Manual Pengurusan Kurikulu

PPDBS

PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK TAHUN ____________ PENGENALAN Pengurusan strategik merupakan satu proses formulasi, pelaksanaan dan penilaian tindakan-tindakan yang akan memastikan organisasi berupaya mencapai objektifnya (David, 1986). Perancangan strategik pula sebagai proses merancang hala tuju organisasi . Empat soalan strategik utama adalah: Di manakan kita sekarang ? Ke mana hendak ditujui ? Bagaimanakah cara mencapai tujuan/objektif ? Bagaimanakah kita tahu kita telah mencapai ? Di peringkat sekolah, Perancangan Strategik Peningkatan Akademik 5 Tahun (PSPA) telah disediakan dari tahun 2006 hingga 2010. Dokumen PSPA ini perlu sentiasa dirujuk dalam perancangan peningkatan akademik tahun semasa. Pelan tindakan yang dirancang perlu dilaksanakan oleh panitia mata pelajaran masing-masing dan pengawalan dan penilaian keberkesanan program dan aktiviti mestilah dilaksanakan oleh pihak pengurusan sekolah.Walau bagaimana pun , perancangan strategik semasa terutamanya pelan tindakan mungkin berubah daripada pelan asal kerana sumber manusia dan sistem berubah mengikut masa. Oleh itu, panitia mata pelajaran dicadangkan membina satu perancangan strategik peningkatan akademik yang lebih komprehensif mengikut kesesuaian perubahan semasa. Di bawah ini disertakan contoh kerangka penulisan PSPA semasa untuk rujukan panitia mata pelajaran.

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pendahuluan Visi Misi Panitia Objektif Ahli Jawatankuasa Sasaran Pencapaian UPSR/PMR/SPM/STPM 7. Isu-isu Stratetgik 8. Analisis SWOT 9. Matlamat Strategik 10. Strategi,Pelan Taktikal dan Pelan Operasi 11. Pelan Kontigensi

1

memberi penekanan kepada fakta dan istilah sains di samping memantapkan kemahiran proses sains serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan harian 2 .memberikan inspirasi kepada semua warga untuk bekerjasama mencapai matlamat Bermakna. boleh dipercayai dan menarik CIRI-CIRI VISI • • Berasaskan realiti semasa Berupaya mendorong.boleh dicapai dan mudah difahami CONTOH VISI Y adalah sebuah sekolah cemerlang di daerah Z pada tahun 2010 • 3.0 PENDAHULUAN • • • PSPA semasa merupakan satu proses lanjutan dan berterusan dalam tahun semasa yang dipetik daripada PSPA lima tahun (2006-2010) PSPA semasa lebih berorientasikan sasaran pencapaian tahun semasa Strategi yang dirangka mengambil kira tindakan dinamik dan berfokus berasaskan analisis kendiri tahun semasa.jelas. 2.realistik .0 . VISI • • Satu impian atau hasrat yang ingin dibawa oleh pemimpin organisasi untuk menggerakkan warganya supaya memikirkan apa yang perlu dicapai oleh organisasi pada masa hadapan. Menjawab persoalan 5W + 1H Boleh dicapai dan realistik Boleh dibudayakan oleh warga organisasi CONTOH MISI • Misi Panitia Sains ialah memastikan murid dapat menguasai konsep sains dalam bahasa Inggeris dengan kukuh.Manual Pengurusan Kurikulu PPDBS 1. mudah diingati dan difahami. jelas. Merupakan satu pandangan masa depan yang realistik. MISI • • • Merupakan langkah atau usaha yang disusun untuk mencapai visi Lebih merujuk kepada soalan bagaimana untuk mencapai visi? Bersifat padu dan mampu menjana ke arah merealisasikan visi CIRI-CIRI MISI • • • • Ringkas.0 .

7 % Meningkatkan kualiti pelajar yang memperolehi kepujian A1 seramai 20 orang Meningkatkan kemahiran tatabahasa dalam penulisan dan pemahaman 5.1 % kepada 93. Pengunjuran sewajarnya menunjukkan peningkatan pencapaian daripada tahun sebelumnya ** Gunakan data daripada HC1-HC6 ( Headcount yang disediakan oleh panitia matapelajaran ) 3 .0 OBJEKTIF • Merupakan sasaran yang lebih spesifik berkaitan dengan apa-apa yang dinyatakan dalam visi dan misi CIRI-CIRI OBJEKTIF • • • • • • Harus memenuhi ciri-ciri SMART S – Specific ( Khusus ) M . Pengunjuran ialah peratus kelulusan yang disasar dalam mata pelajaran tahun semasa.0 SASARAN PENCAPAIAN DAN PENGUNJURAN SEMASA • • • Pencapaian ialah peratus kelulusan yang dicapai dalam mata pelajaran tahun sebelumnya.Manual Pengurusan Kurikulu PPDBS 4.Attainable ( Boleh dicapai ) R – realistic ( Realistik ) T – Timebound ( mempunyai jangkamasa tertentu ) CONTOH – CONTOH OBJEKTIF • • • Meningkatkan peratus kelulusan daripada 90.Measurable ( boleh diukur ) A .0 AHLI JAWATANKUASA • • • • • Penasihat : Pengetua / Guru Besar/ PK/GKMP Pengerusi : Ketua Panitia Mata pelajaran Naib Pengerusi : Penolong Ketua Panitia Setiausaha : Dilantik dalam kalangan ahli panitia AJK : Semua guru mata pelajaran ** Senaraikan semua nama guru panitia mata pelajaran 6.

2. 2.0. peluang(Opportunities)(O). ISU-ISU STRATEGIK • • • • Faktor kritikal untuk mencapai kejayaan. 1 kurang kompetensi dari segi pedagogi Menyusun isu tersebut mengikut keutamaan bagi mencapai misi 8. Strategi ( WO ) Atasi kelemahan dengan mengambil peluang yang ada Strategi ( WT ) Cuba minimumkan kelemahan dan elakkan ancaman MATLAMAT STRATEGIK • • Sasaran umum jangka panjang dan pendek untuk mencapai misi Pernyataan matlamat strategik menggambarkan huraian terperinci dalam bentuk tindakan atau pelan strategi Contoh : Meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian guru dalam bilik darjah • 4 .0. 2. kelemahan (weaknesses) (W) .Manual Pengurusan Kurikulu PPDBS 7. ANALISIS SWOT • • • Menyenaraikan semua faktor kekuatan (Strengths)(S). 2. Ancaman ( T ) Senaraikan ancaman 1. Peluang ( O ) Senaraikan peluang 1. Strategi ( SO ) Gunakan kekuatan untuk merebut peluang Strategi ( ST ) Gunakan kekuatan bagi menghadapi ancaman (jika ada) Kelemahan ( W ) Senaraikan kelemahan 1. Dengan andaian 20% isu ini diselesaikan dapat menyumbang 80% kepada penyelesaian masalah berkaitan dengan pencapian Contoh: Isu guru Bahasa Inggeris Ting. ancaman (Threats) (T) Membuat analisis berdasarkan jadual matriks Contoh penggunaan Jadual Matriks Kekuatan ( S ) Senaraikan kekuatan 1.

Manual Pengurusan Kurikulu PPDBS 10. peningkatan sasaran operasi ( OTI ) dan sasaran hasil jangkaan ( ETR ) wujud mekanisme pemantauan dan penilaian program • • • Pelan Operasi ( Rujuk Lampiran 2 ) Ciri-ciri pelan operasi • • • • • • • • • • mengambilkira pelan strategik dan pelan taktikal mempunyai objektif yang jelas menentukan kumpulan sasaran menentukan strategi perlaksanaan menentukan masa dan tempoh perlaksanaan menentukan pelaksana menentukan sumber yang diperlukan mengenalpasti kekangan dan halangan menentukan mekanisme pemantauan dan penilaian menentukan mekanisme penambahbaikan 11. tahap pencapaian semasa ( TOV ).apakan pelan tindakan alternatif lain yang sesuai dan dapat dilaksanakan ? : Tindakan di sekolah semasa hanya mengeluarkan pelan tindakan daripada PSPA 5 tahun untuk dilaksanakan oleh panitia. Pelan Kontigensi • • Catatan Halangan yang mungkin dihadapi dan cara mengatasinya Sekiranya pelan taktikal itu didapati tidak berkesan lagi . PELAN OPERASI DAN PELAN KONTIGENSI Strategi • • Cara atau program yang dirancang untuk mencapai objektif Memerlukan sistem yang teratur dan cekap dalam tempoh yang ditetapkan Kenalpasti siapa yang melaksanakan strategi dan siapa yang memantau perkembangannya Sediakan Carta Gantt pelaksanaan perancangan strategik peningkatan akademik panitia semasa Pelan Taktikal (Rujuk Lampiran 1 ) Ciri-ciri pelan taktikal • mengambilkira pelan strategik. PELAN TAKTIKAL. Adalah dicadangkan panitia 5 .STRATEGI.

Manual Pengurusan Kurikulu PPDBS mata pelajaran membina PSPA panitia yang lebih lengkap. 6 .

Manual Pengurusan Kurikulu PPDBS 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful