MON ÀN VIÐ T NAM TR!

YÐN THONC 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CA Ð!OI NÂ! CA RI.................................................................................................................... 8
CA M!OI ...................................................................................................................................... 11
MÀM TOM CH!A........................................................................................................................ 16
THIT KHO.................................................................................................................................... 19
THIT ÐO NÂ! SOT VANC......................................................................................................... 23
Ð!N OC........................................................................................................................................ 26
XOI VO .......................................................................................................................................... 28
CANH CH!A CA IOC ................................................................................................................ 31
MIÐN I!ON................................................................................................................................ 34
CA KHO........................................................................................................................................ 37
XOI ÐÂ!....................................................................................................................................... 41
S!ON XAO CH!A NCOT........................................................................................................... 44
COM HÐN .................................................................................................................................... 46
MÌ Q!ANC................................................................................................................................... 48
THIT KHO N!OC Ð!A.............................................................................................................. 51
C!A RANC MÐ CH!A ............................................................................................................... 52
CA C!ON THIT NÂM................................................................................................................. 53
COI MÍT TOM THIT ................................................................................................................... 54
THIT ÐONC................................................................................................................................. 56
C!A ÐÂY XAO C!NC, HANH................................................................................................... 57
NÐM HAI SAN............................................................................................................................. 58
COM THÂP CÂM......................................................................................................................... 60
Nhiïì u taá c giaã 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NÐM CA ........................................................................................................................................ 61
OC IÐN XAO Ð!A...................................................................................................................... 62
IÂ! HAI SAN.............................................................................................................................. 63
CANH CA CHIÐN N!OC MÀM................................................................................................. 65
CA ÐON TÂM R!O! ÐO IO ...................................................................................................... 66
CA NÂ! ÐÂM.............................................................................................................................. 67
ÐO C!ON IA CAI ....................................................................................................................... 68
CANH S!ON CH!A ................................................................................................................... 70
CA SOT HÂP TR!NC................................................................................................................. 71
CHA CA ........................................................................................................................................ 72
TO CHIM...................................................................................................................................... 74
COM CHAY.................................................................................................................................. 75
TOM CHIÐN KHOAI................................................................................................................... 76
NCO XAO TOM............................................................................................................................ 77
CANH HÐN NÂ! CH!A ............................................................................................................ 78
ÐO SOT CAN................................................................................................................................ 79
KIM TIÐN KÐ.............................................................................................................................. 80
THIT ÐO XAO C! SÐN............................................................................................................... 81
ÐO NC! VI................................................................................................................................... 83
CHA CIO MI NI ........................................................................................................................... 84
CA ÐAO XOAI TÂM ÐOT RAN................................................................................................... 85
M!C HÂP C!NC........................................................................................................................ 86
M!C CHIÐN CION..................................................................................................................... 87
KHOAI TÂY CHIÐN CION......................................................................................................... 88
M!C TRON ÐONC CAI .............................................................................................................. 89
CA M! CH!NC KY IÂN............................................................................................................ 90
TOM TÂM ÐOT............................................................................................................................ 91
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C XAO SA TÐ ......................................................................................................................... 92
TOM H!M I!OC........................................................................................................................ 93
M!C NC! VI ............................................................................................................................... 94
CA HOI XOT CH!A NCOT ........................................................................................................ 95
M!C N!ONC TOI OT ................................................................................................................ 96
M!C HOA C!C........................................................................................................................... 97
THIT ÐA ROI C!ON CA HOI N!ONC..................................................................................... 98
TR!NC C!T ÐAO Q!AN........................................................................................................... 99
HOA NC! SÀC.......................................................................................................................... 101
CA HOI NHOI KHOAI TÂY...................................................................................................... 102
COI Ð!OI CHAY....................................................................................................................... 103
RA! XAO THÂP CÂM............................................................................................................... 104
CA HOI XAO CAI THÌA............................................................................................................ 105
MÌ XAO CION............................................................................................................................ 106
SAKÐ CHIÐN CION.................................................................................................................. 107
RA! SOT CAY ........................................................................................................................... 108
CHA N!ONC CHAY ................................................................................................................. 110
CA TÍM CHIÐN.......................................................................................................................... 111
Ð!N XAO CHAY........................................................................................................................ 112
CH!OI ÐOC TA! H! KY......................................................................................................... 113
I!ON CHIÐN CION................................................................................................................. 114
I!ON XAO SA OT..................................................................................................................... 115
ÐO CÂ! Q!AY ÐA CION......................................................................................................... 116
CHA I!ON................................................................................................................................. 117
VÀN THÀN CHIÐN CION........................................................................................................ 118
CH!OI HÂP MÀT Ð!A............................................................................................................ 119
XOI N!ONC C!ON.................................................................................................................. 120
Nhiïì u taá c giaã 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA N!C HÂP............................................................................................................................. 121
Ð!A CH!OI CHAT................................................................................................................... 123
TOM KHO ÐANH...................................................................................................................... 124
C!ON ÐIÐP............................................................................................................................... 125
OC NHOI NÂ! CH!OI............................................................................................................. 126
CH!OI XOT CARAMÐN........................................................................................................... 127
THIT I!OC CIÂM T!ONC ..................................................................................................... 128
CANH CH!A ÐONC SO Ð!A CA RO ÐONC......................................................................... 129
ÐCH XAO IA CACH.................................................................................................................. 130
CA TAI T!ONC CHIÐN X! ..................................................................................................... 131
COI ÐÂ! CA IOC N!ONC...................................................................................................... 132
VIT NÂ! CHAO......................................................................................................................... 133
CA SOT HÂP TR!NC............................................................................................................... 134
CA C!ON Ð!N.......................................................................................................................... 135
Ð!N KHO XAO CION............................................................................................................... 136
I!OI VIT RANC M!OI ............................................................................................................ 137
C!T TIÐM NC! Q!A ............................................................................................................... 138
VIT Q!AY TRON MÀNC.......................................................................................................... 139
TOM RANC NC! VI ................................................................................................................. 140
CA HO KHO ÐOI ....................................................................................................................... 141
CHÂN CA N!ONC NC! VI..................................................................................................... 142
ÐONC CAI ÐOC CHA ................................................................................................................ 143
MÌ R!OI CA CH!A SOT.......................................................................................................... 144
MÌ XAO TOM............................................................................................................................. 145
MÀM IOC................................................................................................................................... 147
MÌ XAO THIT CA, HAT ÐIÐ!................................................................................................. 148
IÂ! RA!.................................................................................................................................... 149
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!A KHO CA CH!A ................................................................................................................ 150
MÀM Ð! Ð! .............................................................................................................................. 151
IÂ! ÐÐ ...................................................................................................................................... 152
NÐM CA KIÐ! TR!NC HOA .................................................................................................. 154
CANH CA CHIÐN ÐO............................................................................................................... 155
HOA ÐÍ NO ................................................................................................................................. 156
COM THAI C!C ........................................................................................................................ 157
CANH MÀNC NÂ! CHÂN CIO ............................................................................................... 159
CA NÂ! ÐONC.......................................................................................................................... 161
M!OP ÐÀNC NHOI THIT ....................................................................................................... 162
TAI ION NCÂM CIÂM............................................................................................................. 164
Ð!N RIÐ! C!A......................................................................................................................... 166
CA CHIÐN IA Ð!A .................................................................................................................. 168
IÂ! THIT ÐO ............................................................................................................................ 169
HOA KIM CHÂM XAO.............................................................................................................. 170
CHA CIO !YÐN !ONC............................................................................................................ 171
ÐO N!ONC CHANH VA ÐO.................................................................................................... 172
HOA CAI XAO NÂM, CHAO..................................................................................................... 173
ÐONC HÐ XAO SO I!A........................................................................................................... 174
IÂ! CA Q!A ............................................................................................................................. 175
MÀM H!Ð XAO THIT............................................................................................................... 176
NOM M!OP ÐÀNC................................................................................................................... 177
ÐÂ! PH! MÀM TOM............................................................................................................... 178
MÀM CA COM TRON Ð!A...................................................................................................... 179
IÂ! MÀM.................................................................................................................................. 180
HOA IY XAO THIT ÐO ............................................................................................................. 182
HOA ÐÍ XAO NCHÐ!............................................................................................................... 183
Nhiïì u taá c giaã 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH CH!A HOA SO Ð!A..................................................................................................... 184
HOA CAI XAO NÂM, CHAO..................................................................................................... 185
ÐÂ! PH! NC! VI .................................................................................................................... 186
TRANC ION HÂP C!NC......................................................................................................... 187
HÐN TRON V!NC.................................................................................................................... 188
RA! CANC C!A TRON C!A................................................................................................... 189
ÐÂ! I!OC TR!NC.................................................................................................................. 190
CA HÂP MÍA.............................................................................................................................. 191
NOM PHO TAI........................................................................................................................... 192
CA N!ONC CHANH................................................................................................................. 193
CA Q!A N!ONC ONC TRÐ..................................................................................................... 194
CÂN TÂY XAO HAT ÐIÐ!....................................................................................................... 195
CH!OI ÐOT R!O!................................................................................................................... 196
SO H!YÐT XOT CH!A CAY ................................................................................................... 197
CHIM C!T N!ONC TOI OT.................................................................................................... 198
ÐO N!ONC ÐO.......................................................................................................................... 199
ÐO N!ONC M! TAT................................................................................................................ 200
PHO CA ...................................................................................................................................... 201
COM CA ...................................................................................................................................... 203
CA MOI XOT.............................................................................................................................. 204
CA NC! HÂP CAI RO ............................................................................................................... 205
Ð!N TOM - THIT I!OC .......................................................................................................... 206
Ð!N HOA................................................................................................................................... 207
THIT CA CHIÐN X! ................................................................................................................. 208
NÐM RA!................................................................................................................................... 210
KHOAI TÂY ÐOC THIT ÐO ...................................................................................................... 212
MÌ NC! SÀC.............................................................................................................................. 213
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO TRAI Ð!A............................................................................................................................ 214
CA CHIÐN XOT CAM............................................................................................................... 215
TOM ÐACH HOA....................................................................................................................... 216
NCHÐ! N!ONC MO HANH................................................................................................... 217
CHA TR!NC HÂP..................................................................................................................... 218
COM TOM.................................................................................................................................. 219
CA N!ONC OT.......................................................................................................................... 220
CA AC TIÐM TH!OC ÐÀC....................................................................................................... 221
CA !OP XÌ ÐÂ! ÐO IO ........................................................................................................... 222
TOM ÐO NCO SÐN................................................................................................................... 223

Nhiïì u taá c giaã 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA Ð!OI NÂ! CA RI
VÂT IIÐ! — TH!C HANH
Tu y chon phân fhjf ca dô nâu:
- Nôu chI Iây nac, caf xoo mIông fhjf fha nh Iaf da y chu ng
1cm nho chung ngon fay caI, nôu caf doc fho fhjf ban so co cam
gIac mIô ng fhjf bj foI ra khI nhaI.
- Nôu co duoc phân rìa canh boI, fuy fhich Iôf bo da hay
không, nôu Iây da phaI du ng muôI cha saf ngoaI da cho fhâf sach
rôI xa ru a IaI nuoc Ianh. Chaf ngang fhanh khuc chu ng 5cm rôI
chaf doc fhoo chIô u so nhu ng soI su n fhanh mIông ngang chu ng
2cm. Nhu vây mô I mIông so co vaI soI sun co n dinh chac vao nhau.
- Nôu co phân fhjf fIôp nôI gIua nac va cac mô sun fhì caf
fhanh mIông vuông chu ng 3cm.
A. NÂ! N!OC Ð!NC CA:
1. Pha hô n hop gIa vj cho nuoc du ng ca:
2 muông sup sa cu bam hoac xay bang may xay caf cho fhâf
nhuyôn mjn + 1 muông ca phô foI bam + 1 muông ca phô gung
bam + 5gr ca rI + 1 fraI of hIôm bam |fuy fhich). Iam nong 2
muông sup dâu an, cho hôn hop gIa vj vao, dao dôu Ia faf bôp.
2. 200gr nac ca ca f vun nho dô nâ u cho nhanh, nâu chin voI
khoang 250cc nuoc, ca vua chin, faf bôp ngay koo chay, dô nguôI
bof, dô fâf ca vao may xay, xay nhuyô n ca voI nuo c nâu ca. Cho
hôn hop gIa vj va o ca xay khuây dô u, dô rIông phân nuoc du ng ca
na y.
` NoI fhôm vô ca rI |curry): bôf ca rI hIôu VIanco do VIôf Nam
va Ân Ðô IIôn doanh sa n xuâf Ia môf fhuong hIô u phô bIôn fu Ðac
chi Nam va co xuâf khâu. Tuy goI IoaI bôf ca rI nhung dây Ia môf
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fông hop fu nhIôu IoaI gIa vj kha c nhau ma frong do Ia ca rI Ia
chinh voI: nghô cu, of khô, hôf ngo, dIôu mau, quô, fIôu hôI, daI
hôI, fhao qua, dInh huong, Ia fhom. XIn cac ban Iuu y cho vIôc nay
vì da co ban doc fhac mac ho co duoc IoaI Ia khô cua cây ca rI
nhung khI nâ u fhì không gIông nhu IoaI bôf ca rI dong goI ban frôn
fhj fruong.
Ð.IAM CA :
500gr fhjf ca duôI da caf mIông. Tâm uop voI 2 muông sup sa
bam hoac xay caf fhâf nhuyôn + 1 muông ca phô gu ng bam fhâf
nhuyôn + 5gr bôf ca rI + 1 muô ng ca phô muôI + ½ muông ca phô
fIôu. Trôn fhâf dôu, dô ca qua 30 phuf cho fhâm gIa vj. Cho ca vao
fu Ianh frong fho I gIan uop.
` NoI fhôm: Nôu muôn fhu cho vuI, cac ban hay uop ca duôI
voI nuoc mam, cac ban so “ngho” ca bôc muI amonIac.
C. PH! CIA:
- VaI fraI dâu bap caf bo cuông, ca f choo fhanh khu c ngan.
VaI cong rau om |ngô) Iaf rua sach, caf khu c ngan.
- Iam no ng 2 muông sup dâu an, cho vao 5gr bôf ca rI. Ðao
dôu Ia fa f bôp, dô cho bôf ca rI Iang xuông, gan Iây phân dâu. Phân
dâu nay so dung sau khI nâu xong.
Ð. NÂ! CA:
Sau khI uop ca dung chao day pha ng, Iam nong 2 muông sup
dâu. Nôu chI du ng foan Ia nac fhì cho na c ca vao dao nho fay cho
ca san Ia I frong vaI phuf rôI dung dua faI cho ca sap dôu frong
chao; nô u du ng vây boI phaI chIôn cho vang voI if dâu rôI vo f ra
cho rao dâu; châm phân nuoc du ng ca vao, nuo c nâ u ca phaI sâp
maf ca, nôu fhây fhIôu co fhô châm vao chuf nuoc sôI, ha Iua, nâu
chin ca. Nôu chI dung fhuân nac ca fhì fhoI gIan nâu chI frong bôn
nam phu f sau khI nuoc sôI Ia ca chin, con du ng vây boI fhì cung da
duoc chIôn chin rôI va cu ng fuy vây Ion nho, nâu voI fhoI gIan dô
chung gâ p dôI fhoI gIan nâ u na c ca Ia duoc. Trong khI nâ u vây boI,
Nhiïì u taá c giaã 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nôu fhây nuo c ca n xuông cu châm fhôm fung if nuoc sôI, sau khI
nâu, nuoc vân sâm sâp maf ca Ia vua. Tu y khâu vj nôm IaI voI
chuf muôI rôI fha dâu ba p vao, fro cho mIông dâu bap fhâm dôu
nuoc nâ u ca Ia fa f bôp, dâu pha I o dang chin gIon; nôu fhich fhì
fuoI fhôm phân dâu phI voI bôf ca rI vao, mon an so dây mu I ca rI
râf manh. Sau khI muc ra dIa moI fha vao vaI cong rau ngô.
- Tuy fhich an voI com bun hoac banh mì. Nôu an cay duoc,
châm ca voI chuf muôI frô n voI of fuoI gIa nhuyô n.

MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA M!OI
1. CHON CA
HaI dja danh nôI fIông nhâf VN vô vIôc frô ng duoc gIông ca
râf ngon Ia Ia ng Iang hay co n goI Ia Ia ng An Iang, huyôn Câu
CIây, Ha NôI |Ia ng Ia ng con nôI fIông vô IoaI rau fhom hay duoc
goI Ia rau hung Iang) va huyôn CaI San, KIôn CIang o mIôn Nam.
Co haI IoaI ca fhuong dung dô muôI chua Ia ca phao va ca dIa. Ca
phao fraI nho, kich co frung bình bang dâu ngon fay caI va ca dIa
|nguoI Ðac hay goI Ia ca baf, ca du a) co co Ion fu caI chon an com
hoac hon nua. Ca dung dô muôI Ia ca xanh sông, vo con sac frang,
ca haI IoaI ca na y nô u dô chin frôn cây dô u fro ma u va ng. Nôu
chua co kInh nghIôm Iua ca fhì phaI caf ngang Iam haI dô quan saf
phân hôf. Nôu ca con non, chua co hôf fhì khI muôI xong so bj
môm chu không don; ca gIa fhì ruôf ca dac hôf, muôI xong râf
hang chu không fhom va IaI con bj daI nua. Ca vua nhâf dung dô
muôI Ia khI caf fraI ca ra fhây phân hôf frong ruôf ca chI vua
fuong du hôf nhung co sac frang chu không vang. Ca vua haI xong
Iam cang fuoI cang fô f. ÐôI voI nhIôu nguoI, khI noI dôn ca muôI
fhì chI bIôf dôn ca phao, fhuc su ca dIa fuy vân duoc dung dô muôI
nhung không quon fhuô c Iam.
2. SO CHÐ CA:
Ca phao va ca dIa dôu so chô nhu nhau. TraI ca ra nIa, khay,
phoI ra nang frong khoang 3 - 4 fIông dông hô |fuy nang Ion hay
không) cho vua hoo maf, dom vao nhaf bo cuông fhoo haI ca ch:
- Nôu Ia ca phao, dung dao mong, bon... caf cuông fraI ca con
khoang chu ng 5 Iy rôI cao nho phân vo xanh cua cuông |cach nay
phaI Iam fI mI fu ng fra I va dây cu ng chung fo su khoo fay cua
canh phu nu frong nha khI don dIa ca ra ma fraI nao cung con môf
Nhiïì u taá c giaã 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phân cuô ng nho. Thuc khach vua an vua fro chuyôn, fhay vì dung
dua IaI dung fay nhon Iây cuông môf fraI ca , dua vao mIông can
ngho "phup" môf mIông xong Ia fha caI cuông IaI vao mâm com).
Cach fhu haI Ia caf bo cuông nhung không không caf pha m vao
vao phân fhân ca ma chI ca f vua hôf phân cuông.
- Nôu Ia ca dIa fhì chI câ n caf bo cuông cho saf vao fhân ca
rôI xo dinh hay co n goI khia fraI ca ra Iam bôn. Co nghIa Ia caf sâu
vao fhân ca fhanh bôn muI nhung không caf duf han ma vân con
dinh vao nhau môf phân frong ruô f fraI ca. Ca dIa fraI Ion, fhân
day, phaI khia ra dô ca dô fhâm muôI hon.
- Ca sau khI Iam cuông va khia bôn, rua IaI qua nuoc sach va
dô rao.
3. M!OI CA:
Tu mIôn Ðac vao dôn mIôn Nam VN co dôn vaI cach muôI ca
khac nhau.
a. MuôI non: Ðây Ia cach muôI ca fruyôn fhông va xua nhâf o
mIôn Ðac, nham cung câp môf IoaI fhu c phâm co fhô dung du fru
fu fhang nay qua fhang khac. Sau khI so chô ca nguoI fa dung môf
caI va I, Iu... bang sanh, mIông rông cho va o cu môf Iop ca rôI dôn
môf Iop muôI, du ng môf fâm mô rô day hoac ca mô f fâm gô mong
daf Iôn Iop ca frôn cu ng rôI dung vâf nang nhu ca môf fang da no n
cho fhâf chaf ca frong vaI IaI, dây kin nap vaI dô qua dôn 15 - 20
ngay sau Ia ca chin, fuy fhich chô bIôn hoac an ngay. O môf sô
vung sâu, vu ng xa cua mIôn Ðac hIôn faI vân co n muôI ca bang
cach nay. TaI ca c fhanh phô noI chung cho dôn mIôn Nam VN ca ch
muôI ca bang nuo c muô I vân phô fhông hon.
b. MuôI nuoc: Ca ch muôI ca bang nuoc muôI cho ra ca muôI
an duoc frong khoang 10 ngay fro IaI fuy vao nông dô nuoc muôI.
Nôu nhIô u muô I, ca so Iâu chua; if muôI ca so mau an duoc nhung
dô hu. Nhung fruoc fIôn chu ng fa phaI fam su dung môf công fhu c
chuân ban dâu: 1 Iif nuoc + 50gr muôI. Va công fhu c fhu 2 Ia: 1 Iif
nuoc / 30gr muôI; công fhu c fhu 3: 1 Iif nuoc / 70gr muôI. Hay Iam
ba hu ca muôI voI dô man khac nhau nhu vây.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cu môI 1kg ca su du ng 50gr foI Iô f vo caf Iaf mong + 50gr
gung Iôf vo, caf soI.
- Nâu sôI hôn hop muôI nuoc rôI dô nguô I hoan foan va hay
cu nâu du fha nh vaI ba Iif, cac ban không phaI chI du ng nuo c muôI
môf Iân ma con phaI du fru dô châm fhôm.
- Ðung hu fhuy fInh mIông rông, co nap dây, co vua du Iam
sô ca muôn muô I. Cho ca vao voI gu ng foI nhung chI cho vao
khoang 3/ 5 dung fich hu, dung vaI nan fro mong hoac môf fâm mô
rô, môf dIa su na ng vu a du bo Iof qua mIô ng hu... do dan Iôn maf
ca sao cho khI châm nuoc muôI vao ca không nôI Iôn khoI maf nuo c
muôI. Châm nuoc muôI vao hu cao hon maf ca chu ng 5cm. Ðô qua
ngay hôm sau fham chu ng nô u fhây mu c nuoc muôI ruf xuông fhì
châm fhôm nuoc muôI vao cho mu c nuoc Iu c nao cung phaI cao hon
maf ca chu ng 5cm. Nôu dô ca nôI Iôn khoI maf nuoc muôI ca so bj ô
don.
- Ðô qua 3 - 4 nga y nô u fhây maf nuoc muôI nôI Iôn Iop vang
mong Ia do hôn hop muôI + nuo c fhIôu dô man cân fhIôf, chu a
bang cach dô bo nuoc muôI cu dI, nâ u mo nuo c muôI khac dô nguôI
châm vao.
- TraI ca sau khI muôI dung ngay so phô ng cang,vo ngoaI
fhây frang frong chu không co n frang duc va can fhây don xôp.
MôI khI Iây ca ra an phaI nhân phân ca con IaI frong hu duoI maf
nuoc muôI.
c. Muô I xôI: Cu ng Ia ca ch muôI nuoc nhung cho ca fro chua
nhanh frong vong 2 -3 ngay, nhung cach muôI nay không dô Iâu
duoc. Pha hôn ho p mâu vo I: 2 Iif nuoc + 50gr muôI + 100gr duong
+ 50 gr gung foI bam, nâu sôI hôn hop, dô nguôI rô I châm vao hu
ca da so chô va dan gaI ky.
4. VAI CA CH CHÐ ÐIÐN CA SA! KHI M!OI:
Ca sau khI muôI chua Ia co fhô du ng an ngay, nôu Ia ca dIa
fhì caf mIông nho; ca phao fuy fraI, nôu fraI Ion caf haI... Iây ca ra
khoI hu, fuy fhich, rua qua voI chu f nuoc Io c cho bof vj ma n cua
Nhiïì u taá c giaã 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
muôI... Àn kom ca c IoaI canh nhu rau day nâu cua dông, mông foI
muop, rau muông... Hoac châm ca voI chuf mam ruô c pha foI of
bam v.v... VoI rIông cho IoaI ca phao muôI chua co fhô Iam fhanh
cac mon nhu:
a. Ðâm fuong: Ðu ng IoaI fuong Ðac Iam bang dâu na nh hôf
xay hoac không xay nhuyôn. Cac ban o CaII. !SA hay ParIs dôu co
mua dô dang o nhu ng cho VN. Iam fu ng if môf voI cach an IIô n
nhu sau:
- 250cc fuong.
- PhI fhom 2 muô ng sup dâu an voI 2 -3 fop foI bam, cho
fuong va o xao nho Iua, fu y fuong man if nhIôu nôm duong vao fu
fu fu ng if môf cho co vj ngof nho Ia duoc, dô ra fô, fuy fhich cho
fhôm chuf foI of bam nho. Caf ca muôI ra Iam haI ngâm frong
fuong qua chu ng môf gIo Ia an duoc.
b. Mam ca: Su dung ma m nôm dong chaI, co fhuong hIôu
nghIôm chInh dô bao dam châf Iuong.
- Iam mam ca an IIôn: CIa nho if foI of. Nâu sôI fung if mam
voI khoang 250cc fuy châf Iuong mam dang co nôm duong va o fu
fu cho vj mam dju xuông nhung không ngof Ia duoc, fuy fhich cho
fhôm foI of o mu c cay châp nhân duo c, dô qua chung môf gIo Ia an
duoc.
- Iam mam ca dô danh an dân:
` Ca pha o Iam sach cuông, khia haI fra I ca, ngâm frong nuoc
muôI pha voI phân Iuong 1 Iif nuoc / 20gr muôI, ngâm qua 1 gIo
vof ra cho vao rô ra dô rao nuoc muôI rôI fraI phoI ra nang cho hoo
maf.
` Of hIôm dô nguyôn fraI - cac ban dung vô I Io Ia so bj cay, of
dô nguyôn fraI co fac dung khu muI fanh cua mam nôm va chI Iam
cay khI nao bj bô gay - cu môI ki ca frôn voI 30gr of hIôm dô
nguyôn fraI, cho vao hu Io, dan caI nhu muôI, mam nôm nâu sôI dô
nguô I, châm vao cho ngâp cao hon maf ca gIông nhu muô I. Ðô fu
môf fuân Iô dôn muoI ngay Ia an duoc. KhI an fuy fhich gIa nho if
foI o f voI duong va frôn dôu voI fung if mam ca.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
` VoI mo n mam ca Iam fhoo cach nay co nhIôu nguoI dung
fhôm du du xanh hoac cuông cua cây bap caI, gof vo,caf mIông
nho, mong chung 2 - 3mm, phoI hoo maf va frôn chung voI ca fhoo
phân Iuo ng 2 phân ca + 1 phân IoaI phu gIa nay rôI moI cho vao
hu.
c. Ngâm dâm duong:
Pha hôn hop dâm duong mâu voI: 500cc nuo c + 200gr duong,
nâu fan duong, dô nguôI; fuy dô chua cua dâm ma ban dang co
châm fu fu fung if vao cho nuoc duong co fhôm vj chua râf nho;
gIa nho rIông if fo I, gu ng caf soI, rIông if of rôI cho fu ng if foI gung
vao fruo c fu fu dô co fhôm muI foI gung fhoo y rIông sau cu ng moI
cho if nhIôu of va o nôu an cay duoc. Va of gIa nhuyô n so Iam cho
hôn hop co mau hông Iaf con nôu nhu ban fhây dâu do môf hu ca
muôI ngâm dâm duong ma co ma u do hông fuoI fan dop maf fhì
chI co fhô Ia: môf, râf cay; haI, co du ng phâm mau! Iây ca muô I ra,
cho haI, rua IaI cho bof nuo c muôI fha ngâm fuy fhich vao hôn hop
dâm duong qua vaI gIo Ia an duoc.
Nhiïì u taá c giaã 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÀM TOM CH!A
VÂT IIÐ!
- 1 kg fôm dâf fuoI sông, chon con Ion.
- 1 chon nho xôI frang |co chon an soup fhông fhuong).
- 150gr rIông non; 50gr foI.
- 50 gr of fraI Ion, chin do.
- ½ Iif ruou frang ngon 40 dô.
- Íf Ia ôI gIa rua sach, vây rao.
- 2 hu fhuy fInh, fhô fich 700 — 800cc.
- CIa vj, vaI nop fro mong hoac dIa su fro n vua du cho Iof qua
mIông cu a caI hu dung Iam fôm.
TH!C HANH
- RIông gof vo, rua sach, caf Iaf fhâf mong rô I xaf IaI dang soI
chI, ca ng nho cang fôf. Ngâm rIô ng da caf chI vao frong fhau nuo c
nho pha Ioang chu f muôI cho rIông frang dop. Truoc khI Iam vof ra
vây rao.
- ToI Iôf vo caf Iaf fhâf mong.
- Of cho doc, moI bo hôf, caf of fhanh dang soI.
- Tôm phaI con bu ng nhay khI Iam, dô nguyôn con fôm. Rua
fôm voI nuoc muôI pha Ioang 1 - 2 Iân cho fhâf sach, vây rao nuoc
muôI. |Nôu dung fôm dông Ianh con vo fhì chI cân ra dông va vây
cho fhâf rao nuoc). Chuân bj môf fhau nho , nap dây, cho fôm vao
fhau, dô hôf ruou vao |VN co xuâf khâu ruou frang voI fhuong
hIôu ruou Ðô VN hoac Co Ðon, Iang Vân... nôu không fìm duoc
ruou dô, cac ban co fhô dung nhu ng IoaI ruou frang nhu Vodka,
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIn...) nhanh fay dây nap koo fôm bung ra, xôc dôu fôm frong
fhau, dô qua 25 - 30 phuf, fôm ngâ m ruou so chôf va ung do dâu
râu, coI fôm cho ky dô fâf ca fôm dôu fhâm ruou.
- Vo nôp nâu xôI frong fhoI gIan ngâm fôm; boI ra môf chon
xôI dô cho nguôI bof.
- Sau khI ngâm fôm, xof môf phân ruou qua môf fhau nho
khac. Tôm vân dô vo, du ng koo caf bof dâu râu o vj fri qua khoI
maf chu ng 5 Iy, fuy y muôn caf chân hay không, gIu duôI IaI cho
dop maf. Iam dôn dâu bo fôm vao ngâm frong fhau da xof ruou,
sau khI Iam xong, cho fôm vao rô ra, vây cho rao ruou. Không rua
IaI nuoc Ianh.
- Cho fôm vao môf fhau khac, frôn dôu voI xôI, fo I, gIông, of +
2 muông sup muôI + 2 muô ng sup duong. Trôn fhâf dôu cho xôI foI
ra, bam dôu vao fôm.
- Cho fôm vao hu, maf fôm cach mIông hu if nhâf 10cm,
dung Ia ôI dây kin maf fôm rôI Iây nan fro mong gaI ngang maf
hoac dIa su nho cho Iof duoc vao mIông hu, sao cho bao dam khI
frong Io dây nuo c, fôm so không nô I Iôn khoI maf Ia ôI. Công doan
nay phaI Iam ky koo fôm so hu. Ðây kin.
- Ðô qua 1 - 2 hôm, fuy fhoI fIôf, frong hu fôm so dây nuoc fu
fu va foa mu I fhom Ia da Iam dung nhung công doan; nôu không
frôn mau fhuc phâm so fhây fôm ung ma u do fu nhIôn. Nôu froI
nang nong, so an duoc vao ngay fhu nam sau khI cho fôm vao hu,
con fhuong Ia bay ngay. Nôu muô n an som hon, phoI hu fôm ra
nang vaI gIo frong ngay. PhaI Iuôn fham chung nô u muôn an chua
if nhIôu fuy khâ u vj. MôI Iân Iây fôm ra phaI nhâ n fôm con frong
hu frâm duoI maf nuoc va gaI dây ky. Tu y khâu vj, sau ngay fhu
nam, gIu dô chua vua y bang ca ch cho vao fu Ianh.
- Tôm ca ng dô Iâu, cang chua. Nôu dô fôm qua chua, khI gap
ra, xôc dôu voI if duong.
- Ia ôI co fac dung Iam Iôn mon fhom cho fôm + ruou va nôp
so Ia m cho fôm o frong môf dung môI co châf chua cua ruo u nôp.
Nôu không co Ia ô I mon fôm chua so if fhom hon.
Nhiïì u taá c giaã 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Mon an fuy co of, rIông nhung voI phân Iuong vua du cu ng
mon ruou so phân huy vj cay, Iam cho mon an chI co n mu I fhom of,
rIông. Tu y khâ u vj môI nguoI nô u fhich an cay hon, gIa nhuyô n if
of, foI rôI frôn rIông voI if fôm chua Iây frong hu ra.
CHÐ ÐIÐ N
Tôm chua fhuong duoc an kom fhjf hoo ba chI Iuôc chin, caf
mIông nho mong, rau fhom cac IoaI, chuôI sông, khô xanh caf Iaf
mong... Tuy fhich an kom com hay bun. Hoac Iam cuô n fôm chua:
Tu y y chon banh uof hay banh fra ng môm. Cuôn fhanh cuôn co
duong kinh chung 3 cm voI rau muông cong nho |không Ia), rau
fhom, khoaI Iang Iuôc Iôf vo caf mIông nho daI; caf khu c ngan
chung 3cm, sap dung vao dIa, frôn môI khu c dô môf Iaf fhjf ba chI
mong va môf con fôm chua. Tu y fhich pha IaI nuoc frong hu fôm
chua voI if duong, foI of... dô Iam nuoc châm.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
THIT KHO
VÂT IIÐ! - TH!C HANH
Mon fhjf kho noI chung kha don gIan, cac ban chI cân co fhjf
fuoI va du gIa vj Ia so co nôI fhjf kho ngon Ianh ma không câ n phaI
Io Iang dôn bi quyôf hay kInh nghIô m gì ca.
1/ THIT KHO N!OC:
Su dung fhjf mông hoo hoac fhjf duI co du ba phân da, mo va
nac; chon mIông fhjf co Io p da cang mong cang fôf, Iop mo day
không qua 2cm, va phân nac daI ngan fuy mIông fhjf duoc pha ra,
caf mIô ng fhjf cho vua an co ngon fay caI Ia duoc. Va nôu ban Ia
nguo I an kIông mo fhì cu chon hoan foan Ia fhjf nac dô Iam mon
fhjf kho nuoc.
- Tâm uop môI 500gr fhjf da caf mIông vo I: 3 muông sup
nuoc ma m ngon + 3 muông duong caf frang + 1/2 muông ca phô
fIôu bôf + 1/2 muông ca phô muôI + 1/2 muông sup hanh fim fuy y
bam nho hay caf Iaf + 1 muông ca phô nuo c mau |`) + 1 mIông quô
vo chu ng 5gr. |Nô u co quô, mon fhjf kho so fhom hon, không co
cu ng duo c) frôn dôu fhjf cho fhâm gIa vj, dô qua 30 phuf.
- Sau fho I gIan uo p, bac nô I fhjf Iôn bôp, dô nho Iua, dao dôu
fay cho dôn khI fhây hôn hop nuo c gIa vj sôI Iôn, châm nuo c sôI
vao cao hon maf fhjf chung 2cm, dô sôI IaI Ia ha nho Iua cho sôI rIu
rIu, quan saf cho dôn khI fhây phân mo fro frong Ia daf yôu câu.
Nôm IaI nuoc kho dô fhôm duong hoac muôI fuy khâu vj rIông;
quan saf mau fhjf kho nôu muô n dâm hon cu fhôm vao if nuoc
mau va dô sôI IaI. Sau khI kho, nuoc kho sâp sI maf fhjf Ia vua.
Thjf kho kom fru ng ga hoac frung vjf. Iuôc chin fru ng, fha vao fô
nuoc Ioc cho dô Ioc vo, Iôf vo frung, fha vao nôI fhjf kho khI vua
châm fhôm nuo c sôI va kho chung frung voI fhjf. Iuong fru ng bo
Nhiïì u taá c giaã 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vao chI khoang 3 - 4 caI / 0,5kg fhjf kho, nôu cho nhIôu phaI châm
fhôm nuoc sôI, vj nuoc kho so Iaf dI nhung co nguo I fhich kho fhjf
voI frung va nôm Iaf chu không dâ m, khI dâm fru ng ra ho so fhôm
nuoc ma m rIông. Kho kom cu caI frang: du ng khoang 300gr cu caI
frang / 0,5kg fhjf. Cu caI go f vo, caf bo cuô ng fuy fhich caf mIông
fron day chu ng 1cm hoac caf mIô ng co ngo n fay uf. Sau khI kho
fhây phâ n mo fro frong rôI moI cho cu caI va o va kho nho Iua sau
khI sôI Ia I fhôm khoang 5 - 7 phuf nua fhôI, cu caI so chin don va
chI hoI fro frong nho o phia ngoaI Ia mIông caI ngon. Cu caI frang
co finh fhâm fhâu cao, nôu kho Iâu, cu ca I so huf châf ngof man
cua nuoc kho vao frong va Iam cho nuoc kho Iaf dI frong khI mIông
cu caI so fro fu ma n dôn râf man va fop dân, mon fhjf kho cua ban
so fro nôn Iaf Ioo va co vj hang cua cu caI.
- VoI mo n fhjf kho nuoc, fuy frình bay voI fhjf mông nhung
fuy fhich cac ban dung ba chI caf mIông, suon non chaf mIông
chung haI ngon fay... dô kho fhì mo n fhjf kho cua ba n vân Ia... fhjf
kho.
VAI MON ÀN KÐM THIT KHO N!OC:
` Ðua gIa: Phân Iuong dô finh foan dô Iam voI 1 fô nho dây
gia sông rua sach dô rao + 1/3 fô Ia ho caf khuc nga n + 1/4 fô ca rôf
gof vo caf soI. Pha dâm |du ng dâm gôc fraI cây): Chu ng 1/4 fô dâm
voI 3/4 fô nuoc Ioc cho co vj chua nho rôI fhôm chu f duong dô co
fhôm vj ngof nho , dô vao hôn hop gIa ho, ngâm qua 1 gIo, khI an
vof ra dô rao dâm, dung châm kom nuoc fhjf kho. Ca ch muôI nay
goI Ia muôI xô I co nghIa Ia muôI dô an IIôn chua không dô Iâu cho
nôn vj chua frong hôn hop dâm duong nhIô u hon vj ngof.
` Ðua caI da muôI chua hoac ca c fhu rau Iang, rau muông,
rau dôn, bap caI Iuôc... dô châm nuoc fhjf kho co fru ng hoac không.
CIa nho chuf foI of hoac fu y y chI Iâ y foI, Iây fru ng ra khoI nôI fhjf
cho vao chon foI of, muc vao if nuoc kho, dâm na f frung. Ðu ng
dâm naf fru ng frong nôI fhjf, vIôc nay so Iam cho nô I fhjf kho cua
ban nhanh chong bj fhIu frong khI fhjf kho hâm dI hâm IaI co fhô
dô qua nam ba ngay ma vân không hu. KhI hâm nôu fhây can
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nuoc cu châm fhôm vao chuf nuo c sôI cho nuoc kho không sac IaI
va fro man.
2. THIT KHO KHO |HOÀC KHO TIÐ!):
VIôc chon IoaI nac fhan Iung hoo dô Iam mon kho khô Ia
hoan foan hop Iy vì fhoI gIan kho Iâu, nuo c kho sanh dac, mIô ng
fhjf so san IaI va gân nhu khô... Ðu ng fhjf fhan Iung sau khI kho
mIông fhjf vân môm, du ng cac phân fhjf kha c mIông fhjf fuy
không qua cung dô nhaI nhung mon an không daf yôu câu.
- Nôn dung nôI kIm IoaI day dô kho fhjf hoac fhô dâf, fô fhuy
fInh. Than Iung hoo fuy y caf mIông co ngon fay uf hoac mIông
mong nho, fâm uop fhjf nhu mon fhjf kho nuoc nhung voI 0,5kg
fhjf fhì fang Iuong nuoc mam va duong môI fhu fhanh 4 muông
sup. Va dô frong khoang 40 phuf hoac cho dôn khI fhây duong fan
fhanh nuoc va phâ n nuo c gIa vj nay phaI sâp maf fhjf. Ðac nô I fhjf
Iôn bôp, khI fhây nuoc gIa vj sôI gIam Iua ngay cho fhâf nho va
không fhôm nuoc vao, dung dua dao nho fay, nôm IaI duong hoac
muôI fuy khâ u vj rIông rô I cac ban cu gIao nôI fhjf cho ông fao
frong khoang haI muoI phuf, fham chu ng IaI cho dôn khI fhây
nuoc kho gân nhu can hôf, ha Iua fôI da, dung dua dao nho fay khI
fhây nuoc kho gâ n nhu quanh IaI Ia faf bôp, dao nho fhjf frong nôI
dô phân nuoc kho dac bam dôu vao fhjf.
- Nôu muôn kho fIôu fhì không co nghIa Ia cac ban uop fhâf
nhIôu fIôu vao fhjf fruoc khI kho, mon fhjf kho ngoaI vj cay nông
so co fhôm vj dang. Ðô goI Ia kho fIôu, khI fhây nuoc kho baf dâu
quanh Ia I nhung vân con sôI duoc, rac dôu Iôn maf fhjf if fIôu bôf -
râf if fhôI cho vua co vj fhom va cay râf nho - dao dôu fhjf rôI faf
bôp.
- Môf sô nguo I fhich Iam mon fhjf kho khô nay frong caI fhô
dâf hoac dung môf caI fô nho dô kho, va nhIôu nguoI mIôn Nam
VN vâ n goI ca I fô Ia "caI fô" fhì fhjf kho fô chang khac gì fhjf kho
nôI ngoaI vIôc nguoI fa co fhô don ca fô fhjf kho co n sôI Iôn ba n an
râf ân fuong.
Nhiïì u taá c giaã 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Mon fhjf kho khô cho vao hu Io dây kin co fhô dung Iam
mon an dI duong frong nam ba nga y ma không hu nhung môI khI
Iây fhjf ra hay dung muông dua sach va không câf IaI phân fhjf an
fhua vao frong hu fhjf.
3. THIT KHO TA!:
Ðô Iam fhjf kho fau cac ban phaI dung dôn hac xì dâu cung
nhu xì dâu |hay con goI fau vj yô u ma nguoI Nam bô vân goI Ia
nuoc fuong, dô phân bIôf voI IoaI nuoc fuong Ðac, Iam bang dâu
nanh hôf) nhung hac xì dâ u don sanh hon, dâm da hon va co môf
muI fhom râf... Tau. Nôu ban nao da fung gho môf fIôm com ga
HaI Nam cha ng han so fhây co nhu ng hac xì dâu dô frôn ban kom
dâm do. Va châf Iuong hac xì dâu cung nhu nuoc mam, fuy chô san
xuâf, fuy fhuong hIôu... co nông dô khac nhau. Cach kho Ta u Iam
nhu mon fhjf kho nuoc va fhay nuo c mam bang hac xì dâ u nhung
không du ng nuo c mau nua. KhI nuo c kho sôI, cac ban hay cho vao
Iuong nuoc sôI chI bang môf nua so voI ca ch kho nuoc, khI nuoc
kho sôI IaI, hay nôm nuoc kho va nôm IaI fuy khâu vj voI chuf
duong hoac muôI fuy vao châf Iuong hac xì dâu ban dang co.
Nhung vIôc nôm IaI nuoc kho con fuy ban muôn kho Iâu cho nuoc
kho ca n bof hoac nguo c IaI, nôu muôn kho Iâu hay nôm Iaf dô khI
nuoc kho sanh IaI Ia vua. Nhung kho nhu fhô nao fhì cac ban cu ng
hay Iuu y khI du ng hac xì dâ u dô kho fhì cu kho nho Iua cho dôn
khI phân mo fro frong nhu mIông fhach moI goI Ia fhjf kho Tau.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
THIT ÐO NÂ! SOT VANC
VÂT IIÐ! — TH!C HANH
1. Nâu nuoc du ng bo voI phân Iuong chuân cho nuoc dung bo
ngof vua phaI: Hâm 500gr xuong bo |chaf khuc nô u xuong Ion) voI
3 Iif nuo c + 150gr hanh fây. Hâm nho Iua va vof bof IIôn fu c cho
dôn khI nuoc can con khoang 2 Iif. Vof bo xac xuong va hanh, Iuoc
IaI nuoc hâm qua rây. Nôu cac ba n co nôI ap suâf gIa dung fhì chI
cân cho dung 2 Iif nuoc + 500gr xuong, nâu frong khoang 10 — 15
phuf |fu y kIô u nô I) so co nuoc dung ma phâ n nuoc không hao huf
dang kô.
2. Chon IoaI ruou: Ruou chaf do san xuâf faI VN co nhu ng
fhuong hIôu nhu vang Ða Iaf, vang Thang Iong, vang Sapa, vang
Phan Rang... châf Iuong va fhoI ha n su dung co khac if nhIôu so
voI vang do |vIn rougo — rod vIno) cua Âu My. Nhâf Ia dong ruou
chaf do cua Phap chang ha n, dI nhIôn cac ba n o nuo c ngoaI fhì du
bIôf ruou vang Phap fuy fhuong hIô u, fuy nam san xuâf... co gIa ca
va châf Iuong nhu fhô nao rôI. Nôu muôn fro fhanh môf dâu bôp co
khâu vj fInh fô, voI dIôu kIôn cho phop, cac ban cu fhu nô m va
chon IoaI vang do nao ma mình ua fhich nhâf dô nâu va hay Iuu y
dôu quan frong nhâf: Cung Ia ruo u do nhung fuy IoaI dô co nhung
vj nhu chua nho, ngof nho hoac hoI chaf... khac nhau. Mon bo sôf
vang cua cac ban fhoo do ma cu ng fhay dôI muI vj.
3. Chon IoaI fhjf bo va so chô: Chon IoaI fhjf fhan Iung bo
|fIIof) Ia phân fhjf nac khô I nam bôn duo I, frong Iông xuong suon,
saf vao côf xuong sông.
- Caf fhjf fhanh hình mIông vuông canh chung 3 — 4cm. VIô c
caf fhjf fo nho nhu fhô nao, co gì quan frong7
- Tâm uo p môI môf ki Iô fhjf da caf mIông vo I: 2,5 muông ca
phô muôI + 0,5 muông ca phô fIôu + 1 muông sup vun foI va hanh
Nhiïì u taá c giaã 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fim bam nhuyôn + 50cc ruou chaf do. Trô n fhâf dôu fhjf va hôn
hop gIa vj, dô fhjf qua 60 phuf frong fu Ianh. Nôu muô n dung nuoc
mam fhì cho vao 2 muô ng sup nuoc mam ngon frôn 40 dô dam va
0,5 muông ca phô muôI fhay fhô cho Iuong muôI da cho nhu frôn.
- Chuân bj chao Ion, bac Iôn bôp voI 3 muông sup dâu an,
xong dô xao, dô chao fhâf nong , cho fhjf da uop vao vao dao fhâf
nhanh va dôu fay frong chu ng 2 — 3 phuf, fhây fhjf sam ma f va
san dôu Ia faf bôp, không xao Iâu.
- Truf fhjf va nuo c xao vao frong môf caI nôI vua, chuân bj
nâu fhjf:
` Nôu du ng nô I ap suâf: Châm nuo c dung vao sâp maf fhjf,
fuy IoaI nôI ban dang co canh chInh frong khoang fhoI gIan cho
phop voI Iuong fhjf su dung cho fhjf chin.
`` Nôu dung nôI fhuong: Châm nuoc dung vao cao hon maf
fhjf chu ng Iong fay, dây nap va hâ m nho Iu a cho fhjf chin môm,
frong khI hâm nôu fhây nuoc can cu châm fIôp nuoc dung vao, khI
fhjf môm muc nuoc hâm con sâp maf fhjf Ia vua.
``` VIôc hâm fhjf cho mô m hoan foan fuy fhuôc vao châf
Iuong fhjf ban dang co, nô u ban co dung Ia fIIof, fhì fhoI gIan nâu
không Iâu vì fhjf da san môm va chung fa da su dung nuo c du ng
bo dô nâ u. Co fhô ban so phaI nâu fhu môf Iân dô co nhân xof cho
Iân sau phaI nâu frong fhoI gIan bao Iâu cho môf IoaI fhjf da bIôf
voI phân Iuong nhâf djnh. Thjf sau khI nâ u chin mIông fhjf vân
phaI o dang “dac” va mô m, co n cho du nâ u da mô m ma khI nhaI
mIông fhjf fhây fua ra da ng soI fhì fhoo fu dung chuyôn môn cua
cach noI bôp VN Ia bj “ba” ra, co nghIa Ia mIông fhjf môm nhung
chI con phân mô soI chu không co n ngon nu a, fhì cac ban cu fIn
cha c dI Ia IoaI fhjf fhan Iung bo ma ban da mua Ia phân fhjf da
“cha y” xuông o dâu do frong caI du I bo cha ng han.
- Chuâ n bj 1 muô ng sup bôf nang hoac bôf bap |nguoI Ðac
VN hay goI Ia bôf dao) hoa fan voI 1 chon nuoc du ng nguôI, châm
fu fu fu ng if mô f vao nôI fhjf vua môm con dang sôI, khuâ y dôu
fay, quan saf fhây nuoc hâm hoI sanh IaI Ia ngung, không nhâf
fhIôf phaI dung hôf Iuong bôf da pha, châm vao 50cc ruou nu a, dô
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sôI IaI... fuy y nôm IaI voI chuf muôI hoac fuy fhuc khach so nôm
rIông khI an.
` Iuu y: Mon bo sôf vang co mau fu hông nâu qua hông bâm
môf cach fu nhIôn fuy vao IoaI ruo u ban du ng dô nâu va frôn maf
nuoc hâ m Iuôn co môf Iop vang dâu mau vang do râf nho do dâu
hoa voI ruou. Nôu cac ban da “gap” môf fô pho sôf vang co mau
hông do râf u Ia fuoI fan fhì vIôc nay hoan foan do dung y rIông
cua nguo I nâu.
4. Phu gIa va frình bay mon an: Tu y y su du ng banh pho fuoI
hoac khô, IoaI ba nh soI Ion. Nôu dung banh khô phaI fru ng IaI
nuoc sôI bang vof IuoI. ChIa banh pho nhIôu vao fô, muc fhjf va
nuoc vua du Iam uof dôu banh — mon pho sôf vang co hình fhu c
nhu môf mon an khô, không du ng nhIôu nuoc — Rac Iôn maf fhjf if
hanh caf nho va if fIôu bôf. Ðon ko m vaI nhanh hu ng quô, chanh
of fuoI, muôI fIôu, nuoc mam, dâm... fuy y nôm fhoo khâu vj rIông.
Mon bo sôf vang faI Ha Nô I con duoc don voI hình fhuc môf chon
fhjf rIông kom môf fô banh pho rac hanh, ca c phu gIa... fuy y fhu c
khach cho vao fô if nhIô u fhjf.
Sau cu ng, nôu ban muôn mon sôf vang “hoan hôn” Ia môf
mon an Tây fhì dung dung nuo c mam dô uop fhjf va sau khI nâu
hay an kom banh mì nuong gIon.
Nhiïì u taá c giaã 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!N OC
Mon bun ôc Iam fhoo cach mIô n Ðac fhuong co dâ m bông
|dâm Ia m fu hom ruou) Ia môf gIa vj hoI kho fìm faI SaI Con, dâm
bông cho vj chua nho va hoI fhom vj ruou, fuy nhIôn ban co fhô
fhay fhô bang dâ m nuôI hoac nuoc mo vaf
1. Chuân bj if nuoc dung xuong hoo |hâm 300gr xuong hoo
voI 2,5 Iif nuoc + 100gr hanh fây + 2 muông ca phô muôI, hâm Iây
non 2 Iif nuoc dung, Iuoc qua rây, vof bo xac xuong, hanh). Chuân
bj if ha nh fim caf Iaf mong phI va ng; hanh Ia caf nho; 150gr mo
chin nâu voI 1/3 Iif nuo c cho fan, Iuoc Iây nuoc chua. Of fuoI bam
nhuyôn xao chin voI if dâu, nôm vao if nuoc mo cho hôn hop co vj
chua ngo f nho.
2. Iam ôc bưu: O môf sô cho co hang nhân Ia m ôc Iây nac cho
khach sau khI mua hoac mua ôc vô Iam ky hon nhu sau: Iây nuoc
vo gao vua du ngâm Iuong ôc muôn Iam, ngâm ôc qua 12 gIo cho ôc
nha sach dâf bun, vof ra rua Ia I cho sach, chaf bo frôn ôc, cay
mIông, moI Iây na c ôc, go bo may ôc, nan bo phân ruô f phân... cho
muôI bof vao ôc, nhôI nho fay xa IaI nhIôu Iân nuoc Ianh qua môf
caI rô fhua cho nac ôc fhâf sach nhof, dô rao.
3. Trôn uop khoang 500gr nac ô c vo I: 2 muô ng sup nghô fuoI
gIa nho |hoac 1 muông sup bôf nghô khô) + 1 muông sup nuoc
mam ngon + 1 muông ca phô muôI + 1 muông sup gu ng non bam +
2 muông sup mo nuoc |mon an so dâm da hon Ia du ng dâu an) + 1-
2 muông dâm bông hoac dâm |fuy dô chua cua dâm dang co dô gIa
gIam fhoo khâu vj), dô qua 20 phu f, phI fhom 3 muông sup dâu
hoac mo nuoc voI ½ muông sup hanh foI bam, cho ôc vao xao
nhanh fay, ôc mau chin, du ng xao Iâu ôc so daI.
4. Iam nuoc dung dâm chua voI ca chua: 500gr ca chua chin,
rua sa ch, ngaf cuô ng, cho doc Iam fam. Iam nong 2 — 3 muông sup
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mo nuoc hoac dâu cho ca chua vao xao chin môm, châm nuoc dung
vao sâp maf hôn hop, nôm IaI voI bôf ngof, nuoc mo, muô I duong
fuy khâu vj nhung phaI co vj chua nhIôu... nâu nho Iua cho môm
ca, sau cung cho vao if hanh Ia caf nhuyôn. CIu nong nuo c dâm
frôn bôp.
5. Chuâ n bj bun fuoI; if rau fhom cac IoaI nhu fia fô, hu ng
cay, hu ng IuI, kInh gIoI, ngo gaI...Nuoc mam nguyôn châf cho fhôm
chuf gu ng bam, chanh hoac fuy y pha Ioang fhoo khâu vj rIông.
6. Trình bay mon an: ChIa bun vao fô, cho ôc va nuo c xao vao
fô bun, fuy fhich chan if nhIôu nuo c dâm ca chua vao, rac ha nh
phI, hanh ngo caf nho vao, cho Iôn maf if of xao chua. Àn kom rau
fhom, fu y y nôm voI nuoc mam pha hoac không. Nôu fhich don
kom môf chon ôc xao, châm nuoc mam gu ng chua pha Ioang an
fhôm.
Nhiïì u taá c giaã 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
XOI VO
Chuân bj vâf dung gôm xu ng hâp nhIôu nuoc, vaI khan vaI
khô, sach; côI chay hoac may xay caf, gIa vj, dâu an, duong frang
IoaI xay nhuyôn mjn.
VÂT IIÐ! — TH!C HANH
1. Ngâm nôp — dây Ia khâu phaI Ia m fruoc 12 fIông dông hô,
gôm: 1 kg nôp ngon, vo sach, cho nôp vao môf caI nô I, châm nuoc
Ianh vao ngâp maf nôp, dô qua 12 gIo. Sau khI ngâm, dô nôp frong
ra cho fhâf rao nuoc rôI dô ra nIa, khay, du ng khan vaI khô, sach,
Iau vuI khan frong nôp cho nôp fhâf rao nuoc, fhay khan khI fhây
khan uof. Sau khI Iau nôp, frôn dôu frong nô p 1 muông ca phô vun
muôI + 3 muông sup dâu an.
2. ½ kg. dâu xanh ca |Ia IoaI dâu xanh khô da daI vo, “ca" bô
ra Iam haI, moI co fôn Ia dâu xanh ca dô phân bIô f voI dâu xanh
con nguyôn hôf, nguyôn vo) ngâm nuoc no ng frong khoang 2 gIo
cho dâu no. Hong chin dâu frong xu ng cho fhâf chin môm, mang
ra dô nguôI bof, dung chay côI quôf dâu fhâf nhuyôn, danh foI cho
dâu fhâf mjn ro I Ia duoc va dâu xanh pha I fhâf khô ra o chu không
doo. Nôu cac ban o nuoc ngoaI không san côI chay cu cho dâu xanh
da hong chin vao may xay caf dô Ia m dâu foI mjn |xom hình mInh
hoa) va Iam dI Ia m IaI haI, ba Iân cho dâu phaI fhâf nhuyôn mjn
nhu bôf.
3. Sau khI frôn dâu va muôI vao nôp, cho dâu da Iam mjn
nhuyôn vao nôp frôn cho fhâf dôu. Trong qua frình frôn dâu nôp
phaI xô c frôn dôu dô bao dam fâf ca nôp dôu ba m dâu va không
dinh cuc IaI voI nhau.
4. Ðung xung Ion, co fâng hâp Iô nho, IoaI chuyôn dung dô
hong gao nôp. Không hong nôp da frôn dâu qua nhIôu môI Iân
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hong, fu y xu ng Io n nho, fraI môf Iop nôp dâu day chI chu ng 5cm,
nôp so chin nhanh va dôu hon Ia fraI day. Cho nhIô u nuoc vao nôI,
dô nuoc fhâf sôI rôI moI bac xu ng nô p Iôn, dâ y nap kin, hong nô p. 1
kg nôp dâu hong frong khoang 35 — 40 phuf Ia chin, sau khI xôI
chin, mo nap, rac dôu vao nôp 2 muông sup duong ca f xay/1kg nôp
dâu, dung dua frôn dôu rôI bac xuô ng ngay, không hong nua. |Nôu
muôn xôI ngof nhIôu fhì fhôm 1 - 2 muông sup duong)
5. XôI da chin, boI ra khay rông hoac nIa sach, dung quaf fay
hoac daf quaf may, quaf IIôn fuc vao xôI, vua fhô I quaf voI dung
dua xoI dôu xôI Iôn cho xôI nguôI nhanh va roI haf. XôI vo nâu
khoo Ia haf xôI dôu bam dôu dâu va roI haf hoan foan. Nôu Iam
không ky cac khâu, xôI so von cu c, nôu bj if, chua bang cach cha
bop nho fay nhung cu c xôI von IaI cho roI haf.
6. Iuu y: XôI vo bj von cuc nhIô u Ia do nôp con bj sung nuoc,
haf nôp không duoc Iau ky cho rao sau khI ngâm. Haf xôI không
bam dôu môf Iop dâu mjn, dâu con Iân frong xôI Ia do dâu da Iam
chua daf dô mjn nhuyô n mjn du ng. Nôu chon nôp không ngon, dâu
xanh bj suong cung so Iam hu mo n xôI. XôI vo Ia mon an nguôI va
nâu daf yôu câ u Ia co fhô bôc fay dô nhâ m nhap fung haf xôI
nhung cu ng co fhô vaf dinh chac IaI fhanh fu ng nam.
7. Mon cho dân fôc fruyô n fhô ng dô an ko m xôI vo Ia cho
duong. Co cach Ia m râf don gIa n nhu sau:
- Nâu fan 500gr duong vo I 2 Iif nuoc, dô nuoc duong sôI nho
Iua frôn bôp.
- Hoa fan 100gr bôf san dây voI ½ Iif nuoc, Iuoc IaI qua rây
dô IoaI bo bôf von cuc nôu co .
- Ðung dua vua khuây nuoc duong vua châm fu fu nuo c bôf
vao, nuoc duong so sanh IaI fu fu, fuy châf Iuong bôf, fhây hôn hop
vua sôf IaI va fro frong Ia duoc, không nhâf fhIôf phaI dung hôf
Iuong bôf da pha, dung dô cho fro fhanh dang dac. Tu y fhich cho
vao vaI gIof fInh dâu hoa buoI hoac vaI nu hoa buoI fuoI nôu co.
- Mon cho duong nô u cho dâu xanh ca da hong chin vao,
khuây dôu so fhanh mon cho hoa cau. Ðây cu ng Ia mon cho fruyôn
Nhiïì u taá c giaã 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhông cu a VN râf fhuong duoc du ng dô cu ng frong cac djp fhôI nôI,
dây fhang fro om... va cu ng du ng an kom xôI vo. Nôu muôn Iam
cho hoa cau fhì voI phân Iuong 2 Iif nuoc duong dung khoang
150gr dâu xanh ca Ia vua. Sau khI hong chin dâ u, rac fu fu dâu
vao cho da sôf IaI nhung co n bac frôn bôp, vua rac vua khuây nho
fay cho dâu frôn dôu vao nuoc cho sôf Ia duo c.
- XôI vo con du ng Iam mon an ma n voI hoo quay, ga quay,
cha Iua... fuy y.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH CH!A CA IOC
VÂT IIÐ! — TH!C HANH:
Phân Iuong cho khoang 2 Iif canh, nôu muôn Iam nhIôu cu
nhân Iôn, phân ca fuy fhich gIa gIam frong khoang 500 — 700g, cac
phu gIa khac if nhIôu fuy y.
1. Nuoc canh:
Nâu nuoc du ng voI 500g xuong hoo + 2 ½ Iif nuoc + 20g hanh
fim + 1 muông ca phô muôI. Hâm nho Iua va vof bof IIôn fu c cho
dôn khI nuoc co n khoang gIa 2 Iif, vof bo xac xuong, ha nh.
2. Iam chua nuoc canh:
Tao vj chua cho nuoc canh cho mon canh chua VN fu y vu ng,
fuy nguo I du ng nhu ng IoaI cây fraI khac nhau nhu mIôn Ðac, mIôn
Trung hay dung fraI sâu, khô... Trong khI mon canh chua mIôn
Nam Iuôn duoc Ia m chua bang fra I mo chin, co nguo I fhich dung
dâ m nuôI |IoaI dâ m Iam bang chuôI, fhom hoac nho) hoac chanh.
Can ban Ia vj chua phaI duoc fao ra bang fraI cây, không su dung
dâm fhuôc dang hoa châf công nghIôp.
- Nôu Ia mo chin fhuong da fach bo vo, Iây nac mo, dung
khoang 200g nâu voI chu ng môf chon nuo c cho fan mo, vof bo xac
va hôf mo.
- Nôu du ng fra I sâu xanh, dâp bô sâu ra, cho vao nôI nuo c
dung khoang muoI fraI; nôu du ng khô xanh cho do c khô Ia m bôn
cho vao nôI khoang 3 — 4 fraI... nâ u sôI nho Iua qua vaI phuf nôm
fhu fhây co vj chua vu a y Ia faf bôp, vof bo xac fraI dI.
- Nôu du ng dâm gôc fraI cây chI câ n cho vao nuoc dung fung
vaI muô ng sup cho dôn khI co vj chua vua y.
Nhiïì u taá c giaã 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sau khI co nuoc dung chua, cho va o 2 Iif nuoc dung 200g ca
chua chin caf mIô ng, 150g fhom chin caf mIô ng. Tuy khâu vj nôm
IaI voI chuf muôI cho dâm da chu không ma n vì chu ng fa so con
cho fhôm ca. CIu nong nuo c du ng frôn bôp.
3.IAM CA :
Cac ban co fhô su du ng ca c IoaI ca nuoc ngof sau dây dô Iam
mon canh chua: Ca Ioc Ia m sach, koo bô Io ng ra va dô nguyôn bô
Iong, caf ngang ca fhanh Iaf mong; ca bông Iau, ca hu... Iam fuong
fu va quon fhuô c nhâf dôI voI cac ban o nuoc ngoaI Ia ca basa
|caffIsh) VN xuâf khâu vo I dang fung Iaf hoac mIô ng dop va dI
nhIôn Ia phaI dô ra dông fruoc khI Iam. Tâm uop môI ki-Iô ca voI: 1
muông sup nuoc mam ngon + 1 ½ muông ca phô muôI + ½ muông
ca phô fIôu + 1 muông sup hanh fim bam, frôn dôu va dô cho ca
fhâm gIa vj qua 40 phuf, dô ca vao fu Ianh frong fhoI gIan uop.
4. PH! CIA VA CA C IOAI RA! ÀN KÐM:
Chuân bj môI fhu môf if gôm:
- CIa sông rua sach dô rao; rau ngô hay co n goI Ia rau ôm, Iaf
Iây phân non, ngaf khu c ngan 5cm rua sach; dâu bap caf bo cuông,
caf choo Iaf mong; bac ha fuoc vo, caf xoo khu c ngan.
- Íf hanh fim Iôf vo, caf Iaf mong, phI va ng voI if dâu, du ng
dô hanh chay, vof ra dô ra o dâu. Íf hanh fuoI va rau ngo gaI caf
nho. Íf rau fhom, xa Iach Iaf rua sach.
- Nuoc châm ca: Tu y fhich chI du ng nuoc mam nguyôn châ f
voI if gIo f chanh va of fuoI xaf Iaf hoa c Iam nuoc mam mo: Pha
phân nuoc mam + 3 hoac 4 phân nuoc Ioc, fuy dô man cua nuoc
mam fhôm chuf duong cho co vj ngo f sau cung cho vao fung if môf
phân nac mo da nâu hoac xay cho hôn hop co fhôm vj chua nho,
fuy fhich cho fhôm of hay không.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
5.IAM CHÍN VA TRÌNH ÐAY MON ÀN:
- Ðô Iam môf fô canh chua don frong mâm com cac ban chI
cân fha ca va Iong ca da uop vao nuoc dung sôI cho ca chin; cho
môf if gIa sông vao day fô, mu c canh va ca vao fô, fraI ca c fhu rau
môI fhu môf if Iôn maf canh sau cung ra c hanh phi va hanh Ia vao,
rac fhôm chuf fIôu bôf. Tuy fhich an canh chua voI bun, com.
Châm nuoc mam, kom rau sông.
- Trình bay frôn ban fIôc fhoo cach don Iâu dô fuy fhu c kha ch
dung ca, rau... if nhIôu fu y y. Ðon Iôn ban môf nôI Iâu da frình bay
nhu môf fô canh dông fhoI don kom fhôm dIa frof dung nuoc mam
ma n hoa c nuoc mam mo dô co fhô gap ca bo vao dIa, cac fhu phu
gIa môI fhu môf dIa rIông, rau sô ng, bun... Chuân bj rIông nuoc
dung chua va ca da uop, cân du ng dôn dâu châm fhôm nuoc dung
cho sôI va fha ca vao nôI Iâu cho chin. Nôu dô phuc vu cho sô dông
fhu c khac không nôn Ia m chin ca frong nuoc du ng ma hay hâ p ca
da uop cho chin rôI dô rIông, khI cân du ng fha ca da hâp vao nuoc
dung sôI dô Iam nong IaI vì nôu Iam chin ca fruoc voI sô Iuong
nhIôu frong nuoc dung, ca so dô bj bô vu n, mIông ca so không con
ngon.
- Cach nâu mon canh chua ca voI nuoc dung hoo fhuong dô
dap ung cho yôu câu sô Iuong nhIô u du ng kInh doanh hoac chIôu
daI vaI chu c fhu c khach, nôu chI cân môf fô canh nho frong bua
com gIa dình fhì không cân fhIôf phaI nâu nuoc xuong. Cac ba n chI
cân xao chu ng 400g ca chua va fhom chin caf nho voI 2 muông sup
dâu, châm vao chung non 2 Iif nuoc sôI va Iam chua nuoc canh fuy
khâu vj voI mo, khô, sâu, dâm... fuy y sau do fha vao chung nu a ki
ca da fâm uop cho chin ca rôI nôm IaI canh va muc ra fô voI cac
phu gIa gIa , bac ha v.v...
- Ðông bang Nam bô VN vôn co nhIôu cac IoaI rau cho nôn
ngoaI nhung phu gIa quon fhuôc frong mon canh chua ca Ioc, co
nguo I fhich do n kom môf dIa rau du fhu nhu rau dang, bông dIôn
dIôn, rau ruf... aI muôn an IoaI nao cu vIô c nhung vao nôI Iâ u ca
sôI.
Nhiïì u taá c giaã 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MIÐN I!ON
1. IAM I!ON:
500g Iuon sông hoac Iuon dông Ianh.
- Nôu ban da co Iuon dông Ianh fhì chI cân phaI ra dông va
fâm uop nhu Iuon sông.
- Nôu du ng Iuon sông fhì chon Iuon con nho, vong fhân co 2,5
- 3cm Ia vua cho mon mIô n xao, xao Ian, nâu chao. Iuon con nho
Iuôn chac fhjf va ngof. Iuon co Ion fhich hop voI um nuoc dua, nâu
Iâu...
- Iam Iuon sông: O nhu ng hang ban Iuon, nguoI fa fhuong
Iam fhjf Iuon cho khach mua. Co nhIôu ca ch Iam sach nhof Iuon
bang fro, muôI, dâm... Ðon gIan nhâf Ia du ng dâm. Ðu ng môf caI
nôI vua, cho vao môf chon dây dâm, fruf hôf Iuon vao va dây nap
Ia I cho frong vaI phuf Iuon so yôu dI va co fhô chôf han, dâ m so
Iam cho Iuon nha sach nho f va frang ra |nho mang gang fay cao su
chuyôn dung cua nha bôp vao). Ðu ng koo ngan muI, nhon... mô roc
bung Iuon fu ho ng xuông dôn hâ u môn, moI bo foan bô ruôf Iong
Iuon, xa IaI fhâf ky nhIô u Iân nuoc cho dôn khI fhây fhâf sach. Tuy
y chaf khuc nga n 7 - 10cm hoac dô nguyôn con va du ng bo caI dâu,
do Ia phân fhjf kha ngon du không nhIô u. Tâm uop Iuon voI 1
muông sup hanh fim bam nhuyô n + 1 muông ca phô muô I + ½
muông ca phô fIôu + 1 muông sup nuoc ma m nôu fhich... dô qua 30
phuf rôI hâp chin, rIa Iây nac Iuon, bo xuong, dô rIông nuoc hâp
Iuon.
- Sau khI co nac Iuon uop Iân haI vo I ½ muông sup hanh fim
bam + ½ muông ca phô muôI + 1/3 muông ca phô fIôu rôI xao
nhanh Ia I voI 1 muông sup dâu an va 1 muông sup nuoc sôI cho
Iuon dung khô qua Ia duoc.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
2. IAM MIÐN SOI:
200g mIôn khô. MIôn hay con goI Ia bun Tau, soI nho, frong
suôf. O VIôf Nam, bun Song Thâ n Quy Nhon duoc xom nhu môf
IoaI mIô n ngon nhâf voI nhu ng finh châf nhu co vj ngof cua bôf
dâu xanh, soI mIôn daI môm, không no bây va dinh vao nhau, khI
chin vâ n frong suô f. Con co nhIô u fhuong hIô u mIôn khô khac cua
VN cu ng nhu ThaI Ian, Trung Quôc.... nôn chon Ioa I mIôn nao co
nhung finh châf nhu vua nôu. Ngâm mIôn frong nuoc Ioc nguôI
qua 5 - 7 phuf cho vua fu dang khô qua môm co fhô bo cong Ia
duoc, chung fa so xao cho mIôn chin môm sau, dung ngâm Iâu
mIôn qua môm, so kho xa o cho ngon, vof ra dô rao caf khu c ngan.
- Chuân bj dâu an, 1 muông ca phô hanh fim bam, 2 muông
sup hanh Ia xaf ngang fhâf nho, if ngo cong. Iây phân nuo c hâp
Iuon cho vao 3 - 4 muông sup nuoc sôI, nôm IaI voI chuf muôI fIôu
fuy khâ u vj.
3. XAO MIÐN:
Cho vao chao 2 muông sup dâu an va phI fhom dâu vo I ha nh
fim bam, dung dô hanh cha y, cho vao phân nua sô nuoc hâp Iuong,
ha Iua nho, cho mIôn vao xao nho dôu fay |fhoI gIan xao 200g
mIôn chI frong vaI phuf) quan saf fhây soI mIôn so no if nhIô u hay
không, fuy châf Iuong soI mIôn dang co, nôu cân cu châm fhôm
fung if môf phân nuớc hâp Iuon con IaI va cu xao dôu fay cho soI
mIôn chin môm, no dôu... sau cu ng fuy fhich cho na c Iuon + hanh
Ia vao chao mIôn dao dôu Ia duoc, faf bôp, cho mIô n ra dIa. TraI
ngo cong ra c fhôm if fIôu bôf. Tuy fhich don kom xì dâu, of fuoI
ngâm chua hay nuoc mam nguyôn châf pha chanh of.
- Môf cach frình bay khac Ia sau khI xao mIôn, cho ra dIa,
fraI nac Iuon Iôn cho dap maf voI ngo cong, khI an moI frôn dôu.
- Phân huong dâ n ha m fhu cach xao mIôn Iuôn co han chô
nhâf djnh vì co IoaI mIôn châf Iuo ng râf kom, khI xao bj bây va
dinh bôf vao nhau. Mon xa o daf yôu câ u Ia soI mIôn no môm, roI
soI va fhâm vj ngof cua nuoc hâp Iuon cho nôn nô u sau khI hâ p ma
Nhiïì u taá c giaã 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhây nuoc hâp co nhIôu fhì không cân cho fhôm nuo c nong ma chI
cân nôm IaI Ia duo c.
- Co nguoI su du ng nuo c dung hoo hoac ga fhay cho nuoc sôI,
fhôm vao nuoc hâp Iuon dô xao cho soI mIôn ngon hon.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA KHO
VÂT IIÐ! — TH!C HANH
Mon ca kho VN co fhô fam sap fhanh haI Ioa I. Môf Ia ca kho
nuoc: mo n an kho hoI Iaf, co nhIô u nuoc dô du ng chan vao bun,
com; fhuong du ng nhung IoaI ca bIôn nhu ca ngu, ca fhu, ca song,
ca nuc... HaI Ia ca kho khô: mon an râf dâm da, man mIông... Sau
khI chô bIôn gân nhu can hôf nuoc va kho không khô ha n nhung
cu ng không co nhIôu nuoc; fhuong su dung nhung IoaI ca nuoc
ngof nhu ca Ioc, ca basa, ca bông, ca koo, ca com... nhung mô f vaI
IoaI ca bIôn fhân nho nhu chuôn, frich, nu c... vâ n kho khô duoc.
Trong haI cach kho nay, fu y nguoI, fuy vu ng... ngoaI gIa vj fhuong
dung con su dung vaI phu gIa nhu fhom |dua) chin; xo mif chin;
chôf nua |môf IoaI cây quon fhuô c vu ng Ðình Trj ThIôn VN, ho
môn, gIô ng nhu cây môn ngof hay cây bac ha frong mIôn Nam
nhung co vj khac); mia Iau; fhjf hoo ba chI |ba roI)... va ca nuoc fra
dô khu vj fanh. XIn frình bay can ban, phân chô bIôn fuy fhich cac
ban Iam fhôm voI cac IoaI fhu c phâ m fìm duoc o nuoc ngoaI.
1. CIa vj: Chuân bj muôI, fIôu, nuoc mam, duong, nuo c mau
hay con goI Ia nuoc mau dua |môf dang caramoI chô bIôn fu duong
nâu cho fhanh da ng sôf, vj cha y dang, co mau nâu do dâm. Ðôp
VN fhuo ng du ng nuoc mau dua dô kho ca fhjf, fao vj dang ngof,
pha mau... cho vaI mon an khac.
2. Phu gIa: Tuy y su dung nhu fhom |dua) chin caf mIông
nho, ca chua chin caf mIông bo phân hôf, xo mif chin |fraI mif
chin, sau khI go muI, caf Iâ y phâ n cong xo da ng soI) mia Iau ro c vo,
chaf khu c 5cm, cho nho, chôf nua da muôI ma n v.v...
3. Ca kho nuoc: Cac IoaI ca quon fhuôc o VN dô dung kho
nuoc Ia cac IoaI ca bIôn nhu ca ngu, ca fhu, ca nu c, ca chuôn, bac
ma... Ca fhu, ca ngu fhuo ng o dang caf Iaf day khoang 1,5 — 2cm.
Nhiïì u taá c giaã 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Con nhu ca nuc, ca chuôn... nôu ca daI co chung 15 — 20cm fhì kho
nguyôn con |sau khI Iam sa ch va danh vay); nôu ca Io n con hon fhì
fuy y caf khuc nga n.
- Ðung co nôI vua du. Thi du nhu ban djnh kho 6 Iaf ca ngu,
môI Iaf Ion chu ng 2/3 ban fay nguoI Ion fhì hay chon môf caI nôI co
vua du sap 6 Iaf ca chI fha nh môf Iop vao day nôI, dây co fhô goI Ia
môf bi quyôf nho dô ca co châf Iuong dông dôu. Iy do khac Ia frong
môf bua com VN, mon ca kho cu ng nhu cac mon an khac, không
Iam voI sô Iuo ng nhIôu. Nô u phaI kho ca voI sô Iuong công nghIôp
dô chIôu daI vaI chu c nguo I cung an mon ca ngu voI bun cha ng han
fhì ban phaI du ng nôI Ion va xôp chông ca c Iop ca Iôn nhau voI
cach uop duong cho fung Iop nhung Iop ca nam duo I cung vân so
ngon nhâ f.
- Phân Iuong gIa vj fuong dôI cho 500gr ca ngu hoac cac IoaI
da kô, cho ra vj ca kho hoI Iaf: Xôp ca vao nôI, rac phu dôu Iôn maf
ca khoang 50gr duong va dong duo ng bang muông — nôu da dung
mây muô ng duong fhì cho fhôm chu ng do muông nuoc mam + ½
muông ca phô fIôu + 1 muông ca phô muôI + 20gr hanh fim Iôf vo,
dâp dâp + ½ muô ng sup nuoc ma u dua + 2 fraI of chin do, khoang
15 — 20gr, dô nguyôn fraI - không bo gay of + 1 muô ng sup dâu an
hoac mo nuoc. Ðâ y kin ca, dô qua 1 gIo hoac hon cho ca fhâf fhâm
gIa vj. Trong khâu uop ca, duong so Iam cho ca san chac va fhâm
cac IoaI gIa vj kha c chu không phaI do mam muôI. Nuoc ma u dua
co fac du ng Iam cho mau nuoc ca kho vang nâu dop maf, nôu dung
nhIôu nuoc kho so co mau do nâu va dang.
- Nhung phu gIa co fhô dung cho fhôm vao mon ca kho nuoc
— nhâf Ia du ng ca ngu: Thjf ba chI hoo caf mIông nho co ½ ngon
fay uf 100gr fhjf / 500g ca; 50gr fhom chin caf mIông nho hoac
50gr ca chua chin, bo hôf, caf mIông nho; cho vao day nôI khoang
100gr mia Iau roc vo, chaf khuc nga n 5cm. cho mong... Nhu ng IoaI
phu gIa nay fu y fhich su dung fâf ca hoac môf haI fhu, mo n ca kho
so co nhIôu huong vj hon.
- Nuoc fra: Cho fhôm if nuoc fra |nguoI Ðac goI Ia nuoc cho)
vao mon ca kho nuoc Ia fhoI quon khâu vj cu a môf sô nguo I Trung,
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I Ðac VN. Ðung nuoc cho Ia fuoI da nâu pha hoac cho Ðac
ThaI Nguyôn pha không dâm Iam, cho vao khoang 50cc / 500gr ca,
vj ca kho so fro nho nhang, Iam fang mu I fhom nuo c kho va không
ngho mu I fanh ca . Nôu o nuoc ngoaI muôn kho fhu ma không co
nuoc fra xanh cha ng han, ban co fhô dung fra IIpfon don IoaI fuI
Ioc, không nôn su dung IoaI fra ngof co vj cam chanh hay gung.
- Kho ca : Sau khI uop ca, bac nôI ca Iôn bôp, dô vua Iua,
châm fhôm vao môf Iuong nuo c sôI ngâp hon maf ca khoang 2 —
3cm. KhI fhây nuoc sôI, ha Iua nho rIu rIu kho frong khoang 45
phuf, fham chung nuo c, nô u fhây nuoc can phaI châm fhôm nuoc
sôI dô gIu nuoc kho Iuôn cao hon maf ca, fham chu ng nac ca vua
san cha c, nuoc vân cao hon maf ca chung 1 — 2cm Ia vua.
- Vô vIôc nôm nuoc ca kho: Mon ca kho nuoc hay dung an
bun fuoI cho nôn fhuong kho Iaf nhung fuy khâu vj, sau khI kho
xong cu nôm fhôm chuf muôI, duong... fhoo y rIông. Iuu y khI
dung nuo c mam dô nôm vì co nhIôu IoaI nuo c mam nô u du ng nhIôu
so fao fhôm vj chua chu không phaI man. Hoac fu y y gIa nho if foI
of frong môf caI chon, cho vao if nuoc ca kho rôI Iam Ioang ra voI if
nuoc sôI sau do moI nôm Ia I voI chuf muôI, duong, nuoc mam... va
dung IoaI nuoc ca pha Iaf nay dô chan kom bun fuoI, rau sô ng caf
nho, dua Ioo bam.
- Nôu muôn kho Iâu hon cu fIôp fuc dô nôI ca frôn bôp voI Iua
fhâf nho cho dôn khI nuo c kho can sâp maf ca ban so co vj ca kho
dâm da hon nhung cach kho nay vì da dung nuoc cho nôn na c ca so
co vj kha c cach kho khô.
4. Ca kho khô: Nhung IoaI ca nuoc ngof fhuo ng dung kho khô
Ia ca Io c |nguoI mIôn frung VN hay goI Ia ca frau, ca qua), ca basa
|IoaI ca da fron — caffIsh — noI chung) caf Iaf mong; ca bong, ca
koo, ca rô, ca com... Iam sach.
- Su dung phân Iuong gIa vj cho 500gr ca kho khô: Xôp ca vao
nôI, rac phu dô u Iôn maf ca khoang 100 — 120gr duong va dong
duong bang muông — nôu da dung mây muô ng duo ng fhì cho fhôm
chung do muông nuoc ma m + ½ muông ca phô fIôu + 1 muông ca
phô muôI + 20gr hanh fim Iôf vo, dâp dâp + ½ muông sup nuoc
Nhiïì u taá c giaã 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mau dua + 2 fraI of chin do, khoang 15 — 20gr, dô nguyôn fraI -
không bo gay of + 2 muông sup dâu an hoac mo nuo c. Ðây kin ca,
dô qua 1 gIo hoac cho dôn khI fhây duong fan hôf va hôn hop nuoc
gIa vj phaI ngâp maf ca; nôu ca Ion con, nuoc gIa vj không du ngâp
ca fhì phaI cho fhôm if du ong + nuoc mam bang nhau. Ða c ca Iôn
bôp. Ðô Iua vua, vua fhây nuoc kho chom sôI phaI ha Iua fhâf nho
chI du cho nuoc kho sôI va ng hoI va suI bof râf nho. |Không châm
fhôm nuoc sôI ma chI kho ca bang nuoc duong muôI fan ra). Nôm
fhu nuoc kho, fuy fhich fhôm duong hoac muôI fhoo khâu vj rIông
— fhông fhuong vo I Iuong duong va nuoc ma m nhIôu nhu vây chI
cân nôm fhôm chuf muô I nôu châf Iuong nuoc mam kom. Kho
frong khoang 1 gIo fro IaI, fhInh fhoang da o nôI cho ca fro nho,
kho cho dôn khI nuoc kho gân nhu can han va sôf quanh IaI,
mIông ca fro chac, co mau nâu do fhâm.
- Vô mon ca kho fIôu: Mon ca Ioc hay ca koo kho fIôu chI Ia
dang ca kho khô nhung cho nhIô u fIôu. Tuy fhich rac fhôm if fIôu
bôf vua du fhom va cay nho khI nuo c kho baf dâu quanh sôf, Iuu y
nôu cho nhIôu fIôu fhì ngoaI vj cay so co fhôm vj dang nông râf
kho chju.
- VoI cach kho khô nay, nôu muôn co nuo c nhIôu dô chan vao
com, xôI nôp... fhì khI ca da fhâm ngon, châm fhôm chuf nuo c sôI
cho bang maf ca, dô sôI IaI Ia duoc. Trong mon ca kho khô, nguoI
mIôn Trung fhuong chI dung fhôm chôf nua, xo mif... Iof môf Iop
chung 2 cm, duoI day nôI rôI moI cho ca Iôn. Nuoc kho so fhâm vao
cac IoaI phu gIa na y Iam fhanh mon an phu râf ngon.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
XOI ÐÂ!
VÂT IIÐ! - TH!C HANH
Cach nâ u cho ca ba IoaI xôI dâu xanh, dâu phu ng, dâu don.
Tu y fhich, Iam rIông fung IoaI dâu va nâu voI nôp.
1. Nâu fhoo nguyôn fac Iam Iam chin bang cach hong:
Ðây Ia môf cach Iam chin nôp dô nhâf, cho xôI ngon va duoc
môf vIôc râf quan frong Ia nguoI chua bIôf nâu xôI bao gIo cu ng
không Io bj chay, vì xôI coI vây chu hoI kho nâu. Nôu nâu fhoo kIôu
cho nuoc voI nôp vao nôI fhì râf dô frôn sông duoI khô fu bô nhao
nhoof! Nhu vây ban phaI co môf caI xu ng hâp va fâng frôn cua
xung pha I co vI hâp xôI Ia IoaI vI fro n co Iô nho vu a du cho hoI nuo c
bôc Iôn nhung haf nôp không roI xuông duoc. IoaI xu ng na y hâu
hôf sIôu fhj A, Âu nao cu ng co.
2. VoI ca ba IoaI dâu:
Truoc khI so chô, fha frong nuoc Ia nh, vof bo nhu ng hôf Iop,
xâu... nôI Iôn frôn maf nuoc.
3. So chô dâu phu ng va dâu don gIô ng nhau:
HaI IoaI dâu nay fhân hôf cung, phaI Iam chin mô m fruoc
khI hong chung voI nôp. Ðâu phu ng da boc vo cu ng, dâu don vo
sach... cho vao nôI. Châm nuoc nong vao, nâu sôI khoang vaI phuf,
faf bôp, dô ngâm dâu frong nuoc nong khoang 1 gIo, dô bo nuo c
nâu Iâ n dâu, châm nuoc nong Iân haI nâu nho Iua cho dôn khI dâu
môm. ThoI gIan nâu kha Iâu - co fhô fu 1 dôn 3 fIông dông hô, fuy
sô dâu dung nâu va châf Iuong dâu khô hay fuoI if nhIôu. Trong
khI nâu fham chung nuoc, nôu fhâ y nuoc can hon maf dâu phaI
châm fhôm nuo c sôI vao. Nôu quon dung nôI ap suâf, hâm dâu
bang nôI ap suâf so nhanh va hôf dâu no môm ngon hon. Sau khI
nâu dâ u chin vof ra dô ra o. Phân nuoc Iuô c dâu không dung dô
Nhiïì u taá c giaã 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nâu xôI nhung du ng vôI bo vì co fhô cho vao chuf muô I hoac duong
Iam fhu c uông gIaI nhIôf, ngon Ianh, fôf cho co fhô.
4. So chô dâu xanh:
Ðâu xanh khô fhuong co haI dang: dang co n nguyôn hôf va
vo, dang da ca fach Iam haI va con vo hay không fhuong goI Ia
“dâu xanh ca”. NguoI fa fhuong du ng dâu xanh ca dô nâu xôI. Vo
sach dâ u, vây rao, nâu nuoc cho sôI rôI châm ra mô f caI nôI hoac
fhô Ion, pha fhôm if nuo c Ianh cho fhanh nuoc â m, cho dâu vao
ngâm khoang 2 gIo. Sau do fruoc khI hong voI nôp, dô ra môf caI
ra cho rao nuo c.
5. Nôp:
Vo sach nôp, ngâm nôp frong nuoc âm qua 1 gIo rôI dô môf
caI ra dô cho fhâf rao nuoc fruoc khI hong. Trôn dôu vao cu 1kg
nôp Ia 1 muông ca phô muôI.
6. Hong xôI:
Phân Iuong fhông fhuong Ia cu 1kg nôp / 400g dâu. Trôn dôu
nôp voI IoaI dâu da chon va so chô. Chuân bj xung hâ p nhIô u nuoc
va dô cho nuoc fhâf sôI. Nôu co Ia dua, rua sach chung muoI Ia,
fraI dôu vao fâng hâp. Ia dua so Ia m cho mon xôI fhom hon. Cho
hôn hop nôp dâu vao fâng hâp, dây kin. Sau 15 phu f, mo nap ra
dao dôu, rôI dây nap Ia I hong fIôp, khoang muoI phuf sau Ia I dao
nôp Iân nua, fuy Iuong nôp hong if nhIôu phaI dao vaI Iân cho dôn
khI fhây haf nôp frong bong Iôn va môm Ia da chin. Taf bôp, gIu
xôI frong fâng hâ p cho xôI nong Iâu, an dôn dâu xoI ra dôn do. Nôu
nâu nhIô u nhu 3 - 4kg nôp cu ng Iu c frong xu ng Ion fhì môI khI dao
nôp phaI vây dôu Iôn maf nôp if nuoc Ioc nguôI.
7. Iam dâu phu ng muôI mo:
Tu y y gIa gIam frong khoang:
- 100g dâu phung rang va ng, daI vo, gIa nhuyôn.
- 50g mo frang hoac vang rang chin, gIa nhuyôn.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Trôn dô u dâu mo , frôn fhôm vao khoang 50 - 70g duong fuy
khâu vj, sau cung nôm vao khoang 1/2 muông ca phô muôI cho
fhôm vj man.
- Nôu co dua khô, nao com dua fhanh dang soI.
I!! Y
- ÐoI xôI ra dIa, fraI dua nao Iôn, rac dôu muôI mo Iôn maf
xôI. Nôn an nong, nôu dô nguô I xôI so cu ng fuy nhIôn nô u co nôp
ngon, xôI co fhô dô dôn nua ngay vân môm nhung phaI dây kin koo
khô maf nôp. Nôu dô xôI qua ngay hôm sau, muô n Iam no ng IaI
hay hâp IaI voI nôI nuoc nho chu dung dung Io vIba, xôI vân nong
nhung bj khô.
- VoI cach hong chin, không du ng dâu ma chI du ng fhuân
nôp da ngâm so cho ra mon xôI fra ng, fuy y an ko m Iap xuo ng, xì
dâu, fhjf cha bông, fhjf kho, quay cac IoaI v.v...
- Sau cu ng, nôu ban da co nôp, dâ u ma không fIôn fìm cho ra
caI xung frong khI chI muôn nâ u chung duoI 1kg nôp fhì không
cân ngâm nôp ma chI cân vo sach, dô rao, fhôm chuf muôI, nhung
cac IoaI dâu fhì phaI so chô fruoc rôI cho vao nôI... com dIôn nhung
nho châm nuo c chI cao hon maf nôp fu khoang 0,5 dôn 1cm fhôI...
rôI bâf nuf ON va pho ma c fâf ca cho ông Tao... dIôn | fuy IoaI nôp
ngon do, nôu co bj nhao fhì... nâu IaI va cho if nuo c hon hoac nguoc
IaI).
Nhiïì u taá c giaã 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
S!ON XAO CH!A NCOT
VÂT IIÐ!
- Phân nay chuâ n bj fruoc khoang 2 gIo: Ca rôf, cu caI frang,
môI fhu 150g gof vo, fIa hoa, caf ngang Iaf mong chung 3 Iy. Ngâm
frong hô n hop dâm duong. Cach pha hôn hop dâm duong: Tuy châf
Iuong dâ m dang co, dung khoang 50cc fhôm vao gIa gIam khoang
100cc nuoc Io c cho hôn hop co vj chua nho rôI nôm duong vao fu fu,
khuây fan dô co vj ngof nho nhung vj chua vân nhIô u hon, khI da
duoc, nôm vao ¼ muông ca phô muôI cho hô n hop dâm da. Khâu vj
nguo I pha so quyôf djnh châf Iuong hôn hop. Truoc khI nâu, vo f ra
khoI hôn hop gIâm duong, dô rao.
- 500g suon hoo non, chaf mIông co 2 ngon fay, uop frôn voI 1
muông ca phô muôI + ½ muông ca phô fIôu + 100g hanh fim bam
|hoac fuy fhich chon hanh fây frang). Ðô fhjf uop qua 30 phuf.
- 100g ca chua fru ng qua nuoc sôI, Iôf vo, caf ngang, bo hôf,
bam hoac xay nhuyôn.
TH!C HANH
- Ðac cha o, phI fhom 2 hoac 3 muông sup dâu chIôn voI 2 fop
foI bam, dung dô foI chay, cho suon vao xao cho vang, sau do cho
phân ca chua vao voI if nuoc sôI vu a du sâp maf fhjf, dây nap, dô
nho Iua cho dôn khI gân can nuoc, fhjf vu a chin; vân dô nho Iua,
cho ca rô f, cu caI frang, cu kIôu vao xao dôu frong vaI phuf nua
cho suo n fhâm vj chua ngof; pha 1 muông sup bôf nang voI ½ chon
nuoc Ianh, vua châm fu fu nuo c bôf vao, vua xao dôu fay cho dôn
khI nuoc xao vua quanh Ia duoc, không nhâf fhIôf phaI du ng hôf
nuoc bôf. Tuy fhich cho fhôm vao môf muông ca phô dâu mo don.
Tu y khâ u vj nôm IaI voI chuf muôI hoac do n kom muôI, fIôu, xì
dâu, of fuoI...
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cho suon ra dIa, fraI ngo cong, rac fhôm fIôu bôf.
` Iuu y: Nôu fhich, ban co fhô dung fhôm khoang ½ muông
sup gung non, caf soI nho, cung ngâm dâm voI ca rôf, cu caI... Nôu
frong djp Tôf hoac ban dang co san cu kIôu ngâm gIâ m duong, hay
cu du ng fhôm khoang 100g |cho haI nôu cu Ion), dung fhôm voI cu
caI frang, ca rôf... mon suo n hoo xao chua ngof cua ban so hâp dân
hon. Nhung do phaI Ia cu kIôu da ngâm qua if nhâf 5 ngay, nôu
không kIôu so con hang nông
Nhiïì u taá c giaã 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COM HÐN
NC!YÐN IIÐ!
- 3 - 5kg hôn sông con vo.
- 1 Ion gao ngon.
- Rau an kom gôm: xa Iach, cac IoaI rau fhom... Iaf rua sach
caf soI Io n, IoI chuôI non, bac ha, khô chua ngof... caf soI hoac xaf
Iaf mong.
- CIa vj va phu gIa: of bôf xao voI chuf dâu phI foI, of fuoI, foI
fuoI bam, muôI mo rang, muôI, dâ u phu ng dô vo Iu a chIôn don,
ruôc Huô pha Ioang voI if nuoc sôI, gung non caf Iaf mong, da hoo
caf soI vua chIôn don hoac fop mo, khoaI Iang fra ng Iuôc chin dô
nguô I caf nho...
TH!C HIÐN
- Hôn xô c rua sa ch vo, cho vao nôI, không cân châm nuoc,
dây nap, chI frong vaI phuf, fhây nuoc bôc hoI, hôn frôn maf nôI
mo mIông dôu, mang nôI xuông, du ng vaI da y Iof fay, nam quaI nôI
xôc manh dôu cho hôn Ioc nac, Iuo m bo vo hôn, daI Iây nac hôn dô
rIông. Hô n fu fIôf ra nhIôu nuoc frong nôI. Ðô nuoc Iuôc hôn Ia ng
frong, Iuoc IaI cho sach qua môf nôI nho khac. Nuo c Iuôc hô n dop
co mau frang du c. CIu nong nuo c Iuôc hôn frôn bôp, fha vao if Iaf
gung nô u fhich.
- Nâu com. XoI com cho foI. Ðô nguô I.
TRÌNH ÐAY
Ðon môf dIa nac hôn. Ðô môI fhu gIa vj frong môI dIa, chon
nho. Môf dIa com nguô I. Môf dIa rau cac IoaI. Môf fô nuoc hô n fhâf
nong. KhI an, cho vao chon hoac fô... rau, com, vaI muông nho nac
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hôn, chan nuoc hôn nong vua du uof com. Vj nôm chu yôu cho vua
mIông Ia muôI va nuo c ruôc. Tuy khâu vj, nôm cac fhu gIa vj cay
vao fu fu va cac phu gIa khac if nhIôu fu y y . Trô n dôu fruoc khI
an.
Nhiïì u taá c giaã 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÌ Q!ANC
TH!C HANH — VÂT IIÐ!
Súåi mò Quaãng
SoI mì Quang môm, co ba mau Ia mau fra ng, mau fim fhan
Iaf va mau vang nghô. SoI mì mau vang Ia IoaI fhông dung va dac
frung nhâf cho mì Qua ng. SoI mì frang bang bôf gao fuoI — gIông
nhu ca ch frang banh uof — va bôf frang co pha bôf nghô, banh
duoc fra ng day gân 5 Iy, sau khI frang banh duoc fhoa dâu phung
rôI xaf soI Ion. SoI mì Quang râf fhom muI bôf fuoI, muI dâu
phu ng va Ia mon an fuoI, không dô Iâu duoc. SoI mì ngon Ia con
Iang dâu phu ng, dô qua ngay, nôu fru ng Ia I, mì so không con ngon.
N!OC Ð!NC CHO MÌ Q!ANC
Hâm khoang 500g xuong hoo voI 3 Iif nuoc + 50g hanh fây.
Iây gIa 2 Iif nuoc du ng. KhI hâm nôn nho Iua cho nuoc chI vua
vang hoI va vof bof IIôn fay cho nuoc frong. Vof bo xuong, xac
hanh. Nôm vao 2 Iif nuo c dung: 1 muông ca phô muôI + fIôu, bôf
ngof, duong... môI fhu 1 muông nho. CIu nong nuoc du ng frôn bôp.
- Nôu muôn co chân gIo hoac suo n hoo... chaf mIông an kom
mì fhì uo p 1kg fhjf voI 1 muông ca phô muôI + 1 muô ng nho fIôu
frong khoang 30 phuf rôI fha vao nôI hâm cho vua môm Ia vof ra.
Va finh cu môI kg fhjf cho vao nôI nuo c du ng fhì fhôm vao 1 Iif
nuoc sôI.
- PhI va ng chu ng 3 - 4 muông sup dâu an voI 1 muông sup
bôf mau dIôu, vof bo haf dIôu gIu dâu IaI
- Tôm fhjf xao: Tuy nhu câu muôn Iam if nhIôu. Thuong Ia
fôm fhjf bang nhau. Thu Ia m voI 300g fôm fho hoac fôm dâf fuoI,
caf bo dâu râu chân + 300g nac mông hoac fuy y dung ba chI, caf
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mIông mong. Trô n uop dôu vao fôm fhjf ¼ muông ca phô muôI +
fIôu... mô I fhu 1 muông nho + ½ muông sup nuoc mam +1 muông
sup hanh fa bam. Ðô frong 20 phuf. Xao chin fôm fhjf voI chu ng 2
muông sup dâu chIôn rôI cho vao chao xao vaI va nuoc dung vua
sâp maf fôm fhjf, nâu fhôm vaI phuf nua Ia vua duo c. Cho dâ u phI
mau dIô u vao vua phaI cho mau fôm fhjf ung do dop. Nôu cho qua
nhIôu, mon an dô bj ngây dâu mo. CIu nong chao fôm fhjf frôn
bôp.
PH! CIA ÀN KÐM
- Rau ghom gôm: xa Iach ngaf khu c chung 2cm. Rau fhom -
hu ng IuI Ia IoaI rau fhuong duo c dung nhIôu nhâf - cac IoaI xaf
nho. Rau muông cho. Ðap chuôI bao, gIa sông |nôu fhich). Trôn
dôu cac fhu rau sau khI Ia f rua sach va ngâm qua nuoc co pha 5%
fhuôc fim.
- Ðâu phung rang vang, daI vo, gIa nho.
- Hanh ngo xaf nho.
- Of xao |phI fhom if dâu voI vaI fop foI dâp dâp, cho of bôf
vao dao nhanh fay, faf bôp ngay)
- Hanh fa phI vang don.
- Ðanh frang mo nuong va ng.
- Chanh of, nuoc mam nguyôn châf.
TRÌNH ÐAY MON ÀN
Ðu ng fô Ion cho vao if rau cac fhu, cho mì soI vao 2/3 fô, muc
if nuoc dung chan vua uof rau va mì, mu c vao if fôm fhjf va nuoc
xao, rac if dâu phung, hanh phI, ha nh ngo xaf nho |nôu co gIo hoac
suon, fru ng IaI frong nuoc dung cho nong fruoc khI chIa vao môI
fô). Ðon kom môf dIa rau, of xao, chanh, of fuoI, nuoc mam, banh
frang nuong... KhI an fuy y nôm gIa vj va bop vun banh frang
nuong va o fô, frôn dôu.
Nhiïì u taá c giaã 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mì Quang Ia mon an khô, nuoc du ng chan vao chI vua du uof
dôu. Va mì Quang fhuâ n fuy chI co fôm fhjf, nôu fhôm fhjf ga, gIo
hoo, fIm câf... Ia fuy y.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
THIT KHO N!OC Ð!A
Công fhuc duoI dây danh dô chô bIôn cho 6 nguo I an. Mon
nay an voI com nong, dua chua va râf fhich hop vo I nhu ng ngay
fhoI fIôf maf mo.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1/2 kg fhjf mông hoac fhjf duI hoo
- 1 fraI dua fuoI
- 1 chon nuoc sôI
- Nuoc mam ngon
- 4 fop foI
- 1 cuc duong fho
- CIa vj
TH!C HIÐN:
Thjf caf fhanh 8 hoac 10 mIông vuông. !o p fhjf voI foI gIa
nhuyôn va duong fho, gIa vj nuoc mam chu ng 1 gIo cho fhâm gIa
vj. Tru ng Iuôc chin, boc vo.
Nâu fhjf va frung vjf cho nuoc saf IaI |fhjf san), dô nuoc dua
vao cu ng voI môf chon nuo c sôI, cho Iua fo. KhI nuoc du a sôI fhì vof
bo bof, ha Iua nho IIu rIu, dây vung IaI va hâm cho chin nhu. Nôm
cho vua an. Ðon ra dIa. MIông fhjf Ion co fhô caf bo vua mIông,
fru ng bô Iam dôI hoac caf fhanh bôn mIông.
Nhiïì u taá c giaã 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
C!A RANC MÐ CH!A
Ðây Ia mon haI sa n duoc nhIôu nguoI ua fhich, fuy cach chô
bIôn hoI câu ky nhung Ia I dom dôn môf huong vj kha hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- Cua fhjf 2 con: 0,5 - 0,6kg/con
- Nuoc mo chua: 1/2 chon an com
- Hanh fây: 1 cu bô muI cam
- Hanh hoa bam nho: 2 muông
- Ðôf ga: 1 muông nho
- Ðuong: 2 muông nho
- TIôu bôf, muôI, of fuoI, gu ng |fhaI chI)
TH!C HIÐN:
Co sach cua, cho ca con vao mo chIôn rôI moI boc bo maI,
phôI. Caf cua Iam bôn, dô IaI maI dô frang fri. Hoa nuoc mo chua
voI duong, bôf ga, fIôu, muôI, nôm fhây chua dju vua an Ia duoc.
PhI ha nh khô, xao hanh fây |dao nhanh fay) rôI cho cua vao
dao dôu. Cho nuoc mo da hoa vao dao dôu, rac môf chuf bôf dao.
Nôm gIa vj, cho hanh hoa bam nho, gung, of vao dao dôu.
Xôp cua IaI fhanh hình nguyôn con, up maI Iôn, bay cu ng
rau, cu fIa hoa, ngô, fhom.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA C!ON THIT NÂM
Ðây Ia mon an ngon va nhIôu châf dInh duong. Thom muI ca,
nâm, vj dâm da cua cac gIa vj. Mon nay phaI an Iuc nong kom voI
rau sông, banh frang.
NC!YÐN IIÐ!:
- Ca fIIIof: 500 gr.
- Thjf Io n: 350 gr.
- Nâm huong: 100 gr.
- Tru ng ga: 3 qua.
- Ðôf mì: 100 gr.
- Sôf chua: 100 mI.
- Nuoc mam, fIôu, hanh hoa.
TH!C HIÐN:
Ca Iang Iaf mong. Thjf Io n xay nho, nâm huong, hanh khô
bam nho. Trô n dôu fhjf Ion, nâm huong, hanh khô, gIa vj. Cuôn IaI
fâm fru ng va bôf my. ChIôn va ng dôu va châm voI nuoc sôf chua
ngof
Nhiïì u taá c giaã 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COI MÍT TOM THIT
Mon nay fhuong dung dô khaI vj, va cung co fac du ng xoa dI
cam gIa c ngây cu a nhu ng mon an chinh gIau châf mo, dam. Chuc
ban fhanh công vo I công fhuc chô bIôn sau dây.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500g mif non Iuô c
- 300g fôm dâf fuoI
- 200g fhjf ba roI
- 2 fraI chanh
- 2 fraI of
- 2 muông sup nuoc mam
- 100 g duong caf
- 50 g Iac rang
- 20 caI banh phông fôm chIôn vang
- 50 g rau ram
- 50 g foI
TH!C HIÐN:
Mif Iuôc rua sa ch bang nuo c Ianh, bo hôf, caf Iaf mong. Tôm
Iuôc boc bo vo Thjf ba roI Iuôc caf soI Rau ram caf nho
Nuoc chanh vaf pha voI 3 muông duong
Nuoc ma m, duong, foI bam va of bam quây dôu
Cho 4 muông sup dâu an vao chao rôI cho 2 muông sup foI
bam vao phI fhom.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cach frôn goI: Cho cac hôn hop frôn vao frôn dôu cu ng nuo c
mam, chanh duong, foI phI, nôm vua an. Cho ra dIa, rac Iac, frang
fri of fIa hoa va ngo Iôn. Ðon an chung voI banh phông fôm va
nuoc mam chua ngof.
Nhiïì u taá c giaã 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
THIT ÐONC
Mon an nay fhich hop cho nhu ng ngay fhoI fIôf maf mo. Yôu
câu fha nh phâm fhjf pha I môm nhung không naf sau khI chô bIôn,
không bj vua nuoc.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 gIo hoo fruoc chu ng 1 kg
- 200 gr da hoo
- 50 gr dâu Ha Ian fraI
- 50 gr môc nhI
- 15 mI nuoc mam ngon
- CIa vj
- Ca rôf
- Cu kIô u frang fri
TH!C HIÐN:
CIo hoo, da hoo cao va ru a sach. Cho vao nôI, dô nuoc ngâp,
Iuôc qua, vof ra dô nguôI. Caf fhanh nhu ng mIông mong vua. Ðô
nôI nuo c cu, cho hôf fhjf vao môf nôI nuoc moI Iuôc IaI, nôm nuoc
mam, muôI, mì chinh. KhI fhây fhjf sôI, vof bo sach bof, nâu dôn
khI dung dua xam fhây fhjf chin môm nhu Ia daf. Nhac xuông,
nôm nôm Iân nua cho vua an. Ðâu Ha Ian caf ngan, cho dôI, môc
nhI fhaI nho, ca rôf fIa hoa Ia fuy fhich. Tâ f ca nhu ng chin frong
nuoc sôI co bo chu f muôI, dô rao.
Xôp dâu ca rôf, môc nhI vao day khuôn hoac va o chon, mu c
ra baf dô nguôI. Cho vao ngan Ia nh, khI du ng Iây mu I dao fach fhjf
ra, up nguoc xuông dIa.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
C!A ÐÂY XAO C!NC, HANH
VoI nhung mon haI san nôu không cân fhân khI chô bIôn so
bj fanh, mâf muI vj. Nhung voI công fhu c duoI dây ban so dô dang
co môf mon an ngon dô caI fhIôn bu a com gIa dình.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 con cua bây, 0,3-0,5 kg/con
- Tru ng ga: 1 qua
- Hanh fây: 1 cu bô muI cam
- Hanh khô: 2 muông bam nho
- Hanh hoa caf khuc, gung fuoI fIa hoa, fhaI mong.
- Ðôf my, fIôu bôf, muôI, of fuoI...
- Nuoc sôf: hoa môf chu f nuoc voI môf muông duong, 1
muông bôf ga, 2 muông dâu hao.
TH!C HIÐN:
Cua bây Iam sach boc bo phôI, maI dô rao, uop hanh khô
bam, fIôu bôf, muôI va môf chuf duong dô ngâm |15 phuf), sau do
cho frung danh fan vao uop cung. Tâm cua vao bôf my khô rôI
chIôn va ng. Cua fo nôn caf dôI con cua nho dô nguyôn con.
Ðun cha o nong, cho dâu vao phI hanh khô fhom, cho hanh
fây vao dao nhanh, cho of fhaI Iaf, cua bây vao dao nhanh fay sau
do cho nuoc sôf, hanh hoa caf khu c dao dôu.
Trình bay voI rau, cu fIa hoa.
Nhiïì u taá c giaã 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NÐM HAI SAN
Nhu ng ngay cuôI fuân ban co fhô ranh rôI dô finh chuyô n
Iam môf vaI mon an câu ky fhIôf daI ban bo. VoI công fhu c duoI
dây ban co fhô dom IaI mô f bua an ngon mIô ng cho nguoI fhân.
NC!YÐN IIÐ!:
- Ðanh da nom: 2 fhôp
- Thjf cua: 200 g
- Tôm fuoI: 200 g
- MIôn: 100 g
- Ðua na o: 30 g
- Tru ng vjf: 2 qua
- Thjf na c vaI: 200 g
- Môc nhI + nâm huong, rau sông
- Ca rôf, hanh hoa, rau sông
- Ðâm, of, foI haf fIôu, dâu ran
TH!C HIÐN:
Môc nhI, nâm huong, mIôn ngâm no, caf nho. Thjf cua ngâm
cho fan da rôI nhaf hôf san cu ng. Tôm fuoI boc vo, bo duôI, bam
nho. Ca rôf gof bo vo, fhaI chI. Hanh hoa nhaf sach rô va Ia fhaI
nho. Thjf Ion bam nho. Trô n fhjf cua, fôm, fhjf Io n, môc nhI, nâm
huong, hanh, mIôn, ca rôf, dua nao va 2 Iong frung cho fhâf dôu.
Mo rông banh da nom, cho môf chu f nhân vao rôI cuôn fron
IaI sao cho nhân không ho ra ngoaI. KhI dâ u nong gIa fhì cho nom
vao ran: |Chu y dô cho nho Iua fro fhâf dôu dô nom không chay ma
vân vang dôu).
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Rau sông nhaf rua sach, ngâm nuoc muôI khoang 15 phuf
vof ra vây rao nuo c. ToI boc vo, dâp dâp, of fach bo haf fhaI mong.
Pha môf fhìa duo ng vao 1/3 baf nuoc Ioc dun sôI, rôI cho fIôp vao
do 3 fhìa fo dâm, 2 fhìa fo nuoc nam of, haf fIôu, dô Iam nuoc
châm.
Nhiïì u taá c giaã 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COM THÂP CÂM
Ðan muô n môf bua an fhâf phong phu va moI Ia, hay fhu
Iam mon an nay. Không mâf qua nhIôu công su c, ca c nguyôn IIôu
cu ng dô kIôm ma com fhâ p câm Ia I dom IaI su hâp dân dôn bâf
ngo.
NC!YÐN IIÐ!:
- Cao fo: 600 g
- Nâm huong: 30 g
- Thjf na c vaI: 100 g
- Ca rôf, dâu dua, ngô bao fu: 300 g
- CIo Iua: 100 g
- Ðua chuôf, gIa vj, chanh
TH!C HIÐN:
Ðâu nha f bo xo, ngâm ru a sach fhaI khu c fhâf nho. Ca rôf
gofbo vo, fhaI haf Iuu. Ngô bao fu ru a sach, fhaI haf Iuu. Ðun nuoc
fhâf sôI cho dâu, ca rôf, ngô vao frân chin rôI dô rao nuoc. Nâm
huong ngâm no, rua sach, fhaI mIô ng vua an. Thjf Iuôc chin vua,
xaf haf Iuu. Không nôn Iuô c chin fhjf qua vì khI nâu cung com fhjf
so bj khô, an ba. Nôu fhjf nac hon fhì fa co fhô fhay bang fhjf xa
xiu vua fhom IaI môm.
Cao vo sach cho vao nuoc Iuôc fhjf dô nâu com. KhI com sôI
fhì frôn dôu fâf ca cac fhu da chuâ n bj vao fIôp fuc nâu com cho
dôn chin.
Ðua chuô f rua sach, fhaI mIông vua rôI ngâm chanh oI,
duong, gIa vj dô an kom cu ng voI com cho do ngan. Com chin, ruoI
nuoc xì dâu co dâm of Iôn frôn an nong.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NÐM CA
Ðây Ia mon an co nguô n gôc fu nuoc Nhâf. Khoo Io o frô faI
chô bIôn ban so dom IaI su bâf ngo cho moI nguoI.
NC!YÐN IIÐ!:
- Môf khuc ca bIôn fo, nac fhjf khoa ng 300 g
- 50 g mIôn
- 1/2 mo rau ca I |50 g)
- 8 banh da nom
- Ðôf mì
- Ðâu ra n
- Rau sông
TH!C HIÐN:
Ca fhaI Iang fha nh mIông co 2,5 x 4 cm, day 1cm. Tâm uop
voI gIa vj, haf fIôu. MIôn ngâm frong nuo c âm 3-5 phuf, vof ra dô
fhâf rao nuoc, caf nga n. Rau ca I ru a sach, caf dôI, chân qua nuoc
sôI.
Cuôn nom: Ðaf banh da nom da Iam âm Iôn fhof khô, xôp Iân
Iuof môf chuf rau, mIôn va mIông ca rôI cuôn IaI. Rac chuf bô f mì
quanh mIông nom gIup cho nom khô, ron va mau vang dop.
KhI dâu frong chao duoc dun no ng gIa, cho nom vao ran, van
nho Iua ran dôn khI nom vang dôu fhì vof ra xôp Iôn dIa. KhI an
chI cân caf dôI caI nom va an kom voI rau xa Iach, nuo c ma m gIâm,
duong foI.
Ðu ng môf dIa fo bay rau sô ng vao môf bôn, xôp nom vao môf
bôn dIa, so Iam nôI bâf mau vang rô m cua nom.
Nhiïì u taá c giaã 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
OC IÐN XAO Ð!A
ÐôI khI mon an chay IaI dom dôn môf khâu vj mo I không
kom phâ n hâp dân ma vâ n dam bao du châf dInh duong. O c Ion
xao Ia môf mon an nhu vâ y.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 gr bôf nang
- 200 gr dâu nanh
- 200 gr dua bao vaf nuoc côf, môf if bôf khoaI môn fim,
phâm ma u fhu c phâm vang nhaf, rau ram, of, ngo...
TH!C HIÐN:
Ðâu nanh ngâm nuoc cho môm xay nhuyô n, Ioc Iây nuoc sua
dâu nanh sông frôn voI bôf nang va môf if dâu an.
Sô bôf frôn chIa ra Iam 3 phân bang nhau. Môf phân dô
nguyôn, môf phân frôn voI môf if bôf môn fim, môf phân cho vao if
phâm va ng nhaf.
Nan bôf fhanh ruôf ôc Ion co 3 mau: fim môn, frang va vang
nhaf. Nuoc côf dua cho fhôm duong, muôI, dun sôI fha ôc Ion vao
nâu IaI 7 phuf.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IÂ! HAI SAN
Trong fIô f froI so Ianh, ca nha cu ng quây quân bôn nôI Iâu
nong hôI, vua an vua xuyf xoa frong câu chuyôn rôm ra fhì con gì
fuyôf hon nua.
NC!YÐN IIÐ!:
- 100 gr bôf nang
- 200 gr bôf dâu na nh
- 100 gr fau hu ky
- 50 gr nâm rom
- Môf if muôI, chanh, sa fô, rIông, sa...
- Ðông ca I, mia Iau, cu san du nâu 1 Iif nuoc dung
- Rau fân ô, fhIôn Iy, so dua, bông bi
TH!C HIÐN:
Iây bông caI, mia Iau, cu san rua sach nâu Iây 1 Iif nuo c
dung cho fhôm chanh, of sa fô, bôf ngof, duong muôI.
Ðâu nanh ngâm nuoc cho no môm, xay nhuyôn. Iây môf nua
Ioc Iây nuoc sua dâu na nh sông frôn voI 50 gr bôf nang va môf if
dâu an dô nan fhanh nhu ng con muc, dIôm fhôm haf fIôu Iam maf
mu c. Sô bôf con IaI fhôm if bôf môn fim va môf if phâm vang nhaf
dô nan ra nhu ng ruôf ôc Ion.
Phân dâ u nanh xay nhuyôn con IaI dô nguyôn không Ioc frôn
voI bôf nang, fhôm môf if phâm do |fhuc phâm) dô nan ra nhu ng
con fôm. Tau hu ky, nâm rom xao vang, dô nuoc du ng dom dun
sôI.
Nhiïì u taá c giaã 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI an fha fôm, mu c, ôc va rau fân ô, bông bi, fhIôn Iy, so
dua, an nong.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH CA CHIÐN N!OC MÀM
KhI gIa dình co khach, ban muôn danh nhIôu fhoI gIan fro
chuyôn dông fhoI vân chIôu daI ba n bo mon ngon, fhì dây Ia goI y
cho ban.
NC!YÐN IIÐ!:
- Canh ga: 4 caI;
- Ðôf nang: 100 g;
- ToI bam: 2 muông;
- Nuoc mam: 2 muông;
- TIôu, duong.
TH!C HIÐN:
Canh ga Iam sach, dô rao, uop foI + nuoc ma m + duong + 1/2
muông fIôu frong khoang 15 - 30 phuf.
Sau do cho 3 muông bôf nang vao frôn dôu.
Cho chao nong, cho canh ga vao chIôn.
Châm vo I muôI fIôu chanh.
Nhiïì u taá c giaã 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA ÐON TÂM R!O! ÐO IO
Tuy chô bIôn hoI câu ky môf chuf nhung bu IaI ban so co môf
mon an hâp dân va sang frong
NC!YÐN IIÐ!:
- Ca bon: 1 con 300gr
- Ruou do: 1/4 Iif
- KhoaI fây: 200 gr
- Rau non
- Hanh fam: 100 gr
- Tuy bo: 10 gr
- Nuoc dung ca: 0,5 Iif
- ToI, bo, muI fây, duong, muôI, haf fIôu, bôf canhr.
TH!C HIÐN:
Ca bon Iôf da, khia doc xuong sô ng dô mô, Iam sach fhâm
khô.Ðô ruou do, muôI, haf fIôu, ha nh fam fhaI Iaf vao chao, xao bo
nhôI vao bung ca sau do bo Io frong 10 phuf. Vua chin foI vof ra.
Ruou vang do, Io c mjn, cô can cu ng nuoc dung ca, nôm muôI fIôu,
chuf duo ng va bôf canhr. Cho if bo vao quây dôu.
KhoaI fây gof vo caf Iam 6 phân hình fron. Iuôc chin, xao bo,
haf fIôu, muôI, muI |ngo). Rau non Iuôc qua xao bo, muôI, ha f fIôu,
muI |ngo ).
Ðaf ca vao gIua, dôI nuo c sôf xung quanh. Ðay khoaI fây
quanh ca . Rau non bay frôn phân dâu ca. Tuy bo fhaI nho , chân
qua, frôn voI hanh fam bam nho, muôI, ha f fIôu va muI. Ða y xon
ko gIua khoaI fây. Hanh fam fhaI Ia f xao môm rac xung quanh ca.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA NÂ! ÐÂM
Thjf ca vang ma u nghô, nuoc du ng không fanh, mau sac hâp
dân ma dây muI hanh, fhìa Ia. Ðo Ia cam quan cua baf canh. Ðac
bIôf, dIôu hâp dân fhuc khach chinh Ia vj ngof dâ m da, boo va
chua dju.
NC!YÐN IIÐ!:
Ca chop |ca fram): 1 kg
- Mo nuoc: 0,1 kg
- Qua doc |khô): 0,2 kg
- Nghô: 0,03 kg
- Ca chua: 0,1 kg
- Nuoc dung: 2,5 I
- Nuoc mam, muôI, mì chinh, hanh hoa, fhìa Ia, rau ghom.
TH!C HIÐN:
Iua ca fo moc bo mang, mô bo ruôf, rua sach dô rao, caf
fhanh fu ng khuc khoang 0,1-0,2 kg uop vo I if muôI va nuo c nghô
vaf. Qua doc nuo ng chin boc vo. Ca chua vaf bo hôf, fhaI mIông
cau dô san. Hanh hoa, fhìa Ia fhaI nho, phân gôc hanh dô rIông.
Ðaf nuoc dung Iôn bôp dun sôI, nôm vua muô I.
Cho mo vao chao dun nong gIa, bo ca vao ra n qua hoI vang,
vof ra.
Mo con IaI cho gôc hanh va qua doc vao xao fhom, fruf sang
nôI nuoc dung dô sôI IaI moI bo ca vao, cho fIôp fuc dun nho Iu a sôI
Ian fan. KhI ca chin ky cho ca chua, vaI ba phuf sau ca chua chin,
nôm vua mam muôI, mì chinh Ia duoc, cho hanh hoa, fhìa Ia.
Nhiïì u taá c giaã 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO C!ON IA CAI
KhI an cuôn fhjf bo vao Ia caI cu ng cac gIa vj kha c nhu khô,
chuôI, dua chuôf, gung, ca chua, ha nh, rôI châm voI nuoc châ m da
pha. Mon nay co fhô an cu ng voI bu n hoac banh mì môm.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 kg fhjf bo fhan
- 2 mo fo rau ca I mo |Ia dôu nhau)
- 1 chaI fau vj yôu Huong nâm
- 1 fuyp mu faf WasabI |Nhâf Ðan)
- 1 cu gu ng fuoI
- 2 qua chuôI xanh
- 2 qua khô chua
- 2 Iang hanh fuoI
- 2 cu ha nh khô
- 2 cu foI khô
- Ðua chuôf, ca chua, rau fhom, dâm, mam, muôI, mì chinh...
TH!C HIÐN:
Thjf bo fhaI con chI rông 2 cm, daI 1,5 cm, sau do cho vao baf
uop 1 fhìa ca phô nuoc mam ngon va môf fhìa ca phô mì chinh dô
ngâm frong 10 phuf. Trâ n qua nuoc sôI fruoc khI an 5 phuf.
Pha nuoc châm Ia khâu kha quan frong: rof nua chaI Tâu Vj
Yôu Huong Nâm vao baf fo, fhôm môf nua fuyp mu faf, foI, hanh
boc vo dâp nho cho vao, cho môf fhìa ca phô duong, môf fhìa ca
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phô dâm, sau do khuây dôu nôm fhây dô man ngof chua cay vua
phaI quô n vao nhau fhô Ia daf yôu câu.
Rau caI rua sach va rua fhôm môf Iân bang nuoc muôI.
Hanh fuoI bo 1/2 fhân frôn rôI fuoc nho. Khô chua, chuôI
xanh, dua chuôf fhaI Iaf mong bay ra dIa cu ng voI ca chua, gung
fhaI chI.
Nhiïì u taá c giaã 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH S!ON CH!A
Suon chin môm nhung vâ n nguyôn mIông, nuoc canh nhIô u
mâu sac va du vj chua ngof nhung hanh, rau fhom vân co mau
xanh. Ðo Ia yôu câ u fhanh phâm cu a mon an nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- Suon fhan: 1 kg
- Ca chua: 0,3 kg
- Qua muôm |sâu): 0,1 kg
- CIa vj, mì chinh, hanh, rau fhom.
CACH IA M:
Suon rua sach dô rao, chaf dôf khoang 2 cm.
Ca chua fhaI mIô ng cau, fhom, hanh rua sach fhaI sa n.
PhI hanh, cho ca chua vao dun cho foI khI chin nhuyôn, cho
suon vao dao qua, dô môf Iuong nuoc vua du, nôm gIa vj.
Ðun nho Iua mo vung cho foI khI suon môm, fha ca chua fhaI
mIông va qua muôm Iuô c chin, dâm naf Ioc Iâ y nuo c.
Ðun fhôm khoang 5 phuf nôm gIa vj, mì chinh cho vua, fha
fhom ha nh vao rô I bac ra.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA SOT HÂP TR!NC
Ðây Ia môf mon an sang frong co fhô fhich hop cho nhu ng
bua fIôc, va ngay ca nhu ng bua an mang finh sum hop.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g con ca huong, Iam sach, da nh vây rua voI nuoc pha
ruou va muôI
- 100 g ca hôI, caf haf Iu u
- 100 g fhjf nguôI, caf haf Iuu
- 4 qua frung ga
- MuI fau, caf nho
- MuôI, fIôu, duong, ruo u frang.
TH!C HIÐN:
Ca huong Ioc Iây fhjf ca chua duôI va dâu. Phân fhjf ca caf
haf Iuu. Trôn hôn hop: fhjf ca, ca hôI, fhjf nguôI. Nôm muôI, fIôu,
duong, ruou fra ng, mu I. Trung ga danh fan, nôm muôI, fIôu,
duong.
Trôn chung voI chuf hôn hop fhjf ca va sang qua dIa, dom
hâp khoang 1 phu f.
Ðaf mình ca va phân fhjf con IaI Iôn phân fru ng vua hâp va
fIôp fuc hâp khoang 4 phu f.
Nhiïì u taá c giaã 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CHA CA
Ðây Ia môf mon an kha hâ p dân vô huongvj. ÐIôu da c bIôf Ia
mon an nay vua co finh sang fro ng IaI vua bình dân. Thich hop
cho moI bua an.
NC!YÐN IIÐ!:
- Ca Iang hoac ca qua 1,5 kg
- Iac rang 150 gr
- Hanh Ia 200 gr
- Hanh cu 500 gr
- Ðun 600 gr
- Thìa Ia 6 mo
- Mam fôm 3 fhìa canh
- Ðông 3 fhìa canh
- Ðâu an
- Nghô 50 gr
- RIông 100 gr
- Nuoc mam, chanh, of, banh da an kom, bôf canh.
TH!C HIÐN:
Rua sach fhan ca. Caf fhanh fung mIông 3x4 cm.
Cof vo rIông va nghô, gIa nho, sau do cho nuoc vao dô vaf Iây
nuoc côf. Ioc ma m fôm va bông dô Iây nuoc côf uop ca voI nuoc
gung rIô ng, nuoc mam fôm, bông, bôf canh. Nôm vu a nuoc mam va
haf fIôu xay nho. Ðô khoang 3 fIông cho ngâ m mam muôI.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Rang va gIa vo Ia c |dâu phông). ThaI nho hanh Ia, phI fhom
hanh frong dâu an cho dôn khI chin vang. Caf hanh cu fhoo hình
quân co. Nuong ca frôn fhan hoa cung vo I hanh cu va fhìa Ia. Sau
do ran vang ca frong chao dâu nong. PhI fhôm môf chuf hanh cu
va fhìa Ia dô rac Iôn frôn ca an nong cung bun, banh da nuo ng, Iac
rang, hanh phI, nuoc châm pha dâm foI hoac mam fôm vaf chanh.
Nhiïì u taá c giaã 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TO CHIM
ChI hon 10.000 dông Ia ban co fhô co môf mon an cho 10
nguo I. Cach chô bIôn cung fuong dôI don gIan.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 cu khoaI Iang bi, chon khoaI do, ngof, rua sach, gof vo ,
fhaI soI.
- 200 g gIo sông
- 20 qua fru ng cuf
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN
Cho dâu ngâp chao, doI dâu fhâf sôI, cho khoaI Iang vao,
chIôn va ng gIon. Vof ra rô, dô rao dâu.
Nuoc sôI, cho fru ng cuf vao Iuôc chin, vof ra, cho vao nuoc Ia,
boc bo vo.
Quôf gIo sông voI môf if muôI, fIôu, duong cho fhâf doo.
Ðoc gIo sông xung quanh fru ng cuf, dô dâu fru ng nhu ra ngoaI.
Cho frung vao xu ng, hâp chin.
TH!ONC TH!C:
Xôp khoaI Iang chIôn gIon xung quanh rô, daf frung cuf vao
gIua.
Ðu ng no ng, don kom voI fuong of.
Yôu câ u: KhoaI Iang chIôn gIon không cung va không fhâm
qua nhIôu dâu.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COM CHAY
VoI ca ch chô bIôn don gIan ban co fhô dô dang fu Iam môf dô
nhâu kha hâp dân. Mon nay an nong nôn chI ra n chay khI chuân
bj an.
NC!YÐN IIÐ!:
- Cao nôp: 1 kg
- Thjf Io n xay: 1 hôp
- Thjf bo: 200 g
- Ðâu ra n, gIa vj, hanh, foI
TH!C HIÐN:
Nôp cho n IoaI haf fron, mây dôu, fhom. Ngâm gao 2 fIông
sau do daI sach, dô rao nuoc. RôI nâu fhanh com nôp. KhI com nôp
da chin, dô com ra khay rôI du ng muôI uof vua â n dan fhâf mong
sao cho chu ng gIông nhu môf mIông chay fhâf. Cho vao fu Ianh 4-5
fIông dô com cung IaI rôI caf chu ng fhanh nhung mIông vua phaI.
Hanh, foI boc bo vo, bam nho. Thjf bo rua sach fhaI mIông
mong, bam fhâf nho. Cho haI fhìa dâu an vao chao, dun nong cho
hanh foI vao phI fhom rôI cho fhjf bo vao xao chin foI. Ðô fhjf xay
vao xao cung, nôm gIa vj cho vua dô Iam nuoc xôf |co fhô cho fhôm
vao môf chuf of bôf).
Ðô nhIô u dâu vao chao, dun cho dâu fhâ f nong, fha fung
mIông com vao ra n fhâf va ng. RôI xôp ra mô f khay Io n co Iof gIây
fhâm, rôI moI xôp Iôn dIa. KhI an, ruoI nuoc xôf Iôn mIông cha y.
Nhiïì u taá c giaã 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TOM CHIÐN KHOAI
Su kôf hop gIua fôm va ngô khoaI, nhu ng mon qua quô, da
fao fhanh môf mon an kha hâp dân va co huong vj râf Ia mIông.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g san doo, boc vo, ngâm nuo c Ia hoac nuoc vo gao 30
phuf, vof ra. Ðao san nho, cho vao môf chIôc khan mong sach, vaf
bo nuo c
- 300 g khoaI Iang rua sach, gof vo, caf khoanh
- 100 g bôf ngô
- 500 g fôm dâf, boc vo, chu a duôI, ruf chI don, rua sach
- 1 qua frung ga
- CaI xoong hoac rau dang dô frang fri, rua sach dô ra o
- Hanh fim boc vo, bam nho
- MuôI fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op fôm voI gIa vj, dô 10 phuf
Hâp khoaI Iang chin quôf cho doo Trôn dôu san bao, khoaI
Iang, fru ng ga, gIa vj, chIa fhanh fung vIôn nho, boc fôm vao gIua,
nan dôu, chua duôI fôm ra ngoaI Ðâu no ng, Ian fôm qua bôf ngô,
fha vao chao, chIôn vang gIon Thuong fhuc: Xôp rau dang Iôn dIa,
xôp fôm xung quanh. Ðu ng nong voI fuong of
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NCO XAO TOM
Nguyôn IIôu râf dô fìm. Mon an ngon nhung không qua kho
Thuc hIô n, dac bIôf no râf phu hop voI fuI fIôn cua nhIôu
nguo I.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 bap ngô Ion, chon ngô non, dôu haf, fach Iây haf.
-100 g fôm khô, ngâm nuo c âm, xa sach IaI bang nuo c Ia, dô
rao
- 30 g hanh Ia, ru a sach, gôc hanh gIa nhuyôn, Ia ha nh fhaI
nho
- MuôI, duong
TH!C HIÐN:
Cho ngô vao xung, hâp chin |cu ng co fhô dô nguyôn bap, hâp
chin rô I fach haf sau) Ðâu nong, cho dâu ha nh da gIa nhuyô n vao
chao, phI fhom. Cho fôm khô, dao dôu cho fôm vang. TIôp fuc cho
ngô vao xao voI Iua vua, cho hanh Ia vao, frôn dôu. Nôm muôI va
môf if duong. Thuong fhu c:
Ðu ng no ng. Nôu fhich dung cay, ban co fhô don ngô xao kom
voI fuong of. NgoaI ra, frong Iu c chô bIôn ban cung co fhô cho môf
if of bôf vao mon an.
Yôu câu:
Ngô doo, fôm vang gIon.
Nhiïì u taá c giaã 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH HÐN NÂ! CH!A
Canh chua dju, ngof va fhom vj hôn, rau ram. Ðây Ia môf
mon an kha hâp dân frong nhu ng ngay ho. ChI câ n fhôm vaI qua
ca phao muôI xôI, dâm ma n gIon fan, ban so chang fhô quôn caI
huong vj dông quô.
NC!YÐN IIÐ!:
- Hôn: 1 kg
- Ca chua: 300 g
- Mo qua: 100 g
- Rau ram, hanh hoa, gIa vj, mì chinh.
TH!C HIÐN:
Hôn rua sach, dô rao rôI cho vao nôI Iuôc cho foI khI mo
mIông, dô ra ra dô rao nuoc rôI daI vo. Nuoc hôn dô Iang rô I gan
Iây phân nuoc frong bôn frôn. Ca chua fhaI mIông mong. Iuô c qua
mo rôI vof ra dâm naf, chaf Iây nuoc. Cac IoaI hanh hoa, rau ram
nhaf sach, fhaI nho dô rIông.
PhI fhom ha nh mo rôI cho con hôn vao xao san, nôm mì
chinh, gIa vj cho vua an rôI dô ra môf baf rIông. PhI fhom hanh
khô rôI xao fIôp ca chua cho foI khI chin mô m, cho fIôp con hôn vao
xao fhôm chu ng 1 phuf rôI dô phân nuo c hô n vao, dun sôI. Thôm
gIa vj cho vua an rôI ba c ra, cho rau ram, hanh hoa vao.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO SOT CAN
Môf bua dIôm fâm nho nhang, hay môfbua an fhoo phong
cach Âu fhì dây Ia môf fhuc don kha hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 100 g fhjf bo môm
- 1 bô gan ga
- 1 frung ga
- 10 g dâu Hoa Ian haf
- 1 cu ha nh fây nho
- 1 fhìa canh xôf ca chua
- Ðuong, dâu an, xì dâu, bo Iac, fIôu, muôI
TH!C HIÐN:
Thjf bo caf mIông khoang 3 cm vuông, dâp nho cho fhjf fhâf
môm, uop fhjf voI xì dâu, dâu an - gan ga bam nho.
Hanh fây bam nho, dâu Hoa Ian Iuôc chin, xao hanh fây, foI
cho fhom, cho gan ga vao xao cho dôn khI chin, cho xôf ca chua,
dâu Hoa Ian haf, duong, nôu nhaf cho fhôm muôI.
Cho bo vao chao gang co hình dâu bo, bo nong nhay, cho fhjf
bo vao fro dôu haI maf, sau do cho xôf gan Iôn mIông fhjf bo, dâp
fru ng ga cho vao canh chao, fru ng chin faI Ia duoc, du ng chung voI
banh mì.
Nhiïì u taá c giaã 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KIM TIÐN KÐ
Ðây Ia mon an râf fhich hop cho nhung bua fIôc ngoaI froI,
hay chuyôn dI pIcnIc. Hay cu ng kham pha môf huong vj dac bIôf
cua fhjf ga.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 g fhjf uc ga
- 100 g mo gay
- 2 cây Iap xuong
- 100 g fhjf fhan
- Ruou fhom
- Ngu vj huong, muôI, fIôu, duong, xì dâu, dâu hao, haf nôm
TH!C HIÐN:
Thjf u c ga, fhjf fhan caf mIông vuông, day khoang 0,5 cm
Iap xuong cho n IoaI fo, caf khoanh fron, day nhu mIô ng fhjf.
!op fâf ca voI 1 if fIôu, duong, ha f nôm, ruou fhom, xì dâu, dâu
hao khoang 3 fIông cho fhâ m gIa vj.
Mo gay caf mIông nhu fhjf, uop voI duong, dô chô nang hay
nong cho dôn khI mo frong vaf. XIôn fhjf va o quo nuong Iân Iuof
nhu sau: fhjf ga, mo, fhjf hoo, mo, Iap xuong. Nuong vang, xôp ra
dIa. Ðu ng chung voI xì dâ u, of caf Iaf.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
THIT ÐO XAO C! SÐN
KhI fhu c hIôn mon an nay Iua phaI fo, fhao fac nhanh fay,
dung dô fhjf bo frôn bôp Iâu so không ngon. Ðây so Ia mon an kha
hâp dân va Ia mIô ng cho nhu ng bua an caI fhIôn.
NC!YÐN IIÐ!:
- Thjf bo phI Iô: 300 g |hoac fhan bo)
- Cu son: 200 g
- Hanh hoa
- ToI: 1 cu
- Of do: 1 qua
- Of xanh: 1 qua
- Of qua khô: 1 qua
- Ðua: môf mIông nho
- CIa vj, dâu hao, bôf dao, dâu an, fIôu bôf, dâm don |nô u
không co fhay bang dâm frang cung duoc).
TH!C HIÐN:
Thjf bo fhaI mIô ng fo dâp dâp nhu bo bif fôf. Tâm 1 if gIa vj,
haf fIôu, dâu hao, dua dâp gIâp Iây if nuoc |nho Ia nuoc dua fruoc
khI ran bo khoang 10 phuf hay cho, con som qua bo so naf), sau do
mIông bo IaI fhaI nho fhanh fung mIông nhu quân co.
Cu son gof vo fhaI mIông nhu qua fram nho Iuôc chin.
Hanh hoa fhaI doan, of qua khô ca f mIông nho bo haf, foI
fhaI Iaf mong, of xanh, of do fhaI haf Iuu nho.
Nhiïì u taá c giaã 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðac chao dâu no ng cho bo vao ran chin |nhung du ng ky qua
bo so khô xac), vof ra dô rao dâu.
Ðaf chao sach Iôn frôn, cho môf chuf dâu vao rôI cho foI,
hanh, of, cu son, bo vao dao dôu, cho 1 fhìa canh dâ u hao vao, 1
chuf nuo c nôm gIa vj vua du. Cho 1 fhìa ca phô dâ m sao cho hoI
chua Ia duoc. Xuô ng bôf dao dao dôu Iôn Ia duoc.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO NC! VI
Ðây Ia môf mon an nguôI, fhich hop cho nhung chuyô n dI
pIcnIc hay nhu ng bua nhâ u IaI raI. Cach chô bIôn kha don gIa n ma
cu ng không phaI chI qua nhIôu fIô n.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 g fhjf bo bap.
- Nuoc mam, xì dâu, duong, haf nôm.
- ÐaI hôI, fIôu hôI, dInh huong, fhao qua, quô chI.
TH!C HIÐN:
Chon fhjf bo bap, rua sach, Io c bo nhu ng phân nho bam
quanh fhjf bo.
ÐaI hô I, fIôu hôI, dInh huong, fhao qua, quô chI, rang fhom
cho vao mIông vaI goI IaI.
Cho nuoc mam, xì dâu, duong, haf nôm va 2 chon nuoc vao
nôI cho goI ngu vj vao dun khoang 10 phuf.
Cho fhjf bo vao dun sôI, hof bof, gIam nho Iua nâu cho dôn
khI fhjf bo môm, vof ra dô nguô I.
KhI du ng caf mIông mong.
TH!ONC TH!C:
Àn kom voI dua chuôf hay dô chua
Nhiïì u taá c giaã 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CHA CIO MI NI
Nhu ng chIôc nom nay so dom IaI su sInh dông cho ban fIôc.
Hay dô fhu c khach fhuong fhu c su hâp dâ n cua mon an va faI
khoo Ioo cua ban.
NC!YÐN IIÐ!:
- 8 banh frang Io n dô cuôn cha gIo
- 1/3 fach of fây xanh bam nhuyôn
- 2 fhìa nho nuo c fuong dâu nanh
- Ðâu chIôn ngâp cha gIo
- 6 con fôm bac co frung, Iôf vo boc chI rôI bam nhuyô n
- 2 cây hanh Ia bam nhuyô n
- 1/4 fach gIa sông
- 1 fhìa nho bôf gu ng
- 1 nuoc châm chua man
TH!C HIÐN:
Trôn hanh, of fây, gIa, gung, fôm va nuoc fuong vao chon co
Caf choo goc banh fra ng ra Iam haI. Iây mIông vaI uof Iau Iôn do
Xuc haI fhìa nho hôn hop frôn dô Iôn goc banh fra ng. Câp mop IaI
rôI cuôn. Thoa nuoc vao cuô I mop banh rôI mIôf cho dinh
Van Io Iôn 187 dô C, dun sôI dâu frong chao. Tu fu cho cuôn
vao dâu sôI. ChIôn cho foI khI cha gIo va vang. Sau do gap Iôn gIây
fhâm cho rao dâu, chIôn hôf rôI don ra, an voI nuoc mam chua
ngof.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA ÐAO XOAI TÂM ÐOT RAN
Ðây Ia mon an fhoo phong cach cu a nguoI Trung Quôc, môf
su kôf ho p faI fình gIua hoa qua va fhuc phâm. Ngon, ngof, fhom
do chinh Ia su hâp dân cua mon an.
NC!YÐN IIÐ!:
- XoaI: 1 qua
- Ca qua phI Iô, Io c bo da, xuong: 300 g
- Ðôf chIôn fôm: 1 goI
- ToI: 1 cu
- Nuoc mam, dâm, mì chinh, duong
TH!C HIÐN:
Ca qua fhaI mIô ng day khoang 0,6 cm, daI 6 cm, rông 3 cm
|sau do xo Iam dôI nhung không roI ra)
XoaI gof vo, fhaI mIông mong 0,3 cm, daI 5 cm, rô ng 2 cm
Ðôf chIôn fôm, cho nuoc vao fu fu danh dôu Iôn. Iây dua
nhung vao ma fhây bôf dinh dôu Iôn dua, không chay xuô ng Ia
duoc 1 mIông fach ca ra da f môf mIông xoaI vao gIua, nhung vao
bôf.
Ðac chao dâu nong |nho 1 gIof bôf vao fhu, fhây bôf nôI Iôn
no ra Ia duoc). Tha mIông ca bao xoaI da fâm bôf vao ran va ng Iôn.
Chu y Iu a dung fo qua Iam mIông ca fâm bôf chay ma bôn frong
không chin con Iu a nho mIông ca bôf IaI không no.
Pha nuoc châm mam, dâm, foI, duong |fuy khâu vj). Mon nay
an kom rau sông.
Nhiïì u taá c giaã 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C HÂP C!NC
VoI khoang 20.000 dông Ia ban co fhô chô bIôn duoc môf mon
haI san cho bua an cuô I fuân nay. Ðo môf chuf fhoI gIan dô fIa
hoa, frình bay dIa muc so fro nôn hâp dân vô cung.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 g mu c Ia, rua sach voI nuo c pha ruo u frang, khua vay
rông, fha I mIông vua an
- 1 nhanh gu ng nho, gof vo, fhaI mIông mo ng, fIa hoa
- Mam fôm
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Xôp muc va gung vao môf baf Ion Chuân bj xung, nhâc Iôn
bôp dun. Cho khoang vaI phuf, mu c chin, Iây ra khoI xung. Trong
fhoI gIan cho muc chin, pha mu c fôm chua ngof. Thuo ng fhuc: Muc
mu c ra dIa, frang fri vaI nhanh rau mu I. Nôu fhich an cay, cho
fhôm of fhaI soI. Ðon kom voI mam fôm chua ngof. Co fhô fhay fhô
bang mam nôm hay muôI fIôu chanh.
Muc hâp gung an âm bung. Mon nay fhich hop cho nhung
ngay froI fro Ianh.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C CHIÐN CION
Ðây so Ia mon nhâu kha hâp dân phu hop cho nhu ng bua
fIôc fIôp khach hay môf bua an caI fhIôn cua gIa dình. Khoo Ioo
môf chuf khI frình bay so fang fhôm phân ngon mIông cho fhu c
khach.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 g mu c ông, chon con vua, Iam sach. Tây mu I fanh cua
mu c bang nuo c co pha ruo u frang, dô rao, fhaI khoanh
- 200 g bôf nang
- Ðâu an
- Tuong o f
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op muc voI if muôI, fIôu. Ðô vaI phuf cho mu c ngâ m gIa vj
Xoc mu c cu ng voI bôf nam. Cu ng co fhô fhay bôf nang bang bôf
chIôn gIo n Cho dâu ngâp ½ chao. Chô bIôn mon nay cân phaI
co nhIô u dâu. Ðâu cang ngâp, mIông muc chIôn xong so co dô xôp
va gIon. Ðâu sôI, cho mu c vao chIôn. Muc vang, vof ra dô rao dâu.
Co fhô dung IoaI gIây fhâm dâu fhuc an dô Iam rao dâu. Thuong
fhu c:
Ðon chung voI fuong of hay fuong xi muôI
Co fhô dung kom voI dua Ioo.
Nhiïì u taá c giaã 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KHOAI TÂY CHIÐN CION
CIa fha nh cua mo n an nay chI khoang vaI nghìn dông. Sau
khI chIôn, dô nguôI cho vao hôp kin hoac fung bjch nIIon dan kin
IaI Ia co fhô dung Iâu ngay hoac dom fhoo nhung chuyôn pIcnIc.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 kg khoaI fây fo, gIa, mau vang
- 1,5 fraI chanh + 3 fhìa su p muôI haf
- 3 fhìa ca phô fIôu xay nho
- 3 fhìa ca phô muôI fInh
- Ðâu chIôn
TH!C HIÐN:
KhoaI fây gof vo, bao mong. Nuoc Ianh pha muôI, va f chanh
vao, bo khoaI fây vao ngâm ngâp maf 15 phuf, rua sach, du ng va I
mu ng sach fhâ m cho rao khoaI.
TIôu + muôI fInh frôn dôu
Cho nhIôu dâu va o chao dun nong, cho khoaI vao |chIa Iam 4
Iuof), không dao. KhI khoaI baf dâu co mau vang dung san xoc
dôu. KhoaI vang, gIon Iây ra, rac fIôu, muôI vao xoc dôu.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C TRON ÐONC CAI
Mon muc nay co fhô dung fhay fhô mon xao frong bu a com
hang nga y.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g muc Ia, rua so qua bang nuoc co pha ruou frang, khua
vay rông, fhaI mIô ng vua an.
- 300 g bông caI xanh, fhaI mIông
- Cung gof vo, fhaI soI
- Hanh fây fhaI mong fhoo chIôu doc
- Ðâm
- Ðâu an
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Trung muc va bông ca I vo I nuoc sôI. Muôn bông caI gIu duoc
mau xanh dop, ban chI nôn fru ng vua chin foI Pha hôn hop dâm,
muôI, fIôu, duong, dâu an |fhoo fy Iô 1 fhìa dâm, 2 fhìa duong, 1
chuf muôI, 2 fhìa dâu an) Trô n hô n hop dâ m voI muc, bông caI,
hanh fây, gung
TH!ONC TH!C:
Ðu ng voI nuoc fuong of.
Nhiïì u taá c giaã 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA M! CH!NC KY IÂN
HoI câu ky môf chuf nhung dôI IaI ban co duoc môf mon an
sang frong va ngon mIông. VoI mon an nay anh ây so râf ngac
nhIôn va fhu vj vô faI nâ u bôp cua ban dây.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 con ca mu na ng 1 kg
- 8 caI nâ m dông cô
- 8 mIông dam bông nho
- 8 mIông gung
- 2 fhìa dâu hao, nuoc fuong, dâu mo, nuo c du ng |nuoc Iuô c
ga), muôI, fIôu
TH!C HIÐN:
Ca Iam sach, bô doc dôI fhoo ca, Ioc bo xuong ông, rac muôI
fIôu, dâu mo, nhof fhjf dam bông, nâm dông cô, gu ng vao bôn
frong con ca, bôn ngoaI caf xoo.
Ðaf ca Iôn dIa, hâ p cach fhuy khoang 20 phu f. Hâp xong Iây
nuoc ca va nuoc dung, muô I, fIôu, duong, dâu hao, mo, xì dâu don
nuoc fuong, dun sôI va cho môf if bôf nang va o Iam nuoc sôf.
Ca chin, ruoI nuo c sôf Iôn ca. Mon nay an nong.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TOM TÂM ÐOT
ChI câ n bo if fhoI gIan va khoo Ioo môf chuf Ia ban co fhô chô
bIôn duoc môf mon haI san kha hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g fôm su
- Ðôf mì
- Tru ng ga
- Ðôf fhinh
- Ðanh mì
- Ðâu an
- MuôI, fIôu, sôf chua ngo f |fuong ca chua + of bôf + bôf
nang)
TH!C HIÐN:
Tôm su boc non chua IaI duôI, bo dâu, rach phân bung dôn
saf mop Iung, uop muôI fIôu khoang 15 phuf.
Trung ga danh fan cho fhôm môf if nuoc Ianh.
Sau 15 phuf, fôm nhung qua bôf mì, sau do nhung qua nuo c
fru ng ga va cuôI cung nhu ng qua bôf fhinh banh mì. Iây fay
op cho bôf dinh va o fôm chua IaI phân duôI. Ðo fôm vao chao dâu
nong, chIôn Iua nho. Mon nay an chung voI nuoc sôf chua ngof.
Nhiïì u taá c giaã 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C XAO SA TÐ
Ðây so Ia môf mon an fhich hop cho cac bua nhâu. Mon xao
nay fhom muI cu a sa fô, ngof gIon cua mu c va chuf cay cay cu a of,
xa.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g mu c Ia |hay mu c ông), Iam sach khua vay rông |hoac
fhaI khoanh nô u Ia muc ông)
- 1 cu ha nh fây nho, fhaI muI cam Ion
- 20 g fôm khô, ngâm no môm, gIa naf
- Sa bam
- ToI, of bam nhuyôn
- Ðâu an
- Nuoc mam, muôI, duong
TH!C HIÐN:
Ðô dâu vao chao, cho foI, of vao xao cho fhom. TIôp fuc cho
sa vao xao. Sau do, cho fIôp fôm khô, nôm mam, muôI duong vua
an. TIôp fuc cho o f bam vao, xao cho can nuoc. Muôn co mau do
dop, cho fhôm môf if mau dIôu va of bôf . Ðô Iua Ion, cho muc vao
xao. KhI mu c san IaI Ia da chin. Cho hanh fây vao, dao dôu. Hanh
vua chin, faf bôp. Thuo ng fhuc: Cho ra dIa, frang fri fhôm vaI
nhanh rau mu I. Ðung nong voI com.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TOM H!M I!OC
Mon ha I san nay an cung voI muô I fIôu, sô f mayonaIso va
rau xa Iach ca c IoaI. Tuy hoI sang frong môf chuf nhung co fhô caI
fhIôn cho bua an cuôI fuân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 con fôm hu m 0,5 kg
- Sôf mayonaIso
- Xa Iach, of xanh, ca chua, dâu, dâm, muôI, fIôu
TH!C HIÐN:
Tôm dô nguyôn con, rua sa ch, cô ga ng không Iam ga y râu va
cang fôm |vì râu cang bj ga y so ra hôf nuoc ngof).
Ðô nuoc du ngâp con fôm, vaf nuoc côf 2 fraI chanh, cân fây,
hanh fây va môf if muôI va o nôI nuo c.
Ðun nuoc cho sôI, fha fôm vao, Iuôc 20 phu f dô fhjf va gach
fôm duoc chin dôu.
Nhiïì u taá c giaã 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C NC! VI
VoI mon an nay ban co fhô dung nguô I voI com no ng hoac
banh mì dôu râf ngon. KhI an nho kom voI dua chuô f va dô chua
dô fang fhôm phâ n hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 g mu c Ia, chon con day mInh, Iam sa ch, ngâm voI nuo c
co pha ruou frang khoang 15 phuf, vof ra, dô rao
- Ngu vj: ÐInh huong, fhao qua, daIhôI, fIôu hôI, quô chI,
rang fhom, goI va o môf mIông vaI sach
- Xì dâu, hac xì dâu
- Ruou fhom
- Tuong o f, nuoc mam, duong caf vang
TH!C HIÐN:
Cho nuo c mam, xì dâu, hac xì dâu, duo ng va nuoc vao nôI
dun sôI. Cho goI ngu vj vao dun 5 phuf, dôn khI ngu vj ra muI
fhom. Cho muc vao Iuôc nho Iua voI nuoc ngu vj. Ðô Iua IIu rIu
khoang 1 gIo Ia duoc Ðô mu c ngâm gIa vj, vof ra dô nguôI. KhI
dung, fhaI fhanh fung Iaf mong vu a an
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA HOI XOT CH!A NCOT
Tuy mo n an nay hoI daf fIôn môf chuf, nhung dôI khI ban
cu ng cân caI fhIô n cho bu a an gIa dình. Ha y cung vao bôp frô faI
voI ca hôI nho.
NC!YÐN IIÐ!:
- 250 g phI Iô ca hôI, ra dông, rua sach Iau khô, fhaI mIông
vuông vu a dung
- 1 cu ha nh fây, boc vo, fhaI mIông vuông 1,5 cm
- 1 qua ca chua, rua sach, fhaI mIô ng vuông 1,5 cm
- 1 qua of do Ða Iaf, bo haf, fhaI mIông vuông 1,5 cm
- 50 g cân fây, ru a sach, fhaI khu c
- 50 g gung, gof vo, fhaI soI
- 1 qua chanh, vaf Iây nuo c côf
- 1 fhìa bôf nang, hoa fan voI 5 fhìa nuoc
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op ca voI gIa vj, dô 10 phuf.
Ðâu no ng, cho ca vao chIôn vang
Nuoc xôf: PhI foI fhom, cho gung vao xao. TIôp fuc xao hanh
fây, of do, ca chua faI chin. Cho nuoc côf chanh, bôf nang, gIa vj
vao. Nuoc xôf sanh, co vj chua ngof Ia duoc. Cho cân fây vao frôn
dôu.
Thuong fhu c: Xôp ca ra dIa, ruoI nuoc xôf Iôn frôn, du ng
nong.
Nhiïì u taá c giaã 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C N!ONC TOI OT
VoI IoaI haI san bình dân nay, ban co fhô chô bIôn duoc môf
mon an kha hâp dân gIa ca IaI vua fuI fIôn.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 con muc Ia |chon mu c cang fo, day cang ngon), Ia m sach,
khua vây rông, dô nguyôn con
- ToI, of bam nho
- Ðâu an
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op muc voI muô I, fIôu, duong, foI, of bam. Ðô khoang môf
gIo cho mu c ngâ m gIa vj. Phôf dâu an Iôn mình muc, khI nuong
mu c so vang dôu va không bj khô. Kop muc vao vI, nuong frôn Io
fhan hay bôp gas cho dôn khI co muI fhom Ia duoc. Muc râf mau
chin. Vì fhô, nôu nuong Iâu, muc so bj daI va mâf ngon.
Truong hop chua nuong ngay nôn bao quan mu c frong fu
Ianh
TH!ONC TH!C:
Ðon chung voI muôI of chanh hoac muôI fIôu chanh, fuy
khâu vj Ðây Ia mon “nham” Iy fuong. Ðu ng nong hay nguôI dôu
ngon.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C HOA C!C
Mon an nay fuong dôI dô Iam ma fao su sInh dông cho ban
an. ChI cân nhìn qua fhôI cu ng da muôn fhuong fhu c rôI. Chuc
ban fhanh công.
NC!YÐN IIÐ!:
- 30 g muc ông, Ia m sach, fhaI khoanh day 3 cm
- Ðu ng koo nhâp 2/3 rìa khoanh muc dô co cac canh hoa dôu
nhau
- 50 g fhjf Ion xay
- Hanh foI, bam nhuyô n
- Rau mu I rua sach
- Ðâu ha o, dâu an, nuoc mam
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Trôn fhjf voI hanh, foI, nuoc mam, muôI, fIôu, duong. Ðô if
phuf cho fhjf ngâm gIa vj NhôI fhjf vao gIua khoanh mu c Iam
nhuy hoa. MôI khoanh, dIô m vao gIua môf Iaf of.
Chuân bj xung hâ p. Cho muc vao hâ p chin
Iây nuo c hâp frong dIa muc, cho vao chao nho dun sôI. Cho
dâu hao, bôf nang pha Ioang vao, dun cho phân nuoc xôf nay sanh
IaI Thuo ng fhuc: Xôp uc ra dIa, chan nuoc xôf, rac fIôu va vaI
nhanh rau mu I.
Nhiïì u taá c giaã 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
THIT ÐA ROI C!ON CA HOI N!ONC
Ða dôn cuôI fuân, ban co fhô caI fhIôn bang mon an sang
frong không kom phân fhI vj. KhI chô bIôn xong nôn frình bay fhâf
baf maf cho mo n an fhôm phân hâ p dân. Ðô frang fri nhâf Ia xôp
caI xoong ra rô, xôp cac xIôn fhjf Iôn, va nho dung nong voI fuong
of.
NC!YÐN IIÐ!:
- 150 g phI Iô ca hôI, ra dông, fhaI mIông |5 cm x 1 cm)
- 150 g fhjf jambon, fhaI Ia f bang mIông ca
- 200 g fhjf ba roI hun khoI, fhaI Iaf mong daI
- 1 cu ha nh fây nho, boc vo, fhaI muI cam 5 mm
- 1 qua of Ða Iaf, bo haf, fhaI mIông daI
- Quo xIôn
- Ðo fhom
- MuôI, fIôu, duon
TH!C HIÐN:
TraI mIô ng fhjf ba roI hun khoI ra khay, xôp môf mIông
hanh fây, of, ca, fhjf jambon Iôn, cuôn chaf fay sao cho mIông fhjf
boc dôu bôn ngoaI. Ðu ng quo xIôn ca c cuôn fhjf IaI |môI xIôn
khoang 4-5 cuôn fhjf)
Xôp cac xIôn fhjf ra khay, nuo ng khoang 10-15 phuf, fhjf
chin va ng dôu Ia duoc.
Iây fhjf ra, fhoa môf if bo fhom Iôn môI xIôn fhjf.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TR!NC C!T ÐAO Q!AN
Mon an dô fhuc hIôn cho nhu ng ngay cuô I fuân. Nguyôn IIôu
chinh Ia fru ng cuf va fhjf ga.
NC!YÐN IIÐ!:
- 12 qua fru ng cuf
- 300 g fhjf na c ga |co fhô fhay fhô bang fhjf Ion), bam
nhuyôn
- 1 fhìa gung fuoI, bam nhuyô n |co fhô vaf bo xac gung Iây
nuoc)
- 1 fhìa mu faf
- 1 fhìa Ia fhom, fhaI nhuyôn
- 1/4 baf bôf mì
- Ðôf chIôn gIo n
- 1 frung ga
- Ðâu an
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Iuôc fru ng: Cho fru ng vao nôI voI nuoc muôI Ioang, daf Iôn
bôp, khuây nho, cho nuo c sôI, dun fhôm 5 phuf.
Ian bôf: Trung cu f sau khI da boc vo, Ian nho qua bôf mì sao
cho bôf ao dôu bôn ngoaI fung qua fru ng.
Ðao fhjf: Trô n fhjf voI gu ng, Ia fhom, mu faf, gIa vj, chIa
fhanh 12 vIôn, bao quanh fru ng, nhung qua fru ng ga.
Nhiïì u taá c giaã 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ChIôn gIon: Ðâu sôI, Ian fung vIôn frung qua bôf chIôn gIon,
cho vao chao, chIôn vang, vof ra, dô rao dâu.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HOA NC! SÀC
ChI voI khoang 10.000 dông ban da co môf dIa fhu c an kha
baf maf va cung co huong vj hâp dân. Con gì fuyôf hon frôn ban
fIôc co môf mon an dây mau sac dôn nhu vây.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 cu ca rôf, gof vo, rua sach, fhaI haf Iuu
- 1 bap ngô My Iuôc |co mau vang), fo Iây ha f
- 100 g dâu Hoa Ian
- 3 faI nâm dông cô, ngâm no, fhaI haf Iu u
- 1 cây mì can, rua so qua, fhaI haf Iuu
- 200 g Ia van fhan
- Khuôn banh farfo
- Ðâu ha o, dâu an
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Nuoc sôI, cho dâu Hoa Ian vao Iuôc chin, vof ra, dô rao nuoc
Ðâu no ng, cho Iâ n Iuof ca rôf, nâm dông cô, mì can, dâu Hoa
Ian, ngô vao xao, dao dôu. Nôm muôI, fIôu, duong va dâu
hao.
Vo banh: Ân Ia va n fhan vao khuôn banh. Cho dâu vao chao
|uoc chu ng dâu so ngâp khuôn banh), cho khuôn vao chIôn, banh
vang so fu fach ra khoI khuôn, vof ra Cho nhân xao vao vo banh.
Thuong fhu c: Ðung voI saIad rau.
Nhiïì u taá c giaã 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA HOI NHOI KHOAI TÂY
Mon an nay vua Ia mIông vua hâp dân. Nôu bua an cuôI fuân
ma co môf dIa ca nhôI khoaI so Ia môf su bâf ngo dôI voI nguoI
fhân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 150 g phI Iô ca hôI
- 6 cu khoaI fây Ion, gof vo, rua sach, cho dôI, khoof ruôf dô
rIông
- 1 mIông phô maI dâu bo, fan nhuyô n
- 20 g dâu Hoa Ian
- 1/2 baf gIâm
- Rau mu I
- ToI bam nhuyôn
- Ðâu an
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Nuoc sôI, cho dâu Hoa Ian vao Iuôc Cho 1/2 phân ruôf khoaI
fây vao xung, hâp chin Hâ p chin phI Iô ca, fan nhuyôn Trô n dâu
Hoa Ian voI ruôf khoaI fây, phô maI, ca hôI va gIa vj NhôI nhân
vao khoaI fây, cho vao xung hâp vu a chin, dô rao Chao nong, cho
khoaI va o chIôn vang fruo c khI dung
Xôf dâu gIâm: CIâm, dâu an phI voI foI, muôI, fIôu, duong,
rau muI fhaI nhuyôn, nâu fan, nôm vua mIô ng
Thuong fhu c: Xôp khoaI fây ra dIa, ruoI nuoc xôf Iôn frôn.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COI Ð!OI CHAY
Ðo Ia ca ch fhuo ng fhu c moI dôI voI nhu ng muI buoI mo ng
nuoc quon fhuôc. Vj chua chua ngof ngof cu a mon go I nay dô Iam
nguo I fa frôI com frong nhung ngay nang nong.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 qua buoI boc vo, fo Iây muI.
- 1 Ia fau hu ky non
- 1 cây mì can xo nho
- 1 cây cha chay, fhaI soI
- 1cây foI fây fhaI nho
- KIôu chua fuoc mong
- Chanh vaf Iây nuoc côf
- Of fhaI soI rau muI rua sach, fhaI nho, hu ng cây nhaf Ia,
rua sach, fhaI nho
- Xì dâu, muôI, fIôu, duong, dâu an
TH!C HIÐN:
Tau hu ky chIôn vang, fhaI soI. !op mì can voI muôI, fIôu,
duong. Ðâu nong, cho mì can vao xao so, dô ra dIa. Ðâu nong, cho
foI fây vao chao phI va ng. Pha hôn hop frôn goI gô m: muô I, fIôu,
nuoc côf chanh, duong. Trôn buoI, fau hu ky, my can, foI fây phI
vang, of, rau hu ng cây, rau muI, kIô u chua va hôn ho p vua pha.
Thuong fhu c: Cho ra dIa, hoac co fhô du ng vo cua 1/2 qua
buoI dô dung. Ðon kom nuo c fuong pha of.
Nhiïì u taá c giaã 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
RA! XAO THÂP CÂM
CIon, fhom va ngof cua vj rau fuoI chinh Ia suc hâp dân cua
mon an nay. Môf dIa xao voI mau sac baf maf so Iam cho mâm com
cua gIa dình fhôm sInh dông va ngon mIô ng.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 g bông caI, fhaI mIông vua an, ngâm nuoc muô I 5 phuf,
vof ra, dô rao
- 100 g ngô non |co fhô mua ngô dong hôp hoac ngô fuoI)
- 50 g dâu hoa Ian, Iam sach
- 1 cu ca rôf nho, fIa hoa, fhaI mIông
- 1 cây cân fây, ru a sach, fhaI khu c
- 5 faI nâm dông cô, ngâm no môm, bo chân nâm
- 1 cây mì can, xo mIông Ion
- 1 mIông fau hu ky fuoI, fhaI mIông
- Ðâu ha o, dâu an, xì dâu, muôI, fIôu duong
TH!C HIÐN:
!op mì can va fa u hu ky voI muôI fIôu, duong, xì dâu, dâu
hao, dô ngâm gIa vj va I phuf. Tru ng so bông ca I, ca rôf, dâu Hoa
Ian voI nuoc sôI, vof ra, dô rao. Xao cân fây fhom, cho mì can, fau
hu ky va o xao. TIôp fuc cho cac IoaI rau cu vao dao dôu. Nôm IaI
gIa vj vu a mIông, don ra dIa.
TH!ONC TH!C:
Ðu ng no ng voI nuoc fuong of.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA HOI XAO CAI THÌA
Sau khI chô bIô n, caI vân gIu duo c ma u xanh, gIa vj vua
mIông. Ca hôI fhom, không bj naf. Nhu vây Ia ban da Iam mon an
fhanh công.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 hôp ca hôI ngâm dâu
- 250 g caI fhìa |chon ca I cây nho), rua sach |ngâm nuoc muôI
pha Ioang), bo phân rô, dô nguyôn cây.
- ToI bam nho
- Ðâu an, dâu hao, dâu mo, nuoc fuong
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Ðâu nong, phI fhom foI, cho caI vao xao voI Iua Ion |dô gIu
duoc ma u xanh cua cao), nôm gIa vj vua mIông. Cho caI ra dIa.
Chao no ng, cho ca vao xao fhom |bancu ng co fhô cho ca va xung
hâp nong)
Xôp caI ra dIa, cho ca Iôn frôn. Iây nuo c dâu frong ca ruoI
dôu Iôn fung nhanh caI |nuoc dâu con nong so ngâm vao caI)
Thuong fhu c: Ðung kom vo I fuong o f
Nhiïì u taá c giaã 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÌ XAO CION
Tâf ca dôu duoc chô bIôn fu rau cu qua, nhung mon an nay
vân co môf huong vj hâp dâ n va kha dôc dao. KhI fhuo ng fhu c mon
nay, ban so cam nhân duo c su fInh fô cua mon an.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 vaf mì
- 1 cây mì can, xo nho-1 cây cha chay, fhaI mIông
- 1 mIông dâu hu, fhaI mIô ng
- 1 cu ca rôf nho, fIa hoa, fhaI mIông
- 1 mIông bông caI, rua sach, fhaI mIông
- 10 nhanh, dâu Hoa Ian
- 4 faI nâm dông cô, ngâm no fhaI dôI
- 50 g nâm rom, Iam sach, cho dôI
- 1 nhanh poarô, fhaI khu c
- 2 cây caI ngof, ru a sach, fhaIkhu c
- Ðâu ha o, dâu an
- MuôI, fIôu, duong, xì dâu, bôf bap
TH!C HIÐN:
Ðâu sôI, cho mì vao chIôn gIon, vof ra. Mì nguôI, cho vao bao
kin dô mì không bj môm.
Xao poarô fhom, cho cac IoaI rau cu vao, nôm muôI, duong, xì
dâu, dâu hao. Cho mì can, dâu hu, cha chay vao, frôn dôu. Cho bôf
bap pha Ioang dô fao dô sanh. Ðon mì ra dIa, dô hôn hop Iôn frôn.
Thuong fhu c: Ðung voI xì dâu, of, gIâm do.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
SAKÐ CHIÐN CION
ChI fu môf IoaI fraI cây, nôu khoo Ioo môf chuf Ia ban co fhô
chô bIôn fhanh môf mon an kha hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 qua sakô |cho n qua vu a chin foI), gof vo, cho Iam fu, ngâm
frong nuoc co pha chanh khoang 15 phuf dô sa kô ra hôf nhua va
không bj fhâm. Vof ra dô ra o nuoc, fhaI Iaf day 1 cm
- 200 g bôf chIôn gIon
- 100 g xi muôI ngâm no môm
- ToI bam nhuyôn
- Of bam
- Cung gof vo, bam nhuyô n
- Ðâu an, muôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op sakô voI muôI fIôu Ðôf chIôn gIon pha dac Ðâ u nong,
nhung fu ng mIô ng sakô vao bôf, fha vao dâu nong chIôn vang. Vof
ra dô rao dâu. Tuong xi muôI: Xao foI fhom cho xi muôI vao dao
dôu. Cho fhôm môf if nuoc, dun sôI khoang 5 phuf. Nôm xì dâu,
duong, of va môf if bôf nang pha Ioang cho nuoc châm sanh IaI.
Thuong fhu c: Mo n sakô chIôn gIon dung voI saIad va fuong xi
muôI
Nhiïì u taá c giaã 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
RA! SOT CAY
ChI Ia nhu ng IoaI rau xanh fhông fhuong, nhung nôu khoo
Ioo chô bIôn môf chuf Ia ban co duoc môf mon an kha hâp dân va
dôc dao cho bua an.
NC!YÐN IIÐ!:
- Nuoc mam: 1 fhìa canh
- ToI bam nho: 1 fhìa canh
- Ðuong: 100g
- Tôm khô: 500g
- Nuoc chanh: 3 fhìa caphô
- Iong do frung man: 1 qua
- Of: 5 qua; fhjf nac: 500g
- Mam fôm: 2 fhìa canh
- Ðua chuôf fhaI Iaf: 2qua
- Rau dIôp: 200g
- Ðâu du a: 200g
- Rau cac IoaI fuy mua
CACH IA M:
CIa foI, of frôn voI mam fôm. CIa nho fôm khô, nôm nuo c
mam, duong, nuo c chanh rôI frôn nhuyô n. Trôn fhôm fhjf nac, vây
fhôm vao môf if nuoc rôI cho vao chao dun nho Iua, khI chin bac ra
dô nguôI. Chân ca c IoaI rau chin faI rôI fhaI con co, frôn Iân voI
nuoc sôf, bay vao 1 dIa bâu duc hoac khay fhuyô n rôI frang fri
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhôm dua chuôf, of fhaI Iaf, rau dIôp va cac IoaI rau khac. Àn nong
voI com hoac bu n, banh mì.
Nhiïì u taá c giaã 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CHA N!ONC CHAY
Mon cha nuong chay co fhô dung voI bun, com hay banh mì
dôu duoc. KhI an don kom saIad hay dua Ioo va dô chua.
NC!YÐN IIÐ!:
- Môf goI cha chay khô |IoaI nay Ia m bang fau hu ky), fhaI
Iaf, ngâm khoang 30 phu f cho no môm, vof ra vaf rao nuoc
- Sa bam nhuyôn
- Of bam
- ToI fây Iây cu, bam nhuyôn
- Vung frang
- Ðâu ha o, dâu an
- Xì dâu, muôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Trôn dôu hôn hop gôm: sa bam, foI fây, of, vung frang, xì
dâu, muô I, fIôu, duong, dâ u hao, dâu an !op cha voI hôn hop frôn,
dô khoang 3 gIo cho ngâm gIa vj. ThInh fhoang, dung fay frôn dôu.
KhI frôn nho bop nho cho mIông cha ngâm gIa vj. Xôp cha vao vI,
nuong va ng dôu haI maf
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA TÍM CHIÐN
Mon an sau khI duoc chô bIôn co fhô Iam mon nhâu cung co
fhô Ia môf mon an hâp dân cho ca c bua com gIa dình.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 qua ca fim |chon qua co mau fim nga nâu. Sau khI chô
bIôn, ca so doo va ngof hon IoaI co mau fim bIôc), rua sach, cho dôI
fhoo chIô u doc, up maf mIông ca xuô ng, du ng dao khua vây rông
- 50 g kIôu chua, fuoc mong môf phân, môf phân bam
nhuyôn voI of dô Iam nuoc châm
- 1 cây poarô |foI fây), chI Iây doc, fhaI mong
- Of, bam
- Chanh, vaf Iây nuoc côf
- Ðâu an
- Xì dâu, duong
TH!C HIÐN:
Ðâu nong, fha ca vao chIôn vang, vof ra dô rao dâu. Cho ca
ra dIa
Ðâu nong, cho poarô vao phI fhom, vang, ruoI Iôn frôn ca.
Nuoc châm: Pha xì dâu voI chanh, of, duong. Nuoc châm co vj chua
bam nhuyôn vao nuoc châ m. Thuong fhu c: Ðô nuoc châm Iôn ca,
dung nong
Nhiïì u taá c giaã 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!N XAO CHAY
Ðu không phaI Ia nguoI fhoo dao Phâf, ban vân co fhô fhu
nhung mon chay. Tâf ca fhanh phân cua mon an dôu duoc chô
bIôn fu cac IoaI rau, cu, qua.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 g bun khô |soI nho), ngâm no, vof ra dô rao
- 100 g ca rôf bao soI, rua sach
- 1 cong cân fây, rua sach, fhaI soI
- 1 Ia fau hu ky non, fhaI soI
- Poarô rua sach, fhaI nho
- Ðâu ha o, sa fô dâu an
- MuôI, duong
TH!C HIÐN:
Trung bu n voI nuo c sôI, vof ra, frôn bun vo I dâu an.
!op fau hu ky voI môf if muôI, fIôu, duong, dâu hao, xì dâu.
Ðô khoang vaI phuf cho fau hu ngâ m gIa vj
Xao poarô fhom. Cho fau hu ky vao xao. TIôp fuc cho ca rôf,
cân fây vao, xao fhôm khoang 2 phuf.
Iam no ng sa fô voI môf if dâu |không xao vì sa fô dô bj chay),
nôm dâu hao, xì dâu. Cho bun vao, dao dôu cho bu n ngâm gIa vj.
Cho ca rô f, cân fây, fau hu ky vao, frôn dôu.
Thuong fhu c:
Ðon kom xì dâu, of, gIâm do.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!OI ÐOC TA! H! KY
Không chI Ia mon frang mIông, IoaI fraI cây nay con co fhô
chô bIôn fhanh môf mon an man kha hâp dân
NC!YÐN IIÐ!:
- 5 qua chuôI xIôm fhâf chin
- 200 g fôm bac fho Ion, Iam sach, boc vo, Iây chI don, chua
duôI
- 2 mIông fau hu ky
- 50 g bôf chIôn gIon
- ToI bam
- Ðâu mo don
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
Ðoc vo, ngâm chuôI voI nuoc muôI Ioang 10 phuf, xa IaI voI
nuoc, fhaI khuc bang chIôu daI con fôm. !op chuôI voI dâu mo,
muôI.
!op fôm voI môf if foI bam, muô I, fIôu, duong, dô ngâm gIa
vj khoang 10 phu f.
Pha bôf voI nuoc Ianh, khuây bôf sôn sôf Ia duoc.
Tau hu ky nhu ng nuoc cho dju, af mIông 8x12 cm. Cho chuôI,
fôm vao quân IaI nhu cuôn nom.
Ðâu no ng, nhu ng fung cuô n qua bôf, fha vao chao dâu, chIôn
vang. Vo f ra, cho vao gIây fhâm dâu.
Ðu ng no ng voI fuong of.
Nhiïì u taá c giaã 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
I!ON CHIÐN CION
ChI khoang 2 chu c nghìn Ia ban co duoc môf mon an kha hâp
dân. Ðac bIôf frong nhu ng ngay cuôI fuân, ban bo va nguoI fhân
dôn an bua com fhân mâf, ban co fhô Iam ho bâf ngo voI mon an
nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g Iuon, Iam sach, dô nguyôn con, cuôn IaI, dung fam fro
ghIm gIu dô Iuon không bj bung ra
- 1 vaf mo
- Cung gof vo, bam nhuyô n
- Of bam nho
- ToI bam nhuyôn
- Nuoc mam, muôI, duong, dâu an
TH!C HIÐN:
Nuoc xôf mo: Ngâm mo môm, bo haf, xay naf. Trôn mo voI
foI, of, gu ng da bam nhuyô n
Xao foI fhom, cho mo vao nâu sôI, nôm nuoc mam, muôI,
duong. Nôm co vj chua, ngof, man vuan, cho gung va of vao |không
cho gung qua som, so Iam mâf muI fhom)
Cho nhIôu dâu vao chao, doI dâu sôI, fha Iuon vao chIôn . KhI
dâu sôI fro IaI, gIam nho Iua, fuoI dâu dô frôn mình Iuon. Iuon
vang Ia chin.
TH!ONC TH!C:
Ðu ng no ng voI nuoc xôf mo hoac fuong of.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
I!ON XAO SA OT
Sau khI chô bIô n xong, mIông fhjf Iuon phaI gIu duoc dô daI,
cay va fhom muI sa, ca rI.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g Iuon Iam sach, dô rao nuoc, fhaI khu c khoang 3 cm
- Sa bam nhuyôn
- Of, foI bam nho
- Ðôf ca rI
- Nuoc mam, muôI, duong, dâu an
TH!C HIÐN:
!op Iuon voI sa, of, foI, bôf ca rI, nuoc mam, muôI, duong, dô
15 phuf cho Iuon ngâm gIa vj
Ðâu nong, cho foI, sa, of vao xao fhom, cho Iuon vao xao san
IaI. Cho fhôm mô f if nuo c, dây nap IaI khoang 10 phuf cho fhjf
Iuon môm. Mo nap, dô Iua Ion, dao dôu cho mIông Iuon san IaI.
TH!ONC TH!C:
Cho Iuon ra dIa, frang fri voI dua chuôf fIa hoa
Mon Iuon xao sa of dung nong voI com râf hâ p dân.
Nhiïì u taá c giaã 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO CÂ! Q!AY ÐA CION
VoI môf sô phu IIôu fâm uop dac bIôf ban so co nhung mon
an fhom ngon va hâp dân. Ðac bIôf voI chIm quay ban co fhô chô
bIôn phu c vu cho nhung bua fIôc Ion nho hay chI don gIa n Ia caI
fhIôn bu a an cho gIa dình.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 con bô câu, Iam sach, dô rao
- 1 goI ngu vj huong
- Mâf ong, muôI, duong, xì dâu
Thuc hIô n Pha hô n hop gôm: muôI, duong, mâf ong, xì dâu
Thoa dôu gIa vj bôn ngoaI va frong bung bô câu, dô khoang 2 gIo
cho ngâm gIa vj
CO HAI CACH TH!C HIÐN:
Cach 1: Cho bô câu da uop vao Io, quay cho dôn khI da bô câu
gIon va vang dôu
Cach 2: Hâp chin bô câu, vof ra dô nguôI. Ðâu sôI, xôI Iôn
mình bô câu cho dôn khI da vang dôu
TH!ONC TH!C:
KhI dung, chaf bô câu Iam fu, xôp ra dIa, frang fri rau mu I
fây va vaI qua ca chua nho
Ðu ng no ng voI com nong hoac banh mì
Ðon kom voI dua chuôf, dô chua va fuong of.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CHA I!ON
Mon cha nay co fhô dung kom voI fuong of hoac nuoc mam of
man dôu ngon.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g Iuon, Iam sach, Ioc bo xuong va da.
Thjf Iuon bam nhuyôn
- 100 g gIo sông
- Cu hanh bam nho
- ToI bam nhuyôn
- Nuoc mam, muôI, fIôu, duong, dâu an
TH!C HIÐN:
Trôn Iuon cu ng voI hanh, foI bam nhuyôn va gIo sông. Nôm
fhôm môf if nuoc mam, muôI, fIôu, duong vua mIô ng. NhôI hôn
hop fhâf ky, sau do gIa, dâp hoac quôf hôn hop nhIô u Iân cho daI.
Vo hôn hop fhanh fung vIôn bang qua chanh, ân vIôn cha hoI dop
Ðâu nong, fha cac vIôn cha vao chIôn vang. Vof ra, cho vao
gIây fhâ m dâu.
Ðu ng no ng
Nhiïì u taá c giaã 118
hffp://obooks.vdcmodIa.com
VÀN THÀN CHIÐN CION
Ðây Ia môf IoaI banh ran nhân fhjf, mon an fruyôn fhông
cua frung Hoa
NC!YÐN IIÐ!:
- Ia van fhan
- 200 g fhjf Ion xay
- 100 fôm fuoI, boc vo, gIa nhuyô n
- 50 g mang fuoI fhaI nho
- ½ cu hanh fây, bam nhuyôn
- 1 fhìa canh rau muI, fhaI nhuyôn
- 1 fhìa ca phô xì dâu
- MuôI, fIôu, duong, dâu an
TH!C HIÐN:
! Ia van fhan bang vaI fhua. Cho fôm, fhjf, mang, rau muI,
xì dâu, cu hanh, gIa vj va o baf Ion, frôn dô u. TraI Ia van fhan ra,
cho 1 fhìa nhân vao gIua, fum dôu mIô ng Ia van fhan Ia I. Ðâu
nong, cho vao chIôn vang, vof ra dô rao dâu.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!OI HÂP MÀT Ð!A
ChI nhìn qua mIông banh da fhây hâp dân, voI finh Ianh,
maf bô banh fhich hop frong nhu ng ngay nang no ng. Chuc ban
fhanh công.
NC!YÐN IIÐ!:
- 800 g chuôI su chin da boc vo
- 500 g dua khô nao, vaf Iây nuo c cô f va 1,7 Iif nuoc da o dua
- 150 g bôf gao
- 200 g duong caf
- Mau fhuc phâm hoac ma u fu cu dôn do
- Ðâu an, muôI, vanI
TH!C HIÐN:
Ðoc vo chuôI, ngâm voI nuoc muôI Ioang khoang 30 phuf, xa
nuoc, dô rao, fhaI khoanh fron day 5 mm
!op chuôI voI 150 g duong, 1 Iif nuoc dao dua, 1 fhìa muôI.
Cho vao nôI, dun Iua IIu rIu cho ca n nuo c, chuôI chuyôn sang mau
do.
Pha bôf gao voI phân nuoc dao dua con IaI, 50 g duong, mau
va vanI
Thoa dâu vao khuôn, xôp Iân Iuof môf Iop bôf, hâp vua chin.
RuoI hôn hop 50 g duong, 50 g bôf gao, nuoc côf dua, ¼ fhìa muôI
Iôn maf banh, hâp chin. Thuong fhuc Cho banh vao fu Ianh. KhI
dung, Iây ra khoI khuôn, fhaI mIông.
Nhiïì u taá c giaã 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
XOI N!ONC C!ON
MuI vj cuôn xôI nuong frôn fhan hông, fhoang huong chuôI
chin kha hâp dân. HoI Iich kich nhung vIôc
Thuc hIô n mon an nay so dom dôn cho gIa dình ban không
khi â m cung, fuoI vuI. Thâ m chi no co fhô fhich hop voI môf buôI
dI choI xa.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 g nôp fhom doo.
- 6 qua chuôI chin.
- Ia chuôI.
- MuôI, duong.
CHÐ ÐIÐ N:
Cao nôp vo sach, frôn voI 1/4 fhìa muôI, dô |hâp) chin. Ia
chuôI rua sach, Iau khô, xo mIông vua goI.
ChuôI boc vo, caf dôI fhoo chIôu doc qua, uop voI duong cho
vua mIô ng. Ðô ngâ m khoang 30 phu f.
XôI chin, danh foI. Ðoc chuôI o gIua xôI nôp cho dôu, dung Ia
chuôI goI IaI fhanh fung banh.
Nuong banh chuô I nôp frôn Iua fhan hông hoac Io o nhIôf dô
180 dô C. Tro dôu fay dô Iop xôI bôn ngoaI va ng va gIo n.
TH!ONC TH!C:
Ðu ng nong hay nguôI dôu ngon. Mo n nay duoc coI Ia daf yôu
câu nô u Iop nôp doo, fhom muI nôp nuong, chuôI không bj naf.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA N!C HÂP
VoI IoaI ca nay, ban co fhô kho ngof, kho khô |kho koo), ran
fhâm chi nâu canh. Nôu hâp hay chung ca ch fhu y, an voI com
nong fhì fhom ngon hon ca hôp. Ca hâp cuôn banh da IaI Ia môf
khuc bIô n fâu fu mon an nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1,5 kg ca nuc xuôn, mình fron, chI fo bang ngon fay caI.
- Nua qua dua |fhom).
- 1 qua ca chua.
- 1 cu ha nh fây vua.
- Hanh Ia , muI |ngo).
CHÐ ÐIÐ N:
Ca: boc mang, bo ruôf, chaf duôI rôI rua sa ch, dô ra o. Xong
xôp ca vao cap Iông, uop voI nuoc mam ngon, mì chinh |bôf ngof),
fIôu, vaI Iaf of |nôu muô n an cay).
Ðua, ca chua, hanh fây fhaI Iaf mong, xôp Iôn frôn, cung voI
hanh Ia, rau muI.
Ðây caI dIa Iôn ca p Iông rôI daf vao xoong hâ p cach fhuy.
Ca nu c râf nhanh chin, dun dô 15-20 phuf Ia an duoc.
Thanh phâm: ca không bj nuf, da vân fra ng xanh, frong cap
Iông co xâm xâp nuoc va nuoc frong.
KhI nhâc xoong ca xuông, ban nho nhanh fay nhâ c dIa dây
xuông va dung dô nuoc dong frôn dIa nho xuông ca.
Nhiïì u taá c giaã 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TH!ONC TH!C:
Nôn an voI com, khI ca con nong.
Nôu muôn nhâu fhì mua banh frang mong hoac banh da
nom. Xoa nuoc Iôn banh, xôp cac IoaI rau fhom va môf con ca |bo
dâu, ca nu c xuôn co fhô an ca xuong) va cuôn IaI, châm voI nuoc
mam ngon pha duong, of.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!A CH!OI CHAT
Mon an nay fua nhu dua gop, chua chua, ngof ngof nhung Ia
mIông hon vì co vj chaf fhâ m frôn dâu IuoI. Co fhô an kom dô bua
com fhôm maf mo hoac Ia m môI nham ruou.
NC!YÐN IIÐ!:
- 10 qua chuôI cha f non.
- 100 mI gIâm.
- 10 qua chanh.
- MuôI, duong, gu ng, foI, nuoc mam.
TH!C HIÐN:
Vaf chanh Iây nuoc. Hoa fan 2 fhìa muôI voI 2/3 Iuong nuo c
côf chanh, chIa Ia m 2 phân.
ChuôI xanh gof vo , ngâm frong nuoc Ia co pha 1/3 Iuong nuoc
chanh con IaI dô chuôI không bj fhâm don.
!ôn cong qua chuôI, op bo nuoc rôI cho va o 1/2 nuoc muôI
pha nuoc côf chanh, ngâm 15 phuf cho chuô I frang, môm. Sau do
vof ra op rao nuo c. Cho fIô p 1/2 nuoc chanh pha muô I con IaI vao,
fIôp fuc ngâm.
Nâu fan hôn hop 50 g muôI, 150 g duong, 100 mI gIâm, 350
mI nuoc dô nguôI. TIôp fuc vof chuô I, op rao nuoc, fha I Iaf, xôp vao
Io. Cho hôn hop gIâm duong ngâp maf chuô I.
TH!ONC TH!C:
Xôp chuô I ra dIa. Trôn gung fhaI so I; pha nuoc mam of foI,
ruoI Iôn frôn.
Nhiïì u taá c giaã 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TOM KHO ÐANH
Mon an nay so không Iam ban mâf nhIôu fhoI gIan chô bIôn.
VIôc fhuong fhu c cu ng kha nho nhang. Thay dôI cach Iam môf
chuf, ban co fhô bIôn mon an fhanh nuoc châm rau ngon fuyôf.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g fôm fuoI.
- 100 g fhjf ba chI.
- Hanh khô, hanh Ia, foI.
- Of bôf, dâu an, nuoc mam, muôI, fIôu duong.
CHÐ ÐIÐ N:
Thjf rua sach, fha I soI, uop voI nuoc mam, muôI, fIôu, duong,
dô khoang 15 phu f cho ngâ m. Tôm boc vo, dâp gIâp.
PhI fhom hanh khô bam nho voI foI, xao fhjf dôn khI san IaI
fhì cho fIôp fôm vao. Nôm nuoc mam va môf if duong, xao khoang
2 phuf. Cho nuo c sôI xâm xâp maf fhjf, dun sôI fro IaI khoang 5
phuf.
Cho fIôu, hanh Ia, of bôf |nôu fhich co vj cay).
TH!ONC TH!C:
Ðu ng voI bun hoa c com.
Mon nay con co fhô dung Iam nuoc châm rau Iuôc. KhI ây,
ban nôn bam nho fôm va fhjf chu không fha I soI.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
C!ON ÐIÐP
Trong fIô f froI oI buc, nhu ng bua com nong sôf kho ma Iam
ban ngon mIông. Hay fhay fhô no boI nhu ng cuôn dIôp gon
gang,maf mo ma vân dam bao du châf. Ðây Ia môf frong nhu ng
mon quon fhuô c cua nguoI Huô.
NC!YÐN IIÐ!:
- 100 g fhjf ba chI
- 100 g fôm fuoI
- 200 g bun
- 500 g caI bo xanh hoac 1 bo rau saIad |ra dIôp)
- 50 g hanh Ia
- 50 g gan Ion
- Iac, foI, fuong bac, duong, of.
CHÐ ÐIÐ N:
Thjf rua sach, Iuô c chin, fhaI Iaf mong. Tôm Iam sach, hâp
chin, boc vo, cho dôI. Hanh Ia frân nuoc sôI. TraI Ia caI ra khay,
cho môf if bun vao gIua, daf môf mIông fhjf, môf mIông fôm, cuôn
IaI. Ðung cong hanh frâ n buôc bôn ngoaI.
Iam nuoc châ m: Xao foI fhom, cho gan da bam nho vao xao
chin. Nôm fuong, duong cho vua mIông. KhI dung, cho fhôm of
bam va Iac rang gIa nho.
TH!ONC TH!C:
Cuôn dIô p châm voI nuoc fuong. Ðan co fhô cuôn san hoac
vua an vua cuô n, fao không khi vuI vo frong gIa dình.
Nhiïì u taá c giaã 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
OC NHOI NÂ! CH!OI
Ða dôn cuôI fuân, ban co fhô frô faI nâu bôp bang mon an
dân da nhung râf hâp dân nay xom. VoI baf ôc nâu chuôI nay ban
so dom dôn cho nhu ng nguoI fhân su bâf ngo dây.
Nguyôn IIôu:
- 2 kg ôc buou, ngâm nuo c vo gao 1 gIo, xa sach. Hâp ôc, Iây
fhjf, cha muôI, gIâm, xa sach dô rao
- 5 qua chuôI xanh, gof vo, ngâm nuoc chanh, fhaI mIông xoo
day 5 mm
- 200 g fhjf ba roI, rua sach fhaI mong
- 5 mIông dâu hu, fhaI mIô ng vuông
- 50 g mo
- 1 fhìa mam fôm
- 5 qua ca chua fhaI mu I cam
- 1 cu nghô fuoI, gof vo, gIa nhuyôn, va f Iây nuoc
- 50 g rIông, gof vo, gIa nhuyôn
- Tia fô rua sach
- CIa vj, foI, of khô
TH!C HIÐN:
!op fhjf voI foI bam, rIông, mam fôm, mo, muôI, duong, dô
10 phuf. Xao fhjf, cho nuo c vao, fIô p fuc dun. !op chuôI voI nuoc
nghô, mo , mam fôm, muôI, duong, xao so. !op ôc voI rIông, mo,
mam fôm, nuoc mam, duong, of khô, xao so. Cho chuôI, côc, ca
chua vao nôI fhjf, nôm IaI gIa vj, cho fia fô Iôn frôn Thuong fhu c:
Ðu ng voI bun, hoac com.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!OI XOT CARAMÐN
KhI du ng, ruoI caramon Iôn chuôI. Ðu ng no ng hay Ianh dôu
ngon.
Nguyôn IIôu
- 5 qua chuôI xIôm fhâf chin, chon quaIon
- 200 g dua nao
- 1 qua frung ga
- Ðâu an
- Chanh, vaf Iây nuoc côf
- Ðuong
TH!C HIÐN:
Ðoc vo chuôI, ngâm voI nuoc muôI Ioang khoang 10 phuf, xa
IaI voI nuoc, dô rao
Ðanh fan fru ng ga
Nhu ng chuôI vao fru ng ga, Ian dôu qua chuôI qua dua
Ðâu nong, fha chuôI vao chôn, Iop dua ao bôn ngoaI vang dôu
Ia duoc. Vof chuôI ra, cho vao gIây fhâm dâu Caramon: Cho duong,
1 baf nuoc va nuo c côf chanh vao chao, dô nho Iua. Ðu g dua khuây
dôu cho duong fan. KhI duo ng chuyô n sang mau vang, faf bôp.
Nhiïì u taá c giaã 128
hffp://obooks.vdcmodIa.com
THIT I!OC CIÂM T!ONC
Ðây Ia mon an dân gIan kha phô bIôn, co fhô dô danh an
dân. Mu a ho voI dIa fhjf gIâm nay ban so không gap cam gIac
ngan an.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 kg fhjf gIo hoo da Ioc xuong hay fhjf ba roI, rua sach, dô
rao
- 1 Iif fuong bac
- 200 g duong fra ng
TH!C HIÐN:
Nuoc sôI, cho fhjf vao nôI Iuôc chin, vof ra. Ngâm fhjf frong
fhau nuo c da cho mIông fhjf san IaI, dô khoang 10 phuf, vof ra,
dung khan sach fhâm khô nuoc.
Nâu fuong cu ng voI duong cho dôn khI duong fan hôf, nôm
fhây vj ngof vua an Ia duoc. Ðô khoang vaI phuf cho fuong nguô I.
Cho fhjf vao Io fhuy fInh, dô fuong vao. Ngâm fhjf voI fuong
khoang 1 fuân Ia dung duoc. Cang dô Iâu mIô ng fhjf cang fhâm va
ngon.
TH!ONC TH!C:
KhI dung, Iây fhjf ra, fhaI mIông mong xô p vao dIa, ruoI if
fuong Iôn frôn. Trang fri fhôm if rau mu I
Ðu ng voI com nong, don kom dua ca I chua.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 129
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH CH!A ÐONC SO Ð!A CA RO ÐONC
Mon nay an nong dung chung vo I com frang hoac bun, nuo c
mam nguyôn châf voI of caf khoanh.
NC!YÐN IIÐ!:
- 400 g ca rô
- 200 g bông so dua
- Mo, of, hanh phI, rau om, ngo gaI
TH!C HIÐN:
Ca rô Ia m sach bo mang, uop if muôI fIôu. Ðông so dua bo
nhuy, ru a sach. Cho if nuoc vao mo vaf nuoc côf. Ca rô chIôn vua
chin cho vao nôI nuoc du ng, nôm mo, nuoc mam, duong, nâ u sôI
nho Iua cho nuoc canh không du c. Nôm gIa vj vua du, cho bông so
dua vao nhac xuông. Cho hanh phI, rau om, muI fau, of caf
khoanh, if mo foI.
Nhiïì u taá c giaã 130
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐCH XAO IA CACH
Iâu Iâu ban co fhô fhay dôI khâ u vj bua an cho gIa dình, vo I
mon an nay ban so dom IaI su ngon mIông cho nhu ng nguo I fhân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 gr ôch sông
- Ia cach |co fhô fhay bang Ia Iôf)
- Ðua na o, bôf nghô, gung, of, Iac.
TH!C HIÐN:
Ðch Iam sach, chI Iây duI va fhân, chaf mIô ng fo uop muôI,
fIôu, bôf ngof dô khoang 10 phuf. Ðua gIa nao vaf Iây môf chon
nuoc côf, of bam nhuyô n. Iua Ia cach non ru a sach, caf soI vu a.
Chao dâu nong, cho if foI va of bam vao xao so, cho ôch vao
xao san IaI, cho bôf nghô frôn dôu sau do dô nuoc côf dua vao nâu
sôI. Thôm gIa vj cho vua an |muôI, duong, bôf ngof). Xao cho nuoc
côf dua sanh IaI fhjf ôch moI fhom, rôI cho Ia cach vao frôn dôu va
cho ra dIa rac if Iac rang Iôn maf. Àn no ng.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 131
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA TAI T!ONC CHIÐN X!
Ðây Ia mon co hình fhu c cung nhu huong vj hâp dân, râf
fhich hop cho nhu ng bua an gap maf hay môf ban nhâu. Chuc ban
ngon mIô ng.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 kg ca faI fuong
- Khô, chuôI, dua, rau ca c IoaI, banh frang va bun
TH!C HIÐN
Ca faI fuong sông Iam sach, bo mang ruôf, ngâm frong nuoc
muôI khoang 15 phuf cho ca bof nhof, dô rao nuoc va chIôn vang
dôu |cha o nhIôu dâu dô ca mau chin) va xu dop. Mon nay cuôn an
kom voI rau sông, banh rang va bun. Châm vo I mam nôm.
CHÐ ÐIÐ N MÀM NÐM:
Ðam nho dua |1/4 qua), of, foI rôI bo vao cho n mam nôm da
chung ca ch fhuy voI chuf duong, bôf ngof va if nuoc sôI.
Nhiïì u taá c giaã 132
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COI ÐÂ! CA IOC N!ONC
Co fhô ban nga c nhIôn khI bIôf ra ng ca cu ng Iam duoc môf
mon nôm. Hay fhu chô bIô n va fhuong fhuc, ban so fhây mon goI
nay cung kha hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 g ca Ioc
- 1 kg bâu
- Hanh fim, gu ng, ca rôf, rau ram, of, hanh phI, vung, chanh
TH!C HIÐN:
Ca Ioc Ia m sach, uop if muôI, fIôu frong 15 phuf, nuong bang
Iua fhan, ca chin fhì go Iâ y nac. Ðâu dô nguyôn vo, bo phân ruôf,
caf soI, nhu ng so qua nuo c sôI, vaf rao nuoc. Hanh fim caf khoanh,
gung caf nhuyô n ngâm dâm. Rau ram, ca rôf, of, caf soI, vung
rang va ng.
Trôn bâu, hanh fim, gu ng, ca rôf, rau ram voI nuoc goI cho
vua an, cho ra dIa, xôp ca Iôn frôn. RuoI fhôm môf if nuoc goI, rac
vung, hanh phI va of Iôn frôn, frang fri cho dop. Mon goI bâ u an
kom voI banh phô ng fôm va nuoc mam chua ngof.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 133
hffp://obooks.vdcmodIa.com
VIT NÂ! CHAO
Mon an nay kha hâp dân râf fhich hop cho môf bua fIôc. Vao
mua nay vjf baf dâu ngon ban co fhô dô dang chuâ n bj cho mon
an.
NC!YÐN IIÐ!
- 1 con vjf fo |1,7 kg), rua sach voI gu ng pha ruou, xa sach,
chaf mIô ng
- 4 vIôn chao frang
- 3 vIôn chao do
- 500 g khoaI cao, gof vo, caf mIông vua an, chIôn vang
- 1 bo rau muô ng nhaf bo Ia, Iây cong non
- Hanh foI, bam nho
- Ðâu ha o, dâu mo
- Nuoc dua fuoI
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op fhjf vjf voI muôI, fIôu, duong, hanh foI bam, dâuhao,
dâu mo va chao fan nhuyôn, dô ngâm gIa vj khoang 30 phuf. PhI
foI fhom, cho vjf vao xao san IaI. Cho nuo c dua, hâm fhjf môm.
TIôp fu c cho khoaI cao vao, nôm IaI gIa vj vu a mIông. Ðun cho dôn
khI nuo c frong nô I sanh IaI.
TH!ONC TH!C
Cho fhu c an ra Iâu hoac nôI dâf, dun Iua IIu rIu |dô gIu
nong). Ðung kom voI bun fuoI hoac banh mì, rau muông va chao.
Nhiïì u taá c giaã 134
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA SOT HÂP TR!NC
Ðây Ia môf mon an kha Ia va hâp dân. Ðan hay frô faI dô
fhôf daI ban bo hay nguo I fhân nho.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 gr ca huong, Iam sach, danh vâ y rua voI nuo c pha ruou
va muôI
- 100 gr ca hôI, caf haf Iuu
- 100 gr fhjf nguôI, caf haf Iuu
- 04 qua fru ng ga - muI, caf nho
- MuôI, fIôu, duong, ruo u frang.
TH!C HIÐN:
Ca huong Ioc Iây fhjf ca chua duôI va dâu. Phân fhjf ca caf
haf Iuu. Trôn hôn hop: fhjf ca, ca hôI, fhjf nguôI. Nôm muôI, fIôu,
duong, ruou fra ng, ngo. Trung ga danh fan, nôm muô I, fIôu,
duong.
Trôn chung voI chuf hôn hop fhjf ca va sang qua dIa, dom
hâp khoang 1 phuf. Ðaf mình ca va phân fhjf con IaI Iôn phân
fru ng vu a hâp va fIôp fuc hâp khoang 4 phu f.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 135
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA C!ON Ð!N
Tuong rang mon nay râf kich rich khI chô bIôn nhung fhu c fô
IaI râf don gIan, mon an nay so dom IaI khâu vj kha moI mo va
hâp dân frong nhung ngay ho nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- Ca qua: 700 g
- Ðun ga o: 500 g
- Ðanh da nom: 50 chIô c
- Rau sông, fhì Ia, hanh hoa
- Cung, foI, dâm, of
TH!C HIÐN:
Ca qua cao sach danh vây va nhof rôI du ng dao khia nhIôu
duong nho doc fhoo mình ca. Ðung môf chuf gIa vj uop dôu Iôn ca.
Ðu n caf nho.
Cu ng fuoI gof vo fhaI khu c rôI dâp gIâp. Hanh hoa nhaf rua
sach caf rIông phân co ng va Ia. Thì Ia, rau sông, nhaf, rua sach,
ngâm frong nuoc muôI Ioa ng, khI an fhì vof ra vây khô.
Ðun nuo c sôI cho fhì Ia va cong hanh vao chân chin vof ra rôI
cho gung vao dun. KhI nuoc sôI IaI cho ca vao Iuôc chin. TraI
mIông ba nh da nom ra cho vao môf chuf bun, vaI co ng ha nh, rau
sông, ca rô I cuô n fron Ia I. Iây môf Ia hanh buôc ho bôn ngoaI.
Cuôn ca an cu ng nuoc châm co pha dâm, foI, of vua an.
Mon an so ngon hon nô u fa gIu no ng ca frong suôf bua. Co
fhô fhay fhô ca qua bang IoaI ca if xuong kha c.
Nhiïì u taá c giaã 136
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!N KHO XAO CION
KhI da chan ngaf voI mon chac da nhâf Ia com fhì ban hay
fhu Iam môf mon bun dô fhay dôI khâu vj.
Nguyôn IIôu:
- 100 g bun khô
- 150 g fhjf Iuon ga hoac fhjf Ion fhan
- 100 g fôm fuoI boc vo
- 100 g dâu hu
- Of, foI, gu ng, Ia foI, rau muI, nuoc mam, dâm, duong dâu
an
TH!C HIÐN:
Ngâm bun frong nuoc nong gIa khoang 2 phu f, vof ra dô fhâf
khô nuoc. |Co fhô daf bun frôn gIây fhâm dô bun nhanh rao nuoc.
Ðâu hu fhaI con chì. Thjf ga |hoac fhjf Ion) bam nho. Tôm caf
dôI. Cu ng, foI, of bam nho. Ia foI fhaI khuc.
Cho dâu vao chao sâu dun nong gIa, cho bun vao chIôn gIon.
Iuu y o nhIôf dô cao bun râf nhanh gIon chI mâf fu 40 gIây dô n 1
phuf, nôu dô qua bun so chay don. Ðâu chIôn vang. Ðu n, dâ u dô
rao dâu, gIu âm dâu.
ChIôn bu n, dâu xong dô dâu ra khoI chao chI dô IaI môf if.
Cho gu ng, fo I, phI fhom, dô fhjf vao xao, môf Iuc cho fIôp fôm vao.
Hoa haI fhìa nuoc mam, haI fhìa fuong of, mô f fhìa dâm, duong va
môf if of bam nho dô vao chao fôm fhjf, dun sôI. Cho Ia foI vao
chao dao nhanh fay. Cuô I cu ng cho rau muI fhaI nho, dâu hu vao
dao dôu. Cho bun ra 4 dIa sâu Iong, mu c hôn hop xao Iôn frôn.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 137
hffp://obooks.vdcmodIa.com
I!OI VIT RANC M!OI
Ðây Ia môf mon an Ia ca vô khâu vj Iân nguyôn IIôu. Nôu
nha co fIôc, ban hay fhu chô bIôn mon nay, no so dom IaI su bâf
ngo cho fhu c khach.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g IuoI vjf, Ia m sach, fây voI ruou frang cho fhom
- Cu hanh bam nho
- Cung fhaI soI
- Of bôf
- HôI, dInh huong, fhao qua, quô
- Ðâu an, muôI, fIôu, duong, nuoc mam, hac xì dâu
TH!C HIÐN:
Cho hôI, dInh huong, fhao qua, quô vao chao rang fhom. Cho
vao môf fuI vaI sach, côf IaI Tha vao nôI nuoc, nâ u khoang 10
phuf, nôm nuo c mam, muôI, duong, hac xì dâu.
Cho IuoI vjf vao Iuôc khoang 15 phu f vof ra, dô rao
Xao cu hanh fhom, cho IuoI vjf vao rang khoang 2 phuf. IuoI
vjf san IaI Ia duoc, nôm muôI vua an |nôu fhich du ng hoI cay,
co fhô cho fhôm gung fhaI soI). Thuong fhuc: Xôp vjf voI fuong of
hoac muôI fIôu chanh.
Nhiïì u taá c giaã 138
hffp://obooks.vdcmodIa.com
C!T TIÐM NC! Q!A
IoaI canh fIôm nay kha bô duong ma cach chô bIôn cu ng
không qua kho. Ðan hay fhu frô faI Iâ n nay xom fhô nao cung
nhân duoc IoI khon va fhan phuc dây.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 con chIm cuf, Ia m sach dô rao
- 1 goI ngu vj huong
- 2 faI nâm dông cô, ngâm no môm
- 10 g dâu bo bo Iuôc chin
- 6 qua fao Tau, ngâm no
- 100 g cu nang
- 1000 dông kIm châm, ngâm no, Iây nhuy, fhâf nuf
- MuôI, duong, xì dâu
TH!C HIÐN:
!op cuf voI muôI, duong, xì dâu, ngu vj huong, dô khoang 1
gIo cho ngâm gIa vj
Ðâu nong, cho cu f vao chao chIôn vang |không cân chin), vof
ra, dô rao dâu
Cho cuf vao nôI, dô ngâp nuoc, nôm muôI, xì dâu, dun sôI, vof
bof. TIôp fuc dun nho Iua khoang 15 phuf, cho nâ m dông cô, cu
nang, fao fau vao, nâu dôn khI cuf môm, cho kIm châm, dâu bo bo
vao. Thuong fhu c: Cho ra baf an nong voI ba nh mì va muôI fIôu.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 139
hffp://obooks.vdcmodIa.com
VIT Q!AY TRON MÀNC
CuôI fuân rô I, ban co fhô caI fhIôn cho bua com gIa dình bang
mon nay. Tuy hoI fôn fhoI gIan môf chuf nhung bu IaI ca nha ban
so co duoc cam gIa c ngon mIông.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 con vjf |1,5 kg), Iam sach, dô rao
- 200 g mang fuoI, Iuôc chin
- 1 cong cân fây, fhaI khu c, fIa hoa haI dâu
- 1 cu ha nh fây, fhaI Iaf mong
- 1 cu ca rôf nho, fhaI soI
- Of sung fhaI soI
- 1 goI ngu vj huong
- Mâf ong
- Ðâu an, muôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op gIa vj voI muôI fIôu, duong, mâf ong, ngu vj huong, dô
khoang 3 gIo cho ngâm gIa vj XôI mo hay cho vao Io nuong chin
vang |co fhô mua vjf quay san nôu không co nhIôu fhoI gIan chuân
bj). Ioc vjf Iây nac, fhaI soI
Xôc ca rôf, cân fây, hanh fây, mang fuoI voI gIâ m, duong
khoang 1 gIo cho co vj chua. Trôn chung voI vjf quay, gIâm do,
muôI, duong va of fhaI soI
Thuong fhu c:
Cho ra dIa, frang fri of fIa hoa, don kom voI xì dâu.
Nhiïì u taá c giaã 140
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TOM RANC NC! VI
Ðây Ia mon an râ f bình dân nhung IaI duoc nhIôu nguoI ua
fhich, vây nhung ban không cân phaI bo ra qua nhIôu công su c
hay chI phi dô chô bIôn.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g fôm su, hay fôm dâf, chon fôm fuoI, Iam sach, dô rao
|co fhô bo dâu, duôI)
- 1 goI ngu vj huong
- Cu hanh bam nho
- ToI bam nho
- Hanh Ia fhaI khu c
- Of bôf, dâu an, nuoc mam, muôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op fôm voI gIa vj gôm: ngu vj huong, ha nh, foI, nuo c mam,
fIôu, duong, of bôf. Ðô if phuf cho fôm ngâm gIa vj
Ðâu no ng, xao foI fhom |không dô chay vang), cho fôm vao
xao voI Iua Ion, nôm IaI gIa vj vua an. KhI fôm san, do mình Ia da
chin, cho hanh Ia vao dao dôu. Thuong fhuc: Cho fôm ra dIa, frang
fri fhôm vaI nhanh rau mu I Ðon ko m dua Ioo, ca chua va fuong of
Mon fôm rang nay dung voI com no ng râf ngon
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 141
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA HO KHO ÐOI
Mon nay dung voI com no ng vua dâ m da vua hâp dân ma gIa
fhanh không qua cao.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 g ca hô, chI dung mình, bo dâu, fhaI khuc 7 cm
- ÐaI hôI, fIôu hôI, hoa fIôu, of khô, dInh huong
- Hanh Ia fhaI khu c
- Cung gof vo, fhaI Iaf
- Ðâu an
- Nuoc mam, muôI, fIôu, duong, xì dâu, hac xì dâu
TH!C HIÐN:
!op ca voI muôI, fIôu, dô khoang 2 gIo cho ngâm gIa vj Ðâu
nong, cho ca vao chIôn va ng Cho daI hôI, fIôu hôI, hoa fIôu, dInh
huong va o chao, rang fhom.
Cho fâf ca vao môf fuI vaI nho cu ng môf qua of khô, côf IaI.
Cho nuo c vao nôI, fha fuI ngu vj vao, nôm nuoc mam,muôI, duong,
xì dâu, hac xì dâu, dun 10 phuf cho ra mu I fhom. Tha ca vao, nâu
khoang 5 phuf, gIam Iua, cho hanh Ia va gung vao, nôm gIa vj, dun
can nuoc.
Nhiïì u taá c giaã 142
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CHÂN CA N!ONC NC! VI
ChI voI 15.000 dông, ban da co fhô chô bIôn duoc môf mon
nhâu kha hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!
- 10 chân ga fa, Iam sach, rua voI ruou frang va nuoc côf
gung cho fhom, dô rao
- 1 goI ngu vj huong
- Hanh, foI gIa nhuyôn, Iây nuoc côf
- Mâf ong, dâu an
- MuôI, duong, nuoc mam
TH!C HIÐN
Cho chân ga vao nôI, hâp khoang 10 phuf, Iâ y ra
!op chân ga voI gIa vj gô m: ngu vj huong, muôI, duong, nuo c
mam, dâu an, mâ f ong, nuoc côf ha nh, foI, dô khoang 5 gIo, fro dôu
chân ga cho ngâm gIa vj
Cho vao vI nuong, fhInh fhoang, du ng co phô f gIa vj Iôn chân
ga. Nuong cho dôn khI chân ga chin vang, co muI fhom.
TH!ONC TH!C:
Mon chân ga nuong ngu vj dung kom voI muôI fIôu chanh
Chân ga da duoc hâp, khI nuong so không bj khô.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 143
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐONC CAI ÐOC CHA
Sau khI chô bIôn, dô fao fhôm phân hâp dân cho mo n an ban
co fhô frang fri bông caI chua, saIad, ca chua ra dIa cho bông caI
chIôn Iôn frôn don nong
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 gr bông caI xanh, fach nhanh nho, rua sach ngâm nuo c
muôI Ioa ng, dô rao
- 150 gr ca fhac Iac
- 100 gr gIo sông
- Hanh foI bam nhuyô n
- Sôf ca
- Tuong o f
- MuôI fIôu, duong, nuo c mam, dâu mo
TH!C HIÐN:
!op muôI, fIôu, hanh, foI, nuoc ma m voI ca fhac Iac va quôf
doo, frôn hôn hop ca gIo sô ng boc quanh bông caI, chua cuôn bông.
Ðom chIôn vang. Iam sôf châm: phI hanh foI + 1 fhìa sôf ca + 1
fhìa fuong of + 1 fhìa dâu mo.
Nhiïì u taá c giaã 144
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÌ R!OI CA CH!A SOT
Mon nay nôn an nong, khI an hay frôn dôu. Nao moI ban
cu ng fhuong fhu c mon an cua dâf nuoc bôn bo Ðja Trung HaI.
NC!YÐN IIÐ!:
- 400 gr mì ông Y
- 1 cu ha nh fây
- 1 nhanh foI
- 400 gr ca chua, hung quô, gIa vj va môf if haf fIôu
CACH IA M
- Rua sach cac Ioa I rau cu, dô rao. Sau do hanh fây fhaI haf
Iu u, foI gIa naf, ca chua fhaI nho.
- Cho dâu vao chao dun, cho dâu sôI cho hanh fây va foI vao
dao dôu cho dôn khI hanh fây môm ra fhì cho ca chua, cho fhôm
vao chao if nuoc, nôm gIa vj du an rôI fIôp fuc dun sôI. KhI dun
chu y không dây vun va fhInh fhoang dao qua. Ðun cho dô n khI
nuoc can gân hôf, nuoc sôf frong cha o sôn sôf fhì faf bôp.
- Cho 3 côc fo nuo c vao cha o dun sôI rôI fha mì vao; dây vun
vao dun cho dôn khI mì môm ra fhì mo vun va fIô p fuc dun cho
dôn khI can nuoc. Ðao dôu cho soI mì so Ia I rôI dô mì ra ba f. RuoI
nuoc sôf, raI hung quô fhaI chI Iôn frôn va fhôm if haf fIôu.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 145
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÌ XAO TOM
KhI da chan vo I nhung mon an fhuong nga y ban co fhô fhay
dôI khâu vj voI baf mì xao nay va so fìm duo c su hâp dân cua mon
an.
NC!YÐN IIÐ!:
- 400 gr mì ông Y
- 350 gr dâu cô vo
- 500 g fôm IoaI vu a
- 1 cu ha nh khô, 1 qua of do, môf chon con ruou frang
- 300 g ca chua
- 1 fhìa ca phô duong
- 50 g pho maf
- Ðâu an va gIa vj
TH!C HIÐN:
- Iây 3 côc fo nuoc |khoang 3/4 Iif) dun sôI nuoc rôI cho mì
vao dôn khI môm fhì vof ra dô rao nuoc.
- Ðâu cô vo dom fha vao chao nuo c dang sôI, dun mo vung
khoang 3 phuf hoac cho dôn khI dâu chin môm fhì vo f ra rô va saf
nho dô bo dI Iop vo bôn ngoaI.
- Cho dâu vao cha o dun no ng, khI dâu nong cho fôm vao, nôm
gIa vj, da o dôu cho dôn khI fôm dôI mau do fhì dô ra dIa.
- Cho pho maf va duong vao chao dun cho dôn Iuc pho maf
fan ra fhanh môf hôn hop Iong fhì dô ra baf.
Nhiïì u taá c giaã 146
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cho hanh da fhaI Iaf mong vao chao dao dôu dôn khI môm
fhì cho of fhaI Iaf, ca chua fhaI nho va ruou frang vao dun cho dôn
khI ruou bay hoI gân hôf fhì dô pho maf o frôn, fôm va mì vao dao
dôu IaI cho nong sôf, nôm gIa vj vu a an.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 147
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÀM IOC
CIau châ f dam, huong vj dâm da, mam Ioc Ia mon an dac
frung cu a nguoI VIôf Nam ma cach chô bIôn IaI không kho.
NC!YÐN IIÐ!:
- 100 g mam Ioc, Iây phân fhjf nac, fhaI khu c 4 cm
- 200 g fhjf nac dam, rua sa ch, dô ra o, bam nhuyô n
- 50 g gung, gof vo, môf phân gIa nhuyôn uop voI fhjf, môf
phân fha I soI
- 1 qua of, fhaI Iaf
- 1 cu ha nh fim, boc vo, bam nho
- MuôI, fIôu, duong
TH!C HIÐN:
!op fhjf nac dam voI gIa vj gôm: gung, cu hanh fim, muô I,
fIôu, duong, frôn dôu, dô fhjf ngâm gIa vj 15 phuf.
Xôp fhjf nac dam va mam Ioc vao baf nho. Co fhô xôp xon ko
mam va fhjf, hoac xôp mam Ioc bôn duoI rôI cho fhjf Iôn frôn.
Rac fhôm if fIôu, vaI Iaf hanh fim, of, gu ng soI va hanh Ia
fhaI khu c Iôn frôn fhjf va mam Io c. Thuo ng fhu c: Ðu ng vo I com
nong, don kom dua chuôf va rau sông.
Nhiïì u taá c giaã 148
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÌ XAO THIT CA, HAT ÐIÐ!
Mì Y hIô n nay co ban râf nhIôu o cac sIôu fhj ban co fhô Iua
chon, du cac IoaI hình fhu khac nhau. Ða n hay fhu chô bIô n va
kham pha su hâp dân cua no nho.
NC!YÐN IIÐ!:
- 400 g mì ông Y
- Thjf Iuo n ga Ioc hôf xuong
- Haf dIôu, gu ng, hu ng quô , gIa vj va môf if dâu vu ng |nôu co
dâu oIIu fhì ca ng fôf)
- Ðâu du a
TH!C HIÐN:
Cho 3 côc fo nuoc |môI côc khoang ¼ Iif) vao chao dun dôI, rôI
cho mì vao. Thôm môf chuf gIa vj cho vua an, fIôp fuc dun sôI
khoang 2 dôn 3 phuf cho can nuoc rô I dô mì ra dIa.
Rua sach cac IoaI rau qua. RIông dâ u dua phaI fuoc bo xo va
ngaf fhanh fu ng doan. Cu ng gof vo, fhaI chI.
Thjf ga sau khI Ioc hôf xuong dom fhaI Iaf mong. Cho dâu
vao chao, cho dâ u sôI fha fhjf ga vao dao dôn khI mIông fhjf co
mau vang dôu fhì cho dâu qua, haf dIôu, gu ng, fhôm gIa vj du an
va fIôp fuc dun frong khoang 3 phuf nua, khI dun Iuôn dao dôu
fay. TIôp do dô mì vao chao dao dôu IaI fhôm khoa ng 1-2 phuf. Xuc
mì ra baf, bay fhôm môf if hu ng quô Iôn frôn. Mon nay nôn an
nong.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 149
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IÂ! RA!
KhI an, nuoc du ng phaI sôI ky, nhu ng Iân Iuof cac dô con IaI
vao nuoc Iâu chin faI Ia duoc. Mon nay an nong. Nô u an cay fhì
nôm sa fô vao nôI Iâu so dây mu I fhom.
NC!YÐN IIÐ!:
- Xuong ô ng: 400 g
- Ca chop: 1 con |500 g)
- Nâm huong: 100g
- KhoaI môn: 400 g
- CaI cu c, caI xanh: 500g
- ToI fây: 200 g
- Mì banh da: 400 g
- CIa vj, of, faI chua, dâu phu
TH!C HIÐN:
Xuong chaf khu c, nInh Iây nuoc ngof. Ca so chô sach, dô rao
nuoc.
Nâm huong ngâm no khia nho phia frôn mu nâ m fao hoa.
ToI fây caf khuc khoang 5 cm. KhoaI môn gof vo, caf fung mIông
vua pha I. CaI cu c nhaf bo rô, rua sach dô rao nuoc. Ðâu phu xaf
mIông Ion.
KhI xuong da nInh ky, gan dô nuo c du ng vao nôI Iâu. Ðun
nuoc du ng fhâf sôI, cho khoaI, ca vao dun fIôp. PhaI dô nôI nuoc sôI
IIôn fuc foI Iu c ca chin ky, khoaI mô m nhu Ia duoc. Ðo nâm huong,
foI fây, faI chua vao nôI Iâ u dun fIô p, nôm vua gIa vj, nôI nuo c co
vj ngof dâm, hoI chua Ia duoc.
Nhiïì u taá c giaã 150
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!A KHO CA CH!A
Ðây Ia mon man an cu ng voI com co vj chua, ngo f kha da c
bIôf.
NC!YÐN IIÐ!:
- CuI dua: 500g
- Ca chua: 100g
- Hanh fuoI, of qua
- CIa vj, nuoc mam, dâu an
TH!C HIÐN:
Ðua chon IoaI cu I dây vua phaI vì IoaI nay fhjf môm ma vân
fhom. Ðung dao hoac nao dô gof sach Iop vo cu ng bôn ngoaI, rua
sach rôI xaf dua fhanh nhung mIông vuông vua an. Ca chua chon
IoaI qua chin dôu, nhIô u bôf. Rua sach bo haf va xaf fhanh nhIôu
mIông mong. Hanh nhaf bo rô phân fhân frang caf khu c khoang 5
cm rôI cho nho, of fuoI bo haf fhaI fu ng mIông mong.
Cho môf fhìa dâu an vao chao, cho hanh vao phI fhom rôI cho
ca chua vao xao fhâf ky. KhI ca chua da nhu hôf fhì cho môf chuf
nuoc gIa vj, nuo c mam vao dao dôu rôI fruf dua vao om cung. Chu
y dô nuo c sôf Iu c dâu phaI ngâp du a. Cu dun nho Iu a nhu vây cho
foI Iu c nuoc can gân hôf, mIô ng dua nhuô m ma u do an bu n va
ngâm gIa vj Ia duo c. Trôn of va hanh fuoI va o rôI bac ra.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 151
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÀM Ð! Ð!
Thuc hIô n fhanh công mo n nay Ia du du phaI vua chin, gIo n,
huong vj mam fhom vua an. Chu c ban ngon mIông.
NC!YÐN IIÐ!:
-1 qua du du |500 g) vua chin foI, gof vo, rua sach, fhaI soI
|khoang 3 mm)
- 300 g mam ca com nguyôn con |chon IoaI ngon)
- Of hIôm fuoI, bam nho
- ToI gIa nhuyôn
- 50 g fhinh gao
- Chanh, duong
TH!C HIÐN:
Ngâm du du fhaI soI voI nuoc vôI khoang 30 phuf, vof ra, xa
sach nhIôu Iân, dô rao
Trôn ma m voI du du, of, foI va nua phân fhinh, dô mam
ngâm gIa vj 2 nga y.
KhI du ng, cho Iuo ng ma m vua du dung ra dIa, frôn fhôm môf
if nuoc côf chanh fuoI, duong cho vua mIông. Ra c fhôm if fhinh
gao Iôn frôn mam. Thuong fhuc: Ðu ng voI com hoac bun, don kom
rau sông cac IoaI.
Nhiïì u taá c giaã 152
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IÂ! ÐÐ
Iâu Ia mon an fhich hop cho nhu ng bua an quây quân gIa
dình, nguoI fhân. Nhâf Ia Iâu dô, co fhô Iam mon nhâu IaI raI fhâf
fhu vj cho buôI ga p maf.
NC!YÐN IIÐ!:
- Xuong ô ng: 1 kg
- Thjf dô nac: 500 g
- Ðâu phu: 5 bìa
- Ðap caI: 1 kg
- Ca rôf, cân fây: 200 g
- Mì banh da: 500 g
- CIa vj, sa fô
TH!C HIÐN:
Xuong ông rua sach, dâp gIâp, rô I cho va o hâm ky dô Iây
nuoc ngo f Iam nuoc dung. NInh xuong cân vof bo nhu ng bof nôI
phia frôn maf nuoc dô fhâf frong.
Thjf dô fhaI fha nh nhu ng mIông mong, rông ban, uop voI
môf chuf sa da dâp gIâp, uop gIa vj. KhI fhjf ngâm fhì cuôn fha nh
nhung phân nho, bay gon Iôn dIa.
Ðap caI xaf fhanh nhu ng mIông vuông, nho vua phaI, rua
fhâf sach, dô rao nuoc. Ca rôf gof vo fhaI soI, cân fây nhaf bo rô,
xaf khu c. Mì banh da ngâm nuo c 15 phuf cho mô m. Ðâu phu xaf
mIông Io n bay ra dIa. KhI dung, nôm gIa vj vao nôI nuoc cho fhâf
vua, bo sa fô vao nôI nôu fhich an cay rôI fruf nuo c ra nôI Iâu daf
gIua ban. KhI an, Iân Iuof nhung fu ng fhu môf vao nôI nuoc du ng
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 153
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhâf sôI dô nhung chin môm, fhâm dâm vj ngof cu a nuo c dung Ia
duoc.
NôI nuoc dung so ngon hon nôu ban cho vao vaI cu khoaI
môn.
Nhiïì u taá c giaã 154
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NÐM CA KIÐ! TR!NC HOA
Mon an nay kha dac bIôf, ban hay kham pha nhung huong vj
kho quôn nho..
NC!YÐN IIÐ!
- 150 g fhjf ga |không co xuong, da)
- 50 g nâm huong
- 150 g caI frang |không Iây phân Ia)
- 100 g Ia chanh
- Ðanh frang IoaI ngon, bôf mì, haf fIôu, dâu vu ng, bôf dâu
van, duo ng, dâu an.
TH!C HIÐN:
Thjf ga rua sach, dô rao nuoc va fhaI haf Iu u, uop fhjf ga voI
chuf haf fIôu, dâu vu ng, duong, bôf dâu van va gIa vj vua an. Ðô
ngâm 10 phuf. Ngâm nâ m huong frong nuoc âm cho môm, vof ra
vaf kIôf nuoc va fhaI nho. CaI frang rua sach, caf vaf mong rôI cho
vao chao dao qua voI môf chuf dâu an. Mu c ra dô rao nuoc.
Cho 2 fhìa dâu vao chao, dô fhjf ga vao xao qua. Nhac chao
fhjf ga ra bôp, cho nâm huong, ca I frang va Ia chanh fhaI chI vao
frôn dôu. Sau do, cho hô n hop vao rô, dô rao nuoc Iam nhân nom.
Pha bôf mì voI chuf nuoc, dô rIông. Cuôn if nhân vao môf
chIôc ba nh frang, goI chaf fay, dung môf chôI quof nho fhâm vao
baf bôf mì va quof dôu Iôn chIôc nom.
Chao dâ u fhâf nong, ran ngâp dâ u cho dô n khI nom chin
vang dôu, vof nom ra dIa, caf mIô ng va du ng voI nuoc mam pha
gIâm duo ng.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 155
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH CA CHIÐN ÐO
KhI gIa dình co khach, ban muôn danh nhIôu fhoI gIan fro
chuyôn, dông fhoI vân chIôu daI ban bo mo n ngon, fhì dây Ia mon
an fhich hop cho ban.
NC!YÐN IIÐ!
- Canh ga: 4 caI;
- Ðo: 2 muông;
- ToI xay: 2 muông;
- Ðôf bap: 50g;
- Cu hanh, ca chua, saIad Ða Iaf
Thuc hIô n:
Canh ga Iam sach, chaf dôI, uop 1/2 fhìa cafo muôI, 1/2 fhìa
cafo fIôu dô khoang 15 phuf, san do Ian canh ga qua bôf bap.
ChIôn ca nh ga vao chao dâu nong, khI canh ga vang dôu fhì vo f ra.
PhI foI voI bo, sau do cho canh ga da duoc chIôn va ng dôu vao, fro
canh ga dôu fay cho dôn khI fhâm hôf bo Ia duoc
Trang fri ca nh ga chIôn bo bang cu hanh, ca chua, saIad
xung quanh. Mon nay an voI muôI fIôu chanh.
Nhiïì u taá c giaã 156
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HOA ÐÍ NO
Sau khI chô bIôn ban hay xôp fung bông bi ra dIa, co fhô Iof
fhôm caI xoong bôn duoI. Mon nay co fhô du ng kom voI nuoc fuong
of.
NC!YÐN IIÐ!:
- 71 bo hoa bi Ion, chon dôu nhau, nhaf bo nhuy, boc so vo,
rua sach bôn frong, dô rao.
- 100 g fhjf nac dam rua sa ch, dô ra o, bam nhuyô n.
- 100 g ca fhac Iac.
- Cu hanh fim bam nhuyô n.
- Hanh Ia Iây gôc.
- MuôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
!op fhjf bam voI gIa vj gô m: muô I, fIôu, duong, cu hanh fim.
Quôf doo ca fhac Iac voI gôc hanh Ia, muôI fIôu, duong.
Trôn fhjf voI ca fhac Iac, vo fhanh fu ng vIôn nho vua an.
Ðôn vIôn nhân vao bông bi.
Ðun nuo c fhâf sôI, cho bông bi dô n fhjf va o hâp cach fhuy.

MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 157
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COM THAI C!C
Nhìn dIa com sInh dông boI mau sac va ca ch frình bay da
fhây hâp dân. VoI mon an nay ban so fao duoc su bâf ngo cho fhu c
khach.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 chon com frang, 2 Iong do frung muôI, 1 cu ca rôf, caf nho.
- 100 gr fhjf nguôI, caf nho.
- 50 gr nâm rom, caf nhuyôn.
- 50 gr cu caI man, 1 nhanh gung, bam nhuyô n.
- 100 gr caI bo xôI, caf nhuyôn.
- MuôI, dâu an.
CH!ÂN ÐI:
Com nâu san dô nguôI.
Iong do fru ng muôI rua ruou frang, cho dâu vao hâp chin,
fan nhuyôn. Cu caI man ngâm nuoc 30 phuf vaf rao, caf nhuyô n.
TH!C HIÐN:
- Mau vang cam: Xao ca rôf, 1/2 nâm rom, 1/2 cu ca I man, 1/2
fhjf nguôI, 1/2 com vao dao dôu. CuôI cung cho Iong do frung muôI.
Nôm vua an.
- Mau xanh: Xao nâm, cu caI, fhjf nguô I va com con IaI rôI
cho bo xôI, nôm môf chuf vua an.
Nhiïì u taá c giaã 158
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TRÌNH ÐAY:
Ðo môf mIông gIây co dô cong hình chu S, xoI com mau vang
cam ra dIa, dung fo gIây frôn op vao com fao dô cong. Phia bôn
canh cho com ma u xanh. HaI mau com so fao fhanh môf vong fron
fhaI cuc. Caf môf khoanh ca rôf va dua Ioo |chI Iây vo xanh) cho
vao vj fri cua haI châm fron frôn haI mau dôI xung.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 159
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH MÀNC NÂ! CHÂN CIO
Ðaf canh mang Ia fhu không fhô fhIôu frong mâm com ngay
Iô, fôf, hay bua gIô . Ðây duoc coI Ia mon an fruyôn fhông cua nguo I
mIôn Ða c.
NC!YÐN IIÐ!:
- Mang khô: 300 g.
- Chân gIo: 1,5 kg.
- Môc nhI, hanh fuoI.
- CIa vj, mì chinh.
TH!C HIÐN:
Mang khô ngâm frong nuo c gao 8-10 fIông dô mang no hôf,
dom nhaf caf bo phân gIa , rua IaI fhâf sach, sau do dom Iuôc ky
bang nuoc Ia. Thay nuoc Iuôc khoang 2-3 Iân cho foI Iuc nao nuoc
Iuôc không co n mau vang sâm nua Ia duoc.
Chân gIo cao rua sach, cha f fung mIông fo cho vao nuoc Ianh
nInh fhâf ky.
Môc nhI ngâm no, nhaf caf bo chân.
Hanh fuoI caf bo rô, phân cu fra ng caf khuc daI rôI cho fhoo
chIôu doc. Phân cong caf fhanh khu c vua phaI.
Cho môf chuf mo vao chao, phI fhom hanh. TIôp do, cho
mang da chuân bj fu fruo c vao xao cung môf chuf gIa vj dô mIông
mang dâ m da.
KhI mang da ngâm gIa vj fhì cho chung va o nôI chân gIo
nInh fIôp cho foI Iuc ca haI mon fhâf môm Ia duoc.
Nhiïì u taá c giaã 160
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI an, cho hanh cho doc va môc nhI vao dun sôI khoang 3
phuf. TIô p do, cho hanh cong va nôm gIa vj vu a an. ChI khI nao an
ban hay dun nong IaI canh va cho ha nh.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 161
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA NÂ! ÐONC
MIông fhjf ga môm ngof ma không naf, nuoc fhjf dông va
frong, nhu vây Ia ban da fhanh công voI mo n an nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- Ca maI fo: 1,2 kg.
- Ðì Ion: 150 g.
- Hanh khô, gIa vj, haf fIôu.
- Ðâu an, nâm, ca rôf.
TH!C HIÐN:
Ca Iam sach, mô bo nôI fa ng rua fhâf sach, dô rao nuoc, rôI
chaf fha nh mIông vua an, uop gIa vj khoang 15 phuf cho ngâm.
Ðun dâu an nong gIa rôI cho fhjf ga vao xao qua, sau do dô
nuoc sôI vao xam xap ga dun nho Iua.
Ðì cao sach Iông, fhaI mIô ng fo bang bao dIôm, cho vao nInh
cu ng ga. KhI bì va ga da chin mô m fhì vof bo bì, ga fhì ru f bo
xuong.
Nâm cho n 2-3 chIôc dop, ngâm no, rua sach, ca rôf gof vo fIa
hoa fhaI mong. Ðay nâm va ca rôf xuô ng day baf rôI cho fIôp fhjf
ga Iôn phia frôn. Nuoc nInh ga nôm fhâf vua ma m muôI, fhôm
chuf haf fIôu vao rôI dô ngâp Iôn ga. Ðô nuoc nguô I rô I daf baf fhjf
vao frong fu Ianh cho dông.
KhI an, up baf fhjf ra dIa rôI xaf fhanh fu ng mIô ng nho vua
an.
Nhiïì u taá c giaã 162
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!OP ÐÀNC NHOI THIT
Mon an nay vua dâm da va IaI gIau châf dInh duo ng va co Io I
cho su c khoo. KhI an caf ra fung mIông.
NC!YÐN IIÐ!:
- 5 fraI muop dang.
- 200 g fhjf nac dam.
- 200 g ca fhac Iac.
- Hanh fây môf cu nho.
- 1 Ion bu n fau.
- 2 nâm moo, hanh Ia.
- Nuoc mam + muôI + duong + bôf ngof.
TH!C HIÐN:
- Muop dang: Iua fraI co mau xanh dâm, gaI no fo fhì if dang
- Ðung dao bon rach bôn hông fraI muop dang, Iây hôf hôf,
ngâm voI nuoc co pha môf chuf muô I, 15 phu f sau vof ra, dô rao.
- Thjf na c dam: Ðam nhuyôn.
- Ca fhac Iac: Quôf IaI cho daI.
- Hanh fây: Caf hôf Iuu nho.
- Ðun fa u: Ngâm môm, caf nho.
- Nâm moo: Ngâm no, caf soI nho.
- Ðun môf nôI nuoc sôI co pha muô I + duo ng, fru ng so muop
cho bof dang, vof ra, xa nuoc Ianh, dô rao.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 163
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Trôn fhjf + ca fhac Iac + hanh fây + nâm moo + bun fau +
muôI + bôf ngof + fIôu + duong vua an.
- NhôI hô n hop frôn vao fraI muop dang, mIôf cho mjn.
- Ðung môf cong hanh frung so quân quanh fraI.
- Xôp muop dang vao nôI. Cho dây nuoc, hâm muop cho môm.
- Muôn ngon hon fhì cho fhôm xuong dô hâm co châf ngof.
Nhiïì u taá c giaã 164
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TAI ION NCÂM CIÂM
Thjf faI vua an, frang gIon, fhom ngon. KhI fhuong fhuc mon
an nay ban so ca m nhân duoc vj Ia mIông, không bj ngan ma hâp
dân vô cung.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 Iô faI hay mu I Ion.
- 1 Iif gIâm.
- 10 cong hanh Ia.
- 1 muông ca phô phon chua.
- 50 g duong frang.
- 50 g muôI.
- 3 fraI of do.
- 1 cu foI.
- 1 fraI dua fuoI.
TH!C HIÐN:
- Thjf cao rua sach, caf mIông fo |1 Iô faI chIa Iam 4).
- Nâu nuoc fhâf sôI |1 Iif nuoc) cho phon chua hoa fan, Iuôc
fhjf chin nhung không mô m.
- Vof ra, ngâm ngay vao nuoc Ia nh.
- Phon chua |1/2 muông ca phô) ngâm vao môf fô nuoc cho
fan, rua nhôI fhjf cho fhâf sach xa IaI nuo c Ia cho fhâf sach.
- ToI xaf Iaf mong, hanh Iây gôc frang caf khuc fIa haI dâu
|daI môI khuc 3 cm), of xaf soI hay fIa hoa nho.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 165
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Xôp fhjf vao koo dô foI, hanh, of o day va frôn maf fhjf, gaI
IaI.
- Nâu sôI gIâm, nuoc dua, muôI, duong vua an Ioc sach chô
vao koo ngâm môf fuân Ia duoc.
Chu y: Koo phaI Iuôc ky ca nap dô franh hIôn fuong môc
frang frôn maf fhjf. Nuoc gIâm chô ngâp fhjf va cach mIông koo 1
cm.
Nhiïì u taá c giaã 166
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!N RIÐ! C!A
Nhu ng fhu c phâm phu kom fhoo bun rIôu Ia dâu phu ran
hoac ôc buou Iây nac Iam sach, fâm uop muôI fIôu, hanh fa, xao
chin. Tôm khô fhuong cho fhôm cho ngof nuoc rIôu; fru ng ga danh
vao dô Iam fhôm IoaI rIôu vân duoc goI Ia rIôu fru ng..
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g cua dông.
- 1/2 Iif nuoc.
- 120 g ca chua chin.
TH!C HIÐN:
Cua Iam sach, boc vo yôm, go maI, nao Iây gach frong maI dô
rIông. CIa fhâf naf hoac xay fhâf nhuyôn cua, bo maI. Nôu Iây maI
nuoc so don.
Hoa cua xay voI nuoc, dô fhâf Iang, gan Iây nuoc cua, bo xac.
Ca chua caf doc Iam fam; phI fhom if dâu voI hanh fa bam, nôm
vao chuf muôI, fIôu, if bôf ngof fuy khâu vj, xao chin môm ca.
Hoa fan if mo vaf voI nuoc Ioc dô rIông. Ða c nôI nuo c cua Iôn
bôp, cho ca xao va o. Nâu nho Iua, khI fhây nuoc vua chom sôI, ha
Iua xuông ngay dô nuoc chI sôI vang hoI, rIôu so kôf IaI fu fu va nôI
Iôn. Nôu dô sôI bung, rIôu không kô f IaI duoc. KhI fhâ y da kôf rIôu
day va nuoc frong, fuy khâu vj nôm vao if mam fôm, nuo c mam,
nuoc mo, muôI... cho nuo c rIôu dâm da, hoI co vj chua nho.
Xao if dâu voI hôf dIôu mau, vof bo hôf dIôu, cho vao if hanh
bam. Cho phân gach cua vao xao chin, nôm chuf fIôu muô I. Truf
phân ga ch xao va o nôI rIôu. CIu nong frôn bôp voI Iua nho. ChIa
bun ra fô, muc rIôu nong vao, rac fhôm ha nh ngo, hanh fây xaf
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 167
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nho. Ðon kom rau muông cho, bap chuôI bao, gIa, quô, ngo gaI,
kInh gIoI. Mam fôm nguyôn châf, nuoc mam, chanh of fuoI caf Iaf.
Nhiïì u taá c giaã 168
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA CHIÐN IA Ð!A
Nhu ng mIông ga ran va ng ruôm, fhom phuc mu I Ia dua va
cac gIa vj fao ngay su ngon mIông cho fhu c kha ch. Hay cu ng
fhuong fhu c mon an dac bIôf nay nho.
NC!YÐN IIÐ!:
- ¼ con ga |Iây ca duI Iâ n Iuon), rua sach, Ioc hôf xuong, fhaI
mIông ba ng 4 dôf fay.
- Ðôf nghô.
- 200 mI sua fuoI.
- Ia dua, rua sach, Iau khô.
- MuôI, duong.
TH!C HIÐN:
!op fhjf ga voI gIa vj gôm bôf nghô, muôI, duong, sua fuoI.
Ðan nôn uop fhjf fruoc, cho vao fu Ianh, dô fhjf ngâm gIa vj
khoang 1 ngay |nôu vôI, chô bIôn ngay cu ng duoc, nhung mIông
fhjf chua ngâm su a, so if boo hon.
Cho môI mIông fhjf ga vao môf Ia dua, goI Ia I.
Ðâu fhâf nong, cho ga vao chIôn dô n khI Ia dua vang gIon Ia
ga chin |chIôn nhIôu dâu voI Iua frung bình).
Vof ga ra, dô rao dâu |hoac cho Iôn gIây fhâm dâu).
TRÌNH ÐAY:
Xôp ra dIa, frang fri vaI Iaf ca chua.
Ðu ng no ng voI muôI fIôu chanh.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 169
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IÂ! THIT ÐO
Ða cuôI fuân rô I, ca gIa dình so IaI quây quân dô fhuo ng fhu c
nhung mon an do chinh ban nâu. Môf nôI Iâu so Ia mon qua kha
fhu vj cho nguoI fhân.
NC!YÐN IIÐ!:
- Thjf bo fhan: 600 g.
- Xuong Ion: 1 kg.
- Ðâu phu: 5 bìa.
- Ca chua: 300 g.
- Rau caI ngof, caI cu c, rau cân: 1,5 kg.
- CIa vj, gung.
TH!C HIÐN:
Xuong Io n rua sach chaf khuc Ion. Ðun sôI nuoc, cho xuong
Ion vao, khI nuoc sôI bung fhì fruf dô nuoc do dI, cho nuoc Ia nh vao
nInh fIôp dô Iây nuoc dung. KhI nInh không dây vung dô nuoc fhâf
frong.
Thjf bo fhaI Iaf mong ngang fho rôI fâm cung voI gIa vj va
gung |gof vo) bam nho. Ca chua rua sach, caf bo num rôI fhaI
mIông vu a an. Ðâu xaf mIông vuông, rau ca I cu c, caI ngof, rau cân
nhaf rua sach va dô rIông fung IoaI. Rau caf fhanh fu ng khuc
khoang 15 cm. Hanh hoa phI fhom rôI cho of vao chung.
KhI an, dô nuo c dung sang nô I Iâ u, nôm fhâf vua gIa vj rôI
bay cac fhu Iân Iuof cac dIa dô moI nguo I co fhô fu nhu ng an. KhI
nuoc voI cân chô fhôm nuoc du ng dô du an. Sau khI an nhu ng dô
frôn co fhô fhôm môf chuf mì vao nôI Iâu dô an cho chac bu ng. Co
fhô cho of chung vao fhang nôI nuoc dung hoac dô rIông.
Nhiïì u taá c giaã 170
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HOA KIM CHÂM XAO
Ðu ng nghI rang hoa không fhô Iam mon an, voI nhu ng bông
kIm châm ban co fhô chô bIôn duoc môf mon kha dac sac va hâp
dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 100 g kIm châm ngâm no, rua sach, dô rao.
- 200 g fôm dâf fuoI, rua sach, boc vo, bo chI don, cha muô I,
xa sach, dô rao.
- 250 g bao fu ca ba sa, ra dông, fru ng so voI nuoc sôI, vof ra,
dô rao.
- Hanh Ia fhaI khu c.
- ToI, cu hanh fim bam nhuyôn.
- MuôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
!op fôm voI hanh fim, muô I fIôu, duong, dô fôm ngâm gIa vj
10 phuf.
PhI foI fhom, cho bao fu ca ba sa vao xao, nôm nuo c fuong,
muôI, duong, fIôu.
Chao nong, cho dâu va foI vao phI fhom, dô fôm vao xao voI
Iua Io n, cho fIôp kIm châm vao xao, dao dôu. TIôp fu c cho bao fu ca
vao chao, frôn dôu, nôm IaI gIa vj vu a an. Thuong fhu c: Cho ra dIa,
rac fhôm môf if fIôu va hanh Ia Iôn frôn. Ðu ng nong voI nuoc
fuong.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 171
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CHA CIO !YÐN !ONC
Ðan muô n fhô hIô n faI nâ u an cua mình voI nguo I fhuong fhì
dây Ia môf mon kha Iy fuo ng. Chu c ban fhanh công.
NC!YÐN IIÐ!:
+ Nhân ngof: 1 cu khoaI fây caf haf Iuu, 1 cu ca rôf, caf haf
Iu u, 2 fraI chuôI su, caf haf Iuu, 50 gr dâu PofIfpoIs, Iuôc chin,
ngâm nuoc Ianh, 3 fhìa xôf mayonnaIso, 1 fhìa sua dac co duong.
+ Nhân man: 100 gr fôm su, rua sach boc vo Iây gân Iung, caf
haf Iuu, 100 gr cu nang, caf haf Iuu, 100 gr mang fuoI, caf haf Iu u,
5 faI nâm dông cô, rua sach ngâm môm caf bo chân nâm, caf haf
Iu u; 50 gr fIôu hô f fuoI, fach hôf hanh Ia, caf nho. 1 fhìa muôI, 1
fhìa duo ng, vo banh bia, fuong ca chua, fuong of, dâu an.
TH!C HIÐN:
Trôn dôu fâf ca phân nhân ngof va du ng vo banh hoanh
fhanh cuôn cha gIo co dang hình vuông. Trô n dôu phân nhân ngof
va dung vo hoanh fhanh dô cuôn cha gIo co hình fro n. Tha cha gIo
vao dâu chIôn vang.
TH!ONC TH!C:
Cha gIo ngof du ng chung voI fuong ca chua, cha gIo man
dung chung voI fuong of.
Nhiïì u taá c giaã 172
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO N!ONC CHANH VA ÐO
Ðô chuâ n bj cho 8 nguoI an ban so mâf khoa ng 2 fIông dô chô
bIôn. HoI Iâu môf chuf nhung mon an nay kha hâp dân nôn hay
kIôn frì nho.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 kg suon bo.
- 3 fop foI, dâp gIâp.
- Ðâu ôIIu.
- TIôu gIa so.
TH!C HIÐN:
Tâm fhjf bang dâu ôIIu. Xaf fIôu va foI vao fhjf.
Ðan fhan hông quanh duoI xoong hu ng nuoc fhjf voI dô kha
nong, daf phân mo suon ngua frôn vI, duoI Ia xoong hu ng ha fhâp
xuông rôI nuo ng dôn Iu c fhuoc do chI 700 dô C Ia co faI |frong
khoang 120 phuf), hoac chin ky |khoang 135 phuf).
Iây suon ra dô do 10 phuf rôI hay chaf, don ra an voI bo.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 173
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HOA CAI XAO NÂM, CHAO
Mon hoa caI xao nâm, chao Ia môf frong nhu ng mon chay râf
ngon va hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g caI ngof co hoa, nhaf phân non, ngâm rua sach, dô
rao.
- 4 vIôn chao frang, fan nhuyôn, nôm duong vua an.
- 200 g nâm bao ngu, ngâm voI nuoc muôI pha Ioang, xa sach,
xo dôI, vaf bof nuoc, dô rao.
- ToI bam nhuyôn.
- Ðâu mo.
- MuôI, fIôu, duong, nuo c fuong.
TH!C HIÐN:
Chao no ng, cho dâu va foI vao phI fhom, cho nâm vao xao so,
nôm nuo c fuong, muôI, duong, dâu mo, vua an, cho ra dIa. PhI foI
fhom, xa o caI, fIô p fuc cho chao vao, dao nhanh fay voI Iua Ion.
Cho nâm vao, frôn dôu, faf bôp.
TH!ONC TH!C:
Cho fhuc an ra dIa, rac fhôm if fIôu, dung no ng voI com cung
nuoc fuong of.
Nhiïì u taá c giaã 174
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐONC HÐ XAO SO I!A
Ðông ho gIu duo c mau xanh gIon. So Iua vua chin không daI.
Huong vj fhom, vua mIông. Ðo Ia yôu câu fhanh phâm cua mon
xao nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 g so Iua da fach vo, rua voI muôI, xa sach, dô ra o.
- 200 g bông ho, nhaf Iây phân non, fhaI khu c 4 cm, rua sach,
dô rao.
- ToI bam nho.
- MuôI, fIôu, duong, nuo c fuong.
TH!C HIÐN:
Chao nong, cho dâu va foI vao phI fhom, cho so Iua vao xao,
nôm muôI, fIôu va if duong |vì fhjf so Iua râf ngof).
So Iua vua chin foI, faf bôp |không nôn dun Iâu vì fhjf so so
daI va ra nhIôu nuoc).
Chao no ng, phI foI fhom, cho bông ho vao xao, nôm muôI,
nuoc fuong, fIôu duong. Ðông ho chin faI, faf bôp, cho so Iua vao,
frôn dôu.
TH!ONC TH!C:
Cho ra dIa, rac fhôm if fIôu, du ng no ng voI com va nuoc
fuong of.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 175
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IÂ! CA Q!A
Cu ng nhung nguoI fhân quây quân bôn nôI Iâu vua noI
chuyôn vua xuyf xoa fhuong fhuc mon an do fu fay mình chô bIôn
fhì co n gì fuyôf hon nua.
NC!YÐN IIÐ!:
- Ca qua: 1 kg.
- Ðâu phu: 5 bìa.
- Nâm huong, nâm fuoI: 300 g.
- Rau caI ngof, caI cu c, cân fa: 1,5 kg.
- CIa vj, fhì Ia, ha nh hoa, gung fuoI, faI chua.
TH!C HIÐN:
Ca Iam sach, Ioc fhjf dô rIông, xuong va dâu dô nInh Iây nuo c
ngof Iam nuoc du ng. Phâ n fhjf ca Iang fhâf mong rôI uop cung
môf chuf gIa vj, gung fuoI.
Hanh hoa Iây phân fhân frang. Thìa Ia nhaf bo rô, caI cu c,
rau cân, caI ngof nhaf rua sach, ca f khuc. Nam nha f rua sach, dô
nâm huong ngâm no, caf bo chân, khia phân mu nâ m dô bay cho
dop. Ðâu phu xaf fhanh nhung mIông nho vu a an.
KhI nuoc dung da nInh ky, Ioc bo xuong, fru f phân nuoc da
Ioc sang nôI Iâu, nôm gIa vj cho fhâf vua. Iâ y vaI mIông faI chua
rua sach rôI fha vao nôI nuoc dung dô co vj hoI chua Ia duoc. Ca
xôp ra dIa va rac Iôn frôn môf chuf haf fIôu. Cac fhu con IaI xôp
fhanh fu ng goc rIông dô xung quanh.
Cân Iuôn dô nuoc nhung fhâf sôI nhu vây ca moI ngof va
không bj Ianh. Mon Iâu ca so ngon hon nhIôu nôu cho fhôm vao
dây môf vaI Iaf of fuoI.
Nhiïì u taá c giaã 176
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÀM H!Ð XAO THIT
Mam ruô c Huô Ia môf frong cac nguyôn IIôu co fhô chô bIôn
fhanh nhIôu mon an hâp dân. Mon nay an nong hay nguôI dôu
ngon, boI huong fhom dac frung cu a no. Ðan co fhô an kom voI rau
sông dô fhây vj ngof maf noI dâu IuoI.
NC!YÐN IIÐ!:
- 100 gr mam ruôc ngon.
- 20 gr sa bao hoac bam nhuyôn.
- 10 gr of bôf.
- 200 gr fhjf ba chI hoac nac fhan.
- ToI, dâu an, duo ng.
TH!C HIÐN:
ToI bam nhuyôn
Thjf rua sach, dô rao. Nôu Ia fhjf ba chI fhì fhaI mIông nho,
nôu Ia na c fhan fhì bam nhuyôn, fu y so fhich cua ban.
Chao no ng, phI foI fhom, cho fhjf vao xao dôn khI san IaI.
TIôp fu c cho sa, of, dao dôu fay dôn khI co muI fhom cua sa.
Cho ma m ruô c vao dao dôu, fhôm duong cho vua an.
Trôn hôn hop frôn Iua nho khoang 10-15 phuf.
TRÌNH ÐAY:
Truf ma m xao ra dIa cu ng vaI Iaf of mong phia frôn. Co fhô
fhôm vaI Ia rau sô ng hoac dua chuô f caf Iaf mong quanh vanh dIa.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 177
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NOM M!OP ÐÀNC
Hay khaI vj bang dIa nôm nay, ban so kham pha ra su hâp
dân rIông bIôf cu a mon an chô bIôn fu cac IoaI rau cu qua.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 g muop dang, cho dôI, bo ruôf, rua sach, dô rao. ThaI Iaf
mong, ngâm nuoc muôI, vaf fhâf rao.
- 1 cu ca rôf, rua sach, fhaI soI vaf rao.
- 1 cây mì can.
- 100 g khoaI Iang fhaI soI.
- Chanh, of.
- Rau ram, nhaf Ia, rua sach, fhaI nhuyô n.
- MuôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
RIm mì can voI nuoc fuong |phân gIa vj gôm: nuoc fuong,
muôI, fIôu, foI) xo fhanh soI. Ðan co fhô fhay fhô bang fhjf ga xo.
Cho khoaI Iang fhaI soI vao xung hâ p chin.
Trôn dô u muop dang, ca rôf, môf nua phân rau ram, Iac
rang, nuoc côf chanh, muôI, duong, of. Ðô 10 phuf. Cho mì can va
khoaI Iang vao frôn chung.
TH!ONC TH!C:
Cho nôm ra dIa, rac rau ram, Iac rang. Ðu ng voI nuoc mam
foI of chua ngof.
Nhiïì u taá c giaã 178
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐÂ! PH! MÀM TOM
ÐôI Iu c ban muô n an môf mon gì do fhanh dam nhung vâ n
hâp dân fhì dây Ia fhu fhich hop nhâf, dac bIôf Ia frong cac bua
nhâu.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 mIông dâu phu Ion, ru a so |cân rua nho fay vì dâ u râf dô
vo), fhaI mIông vuông.
- 3 fhìa mam fôm Ðac.
- Rau fia fô, rau kInh gIoI, nhaf Ia, ru a sach dô rao.
- ToI bam nho.
- Of bam.
- Chanh, duong.
TH!C HIÐN:
Cho Iuong dâu vu a phaI va o chao. Ðâu nong, cho dâu vao ran
so. MIông dâu hoI cu ng, vof ra |nôu fhich an gIon, cho dâu ngâp
xâm xâp mIông dâ u, fro dôu, khI dâ u phông vang, vof ra). Cho dâu
vao gIây fhâm dâu, fap bôp.
Cho foI, of vao mam fôm, vaf chanh cho mam nô I bof, danh
fan dôu. Cho fhôm vao môf if duong, nôm vua mIô ng.
TH!ONC TH!C:
Xôp Ia fia fô ra dIa, xon ko voI Ia kInh gIoI, xôp dâu phu Iôn
frôn. Ðu ng no ng voI bun va mam fôm da pha.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 179
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÀM CA COM TRON Ð!A
CIau châ f dam, huong vj dâm da, mam Ia mon an dac frung
cua nguo I VIôf Nam.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 g mam ca com nguyôn châf.
- 1 qua dua vua chin foI, gof vo, khua bo maf, rua sach, bo
cu I, fhaI fhanh fu ng mIông nho vua an.
- ToI, of gIa nhuyô n.
- Ðuong.
TH!C HIÐN:
Cho foI, of gIa nhuyôn vao môf baf Ion. Phân foI of nhIôu hay
if fuy va o khâu vj fhich cay nô ng hay cay vua cua môI nguoI. Tuy
nhIôn, mon an nay không fhô fhIô u foI of vì chu ng co fac du ng Iam
fang vj ngon cua mon an.
Cho fIôp mam ca com vao baf, frôn dôu, nôm duo ng vua
mIông. Ðô 5 phuf cho ma m ngâm gIa vj. Cho dua vao, frôn dôu,
khoang 5 phuf sau Ia dung duoc. Thuo ng fhuc: Ðung vo I com
nong, don kom vo I rau sông. Mon nay con dung duoc voI bun, rau
sông va nuoc mam foI of
Nhiïì u taá c giaã 180
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IÂ! MÀM
KhI ban cu ng voI nhung nguoI fhân fô chu c môf bua fIôc nho
fhì không gì fhich hop bang môf nôI Iâ u nong sôf. Ðuo c fhuong
fhu c su hâp dân cua Iâu mam fhâf Ia fhu vj.
NC!YÐN IIÐ!
- 500 g xuong Ion, rua sach.
- 1 con ca Ioc |900 g), Iam sach, fhaI khuc.
- 150 g mam sac |hoac ma m ca IInh, mam Ioc).
- 200 g fôm fuoI, boc vo, bo chI don.
- 300 g mu c fuoI muc fuoI, Iam sach, khua vay rông, fhaI
mIông.
- 200 g fhjf quay, fhaI mIông.
- 1 qua ca fim, fhaI khuc.
- 4 fhìa sa bam.
- 2 fhìa of xay.
- MuôI fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
Hâm xuong Ion voI 2 Iif nuoc, vof ra, cho mam vao fIôp fuc
nâu, Io c Iây nuo c. !op ca voI if fIôu, muôI, duong. Ðâu nong, cho ca
vao chao xao so. Tôm hâp chin. Mu c fru ng so voI nuoc dâm.
Cho sa, of, ca Ioc, ca fim va o nôI mam dô Iua IIu rIu.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 181
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TRÌNH ÐAY:
Cho ma m vao baf, cho fôm, mu c, fhjf quay Iôn frôn. Ðung
nong voI bun soI fo, rau ghom chanh, of.
Nhiïì u taá c giaã 182
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HOA IY XAO THIT ÐO
ChI cân khoang hon chu c nghìn dông Ia ban co fhô co môf dIa
xao kha hâp dân, dây Ia môf mon an dâm da huong vj dông quô.
NC!YÐN IIÐ!:
- 100 g hoa fhIôn Iy, ngâm rua sach, dô rao.
- 150 g fhjf phI Iô bo rua sa ch, fhaI Iaf mong.
- Ðâu an.
- ToI bam nho, muôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
!op fhjf bo voI foI bam, muôI, fIôu, duong. Ðô ngâm gIa vj
khoang 20 phuf frong fu Ianh. Chao nong, cho dâu vao, phI foI
fhom, cho hoa fhIôn Iy va o xao vu a chin foI. Chao nong, phI foI
fhom, cho fhjf bo vao, dao nhanh voI Iua Ion. Thjf bo vua chin foI,
nôm gIa vj vua an, faf bôp.
Cho hoa fhIôn Iy vao frôn dôu. Thuong fhuc:
Cho fhuc an ra dIa, rac if fIôu, du ng nong voI com cung nuo c
fuong of.
Nôu xao nhIôu fhjf bo, nôn chIa fhjf ra xao nhIôu Iân dô fhjf
không bj daI va ra nuoc.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 183
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HOA ÐÍ XAO NCHÐ!
Ðô co môf dIa hoa bi xao ngon cân phaI chuân bj ky cang va
Iua fo khI nâu. Nô u bông bi gIon ngo f, nghôu xao ra if nuoc Ia daf.
Ðu ng mo n nay voI com va nuoc fuong of.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 g nghôu da fach vo, cha muôI, rua sach, dô rao.
- 1 bo hoa bi, nhaf bo nhuy vang, boc vo, rua sach, dô rao.
- Of fhaI Iaf, foI bam nhuyôn.
- Ðâu an.
- MuôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
!op nghôu voI gIa vj gôm: môf if muôI fIôu duong |uop if
muôI vì nghôu da man san), dô ngâ m gIa vj khoang 10 phuf. Chao
nong, phI foI fhom, cho nghôu vao xao voI Iua Ion. Nghôu vua chin,
nôm IaI gIa vj vua an.
Hoa bi xao vua chin foI, nôm muôI, fIôu, duong.
Xôp hoa bi ra dIa, cho nghôu Iôn frôn |co fhô frôn chung
nghôu vo I hoa bi), rac fhôm if fIôu Iôn frôn.
Nhiïì u taá c giaã 184
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CANH CH!A HOA SO Ð!A
Ðây Ia môf mon an dân da voI ca c nguyôn IIôu râf dông nôI,
dô kIôm ma IaI không qua daf do.
NC!YÐN IIÐ!:
-100 g hoa so dua, nhaf bo nhuy, ru a sach, dô rao
- 2 con ca rô Ion |khoang 600 g), Iam sach rua voI muôI
- 1 qua ca chua rua sach, caf muI cam
- 100 g gIa
- 1 vaf mo Ion, dâm Iây nuoc, bo xac
- Rau om, muI fau fhaI nho
- Of fhaI Iaf
- ToI bam nhuyôn
- Nuoc mam, muôI, duong.
TH!C HIÐN:
Ðun sôI 1 Iif nuo c dung, cho ca vao dun voI Iua vua
Nôm nuo c mo, nuoc mam, muôI, duong vua an
Ca vua chin foI, cho ca chua, bông so dua vao. Ðô nuoc sôI
IaI, fIôp fuc cho gIa vao Cho rau om, mu I fau, of fhaI Iaf vao nôI faf
bôp. PhI foI fhom cho Iôn frôn. Thuong fhuc:
Muc canh ra fô, don kom voI nuo c mam nguyôn châ f va vaI
Iaf of.
Ðu ng voI com hoac bun.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 185
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HOA CAI XAO NÂM, CHAO
Ðây Ia mon an chay nho nhang, ngon mIông, râf fhich hop
khI ban da cam fhây hoI ngan cac IoaI fhjf, ca.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g ngon caI ngof co hoa.
- 4 vIôn chao frang.
- 200 g nâm bao ngu.
- ToI bam nhuyôn, dâu mo, muôI, fIôu, duong, nuoc fuong.
TH!C HIÐN:
CaI nhaf Iây phâ n non, ngâm rua sa ch, dô ra o. Nâm bao ngu
rua sach. Chao frang fan nhuyô n, fhôm duo ng vua an.
Chao nong, dô dâu va foI vao phI fhom, cho nâm vao xao
nhanh fay. Cho môf Iuong vua an nuoc fuong, muôI, duong, dâu
mo. Sau do, dô ra dIa.
TIôp fu c phI foI fhom, xao caI, cho chao vao dao nhanh fay
voI Iua Io n. CaI gâ n chin, dô nâm vao frôn dôu, faf bôp.
TRÌNH ÐAY:
Ðô fhuc an ra dIa, rac fhôm if fIôu. Àn nong voI com, châm
nho môf if fuong of ngof.
Nhiïì u taá c giaã 186
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐÂ! PH! NC! VI
Tu nguyôn IIôu chinh Ia dâu phu |dâu hu) frang, ban co fhô
chô bIôn fhanh mon an ngon, Ia mIông cho ca nha. ThoI gIan Iam
chI khoang 20 phuf.
NC!YÐN IIÐ!:
- Chon dâu phu frang, môm, IoaI daI, sô Iuong fuy fhich.
- Ðôf mì, ngu vj huong.
- ToI bam nhuyôn.
- CIa vj, dâu an, nuoc Io c.
TH!C HIÐN:
Ðâu phu rua sach, dô rao, fhaI Iaf day 1 cm, fhâf nho fay vì
dâu râf dô vo.
Trôn hôn hop bôf mì, ngu vj huong, foI, nuoc cho fhâf mjn.
Không cho fhôm duong vì dâu so bj khof khI ran.
Nhu ng fung mIông dâ u vao hôn hop sao cho bôf bam dôu.
Không nôn cho fâf ca dâu vao cung môf Iuc, franh vo dâu.
Ðô dâu vao chao, doI fhâf sôI fhì cho dâu vao ran. Nôu dâu
chua sôI fhì bôf so fach kho I mIông dâu va dinh vao day chao, gây
chay kho f
Ðâu vang dôu fhì vof ra, daf Iôn gIây fhâm dâu, khI an so
không bj ngây
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 187
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TRANC ION HÂP C!NC
Ðây Ia môf mon an dân da nhung kha hâp dân cho nhu ng
bua nhâ u.
NC!YÐN IIÐ!:
- 500 g frang Io n, rua sach voI muôI va phon chua nhIôu Iân,
xa sach, dô rao nuoc.
- 50 g gung, gof vo, rua sach, fhaI soI.
- Rau ram, nhaf Ia, rua sach, fhaI nho, hoac dô nguyôn Ia.
- Mam fôm, chanh of, nuoc fuong, muôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
Ðun nuoc sôI, cho if muôI vao nôI nuoc. Tha frang va o, Iuôc
vua chin foI, vof ra, fha ngay vao châu nuoc nguôI. Vof ra dô rao
nuoc.
ThaI fra ng fhanh mIông vua an. !op gIa vj gôm: nuo c fuong,
muôI, duong, fIôu, gu ng, of fhaI Iaf. Cho vao xu ng hâ p 3 phuf cho
ngâm gIa vj.
Pha ma m fôm: 2 fhìa mam fôm, 2 fhìa nuoc côf chanh, 1 fhìa
duong, of bam, foI bam. Ðanh cho hôn hop nôI bof.
Nhiïì u taá c giaã 188
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HÐN TRON V!NC
Mon nay ban co fhô an cu ng banh da nuong. Vua nhâm nhI
côc bIa vua bo mIông banh dô xu c hôn fhì fhâf Ia fuyôf.
NC!YÐN IIÐ!:
- 3 kg hôn, ngâm, rua sach, hâp chin, go Iây fhjf hoac 300 g
fhjf hôn da go san.
- 50 g vung frang, rang va ng.
- 1 fhìa sa bam, rang vang fhom.
- Rau ram, nhaf Ia, rua sach, fhaI soI.
- Of fhaI Iaf.
- Ðanh da vung.
- Nuoc mam, muôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
Trôn hôn voI vung rang, sa rang, of, nôm gIa vj vua mIông.
Ðô ngâm gIa vj 10 phuf.
Cho hôn da frôn gIa vj vao chao cha y voI Iua vua, nôm IaI cho
vua mIô ng. Cho rau ram va o frôn dôu, faf bôp.
Ðanh da co fhô nuong hoac chIôn vang. TIôn hon, ban co fhô
mua banh da nuo ng san. Thuong fhu c: Cho ra dIa, frang fri fhôm
rau ram xung quanh.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 189
hffp://obooks.vdcmodIa.com
RA! CANC C!A TRON C!A
Trong bua fIôc mon nay dung dô khaI vj, râf ngon va Ia
mIông.
NC!YÐN IIÐ!:
-200 g fhjf nac cua, bao quan ngay frong ngan da fu Ianh khI
chua dung.
- 400 g rau cang cua, nhaf rua sach, dô rao nuoc.
- ½ chon gIâm nuôI.
- 2 fhìa duong.
- 1 fhìa foI phI fhom.
- 1 fhìa muôI.
- 1 fhìa bôf nang.
- ½ fhìa fIôu.
TH!C HIÐN:
Trôn hôn hop gôm: ½ chon gIâm, duong, foI phI, muôI, bôf
nang pha Ioang, fIôu.
Xôp rau cang cua ra dIa.
Ðao nhanh fhjf nac cua voI hôn hop gIa vj vu a frôn. KhI nuoc
sanh sanh, faf bôp. Cho cua Iôn frôn dIa rau cang cua da xôp san.
Thuong fhu c: Ðung voI com nong va nuoc fuong of.
Nhiïì u taá c giaã 190
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐÂ! I!OC TR!NC
Không xao, không ran, nhung vâ n fhom ngon, dô fIôu va
dInh duo ng Ia dac frung cu a mon an nay.
NC!YÐN IIÐ!:
-1 qua bâu |500 g), gof vo, rua sach, fhaI khoanh fron day 2
cm.
- 3 qua frung vjf |hoac fru ng ga).
- Hanh Ia , rua sach, fhaI khu c.
- Chanh, of.
- MuôI, nuoc mam.
TH!C HIÐN:
Nuoc sôI cho if muôI vao nôI nuoc, cho bâu vao Iuôc voI Iua
Ion.
ThoI gIan Iuô c fuy fhoo ban fhich dung môm hay vua môm
foI. Ða n co fhô fhay công doan chô bIôn nay bang ca ch hâp, mIông
bâu so ngof hon nhung không môm nhu Iuôc. ThaI Iam 4 hoac 6
mIông vu a an, xôp ra dIa.
Trung ha nh Ia voI nuoc sôI, vof ra.
Trung Iuôc chin, boc vo, caf khoanh fron |day 1-1,5 cm).
Xôp frung Iôn fu ng mIông bâu cho hanh Ia xung quanh.
TH!ONC TH!C:
Ðu ng voI nuoc mam ngon, chanh, of |co vj man chua nho).

MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 191
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA HÂP MÍA
Mon ca nay co fhô an nong voI bun, rau sông, hoac com va
nuoc mam chua ngof.
NC!YÐN IIÐ!:
- 4 con ca bac ma |hoac ca ngân), Iam sach, dô rao.
- 2 cây mia Iau, go f sach vo, chaf khu c, cho nho.
- Rau ram, nhaf Ia rua sach.
- Hanh, foI bam nho.
- MuôI, fIôu, duong, nuo c mam ngon.
TH!C HIÐN:
!op ca voI muô I, fIôu, duo ng, nuo c mam, ha nh foI bam. Ðô if
phuf cho fhâm gIa vj. Cho if rau ram vao bung ca. Xôp mia duoI
khay, daf ca Iôn frôn. Xôp môf Iop mia, môf Iop ca. Trôn cung Ia
môf Iop mia. Xôp rau ram quanh nôI. Nuoc sôI, cho khay ca vao
hâp cach fhuy. ThInh fhoang xa hoI nuoc.
Ðu ng fam hoac dâu dua xam fhu, không ra nuoc hô ng Ia ca
chin. Thuong fhu c: Ðay ca ra dIa, frang fri voI of, cu hanh fim,
hanh Ia.
Nhiïì u taá c giaã 192
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NOM PHO TAI
CIon, co vj chua ngof, do Ia su hâ p dân râ f rIông cua mon
nôm nay. Ðan co fhô baf dâu bua fIôc bang mon an nho nhang
nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g phô faI, ngâm 20 phuf, vof ra xa sach, fhaI khu c, dô
rao.
- 500 g dua Ioo, ru a sach, bo ruôf, fhaI soI.
- 300 g ca rôf, fhaI soI.
- ½ uc ga , rua sach.
- 50 g Iac rang, bo vo, gIa nhuyô n.
- 3 qua chanh, vaf nuoc.
- MuôI, duong, nuoc mam.
TH!C HIÐN:
!c ga Iuôc chin, xo soI, bo xuong. Ðop dua Ioo, ca rôf voI
muôI, xa sach, vaf rao. Trôn nuoc côf chanh voI 4 fhìa duong, 4
fhìa ca phô nuo c mam.
Khuây dôu cho duong fan. Trôn hôn hop gôm phô faI, dua
Ioo, ca rôf, fhjf ga, ½ fhìa Iac rang, of, voI hô n hop nuoc chanh.
TH!ONC TH!C:
Ðon ra dIa fron Ion, rac fhôm if Iac rang Iôn frôn, frang fri
vaI Iaf of va rau muI.
Ðon kom voI banh da nuong hoac banh phông fôm
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 193
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA N!ONC CHANH
Vj chua cua chanh so af dI caI fanh cua ca, không nhu ng fhô,
no con Ia m cho mon an fhôm dâm da. Ca nuong chanh fhich hop
cho ca bu a com hang ngay Iân djp Iô fôf.
NC!YÐN IIÐ!
- 1 khuc gIua ca fhu |khoang 500 g).
- Chanh fuoI, gIa vj, dâ u an, nuoc mam, mì chinh, of, foI,
fhan hoa.
TH!C HIÐN:
Chon IoaI ca fhu fuoI, Iây môf khuc fo, rua sach, dô rao nuoc
vakhia sâu fhanh 4 Iaf |nhung vâ n dinh vao nhau). !op ca voI gIa
vj, dâu an frong khoang 10 phuf.
Chanh fuoI chon qua fo, caf Iaf day, môI chô khia cho môf Iaf
chanh va o gIua.
Quaf hô ng fhan hoa, daf ca vao vI rôI nuo ng. Trong qua frình
nuong, vaf Iây nuoc côf chanh frô n voI dâ u an va ruoI dôu Iôn
mình ca. Nuong ky, fro dôu haI maf ca.
KhI Iây fhjf, ca chin va ng dôu, dây muI fhom ngao ngaf.
Pha nuo c châm gôm nuo c mam, chanh, of, foI, fIôu xay, mì
chinh. Ca an nong voI nuoc châm, kom mô f chuf ruou hoac bIa.
Nhiïì u taá c giaã 194
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA Q!A N!ONC ONC TRÐ
KhI nao ban cam fhây da qua ngan ca kho hay ran, ha y
chuyôn sang ca nuong. ÐIôu dac bIôf cua mon an hôm nay Ia ca
duoc nuo ng frong ông fro, so mang dôn cho ban môf huong vj fhâf
ky Ia.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 con ca khoang 700 g-1 ông fro daI khoang 40 cm.
- 1 gIây fhIôc dô boc ông fro.
- Than hoa.
- Rau xa Iach, rau ngô, khô chua, chuôI xanh, gu ng, foI, hanh
khô, fIôu xay, duong, mì chinh, nuoc mam, chanh fuoI, of.
TH!C HIÐN:
Ca danh vây, boc bo mang, rua sach, dô rao. Ðô nguyôn ca
con hoac Iang dôI con ca nhung vân gIu nguyôn xuong sông cua ca.
PhI mo gIa, cho hanh, foI bam khô nho vao phI fhom rôI frôn
duong, mam, mì chinh cho dôu va phu Iôn ca, hoac xaf vao gIua
mình ca cho ngâm gIa vj.
Ong fro rua sach, dô khô rôI cho Iây môf nua, frang mo rôI
cho ca vao, boc gIây fhIôc, sau do nuong frôn bôp fhan hoa frong
khoang 15 dôn 20 phuf. Ca nuo ng xong dua vao nua ông fro con
IaI. Rau sông nhaf, rua sach. ChuôI xanh boc vo, fhaI chI, ngâm
vao nuoc chanh dô do fhâm. Cu ng ca o vo, rua sach, fha I chI.
Ðay ca frôn dIa fo hình bâu duc, daf rau sông, chuôI xanh,
gung xung quanh va ca vao gIua.
Thuong fhu c: Ca qua nuong ông fro an voI rau sông va châm
nuoc mam co pha chanh, of.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 195
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CÂN TÂY XAO HAT ÐIÐ!
Nguyôn IIôu dô kIôm ma cach chô bIôn cung don gIan, ban
không phaI mâf qua nhIô u fhoI gIan ma vâ n co duo c môf mo n xao
hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- Tôm fho Ion: 300 g.
- Cân fây: 200 g.
- Haf dIôu: 100 g.
- ToI, gu ng, bam.
- Nuoc dung: 0,5 kg xuong hâm Iây môf if nuoc.
- TIôu, muôI, bôf nôm vj ga, dâu an, bôf nang.
TH!C HIÐN:
Tôm Iôf vo, chua duôI, cho Iung Iâ y chI don, rua sach, uop
muôI va bôf nôm gIa vj ga.
Cân fây rua sach, caf khu c 2 cm.
Ðac chao dâu nong, cho haf dIôu va o chIôn so rôI vof ra, dô
dâu ra hôf. ToI, gung bam phI fhom. Cho fôm va cân fây vao xao
gân chin, sau do bo haf dIô u, nuoc dung, fIôu, muôI, bôf nôm vj ga,
bôf nang xao so cho khô, nôm IaI vua an.
Nhiïì u taá c giaã 196
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!OI ÐOT R!O!
Mon chuôI dôf ruou nay râf fhom va Ia mIông. Ðu ng nong
hay nguô I dôu ngon.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 qua chuôI su
- 50 g duong nga
- 100 mI ruou rum
TH!C HIÐN:
Chon chuôI fhâf chin, không bj dâ p, boc vo , co fhô dô chuôI
nguyôn qua hoac op hoI dop, fuy y fhich.
Cho duo ng vao chao, cho môf if nuoc sôI vao |Iuong nuo c chI
vua du cho duong co dô âm).
Nâu sôI cho dôn khI fhây duong baf dâu koo chI, nga sang
mau vang nâu Ia duoc.
Xôp chuôI ra dIa, ruoI nuoc duong Iôn frôn.
Ðô ruou rum vao dIa chuô I, châm Iu a dôf. Ðô Iua chay frong
khoang nua phuf.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 197
hffp://obooks.vdcmodIa.com
SO H!YÐT XOT CH!A CAY
Ðôn cuôI fuân, ban co fhô caI fhIôn bua an cho gIa dình mình
bang mon haI san bình dân nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 kg so huyôf, chon con fo, cha c fhjf, rua sach bu n, fach vo.
Thjf so dô rao nuoc.
- ToI, of bam nhuyôn.
- Cung gof vo, bam nhuyô n.
- Hanh Ia rua sach, fhaI nhuyôn.
- Ðâm, dâu an.
- Nuoc mam, duong, muôI, fIôu.
TH!C HIÐN:
Ðâu nong, cho hanh, foI, gung, of vao chao dao dôu.
ÐoI hôn hop co muI fhom, cho fhjf so vao, dao nhanh voI Iua
Ion. Nôm nuoc ma m, muôI fIôu, duo ng, dâm sao cho mon an co vj
chua cay Ia duoc.
Cho fhjf so vao fung nua manh vo so da rua sach.
TH!ONC TH!C
Nôu fhich du ng cay, co fhô xao so cu ng voI fuong of sa fô,
huong vj so dâm da hon. Trình ba y voI rau sa Iaf, hoac caI xoong.
Ðu ng no ng.
Nhiïì u taá c giaã 198
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CHIM C!T N!ONC TOI OT
Mon nay du ng kom voI com nôp, xôI chIôn phông hay banh
mì va fuong of, khI bay nho xôp ca chua, sa Iaf cho sInh dông.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 con chIm cuf, Iam sach, cho dôI fhoo duong bu ng, dô rao
nuoc.
- 10 g fôm khô, ngâm môm, gIa nhuyôn.
- ToI, of, rau muI bam nhuyôn.
- Cung gof vo, bam nhuyô n.
- Ðâu an, muôI, fIôu, duong, nuoc mam, xì dâu.
TH!C HIÐN
Trôn gIa vj: hanh Ia, foI, gung, of, muI, fôm khô, nuoc mam,
muôI, fIôu, duo ng va dâu an. !op chIm cuf voI hô n hop gIa vj frôn.
Ðô khoang 1 gIo cho cuf ngâm gIa vj. Nuo ng cuf chin vang bang Io
nuong, hoac co fhô nuong bang vI frôn bôp fhan hô ng.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 199
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO N!ONC ÐO
Mon nay vua ngây mu I bo quôn voI fhjf nhung không hô
ngây. ChI câ n nhìn dIa fhjf fhôI ban da muôn fhuo ng fhu c ngay
rôI.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 kg suon bo.
- 3 fop foI, dâp gIâp.
- Ðâu ô IIu.
- Haf fIôu gIa so.
TH!C HIÐN:
Tâm fhjf bang dâ u ôIIu. Xaf fIôu va foI vao fhjf. Cam fhuoc
do vao gIua nhung không dung gIo suon. Ðan fhan hông quanh
duoI xoong hu ng nuoc fhjf voI dô kha no ng |fhu ho fay dôm 3
gIây), daf phân mo suon ngua frôn vI, duoI Ia xoong hu ng ha fhâp
xuông rôI nuo ng dôn Iu c fhuoc do chI 700 dô C Ia co faI |frong
khoang 120 phuf), hoac chin ky |khoang 135 phuf). Iâ y suon ra dô
do 10 phuf rôI ha y chaf, don ra an voI bo.
Nhiïì u taá c giaã 200
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO N!ONC M! TAT
ChI khoang 20 phuf Ia ban da co fhô chô bIôn duoc mon an
nay. VoI mon bo nuong ban da co bu a an fhjnh soan cho ngay cuôI
fuân.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1,5 kg fhjf na c fhan bo.
- 1/4 fach haf mu faf nghIô n fhô.
- 2 fhìa canh dâu ôIIu.
- 2 fhìa canh ruou Ðrandy.
- Haf fIôu moI xay.
TH!C HIÐN:
- Iang bo mo bo, frôn dôu phu gIa gôm mu faf, Ðrandy, dâu
va haf fIôu rôI phôf dôu Iôn fhjf.
- Vun fhan hông Iôn, nuo ng fhjf frong 6 phuf hoac dôn dô
chin nhu y.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 201
hffp://obooks.vdcmodIa.com
PHO CA
NoI dôn cac mon an cua VIôf Nam không fhô không nhac dôn
pho. Con gì fhu vj hon khI duoc fhuong fhu c mon an nay o phô Iy
Quôc Su hay pho Thìn Ha NôI. Nhung so ca ng fhu vj hon khI duoc
fhuong fhu c baf pho do chinh fay mình chô bIôn.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 con ga maI fa: 2 kg.
- Ðanh pho: 1 kg.
- Hanh khô: 100 gr.
- Tôm non khô
- 2 cu gu ng.
- Nuoc mam ngon: 100 gr.
- Hanh Ia , muI, Ia chanh, gIâm, fuong of.
- CIa vj: 2 fraI chanh, gIa sông, of fraI.
TH!C HIÐN:
Xuong Io n rua sach, chaf nho rôI cho vao nôI dô ngâp nuoc,
dun fhâf sôI. Iây muôI vof bo bof, ha Iua cho vua dô nôI nuoc chI
sôI Ian fan |chu y phaI vof bo bof nhIôu Iân dô nuoc du ng fhâf
frong).
Ca Iam sach, mô moI rua sach frong bu ng cho hôf nuoc do.
Ðô nuoc cho vua ngâp ga, fhôm vao chuf muôI, hanh gIa nho, gung
gIa gIâp rôI bac Iôn bôp dun sôI. Iâ y muôI hof bo nhung phâ n bof.
KhI nao fhây ga nôI Iôn va co vang mo frôn maf nuo c Ia ga da chin.
Vof ga ra, froo Iôn cho rao nuoc frong bung va nhanh nguôI.
Nhiïì u taá c giaã 202
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cho ga nguôI, Ioc Iây phân fhjf |không nôn xo fhjf ga mIông
nho qua vì so nhanh khô, không ngon). Phân xuong ga con Ia I cho
fIôp vao nôI nuoc Iuôc Iu c nay, hâm fIôp cho ngof nuo c.
Ioc phân nuoc xuong Ion va nuoc Iuô c ga dô vao môf nôI.
Tôm non nuong qua, cho vao mIông vaI mong buôc Ia I fha vao nôI.
Ðôn khI nuoc sôI, nôm nôm IaI rôI chIa pho ra fô, Iây phân fhjf ga
xôp Iôn frôn voI hanh ngo, chan nuoc Iôn pho.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 203
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COM CA
Ða dôn cuôI fuâ n. Ðan co fhô frô faI dâu bôp voI mon an nay.
ChI nhìn dIa com fhôI ban da fhây su hâp dân cua no. Hay moI
nguo I fhân cu ng fhuong fhuc, ho so fhây fhu vj Iam dâ y.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 chon gao fhom.
- 1 duI ga.
- 150g caI fhao.
- 1 cu ca rôf nho.
- 1 fhìa canh gung, of, foI gIa nho.
- 1 fhìa canh muôI hôf.
- 1 fhìa canh gIâm.
- 1 fhìa canh duong.
TH!C HIÐN:
Com nâu bang nuoc dung ga.
Ðu I ga rua sach, khua haI bôn maf, cho vao dIa sâu Iong,
dom hâp cach fhuy 30 phuf, nhâ c xuông. Ca rôf gof vo, ru a, fIa
hoa caf Iaf mong. CaI fhao caf ngan, uop muôI hôf, dô 30 phuf |10
phuf xôc 1 Iân dô caI ngâm muôI), rua caI frong nuoc Ia nh nhIôu
Iân, vaf rao, go roI.
Trôn caI voI ca rôf, of, gung, foI gIa nho, gIâm, duong, cho
vao fu Ianh fruoc khI dung haI gIo.
Ðay com ra dIa, dô duI ga va caI fhao môf goc dIa, don an voI
nuoc fuong ngon.
Nhiïì u taá c giaã 204
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA MOI XOT
Mon nay chô bIôn nhanh, gon, râf fhich hop cho bua frua nho
nhang ma vân du nang Iuong. Thuo ng fhu c ca moI xôf kom voI rau
xa Iach va vaI Iaf banh mì.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 hôp ca moI |mua faI ca c sIôu fhj, cua hang fhu c phâm chô
bIôn).
- 1 cu ha nh fây nho.
- 1 qua ca chua chin.
- 1 cây xa Iach.
- MuôI, fIôu, duong, of, rau muI, dua chuôf dô frang fri.
TH!C HIÐN:
- Mo nap hôp, Iây ca va nuoc xôf fhâf khoo, không dô ca bj
naf.
- Hanh fây boc vo, rua sach, caf fhanh muI. CIu Ia I môf if caf
khoanh fron dô frang fri.
- Ca chua fIa hoa. Xa Iach rua sach.
- Chao nong, cho dâu vao phI foI fhom. Cho hanh fây caf muI
vao xao nhanh fay. Truf ca moI va o, fhôm if gIa vj cho vua an rôI
faf bôp ngay.
TH!ONC TH!C:
Xôp ca ra dIa. Trang fri voI ca chua, hanh fây, of, rau mu I,
dua chuô f. Ðung ngay khI con nong.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 205
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA NC! HÂP CAI RO
Mon nay kha hâp dân ma gIa fhanh fuong dôI ro, hon nua IaI
không ngôn qua nhIôu fhoI gIan cua ban.
NC!YÐN IIÐ!:
-1 hôp ca ngu ngâm dâu |cua VIssan hoac Ha Iong)
- 300 g caI rô
- MuôI fIôu, duong, nuo c fuong, dâ u an, foI, hanh Ia, rau muI
- Ðanh mì
TH!C HIÐN:
CaI rô nhaf sach, caf ngan 3 cm, rua sach, dô rao. Tru ng so
qua voI nuoc sôI, dô rao.
Ðac chao nong, cho dâu an va foI phI fhom. Cho caI vao xao
dôu, nôm gIa vj. Truf ca vao |dung Iuôn ca nuoc dâu frong ca), dao
dôu, nôm IaI cho vua an
TRÌNH ÐAY
Xôp caI rô phia duoI dIa. Truf ca Iôn frôn. Cho hanh Ia va rau
muI caf khu c, rac fIôu.
Àn no ng cu ng voI banh mì
Co fhô dung fhôm muôI fIôu, chanh, fuong of hoac nuo c
fuong nô u fhich.
Nhiïì u taá c giaã 206
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!N TOM - THIT I!OC
Sau khI chô bIôn ban co fhô frình bay fhoo cach sau dô mon
an fhôm phân hâ p dân: xôp xa Iach quanh dIa, xôp fhjf Iôn frôn,
fôm chua o gIua.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 Io fôm chua nho |200 g).
- 300 g fhjf chân gIo hoac fhjf ba chI.
- Xa Iach, dua chuôf, rau fhom.
- 1 kg bun fuoI.
- 2 baf nho nuo c dua fuoI.
- Nuoc mam, chanh, duong, foI of.
TH!C HIÐN:
Thjf cao rua sach, dô rao.
Ðun sôI 1 chon nuoc dua, 1 chon nuoc Ia, 1/2 fhìa muôI. Tha
fhjf vao, Iuôc chin. Ngâm nuoc nguô I cho fhjf frang. Vof ra, caf Iaf
mong.
Pha nuoc mam chua ngof, dun 4 fhìa duong voI 1/2 baf nuoc
dua, dô nguô I. Pha hôn hop nay voI 3 fhìa nuo c ma m, nuoc côf 1
qua chanh. Khuây dôu, nôm vua an, cho of, foI bam nhuyô n va o.
TH!ONC TH!C:
Àn kom dua chuôf, rau fhom va bun |hoac banh frang cuô n),
châm nuoc mam chua ngof.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 207
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ð!N HOA
VoI môf sô nguyôn IIôu da chô bIô n san ban so co duoc mon
an sang fhâf ngon ma không mâf nhIôu fhoI gIan.
NC!YÐN IIÐ!:
- 50 g bun fau, chIôn gIon.
- 160 g bông caI, caf vua an, frung chin faI.
- 150 g fIm, gan, câf, cha muôI, xa sach, dô ra o, uop gIa vj |foI
phI fhom, muôI fIôu, duong dâu mo) dô fhâm 10 phuf.
- MuôI fIôu, duong dâu mo don, hanh, rau muI.
TH!C HIÐN:
PhI fhom foI, cho fIm, gan, câf xao chin. Nôm gIa vj vua an.
Ðu ng chao khac dô xao bông caI, nôm gIa vj. Truf hôn hop fIm gan
vao, dao dôu.
TRÌNH ÐAY:
Xôp bun fau chIôn gIon ra dIa. Truf hôn hop xao Iôn frôn, rac
fIôu va rau mu I, an nong voI nuoc fuong.
Co fhô Iam xôf chua ngof |1 fhìa bôf nang, 3 fhìa dâm, 2 fhìa
duong, nua fhìa muôI, 1 fhìa fuong xi muôI, 2 fhìa nuoc dung.
Khuây fan, xao dôu) chan Iôn bun.
Nhiïì u taá c giaã 208
hffp://obooks.vdcmodIa.com
THIT CA CHIÐN X!
Iâu Iâu ban muô n frô faI dâu bôp dô chIôu daI ban bo fhì
không gì fhich hop hon Ia mon ga chIôn nay. Nguyôn IIôu dô kIôm
ma cach chô bIôn cu ng fuong dôI don gIa n.
NC!YÐN IIÐ!:
Nac uc ga, Iây da dô rIông, caf fhanh mIông khoang haI ngon
fay, day chung 1 cm.
Cho fu ng mIô ng fhjf vao bao nyIon sach, dung bua chuyôn
dung dâ n cho mIông fhjf mong ra co n bang 1/3 bô day ban dâu, caf
sua mIông fhjf cho dôu nhau, dop maf; mIông fhjf phaI co dô mong
vua du dô khI vo bôf vang gIon Ia fhjf cu ng vua chin. Phâ n da ga
caf mIông hình fhoI khoang nua haI ngon fay.
!op frôn môI 500g fhjf voI: 3/4 muông ca phô muôI +1/2
muông nho fIôu + 1 muông xup ha nh fa bam nhuyô n, dô fhjf qua
môf gIo frong fu Ianh.
Pha hô n hop:
Trôn 200g bôf voI 1 frung ga danh fan, khuây dôu. Xom fhu
bôf Ioang, dac, cho chuf sua fuoI vua du dô khI nhung fhjf vao, bôf
chI bam môf Iop vua mong quanh fhjf. CuôI cu ng, nôm vao 1/4
muông ca phô muôI cho hôn hop frung - bôf dâm da. Chuân bj 1/2
fô nho bôf chIôn xu. Chao nhIôu dâu.
ChIôn:
Nhu ng fung mIô ng fhjf ga vao bôf fru ng, dô chay vua hôf,
Ian vao bôf chIôn xu dô bôf bam môf Iop day dôu. Tha vao dâu
nong, canh vua Iua, chIôn fhây bôf ngoaI fro vang gIo n Ia duoc. Vof
ra, daf fhjf Iôn gIây fhâm cho huf rao dâu.
Xôf ca dô châ m ga :
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 209
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Pha Ioang 1/2 chon xôf ca chua dac voI if duong cho co vj
ngof nho rôI nôm vao if chanh dô fhôm vj chua, sau cu ng fhôm 1/5
muông ca phô muôI. PhI fhom 1/2 muông xup dâ u an vo I 1/2
muông ca phô gu ng non bam nho, cho xôf ca vao nâu sôI, nôm vao
1/2 muông ca phô dâu mo don fruoc khI bac xuông.
Nhiïì u taá c giaã 210
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NÐM RA!
Nom ran Ia mon an dac san cua VIôf Nam. NgoaI nhân nom
bang fhjf con co ca nhân nom bang rau... Va bây gIo moI ban hay
fhu Iam fhoo cach sau dây.
NC!YÐN IIÐ!:
- Vo nom ran: 1 goI.
- Thjf na c vaI: 200 g.
- Ðua na o: 50 g.
- Cu dâu: 200 g.
- Su hao va ca rôf: 100 g.
- MIôn: 100 g.
- Haf fIôu, dâu ra n, hanh hoa, gIa vj.
- Môc nhI, nâm huong: 100 g.
- Tru ng vjf: 2 qua.
- Ðuong, dâm, foI, of.
- Ðu du xanh.
- Rau sông, dua chuôf.
TH!C HIÐN:
Thjf Ion bam nho cung ha nh hoa. Môc nhI va nâm huong
ngâm no, nhaf ru a sach, fhaI chI. Cu dâu, su hao, ca rôf, gof vo,
rua sach va fhaI chI. MIô n ngâm no caf khu c, dua nao caf doan
ngan
Trôn fâf ca cac nguyôn IIôu frôn va danh fhâf ky voI haI Iong
fru ng vjf. Nôm fhôm chuf gIa vj va haf fIôu. TraI vo nom rô ra, cho
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 211
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môf chuf nhân va o frong rôI goI IaI Iam sao không dô nhân fhoI ra
ngoaI.
KhI dâu ran nong gIa cho fung chIôc nom vao ran cho foI Iu c
vang xuôm Ia duo c.
Ðu du xanh gof bo vo va haf, fhaI mong rôI ngâm voI chuf
nuoc dâ m, duong Iam dua gop.
Nom an nong châ m voI nuoc mam pha duong, dâm, of, foI va
kom voI rau sông, dua chuô f.
Nhiïì u taá c giaã 212
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KHOAI TÂY ÐOC THIT ÐO
Vj ngây cua khoaI fây quyôn voI fhjf bo fao nôn môf huong vj
moI kha hâp dân. Ðô chô bIôn fhanh công mo n an nay ban hay chu
y cach so chô khoaI fây.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 kg khoaI fây, gof vo, rua sach.
- 200 g bôf khoaI fây.
- 100 g fhjf bo rua sach, bam nho.
- 100 g fôm boc vo, gIa nhuyôn.
- ToI, hanh fây bam nhuyô n.
- Ðôf gIon.
- Ðo man.
- 1 Iong do frung.
- MuôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
Hâp khoaI fây chin, dung fhìa fan nhuyô n.
Cho nuoc sôI fu fu vao bôf khoaI fây, khuây dôu cho dôn khI
bôf hoI sôn sôf. Trôn bôf voI khoaI fây fan nhuyôn, cho môf if
muôI, bo vao frôn dôu. Vo bôf fhanh vIôn. !op fhjf va fôm voI foI,
cu hanh, gIa vj, dô hôn hop ngâm gIa vj khoang vaI phu f. Cho fôm
fhjf vao gIua vIôn bôf, nhu ng va o Iong do frung ga, Ian qua bôf
gIon. Tha vao dâu nong, chIôn vang. Thuo ng fhuc: Ðung voI nuoc
fuong of.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 213
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MÌ NC! SÀC
Không nhu ng co mau sac baf maf, dIa mì nay co n râf hâp
dân fhu c khach nho huong vj kha dac bIôf. Ðan co fhô chuân bj
cho bua fIôc daI khach voI mon an nay.
NC!YÐN IIÐ!:
- 3 vaf mì fru ng Ion, fru ng chin, xa qua nuoc Ianh.
- 50 g cha Iua, caf haf Iuu.
- 50 g xuc xich, ca f haf Iuu.
- 50 g ca rôf, gof vo, caf haf Iu u, fru ng so.
- 2 qua frung vjf, frang mong, xaf nhuyô n.
- Ðâu hoa Ian haf Iuôc chin, ngâm qua nuoc nguô I cho xanh.
- CIa vj: nuoc fuong, muôI, duong, dâu an, fIôu, rau muI.
TH!C HIÐN:
Ðaf chao Iôn bôp, cho dâu an va foI, phI fhom. Cho cha Iua,
xu c xich, dâu hoa Ian haf, ca rôf va gIa vj, xao so cho fhâm. Mì
frôn gIa vj, dâu an, bop dôu, cho fhâm va foI soI mì. Chao nong phI
fhom dâu, cho mì vao xao Iua Ion cho fhâm gIa vj.
TRÌNH ÐAY:
Truf mì ra dIa fron Ion. Xôp xuc xich, fru ng, ca rôf, cha Iua,
dâu hoa Ian Iôn frôn. Rac rau mu I va fIôu. Àn nong voI nuoc fuong.
Nhiïì u taá c giaã 214
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐO TRAI Ð!A
Mon an nay du ng nong voI com fra ng hoac banh mì.
NC!YÐN IIÐ!:
- 300 g fhjf bo môm, rua sach, fha I mIô ng chu nhâf bang
ngon fay
- ½ Iif nuoc côf du a
- 1 qua dua khô, bo nuoc
- Cu hanh fim, foI, sa, rIô ng, of, gung bam nhuyôn
- Ðâu an, muôI, nuoc mam, duong caf vang.
TH!C HIÐN:
!op fhjf bo voI nuoc ma m, duong, dâu an, ha nh, foI, sa,
gung, rIô ng, va of. Ðô khoang 30 phuf cho fhjf ngâm gIa vj. Ðâu
nong, cho fhjf bo vao xao fhom. Nôm fhôm if nuo c mam, duong va
chuf muôI. Cho nuoc sôI va nua phân nuo c côf dua vao ngâp fhjf,
hâm cho fhjf môm. Cho fIô p nua phân nuoc côf dua con Ia I va, dun
Iua fo cho sôI IaI khoang 5 phuf. Cho fhjf vao qua dua khô.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 215
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA CHIÐN XOT CAM
Su kôf hop gIua vj chua cu a hoa qua va vj ngof, dâm da cua
fhjf ga Ia nof dac frung cu a mon an nay. KhI fhuong fhu c, ban so
co cam gIac dang ngôI gIua vuon cây va hoa cung fhIôn nhIôn.
Nguyôn IIôu:
- 300 g duI ga, ru a sach, bo xuong, fhaI mIô ng vua an
- 1 qua cam vang |cam My), fhaI fhanh Iaf mong
- 200 mI nuoc cam fuoI |hoac nuoc cam hôp)
- Ðôf bap, bôf nang, dâu an, muôI, fIôu, duong.
TH!C HIÐN:
!op ga voI muôI va if bôf nang.
Ðâu sôI, cho ga va o chIôn vang. Vof ra dô rao dâu.
Xôp ga ra dIa, xon ko voI cam.
Ðô môf if nuoc sôI vao chao, cho nuoc cam vao, nôm muôI,
duong sao cho hôn hop co vj hoI chua chua, vua mIô ng. Nuoc cam
sôI, cho môf if bôf bap pha Ioang vao, khuây dôu cho hôn hop hoI
sanh IaI. RuoI nuoc xôf cam Iôn dIa ga, rac fIôu, rau mu I. Thuong
fhu c: Ðon voI banh mì hay com frang, dung nong.
Nhiïì u taá c giaã 216
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TOM ÐACH HOA
Mon nay co fhô dung nong voI fuong xi muôI hoac fuong of.
- 4 Iaf banh mì sandvIch, fhaI mIông hình chu nhâf.
- 20 con fôm su |10 con vua, 10 con Ion), rua sach.
- 50 g mo gay, fhaI haf Iuu nho.
- Ðôf nang.
- Ðâu an, muôI, fIôu, duong.
Thuc hIô n
Ðoc vo 10 con fôm vua, chu a duôI, dô rao nuoc.
Ðoc vo 10 con fôm Ion, dâp hoac gIa nhuyôn.
Trôn mo voI duong cho frong.
Trôn mo frong voI fôm gIa, nôm muôI, fIôu, duong.
Quôf phân fôm nay Iôn banh mì, rac fhôm môf if bôf nang,
daf fôm Iôn frôn. Ðâu fhâf sôI, cho banh mì da quôf fôm vao chIôn
vang. KhI banh mì vang, vof banh ra gIây fhâm dâu.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 217
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NCHÐ! N!ONC MO HANH
Iâu Iâu ban ha y chô bIôn môf mon haI san Iam phong phu
fhôm khâu vj cua gIa dình. Mon nghôu nuong nay so dom IaI cho
ban su ngon mIô ng dôn bâf ngo.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 kg nghôu.
- 1 fhìa ca phô mo nuoc.
- 1 fhìa ca phô hanh Ia caf nho.
- 1 fhìa ca phô duong.
- 1 fhìa ca phô nuoc côf chanh.
- 1 fhìa ca phô nuoc mam ngon.
- 2 fhìa ca phô nuoc dun sôI dô nguô I.
- 1/3 fhìa ca phô of foI bam nho.
TH!C HIÐN:
Nghôu cha rua sa ch so, dô rao nuoc.
Nâu sôI mo cho hanh vao khuây dôu nha c xuông. Khuây fan
duong frong nuo c cho nuo c mam + chanh + of foI vao khuây dôu,
nôm co vj hoI man, ngof va chua.
Quaf hô ng Io fhan, daf vI nuong Iôn Io, xôp nghôu Iôn nuong,
vo nghôu mo ra Ia duoc.
KhI an mu c môf chuf mo hanh va nuoc ma m ruoI Iôn nghôu
nong voI banh mì.
Nhiïì u taá c giaã 218
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CHA TR!NC HÂP
Mon cha fru ng fhuong dung voI com nong, ko m dua chuôf va
nuoc fuong of.
NC!YÐN IIÐ!:
- 2 qua frung vjf.
- 100 g fhjf nac dam, bam nhuyô n.
- 5 faI nâm moo Ion, ngâm nuoc sôI cho no, fhaI soI nho.
- 5 g bun fau, ngâm no, fhaI nho.
- 2 fhìa ca phô dâu an.
- Hanh, muI.
- MuôI, duong, nuoc mam, fIôu.
TH!C HIÐN:
Ðâp fru ng ra baf. Ðu ng fhìa vof ½ Iong do frung dô rIông.
Ðanh fan Io ng frang va Io ng do cu a phân fru ng con IaI. Cho
fhjf, nâ m moo, bu n fau vao baf fru ng, frôn dôu, nôm gIa vj cho vua
an. Cho baf cha vao nôI, hâp chin. Ðanh fan dâu va ½ Iong do
fru ng. Cho cha chin, fhoa Iong do frung Iôn maf cha, hâp fhôm vaI
phuf nua |không dây nap).
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 219
hffp://obooks.vdcmodIa.com
COM TOM
Nguyôn IIôu dô kIôm ma cach chô bIôn cu ng fuong dôI don
gIan chI vaI chu c phuf Ia ban da môf mon an hâp dân.
NC!YÐN IIÐ!:
- Cao fo fhom: 500 g.
- Tôm ho hoac fôm su: 400 g.
- Nâm huong: 20 g.
- ToI, hanh, fây, gIa vj, dâu an.
TH!C HIÐN:
- Chon IoaI gao fo fhom, vo sach, nâu chin doo. Nâm huong
rua fhâf sach, ngâm frong nuo c mô f Iu c cho no rôI va f khô va xaf
fhanh nhung mIô ng mong fhoo chIô u doc. To I fây nha f bo rô va Ia
gIa, rua fhâf sach fung Ia foI, vây khô va xaf nho. Iây 100 g fôm
boc vo, rang khô rô I gIa nho dô Iam ruôc.
- Ðac chao Iôn bôp, phI fhom hanh foI bam nho rôI cho fôm,
nâm, foI fây vao xao dôn chin, nôm gIa vj fhâf vua an Ia duoc.
- KhI an, xoI com ra baf non chaf rô I hâp nhân fôm xao dan
fhanh Io p, rôI IaI xoI fIô p com frang phu Iôn frôn cung, no n fhâf
chaf. KhI an up nguoc baf com ra, rac ruôc fôm Iôn frôn. Mon com
nay an nong cung voI nuo c châm xì dâu.
Nhiïì u taá c giaã 220
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA N!ONC OT
Mon an nay kha câu ky nhung Ia I co môf huong vj râf dac
bIôf, fhich hop frong nhu ng bua an sum hop va nôn fhuong fhu c
frong fIôf froI so Ianh.
NC!YÐN IIÐ!:
- 1 kg duI ga.
- 1/2 fach nuoc fuong dâu nanh.
- 2 fhìa canh mâf ong.
- 3 qua of nho bam nhuyôn.
- 2 fhìa canh nuoc côf chanh.
- 1 fhìa canh dâu mo.
- Xa Iach xoan hoac rau mu I.
TH!C HIÐN:
Rua du I ga, dô ra o rôI bo vao dIa.
Trôn chung voI nuoc fuong, nuoc chanh, mâf ong, dâu mo, of
va mu I rôI ruo I vao dIa fhjf ga, dây IaI uop frong fu Ianh 90 phuf.
Sau khI uop, chaf can nuo c sôf, dô sang môf bôn. Ðôf Io kha nong
|fhu ho fay, dôm 3 gIây) froo xoong hu ng nuoc fhjf duoI vI rôI daf
fhjf Iôn, dan fhang hông vây quanh xoong hu ng nuoc fhjf. Nuong
fu 45 dôn 60 phu f cho duI ga không co n Iong dao, fhInh fhoa ng
fâm xôf uop khI Iâf fhjf qua IaI.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 221
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA AC TIÐM TH!OC ÐÀC
VoI môf sô vj fhuô c mua faI cac cua hIôu dông duoc, cung IoaI
ga ac nho con, fhjf va xuong co mau don, ban so fao ra môf mon an
Ianh va bô duong.
NC!YÐN IIÐ!:
- Môf con ga ac, không caf fIôf, Iam sach, dô rao nuoc.
- 10 g hoaI son, 10 g sInh dja, 10 g cu sâm, 10 g fao fau.
- 1 qua dua fuoI.
- 1 fhìa nuoc mam.
TH!C HIÐN:
Ngâm ca c vj fhuô c bac vao nuoc cho no.
Cho ga vao fhô, raI fhuôc bac xung quanh. Ðô nuoc dua fuoI
vao, Iuu y nuo c phaI ngâp maf ga.
Chuân bj nôI, cho fhô ga vao hâp cach fhu y. Co fhô hâp fruc
fIôp voI Iua rIu rIu cho ga môm va fhâm vj fhuôc.
TH!ONC TH!C:
Ðô nguyôn ga frong fhô. Ðu ng no ng.
Nhiïì u taá c giaã 222
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CA !OP XÌ ÐÂ! ÐO IO
Ðan da co frong fay môf con ca fuoI ngon, hay fhu caI fhIôn
bua an gIa dình bang mon nuong nay nho, no cu ng kha hâp dân
dây.
NC!YÐN IIÐ!:
- Iuon ca: 600 g.
- Xì dâu: 1 fhìa ca phô.
- Tuong: 3 fhìa ca phô.
- Cung fhaI nho: 1 fhìa ca phô.
- MuôI fIôu vua du.
- Iong frang fru ng: 4 qua.
- Nuoc Io c: 4 fhìa fo.
- Ðâu vu ng: 2 fhìa ca phô.
TH!C HIÐN:
!op ca voI xì dâu, fuong, gung fha I nho va muôI, fIôu frong
10 phuf. Ran ca vang 2 maf va bo vao Io nuong o nhIô f dô 28 dô C
frong 7 phuf. Ðanh fan Iong frang fru ng voI nuoc va chung Iôn cho
dac rôI bay ca Iôn frôn maf frung. Rac fhôm vu ng da rang, fhì Ia
Iôn frôn maf ca rôI ruoI nuoc ca Iôn frôn, an nong.
MON ÀN VIÐ T NAM TR!YÐN THONC 223
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TOM ÐO NCO SÐN
Nôu duoc gIao nhIôm vu Ia m môf bua an daI ca gIa dình, voI
nhIôu fhô hô ông ba, cha mo, con caI, fôm bo ngo son Ia mon râf
fhich hop dô ban Iua cho n.
NC!YÐN IIÐ!:
- 200 g fôm dâf fuoI, rua sach, dô ra o.
- 200 g uc ga, rua sach.
- 50 g dua kIôu chua, cho dôI.
- 2 qua dua chuôf, bo ruôf; 1 cu ca rôf, rua sach, fhaI mIông
daI 3 cm, ngâm dâm, duong 15 phuf.
- 80 g gung, fhaI soI 3 cm.
- 100 g ngo son chua.
- 100 g ho, nhu ng nuoc sôI.
TH!C HIÐN:
Hâp fôm voI nuoc dua fuoI, boc vo, co fhô bo duôI.
Thjf ga uop gIa vj vua an, chIôn vang. RuoI fhôm nuoc dua
cho ga ngâm gIa vj bôn frong. Xo mIông daI 3 cm, day 1 cm.
Xôp fhanh fung bo gôm 1 con fôm, dua chuôf, kIôu, gung, ca
rôf, fhjf ga, môI fhu 1 mIông. Ðung cong ho côf IaI nhu bo cuI.
TH!ONC TH!C:
Àn kom voI nuoc mam chua ngof.

Nhiïìu taác giaã

2

NEM CAÁ ........................................................................................................................................ 61 ÖËC LEN XAÂO DÛÁA ...................................................................................................................... 62 LÊÍU HAÃI SAÃN .............................................................................................................................. 63 CAÁNH GAÂ CHIÏN NÛÚÁC MÙÆM ................................................................................................. 65 CAÁ BÚN TÊÍM RÛÚÅU BOÃ LOÂ ...................................................................................................... 66 CAÁ NÊËU DÊËM .............................................................................................................................. 67 BOÂ CUÖËN LAÁ CAÃI ....................................................................................................................... 68 CANH SÛÚÂN CHUA ................................................................................................................... 70 CAÁ SÖËT HÊËP TRÛÁNG ................................................................................................................. 71 CHAÃ CAÁ ........................................................................................................................................ 72 TÖÍ CHIM ...................................................................................................................................... 74 CÚM CHAÁY .................................................................................................................................. 75 TÖM CHIÏN KHOAI................................................................................................................... 76 NGÖ XAÂO TÖM............................................................................................................................ 77 CANH HÏËN NÊËU CHUA ............................................................................................................ 78 BOÂ SÖËT GAN................................................................................................................................ 79 KIM TIÏÌN KÏ .............................................................................................................................. 80 THÕT BOÂ XAÂO CUÃ SEN............................................................................................................... 81 BOÂ NGUÄ VÕ................................................................................................................................... 83 CHAÃ GIOÂ MI NI ........................................................................................................................... 84 CAÁ BAO XOAÂI TÊÍM BÖÅT RAÁN................................................................................................... 85 MÛÅC HÊËP GÛÂNG ........................................................................................................................ 86 MÛÅC CHIÏN GIOÂN ..................................................................................................................... 87 KHOAI TÊY CHIÏN GIOÂN ......................................................................................................... 88 MÛÅC TRÖÅN BÖNG CAÃI .............................................................................................................. 89 CAÁ MUÁ CHÛNG KYÂ LÊN............................................................................................................ 90 TÖM TÊÍM BÖÅT ............................................................................................................................ 91

http://ebooks.vdcmedia.com

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

3

MÛÅC XAÂO SA TÏË ......................................................................................................................... 92 TÖM HUÂM LUÖÅC ........................................................................................................................ 93 MÛÅC NGUÄ VÕ ............................................................................................................................... 94 CAÁ HÖÌI XÖËT CHUA NGOÅT ........................................................................................................ 95 MÛÅC NÛÚÁNG TOÃI ÚÁT ................................................................................................................ 96 MÛÅC HOA CUÁC ........................................................................................................................... 97 THÕT BA ROÅI CUÖÅN CAÁ HÖÌI NÛÚÁNG ..................................................................................... 98 TRÛÁNG CUÁT BAO QUAÃN ........................................................................................................... 99 HOA NGUÄ SÙÆC .......................................................................................................................... 101 CAÁ HÖÌI NHÖÌI KHOAI TÊY...................................................................................................... 102 GOÃI BÛÚÃI CHAY ....................................................................................................................... 103 RAU XAÂO THÊÅP CÊÍM............................................................................................................... 104 CAÁ HÖÌI XAÂO CAÃI THÒA ............................................................................................................ 105 MÒ XAÂO GIOÂN ............................................................................................................................ 106 SAKÏ CHIÏN GIOÂN .................................................................................................................. 107 RAU SÖËT CAY ........................................................................................................................... 108 CHAÃ NÛÚÁNG CHAY ................................................................................................................. 110 CAÂ TÑM CHIÏN.......................................................................................................................... 111 BUÁN XAÂO CHAY........................................................................................................................ 112 CHUÖËI BOÅC TAÂU HUÄ KY......................................................................................................... 113 LÛÚN CHIÏN GIOÂN ................................................................................................................. 114 LÛÚN XAÂO SAÃ ÚÁT ..................................................................................................................... 115 BÖÌ CÊU QUAY DA GIOÂN ......................................................................................................... 116 CHAÃ LÛÚN................................................................................................................................. 117 VÙÇN THÙÆN CHIÏN GIOÂN ........................................................................................................ 118 CHUÖËI HÊËP MÙÅT DÛÂA ............................................................................................................ 119 XÖI NÛÚÁNG CUÖÅN .................................................................................................................. 120

http://ebooks.vdcmedia.com

Nhiïìu taác giaã

4

CAÁ NUÅC HÊËP ............................................................................................................................. 121 DÛA CHUÖËI CHAÁT ................................................................................................................... 123 TÖM KHO ÀAÁNH ...................................................................................................................... 124 CUÖËN DIÏËP ............................................................................................................................... 125 ÖËC NHÖÌI NÊËU CHUÖËI ............................................................................................................. 126 CHUÖËI XÖËT CARAMEN........................................................................................................... 127 THÕT LUÖÅC GIÊÌM TÛÚNG ..................................................................................................... 128 CANH CHUA BÖNG SO ÀUÄA CAÁ RÖ ÀÖÌNG......................................................................... 129 ÏËCH XAÂO LAÁ CAÁCH.................................................................................................................. 130 CAÁ TAI TÛÚÅNG CHIÏN XUÂ ..................................................................................................... 131 GOÃI BÊÌU CAÁ LOÁC NÛÚÁNG ...................................................................................................... 132 VÕT NÊËU CHAO......................................................................................................................... 133 CAÁ SÖËT HÊËP TRÛÁNG ............................................................................................................... 134 CAÁ CUÖËN BUÁN .......................................................................................................................... 135 BUÁN KHÖ XAÂO GIOÂN ............................................................................................................... 136 LÛÚÄI VÕT RANG MUÖËI ............................................................................................................ 137 CUÁT TIÏÌM NGUÄ QUAÃ ............................................................................................................... 138 VÕT QUAY TRÖÅN MÙNG.......................................................................................................... 139 TÖM RANG NGUÄ VÕ ................................................................................................................. 140 CAÁ HÖË KHO BÖÍI ....................................................................................................................... 141 CHÊN GAÂ NÛÚÁNG NGUÄ VÕ ..................................................................................................... 142 BÖNG CAÃI BOÅC CHAÃ ................................................................................................................ 143 MÒ RÛÚÁI CAÂ CHUA SÖËT .......................................................................................................... 144 MÒ XAÂO TÖM ............................................................................................................................. 145 MÙÆM LOÁC................................................................................................................................... 147 MÒ XAÂO THÕT GAÂ, HAÅT ÀIÏÌU ................................................................................................. 148 LÊÍU RAU.................................................................................................................................... 149

http://ebooks.vdcmedia.com

................................. 179 LÊÍU MÙÆM .................................................................................................................................... 159 GAÂ NÊËU ÀÖNG....................................................................................................... 161 MÛÚÁP ÀÙÆNG NHÖÌI THÕT ............................................................................................................................................................................ 171 BOÂ NÛÚÁNG CHANH VAÂ BÚ ............................................................................. 151 LÊÍU DÏ ............................................................................................................................................................................................................................................................... 173 BÖNG HEÅ XAÂO SOÂ LUÅA ............................................... 164 BUÁN RIÏU CUA...................................... 157 CANH MÙNG NÊËU CHÊN GIOÂ ...................................................................................................................................................................... 154 CAÁNH GAÂ CHIÏN BÚ ............................................................................................................................................................................ CHAO..................................................................... 177 ÀÊÅU PHUÅ MÙÆM TÖM . 156 CÚM THAÁI CÛÅC ..................................................................................................................... 172 HOA CAÃI XAÂO NÊËM.................... 152 NEM GAÂ KIÏÍU TRUNG HOA ............... 155 HOA BÑ NÚÃ.......................................................... 178 MÙÆM CAÁ CÚM TRÖÅN DÛÁA ...................................................MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 5 DÛÂA KHO CAÂ CHUA ........................................................ 176 NÖÅM MÛÚÁP ÀÙÆNG ......... 182 HOA BÑ XAÂO NGHÏU ............................................................................ 175 MÙÆM HUÏË XAÂO THÕT........................................................................................................................................... 170 CHAÃ GIOÂ UYÏN ÛÚNG ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 169 HOA KIM CHÊM XAÂO ................. 150 MÙÆM ÀU ÀUÃ .....................................................com .................................................. 183 http://ebooks......................................................................................................................................................................... 174 LÊÍU CAÁ QUAÃ ........... 180 HOA LYÁ XAÂO THÕT BOÂ ..... 168 LÊÍU THÕT BOÂ ............................................................... 166 GAÂ CHIÏN LAÁ DÛÁA ....... 162 TAI LÚÅN NGÊM GIÊËM ........................................................................................................................................................vdcmedia................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................THÕT LUÖÅC ................................................................................................................................................................................................................................................................ 184 HOA CAÃI XAÂO NÊËM........................................................................................................................................................................................ 212 MÒ NGUÄ SÙÆC ............................................................................................................................................ 199 BOÂ NÛÚÁNG MUÂ TAÅT .............................. 210 KHOAI TÊY BOÅC THÕT BOÂ ..................................................... CHAO....................................................com ............................................................................................................................... 198 BOÂ NÛÚÁNG BÚ................................................ 213 http://ebooks.................................................................................................................................................................... 193 CAÁ QUAÃ NÛÚÁNG ÖËNG TRE................................................................................... 200 PHÚÃ GAÂ .................................................... 191 NÖÅM PHÖÍ TAI ................ 208 NEM RAU...................................................................... 188 RAU CAÂNG CUA TRÖÅN CUA.............................................................. 195 CHUÖËI ÀÖËT RÛÚÅU..................................................................................................................................................................................................................................... 201 CÚM GAÂ........................................................................................ 187 HÏËN TRÖÅN VÛÂNG ................................................................. 189 BÊÌU LUÖÅC TRÛÁNG ....................................................................................................................................................... 197 CHIM CUÁT NÛÚÁNG TOÃI ÚÁT .....................................................................................Nhiïìu taác giaã 6 CANH CHUA HOA SO ÀUÄA........................................................................................................... 194 CÊÌN TÊY XAÂO HAÅT ÀIÏÌU ......................................................................... 203 CAÁ MOÂI XÖËT ...........vdcmedia............................................................................ 186 TRAÂNG LÚÅN HÊËP GÛÂNG..................................................................................................................................... 206 BUÁN HOA ........................................................................................... 204 CAÁ NGÛÂ HÊËP CAÃI RÖÍ ................................ 205 BUÁN TÖM ........................................................... 185 ÀÊÅU PHUÅ NGUÄ VÕ .......... 196 SOÂ HUYÏËT XÖËT CHUA CAY ........................................................................................................................................................................................................................ 192 CAÁ NÛÚÁNG CHANH ................. 207 THÕT GAÂ CHIÏN XUÂ ............................................................................... 190 CAÁ HÊËP MÑA ................................................................................................................................................................................................................

............................................................................. 217 CHAÃ TRÛÁNG HÊËP ..................................................................MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 7 BOÂ TRAÁI DÛÂA ............................................................................................ 214 GAÂ CHIÏN XÖËT CAM ............................................................................................................. 223 http://ebooks....................................................................................................................................................... 222 TÖM BOÁ NGOÁ SEN ....................................................................................................................................................... 219 GAÂ NÛÚÁNG ÚÁT ........ 215 TÖM BAÁCH HOA ..............com .................................................................................................. 218 CÚM TÖM ....................................................................................... 221 CAÁ ÛÚÁP XÒ DÊÌU BOÃ LOÂ ...................................................................................................... 216 NGHÏU NÛÚÁNG MÚÄ HAÂNH .................vdcmedia......................................................... 220 GAÂ AÁC TIÏÌM THUÖËC BÙÆC.........................................................................................................................

200gr naåc caá cùæt vuån nhoã àïí nêëu cho nhanh. cùæt xeáo miïëng thõt thaânh laát daây chûâng 1cm nhoã chûâng ngoán tay caái. xay nhuyïîn caá vúái nûúác nêëu caá.Nïëu chó lêëy naåc. àaão àïìu laâ tùæt bïëp. cho höîn húåp gia võ vaâo.Nhiïìu taác giaã 8 CAÁ ÀUÖËI NÊËU CAÂ RI VÊÅT LIÏÅU — THÛÅC HAÂNH Tuây choån phêìn thõt caá àïí nêëu: .Nïëu coá phêìn thõt tiïëp nöëi giûäa naåc vaâ caác mö suån thò cùæt thaânh miïëng vuöng chûâng 3cm. nêëu chñn vúái khoaãng 250cc nûúác. * Noái thïm vïì caâ ri (curry): böåt caâ ri hiïåu Vianco do Viïåt Nam vaâ ÊËn Àöå liïn doanh saãn xuêët laâ möåt thûúng hiïåu phöí biïën tûâ Bùæc chñ Nam vaâ coá xuêët khêíu. tùæt bïëp ngay keão chaáy. NÊËU NÛÚÁC DUÂNG CAÁ: 1. àïí riïng phêìn nûúác duâng caá naây.Nïëu coá àûúåc phêìn ròa caánh búi. 2. Nhû vêåy möîi miïëng seä coá vaâi súåi suån coân dñnh chùæc vaâo nhau. . tuây thñch löåt boã da hay khöng. Laâm noáng 2 muöîng suáp dêìu ùn. Chùåt ngang thaânh khuác chûâng 5cm röìi chùåt doåc theo chiïìu súá nhûäng súåi suån thaânh miïëng ngang chûâng 2cm. nïëu lêëy da phaãi duâng muöëi chaâ saát ngoaâi da cho thêåt saåch röìi xaã rûãa laåi nûúác laånh. àöí têët caã vaâo maáy xay. caá vûâa chñn. Pha höîn húåp gia võ cho nûúác duâng caá: 2 muöîng suáp saã cuã bùm hoùåc xay bùçng maáy xay cùæt cho thêåt nhuyïín mõn + 1 muöîng caâ phï toãi bùm + 1 muöîng caâ phï gûâng bùm + 5gr caâ ri + 1 traái úát hiïím bùm (tuây thñch).vdcmedia. . Tuy goåi loaåi böåt caâ ri nhûng àêy laâ möåt http://ebooks. nïëu cùæt doåc thúá thõt baån seä coá caãm giaác miïëng thõt bõ túi ra khi nhai. Cho höîn húåp gia võ vaâo caá xay khuêëy àïìu. A.com . àïí nguöåi búát.

àiïìu maâu.com .vdcmedia. tiïíu höìi. D. gaån lêëy phêìn dêìu. Vaâi coång rau om (ngöí) lùåt rûãa saåch. http://ebooks. Nïëu chó duâng toaân laâ naåc thò cho naåc caá vaâo àaão nheå tay cho caá sùn laåi trong vaâi phuát röìi duâng àuäa taãi cho caá sùæp àïìu trong chaão. PHUÅ GIA: . Àaão àïìu laâ tùæt bïëp. * Noái thïm: Nïëu muöën thûã cho vui. cùæt khuác ngùæn. Tröån thêåt àïìu. Xin caác baån lûu yá cho viïåc naây vò àaä coá baån àoåc thùæc mùæc hoå coá àûúåc loaåi laá khö cuãa cêy caâ ri nhûng khi nêëu thò khöng giöëng nhû loaåi böåt caâ ri àoáng goái baán trïn thõ trûúâng. quïë. Cho caá vaâo tuã laånh trong thúâi gian ûúáp. Nïëu chó duâng thuêìn naåc caá thò thúâi gian nêëu chó trong böën nùm phuát sau khi nûúác söi laâ caá chñn. nïëu duâng vêy búi phaãi chiïn cho vaâng vúái ñt dêìu röìi vúát ra cho raáo dêìu. nûúác nêëu caá phaãi sêëp mùåt caá. úát khö. àïí caá qua 30 phuát cho thêëm gia võ. cùæt cheáo thaânh khuác ngùn.Laâm noáng 2 muöîng suáp dêìu ùn. chêm phêìn nûúác duâng caá vaâo. nïëu thêëy thiïëu coá thïí chêm vaâo chuát nûúác söi. laá thúm. . caác baån seä “nghe” caá böëc muâi amoniac. laâm noáng 2 muöîng suáp dêìu. Trong khi nêëu vêy búi. Têím ûúáp vúái 2 muöîng suáp saã bùm hoùåc xay cùæt thêåt nhuyïîn + 1 muöîng caâ phï gûâng bùm thêåt nhuyïín + 5gr böåt caâ ri + 1 muöîng caâ phï muöëi + ½ muöîng caâ phï tiïu. NÊËU CAÁ: Sau khi ûúáp caá duâng chaão àaáy phùèng. coân duâng vêy búi thò cuäng àaä àûúåc chiïn chñn röìi vaâ cuäng tuây vêy lúán nhoã. cho vaâo 5gr böåt caâ ri.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 9 töíng húåp tûâ nhiïìu loaåi gia võ khaác nhau maâ trong àoá laá caâ ri laâ chñnh vúái: nghïå cuã.Vaâi traái àêåu bùæp cùæt boã cuöëng. C. Phêìn dêìu naây seä duâng sau khi nêëu xong.LAÂM CAÁ: 500gr thõt caá àuöëi àaä cùæt miïëng. nêëu chñn caá. nêëu vúái thúâi gian àöå chûâng gêëp àöi thúâi gian nêëu naåc caá laâ àûúåc. B. thaão quaã. caác baån haäy ûúáp caá àuöëi vúái nûúác mùæm. àïí cho böåt caâ ri lùæng xuöëng. höåt ngoâ. àaåi höìi. haå lûãa. àinh hûúng.

chêëm caá vúái chuát muöëi tröån vúái úát tûúi giaä nhuyïîn. http://ebooks. sau khi nêëu. nïëu thñch thò tûúái thïm phêìn dêìu phi vúái böåt caâ ri vaâo. .Nhiïìu taác giaã 10 nïëu thêëy nûúác caån xuöëng cûá chêm thïm tûâng ñt nûúác söi. nûúác vêîn sêm sêëp mùåt caá laâ vûâa.Tuây thñch ùn vúái cúm buán hoùåc baánh mò. Sau khi muác ra àôa múái thaã vaâo vaâi coång rau ngöí. Nïëu ùn cay àûúåc. trúã cho miïëng àêåu bùæp thêëm àïìu nûúác nêëu caá laâ tùæt bïëp.com . moán ùn seä dêåy muâi ca ri rêët maånh. Tuây khêíu võ nïm laåi vúái chuát muöëi röìi thaã àêåu bùæp vaâo. àêåu phaãi úã daång chñn gioân.vdcmedia.

Haâ Nöåi (laâng Laáng coân nöíi tiïëng vïì loaåi rau thúm hay àûúåc goåi laâ rau huáng Laáng) vaâ huyïån Caái Sùæn. Caâ vûâa haái xong laâm caâng tûúi caâng töët.. Coá hai loaåi caâ thûúâng duâng àïí muöëi chua laâ caâ phaáo vaâ caâ àôa. cùæt cuöëng traái caâ coân khoaãng chûâng 5 ly röìi caåo nheå phêìn voã xanh cuãa cuöëng (caách naây phaãi laâm tó mó tûâng traái vaâ àêy cuäng chûáng toã sûå kheáo tay cuãa caánh phuå nûä trong nhaâ khi doån àôa caâ ra maâ traái naâo cuäng coân möåt http://ebooks.. caã hai loaåi caâ naây nïëu àïí chñn trïn cêy àïìu trúã maâu vaâng.4 tiïëng àöìng höì (tuây nùæng lúán hay khöng) cho vûâa heáo mùåt. Nïëu chûa coá kinh nghiïåm lûåa caâ thò phaãi cùæt ngang laâm hai àïí quan saát phêìn höåt. Caâ duâng àïí muöëi laâ caâ xanh söëng. Kiïn Giang úã miïìn Nam. huyïån Cêìu Giêëy. Nïëu caâ coân non. caâ giaâ thò ruöåt caâ àùåc höåt. phúi ra nùæng trong khoaãng 3 . kñch cúä trung bònh bùçng àêìu ngoán tay caái vaâ caâ àôa (ngûúâi Bùæc hay goåi laâ caá baát. khay. Caâ vûâa nhêët duâng àïí muöëi laâ khi cùæt traái caâ ra thêëy phêìn höåt trong ruöåt caâ chó vûâa tûúång àuã höåt nhûng coá sùæc trùæng chûá khöng vaâng. thûåc sûå caâ àôa tuy vêîn àûúåc duâng àïí muöëi nhûng khöng quen thuöåc lùæm. duâng dao moãng. SÚ CHÏË CAÂ: Caâ phaáo vaâ caâ àôa àïìu sú chïë nhû nhau. 2. beán. CHOÅN CAÂ Hai àõa danh nöíi tiïëng nhêët VN vïì viïåc tröìng àûúåc giöëng caâ rêët ngon laâ laâng Laáng hay coân goåi laâ laâng An Laäng.Nïëu laâ caâ phaáo. khi noái àïën caâ muöëi thò chó biïët àïën caâ phaáo. muöëi xong rêët hùng chûá khöng thúm vaâ laåi coân bõ dai nûäa. Caâ phaáo traái nhoã.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 11 CAÂ MUÖËI 1. àem vaâo nhùåt boã cuöëng theo hai caách: . chûa coá höåt thò khi muöëi xong seä bõ mïìm chûá khöng doân. Àöëi vúái nhiïìu ngûúâi. caâ dûâa) coá cúä lúán tûâ caái cheán ùn cúm hoùåc hún nûäa. voã coân sùæc trùæng. Traãi caâ ra nia.vdcmedia.com .

. Vaâ cöng thûác thûá 2 laâ: 1 lñt nûúác / 30gr muöëi. 3. Sau khi sú chïë caâ ngûúâi ta duâng möåt caái vaåi. .Caâ sau khi laâm cuöëng vaâ khña böën. Haäy laâm ba huä caâ muöëi vúái àöå mùån khaác nhau nhû vêåy. ñt muöëi caâ seä mau ùn àûúåc nhûng dïî hû. Thûåc khaách vûâa ùn vûâa troâ chuyïån. Muöëi neán: Àêy laâ caách muöëi caâ truyïìn thöëng vaâ xûa nhêët úã miïìn Bùæc. Nhûng trûúác tiïn chuáng ta phaãi taåm sûã duång möåt cöng thûác chuêín ban àêìu: 1 lñt nûúác + 50gr muöëi.vdcmedia.Nhiïìu taác giaã 12 phêìn cuöëng nhoã. Muöëi nûúác: Caách muöëi caâ bùçng nûúác muöëi cho ra caâ muöëi ùn àûúåc trong khoaãng 10 ngaây trúã laåi tuây vaâo nöìng àöå nûúác muöëi. phaãi khña ra àïí caâ dïî thêëm muöëi hún. MUÖËI CAÂ: Tûâ miïìn Bùæc vaâo àïën miïìn Nam VN coá àïën vaâi caách muöëi caâ khaác nhau. nhùçm cung cêëp möåt loaåi thûåc phêím coá thïí duâng dûå trûä tûâ thaáng naây qua thaáng khaác.com . cöng thûác thûá 3: 1 lñt nûúác / 70gr muöëi. bùçng saânh. rûãa laåi qua nûúác saåch vaâ àïí raáo.. lu. Caâ àôa traái lúán. thên daây. caâ seä lêu chua. .Nïëu laâ caâ àôa thò chó cêìn cùæt boã cuöëng cho saát vaâo thên caâ röìi xeã dñnh hay coân goåi khña traái caâ ra laâm böën. Caách thûá hai laâ cùæt boã cuöëng nhûng khöng khöng cùæt phaåm vaâo vaâo phêìn thên caâ maâ chó cùæt vûâa hïët phêìn cuöëng. miïång röång cho vaâo cûá möåt lúáp caâ röìi àïën möåt lúáp muöëi.20 ngaây sau laâ caâ chñn. ÚÃ möåt söë vuâng sêu. vuâng xa cuãa miïìn Bùæc hiïån taåi vêîn coân muöëi caâ bùçng caách naây. thay vò duâng àuäa laåi duâng tay nhoán lêëy cuöëng möåt traái caâ. b. duâng möåt têëm mï röí daây hoùåc caã möåt têëm göî moãng àùåt lïn lúáp caâ trïn cuâng röìi duâng vêåt nùång nhû caã möåt taãng àaá neán cho thêåt chùåt caâ trong vaåi laåi. http://ebooks. àûa vaâo miïång cùæn nghe "phuåp" möåt miïëng xong laâ thaã caái cuöëng laåi vaâo mêm cúm). Nïëu nhiïìu muöëi. Coá nghôa laâ cùæt sêu vaâo thên caâ thaânh böën muái nhûng khöng cùæt àûát hùèn maâ vêîn coân dñnh vaâo nhau möåt phêìn trong ruöåt traái caâ. Taåi caác thaânh phöë noái chung cho àïën miïìn Nam VN caách muöëi caâ bùçng nûúác muöëi vêîn phöí thöng hún. tuây thñch chïë biïën hoùåc ùn ngay. a. àêåy kñn nùæp vaåi àïí qua àïën 15 .

voã ngoaâi thêëy trùæng trong chûá khöng coân trùæng àuåc vaâ cùæn thêëy doân xöëp. ..Àïí qua 3 .Nêëu söi höîn húåp muöëi nûúác röìi àïí nguöåi hoaân toaân vaâ haäy cûá nêëu dû thaânh vaâi ba lñt.. caâ phaáo tuây traái. cùæt súåi.Traái caâ sau khi muöëi àuáng ngaây seä phöìng cùng.Duâng huä thuyã tinh miïång röång. nïëu laâ caâ àôa thò cùæt miïëng nhoã.Cûá möîi 1kg caâ sûã duång 50gr toãi löåt voã cùæt laát moãng + 50gr gûâng löåt voã. coá nùæp àêåy. duâng vaâi nan tre moãng hoùåc möåt têëm mï röí. Chêm nûúác muöëi vaâo huä cao hún mùåt caâ chûâng 5cm. .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 13 . Muöëi xöíi: Cuäng laâ caách muöëi nûúác nhûng cho caâ trúã chua nhanh trong voâng 2 -3 ngaây.4 ngaây nïëu thêëy mùåt nûúác muöëi nöíi lïn lúáp vaáng moãng laâ do höîn húåp muöëi + nûúác thiïëu àöå mùån cêìn thiïët. c. rûãa qua vúái chuát nûúác loåc cho búát võ mùån cuãa http://ebooks. nêëu söi höîn húåp. Möîi khi lêëy caâ ra ùn phaãi nhêån phêìn caâ coân laåi trong huä dûúái mùåt nûúác muöëi.com . chûäa bùçng caách àöí boã nûúác muöëi cuä ài. nïëu traái lúán cùæt hai. . Àïí qua ngaây höm sau thùm chûâng nïëu thêëy mûåc nûúác muöëi ruát xuöëng thò chêm thïm nûúác muöëi vaâo cho mûåc nûúác luác naâo cuäng phaãi cao hún mùåt caâ chûâng 5cm. möåt àôa sûá nùång vûâa àuã boã loåt qua miïång huã. àïí nguöåi röìi chêm vaâo huä caâ àaä sú chïë vaâ dùçn gaâi kyä. . caác baån khöng phaãi chó duâng nûúác muöëi möåt lêìn maâ coân phaãi dûå trûä àïí chêm thïm.vdcmedia. 4. nhûng caách muöëi naây khöng àïí lêu àûúåc. Lêëy caâ ra khoãi huä. nêëu meã nûúác muöëi khaác àïí nguöåi chêm vaâo.. tuây thñch. Pha höîn húåp mêîu vúái: 2 lñt nûúác + 50gr muöëi + 100gr àûúâng + 50 gr gûâng toãi bùm. VAÂI CAÁCH CHÏË BIÏËN CAÂ SAU KHI MUÖËI: Caâ sau khi muöëi chua laâ coá thïí duâng ùn ngay.. Cho caâ vaâo vúái gûâng toãi nhûng chó cho vaâo khoaãng 3/ 5 dung tñch huã. cúä vûâa àuã laâm söë caâ muöën muöëi. Nïëu àïí caâ nöíi lïn khoãi mùåt nûúác muöëi caâ seä bõ öë àen. àeâ dùçn lïn mùåt caâ sao cho khi chêm nûúác muöëi vaâo caâ khöng nöíi lïn khoãi mùåt nûúác muöëi.

àöí ra tö. coá thûúng hiïåu nghiïm chónh àïí baão àaãm chêët lûúång.. cho vaâo huä loå. tuây tûúng mùån ñt nhiïìu nïm àûúâng vaâo tûâ tûâ tûâng ñt möåt cho coá võ ngoåt nheå laâ àûúåc. Ùn keâm caác loaåi canh nhû rau àay nêëu cua àöìng.cûá möîi kñ caâ tröån vúái 30gr úát hiïím àïí nguyïn traái.vdcmedia. tuây thñch cho thïm toãi úát úã mûác cay chêëp nhêån àûúåc.Laâm mùæm caâ ùn liïìn: Giaã nhoã ñt toãi úát. Dêìm tûúng: Duâng loaåi tûúng Bùæc laâm bùçng àêåu naânh höåt xay hoùåc khöng xay nhuyïîn. khña hai traái caâ. . mùæm nïm nêëu söi àïí nguöåi. . Khi ùn tuây thñch giaä nhoã ñt toãi úát vúái àûúâng vaâ tröån àïìu vúái tûâng ñt mùæm caâ. àïí qua chûâng möåt giúâ laâ ùn àûúåc. úát àïí nguyïn traái coá taác duång khûã muâi tanh cuãa mùæm nïm vaâ chó laâm cay khi naâo bõ bïí gaäy .v. Laâm tûâng ñt möåt vúái caách ùn liïìn nhû sau: . rau muöëng.. Cùæt caâ muöëi ra laâm hai ngêm trong tûúng qua chûâng möåt giúâ laâ ùn àûúåc. cho tûúng vaâo xaâo nhoã lûãa.250cc tûúng. Vúái riïng cho loaåi caâ phaáo muöëi chua coá thïí laâm thaânh caác moán nhû: a. Mùæm caâ: Sûã duång mùæm nïm àoáng chai.Laâm mùæm caâ àïí daânh ùn dêìn: * Caâ phaáo laâm saåch cuöëng.. b.caác baån àûâng vöåi lo laâ seä bõ cay. ngêm trong nûúác muöëi pha vúái phên lûúång 1 lñt nûúác / 20gr muöëi. chêm vaâo cho ngêåp cao hún mùåt caâ giöëng nhû muöëi. Hoùåc chêëm caâ vúái chuát mùæm ruöëc pha toãi úát bùm v. http://ebooks.com . USA hay Paris àïìu coá mua dïî daâng úã nhûäng chúå VN.. tuây thñch cho thïm chuát toãi úát bùm nhoã. Nêëu söi tûâng ñt mùæm vúái khoaãng 250cc tuây chêët luúång mùæm àang coá nïm àûúâng vaâo tûâ tûâ cho võ mùæm dõu xuöëng nhûng khöng ngoåt laâ àûúåc. Caác baån úã Cali.. * ÚÁt hiïím àïí nguyïn traái . ngêm qua 1 giúâ vúát ra cho vaâo röí raá àïí raáo nûúác muöëi röìi traãi phúi ra nùæng cho heáo mùåt. Àïí tûâ möåt tuêìn lïî àïën mûúi ngaây laâ ùn àûúåc. dùçn caâi nhû muöëi..Nhiïìu taác giaã 14 muöëi.Phi thúm 2 muöîng suáp dêìu ùn vúái 2 -3 teáp toãi bùm. . möìng túi mûúáp.

hai.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 15 * Vúái moán mùæm caâ laâm theo caách naây coá nhiïìu ngûúâi duâng thïm àu àuã xanh hoùåc cuöëng cuãa cêy bùæp caãi. Ngêm dêëm àûúâng: Pha höîn húåp dêëm àûúâng mêîu vúái: 500cc nûúác + 200gr àûúâng. phúi heáo mùåt vaâ tröån chung vúái caâ theo phên lûúång 2 phêìn caâ + 1 phêìn loåai phuå gia naây röìi múái cho vaâo huã. riïng ñt úát röìi cho tûâng ñt toãi gûâng vaâo trûúác tûâ tûâ àïí coá thïm muâi toãi gûâng theo yá riïng sau cuâng múái cho ñt nhiïìu úát vaâo nïëu ùn cay àûúåc. coá duâng phêím maâu! Lêëy caâ muöëi ra. Vaâ úát giaä nhuyïîn seä laâm cho höîn húåp coá maâu höìng laåt coân nïëu nhû baån thêëy àêu àoá möåt huä caâ muöëi ngêm dêëm àûúâng maâ coá maâu àoã höìng tûúi tùæn àeåp mùæt thò chó coá thïí laâ: möåt.3mm.cùæt miïëng nhoã. rêët cay. moãng chûâng 2 . tuây àöå chua cuãa dêëm maâ baån àang coá chêm tûâ tûâ tûâng ñt vaâo cho nûúác àûúâng coá thïm võ chua rêët nheå.vdcmedia. rûãa laåi cho búát nûúác muöëi thaã ngêm tuây thñch vaâo höîn húåp dêëm àûúâng qua vaâi giúâ laâ ùn àûúåc. goåt voã. nêëu tan àûúâng.com . giaä nhoã riïng ñt toãi. http://ebooks. cheã hai. àïí nguöåi. c. gûâng cùæt súåi.

. àöí hïët rûúåu vaâo (VN coá xuêët khêíu rûúåu trùæng vúái thûúng hiïåu rûúåu Àïë VN hoùåc Goâ Àen.2 lêìn cho thêåt saåch. caâng nhoã caâng töët. rûãa saåch. vaâi neåp tre moãng hoùåc àôa sûá troân vûâa àuã cho loåt qua miïång cuãa caái huä duâng laâm töm.Töm phaãi coân buáng nhaãy khi laâm.ÚÁt cheã doåc. cùæt úát thaânh daång súåi. . Ngêm riïìng àaä cùæt chó vaâo trong thau nûúác nhoã pha loaäng chuát muöëi cho riïìng trùæng àeåp.Riïìng goåt voã. nïëu khöng tòm àûúåc rûúåu àïë. nùæp àêåy.50 gr úát traái lúán.. Trûúác khi laâm vúát ra vêíy raáo. .Nhiïìu taác giaã 16 MÙÆM TÖM CHUA VÊÅT LIÏÅU .Gia võ. . .½ lñt rûúåu trùæng ngon 40 àöå.Toãi löåt voã cùæt laát thêåt moãng.Ñt laá öíi giaâ rûãa saåch. cho töm vaâo thau. (Nïëu duâng töm àöng laånh coân voã thò chó cêìn raä àöng vaâ vêíy cho thêåt raáo nûúác). vêíy raáo nûúác muöëi. chñn àoã. Laâng Vên.. caác baån coá thïí duâng nhûäng loaåi rûúåu trùæng nhû Vodka. .2 huä thuãy tinh. 50gr toãi. http://ebooks. thïí tñch 700 — 800cc. . Chuêín bõ möåt thau nhoã. àïí nguyïn con töm. cùæt laát thêåt moãng röìi xùæt laåi daång súåi chó. . Rûãa töm vúái nûúác muöëi pha loaäng 1 .vdcmedia. THÛÅC HAÂNH . vêíy raáo.com . moi boã höåt.150gr riïìng non. choån con lúán.1 kg töm àêët tûúi söëng. . .1 cheán nhoã xöi trùæng (cúä cheán ùn soup thöng thûúâng).

) nhanh tay àêåy nùæp keão töm buáng ra.2 höm.vdcmedia. Tuây khêíu võ. . phúi huä töm ra nùæng vaâi giúâ trong ngaây. Phaãi luön thùm chûâng nïëu muöën ùn chua ñt nhiïìu tuây khêíu võ.Laá öíi coá taác duång laâm lïn men thúm cho töm + rûúåu vaâ nïëp seä laâm cho töm úã trong möåt dung möi coá chêët chua cuãa rûúåu nïëp. àïí qua 25 . töm ngêëm rûúåu seä chïët vaâ ûãng àoã àêìu rêu. tröån àïìu vúái xöi.Vo nïëp nêëu xöi trong thúâi gian ngêm töm. Cöng àoaån naây phaãi laâm kyã keão töm seä hû. trong huä töm seä dêåy nûúác tûâ tûâ vaâ toãa muâi thúm laâ àaä laâm àuáng nhûäng cöng àoaån. Tröån thêåt àïìu cho xöi túi ra. giïìng. sau ngaây thûá nùm.. . coi töm cho kyä àïí têët caã töm àïìu thêëm rûúåu. . nïëu khöng tröån maâu thûåc phêím seä thêëy töm ûãng maâu àoã tûå nhiïn. khi gùæp ra. Töm vêîn àïí voã. tuây yá muöën cùæt chên hay khöng. duâng keáo cùæt búát àêìu rêu úã võ trñ qua khoãi mùæt chûâng 5 ly. sau khi laâm xong. http://ebooks. baám àïìu vaâo töm. . . tuây thúâi tiïët.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 17 Gin.com . caâng chua. cho töm vaâo röí raá.Töm caâng àïí lêu. coân thûúâng laâ baãy ngaây. töm seä khöng nöíi lïn khoãi mùåt laá öíi. búái ra möåt cheán xöi àïí cho nguöåi búát. Nïëu khöng coá laá öíi moán töm chua seä ñt thúm hún. Àêåy kñn. Nïëu muöën ùn súám hún. xúát möåt phêìn rûúåu qua möåt thau nhoã khaác. sao cho baão àaãm khi trong loå dêåy nûúác. . Nïëu àïí töm quaá chua. xöëc àïìu vúái ñt àûúâng. giûä àöå chua vûâa yá bùçng caách cho vaâo tuã laånh. mùåt töm caách miïång huä ñt nhêët 10cm. Nïëu trúâi nùæng noáng. duâng laá öíi àêåy kñn mùåt töm röìi lêëy nan tre moãng gaâi ngang mùåt hoùåc àôa sûá nhoã cho loåt àûúåc vaâo miïång huã.Cho töm vaâo huã. Möîi lêìn lêëy töm ra phaãi nhêån töm coân trong huä trêìm dûúái mùåt nûúác vaâ gaâi àêåy kyä.Sau khi ngêm töm. vêíy cho raáo rûúåu. xöëc àïìu töm trong thau.30 phuát. toãi. Khöng rûãa laåi nûúác laånh.Cho töm vaâo möåt thau khaác. seä ùn àûúåc vaâo ngaây thûá nùm sau khi cho töm vaâo huã. giûä àuöi laåi cho àeåp mùæt.. . úát + 2 muöîng suáp muöëi + 2 muöîng suáp àûúâng.Àïí qua 1 . Laâm àïën àêu boã töm vaâo ngêm trong thau àaä xúát rûúåu.

vdcmedia. Cuöën thaânh cuöën coá àûúâng kñnh chûâng 3 cm vúái rau muöëng coång nhoã (khöng laá).. rau thúm. sùæp àûáng vaâo àôa. Tuây thñch pha laåi nûúác trong huä töm chua vúái ñt àûúâng. chuöëi söëng. rau thúm caác loaåi.com . toãi úát. Hoùåc laâm cuöën töm chua: Tuây yá choån baánh ûúát hay baánh traáng mïìm. cùæt khuác ngùæn chûâng 3cm. khïë xanh cùæt laát moãng. cùæt miïëng nhoã moãng.. Tuây thñch ùn keâm cúm hay buán. àïí laâm nûúác chêëm. riïìng nhûng vúái phên lûúång vûâa àuã cuâng men rûúåu seä phên huãy võ cay. giaã nhuyïîn ñt úát. CHÏË BIÏËN Töm chua thûúâng àûúåc ùn keâm thõt heo ba chó luöåc chñn. khoai lang luöåc löåt voã cùæt miïëng nhoã daâi.Moán ùn tuy coá úát. laâm cho moán ùn chó coân muâi thúm úát. trïn möîi khuác àïí möåt laát thõt ba chó moãng vaâ möåt con töm chua.. Tuây khêíu võ möîi ngûúâi nïëu thñch ùn cay hún.. http://ebooks. toãi röìi tröån riïng vúái ñt töm chua lêëy trong huä ra.Nhiïìu taác giaã 18 . riïìng.

bùæc nöìi thõt lïn bïëp. moán thõt kho seä thúm hún. thaã vaâo tö nûúác loåc cho dïî loác voã. lúáp múä daây khöng quaá 2cm. caác baån chó cêìn coá thõt tûúi vaâ àuã gia võ laâ seä coá nöìi thõt kho ngon laânh maâ khöng cêìn phaãi lo lùæng àïën bñ quyïët hay kinh nghiïåm gò caã.com . quan saát cho àïën khi thêëy phêìn múä trúã trong laâ àaåt yïu cêìu. . Luöåc chñn trûáng. quan saát maâu thõt kho nïëu muöën àêåm hún cûá thïm vaâo ñt nûúác maâu vaâ àïí söi laåi. 1/ THÕT KHO NÛÚÁC: Sûã duång thõt möng heo hoùåc thõt àuâi coá àuã ba phêìn da. chêm nûúác söi vaâo cao hún mùåt thõt chûâng 2cm. Lûúång trûáng boã http://ebooks. àaão àïìu tay cho àïën khi thêëy höîn húåp nûúác gia võ söi lïn. vaâ phêìn naåc daâi ngùæn tuây miïëng thõt àûúåc pha ra. múä vaâ naåc. Vaâ nïëu baån laâ ngûúâi ùn kiïng múä thò cûá choån hoaân toaân laâ thõt naåc àïí laâm moán thõt kho nûúác.vdcmedia.THÛÅC HAÂNH Moán thõt kho noái chung khaá àún giaãn. khöng coá cuäng àûúåc) tröån àïìu thõt cho thêëm gia võ. àïí qua 30 phuát. thaã vaâo nöìi thõt kho khi vûâa chêm thïm nûúác söi vaâ kho chung trûáng vúái thõt. cùæt miïëng thõt cho vûâa ùn cúä ngoán tay caái laâ àûúåc. Nïëm laåi nûúác kho àïí thïm àûúâng hoùåc muöëi tuây khêíu võ riïng. nûúác kho sêëp só mùåt thõt laâ vûâa. choån miïëng thõt coá lúáp da caâng moãng caâng töët. àïí söi laåi laâ haå nhoã lûãa cho söi riu riu.Têím ûúáp möîi 500gr thõt àaä cùæt miïëng vúái: 3 muöîng suáp nûúác mùæm ngon + 3 muöîng àûúâng caát trùæng + 1/2 muöîng caâ phï tiïu böåt + 1/2 muöîng caâ phï muöëi + 1/2 muöîng suáp haânh tñm tuây yá bùm nhoã hay cùæt laát + 1 muöîng caâ phï nûúác maâu (*) + 1 miïëng quïë voã chûâng 5gr. Thõt kho keâm trûáng gaâ hoùåc trûáng võt. löåt voã trûáng.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 19 THÕT KHO VÊÅT LIÏÅU . (Nïëu coá quïë. Sau khi kho. . àïí nhoã lûãa.Sau thúâi gian ûúáp.

võ nûúác kho seä laåt ài nhûng coá ngûúâi thñch kho thõt vúái trûáng vaâ nïm laåt chûá khöng àêåm. nïëu cho nhiïìu phaãi chêm thïm nûúác söi. rau dïìn. viïåc naây seä laâm cho nöìi thõt kho cuãa baån nhanh choáng bõ thiu trong khi thõt kho hêm ài hêm laåi coá thïí àïí qua nùm ba ngaây maâ vêîn khöng hû. àïí chêëm nûúác thõt kho coá trûáng hoùåc khöng. lêëy trûáng ra khoãi nöìi thõt cho vaâo cheán toãi úát. nïëu kho lêu.. . àöí vaâo höîn húåp giaá heå..com . muác vaâo ñt nûúác kho. cuã caãi seä huát chêët ngoåt mùån cuãa nûúác kho vaâo trong vaâ laâm cho nûúác kho laåt ài trong khi miïëng cuã caãi seä trúã tûâ mùån àïën rêët mùån vaâ toáp dêìn.. cùæt boã cuöëng tuây thñch cùæt miïëng troân daây chûâng 1cm hoùåc cùæt miïëng cúä ngoán tay uát. * Dûa caãi àaä muöëi chua hoùåc caác thûá rau lang.. rau muöëng.Nhiïìu taác giaã 20 vaâo chó khoaãng 3 . Sau khi kho thêëy phêìn múä trúã trong röìi múái cho cuã caãi vaâo vaâ kho nhoã lûãa sau khi söi laåi thïm khoaãng 5 . Cuã caãi goåt voã.. Pha dêëm (duâng dêëm göëc traái cêy): Chûâng 1/4 tö dêëm vúái 3/4 tö nûúác loåc cho coá võ chua nheå röìi thïm chuát àûúâng àïí coá thïm võ ngoåt nheå. khi dêìm trûáng ra hoå seä thïm nûúác mùæm riïng. moán thõt kho cuãa baån seä trúã nïn laåt leäo vaâ coá võ hùng cuãa cuã caãi. duâng chêëm keâm nûúác thõt kho. Cuã caãi trùæng coá tñnh thêím thêëu cao. Kho keâm cuã caãi trùæng: duâng khoaãng 300gr cuã caãi trùæng / 0. Àûâng dêìm naát trûáng trong nöìi thõt. àïí kho thò moán thõt kho cuãa baån vêîn laâ.. thõt kho.4 caái / 0. Giaä nhoã chuát toãi úát hoùåc tuây yá chó lêëy toãi.vdcmedia. Caách muöëi naây goåi laâ muöëi xöíi coá nghôa laâ muöëi àïí ùn liïìn chûa khöng àïí lêu cho nïn võ chua trong höîn húåp dêëm àûúâng nhiïìu hún võ ngoåt. khi ùn vúát ra àïí raáo dêëm. VAÂI MOÁN ÙN KEÂM THÕT KHO NÛÚÁC: * Dûa giaá: Phên lûúång dïî tñnh toaán àïí laâm vúái 1 tö nhoã àêìy gña söëng rûãa saåch àïí raáo + 1/3 tö laá heå cùæt khuác ngùæn + 1/4 tö caã röët goåt voã cùæt súåi.Vúái moán thõt kho nûúác. ngêm qua 1 giúâ. tuy trònh baây vúái thõt möng nhûng tuây thñch caác baån duâng ba chó cùæt miïëng.5kg thõt kho. sûúân non chùåt miïëng chûâng hai ngoán tay. bùæp caãi luöåc. dêìm naát trûáng. Khi hêm nïëu thêëy caån http://ebooks.5kg thõt. cuã caãi seä chñn doân vaâ chó húi trúã trong nheå úã phña ngoaâi laâ miïëng caãi ngon.7 phuát nûäa thöi.

.àaão àïìu thõt röìi tùæt bïëp. nïm laåi àûúâng hoùåc muöëi tuây khêíu võ riïng röìi caác baån cûá giao nöìi thõt cho öng taáo trong khoaãng hai mûúi phuát. http://ebooks. rùæc àïìu lïn mùåt thõt ñt tiïu böåt rêët ñt thöi cho vûâa coá võ thúm vaâ cay rêët nheå . Thùn lûng heo tuây yá cùæt miïëng cúä ngoán tay uát hoùåc miïëng moãng nhoã.com . .Nïëu muöën kho tiïu thò khöng coá nghôa laâ caác baån ûúáp thêåt nhiïìu tiïu vaâo thõt trûúác khi kho. khi thêëy nûúác gia võ söi giaãm lûãa ngay cho thêåt nhoã vaâ khöng thïm nûúác vaâo.5kg thõt thò tùng lûúång nûúác mùæm vaâ àûúâng möîi thûá thaânh 4 muöîng suáp. 2. Bùæc nöìi thõt lïn bïëp. duâng àuäa àaão nheå tay khi thêëy nûúác kho gêìn nhû quaánh laåi laâ tùæt bïëp. khi thêëy nûúác kho bùæt àêìu quaánh laåi nhûng vêîn coân söi àûúåc.Nïn duâng nöìi kim loaåi daây àïí kho thõt hoùåc thöë àêët. .. duâng àuäa àaão nheå tay.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 21 nûúác cûá chêm thïm vaâo chuát nûúác söi cho nûúác kho khöng sùæc laåi vaâ trúã mùån. tö thuãy tinh. Àïí goåi laâ kho tiïu. Duâng thõt thùn lûng sau khi kho miïëng thõt vêîn mïìm. moán thõt kho ngoaâi võ cay nöìng seä coá thïm võ àùæng. nûúác kho saánh àùåc. àaão nheå thõt trong nöìi àïí phêìn nûúác kho àùåc baám àïìu vaâo thõt. duâng caác phêìn thõt khaác miïëng thõt tuy khöng quaá cûáng àïí nhai nhûng moán ùn khöng àaåt yïu cêìu. Vaâ àïí trong khoaãng 40 phuát hoùåc cho àïën khi thêëy àûúâng tan thaânh nûúác vaâ phêìn nûúác gia võ naây phaãi sêëp mùåt thõt. thùm chûâng laåi cho àïën khi thêëy nûúác kho gêìn nhû caån hïët. miïëng thõt seä sùn laåi vaâ gêìn nhû khö..vdcmedia. haå lûãa töëi àa. THÕT KHO KHÖ (HOÙÅC KHO TIÏU): Viïåc choån loaåi naåc thùn lûng heo àïí laâm moán kho khö laâ hoaân toaân húåp lyá vò thúâi gian kho lêu. têím ûúáp thõt nhû moán thõt kho nûúác nhûng vúái 0.Möåt söë ngûúâi thñch laâm moán thõt kho khö naây trong caái thöë àêët hoùåc duâng möåt caái tö nhoã àïí kho. vaâ nhiïìu ngûúâi miïìn Nam VN vêîn goåi caái tö laâ "caái töå" thò thõt kho töå chùèng khaác gò thõt kho nöìi ngoaâi viïåc ngûúâi ta coá thïí doån caã töå thõt kho coân söi lïn baân ùn rêët êën tûúång.

Nhiïìu taác giaã

22

- Moán thõt kho khö cho vaâo huä loå àêåy kñn coá thïí duâng laâm moán ùn ài àûúâng trong nùm ba ngaây maâ khöng hû nhûng möîi khi lêëy thõt ra haäy duâng muöîng àuäa saåch vaâ khöng cêët laåi phêìn thõt ùn thûâa vaâo trong huä thõt.
3. THÕT KHO TAÂU:

Àïí laâm thõt kho taâu caác baån phaãi duâng àïën hùæc xò dêìu cuäng nhû xò dêìu (hay coân goåi taâu võ yïíu maâ ngûúâi Nam böå vêîn goåi laâ nûúác tûúng, àïí phên biïåt vúái loaåi nûúác tûúng Bùæc, laâm bùçng àêåu naânh höåt) nhûng hùæc xò dêìu àen saánh hún, àêåm àaâ hún vaâ coá möåt muâi thúm rêët... Taâu. Nïëu baån naâo àaä tûâng gheá möåt tiïåm cúm gaâ Haãi Nam chùèng haån seä thêëy coá nhûäng hùæc xò dêìu àïí trïn baân keâm dêëm àoã. Vaâ chêët lûúång hùæc xò dêìu cuäng nhû nûúác mùæm, tuây chöí saãn xuêët, tuây thûúng hiïåu... coá nöìng àöå khaác nhau. Caách kho Taâu laâm nhû moán thõt kho nûúác vaâ thay nûúác mùæm bùçng hùæc xò dêìu nhûng khöng duâng nûúác maâu nûäa. Khi nûúác kho söi, caác baån haäy cho vaâo lûúång nûúác söi chó bùçng möåt nûãa so vúái caách kho nûúác, khi nûúác kho söi laåi, haäy nïëm nûúác kho vaâ nïm laåi tuây khêíu võ vúái chuát àûúâng hoùåc muöëi tuây vaâo chêët lûúång hùæc xò dêìu baån àang coá. Nhûng viïåc nïm laåi nûúác kho coân tuây baån muöën kho lêu cho nûúác kho caån búát hoùåc ngûúåc laåi, nïëu muöën kho lêu haäy nïm laåt àïí khi nûúác kho saánh laåi laâ vûâa. Nhûng kho nhû thïë naâo thò caác baån cuäng haäy lûu yá khi duâng hùæc xò dêìu àïí kho thò cûá kho nhoã lûãa cho àïën khi phêìn múä trúã trong nhû miïëng thaåch múái goåi laâ thõt kho Taâu.

http://ebooks.vdcmedia.com

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

23

THÕT BOÂ NÊËU SÖËT VANG

VÊÅT LIÏÅU — THÛÅC HAÂNH

1. Nêëu nûúác duâng boâ vúái phên lûúång chuêín cho nûúác duâng boâ ngoåt vûâa phaãi: Hêìm 500gr xûúng boâ (chùåt khuác nïëu xûúng lúán) vúái 3 lñt nûúác + 150gr haânh têy. Hêìm nhoã lûãa vaâ vúát boåt liïn tuåc cho àïën khi nûúác caån coân khoaãng 2 lñt. Vúát boã xaác xûúng vaâ haânh, lûúåc laåi nûúác hêìm qua rêy. Nïëu caác baån coá nöìi aáp suêët gia duång thò chó cêìn cho àuáng 2 lñt nûúác + 500gr xûúng, nêëu trong khoaãng 10 — 15 phuát (tuây kiïíu nöìi) seä coá nûúác duâng maâ phêìn nûúác khöng hao huåt àaáng kïí. 2. Choån loaåi rûúåu: Rûúåu chaát àoã saãn xuêët taåi VN coá nhûäng thûúng hiïåu nhû vang Àaâ Laåt, vang Thùng Long, vang Sapa, vang Phan Rang... chêët lûúång vaâ thúâi haån sûã duång coá khaác ñt nhiïìu so vúái vang àoã (vin rouge — red wine) cuãa Êu Myä. Nhêët laâ doâng rûúåu chaát àoã cuãa Phaáp chùèng haån, dô nhiïn caác baån úã nûúác ngoaâi thò dû biïët rûúåu vang Phaáp tuây thûúng hiïåu, tuây nùm saãn xuêët... coá giaá caã vaâ chêët lûúång nhû thïë naâo röìi. Nïëu muöën trúã thaânh möåt àêìu bïëp coá khêíu võ tinh tïë, vúái àiïìu kiïån cho pheáp, caác baån cûá thûã nïëm vaâ choån loaåi vang àoã naâo maâ mònh ûa thñch nhêët àïí nêëu vaâ haäy lûu yá àïìu quan troång nhêët: Cuäng laâ rûúåu àoã nhûng tuây loaåi àïí coá nhûäng võ nhû chua nheå, ngoåt nheå hoùåc húi chaát... khaác nhau. Moán boâ söët vang cuãa caác baån theo àoá maâ cuäng thay àöíi muâi võ. 3. Choån loaåi thõt boâ vaâ sú chïë: Choån loaåi thõt thùn lûng boâ (filet) laâ phêìn thõt naåc khöëi nùçm bïn dûúái, trong löìng xûúng sûúân, saát vaâo cöåt xûúng söëng. - Cùæt thõt thaânh hònh miïëng vuöng caånh chûâng 3 — 4cm. Viïåc cùæt thõt to nhoã nhû thïë naâo, coá gò quan troång? - Têím ûúáp möîi möåt kñ lö thõt àaä cùæt miïëng vúái: 2,5 muöîng caâ phï muöëi + 0,5 muöîng caâ phï tiïu + 1 muöîng suáp vun toãi vaâ haânh
http://ebooks.vdcmedia.com

Nhiïìu taác giaã

24

tñm bùm nhuyïîn + 50cc rûúåu chaát àoã. Tröån thêåt àïìu thõt vaâ höîn húåp gia võ, àïí thõt qua 60 phuát trong tuã laånh. Nïëu muöën duâng nûúác mùæm thò cho vaâo 2 muöîng suáp nûúác mùæm ngon trïn 40 àöå àaåm vaâ 0,5 muöîng caâ phï muöëi thay thïë cho lûúång muöëi àaä cho nhû trïn. - Chuêín bõ chaão lúán, bùæc lïn bïëp vúái 3 muöîng suáp dêìu ùn, xeãng àïí xaâo, àïí chaão thêåt noáng , cho thõt àaä ûúáp vaâo vaâo àaão thêåt nhanh vaâ àïìu tay trong chûâng 2 — 3 phuát, thêëy thõt saåm mùåt vaâ sùn àïìu laâ tùæt bïëp, khöng xaâo lêu. - Truát thõt vaâ nûúác xaâo vaâo trong möåt caái nöìi vûâa, chuêín bõ nêëu thõt: * Nïëu duâng nöìi aáp suêët: Chêm nûúác duâng vaâo sêëp mùåt thõt, tuây loaåi nöìi baån àang coá canh chónh trong khoaãng thúâi gian cho pheáp vúái lûúång thõt sûã duång cho thõt chñn. ** Nïëu duâng nöìi thûúâng: Chêm nûúác duâng vaâo cao hún mùåt thõt chûâng loáng tay, àêåy nùæp vaâ hêìm nhoã lûãa cho thõt chñn mïìm, trong khi hêìm nïëu thêëy nûúác caån cûá chêm tiïëp nûúác duâng vaâo, khi thõt mïìm mûåc nûúác hêìm coân sêëp mùåt thõt laâ vûâa. *** Viïåc hêìm thõt cho mïìm hoaân toaân tuây thuöåc vaâo chêët lûúång thõt baån àang coá, nïëu baån coá àuáng laâ filet, thò thúâi gian nêëu khöng lêu vò thõt àaä sùén mïìm vaâ chuáng ta àaä sûã duång nûúác duâng boâ àïí nêëu. Coá thïí baån seä phaãi nêëu thûã möåt lêìn àïí coá nhêån xeát cho lêìn sau phaãi nêëu trong thúâi gian bao lêu cho möåt loaåi thõt àaä biïët vúái phên lûúång nhêët àõnh. Thõt sau khi nêëu chñn miïëng thõt vêîn phaãi úã daång “àùåc” vaâ mïìm, coân cho duâ nêëu àaä mïìm maâ khi nhai miïëng thõt thêëy tûa ra daång súåi thò theo tûâ duâng chuyïn mön cuãa caách noái bïëp VN laâ bõ “baä” ra, coá nghôa laâ miïëng thõt mïìm nhûng chó coân phêìn mö súåi chûá khöng coân ngon nûäa, thò caác baån cûá tin chùæc ài laâ loaåi thõt thùn lûng boâ maâ baån àaä mua laâ phêìn thõt àaä “chaåy” xuöëng úã àêu àoá trong caái àuâi boâ chùèng haån. - Chuêín bõ 1 muöîng suáp böåt nùng hoùåc böåt bùæp (ngûúâi Bùæc VN hay goåi laâ böåt àao) hoaâ tan vúái 1 cheán nûúác duâng nguöåi, chêm tûâ tûâ tûâng ñt möåt vaâo nöìi thõt vûâa mïìm coân àang söi, khuêëy àïìu tay, quan saát thêëy nûúác hêìm húi saánh laåi laâ ngûng, khöng nhêët thiïët phaãi duâng hïët lûúång böåt àaä pha, chêm vaâo 50cc rûúåu nûäa, àïí
http://ebooks.vdcmedia.com

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

25

söi laåi... tuây yá nïm laåi vúái chuát muöëi hoùåc tuây thûåc khaách seä nïm riïng khi ùn. * Lûu yá: Moán boâ söët vang coá maâu tûâ höìng nêu qua höìng bêìm möåt caách tûå nhiïn tuây vaâo loaåi rûúåu baån duâng àïí nêëu vaâ trïn mùåt nûúác hêìm luön coá möåt lúáp vaáng dêìu maâu vaâng àoã rêët nheå do dêìu hoaâ vúái rûúåu. Nïëu caác baån àaä “gùåp” möåt tö phúã söët vang coá maâu höìng àoã rêët û laâ tûúi tùæn thò viïåc naây hoaân toaân do duång yá riïng cuãa ngûúâi nêëu. 4. Phuå gia vaâ trònh baây moán ùn: Tuây yá sûã duång baánh phúã tûúi hoùåc khö, loaåi baánh súåi lúán. Nïëu duâng baánh khö phaãi truång laåi nûúác söi bùçng vúåt lûúái. Chia baánh phúã nhiïìu vaâo tö, muác thõt vaâ nûúác vûâa àuã laâm ûúát àïìu baánh — moán phúã söët vang coá hònh thûác nhû möåt moán ùn khö, khöng duâng nhiïìu nûúác — Rùæc lïn mùåt thõt ñt haânh cùæt nhoã vaâ ñt tiïu böåt. Doån keâm vaâi nhaánh huáng quïë, chanh úát tûúi, muáöi tiïu, nûúác mùæm, dêëm... tuây yá nïm theo khêíu võ riïng. Moán boâ söët vang taåi Haâ Nöåi coân àûåúc doån vúái hònh thûác möåt cheán thõt riïng keâm möåt tö baánh phúã rùæc haânh, caác phuå gia... tuây yá thûåc khaách cho vaâo tö ñt nhiïìu thõt. Sau cuâng, nïëu baån muöën moán söët vang “hoaân höìn” laâ möåt moán ùn Têy thò àûâng duâng nûúác mùæm àïí ûúáp thõt vaâ sau khi nêëu haäy ùn keâm baánh mò nûúáng gioân.

http://ebooks.vdcmedia.com

luúåc qua rêy. cho muöëi boåt vaâo öëc. vúát boã xaác xûúng. ÚÁt tûúi bùm nhuyïîn xaâo chñn vúái ñt dêìu. lûúåc lêëy nûúác chua. vúát ra rûãa laåi cho saåch.vdcmedia. Chuêín bõ ñt nûúác duâng xûúng heo (hêìm 300gr xûúng heo vúái 2. cho öëc vaâo xaâo nhanh tay. nïm vaâo ñt nûúác me cho höîn húåp coá võ chua ngoåt nheå.com . àïí raáo. Chuêín bõ ñt haânh tñm cùæt laát moãng phi vaâng.5 lñt nûúác + 100gr haânh têy + 2 muöîng caâ phï muöëi. moi lêëy naåc öëc. Laâm noáng 2 — 3 muöîng suáp http://ebooks. gúã boã maây öëc.. Laâm öëc bưu: ÚÃ möåt söë chúå coá haâng nhêån laâm öëc lêëy naåc cho khaách sau khi mua hoùåc mua öëc vïì laâm kyä hún nhû sau: Lêëy nûúác vo gaåo vûâa àuã ngêm lûúång öëc muöën laâm. haânh laá cùæt nhoã. nùån boã phêìn ruöåt phên. chùåt boã trön öëc. haânh). Tröån ûúáp khoaãng 500gr naåc öëc vúái: 2 muöîng suáp nghïå tûúi giaä nhoã (hoùåc 1 muöîng suáp böåt nghïå khö) + 1 muöîng suáp nûúác mùæm ngon + 1 muöîng caâ phï muöëi + 1 muöîng suáp gûâng non bùm + 2 muöîng suáp múä nûúác (moán ùn seä àêåm àaâ hún laâ duâng dêìu ùn) + 12 muöîng dêëm böîng hoùåc dêëm (tuây àöå chua cuãa dêëm àang coá àïí gia giaãm theo khêíu võ). Laâm nûúác duâng dêëm chua vúái caâ chua: 500gr caâ chua chñn. dêëm böîng cho võ chua nheå vaâ húi thúm võ rûúåu. ngùæt cuöëng. àûâng xaâo lêu öëc seä dai. 150gr me chñn nêëu vúái 1/3 lñt nûúác cho tan. rûãa saåch.. 2. hêìm lêëy non 2 lñt nûúác duâng. 4. caåy miïång. nhöìi nheå tay xaã laåi nhiïìu lêìn nûúác laånh qua möåt caái röí thûa cho naåc öëc thêåt saåch nhúát. tuy nhiïn baån coá thïí thay thïì bùçng dêëm nuöi hoùåc nûúác me vùæt 1. phi thúm 3 muöîng suáp dêìu hoùåc múä nûúác vúái ½ muöîng suáp haânh toãi bùm. ngêm öëc qua 12 giúâ cho öëc nhaã saåch àêët buân. cheã doåc laâm taám. àïí qua 20 phuát.Nhiïìu taác giaã 26 BUÁN ÖËC Moán buán öëc laâm theo caách miïìn Bùæc thûúâng coá dêëm böîng (dêëm laâm tûâ heâm rûúåu) laâ möåt gia võ húi khoá tòm taåi Saâi Goân. 3. öëc mau chñn.

http://ebooks. chêëm nûúác mùæm gûâng chua pha loaäng ùn thïm. chanh hoùåc tuây yá pha loaäng theo khêíu võ riïng. Giûä noáng nûúác dêëm trïn bïëp. Chuêín bõ buán tûúi..Nûúác mùæm nguyïn chêët cho thïm chuát gûâng bùm..MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 27 múä nûúác hoùåc dêìu cho caâ chua vaâo xaâo chñn mïìm. Ùn keâm rau thúm. 6. nûúác me. tuây thñch chan ñt nhiïìu nûúác dêëm caâ chua vaâo.com . huáng luãi. sau cuâng cho vaâo ñt haânh laá cùæt nhuyïîn. haânh ngoâ cùæt nhoã vaâo. 5.vdcmedia. Trònh baây moán ùn: Chia buán vaâo tö. tuây yá nïm vúái nûúác mùæm pha hoùåc khöng. nêëu nhoã lûãa cho mïìm caâ. cho lïn mùåt ñt úát xaâo chua. ngoâ gai. kinh giúái. nïm laåi vúái böåt ngoåt. muöëi àûúâng tuây khêíu võ nhûng phaãi coá võ chua nhiïìu.. Nïëu thñch doån keâm möåt cheán öëc xaâo. rùæc haânh phi. cho öëc vaâ nûúác xaâo vaâo tö buán.. chêm nûúác duâng vaâo sêëp mùåt höîn húåp. ñt rau thúm caác loaåi nhû tña tö. huáng cay.

saåch. vaâi khùn vaãi khö. duâng chaây cöëi quïët àêåu thêåt nhuyïín. Sau khi ngêm. Sau khi lau nïëp. cöëi chaây hoùåc maáy xay cùæt. Hong chñn àêåu trong xûãng cho thêåt chñn mïìm. 2. Sau khi tröån dêìu vaâ muöëi vaâo nïëp. Ngêm nïëp — àêy laâ khêu phaãi laâm trûúác 12 tiïëng àöìng höì.vdcmedia. coá têìng hêëp löí nhoã. lau vuâi khùn trong nïëp cho nïëp thêåt raáo nûúác. nguyïn voã) ngêm nûúác noáng trong khoaãng 2 giúâ cho àêåu núã. göìm: 1 kg nïëp ngon. Khöng hong nïëp àaä tröån àêåu quaá nhiïìu möîi lêìn http://ebooks. cho nïëp vaâo möåt caái nöìi. àaánh túi cho àêåu thêåt mõn rúâi laâ àûúåc vaâ àêåu xanh phaãi thêåt khö raáo chûá khöng deão. Duâng xûãng lúán. khay.com . àûúâng trùæng loaåi xay nhuyïîn mõn. chêm nûúác laånh vaâo ngêåp mùåt nïëp. thay khùn khi thêëy khùn ûúát. Trong quaá trònh tröån àêåu nïëp phaãi xöëc tröån àïìu àïí baão àaãm têët caã nïëp àïìu baám àêåu vaâ khöng dñnh cuåc laåi vúái nhau. dêìu ùn. vo saåch. ba lêìn cho àêåu phaãi thêåt nhuyïín mõn nhû böåt.Nhiïìu taác giaã 28 XÖI VOÂ Chuêín bõ vêåt duång göìm xûãng hêëp nhiïìu nûúác. 3. “caâ" bïí ra laâm hai. àêåu xanh caâ (laâ loaåi àêåu xanh khö àaä àaãi voã. àïí qua 12 giúâ. mang ra àïí nguöåi búát. àïí nïëp trong raá cho thêåt raáo nûúác röìi àöí ra nia. gia võ. loaåi chuyïn duâng àïí hong gaåo nïëp. tröån àïìu trong nïëp 1 muöîng caâ phï vun muöëi + 3 muöîng suáp dêìu ùn. saåch. duâng khùn vaãi khö. ½ kg. múái coá tïn laâ àêåu xanh caâ àïí phên biïåt vúái àêåu xanh coân nguyïn höåt. VÊÅT LIÏÅU — THUÅC HAÂNH 1. Nïëu caác baån úã nûúác ngoaâi khöng sùén cöëi chaây cûá cho àêåu xanh àaä hong chñn vaâo maáy xay cùæt àïí laâm àêåu túi mõn (xem hònh minh hoaå) vaâ laâm ài laâm laåi hai. 4. cho àêåu àaä laâm mõn nhuyïîn vaâo nïëp tröån cho thêåt àïìu.

rùæc àïìu vaâo nïëp 2 muöîng suáp àûúâng caát xay/1kg nïëp àêåu. Moán cheâ dên töåc truyïìn thöëng àïí ùn keâm xöi voâ laâ cheâ àûúâng. nïëu bõ ñt. Coá caách laâm rêët àún giaãn nhû sau: . nïëp seä chñn nhanh vaâ àïìu hún laâ traãi daây. xöi seä voán cuåc. nûúác àûúâng seä saánh laåi tûâ tûâ. Xöi voâ laâ moán ùn nguöåi vaâ nêëu àaåt yïu cêìu laâ coá thïí böëc tay àïí nhêëm nhaáp tûâng haåt xöi nhûng cuäng coá thïí vùæt dñnh chùæc laåi thaânh tûâng nùæm. àêåu xanh bõ sûúång cuäng seä laâm hû moán xöi. khuêëy àïìu seä thaânh moán cheâ hoa cau. duâng quaåt tay hoùåc àùåt quaåt maáy. duâng àuäa tröån àïìu röìi bùæc xuöëng ngay.2 muöîng suáp àûúâng) 5. thêëy höîn húåp vûâa sïåt laåi vaâ trúã trong laâ àûúåc. búái ra khay röång hoùåc nia saåch. vûâa thöíi quaåt vúái duâng àuäa xúái àïìu xöi lïn cho xöi nguöåi nhanh vaâ rúâi haåt. àûâng àïí cheâ trúã thaânh daång àùåc. àêåu coân lêîn trong xöi laâ do àêåu àaä laâm chûa àaåt àöå mõn nhuyïîn mõn àuáng.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 29 hong. Xöi àaä chñn. àïí nûúác thêåt söi röìi múái bùæc xûãng nïëp lïn. khöng nhêët thiïët phaãi duâng hïët lûúång böåt àaä pha. Haåt xöi khöng baám àïìu möåt lúáp àêåu mõn.Moán cheâ àûúâng nïëu cho àêåu xanh caâ àaä hong chñn vaâo. lûúåc laåi qua rêy àïí loaåi boã böåt voán cuåc nïëu coá. haåt nïëp khöng àûúåc lau kyä cho raáo sau khi ngêm. chûäa bùçng caách chaâ boáp nheå tay nhûäng cuåc xöi voán laåi cho rúâi haåt.com . Nïëu laâm khöng kyä caác khêu. (Nïëu muöën xöi ngoåt nhiïìu thò thïm 1 . hong nïëp.Nêëu tan 500gr àûúâng vúái 2 lñt nûúác. Xöi voâ nêëu kheáo laâ haåt xöi àïìu baám àïìu àêåu vaâ rúâi haåt hoaân toaân. khöng hong nûäa. .Hoaâ tan 100gr böåt sùæn dêy vúái ½ lñt nûúác. tuây chêët luúång böåt. àêåy nùæp kñn. àïí nûúác àûúâng söi nhoã lûãa trïn bïëp. sau khi xöi chñn. tuây xûãng lúán nhoã. múã nùæp. Lûu yá: Xöi voâ bõ voán cuåc nhiïìu laâ do nïëp coân bõ suäng nûúác. 6.vdcmedia. 1 kg nïëp àêåu hong trong khoaãng 35 — 40 phuát laâ chñn. Nïëu choån nïëp khöng ngon. Tuây thñch cho vaâo vaâi gioåt tinh dêìu hoa bûúãi hoùåc vaâi nuå hoa bûúãi tûúi nïëu coá. Àêy cuäng laâ moán cheâ truyïìn http://ebooks. traãi möåt lúáp nïëp àêåu daây chó chûâng 5cm. Cho nhiïìu nûúác vaâo nöìi. . 7. .Duâng àuäa vûâa khuêëy nuúác àûúâng vûâa chêm tûâ tûâ nûúác böåt vaâo. quaåt liïn tuåc vaâo xöi.

com . Sau khi hong chñn àêåu. http://ebooks.. tuây yá. Nïëu muöën laâm cheâ hoa cau thò vúái phên luúång 2 lñt nûúác àûúâng duâng khoaãng 150gr àêåu xanh caâ laâ vûâa..Xöi voâ coân duâng laâm moán ùn mùån vúái heo quay. . rùæc tûâ tûâ àêåu vaâo cheâ àaä sïåt laåi nhûng coân bùæc trïn bïëp..vdcmedia.Nhiïìu taác giaã 30 thöëng cuãa VN rêët thûúâng dûúåc duâng àïí cuáng trong caác dõp thöi nöi. vaâ cuäng duâng ùn keâm xöi voâ. vûâa rùæc vûâa khuêëy nheå tay cho àêåu tröån àïìu vaâo nûúác cheâ sïåt laâ àûúåc.. gaâ quay. àêìy thaáng treã em. chaã luåa.

miïìn Trung hay duâng traái sêëu. http://ebooks.vdcmedia.Nïëu laâ me chñn thûúâng àaä taách boã voã. nêëu söi nhoã lûãa qua vaâi phuát nïëm thûã thêëy coá võ chua vûâa yá laâ tùæt bïëp. Cùn baãn laâ võ chua phaãi àûúåc taåo ra bùçng traái cêy. . khïë. haânh. phêìn caá tuây thñch gia giaãm trong khoaãng 500 — 700g.com . coá ngûúâi thñch duâng dêëm nuöi (loaåi dêëm laâm bùçng chuöëi.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 31 CANH CHUA CAÁ LOÁC VÊÅT LIÏÅU — THÛÅC HAÂNH: Phên lûúång cho khoaãng 2 lñt canh. cho vaâo nöìi nûúác duâng khoaãng mûúi traái. 1. vúát boã xaác vaâ höåt me. . Nûúác canh: Nêëu nûúác duâng vúái 500g xûúng heo + 2 ½ lñt nûúác + 20g haânh tñm + 1 muöîng caâ phï muöëi. . vúát boã xaác traái ài. nïëu muöën laâm nhiïìu cûá nhên lïn. thúm hoùåc nho) hoùåc chanh.Nïëu duâng dêëm göëc traái cêy chó cêìn cho vaâo nûúác duâng tûâng vaâi muöîng suáp cho àïën khi coá võ chua vûâa yá. vúát boã xaác xûúng. nïëu duâng khïë xanh cheã doåc khïë laâm böën cho vaâo nöìi khoaãng 3 — 4 traái. Hêìm nhoã lûãa vaâ vúát boåt liïn tuåc cho àïën khi nûúác coân khoaãng giaâ 2 lñt. lêëy naåc me.Nïëu duâng traái sêëu xanh. duâng khoaãng 200g nêëu vúái chûâng möåt cheán nûúác cho tan me.... Trong khi moán canh chua miïìn Nam luön àûúåc laâm chua bùçng traái me chñn. Laâm chua nûúác canh: Taåo võ chua cho nûúác canh cho moán canh chua VN tuây vuâng. caác phuå gia khaác ñt nhiïìu tuây yá.. àêåp bïí sêëu ra. tuây ngûúâi duâng nhûäng loaåi cêy traái khaác nhau nhû miïìn Bùæc. khöng sûã duång dêëm thuöåc daång hoáa chêët cöng nghiïåp. 2.

cùæt laát moãng. baåc haâ tûúác voã. àïí caá vaâo tuã laånh trong thúâi gian ûúáp. lùåt lêëy phêìn non.Sau khi coá nûúác duâng chua. PHUÅ GIA VAÂ CAÁC LOAÅI RAU ÙN KEÂM: Chuêín bõ möîi thûá möåt ñt göìm: .Ñt haânh tñm löåt voã. caá huá. http://ebooks. àûâng àïí haânh chaáy. vúát ra àïí raáo dêìu.Nûúác chêëm caá: Tuây thñch chó duâng nûúác mùæm nguyïn chêët vúái ñt gioåt chanh vaâ úát tûúi xùæt laát hoùåc laâm nûúác mùæm me: Pha phêìn nûúác mùæm + 3 hoùåc 4 phêìn nûúác loåc. cùæt cheáo laát moãng. Têím ûúáp möîi kñ-lö caá vúái: 1 muöîng suáp nûúác mùæm ngon + 1 ½ muöîng caâ phï muöëi + ½ muöîng caâ phï tiïu + 1 muöîng suáp haânh tñm bùm. . 4. rau ngöí hay coân goåi laâ rau öm.Giaá söëng rûãa saåch àïí raáo. laâm tûúng tûå vaâ quen thuöåc nhêët àöëi vúái caác baån úã nûúác ngoaâi laâ caá basa (catfish) VN xuêët khêíu vúái daång tûâng laát hoùåc miïëng deåp vaâ dô nhiïn laâ phaãi àïí raä àöng trûúác khi laâm.vdcmedia. Ñt rau thúm. xaâ laách lùåt rûãa saåch. tröån àïìu vaâ àïí cho caá thêëm gia võ qua 40 phuát.. cho vaâo 2 lñt nûúác duâng 200g caâ chua chñn cùæt miïëng. 150g thúm chñn cùæt miïëng. keáo böå loâng ra vaâ àïí nguyïn böå loâng. àêåu bùæp cùæt boã cuöëng. tuây àöå mùån cuãa nûúác mùæm thïm chuát àûúâng cho coá võ ngoåt sau cuâng cho vaâo tûâng ñt möåt phêìn naåc me àaä nêëu hoùåc xay cho höîn húåp coá thïm võ chua nheå. cùæt xeáo khuác ngùæn. tuây thñch cho thïm úát hay khöng.Nhiïìu taác giaã 32 .. Ñt haânh tûúi vaâ rau ngoâ gai cùæt nhoã. . Giûä noáng nûúác duâng trïn bïëp.com . Tuây khêíu võ nïm laåi vúái chuát muöëi cho àêåm àaâ chûá khöng mùån vò chuáng ta seä coân cho thïm caá. 3.LAÂM CAÁ: Caác baån coá thïí sûã duång caác loaåi caá nûúác ngoåt sau àêy àïí laâm moán canh chua: Caá loác laâm saåch. cùæt ngang caá thaânh laát moãng. ngùæt khuác ngùæn 5cm rûãa saåch. phi vaâng vúái ñt dêìu. caá böng lau.

. Doån lïn baân möåt nöìi lêíu àaä trònh baây nhû möåt tö canh àöìng thúâi doån keâm thïm àôa treåt àûång nûúác mùæm mùån hoùåc nûáúc mùæm me àïí coá thïí gùæp caá boã vaâo àôa. Nïëu àïí phuåc vuå cho söë àöng thûåc khaác khöng nïn laâm chñn caá trong nûáúc duâng maâ haäy hêëp caá àaä ûúáp cho chñn röìi àïí riïng.Trònh baây trïn baân tiïåc theo caách doån lêíu àïí tuây thûåc khaách duâng caá. caác thûá phuå gia möîi thûá möåt àôa riïng. coá ngûúâi thñch doån keâm möåt àôa rau àuã thûá nhû rau àùæng.. tuây yá sau àoá thaã vaâo chûâng nûãa kñ caá àaä têím ûúáp cho chñn caá röìi nïm laåi canh vaâ muác ra tö vúái caác phuå gia giaá. khïë. http://ebooks. muác canh vaâ caá vaâo tö.com . ai muöën ùn loaåi naâo cûá viïåc nhuáng vaâo nöìi lêíu caá söi. keâm rau söëng.Àïí laâm möåt tö canh chua doån trong mêm cúm caác baån chó cêìn thaã caá vaâ loâng caá àaä ûúáp vaâo nûúác duâng söi cho caá chñn.. nïëu chó cêìn möåt tö canh nhoã trong bûäa cúm gia àònh thò khöng cêìn thiïët phaãi nêëu nûúác xûúng. buán. traãi caác thûá rau möîi thûá möåt ñt lïn mùåt canh sau cuâng rùæc haânh phñ vaâ haânh laá vaâo. rau.vdcmedia.Caách nêëu moán canh chua caá vúái nûúác duâng heo thûúâng àïí àaáp ûáng cho yïu cêìu söë lûúång nhiïìu duâng kinh doanh hoùåc chiïu àaäi vaâi chuåc thûåc khaách. Caác baån chó cêìn xaâo chûâng 400g caâ chua vaâ thúm chñn cùæt nhoã vúái 2 muöîng suáp dêìu.LAÂM CHÑN VAÂ TRÒNH BAÂY MOÁN ÙN: 33 . cho möåt ñt giaá söëng vaâo àaáy tö. sêëu..... rau söëng.v. rau ruát. böng àiïn àiïín. khi cêìn duâng thaã caá àaä hêëp vaâo nûúác duâng söi àïí laâm noáng laåi vò nïëu laâm chñn caá trûúác vúái söë lûúång nhiïìu trong nûúác duâng. cúm. ñt nhiïìu tuây yá. miïëng caá seä khöng coân ngon. . baåc haâ v. Chêëm nûúác mùæm.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 5.. Chuêín bõ riïng nûúác duâng chua vaâ caá àaä ûúáp.. rùæc thïm chuát tiïu böåt. caá seä dïî bõ bïí vuån. Tuây thñch ùn canh chua vúái buán.Àöìng bùçng Nam böå VN vöën coá nhiïìu caác loaåi rau cho nïn ngoaâi nhûäng phuå gia quen thuöåc trong moán canh chua caá loác. . . dêëm. cêìn duâng àïën àêu chêm thïm nûúác duâng cho söi vaâ thaã caá vaâo nöìi lêíu cho chñn.. chêm vaâo chûâng non 2 lñt nûúác söi vaâ laâm chua nuúác canh tuây khêíu võ vúái me.

Lûún con nhoã luön chùæc thõt vaâ ngoåt. . Duâng möåt caái nöìi vûâa.com . truát hïët lûún vaâo vaâ àêåy nùæp laåi chúâ trong vaâi phuát lûún seä yïëu ài vaâ coá thïí chïët hùèn. Duâng keáo ngùæn muäi.3cm laâ vûâa cho moán miïën xaâo.. moi boã toaân böå ruöåt loâng lûún. nêëu lêíu. . http://ebooks. ngûúâi ta thûúâng laâm thõt lûún cho khaách mua...Nhiïìu taác giaã 34 MIÏËN LÛÚN 1.vdcmedia. Coá nhiïìu caách laâm saåch nhúát lûún bùçng tro. LAÂM LÛÚN: 500g lûún söëng hoùåc lûún àöng laånh. Tuây yá chùåt khuác ngùæn 7 . nhoån.Nïëu duâng lûún söëng thò choån lûún con nhoã.10cm hoùåc àïí nguyïn con vaâ àûâng boã caái àêìu... cho vaâo möåt cheán àêìy dêëm. möí roåc buång lûún tûâ hoång xuöëng àïën hêåu mön. muöëi. àïí qua 30 phuát röìi hêëp chñn. róa lêëy naåc lûún. . boã xûúng. xaâo lùn.5 .. àïí riïng nûúác hêëp lûún. Lûún cúä lúán thñch húåp vúái um nûúác dûâa.Laâm lûún söëng: ÚÃ nhûäng haâng baán lûún. Àún giaãn nhêët laâ duâng dêëm.. àoá laâ phêìn thõt khaá ngon duâ khöng nhiïìu. voâng thên cúä 2. dêëm seä laâm cho lûún nhaã saåch nhúát vaâ trùæng ra (nhúá mang gùng tay cao su chuyïn duâng cuãa nhaâ bïëp vaâo). nêëu chaáo.Sau khi coá naåc lûún ûúáp lêìn hai vúái ½ muöîng suáp haânh tñm bùm + ½ muöîng caâ phï muöëi + 1/3 muöîng caâ phï tiïu röìi xaâo nhanh laåi vúái 1 muöîng suáp dêìu ùn vaâ 1 muöîng suáp nûúác söi cho lûún àûâng khö qua laâ àûúåc. Têím ûúáp lûún vúái 1 muöîng suáp haânh tñm bùm nhuyïîn + 1 muöîng caâ phï muöëi + ½ muöîng caâ phï tiïu + 1 muöîng suáp nûúác mùæm nïëu thñch.Nïëu baån àaä coá lûún àöng laånh thò chó cêìn phaãi raä àöng vaâ têím uúáp nhû lûún söëng. .. xaã laåi thêåt kyä nhiïìu lêìn nûúác cho àïën khi thêëy thêåt saåch. dêëm.

núã àïìu. trong suöët. Moán xaâo àaåt yïu cêìu laâ súåi miïën núã mïìm. Trung Quöëc.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 2. nïn choån loaåi miïën naâo coá nhûäng tñnh chêët nhû vûâa nïu. seä khoá xaâo cho ngon.. buán Song Thêìn Quy Nhún àûúåc xem nhû möåt loaåi miïën ngon nhêët vúái nhûäng tñnh chêët nhû coá võ ngoåt cuãa böåt àêåu xanh. àûâng ngêm lêu miïën quaá mïìm. 3.. 1 muöîng caâ phï haânh tñm bùm. rúâi súåi vaâ thêëm võ ngoåt cuãa nûúác hêëp lûún cho nïn nïëu sau khi hêëp maâ http://ebooks. àûâng àïí haânh chaáy. XAÂO MIÏËN: Cho vaâo chaão 2 muöîng suáp dêìu ùn vaâ phi thúm dêìu vúái haânh tñm bùm.com .. nïm laåi vúái chuát muöëi tiïu tuây khêíu võ. . traãi naåc lûún lïn cho àaåp mùæt vúái ngoâ coång. LAÂM MIÏËN SÚÅI: 35 200g miïën khö. khi chñn vêîn trong suöët.. Coân coá nhiïìu thûúng hiïåu miïën khö khaác cuãa VN cuäng nhû Thaái lan. khi xaâo bõ bêëy vaâ dñnh bïët vaâo nhau. .Möåt caách trònh baây khaác laâ sau khi xaâo miïën. cho vaâo phên nûãa söë nûúác hêëp lûúng. Ngêm miïën trong nûúác loåc nguöåi qua 5 . tùæt bïëp. khöng núã bêëy vaâ dñnh vaâo nhau.4 muöîng suáp nûúác söi. súåi nhoã. cho miïën ra àôa. Traãi ngoâ coång rùæc thïm ñt tiïu böåt. nïëu cêìn cûá chêm thïm tûâng ñt möåt phêìn nûớc hêëp lûún coân laåi vaâ cûá xaâo àïìu tay cho súåi miïën chñn mïìm.Phêìn hûúáng dêîn haâm thuå caách xaâo miïën luön coá haån chïë nhêët àõnh vò coá loaåi miïën chêët lûúång rêët keám.. tuây chêët lûúång súåi miïën àang coá. Lêëy phêìn nûúác hêëp lûún cho vaâo 3 . súåi miïën dai mïìm. cho ra àôa. Tuây thñch doån keâm xò dêìu. cho miïën vaâo xaâo nheå àïìu tay (thúâi gian xaâo 200g miïën chó trong vaâi phuát) quan saát thêëy súåi miïën seä núã ñt nhiïìu hay khöng. vúát ra àïí raáo cùæt khuác ngùæn. khi ùn múái tröån àïìu. 2 muöîng suáp haânh laá xùæt ngang thêåt nhoã. haå lûãa nhoã.7 phuát cho vûâa tûâ daång khö qua mïìm coá thïí beã cong laâ àûúåc. . úát tûúi ngêm chua hay nûúác mùæm nguyïn chêët pha chanh úát. ÚÃ Viïåt Nam. sau cuâng tuây thñch cho naåc lûún + haânh laá vaâo chaão miïën àaão àïìu laâ àûúåc.vdcmedia. Miïën hay coân goåi laâ buán Taâu. chuáng ta seä xaâo cho miïën chñn mïìm sau. ñt ngoâ coång.Chuêín bõ dêìu ùn.

Nhiïìu taác giaã 36 thêëy nûúác hêëp coá nhiïìu thò khöng cêìn cho thïm nûúác noáng maâ chó cêìn nïm laåi laâ àûúåc. thïm vaâo nûúác hêëp lûún àïí xaâo cho súåi miïën ngon hún.Coá ngûúâi sûã duång nûúác duâng heo hoùåc gaâ thay cho nûúác söi.vdcmedia. http://ebooks. .com .

. chöåt nûa (möåt loaåi cêy quen thuöåc vuâng Bònh Trõ Thiïn VN. chùåt khuác 5cm. pha maâu. caá basa. caâ chua chñn cùæt miïëng boã phêìn höåt... Trong hai caách kho naây. xú mñt chñn (traái mñt chñn. võ chaáy àùæng. Sau khi chïë biïën gêìn nhû caån hïët nûúác vaâ kho khöng khö hùèn nhûng cuäng khöng coá nhiïìu nûúác... thûúâng sûã duång nhûäng loaåi caá nûúác ngoåt nhû caá loác. caá soâng. cúm.vdcmedia. 3. Phuå gia: Tuây yá sûã duång nhû thúm (dûáa) chñn cùæt miïëng nhoã. tiïu. caá cúm. trñch... coá maâu nêu àoã àêåm.5 — 2cm. mña lau.. caá ngûâ thûúâng úã daång cùæt laát daây khoaãng 1. 1. baåc maá. Bïëp VN thûúâng duâng nûúác maâu dûâa àïí kho caá thõt.. Möåt laâ caá kho nûúác: moán ùn kho húi laåt. thûúâng duâng nhûäng loaåi caá biïín nhû caá ngûâ. coá nhiïìu nûúác àïí duâng chan vaâo buán. nuåc. giöëng nhû cêy mön ngoåt hay cêy baåc haâ trong miïìn Nam nhûng coá võ khaác).. Caá thu. cùæt lêëy phêìn coång xú daång súåi) mña lau roác voã. nhûng möåt vaâi loaåi caá biïín thên nhoã nhû chuöìn. cho vaâi moán ùn khaác. Gia võ: Chuêín bõ muöëi. http://ebooks. Hai laâ caá kho khö: moán ùn rêët àêåm àaâ. àûúâng. taåo võ àùæng ngoåt. tuây ngûúâi. thõt heo ba chó (ba roåi). nûúác maâu hay coân goåi laâ nûúác maâu dûâa (möåt daång caramel chïë biïën tûâ àûúâng nêëu cho thaânh daång sïåt. 2. chöåt nûa àaä muöëi mùån v. sau khi gúä muái. cheã nhoã. vêîn kho khö àûúåc.. caá nuåc. caá nuåc. caá böëng. nûúác mùæm. caá thu. Xin trònh baây cùn baãn. caá keâo. hoå mön.v.... caá chuöìn... tuây vuâng.com . xú mñt chñn. ngoaâi gia võ thûúâng duâng coân sûã duång vaâi phuå gia nhû thúm (dûáa) chñn. phêìn chïë biïën tuây thñch caác baån laâm thïm vúái caác loaåi thûåc phêím tòm àûúåc úã nûúác ngoaâi. mùån miïång. caá thu. Caá kho nûúác: Caác loaåi caá quen thuöåc úã VN àïí duâng kho nûúác laâ caác loaåi caá biïín nhû caá ngûâ.. vaâ caã nûúác traâ àïí khûã võ tanh.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 37 CAÁ KHO VÊÅT LIÏÅU — THÛÅC HAÂNH Moán caá kho VN coá thïí taåm sùæp thaânh hai loaåi..

cho vaâo àaáy nöìi khoaãng 100gr mña lau roác voã. .Nûúác traâ: Cho thïm ñt nûúác traâ (ngûúâi Bùæc goåi laâ nûúác cheâ) vaâo moán caá kho nûúác laâ thoái quen khêíu võ cuãa möåt söë ngûúâi Trung.. rùæc phuã àïìu lïn mùåt caá khoaãng 50gr àûúâng vaâ àong àûúâng bùçng muöîng — nïëu àaä duâng mêëy muöîng àûúâng thò cho thïm chûâng àoá muöîng nûúác mùæm + ½ muöîng caâ phï tiïu + 1 muöîng caâ phï muöëi + 20gr haânh tñm löåt voã. boã höåt. cho ra võ caá kho húi laåt: Xïëp caá vaâo nöìi. Thñ duå nhû baån àõnh kho 6 laát caá ngûâ. khoaãng 15 — 20gr.khöng beã gaäy úát + 1 muöîng suáp dêìu ùn hoùåc múä nûúác. àûúâng seä laâm cho caá sùn chùæc vaâ thêëm caác loaåi gia võ khaác chûá khöng phaãi do mùæm muöëi.com . . Trong khêu ûúáp caá. àïí qua 1 giúâ hoùåc hún cho caá thêåt thêëm gia võ. Nhûäng loaåi phuå gia naây tuây thñch sûã duång têët caã hoùåc möåt hai thûá.. cheã moãng. chùåt khuác ngùæn 5cm. nïëu caá daâi cúä chûâng 15 — 20cm thò kho nguyïn con (sau khi laâm saåch vaâ àaánh vaãy). . 50gr thúm chñn cùæt miïëng nhoã hoùåc 50gr caâ chua chñn.. nïëu duâng nhiïìu nûúác kho seä coá maâu àoã nêu vaâ àùæng. Lyá do khaác laâ trong möåt bûäa cúm VN.Phên lûúång gia võ tûúng àöëi cho 500gr caá ngûâ hoùåc caác loaåi àaä kïí.Nhûäng phuå gia coá thïí duâng cho thïm vaâo moán caá kho nûúác — nhêët laâ duâng caá ngûâ: Thõt ba chó heo cùæt miïëng nhoã cúä ½ ngoán tay uát 100gr thõt / 500g caá. Nûúác maâu dûâa coá taác duång laâm cho maâu nûúác caá kho vaâng nêu àeåp mùæt. nïëu caá lúán con hún thò tuây yá cùæt khuác ngùæn. àêåp dêåp + ½ muöîng suáp nûúác maâu dûâa + 2 traái úát chñn àoã. moán caá kho seä coá nhiïìu hûúng võ hún. http://ebooks. Nïëu phaãi kho caá vúái söë lûúång cöng nghiïåp àïí chiïu àaäi vaâi chuåc ngûúâi cuâng ùn moán caá ngûâ vúái buán chùèng haån thò baån phaãi duâng nöìi lúán vaâ xïëp chöìng caác lúáp caá lïn nhau vúái caách ûúáp àûúâng cho tûâng lúáp nhûng lúáp caá nùçm dûúái cuâng vêîn seä ngon nhêët. khöng laâm vúái söë lûúång nhiïìu. . caá chuöìn.vdcmedia.Nhiïìu taác giaã 38 Coân nhû caá nuåc. àêy coá thïí goåi laâ möåt bñ quyïët nhoã àïí caá coá chêët lûúång àöìng àïìu. möîi laát lúán chûâng 2/3 baân tay ngûúâi lúán thò haäy choån möåt caái nöìi cúä vûâa àuã sùæp 6 laát caá chó thaânh möåt lúáp vaâo àaáy nöìi. cùæt miïëng nhoã..Duâng cúä nöìi vûâa àuã. àïí nguyïn traái . Àêåy kñn caá. moán caá kho cuäng nhû caác moán ùn khaác.

Vïì viïåc nïm nûúác caá kho: Moán caá kho nûúác hay duâng ùn buán tûúi cho nïn thûúâng kho laåt nhûng tuây khêíu võ. dûa leo bùm. caá quaã).Sûã duång phên lûúång gia võ cho 500gr caá kho khö: Xïëp caá vaâo nöìi. Hoùåc tuây yá giaä nhoã ñt toãi úát trong möåt caái cheán.Nïëu muöën kho lêu hún cûá tiïëp tuåc àïí nöìi caá trïn bïëp vúái lûãa thêåt nhoã cho àïën khi nûúác kho caån sêëp mùåt caá baån seä coá võ caá kho àêåm àaâ hún nhûng caách kho naây vò àaä duâng nûúác cho nïn naåc caá seä coá võ khaác caách kho khö. àûúâng. . Duâng nûúác cheâ laá tûúi àaä nêëu pha hoùåc cheâ Bùæc Thaái Nguyïn pha khöng àêåm lùæm. bùæc nöìi caá lïn bïëp.. nûúác mùæm. võ caá kho seä trúã nheå nhaâng. caá keâo. . haå lûãa nhoã riu riu kho trong khoaãng 45 phuát. rùæc phuã àïìu lïn mùåt caá khoaãng 100 — 120gr àûúâng vaâ àong àûúâng bùçng muöîng — nïëu àaä duâng mêëy muöîng àûúâng thò cho thïm chûâng àoá muöîng nûúác mùæm + ½ muöîng caâ phï tiïu + 1 muöîng caâ phï muöëi + 20gr haânh tñm löåt voã. Khi thêëy nûúác söi. baån coá thïí duâng traâ Lipton àen loaåi tuái loåc. caá boáng.com . Lûu yá khi duâng nûúác mùæm àïí nïm vò coá nhiïìu loaåi nûúác mùæm nïëu duâng nhiïìu seä taåo thïm võ chua chûá khöng phaãi mùån. Caá kho khö: Nhûäng loaåi caá nûúác ngoåt thûúâng duâng kho khö laâ caá loác (ngûúâi miïìn trung VN hay goåi laá caá traâu. nïëu thêëy nûúác caån phaãi chêm thïm nûúác söi àïí giûä nûúác kho luön cao hún mùåt caá. àûúâng. . nûúác vêîn cao hún mùåt caá chûâng 1 — 2cm laâ vûâa. 4. caá cúm. khöng nïn sûã duâng loaåi traâ ngoåt coá võ cam chanh hay gûâng.. cho vaâo khoaãng 50cc / 500gr caá.. rau söëng cùæt nhoã. thùm chûâng naåc caá vûâa sùn chùæc. sau khi kho xong cûá nïm thïm chuát muöëi. cho vaâo ñt nûúác caá kho röìi laâm loaäng ra vúái ñt nûúác söi sau àoá múái nïm laåi vúái chuát muöëi.Kho caá: Sau khi ûúáp caá. àêåp dêåp + ½ muöîng suáp nûáúc http://ebooks.. . theo yá riïng. caá rö.. laâm tùng muâi thúm nûúác kho vaâ khöng nghe muâi tanh caá. chêm thïm vaâo möåt lûúång nûúác söi ngêåp hún mùåt caá khoaãng 2 — 3cm.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 39 ngûúâi Bùæc VN..vdcmedia. thùm chûâng nûúác. vaâ duâng loaåi nûúác caá pha laåt naây àïí chan keâm buán tûúi. caá basa (loaåi caá da trún — catfish — noái chung) cùæt laát moãng. àïí vûâa lûãa. Nïëu úã nûúác ngoaâi muöën kho thûã maâ khöng coá nûúác traâ xanh chùèng haån. laâm saåch.

kho cho àïën khi nûúác kho gêìn nhû caån hùèn vaâ sïåt quaánh laåi. ngûúâi miïìn Trung thûúâng chó duâng thïm chöåt nûa. xöi nïëp. xú mñt. Trong moán caá kho khö.Vúái caách kho khö naây. Kho trong khoaãng 1 giúâ trúã laåi. chêm thïm chuát nûúác söi cho bùçng mùåt caá.. loát möåt lúáp chûâng 2 cm.Vïì moán caá kho tiïu: Moán caá loác hay caá keâo kho tiïu chó laâ daång caá kho khö nhûng cho nhiïìu tiïu. nïëu muöën coá nûúác nhiïìu àïí chan vaâo cúm. . miïëng caá trúã chùæc. tuây thñch thïm àûúâng hoùåc muöëi theo khêíu võ riïng — thöng thûúâng vúái lûúång àûúâng vaâ nûúác mùæm nhiïìu nhû vêåy chó cêìn nïm thïm chuát muöëi nïëu chêët lûúång nûúác mùæm keám. Nïëm thûã nûúác kho. Nûúác kho seä thêëm vaâo caác loaåi phuå gia naây laâm thaânh moán ùn phuå rêët ngon. nûúác gia võ khöng àuã ngêåp caá thò phaãi cho thïm ñt àûâúng + nûúâc mùæm bùçng nhau.. khoaãng 15 — 20gr. lûu yá nïëu cho nhiïìu tiïu thò ngoaâi võ cay seä coá thïm võ àùæng nöìng rêët khoá chõu. thò khi caá àaä thêëm ngon.. vûâa thêëy nûúác kho chúám söi phaãi haå lûãa thêåt nhoã chó àuã cho nûúác kho söi vaáng húi vaâ suãi boåt rêët nheå.com . thónh thoaãng àaão nöìi cho caá trúã nheå.vdcmedia. coá maâu nêu àoã thêím. àïí qua 1 giúâ hoùåc cho àïën khi thêëy àûúâng tan hïët vaâ höîn húåp nûúác gia võ phaãi ngêåp mùåt caá. àïí nguyïn traái khöng beã gaäy úát + 2 muöîng suáp dêìu ùn hoùåc múä nûúác. dûúái àaáy nöìi röìi múái cho caá lïn. nïëu caá lúán con. (Khöng chêm thïm nûúác söi maâ chó kho caá bùçng nûáúc àûúâng muöëi tan ra).Nhiïìu taác giaã 40 maâu dûâa + 2 traái úát chñn àoã.. Bùæc caá lïn bïëp. http://ebooks. Tuây thñch rùæc thïm ñt tiïu böåt vûâa àuã thúm vaâ cay nheå khi nûúác kho bùæt àêìu quaánh sïåt. . Àêåy kñn caá. Àïí lûãa vûâa. àïí söi laåi laâ àûúåc.

vdcmedia. tuây söë àêåu duâng nêëu vaâ chêët lûúång àêåu khö hay tûúi ñt nhiïìu. Loaåi xûãng naây hêìu hïët siïu thõ AÁ. cho xöi ngon vaâ àûúåc möåt viïåc rêët quan troång laâ ngûúâi chûa biïët nêëu xöi bao giúâ cuäng khöng lo bõ chaáy.. nïëu thêëy nûúác caån hún mùåt àêåu phaãi chêm thïm nûúác söi vaâo. nöíi lïn trïn mùåt nûúác.. Nïëu quen duâng nöìi aáp suêët. tùæt bïëp..coá thïí tûâ 1 àïën 3 tiïëng àöìng höì. àêåu àen. Thúâi gian nêëu khaá lêu . Phêìn nûúác luöåc àêåu khöng duâng àïí http://ebooks. Êu naâo cuäng coá. Nïëu nêëu theo kiïíu cho nûúác vúái nïëp vaâo nöìi thò rêët dïî trïn söëng dûúái khï tûá bïì nhaão nhoeát! Nhû vêåy baån phaãi coá möåt caái xûãng hêëp vaâ têìng trïn cuãa xûãng phaãi coá vó hêëp xöi laâ loaåi vó troân coá löî nhoã vûâa àuã cho húi nûúác böëc lïn nhûng haåt nïëp khöng rúi xuöëng àûúåc.com . xêëu. chêm nûúác noáng lêìn hai nêëu nhoã lûãa cho àïën khi àêåu mïìm. àêåu àen vo saåch. àïí ngêm àêåu trong nûúác noáng khoaãng 1 giúâ. Chêm nûúác noáng vaâo. nêëu söi khoaãng vaâi phuát. phaãi laâm chñn mïìm trûúác khi hong chung vúái nïëp. vò xöi coi vêåy chûá húi khoá nêëu. 2. Tuây thñch. Nêëu theo nguyïn tùæc laâm laâm chñn bùçng caách hong: Àêy laâ möåt caách laâm chñn nïëp dïî nhêët. Vúái caã ba loaåi àêåu: Trûúác khi sú chïë. Sau khi nêëu àêåu chñn vúát ra àïí raáo. 1. 3.THÛÅC HAÂNH Caách nêëu cho caã ba loaåi xöi àêåu xanh.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 41 XÖI ÀÊÅU VÊÅT LIÏÅU . àöí boã nûúác nêëu lêìn àêìu. cho vaâo nöìi.. hêìm àêåu bùçng nöìi aáp suêët seä nhanh vaâ höåt àêåu núã mïìm ngon hún. Sú chïë àêåu phuång vaâ àêåu àen giöëng nhau: Hai loaåi àêåu naây thên höåt cûáng. thaã trong nûúác laånh. àêåu phuång. laâm riïng tûâng loaåi àêåu vaâ nêëu vúái nïëp. Àêåu phuång àaä boác voã cûáng. Trong khi nêëu thùm chûâng nûúác. vúát boã nhûäng höåt leáp.

7.com . 5. nêëu nûúác cho söi röìi chêm ra möåt caái nöìi hoùåc thöë lúán. ngêm nïëp trong nûúác êëm qua 1 giúâ röìi àöí möåt caái raá àïí cho thêåt raáo nûúác trûúác khi hong. rûãa saåch chûâng muúi laá. Tùæt bïëp. Vo saåch àêåu. cho àêåu vaâo ngêm khoaãng 2 giúâ. Tröån àïìu vaâo cûá 1kg nïëp laâ 1 muöîng caâ phï muöëi. pha thïm ñt nûúác laånh cho thaânh nûúác êëm.4kg nïëp cuâng luác trong xûãng lúán thò möîi khi àaão nïëp phaãi vêíy àïìu lïn mùåt nïëp ñt nûúác loåc nguöåi. 6. Laâm àêåu phuång muöëi meâ: Tuây yá gia giaãm trong khoaãng: . giaä nhuyïîn. Sau àoá trûúác khi hong vúái nïëp. giaä nhuyïîn. Sú chïë àêåu xanh: Àêåu xanh khö thûúâng coá hai daång: daång coân nguyïn höåt vaâ voã. ngon laânh.100g àêåu phuång rang vaâng. daång àaä caâ taách laâm hai vaâ coân voã hay khöng thûâúng goåi laâ “àêåu xanh caâ”.50g meâ trùæng hoùåc vaâng rang chñn. àöí ra möåt caái raá cho raáo nûúác.vdcmedia. Hong xöi: Phên lûúång thöng thûúâng laâ cûá 1kg nïëp / 400g àêåu. Nïëu nêëu nhiïìu nhû 3 . traãi àïìu vaâo têìng hêëp. röìi àêåy nùæp laåi hong tiïëp. Nïëu coá laá dûáa. vêíy raáo. ùn àïën àêu xúái ra àïën àoá. http://ebooks. giûä xöi trong têìng hêëp cho xöi noáng lêu. Ngûúâi ta thûúâng duâng àêåu xanh caâ àïí nêëu xöi. àêåy kñn. tuây lûúång nïëp hong ñt nhiïìu phaãi àaão vaâi lêìn cho àïën khi thêëy haåt nïëp trong boáng lïn vaâ mïìm laâ àaä chñn. múã nùæp ra àaão àïìu. Tröån àïìu nïëp vúái loaåi àêåu àaä choån vaâ sú chïë. khoaãng mûúi phuát sau laåi àaão nïëp lêìn nûäa. töët cho cú thïí.Nhiïìu taác giaã 42 nêëu xöi nhûng àûâng vöåi boã vò coá thïí cho vaâo chuát muöëi hoùåc àûúâng laâm thûác uöëng giaãi nhiïåt. Cho höîn húåp nïëp àêåu vaâo têìng hêëp. Nïëp: Vo saåch nïëp. Laá dûáa seä laâm cho moán xöi thúm hún. Chuêín bõ xûãng hêëp nhiïìu nûúác vaâ àïí cho nûúác thêåt söi. Sau 15 phuát. . àaäi voã. 4.

Nïn ùn noáng. nïëu baån àaä coá nïëp..70g àûúâng tuây khêíu võ. nïëu coá bõ nhaäo thò. tuây yá ùn keâm laåp xûúäng. . thõt chaâ böng.v.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 43 . xöi coá thïí àïí àïën nûãa ngaây vêîn mïìm nhûng phaãi àêåy kñn keão khö mùåt nïëp.Búái xöi ra àôa. tröån thïm vaâo khoaãng 50 . xò dêìu. muöën laâm noáng laåi haäy hêëp laåi vúái nöìi nûúác nhoã chûá àûâng duâng loâ viba. röìi bêåt nuát ON vaâ phoá mùåc têët caã cho öng Taáo... http://ebooks. sau cuâng nïm vaâo khoaãng 1/2 muöîng caâ phï muöëi cho thïm võ mùån. traãi dûâa naåo lïn. LÛU YÁ .. rùæc àïìu muöëi meâ lïn mùåt xöi. . Nïëu àïí xöi qua ngaây höm sau. àiïån ( tuây loaåi nïëp ngon dúã.5 àïën 1cm thöi. xöi vêîn noáng nhûng bõ khö. àïí raáo..com .Nïëu coá dûâa khö. nhûng caác loaåi àêåu thò phaãi sú chïë trûúác röìi cho vaâo nöìi.. nêëu laåi vaâ cho ñt nûúác hún hoùåc ngûúåc laåi).. naåo cúm dûâa thaânh daång súåi.Vúái caách hong chñn.vdcmedia. khöng duâng àêåu maâ chó duâng thuêìn nïëp àaä ngêm seä cho ra moán xöi trùæng. thõt kho... thïm chuát muöëi.Sau cuâng. . àêåu maâ khöng tiïån tòm cho ra caái xûãng trong khi chó muöën nêëu chûâng dûúái 1kg nïëp thò khöng cêìn ngêm nïëp maâ chó cêìn vo saåch. cúm àiïån nhûng nhúá chêm nûúác chó cao hún mùåt nïëp tûâ khoaãng 0. nïëu àïí nguöåi xöi seä cûáng tuy nhiïn nïëu coá nïëp ngon.Tröån àïìu àêåu meâ.. quay caác loaåi v.

Ngêm trong höîn húåp dêëm àûúâng. chùåt miïëng cúä 2 ngoán tay.vdcmedia. cuã caãi trùæng. cuã kiïåu vaâo xaâo àïìu trong vaâi phuát nûäa cho sûúân thêëm võ chua ngoåt. Àïí thõt ûúáp qua 30 phuát. thõt vûâa chñn. àêåy nùæp. úát tûúi. cho sûúân vaâo xaâo cho vaâng. khöng nhêët thiïët phaãi duâng hïët nûúác böåt.Phêìn naây chuêín bõ trûúác khoaãng 2 giúâ: Caâ röët..Nhiïìu taác giaã 44 SÛÚÂN XAÂO CHUA NGOÅT VÊÅT LIÏÅU . àûâng àïí toãi chaáy. http://ebooks. vûâa chêm tûâ tûâ nûúác böåt vaâo. khi àaä àûúåc. cuã caãi trùæng. sau àoá cho phêìn caâ chua vaâo vúái ñt nûúác söi vûâa àuã sêëp mùåt thõt. THÛÅC HAÂNH . cùæt ngang. bùm hoùåc xay nhuyïîn. cùæt ngang laát moãng chûâng 3 ly. àïí nhoã lûãa cho àïën khi gêìn caån nûúác. Tuây khêíu võ nïm laåi vúái chuát muöëi hoùåc doån keâm muöëi.com . . tiïu.. vúát ra khoãi höîn húåp giêëm àûúâng. cho caâ röët. pha 1 muöîng suáp böåt nùng vúái ½ cheán nûúác laånh. xò dêìu.500g sûúân heo non. ûúáp tröån vúái 1 muöîng caâ phï muöëi + ½ muöîng caâ phï tiïu + 100g haânh tñm bùm (hoùåc tuyâ thñch choån haânh têy trùæng). vêîn àïí nhoã lûãa. duâng khoaãng 50cc thïm vaâo gia giaãm khoaãng 100cc nûúác loåc cho höîn húåp coá võ chua nheå röìi nïm àûúâng vaâo tûâ tûâ. khuêëy tan àïí coá võ ngoåt nheå nhûng võ chua vêîn nhiïìu hún. möîi thûá 150g goåt voã. Khêíu võ ngûúâi pha seä quyïët àõnh chêët lûúång höîn húåp. Caách pha höîn húåp dêëm àûúâng: Tuây chêët lûúång dêëm àang coá. phi thúm 2 hoùåc 3 muöîng suáp dêìu chiïn vúái 2 teáp toãi bùm. nïm vaâo ¼ muöîng caâ phï muöëi cho höîn húåp àêåm àaâ.100g caâ chua truång qua nûúác söi. àïí raáo. löåt voã.Bùæc chaão. boã höåt. Tuây thñch cho thïm vaâo möåt muöîng caâ phï dêìu meâ àen. . vûâa xaâo àïìu tay cho àïën khi nûúác xaâo vûâa quaánh laâ àûúåc. tóa hoa. Trûúác khi nêëu.

* Lûu yá: Nïëu thñch..com .Cho sûúân ra àôa.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 45 . cùæt súåi nhoã. nïëu khöng kiïåu seä coân hùng nöìng http://ebooks. moán sûúân heo xaâo chua ngoåt cuãa baån seä hêëp dêîn hún. caâ röët. haäy cûá duâng thïm khoaãng 100g (cheã hai nïëu cuã lúán). cuâng ngêm dêëm vúái caâ röët. cuã caãi... baån coá thïí duâng thïm khoaãng ½ muöîng suáp gûâng non. Nhûng àoá phaãi laâ cuã kiïåu àaä ngêm qua ñt nhêët 5 ngaây. Nïëu trong dõp Tïët hoùåc baån àang coá sùén cuã kiïåu ngêm giêëm àûúâng. duâng thïm vúái cuã caãi trùæng. traãi ngoâ coång. rùæc thïm tiïu böåt..vdcmedia.

Rau ùn keâm göìm: xaâ laách.. lùåt rûãa saåch cùæt súåi lúán.. khoai lang trùæng luöåc chñn àïí nguöåi cùæt nhoã. Xúái cúm cho túi. cúm. gûâng non cùæt laát moãng. . vaâi muöîng nhoã naåc http://ebooks.Gia võ vaâ phuå gia: úát böåt xaâo vúái chuát dêìu phi toãi. loãi chuöëi non. cùæt súåi hoùåc xùæt laát moãng.. khïë chua ngoåt. . Möåt àôa cúm nguöåi. ruöëc Huïë pha loaäng vúái ñt nûúác söi.3 .. cho vaâo cheán hoùåc tö. Àïí möîi thûá gia võ trong möîi àôa. . chó trong vaâi phuát. thaã vaâo ñt laát gûâng nïëu thñch. Giûä noáng nûúác luöåc hïën trïn bïëp.vdcmedia. Àïí nguöåi.com .. Möåt tö nûúác hïën thêåt noáng. muöëi. baåc haâ. toãi tûúi bùm. . Hïën tûå tiïët ra nhiïìu nûúác trong nöìi. nùæm quai nöìi xöëc maånh àïìu cho hïën loác naåc. rau. úát tûúi. Khi ùn. hïën trïn mùåt nöìi múã miïång àïìu. muöëi meâ rang. mang nöìi xuöëng.Nêëu cúm. àaäi lêëy naåc hïën àïí riïng. duâng vaãi daây loát tay.Nhiïìu taác giaã 46 CÚM HÏËN NGUYÏN LIÏÅU . Àïí nûúác luöåc hïën lùæng trong..5kg hïën söëng coân voã. khöng cêìn chêm nûúác. caác loaåi rau thúm.. THÛÅC HIÏÅN . lûúåc laåi cho saåch qua möåt nöìi nhoã khaác. àêåu phuång àïí voã luåa chiïn doân. thêëy nûúác böëc húi. Möåt àôa rau caác loaåi. lûúåm boã voã hïën. TRÒNH BAÂY Doån möåt àôa naåc hïën. cheán nhoã.Hïën xöëc rûãa saåch voã.. cho vaâo nöìi.1 lon gaåo ngon. Nûúác luöåc hïën àeåp coá maâu trùæng àuåc. àêåy nùæp. da heo cùæt súåi vûâa chiïn doân hoùåc toáp múä.

vdcmedia. nïm caác thûá gia võ cay vaâo tûâ tûâ vaâ caác phuå gia khaác ñt nhiïìu tuây yá. Tröån àïìu trûúác khi ùn. http://ebooks.com . chan nûúác hïën noáng vûâa àuã ûúát cúm. Tuây khêíu võ.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 47 hïën. Võ nïm chuã yïëu cho vûâa miïång laâ muöëi vaâ nûúác ruöëc.

Vaâ tñnh cûá möîi kg thõt cho vaâo nöìi nûúác duâng thò thïm vaâo 1 lñt nûúác söi. Giûä noáng nûúác duâng trïn bïëp. maâu tñm than laåt vaâ maâu vaâng nghïå. xaác haânh. . Súåi mò Quaãng rêët thúm muâi böåt tûúi. coá ba maâu laâ maâu trùæng. vúát boã haåt àiïìu giûä dêìu laåi . Thûã laâm vúái 300g töm theã hoùåc töm àêët tûúi. àïí qua ngaây. sau khi traáng baánh àûúåc thoa dêìu phuång röìi xùæt súåi lúán.com .Töm thõt xaâo: Tuây nhu cêìu muöën laâm ñt nhiïìu.vdcmedia. khöng àïí lêu àûúåc. baánh àûúåc traáng daây gêìn 5 ly. nïëu truång laåi... möîi thûá 1 muöîng nhoã.. cùæt boã àêìu rêu chên + 300g naåc möng hoùåc tuây yá duâng ba chó. NÛÚÁC DUÂNG CHO MÒ QUAÃNG Hêìm khoaãng 500g xûúng heo vúái 3 lñt nûúác + 50g haânh têy. lêëy giaâ 2 lñt nûúác duâng. cùæt http://ebooks. Vúát boã xûúng.. muâi dêìu phuång vaâ laâ moán ùn tûúi. Súåi mò traáng bùçng böåt gaåo tûúi — giöëng nhû caách traáng baánh ûúát — vaâ böåt traáng coá pha böåt nghïå.Nïëu muöën coá chên gioâ hoùåc sûúân heo. Thûúâng laâ töm thõt bùçng nhau. Khi hêìm nïn nhoã lûãa cho nûúác chó vûâa vaáng húi vaâ vúát boåt liïìn tay cho nûúác trong. mò seä khöng coân ngon. .Nhiïìu taác giaã 48 MÒ QUAÃNG THÛÅC HAÂNH — VÊÅT LIÏÅU Súåi mò Quaãng Súåi mò Quaãng mïìm.Phi vaâng chûâng 3 . Súåi mò maâu vaâng laâ loaåi thöng duång vaâ àùåc trûng nhêët cho mò Quaãng. àûúâng. Súåi mò ngon laâ coân laáng dêìu phuång. Nïm vaâo 2 lñt nûúác duâng: 1 muöîng caâ phï muöëi + tiïu. chùåt miïëng ùn keâm mò thò ûúáp 1kg thõt vúái 1 muöîng caâ phï muöëi + 1 muöîng nhoã tiïu trong khoaãng 30 phuát röìi thaã vaâo nöìi hêìm cho vûâa mïìm laâ vúát ra. böåt ngoåt.4 muöîng suáp dêìu ùn vúái 1 muöîng suáp böåt maâu àiïìu.

.ÚÁt xaâo (phi thúm ñt dêìu vúái vaâi teáp toãi àêåp dêåp. haânh phi. chanh. Nïëu cho quaá nhiïìu. nêëu thïm vaâi phuát nûäa laâ vûâa àûúåc. .Haânh ngoâ xùæt nhoã. Tröån ûúáp àïìu vaâo töm thõt ¼ muöîng caâ phï muöëi + tiïu.vdcmedia. Cho dêìu phi maâu àiïìu vaâo vûâa phaãi cho maâu töm thõt ûãng àoã àeåp. Rau thúm huáng luãi laâ loaåi rau thûúâng àûúåc duâng nhiïìu nhêët .. àaãi voã.. TRÒNH BAÂY MOÁN ÙN Duâng tö lúán cho vaâo ñt rau caác thûá. tröån àïìu. . Bùæp chuöëi baâo. úát tûúi. Àïí trong 20 phuát. nûúác mùæm. giaá söëng (nïëu thñch). Xaâo chñn töm thõt vúái chûâng 2 muöîng suáp dêìu chiïn röìi cho vaâo chaão xaâo vaâi vaá nûúác duâng vûâa sêëp mùåt töm thõt. rùæc ñt àêåu phuång. cho mò súåi vaâo 2/3 tö. muác vaâo ñt töm thõt vaâ nûúác xaâo. moán ùn dïî bõ ngêëy dêìu múä. Rau muöëng cheã. . haânh ngoâ xùæt nhoã (nïëu coá gioâ hoùåc sûúân. nûúác mùæm nguyïn chêët..MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 49 miïëng moãng. Khi ùn tuây yá nïm gia võ vaâ boáp vuån baánh traáng nûúáng vaâo tö.Haânh ta phi vaâng doân. Doån keâm möåt àôa rau.Rau gheám göìm: xaâ laách ngùæt khuác chûâng 2cm. Giûä noáng chaão töm thõt trïn bïëp.com . PHUÅ GIA ÙN KEÂM . möîi thûá 1 muöîng nhoã + ½ muöîng suáp nûúác mùæm +1 muöîng suáp haânh ta bùm. tùæt bïëp ngay) . muác ñt nûúác duâng chan vûâa ûúát rau vaâ mò.Chanh úát. http://ebooks. úát xaâo. giaã nhoã.. cho úát böåt vaâo àaão nhanh tay. . truång laåi trong nûúác duâng cho noáng trûúác khi chia vaâo möîi tö).Baánh traáng meâ nûúáng vaâng.caác loaåi xùæt nhoã. Tröån àïìu caác thûá rau sau khi lùåt rûãa saåch vaâ ngêm qua nûúác coá pha 5% thuöëc tñm.Àêåu phuång rang vaâng. baánh traáng nûúáng.

nïëu thïm thõt gaâ. tim cêåt.. nûúác duâng chan vaâo chó vûâa àuã ûúát àïìu.vdcmedia.com . laâ tuây yá. http://ebooks. Vaâ mò Quaãng thuêìn tuáy chó coá töm thõt.. gioâ heo.Nhiïìu taác giaã 50 Mò Quaãng laâ moán ùn khö.

NGUYÏN LIÏÅU: . gia võ nûúác mùæm chûâng 1 giúâ cho thêëm gia võ. àöí nûúác dûâa vaâo cuâng vúái möåt cheán nûúác söi. cho lûãa to. http://ebooks.Gia võ THÛÅC HIÏÅN: Thõt cùæt thaânh 8 hoùåc 10 miïëng vuöng. dûa chua vaâ rêët thñch húåp vúái nhûäng ngaây thúâi tiïët maát meã. Miïëng thõt lúán coá thïí cùæt beá vûâa miïång. Moán naây ùn vúái cúm noáng. Khi nûúác dûâa söi thò vúát boã boåt.4 teáp toãi . Nêëu thõt vaâ trûáng võt cho nûúác sùæt laåi (thõt sùn).1 cheán nûúác söi .1/2 kg thõt möng hoùåc thõt àuâi heo . Trûáng luöåc chñn.Nûúác mùæm ngon . trûáng böí laâm àöi hoùåc cùæt thaânh böën miïëng.1 cuåc àûúâng theã . Nïëm cho vûâa ùn.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 51 THÕT KHO NÛÚÁC DÛÂA Cöng thûác dûúái àêy daânh àïí chïë biïën cho 6 ngûúâi ùn.com .1 traái dûâa tûúi .vdcmedia. Doån ra àôa. boác voã. haå lûãa nhoã liu riu. Ûúáp thõt vúái toãi giaä nhuyïîn vaâ àûúâng theã. àêåy vung laåi vaâ hêìm cho chñn nhûâ.

böåt gaâ. Xïëp cua laåi thaânh hònh nguyïn con. Cùæt cua laâm böën. muöëi. gûâng.Haânh têy: 1 cuã böí muái cam .5 . rùæc möåt chuát böåt àao.Nhiïìu taác giaã 52 CUA RANG ME CHUA Àêy laâ moán haãi saãn àûúåc nhiïìu ngûúâi ûa thñch. gûâng (thaái chó) THÛÅC HIÏÅN: Coå saåch cua. thúm. úát tûúi. Hoaâ nûúác me chua vúái àûúâng. NGUYÏN LIÏÅU: . phöíi. muöëi.Nûúác me chua: 1/2 cheán ùn cúm .0.Cua thõt 2 con: 0. cuã tóa hoa. tiïu. baây cuâng rau. cho haânh hoa bùm nhoã. ngöí.6kg/con . nïëm thêëy chua dõu vûâa ùn laâ àûúåc.Tiïu böåt. tuy caách chïë biïën húi cêìu kyâ nhûng laåi àem àïën möåt hûúng võ khaá hêëp dêîn. Nïm gia võ.Haânh hoa bùm nhoã: 2 muöîng .com . cho caã con vaâo múä chiïn röìi múái boác boã mai. Phi haânh khö. http://ebooks.vdcmedia. úát vaâo àaão àïìu.Àûúâng: 2 muöîng nhoã . Cho nûúác me àaä hoaâ vaâo àaão àïìu. uáp mai lïn. àïí laåi mai àïí trang trñ.Böåt gaâ: 1 muöîng nhoã . xaâo haânh têy (àaão nhanh tay) röìi cho cua vaâo àaão àïìu.

.Caá fillet: 500 gr. Thúm muâi caá. gia võ. baánh traáng. Thõt lúån xay nhoã.Nêëm hûúng: 100 gr. haânh khö bùm nhoã. Chiïn vaâng àïìu vaâ chêëm vúái nûúác söët chua ngoåt http://ebooks. nêëm. .com . . nêëm hûúng.Böåt mò: 100 gr. võ àêåm àaâ cuãa caác gia võ. . haânh hoa. . Moán naây phaãi ùn luác noáng keâm vúái rau söëng. .Söët chua: 100 ml.Thõt lúån: 350 gr. Cuöån laåi têím trûáng vaâ böåt myâ. tiïu. haânh khö. NGUYÏN LIÏÅU: .vdcmedia. nêëm hûúng. THÛÅC HIÏÅN: Caá laång laát moãng.Nûúác mùæm.Trûáng gaâ: 3 quaã.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 53 CAÁ CUÖÅN THÕT NÊËM Àêy laâ moán ùn ngon vaâ nhiïìu chêët dinh dûúäng. Tröån àïìu thõt lúån.

NGUYÏN LIÏÅU: . vaâ cuäng coá taác duång xoaá ài caãm giaác ngêëy cuãa nhûäng moán ùn chñnh giaâu chêët múä. boã höåt.50 g rau rùm . toãi bùçm vaâ úát bùçm quêëy àïìu Cho 4 muöîng suáp dêìu ùn vaâo chaão röìi cho 2 muöîng suáp toãi bùm vaâo phi thúm.200g thõt ba roåi .com .50 g laåc rang . àaåm. àûúâng.500g mñt non luöåc . cùæt laát moãng. http://ebooks.2 traái chanh .vdcmedia.300g töm àêët tûúi .2 muöîng suáp nûúác mùæm .2 traái úát .20 caái baánh phöìng töm chiïn vaâng .Nhiïìu taác giaã 54 GOÃI MÑT TÖM THÕT Moán naây thûúâng duâng àïí khai võ.50 g toãi THÛÅC HIÏÅN: Mñt luöåc rûãa saåch bùçng nûúác laånh. Chuác baån thaânh cöng vúái cöng thûác chïë biïën sau àêy. Töm luöåc boác boã voã Thõt ba roåi luöåc cùæt súåi Rau rùm cùæt nhoã Nûúác chanh vùæt pha vúái 3 muöîng àûúâng Nûúác mùæm.100 g àûúâng caát .

http://ebooks. Doån ùn chung vúái baánh phöìng töm vaâ nûúác mùæm chua ngoåt. nïm vûâa ùn. rùæc laåc. toãi phi. Cho ra àôa.com . chanh àûúâng. trang trñ úát tóa hoa vaâ ngoâ lïn.vdcmedia.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 55 Caách tröån goãi: Cho caác höîn húåp trïn vaâo tröån àïìu cuâng nûúác mùæm.

com . nïm nûúác mùæm.Caâ röët . Cho vaâo ngùn laånh.50 gr möåc nhô .Nhiïìu taác giaã 56 THÕT ÀÖNG Moán ùn naây thñch húåp cho nhûäng ngaây thúâi tiïët maát meã. nïm nïëm lêìn nûäa cho vûâa ùn. àöí nûúác ngêåp. Àêåu Haâ Lan cùæt ngùæn. vúát boã saåch boåt. Cho vaâo nöìi. Yïu cêìu thaânh phêím thõt phaãi mïìm nhûng khöng naát sau khi chïë biïën. uáp ngûúåc xuöëng àôa. cheã àöi. NGUYÏN LIÏÅU: .1 gioâ heo trûúác chûâng 1 kg .Gia võ . Xïëp àêåu caâ röët. àïí raáo. da heo caåo vaâ rûãa saåch. cho hïët thõt vaâo möåt nöìi nûúác múái luöåc laåi. http://ebooks.15 ml nûúác mùæm ngon . Nhùæc xuöëng. muác ra baát àïí nguöåi. Cùæt thaânh nhûäng miïëng moãng vûâa.50 gr àêåu Haâ Lan traái . mò chñnh. khi duâng lêëy muäi dao taách thõt ra. möåc nhô thaái nhoã. nêëu àïën khi duâng àuäa xùm thêëy thõt chñn mïìm nhûâ laâ àaåt.200 gr da heo .vdcmedia. muöëi. Khi thêëy thõt söi. Àöí nöìi nûúác cuä. möåc nhô vaâo àaáy khuön hoùåc vaâo cheán. khöng bõ vûäa nûúác. Têët caã nhuáng chñn trong nûúác söi coá boã chuát muöëi. caâ röët tóa hoa laá tuây thñch.Cuã kiïåu trang trñ THÛÅC HIÏÅN: Gioâ heo. vúát ra àïí nguöåi. luöåc qua.

NGUYÏN LIÏÅU: . 0.com . Trònh baây vúái rau. mai àïí raáo.Böåt myâ. tiïu böåt. cuã tóa hoa.. haânh hoa cùæt khuác àaão àïìu. muöëi.Trûáng gaâ: 1 quaã . http://ebooks.. Cua to nïn cùæt àöi coân cua nhoã àïí nguyïn con. . Àun chaão noáng.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 57 CUA BÊËY XAÂO GÛÂNG.5 kg/con . úát tûúi.3-0. Nhûng vúái cöng thûác dûúái àêy baån seä dïî daâng coá möåt moán ùn ngon àïí caãi thiïån bûäa cúm gia àònh. muöëi vaâ möåt chuát àûúâng àïí ngêëm (15 phuát). tiïu böåt.Haânh khö: 2 muöîng bùm nhoã .Haânh têy: 1 cuã böí muái cam .Haânh hoa cùæt khuác. cho dêìu vaâo phi haânh khö thúm.vdcmedia. 1 muöîng böåt gaâ. cho haânh têy vaâo àaão nhanh.Nûúác söët: hoaâ möåt chuát nûúác vúái möåt muöîng àûúâng. Têím cua vaâo böåt myâ khö röìi chiïn vaâng. gûâng tûúi tóa hoa. sau àoá cho trûáng àaánh tan vaâo ûúáp cuâng. . THÛÅC HIÏÅN: Cua bêëy laâm saåch boác boã phöíi. thaái moãng. ûúáp haânh khö bùm.2 con cua bêëy. cua bêëy vaâo àaão nhanh tay sau àoá cho nûúác söët. mêët muâi võ. 2 muöîng dêìu haâo. cho úát thaái laát. HAÂNH Vúái nhûäng moán haãi saãn nïëu khöng cêín thêån khi chïë biïën seä bõ tanh.

cùæt nhoã. http://ebooks.vdcmedia. rau söëng . rau söëng . nêëm hûúng.Thõt cua: 200 g . möåc nhô. miïën ngêm núã.Miïën: 100 g .Dêëm. thõt lúån. Thõt lúån bùm nhoã.Dûâa naåo: 30 g . Haânh hoa nhùåt saåch rïî vaâ laá thaái nhoã.Trûáng võt: 2 quaã . dûâa naåo vaâ 2 loâng trûáng cho thêåt àïìu.Caâ röët. Múã röång baánh àa nem.Thõt naåc vai: 200 g . NGUYÏN LIÏÅU: . töm. Vúái cöng thûác dûúái àêy baån coá thïí àem laåi möåt bûäa ùn ngon miïång cho ngûúâi thên. haânh hoa. Thõt cua ngêm cho tan àaá röìi nhùåt hïët saån cûáng. miïën. úát. bùm nhoã.Möåc nhô + nêëm hûúng.Töm tûúi: 200 g . caâ röët. nêëm hûúng.com . haânh. Caâ röët goåt boã voã. boã àuöi.Baánh àa nem: 2 thïëp . cho möåt chuát nhên vaâo röìi cuöån troân laåi sao cho nhên khöng húã ra ngoaâi. toãi haåt tiïu. Khi dêìu noáng giaâ thò cho nem vaâo raán: (Chuá yá àïí cho nhoã lûãa trúã thêåt àïìu àïí nem khöng chaáy maâ vêîn vaâng àïìu). thaái chó. Töm tûúi boác voã.Nhiïìu taác giaã 58 NEM HAÃI SAÃN Nhûäng ngaây cuöëi tuêìn baån coá thïí raãnh röîi àïí tñnh chuyïån laâm möåt vaâi moán ùn cêìu kyâ thiïët àaäi baån beâ. dêìu raán THÛÅC HIÏÅN: Möåc nhô. Tröån thõt cua.

àêåp dêåp. 2 thòa to nûúác nùæm úát.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 59 Rau söëng nhùåt rûãa saåch. http://ebooks. röìi cho tiïëp vaâo àoá 3 thòa to dêëm. ngêm nûúác muöëi khoaãng 15 phuát vúát ra vêíy raáo nûúác.vdcmedia.com . haåt tiïu. úát taách boã haåt thaái moãng. Pha möåt thòa àûúâng vaâo 1/3 baát nûúác loåc àun söi. Toãi boác voã. àïí laâm nûúác chêëm.

com . thaái miïëng vûâa ùn. chanh THÛÅC HIÏÅN: Àêåu nhùåt boã xú.Thõt naåc vai: 100 g . gia võ àïí ùn keâm cuâng vúái cúm cho àúä ngaán. Khi cúm söi thò tröån àïìu têët caã caác thûá àaä chuêín bõ vaâo tiïëp tuåc nêëu cúm cho àïën chñn. http://ebooks.vdcmedia. Khöng nïn luöåc chñn thõt quaá vò khi nêëu cuâng cúm thõt seä bõ khö. Dûa chuöåt rûãa saåch. caâ röët. ùn baä. gia võ. àêåu àuäa.Dûa chuöåt.Caâ röët.Gaåo teã: 600 g . thaái haåt lûåu. Àun nûúác thêåt söi cho àêåu. àûúâng. Nïëu thõt naåc hún thò ta coá thïí thay bùçng thõt xaá xñu vûâa thúm laåi mïìm. rûãa saåch. haäy thûã laâm moán ùn naây. Cúm chñn. Gaåo vo saåch cho vaâo nûúác luöåc thõt àïí nêëu cúm. ngêm rûãa saåch thaái khuác thêåt nhoã. Ngö bao tûã rûãa saåch. caác nguyïn liïåu cuäng dïî kiïëm maâ cúm thêåp cêím laåi àem laåi sûå hêëp dêîn àïën bêët ngúâ. NGUYÏN LIÏÅU: .Gioâ luåa: 100 g .Nêëm hûúng: 30 g . Khöng mêët quaá nhiïìu cöng sûác. thaái haåt lûåu. Caâ röët goåtboã voã. ngö bao tûã: 300 g . thaái miïëng vûâa röìi ngêm chanh úái. ngö vaâo trêìn chñn röìi àïí raáo nûúác.Nhiïìu taác giaã 60 CÚM THÊÅP CÊÍM Baån muöën möåt bûäa ùn thêåt phong phuá vaâ múái laå. rûúái nûúác xò dêìu coá dêìm úát lïn trïn ùn noáng. Nêëm hûúng ngêm núã. xùæt haåt lûåu. Thõt luöåc chñn vûâa.

Khi ùn chó cêìn cùæt àöi caái nem vaâ ùn keâm vúái rau xaâ laách.1/2 múá rau caãi (50 g) . xïëp nem vaâo möåt bïn àôa. http://ebooks. NGUYÏN LIÏÅU: . daây 1cm. Kheáo leáo tröí taâi chïë biïën baån seä àem laåi sûå bêët ngúâ cho moåi ngûúâi. Rùæc chuát böåt mò quanh miïëng nem giuáp cho nem khö.Rau söëng THÛÅC HIÏÅN: Caá thaái laång thaânh miïëng cúä 2. Rau caãi rûãa saåch. vùån nhoã lûãa raán àïën khi nem vaâng àïìu thò vúát ra xïëp lïn àôa. Khi dêìu trong chaão àûúåc àun noáng giaâ.50 g miïën . chêìn qua nûúác söi. vúát ra àïí thêåt raáo nûúác. cùæt ngùæn.5 x 4 cm. seä laâm nöíi bêåt maâu vaâng röåm cuãa nem. cùæt àöi.com . Têím ûúáp vúái gia võ. àûúâng toãi. naåc thõt khoaãng 300 g . Cuöën nem: Àùåt baánh àa nem àaä laâm êím lïn thúát khö.Möåt khuác caá biïín to. xïëp lêìn lûúåt möåt chuát rau.vdcmedia. nûúác mùæm giêëm. Duâng möåt àôa to baây rau söëng vaâo möåt bïn. haåt tiïu.8 baánh àa nem . cho nem vaâo raán. Miïën ngêm trong nûúác êëm 3-5 phuát. roân vaâ maâu vaâng àeåp. miïën vaâ miïëng caá röìi cuöën laåi.Böåt mò .Dêìu raán .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 61 NEM CAÁ Àêy laâ moán ùn coá nguöìn göëc tûâ nûúác Nhêåt.

.. àun söi thaã öëc len vaâo nêëu laåi 7 phuát. THÛÅC HIÏÅN: Àêåu naânh ngêm nûúác cho mïìm xay nhuyïîn.200 gr àêåu naânh .200 gr dûâa baâo vùæt nûúác cöët. NGUYÏN LIÏÅU: . ÖËc len xaâo laâ möåt moán ùn nhû vêåy. Söë böåt trïn chia ra laâm 3 phêìn bùçng nhau. Möåt phêìn àïí nguyïn. möåt phêìn tröån vúái möåt ñt böåt mön tñm. muöëi. loåc lêëy nûúác sûäa àêåu naânh söëng tröån vúái böåt nùng vaâ möåt ñt dêìu ùn. Nûúác cöët dûâa cho thïm àûúâng. rau rùm. trùæng vaâ vaâng nhaåt.vdcmedia. Nùån böåt thaânh ruöåt öëc len coá 3 maâu: tñm mön.Nhiïìu taác giaã 62 ÖËC LEN XAÂO DÛÁA Àöi khi moán ùn chay laåi àem àïën möåt khêíu võ múái khöng keám phêìn hêëp dêîn maâ vêîn àaãm baão àuã chêët dinh dûúäng.200 gr böåt nùng .com . http://ebooks. möåt phêìn cho vaâo ñt phêím vaâng nhaåt. ngoâ. möåt ñt böåt khoai mön tñm. phêím maâu thûåc phêím vaâng nhaåt. úát.

Böng caãi. Söë böåt coân laåi thïm ñt böåt mön tñm vaâ möåt ñt phêím vaâng nhaåt àïí nùån ra nhûäng ruöåt öëc len. http://ebooks. mña lau.Möåt ñt muöëi. caã nhaâ cuâng quêy quêìn bïn nöìi lêíu noáng höíi.com . nêëm rúm xaâo vaâng. Àêåu naânh ngêm nûúác cho núã mïìm. Taâu huä ky. cuã sùæn rûãa saåch nêëu lêëy 1 lñt nûúác duâng cho thïm chanh. . Phêìn àêåu naânh xay nhuyïîn coân laåi àïí nguyïn khöng loåc tröån vúái böåt nùng. mña lau. NGUYÏN LIÏÅU: . so àuäa. àöí nûúác duâng àem àun söi. chanh. àiïím thïm haåt tiïu laâm mùæt mûåc. cuã sùæn àuã nêëu 1 lñt nûúác duâng . Lêëy möåt nûãa loåc lêëy nûúác sûäa àêåu naânh söëng tröån vúái 50 gr böåt nùng vaâ möåt ñt dêìu ùn àïí nùån thaânh nhûäng con mûåc.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 63 LÊÍU HAÃI SAÃN Trong tiïët trúâi se laånh. sa tïë. saã. thïm möåt ñt phêím àoã (thûåc phêím) àïí nùån ra nhûäng con töm. böåt ngoåt. úát sa tïë..Rau têìn ö. vûâa ùn vûâa xuyát xoa trong cêu chuyïån röm raã thò coân gò tuyïåt hún nûäa. thiïn lyá.100 gr taâu huä ky .50 gr nêëm rúm . böng bñ THÛÅC HIÏÅN: Lêëy böng caãi.vdcmedia.200 gr böåt àêåu naânh .100 gr böåt nùng . riïìng. àûúâng muöëi.. xay nhuyïîn.

thiïn lyá. öëc vaâ rau têìn ö. böng bñ. http://ebooks.com .Nhiïìu taác giaã 64 Khi ùn thaã töm. so àuäa. mûåc.vdcmedia. ùn noáng.

Caánh gaâ: 4 caái.Böåt nùng: 100 g. .Tiïu. ûúáp toãi + nûúác mùæm + àûúâng + 1/2 muöîng tiïu trong khoaãng 15 . .vdcmedia. .Toãi bùm: 2 muöîng. thò àêy laâ gúåi yá cho baån. cho caánh gaâ vaâo chiïn. àûúâng.com .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 65 CAÁNH GAÂ CHIÏN NÛÚÁC MÙÆM Khi gia àònh coá khaách. Chúâ chaão noáng. . http://ebooks.30 phuát. Sau àoá cho 3 muöîng böåt nùng vaâo tröån àïìu. THÛÅC HIÏÅN: Caánh gaâ laâm saåch. àïí raáo. NGUYÏN LIÏÅU: . baån muöën daânh nhiïìu thúâi gian troâ chuyïån àöìng thúâi vêîn chiïu àaäi baån beâ moán ngon. Chêëm vúái muöëi tiïu chanh.Nûúác mùæm: 2 muöîng.

chêìn qua. chuát àûúâng vaâ böåt canhr. Tuãy boâ thaái nhoã.Caá bún: 1 con 300gr . muöëi. muöëi.Nûúác duâng caá: 0.Khoai têy: 200 gr . haåt tiïu. xaâo bú nhöìi vaâo buång caá sau àoá boã loâ trong 10 phuát. haåt tiïu vaâ muâi. cö caån cuâng nûúác duâng caá.com . THÛÅC HIÏÅN: Caá bún löåt da. Rûúåu vang àoã. khña doåc xûúng söëng àïí möí. Rau non luöåc qua xaâo bú.Toãi. haåt tiïu.Tuãy boâ: 10 gr . döåi nûúác söët xung quanh. Àùåt caá vaâo giûäa. böåt canhr. muâi (ngoâ).Àöí rûúåu àoã. muöëi. haåt tiïu. Cho ñt bú vaâo quêëy àïìu. http://ebooks.Rau non . Baây khoai têy quanh caá. tröån vúái haânh tùm bùm nhoã. Khoai têy goåt voã cùæt laâm 6 phêìn hònh troân. loåc mõn. muâi têy.Haânh tùm: 100 gr . àûúâng. laâm saåch thêëm khö. haåt tiïu. muöëi.Nhiïìu taác giaã 66 CAÁ BÚN TÊÍM RÛÚÅU BOÃ LOÂ Tuy chïë biïën húi cêìu kyâ möåt chuát nhûng buâ laåi baån seä coá möåt moán ùn hêëp dêîn vaâ sang troång NGUYÏN LIÏÅU: . Haânh tùm thaái laát xaâo mïìm rùæc xung quanh caá.Rûúåu àoã: 1/4 lñt . Vûâa chñn túái vúát ra. haânh tùm thaái laát vaâo chaão.5 lñt . bú.vdcmedia. Luöåc chñn. Rau non baây trïn phêìn àêìu caá. muâi (ngoâ). Baây xen keä giûäa khoai têy. nïm muöëi tiïu. xaâo bú. muöëi.

Nghïå: 0. beáo vaâ chua dõu.Nûúác mùæm. vúát ra. boã caá vaâo raán qua húi vaâng. rûãa saåch àïí raáo.Múä nûúác: 0. Àùåc biïåt. haânh hoa.5 l . cho tiïëp tuåc àun nhoã lûãa söi lùn tùn. mò chñnh.Caâ chua: 0. Cho múä vaâo chaão àun noáng giaâ.vdcmedia. Múä coân laåi cho göëc haânh vaâ quaã doåc vaâo xaâo thúm. nïm vûâa muöëi. nïm vûâa mùæm muöëi. Caâ chua vùæt boã höåt.Nûúác duâng: 2. phêìn göëc haânh àïí riïng.2 kg ûúáp vúái ñt muöëi vaâ nûúác nghïå vùæt. cho haânh hoa. thòa laâ.03 kg . Àoá laâ caãm quan cuãa baát canh. thòa laâ.2 kg . THÛÅC HIÏÅN: Lûåa caá to moác boã mang.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 67 CAÁ NÊËU DÊËM Thõt caá vaâng maâu nghïå. Khi caá chñn kyä cho caâ chua. mò chñnh laâ àûúåc. nûúác duâng khöng tanh. thaái miïëng cau àïí sùén.1 kg . http://ebooks.1 kg . vaâi ba phuát sau caâ chua chñn. thòa laâ thaái nhoã. möí boã ruöåt. cùæt thaânh tûâng khuác khoaãng 0. Àùåt nûúác duâng lïn bïëp àun söi. rau gheám.1-0.com . maâu sùæc hêëp dêîn maâ dêåy muâi haânh. muöëi. Haânh hoa. thòa laâ. NGUYÏN LIÏÅU: Caá cheáp (caá trùæm): 1 kg . Quaã doåc nûúáng chñn boác voã.Quaã doåc (khïë): 0. truát sang nöìi nûúác duâng àïí söi laåi múái boã caá vaâo. àiïìu hêëp dêîn thûåc khaách chñnh laâ võ ngoåt àêåm àaâ.

1 tuyáp muâ taåt Wasabi (Nhêåt Baãn) .. toãi. haânh boác voã àêåp nhoã cho vaâo. Moán naây coá thïí ùn cuâng vúái buán hoùåc baánh mò mïìm. thïm möåt nûãa tuyáp muâ taåt.2 quaã chuöëi xanh . Trêìn qua nûúác söi trûúác khi ùn 5 phuát. rau thúm. THÛÅC HIÏÅN: Thõt boâ thaái con chó röång 2 cm. haânh.1 chai taâu võ yïíu Hûúng nêëm . chuöëi.2 cuã haânh khö . gûâng.2 laång haânh tûúi .2 múá to rau caãi múä (laá àïìu nhau) .1 cuã gûâng tûúi .1 kg thõt boâ thùn . caâ chua.com . dêëm. cho möåt thòa caâ phï àûúâng. mò chñnh.Dûa chuöåt. röìi chêëm vúái nuúác chêëm àaä pha. dûa chuöåt. mùæm. daâi 1. möåt thòa caâ http://ebooks. Pha nûúác chêëm laâ khêu khaá quan troång: roát nûãa chai Têìu Võ Yïíu Hûúng Nêëm vaâo baát to..vdcmedia. sau àoá cho vaâo baát ûúáp 1 thòa caâ phï nûúác mùæm ngon vaâ möåt thòa caâ phï mò chñnh àïí ngêëm trong 10 phuát. caâ chua.2 cuã toãi khö . muöëi. NGUYÏN LIÏÅU: .2 quaã khïë chua .5 cm.Nhiïìu taác giaã 68 BOÂ CUÖËN LAÁ CAÃI Khi ùn cuöën thõt boâ vaâo laá caãi cuâng caác gia võ khaác nhû khïë.

Haânh tûúi boã 1/2 thên trïn röìi tûúác nhoã. sau àoá khuêëy àïìu nïm thêëy àöå mùån ngoåt chua cay vûâa phaãi quïån vaâo nhau thïë laâ àaåt yïu cêìu.com . chuöëi xanh.vdcmedia. gûâng thaái chó. Khïë chua. dûa chuöåt thaái laát moãng baây ra àôa cuâng vúái caâ chua. Rau caãi rûãa saåch vaâ rûãa thïm möåt lêìn bùçng nûúác muöëi.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 69 phï dêëm. http://ebooks.

com . Caâ chua thaái miïëng cau.Gia võ. mò chñnh cho vûâa. CAÁCH LAÂM: Sûúân rûãa saåch àïí raáo. thaã thúm haânh vaâo röìi bùæc ra.Quaã muöîm (sêëu): 0. haânh rûãa saåch thaái sùén. Àun thïm khoaãng 5 phuát nïm gia võ. Àoá laâ yïu cêìu thaânh phêím cuãa moán ùn naây. chùåt àöët khoaãng 2 cm. haânh. àöí möåt lûúång nûúác vûâa àuã. mò chñnh. thúm. http://ebooks. rau thúm.vdcmedia. rau thúm vêîn coá maâu xanh. Àun nhoã lûãa múã vung cho túái khi sûúân mïìm. cho sûúân vaâo àaão qua. Phi haânh.Caâ chua: 0.Nhiïìu taác giaã 70 CANH SÛÚÂN CHUA Sûúân chñn mïìm nhûng vêîn nguyïn miïëng.Sûúân thùn: 1 kg . NGUYÏN LIÏÅU: . thaã caâ chua thaái miïëng vaâ quaã muöîm luöåc chñn. cho caâ chua vaâo àun cho túái khi chñn nhuyïîn. nûúác canh nhiïìu mêìu sùæc vaâ àuã võ chua ngoåt nhûng haânh. dêìm naát loåc lêëy nûúác.3 kg .1 kg . nïm gia võ.

laâm saåch. THÛÅC HIÏÅN: Caá hûúâng loác lêëy thõt caá chûâa àuöi vaâ àêìu. Tröån höîn húåp: thõt caá. rûúåu trùæng. àûúâng. cùæt nhoã . àûúâng. cùæt haåt lûåu . tiïu. tiïu. cùæt haåt lûåu . muâi.com .Muâi taâu. Tröån chung vúái chuát höîn húåp thõt caá vaâ sang qua àôa. thõt nguöåi. Nïm muöëi.vdcmedia. tiïu.Muöëi. Phêìn thõt caá cùæt haåt lûåu.4 quaã trûáng gaâ .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 71 CAÁ SÖËT HÊËP TRÛÁNG Àêy laâ möåt moán ùn sang troång coá thïí thñch húåp cho nhûäng bûäa tiïåc. àem hêëp khoaãng 1 phuát. àûúâng.100 g thõt nguöåi. nïm muöëi.100 g caá höìi. vaâ ngay caã nhûäng bûäa ùn mang tñnh sum hoåp. http://ebooks.300 g con caá hûúâng. Trûáng gaâ àaánh tan. àaánh vêíy rûãa vúái nûúác pha rûúåu vaâ muöëi . caá höìi. Àùåt mònh caá vaâ phêìn thõt coân laåi lïn phêìn trûáng vûâa hêëp vaâ tiïëp tuåc hêëp khoaãng 4 phuát. rûúåu trùæng. NGUYÏN LIÏÅU: .

nûúác mùæm töm.Nghïå 50 gr .5 kg . Àiïìu àùåc biïåt laâ moán ùn naây vûâa coá tñnh sang troång laåi vûâa bònh dên. http://ebooks. Thñch húåp cho moåi bûäa ùn.vdcmedia. baánh àa ùn keâm. THÛÅC HIÏÅN: Rûãa saåch thùn caá. böåt canh. böîng.Riïìng 100 gr .Haânh laá 200 gr . sau àoá cho nûúác vaâo àïí vùæt lêëy nûúác cöët. böåt canh.Mùæm töm 3 thòa canh .com .Nûúác mùæm. úát. Àïí khoaãng 3 tiïëng cho ngêëm mùæm muöëi.Dêìu ùn . Loåc mùæm töm vaâ böîng àïí lêëy nûúác cöët ûúáp caá vúái nûúác gûâng riïìng. Cùæt thaânh tûâng miïëng 3x4 cm.Caá lùng hoùåc caá quaã 1. giaä nhoã. NGUYÏN LIÏÅU: .Nhiïìu taác giaã 72 CHAÃ CAÁ Àêy laâ möåt moán ùn khaá hêëp dêîn vïì hûúngvõ.Buán 600 gr .Böîng 3 thòa canh . chanh. Goåt voã riïìng vaâ nghïå.Thòa laâ 6 múá .Laåc rang 150 gr . Nïm vûâa nûúác mùæm vaâ haåt tiïu xay nhoã.Haânh cuã 500 gr .

Phi thïm möåt chuát haânh cuã vaâ thòa laâ àïí rùæc lïn trïn caá ùn noáng cuâng buán.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 73 Rang vaâ giaä vúä laåc (àêåu phöång). baánh àa nûúáng. Sau àoá raán vaâng caá trong chaão dêìu noáng. nûúác chêëm pha dêëm toãi hoùåc mùæm töm vùæt chanh. haânh phi. Thaái nhoã haânh laá. Cùæt haânh cuã theo hònh quên cúâ. Nûúáng caá trïn than hoa cuâng vúái haânh cuã vaâ thòa laâ.com . laåc rang.vdcmedia. http://ebooks. phi thúm haânh trong dêìu ùn cho àïën khi chñn vaâng.

THÛÚÃNG THÛÁC: Xïëp khoai lang chiïn gioân xung quanh röí. àïí raáo dêìu.20 quaã trûáng cuát . rûãa saåch. cho trûáng cuát vaâo luöåc chñn. hêëp chñn.com . àûúâng cho thêåt deão. àúåi dêìu thêåt söi.000 àöìng laâ baån coá thïí coá möåt moán ùn cho 10 ngûúâi. chiïn vaâng gioân. vúát ra.200 g gioâ söëng . NGUYÏN LIÏÅU: . Vúát ra röí. ngoåt. . Cho trûáng vaâo xûãng. boác boã voã. àïí àêìu trûáng nhuá ra ngoaâi. tiïu. tiïu. Boåc gioâ söëng xung quanh trûáng cuát. cho vaâo nûúác laä. àùåt trûáng cuát vaâo giûäa. Nûúác söi.Muöëi. goåt voã. http://ebooks. cho khoai lang vaâo. Caách chïë biïën cung tûúng àöëi àún giaãn. Quïët gioâ söëng vúái möåt ñt muöëi. Duâng noáng. àûúâng THÛÅC HIÏÅN Cho dêìu ngêåp chaão. thaái súåi. choån khoai àoã.vdcmedia. Yïu cêìu: Khoai lang chiïn gioân khöng cûáng vaâ khöng thêëm quaá nhiïìu dêìu.2 cuã khoai lang bñ. doån keâm vúái tûúng úát.Nhiïìu taác giaã 74 TÖÍ CHIM Chó hún 10.

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 75 CÚM CHAÁY Vúái caách chïë biïën àún giaãn baån coá thïí dïî daâng tûå laâm möåt àöì nhêåu khaá hêëp dêîn. Röìi xïëp ra möåt khay lúán coá loát giêëy thêëm.Thõt boâ: 200 g . thúm. gia võ. haânh. toãi THÛÅC HIÏÅN: Nïëp choån loaåi haåt troân.Thõt lúån xay: 1 höåp . àïí raáo nûúác. toãi boác boã voã. rûúái nûúác xöët lïn miïëng chaáy. mêíy àïìu. àun cho dêìu thêåt noáng. röìi múái xïëp lïn àôa.com . Khi cúm nïëp àaä chñn. Cho vaâo tuã laånh 4-5 tiïëng àïí cúm cûáng laåi röìi cùæt chuáng thaânh nhûäng miïëng vûâa phaãi. Röìi nêëu thaânh cúm nïëp.Gaåo nïëp: 1 kg . nïm gia võ cho vûâa àïí laâm nûúác xöët (coá thïí cho thïm vaâo möåt chuát úát böåt). Thõt boâ rûãa saåch thaái miïëng moãng. http://ebooks. thaã tûâng miïëng cúm vaâo raán thêåt vaâng.Dêìu raán. bùm nhoã. Àöí thõt xay vaâo xaâo cuâng. Moán naây ùn noáng nïn chó raán chaáy khi chuêín bõ ùn. àun noáng cho haânh toãi vaâo phi thúm röìi cho thõt boâ vaâo xaâo chñn túái.vdcmedia. Haânh. àöí cúm ra khay röìi duâng muöi ûúát vûâa êën daân thêåt moãng sao cho chuáng giöëng nhû möåt miïëng chaáy thêåt. Ngêm gaåo 2 tiïëng sau àoá àaäi saåch. NGUYÏN LIÏÅU: . Cho hai thòa dêìu ùn vaâo chaão. Khi ùn. bùm thêåt nhoã. Àöí nhiïìu dêìu vaâo chaão.

vúát ra. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp töm vúái gia võ.300 g khoai lang rûãa saåch. nhûäng moán quaâ quï. àïí 10 phuát Hêëp khoai lang chñn quïët cho deão Tröån àïìu sùæn baâo.100 g böåt ngö . xïëp töm xung quanh.Caãi xoong hoùåc rau àùæng àïí trang trñ. rûãa saåch àïí raáo .500 g töm àêët. boác voã. chia thaânh tûâng viïn nhoã.Haânh tñm boác voã. khoai lang. boåc töm vaâo giûäa. NGUYÏN LIÏÅU: . vùæt boã nûúác . lùn töm qua böåt ngö. thaã vaâo chaão. cho vaâo möåt chiïëc khùn moãng saåch.1 quaã trûáng gaâ . gia võ. goåt voã. àaä taåo thaânh möåt moán ùn khaá hêëp dêîn vaâ coá hûúng võ rêët laå miïång. boác voã. trûáng gaâ. bùm nhoã . rûãa saåch . Baâo sùæn nhoã.Muöëi tiïu.300 g sùæn deão. ruát chó àen.com . chiïn vaâng gioân Thûúãng thûác: Xïëp rau àùæng lïn àôa.vdcmedia.Nhiïìu taác giaã 76 TÖM CHIÏN KHOAI Sûå kïët húåp giûäa töm vaâ ngö khoai. cùæt khoanh . chûâa àuöi. Duâng noáng vúái tûúng úát http://ebooks. ngêm nûúác laä hoùåc nûúác vo gaåo 30 phuát. nùæn àïìu. chûâa àuöi töm ra ngoaâi Dêìu noáng.

Ngoaâi ra. choån ngö non. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Cho ngö vaâo xûãng. Nïëu thñch duâng cay.30 g haânh laá. àùåc biïåt noá rêët phuâ húåp vúái tuái tiïìn cuãa nhiïìu ngûúâi. http://ebooks. Moán ùn ngon nhûng khöng quaá khoá Thûåc hiïån. töm vaâng gioân. Yïu cêìu: Ngö deão. phi thúm. Cho töm khö. àaão àïìu cho töm vaâng. hêëp chñn (cuäng coá thïí àïí nguyïn bùæp.com . baån coá thïí doån ngö xaâo keâm vúái tûúng úát. àïìu haåt. Nïm muöëi vaâ möåt ñt àûúâng. rûãa saåch. Tiïëp tuåc cho ngö vaâo xaâo vúái lûãa vûâa. xaã saåch laåi bùçng nûúác laä. Thûúãng thûác: Duâng noáng. göëc haânh giaä nhuyïîn.Muöëi. tröån àïìu. taách lêëy haåt. trong luác chïë biïën baån cuäng coá thïí cho möåt ñt úát böåt vaâo moán ùn. hêëp chñn röìi taách haåt sau) Dêìu noáng. ngêm nûúác êëm.2 bùæp ngö lúán. NGUYÏN LIÏÅU: . -100 g töm khö. àïí raáo .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 77 NGÖ XAÂO TÖM Nguyïn liïåu rêët dïî tòm. cho haânh laá vaâo.vdcmedia. laá haânh thaái nhoã . cho àêìu haânh àaä giaä nhuyïîn vaâo chaão.

Caâ chua thaái miïëng moãng. baån seä chùèng thïí quïn caái hûúng võ àöìng quï. gia võ. thaái nhoã àïí riïng. cho tiïëp con hïën vaâo xaâo thïm chûâng 1 phuát röìi àöí phêìn nûúác hïën vaâo. Àêy laâ möåt moán ùn khaá hêëp dêîn trong nhûäng ngaây heâ. àöí ra raá àïí raáo nûúác röìi àaäi voã. Nûúác hïën àïí lùæng röìi gaån lêëy phêìn nûúác trong bïn trïn. NGUYÏN LIÏÅU: . rau rùm nhùåt saåch. Chó cêìn thïm vaâi quaã caâ phaáo muöëi xöíi. http://ebooks. gia võ cho vûâa ùn röìi àöí ra möåt baát riïng. àïí raáo röìi cho vaâo nöìi luöåc cho túái khi múã miïång.Hïën: 1 kg . nïm mò chñnh. rau rùm.com . Phi thúm haânh khö röìi xaâo tiïëp caâ chua cho túái khi chñn mïìm. haânh hoa.Me quaã: 100 g . Luöåc quaã me röìi vúát ra dêìm naát. àêåm mùån gioân tan.Caâ chua: 300 g . ngoåt vaâ thúm võ hïën. haânh hoa vaâo. Thïm gia võ cho vûâa ùn röìi bùæc ra. Phi thúm haânh múä röìi cho con hïën vaâo xaâo sùn.vdcmedia. mò chñnh. chùæt lêëy nûúác. àun söi. THÛÅC HIÏÅN: Hïën rûãa saåch. Caác loaåi haânh hoa.Rau rùm.Nhiïìu taác giaã 78 CANH HÏËN NÊËU CHUA Canh chua dõu. cho rau rùm.

trûáng chñn taái laâ àûúåc.1 thòa canh xöët caâ chua . xaâo haânh têy. hay möåtbûäa ùn theo phong caách Êu thò àêy laâ möåt thûåc àún khaá hêëp dêîn. dêìu ùn . toãi cho thúm. dêìu ùn. cho xöët caâ chua.100 g thõt boâ mïìm . sau àoá cho xöët gan lïn miïëng thõt boâ. duâng chung vúái baánh mò.10 g àêåu Hoaâ Lan haåt .com . àêåu Hoaâ Lan haåt. tiïu.1 cuã haânh têy nhoã .Àûúâng. àêåp nheå cho thõt thêåt mïìm.gan gaâ bùm nhoã. bú noáng nhaãy. bú laåc. àêåp trûáng gaâ cho vaâo caånh chaão.1 böå gan gaâ . xò dêìu. nïëu nhaåt cho thïm muöëi. muöëi THÛÅC HIÏÅN: Thõt boâ cùæt miïëng khoaãng 3 cm vuöng. NGUYÏN LIÏÅU: .vdcmedia. àêåu Hoaâ Lan luöåc chñn.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 79 BOÂ SÖËT GAN Möåt bûäa àiïím têm nheå nhaâng.1 trûáng gaâ . Cho bú vaâo chaão gang coá hònh àêìu boâ. http://ebooks. cho gan gaâ vaâo xaâo cho àïën khi chñn. ûúáp thõt vúái xò dêìu. Haânh têy bùm nhoã. cho thõt boâ vaâo trúã àïìu hai mùåt. àûúâng.

Nguä võ hûúng. Nûúáng vaâng. xïëp ra àôa. àïí chöî nùæng hay noáng cho àïën khi múä trong vùæt. àûúâng. rûúåu thúm.100 g thõt thùn . laåp xûúâng. múä.vdcmedia. hay chuyïën ài picnic. àûúâng.5 cm Laåp xûúâng choån loaåi to. daây nhû miïëng thõt.100 g múä gaáy .2 cêy laåp xûúâng . dêìu haâo. thõt heo.200 g thõt ûác gaâ . tiïu. haåt nïm THÛÅC HIÏÅN: Thõt ûác gaâ. Ûúáp têët caã vúái 1 ñt tiïu. haåt nïm. Xiïn thõt vaâo que nûúáng lêìn lûúåt nhû sau: thõt gaâ. NGUYÏN LIÏÅU: .Rûúåu thúm . cùæt khoanh troân.Nhiïìu taác giaã 80 KIM TIÏÌN KÏ Àêy laâ moán ùn rêët thñch húåp cho nhûäng bûäa tiïåc ngoaâi trúâi. muöëi. dêìu haâo khoaãng 3 tiïëng cho thêëm gia võ. Duâng chung vúái xò dêìu. thõt thùn cùæt miïëng vuöng. úát cùæt laát. xò dêìu. http://ebooks. ûúáp vúái àûúâng.com . múä. Haäy cuâng khaám phaá möåt hûúng võ àùåc biïåt cuãa thõt gaâ. Múä gaáy cùæt miïëng nhû thõt. xò dêìu. daây khoaãng 0.

dêìu haâo.Dûáa: möåt miïëng nhoã . Àêy seä laâ moán ùn khaá hêëp dêîn vaâ laå miïång cho nhûäng bûäa ùn caãi thiïån. úát xanh. toãi thaái laát moãng. dêëm àen (nïëu khöng coá thay bùçng dêëm trùæng cuäng àûúåc).Haânh hoa . NGUYÏN LIÏÅU: . dêìu ùn.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 81 THÕT BOÂ XAÂO CUÃ SEN Khi thûåc hiïån moán ùn naây lûãa phaãi to. haåt tiïu.com .ÚÁt àoã: 1 quaã .Thõt boâ phi lï: 300 g (hoùåc thùn boâ) . coân súám quaá boâ seä naát).vdcmedia. THÛÅC HIÏÅN: Thõt boâ thaái miïëng to àêåp dêåp nhû boâ bñt tïët.ÚÁt xanh: 1 quaã . úát àoã thaái haåt lûåu nhoã. http://ebooks. Cuã sen goåt voã thaái miïëng nhû quaã traám nhoã luöåc chñn. dêìu haâo.Cuã sen: 200 g .Toãi: 1 cuã . dûáa àêåp giêåp lêëy ñt nûúác (nhúá laâ nûúác dûáa trûúác khi raán boâ khoaãng 10 phuát haäy cho. Haânh hoa thaái àoaån.Gia võ.ÚÁt quaã khö: 1 quaã . böåt àao. thao taác nhanh tay. sau àoá miïëng boâ laåi thaái nhoã thaânh tûâng miïëng nhû quên cúâ. Têím 1 ñt gia võ. àûâng àïí thõt boâ trïn bïëp lêu seä khöng ngon. úát quaã khö cùæt miïëng nhoã boã haåt. tiïu böåt.

haânh. http://ebooks.vdcmedia. 1 chuát nûúác nïm gia võ vûâa àuã. Cho 1 thòa caâ phï dêëm sao cho húi chua laâ àûúåc. boâ vaâo àaão àïìu. úát. Àùåt chaão saåch lïn trïn. vúát ra àïí raáo dêìu. cho möåt chuát dêìu vaâo röìi cho toãi.Nhiïìu taác giaã 82 Bùæc chaão dêìu noáng cho boâ vaâo raán chñn (nhûng àûâng kyä quaá boâ seä khö xaác). cuã sen. cho 1 thòa canh dêìu haâo vaâo.com . Xuöëng böåt àao àaão àïìu lïn laâ àûúåc.

thaão quaã. THÛÚÃNG THÛÁC: Ùn keâm vúái dûa chuöåt hay àöì chua http://ebooks. THÛÅC HIÏÅN: Choån thõt boâ bùæp. húát boåt.500 g thõt boâ bùæp. quïë chi. haåt nïm. haåt nïm vaâ 2 cheán nûúác vaâo nöìi cho goái nguä võ vaâo àun khoaãng 10 phuát. tiïíu höìi. giaãm nhoã lûãa nêëu cho àïën khi thõt boâ mïìm. vúát ra àïí nguöåi. Khi duâng cùæt miïëng moãng.Nûúác mùæm. xò dêìu. quïë chi.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 83 BOÂ NGUÄ VÕ Àêy laâ möåt moán ùn nguöåi. loác boã nhûäng phêìn nhoã baám quanh thõt boâ. Àaåi höìi. thaão quaã. . àûúâng.com . tiïíu höìi. NGUYÏN LIÏÅU: . rang thúm cho vaâo miïëng vaãi goái laåi. .Àaåi höìi. rûãa saåch. Caách chïë biïën khaá àún giaãn maâ cuäng khöng phaãi chi quaá nhiïìu tiïìn. àinh hûúng. xò dêìu. Cho thõt boâ vaâo àun söi. Cho nûúác mùæm. thñch húåp cho nhûäng chuyïën ài picnic hay nhûäng bûäa nhêåu lai rai.vdcmedia. àinh hûúng. àûúâng.

1/3 taách úát têy xanh bùm nhuyïîn . úát têy.1/4 taách giaá söëng . Haäy àïí thûåc khaách thûúãng thûác sûå hêëp dêîn cuãa moán ùn vaâ taâi kheáo leáo cuãa baån. Lêëy miïëng vaãi ûúát lau lïn àoá Xuác hai thòa nhoã höîn húåp trïn àöí lïn goác baánh traáng. giaá.1 nûúác chêëm chua mùån THÛÅC HIÏÅN: Tröån haânh. löåt voã boác chó röìi bùm nhuyïîn . chiïn hïët röìi doån ra. gûâng.6 con töm baåc cúä trung.2 thòa nhoã nûúác tûúng àêåu naânh .1 thòa nhoã böåt gûâng . Sau àoá gùæp lïn giêëy thêëm cho raáo dêìu. NGUYÏN LIÏÅU: .Dêìu chiïn ngêåp chaã gioâ .Nhiïìu taác giaã 84 CHAÃ GIOÂ MI NI Nhûäng chiïëc nem naây seä àem laåi sûå sinh àöång cho baân tiïåc. ùn vúái nûúác mùæm chua ngoåt. àun söi dêìu trong chaão. Gêëp meáp laåi röìi cuöën. Thoa nûúác vaâo cuöëi meáp baánh röìi miïët cho dñnh Vùån loâ lïn 187 àöå C.8 baánh traáng lúán àïí cuöën chaã gioâ .2 cêy haânh laá bùm nhuyïîn . Chiïn cho túái khi chaã gioâ vaâ vaâng.vdcmedia.com . Tûâ tûâ cho cuöën vaâo dêìu söi. töm vaâ nûúác tûúng vaâo cheán cúä Cùæt cheáo goác baánh traáng ra laâm hai. http://ebooks.

cho nûúác vaâo tûâ tûâ àaánh àïìu lïn.6 cm. daâi 5 cm. loåc boã da. Moán naây ùn keâm rau söëng. dêëm. dêëm. röång 2 cm Böåt chiïn töm.Xoaâi: 1 quaã . thúm àoá chñnh laâ sûå hêëp dêîn cuãa moán ùn. xûúng: 300 g . ngoåt. http://ebooks. thaái miïëng moãng 0. NGUYÏN LIÏÅU: . àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Caá quaã thaái miïëng daây khoaãng 0. mò chñnh.com . Ngon. nhuáng vaâo böåt. àûúâng (tuyâ khêíu võ). Pha nûúác chêëm mùæm. thêëy böåt nöíi lïn núã ra laâ àûúåc). toãi.Nûúác mùæm. röång 3 cm (sau àoá xeã laâm àöi nhûng khöng rúâi ra) Xoaâi goåt voã.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 85 CAÁ BAO XOAÂI TÊÍM BÖÅT RAÁN Àêy laâ moán ùn theo phong caách cuãa ngûúâi Trung Quöëc.Caá quaã phi lï. Lêëy àuäa nhuáng vaâo maâ thêëy böåt dñnh àïìu lïn àuäa. möåt sûå kïët húåp taâi tònh giûäa hoa quaã vaâ thûåc phêím. daâi 6 cm.vdcmedia.Toãi: 1 cuã .3 cm. khöng chaãy xuöëng laâ àûúåc 1 miïëng taách caá ra àùåt möåt miïëng xoaâi vaâo giûäa. Bùæc chaão dêìu noáng (nhoã 1 gioåt böåt vaâo thûã.Böåt chiïn töm: 1 goái . Chuá yá lûãa àûâng to quaá laâm miïëng caá têím böåt chaáy maâ bïn trong khöng chñn coân lûãa nhoã miïëng caá böåt laåi khöng núã. Thaã miïëng caá bao xoaâi àaä têím böåt vaâo raán vaâng lïn.

Mûåc hêëp gûâng ùn êëm buång. http://ebooks. trang trñ vaâi nhaánh rau muâi. Boã möåt chuát thúâi gian àïí tóa hoa. goåt voã. NGUYÏN LIÏÅU: .com .Muöëi.000 àöìng laâ baån coá thïí chïë biïën àûúåc möåt moán haãi saãn cho bûäa ùn cuöëi tuêìn naây.500 g mûåc laá. khûáa vaãy röìng. Thûúãng thûác: Muác mûåc ra àôa. Chúâ khoaãng vaâi phuát.1 nhaánh gûâng nhoã. lêëy ra khoãi xûãng. Moán naây thñch húåp cho nhûäng ngaây trúâi trúã laånh. thaái miïëng moãng. thaái miïëng vûâa ùn . tiïu. trònh baây àôa mûåc seä trúã nïn hêëp dêîn vö cuâng. mûåc chñn. Trong thúâi gian chúâ mûåc chñn. Doån keâm vúái mùæm töm chua ngoåt.vdcmedia. nhêëc lïn bïëp àun. Nïëu thñch ùn cay.Mùæm töm .Nhiïìu taác giaã 86 MÛÅC HÊËP GÛÂNG Vúái khoaãng 20. cho thïm úát thaái súåi. pha mûåc töm chua ngoåt. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Xïëp mûåc vaâ gûâng vaâo möåt baát lúán Chuêín bõ xûãng. rûãa saåch vúái nûúác pha rûúåu trùæng. Coá thïí thay thïë bùçng mùæm nïm hay muöëi tiïu chanh. tóa hoa .

tiïu. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp mûåc vúái ñt muöëi. Dêìu söi. vúát ra àïí raáo dêìu.Muöëi.500 g mûåc öëng.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 87 MÛÅC CHIÏN GIOÂN Àêy seä laâ moán nhêåu khaá hêëp dêîn phuâ húåp cho nhûäng bûäa tiïåc tiïëp khaách hay möåt bûäa ùn caãi thiïån cuãa gia àònh.Tûúng úát .com . Coá thïí duâng loaåi giêëy thêëm dêìu thûác ùn àïí laâm raáo dêìu. Àïí vaâi phuát cho mûåc ngêëm gia võ Xoác mûåc cuâng vúái böåt nùm. Cuäng coá thïí thay böåt nùng bùçng böåt chiïn gioân Cho dêìu ngêåp ½ chaão. àïí raáo.200 g böåt nùng . choån con vûâa.vdcmedia. thaái khoanh .Dêìu ùn . laâm saåch. Têíy muâi tanh cuãa mûåc bùçng nûúác coá pha rûúåu trùæng. Chïë biïën moán naây cêìn phaãi coá nhiïìu dêìu. Thûúãng thûác: Doån chung vúái tûúng úát hay tûúng xñ muöåi Coá thïí duâng keâm vúái dûa leo. miïëng mûåc chiïn xong seä coá àöå xöëp vaâ gioân. Mûåc vaâng. Dêìu caâng ngêåp. cho mûåc vaâo chiïn. Kheáo leáo möåt chuát khi trònh baây seä tùng thïm phêìn ngon miïång cho thûåc khaách. http://ebooks. tiïu. NGUYÏN LIÏÅU: .

Khi khoai bùæt àêìu coá maâu vaâng duâng saån xoác àïìu. vùæt chanh vaâo. àïí nguöåi cho vaâo höåp kñn hoùåc tûâng bõch nilon daán kñn laåi laâ coá thïí duâng lêu ngaây hoùåc àem theo nhûäng chuyïën picnic. Khoai vaâng. khöng àaão. Sau khi chiïn.3 thòa caâ phï tiïu xay nhoã .Dêìu chiïn THÛÅC HIÏÅN: Khoai têy goåt voã. gioân lêëy ra.3 thòa caâ phï muöëi tinh . NGUYÏN LIÏÅU: . http://ebooks. giaâ. Nûúác laånh pha muöëi.vdcmedia.5 traái chanh + 3 thòa suáp muöëi haåt . Tiïu + muöëi tinh tröån àïìu Cho nhiïìu dêìu vaâo chaão àun noáng. rûãa saåch.1. cho khoai vaâo (chia laâm 4 lûúåt). boã khoai têy vaâo ngêm ngêåp mùåt 15 phuát. muöëi vaâo xoác àïìu. baâo moãng. rùæc tiïu. duâng vaãi muâng saåch thêëm cho raáo khoai.com . maâu vaâng .Nhiïìu taác giaã 88 KHOAI TÊY CHIÏN GIOÂN Giaá thaânh cuãa moán ùn naây chó khoaãng vaâi nghòn àöìng.1 kg khoai têy to.

tiïu. 1 chuát muöëi.vdcmedia. khûáa vaãy röìng.Dêìu ùn . rûãa sú qua bùçng nûúác coá pha rûúåu trùæng.Haânh têy thaái moãng theo chiïìu doåc . 2 thòa dêìu ùn) Tröån höîn húåp dêëm vúái mûåc. tiïu. dêìu ùn (theo tyã lïå 1 thòa dêëm. thaái miïëng vûâa ùn. thaái súåi . .Gûâng goåt voã. gûâng THÛÚÃNG THÛÁC: Duâng vúái nûúác tûúng úát.300 g mûåc laá. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Truång mûåc vaâ böng caãi vúái nûúác söi.Muöëi. http://ebooks. Muöën böng caãi giûä àûúåc maâu xanh àeåp. NGUYÏN LIÏÅU: .300 g böng caãi xanh. baån chó nïn truång vûâa chñn túái Pha höîn húåp dêëm. muöëi.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 89 MÛÅC TRÖÅN BÖNG CAÃI Moán mûåc naây coá thïí duâng thay thïë moán xaâo trong bûäa cúm haâng ngaây. haânh têy. àûúâng. böng caãi. thaái miïëng . 2 thòa àûúâng.com .Dêëm .

loác boã xûúng öëng. tiïu THÛÅC HIÏÅN: Caá laâm saåch. xò dêìu àen nûúác tûúng. Hêëp xong lêëy nûúác caá vaâ nûúác duâng. dêìu meâ. hêëp caách thuyã khoaãng 20 phuát. nûúác tûúng.8 miïëng gûâng . NGUYÏN LIÏÅU: . Vúái moán ùn naây anh êëy seä rêët ngaåc nhiïn vaâ thuá võ vïì taâi nêëu bïëp cuãa baån àêëy. nêëm àöng cö. böí doåc àöi theo caá. àûúâng. bïn ngoaâi cùæt xeáo. rûúái nûúác söët lïn caá. http://ebooks. muöëi. Caá chñn. dêìu meâ. nheát thõt dùm böng.8 miïëng dùm böng nhoã . Àùåt caá lïn àôa. meâ.vdcmedia.2 thòa dêìu haâo. muöëi. nûúác duâng (nûúác luöåc gaâ). àun söi vaâ cho möåt ñt böåt nùng vaâo laâm nûúác söët.com . tiïu. gûâng vaâo bïn trong con caá. Moán naây ùn noáng. dêìu haâo.1 con caá muá nùång 1 kg . rùæc muöëi tiïu.Nhiïìu taác giaã 90 CAÁ MUÁ CHÛNG KYÂ LÊN Húi cêìu kyâ möåt chuát nhûng àöíi laåi baån coá àûúåc möåt moán ùn sang troång vaâ ngon miïång.8 caái nêëm àöng cö .

Böåt thñnh . ûúáp muöëi tiïu khoaãng 15 phuát. chiïn lûãa nhoã. Sau 15 phuát. boã àêìu.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 91 TÖM TÊÍM BÖÅT Chó cêìn boã ñt thúâi gian vaâ kheáo leáo möåt chuát laâ baån coá thïí chïë biïën àûúåc möåt moán haãi saãn khaá hêëp dêîn. Trûáng gaâ àaánh tan cho thïm möåt ñt nûúác laånh. Moán naây ùn chung vúái nûúác söët chua ngoåt.vdcmedia.Böåt mò . söët chua ngoåt (tûúng caâ chua + úát böåt + böåt nùng) THÛÅC HIÏÅN: Töm suá boác noän chûâa laåi àuöi. http://ebooks. sau àoá nhuáng qua nûúác trûáng gaâ vaâ cuöëi cuâng nhuáng qua böåt thñnh baánh mò. töm nhuáng qua böåt mò.Dêìu ùn .Baánh mò .Muöëi. NGUYÏN LIÏÅU: . raåch phêìn buång àïën saát meáp lûng. Lêëy tay eáp cho böåt dñnh vaâo töm chûâa laåi phêìn àuöi.300 g töm suá . tiïu. Boã töm vaâo chaão dêìu noáng.Trûáng gaâ .com .

Nhiïìu taác giaã 92 MÛÅC XAÂO SA TÏË Àêy seä laâ möåt moán ùn thñch húåp cho caác bûäa nhêåu. ngoåt gioân cuãa mûåc vaâ chuát cay cay cuãa úát. Cho haânh têy vaâo. úát bùm nhuyïîn .Saã bùm .Dêìu ùn . cho thïm möåt ñt maâu àiïìu vaâ úát böåt . Tiïëp tuåc cho úát bùm vaâo. giaä naát . NGUYÏN LIÏÅU: .com . muöëi. Sau àoá. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Àöí dêìu vaâo chaão.Toãi. Khi mûåc sùn laåi laâ àaä chñn. Tiïëp tuåc cho saã vaâo xaâo. Moán xaâo naây thúm muâi cuãa sa tïë. muöëi àûúâng vûâa ùn. Thûúãng thûác: Cho ra àôa. thaái muäi cam lúán . xaâo cho caån nûúác. trang trñ thïm vaâi nhaánh rau muâi.300 g mûåc laá (hay mûåc öëng).vdcmedia. laâm saåch khûáa vaãy röìng (hoùåc thaái khoanh nïëu laâ mûåc öëng) . cho toãi. ngêm núã mïìm. Duâng noáng vúái cúm.20 g töm khö. cho mûåc vaâo xaâo. cho tiïëp töm khö. àaão àïìu. Haânh vûâa chñn. nïm mùæm. xaã. tùæt bïëp. úát vaâo xaâo cho thúm.Nûúác mùæm. http://ebooks.1 cuã haânh têy nhoã. Àïí lûãa lúán. Muöën coá maâu àoã àeåp.

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 93 TÖM HUÂM LUÖÅC Moán haãi saãn naây ùn cuâng vúái muöëi tiïu.com . cöë gùæng khöng laâm gaäy rêu vaâ caâng töm (vò rêu caâng bõ gaäy seä ra hïët nûúác ngoåt). rûãa saåch. Àun nûúác cho söi. http://ebooks.Söët mayonaise . Tuy húi sang troång möåt chuát nhûng coá thïí caãi thiïån cho bûäa ùn cuöëi tuêìn. Àïí nûúác àuã ngêåp con töm.1 con töm huâm 0. dêëm.Xaâ laách.5 kg . cêìn têy. caâ chua. NGUYÏN LIÏÅU: . tiïu THÛÅC HIÏÅN: Töm àïí nguyïn con.vdcmedia. vùæt nûúác cöët 2 traái chanh. söët mayonaise vaâ rau xaâ laách caác loaåi. luöåc 20 phuát àïí thõt vaâ gaåch töm àûúåc chñn àïìu. thaã töm vaâo. muöëi. haânh têy vaâ möåt ñt muöëi vaâo nöìi nûúác. dêìu. úát xanh.

quïë chi. Cho goái nguä võ vaâo àun 5 phuát.vdcmedia. rang thúm.500 g mûåc laá. xò dêìu. NGUYÏN LIÏÅU: .Tûúng úát. Khi ùn nhúá keâm vúái dûa chuöåt vaâ àöì chua àïí tùng thïm phêìn hêëp dêîn.Nhiïìu taác giaã 94 MÛÅC NGUÄ VÕ Vúái moán ùn naây baån coá thïí duâng nguöåi vúái cúm noáng hoùåc baánh mò àïìu rêët ngon. thaão quaã.com .Nguä võ: Àinh hûúng. àaåihöìi. goái vaâo möåt miïëng vaãi saåch . choån con daây minh. àûúâng caát vaâng THÛÅC HIÏÅN: Cho nûúác mùæm. àïí raáo . Khi duâng. vúát ra àïí nguöåi. thaái thaânh tûâng laát moãng vûâa ùn http://ebooks. laâm saåch. hùæc xò dêìu . hùæc xò dêìu. Cho mûåc vaâo luöåc nhoã lûãa vúái nûúác nguä võ. nûúác mùæm.Rûúåu thúm . àûúâng vaâ nûúác vaâo nöìi àun söi. Àïí lûãa liu riu khoaãng 1 giúâ laâ àûúåc Àïí mûåc ngêëm gia võ.Xò dêìu. tiïíu höìi. àïën khi nguä võ ra muâi thúm. vúát ra. ngêm vúái nûúác coá pha rûúåu trùæng khoaãng 15 phuát.

àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp caá vúái gia võ. boã haåt. Tiïëp tuåc xaâo haânh têy. Haäy cuâng vaâo bïëp tröí taâi vúái caá höìi nheá. rûãa saåch. hoaâ tan vúái 5 thòa nûúác .5 cm . duâng noáng.com . gia võ vaâo. coá võ chua ngoåt laâ àûúåc.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 95 CAÁ HÖÌI XÖËT CHUA NGOÅT Tuy moán ùn naây húi àùæt tiïìn möåt chuát. thaái súåi . thaái miïëng vuöng vûâa duâng .250 g phi lï caá höìi.5 cm .1 quaã caâ chua. Nûúác xöët saánh.50 g gûâng. Cho cêìn têy vaâo tröån àïìu.Muöëi. goåt voã. NGUYÏN LIÏÅU: . vùæt lêëy nûúác cöët . boác voã.1 cuã haânh têy.5 cm . tiïu. caâ chua taái chñn. Thûúãng thûác: Xïëp caá ra àôa.1 quaã úát àoã Àaâ Laåt.1 quaã chanh. cho gûâng vaâo xaâo.1 thòa böåt nùng. thaái miïëng vuöng 1. thaái miïëng vuöng 1. http://ebooks. rûúái nûúác xöët lïn trïn.vdcmedia.50 g cêìn têy. rûãa saåch lau khö. àïí 10 phuát. rûãa saåch. böåt nùng. cho caá vaâo chiïn vaâng Nûúác xöët: Phi toãi thúm. úát àoã. thaái khuác . thaái miïëng vuöng 1. Cho nûúác cöët chanh. raä àöng. Dêìu noáng. nhûng àöi khi baån cuäng cêìn caãi thiïån cho bûäa ùn gia àònh.

Toãi.2 con mûåc laá (choån mûåc caâng to. úát bùm nhoã . àïí nguyïn con . Keåp mûåc vaâo vó. khûáa vêíy röìng.Dêìu ùn .Nhiïìu taác giaã 96 MÛÅC NÛÚÁNG TOÃI ÚÁT Vúái loaåi haãi saãn bònh dên naây.com . àûúâng. Mûåc rêët mau chñn. tiïu. Phïët dêìu ùn lïn mònh mûåc. nïëu nûúáng lêu. úát bùm. Duâng noáng hay nguöåi àïìu ngon. daây caâng ngon). nûúáng trïn loâ than hay bïëp gas cho àïën khi coá muâi thúm laâ àûúåc. tuyâ khêíu võ Àêy laâ moán “nhùæm” lyá tûúãng. mûåc seä bõ dai vaâ mêët ngon. khi nûúáng mûåc seä vaâng àïìu vaâ khöng bõ khö. baån coá thïí chïë biïën àûúåc möåt moán ùn khaá hêëp dêîn giaá caã laåi vûâa tuái tiïìn. NGUYÏN LIÏÅU: . Trûúâng húåp chûa nûúáng ngay nïn baão quaãn mûåc trong tuã laånh THÛÚÃNG THÛÁC: Doån chung vúái muöëi úát chanh hoùåc muöëi tiïu chanh.Muöëi. Àïí khoaãng möåt giúâ cho mûåc ngêëm gia võ. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp mûåc vúái muöëi. tiïu. laâm saåch.vdcmedia. http://ebooks. toãi. Vò thïë.

bùm nhuyïîn .Duâng keáo nhêëp 2/3 ròa khoanh mûåc àïí coá caác caánh hoa àïìu nhau .Haânh toãi.vdcmedia. laâm saåch. muöëi. Chuêín bõ xûãng hêëp. thaái khoanh daây 3 cm . böåt nùng pha loaäng vaâo. cho vaâo chaão nhoã àun söi. Chó cêìn nhòn qua thöi cuäng àaä muöën thûúãng thûác röìi. tiïu. chan nûúác xöët. Àïí ñt phuát cho thõt ngêëm gia võ Nhöìi thõt vaâo giûäa khoanh mûåc laâm nhuyå hoa. nûúác mùæm. NGUYÏN LIÏÅU: . àûúâng.com . nûúác mùæm .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 97 MÛÅC HOA CUÁC Moán ùn naây tûúng àöëi dïî laâm maâ taåo sûå sinh àöång cho baân ùn.Dêìu haâo. tiïu.50 g thõt lúån xay . Cho mûåc vaâo hêëp chñn Lêëy nûúác hêëp trong àôa mûåc. àun cho phêìn nûúác xöët naây saánh laåi Thûúãng thûác: Xïëp ûåc ra àôa.30 g mûåc öëng. dêìu ùn. Chuác baån thaânh cöng. http://ebooks. Möîi khoanh. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Tröån thõt vúái haânh. toãi.Muöëi. Cho dêìu haâo.Rau muâi rûãa saåch . rùæc tiïu vaâ vaâi nhaánh rau muâi. àiïím vaâo giûäa möåt laát úát.

cuöån chùåt tay sao cho miïëng thõt boåc àïìu bïn ngoaâi. Lêëy thõt ra.Bú thúm . nûúáng khoaãng 10-15 phuát. baån coá thïí caãi thiïån bùçng moán ùn sang troång khöng keám phêìn thi võ. http://ebooks.Que xiïn . Dïî trang trñ nhêët laâ xïëp caãi xoong ra röí. thaái muái cam 5 mm . xïëp caác xiïn thõt lïn.Nhiïìu taác giaã 98 THÕT BA ROÅI CUÖÅN CAÁ HÖÌI NÛÚÁNG Àaä àïën cuöëi tuêìn. thaái laát moãng daâi .Muöëi.1 quaã úát Àaâ Laåt. boác voã. Duâng que xiïn caác cuöën thõt laåi (möîi xiïn khoaãng 4-5 cuöån thõt) Xïëp caác xiïn thõt ra khay. vaâ nhúá duâng noáng vúái tûúng úát. boã haåt. thaái laát bùçng miïëng caá . caá. thaái miïëng (5 cm x 1 cm) .vdcmedia. àûúân THÛÅC HIÏÅN: Traãi miïëng thõt ba roåi hun khoái ra khay.com . raä àöng.200 g thõt ba roåi hun khoái. NGUYÏN LIÏÅU: . xïëp möåt miïëng haânh têy.150 g thõt jambon. tiïu. úát. thoa möåt ñt bú thúm lïn möîi xiïn thõt. thõt jambon lïn.150 g phi lï caá höìi. thaái miïëng daâi .1 cuã haânh têy nhoã. thõt chñn vaâng àïìu laâ àûúåc. Khi chïë biïën xong nïn trònh baây thêåt bùæt mùæt cho moán ùn thïm phêìn hêëp dêîn.

àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Luöåc trûáng: Cho trûáng vaâo nöìi vúái nûúác muöëi loaäng. bao quanh trûáng. bùm nhuyïîn (coá thïí vùæt boã xaác gûâng lêëy nûúác) . nhuáng qua trûáng gaâ.1 thòa muâ taåt . Bao thõt: Tröån thõt vúái gûâng. bùm nhuyïîn . Lùn böåt: Trûáng cuát sau khi àaä boác voã. chúâ nûúác söi. àùåt lïn bïëp.1 thòa gûâng tûúi. Nguyïn liïåu chñnh laâ trûáng cuát vaâ thõt gaâ.vdcmedia.Dêìu ùn .Böåt chiïn gioân . khuêëy nheå. àun thïm 5 phuát.300 g thõt naåc gaâ (coá thïí thay thïë bùçng thõt lúån). tiïu.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 99 TRÛÁNG CUÁT BAO QUAÃN Moán ùn dïî thûåc hiïån cho nhûäng ngaây cuöëi tuêìn. thaái nhuyïîn . http://ebooks. lùn nheå qua böåt mò sao cho böåt aáo àïìu bïn ngoaâi tûâng quaã trûáng.1 thòa laá thúm.1/4 baát böåt mò . laá thúm. muâ taåt.Muöëi.com .12 quaã trûáng cuát . gia võ.1 trûáng gaâ . NGUYÏN LIÏÅU: . chia thaânh 12 viïn.

àïí raáo dêìu. vúát ra.Nhiïìu taác giaã 100 Chiïn gioân: Dêìu söi.vdcmedia. chiïn vaâng. lùn tûâng viïn trûáng qua böåt chiïn gioân. http://ebooks. cho vaâo chaão.com .

Coân gò tuyïåt hún trïn baân tiïåc coá möåt moán ùn àêìy maâu sùæc àïën nhû vêåy. Thûúãng thûác: Duâng vúái salad rau. baánh vaâng seä tûå taách ra khoãi khuön. NGUYÏN LIÏÅU: . Nïm muöëi. àûúâng vaâ dêìu haâo. cho àêåu Hoaâ Lan vaâo luöåc chñn.1 bùæp ngö Myä luöåc (coá maâu vaâng). thaái haåt lûåu . nêëm àöng cö. ngêm núã. teä lêëy haåt .3 tai nêëm àöng cö. tiïu. tiïu. thaái haåt lûåu . cho lêìn lûúåt caâ röët.000 àöìng baån àaä coá möåt àôa thûác ùn khaá bùæt mùæt vaâ cuäng coá hûúng võ hêëp dêîn.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 101 HOA NGUÄ SÙÆC Chó vúái khoaãng 10.Dêìu haâo. Cho dêìu vaâo chaão (ûúác chûâng dêìu seä ngêåp khuön baánh).100 g àêåu Hoaâ Lan . goåt voã. àïí raáo nûúác Dêìu noáng. http://ebooks. dêìu ùn . rûãa saåch.200 g laá vùçn thùæn . ngö vaâo xaâo.Muöëi. àaão àïìu. mò cùn. Voã baánh: ÊËn laá vùæn thùæn vaâo khuön baánh. àêåu Hoaâ Lan.vdcmedia. thaái haåt lûu .com . rûãa sú qua. cho khuön vaâo chiïn.1 cuã caâ röët.Khuön baánh tarte . vúát ra. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Nûúác söi. vúát ra Cho nhên xaâo vaâo voã baánh.1 cêy mò cùn.

taán nhuyïîn .vdcmedia.150 g phi lï caá höìi . àïí raáo Chaão noáng.Muöëi. dêìu ùn phi vúái toãi. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Nûúác söi. tiïu.Rau muâi .com . goåt voã. cho khoai vaâo chiïn vaâng trûúác khi duâng Xöët dêìu giêëm: Giêëm.Nhiïìu taác giaã 102 CAÁ HÖÌI NHÖÌI KHOAI TÊY Moán ùn naây vûâa laå miïång vûâa hêëp dêîn. nïm vûâa miïång Thûúãng thûác: Xïëp khoai têy ra àôa. nêëu taán.1/2 baát giêëm . hêëp chñn Hêëp chñn phi lï caá. rau muâi thaái nhuyïîn. NGUYÏN LIÏÅU: . àûúâng. cho vaâo xûãng hêëp vûâa chñn. cheã àöi. caá höìi vaâ gia võ Nhöìi nhên vaâo khoai têy. taán nhuyïîn Tröån àêåu Hoâa Lan vúái ruöåt khoai têy. rûãa saåch. Nïëu bûäa ùn cuöëi tuêìn maâ coá möåt àôa caá nhöìi khoai seä laâ möåt sûå bêët ngúâ àöëi vúái ngûúâi thên.20 g àêåu Hoaâ Lan .1 miïëng phö mai àêìu boâ. muöëi. rûúái nûúác xöët lïn trïn. http://ebooks. cho àêåu Hoâa Lan vaâo luöåc Cho 1/2 phêìn ruöåt khoai têy vaâo xûãng.6 cuã khoai têy lúán. tiïu.Toãi bùm nhuyïîn . khoeát ruöåt àïí riïng .Dêìu ùn . phö mai.

ÚÁt thaái súåi rau muâi rûãa saåch. cho mò cùn vaâo xaâo sú.1 quaã bûúãi boác voã. àûúâng. Võ chua chua ngoåt ngoåt cuãa moán goãi naây dïî laâm ngûúâi ta tröi cúm trong nhûäng ngaây nùæng noáng. Thûúãng thûác: Cho ra àôa. rau muâi. kiïåu chua vaâ höîn húåp vûâa pha.Chanh vùæt lêëy nûúác cöët . úát. Tröån bûúãi. tiïu. thaái nhoã . Dêìu noáng. http://ebooks. àûúâng. rau huáng cêy.vdcmedia. huáng cêy nhùåt laá.1 laá taâu huä ky non . tiïu. cho toãi têy vaâo chaão phi vaâng. dêìu ùn THÛÅC HIÏÅN: Taâu huä ky chiïn vaâng. Doån keâm nûúác tûúng pha úát. thaái súåi. muöëi.Kiïåu chua tûúác moãng . àöí ra àôa. àûúâng. myâ cùn. Pha höîn húåp tröån goãi göìm: muöëi. taâu huä ky.com . Dêìu noáng. rûãa saåch. nûúác cöët chanh. NGUYÏN LIÏÅU: .1cêy toãi têy thaái nhoã . teä lêëy muái. Ûúáp mò cùn vúái muöëi.Xò dêìu. thaái súåi . hoùåc coá thïí duâng voã cuãa 1/2 quaã bûúãi àïí àûång.1 cêy mò cùn xeá nhoã .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 103 GOÃI BÛÚÃI CHAY Àoá laâ caách thûúãng thûác múái àöëi vúái nhûäng muái bûúãi moång nûúác quen thuöåc. tiïu. . toãi têy phi vaâng.1 cêy chaã chay. thaái nhoã.

xò dêìu. cho mò cùn. dêìu ùn. thaái miïëng vûâa ùn. http://ebooks. thaái miïëng . vúát ra.vdcmedia.1 miïëng taâu huä ky tûúi. thaái miïëng . doån ra àôa. laâm saåch . boã chên nêëm . thaái khuác . NGUYÏN LIÏÅU: .1 cuã caâ röët nhoã.Nhiïìu taác giaã 104 RAU XAÂO THÊÅP CÊÍM Gioân. xò dêìu.1 cêy mò cùn.com . rûãa saåch. xeá miïëng lúán . vúát ra. Xaâo cêìn têy thúm. thúm vaâ ngoåt cuãa võ rau tûúi chñnh laâ sûác hêëp dêîn cuãa moán ùn naây.100 g ngö non (coá thïí mua ngö àoáng höåp hoùåc ngö tûúi) .1 cêy cêìn têy. THÛÚÃNG THÛÁC: Duâng noáng vúái nûúác tûúng úát.50 g àêåu hoaâ lan. àêåu Hoaâ Lan vúái nûúác söi. Truång sú böng caãi. caâ röët.Dêìu haâo.200 g böng caãi. dêìu haâo. tiïu àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp mò cùn vaâ taâu huä ky vúái muöëi tiïu. àûúâng. ngêm núã mïìm. àïí raáo. àïí ngêëm gia võ vaâi phuát. tóa hoa.5 tai nêëm àöng cö. Tiïëp tuåc cho caác loaåi rau cuã vaâo àaão àïìu. taâu huä ky vaâo xaâo. muöëi. Möåt àôa xaâo vúái maâu sùæc bùæt mùæt seä laâm cho mêm cúm cuãa gia àònh thïm sinh àöång vaâ ngon miïång. àïí raáo . ngêm nûúác muöëi 5 phuát. Nïm laåi gia võ vûâa miïång.

cho caãi vaâo xaâo vúái lûãa lúán (àïí giûä àûúåc maâu xanh cuãa caão). Nhû vêåy laâ baån àaä laâm moán ùn thaânh cöng.Muöëi. boã phêìn rïî. cho caá vaâo xaâo thúm (baåncuäng coá thïí cho caá vaâ xûãng hêëp noáng) Xïëp caãi ra àôa. NGUYÏN LIÏÅU: . khöng bõ naát. dêìu haâo. dêìu meâ. phi thúm toãi. nûúác tûúng .Dêìu ùn. caãi vêîn giûä àûúåc maâu xanh. àïí nguyïn cêy. Cho caãi ra àôa. gia võ vûâa miïång.1 höåp caá höìi ngêm dêìu . cho caá lïn trïn.250 g caãi thòa (choån caãi cêy nhoã). . Lêëy nûúác dêìu trong caá rûúái àïìu lïn tûâng nhaánh caãi (nûúác dêìu coân noáng seä ngêëm vaâo caãi) Thûúãng thûác: Duâng keâm vúái tûúng úát http://ebooks.Toãi bùm nhoã .com . Caá höìi thúm.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 105 CAÁ HÖÌI XAÂO CAÃI THÒA Sau khi chïë biïën. nïm gia võ vûâa miïång. tiïu.vdcmedia. Chaão noáng. rûãa saåch (ngêm nûúác muöëi pha loaäng). àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Dêìu noáng.

Muöëi.2 cêy caãi ngoåt.4 tai nêëm àöng cö. cho vaâo bao kñn àïì mò khöng bõ mïìm.10 nhaánh. àêåu Hoaâ Lan . xeá nhoã-1 cêy chaã chay.1 cuã caâ röët nhoã. Cho böåt bùæp pha loaäng àïí taåo àöå saánh. thaáikhuác . thaái miïëng . Mò nguöåi. tóa hoa. àöí höîn húåp lïn trïn.1 nhaánh poarö. thaái miïëng . àûúâng. nïm muöëi. dêìu haâo.Dêìu haâo. rûãa saåch. vúát ra. ngêm núã thaái àöi . thaái miïëng . tröån àïìu. Khi thûúãng thûác moán naây. àûúâng. Doån mò ra àôa. http://ebooks. cho mò vaâo chiïn gioân. Cho mò cùn. úát. cho caác loaåi rau cuã vaâo.50 g nêëm rúm.1 vùæt mò . Thûúãng thûác: Duâng vúái xò dêìu.com . böåt bùæp THÛÅC HIÏÅN: Dêìu söi. cheã àöi . giêëm àoã. NGUYÏN LIÏÅU: . xò dêìu. xò dêìu. rûãa saåch. àêåu huä.1 miïëng böng caãi. nhûng moán ùn naây vêîn coá möåt hûúng võ hêëp dêîn vaâ khaá àöåc àaáo. Xaâo poarö thúm. thaái khuác . laâm saåch.1 miïëng àêåu huä.1 cêy mò cùn. baån seä caãm nhêån àûúåc sûå tinh tïë cuãa moán ùn.Nhiïìu taác giaã 106 MÒ XAÂO GIOÂN Têët caã àïìu àûúåc chïë biïën tûâ rau cuã quaã. dêìu ùn . tiïu.vdcmedia. chaã chay vaâo. thaái miïëng .

cheã laâm tû. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp sakï vúái muöëi tiïu Böåt chiïn gioân pha àùåc Dêìu noáng. thaái laát daây 1 cm . tiïu.Dêìu ùn. NGUYÏN LIÏÅU: .ÚÁt bùm .100 g xñ muöåi ngêm núã mïìm . Tûúng xñ muöåi: Xaâo toãi thúm cho xñ muöåi vaâo àaão àïìu.200 g böåt chiïn gioân .Gûâng goåt voã.vdcmedia. àun söi khoaãng 5 phuát.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 107 SAKÏ CHIÏN GIOÂN Chó tûâ möåt loaåi traái cêy. ngêm trong nûúác coá pha chanh khoaãng 15 phuát àïí sa kï ra hïët nhûåa vaâ khöng bõ thêm.Toãi bùm nhuyïîn . Thûúãng thûác: Moán sakï chiïn gioân duâng vúái salad vaâ tûúng xñ muöåi http://ebooks. muöëi. úát vaâ möåt ñt böåt nùng pha loaäng cho nûúác chêëm saánh laåi.com . nhuáng tûâng miïëng sakï vaâo böåt. Cho thïm möåt ñt nûúác. Vúát ra àïí raáo nûúác. Vúát ra àïí raáo dêìu. goåt voã. thaã vaâo dêìu noáng chiïn vaâng. bùm nhuyïîn . nïëu kheáo leáo möåt chuát laâ baån coá thïí chïë biïën thaânh möåt moán ùn khaá hêëp dêîn.1 quaã sakï (choån quaã vûâa chñn túái). àûúâng. Nïm xò dêìu.

nïm nûúác mùæm.Töm khö: 500g .Àûúâng: 100g . Giaä nhoã töm khö. thõt naåc: 500g . tröån lêîn vúái nûúác söët.Àêåu àuäa: 200g .ÚÁt: 5 quaã.Dûa chuöåt thaái laát: 2quaã . Chêìn caác loaåi rau chñn taái röìi thaái con cúâ. khi chñn bùæc ra àïí nguöåi.Rau diïëp: 200g .Rau caác loaåi tuyâ muâa CAÁCH LAÂM: Giaä toãi.Mùæm töm: 2 thòa canh . úát tröån vúái mùæm töm. vêíy thïm vaâo möåt ñt nûúác röìi cho vaâo chaão àun nhoã lûãa.com .Nûúác chanh: 3 thòa caâphï . baây vaâo 1 àôa bêìu duåc hoùåc khay thuyïìn röìi trang trñ http://ebooks. NGUYÏN LIÏÅU: . Tröån thïm thõt naåc.Loâng àoã trûáng mùån: 1 quaã .Toãi bùm nhoã: 1 thòa canh . àûúâng. nhûng nïëu kheáo leáo chïë biïën möåt chuát laâ baån coá àûúåc möåt moán ùn khaá hêëp dêîn vaâ àöåc àaáo cho bûäa ùn.Nhiïìu taác giaã 108 RAU SÖËT CAY Chó laâ nhûäng loaåi rau xanh thöng thûúâng.vdcmedia.Nûúác mùæm: 1 thòa canh . nûúác chanh röìi tröån nhuyïîn.

vdcmedia. http://ebooks. Ùn noáng vúái cúm hoùåc buán. úát thaái laát. baánh mò. rau diïëp vaâ caác loaåi rau khaác.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 109 thïm dûa chuöåt.com .

tiïu.Dêìu haâo. ngêm khoaãng 30 phuát cho núã mïìm.Saã bùm nhuyïîn . àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Tröån àïìu höîn húåp göìm: saã bùm.com . NGUYÏN LIÏÅU: .ÚÁt bùm . muöëi. úát.Vûâng trùæng . nûúáng vaâng àïìu hai mùåt http://ebooks. tiïu.Möåt goái chaã chay khö (loaåi naây laâm bùçng taâu huä ky). toãi têy. Khi tröån nhoá boáp nheå cho miïëng chaã ngêëm gia võ. dêìu ùn Ûúáp chaã vúái höîn húåp trïn. cúm hay baánh mò àïìu àûúåc.Toãi têy lêëy cuã.vdcmedia.Xò dêìu. duâng tay tröån àïìu. muöëi. vûâng trùæng. àûúâng. vúát ra vùæt raáo nûúác . àïí khoaãng 3 giúâ cho ngêëm gia võ. xò dêìu.Nhiïìu taác giaã 110 CHAÃ NÛÚÁNG CHAY Moán chaã nûúáng chay coá thïí duâng vúái buán. Khi ùn doån keâm salad hay dûa leo vaâ àöì chua. bùm nhuyïîn . Thónh thoaãng. dêìu haâo. Xïëp chaã vaâo vó. thaái laát. dêìu ùn .

Thûúãng thûác: Àöí nûúác chêëm lïn caâ. Sau khi chïë biïën.vdcmedia. chó lêëy doåc. duâng noáng http://ebooks. NGUYÏN LIÏÅU: . Cho caâ ra àôa Dêìu noáng.com .Xò dêìu.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 111 CAÂ TÑM CHIÏN Moán ùn sau khi àûúåc chïë biïën coá thïí laâm moán nhêåu cuäng coá thïí laâ möåt moán ùn hêëp dêîn cho caác bûäa cúm gia àònh. cheã àöi theo chiïìu doåc. tûúác moãng möåt phêìn. thaã caâ vaâo chiïn vaâng.1 cêy poarö (toãi têy). rûãa saåch. möåt phêìn bùm nhuyïîn vúái úát àïí laâm nûúác chêëm . úát. vùæt lêëy nûúác cöët . àûúâng. rûúái lïn trïn caâ. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Dêìu noáng. uáp mùåt miïëng caâ xuöëng.Chanh. vaâng. vúát ra àïí raáo dêìu.Dêìu ùn .2 quaã caâ tñm (choån quaã coá maâu tñm ngaã nêu. Nûúác chêëm: Pha xò dêìu vúái chanh. caâ seä deão vaâ ngoåt hún loaåi coá maâu tñm biïëc). bùm . Nûúác chêëm coá võ chua bùm nhuyïîn vaâo nûúác chêëm.ÚÁt. duâng dao khûáa vêíy röìng . cho poarö vaâo phi thúm. thaái moãng .50 g kiïåu chua.

dêìu haâo. Cho taâu huä ky vaâo xaâo.Nhiïìu taác giaã 112 BUÁN XAÂO CHAY Duâ khöng phaãi laâ ngûúâi theo àaåo Phêåt. àaão àïìu cho buán ngêëm gia võ. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Truång buán vúái nûúác söi. àûúâng. xò dêìu. NGUYÏN LIÏÅU: . taâu huä ky vaâo. úát. quaã.vdcmedia. Cho buán vaâo. tiïu.Poarö rûãa saåch. vúát ra àïí raáo . xaâo thïm khoaãng 2 phuát. rûãa saåch . vúát ra. cêìn têy. Tiïëp tuåc cho caâ röët.1 coång cêìn têy.1 laá taâu huä ky non.100 g caâ röët baâo súåi. ngêm núã. cuã. http://ebooks. cêìn têy vaâo. sa tïë dêìu ùn . Àïí khoaãng vaâi phuát cho taâu huä ngêëm gia võ Xaâo poarö thúm. Laâm noáng sa tïë vúái möåt ñt dêìu (khöng xaâo vò sa tïë dïî bõ chaáy). rûãa saåch. xò dêìu. nïm dêìu haâo. baån vêîn coá thïí thûã nhûäng moán chay.com . Cho caâ röët. Têët caã thaânh phêìn cuãa moán ùn àïìu àûúåc chïë biïën tûâ caác loaåi rau. Ûúáp taâu huä ky vúái möåt ñt muöëi. thaái súåi . giêëm àoã. thaái nhoã . tröån àïìu.Muöëi.200 g buán khö (súåi nhoã). tröån buán vúái dêìu ùn.Dêìu haâo. thaái súåi . Thûúãng thûác: Doån keâm xò dêìu.

Dêìu noáng. chiïn vaâng. ùæt miïëng 8x12 cm.vdcmedia. àûúâng.50 g böåt chiïn gioân .2 miïëng taâu huä ky . tiïu. chûâa àuöi . Ûúáp töm vúái möåt ñt toãi bùm.5 quaã chuöëi xiïm thêåt chñn .200 g töm baåc theã lúán. àïí ngêm gia võ khoaãng 10 phuát. xaã laåi vúái nûúác. lêëy chó àen. Cho chuöëi.com . Ûúáp chuöëi vúái dêìu me. töm vaâo quêën laåi nhû cuöën nem. Pha böåt vúái nûúác laånh. loaåi traái cêy naây coân coá thïí chïë biïën thaânh möåt moán ùn mùån khaá hêëp dêîn NGUYÏN LIÏÅU: . nhuáng tûâng cuöën qua böåt. thaái khuác bùçng chiïìu daâi con töm. tiïu. muöëi.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 113 CHUÖËI BOÅC TAÂU HUÄ KY Khöng chó laâ moán traáng miïång. laâm saåch. boác voã. thaã vaâo chaão dêìu. Vúát ra. muöëi. khuêëy böåt sïìn sïåt laâ àûúåc. Taâu huä ky nhuáng nûúác cho dõu. cho vaâo giêëy thêëm dêìu. ngêm chuöëi vúái nûúác muöëi loaäng 10 phuát. http://ebooks. Duâng noáng vúái tûúng úát.Toãi bùm .Dêìu meâ àen .Muöëi. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Boác voã.

àúåi dêìu söi. baån beâ vaâ ngûúâi thên àïën ùn bûäa cúm thên mêåt. boã haåt. muöëi. duâng tùm tre ghim giûä àïí lûún khöng bõ bung ra . àûúâng. àûúâng. úát. NGUYÏN LIÏÅU: . thaã lûún vaâo chiïn .vdcmedia.com . Àùåc biïåt trong nhûäng ngaây cuöëi tuêìn. muöëi. THÛÚÃNG THÛÁC: Duâng noáng vúái nûúác xöët me hoùåc tûúng úát.Nhiïìu taác giaã 114 LÛÚN CHIÏN GIOÂN Chó khoaãng 2 chuåc nghòn laâ baån coá àûúåc möåt moán ùn khaá hêëp dêîn. cuöån laåi. mùån vûâùn. gûâng àaä bùm nhuyïîn Xaâo toãi thúm. Tröån me vúái toãi. laâm saåch. ngoåt. http://ebooks. Khi dêìu söi trúã laåi. nïm nûúác mùæm. tûúái dêìu àïì trïn mònh lûún. cho me vaâo nêëu söi.Toãi bùm nhuyïîn . baån coá thïí laâm hoå bêët ngúâ vúái moán ùn naây. giaãm nhoã lûãa. dêìu ùn THÛÅC HIÏÅN: Nûúác xöët me: Ngêm me mïìm.ÚÁt bùm nhoã . Nïëm coá võ chua.300 g lûún.Gûâng goåt voã. xay naát. bùm nhuyïîn . cho gûâng vaâ úát vaâo (khöng cho gûâng quaá súm.1 vùæt me . Lûún vaâng laâ chñn.Nûúác mùæm. àïí nguyïn con. seä laâm mêët muâi thúm) Cho nhiïìu dêìu vaâo chaão.

300 g lûún laâm saåch. trang trñ vúái dûa chuöåt tóa hoa Moán lûún xaâo saã úát duâng noáng vúái cúm rêët hêëp dêîn.Böåt caâ ri .vdcmedia.Saã bùm nhuyïîn . muöëi. NGUYÏN LIÏÅU: . saã.Nûúác mùæm.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 115 LÛÚN XAÂO SAÃ ÚÁT Sau khi chïë biïën xong. Cho thïm möåt ñt nûúác. nûúác mùæm. àûúâng. àûúâng.com . àïí raáo nûúác. toãi bùm nhoã . muöëi. àêåy nùæp laåi khoaãng 10 phuát cho thõt lûún mïìm. úát vaâo xaâo thúm. cho lûún vaâo xaâo sùn laåi. àïí lûãa lúán. dêìu ùn THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp lûún vúái saã. cay vaâ thúm muâi saã. THÛÚÃNG THÛÁC: Cho lûún ra àôa. böåt caâ ri. Múã nùæp. thaái khuác khoaãng 3 cm . àaão àïìu cho miïëng lûún sùn laåi. toãi. cho toãi.ÚÁt. àïí 15 phuát cho lûún ngêëm gia võ Dêìu noáng. úát. miïëng thõt lûún phaãi giûä àûúåc àöå dai. http://ebooks. caâ ri.

Nhiïìu taác giaã

116

BÖÌ CÊU QUAY DA GIOÂN

Vúái möåt söë phuå liïåu têím ûúáp àùåc biïåt baån seä coá nhûäng moán ùn thúm ngon vaâ hêëp dêîn. Àùåc biïåt vúái chim quay baån coá thïí chïë biïën phuåc vuå cho nhûäng bûäa tiïåc lúán nhoã hay chó àún giaãn laâ caãi thiïån bûäa ùn cho gia àònh.
NGUYÏN LIÏÅU:

- 2 con böì cêu, laâm saåch, àïí raáo - 1 goái nguä võ hûúng - Mêåt ong, muöëi, àûúâng, xò dêìu Thûåc hiïån Pha höîn húåp göìm: muöëi, àûúâng, mêåt ong, xò dêìu Thoa àïìu gia võ bïn ngoaâi vaâ trong buång böì cêu, àïí khoaãng 2 giúâ cho ngêëm gia võ
COÁ HAI CAÁCH THÛÅC HIÏÅN:

Caách 1: Cho böì cêu àaä ûúáp vaâo loâ, quay cho àïën khi da böì cêu gioân vaâ vaâng àïìu Caách 2: Hêëp chñn böì cêu, vúát ra àïí nguöåi. Dêìu söi, xöëi lïn mònh böì cêu cho àïën khi da vaâng àïìu
THÛÚÃNG THÛÁC:

Khi duâng, chùåt böì cêu laâm tû, xïëp ra àôa, trang trñ rau muâi têy vaâ vaâi quaã caâ chua nhoã Duâng noáng vúái cúm noáng hoùåc baánh mò Doån keâm vúái dûa chuöåt, àöì chua vaâ tûúng úát.

http://ebooks.vdcmedia.com

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

117

CHAÃ LÛÚN

Moán chaã naây coá thïí duâng keâm vúái tûúng úát hoùåc nûúác mùæm úát mùån àïìu ngon.
NGUYÏN LIÏÅU:

- 300 g lûún, laâm saåch, loác boã xûúng vaâ da. Thõt lûún bùm nhuyïîn - 100 g gioâ söëng - Cuã haânh bùm nhoã - Toãi bùm nhuyïîn - Nûúác mùæm, muöëi, tiïu, àûúâng, dêìu ùn
THÛÅC HIÏÅN:

Tröån lûún cuâng vúái haânh, toãi bùm nhuyïîn vaâ gioâ söëng. Nïm thïm möåt ñt nûúác mùæm, muöëi, tiïu, àûúâng vûâa miïång. Nhöìi höîn húåp thêåt kyä, sau àoá giaä, àêåp hoùåc quïët höîn húåp nhiïìu lêìn cho dai. Voâ höîn húåp thaânh tûâng viïn bùçng quaã chanh, êën viïn chaã húi deåp Dêìu noáng, thaã caác viïn chaã vaâo chiïn vaâng. Vúát ra, cho vaâo giêëy thêëm dêìu. Duâng noáng

http://ebooks.vdcmedia.com

Nhiïìu taác giaã

118

VÙÇN THÙÆN CHIÏN GIOÂN

Àêy laâ möåt loaåi baánh raán nhên thõt, moán ùn truyïìn thöëng cuãa trung Hoa
NGUYÏN LIÏÅU:

- Laá vùçn thùæn - 200 g thõt lúån xay - 100 töm tûúi, boác voã, giaä nhuyïîn - 50 g mùng tûúi thaái nhoã - ½ cuã haânh têy, bùm nhuyïîn - 1 thòa canh rau muâi, thaái nhuyïîn - 1 thòa caâ phï xò dêìu - Muöëi, tiïu, àûúâng, dêìu ùn
THÛÅC HIÏÅN:

UÃ laá vùçn thùæn bùçng vaãi thûa. Cho töm, thõt, mùng, rau muâi, xò dêìu, cuã haânh, gia võ vaâo baát lúán, tröån àïìu. Traãi laá vùçn thùæn ra, cho 1 thòa nhên vaâo giûäa, tuám àïìu miïång laá vùçn thùæn laåi. Dêìu noáng, cho vaâo chiïn vaâng, vúát ra àïí raáo dêìu.

http://ebooks.vdcmedia.com

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

119

CHUÖËI HÊËP MÙÅT DÛÂA

Chó nhòn qua miïëng baánh àaä thêëy hêëp dêîn, vúái tñnh laånh, maát böí baánh thñch húåp trong nhûäng ngaây nùæng noáng. Chuác baån thaânh cöng.
NGUYÏN LIÏÅU:

- 800 g chuöëi sûá chñn àaä boác voã - 500 g dûâa khö naåo, vùæt lêëy nûúác cöët vaâ 1,7 lñt nûúác daão dûâa - 150 g böåt gaåo - 200 g àûúâng caát - Maâu thûåc phêím hoùåc maâu tûâ cuã dïìn àoã - Dêìu ùn, muöëi, vani
THÛÅC HIÏÅN:

Boác voã chuöëi, ngêm vúái nûúác muöëi loaäng khoaãng 30 phuát, xaã nûúác, àïí raáo, thaái khoanh troân daây 5 mm Ûúáp chuöëi vúái 150 g àûúâng, 1 lñt nûúác daäo dûâa, 1 thòa muöëi. Cho vaâo nöìi, àun lûãa liu riu cho caån nûúác, chuöëi chuyïín sang maâu àoã. Pha böåt gaåo vúái phêìn nûúác daão dûâa coân laåi, 50 g àûúâng, maâu vaâ vani Thoa dêìu vaâo khuön, xïëp lêìn lûúåt möåt lúáp böåt, hêëp vûâa chñn. Rûúái höîn húåp 50 g àûúâng, 50 g böåt gaåo, nûúác cöët dûâa, ¼ thòa muöëi lïn mùåt baánh, hêëp chñn. Thûúãng thûác Cho baánh vaâo tuã laånh. Khi duâng, lêëy ra khoãi khuön, thaái miïëng.

http://ebooks.vdcmedia.com

àûúâng. Laá chuöëi rûãa saåch. tröån vúái 1/4 thòa muöëi. ûúáp vúái àûúâng cho vûâa miïång. Boåc chuöëi úã giûäa xöi nïëp cho àïìu. thoaãng hûúng chuöëi chñn khaá hêëp dêîn. NGUYÏN LIÏÅU: .Muöëi. xeá miïëng vûâa goái.vdcmedia. . cùæt àöi theo chiïìu doåc quaã. . Chuöëi boác voã.Laá chuöëi. lau khö. Moán naây àûúåc coi laâ àaåt yïu cêìu nïëu lúáp nïëp deão. http://ebooks.6 quaã chuöëi chñn. CHÏË BIÏËN: Gaåo nïëp vo saåch. Xöi chñn. Thêåm chñ noá coá thïí thñch húåp vúái möåt buöíi ài chúi xa. Àïí ngêëm khoaãng 30 phuát. Nûúáng baánh chuöëi nïëp trïn lûãa than höìng hoùåc loâ úã nhiïåt àöå 180 àöå C.com . Húi lñch kñch nhûng viïåc Thûåc hiïån moán ùn naây seä àem àïën cho gia àònh baån khöng khñ êëm cuáng. duâng laá chuöëi goái laåi thaânh tûâng baánh. . Trúã àïìu tay àïí lúáp xöi bïn ngoaâi vaâng vaâ gioân.Nhiïìu taác giaã 120 XÖI NÛÚÁNG CUÖÅN Muâi võ cuöån xöi nûúáng trïn than höìng. THÛÚÃNG THÛÁC: Duâng noáng hay nguöåi àïìu ngon. àöì (hêëp) chñn. thúm muâi nïëp nûúáng. chuöëi khöng bõ naát. tûúi vui. àaánh túi.200 g nïëp thúm deão.

Haânh laá. muâi (ngoâ). àïí raáo. cuâng vúái haânh laá. CHÏË BIÏËN: Caá: boác maâng. vaâi laát úát (nïëu muöën ùn cay). Caá hêëp cuöën baánh àa laåi laâ möåt khuác biïën têëu tûâ moán ùn naây.1. ùn vúái cúm noáng thò thúm ngon hún caá höåp. haânh têy thaái laát moãng. Àêåy caái àôa lïn cùåp löìng röìi àùåt vaâo xoong hêëp caách thuãy. Khi nhêëc xoong caá xuöëng. .5 kg caá nuåc xuön. ûúáp vúái nûúác mùæm ngon. kho khö (kho keo). chùåt àuöi röìi rûãa saåch. boã ruöåt. caâ chua. baån coá thïí kho ngoåt. da vêîn trùæng xanh.com . NGUYÏN LIÏÅU: .1 cuã haânh têy vûâa.1 quaã caâ chua. . Xong xïëp caá vaâo cùåp löìng. baån nhúá nhanh tay nhêëc àôa àêåy xuöëng vaâ àûâng àïí nûúác àoång trïn àôa nhoã xuöëng caá. http://ebooks. chó to bùçng ngoán tay caái.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 121 CAÁ NUÅC HÊËP Vúái loaåi caá naây. mònh troân. Dûáa. tiïu. . Thaânh phêím: caá khöng bõ nûát.vdcmedia. Caá nuåc rêët nhanh chñn. Nïëu hêëp hay chûng caách thuãy.Nûãa quaã dûáa (thúm). àun àöå 15-20 phuát laâ ùn àûúåc. xïëp lïn trïn. mò chñnh (böåt ngoåt). . raán thêåm chñ nêëu canh. trong cùåp löìng coá xêm xêëp nûúác vaâ nûúác trong. rau muâi.

vdcmedia. khi caá coân noáng. Nïëu muöën nhêåu thò mua baánh traáng moãng hoùåc baánh àa nem. caá nuåc xuön coá thïí ùn caã xûúng) vaâ cuöën laåi. chêëm vúái nûúác mùæm ngon pha àûúâng. úát.com . Xoa nûúác lïn baánh. xïëp caác loaåi rau thúm vaâ möåt con caá (boã àêìu.Nhiïìu taác giaã THÛÚÃNG THÛÁC: 122 Nïn ùn vúái cúm. http://ebooks.

thaái laát. . eáp raáo nûúác. ngoåt ngoåt nhûng laå miïång hún vò coá võ chaát thêëm trïn àêìu lûúäi. rûúái lïn trïn. Nêëu tan höîn húåp 50 g muöëi. tiïëp tuåc ngêm. ngêm 15 phuát cho chuöëi trùæng. gûâng. toãi.vdcmedia. Cho tiïëp 1/2 nûúác chanh pha muöëi coân laåi vaâo. Hoâa tan 2 thòa muöëi vúái 2/3 lûúång nûúác cöët chanh. . mïìm. eáp boã nûúác röìi cho vaâo 1/2 nûúác muöëi pha nûúác cöët chanh. Uöën cong quaã chuöëi.Muöëi.100 ml giêëm. Tröån gûâng thaái súåi.10 quaã chanh.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 123 DÛA CHUÖËI CHAÁT Moán ùn naây tûåa nhû dûa goáp. 100 ml giêëm. xïëp vaâo loå. chua chua. . pha nûúác mùæm úát toãi. Cho höîn húåp giêëm àûúâng ngêåp mùåt chuöëi. Sau àoá vúát ra eáp raáo nûúác. Tiïëp tuåc vúát chuöëi. 150 g àûúâng. Coá thïí ùn keâm àïí bûäa cúm thïm maát meã hoùåc laâm möìi nhùæm rûúåu. chia laâm 2 phêìn.10 quaã chuöëi chaát non. àûúâng. THÛÅC HIÏÅN: Vùæt chanh lêëy nûúác. 350 ml nûúác àïí nguöåi. NGUYÏN LIÏÅU: . nûúác mùæm.com . Chuöëi xanh goåt voã. http://ebooks. THÛÚÃNG THÛÁC: Xïëp chuöëi ra àôa. ngêm trong nûúác laä coá pha 1/3 lûúång nûúác chanh coân laåi àïí chuöëi khöng bõ thêm àen.

muöëi. haânh laá. àêåp giêåp.ÚÁt böåt. nûúác mùæm. haânh laá. . ûúáp vúái nûúác mùæm. muöëi.Nhiïìu taác giaã 124 TÖM KHO ÀAÁNH Moán ùn naây seä khöng laâm baån mêët nhiïìu thúâi gian chïë biïën. http://ebooks. Thay àöíi caách laâm möåt chuát. úát böåt (nïëu thñch coá võ cay). baån nïn bùm nhoã töm vaâ thõt chûá khöng thaái súåi. Khi êëy. . xaâo khoaãng 2 phuát. CHÏË BIÏËN: Thõt rûãa saåch. baån coá thïí biïën moán ùn thaânh nûúác chêëm rau ngon tuyïåt.vdcmedia. tiïu.300 g töm tûúi. Nïm nûúác mùæm vaâ möåt ñt àûúâng. thaái súåi. toãi. Phi thúm haânh khö bùm nhoã vúái toãi. tiïu àûúâng.Haânh khö. Töm boác voã. Moán naây coân coá thïí duâng laâm nûúác chêëm rau luöåc. àûúâng. Cho nûúác söi xêm xêëp mùåt thõt.com .100 g thõt ba chó. dêìu ùn. THÛÚÃNG THÛÁC: Duâng vúái buán hoùåc cúm. àïí khoaãng 15 phuát cho ngêëm. xaâo thõt àïën khi sùn laåi thò cho tiïëp töm vaâo. NGUYÏN LIÏÅU: . àun söi trúã laåi khoaãng 5 phuát. . Cho tiïu. Viïåc thûúãng thûác cuäng khaá nheå nhaâng.

cho thïm úát bùm vaâ laåc rang giaä nhoã. Laâm nûúác chêëm: Xaâo toãi thúm. cho gan àaä bùm nhoã vaâo xaâo chñn.maát meã maâ vêîn àaãm baão àuã chêët.500 g caãi beå xanh hoùåc 1 boá rau salad (ra diïëp) . tûúng bùæc. möåt miïëng töm. Nïm tûúng. àùåt möåt miïëng thõt. Baån coá thïí cuöën sùén hoùåc vûâa ùn vûâa cuöën.50 g haânh laá . taåo khöng khñ vui veã trong gia àònh.50 g gan lúån .Laåc. cho möåt ñt buán vaâo giûäa. boác voã.com .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 125 CUÖËN DIÏËP Trong tiïët trúâi oi bûác. Khi duâng. àûúâng.100 g thõt ba chó . àûúâng cho vûâa miïång. THÛÚÃNG THÛÁC: Cuöën diïëp chêëm vúái nûúác tûúng.100 g töm tûúi .200 g buán . CHÏË BIÏËN: Thõt rûãa saåch. cuöën laåi. Haäy thay thïë noá búãi nhûäng cuöën diïëp goån gaâng. cheã àöi. thaái laát moãng. http://ebooks. nhûäng bûäa cúm noáng söët khoá maâ laâm baån ngon miïång. Duâng coång haânh trêìn buöåc bïn ngoaâi. toãi.vdcmedia. Töm laâm saåch. Haânh laá trêìn nûúác söi. hêëp chñn. NGUYÏN LIÏÅU: . Àêy laâ möåt trong nhûäng moán quen thuöåc cuãa ngûúâi Huïë. luöåc chñn. Traãi laá caãi ra khay. úát.

200 g thõt ba roåi. Vúái baát öëc nêëu chuöëi naây baån seä àem àïën cho nhûäng ngûúâi thên sûå bêët ngúâ àêëy. giêëm.1 cuã nghïå tûúi. xaã saåch àïí raáo .Tña tö rûãa saåch .5 quaã chuöëi xanh. caâ chua vaâo nöìi thõt. http://ebooks.50 g riïìng. Hêëp öëc. nûúác mùæm.vdcmedia. mùæm töm.50 g meã . meã. giaä nhuyïîn. xaâo sú. Cho chuöëi. goåt voã. ngêm nûúác vo gaåo 1 giúâ.Nhiïìu taác giaã 126 ÖËC NHÖÌI NÊËU CHUÖËI Àaä àïën cuöëi tuêìn. lêëy thõt. rûãa saåch thaái moãng . meã. hoùåc cúm. goåt voã. Nguyïn liïåu: .Gia võ. thaái miïëng xeáo daây 5 mm .1 thòa mùæm töm . giaã nhuyïîn . vùæt lêëy nûúác . úát khö. àûúâng. tiïëp tuåc àun.5 quaã caâ chua thaái muái cam . àïí 10 phuát. cho tña tö lïn trïn Thûúãng thûác: Duâng vúái buán. úát khö THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp thõt vúái toãi bùm. chaâ muöëi. muöëi. ngêm nûúác chanh. baån coá thïí tröí taâi nêëu bïëp bùçng moán ùn dên daä nhûng rêët hêëp dêîn naây xem. mùæm töm. muöëi. xaã saåch.5 miïëng àêåu huä.com . Ûúáp chuöëi vúái nûúác nghïå. toãi. nïm laåi gia võ. thaái miïëng vuöng . cho nûúác vaâo. àûúâng. mùæm töm. Xaâo thõt. cöëc. meã. Ûúáp öëc vúái riïìng. riïìng.2 kg öëc bûúu. goåt voã. àûúâng. xaâo sú.

http://ebooks. vùæt lêëy nûúác cöët . cho vaâo giêëy thêëm dêìu Caramen: Cho àûúâng. àïí nhoã lûãa. 1 baát nûúác vaâ nûúác cöët chanh vaâo chaão.Chanh.vdcmedia. xaã laåi vúái nûúác.200 g dûâa naåo . Vúát chuöëi ra.Dêìu ùn .5 quaã chuöëi xiïm thêåt chñn. Duâg àuäa khuêëy àïìu cho àûúâng tan. Nguyïn liïåu .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 127 CHUÖËI XÖËT CARAMEN Khi duâng. choån quaãlúán . tùæt bïëp. àïí raáo Àaánh tan trûáng gaâ Nhuáng chuöëi vaâo trûáng gaâ.1 quaã trûáng gaâ .Àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Boác voã chuöëi. Duâng noáng hay laånh àïìu ngon. Khi àûúâng chuyïín sang maâu vaâng.com . lúáp dûâa aáo bïn ngoaâi vaâng àïìu laâ àûúåc. rûúái caramen lïn chuöëi. lùn àïìu quaã chuöëi qua dûâa Dêìu noáng. thaã chuöëi vaâo chïn. ngêm vúái nûúác muöëi loaäng khoaãng 10 phuát.

1 lñt tûúng bùæc .200 g àûúâng trùæng THÛÅC HIÏÅN: Nûúác söi.1 kg thõt gioâ heo àaä loác xûúng hay thõt ba roåi. àïí raáo . doån keâm dûa caãi chua. Cho thõt vaâo loå thuyã tinh. rûúái ñt tûúng lïn trïn.vdcmedia. vúát ra.Nhiïìu taác giaã 128 THÕT LUÖÅC GIÊÌM TÛÚNG Àêy laâ moán ùn dên gian khaá phöí biïën. NGUYÏN LIÏÅU: . Ngêm thõt vúái tûúng khoaãng 1 tuêìn laâ duâng àûúåc. àïí khoaãng 10 phuát. http://ebooks. Trang trñ thïm ñt rau muâi Duâng vúái cúm noáng. nïëm thêëy võ ngoåt vûâa ùn laâ àûúåc. thaái miïëng moãng xïëp vaâo àôa. Caâng àïí lêu miïëng thõt caâng thêëm vaâ ngon. Muâa heâ vúái àôa thõt giêìm naây baån seä khöng gùåp caãm giaác ngaán ùn. cho thõt vaâo nöìi luöåc chñn.com . Nêëu tûúng cuâng vúái àûúâng cho àïën khi àûúâng tan hïët. coá thïí àïí daânh ùn dêìn. THÛÚÃNG THÛÁC: Khi duâng. vúát ra. Àïí khoaãng vaâi phuát cho tûúng nguöåi. àöí tûúng vaâo. rûãa saåch. duâng khùn saåch thêëm khö nûúác. lêëy thõt ra. Ngêm thõt trong thau nûúác àaá cho miïëng thõt sùn laåi.

NGUYÏN LIÏÅU: . cho böng so àuäa vaâo nhùæc xuöëng. nïm me. rau om. nêëu söi nhoã lûãa cho nûúác canh khöng àuåc. rau om.vdcmedia. nûúác mùæm nguyïn chêët vúái úát cùæt khoanh. Böng so àuäa boã nhuyå.200 g böng so àuäa . Cho haânh phi. àûúâng. http://ebooks. ngoâ gai THÛÅC HIÏÅN: Caá rö laâm saåch boã mang. Caá rö chiïn vûâa chñn cho vaâo nöìi nûúác duâng. Nïm gia võ vûâa àuã.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 129 CANH CHUA BÖNG SO ÀUÄA CAÁ RÖ ÀÖÌNG Moán naây ùn noáng duâng chung vúái cúm trùæng hoùåc buán.Me. ûúáp ñt muöëi tiïu. rûãa saåch. úát.com . Cho ñt nûúác vaâo me vùæt nûúác cöët. nûúác mùæm. muâi taâu. ñt múä toãi.400 g caá rö . haânh phi. úát cùæt khoanh.

tiïu. Xaâo cho nûúác cöët dûâa saánh laåi thõt ïëch múái thúm. Ùn noáng. Chaão dêìu noáng. àûúâng. Lûåa laá caách non rûãa saåch. laåc.vdcmedia. THÛÅC HIÏÅN: ÏËch laâm saåch. böåt ngoåt àïí khoaãng 10 phuát.com .500 gr ïëch söëng . úát bùm nhuyïîn.Nhiïìu taác giaã 130 ÏËCH XAÂO LAÁ CAÁCH Lêu lêu baån coá thïí thay àöíi khêíu võ bûäa ùn cho gia àònh. cho böåt nghïå tröån àïìu sau àoá àöí nûúác cöët dûâa vaâo nêëu söi. chùåt miïëng to ûúáp muöëi. gûâng.Dûâa naåo. vúái moán ùn naây baån seä àem laåi sûå ngon miïång cho nhûäng ngûúâi thên. Dûâa giaâ naåo vùæt lêëy möåt cheán nûúác cöët. röìi cho laá caách vaâo tröån àïìu vaâ cho ra àôa rùæc ñt laåc rang lïn mùåt. NGUYÏN LIÏÅU: . cho ïëch vaâo xaâo sùn laåi. cùæt súåi vûâa. Thïm gia võ cho vûâa ùn (muöëi. böåt nghïå. chó lêëy àuâi vaâ thên.Laá caách (coá thïí thay bùçng laá löët) . böåt ngoåt). úát. cho ñt toãi vaâ úát bùçm vaâo xaâo sú. http://ebooks.

baánh raáng vaâ buán. boã mang ruöåt. http://ebooks.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 131 CAÁ TAI TÛÚÅNG CHIÏN XUÂ Àêy laâ moán coá hònh thûác cuäng nhû hûúng võ hêëp dêîn. NGUYÏN LIÏÅU: . chuöëi. àïí raáo nûúác vaâ chiïn vaâng àïìu (chaão nhiïìu dêìu àïí caá mau chñn) vaâ xuâ àeåp. CHÏË BIÏËN MÙÆM NÏM: Bùm nhoã dûáa (1/4 quaã). baánh traáng vaâ buán THÛÅC HIÏÅN Caá tai tûúång söëng laâm saåch.1 kg caá tai tûúång . Moán naây cuöën ùn keâm vúái rau söëng. Chuác baån ngon miïång. böåt ngoåt vaâ ñt nûúác söi. ngêm trong nûúác muöëi khoaãng 15 phuát cho caá búát nhúát. rau caác loaåi. Chêëm vúái mùæm nïm. toãi röìi boã vaâo cheán mùæm nïm àaä chûng caách thuyã vúái chuát àûúâng. rêët thñch húåp cho nhûäng bûäa ùn gùåp mùåt hay möåt baân nhêåu.Khïë.vdcmedia. dûáa. úát.com .

NGUYÏN LIÏÅU: . trang trñ cho àeåp. Tröån bêìu.500 g caá loác . haânh phi. Moán goãi bêìu ùn keâm vúái baánh phöìng töm vaâ nûúác mùæm chua ngoåt. caá chñn thò gúä lêëy naåc.Nhiïìu taác giaã 132 GOÃI BÊÌU CAÁ LOÁC NÛÚÁNG Coá thïí baån ngaåc nhiïn khi biïët rùçng caá cuäng laâm àûúåc möåt moán nöåm. nhuäng sú qua nûúác söi. cùæt súåi. vùæt raáo nûúác. haânh phi vaâ úát lïn trïn. rùæc vûâng. Haäy thûã chïë biïën vaâ thûúãng thûác. tiïu trong 15 phuát. gûâng. vûâng rang vaâng. Haânh tñm cùæt khoanh. rau rùm. rau rùm vúái nûúác goãi cho vûâa ùn.vdcmedia. úát. nûúáng bùçng lûãa than. http://ebooks.com .Haânh tñm. gûâng. haânh tñm. úát. Rûúái thïm möåt ñt nûúác goãi. ûúáp ñt muöëi.1 kg bêìu . cùæt súåi. caâ röët. Rau rùm. xïëp caá lïn trïn. chanh THÛÅC HIÏÅN: Caá loác laâm saåch. caâ röët. baån seä thêëy moán goãi naây cuäng khaá hêëp dêîn. vûâng. Bêìu àïí nguyïn voã. caâ röët. gûâng cùæt nhuyïîn ngêm dêëm. cho ra àôa. boã phêìn ruöåt.

àûúâng.com . àïí ngêëm gia võ khoaãng 30 phuát. haânh toãi bùm. cùæt miïëng vûâa ùn. NGUYÏN LIÏÅU . goåt voã. Duâng keâm vúái buán tûúi hoùåc baánh mò. chiïn vaâng .1 boá rau muöëng nhùåt boã laá.4 viïn chao trùæng . dêìuhaâo. Tiïëp tuåc cho khoai cao vaâo. àun lûãa liu riu (àïí giûä noáng). hêìm thõt mïìm. Phi toãi thúm. lêëy coång non . rau muöëng vaâ chao. xaã saåch.Nûúác dûâa tûúi . rûãa saåch vúái gûâng pha rûúåu. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp thõt võt vúái muöëi. bùm nhoã .Dêìu haâo.3 viïn chao àoã . http://ebooks.7 kg). THÛÚÃNG THÛÁC Cho thûác ùn ra lêíu hoùåc nöìi àêët. Àun cho àïën khi nûúác trong nöìi saánh laåi. nïm laåi gia võ vûâa miïång.vdcmedia. dêìu meâ vaâ chao taán nhuyïîn. tiïu.Haânh toãi.Muöëi.500 g khoai cao. dêìu meâ .1 con võt tú (1. Cho nûúác dûâa. Vaâo muâa naây võt bùæt àêìu ngon baån coá thïí dïî daâng chuêín bõ cho moán ùn.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 133 VÕT NÊËU CHAO Moán ùn naây khaá hêëp dêîn rêët thñch húåp cho möåt bûäa tiïåc. chùåt miïëng . tiïu. cho võt vaâo xaâo sùn laåi.

Tröån höîn húåp: thõt caá. tiïu.Muöëi. laâm saåch. rûúåu trùæng.04 quaã trûáng gaâ . ngoâ. cùæt haåt lûåu . tiïu. àûúâng.Nhiïìu taác giaã 134 CAÁ SÖËT HÊËP TRÛÁNG Àêy laâ möåt moán ùn khaá laå vaâ hêëp dêîn. Àùåt mònh caá vaâ phêìn thõt coân laåi lïn phêìn trûáng vûâa hêëp vaâ tiïëp tuåc hêëp khoaãng 4 phuát. Baån haäy tröí taâi àïí thïët àaäi baån beâ hay ngûúâi thên nheá. caá höìi.300 gr caá hûúâng.com .100 gr thõt nguöåi. THÛÅC HIÏÅN: Caá hûúâng loác lêëy thõt caá chûâa àuöi vaâ àêìu. àaánh vêíy rûãa vúái nûúác pha rûúåu vaâ muöëi . nïm muöëi. àûúâng.100 gr caá höìi. àem hêëp khoaãng 1 phuát. cùæt nhoã . Nïm muöëi. cùæt haåt lûåu .muâi. Trûáng gaâ àaánh tan. Tröån chung vúái chuát höîn húåp thõt caá vaâ sang qua àôa. àûúâng. thõt nguöåi.vdcmedia. Phêìn thõt caá cùæt haåt lûåu. tiïu. http://ebooks. NGUYÏN LIÏÅU: . rûúåu trùæng.

Khi nûúác söi laåi cho caá vaâo luöåc chñn.Caá quaã: 700 g . Gûâng tûúi goåt voã thaái khuác röìi àêåp giêåp. Buán cùæt nhoã. dêëm. nhùåt.Baánh àa nem: 50 chiïëc . rau söëng. rûãa saåch. úát vûâa ùn. vaâi coång haânh. Traãi miïëng baánh àa nem ra cho vaâo möåt chuát buán. Coá thïí thay thïë caá quaã bùçng loaåi caá ñt xûúng khaác. haânh hoa . khi ùn thò vúát ra vêíy khö. Lêëy möåt laá haânh buöåc húâ bïn ngoaâi. ngêm trong nûúác muöëi loaäng. moán ùn naây seä àem laåi khêíu võ khaá múái meã vaâ hêëp dêîn trong nhûäng ngaây heâ naây. Àun nûúác söi cho thò laâ vaâ coång haânh vaâo chêìn chñn vúát ra röìi cho gûâng vaâo àun.Rau söëng.Gûâng. Thò laâ. thò laâ. Haânh hoa nhùåt rûãa saåch cùæt riïng phêìn coång vaâ laá.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 135 CAÁ CUÖËN BUÁN Tûúãng rùçng moán naây rêët kñch rñch khi chïë biïën nhûng thûåc tïë laåi rêët àún giaãn. toãi.com . Moán ùn seä ngon hún nïëu ta giûä noáng caá trong suöët bûäa.Buán gaåo: 500 g . http://ebooks. toãi. NGUYÏN LIÏÅU: . úát THÛÅC HIÏÅN: Caá quaã caåo saåch àaánh vêíy vaâ nhúát röìi duâng dao khña nhiïìu àûúâng nhoã doåc theo mònh caá.vdcmedia. caá röìi cuöån troân laåi. Duâng möåt chuát gia võ ûúáp àïìu lïn caá. rau söëng. Cuöën caá ùn cuâng nûúác chêëm coá pha dêëm.

100 g buán khö . toãi. hai thòa tûúng úát. Nguyïn liïåu: .ÚÁt. toãi. àun söi. Cho buán ra 4 àôa sêu loâng. àûúâng dêìu ùn THÛÅC HIÏÅN: Ngêm buán trong nûúác noáng giaâ khoaãng 2 phuát. Cho laá toãi vaâo chaão àaão nhanh tay. Cuöëi cuâng cho rau muâi thaái nhoã. àêåu xong àöí dêìu ra khoãi chaão chó àïí laåi möåt ñt. muác höîn húåp xaâo lïn trïn. àêåu àïí raáo dêìu. Hoâa hai thòa nûúác mùæm.Nhiïìu taác giaã 136 BUÁN KHÖ XAÂO GIOÂN Khi àaä chaán ngùæt vúái moán chùæc daå nhêët laâ cúm thò baån haäy thûã laâm möåt moán buán àïí thay àöíi khêíu võ.vdcmedia. rau muâi. möåt luác cho tiïëp töm vaâo. toãi. Cho gûâng. Thõt gaâ (hoùåc thõt lúån) bùm nhoã. Cho dêìu vaâo chaão sêu àun noáng giaâ. nïëu àïí quaá buán seä chaáy àen. cho buán vaâo chiïn gioân. àöí thõt vaâo xaâo. vúát ra àïí thêåt khö nûúác. Gûâng. laá toãi. giûä êëm àêåu.100 g töm tûúi boác voã . Àêåu chiïn vaâng.150 g thõt lûúân gaâ hoùåc thõt lúån thùn . Àêåu huä thaái con chò. nûúác mùæm. dêëm. Laá toãi thaái khuác. úát bùm nhoã. (Coá thïí àùåt buán trïn giêëy thêëm àïí buán nhanh raáo nûúác. Töm cùæt àöi. Buán.100 g àêåu huä . àêåu huä vaâo àaão àïìu. àûúâng vaâ möåt ñt úát bùm nhoã àöí vaâo chaão töm thõt. phi thúm.com . Chiïn buán. Lûu yá úã nhiïåt àöå cao buán rêët nhanh gioân chó mêët tûâ 40 giêy àïën 1 phuát. möåt thòa dêëm. http://ebooks. gûâng.

coá thïí cho thïm gûâng thaái súåi). cho lûúäi võt vaâo rang khoaãng 2 phuát. http://ebooks.300 g lûúäi võt. àïí raáo Xaâo cuã haânh thúm. têíy vúái rûúåu trùæng cho thúm . thaão quaã. àinh hûúng. Lûúäi võt sùn laåi laâ àûúåc. baån haäy thûã chïë biïën moán naây. NGUYÏN LIÏÅU: . cöåt laåi Thaã vaâo nöìi nûúác. Cho lûúäi võt vaâo luöåc khoaãng 15 phuát vúát ra. noá seä àem laåi sûå bêët ngúâ cho thûåc khaách. hùæc xò dêìu THÛÅC HIÏÅN: Cho höìi. quïë vaâo chaão rang thúm. nêëu khoaãng 10 phuát. nïm nûúác mùæm.Dêìu ùn. quïë .vdcmedia. muöëi. àinh hûúng. nïm muöëi vûâa ùn (nïëu thñch duâng húi cay. Thûúãng thûác: Xïëp võt vúái tûúng úát hoùåc muöëi tiïu chanh. muöëi.ÚÁt böåt .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 137 LÛÚÄI VÕT RANG MUÖËI Àêy laâ möåt moán ùn laå caã vïì khêíu võ lêîn nguyïn liïåu. Nïëu nhaâ coá tiïåc.com . àûúâng. tiïu.Gûâng thaái súåi . laâm saåch. hùæc xò dêìu.Höìi. nûúác mùæm. àûúâng.Cuã haânh bùm nhoã . thaão quaã. Cho vaâo möåt tuái vaãi saåch.

Tiïëp tuåc àun nhoã lûãa khoaãng 15 phuát. xò dêìu. ngêm núã . ngêm núã mïìm . àûúâng.Muöëi.Nhiïìu taác giaã 138 CUÁT TIÏÌM NGUÄ QUAÃ Loaåi canh tiïìm naây khaá böí dûúäng maâ caách chïë biïën cuäng khöng quaá khoá.6 quaã taáo Taâu. thêët nuát . nïm muöëi.1000 àöìng kim chêm.com . nêëu àïën khi cuát mïìm. cuã nùng.2 con chim cuát. àöí ngêåp nûúác. àïí raáo dêìu Cho cuát vaâo nöìi. vúát boåt. vúát ra. nguä võ hûúng. Thûúãng thûác: Cho ra baát ùn noáng vúái baánh mò vaâ muöëi tiïu.vdcmedia. àêåu bo bo vaâo.10 g àêåu bo bo luöåc chñn . taáo taâu vaâo. lêëy nhuyå. NGUYÏN LIÏÅU: . laâm saåch àïí raáo .1 goái nguä võ hûúng . cho nêëm àöng cö. cho kim chêm. àïí khoaãng 1 giúâ cho ngêëm gia võ Dêìu noáng. http://ebooks. àun söi.100 g cuã nùng . ngêm núã.2 tai nêëm àöng cö. xò dêìu. Baän haäy thûã tröí taâi lêìn naây xem thïë naâo cuäng nhêån àûúåc lúâi khen vaâ thaán phuåc àêëy. cho cuát vaâo chaão chiïn vaâng (khöng cêìn chñn). xò dêìu THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp cuát vúái muöëi. àûúâng.

Loác võt lêëy naåc. thaái súåi Xöëc caâ röët. Tröån chung vúái võt quay. àûúâng vaâ úát thaái súåi Thûúãng thûác: Cho ra àôa.Mêåt ong . doån keâm vúái xò dêìu. tiïu.1 con võt (1.5 kg).Dêìu ùn.1 goái nguä võ hûúng . haânh têy. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp gia võ vúái muöëi tiïu. laâm saåch.1 cuã caâ röët nhoã. àïí raáo . mêåt ong. àûúâng. nguä võ hûúng. cêìn têy. àûúâng khoaãng 1 giúâ cho coá võ chua. tóa hoa hai àêìu . àïí khoaãng 3 giúâ cho ngêëm gia võ Xöëi múä hay cho vaâo loâ nûúáng chñn vaâng (coá thïí mua võt quay sùén nïëu khöng coá nhiïìu thúâi gian chuêín bõ). NGUYÏN LIÏÅU: . Tuy húi töën thúâi gian möåt chuát nhûng buâ laåi caã nhaâ baån seä coá àûúåc caãm giaác ngon miïång. thaái khuác. muöëi.200 g mùng tûúi. trang trñ úát tóa hoa. mùng tûúi vúái giêëm. giêëm àoã.vdcmedia. baån coá thïí caãi thiïån cho bûäa cúm gia àònh bùçng moán naây. luöåc chñn .ÚÁt sûâng thaái súåi .1 coång cêìn têy.com . thaái laát moãng .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 139 VÕT QUAY TRÖÅN MÙNG Cuöëi tuêìn röìi.1 cuã haânh têy. http://ebooks. muöëi. thaái súåi .

ÚÁt böåt. Thûúãng thûác: Cho töm ra àôa. choån töm tûúi. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp töm vúái gia võ göìm: nguä võ hûúng. àoã mònh laâ àaä chñn.Haânh laá thaái khuác . àûúâng. caâ chua vaâ tûúng úát Moán töm rang naây duâng vúái cúm noáng rêët ngon http://ebooks. cho töm vaâo xaâo vúái lûãa lúán.vdcmedia. dêìu ùn.1 goái nguä võ hûúng . trang trñ thïm vaâi nhaánh rau muâi Doån keâm dûa leo. úát böåt. tiïu. àïí raáo (coá thïí boã àêìu. àuöi) . nïm laåi gia võ vûâa ùn. nûúác mùæm. Khi töm sùn. muöëi. nûúác mùæm. Àïí ñt phuát cho töm ngêëm gia võ Dêìu noáng. xaâo toãi thúm (khöng àïí chaáy vaâng). NGUYÏN LIÏÅU: . hay töm àêët.com . toãi.300 g töm suá. tiïu. vêåy nhûng baån khöng cêìn phaãi boã ra quaá nhiïìu cöng sûác hay chi phñ àïí chïë biïën. cho haânh laá vaâo àaão àïìu. haânh. laâm saåch.Toãi bùm nhoã .Cuã haânh bùm nhoã .Nhiïìu taác giaã 140 TÖM RANG NGUÄ VÕ Àêy laâ moán ùn rêët bònh dên nhûng laåi àûúåc nhiïìu ngûúâi ûa thñch.

thaái laát .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 141 CAÁ HÖË KHO BÖÍI Moán naây duâng vúái cúm noáng vûâa àêåm àaâ vûâa hêëp dêîn maâ giaá thaânh khöng quaá cao. muöëi. àïí khoaãng 2 giúâ cho ngêëm gia võ Dêìu noáng.Gûâng goåt voã. àinh hûúng . Cho têët caã vaâo möåt tuái vaãi nhoã cuâng möåt quaã úát khö. cho haânh laá vaâ gûâng vaâo. http://ebooks. hoa tiïu.vdcmedia. tiïíu höìi. úát khö. àun 10 phuát cho ra muâi thúm. àûúâng. thaã tuái nguä võ vaâo. tiïíu höìi. rang thúm. nêëu khoaãng 5 phuát. thaái khuác 7 cm . chó duâng mònh. nïm gia võ. Thaã caá vaâo. hoa tiïu.com . xò dêìu. cöåt laåi. àinh hûúng vaâo chaão. Cho nûúác vaâo nöìi.Àaåi höìi. àun caån nûúác.Nûúác mùæm.Haânh laá thaái khuác .Dêìu ùn .500 g caá höë. cho caá vaâo chiïn vaâng Cho àaåi höìi. NGUYÏN LIÏÅU: . tiïu. hùæc xò dêìu. tiïu.muöëi. boã àêìu. giaãm lûãa. nïm nûúác mùæm. àûúâng. xò dêìu. hùæc xò dêìu THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp caá vúái muöëi.

Haânh. dêìu ùn.1 goái nguä võ hûúng . nûúác cöët haânh.10 chên gaâ ta. Nûúáng cho àïën khi chên gaâ chñn vaâng. laâm saåch. duâng coå phïët gia võ lïn chên gaâ. àûúâng. khi nûúáng seä khöng bõ khö. lêëy nûúác cöët .Nhiïìu taác giaã 142 CHÊN GAÂ NÛÚÁNG NGUÄ VÕ Chó vúái 15. toãi. nûúác mùæm. lêëy ra Ûúáp chên gaâ vúái gia võ göìm: nguä võ hûúng. coá muâi thúm. àïí raáo . àûúâng.vdcmedia. hêëp khoaãng 10 phuát. thónh thoaãng. nûúác mùæm THÛÅC HIÏÅN Cho chên gaâ vaâo nöìi. toãi giaä nhuyïîn.com . http://ebooks. NGUYÏN LIÏÅU . muöëi.Muöëi. àïí khoaãng 5 giúâ. mêåt ong. THÛÚÃNG THÛÁC: Moán chên gaâ nûúáng nguä võ duâng keâm vúái muöëi tiïu chanh Chên gaâ àaä àûúåc hêëp. trúã àïìu chên gaâ cho ngêëm gia võ Cho vaâo vó nûúáng.000 àöìng.Mêåt ong. dêìu ùn . baån àaä coá thïí chïë biïën àûúåc möåt moán nhêåu khaá hêëp dêîn. rûãa vúái rûúåu trùæng vaâ nûúác cöët gûâng cho thúm.

Muöëi tiïu. àûúâng.Tûúng úát . àïí raáo . toãi. haânh. àïí taåo thïm phêìn hêëp dêîn cho moán ùn baån coá thïí trang trñ böng caãi chua. http://ebooks.150 gr caá thaác laác .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 143 BÖNG CAÃI BOÅC CHAÃ Sau khi chïë biïën. chûâa cuöën böng. caâ chua ra àôa cho böng caãi chiïn lïn trïn doån noáng NGUYÏN LIÏÅU: . rûãa saåch ngêm nûúác muöëi loaäng.Haânh toãi bùm nhuyïîn .100 gr gioâ söëng .vdcmedia. Àem chiïn vaâng. nûúác mùæm. salad. nûúác mùæm vúái caá thaác laác vaâ quïët deão.300 gr böng caãi xanh. taách nhaánh nhoã. dêìu meâ THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp muöëi.Söët caâ . tröån höîn húåp caá gioâ söëng boåc quanh böng caãi.com . laâm söët chêëm: phi haânh toãi + 1 thòa söët caâ + 1 thòa tûúng úát + 1 thòa dêìu meâ. tiïu.

àïí raáo.1 nhaánh toãi . http://ebooks. nûúác söët trong chaão sïìn sïåt thò tùæt bïëp. chúâ dêìu söi cho haânh têy vaâ toãi vaâo àaão àïìu cho àïën khi haânh têy mïìm ra thò cho caâ chua. caâ chua thaái nhoã. . Naâo múâi baån cuâng thûúãng thûác moán ùn cuãa àêët nûúác bïn búâ Àõa Trung Haãi. NGUYÏN LIÏÅU: . khi ùn haäy tröån àïìu. nïm gia võ àuã ùn röìi tiïëp tuåc àun söi. Khi àun chuá yá khöng àêåy vun vaâ thónh thoaãng àaão qua. Àun cho àïën khi nûúác caån gêìn hïët. cho thïm vaâo chaão ñt nûúác.Cho dêìu vaâo chaão àun.Cho 3 cöëc to nûúác vaâo chaão àun söi röìi thaã mò vaâo. toãi giaä naát.Nhiïìu taác giaã 144 MÒ RÛÚÁI CAÂ CHUA SÖËT Moán naây nïn ùn noáng. raãi huáng quïë thaái chó lïn trïn vaâ thïm ñt haåt tiïu.Rûãa saåch caác loaåi rau cuã.400 gr caâ chua. Sau àoá haânh têy thaái haåt lûåu.vdcmedia.400 gr mò öëng YÁ . Rûúái nûúác söët. .com . huáng quïë. àêåy vun vaâo àun cho àïën khi mò mïìm ra thò múã vun vaâ tiïëp tuåc àun cho àïën khi caån nûúác.1 cuã haânh têy . gia võ vaâ möåt ñt haåt tiïu CAÁCH LAÂM . Àaão àïìu cho súåi mò se laåi röìi àöí mò ra baát.

1 quaã úát àoã.50 g pho maát .1 thòa caâ phï àûúâng .Cho dêìu vaâo chaão àun noáng.Lêëy 3 cöëc to nûúác (khoaãng 3/4 lñt) àun söi nûúác röìi cho mò vaâo àïën khi mïìm thò vúát ra àïí raáo nûúác.400 gr mò öëng YÁ .com . àaão àïìu cho àïën khi töm àöíi maâu àoã thò àöí ra àôa. NGUYÏN LIÏÅU: . .vdcmedia.350 gr àêåu cö ve . .500 g töm loaåi vûâa . nïm gia võ. àun múã vung khoaãng 3 phuát hoùåc cho àïën khi àêåu chñn mïìm thò vúát ra röí vaâ saát nheå àïí boã ài lúáp voã bïn ngoaâi.1 cuã haânh khö. khi dêìu noáng cho töm vaâo.Dêìu ùn vaâ gia võ THÛÅC HIÏÅN: .Àêåu cö ve àem thaã vaâo chaão nûúác àang söi. .Cho pho maát vaâ àûúâng vaâo chaão àun cho àïën luác pho maát tan ra thaânh möåt höîn húåp loãng thò àöí ra baát.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 145 MÒ XAÂO TÖM Khi àaä chaán vúái nhûáng moán ùn thûúâng ngaây baån coá thïí thay àöíi khêíu võ vúái baát mò xaâo naây vaâ seä tòm àûúåc sûå hêëp dêîn cuãa moán ùn. möåt cheán con rûúåu trùæng . http://ebooks.300 g caâ chua .

vdcmedia. caâ chua thaái nhoã vaâ rûúåu trùæng vaâo àun cho àïën khi rûúåu bay húi gêìn hïët thò àöí pho maát úã trïn. http://ebooks. nïm gia võ vûâa ùn.Nhiïìu taác giaã 146 .Cho haânh àaä thaái laát moãng vaâo chaão àaão àïìu àïën khi mïìm thò cho úát thaái laát. töm vaâ mò vaâo àaão àïìu laåi cho noáng söët.com .

mùæm loác laâ moán ùn àùåc trûng cuãa ngûúâi Viïåt Nam maâ caách chïë biïën laåi khöng khoá. gûâng súåi vaâ haânh laá thaái khuác lïn trïn thõt vaâ mùæm loác.100 g mùæm loác. úát. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp thõt naåc dùm vúái gia võ göìm: gûâng. tiïu.50 g gûâng. vaâi laát haânh tñm. tröån àïìu. tiïu. Thûúãng thûác: Duâng vúái cúm noáng. thaái laát . goåt voã. cuã haânh tñm.com . möåt phêìn giaä nhuyïîn ûúáp vúái thõt.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 147 MÙÆM LOÁC Giaâu chêët àaåm. hûúng võ àêåm àaâ. möåt phêìn thaái súåi . bùm nhoã . àïí raáo. http://ebooks. Rùæc thïm ñt tiïu. rûãa saåch. NGUYÏN LIÏÅU: .Muöëi.1 quaã úát. thaái khuác 4 cm .vdcmedia.1 cuã haânh tñm. bùm nhuyïîn . àûúâng. hoùåc xïëp mùæm loác bïn dûúái röìi cho thõt lïn trïn. àïí thõt ngêëm gia võ 15 phuát. boác voã. Coá thïí xïëp xen keä mùæm vaâ thõt.200 g thõt naåc dùm. doån keâm dûa chuöåt vaâ rau söëng. muöëi. lêëy phêìn thõt naåc. Xïëp thõt naåc dùm vaâ mùæm loác vaâo baát nhoã.

Haåt àiïìu. gia võ vaâ möåt ñt dêìu vûâng (nïëu coá dêìu oliu thò caâng töët) . Thïm möåt chuát gia võ cho vûâa ùn. tiïëp tuåc àun söi khoaãng 2 àïën 3 phuát cho caån nûúác röìi àöí mò ra àôa.400 g mò öëng YÁ . Xuác mò ra baát. Rûãa saåch caác loaåi rau quaã. chúâ dêìu söi thaã thõt gaâ vaâo àaão àïën khi miïëng thõt coá maâu vaâng àïìu thò cho àêåu quaã. Gûâng goåt voã. Baån haäy thûã chïë biïën vaâ khaám phaá sûå hêëp dêîn cuãa noá nheá.Nhiïìu taác giaã 148 MÒ XAÂO THÕT GAÂ. Cho dêìu vaâo chaão. thïm gia võ àuã ùn vaâ tiïëp tuåc àun trong khoaãng 3 phuát nûäa. Thõt gaâ sau khi loåc hïët xûúng àem thaái laát moãng. àuã caác loaåi hònh thuâ khaác nhau. huáng quïë.Àêåu àuäa THÛÅC HIÏÅN: Cho 3 cöëc to nûúác (möîi cöëc khoaãng ¼ lñt) vaâo chaão àun döi. baây thïm möåt ñt huáng quïë lïn trïn. http://ebooks. gûâng.vdcmedia. gûâng.Thõt lûúân gaâ loåc hïët xûúng . röìi cho mò vaâo. NGUYÏN LIÏÅU: . khi àun luön àaão àïìu tay. Riïng àêåu àuäa phaãi tûúác boã xú vaâ ngùæt thaânh tûâng àoaån. HAÅT ÀIÏÌU Mò YÁ hiïån nay coá baán rêët nhiïìu úã caác siïu thõ baån coá thïí lûåa choån. Tiïëp àoá àöí mò vaâo chaão àaão àïìu laåi thïm khoaãng 1-2 phuát. thaái chó.com . haåt àiïìu. Moán naây nïn ùn noáng.

caãi xanh: 500g .Caãi cuác. Khi xûúng àaä ninh kyä.vdcmedia. úát. Caá sú chïë saåch. cho khoai. toãi têy. khoai mïìm nhûâ laâ àûúåc. caá vaâo àun tiïëp. gaån àöí nûúác duâng vaâo nöìi lêíu. Phaãi àïí nöìi nûúác söi liïn tuåc túái luác caá chñn kyä.Mò baánh àa: 400 g . tai chua. nûúác duâng phaãi söi kyä. ninh lêëy nûúác ngoåt. Boã nêëm hûúng. tai chua vaâo nöìi lêíu àun tiïëp. Moán naây ùn noáng. Nêëm hûúng ngêm núã khña nheå phña trïn muä nêëm taåo hoa.Toãi têy: 200 g . Toãi têy cùæt khuác khoaãng 5 cm. Nïëu ùn cay thò nïm sa tïë vaâo nöìi lêíu seä dêåy muâi thúm. àêåu phuå THÛÅC HIÏÅN: Xûúng chùåt khuác. cùæt tûâng miïëng vûâa phaãi. NGUYÏN LIÏÅU: . nïm vûâa gia võ.com . http://ebooks. Caãi cuác nhùåt boã rïî.Khoai mön: 400 g . nhuáng lêìn lûúåt caác àöì coân laåi vaâo nûúác lêíu chñn taái laâ àûúåc.Xûúng öëng: 400 g .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 149 LÊÍU RAU Khi ùn. Àêåu phuå xùæt miïëng lúán. àïí raáo nûúác.Caá cheáp: 1 con (500 g) . nöìi nûúác coá võ ngoåt àêåm. Khoai mön goåt voã.Gia võ. húi chua laâ àûúåc. Àun nûúác duâng thêåt söi. rûãa saåch àïí raáo nûúác.Nêëm hûúng: 100g .

dêìu ùn THÛÅC HIÏÅN: Dûâa choån loaåi cuâi dêìy vûâa phaãi vò loaåi naây thõt mïìm maâ vêîn thúm. miïëng dûâa nhuöåm maâu àoã ùn buân vaâ ngêëm gia võ laâ àûúåc. Haânh nhùåt boã rïî phêìn thên trùæng cùæt khuác khoaãng 5 cm röìi cheã nhoã. nûúác mùæm vaâo àaão àïìu röìi truát dûâa vaâo om cuâng.Caâ chua: 100g . http://ebooks. nûúác mùæm. Chuá yá àïí nûúác söët luác àêìu phaãi ngêåp dûâa. Caâ chua choån loaåi quaã chñn àïìu.com . Duâng dao hoùåc naåo àïí goåt saåch lúáp voã cûáng bïn ngoaâi. úát tûúi boã haåt thaái tûâng miïëng moãng. rûãa saåch röìi xùæt dûâa thaânh nhûäng miïëng vuöng vûâa ùn. Cho möåt thòa dêìu ùn vaâo chaão. Rûãa saåch boã haåt vaâ xùæt thaânh nhiïìu miïëng moãng.Cuâi dûâa: 500g .Gia võ. NGUYÏN LIÏÅU: . Tröån úát vaâ haânh tûúi vaâo röìi bùæc ra. Cûá àun nhoã lûãa nhû vêåy cho túái luác nûúác caån gêìn hïët. úát quaã . cho haânh vaâo phi thúm röìi cho caâ chua vaâo xaâo thêåt kyä.vdcmedia. nhiïìu böåt.Nhiïìu taác giaã 150 DÛÂA KHO CAÂ CHUA Àêy laâ moán mùån ùn cuâng vúái cúm coá võ chua.Haânh tûúi. Khi caâ chua àaä nhûâ hïët thò cho möåt chuát nûúác gia võ. ngoåt khaá àùåc biïåt.

toãi vaâ nûãa phêìn thñnh. àïí mùæm ngêëm gia võ 2 ngaây. àïí raáo Tröån mùæm vúái àu àuã.Toãi giaä nhuyïîn . Rùæc thïm ñt thñnh gaåo lïn trïn mùæm.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 151 MÙÆM ÀU ÀUÃ Thûåc hiïån thaânh cöng moán naây laâ àu àuã phaãi vûâa chñn. NGUYÏN LIÏÅU: -1 quaã àu àuã (500 g) vûâa chñn túái. rûãa saåch. thaái súåi (khoaãng 3 mm) .com . úát. http://ebooks. goåt voã.300 g mùæm caá cúm nguyïn con (choån loaåi ngon) . hûúng võ mùæm thúm vûâa ùn. tröån thïm möåt ñt nûúác cöët chanh tûúi. bùm nhoã .ÚÁt hiïím tûúi. Thûúãng thûác: Duâng vúái cúm hoùåc buán. Khi duâng. cho lûúång mùæm vuâa àuã duâng ra àôa.50 g thñnh gaåo . vúát ra. àûúâng cho vûâa miïång. xaã saåch nhiïìu lêìn. doån keâm rau söëng caác loaåi.vdcmedia.Chanh. gioân. Chuác baån ngon miïång. àûúâng THÛÅC HIÏÅN: Ngêm àu àuã thaái súåi vúái nûúác vöi khoaãng 30 phuát.

Nhêët laâ lêíu dï. cêìn têy: 200 g . röång baãn. xùæt khuác. Caâ röët goåt voã thaái súåi. röìi cho vaâo hêìm kyä àïí lêëy nûúác ngoåt laâm nûúác duâng.Xûúng öëng: 1 kg .Nhiïìu taác giaã 152 LÊÍU DÏ Lêíu laâ moán ùn thñch húåp cho nhûäng bûäa ùn quêy quêìn gia àònh. Àêåu phuå xùæt miïëng lúán baây ra àôa.Mò baánh àa: 500 g . Thõt dï thaái thaânh nhûäng miïëng moãng.Caâ röët. Khi ùn. Ninh xûúng cêìn vúát boã nhûäng boåt nöíi phña trïn mùåt nûúác àïí thêåt trong. Bùæp caãi xùæt thaânh nhûäng miïëng vuöng. lêìn lûúåt nhuáng tûâng thûá möåt vaâo nöìi nûúác duâng http://ebooks. boã sa tïë vaâo nöìi nïëu thñch ùn cay röìi truát nûúác ra nöìi lêíu àùåt giûäa baân. àêåp giêåp.Bùæp caãi: 1 kg . coá thïí laâm moán nhêåu lai rai thêåt thuá võ cho buöíi gùåp mùåt. baây goån lïn àôa. rûãa thêåt saåch. ngûúâi thên.com .Thõt dï naåc: 500 g . sa tïë THÛÅC HIÏÅN: Xûúng öëng rûãa saåch.Gia võ. Mò baánh àa ngêm nûúác 15 phuát cho mïìm. Khi thõt ngêëm thò cuöån thaânh nhûäng phêìn nhoã. ûúáp gia võ. Khi duâng. cêìn têy nhùåt boã rïî. ûúáp vúái möåt chuát saã àaä àêåp giêåp.vdcmedia. àïí raáo nûúác. nïm gia võ vaâo nöìi nûúác cho thêåt vûâa.Àêåu phuå: 5 bòa . NGUYÏN LIÏÅU: . nhoã vûâa phaãi.

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 153 thêåt söi àïí nhung chñn mïìm.com . Nöìi nûúác duâng seä ngon hún nïëu baån cho vaâo vaâi cuã khoai mön. thêëm àêîm võ ngoåt cuãa nûúác duâng laâ àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.

àïí raáo nûúác vaâ thaái haåt lûåu. àûúâng. Sau àoá.150 g caãi trùæng (khöng lêëy phêìn laá) .Nhiïìu taác giaã 154 NEM GAÂ KIÏÍU TRUNG HOA Moán ùn naây khaá àùåc biïåt. duâng möåt chöíi queát nhoã thêëm vaâo baát böåt mò vaâ queát àïìu lïn chiïëc nem. Cuöën ñt nhên vaâo möåt chiïëc baánh traáng. Pha böåt mò vúái chuát nûúác. baån haäy khaám phaá nhûäng hûúng võ khoá quïn nheá. dêìu vûâng. cho höîn húåp vaâo röí. Cho 2 thòa dêìu vaâo chaão. caãi trùæng vaâ laá chanh thaái chó vaâo tröån àïìu. goái chùåt tay.50 g nêëm hûúng . àûúâng. àöí thõt gaâ vaâo xaâo qua.vdcmedia. haåt tiïu. Muác ra àïí raáo nûúác.. vúát ra vùæt kiïåt nûúác vaâ thaái nhoã. http://ebooks. dêìu ùn. böåt àêåu vaán vaâ gia võ vûâa ùn. àïí riïng. dêìu vûâng.100 g laá chanh .com . raán ngêåp dêìu cho àïën khi nem chñn vaâng àïìu. NGUYÏN LIÏÅU . vúát nem ra àôa. cho nêëm hûúng. cùæt miïëng vaâ duâng vúái nûúác mùæm pha giêëm àûúâng.150 g thõt gaâ (khöng coá xûúng. böåt mò.Baánh traáng loaåi ngon. Chaão dêìu thêåt noáng. da) . Caãi trùæng rûãa saåch. àïí raáo nûúác laâm nhên nem. Ngêm nêëm hûúng trong nûúác êëm cho mïìm. cùæt vaát moãng röìi cho vaâo chaão àaão qua vúái möåt chûát dêìu ùn. böåt àêåu vaán. ûúáp thõt gaâ vúái chuát haåt tiïu. Àïí ngêëm 10 phuát. THÛÅC HIÏÅN: Thõt gaâ rûãa saåch. Nhùæc chaão thõt gaâ ra bïëp.

thò àêy laâ moán ùn thñch húåp cho baån. caâ chua. san àoá lùn caánh gaâ qua böåt bùæp.com . . .Caánh gaâ: 4 caái.Cuã haânh.Bú: 2 muöîng. salad xung quanh. . NGUYÏN LIÏÅU .Toãi xay: 2 muöîng. http://ebooks. chùåt àöi. Moán naây ùn vúái muöëi tiïu chanh. salad Àaâ Laåt Thûåc hiïån: Caánh gaâ laâm saåch. ûúáp 1/2 thòa cafeá muöëi. caâ chua.vdcmedia. khi caánh gaâ vaâng àïìu thò vúát ra.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 155 CAÁNH GAÂ CHIÏN BÚ Khi gia àònh coá khaách. Chiïn caánh gaâ vaâo chaão dêìu noáng. trúã caánh gaâ àïìu tay cho àïën khi thêëm hïët bú laâ àûúåc Trang trñ caánh gaâ chiïn bú bùçng cuã haânh. Phi toãi vúái bú. sau àoá cho caánh gaâ àaä àûúåc chiïn vaâng àïìu vaâo.Böåt bùæp: 50g. baån muöën daânh nhiïìu thúâi gian troâ chuyïån. 1/2 thòa cafeá tiïu àïí khoaãng 15 phuát. àöìng thúâi vêîn chiïu àaäi baån beâ moán ngon. .

Nhiïìu taác giaã 156 HOA BÑ NÚÃ Sau khi chïë biïën baån haäy xïëp tûâng böng bñ ra àôa. bùm nhuyïîn.100 g caá thaác laác. boác sú voã. choån àïìu nhau. . vo thaânh tûâng viïn nhoã vûâa ùn. Àun nûúác thêåt söi. NGUYÏN LIÏÅU: . tiïu. àïí raáo. cho böng bñ döìn thõt vaâo hêëp caách thuyã.Muöëi.vdcmedia.Haânh laá lêëy göëc. . . THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp thõt bùm vúái gia võ göìm: muöëi. rûãa saåch bïn trong. Moán naây coá thïí duâng keâm vúái nûúác tûúng úát.Cuã haânh tñm bùm nhuyïîn. Quïët deão caá thaác laác vúái göëc haânh laá. àïí raáo. àûúâng.71 boá hoa bñ lúán. tiïu. Döìn viïn nhên vaâo böng bñ. àûúâng. http://ebooks. Tröån thõt vúái caá thaác laác.com .100 g thõt naåc dùm rûãa saåch. nhùåt boã nhuåy. muöëi tiïu. cuã haânh tñm. . coá thïí loát thïm caãi xoong bïn dûúái. . àûúâng.

1 nhaánh gûâng. thõt nguöåi vaâ cúm coân laåi röìi cho boá xöi. cuã caãi. .Maâu vaâng cam: Xaâo caâ röët. . Vúái moán ùn naây baån seä taåo àûúåc sûå bêët ngúâ cho thûåc khaách. http://ebooks.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 157 CÚM THAÁI CÛÅC Nhòn àôa cúm sinh àöång búãi maâu sùæc vaâ caách trònh baây àaä thêëy hêëp dêîn. cùæt nhuyïîn. bùm nhuyïîn. . 1/2 nêëm rúm. dêìu ùn. CHUÊÍN BÕ: Cúm nêëu sùén àïí nguöåi.Maâu xanh: Xaâo nêëm. THÛÅC HIÏÅN: . cùæt nhuyïîn.Muöëi. NGUYÏN LIÏÅU: . cùæt nhuyïîn. 1 cuã caâ röët. Cuöëi cuâng cho loâng àoã trûáng muöëi. 2 loâng àoã trûáng muöëi.2 cheán cúm trùæng. 1/2 thõt nguöåi. 1/2 cuã caãi mùån. 1/2 cúm vaâo àaão àïìu.50 gr cuã caãi mùån. Loâng àoã trûáng muöëi rûãa rûúåu trùæng.100 gr caãi boá xöi. nïm möåt chuát vûâa ùn. cùæt nhoã.com .vdcmedia. taán nhuyïîn. Cuã caãi mùån ngêm nûúác 30 phuát vùæt raáo. Nïm vûâa ùn. .100 gr thõt nguöåi. cho dêìu vaâo hêëp chñn. . .50 gr nêëm rúm. cùæt nhoã.

Hai maâu cúm seä taåo thaânh möåt voâng troân thaái cûåc.com . duâng túâ giêëy trïn eáp vaâo cúm taåo àöå cong. Cùæt möåt khoanh caâ röët vaâ dûa leo (chó lêëy voã xanh) cho vaâo võ trñ cuãa hai chêëm troân trïn hai maâu àöëi xûáng.Nhiïìu taác giaã TRÒNH BAÂY: 158 Beã möåt miïëng giêëy coá àöå cong hònh chûä S. http://ebooks. xúái cúm maâu vaâng cam ra àôa. Phña bïn caånh cho cúm maâu xanh.vdcmedia.

Àêy àûúåc coi laâ moán ùn truyïìn thöëng cuãa ngûúâi miïìn Bùæc. Tiïëp àoá.Mùng khö: 300 g.Möåc nhô. . THÛÅC HIÏÅN: Mùng khö ngêm trong nûúác gaåo 8-10 tiïëng àïí mùng núã hïët. . tïët.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 159 CANH MÙNG NÊËU CHÊN GIOÂ Baát canh mùng laâ thûá khöng thïí thiïëu trong mêm cúm ngaây lïî.vdcmedia.Gia võ.Chên gioâ: 1. Cho möåt chuát múä vaâo chaão. Thay nûúác luöåc khoaãng 2-3 lêìn cho túái luác naâo nûúác luöåc khöng coân maâu vaâng sêåm nûäa laâ àûúåc. mò chñnh. Phêìn coång cùæt thaânh khuác vûâa phaãi. phêìn cuã trùæng cùæt khuác daâi röìi cheã theo chiïìu doåc. Chên gioâ caåo rûãa saåch. . phi thúm haânh. sau àoá àem luöåc kyä bùçng nûúác laä. rûãa laåi thêåt saåch. nhùåt cùæt boã chên. Möåc nhô ngêm núã. Haânh tûúi cùæt boã rïî.5 kg. cho mùng àaä chuêín bõ tûâ trûúác vaâo xaâo cuâng möåt chuát gia võ àïí miïëng mùng àêåm àaâ. http://ebooks. NGUYÏN LIÏÅU: . hay bûäa giöî. àem nhùåt cùæt boã phêìn giaâ.com . chùåt tûâng miïëng to cho vaâo nûúác laånh ninh thêåt kyä. haânh tûúi. Khi mùng àaä ngêëm gia võ thò cho chung vaâo nöìi chên gioâ ninh tiïëp cho túái luác caã hai moán thêåt mïìm laâ àûúåc.

com . Tiïëp àoá. cho haânh coång vaâ nïm gia võ vûâa ùn. cho haânh cheã doåc vaâ möåc nhô vaâo àun söi khoaãng 3 phuát.Nhiïìu taác giaã 160 Khi ùn. http://ebooks. Chó khi naâo ùn baån haäy àun noáng laåi canh vaâ cho haânh.vdcmedia.

uáp baát thõt ra àôa röìi xùæt thaânh tûâng miïëng nhoã vûâa ùn. Àïí nûúác nguöåi röìi àùåt baát thõt vaâo trong tuã laånh cho àöng. gaâ thò ruát boã xûúng. Àun dêìu ùn noáng giaâ röìi cho thõt gaâ vaâo xaâo qua. nhû vêåy laâ baån àaä thaânh cöng vúái moán ùn naây.Dêìu ùn. Baây nêëm vaâ caâ röët xuöëng àaáy baát röìi cho tiïëp thõt gaâ lïn phña trïn. gia võ. ûúáp gia võ khoaãng 15 phuát cho ngêëm.Bò lúån: 150 g. thïm chuát haåt tiïu vaâo röìi àöí ngêåp lïn gaâ.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 161 GAÂ NÊËU ÀÖNG Miïëng thõt gaâ mïìm ngoåt maâ khöng naát.com . . http://ebooks. sau àoá àöí nûúác söi vaâo xùm xùæp gaâ àun nhoã lûãa.vdcmedia. cho vaâo ninh cuâng gaâ. THÛÅC HIÏÅN: Gaâ laâm saåch. Nêëm choån 2-3 chiïëc àeåp. caâ röët. nûúác thõt àöng vaâ trong. Bò caåo saåch löng. nêëm. haåt tiïu. . NGUYÏN LIÏÅU: . Khi ùn. möí boã nöåi taång rûãa thêåt saåch. ngêm núã. àïí raáo nûúác.Haânh khö. Nûúác ninh gaâ nïm thêåt vûâa mùæm muöëi. thaái miïëng to bùçng bao diïm. röìi chùåt thaânh miïëng vûâa ùn. . rûãa saåch.2 kg. caâ röët goåt voã tóa hoa thaái moãng.Gaâ maái tú: 1. Khi bò vaâ gaâ àaä chñn mïìm thò vúát boã bò.

Thõt naåc dùm: Bùm nhuyïîn. . xaã nûúác laånh. . haânh laá.5 traái mûúáp àùæng.200 g thõt naåc dùm.Mûúáp àùæng: Lûåa traái coá maâu xanh àêåm.Haânh têy: Cùæt höåt lûåu nhoã.Nûúác mùæm + muöëi + àûúâng + böåt ngoåt.Àun möåt nöìi nûúác söi coá pha muöëi + àûúâng. lêëy hïët höåt.vdcmedia. . . 15 phuát sau vúát ra.Duâng dao beán raåch bïn höng traái mûúáp àùæng.Haânh têy möåt cuã nhoã. NGUYÏN LIÏÅU: . THÛÅC HIÏÅN: .200 g caá thaác laác. http://ebooks.Nêëm meâo: Ngêm núã.1 loån buán taâu.2 nêëm meâo. vúát ra. cùæt nhoã.Buán taâu: Ngêm mïìm. truång sú mûúáp cho búát àùæng. . ngêm vúái nûúác coá pha möåt chuát muöëi. àïí raáo. . .Nhiïìu taác giaã 162 MÛÚÁP ÀÙÆNG NHÖÌI THÕT Moán ùn naây vûâa àêåm àaâ vaâ laåi giaâu chêët dinh dûúäng vaâ coá lúåi cho sûác khoãe.com . . Khi ùn cùæt ra tûâng miïëng. cùæt súåi nhoã. . .Caá thaác laác: Quïët laåi cho dai. . gai núã to thò ñt àùæng . . àïí raáo.

. http://ebooks. hêìm mûúáp cho mïìm. .vdcmedia. Cho àêìy nûúác. .com . .Muöën ngon hún thò cho thïm xûúng àïí hêìm coá chêët ngoåt.Duâng möåt coång haânh truång sú quêën quanh traái. miïët cho mõn.Xïëp mûúáp àùæng vaâo nöìi.Nhöìi höîn húåp trïn vaâo traái mûúáp àùæng.Tröån thõt + caá thaác laác + haânh têy + nêëm meâo + buán taâu + muöëi + böåt ngoåt + tiïu + àûúâng vûâa ùn.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 163 .

50 g àûúâng trùæng. . . . khöng bõ ngaán maâ hêëp dêîn vö cuâng.vdcmedia.Toãi xùæt laát moãng.Vúát ra. cùæt miïëng to (1 löî tai chia laâm 4). Khi thûúãng thûác moán ùn naây baån seä caãm nhêån àûúåc võ laå miïång.Nêëu nûúác thêåt söi (1 lñt nûúác) cho pheân chua hoâa tan.1 muöîng caâ phï pheân chua. . . .50 g muöëi. .Nhiïìu taác giaã 164 TAI LÚÅN NGÊM GIÊËM Thõt tai vûâa ùn.1 lñt giêëm. . http://ebooks. trùæng gioân. ngêm ngay vaâo nûúác laånh. NGUYÏN LIÏÅU: . . haânh lêëy göëc trùæng cùæt khuác tóa hai àêìu (daâi möîi khuác 3 cm). rûãa nhöìi thõt cho thêåt saåch xaã laåi nûúác laä cho thêåt saåch. THÛÅC HIÏÅN: . thúm ngon. . luöåc thõt chñn nhûng khöng mïìm.1 cuã toãi.1 traái dûâa tûúi.Pheân chua (1/2 muöîng caâ phï) ngêm vaâo möåt tö nûúác cho tan.10 coång haânh laá. .com .3 traái úát àoã.2 löî tai hay muäi lúån. úát xùæt súåi hay tóa hoa nhoã. .Thõt caåo rûãa saåch.

gaâi laåi. haânh. muöëi. Nûúác giêëm chïë ngêåp thõt vaâ caách miïång keo 1 cm.vdcmedia. Chuá yá: Keo phaãi luöåc kyä caã nùæp àïí traánh hiïån tûúång möëc trùæng trïn mùåt thõt. nûúác dûâa.com . úát úã àaáy vaâ trïn mùåt thõt. àûúâng vûâa ùn loåc saåch chïë vaâo keo ngêm möåt tuêìn laâ àûúåc.Xïëp thõt vaâo keo àïí toãi.Nêëu söi giêëm.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 165 . . http://ebooks.

. têím ûúáp muöëi tiïu. nïm chuát tiïu muöëi. Nêëu nhoã lûãa. Töm khö thûúâng cho thïm cho ngoåt nûúác riïu. xaâo chñn. nûúác mùæm. gaån lêëy nûúác cua. ñt böåt ngoåt tuây khêíu võ. Nïëu lêëy mai nûúác seä àen. Giaä thêåt naát hoùåc xay thêåt nhuyïîn cua.vdcmedia.. cho nûúác riïu àêåm àaâ. Khi thêëy àaä kïët riïu daây vaâ nûúác trong.com .1/2 lñt nûúác. NGUYÏN LIÏÅU: . Chia buán ra tö. Caâ chua cùæt doåc laâm taám. nûúác me. vúát boã höåt àiïìu. Bùæc nöìi nûúác cua lïn bïëp. phi thúm ñt dêìu vúái haânh ta bùm.Nhiïìu taác giaã 166 BUÁN RIÏU CUA Nhûäng thûåc phêím phuå keâm theo buán riïu laâ àêåu phuå raán hoùåc öëc bûúu lêëy naåc laâm saåch. haânh têy xùæt http://ebooks. haânh ta. àïí thêåt lùæng. riïu seä kïët laåi tûâ tûâ vaâ nöíi lïn. Hoâa cua xay vúái nûúác. rùæc thïm haânh ngoâ. haå lûãa xuöëng ngay àïí nûúác chó söi vaáng húi. naåo lêëy gaåch trong mai àïí riïng. boác voã yïëm. trûáng gaâ àaánh vaâo àïí laâm thïm loaåi riïu vêîn àûúåc goåi laâ riïu trûáng. Cho phêìn gaåch cua vaâo xaâo chñn. Truát phêìn gaåch xaâo vaâo nöìi riïu. boã mai..120 g caâ chua chñn. húi coá võ chua nheå. cho vaâo ñt haânh bùm. muöëi. tiïu. Xaâo ñt dêìu vúái höåt àiïìu maâu. muác riïu noáng vaâo. Giûä noáng trïn bïëp vúái lûãa nhoã. . tuây khêíu võ nïm vaâo ñt mùæm töm. Nïëu àïí söi buâng.300 g cua àöìng. xaâo chñn mïìm caâ. nïm vaâo chuát muöëi. Hoâa tan ñt me vùæt vúái nûúác loåc àïí riïng. gúä mai. cho caâ xaâo vaâo. khi thêëy nûúác vûâa chúám söi. boã xaác.. THÛÅC HIÏÅN: Cua laâm saåch. riïu khöng kïët laåi àûúåc.

com . giaá. Mùæm töm nguyïn chêët. kinh giúái. Doån keâm rau muöëng cheã.vdcmedia. ngoâ gai. nûúác mùæm. quïë. http://ebooks. chanh úát tûúi cùæt laát. bùæp chuöëi baâo.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 167 nhoã.

thúm phûác muâi laá dûáa vaâ caác gia võ taåo ngay sûå ngon miïång cho thûåc khaách. trang trñ vaâi laát caâ chua.Laá dûáa. loác hïët xûúng. thaái miïëng bùçng 4 àöët tay. lau khö. .Böåt nghïå. cho gaâ vaâo chiïn àïën khi laá dûáa vaâng gioân laâ gaâ chñn (chiïn nhiïìu dêìu vúái lûãa trung bònh). cho vaâo tuã laånh. àïí thõt ngêëm gia võ khoaãng 1 ngaây (nïëu vöåi. seä ñt beáo hún. chïë biïën ngay cuäng àûúåc. .Nhiïìu taác giaã 168 GAÂ CHIÏN LAÁ DÛÁA Nhûäng miïëng gaâ raán vaâng ruöåm. NGUYÏN LIÏÅU: . àïí raáo dêìu (hoùåc cho lïn giêëy thêëm dêìu). Vúát gaâ ra. Duâng noáng vúái muöëi tiïu chanh. Cho möîi miïëng thõt gaâ vaâo möåt laá dûáa. http://ebooks. . THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp thõt gaâ vúái gia võ göìm böåt nghïå. sûäa tûúi.¼ con gaâ (lêëy caã àuâi lêîn lûúân).200 ml sûäa tûúi. Haäy cuâng thûúãng thûác moán ùn àùåc biïåt naây nheá. nhûng miïëng thõt chûa ngêëm sûäa. TRÒNH BAÂY: Xïëp ra àôa.Muöëi.com . rûãa saåch. Baån nïn ûúáp thõt trûúác. muöëi. goái laåi.vdcmedia. Dêìu thêåt noáng. àûúâng. . àûúâng. rûãa saåch.

nïm thêåt vûâa gia võ röìi baây caác thûá lêìn lûúåt caác àôa àïí moåi ngûúâi coá thïí tûå nhuáng ùn. Khi nûúác vúi cêìn chïë thïm nûúác duâng àïí àuã ùn.Àêåu phuå: 5 bòa. . . Haânh hoa phi thúm röìi cho úát vaâo chûng. gûâng. khi nûúác söi buâng thò truát àöí nûúác àoá ài. Khi ùn.Rau caãi ngoåt. Àun söi nûúác.com . rau cêìn nhùåt rûãa saåch vaâ àïí riïng tûâng loaåi. . Caâ chua rûãa saåch.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 169 LÊÍU THÕT BOÂ Àaä cuöëi tuêìn röìi. Khi ninh khöng àêåy vung àïí nûúác thêåt trong. rau caãi cuác. THÛÅC HIÏÅN: Xûúng lúån rûãa saåch chùåt khuác lúán. cùæt boã nuám röìi thaái miïëng vûâa ùn. Möåt nöìi lêíu seä laâ moán quaâ khaá thuá võ cho ngûúâi thên. Sau khi ùn nhûäng àöì trïn coá thïí thïm möåt chuát mò vaâo nöìi lêíu àïí ùn cho chùæc buång. http://ebooks. NGUYÏN LIÏÅU: . cho xûúng lúån vaâo. rau cêìn: 1. Àêåu xùæt miïëng vuöng. caãi cuác. àöí nûúác duâng sang nöìi lêíu.Caâ chua: 300 g. cho nûúác laånh vaâo ninh tiïëp àïí lêëy nûúác duâng. caãi ngoåt.Thõt boâ thùn: 600 g.Xûúng lúån: 1 kg. . caã gia àònh seä laåi quêy quêìn àïí thûúãng thûác nhûäng moán ùn do chñnh baån nêëu.vdcmedia.Gia võ. Thõt boâ thaái laát moãng ngang thúá röìi têím cuâng vúái gia võ vaâ gûâng (goåt voã) bùm nhoã.5 kg. . Rau cùæt thaânh tûâng khuác khoaãng 15 cm. Coá thïí cho úát chûng vaâo thùèng nöìi nûúác duâng hoùåc àïí riïng.

Duâng noáng vúái nûúác tûúng. truång sú vúái nûúác söi.com . nïm nûúác tûúng. àïí raáo. cho dêìu vaâ toãi vaâo phi thúm. tiïu.Haânh laá thaái khuác. muöëi tiïu. tröån àïìu. rûãa saåch.Toãi. rùæc thïm möåt ñt tiïu vaâ haânh laá lïn trïn. muöëi. Tiïëp tuåc cho bao tûã caá vaâo chaão. boã chó àen. rûãa saåch. NGUYÏN LIÏÅU: . àïí töm ngêëm gia võ 10 phuát. vúái nhûäng böng kim chêm baån coá thïí chïë biïën àûúåc möåt moán khaá àùåc sùæc vaâ hêëp dêîn. Chaão noáng. àïí raáo. àûúâng. nïm laåi gia võ vûâa ùn. Thûúãng thûác: Cho ra àôa. àaão àïìu. . . . http://ebooks. cuã haânh tñm bùm nhuyïîn. tiïu.Muöëi. boác voã. Phi toãi thúm. cho bao tûã caá ba sa vaâo xaâo.vdcmedia. . raä àöng. xaã saåch. vúát ra. àïí raáo. . chaâ muöëi. àöí töm vaâo xaâo vúái lûãa lúán. cho tiïëp kim chêm vaâo xaâo.100 g kim chêm ngêm núã.250 g bao tûã caá ba sa.200 g töm àêët tûúi. THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp töm vúái haânh tñm.Nhiïìu taác giaã 170 HOA KIM CHÊM XAÂO Àûâng nghô rùçng hoa khöng thïí laâm moán ùn. àûúâng. àûúâng.

com . taách höåt haânh laá. cùæt haåt lûåu. Chuác baån thaânh cöng. + Nhên mùån: 100 gr töm suá. Tröån àïìu phêìn nhên ngoåt vaâ duâng voã hoaânh thaánh àïí cuöën chaã gioâ coá hònh troân. 1 thòa sûäa àùåc coá àûúâng. cùæt haåt lûåu. chaã gioâ mùån duâng chung vúái tûúng úát. cùæt nhoã. 50 gr àêåu Petitpois. THÛÚÃNG THÛÁC: Chaã gioâ ngoåt duâng chung vúái tûúng caâ chua. ngêm nûúác laånh. cùæt haåt lûåu. tûúng úát. 2 traái chuöëi sûá. rûãa saåch boác voã lêëy gên lûng. luöåc chñn.vdcmedia. Thaã chaã gioâ vaâo dêìu chiïn vaâng. THÛÅC HIÏÅN: Tröån àïìu têët caã phêìn nhên ngoåt vaâ duâng voã baánh hoaânh thaánh cuöën chaã gioâ coá daång hònh vuöng. 1 cuã caâ röët. voã baánh bña. dêìu ùn. 5 tai nêëm àöng cö. 100 gr cuã nùng. NGUYÏN LIÏÅU: + Nhên ngoåt: 1 cuã khoai têy cùæt haåt lûåu. 100 gr mùng tûúi. tûúng caâ chua. 1 thòa muöëi. cùæt haåt lûåu.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 171 CHAÃ GIOÂ UYÏN ÛÚNG Baån muöën thïí hiïån taâi nêëu ùn cuãa mònh vúái ngûúâi thûúng thò àêy laâ möåt moán khaá lyá tûúãng. rûãa saåch ngêm mïìm cùæt boã chên nêëm. 3 thòa xöët mayonnaise. cùæt haåt lûåu. cùæt haåt lûåu. 1 thòa àûúâng. 50 gr tiïu höåt tûúi. http://ebooks.

http://ebooks. NGUYÏN LIÏÅU: . .2 kg sûúân boâ. doån ra ùn vúái bú.Tiïu giaä sú.Nhiïìu taác giaã 172 BOÂ NÛÚÁNG CHANH VAÂ BÚ Àïí chuêín bõ cho 8 ngûúâi ùn baån seä mêët khoaãng 2 tiïëng àïí chïë biïën. Lêëy sûúân ra àïí àoá 10 phuát röìi haäy chùåt. hoùåc chñn kyä (khoaãng 135 phuát). THÛÅC HIÏÅN: Têím thõt bùçng dêìu öliu. . Húi lêu möåt chuát nhûng moán ùn naây khaá hêëp dêîn nïn haäy kiïn trò nheá. Xaát tiïu vaâ toãi vaâo thõt. Daân than höìng quanh dûúái xoong hûáng nûúác thõt vúái àöå khaá noáng. àêåp giêåp.3 teáp toãi.Dêìu öliu.com .vdcmedia. . dûúái laâ xoong hûáng haå thêëp xuöëng röìi nûúáng àïën luác thûúác ào chó 700 àöå C laâ cúä taái (trong khoaãng 120 phuát). àùåt phêìn múä sûúân ngûãa trïn vó.

cho dêìu vaâ toãi vaâo phi thúm. nïm àûúâng vûâa ùn.vdcmedia. vûâa ùn. àûúâng. muöëi. ngêm vúái nûúác muöëi pha loaäng. tröån àïìu. dêìu meâ. xaã saåch. nïm nûúác tûúng.300 g caãi ngoåt coá hoa. . duâng noáng vúái cúm cuâng nûúác tûúng úát.Muöëi. vùæt búát nûúác. àïí raáo. àaão nhanh tay vúái lûãa lúán. THÛÚÃNG THÛÁC: Cho thûác ùn ra àôa. tùæt bïëp. ngêm rûãa saåch.200 g nêëm baâo ngû. . . NGUYÏN LIÏÅU: . http://ebooks. àïí raáo. Cho nêëm vaâo. . taán nhuyïîn. xeá àöi. CHAO Moán hoa caãi xaâo nêëm. tiïëp tuåc cho chao vaâo. . cho ra àôa.Dêìu meâ.4 viïn chao trùæng.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 173 HOA CAÃI XAÂO NÊËM. xaâo caãi. cho nêëm vaâo xaâo sú. nûúác tûúng. àûúâng.Toãi bùm nhuyïîn. Phi toãi thúm. THÛÅC HIÏÅN: Chaão noáng. tiïu. nhùåt phêìn non. rùæc thïm ñt tiïu. chao laâ möåt trong nhûäng moán chay rêët ngon vaâ hêëp dêîn.com .

.vdcmedia. nûúác tûúng. rùæc thïm ñt tiïu. phi toãi thúm. nïm muöëi. rûãa vúái muöëi. vûâa miïång. . Soâ luåa vûâa chñn túái. cho soâ luåa vaâo xaâo.Muöëi. tùæt bïëp (khöng nïn àun lêu vò thõt soâ seä dai vaâ ra nhiïìu nûúác). tiïu vaâ ñt àûúâng (vò thõt soâ luåa rêët ngoåt). Àoá laâ yïu cêìu thaânh phêím cuãa moán xaâo naây.Nhiïìu taác giaã 174 BÖNG HEÅ XAÂO SOÂ LUÅA Böng heå giûä àûúåc maâu xanh gioân. cho böng heå vaâo xaâo. rûãa saåch. àïí raáo. Chaão noáng. Soâ luåa vûâa chñn khöng dai.Toãi bùm nhoã. http://ebooks. THÛÅC HIÏÅN: Chaão noáng. nûúác tûúng. nhùåt lêëy phêìn non. Hûúng võ thúm. tiïu. cho dêìu vaâ toãi vaâo phi thúm. duâng noáng vúái cúm vaâ nûúác tûúng úát. THÛÚÃNG THÛÁC: Cho ra àôa. tiïu àûúâng.com .200 g soâ luåa àaä taách voã. xaã saåch. cho soâ luåa vaâo. àïí raáo. tröån àïìu. tùæt bïëp. nïm muöëi. NGUYÏN LIÏÅU: . Böng heå chñn taái. àûúâng. thaái khuác 4 cm.200 g böng heå. .

Haânh hoa lêëy phêìn thên trùæng. Nùæm nhùåt rûãa saåch.Àêåu phuå: 5 bòa. caãi cuác. Caác thûá coân laåi xïëp thaânh tûâng goác riïng àïí xung quanh. Cêìn luön àïí nûúác nhuáng thêåt söi nhû vêåy caá múái ngoåt vaâ khöng bõ laånh.vdcmedia. loåc boã xûúng. cùæt boã chên. truát phêìn nûúác àaä loåc sang nöìi lêíu. .com . http://ebooks.Rau caãi ngoåt. THÛÅC HIÏÅN: Caá laâm saåch.5 kg. NGUYÏN LIÏÅU: . haânh hoa. xûúng vaâ àêìu àïí ninh lêëy nûúác ngoåt laâm nûúác duâng.Caá quaã: 1 kg. caãi cuác. . . Phêìn thõt caá laång thêåt moãng röìi ûúáp cuâng möåt chuát gia võ.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 175 LÊÍU CAÁ QUAÃ Cuâng nhûäng ngûúâi thên quêy quêìn bïn nöìi lêíu vûâa noái chuyïån vûâa xuyát xoa thûúãng thûác moán ùn do tûå tay mònh chïë biïën thò coân gò tuyïåt hún nûäa. . nïm gia võ cho thêåt vûâa. loåc thõt àïí riïng. Moán lêíu caá seä ngon hún nhiïìu nïëu cho thïm vaâo àêy möåt vaâi laát úát tûúi. khña phêìn muä nêëm àïí baây cho àeåp.Nêëm hûúng. rau cêìn. Thòa laâ nhùåt boã rïî. àïí nêëm hûúng ngêm núã. thò laâ. tai chua. Lêëy vaâi miïëng tai chua rûãa saåch röìi thaã vaâo nöìi nûúác duâng àïí coá võ húi chua laâ àûúåc. gûâng tûúi. Khi nûúác duâng àaä ninh kyä.Gia võ. Àêåu phuå xùæt thaânh nhûäng miïëng nhoã vûâa ùn. cêìn ta: 1. caãi ngoåt nhùåt rûãa saåch. nêëm tûúi: 300 g. cùæt khuác. gûâng tûúi. Caá xïëp ra àôa vaâ rùæc lïn trïn möåt chuát haåt tiïu.

àûúâng.200 gr thõt ba chó hoùåc naåc thùn.100 gr mùæm ruöëc ngon. thïm àûúâng cho vûâa ùn. úát.vdcmedia.10 gr úát böåt. Moán naây ùn noáng hay nguöåi àïìu ngon. . Chaão noáng. àaão àïìu tay àïën khi coá muâi thúm cuãa saã. cho thõt vaâo xaâo àïën khi sùn laåi. NGUYÏN LIÏÅU: . dêìu ùn. . Coá thïí thïm vaâi laá rau söëng hoùåc dûa chuöåt cùæt laát moãng quanh vaânh àôa. phi toãi thúm. THÛÅC HIÏÅN: Toãi bùm nhuyïîn Thõt rûãa saåch. Nïëu laâ thõt ba chó thò thaái miïëng nhoã. http://ebooks. tuây súã thñch cuãa baån. . búãi hûúng thúm àùåc trûng cuãa noá. . TRÒNH BAÂY: Truát mùæm xaâo ra àôa cuâng vaâi laát úát moãng phña trïn. Cho mùæm ruöëc vaâo àaão àïìu. nïëu laâ naåc thùn thò bùm nhuyïîn.com .20 gr saã baâo hoùåc bùm nhuyïîn.Toãi. Baån coá thïí ùn keâm vúái rau söëng àïí thêëy võ ngoåt maát núi àêìu lûúäi. àïí raáo.Nhiïìu taác giaã 176 MÙÆM HUÏË XAÂO THÕT Mùæm ruöëc Huïë laâ möåt trong caác nguyïn liïåu coá thïí chïë biïën thaânh nhiïìu moán ùn hêëp dêîn. Tiïëp tuåc cho saã. Tröån höîn húåp trïn lûãa nhoã khoaãng 10-15 phuát.

.1 cuã caâ röët. tiïu. . möåt nûãa phêìn rau rùm.Rau rùm. laåc rang.com .500 g mûúáp àùæng. Baån coá thïí thay thïë bùçng thõt gaâ xeá. . rûãa saåch. boã ruöåt.Chanh. THÛÅC HIÏÅN: Rim mò cùn vúái nûúác tûúng (phêìn gia võ göìm: nûúác tûúng. rûãa saåch. muöëi.vdcmedia. baån seä khaám phaá ra sûå hêëp dêîn riïng biïåt cuãa moán ùn chïë biïën tûâ caác loaåi rau cuã quaã. thaái nhuyïîn. cheã àöi. úát. nûúác cöët chanh. caâ röët. Thaái laát moãng. nhùåt laá. . laåc rang. Cho mò cùn vaâ khoai lang vaâo tröån chung. thaái súåi vùæt raáo. toãi) xeá thaânh súåi. tiïu. THÛÚÃNG THÛÁC: Cho nöåm ra àôa.100 g khoai lang thaái súåi.Muöëi. . rûãa saåch. Àïí 10 phuát. NGUYÏN LIÏÅU: .1 cêy mò cùn.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 177 NÖÅM MÛÚÁP ÀÙÆNG Haäy khai võ bùçng àôa nöåm naây. vùæt thêåt raáo. àïí raáo. Tröån àïìu mûúáp àùæng. Duâng vúái nûúác mùæm toãi úát chua ngoåt. àûúâng. . http://ebooks. àûúâng. rùæc rau rùm. muöëi. úát. ngêm nûúác muöëi. Cho khoai lang thaái súåi vaâo xûãng hêëp chñn.

vdcmedia. http://ebooks. xen keä vúái laá kinh giúái. Cho toãi. cho dêìu ngêåp xêm xêëp miïëng àêåu. vúát ra (nïëu thñch ùn gioân.3 thòa mùæm töm Bùæc. Miïëng àêåu húi cûáng.Toãi bùm nhoã. tùæp bïëp.Rau tña tö. Dêìu noáng.com . khi àêåu phöìng vaâng. Duâng noáng vúái buán vaâ mùæm töm àaä pha. nïm vûâa miïång. úát vaâo mùæm töm. . NGUYÏN LIÏÅU: . rûãa saåch àïí raáo. thaái miïëng vuöng. xïëp àêåu phuå lïn trïn. rau kinh giúái. vúát ra). . àûúâng. . . vùæt chanh cho mùæm nöíi boåt. rûãa sú (cêìn rûãa nheå tay vò àêåu rêët dïî vúä). nhùåt laá. àùåc biïåt laâ trong caác bûäa nhêåu. àaánh tan àïìu.2 miïëng àêåu phuå lúán. Cho thïm vaâo möåt ñt àûúâng. Cho àêåu vaâo giêëy thêëm dêìu. . cho àêåu vaâo raán sú. THÛÅC HIÏÅN: Cho lûúång dêìu vûâa phaãi vaâo chaão.Nhiïìu taác giaã 178 ÀÊÅU PHUÅ MÙÆM TÖM Àöi luác baån muöën ùn möåt moán gò àoá thanh àaåm nhûng vêîn hêëp dêîn thò àêy laâ thûá thñch húåp nhêët.Chanh. trúã àïìu.ÚÁt bùm. THÛÚÃNG THÛÁC: Xïëp laá tña tö ra àôa.

. doån keâm vúái rau söëng. . Àïí 5 phuát cho mùæm ngêëm gia võ. rau söëng vaâ nûúác mùæm toãi úát http://ebooks. tröån àïìu. THÛÅC HIÏÅN: Cho toãi. . úát giaä nhuyïîn. rûãa saåch. Cho dûáa vaâo.200 g mùæm caá cúm nguyïn chêët. Tuy nhiïn. thaái thaânh tûâng miïëng nhoã vûâa ùn. khoaãng 5 phuát sau laâ duâng àûúåc. Cho tiïëp mùæm caá cúm vaâo baát. nïm àûúâng vûâa miïång. tröån àïìu. Moán naây coân duâng àûúåc vúái buán.com . moán ùn naây khöng thïí thiïëu toãi úát vò chuáng coá taác duång laâm tùng võ ngon cuãa moán ùn. khûáa boã mùæt.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 179 MÙÆM CAÁ CÚM TRÖÅN DÛÁA Giaâu chêët àaåm.Toãi. hûúng võ àêåm àaâ. boã cuâi. goåt voã. NGUYÏN LIÏÅU: . mùæm laâ moán ùn àùåc trûng cuãa ngûúâi Viïåt Nam.Àûúâng. úát giaä nhuyïîn vaâo möåt baát lúán.vdcmedia. Phêìn toãi úát nhiïìu hay ñt tuyâ vaâo khêíu võ thñch cay nöìng hay cay vûâa cuãa möîi ngûúâi.1 quaã dûáa vûâa chñn túái. Thûúãng thûác: Duâng vúái cúm noáng.

Nhiïìu taác giaã

180

LÊÍU MÙÆM

Khi baån cuâng vúái nhûäng ngûúâi thên töí chûác möåt bûäa tiïåc nhoã thò khöng gò thñch húåp bùçng möåt nöìi lêíu noáng söët. Àûúåc thûúãng thûác sûå hêëp dêîn cuãa lêíu mùæm thêåt laâ thuá võ.
NGUYÏN LIÏÅU

- 500 g xûúng lúån, rûãa saåch. - 1 con caá loác (900 g), laâm saåch, thaái khuác. - 150 g mùæm sùåc (hoùåc mùæm caá linh, mùæm loác). - 200 g töm tûúi, boác voã, boã chó àen. - 300 g mûåc tûúi mûåc tûúi, laâm saåch, khûáa vaãy röìng, thaái miïëng. - 200 g thõt quay, thaái miïëng. - 1 quaã caâ tñm, thaái khuác. - 4 thòa saã bùm. - 2 thòa úát xay. - Muöëi tiïu, àûúâng.
THÛÅC HIÏÅN:

Hêìm xûúng lúån vúái 2 lñt nûúác, vúát ra, cho mùæm vaâo tiïëp tuåc nêëu, loåc lêëy nûúác. Ûúáp caá vúái ñt tiïu, muöëi, àûúâng. Dêìu noáng, cho caá vaâo chaão xaâo sú. Töm hêëp chñn. Mûåc truång sú vúái nûúác dêëm. Cho saã, úát, caá loác, caâ tñm vaâo nöìi mùæm àïí lûãa liu riu.

http://ebooks.vdcmedia.com

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG TRÒNH BAÂY:

181

Cho mùæm vaâo baát, cho töm, mûåc, thõt quay lïn trïn. Duâng noáng vúái buán súåi to, rau gheám chanh, úát.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nhiïìu taác giaã

182

HOA LYÁ XAÂO THÕT BOÂ

Chó cêìn khoaãng hún chuåc nghòn àöìng laâ baån coá thïí coá möåt àôa xaâo khaá hêëp dêîn, àêy laâ möåt moán ùn àêåm àaâ hûúng võ àöìng quï.
NGUYÏN LIÏÅU:

- 100 g hoa thiïn lyá, ngêm rûãa saåch, àïí raáo. - 150 g thõt phi lï boâ rûãa saåch, thaái laát moãng. - Dêìu ùn. - Toãi bùm nhoã, muöëi, tiïu, àûúâng.
THÛÅC HIÏÅN:

Ûúáp thõt boâ vúái toãi bùm, muöëi, tiïu, àûúâng. Àïí ngêëm gia võ khoaãng 20 phuát trong tuã laånh. Chaão noáng, cho dêìu vaâo, phi toãi thúm, cho hoa thiïn lyá vaâo xaâo vûâa chñn túái. Chaão noáng, phi toãi thúm, cho thõt boâ vaâo, àaão nhanh vúái lûãa lúán. Thõt boâ vûâa chñn túái, nïm gia võ vûâa ùn, tùæt bïëp. Cho hoa thiïn lyá vaâo tröån àïìu. Thûúãng thûác: Cho thûác ùn ra àôa, rùæc ñt tiïu, duâng noáng vúái cúm cuâng nûúác tûúng úát. Nïëu xaâo nhiïìu thõt boâ, nïn chia thõt ra xaâo nhiïìu lêìn àïí thõt khöng bõ dai vaâ ra nûúác.

http://ebooks.vdcmedia.com

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

183

HOA BÑ XAÂO NGHÏU

Àïí coá möåt àôa hoa bñ xaâo ngon cêìn phaãi chuêín bõ kyä caâng vaâ lûãa to khi nêëu. Nïëu böng bñ gioân ngoåt, nghïu xaâo ra ñt nûúác laâ àaåt. Duâng moán naây vúái cúm vaâ nûúác tûúng úát.
NGUYÏN LIÏÅU:

- 200 g nghïu àaä taách voã, chaâ muöëi, rûãa saåch, àïí raáo. - 1 boá hoa bñ, nhùåt boã nhuyå vaâng, boác voã, rûãa saåch, àïí raáo. - ÚÁt thaái laát, toãi bùm nhuyïîn. - Dêìu ùn. - Muöëi, tiïu, àûúâng.
THÛÅC HIÏÅN:

Ûúáp nghïu vúái gia võ göìm: möåt ñt muöëi tiïu àûúâng (ûúáp ñt muöëi vò nghïu àaä mùån sùén), àïí ngêëm gia võ khoaãng 10 phuát. Chaão noáng, phi toãi thúm, cho nghïu vaâo xaâo vúái lûãa lúán. Nghïu vûâa chñn, nïm laåi gia võ vûâa ùn. Hoa bñ xaâo vûâa chñn túái, nïm muöëi, tiïu, àûúâng. Xïëp hoa bñ ra àôa, cho nghïu lïn trïn (coá thïí tröån chung nghïu vúái hoa bñ), rùæc thïm ñt tiïu lïn trïn.

http://ebooks.vdcmedia.com

Àïí nûúác söi laåi. dïî kiïëm maâ laåi khöng quaá àùæt àoã.vdcmedia. muâi taâu thaái nhoã . dêìm lêëy nûúác. laâm saåch rûãa vúái muöëi . cho caá vaâo àun vúái lûãa vûâa Nïm nûúác me. cùæt muái cam . rûãa saåch. àïí raáo .Rau om. muöëi. muâi taâu.2 con caá rö lúán (khoaãng 600 g). doån keâm vúái nûúác mùæm nguyïn chêët vaâ vaâi laát úát.Toãi bùm nhuyïîn . nûúác mùæm. http://ebooks.1 quaã caâ chua rûãa saåch. àûúâng vûâa ùn Caá vûâa chñn túái.ÚÁt thaái laát . cho caâ chua. NGUYÏN LIÏÅU: -100 g hoa so àuäa.1 vùæt me lúán. àûúâng.Nhiïìu taác giaã 184 CANH CHUA HOA SO ÀUÄA Àêy laâ möåt moán ùn dên daä vúái caác nguyïn liïåu rêët àöìng nöåi. nhùåt boã nhuåy.100 g giaá . Phi toãi thúm cho lïn trïn. Duâng vúái cúm hoùåc buán. tiïëp tuåc cho giaá vaâo Cho rau om.com . úát thaái laát vaâo nöìi tùæt bïëp. böng so àuäa vaâo. THÛÅC HIÏÅN: Àun söi 1 lñt nûúác duâng. muöëi.Nûúác mùæm. boã xaác . Thûúãng thûác: Muác canh ra tö.

ngêm rûãa saåch. Ùn noáng vúái cúm. cho nêëm vaâo xaâo nhanh tay.300 g ngoån caãi ngoåt coá hoa. Sau àoá.4 viïn chao trùæng. tùæt bïëp. chêëm nheå möåt ñt tûúng úát ngoåt. TRÒNH BAÂY: Àïí thûác ùn ra àôa. . muöëi. rùæc thïm ñt tiïu. CHAO Àêy laâ moán ùn chay nheå nhaâng. ngon miïång. Nêëm baâo ngû rûãa saåch. Chaão noáng. cho chao vaâo àaão nhanh tay vúái lûãa lúán. muöëi. http://ebooks. Caãi gêìn chñn. àöí ra àôa.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 185 HOA CAÃI XAÂO NÊËM. dêìu meâ. Chao trùæng taán nhuyïîn. tiïu.Toãi bùm nhuyïîn.vdcmedia. àûúâng. thïm àûúâng vûâa ùn. àûúâng. Cho möåt lûúång vûâa ùn nûúác tûúng. .com . THÛÅC HIÏÅN: Caãi nhùåt lêëy phêìn non. àöí nêëm vaâo tröån àïìu. àïí raáo.200 g nêëm baâo ngû. xaâo caãi. rêët thñch húåp khi baån àaä caãm thêëy húi ngaán caác loaåi thõt. . Tiïëp tuåc phi toãi thúm. caá. dêìu meâ. nûúác tûúng. NGUYÏN LIÏÅU: . àöí dêìu vaâ toãi vaâo phi thúm.

Àöí dêìu vaâo chaão. nguä võ hûúng. .com . Tröån höîn húåp böåt mò. . gêy chaáy kheát Àêåu vaâng àïìu thò vúát ra. laå miïång cho caã nhaâ. mïìm. Thúâi gian laâm chó khoaãng 20 phuát. Nïëu dêìu chûa söi thò böåt seä taách khoãi miïëng àêåu vaâ dñnh vaâo àaáy chaão. dêìu ùn. nguä võ hûúng. àùåt lïn giêëy thêëm dêìu.Gia võ.vdcmedia.Böåt mò.Toãi bùm nhuyïîn. . nûúác loåc. baån coá thïí chïë biïën thaânh moán ùn ngon. NGUYÏN LIÏÅU: . thaái laát daây 1 cm. loaåi daâi. söë lûúång tuây thñch.Nhiïìu taác giaã 186 ÀÊÅU PHUÅ NGUÄ VÕ Tûâ nguyïn liïåu chñnh laâ àêåu phuå (àêåu huä) trùæng. toãi.Choån àêåu phuå trùæng. traánh vúä àêåu. Khöng nïn cho têët caã àêåu vaâo cuâng möåt luác. Khöng cho thïm àûúâng vò àêåu seä bõ kheát khi raán. khi ùn seä khöng bõ ngêëy http://ebooks. THÛÅC HIÏÅN: Àêåu phuå rûãa saåch. nûúác cho thêåt mõn. Nhuáng tûâng miïëng àêåu vaâo höîn húåp sao cho böåt baám àïìu. àúåi thêåt söi thò cho àêåu vaâo raán. thêåt nheå tay vò àêåu rêët dïî vúä. àïí raáo.

500 g traâng lúån. vúát ra. tiïu. thaái nhoã. goåt voã. http://ebooks. . Vúát ra àïí raáo nûúác. cho ñt muöëi vaâo nöìi nûúác. chanh úát. xaã saåch.Mùæm töm.Rau rùm. Thaã traâng vaâo. muöëi. 1 thòa àûúâng. nhùåt laá. thaái súåi. 2 thòa nûúác cöët chanh. tiïu. Thaái traâng thaânh miïëng vûâa ùn. nûúác tûúng. THÛÅC HIÏÅN: Àun nûúác söi. rûãa saåch vúái muöëi vaâ pheân chua nhiïìu lêìn. thaã ngay vaâo chêåu nûúác nguöåi.com . rûãa saåch. àïí raáo nûúác.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 187 TRAÂNG LÚÅN HÊËP GÛÂNG Àêy laâ möåt moán ùn dên daä nhûng khaá hêëp dêîn cho nhûäng bûäa nhêåu. úát thaái laát. . àûúâng. gûâng.vdcmedia. toãi bùm. Cho vaâo xûãng hêëp 3 phuát cho ngêëm gia võ. rûãa saåch. úát bùm. Àaánh cho höîn húåp nöíi boåt. Pha mùæm töm: 2 thòa mùæm töm. Ûúáp gia võ göìm: nûúác tûúng. luöåc vûâa chñn túái. muöëi. àûúâng.50 g gûâng. hoùåc àïí nguyïn laá. NGUYÏN LIÏÅU: . .

tùæt bïëp. . rûãa saåch. . hêëp chñn. . nïm laåi cho vûâa miïång. Àïí ngêëm gia võ 10 phuát.Nûúác mùæm. THÛÅC HIÏÅN: Tröån hïën vúái vûâng rang.50 g vûâng trùæng. rang vaâng. àûúâng. Tiïån hún.Baánh àa vûâng. trang trñ thïm rau rùm xung quanh. rang vaâng thúm. thaái súåi.Nhiïìu taác giaã 188 HÏËN TRÖÅN VÛÂNG Moán naây baån coá thïí ùn cuâng baánh àa nûúáng. Cho rau rùm vaâo tröån àïìu. Baánh àa coá thïí nûúáng hoùåc chiïn vaâng. rûãa saåch. úát. Cho hïën àaä tröån gia võ vaâo chaão chaáy vúái lûãa vûâa. Thûúãng thûác: Cho ra àôa.3 kg hïën. http://ebooks. . nïm gia võ vûâa miïång.1 thòa saã bùm. tiïu. .Rau rùm. baån coá thïí mua baánh àaä nûúáng sùén. ngêm. saã rang. gúä lêëy thõt hoùåc 300 g thõt hïën àaä gúä sùén.vdcmedia. . NGUYÏN LIÏÅU: .ÚÁt thaái laát. nhùåt laá. muöëi. Vûâa nhêm nhi cöëc bia vûâa beã miïëng baánh àïí xuác hïën thò thêåt laâ tuyïåt.com .

àïí raáo nûúác. . nhùåt rûãa saåch.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 189 RAU CAÂNG CUA TRÖÅN CUA Trong bûäa tiïåc moán naây duâng àïí khai võ. .400 g rau caâng cua. àûúâng. muöëi. Cho cua lïn trïn àôa rau caâng cua àaä xïëp sùén. Àaão nhanh thõt naåc cua vúái höîn húåp gia võ vûâa tröån.vdcmedia. . Thûúãng thûác: Duâng vúái cúm noáng vaâ nûúác tûúng úát. tiïu. . . rêët ngon vaâ laå miïång.1 thòa böåt nùng. . toãi phi.½ thòa tiïu. Khi nûúác sanh saánh. http://ebooks. tùæt bïëp. THÛÅC HIÏÅN: Tröån höîn húåp göìm: ½ cheán giêëm. . NGUYÏN LIÏÅU: -200 g thõt naåc cua.1 thòa toãi phi thúm.½ cheán giêëm nuöi. böåt nùng pha loaäng.2 thòa àûúâng.1 thòa muöëi. Xïëp rau caâng cua ra àôa. baão quaãn ngay trong ngùn àaá tuã laånh khi chûa duâng.com .

5 cm). cho bêìu vaâo luöåc vúái lûãa lúán.Haânh laá. THÛÅC HIÏÅN: Nûúác söi cho ñt muöëi vaâo nöìi nûúác.Muöëi. nûúác mùæm. . rûãa saåch. thaái khoanh troân daây 2 cm.vdcmedia. THÛÚÃNG THÛÁC: Duâng vúái nûúác mùæm ngon. cùæt khoanh troân (daây 1-1. úát (coá võ mùån chua nheå). http://ebooks. Trûáng luöåc chñn. nhûng vêîn thúm ngon. Thúâi gian luöåc tuyâ theo baån thñch duâng mïìm hay vûâa mïìm túái. xïëp ra àôa. boác voã. . dïî tiïu vaâ dinh dûúäng laâ àùåc trûng cuãa moán ùn naây. miïëng bêìu seä ngoåt hún nhûng khöng mïìm nhû luöåc. chanh. rûãa saåch.com .Chanh. Thaái laâm 4 hoùåc 6 miïëng vûâa ùn. Baån coá thïí thay cöng àoaån chïë biïën naây bùçng caách hêëp. khöng raán.3 quaã trûáng võt (hoùåc trûáng gaâ). . vúát ra. Xïëp trûáng lïn tûâng miïëng bêìu cho haânh laá xung quanh. . goåt voã.Nhiïìu taác giaã 190 BÊÌU LUÖÅC TRÛÁNG Khöng xaâo. thaái khuác. Truång haânh laá vúái nûúác söi. NGUYÏN LIÏÅU: -1 quaã bêìu (500 g). úát.

trang trñ vúái úát. cuã haânh tñm. möåt lúáp caá. rau söëng. Àïí ñt phuát cho thêëm gia võ. cheã nhoã. . nûúác mùæm.Rau rùm. . haânh toãi bùm. chùåt khuác. cho khay caá vaâo hêëp caách thuyã. àùåt caá lïn trïn. Xïëp möåt lúáp mña. goåt saåch voã. tiïu. àïí raáo. Xïëp mña dûúái khay. nûúác mùæm ngon. àûúâng. haânh laá. àûúâng.com . Cho ñt rau rùm vaâo buång caá. http://ebooks. . Thûúãng thûác: Baây caá ra àôa.4 con caá baåc maá (hoùåc caá ngên). Thónh thoaãng xaã húi nûúác. . NGUYÏN LIÏÅU: . tiïu.Muöëi. THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp caá vúái muöëi. nhùåt laá rûãa saåch. Xïëp rau rùm quanh nöìi. Trïn cuâng laâ möåt lúáp mña. toãi bùm nhoã. khöng ra nûúác höìng laâ caá chñn.2 cêy mña lau.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 191 CAÁ HÊËP MÑA Moán caá naây coá thïí ùn noáng vúái buán. laâm saåch. Nûúác söi.vdcmedia.Haânh. Duâng tùm hoùåc àêìu àuäa xùm thûã. hoùåc cúm vaâ nûúác mùæm chua ngoåt.

thaái súåi. àoá laâ sûå hêëp dêîn rêët riïng cuãa moán nöåm naây. thaái súåi. nûúác mùæm. xaã saåch. . boã ruöåt. .500 g dûa leo. vúát ra xaã saåch. vùæt nûúác. vùæt raáo.50 g laåc rang. úát. .Muöëi. caâ röët vúái muöëi. giaä nhuyïîn. THÛÅC HIÏÅN: ÛÁc gaâ luöåc chñn.vdcmedia. vúái höîn húåp nûúác chanh. trang trñ vaâi laát úát vaâ rau muâi.3 quaã chanh.300 g phöí tai. boã xûúng. xeá súåi. Tröån höîn húåp göìm phöí tai. ngêm 20 phuát. àûúâng.300 g caâ röët. Tröån nûúác cöët chanh vúái 4 thòa àûúâng. dûa leo. 4 thòa caâ phï nûúác mùæm. . thõt gaâ. àïí raáo. rûãa saåch. rùæc thïm ñt laåc rang lïn trïn. .com . Baån coá thïí bùæt àêìu bûäa tiïåc bùçng moán ùn nheå nhaâng naây. NGUYÏN LIÏÅU: .½ ûác gaâ. . Doån keâm vúái baánh àa nûúáng hoùåc baánh phöìng töm http://ebooks. coá võ chua ngoåt. caâ röët. thaái khuác. THÛÚÃNG THÛÁC: Doån ra àôa troân lúán. ½ thòa laåc rang. rûãa saåch. Khuêëy àïìu cho àûúâng tan. boã voã.Nhiïìu taác giaã 192 NÖÅM PHÖÍ TAI Gioân. Boáp dûa leo.

lêëy möåt khuác to. Chanh tûúi choån quaã to. rûãa saåch. NGUYÏN LIÏÅU . . nûúác mùæm. toãi. úát.1 khuác giûäa caá thu (khoaãng 500 g). caá chñn vaâng àïìu. http://ebooks. Trong quaá trònh nûúáng. mò chñnh. dêìu ùn trong khoaãng 10 phuát.vdcmedia. cùæt laát daây. Khi lêëy thõt.com . Quaåt höìng than hoa.Chanh tûúi. úát. Ûúáp caá vúái gia võ. möîi chöî khña cho möåt laát chanh vaâo giûäa. trúã àïìu hai mùåt caá. àùåt caá vaâo vó röìi nûúáng. àïí raáo nûúác vaâkhña sêu thaânh 4 laát (nhûng vêîn dñnh vaâo nhau). Caá nûúáng chanh thñch húåp cho caã bûäa cúm hùçng ngaây lêîn dõp lïî tïët. Pha nûúác chêëm göìm nûúác mùæm. gia võ. dêìu ùn. Caá ùn noáng vúái nûúác chêëm. than hoa. tiïu xay. noá coân laâm cho moán ùn thïm àêåm àaâ. keâm möåt chuát rûúåu hoùåc bia. vùæt lêëy nûúác cöët chanh tröån vúái dêìu ùn vaâ rûúái àïìu lïn mònh caá. chanh. THÛÅC HIÏÅN: Choån loaåi caá thu tûúi. dêåy muâi thúm ngaâo ngaåt. khöng nhûäng thïë.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 193 CAÁ NÛÚÁNG CHANH Võ chua cuãa chanh seä aát ài caái tanh cuãa caá. mò chñnh. Nûúáng kyä. toãi.

seä mang àïën cho baån möåt hûúng võ thêåt kyâ laå. Thûúãng thûác: Caá quaã nûúáng öëng tre ùn vúái rau söëng vaâ chêëm nûúác mùæm coá pha chanh. úát. Àiïìu àùåc biïåt cuãa moán ùn höm nay laâ caá àûúåc nûúáng trong öëng tre. chuöëi xanh. nûúác mùæm.com . àïí raáo. rûãa saåch. ngêm vaâo nûúác chanh àïí àúä thêm.1 giêëy thiïëc àïí boåc öëng tre. gûâng. toãi bùm khö nhoã vaâo phi thúm röìi tröån àûúâng. tiïu xay. Àïí nguyïn caã con hoùåc laång àöi con caá nhûng vêîn giûä nguyïn xûúng söëng cuãa caá. rau ngöí. boác boã mang.Than hoa. Chuöëi xanh boác voã. mò chñnh. Phi múä giaâ. gûâng xung quanh vaâ caá vaâo giûäa. http://ebooks. sau àoá nûúáng trïn bïëp than hoa trong khoaãng 15 àïën 20 phuát. haäy chuyïín sang caá nûúáng. .1 con caá khoaãng 700 g-1 öëng tre daâi khoaãng 40 cm. khïë chua. . mùæm. àûúâng. traáng múä röìi cho caá vaâo. úát. chanh tûúi. NGUYÏN LIÏÅU: . Baây caá trïn àôa to hònh bêìu duåc. mò chñnh cho àïìu vaâ phuã lïn caá. rûãa saåch. àùåt rau söëng. hoùåc xaát vaâo giûäa mònh caá cho ngêëm gia võ. toãi.Nhiïìu taác giaã 194 CAÁ QUAÃ NÛÚÁNG ÖËNG TRE Khi naâo baån caãm thêëy àaä quaá ngaán caá kho hay raán. Caá nûúáng xong àûa vaâo nûãa öëng tre coân laåi. Rau söëng nhùåt. chuöëi xanh. rûãa saåch.Rau xaâ laách. ÖËng tre rûãa saåch. . àïí khö röìi cheã lêëy möåt nûãa. Gûâng caåo voã.vdcmedia. haânh khö. thaái chó. THÛÅC HIÏÅN: Caá àaánh vêíy. cho haânh. boåc giêëy thiïëc. thaái chó.

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

195

CÊÌN TÊY XAÂO HAÅT ÀIÏÌU

Nguyïn liïåu dïî kiïëm maâ caách chïë biïën cuäng àún giaãn, baån khöng phaãi mêët quaá nhiïìu thúâi gian maâ vêîn coá àûúåc möåt moán xaâo hêëp dêîn.
NGUYÏN LIÏÅU:

- Töm theã lúán: 300 g. - Cêìn têy: 200 g. - Haåt àiïìu: 100 g. - Toãi, gûâng, bùm. - Nûúác duâng: 0,5 kg xûúng hêìm lêëy möåt ñt nûúác. - Tiïu, muöëi, böåt nïm võ gaâ, dêìu ùn, böåt nùng.
THÛÅC HIÏÅN:

Töm löåt voã, chûâa àuöi, cheã lûng lêëy chó àen, rûãa saåch, ûúáp muöëi vaâ böåt nïm gia võ gaâ. Cêìn têy rûãa saåch, cùæt khuác 2 cm. Bùæc chaão dêìu noáng, cho haåt àiïìu vaâo chiïn sú röìi vúát ra, àöí dêìu ra hïët. Toãi, gûâng bùm phi thúm. Cho töm vaâ cêìn têy vaâo xaâo gêìn chñn, sau àoá boã haåt àiïìu, nûúác duâng, tiïu, muöëi, böåt nïm võ gaâ, böåt nùng xaâo sú cho khö, nïm laåi vûâa ùn.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nhiïìu taác giaã

196

CHUÖËI ÀÖËT RÛÚÅU

Moán chuöëi àöët rûúåu naây rêët thúm vaâ laå miïång. Duâng noáng hay nguöåi àïìu ngon.
NGUYÏN LIÏÅU:

- 2 quaã chuöëi sûá - 50 g àûúâng ngaâ - 100 ml rûúåu rum
THÛÅC HIÏÅN:

Choån chuöëi thêåt chñn, khöng bõ dêåp, boác voã, coá thïí àïí chuöëi nguyïn quaã hoùåc eáp húi deåp, tuây yá thñch. Cho àûúâng vaâo chaão, cho möåt ñt nûúác söi vaâo (lûúång nûúác chó vûâa àuã cho àûúâng coá àöå êím). Nêëu söi cho àïën khi thêëy àûúâng bùæt àêìu keáo chó, ngaã sang maâu vaâng nêu laâ àûúåc. Xïëp chuöëi ra àôa, rûúái nûúác àûúâng lïn trïn. Àöí rûúåu rum vaâo àôa chuöëi, chêm lûãa àöët. Àïí lûãa chaáy trong khoaãng nûãa phuát.

http://ebooks.vdcmedia.com

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

197

SOÂ HUYÏËT XÖËT CHUA CAY

Àïën cuöëi tuêìn, baån coá thïí caãi thiïån bûäa ùn cho gia àònh mònh bùçng moán haãi saãn bònh dên naây.
NGUYÏN LIÏÅU:

- 1 kg soâ huyïët, choån con to, chùæc thõt, rûãa saåch buân, taách voã. Thõt soâ àïí raáo nûúác. - Toãi, úát bùm nhuyïîn. - Gûâng goåt voã, bùm nhuyïîn. - Haânh laá rûãa saåch, thaái nhuyïîn. - Dêëm, dêìu ùn. - Nûúác mùæm, àûúâng, muöëi, tiïu.
THÛÅC HIÏÅN:

Dêìu noáng, cho haânh, toãi, gûâng, úát vaâo chaão àaão àïìu. Àúåi höîn húåp coá muâi thúm, cho thõt soâ vaâo, àaão nhanh vúái lûãa lúán. Nïm nûúác mùæm, muöëi tiïu, àûúâng, dêëm sao cho moán ùn coá võ chua cay laâ àûúåc. Cho thõt soâ vaâo tûâng nûãa maãnh voã soâ àaä rûãa saåch.
THÛÚÃNG THÛÁC

Nïëu thñch duâng cay, coá thïí xaâo soâ cuâng vúái tûúng úát sa tïë, hûúng võ seä àêåm àaâ hún. Trònh baây vúái rau sa laát, hoùåc caãi xoong. Duâng noáng.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nhiïìu taác giaã

198

CHIM CUÁT NÛÚÁNG TOÃI ÚÁT

Moán naây duâng keâm vúái cúm nïëp, xöi chiïn phöìng hay baánh mò vaâ tûúng úát, khi baây nhúá xïëp caâ chua, sa laát cho sinh àöång.
NGUYÏN LIÏÅU:

- 2 con chim cuát, laâm saåch, cheã àöi theo àûúâng buång, àïí raáo nûúác. - 10 g töm khö, ngêm mïìm, giaä nhuyïîn. - Toãi, úát, rau muâi bùm nhuyïîn. - Gûâng goåt voã, bùm nhuyïîn. - Dêìu ùn, muöëi, tiïu, àûúâng, nûúác mùæm, xò dêìu.
THÛÅC HIÏÅN

Tröån gia võ: haânh laá, toãi, gûâng, úát, muâi, töm khö, nûúác mùæm, muöëi, tiïu, àûúâng vaâ dêìu ùn. Ûúáp chim cuát vúái höîn húåp gia võ trïn. Àïí khoaãng 1 giúâ cho cuát ngêëm gia võ. Nûúáng cuát chñn vaâng bùçng loâ nûúáng, hoùåc coá thïí nûúáng bùçng vó trïn bïëp than höìng.

http://ebooks.vdcmedia.com

com . Daân than höìng quanh dûúái xoong hûáng nûúác thõt vúái àöå khaá noáng (thûã hú tay àïëm 3 giêy). àêåp giêåp.Haåt tiïu giaä sú. Xaát tiïu vaâ toãi vaâo thõt. doån ra ùn vúái bú. http://ebooks. Lêëy sûúân ra àïí àoá 10 phuát röìi haäy chùåt.3 teáp toãi. àùåt phêìn múä sûúân ngûãa trïn vó. Chó cêìn nhòn àôa thõt thöi baån àaä muöën thûúãng thûác ngay röìi. .vdcmedia. THÛÅC HIÏÅN: Têím thõt bùçng dêìu öliu. hoùåc chñn kyä (khoaãng 135 phuát). .Dêìu ö liu. NGUYÏN LIÏÅU: . dûúái laâ xoong hûáng haå thêëp xuöëng röìi nûúáng àïën luác thûúác ào chó 700 àöå C laâ cúä taái (trong khoaãng 120 phuát).MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 199 BOÂ NÛÚÁNG BÚ Moán naây vûâa ngêåy muâi bú quïån vúái thõt nhûng khöng hïì ngêëy. Cùæm thûúác ào vaâo giûäa nhûng khöng àuång gieã sûúân. .2 kg sûúân boâ.

Haåt tiïu múái xay. THÛÅC HIÏÅN: .5 kg thõt naåc thùn boâ. Brandy.1.vdcmedia. . . dêìu vaâ haåt tiïu röìi phïët àïìu lïn thõt. NGUYÏN LIÏÅU: . .Vun than höìng lïn. tröån àïìu phuå gia göìm muâ taåt. nûúáng thõt trong 6 phuát hoùåc àïën àöå chñn nhû yá. .2 thòa canh dêìu öliu.1/4 taách haåt muâ taåt nghiïìn thö.2 thòa canh rûúåu Brandy.Nhiïìu taác giaã 200 BOÂ NÛÚÁNG MUÂ TAÅT Chó khoaãng 20 phuát laâ baån àaä coá thïí chïë biïën àûúåc moán ùn naây. . http://ebooks.Laång boã múä boâ.com . Vúái moán boâ nûúáng baån àaä coá bûäa ùn thõnh soaån cho ngaây cuöëi tuêìn.

vdcmedia. . THÛÅC HIÏÅN: Xûúng lúån rûãa saåch.Gia võ: 2 traái chanh. giaá söëng. . NGUYÏN LIÏÅU: . . muâi.1 con gaâ maái ta: 2 kg. Àöí nûúác cho vûâa ngêåp gaâ.Töm noän khö . úát traái.Haânh khö: 100 gr. laá chanh. Lêëy muöi húát boã nhûäng phêìn boåt.Nûúác mùæm ngon: 100 gr. chùåt nhoã röìi cho vaâo nöìi àöí ngêåp nûúác. haânh giaä nhoã. haå lûãa cho vûâa àïí nöìi nûúác chó söi lùn tùn (chuá yá phaãi vúát boã boåt nhiïìu lêìn àïí nûúác duâng thêåt trong). àun thêåt söi. thïm vaâo chuát muöëi. Gaâ laâm saåch. treo lïn cho raáo nûúác trong buång vaâ nhanh nguöåi. giêëm. Vúát gaâ ra. http://ebooks. möí moi rûãa saåch trong buång cho hïët nûúác àoã. . Lêëy muöi vúát boã boåt. Coân gò thuá võ hún khi àûúåc thûúãng thûác moán ùn naây úã phöë Lyá Quöëc Sû hay phúã Thòn Haâ Nöåi. tûúng úát. .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 201 PHÚÃ GAÂ Noái àïën caác moán ùn cuãa Viïåt Nam khöng thïí khöng nhùæc àïën phúã. Khi naâo thêëy gaâ nöíi lïn vaâ coá vaáng múä trïn mùåt nûúác laâ gaâ àaä chñn.Haânh laá. . Nhûng seä caâng thuá võ hún khi àûúåc thûúãng thûác baát phúã do chñnh tay mònh chïë biïën.Baánh phúã: 1 kg.2 cuã gûâng. gûâng giaä giêåp röìi bùæc lïn bïëp àun söi.com .

Töm noän nûúáng qua. lêëy phêìn thõt gaâ xïëp lïn trïn vúái haânh ngoâ.vdcmedia. khöng ngon).com . chan nûúác lïn phúã. Àïën khi nûúác söi. nïm nïëm laåi röìi chia phúã ra tö. Loåc phêìn nûúác xûúng lúån vaâ nûúác luöåc gaâ àöí vaâo möåt nöìi. loåc lêëy phêìn thõt (khöng nïn xeá thõt gaâ miïëng nhoã quaá vò seä nhanh khö. Phêìn xûúng gaâ coân laåi cho tiïëp vaâo nöìi nûúác luöåc luác naäy. http://ebooks.Nhiïìu taác giaã 202 Chúâ gaâ nguöåi. hêìm tiïëp cho ngoåt nûúác. cho vaâo miïëng vaãi moãng buöåc laåi thaã vaâo nöìi.

gúä rúâi.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 203 CÚM GAÂ Àaä àïën cuöëi tuêìn.1 cheán gaåo thúm. hoå seä thêëy thuá võ lùæm àêëy.vdcmedia. nhêëc xuöëng. giêëm. . àem hêëp caách thuãy 30 phuát. úát. Caâ röët goåt voã. Caãi thaão cùæt ngùæn. toãi giaä nhoã. tóa hoa cùæt laát moãng.com . cho vaâo àôa sêu loâng.1 thòa canh giêëm.1 cuã caâ röët nhoã. Baån coá thïí tröí taâi àêìu bïëp vúái moán ùn naây. khûáa hai bïn mùåt. Àuâi gaâ rûãa saåch. . . àïí 30 phuát (10 phuát xöëc 1 lêìn àïí caãi ngêëm muöëi). NGUYÏN LIÏÅU: . cho vaâo tuã laånh trûúác khi duâng hai giúâ.1 thòa canh àûúâng.150g caãi thaão. Chó nhòn àôa cúm thöi baån àaä thêëy sûå hêëp dêîn cuãa noá.1 thòa canh muöëi höåt. ûúáp muöëi höåt. Tröån caãi vúái caâ röët. Haäy múâi ngûúâi thên cuâng thûúãng thûác. rûãa caãi trong nûúác laånh nhiïìu lêìn.1 thòa canh gûâng. doån ùn vúái nûúác tûúng ngon. . úát. Baây cúm ra àôa. http://ebooks. rûãa. àïí àuâi gaâ vaâ caãi thaão möåt goác àôa. gûâng. toãi giaä nhoã. vùæt raáo.1 àuâi gaâ. . . àûúâng. THÛÅC HIÏÅN: Cúm nêëu bùçng nûúác duâng gaâ. .

com . . THÛÚÃNG THÛÁC: Xïëp caá ra àôa.1 höåp caá moâi (mua taåi caác siïu thõ. . NGUYÏN LIÏÅU: . THÛÅC HIÏÅN: . .Nhiïìu taác giaã 204 CAÁ MOÂI XÖËT Moán naây chïë biïën nhanh. rûãa saåch. Trang trñ vúái caâ chua.1 quaã caâ chua chñn. . úát.1 cuã haânh têy nhoã. . àûúâng.Chaão noáng. dûa chuöåt àïí trang trñ. khöng àïí caá bõ naát. . haânh têy.Haânh têy boác voã. cùæt thaânh muái. cûãa haâng thûåc phêím chïë biïën).Caâ chua tóa hoa. Xaâ laách rûãa saåch. thïm ñt gia võ cho vûâa ùn röìi tùæt bïëp ngay. Duâng ngay khi coân noáng. Thûúãng thûác caá moâi xöët keâm vúái rau xaâ laách vaâ vaâi laát baánh mò. goån. rêët thñch húåp cho bûäa trûa nheå nhaâng maâ vêîn àuã nùng lûúång.Muöëi. úát.1 cêy xaâ laách. Cho haânh têy cùæt muái vaâo xaâo nhanh tay.Múã nùæp höåp. http://ebooks. lêëy caá vaâ nûúác xöët thêåt kheáo. dûa chuöåt.vdcmedia. Truát caá moâi vaâo. . rau muâi. tiïu. Giûä laåi möåt ñt cùæt khoanh troân àïí trang trñ. cho dêìu vaâo phi toãi thúm. rau muâi.

Cho haânh laá vaâ rau muâi cùæt khuác. Bùæc chaão noáng. http://ebooks. rau muâi . hún nûäa laåi khöng ngöën quaá nhiïìu thúâi gian cuãa baån. Cho caãi vaâo xaâo àïìu. àïí raáo. nïm gia võ.com .MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 205 CAÁ NGÛÂ HÊËP CAÃI RÖÍ Moán naây khaá hêëp dêîn maâ giaá thaânh tûúng àöëi reã. toãi. Ùn noáng cuâng vúái baánh mò Coá thïí duâng thïm muöëi tiïu.300 g caãi röí . cùæt ngùæn 3 cm. rùæc tiïu. àûúâng. rûãa saåch. Truát caá vaâo (duâng luön caã nûúác dêìu trong caá).Baánh mò THÛÅC HIÏÅN: Caãi röí nhùåt saåch. chanh. Truång sú qua vúái nûúác söi. àaão àïìu. àïí raáo. tûúng úát hoùåc nûúác tûúng nïëu thñch. haânh laá. nïm laåi cho vûâa ùn TRÒNH BAÂY Xïëp caãi röí phña dûúái àôa. nûúác tûúng.vdcmedia. cho dêìu ùn vaâ toãi phi thúm. dêìu ùn. Truát caá lïn trïn.Muöëi tiïu. NGUYÏN LIÏÅU: -1 höåp caá ngûâ ngêm dêìu (cuãa Vissan hoùåc Haå Long) .

cho úát. toãi úát. Khuêëy àïìu.vdcmedia. töm chua úã giûäa. Ngêm nûúác nguöåi cho thõt trùæng.Nûúác mùæm. Thaã thõt vaâo. Pha höîn húåp naây vúái 3 thòa nûúác mùæm. luöåc chñn. 1 cheán nûúác laä. Àun söi 1 cheán nûúác dûâa. àûúâng. 1/2 thòa muöëi.2 baát nhoã nûúác dûâa tûúi.1 loå töm chua nhoã (200 g). Vúát ra. àïí raáo. chêëm nûúác mùæm chua ngoåt. nûúác cöët 1 quaã chanh. THÛÚÃNG THÛÁC: Ùn keâm dûa chuöåt. àun 4 thòa àûúâng vúái 1/2 baát nûúác dûâa. xïëp thõt lïn trïn.Nhiïìu taác giaã 206 BUÁN TÖM . àïí nguöåi.1 kg buán tûúi.Xaâ laách. THÛÅC HIÏÅN: Thõt caåo rûãa saåch. . nïm vûâa ùn. rau thúm. . . http://ebooks.300 g thõt chên gioâ hoùåc thõt ba chó. toãi bùm nhuyïîn vaâo. Pha nûúác mùæm chua ngoåt. chanh. NGUYÏN LIÏÅU: . cùæt laát moãng.com .THÕT LUÖÅC Sau khi chïë biïën baån coá thïí trònh baây theo caách sau àïí moán ùn thïm phêìn hêëp dêîn: xïëp xaâ laách quanh àôa. dûa chuöåt. . . rau thúm vaâ buán (hoùåc baánh traáng cuöën).

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 207 BUÁN HOA Vúái möåt söë nguyïn liïåu àaä chïë biïën sùén baån seä coá àûúåc moán ùn saáng thêåt ngon maâ khöng mêët nhiïìu thúâi gian. http://ebooks. Duâng chaão khaác àïí xaâo böng caãi. rau muâi. muöëi tiïu. chaâ muöëi. rùæc tiïu vaâ rau muâi. nïm gia võ. gan. Truát höîn húåp tim gan vaâo.Muöëi tiïu.160 g böng caãi. cùæt vûâa ùn.50 g buán taâu.com . 2 thòa àûúâng. àûúâng dêìu meâ) àïí thêëm 10 phuát.vdcmedia. Nïm gia võ vûâa ùn. . 2 thòa nûúác duâng. TRÒNH BAÂY: Xïëp buán taâu chiïn gioân ra àôa. cêåt. NGUYÏN LIÏÅU: . truång chñn taái. chiïn gioân. THÛÅC HIÏÅN: Phi thúm toãi. . Coá thïí laâm xöët chua ngoåt (1 thòa böåt nùng. . àûúâng dêìu meâ àen. Khuêëy tan. xaã saåch. ùn noáng vúái nûúác tûúng. àïí raáo. 3 thòa dêëm. Truát höîn húåp xaâo lïn trïn. àaão àïìu. cêåt xaâo chñn. xaâo àïìu) chan lïn buán. cho tim. gan. ûúáp gia võ (toãi phi thúm. nûãa thòa muöëi. 1 thòa tûúng xñ muöåi. haânh.150 g tim.

cho chuát sûäa tûúi vûâa àuã àïí khi nhuáng thõt vaâo. Ûúáp tröån möîi 500g thõt vúái: 3/4 muöîng caâ phï muöëi +1/2 muöîng nhoã tiïu + 1 muöîng xuáp haânh ta bùm nhuyïîn. Thaã vaâo dêìu noáng. àïí thõt qua möåt giúâ trong tuã laånh. böåt chó baám möåt lúáp vûâa moãng quanh thõt. canh vûâa lûãa. àeåp mùæt. àùåt thõt lïn giêëy thêëm cho huát raáo dêìu.vdcmedia. àïí chaãy vûâa hïët. Vúát ra.böåt àêåm àaâ. lêëy da àïí riïng. miïëng thõt phaãi coá àöå moãng vûâa àuã àïí khi voã böåt vaâng gioân laâ thõt cuäng vûâa chñn. khuêëy àïìu. duâng buáa chuyïn duång dêìn cho miïëng thõt moãng ra coân bùçng 1/3 bïì daây ban àêìu. Phêìn da gaâ cùæt miïëng hònh thoi khoaãng nûãa hai ngoán tay. nïm vaâo 1/4 muöîng caâ phï muöëi cho höîn húåp trûáng . Cho tûâng miïëng thõt vaâo bao nylon saåch. cùæt sûãa miïëng thõt cho àïìu nhau. lùn vaâo böåt chiïn xuâ àïí böåt baám möåt lúáp daây àïìu. Nguyïn liïåu dïî kiïëm maâ caách chïë biïën cuäng tûúng àöëi àún giaãn.Nhiïìu taác giaã 208 THÕT GAÂ CHIÏN XUÂ Lêu lêu baån muöën tröí taâi àêìu bïëp àïí chiïu àaäi baån beâ thò khöng gò thñch húåp hún laâ moán gaâ chiïn naây. NGUYÏN LIÏÅU: Naåc ûác gaâ. daây chûâng 1 cm. cùæt thaânh miïëng khoaãng hai ngoán tay. Chuêín bõ 1/2 tö nhoã böåt chiïn xuâ. Xöët caâ àïí chêëm gaâ: http://ebooks. Cuöëi cuâng. chiïn thêëy böåt ngoaâi trúã vaâng gioân laâ àûúåc.com . Pha höîn húåp: Tröån 200g böåt vúái 1 trûáng gaâ àaánh tan. Xem thûã böåt loaäng. Chaão nhiïìu dêìu. àùåc. Chiïn: Nhuáng tûâng miïëng thõt gaâ vaâo böåt trûáng.

nïm vaâo 1/2 muöîng caâ phï dêìu meâ àen trûúác khi bùæc xuöëng. sau cuâng thïm 1/5 muöîng caâ phï muöëi.com .vdcmedia. http://ebooks. cho xöët caâ vaâo nêëu söi.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 209 Pha loaäng 1/2 cheán xöët caâ chua àùåc vúái ñt àûúâng cho coá võ ngoåt nheå röìi nïm vaâo ñt chanh àïí thïm võ chua. Phi thúm 1/2 muöîng xuáp dêìu ùn vúái 1/2 muöîng caâ phï gûâng non bùm nhoã.

Trûáng võt: 2 quaã.Dûâa naåo: 50 g. dûa chuöåt.Haåt tiïu.Àu àuã xanh. Ngoaâi nhên nem bùçng thõt coân coá caã nhên nem bùçng rau. caâ röët.Àûúâng. rûãa saåch vaâ thaái chó.. . toãi.Thõt naåc vai: 200 g.Miïën: 100 g.Möåc nhô. dêëm. . Möåc nhô vaâ nêëm hûúng ngêm núã. úát. . goåt voã.Su haâo vaâ caâ röët: 100 g.Cuã àêåu: 200 g. thaái chó. . . . haânh hoa. . NGUYÏN LIÏÅU: .com . THÛÅC HIÏÅN: Thõt lúån bùm nhoã cuâng haânh hoa. nhùåt rûãa saåch..Rau söëng. dêìu raán. Cuã àêåu. su haâo. Nïm thïm chuát gia võ vaâ haåt tiïu. Miïën ngêm núã cùæt khuác.vdcmedia. .Nhiïìu taác giaã 210 NEM RAU Nem raán laâ moán ùn àùåc saãn cuãa Viïåt Nam. . nêëm hûúng: 100 g. . cho http://ebooks.Voã nem raán: 1 goái. Traãi voã nem rïë ra. . dûâa naåo cùæt àoaån ngùæn Tröån têët caã caác nguyïn liïåu trïn vaâ àaánh thêåt kyä vúái hai loâng trûáng võt. gia võ. Vaâ bêy giúâ múâi baån haäy thûã laâm theo caách sau àêy.

Àu àuã xanh goåt boã voã vaâ haåt. Nem ùn noáng chêëm vúái nûúác mùæm pha àûúâng.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 211 möåt chuát nhên vaâo trong röìi goái laåi laâm sao khöng àïí nhên thoâi ra ngoaâi. toãi vaâ keâm vúái rau söëng. http://ebooks. úát. àûúâng laâm dûa goáp. dêëm.com . Khi dêìu raán noáng giaâ cho tûâng chiïëc nem vaâo raán cho túái luác vaâng xuöåm laâ àûúåc. dûa chuöåt. thaái moãng röìi ngêm vúái chuát nûúác dêëm.vdcmedia.

Böåt gioân. . . Thûúãng thûác: Duâng vúái nûúác tûúng úát. Àïí chïë biïën thaânh cöng moán ùn naây baån haäy chuá yá caách sú chïë khoai têy. chiïn vaâng. àûúâng.vdcmedia.com . tiïu.Nhiïìu taác giaã 212 KHOAI TÊY BOÅC THÕT BOÂ Võ ngêåy cuãa khoai têy quyïån vúái thõt boâ taåo nïn möåt hûúng võ múái khaá hêëp dêîn. àïí höîn húåp ngêëm gia võ khoaãng vaâi phuát. goåt voã. cho möåt ñt muöëi. Vo böåt thaânh viïn. . bú vaâo tröån àïìu.200 g böåt khoai têy. gia võ. khuêëy àïìu cho àïën khi böåt húi sïìn sïåt. Cho nûúác söi tûâ tûâ vaâo böåt khoai têy. lùn qua böåt gioân. .1 loâng àoã trûáng. THÛÅC HIÏÅN: Hêëp khoai têy chñn. rûãa saåch. http://ebooks.1 kg khoai têy. . NGUYÏN LIÏÅU: . nhuáng vaâo loâng àoã trûáng gaâ. Thaã vaâo dêìu noáng. bùm nhoã. duâng thòa taán nhuyïîn. . haânh têy bùm nhuyïîn. Ûúáp thõt vaâ töm vúái toãi. giaä nhuyïîn.Toãi. Tröån böåt vúái khoai têy taán nhuyïîn. cuã haânh.Muöëi.100 g töm boác voã. .100 g thõt boâ rûãa saåch. Cho töm thõt vaâo giûäa viïn böåt.Bú mùån. .

goåt voã. xaã qua nûúác laånh. . cùæt haåt lûåu. muöëi. trûáng. caâ röët. http://ebooks. .50 g xuác xñch. .Àêåu hoaâ lan haåt luöåc chñn. dêìu ùn. . tiïu. dêìu ùn.2 quaã trûáng võt. àûúâng. Rùæc rau muâi vaâ tiïu. Baån coá thïí chuêín bõ cho bûäa tiïåc àaäi khaách vúái moán ùn naây. caâ röët vaâ gia võ. truång chñn.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 213 MÒ NGUÄ SÙÆC Khöng nhûäng coá maâu sùæc bùæt mùæt. phi thúm. Mò tröån gia võ. xùæt nhuyïîn. TRÒNH BAÂY: Truát mò ra àôa troân lúán. truång sú. àêåu hoaâ lan lïn trïn.3 vùæt mò trûáng lúán. xuác xñch.50 g caâ röët. Cho chaã luåa. àôa mò naây coân rêët hêëp dêîn thûåc khaách nhúâ hûúng võ khaá àùåc biïåt. cho thêëm vaâ túi súåi mò. THÛÅC HIÏÅN: Àùåt chaão lïn bïëp. xaâo sú cho thêëm. NGUYÏN LIÏÅU: .50 g chaã luåa.vdcmedia. . cho mò vaâo xaâo lûãa lúán cho thêëm gia võ. Chaão noáng phi thúm dêìu. cùæt haåt lûåu. cùæt haåt lûåu.com . rau muâi. cho dêìu ùn vaâ toãi. àêåu hoaâ lan haåt. chaã luåa. ngêm qua nûúác nguöåi cho xanh. boáp àïìu. . traáng moãng. Xïëp xuác xñch. Ùn noáng vúái nûúác tûúng.Gia võ: nûúác tûúng.

Nïm thïm ñt nûúác mùæm. gûâng. NGUYÏN LIÏÅU: . dêìu ùn. vaâ úát. cho thõt boâ vaâo xaâo thúm. rûãa saåch. àûúâng caát vaâng.vdcmedia. àûúâng vaâ chuát muöëi. úát. haânh.300 g thõt boâ mïìm. hêìm cho thõt mïìm. Dêìu noáng. toãi. THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp thõt boâ vúái nûúác mùæm.Nhiïìu taác giaã 214 BOÂ TRAÁI DÛÂA Moán ùn naây duâng noáng vúái cúm trùæng hoùåc baánh mò. boã nûúác . http://ebooks. Cho thõt vaâo quaã dûâa khö.1 quaã dûâa khö. saã.Dêìu ùn. gûâng bùm nhuyïîn . toãi. saã. muöëi. Cho tiïëp nûãa phêìn nûúác cöët dûâa coân laåi vaâ. riïìng.½ lñt nûúác cöët dûâa . riïìng. àûúâng. Àïí khoaãng 30 phuát cho thõt ngêëm gia võ. thaái miïëng chûä nhêåt bùçng ngoán tay .Cuã haânh tñm. nûúác mùæm.com . Cho nûúác söi vaâ nûãa phêìn nûúác cöët dûâa vaâo ngêåp thõt. àun lûãa to cho söi laåi khoaãng 5 phuát.

200 ml nûúác cam tûúi (hoùåc nûúác cam höåp) . Àöí möåt ñt nûúác söi vaâo chaão. xen keä vúái cam. cho möåt ñt böåt bùæp pha loaäng vaâo. http://ebooks. THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp gaâ vúái muöëi vaâ ñt böåt nùng. àûúâng sao cho höîn húåp coá võ húi chua chua. àûúâng.Böåt bùæp. duâng noáng. Xïëp gaâ ra àôa. baån seä coá caãm giaác àang ngöìi giûäa vûúân cêy vaâ hoâa cuâng thiïn nhiïn.vdcmedia. nïm muöëi. rùæc tiïu.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 215 GAÂ CHIÏN XÖËT CAM Sûå kïët húåp giûäa võ chua cuãa hoa quaã vaâ võ ngoåt.com . Vúát ra àïí raáo dêìu. rau muâi. rûãa saåch. àêåm àaâ cuãa thõt gaâ laâ neát àùåc trûng cuãa moán ùn naây. böåt nùng. Khi thûúãng thûác. thaái thaânh laát moãng . boã xûúng. tiïu.300 g àuâi gaâ.1 quaã cam vaâng (cam Myä). muöëi. cho nûúác cam vaâo. khuêëy àïìu cho höîn húåp húi saánh laåi. vûâa miïång. Nûúác cam söi. Rûúái nûúác xöët cam lïn àôa gaâ. Thûúãng thûác: Doån vúái baánh mò hay cúm trùæng. Nguyïn liïåu: . thaái miïëng vûâa ùn . Dêìu söi. dêìu ùn. cho gaâ vaâo chiïn vaâng.

.20 con töm suá (10 con vûâa.4 laát baánh mò sandwich. thaái haåt lûåu nhoã. 10 con lúán). .com . àïí raáo nûúác. . chûâa àuöi. Boác voã 10 con töm lúán. àùåt töm lïn trïn. tiïu.vdcmedia. nïm muöëi. muöëi.Böåt nùng. http://ebooks. Dêìu thêåt söi. thaái miïëng hònh chûä nhêåt. àêåp hoùåc giaä nhuyïîn. Thûåc hiïån Boác voã 10 con töm vûâa. .50 g múä gaáy.Nhiïìu taác giaã 216 TÖM BAÁCH HOA Moán naây coá thïí duâng noáng vúái tûúng xñ muöåi hoùåc tûúng úát. tiïu. rùæc thïm möåt ñt böåt nùng. rûãa saåch. Quïët phêìn töm naây lïn baánh mò. Khi baánh mò vaâng. àûúâng. . vúát baánh ra giêëy thêëm dêìu. àûúâng. cho baánh mò àaä quïët töm vaâo chiïn vaâng. Tröån múä trong vúái töm giaä. Tröån múä vúái àûúâng cho trong.Dêìu ùn.

xïëp nghïu lïn nûúáng.1 thòa caâ phï múä nûúác. Moán nghïu nûúáng naây seä àem laåi cho baån sûå ngon miïång àïën bêët ngúâ.1 thòa caâ phï haânh laá cùæt nhoã.com . . .1 thòa caâ phï àûúâng. . THÛÅC HIÏÅN: Nghïu chaâ rûãa saåch seä.1 kg nghïu.2 thòa caâ phï nûúác àun söi àïí nguöåi.1/3 thòa caâ phï úát toãi bùm nhoã.1 thòa caâ phï nûúác mùæm ngon. nïm coá võ húi mùån. Khuêëy tan àûúâng trong nûúác cho nûúác mùæm + chanh + úát toãi vaâo khuêëy àïìu.vdcmedia. . voã nghïu múã ra laâ àûúåc. àùåt vó nûúáng lïn loâ. http://ebooks. . Quaåt höìng loâ than. Khi ùn muác möåt chuát múä haânh vaâ nûúác mùæm rûúái lïn nghïu noáng vúái baánh mò. àïí raáo nûúác. Nêëu söi múä cho haânh vaâo khuêëy àïìu nhùæc xuöëng.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 217 NGHÏU NÛÚÁNG MÚÄ HAÂNH Lêu lêu baån haäy chïë biïën möåt moán haãi saãn laâm phong phuá thïm khêíu võ cuãa gia àònh. NGUYÏN LIÏÅU: .1 thòa caâ phï nûúác cöët chanh. ngoåt vaâ chua. . .

Duâng thòa vúát ½ loâng àoã trûáng àïí riïng. Àaánh tan loâng trùæng vaâ loâng àoã cuãa phêìn trûáng coân laåi.Haânh. . Àaánh tan dêìu vaâ ½ loâng àoã trûáng.2 thòa caâ phï dêìu ùn. hêëp chñn. buán taâu vaâo baát trûáng. ngêm núã. . muâi.vdcmedia.5 tai nêëm meâo lúán. NGUYÏN LIÏÅU: . . hêëp thïm vaâi phuát nûäa (khöng àêåy nùæp). àûúâng.Muöëi. THÛÅC HIÏÅN: Àêåp trûáng ra baát. tiïu. bùm nhuyïîn. Cho baát chaã vaâo nöìi. thoa loâng àoã trûáng lïn mùåt chaã. keâm dûa chuöåt vaâ nûúác tûúng úát. tröån àïìu. nêëm meâo. nïm gia võ cho vûâa ùn. .Nhiïìu taác giaã 218 CHAÃ TRÛÁNG HÊËP Moán chaã trûáng thûúâng duâng vúái cúm noáng. thaái súåi nhoã.5 g buán taâu. http://ebooks. . . Chúâ chaã chñn. thaái nhoã. Cho thõt. ngêm nûúác söi cho núã.2 quaã trûáng võt. nûúác mùæm.100 g thõt naåc dùm.com .

gia võ. nêëu chñn deão. . http://ebooks. Toãi têy nhùåt boã rïî vaâ laá giaâ. vêíy khö vaâ xùæt nhoã. Khi ùn uáp ngûúåc baát cúm ra.Nêëm hûúng: 20 g. haânh. vo saåch. nêëm.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 219 CÚM TÖM Nguyïn liïåu dïî kiïëm maâ caách chïë biïën cuäng tûúng àöëi àún giaãn chó vaâi chuåc phuát laâ baån àaä möåt moán ùn hêëp dêîn.Töm he hoùåc töm suá: 400 g. Lêëy 100 g töm boác voã. rûãa thêåt saåch tûâng laá toãi.Gaåo teã thúm: 500 g.Khi ùn. . toãi têy vaâo xaâo àïën chñn. . têy. THÛÅC HIÏÅN: . dêìu ùn.Choån loaåi gaåo teã thúm. NGUYÏN LIÏÅU: . Nêëm hûúng rûãa thêåt saåch. neán thêåt chùåt. röìi laåi xúái tiïëp cúm trùæng phuã lïn trïn cuâng. ngêm trong nûúác möåt luác cho núã röìi vùæt khö vaâ xùæt thaânh nhûäng miïëng moãng theo chiïìu doåc. rang khö röìi giaä nhoã àïí laâm ruöëc. . phi thúm haânh toãi bùm nhoã röìi cho töm. xúái cúm ra baát neán chùåt röìi hêëp nhên töm xaâo daân thaânh lúáp.com . Moán cúm naây ùn noáng cuâng vúái nûúác chêëm xò dêìu. rùæc ruöëc töm lïn trïn.Toãi.Bùæc chaão lïn bïëp. nïm gia võ thêåt vûâa ùn laâ àûúåc. .vdcmedia.

Tröån chung vúái nûúác tûúng. mêåt ong. Nûúáng tûâ 45 àïën 60 phuát cho àuâi gaâ khöng coân loâng àaâo. THÛÅC HIÏÅN: Rûãa àuâi gaâ. NGUYÏN LIÏÅU: .Xaâ laách xoùn hoùåc rau muâi. . Àöët loâ khaá noáng (thûã hú tay. àïëm 3 giêy) treo xoong hûáng nûúác thõt dûúái vó röìi àùåt thõt lïn. chùæt caån nûúác söët. daân thang höìng vêy quanh xoong hûáng nûúác thõt. àïí raáo röìi boã vaâo àôa. .com . . .1/2 taách nûúác tûúng àêåu naânh. úát vaâ muâi röìi rûúái vaâo àôa thõt gaâ.2 thòa canh mêåt ong. dêìu meâ. http://ebooks. àêåy laåi ûúáp trong tuã laånh 90 phuát. nûúác chanh. thónh thoaãng têím xöët ûúáp khi lêåt thõt qua laåi.1 kg àuâi gaâ.1 thòa canh dêìu meâ. Sau khi ûúáp.2 thòa canh nûúác cöët chanh. àïí sang möåt bïn. .vdcmedia. .Nhiïìu taác giaã 220 GAÂ NÛÚÁNG ÚÁT Moán ùn naây khaá cêìu kyâ nhûng laåi coá möåt hûúng võ rêët àùåc biïåt. thñch húåp trong nhûäng bûäa ùn sum hoåp vaâ nïn thûúãng thûác trong tiïët trúâi se laånh.3 quaã úát nhoã bùm nhuyïîn.

NGUYÏN LIÏÅU: . . . thõt vaâ xûúng coá maâu àen. THÛÅC HIÏÅN: Ngêm caác võ thuöëc bùæc vaâo nûúác cho núã.1 thòa nûúác mùæm.10 g hoaâi sún. raãi thuöëc bùæc xung quanh. lûu yá nûúác phaãi ngêåp mùåt gaâ. 10 g cuã sêm.vdcmedia.Möåt con gaâ aác. 10 g taáo taâu. THÛÚÃNG THÛÁC: Àïí nguyïn gaâ trong thöë.com . àïí raáo nûúác. Duâng noáng. laâm saåch. Chuêín bõ nöìi.1 quaã dûâa tûúi. http://ebooks.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 221 GAÂ AÁC TIÏÌM THUÖËC BÙÆC Vúái möåt söë võ thuöëc mua taåi caác cûãa hiïåu àöng dûúåc. 10 g sinh àõa. Àöí nûúác dûâa tûúi vaâo. cuâng loaåi gaâ aác nhoã con. Cho gaâ vaâo thöë. baån seä taåo ra möåt moán ùn laânh vaâ böí dûúäng. . cho thöë gaâ vaâo hêëp caách thuãy. Coá thïí hêëp trûåc tiïëp vúái lûãa riu riu cho gaâ mïìm vaâ thêëm võ thuöëc. khöng cùæt tiïët.

ùn noáng. Àaánh tan loâng trùæng trûáng vúái nûúác vaâ chûng lïn cho àùåc röìi baây caá lïn trïn mùåt trûáng.Muöëi tiïu vûâa àuã. . . . THÛÅC HIÏÅN: Ûúáp caá vúái xò dêìu. . . tiïu trong 10 phuát. . gûâng thaái nhoã vaâ muöëi.com .Gûâng thaái nhoã: 1 thòa caâ phï.Nhiïìu taác giaã 222 CAÁ ÛÚÁP XÒ DÊÌU BOÃ LOÂ Baån àaä coá trong tay möåt con caá tûúi ngon.Xò dêìu: 1 thòa caâ phï. Raán caá vaâng 2 mùåt vaâ boã vaâo loâ nûúáng úã nhiïåt àöå 28 àöå C trong 7 phuát.vdcmedia. .Dêìu vûâng: 2 thòa caâ phï. noá cuäng khaá hêëp dêîn àêëy.Nûúác loåc: 4 thòa to.Lûúân caá: 600 g. NGUYÏN LIÏÅU: .Loâng trùæng trûáng: 4 quaã.Tûúng: 3 thòa caâ phï. Rùæc thïm vûâng àaä rang. tûúng. haäy thûã caãi thiïån bûäa ùn gia àònh bùçng moán nûúáng naây nheá. http://ebooks. thò laâ lïn trïn mùåt caá röìi rûúái nûúác caá lïn trïn.

THÛÅC HIÏÅN: Hêëp töm vúái nûúác dûâa tûúi. thõt gaâ. ngêm dêëm. Xïëp thaânh tûâng boá göìm 1 con töm. . thaái miïëng daâi 3 cm. . vúái nhiïìu thïë hïå öng baâ. daây 1 cm. cha meå.MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 223 TÖM BOÁ NGOÁ SEN Nïëu àûúåc giao nhiïåm vuå laâm möåt bûäa ùn àaäi caã gia àònh.200 g ûác gaâ. . NGUYÏN LIÏÅU: . con caái. rûãa saåch.vdcmedia.50 g dûa kiïåu chua. Duâng coång heå cöåt laåi nhû boá cuãi. Thõt gaâ ûúáp gia võ vûâa ùn.100 g ngoá sen chua. Xeá miïëng daâi 3 cm. möîi thûá 1 miïëng. http://ebooks. kiïåu. THÛÚÃNG THÛÁC: Ùn keâm vúái nûúác mùæm chua ngoåt. rûãa saåch. gûâng. Rûúái thïm nûúác dûâa cho gaâ ngêëm gia võ bïn trong.100 g heå. àïí raáo. . 1 cuã caâ röët. nhuáng nûúác söi.2 quaã dûa chuöåt. thaái súåi 3 cm. àûúâng 15 phuát. rûãa saåch. caâ röët.80 g gûâng. boác voã.200 g töm àêët tûúi. . töm boá ngoá sen laâ moán rêët thñch húåp àïí baån lûåa choån. dûa chuöåt. . cheã àöi. chiïn vaâng. boã ruöåt. coá thïí boã àuöi.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful