P. 1
PANDUAN ALIRAN TUNAI[1]

PANDUAN ALIRAN TUNAI[1]

|Views: 3,495|Likes:
Published by Noorazian Noordin

More info:

Published by: Noorazian Noordin on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

PANDUAN MENGGUNAKAN FAIL EXCEL

Langkah menggunakan fail EXEL
1) PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT DIMASUKKAN DI FAIL PERINCIAN
ALIR TUNAI SAHAJA! MAKLUMAT TERSEBUT AKAN MASUK KE
DALAM FAIL ALIRAN TUNAI DAN UNTUNG RUGI SECARA
AUTOMATIK.
2) Klik “Don’t Update” untuk kali pertama masuk ke fail Perincian Aliran
Tunai. Untuk seterusnya Klik pada “Update”.
LANGKAH #1 Masukkan Jangkaan Jualan Bulanan
TIP : Kirakan jangkaan pendapatan yang boleh didapati
untuk sehari. Contoh: RM 250 x 30 hari = RM 7500.00PERINCIAN ALIRAN KEWANGAN 5 TAHUN


Unjuran Jualan Bulanan 5
Tahun


TAHUN

BULAN
1 2 3 4 5
Januari 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
Febuari 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
Mac 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
April 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
Mei 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
Jun 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
Julai 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
Ogos 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
September 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
Oktober 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
November 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
Desember 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500
JUMLAH 90,000 108,000 126,000 144,000 162,000
PANDUAN MENGGUNAKAN FAIL EXCEL
LANGKAH #2 Masukkan anggaran perbelanjaan bagi
memulakan perniagaan (Perbelanjaan Modal)PERBELANJAAN

Perbelanjaan Modal
(Tetap)

1.1 Pelbagai Deposit :
Deposit Elektrik, Air dan Talipon

600
Deposit Sewa (2+1) @ RM 1000 sebulan

3,000
JUMLAH

3,600

1.2 Pembelian/Perbelanjaan Aset :
Ubahsuai Premis

5,000
Kaunter
Cash Register/Computer

7,500
Meja, Kerusi dll
Air Con

1,000
Talipon/Fax
Sign Board

1,000
CCTVJUMLAH 14,500
PANDUAN MENGGUNAKAN FAIL EXCEL
LANGKAH #3 Masukkan anggaran belian stok pra-operasi
serta anggaran belian setiap bulan. Masukkan juga
sebarang yuran professional sekiranya ada.

Belian Stok

TAHUN

BULAN
1 2 3 4 5

Bulan Pra-operasi (Stok
Awal)
10,000 - - - -
Januari 1500 2000 3,650 4,025 4,450
Febuari 1500 2000 3,650 4,025 4,450
Mac 1500 2000 3,650 4,025 4,450
April 1500 2000 3,650 4,025 4,450
Mei 1500 2000 3,650 4,025 4,450
Jun 1500 2000 3,650 4,025 4,450
Julai 1500 2000 3,650 4,025 4,450
Ogos 1500 2000 3,650 4,025 4,450
September 1500 2000 3,650 4,025 4,450
Oktober 1500 2000 3,650 4,025 4,450
November 1500 2000 3,650 4,025 4,450
Desember 1500 2000 3,650 4,025 4,450
JUMLAH 28,000 24,000 43,800 48,300 53,400Yuran Profesional

Penubuhan Syarikat Sdn Bhd
Yuran Guaman/Legal Documents
JUMLAH -
* Kos penubuhan Perniagaan Milikan Tunggal dianggarkan RM 100
* Kos guaman dan legal documents dianggarkan RM 3000

PANDUAN MENGGUNAKAN FAIL EXCEL
LANGKAH #4 Masukkan anggaran perbelanjaan pengurusan
setiap bulan. Masukkan juga sebarang caj perkhidmatan
pinjaman bulanan sekiranya ada.

ITU SAHAJA YANG ANDA PERLU MASUKKAN. YANG LAINNYA AKAN
MASUK SECARA SENDIRI.
Perbelanjaan Pengurusan Bulanan

TAHUN

PERKARA
1 2 3 4 5
Promosi & Pengiklanan 500 550 550 550 550
Royalti
Gaji Pekerja 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
EPF & SOCSO 325 325 325 325 325
Sewa Kedai 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Utiliti 500 500 500 500 500
Perjalanan/Pengangkutan 100 110 120 120 120
Alatulis/Perubatan 200 200 200 200 200
Audit/Setiausaha 100 100 100 100 100

Penyelenggaraan/Keselamatan
Premis
100 100 100 100 100
Insurans (Tahunan) 300 300 300 300 300
Latihan & Kemajuan
Luar Jangka 250 250 150 150 100
JUMLAH 5,875 5,935 5,845 5,845 5,795


CAJ PERKHIDMATAN PINJAMAN

Jumlah Pinjaman (RM) Caj (RM) / Bulan
70 000 - 100 000 330
100 001 - 125 000 420
125 001 - 150 000 500
150 001 - 175 000 580
175 001 - 200 000 670
P
A
N
D
U
A
N

M
E
N
G
G
U
N
A
K
A
N

F
A
I
L

E
X
C
E
LC
O
N
T
O
H

P
R
O
F
O
R
M
A

A
L
I
R
A
N

K
E
W
A
N
G
A
N

B
U
L
A
N
A
N

T
A
H
U
N

P
E
R
T
A
M
A
B
U
L
A
N

(

R
M

)


P
r
a
-
o
p
e
r
a
s
i

J
a
n

F
e
b

M
a
c

A
p
r

M
e
i

J
u
n

J
u
l

O
g
o

S
e
p

O
k
t

N
o
v

D
e
s

J
U
M
L
A
H

W
A
N
G

M
A
S
U
KM
o
d
a
l

S
e
n
d
i
r
i

0

0

P
i
n
j
a
m
a
n

P
U
N
B

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

J
u
a
l
a
n

T
u
n
a
i


7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

9
0
,
0
0
0

J
U
M
L
A
H

W
A
N
G

M
A
S
U
K

3
0
,
0
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

1
2
0
,
0
0
0
W
A
N
G

K
E
L
U
A
RB
e
l
i
a
n

S
t
o
k

T
u
n
a
i

1
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
8
,
0
0
0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

P
e
m
a
s
a
r
a
nY
u
r
a
n

F
r
a
n
c
a
i
s

0

0

P
r
o
m
o
s
i

&

P
e
n
g
i
k
l
a
n
a
n


5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

6
,
0
0
0

R
o
y
a
l
t
i


0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

P
e
n
g
u
r
u
s
a
nG
a
j
i

P
e
k
e
r
j
a


2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

3
0
,
0
0
0

E
P
F

&

S
O
C
S
O


3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
,
9
0
0

S
e
w
a

K
e
d
a
i


1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

U
t
i
l
i
t
i5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

6
,
0
0
0

P
e
r
j
a
l
a
n
a
n
/
P
e
n
g
a
n
g
k
u
t
a
n


1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
,
2
0
0

A
l
a
t
u
l
i
s
/
P
e
r
u
b
a
t
a
n


2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
,
4
0
0

A
u
d
i
t
/
S
e
t
i
a
u
s
a
h
a


1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
,
2
0
0

P
e
n
y
e
l
e
n
g
g
a
r
a
a
n
/
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n

P
r
e
m
i
s


1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
,
2
0
0

I
n
s
u
r
a
n
s

(
T
a
h
u
n
a
n
)

3
0
0

3
0
0

P
A
N
D
U
A
N

M
E
N
G
G
U
N
A
K
A
N

F
A
I
L

E
X
C
E
L


L
a
t
i
h
a
n

&

K
e
m
a
j
u
a
n


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L
u
a
r

J
a
n
g
k
a


2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

3
,
0
0
0

Y
u
r
a
n

P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l


0

Y
u
r
a
n

L
a
t
i
h
a
n

P
U
N
B


0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

K
e
w
a
n
g
a
nC
a
j

P
e
r
k
h
i
d
m
a
t
a
n


1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
,
5
0
0

B
a
y
a
r
a
n

P
i
n
j
a
m
a
n

(
p
r
i
n
c
i
p
a
l
)

3
5
7

3
5
7

3
5
7

3
5
7

3
5
7

3
5
7

3
5
7

3
5
7

3
5
7

3
,
2
1
4
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

M
o
d
a
lP
e
m
b
e
l
i
a
n
/
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

A
s
e
t

1
4
,
5
0
0

1
4
,
5
0
0

P
e
r
b
a
g
a
i

d
e
p
o
s
i
t

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

J
U
M
L
A
H

W
A
N
G

K
E
L
U
A
R

2
8
,
4
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

7
,
5
5
7

7
,
5
5
7

7
,
5
5
7

7
,
5
5
7

7
,
5
5
7

7
,
5
5
7

7
,
5
5
7

7
,
5
5
7

7
,
5
5
7

1
1
8
,
0
1
4
L
E
B
I
H
A
N
/
K
U
R
A
N
G
A
N


1
,
6
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

-
5
7

-
5
7

-
5
7

-
5
7

-
5
7

-
5
7

-
5
7

-
5
7

-
5
7

1
,
9
8
6

B
A
K
I

A
W
A
L


1
,
6
0
0

1
,
9
0
0

2
,
2
0
0

2
,
5
0
0

2
,
4
4
3

2
,
3
8
6

2
,
3
2
9

2
,
2
7
1

2
,
2
1
4

2
,
1
5
7

2
,
1
0
0

2
,
0
4
3


B
A
K
I

A
K
H
I
R

1
,
6
0
0

1
,
9
0
0

2
,
2
0
0

2
,
5
0
0

2
,
4
4
3

2
,
3
8
6

2
,
3
2
9

2
,
2
7
1

2
,
2
1
4

2
,
1
5
7

2
,
1
0
0

2
,
0
4
3

1
,
9
8
6

1
,
9
8
6

P
A
N
D
U
A
N

M
E
N
G
G
U
N
A
K
A
N

F
A
I
L

E
X
C
E
LC
O
N
T
O
H

P
R
O
F
O
R
M
A

A
L
I
R
A
N

K
E
W
A
N
G
A
N

L
I
M
A

T
A
H
U
N

T
A
H
U
N

(

R
M

)


1

2

3

4

5

J
U
M
L
A
H

W
A
N
G

M
A
S
U
KM
o
d
a
l

S
e
n
d
i
r
i

0

0

P
U
N
B

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

J
u
a
l
a
n

T
u
n
a
i

9
0
,
0
0
0

1
0
8
,
0
0
0

1
2
6
,
0
0
0

1
4
4
,
0
0
0

1
6
2
,
0
0
0

6
3
0
,
0
0
0

J
U
M
L
A
H

W
A
N
G

M
A
S
U
K

1
2
0
,
0
0
0

1
0
8
,
0
0
0

1
2
6
,
0
0
0

1
4
4
,
0
0
0

1
6
2
,
0
0
0

6
6
0
,
0
0
0
W
A
N
G

K
E
L
U
A
RB
e
l
i
a
n

S
t
o
k

T
u
n
a
i

2
8
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

4
3
,
8
0
0

4
8
,
3
0
0

5
3
,
4
0
0

1
9
7
,
5
0
0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

P
e
m
a
s
a
r
a
nY
u
r
a
n

F
r
a
n
c
a
i
s

0

0

0

6
,
0
0
0

0

0

0

0

6
,
0
0
0

P
E
R
K
A
R
A

0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

2
6
,
4
0
0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

P
e
n
g
u
r
u
s
a
n0

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

1
5
0
,
0
0
0

P
r
o
m
o
s
i

&

P
e
n
g
i
k
l
a
n
a
n

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

1
9
,
5
0
0

R
o
y
a
l
t
i

1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

G
a
j
i

P
e
k
e
r
j
a

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

E
P
F

&

S
O
C
S
O

1
,
2
0
0

1
,
3
2
0

1
,
4
4
0

1
,
4
4
0

1
,
4
4
0

6
,
8
4
0

S
e
w
a

K
e
d
a
i

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

1
2
,
0
0
0

U
t
i
l
i
t
i


1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

6
,
0
0
0

P
e
r
j
a
l
a
n
a
n
/
P
e
n
g
a
n
g
k
u
t
a
n

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

6
,
0
0
0

A
l
a
t
u
l
i
s
/
P
e
r
u
b
a
t
a
n

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

1
,
5
0
0

P
A
N
D
U
A
N

M
E
N
G
G
U
N
A
K
A
N

F
A
I
L

E
X
C
E
L

A
u
d
i
t
/
S
e
t
i
a
u
s
a
h
a

0

0

0

0

0

0

P
e
n
y
e
l
e
n
g
g
a
r
a
a
n
/
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n

P
r
e
m
i
s

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
2
0
0

1
0
,
8
0
0

Y
u
r
a
n

P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l

0

0

Y
u
r
a
n

L
a
t
i
h
a
n

P
U
N
B

0

0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

K
e
w
a
n
g
a
nC
a
j

P
e
r
k
h
i
d
m
a
t
a
n

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

7
,
5
0
0

B
a
y
a
r
a
n

P
i
n
j
a
m
a
n

(
p
r
i
n
c
i
p
a
l
)

3
,
2
1
4

4
,
2
8
6

4
,
2
8
6

4
,
2
8
6

4
,
2
8
6

2
0
,
3
5
7
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

M
o
d
a
lP
e
m
b
e
l
i
a
n
/
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

A
s
e
t

1
4
,
5
0
0

1
4
,
5
0
0

P
e
r
b
a
g
a
i

d
e
p
o
s
i
t

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

J
U
M
L
A
H

W
A
N
G

K
E
L
U
A
R

1
1
8
,
0
1
4

9
7
,
7
0
6

1
1
6
,
4
2
6

1
2
0
,
9
2
6

1
2
5
,
4
2
6

5
7
8
,
4
9
7
L
E
B
I
H
A
N
/
K
U
R
A
N
G
A
N


1
,
9
8
6

1
0
,
2
9
4

9
,
5
7
4

2
3
,
0
7
4

3
6
,
5
7
4

8
1
,
5
0
3

B
A
K
I

A
W
A
L


1
,
9
8
6

1
2
,
2
8
0

2
1
,
8
5
4

4
4
,
9
2
9


B
A
K
I

A
K
H
I
R

1
,
9
8
6

1
2
,
2
8
0

2
1
,
8
5
4

4
4
,
9
2
9

8
1
,
5
0
3

8
1
,
5
0
3


P
A
N
D
U
A
N

M
E
N
G
G
U
N
A
K
A
N

F
A
I
L

E
X
C
E
L

P
R
O
F
O
R
M
A

U
N
T
U
N
G

R
U
G
I

B
U
L
A
N
A
N

T
A
H
U
N

P
E
R
T
A
M
A

B
U
L
A
N


P
r
a
-
o
p
e
r
a
s
i

J
a
n

F
e
b

M
a
c

A
p
r

M
e
i

J
u
n

J
u
l

O
g
o

S
e
p

O
k
t

N
o
v

D
e
s

J
U
M
L
A
H

J
u
m
l
a
h

J
u
a
l
a
n


7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

9
0
,
0
0
0

J
u
m
l
a
h

B
e
l
i
a
n

1
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
8
,
0
0
0

U
N
T
U
N
G

K
A
S
A
R

-
1
0
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
2
,
0
0
0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

P
e
m
a
s
a
r
a
nP
r
o
m
o
s
i

&

P
e
n
g
i
k
l
a
n
a
n


5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

6
,
0
0
0

R
o
y
a
l
t
i


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

P
e
n
g
u
r
u
s
a
nG
a
j
i

P
e
k
e
r
j
a


2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

3
0
,
0
0
0

E
P
F

&

S
O
C
S
O


3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
,
9
0
0

S
e
w
a

K
e
d
a
i


1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

U
t
i
l
i
t
i5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

6
,
0
0
0

P
e
r
j
a
l
a
n
a
n
/
P
e
n
g
a
n
g
k
u
t
a
n


1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
,
2
0
0

A
l
a
t
u
l
i
s
/
P
e
r
u
b
a
t
a
n


2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
,
4
0
0

A
u
d
i
t
/
S
e
t
i
a
u
s
a
h
a


1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
,
2
0
0

P
e
n
y
e
l
e
n
g
g
a
r
a
a
n
/
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n

P
r
e
m
i
s


1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
,
2
0
0

I
n
s
u
r
a
n
s

(
T
a
h
u
n
a
n
)

3
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
0
0

L
a
t
i
h
a
n

&

K
e
m
a
j
u
a
n


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L
u
a
r

J
a
n
g
k
a


2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

3
,
0
0
0

Y
u
r
a
n

P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y
u
r
a
n

L
a
t
i
h
a
n

P
U
N
B0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0P
A
N
D
U
A
N

M
E
N
G
G
U
N
A
K
A
N

F
A
I
L

E
X
C
E
L
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

K
e
w
a
n
g
a
n


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C
a
j

P
e
r
k
h
i
d
m
a
t
a
n


1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
,
5
0
0

S
u
s
u
t
n
i
l
a
i


0

A
m
o
t
i
s


0

0

0


J
U
M
L
A
H

P
E
R
B
E
L
A
N
J
A
A
N

3
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

5
,
7
0
0

6
8
,
7
0
0
U
N
T
U
N
G
/
R
U
G
I

B
E
R
S
I
H

S
E
B
E
L
U
M

C
U
K
A
I

-
1
0
,
3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

-
6
,
7
0
0

U
N
T
U
N
G
/
R
U
G
I

T
E
R
K
U
M
P
U
L

S
E
B
E
L
U
M

C
U
K
A
I

-
1
0
,
3
0
0

-
1
0
,
0
0
0

-
9
,
7
0
0

-
9
,
4
0
0

-
9
,
1
0
0

-
8
,
8
0
0

-
8
,
5
0
0

-
8
,
2
0
0

-
7
,
9
0
0

-
7
,
6
0
0

-
7
,
3
0
0

-
7
,
0
0
0

-
6
,
7
0
0

C
U
K
A
I

(
2
8
%
)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
U
N
T
U
N
G
/
R
U
G
I

S
E
L
E
P
A
S

C
U
K
A
I

-
1
0
,
3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

-
6
,
7
0
0

U
N
T
U
N
G
/
R
U
G
I

T
E
R
K
U
M
P
U
L

S
E
L
E
P
A
S

C
U
K
A
I

-
1
0
,
3
0
0

-
1
0
,
0
0
0

-
9
,
7
0
0

-
9
,
4
0
0

-
9
,
1
0
0

-
8
,
8
0
0

-
8
,
5
0
0

-
8
,
2
0
0

-
7
,
9
0
0

-
7
,
6
0
0

-
7
,
3
0
0

-
7
,
0
0
0

-
6
,
7
0
0P
A
N
D
U
A
N

M
E
N
G
G
U
N
A
K
A
N

F
A
I
L

E
X
C
E
L


P
R
O
F
O
R
M
A

U
N
T
U
N
G

R
U
G
I

L
I
M
A

T
A
H
U
N
T
A
H
U
N


1

2

3

4

5

J
U
M
L
A
H

J
u
m
l
a
h

J
u
a
l
a
n

9
0
,
0
0
0

1
0
8
,
0
0
0

1
2
6
,
0
0
0

1
4
4
,
0
0
0

1
6
2
,
0
0
0

6
3
0
,
0
0
0

J
u
m
l
a
h

B
e
l
i
a
n

2
8
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

4
3
,
8
0
0

4
8
,
3
0
0

5
3
,
4
0
0

1
9
7
,
5
0
0

U
N
T
U
N
G

K
A
S
A
R

6
2
,
0
0
0

8
4
,
0
0
0

8
2
,
2
0
0

9
5
,
7
0
0

1
0
8
,
6
0
0

4
3
2
,
5
0
0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

P
e
m
a
s
a
r
a
nP
r
o
m
o
s
i

&

P
e
n
g
i
k
l
a
n
a
n

6
,
0
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

6
,
6
0
0

3
2
,
4
0
0

R
o
y
a
l
t
i

0

0


0

0

0
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

P
e
n
g
u
r
u
s
a
nG
a
j
i

P
e
k
e
r
j
a

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

1
5
0
,
0
0
0

E
P
F

&

S
O
C
S
O

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

1
9
,
5
0
0

S
e
w
a

K
e
d
a
i

1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

U
t
i
l
i
t
i


6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

P
e
r
j
a
l
a
n
a
n
/
P
e
n
g
a
n
g
k
u
t
a
n

1
,
2
0
0

1
,
3
2
0

1
,
4
4
0

1
,
4
4
0

1
,
4
4
0

6
,
8
4
0

A
l
a
t
u
l
i
s
/
P
e
r
u
b
a
t
a
n

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

1
2
,
0
0
0

A
u
d
i
t
/
S
e
t
i
a
u
s
a
h
a

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

6
,
0
0
0

P
e
n
y
e
l
e
n
g
g
a
r
a
a
n
/
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n

P
r
e
m
i
s

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

6
,
0
0
0

I
n
s
u
r
a
n
s

(
T
a
h
u
n
a
n
)

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
,
6
0
0

3
0
0

4
,
8
0
0

L
a
t
i
h
a
n

&

K
e
m
a
j
u
a
n

0

0

0

0

0

0

L
u
a
r

J
a
n
g
k
a

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
2
0
0

1
0
,
8
0
0

Y
u
r
a
n

P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l


0

0

Y
u
r
a
n

L
a
t
i
h
a
n

P
U
N
B


0

0
P
A
N
D
U
A
N

M
E
N
G
G
U
N
A
K
A
N

F
A
I
L

E
X
C
E
L
P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

K
e
w
a
n
g
a
nC
a
j

P
e
r
k
h
i
d
m
a
t
a
n

1
,
5
0
0

0

4
,
2
8
6

1
,
5
0
0

3
,
6
0
0

1
0
,
8
8
6

S
u
s
u
t
n
i
l
a
i

0

9
5
0

9
5
0

9
5
0

9
5
0

3
,
8
0
0

A
m
o
t
i
s

0

0

0

0

0

0
J
U
M
L
A
H

P
E
R
B
E
L
A
N
J
A
A
N

6
8
,
7
0
0

6
8
,
8
7
0

7
2
,
0
7
6

7
2
,
5
9
0

7
0
,
7
9
0

3
5
3
,
0
2
6
U
N
T
U
N
G
/
R
U
G
I

B
E
R
S
I
H

S
E
B
E
L
U
M

C
U
K
A
I

-
6
,
7
0
0

1
5
,
1
3
0

1
0
,
1
2
4

2
3
,
1
1
0

3
7
,
8
1
0

7
9
,
4
7
4

U
N
T
U
N
G
/
R
U
G
I

T
E
R
K
U
M
P
U
L

S
E
B
E
L
U
M

C
U
K
A
I

-
6
,
7
0
0

8
,
4
3
0

1
8
,
5
5
4

4
1
,
6
6
4

7
9
,
4
7
4

C
U
K
A
I

(
1
2
%
)

0

1
,
8
1
6

1
,
2
1
5

2
,
7
7
3

4
,
5
3
7

1
0
,
3
4
1
U
N
T
U
N
G
/
R
U
G
I

S
E
L
E
P
A
S

C
U
K
A
I

-
6
,
7
0
0

1
3
,
3
1
4

8
,
9
0
9

2
0
,
3
3
7

3
3
,
2
7
3

6
9
,
1
3
3

U
N
T
U
N
G
/
R
U
G
I

T
E
R
K
U
M
P
U
L

S
E
L
E
P
A
S

C
U
K
A
I

-
6
,
7
0
0

6
,
6
1
4

1
5
,
5
2
4

3
5
,
8
6
1

6
9
,
1
3
3


000 600 3.000 1.000 3.500 .000 7.2 Pembelian/Perbelanjaan Aset : Ubahsuai Premis Kaunter Cash Register/Computer Meja.PANDUAN MENGGUNAKAN FAIL EXCEL LANGKAH #2 Masukkan anggaran perbelanjaan bagi memulakan perniagaan (Perbelanjaan Modal) PERBELANJAAN Perbelanjaan Modal (Tetap) 1. Air dan Talipon Deposit Sewa (2+1) @ RM 1000 sebulan JUMLAH 1.1 Pelbagai Deposit : Deposit Elektrik.500 5. Kerusi dll Air Con Talipon/Fax Sign Board CCTV 1.600 JUMLAH 14.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->