Cadrul legislative al minorit ilor entice din România

Prima reglementare juridica a minorit ilor etnice din România este facut de c tre Constitu ia din anul 1952, care în capitolul introductiv, spune c ,, Minorit ile na ionale din Republica Popular Român se bucur de deplin egalitate în drepturi cu poporul român.´ Aceste drepturi sunt enumerate în art. 81 care spune c ,, Oamenilor muncii, cet eni ai Republicii Populare Române, f r deosebire de na ionalitate sau ras le este asigurat deplina egalitate de drepturi în toate domeniile vie ii economice, politice i culturale.´Drepturile politice ale minorit ilor sunt reglementate i în art. 94 din aceast Constitu ie. 1 Deasemenea este sanc ionat de lege orice limitare a acestor drepturi precum i ,,stabilirea de privilegii directe sau indirecte pe temeiul rasei sau al na ionalit ii c rora le apar in cet enii («).´ În prezent datorit nexisten ei unui statut al minorit ilor, cadrul legislativ al minorit ilor este format din o serie de acte normative, principalul act normativ fiind Constitu ia, care trateaz no iunea de minoritate etnic în art. 4 alin. 2, art. 6, art. 120 alin. 2, art. 128 alin. 2. Chiar din cuprinsul acesteia reiese faptul c no iunea de minoritate na ional este sinonim cu cea de minoritate etnic .2 Celelalte acte normative care alc tuiesc cadrul legislativ al minorit ilor etnice sunt: Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, Hot rârea Nr. 1206 din 27 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozi iilor privitoare la dreptul cet enilor apar inând unei minorit i na ionale de a folosi limba matern în administra ia public local , Hot rârea Nr. 1157 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului na ional i folosirea sigiliilor cu stema României (art. 15), Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educa iei na ionale ( sec iunea a 12-a, art. 45-47), Hot rârea Nr. 999 din 27 august 2008 privind recunoa terea Statutului Federa iei Comunit ilor Evreie ti din România - Cultul Mozaic, Hot rârea Nr. 430 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbun t ire a situa iei romilor, Autorit i publice române de protec ie a minorit ilor entice Autorit ile publice române existente în present ce protejeaz minorit ile entice sunt: Departamentul pentru Rela ii Interetnice înfiin at prin Hot rârea Guvernului Nr. 111 din 24 februarie 2005, Consiliul Minorit ilor Na ionale înfiin at prin Hot rârea Guvernului Nr. 589 din 21 iunie 2001, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorit ilor Na ionale înfiin at prin Ordonan a Guvernului Nr. 121 din 31 august 2000.
1

,,Alegerile de deputa i se fac prin vot universal. To i oamenii muncii, cet eni ai Republicii Populare Române, care au împlinit vârsta de 18 ani, f r deosebire de ras sau na ionalitate, sex, religie, grad de cultur , profesiune sau durata domicilierii, au dreptul de a lua parte la alegerea deputa ilor, cu excep ia aliena ilor, a persoanelor condamnate prin hot rîre judec toreasc la pierderea dreptului electoral i a celor declara i nedemni prin lege.( )
2

Constitu ia României din 2003, art. 6.