Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANA

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

A

R

G

U

M

E

T

Reforma învăţământului în România subliniază importanţa comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, ce are ca şi consecinţă armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. Învăţământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci formarea de persoane cu abilităţi sociale şi sisteme axiologice ferm conturate. În fapt, scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului şi implicit pentru ocuparea unui loc de muncă care să-i faciliteze o integrare cât mai eficientă socioprofesională. În acest sens se impune necesitatea asistenţei în alegerea carierei, mai ales în condiţiile în care se conştientizează că educaţia are o responsabilitate mai mare în societate decât simpla oferire a unui mediu de învăţare. Asumpţia care stă la bază este că educaţia pentru carieră poate să îi ajute pe elevi să treacă mai uşor din mediul şcolii în câmpul muncii. Cu alte cuvinte, educaţia devine un mecanism mult mai eficient, depăşind statutul de pregătire a elevilor pentru universitate (Băban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj – Napoca, 2001) Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul social, în luarea unei decizii corecte privind alegerea vocaţiei. Acest ghid de planificare a carierei se vrea a fi un instrument eficient pentru elevi în dezvoltarea lor personală şi profesională. Sperăm ca acest material să vă sprijine în activarea resurselor personale şi în demersul vostru de a alege opţiunile cele mai bune!

1

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Activităţile de orientare urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea tânărului cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Acest fapt se impune cu necesitate în condiţiile unei pieţe de muncă flexibile cu cerinţe care evoluează în permanenţă: • • sporeşte complexitatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite; creşte numărul şi complexitatea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor ce trebuie exercitate în cadrul locurilor de muncă; • se exercită o presiune crescută asupra individului de a lua o serie de decizii în mod individual; • • se accentuează rolul abilităţilor de comunicare eficientă; se impune tot mai multă iniţiativă, motivaţie şi flexibilitate în exercitarea sarcinilor de muncă. Activităţile de orientare trebuie să vizeze educarea tinerilor pentru independenţă şi flexibilitate în cinci domenii de competenţă: ● cunoaştere de sine; ● informaţii ocupaţionale; ● luarea deciziei; ● planificare; ● rezolvare de probleme. Aceste competenţe dobândite permit exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări şi asigură flexibilitate în managementul carierei (Băban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj – Napoca, 2001).

2

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Planificarea carierei

este procesul de identificare a paşilor

care trebuie parcurşi pentru dezvoltarea carierei şi presupune stabilirea obiectivelor, a acţiunilor care vor fi realizate, a resurselor necesare (umane, financiare), a termenelor, a responsabilităţilor, a rezultatelor concrete aşteptate, eliminarea obstacolelor. În cadrul unui program de consiliere a carierei, planificarea se desfăşoară după etapele de autocunoaştere şi explorare ocupaţională, educaţională. În planificarea carierei sunt incluse aspecte ce ţin strict de locul de muncă, dar şi de activităţile din timpul liber, viaţa personală, etc. În vederea realizării unei planificări a carierei este necesară o privire în perspectivă, care să puncteze aspecte precum: scopul în viaţă, imaginea de sine, tipul de muncă dorit, relaţiile cu ceilalţi, tipul de locuinţă dorită, realizările globale de pe parcursul vieţii, etc.

Dezvoltarea carierei

este un proces de învăţare şi adaptare la

diferite roluri exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune cronologică şi presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educaţionali, fizici, economici care combinaţi influenţează natura şi importanţa muncii pe parcursul întregii vieţi a unei persoane.

3

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Planificarea şi dezvoltarea carierei profesionale presupune parcurgerea mai multor paşi, subliniaţi prin următoarele întrebări: • • • • Cine sunt eu? Ce pot să fac? Ce vreau? Ce ştiu despre profesii? Ce meserie mi se potriveşte? Ce decizie am luat? Cum o pot pune în practică? Cum îmi caut un loc de muncă? Cum îl păstrez?

În următoarele pagini vom încerca să oferim cât mai multe informaţii care să vină în sprijinul elevilor, părinţilor şi profesorilor pentru a putea răspunde la aceste întrebări, astfel încât ele să contribuie la parcurgerea etapelor dezvoltării carierei.

4

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Atunci când alegeţi profesia aveţi în vedere atât factori individuali cât şi factori sociali. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt ilustraţi în imaginea de mai jos.

POSIBILITĂŢI I TELECTUALE CALITĂŢI VALORI

I TERESE HOBBY-URI

EU
APTITUDI I DEPRI DERI MOTIVAŢII

ŞCOALĂ REZULTATE ŞCOLARE PRIETE I PIAŢA MU CII

DORI ŢE

FAMILIE

5

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Factori semnificativi în alegerea traseului educaţional, profesional

Factori individuali, personali în alegerea carierei

Încearcă să faci mai întâi un inventar al calităţilor tale, fiindcă acestea trebuie valorificate în exercitarea profesiei pe care ţi-o vei alege. Pentru a face acest lucru e necesar să parcurgi o etapă de autocunoaştere (primele întrebări din etapele dezvoltării carierei - Cine sunt eu? Cum sunt? Ce-mi place să fac? ) care îţi vor permite să conştientizezi aspectele legate de propria identitate. Propria identitate se dezvoltă prin interacţiuni cu ceilalţi în situaţii diverse, familia având un impact major în formarea identităţii, ea fiind mediul în care învăţăm şi ne dezvoltăm încă din primii ani.

EXERCIłIU DE AUTOCUNOAŞTERE

EU SU T ☺Elev ☺Membru al unei echipe ☺Persoană conştiincioasă ☺ ☺ ☺ ☺

Continuaţi să listaţi ipostazele în care v-aţi aflat în anumite împrejurări, contexte ale vieţii şcolare dar şi în afara şcolii. Reţineţi aspectele personale pozitive. Nu ezitaţi, notaţi cât mai multe!

6

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIU DE AUTOCUNOAŞTERE
CI E SU T EU? Completează următoarele fraze: ☺ Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt………………………….. ☺ Mă simt mândru de mine pentru că…………………………………... ☺ Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt………………………….. ☺ Îmi place mult să……………………………………………………... ☺ Îmi doresc să…………………………………………………………. ☺ Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este……………….. ☺ Mi-ar plăcea să devin………………………………………………… ☺ Îmi propun să…………………………………………………………. ☺ Prefer să……………………….decât să……………………………... ☺ Ştiu că pot să………………………………………………………….

Deprinderile şi abilităţile transferabile se manifestă în uşurinţa cu care
cineva execută anumite activităţi. Fiecare persoană are anumite aptitudini. Pentru mulţi însă este dificil să le recunoască şi să le pună în valoare sau să-şi construiască un plan de carieră pornind de la acestea. Putem însă identifica în discursul persoanelor expresii de genul: „ştiu să….”, „pot să….”, „mă pricep să….”. Gândeşte-te ce ştii să faci cel mai bine, trece în revistă atât activităţile practice cât şi pe cele teoretice. Implicarea în activitate te ajută să-ţi perfecţionezi deprinderile de care va depinde succesul tău în carieră. Abilităţile transferabile sunt abilităţi care asigură succesul în mai multe domenii de activitate şi pot fi transferate dintr-un domeniu în altul.

EXERCIłIU DE IDENTIFICARE A DEPRINDERILOR/ABILITĂłILOR
Identificaţi în tabelul de mai jos abilităţile transferabile care vi se potrivesc. Ierarhizaţile în „TOP 5” al abilităţilor transferabile importante pentru voi. Găsiţi cel puţin o activitate sau o situaţie în care aceste abilităţi au fost formate şi dezvoltate: activităţi şcolare, activităţi culturale/sportive, hobby-uri, ş.a.

7

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Activităţi din timpul meu liber

Criterii de apreciere a activităţii
mă ţine în priză, chiar dacă necesită efort o realizez cu plăcere realizez activitatea de mai mult timp ( de cel puţin 6 luni) mă concentrez foarte bine în timp ce o realizez o realizez foarte des abia aştept să înceapă mă gândesc mereu la noi moduri de a realiza activitatea

1. 2. 3. 4. 5.

mă atrage

DEPRI DERI

Calităţi pe care angajatorii le evaluează: • cooperare • fermitate în apărarea principiilor • calm • adaptare la schimbare • loialitate • spirit de observaţie • sinceritate • empatie • • • • • • toleranţă perspicacitate capacitatea de a-şi planifica singur munca iniţiativă în realizarea diverselor sarcini şi acţiuni orientare spre progres şi autodezvoltare capacitate de analiză

• exprimare clară • bună dispoziţie • capacitatea de a dobândi cu uşurinţă noi deprinderi • conştiinciozitate • respect faţă de colegi • abilităţi decizionale • responsabilitate pentru munca realizată • diplomaţie • discreţie • eficienţă în realizarea sarcinilor • stabilitate emoţională • entuziasm în muncă • onestitate • imaginaţie • adaptabilitate în munca de echipă

8

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Interesele reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru
anumite domenii de cunoştinţe sau activitate. Cu alte cuvinte, prin interese înţelegem tendinţa de a căuta informaţii despre un domeniu, mai mult decât despre altele. Nu-ţi uita interesele pentru anumite domenii de cunoaştere sau de activitate; acestea te pot ajuta să te implici cu pasiune în ceea ce faci şi, ca urmare, să obţii performanţe.

I TERESE

EXERCIłII DE IDENTIFICARE A INTERESELOR ☼ O CĂLĂTORIE ÎN SPAłIUL NEEXPLORAT AL INTIMITĂłII TALE
Iată un mod uşor prin care îţi poţi descoperi domeniul de interese, acele tipuri de activităţi pe care le realizezi întotdeauna cu drag. Încercuieşte enunţurile care te descriu cel mai bine: 1. Îmi place mai mult să fabric/confecţionez ceva decât să citesc o carte. 2. Îmi place să găsesc soluţii pentru problemele care îmi dau bătaie de cap. 3. Îmi place să-i ajut pe alţii când au nevoie. 4. Pentru mine, cea mai importantă metodă de a învăţa lucruri noi este de a citi ceva referitor la subiectul respectiv. 5. Îmi place munca manuală. 6. Îmi place să fiu şef. 7. Prefer să cunosc toate datele unei probleme înainte de a mă apuca de rezolvarea ei. 8. Îmi place să am grijă de alţii. 9. Îmi place să concep, să inventez lucruri noi. 10. Îmi place să mă exprim prin artă. 11. Mi-ar plăcea o muncă în care aş putea fi în relaţie cu alţii toată ziua. 12. Îmi place să lucrez cu materiale şi echipamente. 13. Îmi face plăcere să aflu lucruri şi idei noi. 9
PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

14. Cooperarea cu alţii îmi pare o stare firească. 15. Caut să descopăr cum funcţionează lucrurile demontându-le. 16. Aş alege să lucrez cu maşini şi obiecte mai degrabă decât cu oamenii. 17. Reuşesc în mod obişnuit să influenţez oamenii să facă lucrurile în felul meu. 18. Îmi place să construiesc şi să repar obiecte. 19. Cercetarea pe care trebuie să o efectuez pentru a-mi realiza proiectele îmi convine. 20. Îmi place să intru în relaţie cu oamenii. 21. Caut să găsesc idei şi modalităţi noi de a efectua lucrurile. 22. Solicit părerea altora. 23. Îmi place să învăţ să folosesc diverse instrumente/echipamente.

Cum interpretez răspunsurile la chestionar

Dacă ai încercuit enunţurile 1, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 23 - îţi place lumea obiectelor, despre ea ai cunoştinţe, în ea te descurci. Te atrag ocupaţiile care se referă la următoarele domenii: mecanică, producţie utilaje, construcţii mecanice, reparaţii şi întreţinere, transporturi, meşteşuguri şi tehnologie. Dacă ai încercuit 3, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 22 - pentru tine domeniul de interes sunt oamenii. Îţi place să ai grijă sau să ajuţi pe alţii, să convingi sau să intervii între oameni, să munceşti în echipă, să conduci sau să răspunzi de alţii. Ocupaţii care te caracterizează sunt din următoarele domenii: medical, educare şi formare, asistenţă şi consiliere, religie. Dacă ai încercuit enunţurile 2, 4, 7, 10, 13, 19, 21, 24 - te preocupă informaţia scrisă. Îţi place să te exprimi în scris, muzică sau artă, să faci experienţe sau cercetări pe o temă, să găseşti soluţii sau răspunsuri la enigme, să studiezi sau să citeşti. Vei găsi ocupaţii în următoarele domenii: afaceri şi finanţe, cercetare ştiinţifică, vânzări şi servicii, turism, drept. Adaptare şi traducere, G. Marinescu, L. Tăsica

10

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

☼ ALEGERILE MELE, INTERESELE MELE
Acest exerciţiu te va ajuta să analizezi modul în care interesele tale îţi influenţează alegerea activităţilor pe care le desfăşori. Te rog să îţi aminteşti o situaţie în care ai avut de ales între mai multe activităţi şcolare sau extraşcolare. Notează situaţia pe primul rând al tabelului. În prima coloană a tabelului te rog să notezi care au fost opţiunile pe care le aveai în această situaţie; în a doua coloană notează ce anume ai ales să faci; în a treia coloană notează tipul de interese care te-a influenţat în alegerea acelei activităţi.

Situaţia la care m-am gândit:
Care au fost opţiunile în Ce am ales să fac? această situaţie? 1. Ce tip de interese au influenţat această alegere?

2.

3.

► scrie toate opţiunile chiar ► precizează exact dacă sunt mai mult de trei activitatea pe care ai ales să o faci

► raportează-te la
chestionarul parcurs mai devreme şi identifică acele interese care te-au determinat să faci această alegere

Acum că îŃi ştii interesele va fi mult mai uşor să identifici obiectele de studiu care te-ar putea ajuta să te dezvolŃi pe această latură. Pornind de aici poŃi stabili profilul şi specializarea pe care să le parcurgi.

11

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Valorile reprezintă cele mai importante aspecte ale vieţii. Valorile după care te
conduci nu trebuie lăsate deoparte. Ele sunt importante surse de motivaţie dar şi standarde individuale în domeniul ales. Colegialitatea, prietenia, succesul, respectul, familia, banii sunt doar câteva exemple de valori personale. Pe care ai vrea să le promovezi în activitatea ce urmează să o desfăşori?

EXERCIłIU DE IDENTIFICARE A VALORILOR
Mai jos sunt enumerate valorile pe care le poţi lua în considerare când alegi un loc de muncă. Subliniază trei valori pe care le consideri foarte importante pentru tine. Poţi alege ţinând cont de modul în care îţi trăieşti viaţa şi ţi-ar plăcea să o faci în continuare.

A-i ajuta pe alţii A lucra în echipă A lucra sub presiune A avea mulţi bani A avea un program flexibil A avea mult timp liber A te simţi în siguranţă la locul de muncă

A învăţa lucruri noi A deveni celebru A fi perceput ca „intelectual” A lucra cu tehnologie de ultimă oră A putea fi spontan şi creativ A lucra în aer liber A avea sarcini de lucru clar definite

Enumeră 3 ocupaţii din tabelul de mai jos în care sunt respectate valorile selectate de tine.

1._______________________

2._______________________

3._______________________

12

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

O C U P A Ţ I I Asistent social Instalator electric Atlet profesionist Şofer Arhitect Casier Secretar Manager Agent de vânzări Tehnician dentar Avocat Bibliotecar Reporter Muzician Operator computer Ofiţer Instructor de zbor Profesor Coafeză/Frizer Ghid turistic Medic veterinar Scriitor Funcţionar de bancă Pilot avion Director de hotel Zidar Inginer constructor Cosmetician/ă Editor Şofer de taxi Ceasornicar Horticultor Pădurar Bijutier Poştaş Critic de artă Patron Şofer de ambulanţă Fotomodel Mecanic auto Poliţist Tâmplar Fotograf Stomatolog Balerin/ă Bucătar Infirmier/ă Optician Medic veterinar Contabil Asistent medical Maseur Programator PC Psiholog Muncitor pe şantier Farmacist Pompier Director resurse umane Barman Cameraman

EXERCIłIUL „JOCUL VALORILOR”
Scopul exerciţiului : Conştientizarea valorilor personale Modalitate de desfăşurare: În tabelul de mai jos se va nota măsura în care valorile descrise sunt importante pentru fiecare; Se vor alege din acestea 5 valori esenţiale pentru fiecare. Durata exerciţiului: 30-45 min

Instrucţiuni pentru elevi: Identificarea valorilor personale este o parte importantă a planificării unei cariere de succes. În acest context cuvântul ”valoare” se referă la cum te simţi faţă de munca în sine şi

13

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

faţă de contribuţia adusă societăţii. Congruenţa dintre munca efectuată şi valorile personale reprezintă una dintre condiţiile asociate satisfacţiei şi sentimentului de împlinire în carieră. Valorile referitoare la muncă pot fi împărţite în două categorii funcţionale. Valorile intrinseci sunt legate de un interes specific intern faţă de activitatea în sine sau de beneficiile pe care munca le aduce societăţii. Valorile extrinseci sunt legate de condiţiile favorabile asociate unei munci. Majoritatea oamenilor pentru a se simţi satisfăcuţi de munca lor trebuie să aibă câteva valori intrinseci personale legate de aceasta. Lista următoare cuprinde valori personale, identificate de mai mulţi oameni ca fiind importante pentru cariera lor. Pentru a începe să-ţi explorezi propriile valori personale referitoare la muncă, raportează fiecare valoare din listă la scala de mai jos şi adaugă alte valori pe care le consideri esenţiale. 1- aspecte pe care le apreciez FOARTE MULT 2- aspecte pe care le APRECIEZ 3- aspecte pe care U LE APRECIEZ

Lista valorilor
Ajutorarea societăţii A face ceva care să contribuie la îmbunătăţirea lumii în care trăim Ajutorarea altora A fi implicat direct în ajutorarea altor oameni, individual sau în grupuri mici Relaţii publice Munca în echipă Munca individuală A avea contact cu cei din jur zilnic A lucra într-o echipă cu scopuri comune A realiza proiecte de unul singur având contacte limitate cu ceilalţi Competiţia Luarea deciziilor Implicarea în activităţi în care abilităţile mele concurează cu ale celorlalţi A avea puterea de a decide strategiile şi direcţiile unei acţiuni Munca sub presiune Influenţa asupra oamenilor 14
PLA IFICAREA CARIEREI

A lucra sub presiunea timpului A fi într-o poziţie în care să influenţezi atitudinile şi

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

opiniile celorlalţi Cunoştinţe Expertiza Creativitate artistică Creativitate generală A fi preocupat de cunoaştere şi înţelegere A deveni expert în orice fac Preocupare faţă de exprimarea creativ artistică A avea oportunitatea de a crea programe, materiale noi sau structuri organizaţionale Estetica Supervizarea A studia sau aprecia frumuseţea unor lucruri sau idei A avea o funcţie de responsabilitate directă faţă de munca celorlalţi Schimbare şi varietate Precizie în muncă A avea activităţi care se schimbă frecvent A lucra în situaţii unde atenţia la detalii şi acurateţea sunt foarte importante Stabilitate A avea o constantă în muncă şi îndatoriri care sunt destul de predictibile Siguranţa A avea siguranţa păstrării job-ului şi primirii unor compensaţii satisfăcătoare Recunoaştere Ritm susţinut A fi în mod public recunoscut pentru munca mea A lucra în circumstanţe ce necesită rapiditate în muncă Stimulare A dispune de un grad ridicat de stimulare în timp ce lucrezi Aventura Câştiguri financiare A avea îndatoriri frecvent supuse riscului Existenţa unei mari probabilităţi de câştigare a recunoaşterii materiale favorabile de pe urma muncii. Implicare fizică Independenţa Implicarea în activităţi care necesită capacităţi fizice A fi capabil să descopăr natura muncii mele fără suport semnificativ din partea celorlalţi

15

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Implicaţii morale

A simţi că munca mea se potriveşte unor standarde morale pe care eu le consider foarte importante

Comunitate

A trăi

într-un mediu în care să pot participa la

problemele comunităţii Independenţa de timp Să existe posibilitatea de a lucra după propriul program, fără presiunea timpului

În lista prezentată mai sus puteţi adăuga oricare alte valori pe care le consideraţi importante sau care vă ghidează în activitate.

5 VALORI PERSO ALE, ESE ŢIALE PE TRU MI E 1. 2. 3. 4. 5.

16

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIUL „AFIŞUL PE SPATE”
Materiale: foi de hârtie, bandă de lipit Obiectiv: autocunoaşterea, dezvoltarea stimei de sine Desfăşurare: Se cere fiecărui participant să noteze pe o foaie de hârtie 3 calităţi personale. Foaia este lipită pe spatele fiecăruia cu partea scrisă în jos astfel încât nimeni să nu poată citi ce este scris. Fiecare participant se va plimba prin clasă şi va nota câte un lucru bun, pozitiv pe foaia de pe spatele fiecăruia dintre colegi. După ce elevii au scris fiecăruia dintre colegi, foile se dau jos şi aceştia citesc mesajele primite. Discuţie: Se discută despre concordanţa dintre părerea proprie despre sine şi părerea celorlalţi.

Exemplu fişă de lucru:

Glumeţ Sociabil Sufletist Prietenos Amuzant

Tipul de inteligenţă predominant (lingvistică, muzicală, logico-matematică, spaţială, naturistă,
INTELIGENŢA

kinestezică - evidenţiată în sport şi mişcarea zilnică, interpersonală - evidenţiată în relaţiile cu alţii, intrapersonală - evidenţiată în înţelegerea şi prezicerea propriului comportament);

17

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIU DE IDENTIFICARE A TIPULUI DE INTELIGENłĂ
Citiţi cu atenţie următoarele propoziţii. Scrieţi în dreptul propoziţiilor:

0 = nu mă caracterizează deloc 1 = mă caracterizează foarte puţin 2 = mă caracterizează foarte mult

I. 1. Scriu şi public articole în diferite ziare şi reviste. 2. Citesc în fiecare zi ceva care nu este legat de şcoală. 3. Citesc avizierele şi reclamele scrise din fiecare instituţie nouă în care intru. 4. Îmi place să rezolv cuvinte încrucişate. 5. Folosesc planşe, afişe, tabele, schiţe realizate de mine când învăţ. 6. Scriu multe mailuri. 7. Dacă ascult un cântec de câteva ori, îi memorez cuvintele. 8. Le cer adesea prietenilor să vorbim mult pe meesenger. 9. Scriu la sfârşitul caietelor sau în agenda mea multe cuvinte sau expresii care îmi plac. 10. Îmi place să le citesc poveşti copiilor mai mici. Verballingvistică

II. 1. Mă simt mai bine atunci când dau un răspuns ce poate fi măsurat sau calculat. 2. Pot calcula foarte uşor fără calculator. 3. Îmi plac jocurile de cărţi si şahul. 4. Îmi plac orele de matematică la şcoală. 5. Sunt convins că toate lucrurile şi evenimentele sunt logice şi raţionale. 6. Îmi plac jocurile de strategie pentru că îmi solicită gândirea. 7. Mă interesează ultimile descoperiri ştiinţifice. 8. Când gătesc, măsor exact toate cantităţile. 9. Îmi place să rezolv probleme logice şi matematice. 10. În relaţiile cu prietenii sunt foarte riguros, ei ştiind astfel la ce să se aştepte. Logicomatematică

18

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

III. 1. Nu am probleme când e vorba să identific un ritm. 2. Când ascult o melodie, mi-e uşor să o fredonez. 3. Pot spune când cineva cântă fals. 4. Am o voce expresivă, care poate varia ca intensitate şi înălţime. 5. Când trebăluiesc prin casă, deseori mă trezesc cântând. 6. Cânt la un instrument muzical. 7. Ascult muzică în maşină, mijloace de transport, chiar şi la şcoală. 8. Ştiu melodiile cântecelor preferate. 9. Când sunt singur fredonez şi fluier adesea. 10. Mă simt relaxat când ascult muzica mea preferată. Muzicală

IV. 1. Sunt atent la culorile pe care le port. 2. Fac multe poze. 3. Îmi place să desenez. 4. Îmi place să citesc cărţi şi reviste în care sunt multe poze. 5. Îmi plac manualele cu multe grafice, tabele, ilustraţii şi fotografii. 6. Mă descurc uşor într-un oraş necunoscut. 7. Le arat prietenilor foarte des fotografii realizate recent de mine. 8. Îmi place să răsfoiesc albume de artă şi să merg la expoziţii de pictură. 9. În şcoala generală am fost/sunt foarte bun la geometrie. 10. Ştiu că felul în care mă îmbrac influenţează atragerea sau respingerea prietenilor. V. 1. Recunosc uşor păsările şi le pot denumi. 2. Recunosc uşor plantele şi le pot denumi. 3. Îmi place să grădinăresc. 4. Îmi plac animalele de casă. 5. Recunosc uşor mărcile de maşini şi anii lor de fabricaţie. 6. Recunosc ce vreme pot să prevestească culorile norilor. 7. Deosebesc cu uşurinţă buruienile de plante. 8. Îmi place mult să mă plimb în natură. 9. Îmi place să am flori în camera mea, chiar şi în sala de clasă. 10. Îmi place să citesc despre roci. 19
PLA IFICAREA CARIEREI

Vizualspaţială

Naturistă

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

VI. 1. Îmi plac plimbările lungi. 2. Îmi place să dansez. 3. Fac cel puţin un sport.

Chinestezică

4. Îmi plac mult activităţile care cer îndemânare:cusut, sculptat, împletit. 5. Consider că e mult mai practic să exersezi ceva decât să citeşti despre acel lucru. 6. Adesea îmi vin numeroase idei când fac jogging sau dau cu aspiratorul sau fac orice exerciţiu fizic. 7. Îmi place să lucrez în aer liber. 8. Îmi vine greu să stau pe scaun foarte mult timp. 9. Adesea îi solicit pe prieteni să participăm la activităţi ce solicită mişcarea. 10. Cele mai multe hobby-uri pe care le am implică o activitate fizică.

VII. 1. Îmi place să merg la petreceri unde este multă lume. 2. Când am probleme îmi place să mă descarc vorbind cu prietenii. 3. Colegii care au probleme, vin deseori la mine.

Interpersonală

4. Mă implic îm activităţi sociale sau de ajutorare a persoanelor dezavantajate. 5. Îmi place să îmi distrez prietenii la petreceri. 6. Mă consider un bun lider şi adeseori îmi asum rolul de conducător în grupul de prieteni. 7. Îmi place să explic celorlalţi cu multe detalii cum să desfăşoare unele activităţi. 8. Am numeroşi prieteni buni. 9. Mă simt bine la întrunirile unde este lume multă şi multe persoane necunoscute. 10. Colegii mei mă ajută deseori să hotărăsc asupra conţinutului temelor, eseurilor, portofoliilor.

VIII. 1. Petrec multă vreme meditând. 2. Mă consider independent în gândire. 3.Ţin un jurnal în care îmi scriu toate gândurile.

Intrapersonală

4. Prefer să îmi creez singur propiile eseuri şi referate decât să le copiez de pe net sau de la colegi. 5. Inventez deseori activităţi şi creez discuţii originale cu prietenii şi colegii. 6. Îmi revin uşor dacă sunt dezamăgit sau rănit.

20

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

7.Vorbesc uşor despre valorile care mă ghidează în viaţă şi despre obiectivele mele pe termen lung. 8. Aleg adeseori activităţi în care trebuie să lucrez independent, singur. 9. Încurajez liniştea în grupul meu şi respec timpul de gândire a prietenilor mei. 10. Îmi plac hobby-urile ce se desfăşoară în singurătate.

Fişă de răspuns

0 = nu mă caracterizează deloc 1 = mă caracterizează foarte puţin 2 = mă caracterizează foarte mult III IV V VI VII VIII

r.item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

I

II

Rezultatele şcolare
orientezi. Dacă ai note mari la

, atât pe disciplinele de studiu cât şi pe aria
curriculară, îţi pot sugera spre ce domeniu să te disciplinele umaniste şi acestea te atrag mai mult, ar fi

bine să alegi un astfel de profil. Opţiunea pentru un profil real, unde se studiază aprofundat ştiinţele exacte, ar putea fi într-o asemenea situaţie o alegere neinspirată, ce ar presupune eforturi foarte mari pentru a face faţă sarcinilor şcolare şi pentru a te ridica la nivelul aşteptat de profesori.

Ai un

Ideal

? Poate visezi dintotdeauna la o meserie! Încearcă să-ţi faci un proiect de viitor şi, pas cu pas, pune-l în aplicare!

21

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIU
Dacă dintotdeauna ţi-ai dorit o anumită meserie şi ai constatat în timp că ai abilităţile necesare pentru a excela în domeniul respectiv, încearcă folosind următorul exerciţiu să determini paşii traseului educaţional pe care ar trebui să-l urmăreşti.

TRECUT PREZE T VIITOR Pe această linie ascendentă poţi trece cât mai multe etape şi experienţe legate de formările educaţionale pe care le vei urma dar şi de formările practice (spre exemplu voluntariat sau angajare pe perioada vacanţelor şcolare). Acest exerciţiu te va ajuta să-ţi stabileşti obiective pe termen scurt şi pe termen lung care vor avea ca finalitate obţinerea carierei profesionale dorite de tine. Reuşitele anterioare/înclinaţiile – dacă ai obţinut premii la diferite concursuri la care ai participat din plăcere, iar cunoştinţele din aceste domenii le-ai folosi cu plăcere în orice moment, ar fi bine să te gândeşti să îţi alegi o profesie în care să poţi valorifica aceste cunoştinţe.

Factori sociali în alegerea carierei

Şcoala îţi deschide orizonturi noi spre cunoaştere

ŞCOALA

şi autocunoaştere. Aprecierile profesorilor, discuţiile cu consilierul şcolii, îţi pot confirma decizia sau te pot ajuta în alegerea unei specializări.

22

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Familia poate sprijini copilul din punct de vedere moral, îi poate oferi modele profesionale, susţinere financiară dar şi afectivă. Rolul acesteia este acela de a ghida şi de a oferi sprijin în alegerea liberă a viitoarei cariere a copilului, atingerea obiectivelor, dar şi în oferirea unui important punct de reper pentru stabilirea standardelor pe care acesta doreşte să le atingă. Şi prietenii sunt cei cu care te poţi sfătui, întrucât preocupările şi sfera motivaţiei voastre sunt

FAMILIA

PRIETENI

asemănătoare. Nu e indicat să iei în calcul doar faptul că cel de lângă tine are o opţiune şi o vei urma şi tu doar pentru a rămâne împreună.

Asigură-te că pentru profesia aleasă ai aptitudinile şi abilităţile necesare şi că îţi va face plăcere să lucrezi în acel domeniu.

Piaţa muncii este asemenea unei hărţi. Cu drumuri posibile, suişuri şi coborâşuri, te orientează „în teren” şi-ţi localizează axa în jurul căreia vei gravita. Învaţă să o citeşti, informează-te ! Informaţii locale despre piaţa muncii poţi afla de la AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Vei afla care sunt profesiile

PIAŢA MUNCII

căutate în prezent pe plan local (cerere şi ofertă). Pentru a înţelege cât mai bine ce înseamnă piaţa muncii mergi la micul dicţionar din acest ghid şi vei primi informaţiile necesare.

Reprezentările sociale despre meseria X ( exemplu: Toţi medicii sunt deştepţi şi bogaţi, prin urmare dacă devin medic, şi eu voi fi la fel!). Aceste mituri legate de anumite meserii pot reprezenta o capcană. Mai întâi întreabă-te dacă ai aptitudinile necesare, apoi dacă îţi place domeniul respectiv, dacă te poţi obişnui cu programul de lucru şi dacă poţi fi atât de bun încât să fii căutat ca profesionist. În alegerea carierei profesionale şi stabilirea traseului educaţional pentru atingerea scopului propus, este esenţial a se ţine cont de factorii menţionaţi mai sus. O bună corelare a acestor factori îţi va garanta succesul profesional.

23

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Cunoştinţele despre diversele aspecte ale mediului muncii sunt de asemenea o sursă importantă de informaţii pentru planificarea carierei. Obţinerea acestor informaţii necesită declanşarea unui comportament explorator, prin care se investighează diverse medii ocupaţionale şi se explorează mai multe posibilităţi de carieră.

EXERCIłIUL „SCOPURI DE CARIERĂ”
Ţinând cont de fanteziile tale despre carieră, formulează câteva scopuri legate de muncă şi carieră pentru următorii 20, 10, şi 5 ani. Fii cât se poate de concret şi specific. Pentru a stabili scopurile, începe cu punctul cel mai îndepărtat – 20 ani – şi apoi continuă în ordine

descrescătoare. Procedând invers rişti să stabileşti scopuri ce nu sunt legate în mod strict de visul tău. Scopuri pe 20 de ani: ……………………………………………………………………………………………...…… ……………………………………………………………………………………………... Scopuri pe 10 de ani: ……………………………………………………………………………………………...…… ……………………………………………………………………………………………... Scopuri pe 5 de ani: ……………………………………………………………………………………………...…… ……………………………………………………………………………………………...

EXERCIłIUL „JOB-UL MEU IDEAL”
În construcţia carierei un lucru foarte important este să te proiectezi în viitor. De aceea îţi propunem să te gândeşti cum ar arăta locul tău de muncă ideal şi să descrii:

☺ Atribuţiile pe care le vei avea Va trebui să identifici care sunt îndatoririle pe care le vei avea, care sunt sarcinile necesare să le îndeplineşti. Dacă întâmpini dificultăţi în identificarea lor te poţi adresa

24

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

părinţilor, diriginţilor, consilierilor şcolari din şcoala ta sau poţi căuta pe site-ul www.go.ise.ro , în alfabetul ocupaţiilor pus la dispoziţia voastră cu scopul de a vă informa.

☺ Programul Gândeşte-te foarte bine cât timp eşti dispus să petreci la serviciu, dacă vrei să lucrezi în ture sau să ai un program bine stabilit de 8 ore pe care să îl respsecţi în fiecare zi. Ţine cont de faptul că unele meserii presupun muncă peste program, sau deplasări pe perioade de timp mai scurte sau mai lungi. ☺ Stilul de lucru Sunt meserii care prin natura lor te provoacă să fii inventiv şi să rezolvi sarcinile prin modalităţi diferite. Priveşte asupra ta şi decide dacă eşti o persoană care îşi poate schimba stilul de lucru, strategiile pe care le adoptă pentru a rezolva anumite sarcini. Dacă nu eşti o persoană flexibilă şi eşti bun în ceea ce faci apelând la o singură metodă, nu îţi alege o meserie care îţi cere să fii inventiv. ☺ Mediul în care vei lucra Activitatea ta poate fi desfăşurată în birou, ateliere, laboratoare, centrale, şantiere, magazine, şcoală, închisoare, poliţie, tribunal, stradă, etc. Pentru fiecare mediu există un anumit mod de a te îmbrăca şi un anumit comportament riguros sau libertin.

☺ Stilul de viaţă pe care îl permite Ţine cont şi de faptul că mediul în care vei lucra va influenţa şi stilul tău de viaţă, atât din perspectiva relaţiilor sociale, dar şi a sănătăţii. Decide unde vrei să petreci mai mult timp – în familie sau la serviciu, deoarece unele profesii te pot solicita şi în afara programului de lucru.

☺ Recompensare Nu uita că pentru orice activitate prestată tu vei fi plătit. Unele profesii sunt mai bine plătite decât altele. Dar înainte de a alege profesia în funcţie de banii pe care i-ai primi gândeşte-te şi dacă poţi face faţă tuturor cerinţelor acelei profesii. 25
PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIUL „BALONUL PLUTITOR”
Scopul exerciţiului: identificarea resurselor, oportunităţilor şi calităţilor personale specifice meseriei menţionate. Desfăşurare: Fiecare participant va primi câte o foaie pe care este desenat un balon. În centrul balonului va trebui să scrie ce profesie ar dori să aleagă, şi pentru ca balonul să fie cât mai strălucitor şi să plutească în aer cât mai mult, să scrie în jurul lui:

1. O persoană importantă care te sprijină. 2. Trei calităţi care te recomandă pt. meserie 3. Cinci lucruri pe care trebuie să le faci pentru A ajunge ce-ţi doreşti. ………………… …

EXERCIłIUL „OMUL ZILELOR NOASTRE”
Scopul exerciţiului: identificarea trăsăturilor de caracter specifice domeniului profesional Desfăşurare: Elevii vor primi o fişă de lucru pe care sunt scrise trăsături de caracter. Li se cere să aleagă 5 însuşiri semnificative pentru omul contemporan şi care ar condiţiona reuşita în carieră. Este preferabil să le ordoneze în funcţie de importanţa acordată. Se va lucra în grup, iar alegerile făcute trebuie argumentate. Fişa de lucru: Alegeţi 5 trăsături de caracter care, după părerea voastră, ar trebui să caracterizeze omul zilelor noastre. Ordonaţi-le în funcţie de importanţă: sociabil, egoist, creativ, descurcăreţ, inteligent, competent, perseverent, optimist, cinstit, calm, agresiv, materialist, tupeist, cooperant, independent, responsabil.

26

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Decizia de carieră reprezintă procesul de selecţie a unei alternative de carieră din mulţimea de variante disponibile la un moment dat. O abordare sistematică a procesului de decizie ia în considerare o succesiune de etape, între care investigarea propriei persoane şi explorarea posibilităţilor de carieră, prezentate deja, ocupă un loc important, fiind baza de informare a deciziilor. Stilul decizional reprezintă modalitatea proprie de a rezolva o situaţie ce presupune alegerea între mai multe alternative.

Stilul decizional
Planificat Agonizant Impulsiv Intuitiv Delăsător Fatalist Compliant Paralitic

Caracteristici
„Sunt organizat şi îmi fac planuri” „Nu mă pot decide” „Decid acum şi mă gândesc mai târziu” „Simt că aşa e bine” „Mă voi gândi mâine” „Ce va fi, va fi” „Dacă crezi că e bine…” „Ştiu că trebuie, dar pur şi simplu nu pot să o fac”

EXERCIłIUL ”DECIZIA MEA”
Scop: identificarea paşilor în luarea deciziei pentru cariera profesională Exerciţiul poate fi lucrat pe echipe sau frontal în funcţie de nivelul grupei. Puteţi folosi ca material fie schema de mai jos, fie puteţi scrie individual paşii pe foi de hârtie şi împreună cu elevii să stabiliţi ordinea lor. Discutaţi despre fiecare pas în parte pentru a putea sublinia importanţa lor şi faptul că nu este indicat să sărim peste vreunul din ei.

Pasul 1 – stabiliţi care este decizia ce trebuie luată. Pasul 2 – analizaţi toate posibilităţile pe care le aveţi (spre exemplu pentru liceu profilele şi specializările care v-ar interesa, dar şi liceul în funcţie de rezultatele şcolare, facultăţile care vă interesează, etc).

27

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Pasul 3 – identificaţi cât mai multe surse de obţinere a informaţiilor despre profesiile care vă interesează (spre exemplu site-ul www.go.ise.ro unde găsiţi ghidul ocupaţiilor din România). Pasul 4 – după ce aţi cules informaţii, raportaţi-vă la ele şi faceţi o analiză a datelor obţinute pentru a alege cea mai bună variantă. Pasul 5 – exprimaţi hotărârea finală pe care o luaţi în urma analizei tuturor posibilităţilor pe care le aveţi.

I
DEFI IRE A DECIZIEI

II
A ALIZA POSIBILITĂŢILOR

V
LUAREA HOTĂRÂRI I FI ALE DECIZI A

III
CULEGEREA I FORMAŢIILO R

IV
A ALIZA URMĂRILO R FIECĂREI POSIBILITĂ

Decizia pentru carieră depinde de fiecare din cei 5 paşi aşa cum se observă în imaginea de mai sus. Dacă vom sări peste pasul 3 nu vom putea face o analiză riguroasă a posibilităţilor şi oportunităţilor care ni se oferă sau de care dispunem. Fără parcurgerea pasului 4 nu vom putea lua o decizie finală deoarece vom avea o mulţime de informaţii ce vor rămâne nefiltrate. Nici pasul 2 nu este de ignorat pentru că el ne oferă posibilitatea stabilirii posibilităţilor pe care le avem din mai multe puncte de vedere: a ofertei educaţionale pe plan local dar nu numai, sprijinul financiar, adaptabilitatea la noi cerinţe (chiar şi emoţional), rezultatele şcolare.

28

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIUL ”DECIZIA ÎN CARIERĂ”
Criteriile trecute în tabelul de mai jos, te ajută să compari opţiunile tale de carieră. Completează mai întâi rubricile din coloana I şi bifează apoi în dreptul opţiunii care valorifică acele caracteristici. La sfârşit vei avea o imagine complexă a gradului de compatibilitate dintre opţiuni şi caracteristicile personale. OPŢIU EA 1 ……………… A. Interesele mele 1. 2. 3. B. Valori de muncă 1. 2. 3. 4. C. Deprinderi 1. 2. 3. 4. D. 1. 2. E. Stil de viaţă dorit 1. 2. 3. 4. F. Alte nevoi / dorinţe 1. 2. 3. ivel educaţional pe care intenţionez să-l ating OPŢIU EA 2 ……………… OPŢIU EA 3 ………………

29

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Piaţa muncii este mediul în care se dezvoltă raporturi între oferta şi cererea de
muncă, se stabilesc condiţiile de angajare şi salarizare ale persoanelor apte de muncă, se realizează schimburi de informaţii cu privire la cererea şi oferta de forţă de muncă şi se evidenţiază oportunităţile profesionale pentru persoanele care doresc să găsească un loc de muncă sau să îl schimbe pe cel existent. Aceasta impune adaptarea structurilor de formare profesională iniţială şi continuă la cerinţele angajatorilor, precum şi dezvoltarea resurselor umane prin policalificare şi recalificare. Se identifică pe piaţa muncii o diferenţiere între ocupaţie, funcţie, meserie şi profesie. Pentru o mai bună înţelegere şi deosebire a acestora uşura alegerea elevilor spre cariera profesională. Ocupaţia este o activitate socialmente utilă care-i aduce beneficii sau constituie o sursă de existenţă pentru persoana care o exercită. Ocupaţia se exprimă prin funcţie sau meseria exercitată de o anumită persoană activă. Ocupaţiile pot fi clasificate pe baza unor criterii precum: domeniul de activitate, nivelul de pregătire profesională, complexitatea sarcinilor de îndeplinit. Toate acestea au ca elemente specifice: uneltele, instrumentele utilizate, spaţiul de lucru, durata muncii, condiţiile de salarizare. Funcţia semnifică o activitate exercitată într-o anumită ierarhie funcţională (de conducere sau execuţie). Meseria reprezintă ansamblul de cunoştinţe şi deprinderi de activitate dobândite prin procesul de educaţie (iniţială sau continuă) şi formare practică, necesare exercitării anumitor servicii şi activităţi. Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai înalte). Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări, prestigiu social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de identificare a unor modele de viaţă. vom preciza în rândurile

30

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIUL ”REALIZAREA CV - ULUI”

Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) NaŃionalitate(-tăŃi) Data naşterii Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaŃional ExperienŃa profesională Perioada FuncŃia sau postul ocupat ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităŃii sau sectorul de activitate EducaŃie şi formare Perioada Calificarea / diploma obŃinută Disciplinele principale studiate / competenŃe profesionale dobândite Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naŃională sau internaŃională Mobil:

Aptitudini şi competenŃe personale Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

31

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian Autoevaluare Nivel european (*) Ascultare ÎnŃelegere Citire Vorbire Participare la conversaŃie Discurs oral Scriere Exprimare scrisă

(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine CompetenŃe şi abilităŃi sociale CompetenŃe şi aptitudini organizatorice

CompetenŃe şi aptitudini tehnice CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a calculatorului CompetenŃe şi aptitudini artistice Alte competenŃe şi aptitudini Permis(e) de conducere InformaŃii suplimentare Anexe

EXERCIłIUL ”REALIZAREA SCRISORII DE INTENłIE”
Structura unei scrisori de intenţie: ☺ Numele candidatului pentru post şi informaţii de contact (adresa, numărul de telefon, email); ☺ În intenţia… ☺ Numele persoanei din organizaţie care realizează procedurile de selecţie (aceste informaţii sunt obţinute din anunţul pentru post); opţional se mai pot include: poziţia/titlul persoanei respective; adresa persoanei respective.

☺ Formula de introducere (de exemplu: Stimate Domn/Stimată Doamnă); ☺ Fraza de introducere, care trebuie să conţină: postul vizat;

32

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

-

sursa din care au fost obţinute informaţii legate de post (ex. anunţ din ziar).

☺ Două sau trei fraze care se referă la competenţele candidatului – acest segment se axează pe principalele abilităţi şi cunoştinţe cerute pentru acel post şi modul în care candidatul îndeplineşte aceste cerinţe; ☺ Două fraze despre motivul pentru care acest post este potrivit pentru candidat; ☺ O solicitare politicoasă a unui răspuns în legătură cu postul vizat; ☺ Numele şi prenumele candidatului, tipărite şi semnătura de mână a acestuia, prcum şi data de întocmire a scrisorii de intenţie.

CUM SĂ TE PREZINłI LA INTERVIUL DE ANGAJARE
♣ Înainte de prezentarea la interviul de angajare adună cât mai multe informaţii despre organizaţia angajatoare, despre cerinţele postului şi abilităţile tale pentru acel post; ♣ Pregăteşte în avans răspunsuri la cele mai frecvente tipuri de întrebări ale angajatorilor; ♣ Modul în care te îmbraci pentru un interviu comunică multe lucruri intervievatorului. Poartă haine elegante şi sobre, în care te simţi confortabil; ♣ Orice spui la interviu este dublat sau contrazis de comportamentul tău non-verbal. Identifică acele aspecte ale comportamentului tău non-verbal care sunt deficitare sau pot fi îmbunătăţite şi exersează-le înainte de prezentarea la interviu; ♣ Captează atenţia intervievatorului prin tonul vocii, ritmul vorbirii şi conţinutul mesajului. Vocea ta este un instrument important şi de aceea este indicat să nu adopţi o tonalitate monotonă. Subliniază aspectele importante într-o tonalitate mai ridicată a vocii şi marchează prezentarea aspectelor tale pozitive printr-un ritm dinamic al vocii; ♣ Ascultă cu atenţie întrebările puse de către intervievatori. Concentrează-te pe ceea ce spune intervievatorul şi pe modul cum pune întrebările şi cere lămuriri suplimentare. Astfel, vei putea identifica mai uşor care sunt aspectele de interes deosebit pentru intervievatori.

SUCCES!
33
PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

CHEIA SUCCESULUI

Primele lucruri pe care trebuie să le aveţi în minte sunt: o Nu există o cheie a succesului o Nu există o reţetă universală pentru succes în carieră o Suntem oameni şi suntem diferiţi Deşi uneori ni se potrivesc aceleaşi haine, sau ne plac aceleaşi flori, avem aceleaşi maşini, fiecare are calea lui în viaţă, propria carieră şi un singur drum spre succes: cel personal. Ce trebuie să „ai”? Nu sunt reţete universale însă constituie nişte puncte de sprijin in cariera ta.

Studiile

Deşi majoritatea oamenilor din ziua de azi nu se mai angajeaza în domeniul pe care lau studiat, cei care fac asta sunt norocoşi pentru că au început de undeva. Au noţiunile de bază pe care le pot dezvolta şi aplica în favoarea lor. Însă, chiar şi cu noţiuni de bază sau fară, este nevoie ca tu să continui să te documentezi şi să te perfecţionezi. Dacă vei rămâne la ceea ce ai învăţat fără ca măcar să citeşti o carte sau să afli ce mai e nou, subordonaţii tăi te-ar putea devansa! Cursuri gratuite, cursuri în cadrul companiei, cursuri online, workshopuri, cursuri deschise etc.! Omul cât trăieşte învaţă! Ai grijă să faci din această zicală un ingredient în reţeta ta a succesului!

Prietenia

Nu te încuia în casă sau la birou! Ieşi afară şi cunoaşte oameni! Prezentul e cel mai bun moment. Cunoscând mai mulţi oameni vei intra în diferite cercuri de prieteni, vei ajunge 34
PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

să iţi cunoşti limitele, vei învăţa tipologii, caractere, reacţii, care sigur te vor ajuta să comunici mai uşor cu colegii de la serviciu, cu superiorii. Vei învăţa să fii mai sociabil(ă) la conferinţe, şedinţe sau alte evenimente. Şi nu numai, poate în unul din aceste cercuri de prieteni iţi vei cunoaşte viitorul şef, viitorul partener de afaceri sau viitorii colegi de birou! Profită de orice oportunitate de relaţionare cu oamenii. Vizibilitatea ta este importantă într-un job la nivel înalt.

Atitudinea

Contează cel mai mult, nu? Într-adevăr, pentru că ceea ce arătăm că suntem este ceea ce oamenii percep. Dacă nu ai încredere în tine şi îţi ţii privirea în jos, oamenii vor vedea o persoană timidă, o persoană cu care se poate comunica cu dificultate, şi nu vei atrage decât păreri negative. Dacă oamenii văd că eşti o persoană deschisă, cu un limbaj îngrijit, atitudine triumfătoare şi îmbrăcat într-un mod adecvat, atunci lucrurile se schimbă. Cum? Vei atrage imediat atenţia şi oamenii te vor simpatiza şi îşi vor dori să lucreze cu tine. În afară de prima impresie, atitudinea te va ajuta să obţii ceea ce vrei. Dacă vrei să fii promovat, ia atitudine şi comunică-i această dorinţă şefului tău. Acest tip de comportament le va demonstra tuturor că eşti o persoană implicată şi interesată de ceea ce face.

AmbiŃia

Perseverenţa. Puterea de muncă. Încrederea în propriile capacităţi. Da, da, da, da! De 4 ori da! Ai nevoie de toate acestea pentru a avea succes! De ce? Pentru că ambiţia poate muta şi munţii din loc, trebuie doar să vrei să faci acest lucru şi prin multă muncă vei reuşi (nu ştiu dacă vei putea muta chiar muntii ... dar cu ambiţie vei reuşi să obţii ceea ce vrei cu adevărat). Dacă se va întâmpla ca un plan sa nu îţi reuşească din prima, nu renunţa. Încearcă până îţi iese. Schimbă modul de implinire, dar nu renunţa! Şi mai important, când te apuci de ceva nu

35

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

renunţa la jumătatea drumului. Perseverează în tot ceea ce faci. Aceasta este o calitate importantă care aduce de la sine succesul. Ai grijă de starea sănătăţii tale, scapă de stres prin sport, dormi bine noaptea, mănâncă sănătos, relaxează-te, profită de timpul frumos de afară să ieşi în parc cu bicicleta, cu rolele sau să citeşti o carte! Ai încredere în tine. Fără încredere nu vei reuşi nimic. Tu te cunoşti cel mai bine şi ştii ce poţi să faci, aşa că înlătură-ţi frica şi cucereşte lumea! Poti! Aşa că spor la treabă şi mult succes!

Aceastea sunt câteva aspecte de care e bine să ţii cont în formarea ta profesională.

Mic dicţionar
Aptitudine, însuşire fizică sau psihică a unei persoane, care condiţionează şi asigură succesul într-o activitate; dezvoltată prin învăţare şi exersare, aptitudinea devine abilitate, fiind o condiţie importantă a succesului profesional. Atestat profesional, act din care rezultă pregătirea profesională.Carieră, interacţiunea dintre rolurile de muncă şi alte roluri de viaţă ale unei persoane, incluzând atât munca plătită, cât şi pe cea neplătită; toate acestea considerate ca un tot unitar, indivizibil. Clasificarea ocupaţiilor, operaţia de sistematizare a ocupaţiilor (funcţiilor şi meseriilor) populaţiei active, publicată în Codul Ocupaţiilor din România.

36

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Competenţe, ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi, care se formează pe durata unui ciclu de şcolarizare. Decizie de carieră, procesul de selecţie a unei alternative de carieră din mulţimea de variante disponibile la un moment dat. Funcţie (grad), activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau de execuţie. Informare şcolară şi profesională, acţiune prin intermediul căreia se transmit cunoştinţe despre anumite tipuri de şcoli şi profesiuni. Interes, componentă structurală a personalităţii, care se exprimă printr-o atitudine pozitivă, activă şi perseverentă faţă de anumite obiecte şi activităţi. Interese profesionale, preferinţe cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de activitate; surse energetice care îi direcţionează pe tineri spre anumite profesiuni, reprezentând, în acelaşi timp, unul din elementele importante de decizie în carieră. Meserie, complexul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi obţinute prin şcolarizare şi prin practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestarea unor servicii; profesiune. Ocupaţie, activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, şi care constituie pentru aceasta sursa de existenţă; aspectul concret al unei profesiuni, desfăşurarea ei efectivă. Orientare în carieră, un program sistematic de acţiuni educaţionale (informaţii, experienţe), coordonate de o echipă (consilier, profesori ş.a.) şi proiectate pentru a facilita dezvoltarea carierei individuale, şi, mai specific, managementul carierei. Piaţa muncii este mediul în care se dezvoltă raporturi între oferta şi cererea de muncă, se stabilesc condiţiile de angajare şi salarizare ale persoanelor apte de muncă, se realizează schimburi de informaţii cu privire la cererea şi oferta de forţă de muncă şi se evidenţiază oportunităţile profesionale pentru persoanele care doresc să găsească un loc de muncă sau să îl schimbe pe cel existent. Aceasta impune adaptarea structurilor de formare profesională iniţială şi continuă la cerinţele angajatorilor, precum şi dezvoltarea resurselor umane prin policalificare şi recalificare. Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai înalte). Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări, prestigiu social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de identificare a unor modele de viaţă. Valoare, convingere de bază a unei persoane, care influenţează activitatea acesteia, deci şi opţiunile şcolar / profesionale. 37
PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Bibliografie: 1. Băban, Adriana (coord.), Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj - Napoca, 2001. 2. Gabriela, Lemeni, Mihaela, Porumb (coordonatori), Consiliere şi Orientare – ghid de educaţie pentru carieră, Ed. ASCR, Cluj - Napoca, 2004. 3. Drăgan, D., Ozunu, D., Tomşa, Gh. (coord.), Dicţionar de orientare şcolară şi profesională, Ed. Afeliu, Bucureşti, 1996. 4. Jigău, Mihai, Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti, 2001. 5. Codul Ocupaţiilor din România, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2003

Resurse informaţionale web: http://www.go.ise.ro (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – CNROP România) http://www.edu.ro (Ministerul Educaţiei şi Cercetării)

38

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Cuprins:
1. Argument……………………………………………………………………………….1 2. Specificul activităţilor de orientare a carierei…………………………………………..2 3. Etapele dezvoltării carierei……………………………………………………………..4 3.1. Factori individuali în alegerea carierei……………………………………….5 3.1.1. Identificarea deprinderilor………………………………………….7 3.1.2. Identificarea intereselor………………………………………….....9 3.1.3. Identificarea valorilor……………………………………………...12 3.1.4. Identificarea tipului de inteligenţă………………………………...18 3.2. Factori sociali în alegerea carierei…………………………………………..22 3.3. Explorarea posibilităţilor de carieră…………………………………………24 3.4. Decizia în carieră……………………………………………………………27 3.5. Explorarea pieţei muncii…………………………………………………….30 3.5.1. Realizarea unui curriculum vitae………………………………….31 3.5.2. Realizarea unei scrisori de intenţie………………………………..32 3.5.3. Cum să te prezinţi la interviu……………………………………...33 4. Concluzii. Cheia succesului…………………………………………………………...34 5. Mic dicţionar…………………………………………………………………………..36 6. Bibliografie……………………………………………………………………………38

39

PLA IFICAREA CARIEREI

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul: Facilitatea de Tranziție 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparținând minorităților și grupurilor dezavantajate

Material editat de Asociația Formare, Dezvoltare, Asistenţă - FORDA Buzău Iulie 2010 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene Pentru eventualele informații și sesizări legate de proiectele PHARE contactați: cfcu.phare@mfinante.ro

40

PLA IFICAREA CARIEREI