Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANA

Material editat în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian”, proiect implementat de Asociația Formare, Dezvoltare, Asistență Forda Buzău în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău. Autor: Lucia Olteanu

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

CUPRI S

1. Conceptul de comunicare........................................................................................................3 2. Elementele componente ale comunicării ................................................................................6 3. Forme ale comunicării ..........................................................................................................10 3.1 Comunicarea interpersonală............................................................................................11 3.2. Comunicarea intrapersonală ..........................................................................................17 3.3. Comunicarea verbală .....................................................................................................21 3.4. Paralimbajul ...................................................................................................................23 3.5. Comunicarea nonverbală ...............................................................................................24 4. Bariere în comunicare ..........................................................................................................29 5. Ascultarea activă...................................................................................................................31 6. Comunicarea asertivă............................................................................................................36 Bibliografie ...............................................................................................................................43

2

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

1. Conceptul de comunicare
„Dacă ar trebui să renunţ la toate darurile mele cu excepţia unuia, m-aş hotărî să-l păstrez pe cel al vorbirii, căci el mi-ar permite să le recuperez rapid pe toate celelalte”(Daniel Webster). Pornind de la aceste cuvinte, putem afirma că nevoia de comu nicare este esenţială în cele mai variate arii ale existenţei noastre. A cumunica= a trăi În nici un domeniu al vieţii şi activităţii umane existenţa şi manifestarea omului ca fiinţă socială nu este posibilă fără comunicare. Comunicarea dă sens şi finalitate intenţiilor, dorinţelor, aspiraţiilor, atitudinilor şi acţiunilor noastre, le face inteligibile pentru ceilalţi, în aceeaşi măsură în care fiecare dintre noi percepem modul de manifestare al celorlalţi faţă de noi prin comunicare. Natura şi modul de manifestare a relaţiilor de comunicare dintre oameni sunt atât de diversificate, atât de complexe şi de structurate, încât putem spune că omul trăieşte, de fapt, într-un mediu comunicaţional omniprezent, care-i structurează şi-i afectează viaţa în fiecare clipă. Când intenţionăm să vorbim despre comunicare, observăm aproape imediat un fenomen interesant: termenul de comunicare se prezintă sub forma unei aglomerări conceptuale, cuprinzînd un mare număr de ştiinţe. Comunicarea poate astfel să capete accentele unor definiţii lingvistice, psihologice şi psihosociale, filosofice, matematice, pedagogice. Fiecare domeniu al cunoaşterii are definiţia sau definiţiile lui referitoare la comunicare.

Definiţii ale comunicării Aşa cum susţin majoritatea autorilor de lucrări de specialitate, elaborarea unei definiţii suficient de precise, care să cuprindă toate aspectele fenomenului este extrem de dificilă. Fiecare autor defineşte comunicarea în funcţie de contexte determinate, de perspectiva ştiinţifică, precum şi de modelul de comunicare avut în vedere.

Termenul “a comunica” are, în Dicţionarul explicativ al limbii române, sensul de “a

face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune”, dar şi “a se pune în legătură, în contact cu …”.Din primul sens desprindem nemijlocit ideea de act liniar, între un comunicator şi un receptor; cel de-al doilea sens situează comunicarea într-un context mult mai larg, acela al interacţiunii dintre oameni. • Comunicarea este procesul în care oamenii îşi împărtăşesc informaţii, idei şi

sentimente.(Hybels, Weaver) 3
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Comunicarea este procesul prin care o parte-numită emiţător- transmite

informaţii(un mesaj) unei alte părţi-numită receptor.(Baron) • Comunicarea se referă la acţiunea, cu una sau mai mute persoane, de trimitere şi

receptare a unor mesaje care pot fi deformate de zgomote, are loc într-un context, presupune anumite efecte şi furnuzează oportunităţi de feedback.( DeVito) • Comunicarea este un proces în care fiecare parte o influenţează pe cealaltă în

fiecare clipă. Procesul comunicării este întotdeauna schimbător, dinamic şi reciproc.(Ross)

Axiome ale comunicării (principii ale comunicării) 1. Comunicarea este inevitabilă Comunicarea nu are loc numai atunci când este planificată sau conştientă. Comunicăm numeroase mesaje chiar şi atunci când nu avem intenţia de a comunica şi nu suntem mereu conştienţi de ceea ce comunicăm. Comunicăm în mod constant şi în mai multe moduri. Variaţiile de ton, de ritm, accentuarea unor cuvinte, expresia feţei, gesturile sunt componente ale comportamentului de comunicare, având anumite semnificaţii. 2. Comunicarea este un proces ce se desfăşoară la două niveluri: informaţional şi relaţional. Orice comunicare presupune: • • vehicularea unui conţinut informaţional; relaţie între persoanele care comunică.

3. Comunicarea este un proces continuu. Comunicarea trebuie înţeleasă ca un flux neîntrerupt de schimburi informaţionale între parteneri. Comunicarea nu poate fi tratată în termeni de cauză-efect sau stimul-răspuns. Procesul de comunicare e tranzacţional. Comunicarea este continuă, iar mesajele se intercondiţionează într-o manieră complexă. Orice situaţie de comunicare are un trecut, un prezent şi un viitor. Chiar dacă nu am mai întâlnit pe cineva înainte, comunicarea cu acea persoană este afectată de trecut, deoarece comportamentul nostru comunicaţional se bazează pe experienţa trecută. De asemenea, viitorul poate influenţa actul comunicării, căci dacă dorim ca o relaţie să continue, adoptăm o conduită comunicaţională în consecinţă. 4. Comunicarea îmbracă fie o formă digitală, fie una analogică.

4

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Modalitatea lingvistică de comunicare este una de natură digitală; comunicarea nonverbală(postura, gesturile, mimica, inflexiunile vocii, ritmul şi intonaţia vorbirii,etc) - are un caracter analogic. 5. Orice proces de comunicare este simetric sau complementar, după cum se întemeiază pe egalitate sau diferenţă. Relaţiile interumane se bazează fie pe egalitate, fie pe diferenţă. În relaţiile de la egal la egal, partenerii au tendinţa să adopte un comportament în oglindă, interacţiunea lor fiind denumită simetrică. Alteori, comportamentul unuia dintre parteneri îl poate completa pe al celuilaltinteracţiune complementară. Profesorul şi studentul la cursuri, medicul şi pacientul pe timpul consultaţiei, vânzătorul şi cumpărătorul pe durata negocierii preţului produsului elimină din start posibilitatea realizării egalităţii în comunicare. 6. Comunicarea este ireversibilă- odată produsă, nu mai putem interveni asupra ei. Chiar dacă încercăm să atenuăm efectul unor mesaje, declarând că ne retragem cuvintele sau venim cu explicaţii, completări, precizări, efectul spuselor noastre s-a produs. Să nu ne iluzionăm crezând că revenirea asupra mesajelor transmise le-ar putea anihila efectele. În relaţiile interumane trebuie să avem grijă să nu spunem niciodată lucruri pe care riscăm să le regretăm mai târziu- mai ales în situaţiile de conflict. 7. Comunicarea presupune procese de acomodare şi ajustare. Eficacitatea comunicării depinde în mare măsură şi de surprinderea exactă a sensului cuvintelor folosite de interlocutor. Experienţa de viaţă a fiecăruia dintre noi, dar şi diferenţele culturale determină necoincidenţa sensurilor pe care locutori diferiţi le conferă aceloraşi cuvinte. Pentru ca înţelegerea să se realizeze, este necesar un proces de ajustare şi acomodare cu codurile de exprimare ale celuilalt, cu deprinderile sale lingvistice.

Aplicaţie Se lucrează pe grupe(5-6 membri). Fiecare grup îşi va alege de la început un lider şi va discuta un număr de caracteristici pozitive şi negative ale comunicării; numărul acestor caracteristici(atât cele pozitive, cât şi cele negative) va trebui să fie egal cu numărul grupurilor în care s-a divizat colectivul de cursanţi. După ce fiecare grup va fi stabilit aceste caracteristici, fiecare lider va trebui să explice de ce grupul lui a considerat importante acele caracteristici pozitive şi negative pentru modul în care conceptualizează termenul de comunicare.

5

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

2. Elementele componente ale comunicării
După cum se constată din unele definiţii ale comunicării, rezultă că acest proces presupune interacţiunea componentelor sale: roluri de emitere şi recepţie, construcţia mesajului, apariţia feedback-ului, canalul şi contextul comunicării. 1. Emiţătorul reprezintă un individ, un grup sau o instituţie care: • • • posedă o informaţie mai bine structurată decât receptorul; presupune o stare de spirit (motivaţie); presupune un scop explicit (alăturat mesajului) şi unul implicit (motivul transmiterii

mesajului, uneori necunoscut receptorului). Există cinci baze ale puterii sau influenţei care sunt utile în analiza emiţătorului ca parte a comunicării: a) Puterea recompensatoare - este constituită de abilitatea de a răsplăti. În această

categorie se încadrează satisfacerea unor dorinţe ale receptorului. În plan didactic performanţele elevului sunt răsplătite. b) c) Puterea coercitivă - este vorba despre o “răsplată negativă”. Puterea referenţială - presupune că receptorul se identifică cu emiţătorul. O persoană

sau un grup de prestigiu constituie un model de referinţă cu care încearcă să se asocieze sau să se identifice alţii. d) Puterea legitimă - se bazează pe înţelegerea de ambele părţi că cineva are dreptul să

pretindă ascultare de la ceilalţi(părinte-copil, profesor-elev). e) Puterea expertului - specifică atribuirea de cunoştinţe superioare emiţătorului, care au

impact asupra structurii cognitive a receptorului(informaţiile din ziar, străinul care acceptă recomandările unui localnic, etc). 2. Receptorul este, la rândul său, un individ, un grup sau o instituţie cărora: • • le este adresat mesajul sau intră în posesia lui în mod întâmplător; primesc mesajul în mod conştient sau subliminal. Pentru ca procesul de comunicare să aibă loc, mesajul trebuie să fie decodificat. După ce a primit semnalele verbale şi nonverbale, receptorul le procesează în memoria de căutare, astfel încât semnalele să fie transferate în sistemul de limbaj al receptorului. Acest mesaj decodificat nu va fi identic cu cel codificat de către emiţător, deoarece sistemul de simboluri al fiecărei persoane este creat de setul unic de percepţii. Receptorii mesajelor diferă între ei prin receptivitatea faţă de sursă sau mesaj, prin abilitate şi interes. De aceea trebuie avute in vedere atât particularităţile emiţătorului, cât şi motivaţia sau orientarea receptorului, care-l fac sensibil la influenţa emiţătorului. 6
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Tipuri de ascultare a mesajului: • • • • ascultarea pentru aflarea de informaţii; ascultarea critică; ascultarea reflexivă; ascultarea pentru divertisment, etc.

În mod curent nu se identifică un singur mod de ascultare, la un receptor fiind vorba de o îmbinare între toate aceste tipuri. 3. Mesajul presupune un mozaic de informaţii obiective, judecăţi de valoare care privesc informaţiile (subiectiv) şi judecăţi de valoare şi trăiri personale în afara acestor informaţii. Uneori, mesajele trimise pot fi contradictorii(fie că provin din diferite surse, fie că provin de la aceeaşi sursă, dar din forme de comunicare diferite). De aceea, în momentul în care emiţătorul îşi gândeşte mesajul, este important ca acesta să fie generat dintr-o perspectivă empatică, în sensul că este utilă o proiecţie în care respectivul ascultător va recepţiona mesajul când acesta va fi transmis efectiv. Mai precis, este vorba de un repertoriu comun. Decodarea presupune descifrarea sensului mesajului primit, fiind operaţiunea corespunzătoare codării, la nivelul receptorului de această dată. Pentru a se produce o decodare corectă, receptorul trebuie să se afle în posesia codului adecvat. Dacă unele mesaje sunt clare şi permit o unică interpretare, altele dimpotrivă, sunt destul de ambigue(ex: comunicarea artistică). Forme ale mesajului: • • • • mesajul care există în mintea emiţătorului; mesajul care este transmis de emiţător; mesajul care este interpretat(decodat de receptor); mesajul care este reamintit de acesta.

4. Feedback-ul include toate mesajele verbale şi nonverbale pe care o persoană le transmite în mod conştient sau inconştient ca răspuns la comunicarea altei persoane. Tipuri de feedback: a) Feedbackul evaluativ - presupune să dezvoltăm o opinie despre o problemă aflată în discuţie, să efectuăm o judecată bazată pe propriul sistem de valori. Se disting: • • • feedbackul pozitiv – încearcă să menţină comunicarea în direcţia în care se află deja; feedbackul negativ - ajută la eliminarea comportamentelor de comunicare nepotivite; feedbackul formativ – un tip special de feedback negativ(„eu văd situaţia...”; „se

pare că....”)

7

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

b) Feedbackul nonevaluativ – se foloseşte atunci când vrem să aflăm mai multe despre sentimentele unei persoane sau vrem să o ajutăm să-şi formuleze anumite păreri asupra unui subiect anume. 5. Canalul de comunicare reprezintă calea care permite difuzarea mesajului ; • • presupune o coerenţă de comunicare între emiţător şi receptor; este principalul spaţiu pentru factorii perturbatori.

6.Contextul comunicării reprezintă cadrul (fizic şi psihopedagogic) în care se produce comunicarea, fiind definit de trei caracteristici: proximitatea, similaritatea şi apartenenţa la grup. Dimensiuni ale contextului: • • • dimensiunea fizică - ansamblul elementelor din mediul înconjurător; dimensiunea psihosocială - rolurile participanţilor, elementele de cultură socială,

apartenenţa la diferite grupuri, mentalităţi, etc; dimensiunea temporală - include timpul istoric şi timpul zilei.

Modele ale procesului comunicării Unul dintre modelele cele mai cunoscute ale comunicării este cel propus de către C. Shannon şi W. Weaver încă din 1949, dar care a fost adaptat ulterior prin faptul că s-a acordat elementului de feedback o importanţă deosebită, fapt ignorat de autorii iniţiali ai modelului.

Dobândire

Transmitere

Ataşarea unui înţeles informaţiei

Emiţător

Codare

Mesaj şi mediu

Decodare

Receptor

Perturbări, zgomote şi alţi factori externi

Feedback

Figura 1. Procesul comunicării. Adaptare după modelul lui Shannon şi Weaver

8

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Un alt model interesant este acela oferit de David K. Berlo, denumit şi modelul SMCR (Sursă, Mesaj, Canal, Receptor). Acest model este relevant prin faptul că prezintă un echilibru dinamic al actului de comunicare, deoarece vizează dezvoltarea unor atitudini pozitive la ambii parteneri comunicaţionali. Reprezentarea grafică a acestui model de comunicare, de asemenea adaptat în timp, este: Deprinderi de Elemente Structură Deprinderi de Văz comunicare comunicare C O Atitudini Auz Atitudini C D O N Cunoştinţe Atingere Recunoaşteri Ţ I N Sistem social Miros Sistem social U T Cultură Gust Cultură

Figura 2. Adaptare după modelul SMCR al lui Berlo privind comunicarea

Aplicaţie Un exerciţiu adaptat după Harold Leavitt şi Roland Mueller presupune desemnarea a doi parteneri, unul oferind celuilalt instrucţiuni pentru a realiza un desen(la alegere) în trei condiţii: (1) staţi spate în spate cu partenerul, iar dumneavoastră îi explicaţi desenul pe care îl aveţi în faţă, fără să priviţi ceea ce face el, fără alte instrucţiuni cu privire la desen şi fără ca el să aibă voie să spună ceva din ceea ce face(feedback zero); (2) descrieţi o altă imagine, întorcânduvă cu faţa spre partener(acesta rămânând cu spatele spre dumneavoastră)şi putând comenta ceea ce desenează, fără ca partenerul acestuia să aibă voie să facă, la rândul său, vreun comentariu( feedback limitat); (3) alegeţi un alt desen pe care partenerul să-l reproducă, dar de data asta staţi faţă în faţă şi fiecare dintre dumneavoastră poate să facă orice comentarii doreşte(feedback liber). La final, comparaţi cele trei desene executate de partener cu originalele şi observaţi rolul feedbackului în procesul de comunicare.

9

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Desenul chinezesc • Participanţii fac şiruri egale ca număr şi stau unul în spatele celuilalt. Formatorul

arată ultimului din fiecare şir un desen simplu şi cere apoi ca desenul prezentat să fie schiţat cu ajutorul degetului arătător- pe spatele participantului din faţa sa - care nu l-a văzut anterior şi deci nu ştie despre ce-i vorba. • • Apoi acesta trasează la rândul său ce a simţit, pe spatele persoanei din faţă şi tot aşa

pâna când este atins primul din şir, care va desena pe o bucată de hârtie ceea ce a înţeles. Hârtia este arătată şirului, cel mai în măsură să aprecieze corectitudinea mesajului

(în afara formatorului) fiind cel care a văzut desenul original şi a iniţiat transmiterea.

3. Forme ale comunicării
Literatura de specialitate distinge o mare varietate de forme ale comunicării, care rezultă din diversitatea criteriilor de clasificare a acestora. Luminiţa Iacob enumeră şase criterii de clasificare : a) criteriul partenerilor: • • • • • • • • • 10 comunicarea interpersonală; comunicarea intrapersonală; comunicarea în grup mic; comunicarea publică.

b ) după statutul interlocutorilor : comunicarea verticală; comunicarea orizontală.

c ) după codul folosit : comunicarea verbală; comunicarea paraverbală; comunicarea nonverbală;
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

• • • • • • • • •

comunicarea mixtă.

d ) după finalitatea actului comunicării : comunicarea accidentală; comunicarea subiectivă; comunicarea instrumentală

e ) după capacitatea autoreglării: comunicarea lateralizată (unidirecţională); comunicarea nelateralizată.

f ) după natura conţinutului: comunicarea referenţială; comunicarea operaţional-metodologică; comunicarea atitudinală.

Analiza asupra comunicării se poate focaliza pe trei perspective fundamantale : a ) din punct de vedere organizaţional: • • • • • • • • • • comunicarea verticală; comunicarea orizontală.

b ) din perspectiva codului folosit: comunicarea verbală; paralimbajul; comunicarea nonverbală; metacomunicarea.

c ) din perspectiva partenerilor : comunicarea intrapersonală (cu sine insusi); comunicarea interpersonala (cu o altă persoană); de grup (cu un număr de alte persoane); publică (cu un număr mare de persoane).

3.1 Comunicarea interpersonală Această formă a comunicării se referă la dialogul dintre doi interlocutori. Obiectivele principale ale unei comunicări interpersonale sunt: 1. Cunoaşterea lumii exterioare, prin schimb de informaţii cu semenii, proces care îi oferă subiectului ocazia de a adăuga experienţei sale personale o parte a experienţei acumulate de cei cu care intră în relaţii interpersonale.

11

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

2. Stabilirea şi menţinerea de relaţii semnificative cu alte fiinţe umane, în scopul satisfacerii unor nevoi fundamentale precum solidaritatea, prietenia sau dragostea. 3. Influenţarea sau schimbarea opiniilor, convingerilor, credinţelor, atitudinilor sau a conduitei interlocutorului 4. Ajutorarea semenilor, fie în plan cognitiv prin consiliere, informare, învăţare, fie în planul afectivităţii, atunci când aceştia au nevoie de consolare, susţinere morală.

Condiţiile comunicării interpersonale eficiente Bunul mers al comunicării interpersonale depinde de respectarea unui număr de condiţii, dintre care cele mai importante sunt: 1. Francheţea. Nimic nu este mai supărător într-o conversaţie decât să constaţi că interlocutorul e nesincer, că încearcă să te inducă în eroare asupra sentimentelor şi intenţiilor sale, să te manipuleze pentru a obţine anumite avantaje personale. Dimpotrivă, o atitudine deschisă, lipsită de ascunzişuri, îţi câştigă încrederea, chiar şi atunci când opiniile exprimate îţi contrazic propriile convingeri. A fi sinceri nu înseamnă neapărat să faci confidenţe neîngrădite, povestindu-i celuilalt întreaga ta viaţă, ci numai să îi furnizezi acele elemente din zona ascunsă a „ferestrei lui Johari” care au relevanţă pentru întâlnirea respectivă. Este bine să manifeşti francheţe şi în ipostaza de receptor, în sensul de a reacţiona cu maximă onestitate la mesajele interlocutorului. Există oameni care la aceeaşi întrebare dau răspunsuri diametral opuse, în funcţie de persoana care îi chestionează. 2. Solicitudinea. Constă în disponibilitatea de a-ţi ajuta interlocutorul cu o vorbă sau/şi cu o faptă. Prin manifestarea ei, relaţia are, neîndoielnic, numai de câştigat. 3. Empatia. Este „abilitatea specific umană de transpunere psihologică a eului în psihologia celuilalt”. Ea presupune „pătrunderea imaginativă a unui individ în gândirea, trăirea, modul de a acţiona al altuia”, prin intermediul unui fenomen de rezonanţă, de comunicare afectivă. Participarea la emoţiile interlocutorului nu înseamnă însă că simţi ceva pentru el, căci empatia este altceva decât simpatia. Poţi empatiza chiar cu o persoană care te urăşte, identificarea mentală cu ea furnizându-ţi în acest caz o armă redutabilă, deoarece îţi permite să anticipezi mişcările adversarului. Un boxer neempatic nu va putea para eficient loviturile ce i se pregătesc şi va fi prins mereu pe picior greşit. În comunicare, empatia prezintă avantajul că ne face mai înţelegători, întrucât plasarea pe poziţia interlocutorului îngrădeşte tendinţa noastră de a judeca nuanţat comportamentul acestuia şi ne îndeamnă să acordăm circumstanţe atenuante chiar şi faptelor şi atitudinilor care ne şochează la prima vedere. 4. Atitudinea pozitivă. Ideal este ca aceasta să se reflecte asupra a trei componente ale interacţiunii. E vorba, în primul rând, de o părere favorabilă despre interlocutor. Ea nu trebuie 12
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

să rămână însă la nivelul unei simple dispoziţii sufleteşti neexteriorizate, ci este necesar să fie comunicată explicit partenerului, pentru că astfel îl vom face să se simtă mai în largul său, să participe mai activ la interacţiune şi să fie mai înclinat către autodezvăluire, cu urmări benefice asupra înţelegerii reciproce. De un real folos pare să fie şi atitudinea pozitivă a emiţătorului faţă de propria persoană. Deşi, de la un punct încolo, stima exagerată de sine se poate transforma într-o piedică în calea bunei comunicări(„aerele”unui vorbitor infatuat pot genera reacţii de respingere faţă de persoană şi de mesajul său), încrederea receptorului depinde şi de măsura în care emiţătorul se autoevaluează. În al treilea rând este de dorit ca sentimentul pozitiv să se manifeste şi în raport cu situaţia de comunicare însăşi. Rareori vei continua o conversaţie dacă observi că schimbul de idei respectiv nu este agreat de interlocutor, că îl plictiseşte sau îl enervează. Reacţiile de acest fel îţi creează senzaţia că este o discuţie neplăcută şi e normal să încerci să curmi cât mai repede dialogul început. 5. Egalitatea. Este conceptul care ridică cele mai mute probleme, din cauza definiţiei sale vagi şi a accepţiunilor improprii în care a fost adesea folosit. Într-adevăr, în afara matematicii, unde egalitatea se limitează la domeniul strict al cantităţii, termenul posedă un mare grad de ambiguitate. Egalitatea între oameni are prea puţin de a face cu definiţia riguroasă a egalităţii, pentru că nu se mai referă, de data aceasta, la aspecte măsurabile(nimeni nu a pretins vreodată că oamenii ar fi egali ca statură, greutate sau coeficient de inteligenţă), ci doar la revendicarea unui tratament nediscriminatoriu, adică la o „egalitate în drepturi”. Aptitudinile diferite ale oamenilor vin mereu în contradicţie cu nobila aspiraţie de a asigura fiecărui membru al colectivităţii condiţii identice de afirmare. Întrebarea care se pune este: în ce sens putem vorbi despre egalitatea ca o condiţie a comunicării eficiente? Putem pretinde egalitatea în privinţa rolurilor de vorbitor şi ascultător: niciunul dintre participanţi nu trebuie să monopolizeze rolul de emiţător, împiedicându-l pe celălalt să îşi exprime şi el propriul punct de vedere. Acordarea acestui drept constituie un semn de respect pentru interlocutor şi o ipostază a egalităţii în conversaţie. O alta constă în adaptarea expresiei verbale la nivelul de pregătire al partenerului de dialog. Recurgerea la un vocabular pe care, în mod evident, interlocutorul nu îl stăpâneşte, încalcă principiul egalităţii, denotând snobism şi dispreţ faţă de semeni. Percepţia interpersonală Omul se mişcă într-o lume complexă, de obiecte şi persoane, o lume care este în acelaşi timp fizică, socială şi culturală. Zilnic interacţionăm, într-un fel sau altul, cu persoane de diferite vârste, condiţii sociale, cu feluri de a fi diferite, cu reacţii mai mult sau mai puţin 13
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

previzibile: îi privim în trecere pe stradă sau în alte locuri publice, îi salutăm pe cei cunoscuţi, purtăm discuţii. În fiecare moment, mintea noastră recepţionează şi prelucrează o multitudine de informaţii despre "celălalt", pe baza cărora încercăm să cunoaştem persona, să îi înţelegem felul de a fi, motivele, intenţiile şi, astfel, să putem anticipa reacţiile sale. Elemente de conţinut ale impresiei interpersonale Prima impresie pe care ne-o facem despre o persoană este legată de o serie de aspecte ale înfăţişării şi comportamentului său: • Fizionomia Fiecare dintre noi avem tipuri de fizionomie care "ne plac / nu ne plac" şi

care constituie repere în evaluarea fizionomiei celuilalt: asemănarea cu "tipul pozitiv" duce la o impresie favorabilă, în timp ce asemănarea cu "tipul negativ" duce la o impresie defavorabilă. • Expresia feţei este dată nu numai de exprimarea afectelor şi emoţiilor momentului, ci şi de "sedimentarea", în timp, a celor mai frecvente expresii emoţionale în ridurile de expresie: persoanele cu riduri la colţurile externe ale ochilor sunt percepute ca mai simpatice, deoarece aceste riduri sunt asociate expresiei zâmbitoare a feţei; persoanele cu cute verticale pe frunte sunt percepute ca dominatoare şi autoritate (expresie asociată atitudinilor imperative); cele cu cute orizontale - ca naive şi nu prea inteligente (expresia asociată mirării, nedumeririi); cele cu cute în forma literei Ω (omega) între sprâncene - ca melancolice; cele cu cute în jurul gurii - ca pretenţioase şi veşnic nemulţumite (gura "pungă") ş.a.m.d. • Statura şi conformaţia corpului Există o întreagă tipologie psihosomatică care a rezistat

de-a lungul timpului şi care a fost un punct de plecare pentru cercetările de psihofiziologie, de psihologia personalităţii, de neuro-psiho-endocrinologie; se consideră că oamenii înalţi şi slabi sunt "moi", lipsiţi de vlagă şi stângaci, cei mici şi slabi sunt dinamici şi ambiţioşi, cei graşi - veseli şi buni, cei slabi - posaci şi răutăcioşi etc. • Postura face parte din mijloacele de comunicare nonverbală şi, la fel ca şi în cazul expresiilor emoţionale, în timp, se consolidează posturi specifice care sunt interpretate ca trăsături de personalitate: capul ţinut plecat şi spatele gârbovit sunt interpretate ca depresie şi umilinţă, capul dat pe spate şi spatele drept ca aroganţă, mândrie, autoritate ş.a.m.d. • Gesturile fiind elemente ale conduitei expresive "vorbesc" de la sine despre trăirile afective şi despre temperamentul unei persoane, la fel ca expresia şi postura: o persoană care gesticulează amplu, intrând în spaţiul nostru personal sau chiar intim este percepută ca impulsivă, autoritară/agresivă; gesturile puţine indică stăpânire de sine sau temperament flegmatic; mersul apăsat este semn de hotărâre, fermitate, furie; mersul pe vârfuri - fire flexibilă, dinamică sau chiar intrigantă; paşii "târşiţi" indică lene sau depresie etc.

14

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

• Îmbrăcămintea este un însemn al diferenţierii sociale, dar totodată constituie un mod de exprimare al persoanei: putem deduce statusul socio-economic şi chiar ocupaţia unei persoane după tipul de îmbrăcăminte pe care îl poartă - persoanele cu un status economic ridicat îşi "afirmă" constant acest status, purtând haine scumpe, elegante şi de bună calitate, persoanele cochete au un mod special de a fi elegante şi de a atrage atenţia persoanelor de sex opus, prin croiala îmbrăcămintei, culorile pe care le poartă, accesorii etc. Prin îmbrăcăminte comunicăm celorlalţi aşteptările noastre asupra modului în care dorim să fim trataţi: un costum clasic comunică dorinţa noastră de a relaţiona la nivelul oficial, o îmbrăcăminte mai puţin "formală" poate fi interpretată ca intenţie de a da o notă mai caldă, mai personală relaţiei. • Vocea comunică prin înălţime, timbru şi intonaţie, informaţii despre starea afectivă de moment, dar pe baza acestor informaţii facem inferenţe şi despre felul de a fi al unei persoane în general: o voce ascuţită, răstită, va fi interpretată ca aparţinând unei persoane labile emoţional şi revendicative; o voce joasă, ca expresie a unei firi calme şi cumpătate, intonaţia vioaie ca dinamism ş.a.m.d. Distorsiuni în perceperea celuilalt Categorizarea şi generalizarea simplifică procesele de prelucrare a informaţiei, ajutând la o mai bună înţelegere a celuilalt, dar sunt totodată şi surse de eroare. Cunoaşterea celuilalt se supune aceloraşi greşeli ca şi gândirea în general: interpretarea datelor unei observaţii superficiale, rememorarea infidelă, premisele eronate, deducţiile greşite, prejudecăţile, proiecţia. Iată câteva din cele mai frecvente erori în cunoaşterea interpersonală datorate subiectului(a celui care percepe): • Schematizarea constă în simplificarea exagerată a celor percepute. • Proiecţia este atribuirea de către subiect a unor trăsături, intenţii, trăiri care sunt de fapt ale lui, fie prin similaritate (persoanele agresive cred că ceilalţi sunt agresivi, pedanţii exagerează importanţa pedanteriei la alţii), fie prin complementaritate (persoanele tăcute supraapreciază comunicativitatea). • Efectul de halou. Interpretarea indicilor se face în funcţie de informaţii / experienţe

anterioare: persoanele cu funcţii mai înalte sunt percepute ca fiind mai inteligente decât cele fără funcţii; persoanele frumoase/atractive fizic sunt percepute ca fiind mai inteligente şi mai bune decât cele antipatice. • Inerţia perceptivă constă din interpretarea comportamentului actual prin prisma celor anterioare (efect de primacitate), existând o disociere între evoluţia reală a comportamentului celuilalt şi perceperea şi interpretarea corectă a acestor schimbări. 15
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

• Ecuaţia personală Unele persoane au tendinţa de a fi constant binevoitoare şi indulgente în judecarea celorlalţi, pe când altele sunt constant prudente şi exigente. • ormele de grup la care se raportează subiectul constituie cadre sociale de evaluare a

comportamentului celuilalt: un oltean cu un comportament vioi şi expansiv poate fi perceput ca impertinent sau agresiv într-un grup de ardeleni (există o discrepanţă între normele de grup conform cărora se comportă olteanul şi cele după care este interpretat comportamentul său). Efecte de distorsiune datorate obiectului percepţiei: • Trăsăturile de personalitate manifestate în comportament pot induce modificări ale percepţiei: persoanele arogante par mai înalte, persoanele umile par mai scunde, persoanele vesele par mai frumoase. • Intenţia de disimulare sau suprasimulare a exprimării emoţionale poate "păcăli" percepătorul neavizat. Există persoane care au un grad ridicat de autosupraveghere (selfmonitoring) asupra propriului comportament (se pot preface foarte uşor) şi persoane care nu sunt autocontrolalte sau care consideră că este mult mai important să se arate aşa cum sunt în realitate.

Aplicaţie Portretul unui necunoscut Subiect: Obiectiv: Percepţia interpersonală: prima impresie. Participanţii vor fi capabili să analizeze indicii perceptivi care contribuie la formarea primei impresii şi să identifice posibilele surse de distorsiune. Participanţilor li se cere să observe, timp de 5 minute, imaginea unei persoane necunoscute şi să consemneze primele impresiile. 10-15 minute.

Condiţii: Durată:

Desfăşurare: 1. Se lucrează pe grupe. 2. Se solicită ca raportorul fiecărei grupe să prezinte “portretul necunoscutului". 3. Sunt evidenţiate trăsăturile de personalitate atribuite şi particularităţile de înfăţişare pe care s-a bazat atribuirea respectivei trăsături. 4. Se cere participantului să identifice posibilele surse de distorsiune aparţinând subiectului sau obiectului. 5. Se sintetizează elementele comune ale contribuţiilor şi se cer impresii despre capacitatea personală de formare a unei prime impresii nedistorsionate.

16

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

3.2. Comunicarea intrapersonală Comunicarea intrapersonală se referă la gânduri, la sentimente, la modul în care ne vedem pe noi înşine. In această situaţie suntem simultan emiţători şi receptori ai comunicării. Procesul de comunicare intrapersonală este influenţat de toate celelalte tipuri de comunicare. Relaţia dintre comunicarea intrapersonală şi mediul comunicaţional extern este o relaţie bilaterală şi adaptativă, în sensul că, simultan, transformările la nivelul comunicării intrapersonale oferă surse de schimbare pentru mediul comunicaţional însuşi. Factorii de natura psihologică ce afectează comunicarea intrapersonală sunt: personalitatea, motivaţia, experienţa anterioară, scopurile, expectaţiile, interesele, pregătirea, abilităţile, inteligenţa, învăţarea. Comunicarea intrapersonală trebuie să se bazeze pe o atitudine pozitivă faţă de propria persoană. Persoanele care au o părere negativă faţă de sine comunică în mod inevitabil aceste sentimente spre ceilalţi şi este probabil ca aceştia să dezvolte sentimente negative similare. Elementul cheie în gândirea pozitivă este următorul: îndreptarea comunicării cu sine însuşi spre succes, şi nu spre eşec; astfel, atunci când ne confruntăm cu o situaţie dificilă, trebuie să spunem „voi câştiga” în loc de „probabil o să pierd”. Fiecare individ simte nevoia să intre în „dialog cu sine" pentru a-şi limpezi anumite lucruri, situaţii, relaţii, înainte de a le clarifica cu ajutorul celorlalţi. Individul se întreabă şi îşi răspunde, analizează, reflectează, ia decizii, repetă în gând mesajele destinate altora. Din punctul de vedere al formării şi dezvoltării personalităţii, acest dialog cu sine constituie o practică terapeutică de tip intelectiv şi emoţional: a pune problemele mai întâi în raport cu propria conştiinţă înseamnă o purificare cognitivă, dar şi o descărcare emoţională.

17

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Aplicaţie Fereastra JOHARI Subiect: Obiectiv: Percepţia interpersonală în situaţia de grup: imagine de sine Participanţii vor fi capabili să analizeze diferenţele dintre imaginea de sine şi imaginea altora despre ei şi să identifice aspectele comune, ignorate şi ascunse.

Participanţii vor fi grupaţi câte 5. umăr de participanţi: Mijloace şi materiale: coli de hârtie A4.

Desfăşurare 1. Se constituie grupurile de câte 5 persoane. 2. Se cere fiecărui participant să rupă una din foi în 4 sferturi şi să scrie pe fiecare petic de hârtie numele câte unuia din ceilalţi 4 membri ai grupului. 3. Fiecare participant scrie pe foaia cu numele colegului un "portret" format din 5 atribute. 4. Fiecare participant remite celorlalţi 4 "portretul" astfel realizat şi primeşte, la rândul său, portretul pe care i l-a făcut fiecare coleg. 5. Profesorul desenează pe tablă schema "Ferestrei Johari", explică semnificaţia fiecărei arii (deschisă, oarbă, ascunsă, necunoscută) şi dă instrucţiuni despre modul de completare a ariilor. 6. Participanţii desenează, fiecare pe foaia sa, aceeaşi schemă şi completează ariile ferestrei proprii prin confruntarea "autoportretului" cu "portretele" făcute de colegi. 7. După completarea ferestrei, fiecare membru al grupului poate cere lămuriri colegilor în privinţa ariei oarbe ("Ce anume din înfăţişarea / comportamentul meu te-a făcut să mă vezi aşa?"). 8. Participanţii vor fi stimulaţi să reflecteze la aria oarbe ("de ce nu-mi dau seama de aceste trăsături?", "De ce le văd altfel decât ceilalţi?"). 9. Participanţii vor fi stimulaţi să-şi analizeze aria ascunsă ("Ce motive am să ascund aceste însuşiri?", "Cât de transparent / opac sunt?"). 10.(Facultativ) Participanţii vor face o analiză calitativă a ariilor: deschisă, oarbă, ascunsă. 11.(Facultativ) Autoevaluare pe baza conţinutului celor trei arii ("Cine sunt eu şi cum mă văd alţii?"). 12.Se cere participanţilor să discute impresiile pe care le-au produs schimburile de informaţii despre imaginea de sine.

Scopul general al acestui exerciţiu este de a spori obiectivitatea percepţiei de sine şi a percepţiei celuilalt prin conştientizarea tendinţelor de distorsiune în formarea impresiei. În percepţia interpersonală, fiecare "actor" al procesului este centrat pe receptarea / expunerea unor caracteristici şi ignorarea altora.

18

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Ceilalţi ştiu Ceilalţi nu ştiu

Eu ştiu ARIA DESCHISĂ ARIA ASCUNSĂ

Eu nu ştiu ARIA OARBĂ ARIA NECUNOSCUTĂ

Schema ferestrei JOHARI Aria deschisă cuprinde însuşirile evidente atât pentru subiect, cât şi pentru ceilalţi. Aceste însuşiri pot avea în vedere aspecte dintre cele mai variate, mergând de la înfăţişarea fizică, nume, vârstă, ocupaţie, până la sentimente, atitudini, convingeri, idei, etc. Atunci când această zonă are o suprafaţă redusă (număr mic de însuşiri pe care le prezentăm celorlalţi în mod explicit), fie că percepem situaţia ca "nesigură", "ameninţătoare" şi avem tendinţa de a ne "expune" cât mai puţin pentru a ne proteja, fie că nu avem abilităţi sociale care să favorizeze o bună comunicare (stângăcie în relaţionare). Mărirea suprafeţei se poate realiza prin dezvăluire (oferirea de informaţii despre noi înşine şi reducerea ariei ascunse) şi prin feedbackul celorlalţi (acceptarea / receptivitatea faţă de informaţia furnizată de ceilalţi şi reducerea ariei oarbe). Aria oarbă cuprinde însuşiri de care nu suntem conştienţi, dar care sunt evidente pentru ceilalţi. Existenţa acestora este explicabilă prin faptul că avem tendinţa de a ignora acele informaţii care ne ameninţă imaginea de sine, ceea ce afectează obiectivitatea percepţiei pe care o avem despre noi înşine. În condiţii speciale suntem dispuşi să admitem astfel de informaţii, dar numai de la persoane pe care le cunoaştem bine şi cărora nu le atribuim reavoinţă. Un număr mare de însuşiri cuprinse în această arie indică necunoaşterea de sine şi subiectivitatea. Aria ascunsă păstrează micile sau marile noastre secrete personale. Fiecare dintre noi are aspecte ale personalităţii pe care nu le dezvăluie cu uşurinţă, pentru că le consideră ca ţinând de intimitatea sa. Există oameni capabili şi dispuşi să se destăinuie oricui, fără discernământ. Alături de aceştia întâlnim şi persoane care, de teama respingerii, a ironiilor, se închid în ei, refuzându-le celorlalţi orice posibilitate de acces la zona lor ascunsă. Omul echilibrat şi raţional ştie însă cui şi ce trebuie să mărturisească. O bună comunicare presupune autodezvăluiri selective. Aria necunoscută. există însuşiri pe care nu ni le cunoaştem şi pe care nici ceilalţi nu le văd, dar care pot "ieşi la suprafaţă" în situaţii limită.

19

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Aplicaţie STEAUA RESPECTULUI DE SINE Numele şi prenumele:_________________________ Vârsta: _____________

Trei lucruri de care sunt mândru:

Trei lucruri pozitive care mă caracterizează :

Două motive pentru care oamenii mă apreciază:

CI E SU T EU? Persoanele cele mai importante din viaţa mea sunt:

Două lucruri pe care aş dori să le schimb la mine:

20

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

3.3. Comunicarea verbală In concepţia lui Hybels şi Weaver, limbajul reprezintă un ritual care se petrece atunci când ne aflăm într-un anumit mediu în care este aşteptat de la noi un răspuns convenţional. Aceste ritualuri ale limbajului sunt învăţate din copilărie şi depind de anumite obiceiuri direct raportate la o anumita cultură şi comunitate; totodată sunt învăţate obiceiurile de limbaj corecte sau incorecte. Ulterior, individul învaţă să folosească cuvintele în funcţie de mediul în care se află. Acesta reprezintă un prim pas în direcţia specializării limbajului. În timp, în funcţie de diferite cunoştinţe asimilate, persoana poate utiliza tipuri diferite de limbaj, mai redus sau mai specializat. Gândirea şi limbajul se dezvoltă împreună. Aşa cum modul de gândire al fiecărei persoane este unic, şi modul de a vorbi este unic. Această unicitate a limbajului unei persoane poate fi denumită stil verbal, stil care este un indicator al persoanei în integralitatea sa. Pentru a îmbunătăţi eficienţa comunicării verbalizate, Hybels şi Weaver consideră că ar trebui avute în vedere următoarele idei: Ce dorim să comunicăm? Aceasta înseamnă că înainte de a începe o comunicare, trebuie să reflectăm îndeajuns la ramificaţiile pe care aceasta le poate avea în percepţia celuilalt. Cum dorim să o facem? Răspunsul se referă la limbajul pe care îl vom folosi, limbaj direct adaptat publicului-ţintă. Cui ne adresăm? Emiţătorul va ţine seama de experienţa anterioară, directă a publicului cu astfel de mesaj.

Comunicarea scrisă poate avea o dominantă intrapersonală, dar şi una interpersonală. În ceea ce priveşte tehnologia comunicării scrise, pot fi amintite următoarele elemente privitoare la acestea: folosirea „frazelor cu o lungime medie (15 -20 cuvinte), a paragrafelor centrate asupra unei singure idei, a cuvintelor înţelese cu siguranţă de receptor, evitarea exprimării comune, tipică limbajului oral, a cuvintelor inutile, redundante; alegerea cuvintelor încărcate de afectivitate optimă în contextul creat, a expresiilor afirmative”(Cristea, 2000, p.43 ) . Comunicarea scrisă prezintă următoarele avantaje: durabilitatea în raport cu forma orală a comunicării; textul poate fi văzut (citit) de mai multe persoane; poate fi citit la momentul potrivit şi poate fi recitit, etc. Fazele în realizarea comunicării scrise pot fi structurate astfel: 21
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

faza de pregătire (stabilirea obiectivelor, a rolului şi a celor care vor citi textul, a punctelor cheie pe care trebuie să le reţină auditorii); faza de redactare (în primul rând sunt dezvoltate ideile principale urmărind o serie de indicatori, precum: claritate, credibilitate, concizie; în al doilea rând, sunt folosite cele trei părţi ale unei redactări: introducere, cuprins şi încheiere). Comunicarea orală reprezintă modalitatea cel mai des întâlnită de comunicare; comunicarea nonverbală o însoţeşte pe cea verbală, o sprijină, furnizându-i elemente de întărire, nuanţare şi motivare a mesajului. Comunicarea orală reprezintă un instrument prin care individul poate avea acces la studiul altor forme şi procese de comunicare. Pentru a avea o imagine clară despre comunicarea orală, este necesară prezentarea atributelor esenţiale care pot să sugereze unele dintre principiile acestei comunicări : • comunicarea orală presupune un mesaj; mesajul trebuie să includă elemente de

structură, elemente de actualitate, interes şi motivaţie pentru ascultător, elemente de feedback, elemente de legătură între părţile sale principale, claritate şi coerenţă internă, etc.; • • • comunicarea orală presupune oferirea unor suporturi multiple de înţelegere a acestui

mesaj, cel mai important fiind cel iconic; comunicarea orală este circulară şi permisivă, în sensul că permite reveniri asupra

unor informaţii, detalieri care nu au fost prevăzute atunci când a fost conceput mesajul; comunicarea orală este puternic influenţată de situaţie şi ocazie (acelaşi mesaj poate

fi receptat diferit de aceiaşi receptori, în funcţie de dispoziţia motivaţională, factori de stres şi oboseală, condiţii favorizante sau nu ale contextului comunicării); • • comunicarea orală este puternic influenţată de caracteristicile individuale ale

emiţătorului; comunicarea orală posedă şi atributele necesităţii (nevoia omului de a comunica),

aleatoriului (comunicarea orală oferă, într-o mare proporţie, elemente întâmplătoare) şi nelimitării (comunicarea orală este practic nelimitată), etc . Comunicarea orală are în centrul demersului său limbajul, care este definit de mai multe atribute, dintre care cele mai importante sunt: claritatea, energia şi însufleţirea. Hybels şi Weaver adaugă câteva obiective care trebuie urmărite atunci când este vorba despre comunicarea orală, care pot fi prezentate în două direcţii de acţiune: • • captarea atenţiei şi creşterea înţelegerii prin alegerea limbajului adecvat, organizarea

mesajului, folosirea ilustraţiilor şi a exemplelor adecvate; folosirea etimologiilor, clasificărilor, sinonimiilor, comparaţiilor, demonstrarea

utilităţii, etc.

22

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

3.4. Paralimbajul Paralimbajul reprezintă modul prin care mesajul este transmis. Acesta poate fi considerat o modalitate distinctă, situată la graniţa dintre comunicarea verbală şi cea nonverbală, cu influenţă directă asupra fiecăreia dintre ele. El include viteza cu care vorbim, ridicarea sau scăderea tonului, volumul, folosirea pauzelor, calitatea vorbirii. Tonul vocii poate fi influenţat de starea de oboseală, de starea puternic emoţională (furie sau îngrijorare), când pot apărea mai multe greşeli de exprimare, bâlbâieli, pauze mari urmate de anumite interjecţii (exemplu : „aaaa”) . Viteza cu care vorbim nu reprezintă o valoare dată; nu există un anumit ritm al expunerii care să facă eficientă comunicarea. Problema de comunicare pe care o poate ridica viteza vorbirii ca indicator de paralimbaj constituie ceea ce se regăseşte în literatura de specialitate sub titlu de asimilare. Ridicarea sau scăderea tonului şi volumului reprezintă, la rândul lor, factori variabili. Când toţi aceşti factori sunt adiţionaţi cuvintelor, ei pot schimba înţelesul a ceea ce urmează a fi transmis. Unele cercetări apreciază că 38 % din înţelesul comunicării depinde de paralimbaj.

Aplicaţie Recitarea alfabetului

Subiect: Obiectiv: Participanţii vor fi capabili să analizeze elementele de paralimbaj şi să identifice diferite emoţii transmise folosind factorii paralingvistici (volumul vocii, viteza, pauzele,etc,) Cartonaşe pe care sunt scrise cuvinte care exprimă diferite emoţii 1. Există scrise pe cartonaşe cuvinte care exprimă diferite stări emoţionale(tristeţe, bucurie, frică, indiferenţă,etc.). Se vor anunţa 4-5 voluntari. Fiecare dintre aceştia va alege câte un cartonaş şi va recita primele nouă litere ale alfabetului, folosind factorii paralingvistici (volumul vocii, viteza, pauzele,etc,) pentru a transmite aceste emoţii. Ceilalţi participanţi vor identifica emoţia respectivă.

Mijloace şi materiale: Desfăşurare

23

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

3.5. Comunicarea nonverbală

Comunicarea nonverbală este comunicarea care se petrece în afara limbajului verbalizat. Făcând o paralelă între comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală, se pot sublinia următoarele aspecte: - Comunicarea verbală foloseşte o singură modalitate de dezvoltare, cuvântul, pe când comunicarea nonverbală poate să se extindă pe mai multe arii de dezvoltare . - Comunicarea verbală este controlată aproape total, pe când comunicarea nonverbală este aproape în totalitate necontrolabilă. - Comunicarea verbală este înalt organizată şi structurată, pe când, comunicarea nonverbală este mai degrabă nestructurată. Comunicarea nonverbală este înnăscută, iar parte din ea este formată prin achiziţii mai degrabă evolutive . Şi în ceea ce priveşte comunicarea nonverbală se poate sublinia importanţa unor principii generatoare : • comunicarea nonverbală este determinată cultural; astfel, o mare parte din

comportamentul nonverbal se învaţă în copilărie; copiii, atunci când vin la şcoală, posedă coduri nonverbale distinctive, coduri care au o deosebită importanţă în succesul şi în integrarea lor şcolară; • mesajele nonverbale pot să se afle în conflict cu mesajele verbale(unii cercetători au

ajuns la concluzia că toate stările afective - bucurie, surpriză, supărare, frică, etc.- se arată mai intense pe partea stângă a feţei, emisferele creierului fiind bănuite a sta la baza acestei diferenţe); oamenii tind să privească partea dreaptă a feţei, ceea ce este o manieră greşită dacă se doreşte perceperea mai intensă a emoţiilor; • • • • mesajele nonverbale sunt, în mare măsură, inconştiente; canalele nonverbale sunt importante în comunicarea sentimentelor şi a atitudinilor.

Comunicarea nonverbală are următoarele funcţii : comunicarea nonverbală are menirea de a o accentua pe cea verbală; comunicarea nonverbală poate să completeze mesajul trimis pe cale verbală

(comparaţii între un material înregistrat şi audiat apoi de elevi şi, acelaşi material, prezentat de cadrul didactic); 24
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

comunicarea nonverbală poate, în mod deliberat, să contrazică anumite aspecte ale

comunicării verbale; • • • verbale. În practică se disting variate tipuri de comunicare nonverbală, cum ar fi mişcările corpului, care se integrează în aria comunicării nonverbale, pe intervalul a cinci categorii: - emblemele(simbolurile) sunt mişcări ale trupului care au traduceri directe în cuvinte; emblemele pot fi diferite de la o cultură la alta(un exemplu este semnul de rămas-bun făcut cu mâna în cazul unei plecări; la noi, ducerea unei mâini la ureche cu degetul arătător şi cel mare formând un unghi de 90 de grade poate însemna vorbim la telefon); - ilustratorii sunt cei care accentuează şi dau forţă cuvintelor; (ex. dacă un pescar doreşte să exprime că peştele prins a fost „mare”, el va întinde mâinile pentru a arăta acest lucru); - regularizatorii folosesc un ansamblu de mişcări ale corpului (ex. când un profesor doreşte să numească elevul care să răspundă la o întrebare, foloseşte –uneori- atât înclinarea corpului, întinderea mâinii, cât şi poziţia generală a corpului în acest sens); - expunerea sentimentelor arată celorlalţi, în funcţie de mişcările corpului, cât de intense ne sunt sentimentele; - adaptorii sunt folosiţi de indivizi, când aceştia se află în situaţii inconfortabile. Barou si Byrne prezintă patru canale de bază în comunicarea nonverbală: • • expresia feţei; se porneşte de la cuvintele oratorului roman Cicero:„chipul este comunicarea nonverbală are funcţia de a regulariza fluxul comunicaţional şi de a

pondera dinamica proprie comunicării verbalizate; comunicarea nonverbală repetă sau reactualizează înţelesul comunicării verbale; elemente ale comunicării nonverbale pot să substituie aspecte ale comunicării

oglinda sufletului”; „limbajul” ochilor (contactul vizual). Se susţine ideea potrivit căreia contactul vizual

serveşte la patru funcţii majore: regularizează fluxul informaţional; monitorizeaza feedbackul; exprimă emoţiile; indică natura relaţiilor interpersonale; • • „limbajul” trupului (gesturi, mişcări, poziţii) reprezintă o sursă importantă de

informaţii şi de feedback; contactul fizic poate să sugereze un evantai extrem de larg de factori care conduc la

afecţiune, dependenţă, agresivitate, dominanţă în interrelaţionările personale cu care venim în contact. In acelaşi timp, şi alte caracteristici exterioare limbajului trupului pot să facă parte integrantă din comunicarea nonverbală (ex. îmbrăcăminte, machiaj, parfumul folosit, etc.); • unii cercetători includ în aria nonverbalului şi oferirea unor daruri.

25

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Comunicarea nonverbală nu poate fi despărţită de comunicarea verbală.

MESAJ VERBAL

PARALIMBAJ MESAJ NONVERBAL

CE SPUI 7%

CE SPUI 7% CE SPUI CUM SPUI 7% 38% CE SPUI 7% CE ARĂŢI 55%

Aplicaţie: Priviţi imaginile de mai jos. Fiecare dintre acestea, în relaţie cu un interlocutor, are o anumită semnificaţie. Care dintre următoarele adjective descrie fiecare postură ?

Surprins Trist Timid Ruşinos Resemnat

Furios Supărat Dezinteresat Automulţumit Modest

Nepăsător Îndoielnic Relaxat Suspicios Nehotărât

Atotştiutor Mândru Povestind Nerăbdător Întrebător

26

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

A

B

C

D

Spaţiul şi timpul în comunicarea nonverbală Spaţiul. Fiecare tip de relaţie interumană implică anumite reguli de organizare a spaţiului şi a distanţelor, încălcarea lor generând disconfort, stinghereală, nervozitate şi conflicte. Nevoia de spaţiu variază de la o persoană la alta, de la o profesie la alta, de la un context social la altul şi de la o cultură la alta. Modul în care comunicăm nu este influenţat doar de teritorii, ci şi de o anumită distanţă în interiorul căreia ne simţim mai bine atunci când interacţionăm cu o persoană. Observarea distanţelor folosite poate indica tipul şi intensitatea relaţionării dintre o persoană şi altele. 27
COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Denumire Distanţa intimă Distanţa personală Distanţa socială

Faza apropiată Faza depărtată Contact fizic Până la 0,5m efectiv 0,5m – 1,0m 1,0m – 2,0m

2,0m – 3,0m

3,0m – 5,0m

Distanţa publică

5,0m – 10,0m

10,0m şi peste

Observaţii relaţii de intimitate excepţii: lifturi, mijloace de transport în comun aglomerate - persoanelor care reprezintă mai mult decât o cunoştinţă întâmplătoare întâlniri de afaceri impersonale discuţiilor dintre un om de afaceri şi un client discuţii între un angajat şi o persoană care solicită angajarea întâlniri lector – student politicieni figuri publice

Timpul. Comunicarea temporală este centrată pe utilizarea timpului. Punctualitatea este o formă importantă de comunicare prin timp. O altă formă de comunicare este timpul potrivit: el este reprezentat de legătura dintre timp şi diferite activităţi sociale, dintre timp şi status, dintre timp şi situaţie, etc. Conform lui Joseph DeVito, timpul poate fi privit în trei perspective: 1. Timpul biologic, care are o influenţă majoră asupra bioritmului şi se bazează pe trei cicluri: fizic, emoţional şi intelectual. 2. Timpul cultural, care se dezvoltă pe trei niveluri: timpul tehnic, timpul formal şi timpul informal . 3. Timpul psihologic, care se referă la importanţa pe care o acordăm trecutului, prezentului sau viitorului . Există şi anumite bariere pentru o utilizare eficientă a timpului: încercarea de a realiza prea multe lucruri, estimarea nerealistă a timpului, amânarea, permiterea multor întreruperi. Fiecare dintre noi trebuie să găsească strategii de a depăşi aceste bariere .

Aplicaţie Participaţi la un interviu de angajare. Argumentaţi în favoarea faptului că lipsa de experienţă practică în acest domeniu nu constituie un impediment în calea competenţei de care sunteţi siguri că veţi da dovada, având în vedere pregătirea teoretică şi profilul studiilor dumneavoastră.

28

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

4. Bariere în comunicare
“Neînţelegerile reprezintă cea mai des întâlnită formă a comunicării.” Peter Benar

Persoana A IDEE In mintea emiţătoru lui CODARE Cuvinte, voce, gesturi

Persoana B Transmitere
Mediu Telefon, fax, scrisoare, Loc Casa, birou, loc public DECODAR E auz, vaz, vocabularul receptorului IDEE In mintea receptoru lui

Lipsa clarităţii

Exprimar e confuză

Modificare a mesajului

Zgomote, elemente de distragere

Selectare, distorsiun e

Diferite sisteme de referinţă

Feedback

Comunicarea poate fi obstrucţionată sau doar perturbată de o serie de factori care se interpun între semnificaţia intenţionată şi cea percepută, putând fi legaţi de fiecare dintre componentele comunicării (emiţător, mesaj, canal, receptor), sau de interacţiunea lor. Dintre aceştia cei mai importanţi sunt : 1. Efectele de statut – uneori, persoanele cu statut mai ridicat au tendinţa de a se exprima într-un mod mai sofisticat, greu de înţeles pentru persoane cu un nivel de şcolarizare scăzut. 2. Probleme semantice – specialiştii au tendinţa să folosească un limbaj

profesional, crezând că şi ceilalţi îl pot înţelege.

29

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

3. Distorsiuni perceptive – când receptorul are o imagine despre sine nerealistă şi este lipsit de deschidere în comunicare, neputându-i înţelege pe ceilalţi în mod adecvat. 4. Diferenţe culturale – persoane provenite din medii culturale, cu valori, obiceiuri şi simboluri diferite. 5. Alegerea greşită a canalelor sau a momentelor – trebuie alese canalele corecte pentru fiecare informaţie şi, de asemenea, şi momentul trebuie să fie bine ales – o situaţie urgentă nu are sorţi să fie îndeplinită dacă este cerută la sfârşitul orelor de program sau la sfârşitul săptămânii. 6. Lungimea excesivă a canalelor – o reţea organizaţională complicată duce la o comunicare lentă.

FACTORI FIZICI PERTURBATORI – iluminatul necorespunzător, zgomote, temperaturi excesiv de coborâte/ridicate, ticuri, elemente ce distrag atenţia – telefon, cafea, ceai etc.

BARIERE UMA E în cadrul unei comunicări eficiente sunt : - fizice: a) permanente:deficienţe înnăscute ale comunicatorilor; b) situaţionali: amplasament, lumina, acustica defectuoasă a sălii, temperatura, durata întîlnirii, etc.; - semantice: vocabular, gramatică, sintaxă, conotaţii emoţionale ale unor cuvinte; - determinate de factori interni: implicare pozitivă (ex: Imi place Ion, deci îl ascult); implicare negativă (ex: Mirela m-a bîrfit acum un an, deci interpretez tot ce spune ca fiind împotriva mea); - frica; - diferenţele de percepţie; - concluzii grăbite; - lipsa de cunoaştere; - lipsa de interes (una din cele mai mari bariere ce trebuie depăşite este lipsa de interes a interlocutorului faţă de mesajul emiţătorului); - emoţii (emoţia puternică este răspunzătoare de blocarea aproape completă a comunicării); - blocajul psihic; - tracul.

30

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

5. Ascultarea activă
Omul învaţă trei ani să vorbească şi o viaţă întreagă să asculte.
André Malraux

În copilărie, învăţăm să vorbim, să scriem, să citim. Părinţii şi dascălii ne învaţă să fim supuşi, răbdători, dar aproape nimeni nu ne învaţă să ascultăm. Iată de ce avem doi ochi, două urechi şi o singură gură! Am fost construiţi astfel încât să privim şi să auzim de patru ori mai mult decât vorbim.

Gradul de implicare a ascultătorului

Ascultarea activă

Ascultarea socială

Ascultarea pasivă

31

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

În comunicarea interpersonală prezenţa fizică nu este suficientă. Oamenii caută mai mult decât atât – au nevoie de parteneri de discuţie prezenţi psihologic şi social. Ascultarea activă este o competenţă comunicaţională care are la bază abilităţi de a securiza afectiv vorbitorul, de a clarifica conţinutul comunicării şi de a depăşi blocajele care apar din cauza unor atitudini ostile ale interlocutorului. Ascultarea eficientă şi profitabilă pentru receptor presupune îndeplinirea a cinci condiţii principale. Ea trebuie să fie: • Activă. Nu poţi aculta cu folos ceea ce spune altcineva, decât dacă faci un efort de

atenţie şi concentrare. Pe lângă participarea mentală, trebuie să existe şi o anumită mobilizare fizică, de natură să faciliteze menţinerea interesului pentru spusele interlocutorului. O postură corporală prea relaxată îngreunează înţelegerea şi memorarea, în vreme ce poziţiile relativ incomode(nu însă atât de inconfortabile încât să ajungă să ne preocupe în mai mare măsură decât comunicarea însăşi) generează o stare de vigilenţă propice unei bune ascultări. • Totală. A asculta total înseamnă să nu te limitezi la receptarea şi înţelegerea

mesajului verbal. Cine ştie să interpreteze limbajul trupului deţine o superioritate reală asupra simplului ascultător, la fel cum cel care extrage din tonul vocii interlocutorului informaţii privind starea de spirit a acestuia posedă o sursă de informaţii de primă importanţă pentru decelarea intenţiilor acestuia. • Empatică. Efortul de identificare cu interlocutorul este întotdeauna răsplătit, fiindcă

plasarea mentală pe poziţia acestuia ne permite să îi înţelegem mai bine mobilurile, obiectivele, mentalitatea şi să reacţionăm în cunoştinţă de cauză. • Receptivă. Nu e întotdeauna uşor să asculţi argumente care îţi contrazic

convingerile şi nici să suporţi critici de la persoane care, întâmplător, îţi sunt antipatice. Puţini sunt oamenii care continuă să manifeste înţelegere faţă de interlocutor şi să-i acorde o atenţie egală şi după ce acesta a făcut o remarcă ostilă sau a folosit o expresie nelalocul ei. De obicei, asemenea gafe afectează credibilitatea emiţătorului, iar receptorul, jignit, nu se mai arată dispus să îl asculte până la capăt. A fi receptiv înseamnă însă a trece peste lezarea amorului propriu şi a încerca să reţii şi să tratezi cu obiectivitate tocmai ceea ce te deranjează, afirmaţiile supărătoare, argumentele care nu îţi convin. • Cu spirit critic. Toleranţa faţă de interlocutor nu se identifică cu acceptarea fără

discernământ a punctului său de vedere. Dincolo de interesul menţinerii şi ameliorării unei relaţii interumane, exersarea spiritului critic constituie şi o formă de antrenament mental indispensabilă evoluţiei personalităţii noastre.

32

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Pentru asigurarea unei ascultări active şi eficace este necesar să respectaţi următoarele zece reguli:

1. Urmăriţi acordul dintre limbajul nonverbal şi cel verbal al interlocutorului. 2. Concentraţi-vă asupra conţinutului mesajului. 3. Ascultaţi pentru a înţelege mesajul, nu pentru a pregăti răspunsul. 4. Suspendaţi evaluarea mesajului până la înţelegerea sa completă. 5. Grupaţi ideile pentru a depista structura mesajului astfel încât să-l puteţi reţine mai uşor. 6. Rezumaţi mental mesajul sub forma unei schiţe a punctelor principale. 7. Luaţi notiţe din când în când pentru a vă ajuta în memorarea mesajului, prevenirea distragerilor şi demonstrarea interesului faţă de ceea ce vă spune interlocutorul. 8. Nu anticipaţi ceea ce vorbitorul vrea să spună şi nu terminaţi propoziţiile în locul lui. 9. Nu adoptaţi comportamente nonverbale care denotă nerăbdare sau plictiseală (verificarea ceasului, căscatul, privitul în altă parte, mişcări necontrolate etc.) 10. Confirmaţi că aţi înţeles. Parafrazaţi ideea principală: Spui că vrei să..?, Te simţi cu adevărat revoltat? Persoanele care ascultă se pot comporta în diferite moduri:

A. Un auditoriu care ascultă activ-repere de conduită: Comunicare verbală: • aspect. • • • • • • • Interveniţi pentru recapitularea faptelor. Ex: Cu alte cuvinte ai decis să....... Comunicaţi feedbackul. Ex: Cred şi eu că ai simţit lucrul acesta! Comunicare nonverbală: Priviţi vorbitorul în ochi Zâmbiţi binevoitor Ţineţi capul puţin aplecat înainte Poziţia, aşezarea pe scaun să fie orientată în faţă(mâinile să fie ţinute pe masa din Formulaţi întrebări de informare, care să lămurească ascultătorii în privinţa tuturor Ex: Exact unde anume aţi petrecut vacanţa? u am înţeles bine acest

detaliilor expunerii.

faţa scaunului)

33

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

B.

Un

auditoriu

care

blochează

comunicarea

repere

de

conduită

:

Comunicare verbală: • • • • • • • • • Formulaţi întrebări care să pună la îndoială autenticitatea celor relatate. Ex: Chiar

aşa să fi fost? u am mai întâlnit aşa o situaţie. Adresaţi întrebări celor din preajmă în legătură cu credibilitatea celor relatate. Ex:

Tu poţi să crezi ce spune? Eu nu. Formulaţi interogări care să demonstreze o atitudine ostilă faţă de vorbitor.Ex: Eu nu

prea pricep ce faci. Chiar vrei să credem tot ce spui tu?...Hai nu, zău! Comunicare nonverbală: Nu mai priviţi tot timpul vorbitorul în ochi Zâmbiţi ironic, superior Ţineţi capul puţin aplecat înapoi Înclinaţi puţin capul spre stânga şi /sau dreapta(ca dovadă de îndoială în legătură cu

cele spuse Poziţia, aşezarea pe scaun să fie orientată spre spate

C. Un auditoriu ignorant-repere de conduită: Comunicare verbală: • • • • • • • • Lipsa oricăror intervenţii la adresa vorbitorului Comunicaţi în şoaptă cu colegul de lângă dvs. despre alte subiecte Comunicare nonverbală: Priviţi oriunde altundeva numai în direcţia vorbitorului nu Puneţi capul pe masă şi simulaţi că aţi aţipit Priviţi-vă ceasul Priviţi pe geam Răsoiţi un caiet

34

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Aplicaţie Ascultarea activă Subiect: Obiectiv: Rolul comunicării active în cadrul comunicării Participanţii vor fi capabili să evidenţieze rolul pe care îl are ascultarea activă în procesul comunicării şi impactul pe care îl are manifestarea acestei competenţe asupra trăirilor vorbitorului şi implicit, asupra calităţii comunicării. - un voluntar - un auditoriu Etapa 1: Se cere voluntarului să aştepte afară din încăpere timp de 5 minute şi să se gândească la o povestioară pe care să o prezinte colegilor. Etapa 2: Se instruieşte auditoriul pentru a juca în timpul expunerii colegului, succesiv, trei roluri diferite: un auditoriu care ascultă activ, un auditoriu care blochează comunicarea şi un auditoriu ignorant. Etapa 3: Se stabileşte în complicitatea cu publicul un semn discret pe care să îl facă profesorul şi care să comunice auditoriului că este momentul să treacă la următorul rol, fără ştirea voluntarului. Etapa 4: Voluntarul începe să povestescă, în timp ce, auditoriul va juca succesiv cele trei roluri în legătură cu care a fost instruit. Etapa 5: La final se cere voluntarului: Să comunice dacă a sesizat la nivelul auditoriului, pe parcursul expunerii, raportări diferite faţă de persoana sa şi conţinutul transmis Să identifice aceste tipuri de raportări şi să le descrie cât mai exact Să descrie ce a simţit în fiecare din cele trei cazuri şi să motiveze aceste trăiri Etapa 6: Se cere auditoriului: Să descrie reacţia pe care a avut-o vorbitorul în cadrul fiecărui tip de rol Etapa 7: Se formulează concluzii cu privire la nivelul calitativ al simulării celor trei roluri Se evidenţiază impactul pe care îl are setul atitudinal al auditoriului asupra implicării vorbitorului în expunere Se evidenţiază rolul nonverbalului în transmiterea unor atitudini.

Participanţi: Desfăşurare:

35

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

6. Comunicarea asertivă
Comunicare asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientă la situaţii conflictuale interpersonale. Lipsa asrtivităţii este una dintre cele mai importante surse de inadaptare socială. Asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini şi comportamente învăţate, care au ca şi consecinţe pe termen lung îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de viaţă sănătos, îmbunătăţirea abilităţilor de luare a deciziilor responsabile, dezvoltarea abilităţilor de management al conflictelor. Asertivitatea este abilitatea de a ne exprima emoţiile şi convingerile fără a afecta şi ataca drepturile celorlalţi. Asertivitatea în comunicare reprezintă abilitatea: • • • • • • • atracţia); • • • • • de a face complimente sau de a le accepta; de a spune NU fără să te simţi vinovat sau jenat; este o modalitate prin care îţi dezvolţi respectul şi stima de sine; este modalitatea prin care adolescenţii pot să facă faţă presiunii grupului şi să-şi de comunicare directă, deschisă şi onestă, care ne face să avem încredere în noi şi să

câştigăm respectul prietenilor şi colegilor; de exprimare a emoţiilor şi gândurilor într-un mod în care ne satisfacem nevoile şi

dorinţele, fără a le deranja pe cele ale interlocutorului; de a iniţia, menţine şi încheia o conversaţie într-un mod plăcut; de a împărtăşi opiniile şi experienţele cu ceilalţi; de exprimare a emoţiilor negative, fără a te simţi stânjenit sau a-l ataca pe celălalt; de a solicita cereri sau a refuza cereri; de exprimare a emoţiilor pozitive(bucuria, mândria, afinitatea faţă de cineva,

exprime deschis opiniile personale; este respectarea drepturilor celorlalte persoane. Învăţarea deprinderilor de asertivitate este facilitată de contrastarea ei cu cele două modele comportamentale opuse, pasivitatea şi agresivitatea. • Pasivitatea este un comportament care poate fi descris ca răspunsul unei

persoane care încearcă să evite confruntările, conflictele, îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită, fără însă a ţine cont de drepturile sau dorinţele sale personale; manifestarea unei persoane care nu face cereri, nu solicită ceva anume, nu se implică în câştigarea unor drepturi

36

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

personale sau în apărarea unor opinii. Aceste persoane se simt rănite, frustrate, iritate, fără însă a încerca să-şi exprime nemulţumirile faţă de ceilalţi. Agresivitatea este o reacţie comportamentală prin care îl blamezi şi îl acuzi pe celălalt, încalci regulile impuse de autorităţi(părinţi, profesori, poliţie), eşti insensibil la sentimentele celorlalţi, nu-ţi respecţi colegii, consideri că tu ai întotdeauna dreptate, rezolvi problemele prin violenţă, consideri că cei din jurul tău sunt adesea nedrepţi cu tine, eşti sarcastic şi utilizezi adesea critica în comunicare, consideri că drepturile tale sunt mai importante decât ale altora, eşti ostil şi furios.

EFECTELE COMPORTAME TULUI PASIV, AGRESIV, Î COMPARAŢIE CU CEL ASERTIV Comportamentul pasiv Caracte- ristici Nu îţi exprimi emoţiile, nevoile, drepturile şi opiniile. În schimb exagerezi importanţa emoţiilor, nevoilor, drepturilor şi opiniilor celorlalţi. Îţi reţii propriile emoţii sau le exprimi într-o manieră indirectă sau inutilă. Acorzi tot timpul atenţie nevoilor celorlalţi, pe care le consideri mai importante. Altcineva are drepturi, iar tu nu îţi recunoşti aceleaşi privilegii. Comportamentul asertiv Îţi exprimi emoţiile, nevoile, drepturile şi opiniile păstrând respect pentru ale celorlalţi. Comportamentul agresiv Îţi exprimi emoţiile, nevoile, drepturile şi opiniile fără respect pentru ale celorlalţi.

Emoţii

evoi

Drepturi

Eşti capabil să-ţi exprimi emoţiile într-o manieră directă, onestă şi adecvată. Atunci când nevoile tale nu sunt satisfăcute, te vei simţi neapreciat, respins sau trist. Îţi cunoşti drepturile esenţiale şi eşti capabil să le susţii. În egală măsură respecţi drepturile celorlalţi şi nu le încalci. Îţi exprimi părerile şi consideri că poţi contribui alături de punctele de vedere ale altor persoane.

Îţi exprimi emoţiile într-o manieră inadecvată (cu furie şi ameninţări) Nevoile tale sunt mai importante decât ale altcuiva. Nevoile celorlalţi sunt ignorate. Îţi susţii drepturile tale, dar le încalci pe ale celorlalţi.

Opinii

Consideri că nu ai nimic important de spus, iar ceilalţi au întotdeauna dreptate. Te temi să spui ceea ce gândeşti pentru că poţi fi luat în râs.

Ideile tale contează cel mai mult, iar ale celorlalţi nu înseamnă decât foarte puţin sau chiar nimic.

37

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Scop

Scopul comportamentului pasiv este să evite întotdeauna conflictele şi să le facă celorlalţi pe plac. Pe termen scurt scade anxietatea evită sentimentul de vinovăţie suferinţă sacrificiu. Pe termen lung stimă de sine scăzută tensiuni interioare care duc la stres, furie, depresie afectarea stării de sănătate iritarea celorlalţi lipsa de respect din partea celorlalţi

Scopul comportamentului asertiv nu este câştigul, ci să fii capabil să simţi că ai spus ceea ce doreai să spui. Asertivitatea este o atitudine faţă de tine şi ceilalţi onestă şi utilă. O persoană asertivă cere ce doreşte: direct şi deschis, adecvat, respectând propriile opinii şi drepturi şi aşteptând ca şi ceilalţi să facă acelaşi lucru cu încredere, fără anxietate O persoană asertivă: nu încalcă drepturile celorlalţi nu va aştepta ca ceilalţi să ghicească ceea ce doreşte, nu va fi anxioasă şi nu va evita situaţiile dificile. Beneficiul major este creşterea încrederii în sine şi respectul faţă de ceilalţi.

Scopul comportamentului agresiv este să câştige, dacă este nevoie, în detrimentul celorlalţi. Pe termen scurt eliberarea tensiunii, sentimentul de putere Pe termen lung sentimentul de vinovăţie şi ruşine: ceilalţi sunt responsabili pentru propriul comportament, scade stima de sine, resentimente în jurul persoanei agresive.

Efecte

OAME

II SUPUŞI

• • • • • OAME
II ASERTIVI

Le permit celorlalţi să îi domine Îşi ascund sentimentele şi părerile Sunt nehotărâţi Se scuză permanent Au un contact vizual slab şi o postură umilă

• • • • •

Spun direct părerile şi dorinţele Oferă opinii şi îşi comunică sentimentele Sunt hotărâţi Înfruntă problemele Au un bun contact vizual şi o postură deschisă

38

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

OAME

II AGRESIVI

• • • • •

Întrerup mereu discuţiile Ascund informaţiile şi părerile personale Domină discuţia şi nu sunt buni ascultători Vorbesc tare, jignesc şi sunt sarcastici Au un contact vizual puternic şi o postură dominantă

Aplicaţie Aminteşte-ţi o situaţie recentă în care ţi-a fost dificil să reacţionezi, să spui ceea ce doreşti tu... Ce anume ţi-a fost dificil? ....................................................................................................................................................... ......................................................................... Ce factori au contribuit în situaţia respectivă? ....................................................................................................................................................... .......................................................................... Ce ai fi vrut să se întâmple? Cum ţi-ai fi dorit să se termine acea situaţie? ....................................................................................................................................................... .......................................................................... Aminteşte-ţi o situaţie când cineva a fost asertiv cu tine şi ţi-a respectat opiniile. Cum te-ai simţit? ....................................................................................................................................................... ......................................................................... Când ai fost tu ultima dată asertiv(ă)? În ce context? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….

39

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Stiluri de comunicare Stilul pasiv • • • • • u vorbeşte în numele lui u îşi exprimă trăirile Se consideră o victimă Îşi interiorizează sentimentele Frica de a-şi susţine drepturile şi opiniile

Exemplu : Un profesor subevaluează o lucrare. Răspunsul elevului pasiv poate fi: “ u sunt sigur, dar cred că lucrarea mea nu a fost evaluată corect.’’ (privire în jos, vorbeşte încet, arată speriat) Stilul agresiv • • • Îi blamează pe alţii Abuziv, sarcastic Se consideră ‘’ vocea puternică’’

Exemplu: Un profesor subevaluează o lucrare. Răspunsul elevului agresiv poate fi: ”M-aţi furat! Ştiu că lucrarea asta merita mai mult!’’ (privire ostilă, vorbeşte tare, trânteşte lucrarea pe masă) Stilul asertiv • • alţii Exemplu: Un profesor subevaluează o lucrare. Răspunsul elevului agresiv poate fi: ”Am urmat instrucţiunile pe care ni le-aţi dat în clasă şi cred că am răspuns corect. u cred că nota aceasta reflectă efortul meu. Aş aprecia dacă aţi revedea lucrarea.’’ (vorbeşte clar şi confidenţial, privire înţelegătoare) Comunică sentimentele onest şi deschis Îşi exprimă opiniile fără să îi afecteze pe

40

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Adesea, unul dintre motivele pentru care cineva evită să se comporte asertiv este teama de consecinţe: că ceilalţi nu ne vor mai prefera şi că vom fi respinşi. La fel ca alte temeri personale, şi acestea se dovedesc a fi neadevărate şi nejustificate. Cea mai bună cale de a face faţă gândurilor negative de acest tip este tocmai alegerea asertivităţii.

Ce poţi face să devii asertiv(ă) Deprinderea asertivităţii nu este un proces facil. Personalitatea asertivă se

caracterizează prin încredere mare în forţele proprii, capacitate ridicată de exprimare energetică, dar şi adecvată, a sentimentelor, apărare argumentată a convingerilor. Exerciţii de dezvoltare a capacităţilor asertive: • • • • • • • • • • • • • • • • • Dezvoltă-ţi stima de sine Câştigă respectul celorlalţi Imbunătăţeşte-ţi abilitatea de comunicare Imbunătăţeşte-ţi abilitatea de a lua decizii Fii onest(ă) şi directă în privinţa emoţiilor, nevoilor şi convingerilor tale. Exprimă-te ferm şi direct, fără ezitări sau scuze. Fii rezonabil(ă) ce cererile pe care le ai. Invaţă să spui “nu” la cerinţele nerezonabile pentru tine ale celorlalţi. Fii onest(ă) atunci când oferi sau primeşti feedback. Recunoaşte şi respectă drepturile celor din jurul tău. Foloseşte un ton adecvat al vocii. Fii atent(ă) cu postura corpului tău. Menţine contact vizual cu interlocutorii. Foloseşte pronumele „eu” atunci când vorbeşti despre tine. Nu le permite celorlalţi să-ţi impună ideile şi valorile lor. Încurajează-i pe ceilalţi să-ţi vorbeacă direct şi clar. Fii propriul tău şef.

41

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Aplicaţie joc de rol Pentru fiecare situaţie de mai jos, scrieţi câte un răspuns în fiecare stil prezentat: 1. Prietenul tău întârzie întotdeauna. Mereu te face să aştepţi. • Pasiv….. • Agresiv….. • Asertiv….. 2. Stai de câteva ore la coadă pentru un bilet la concert. Cineva se bagă în faţă. • Pasiv….. • Agresiv….. • Asertiv….. 3. Te plimbi pe holul şcolii. Când treci pe lângă un grup de elevi, unul dintre ei face un comentariu nepoliticos la adresa ta. • Pasiv….. • Agresiv….. • Asertiv….. 4. Un coleg împrumută de la tine o carte şi nu ţi-o dă înapoi. • Pasiv….. • Agresiv….. • Asertiv….. 5. Fratele tău nu te ajută la întreţinerea curăţeniei. Nu ai timp să le faci pe toate. • Pasiv….. • Agresiv….. • Asertiv….. 6. Gândeşte-te la ultima situaţie când cineva ţi-a cerut să faci ceva ce nu ţi-a plăcut. Cum ai fi putut să reacţionezi... • Pasiv…… • Agresiv….. • Asertiv…..

42

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Bibliografie
1. Băban, A., Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere. Ed. ASCR, Cluj- apoca,2009 2. Coman, A., Tehnici de comunicare : proceduri şi mecanisme psihosociale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 3. Dinu, M., Comunicarea-repere fundamentale, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 2007 4. Dinu, M., Fundamentele comunicării interpersonale, Ed. All, Bucureşti, 2008 5. Lacombe, F., Rezolvarea dificultăţilor de comunicare, Ed. Polirom, Iaşi, 2005 6. Pânişoară, I., Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi, 2006 7. Peretti,A. ; Legrand,J. ; Boniface, J., Tehnici de comunicare, Ed. Polirom, Iaşi, 2001 8. Prutianu, Şt., Antrenamentul abilităţilor de comunicare, Ed. Polirom, Iaşi, 2005 9. Săucan, D.Şt., Comunicarea didactică, Ed. ATOS, Bucureşti,2002 10. Sburlescu, A., Comunicarea eficientă , Ed. All, Bucureşti, 2007 www.didactic.ro

43

COMU ICAREA

Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul: Facilitatea de Tranziție 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparținând minorităților și grupurilor dezavantajate

Material editat de Asociația Formare, Dezvoltare, Asistenţă - FORDA Buzău Iulie 2010 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene Pentru eventualele informații și sesizări legate de proiectele PHARE contactați: cfcu.phare@mfinante.ro

44

COMU ICAREA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful