကင္ႏွင့္
ေျမၾကီးကုိ

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ

ပတ္၀န္းက်င္ကုိ

လက္ျပခဲ့ခ်င္

လွုိက္လွဲစြာ

ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း

ခ်င္ပါသည္။
ဟုတ္ကဲ့..... ကြ်န္ေတာ့္ နာမည္ ေဇာ္ဟု ေခၚပါသည္။
ေဇာ္ ( ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အိမ္)
www.latlatzaw.blogspot.com

39

ကြ်န္ေတာ္၏
ေျပာခဲ့

Photo Essay

""

ဆ႒မ အၾကိမ္ ဒူဘုိင္းတရားပြဲ

''

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၅ ရက္ေန႔ညတြင္ ဒူဘုိင္းရွိ သာသနာ့ေရာင္ၿခည္အသင္းမွ ၾကီးမႈးၿပဳလုပ္ေသာ ၆ ၾကိမ္ေၿမာက္
တရားပြဲ၌ ဓမၼကထိကအေက်ာ္ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵမွ ၾကြေရာက္ခ်ီးၿမွင့္ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ တရားနာပရိသတ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္
တက္ေရာက္နာယူခဲ့ေသာ အဆုိပါတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္မွ လူမုိက္မၿဖစ္ေစေရး၊ လူႏုံလူအမၿဖစ္ေစေရးစေသာ ကုိယ္က်င့္တရား
အဆုံးအမ မ်ားအၿပင္ '' ေငြေၾကးရလုိမႈအတြက္ မိမိ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေရာင္းစားႏွင့္ '' ဟူေသာ လက္ေဆာင္စကားကုိလည္း
မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

""

''

ဒူဘုိင္းက ခရစ္စမတ္အၾကိဳည

"၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ညတြင္ ဒူဘုိင္းၿမိဳ႕ အယ္လ္ႏူးစင္တာ၌ ၿမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားမွ ၾကီးမႈး၍ ခရစ္စမတ္အၾကိဳည
ဂီတေၿဖေၿဖာ္ပြဲတစ္ရပ္ ေအာင္ၿမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမး္အနားသုိ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မဟုတ္သူ ၿမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားအပါအ၀င္
ပရိသတ္ ၁၀၀၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့သည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ အဆုိေက်ာ္ ေရဘကၠာ၀င္း ၊ စံပီး ႏွင့္ အန္ကုိင္ရာ
တုိ႔လည္း ေမတၱာၿဖင့္ ၾကြေရာက္သီဆုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာ ဓမၼေတးသံမ်ားၿဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းလွပေသာ ဂီတဆည္းဆာည တစ္ညၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ထုိမွတ္တမ္းတင္ ဗြီဒီယိုေခြကုိ မၾကာခင္ၿဖန္႔ခ်ိႏုိင္ရန္ အခမ္းအနားစီစဥ္သူ မဂ်ာ ( ၀၅၅- ၈၉၇၆၇၁၁ ) ႏွင့္ အဖြဲ႕မွ ၾကိဳးစားေနၾကပါသည္။
ၿမန္မာလူငယ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ King's Revival International Myanmar Church ဟုအမည္ရသည့္အသင္းေတာ္၏ ပုံမွန္
၀တ္ၿပဳပြဲမ်ားကုိလည္း အပတ္စဥ္ တနင္းလာေန႔ ည ၈ နာရီခြဲမွ ၁၀ နာရီခြဲအထိ ကာရာမား၊ Oud Metha road ေပၚရွိ Holy Trinity Church
Compound ၀င္းအတြင္းမွာ က်င္းပလွ်က္ရွိပါသည္"

40

Photo Essay

""

''

ပထမအၾကိမ္ အဘူဒါဘီတရားပြဲ

အဘူဒါဘီၿမိဳ႕ရွိ တရားနာပရိသတ္အတြက္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ၿဖစ္ေသာ တရားပြဲကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔ည ၊ ကာရာလာ
ဆုိရွယ္စင္တာတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဓမၼဒူတ အရွင္ ေဆကိႏၵ ဆရာေတာ္မွ ၾကြေရာက္ေဟာေၿပာခဲ့သည္။ တရားခ်စ္ခင္သူေတာ္စင္ေပါင္း ၃၀၀
ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အဆုိပါတရားပြဲ ၌ ဘ၀ေအာင္ၿမင္ေရးအတြက္ ထားရွိရမည့္ နည္း (၇)သြယ္ကုိ ဥပမာမ်ားေပးကာ ေဟာၾကားခဲ့သည္။
ထုိတရားပြဲအၿပီးတြင္ တရားနာပရိသတ္၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ဆရာေတာ္မွ ေက်နပ္မႈရသည္အထိ ေၿဖဆုိမိန္႔ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

""

မ်က္စိႏွစ္ကြင္း လင္းေစေသာ္၀္

''

ဤအလွဴ၏ အစမွာ မုိးမခ သတင္းလႊာ တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ကုိေက်ာ္သူ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွ ၿဖစ္သည္။ ထုိေဆာင္းပါးထဲတြင္
ၿမန္မာၿပည္ရွိ

စကၡဳႏွစ္ကြင္း

အလင္းမရရွာသူမ်ားအား၊

ခြဲစိတ္ကုသေပးႏုိင္ရန္အတြက္

တစ္ေယာက္လွ်င္

(၁၀)

ေဒၚလာစီမွ်ၿဖင့္

တတ္အားသေရြ႕ကူညီလွဴဒါန္းၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။ အဘူဒါဘီႏွင့္ ဒူဘုိင္းမွ ေရႊၿမန္မာ ( ၉၀ ) ေက်ာ္က စကၡဳ ပသာဒ အလွဴအတြက္
သဒၵါတရား တူညီမွ်ခဲ့ၾကရာ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ( ၃၁၅၀ ) ေကာက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ သုခ ကုသုိလ္ၿဖစ္ေဆးခန္းမွ ကုိေက်ာ္သူက အလွဴေငြကုိ
လက္ခံရယူေပးခဲ့ပါသည္။

41

Photo Essay

""

ေအာင္ၿမင္ခဲ့ေသာ စာေပေဟာေၿပာပြဲ

''

ထုိေန႔သည္ကား ယူေအအီးႏုိင္ငံေရာက္ၿမန္မာမ်ားအတြက္ သမုိင္းမွတ္တုိင္စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့ေသာေန႔တစ္ေန႔ၿဖစ္သည္။ အစဥ္အလာမရွိေသာ
အရပ္ေဒသတြင္ အစဥ္အလာေကာင္းတစ္ခု စတင္ထူေထာင္ၿဖစ္ေသာေန႔ဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေနရာက .. ဒူဘုိင္းၿမိဳ႕ အယ္လ္ႏူး
ေလ့က်င့္ေရးစင္တာခန္းမ၊ ေန႔ရက္က ... ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္၊ ေဟာေၿပာသူမ်ားက ... ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ ႏွင့္ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္..၊
စီစဥ္သူက .. ကႏၱာရ၀ႆ လူမႈေရွ႕ေဆာင္အသင္း ။ ထုိပြဲသုိ႔ ယူေအအီးႏုိင္ငံရွိ စာေပခ်စ္ၿမတ္ႏုိးသူမ်ား ၇၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊
အျဖဴေရာင္သံစဥ္အြန္လုိင္းေရဒီယိုမွ တုိက္ရုိက္နားေသာတဆင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါသည္။ မၾကာမွီ မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယိုေခြကုိ အရည္
အေသြးေကာင္းမြန္စြာၿဖန္႔ခ်ိႏုိင္ရန္ စီစဥ္လွ်ကိရွိပါသည္။

""

''

က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားအား
ေထာက္ပံ့လွဳဒါန္းၿခင္း

ကႏၱ ရ ၀ႆလူ မ ႈ ေ ရွ ႕ ေဆာင္ အ သင္ း သည္ က်န္ း မာေရးခ်ိ ဳ ႕တဲ ့ ေ နေသာ စာေရးဆရာၾကီ း မ်ားၿဖစ္ သ ည္ ့ ဆရာနတ္ ႏ ြ ယ ္ ၊
ဆရာေမာင္လင္းယုန္(ရွမ္းၿပည္)၊ ဆရာေဒါက္တာေငြစုိးတုိ႔အား တစ္ဦးလွ်င္ ၂ သိန္းစီၿဖင့္ ပံ့ပုိးလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္
အသင္းႏွင့္အတူ အဓိက အားၿဖည့္ခဲ့သူမွာ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ ၿဖစ္ပါသည္။ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳသည္ ဒူဘုိင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ စာေပေဟာေၿပာပြဲ၌
သူ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ကာ အလွဴေငြ မတည္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳႏွင့္အတူ ဒူဘုိင္းအေၿခစုိက္
ဘေလာ့ဂါ ေနလင္းခ်မ္း၏ စာေရးဆရာေပါင္းစုံေဟာေၿပာပြဲစုစည္းမႈ စီဒီေရာင္းရေငြ၊ စာေရးဆရာ ဧကံၿဖိဳး၏ လုံးခ်င္း၀တၳဳစာအုပ္ေရာင္းရေငြ
မ်ားၿဖင့္ ထုိသုိ႔လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနားကုိ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စီတီးစတားဟုိတယ္၌

က်င္းပခဲ့ရာ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ကႏၱာရ၀ႆအသင္း၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

42

Photo Essay

a
l
,

;
D
t
t

Photo Essay

a
l
,

;
D
t
t

Gadget World

XBOX 360 (KINECT)
“ X BOX “ လို႔ေျပာရင္ Gamer ေလာကမွာရွိသူတိုင္း သိမွာပါ။
Nintendo Wii နဲ႕ Play Station Move တို႔ကို တုန္လႈပ္
ေခ်ာက္ျခားေစခဲ့ၿပီး ဂိမ္းေလာကကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ XBOX Kinect, သူတို႔အေခၚ “You are the Controller” ကို ဒီတစ္ပါတ္မွာ
ေလ့လာ ၾကည့္ၾကရေအာင္...။

ေမလ၊ ၂ဝဝ၉ မွာ Microsoft ကေန သတင္း တစ္စြန္းတစ္စ
ထြက္လာတဲ့ “ အနာဂတ္ Motion-Pack “ ဟာ ဂိမ္းေလာကမွာ
သာမက၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ေလာကကိုပါ ေတာ္ေတာ္ ဂယက္ရိုက္ေစခဲ့
ပါတယ္။
E3

Press

ေနာက္တစ္လေလာက္မွာေတာ့
Conference

မွာ

အနာဂတ္

Microsoft

က
XBOX Kinect ဝယ္လာၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ box ကို ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔

ဂိမ္းေလာကထဲကို
ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။

XBOX 360 console ၊ Kinect Sensor ၊ Power cord ၊ Power

ဂိမ္းေလာကမွာ ဆယ္စုႏွစ္ရဲ႕ သုံးပုံ တစ္ပုံေလာက္ ၿငိမ္သက္ေနတဲ့

supply ၊ Composite AV cable ၊ Wireless Controller တို႔ကို

Microsoft ဟာ ဇြန္လ၊ ၂ဝ၁ဝ မွာေတာ့ ဒီနည္းပညာကို Kinect

Instruction manual နဲ႔အတူေတြ႕ရမွာပါ။ XBOX 360 con-

လို႔ တရားဝင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ၁ဝ

sole ကိုေဘးနားမွာခ်၊ Kinect Sensor ကို တီဗီရဲ႕ အေပၚ (သို႔)

ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရာက္ ပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ေအာက္မွာ ေနရာခ်လိုက္ၿပီးတာနဲ႔ သင္ဟာ ကစားဖို႔အဆင္သင့္

သယ္ေဆာင္လာမယ့္

သူတို႔ရဲ႕

နည္းပညာကို

ျဖစ္ေနပါၿပီ။ You are the controller လို႔ေျပာထားတဲ့ အတိုင္း
ဂိမ္းေဆာ့ဖို႔အတြက္

အဓိကလိုအပ္ခ်က္

ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ သင္ကိုယ္တိုင္ရယ္ ..၊ၿပီးေတာ့ကစားဖို႔ေနရာရယ္ပါပဲ။
Kinect Sensor ေရွ႕မွာမတ္တပ္ရပ္ၿပီး တီဗီဖန္သားျပင္ေပၚမွာ
ေပၚလာတဲ့ ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း လက္ႏွစ္ဖက္ကို အေပၚေျမွာက္၊
ေဘးခ်၊

ေဝ႔ကာရမ္းကာနဲ႕

ေျခေထာက္ႏွစ္ဘက္ကို

စီးခ်က္

က်က် လိုက္ေရြ႕ေနတာနဲ႔ သင္ဟာ ဂိမ္းတစ္ခုလုံးကို ကိုယ္နဲ႔
တစ္သားတည္း

က်ၿပီး

ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီးသား

ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ကဲ…..

ဘယ္ေလာက္ လြယ္ကူၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား
ကစားရတဲ့ ဂိမ္းကစားနည္း ျဖစ္ပါသလဲ။ ပုံမွန္ အားကိုးေနက် ၾကားခံ
remote ေတြလုံးဝ မလိုဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ခႏၱာကိုယ္နဲ႔ စိတ္တိုင္းက် control လုပ္ၿပီး ကစားေနရတာက စိတ္ေက်နပ္စရာအသစ္တစ္ခုပါ။

Kinect Sensor က သင္ရဲ့ အသံနဲ႔ မ်က္ႏွာကို recognition
လုပ္ထားတာျဖစ္လို႕ တစ္ခါ register လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ အလြယ္တကူ
ကစားႏိုင္ပါတယ္။ Kinect Sensor ရဲ့ အၿခား အားသာခ်က္ကေတာ့

45

Gadget World
ကစားသူရဲ႕

ခႏၱာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို

အားအင္အသုံးျပဳမႈ

စတဲ့

နားလည္ဖတ္ရႈႏိုင္ၿပီး၊
ကိုယ္ရဲ႕ပါဝင္ကစားေနမႈကို

ျမန္ဆန္ႏႈန္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အခ်ိန္ေလးကို ဖန္တီး ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရး

အေသးစိတ္လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကအစ ေလ့က်င့္ခန္း
ဂိမ္းထဲကို
ပိုၿပီး

လုပ္ခ်င္တဲ့၊

ဝိတ္ခ်ခ်င္တဲ့

ကိုကို၊

ပ်ဳိပ်ဳိေတြ

ျပန္ပို႔ေပးတာေၾကာင့္ အတြက္လည္း နာရီဝက္ေလာက္သာ ဂိမ္းကစား ၾကည့္လုိက္ပါ။

တိက်ေစတာပါပဲ။

Sensor ေခၽြးတၿပိဳက္ၿပိဳက္က်ၿပီး

အေၾကာအခ်င္ေတြလည္းေျပ၊

က ဓါတ္ပုံေရာ ဗီဒီယိုပါရိုက္ေပးၿပီး အလိုအေလွ်ာက္ Memo- အေညာင္း အညာေတြပါ သက္သာသြားပါလိမ့္ဦၤးမယ္။ ေႏြရာသီ
ry ထဲမွာ သိမ္းထားေပးလို႔ ကိုယ္ဂိမ္းကစားထားတဲ့ ပုံေတြကို ကႏၱာရ အပူခ်ိန္မွာ အိမ္ထဲမွာေနၿပီး၊ ကိုယ္လက္လုပ္ရွားလုပ္ဖို႔
ျပန္ပဲၾကည့္ၾကည့္၊

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ပဲရွယ္ရွယ္

အဆင္ေျပေစ အေကာင္းဆုံး အစားထုိး ဂိမ္းပါပဲ။

ပါေသးတယ္။ ေနာက္ဆုံး ႏိုင္ငံရပ္ျခားက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ online ကစားခ်င္သလား။ ဒါလည္း စိတ္တုိင္းက်ေစနုိင္ပါတယ္။
အဲဒီ့အတြက္

Broadband

internet

ႀကိဳးေလးကို

ေနာက္မွာတပ္ၿပီး ကစားရုံပါပဲ။

console

XBOX 360 Kinect ready pack ကို ဂိမ္းတစ္ခု အပိုေပးၿပီး လက္ရွိ
ေရာင္းေနတဲ့ ေစ်းကေတာ့ (1680. Dhs)ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာပါတဲ့
XBOX 360 console ရဲ့ memory ကေတာ့ 4GB Standard ပါ။
Memory မ်ားမ်ား လိုခ်င္ရင္လည္း 20 GB အစရွိသျဖင့္ ရွိၿပီး

ကေလးေတြ ဂိမ္းကစားလုိ႔ အေညာင္းအညာမိမွာ စိုးရိမ္ေနတဲ့ ေစ်းကေတာ့ ပိုေပးရမွာပါ။ XBOX 360 ဂိမ္းတိုင္းေတာ့ Kiမိဘေတြ အတြက္လည္း အခုမွပဲ စိတ္သက္သာရာ ရတဲ့အျပင္ nect Sensor နဲ႔တြဲၿပီး ကစားလို႔ မရေသးပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းတို႔
player
အားလုံး

တစ္ေယာက္၊

ႏွစ္ေယာက္သာမက

ပါဝင္ကစားလို႔ရတဲ့ဂိမ္းေတြ

ရွိတာေၾကာင့္

မိသားစု က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္

ဂိမ္းကစားနည္းကို

မိသားစု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

46

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါေစဟု

Have your say
အယ္ဒီတာထံေပးစာ (၁)
[ေရြေ
ႊ ရာင္စဥ္သ႔ို အိႏယ
ိၵ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ပါရဂူဘယ
႔ဲြ ရ
ူ န္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ရခုင
ိ တ
္ င
ိ ု း္ ရင္းသား
ဆရာေတာ္ အရွင္နႏၵသာရထံမွ ေပးစာတစ္ေစာင္]

ယူေအအီႏုိင္ငံမွ ေရႊျမန္မာမိသားစုမ်ားထံသုိ႔
ယူေအအီးႏုင
ိ င
္ မ
ံ ာွ ရွၾိ ကတဲ့ ေရႊျမန္မာမိသားစုရ႕ဲ မြနျ္ မတ္လတ
ွ ေ
့ဲ စတနာ၊ သဒၶါတရားေတြန႔ဲ
ဦးဇင္းရဲ႕ပညာသင္

စရိတက
္ ို

ေထာက္ပလ
ံ့ ဴွ ဒါန္းၾကတဲအ
့ တြက္

ဦးဇင္းလည္းစိတေ
္ အး

ခ်မ္းသာစြာ ပညာသင္ၾကားေနႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။ အထူးလည္းေက်းဇူးတင္ရပ
ိွ ါတယ္။ ေရႊျမန္မာ
မိသားစုဟာ

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြငး္ မွာ

လူမေ
ႈ ရး၊

ဘာသာေရးအတြက္

ေကာင္းျမတ္တ့ဲ

ကုသလ
ို ဒ
္ ါန လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ေတြ ျပဳေနၾကတာကုိ ဓာတ္ပေ
ံု တြမတ
ွ ဆင့္ ျမင္ေတြရ
႔ တဲအ
့ ခါ
အလြနအ
႔္ လြန္

ဝမ္းေျမာက္ပတ
ီ ျိ ဖစ္ရပါတယ္။

ေရႊျမန္မာမိသားစုရ႕ဲ

စည္းလုးံ ညီညတ
ြ မ
္ ႈ

အင္အားနဲ႔ ေထာက္ပလ
့ ံ ဴွ ဒါန္းမႈတေ
႔ ိ ု ၾကာင့္ ရဟန္း၊ ရွငလ
္ ၊ူ ပုဂဳၢလ
ိ ္ အေပါင္းတုဟ
႔ ိ ာ စိတခ
္ ်မ္းသာမႈကို
အမွနပ
္ င္ရရွၾိ ကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလားတူ လူမေ
ႈ ရး၊ ဘာသာေရး က႑အသီးသီးတုမ
႔ိ ာွ
လွဴဒါန္း လုပေ
္ ဆာင္ေပးေနၾကတဲ့ ေရႊျမန္မာမိသားစုဟာလည္း၊ ကုယ
ိ က
္ ်န္းမာ၊ စိတခ
္ ်မ္းသာ
ၾကၿပီး၊ လုအ
ိ င္ဆႏၵအဝဝတုႏ
႔ိ င
ွ ့္ ျပည္စ
့ ၍
ံု ေအးျမသာယာ ရွၾိ ကပါေစလု႔ိ ဦဇင္းေမတၱာပုသ
႔ိ
လုက
ိ ပ
္ ါတယ္။
ေမတၱာျဖင့္………………
အရွင္နႏၵသာရ

D
O
GO EWS
N

KNOWLEDGE WORKSHOP
ကႏၱာရဝႆအသင္း၏ Knowledge Workshop အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ
Photoshop စကားဝိုင္းကို ေမလ (၂၀)ရက္ ေသာၾကာေန႔ တြင္
ေန႔လည္ (၂း၀၀)နာရီမွ (၅း၀၀)နာရီထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယူေအအီးေရာက္
ေရႊျမန္မာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအား သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။
ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ လူဦးေရ ကန္႔သက္ထားရပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား
kandaryawuttha@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္

47

Have your say
အယ္ဒီတာထံေပးစာ (၂)
[ကႏၱာရ၀ႆ လူမေ
ႈ ရွ႕ေဆာင္အသင္းမွ တြဖ
ဲ က္အေထြေထြ အတြငး္ ေရးမႈးၿဖစ္သူ မဥမၼာလႈင
ိ သ
္ ည္ ယခုႏစ
ွ ္ ဇန္န၀ါရီႏင
ွ ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ား
အတြငး္ ၿမန္မာၿပည္သ႔ို ခြငၿ့္ ပန္စဥ္ ေခတၱ သီလရွင္ ၀တ္ခပ
့ဲ ါသည္။ ထုအ
ိ ေတြ႕အၾကံဳကုိ လူ၀တ္လၿဲ ပီးခုက
ိ မ
္ ာွ ပင္၊ ယူေအအီးရွိ အကုေ
ိ မာင္ႏမ
ွ မ်ုား
သာဓုေခၚႏုင
ိ ေ
္ စရန္ အတြက္ ေရႊေရာင္စဥ္သ႔ို အီးေမးလ္ေပးပုခ
႔ိ ပ
့ဲ ါသည္]
အျဖစ္ထးူ ပံက
ု ...။
သီလရွင္ဘ၀ (၂)ရက္ျပည့္ျပီး က်ဳိက္ထီးရုိး ေတာင္ေပၚတက္ေတာ့
သီလရွင္မို႔

တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ

ေနရာေပးခံရတာေတြ

အတြက္

ပုထုဇဥ္ပီပီ ေက်နပ္မိခဲ့ ျပန္ပါသည္။ အခ်ိဴ႕ဆုိလွ်င္ ဆရာေလးမို႔
ပုက
ိ ဆ
္ ံ မယူပါဟု ဆုသ
ိ ည္တ
့ င
ို ပ
္ င္။ အင္း ..အလုပမ
္ ်ား ျပဳတ္ခရ
့ဲ င္ေတာ့
သီလရွင္ အျပီး၀တ္သင္၊့ မ၀တ္သင့္ စဥ္းစားဘိ႔ု အေတြးမ်ားကလည္း
တ၀ဲလည္လည္။

ဆရာေလး အလွဴခံပါဆိျု ပီး မုနထ
႔္ ပ
ု လ
္ က
ုိ လ
္ ဴွ တာ အလွဴခံေပးခဲ့

တရားဓမၼ အရိပ္ေအာက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းလွေသာ ဘ၀မွ လူ၀တ္ေၾကာင္

ရပါေသးသည္ ။

အၿဖစ္သုိ႔ ယေန႔ ျပန္ေျပာင္ းခဲ ့ ရ ေလျပီ ။ သီ လရွ င္ ဘ ၀ေလးျဖင္ ့

အကိေ
ု မာင္ႏမ
ွ ေတြကုိ အလြနသ
္ တိရမိပါသည္။ စထိင
ု ရ
္ တဲ့ အခ်ိနက

ခဲ့ ရျခင္း၊ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ၿမတ္ကုိ ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ရျခင္း၊

မနက္(၄)နာရီဆေ
ုိ တာ့ ယူေအအီး စံေတာ္ခ်ိန္ ည(၁)နာရီခ။ဲြ အင္း..

က်ဳိက္ေပါေလာမွဲ႔ရွင္ေတာ္ ဘုရားနွင့္ပဲခူးေရႊေမာေဓာ ဘုရားမ်ား
ေစတီ ေ တာ္ တ ိ ု င ္ း တြ င ္

စိတ္ထ ဲကဒူဘိ ုင ္ းဖက္ လွမ ္ း ေမွ် ာ္ၾကည္ ့လိ ုက ္ ေတာ့ သူတုိ႔ကိစၥႏွင့္

ေရႊ သ ကၤ န ္ း

သူ တု ိ ႔ ေ ပ်ာ္ ေ ပ်ာ္ ၾကီ း

ကပ္ လ ွ ဴ ခဲ ့ ျ ခင္ း ၊ လွ ် ပ္ စ စ္ မ ီ း ပူ ေ ဇာ္ ျ ခင္ း ၊ စာသင္ တ ိ ု က ္ ရ ွ ိ သီ လ ရွ င ္

အၿမင္ အာရု ံ ရ ေနသလု ိ

ဆရာေလး မ်ားအား ဆြမး္ ကပ္ချ့ဲ ခင္း၊ ဆြမး္ ပေဒသာပင္ လွဴခဲျ့ ခင္းႏွင့္

အရႈ ပ ္ ေ တြ လု ပ ္ ၊
ျမင္ ေ ယာင္ မ ိ

အလု ပ ္ ေ တြ ရႈပ္ေနပုံကုိ
ေနျပန္ သ ည္။

ဒါႏွင့္

အားမရေသး၊ အဘူဒါဘီဖက္ စိတ္ေရာက္သြားျပန္ေတာ့လည္း၊

ရိပသ
္ ာရွိ တရားစခန္း ၀င္ေနသူ သံဃာ၊ သီလရွငမ
္ ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ား

ထုန
ိ ည္း၎.. ကုယ
ိ စ
္ က
ီ ယ
ို စ
္ ီ မအားလုက
ိ ပ
္ မ
ံု ်ားက ကုယ
ိ က
့္ သ
ို တိတရ

အား ဆြမး္ အလွဴ ၿပဳခဲရ
့ ျခင္းမ်ားအတြက္ စိတခ
္ ်မ္းသာ ၾကည္ႏးူ မႈ

ရွေ
ိ နတဲ့ သူဟ၍
ူ တစ္ေယာက္မမ
ွ ျမင္။ အင္း ..သူတက
႔ုိ လ
ုိ မ
ြ း္ ေနလိ႔ု ငါ

အထူးရရွခ
ိ ပ
့ဲ ါသည္။ ထုိကုသုိလ္ အစုစုတုိ႔ကုိ ဖခင္ႀကီးအတြက္

တရားမရႏိင
ု ဘ
္ းူ ဟု ႏွလးံု သြငး္ ျပီး၊ စိတက
္ းူ တယ္ စိတက
္ းူ တယ္ျဖင့္

အမွ်ေပးေ၀ခဲ့သလို မိခင္နွင့္မိသားစုမ်ား၊ မိသားစုကဲ့သို႔ စိတ္ထား

အာရံက
ု ျုိ ဖတ္ျပီး ေဖာင္းတယ္ပန
ိ တ
္ ယ္ အတင္းမွတရ
္ ပါေတာ့သည္။

ၾကေသာ အကိုေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုးကိုလည္း ထပ္တူညီမွ်

ညပိင
ု း္ ေရာက္ျပန္ေတာ့တစ္ခါ ကႏၲာရ၀ႆရင္ထးိ ု ကုိလူထက
ြ ျ္ ပးီ သည္ႏင
ွ ့္

ရၾကပါေစေၾကာင္း အမွ်ေပးေ၀ခဲပ
့ ါသည္။

ဆု ိ င ္ မ ွ ာ ခ်က္ ခ ်င္ းလု ပ ္ ဖ ု ိ ႔ ကု ိ လည္ း အာ႐ံ ု ေ ရာက္ ျပန္ေသးသည္။

သီလရွငဘ
္ ၀တြငရ
္ ခ
ိွ က
ို ္ လာေရာက္ဂါ၀ရျပဳသြားသည့္ ေမာင္ငယ္၊
စိတ္ထဲမွ

ေၾသာ္ ဒုကၡ ဒုက.ၡ .။

အားပါးတရ

သုိ႔ေသာ္ျငား သီလေကာင္းခဲ့လို႔ ထင္ပါရဲ႕... (၉)ရက္တိတိ ညစာ

ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးမိပါေသာ္လည္း၊ အျပင္ဖက္မွာေတာ့
ခပ္က်ယ္က်ယ္

လြတ္ခဲ့တာေတာင္ မပိန္မေျခာက္၊ အလွမေပ်ာက္ဘဲ ျပည့္ျဖိဳး

ဆုမေပးၿဖစ္ခဲ့ပါ။

က်က္သေရ စိုစိုေျပေျပႏွင့္ ပို၍ေတာင္၀လာ၊ လွလာေသးတယ္လို႔

သံေယာဇဥ္မ်ား ျဖတ္ရခက္ပက
ုံ
မနက္ဆ၀
ုိ တ္၊ ညဆိခ
ု ၽြတေ
္ လ့ရတ
ိွ ့ဲ

အမ်ားကေျပာၾကျပန္သည္။

လက္စပ
ြ က
္ ပ
ုိ င္ သီလရွင္ မ၀တ္ခင္ညက ခၽြတမ
္ ရခဲ။့ လက္ကဆ
ုိ ပ္ျပာ

၀ိ တ ္ ေ လွ ် ာ့ ဥ ီ း မွ ပ ဲ လ ိ ု ႔

ေကာင္ း မႈ ေ တြ ေ ၾကာင္ ့ ထ င္ ပ ါရဲ ႕ ...၊ မျပန္ ခ င္ ည အထိ ရက္ ေ တြ

အခါခါ ထပ္လးူ တာေတာင္ ခြ်တ္မရျပန္။ ဒါနဲပ
႔ ဲ မနက္အပ
ိ ရ
္ ာက

ဆက္ၿပီးေတာ့ ညစာဖိတ္ထားတာေတြ ကလည္းအျပည့္။ အင္း..

ႏိးု ရင္ေတာ့ လက္ေခ်ာင္းေလးေခ်ာင္ျပီး၊ ကြ်တ္လက
ုိ ်ြ တ္ျငား မနက္ထိ

သူတုိ႔ေတြက ေကၽြးခ်င္ၾကလြန္းလို႔ တကူးတက ဖိတ္ၾကားတာ

ဆက္၀ တ္ထားမိျပန္သည္ ။ သီ လ ရွ င္ ေက်ာင္ း သြ ားရခ်ိ န ္ အ ထိ

ဆုိေတာ့လည္း၊

ခၽြတမ
္ ရခဲျ့ ပန္ေသး။ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ မထူးေတာ့ပါဘူးဆိျု ပီး၊

အလွစားခဲ့ဖုိ႔

ကလည္းမျဖစ္..၊

ေလြးရဖုိ႔သာ ရွိပါေၾကာင္း.....။ ။

အခ်ိ န ္ က လည္ း မရေတာ့ ျ ပီ မ ိ ု ႔ နီ း ရာေစ်းထဲ က ပန္ း ထိ မ ္ ဆ ု ိ င ္
လက္ စ ြ ပ ္ က ိ ု ျ ဖတ္ ပ စ္ လ ိ ု က ္ ရ

မျပန္ ခ င္

စဥ္ း စားမိ ၿ ပီ း မစားေတာ့ ပ ါဘူ း ဆိ ု တ ာေတာင္ ျပဳခဲ ့ တ ဲ ့ ကု သ ိ ု လ ္

ႏူးေနေအာင္ အႀကိမႀ္ ကိမတ
္ က
ုိ ၊္ ခၽြတမ
္ ရျပန္ေသးေတာ့ အလွဆေ
ီ တြ

သု ိ ႔ သ ြ ာ းကာ

တစ္ခ်ီခ်ီျဖင့္

ရိ ပ ္ သ ာ၀င္ တ ဲ ့ ပထမရက္ မနက္ မ ွ ာ ေတာ့ တရားစထိ ု င ္ ရ င္ း

က်ဳိက္ထီးရိုး ဆံေတာ္ရွင္ကို ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ကာ လိုရာဆုပန္

မ၀ေသးေတာ့

ကိုယ့္ကိုလက္အုပ္ေလး

ေပမို႔ ) သေဘာ အက်ၾကီးက်ခဲ့ရပါသည္။

ျပာသုိလျပည့္ည၌ လႏွင့္ၾကယ္တာရာမ်ား စံုလင္ေနသည့္အခ်ိန္

သီလရွင္ပါး

စကားေျပာလွ ် င္ ပ င္

စကားျပန္ေျပာၾကတဲ့အတြက္ (လွဳိင္လွဳိင္လည္းေလ ေလာကီသား

တရားထိုင္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းလွသည့္ ျဖစ္ျခင္း ...။

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႔အတြက္

လူ ၀ တ္ ေ ၾကာင္ မ ်ားႏွ င ္ ့

ဘယ္အရြယ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊

ေန႔စဥ္ (၉)ပါး သီလေဆာက္ တ ည္ ၊ ဘု ရ ားရွ ိ ခိ ု း၊ ေမတၲ ာပု ိ ႔ သ၊

ညီမငယ္၊

ေရာက္တန
ု း္ ကလည္း

ယၾတာ ေျခၾကသည္လား၊ အေၾကာင္း တိက
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ လ
့ဲ လ
႔ုိ ား မသိ..၊

ခ်စ္စြာေသာ အကုိေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးသုိ႔

ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ရျခင္း၊

ေရႊတဂ
ိ ေ
ုံ စတီေတာ္ေပၚ

ေခတၱ မိခင္ေျမေရာက္ ခ်စ္အမ/ ညီမ

ပါေတာ့ သ ည္ ။

48

အ၀သာလွ်င္

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful