You are on page 1of 8

, 'IWI

"

-

Postovani citatelji,

u strukturi premije VGT osiguranja najveci procenat se odnosi na segment osiguranja od autoodgovornosti. Strateski cilj Drustva jeste da se struktura premije mijenja u korist drugih vrsta osiguranja, odnosno da se uz kontinuirani rast premije autoodgovornosti, povecava ucesce premije dobrovoljnih vrsta osiguranja u ukupnoj premiji.

Kako bismo ovo postigli, VGT osiguranje je posebnu pafnju posvetilo edukaciji prodajnog osoblja. Ovim ucimo nase osoblje da se prodaja osigu-

ranja ne svodi sarno na pregovaranje 0 visini premije, ona je mnogo vise od toga. Sarno potpuno razumijevanje rizika i poznavanje struke jarnce uspjesno ugovaranje poslova.

U fokusu VGT osiguranja u narednom periodu ce biti razvijanje saradnje sa malim i srednjim preduzecirna. Na taj nactn vjerujemo da cerno sa postojecim klijentima razviti saradnju, a svojim sveukupnim djelovanjem na trZiStu bh. osiguranja privuci paznju novih klijenata iz ovog sektora.

U cilju postizanja jos boljih rezultata u poslovanju, VGT osiguranje ce u narednom periodu pored edukacije uposlenih, kontinuirano raditi i na

razvijanju svijesti 0 korisnosti nasih proizvoda za kvalitet zivota nasih klijenata.

Srdacno,

Mersiha Begic llanica Uprave Druitva

NOVA IMENOVANJA U UPRAVI VGT OSIGURANJA

U cilju unaprjedenja poslovanja Drustva, 1. oktobra 2009. izvrsena su nova imenovanja clanova Uprave. Alma Smailagic, kao nova clanica, na funkciji je izvrsnog direktora Sektora finansija. Na ovom mjestu zamijenila je mr. Hasana Prelica, koji je sada izvrsnt direktor Sektora za osiguranje u saobracaju.

Oboje isticu kako su ova imenovanja dodatna obaveza da se timskim radom, utazuct sva svoja znanja i iskustvo, postizu sto bolji rezultati u poslovanju VGT osiguranja.

Sretno!

2

OVE POSLOVNIC OJNICA I KISELJA

Krajem novembra VGT osiguranje nastavilo je svoju strategiju sirenja poslovanja diljem zemlje, te su otvorene poslovnice u Fojnici i Kiseljaku. Klijenti sada mogu i na ovim mjestima dobiti sve usluge koje je VGT u prilici ponuditi.

"Kako smo i ranije najavili, misija VGT osiguranja jeste da bude btti« svojtm kUjentima, te ovitn potezom to kontinuirano i ostvarujemo", istakao je mr. Hasan Prelic, te najavio otvaranje novih poslovnica i u 2010.

PREGLED TRZISNIH POKAZATELJA ZA 2009.

Na trzistu osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za dvanaest mjeseci 2008. godine ukupna premija nefivotnih osiguranja iznosila je 276.787.656 KM. Za dvanaest mjeseci 2009. godine ukupno trztste neztvotnth osiguranja u Federaciji BiH u padu je za 2,2% i ostvarena premija iznosi 270.703.863KM ukljucujuci i premiju drustava iz RS-a realizovanu u FBiH.

U 2009. godini u Federaciji BiH posluje 15 drustava za osiguranje iz FBiH i 5 drustava iz RS-a. Nase Drustvo u dvanaest mjeseci 2009. godine ostvarilo je ukupni trZisni udio u FBiH od 7,01%. Posrnatrajuci segment nertvotnth osiguranja trZiSni udjel VGT osiguranja u FBiH iznosi 8,55%.

U narednoj 2010. godini za ocekivati je oporavak trzista osiguranja i blagi rast, ali i razvoj trZiSta osiguranja, odnosno uvodenje novih vrsta osiguranja i sazrijevanje trZista u postojecirn segmentima. Nase Drustvo svojim planom za 2010. godinu pratit ce navedene trendove te nastojati dodatno poboljsati svoju trZisnu poziciju i povecati trzisni udio na 8%.

PRELIMINARNI PODACI

PREMIJA OSIGURANJA 01.01- 31. 12.2009. godine

Nezivotna osiguranja

Redni Naziv br. drustva

Zivotna osiguranja

ASA 8,371,522 8,371,522 3.02 8,371,522 2.47
2 Bosna-Sunce 42,545,253 3,434,847 45,980,100 16.58 1,533,164 1,533,164 2.49 47,513,264 14.02
3 Camelija 9,317,380 285,935 9,603,315 3.46 9,603,315 2.83
4 Croatia 28,410,789 353,257 28,764,046 10.37 6,309,349 23,455 6,332,804 10.27 35,096,850 10.35
5 Euroherc 34,394,475 2,401,807 36,796,282 13.27 36,796,282 10.86
6 Grawe 1,071,806 1,071,806 0.39 17,148,078 17,148,078 18,219,884 5.38
7 LOK* 0.00 389,930 389,930 0.63 389,930 0.12
8 Hercegovina 6,126,139 6,126,139 2.21 1,287,318 1,287,318 2.09 7,413,457 2.19
9 Lido 10,166,637 10,166,637 3.67 10,166,637 3.00
10 MerkurBH 175,810 111,735 287,545 0.10 15,550,114 2,153,001 17,703,115 28.70 17,990,660 5.31
11 Sarajevo 51,466,271 61,762 51,528,033 18.58 2,490,533 2,490,533 4.04 54,018,566 15.94
12 TriglavBH 29,333,531 29,333,531 10.58 2,140,385 2,140,385 3.47 31,473,916 9.29
13 Uniqa 18,452,296 792,824 19,245,120 6.94 12,489,612 168,076 12,657,688 20.52 31,902,808 9.41
14 VGT 23,133,476 58,986 23,192,462 8.36 23,192,462 6.84
15 Zovko 6,801,765 6,801,765 2.45 6,801,765 2.01
Ukupno 269,767,150 7,501,153 277,268,303 100.00 59,338,483 2,344,532 61,683,015 100.00 338,951,318 100.00
Premija podruznica drustava sa sjedistern u RS-u u 2009. godini iznosila je 936.713 KM.
* Drustvo Helios osiguranje d.d. Mostar je u 2009. godini promijenilo naziv u LOK osiguranje d.d. Sarajevo
Izvor: Agencija za nadzor osiguranja FBiH
3 "Uspjeh VGT osiguranja jeste uspjeh domace energije i mtadosti, predanosti mladih ljudi koji su zapravo prije 20 godina odlucili da se usavriavaju, unaprjeduju svoja znanja i primjene ih u svakodnevnom poslovanju. ", istakao ja gospodin Halim Zukic, i dodao kako je posebno zadovoljan sto medu uposlenima vladaju dobri meduljudski odnosi, koji doprinose kontinuiranom rastu poslovnih rezultata.

23. decembra svecanirn prijemom u Hotelu Europa obiljezena je 15. godisnjica postojanja prve privatne bosanskohercegovacke osiguravajuce kuce - VGT osiguranja. Medu partnerima, poslovnim prijateljima i ostalim uvazenirn zvanicama, gostima je predstavljen promotivni film "VGT osiguranje - 15 godina sa varna", a u ulozi domacina gostima su se biranim rijecirna obratili gospodin Halim Zukic, predsjednik Nadzornog odbora, te gospodin Amir Zukic, direktor Drustva.

o VGT osiguranju kao Clanu VGT grupacije, govorio je direktor Amir Zukic, te naglasio kako je sve pocelo 1991. sa kompanijom Remis d.o.o. Visoko. Danas, Clanice VGT grupacije su i lntersped Sarajevo, AMUIP Zenica, Transport Kakanj, AC d.o.o. Breza i VGT consulting. Takoder, dodao je da je VGT broker, kao jedna od najuspjesnijih brokerskih kuca u nasoj zemlji i kompanija koja je jedan od osnivaca Saraje-

vske berze vrijednosnih papira (SASE) dio ove uspjesne grupacije. "Na kraju ove godine koja je protekla u znaku velikit) poremecaja na svjetskim finansijskim triiitima, zadovoljstvo mi je reci da VGT osiguranje uspjeino savladava sve nedace uspijevajuCi zadriati triisno ucesce i trendove razvoja. ", zakljucio je direktor ZukiC.

PREDSTAVLJAMO ...

UposlenicaAmina lmamovic

bilo zadovoljstvo raditi u pozitivnoj atmosferi. "VoUm VGT, volim [jude 5 kojima ~rovodim radno vrijeme, koje je vnekad znalo bit! i puno duze, dok se poslovt ne zavrie. Medutim, ja u svom poslu istinski uiivam. ", istice Amina, kao jedna od dobitnika ~oseb~og priznanja sa obiljezavanja 15-te godisnjice VGT osiguranja za dugogodisnju vjernost i predanost misiji i ciljevima ove osiguravajuce kuce.

Prva uposlenica VGT osiguranja je Amina Imamovic, koja je vjerna ovoj osiguravajucoj kuct od samog osnivanja firme. "Tacnije pocela sam radit! u septembru 1990. sa svojih 19 godina u firm! "Remis" te sam 01. maja 1994. godine preita u VGT kada je zvaniino poieo sa radom. ". objasnjava Amina svoje pocetke sa VGT -orn i dodaje kako je prosla put svih poslova od izdavanja polisa osi~uranja, te bila i blagajnik, tanfer, premijski knjigovoda, a obavljala je i pravne poslove.

Naglasava kako je u ovih 20 godina docekala i ispratila iz ove kuce mnogo dragih kolega, sa kojima je

vaT Dsigutllnje

OSIGURANJE STANA

I STVARI DOMACINSTVA

Osiguranje stana i stvari domacinstva spada u grupu dobrovoljnih vrsta osiguranja. Korisnici ove vrste osiguranja su uglavnom fizicka llca, vlasnici stana.

Polkom osiguranja stana i stvari domacinstva pokrivaju se stete na gradevinskom objektu i stvarima dornacinstva. Pod stvarima dornacinstva podrazumijeva se narnjestaj, aparati za dornacinstvo, stvari koje stuze za uredenje stana te za licnu upotrebu i potrosnju. Osigurati se mogu i novae i nakit ali uz uslov da se nalaze u posebnim smjestistirna kao i urnjetnicke stvari i zbirke.

Osiguranje stana i stvari dornacinstva ugovara se na osnovu povrsine stana, i uglavnom na vee unaprijed utvrdene sume osiguranja, koje se u dogovoru mogu i povecati ovisno 0 standardu i zahtjevu osiguranika. Ugovorene sume osiguranja predstavljaju maksimalnu obavezu osiguravaca u slucaju nastanka osiguranog slucaja.

Ovaj proizvod osigurava zastitu od slijedecth rizika:

o Pozar1 udar grorna, eksplozija, oluja,

grad, manifestacije i demonstracije

o pop lava i bujica

o klizanje tla i odron zemljista

o izliv vode iz vodovodnih i kanaliza-

cionih cijevi

n provalna krada i razbojnistvo

o 10m stakla

o odgovornosti u svojstvu privatne osobe

U nasern svakodnevnom zivotu rnozerno biti pazljivi, ali ne mozerno predvidjeti stetne dogadaje. Jedan iznenadan i nepredviden dogadaj rnoze unisttti sve one sto smo godinama stvarali. Ugovaranjem ove vrste osiguranja, uz relativno nisku premiju osiguranja, posttfe se zastita visokih vrijednosti stana i stvari dornacinstva.

Dosadasnje iskustvo u poslovanju VGT osiguranja govori da se polka osiguranja stana i stvari domacinstva najcesee zakljucuje poslije nastanka stetnog dogadaja. 11Uzrok niske potrainje za osiguranjem stana i stvari domaCinstva moiemo traiiti u niskom iivotnom standardu nasih gradana, kao i nedovoljno razvijenoj svijesti 0 korisnosti ove vrste osiguanja. Medutim, ako znamo da je prosjeina steta npr. provalne kraae oko 1.000,00 KM, te daje rizik od provalne kraae izuzetno visok, ada je cijena police osiguranja stana i stvari domacinstva 0,15 KMlm2 mjeseino, odnosno da je godisnja premija za stan od 50 m2 90,00 KM jasno je kolika je korisnost ove vrste osiguranja. ". istice Mersiha Begic1 Clanka Uprave.

7