valmlr nuredlnl

ushLrlme naa sLaLlsLlka
8azaL e SLaLlsLlkes
www.valmirnuredini.tk
Svllabusl l lendes
W 1Ŧ 1e dhenaLţ maL[a dhe sLaLlsLlka
W 2Ŧ SLaLlsLlka pershkruese 1Ŧ MeLoda Labelare dhe araflke
W 3Ŧ SLaLlsLlka pershkrueseŦ 1reaueslL e lokallzlmlL dhe varlaclonlL
W 4Ŧ Pvr[e ne probablllLeL
W 3Ŧ Shperndar[eL probablllLare Le nderprera
W 6Ŧ Shperndar[eL probablllLare Le vl[ueshme
W 7Ŧ Za[edh[a dhe shperndar[eL e za[edh[eve
W 8Ŧ vlereslml lnLervalor
W 9Ŧ konLrolll l hlpoLezave sLaLlsLlkore
W 10Ŧ C[vklmeL sLaLlsLlkore per varlancaL e populllmeve
W 11Ŧ krlLerl l perpuLh[es dhe pavareslse
W 12Ŧ Anallza e varlances dhe modell l eksperlmenLlL
W 13Ŧ reareslonl dhe anallza e korelaclonlL
www.valmirnuredini.tk
SLaLlsLlka dhe perdorlml l sa[
W Cfare eshte stat|st|ka?
W ku perdoret stat|st|ka?
W 1e DhenatŦ L|ementetŦ Var|ab|at dhe Vro[t|met
W L|ementet Ŷ N[es| per te c||et mb||dhen te dhena
Ŷ Cbserv|me
W Var|ab|| Ŷ N[e karakter|st|ke e perbashket e
e|ementeveŤ g[|n|aţ racaţ funks|on|
W Vro[t|m Ŷ 8ashkes|a e mat[eve te grumbu||uar
per n[e e|ement te vecante
W 1e dhenatť Numer|ke dhe [onumer|ke (c||esore)
www.valmirnuredini.tk
9opulllml dhe Za[edh[a
W Crupl me l madh l elemenLeve ne n[e sLudlm
Le vecanLe quheL populllmţ kurse arupl me l
voael per Le cllen [ane mare Le dhenaL quheL
za[edh[eŦ
www.valmirnuredini.tk
Lmr| dhe
Mb|emr|
5eks| Mosha Iunks|on| V[eters|a ne
pune
Þaga (000)
S M 33 Menaxher 12 30
L8 M 30 Zv menaxh 8 40
v 23 SekreLare 6 20
S M 48 MarkeLlna 13 30
9 M 36 MarkeLlna 12 20
M 32 unancler 30 40
MC 33 Shofer 8 23
A 28 Shofer 3 20
23 ShlLes 4 13
CS M 30 ShlLes 9 18
1 M 20 ShlLes 1 13
8Z M 23 shlLes 2 13
vro[Llml elemenLlL Le pareť Sţ Mţ 33ţ Menaxherţ 12ţ 30
www.valmirnuredini.tk
W n[eslLe ose elemenLeLť Sţ L8ŧ1ţ 8Z
W varlablaL cllesorť Sekslţ funkslonl
W varlablaL saaslorť Moshaţ v[eLersla ne
puneţ paaa
W vro[LlmeL (Sţ Mţ 33ţ Menţ 8ţ 40)
W ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ
W (8Zţ Mţ 23ţ ShlLesţ 2ţ 13)
W 9opulllml 1e a[lLhe punon[eslL e flrmes
W Za[edh[a n[e p[ese e populllmlL (L8ţ Sţ
W MCţ dhe 8Z)
www.valmirnuredini.tk
1Ŧ3 ShkalleL e maL[es
W Shkalla nomlnale Ŷ nlvel me l voael l lnformaclonlL
W Shkalla e zakonshme Ŷ rendlL[e e observlmeve me kupLlm
W Shkalla lnLervalore dhe
W Shkalla e raporLlL Ŷ forme lnLervalore (dlsLancaţ madheslaţ
peshaţ koha)
W 1e dhenaL cllesore dhe saslore
www.valmirnuredini.tk
SLaLlsLlka 9ershkrueseŦ MeLodaL 1abelare dhe Craflke
2Ŧ1 9ermbledh[a e Le dhenave cllesoreŦ Shperndar[a e dendurlveŦ
I I 8 1 I 8 I I 1
P P 8 P P P 8
S 8 P P 8 P 1
1 S S S P 1 1 P
S 1 8 1 S 1 S S 8
1e dhenaL per Llpln e maklnes per 30 maklnaL e blera ne vlLln 94
1|p| | mak|nes Nr | mak|nave (dendur|ve)
1o[oLa 9
Iord 14
ShervoleL 8
onda 11
8enz 8
C[lLhse[L 30
Shperndar[a e dendurlve absoluLe
5hperndar[a e dendur|se re|at|ve
1lpl l maklnes rekŦ absoluLe rekŦ relaLlve (sl
p[ese)
rekŦ sl perqlnd[e
1o[oLa 9 9/30ƹ 0Ŧ18 18 (0Ŧ18 x 100)
ord 14 14/30 ƹ 0Ŧ28 28(0Ŧ28 x 100)
ShervoleL 8 8/30 ƹ 0Ŧ16 16(0Ŧ16 x 100)
Ponda 11 11/30ƹ 0Ŧ22 22(0Ŧ22 x 100)
8enz 8 8/30 ƹ 0Ŧ16 16(0Ŧ16 x 100)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Dendur|a abso|ute Dendur|a abso|ute
1o[oL
a
ord
Sherv
oleL
Pond
a 0
2
4
6
8
10
12
14
16
Dendur|a abso|ute
www.valmirnuredini.tk
9ermbledh[a e Le dhenave sasloreŦ
Shperndar[a e dendurlve
W ne rasLln e Le dhenave saslore duheL Le krvhen
keLo eLapa
W 1Ŧ 9ercakLohen nr l arupeve qe nuk prlLen
W 2Ŧ 9ercakLohen a[ereslLe e lnLervaleve Le
arupeve
W 3Ŧ 9ercakLohen kufl[Le e lnLervaleve Le cdo
arupl
www.valmirnuredini.tk
Shembull
12 14 19 18 15 15 18 17 20 27
22 23 22 21 33 28 14 18 16 13
kohet e rev|z|on|t ne fund te v|t|t per 20 f|rma
1Ŧ n ƹ 30ţ m ƹ 3
2Ŧ C[eresla e lnLervaleve Ŵ e n[e[Le per cdo arup
C!l ƹ (vlera me e madhe Ŵ vlera me e voael)/nr arupeve
C!l ƹ (33 Ŷ 12)/3 ƹ 4Ŧ2 Ŷ 3
3Ŧ uflrl l lnLervaleve Ŷ 9 Ŷ vvţ S Ŵ vM
5hperndar[et e dendur|ve per te dhenat e kohes se rev|z|on|t
oha e revlzlonlL ne dlLe endurlLe
10 Ŷ 14 4
13 Ŷ 19 8
20 Ŷ 24 3
23 Ŷ 29 2
30 Ŷ 34 1
C[lLhse[L 20
www.valmirnuredini.tk
5hperndar[a e dendur|ve re|at|ve per te dhenat e kohes se rev|z|on|t
oha e
revlzlonlL (ne
dlLe)
rekŦ
relaLlve (sl
perp[ese)
rekŦ relaLlve (sl perqlnd[e)
10 Ŷ 14 4/20 ƹ 0Ŧ20 20
13 Ŷ 19 8/20 ƹ 0Ŧ40 40
20 Ŷ 24 3/20 ƹ 0Ŧ23 23
23 Ŷ 29 2/20 ƹ 0Ŧ10 10
30 Ŷ 34 1/20 ƹ 0Ŧ03 3
C[lLhse[L 1 100
40Ʒ e revlzloneve [ane kerkuar naa 13 Ŷ 19 dlLe
Irekuencat
abso|ute
4
8
3
2
1
20
2
4
6
8
10
12ţ3 17ţ3 22ţ3 27ţ3 32ţ3
www.valmirnuredini.tk
Shperndar[a e dendurlve Le
arumbulluara
koha e rev|z|on|t ne
d|te
Irek
abso|ute
IrekŦ
komu|at|ve
(grumbu||uara)
IrekŦ re|at|ve te
10 Ŷ 14 4 0+4ƹ4 4/20ƹ0Ŧ20x100ƹ20
10 Ŷ 19 8 4+8ƹ12 12/20ƹ0ţ60x100ƹ60
10 Ŷ 24 3 3+12ƹ17 17/20ƹ0ţ83x100ƹ83
10 Ŷ 29 2 2+17ƹ19 19/20ƹ0ţ93x100ƹ93
10 Ŷ 34 1 1+19ƹ20 20/20ƹ1x100ƹ100
20
Shperndar[a e dendurlve Le arumbulluara
www.valmirnuredini.tk
W Ƽƹ24 Ŷ
W 10 Ŷ 14 ƹ 4
W 13 Ŷ 19 ƹ 8
W 20 Ŷ 24 ƹ 3
W 4 + 3 + 8 ƹ 17 n[esl kane
vleraL me Le voala ose
Le barabarLe me 24
ne 12 rasLeţ koha e revlzlonlL
eshLe ploLesu ne [o me shume se
19 dlLe dhe 19 revlzlone u
perfunduan ne [o me shume se
29 dlLeŦ 8 3Ʒ e revŦ [ane ploLesu
ne me pak se 24 dlLe
www.valmirnuredini.tk
Shperndar[a e dendurlve Le
arumbulluara ne rendln zbrlLes
5hperndar[a e dendur|ve te grumbu||uara ne rend|n zbr|tes
oha e revlzlonlL ne dlLe endurlLe e arumbulluara endurlLe relaLlve Le
arumbulluara
10 Ŷ 34 20 1
13 Ŷ 34 16 0Ŧ8
19 Ŷ 34 8 0Ŧ4
24 Ŷ 34 3 0Ŧ13
19 Ŵ 34 1 0Ŧ03
www.valmirnuredini.tk
reu 2ť SLaLlsLlka pershkrueseŦ 1reaueslL e LokallzlmlL dhe
varlaclonlL
W MesaLar[a Ŷ qendra e shperndar[es se Le
dhenaveŦ
W 9aaa mu[ore per 12 ekonomlsLe speclallsLe
N
x
i ¯
=

x
1 20500 7 20900
2 21300 8 23300
3 22300 9 21400
4 20800 10 23230
3 19930 11 21200
6 19100 12 20800
21400
12
20800 ... 21500 20500
x =
+ + +
= =
¯

3
x
i
¯
¯
=

i
i i
f
f x
x
nese ndon[e naa dendurlLe e vro[Luara
ndesheL dlsa here
www.valmirnuredini.tk
vleraL mesaLare Le karakLerlsLlkes
Mesl arlLmeLlkţ mesl a[eomeLrlkţ modaţ medlana
3
x
3
x x x
x
3
i 3
¯
=
=
+ + +
=
1
1
2 1

....
mesl otltmetlk l karakLerlsLlkes x lloaarlLeL slpas formules
5bemboll 1 Mesl arlLmeLlk l numrave 8ţ3ţ3ţ12 dhe 10 eshLe . 7
5
10 12 5 3 8
=
+ + + +
= x
5bemboll 2 n[e eklp sporLlv ka LeLe aneLareţ Le moshave 18ţ19ţ20ţ21ţ24ţ26ţ27ţ29Ŧ Mosha
mesaLare do Le [eLe
32
5
29 ¹ 27 ¹ 2 ¹ 24 ¹ 21 ¹ 20 ¹ 19 ¹ 18
= = x
5bemboll J ne qofLe se ne 3 paralele Le klases se pare Le shkolles se mesme [ane rea[lsLruar 30ţ33ţ32ţ31 perkaLeslshL 34
nxenesţ aLehere mesl arlLmeLlk l numrlL Le nxenesve ne paralele eshLe
32
5
34 ¹ 31 ¹ 32 ¹ 33 ¹ 30
= = x
www.valmirnuredini.tk
3
x x x x
3 2 1
k
f f f
2 1
ne rasLln kur vleraL Le karkaLerlsLlkes paraqlLen me frekuenca
aLehere mesl arlLmeLlk l karakLerlsLlkes eshLe
¯
¯
=
+ + +
+ + +
=
i
i i
k
k k
f
x f
f f f
x f x f x f
x
....
.....
2 1
2 2 1 1
5bemboll 4Ŧ 1e a[endeL mesl arlLmeLlk l numrave 3ţ3ţ3ţ8ţ8ţ6ţ6ţ6ţ6ţ2Ŧ
x 3 8 6 2
fl 3 2 4 1
fe

7 5
1 4 2 3
2 1 4 8 2 5 3
=
+ + +
- + - + - + -
=
ne qofLe se vleraL e karakLerlsLlkes [ane dhene ne lnLervaleţ aLehere a[aLe lloaarlL[es
meren meseL e lnLervaleve sl vlera Le karakLerlslkes
5bemboll 5Ŧ 9opulaclonl perbeheL naa 40 nxenes Le n[e klaseŦ arakLerlsLlke eshLe a[aLesla e LruplL e dhene ne lnLervale Le a[aLeslse 3
cmŦ Shperndar[a e karakLerlsLlkes eshLe e dhene me Labelen vl[uese
x 143Ŵ130 130Ŵ133 133Ŵ160 160Ŵ163 163Ŵ170 170Ŵ173 173Ŵ180 180Ŵ183 183Ŵ190 190Ŵ193
fl 1 0 1 4 8 10 6 4 4 2

5 173
40
5 192 2 .... 5 172 10 17 8 5 12 4 5 157 1 5 152 0 5 147 1
=
- + + - + - + - + - + - + -
= x
www.valmirnuredini.tk
,
ne pershkrlmln e Le dhenaveţ moda sherben sl maL[e per Lendencen qendrore
5bembolll 1 Le Le [ene dheneť
x1ƹž1ţ1ţ2ţ2ţ3ţ4ţ4ţ4ţ3ſŤ x2ƹž1ţ3ţ3ţ8ţ10ţ12ţ13ſŤ x3ƹž1ţ2ţ2ţ3ţ4ţ3ţ3ţ6ſ dhe
x4ƹž2ţ3ţ4ţ4ţ4ţ3ţ3ţ7ţ7ţ7ţ9ſ ALehereť
Mo(x1)ƹ4Ť Mo(x2)ljnuk ekzlsLonŤ Mo(x3)ƹž2ţ3ſŤ Mo(x4)ƹž4Ŧ7ſŦ
ne qofLe se vleraL e karakLerlsLlkes [ane dhene ne lnLervale aLehere vlera e modes
lloaarlLeL permes formules

3 2 1 2
1 2
0 0
fm fm fm fm
fm fm
d
+

+ =
0

lj uflrl l pare l lnLervallL Le modes
d
ljC[eresla e lnLervallL Le modes
1
fm Ŵ rekuenca e lnLervallL paraardhes Le modes
2
fm rekuenca e lnLervallL Le modes
3
fm rekuenca e lnLervallL pas modes
www.valmirnuredini.tk
5bembolll 2 ne Labelen e meposhLeme [ane dhene Le dhenaL mbl marLesen e femrave ne osove a[aLe vlLlL 1988 slpas moshes
Mosha e aruas numrl l arave Le
marLuara
SLrukLura ne Ʒ
13Ŵ19 3300 24Ŧ49
20Ŵ24 7198 30Ŧ36
23Ŵ29 2777 19Ŧ43
30Ŵ34 370 3Ŧ99
33Ŵ39 172 1Ŧ20
40Ŵ44 77 0Ŧ33
C[lLhse[L 14294 100Ŧ00

;
fm fm fm fm
fm fm
d 82 21
277 7198 3500 7198
3500 7198
4 20
3 2 1 2
1 2
0 0
=
+

+ =
+

+ =
-{ boze t{ fotmol{s lloootlslm moJ{°
www.valmirnuredini.tk
Madhes|a e mostres menumer c|ft
Medlana
0 8 89 72 51 80
1
=
rend|t[a e numrave
89 80 72 8 0 51
'
1
=
70
2
72 8
=
+
= e
Madhes|a e mostres me numer tek
2
1 +
=
3

m
nese shohlm rezulLaLeL e LesLlL Le CMA1 per 3
sLudenLeţ medlana paraqeL vleren e numrlL Le
LreLe Le rendlLur slpas rradhes
Cbserv|met e rend|tura
90 00 590 570 500
'
1
=
1 2 3 4 3
3
2

2
1 5
2
1
= =
+
=
+
=
3

m
www.valmirnuredini.tk
Shembu[
5hembu//i 1 e tö [enö
8889} ¦3445
1

1
= e
11215} ¦55791
2
9
2
= e
55}. ¦12234
3
3.5 4) ¹ 1/2(3
) ¹ 1/2( ) Me(
5 4 3
www.valmirnuredini.tk
Medlana per vleraL ne lnervale
ne qofLe se vleraL e karakLerlsLlks [ane Le dhena ne lnLervale aLehere vlera e medlanes
lloaarlLeL permes formules
ur numrl l lnLervaleve eshLe Lek
fm
W
fi
d x e
1
1
2

+ =
¯
ur numrl l lnLervaleve eshLe clfL
fm
W
fi
d x e
1
1
2
1

+
+ =
¯
%x1 lj uflrl mlnlmal l lnLervallL Le medlanesţ
% lj C[eresla(dlsLanca) e lnLervallL Le medlanesţ
%fm lj rekuenca e lnLervallL Le mesores ţ
%J1lj rekuenca komulaLlve e lnLervallL paraardhes
www.valmirnuredini.tk
Shembull
Shembulll 2Ŧ 9osedlml l Lokes se famll[eve Le n[e lokallLeLl ne kosove eshLe dhene permes
Labeles se meposhLeme
Madhesla e prones per famll[e
ne hekLar
numrl l famll[eve rekuenca komulaLlve
0Ŧ30Ŵ1Ŧ00 12 3
1Ŧ00Ŵ1Ŧ30 42 34
1Ŧ30Ŵ2Ŧ00 66 120
2Ŧ00Ŵ2Ŧ30 83 203
2Ŧ30Ŵ3Ŧ00 94 297
3Ŧ00Ŵ3Ŧ30 84 381
3Ŧ30Ŵ4Ŧ00 69 430
4Ŧ00Ŵ4Ŧ30 34 304
4Ŧ30Ŵ3Ŧ00 34 338
a[lLhse[L 338
29
2
538
2
= =
¯
fi
9ra ne rasL Le frekuencave Le kumulaLlvlL cakLoheL edhe
lnLervall l mesores l clll ne keLe rasL eshLe 2Ŧ30Ŵ3Ŧ00 sepse
a[endeL ne komulaLlvln 297
203 ; 50 2
1 1
= = W x
29
2
538
2
= =
¯
fi
94 =
m
f
851 2
94
203 29
50 0 50 2
94
203
2
538
50 0 50 2
2
1
1
=

- + =

- + =

+ =
¯
fm
W
fi
d x e
C[vsma e famll[eve Le anallzuara kane me pak Loke se 2Ŧ831 hekLare ndersa a[vsma L[eLer
kane me Leper se vlera e medlanes
Shembull
5bemboll J eallzlml l normes per puneLore eshLe dhene permes Labeles vl[uese
eallzlml l normes ne Ʒ numrl l puneLoreve(fl) rekuenca komulaLlve
erl 73 6 6
73Ŵ80 7 13
80Ŵ83 18 31
83Ŵ90 42 73
90Ŵ95 60 133
93Ŵ100 32 163
100Ŵ103 22 187
103Ŵe mbl 12 199
a[lLhse[L 199
9ozlclonl l mesores dhe l numrlL clfL cakLoheL ne baze Le formules
100
2
200
2
1 199
2
1
= =
+
=
+
¯ i
f
Madhesla 100 Lreaon pozlclonln e mesores ne frekuencen komulaLlveţe clla ndodheL ne
vleren e numrlL 133 Le kumulaLlvlLţe qe l pera[la[eL lnLervallL per 90Ŵ93Ŧ lemenLeL e
formules [ane
73 90
1 1
= = W x
5 92
0
73 100
5 90
2
1
1
1
=

- + =

+
+ =
¯
fm
W
fi
d x e
Mesl Parmonlk
mesl harmonlk perkuflzoheL sl vlere reclproke e meslL arlLmeLlk
3
3

1
...
1 1 1
3 2 1
+ + + +
=
Shembullť Mesl Parmonlk l numrave 2ţ 4 dhe 8 eshLe
43 . 3
8
1
4
1
2
1
3
=
+ +
=
Shembullť oha e harxhuar e kaLer puneLoreve per prodhlmln e seclllL naa n[e
n[esl prodhlml
9uneLoreL oha e harxhuar per n[esl prodhlml ( ne mlnuLa )
lŴre 32
llŴLe 21Ŧ8
lllŴLe 19Ŧ2
lvŴLe 16
[|thse[ 89
8 . 20
0 . 1
1
2 . 19
1
8 . 21
1
0 . 32
1
4
=
+ + +
=
www.valmirnuredini.tk
Mesl harmonlk per Le dhenaL e
arupuara
3
3
3

f

f

f
f f f

+ + +
+ + +
=
...
...
2
2
1
1
2 1
ndermarr[
eL
numrl l
puneLoreve
oha e harxhuar per n[esl
pr
Sasla e prodhlmlL ne
n[esl
fl xl
A 120 40 3
8 140 33 4
C 130 30 3
180 20 9
590 21
9er Le hulumLuar afLeslne konkuruese Le flrmave ne
Lreaţ ne vazhdlm paraqlLen Le dhenaL mbl puneLoreL
dhe kohen e harxhuar
095 . 28
20
180
30
150
35
140
40
120
180 150 140 120
=
+ + +
+ + +
=
www.valmirnuredini.tk
eLvre
1D Þaga mu[ore
1 20300
2 21300
3 22300
4 20800
3 19330
6 19100
7 20900
8 23300
9 21400
10 25250 moda
11 21200
12 20800
21400
12
20800 ... 21500 20500
=
+ + +
=

x
Þaga mu[ore
19100
19330
20300
20800
20800
20900
21200
21400
21300
22300
23300
23230
21050
2
21200 20900
=
¦
'
+

'

+
= e
25250 =
4

mesatarja
9erqlndeshl Ŷ Lreaus qe lokallzon vleraL e n[e bashkesle Le dhenashţ Le clleL nuk kane
paL[eLer n[e vendndodh[e qendrore
1e a[e[me vleren 83Ʒ per Le dhenaL e Labeles
23300 11 2 . 10 12
100
85
100
= = = = 3
5
i
23300 12
100
50
100
= = = 3
5
i
kuart||et
www.valmirnuredini.tk
1reaueslL e varlaclonlL
C[eresla e varlaclonlLŴ v ƹ xmax Ŷ xmln
v ƹ 23330 Ŷ 19100 ƹ 6130
lnLervall nderkuarLllor Ŷ q ƹ C3 Ŷ C1
q ƹ 22000 Ŷ 20630 ƹ 1330
www.valmirnuredini.tk
eLvre
Me Le dhenaL e meposhLeme Le Lra[Luar ne kaplLullln 2ţ lloaarlLnl dhe lnLerpreLonl nlvelln
mesaLar Le lnvesLlmeveţ modenţ medlanenţ kuarLlleLţ varlancen dhe koeflclenLln e varla
clonlLŦ
nvest|met Nr |
I|rmav
e (k)
mŦ|nter
va||t
I k *I (kŴ ) (xŴ )² f(xŴ )²
10Ŵ13 4 12ţ3 4 30 Ŵ13ţ8 190ţ44 761ţ76
13Ŵ20 11 17ţ3 13 192ţ3 Ŵ8ţ8 77ţ44 831ţ84
20Ŵ23 21 22ţ3 Ŧ 36 472ţ3 Ŵ3ţ8 14ţ44 303ţ24
23Ŵ30 31 27ţ3 Ŧ 67 832ţ3 1ţ2 1ţ44 44ţ64
30Ŵ33 14 32ţ3 Ŧ 81 433 6ţ2 38ţ44 338ţ16
33Ŵ40 7 37ţ3 88 262ţ3 11ţ2 123ţ44 878ţ08
40Ŵ43 2 42ţ3 90 83 16ţ2 262ţ44 324ţ88
90 2370 3902Ŧ6
www.valmirnuredini.tk
9er Le lloaarlLur mesaLaren sherbeheml me formulen
3 2
90
2370

= = =
¯
3
f x

i i
9er Le lloaarlLur moden se parl a[e[me lnLervalln me dendurl me Le larLeţ qe ne rasLln Lone
eshLe lnLervall 23 Ŷ 30Ŧ Moda lloaarlLeL slpas formules
85 2
27
10
5 25
17 ; 10
; ;
2 1
1
1 1 0
2 1
1 2 1 1
2 1
1
1 1 0
= + =
+
A + =
= =
= =
+
A + =
+ +
d d
d
x x
d d
d d d d d d ku
d d
d
x x
i i i i
www.valmirnuredini.tk
9er Le lloaarlLur medlanen ne fllllm a[e[me lnLervalln medlaneţ duke lloaarlLur fllllmlshL
9ozlclonln e medlanes (lnLervalln qe pera[vsmon numrln e vro[Llmeve) n/2 ƹ 90/2 ƹ 43Ŧ
uke u bazuar Le dendurlLe e arumbulluara rrlLeseţ a[e[me qe lnLervall medlane eshLe
23 Ŷ 30Ŧ Medlana lloaarlLeL slpas formules
45 2
31
3 45
5 25
2
1
1
=

+

A + =
¯

=
i
i
k
k
i i e
f
f 3
x x
LloaarlL[a e kuarLallL Le LreLe dhe Le pare beheL n[ello[ sl lloaarlL[a e medlaneţ por me
alllmln qe per lloaarlL[en e Lvre nuk keml Z e dendurlve porţ perkaLeslshL ư dhe x e
endurlve
9er kuarLalln e pare pozlclonl eshLe n/4ƹ90/4ƹ22ţ3 Ŷ 23Ŧ Me ndlhmen e frekuencave
Le arumbulluara a[e[me qe lnLervall l kuarLallL Le pare eshLe ne lnLervalln 20 Ŵ 23
79 21
21
15 5 22
5 20
4
1
1
=

+

A + =
¯

=
i
i
k
k
i i e
f
f 3
x x
ne Le n[e[Len menvreţ per kuarLalln e LreLe pozlclonl eshLe 3n/3 ƹ 3*90/4ƹ67ţ3 Ŷ 68Ŧ Me
ndlhmen e dendurlve Le arumbulluara rrlLese a[e[me qe lnLervall qe permban kuarLalln
e LreLe eshLe (30 Ŷ 33)Ŧ LloaarlLlm kuarLalln e LreLe slpas formulesŦ
18 30
14
7 5 7
5 30
4 3
1
1
=

+

A + =
¯

=
i
i
k
k
i i e
f
f 3
x x
3 43
90
3902
1
) (

= =

¦
'
+

'

=
¯
3
f x x
x Jar
i i
LloaarlL[a e varlances
oeflclenLl l varlaclonlL

0 25 100
3 2
43
100 = - = - =

x
x Jar
k
;
www.valmirnuredini.tk
lndekseLŦ 1reaueslL L[ere ekonomlk
ndeksetť 9araqesln raporLln ne mes Le dhenave Le vecanLa ose Le arupuara
ndekse s|pas karakter|t kerk|mor ose s|pas kr|tereve ana||t|ke
1Ŧ ndekse s|pas ||o[|t te tregues|t
aŦsas|or dhe
bŦc||esor
2Ŧ ndekse s|pas numr|t ose grupeve homog[ene
aŦ |nd|v|dua|e dhe
bŦ te perg[|thshme
3Ŧ ndekse s|pas formes se per||ogar|t[es
aŦ agregateve
bŦ mesatare
4Ŧ ndekse s|pas bazes se krahas|m|
aŦ ndekse baze
bŦ ndekse z|nxh|ror
Ne forme te perg[|thshme |ndekset ndahen ne
aŦ |ndekse |nd|v|dua| (te th[eshte)
bŦ agregat (grupor)
cŦ mesatar
www.valmirnuredini.tk
lndekse lndlvldual
9er nderLlmln e lndekseve nevo[lLen dv madhesl
aŦ a[o qe mereL sl baze krahaslml (emeruesl l shpreh[es)
bŦ a[o qe krahasoheL (numeruesl l shpreh[es)
9erdoren Le shLlml l velllmlL flzlk Le produkLeveţ shLlml l rendlmenLlL Le prodhlmeve
bu[qesoreţ
nese ne vlLln 2007 prodhlml l n[e produkLl Le cakLuar lshLe 400 Loneţ dhe ne vlLln 2008
ka arrlLur ne 300 Loneţ aLehere lndeksl eshLe l ƹ (300/400) ƹ 1ţ23 x 100 ƹ 123ƷŦ
ShLlml v[eLor l produkLlL Le anallzuar eshLe 23Ʒ
ormula e pera[lLhshme
1 5

4
5
3
4
2
3
1
2
; ; ; ; ; ;
i
i
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
lndeksl paraqeL raporLln e cdo madhesle Le serlse nda[ madheslse paraprake qe l
perkeL perludhes se cakLuar kohoreŦ
Shembull
V|tet 5ht|m| |
g[etheve
ne ton
Þrodh|m| |
m|sh|t te
g[edh/ton
ndekset
z|nxh|ror
ndekset baze
1973 ƹ 100 1978ƹ100 1981ƹ100
C[edh Mlsh C[edh Mlsh C[edh Mlsh C[edh Mlsh
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11
1973 22ţ77 9ţ86 Ŵ 100 100 101ţ7 90ţ9 73ţ1 80ţ4
1976 24ţ44 9ţ06 107ţ03 91ţ9 107ţ3 91ţ9 109ţ2 83ţ6 78ţ4 73ţ9
1977 21ţ38 10ţ03 88ţ2 111ţ0 94ţ7 102ţ0 96ţ4 92ţ8 69ţ2 82ţ0
1978 22ţ38 10ţ84 103ţ7 107ţ8 98ţ3 109ţ9 100 100 71ţ8 88ţ4
1979 24ţ37 12ţ43 108ţ9 114ţ7 107ţ0 126ţ1 108ţ9 114ţ7 78ţ2 101ţ4
1980 26ţ19 11ţ16 107ţ4 89ţ8 113ţ0 113ţ2 117ţ0 103ţ0 84ţ0 91ţ1
1981 31ţ16 12ţ26 119ţ0 109ţ8 136ţ8 124ţ4 139ţ2 113ţ1 100 100ţ0
1982 32ţ36 13ţ03 104ţ3 106ţ3 143ţ0 132ţ4 143ţ3 120ţ3 104ţ3 106ţ3
100
1
- =
i
i
N
N
I
100
1
- =
N
N
I
i
lndekseL baze
vlLl 1
1 1
3
3
1
2
2
;....; 100 ; 100
N
I
I
N
N
I
N
N
I
i
i
= - = - =
lndekseL baze
vlLl 4
4 4
5
5
4
3
3
4
2
3
4
1
1
....; ; ; 100 ; 100
N
I
I
N
N
I
N
N
I
N
N
I
N
N
I
i
i
= = = - = - =
vazhdlmŧŦŦlndekseL 8aze dhe lndekse zlnxhlror
ne shembullţ [ane lloaarlLur lndekseL baze per Lrl perludha
1) 1973 ƹ 100Ť 1978 ƹ 100 dhe 1981 ƹ 100Ŧ vleraL e Lvre [ane paraqlL ne shLvllaL 6ŦŦ11
aŦ 1973 ƹ 100Ŧ Cdo madhesl eshLe p[esLuar me numrln 22ţ77
(l Ŷ 1976)ƹ24ţ44/22ţ77 x 100 ƹ107ţ3
(l Ŷ 1977)ƹ21ţ38/24ţ44 x 100 ƹ 88ţ2 Ŷ kl 4 Ŷ lndekse zlnxhlror
(l Ŵ 1976)ƹ 24ţ44/22ţ77 x 100 ƹ 107ţ3 Ŷ 100 ƹ 7ţ3Ʒ Ŵ kl 6 Ŷ lndekse baze
(l Ŷ 1977)ƹ 21ţ38/22ţ77 x 100 ƹ 94ţ7 Ŷ 100 ƹ Ŵ3ţ3Ʒ
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 3 6 7 8
Serles1
Serles2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 3 6 7 8
Serles1
Serles2
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 3 6 7 8
Serles1
Serles2
ShnderlmlŦ 1ransformlml l lndekseve zlnxhlror ne lndekse baze
1973 ƹ 100
1976 ƹ 107ţ3 (sl ne zlnxhlr)
1977 ƹ (107ţ3 x 88ţ2)/100 ƹ 94ţ6
1978 ƹ (107ţ3 x 88ţ2 x 103ţ7)/100²ƹ98ţ1
1979 ƹ (107ţ3 x 88ţ2 x 103ţ7x108ţ9)/100³ƹ106ţ9
1980 ƹ (107ţ3 x 88ţ2 x 103ţ7x108ţ9x107ţ4)/ ƹ 114ţ9
1981 ƹ (107ţ3 x 88ţ2 x 103ţ7x108ţ9x107ţ4x119ţ0)/ ƹ 136ţ6
1982 ƹ (107ţ3 x 88ţ2 x 103ţ7x108ţ9x107ţ4x119ţ0x104ţ3)/ ƹ 142ţ7
4
100
5
100

100
1973 ƹ 100³/(103ţ7x88ţ2x107ţ3)ƹ101ţ9
1976 ƹ 100²/(103ţ7x88ţ2)/100 ƹ 109ţ3
1977 ƹ 100 / 103ţ7 ƹ 96ţ4
1978 ƹ 100
1979 ƹ 108ţ9 (sl ne zlnxhlr)
1980 ƹ (108ţ9 x 107ţ4)/100 ƹ 117ţ0
1981 ƹ (108ţ9 x 107ţ4 x 119ţ0)/100² ƹ 139ţ2
1982 ƹ (108ţ9 x 107ţ4 x 119ţ0 x 104ţ3)/100³ ƹ 143ţ4
1ransformlml l lndekseve baze ne lndekse zlnxhlror
l Ŷ 1973 Ŵ (nuk lloaarlLeL sepse munaon perludha paraprake)
l Ŷ 1977 Ŷ (102ţ0/91ţ9) x 100 ƹ 111ţ0
l Ŷ 1978 Ŷ (109ţ9/102ţ0)x100 ƹ 107ţ7
l Ŷ 1979 Ŷ (126ţ1/109ţ9)x100 ƹ 114ţ7
l Ŷ 1980 Ŷ (113ţ2ť126ţ1)x100 ƹ 89ţ8
l Ŷ 1981 Ŷ (124ţ4/113ţ2)x100 ƹ 109ţ8
l Ŷ 1982 Ŷ (132ţ4ť124ţ4)x 100ƹ 106ţ3
lndekseL aareaaLe
1Ŧ 9erc[ell[a e prodhlmlL Le dlsa produkLeve lndusLrlale Le n[e deae
2Ŧ curla e cmlmeve me paklce per dlsa llo[e Le produkLeve ushqlmore
3Ŧ Carkulllml me paklce e shuml
Ŵ ndrvshlme relaLlve dhe rrlLml l shLlmlL Le dukurlve Le vro[Luara sLaLlsLlkore
Ŵ Llo[eL e lndekseve aareaaL
Ŵ 1Ŧ lndeksl l velllmlL flzlk Le prodhlmlL (eksporLlLţ lmporLlLţ qarkulllmlL)
Ŵ 2Ŧ lndeksl l cmlmeve Le produkLeve dhe sherblmeve
Ŵ 3Ŧ lndeksl l vleres se prodhlmlL
Ŵ 4Ŧ lndeksl l produkLlvlLeLlL
Ŵ 3Ŧ lndeksl l kosLos se [eLeses
Ŵ 6Ŧ lndeksl l Le ardhurave personale
lndekseL e velllmlL flzlk
V|tet Þatate roshe Cepe Domate
1 2 3 4 3
1983 32 080 13 330 14 270 13 790
1986 63 610 17 780 17 920 21 430
1987 38 730 9 420 14 420 20 630
1988 39 380 8 730 13 310 16 320
9rodhlml l produkLeve bu[qesore ne Lon
V|tet Þatate roshe Cepe Domate
1 2 3 4 3
1983 100ţ0 100ţ0 100ţ0 100ţ0
1986 122ţ1 133ţ2 123ţ6 133ţ4
1987 112ţ8 74ţ9 101ţ1 149ţ6
1988 114ţ0 63ţ3 108ţ7 118ţ3
100
0
1
-
6
6
V|tet Þatate roshe Cepe Domate
1 2 3 4 3
1983 64 000 248 000 34 000 72 000
1986 68 000 396 000 83 000 137 000
1987 222 000 829 000 362 000 308 000
1988 1 008 000 2 413 000 790 000 911 000
CmlmeL me paklce Le produkLeve bu[qesore ne n[e Lon
¯
¯
¯
¯
=
¦
¦
'
+

'

0 0
0 1
0 0
0 0
0
1
100
5 6
5 6
5 6
5 6
6
6
V|tet Þatate roshe Cepe Domate
1 2 3 4 3
1983 3 333Ŧ1 3 310Ŧ8 770Ŧ6 992Ŧ9
1986 4 071Ŧ0 4 409Ŧ4 967Ŧ7 1 343Ŧ0
1987 3 738Ŧ7 2 336Ŧ2 778Ŧ7 1 483Ŧ4
1988 3 800Ŧ3 2 170Ŧ0 837Ŧ3 1 173Ŧ0
5huma
6
8 407Ŧ4
10 991Ŧ1
8 339Ŧ0
7 982Ŧ8
vlera e produkLeve bu[qesoreţ ne mlllarde
lndeksl aareaaL arupor l prodhlmlL Le produkLeve bu[qesore ne vlLln 1986 ne krahaslm me
vlLln 1983 eshLeť 9rodhlml l kaLer produkLeve ne Lereslţ l lloaarlLur ne baze Le cmlmeve
Le vlLlL 1983ţ ne vlLln 1986 eshLe per 30ţ7Ʒ me l larLe se prodhlml l Lvre ne vlLln 1983
7 130 100
4 8407
1 10991
100
0 0
0 1
1
= - = - =
¯
¯
5 6
5 6
I
b
lneksl aareaaL per perludhen e dvLe vl[uese (1987)ţ l lloaarlLur ne baze Le cmlmeve Le vlLlL
baze (vlLl 1983) do Le lshLeŦ 9rodhlml l produkLeve bu[qesore ne Leresl per vlLln 1987ţ lloa
arlLur me cmlmeL baze Le vlLlL 1983ţ lshLe me l uleL se 0Ŧ6Ʒ se al l vlLlL 1983
4 99 100
4 8407
0 8359
100
0 0
0 2
2
= - = - =
¯
¯
5 6
5 6
I
b
lndeksl aareaaL l perludhes se LreLe vl[uese (1988)ţ l lloaarlLur ne baze Le cmlmeve Le perludh
es baze 1983ţ eshLe
9 94 100
4 8407
8 7982
100
0 0
0 2
2
= - = - =
¯
¯
5 6
5 6
I
b
lndeksl aareaaL l perludhes se LreLe vl[uese (1988)ţ l lloaarlLur ne baze Le cmlmeve Le perludh
es baze 1983ţ eshLe
www.valmirnuredini.tk
lndekse varaore aareaaLe
1 7 100
1 10991
0 8359
100
0 1
0 2
1
= - = - =
¯
¯
5 6
5 6
I
b
5 95 100
0 8359
8 7982
100
0 2
0 3
1
= - = - =
¯
¯
5 6
5 6
I
b
9er perludhen e dvLe lndeksl varaor aareaaL eshLe
9er perludhen e LreLe lndeksl varaor aareaaL eshLe
ne vlLln 1988ţ prodhlml l produkLeve Le anallzuara bu[qesore lshLe me l uleL per 4ţ3Ʒ
sesa velllml l aLvre produkLeve ne vlLln 1987Ŧ
9rodhlml l produkLeve Le anallzuara ne vlLln 1987ţ ne krahaslm me vlLln paraprakţ 1986
ţ lshLe me l uleL per 23ţ9Ʒ
www.valmirnuredini.tk
lndeksl l vleres
cmlmeL dhe vleren e dukurlse ne perludhen raporLuese ƹv1ţ
vleren dhe cmlmeL e perludhes baze me ƹ v0
100
0 0
1 1
0
1
- = =
¯
¯
¯
¯
5 6
5 6
J
J
I
;
baze 5eriudhe3 3e dukurise e Jlera 5 6 J =
0 0 0
ra54rtuese 5eriudhe3 3e dukurise e Jlera 5 6 J =
1 1 0
www.valmirnuredini.tk
eallzlml l produkLeve bu[qesore dhe cmlmeL me paklce ne osoveţ a[aLe perludhes
kohore 1983 Ŵ 1988
Þroduk
tet
(m|[e
ton)
Þroduktet e ea||zuara Cm|met ne kg
1983 1986 1987 1988 1983 1986 1987 1988
Co C1 C2 C3 90 91 92 93
1 2 3 4 3 6 7 8 9
9aLaLe 32 64 39 60 64 68 222 1 008
Croshe 13 18 10 9 248 396 829 2 413
Cepe 14 18 13 16 34 83 362 790
omaL
e 14 20 21 6 72 137 308 911
nese cdo produkL shumezoheL me cmlmeL adekuaLe Le perludhes se cakLuar naa Labela
9araprakeţ flLohen madhesl absoluLe qe paraqlLen ne Labelen vl[uese
www.valmirnuredini.tk
eallzlml l produkLeve bu[qesore dhe cmlmeL me paklce ne osoveţ a[aLe
perludhes kohore 1983 Ŵ 1988
Þroduk
tet
(m|[e
ton)
Þroduktet e ea||zuara
1983 1986 1987 1988
Co9o C191 C292 C393
1 2 3 4 3
9aLaLe 3 328 4 332 13 098 60 480
Croshe 3 224 10 728 8 290 21 733
Cepe 736 1 330 8 430 12 640
omaL
e
1 008 2 740 6 468 14 376
C[lLhse[
L
8 316 19 330 36 286 109 431
www.valmirnuredini.tk
lndekseL e vleres se produkLeve [ane
3 1817 100
3328
0480
100
393 100
3328
13098
100
8 130 100
3328
4352
100
0 0
3 3
3
0 0
2 2
2
0 0
1 1
1
= - = - =
= - = - =
= - = - =
5 6
5 6
I
5 6
5 6
I
5 6
5 6
I
J
J
J
Þer patate
Þer groshe
2 74 100
3224
21735
100
1 257 100
3224
8290
100
7 332 100
3224
10728
100
0 0
3 3
3
0 0
2 2
2
0 0
1 1
1
= - = - =
= - = - =
= - = - =
5 6
5 6
I
5 6
5 6
5 6
5 6
I
J
J
J
Þer qepe
0 144 100
1008
1457
100
7 41 100
1008
48
100
8 271 100
1008
2740
100
0 0
3 3
3
0 0
2 2
2
0 0
1 1
1
= - = - =
= - = - =
= - = - =
5 6
5 6
I
5 6
5 6
5 6
5 6
I
J
J
J
Þer domate
9 171 100
75
1240
100
0 1115 100
75
8430
100
8 271 100
1008
2740
100
0 0
3 3
3
0 0
2 2
2
0 0
1 1
1
= - = - =
= - = - =
= - = - =
5 6
5 6
I
5 6
5 6
5 6
5 6
I
J
J
J
www.valmirnuredini.tk
lndekseL e Cmlmeve
¯
¯
0 0
0
6 5
6 5
i
¯ 0
6 5
i
vlera e produkLeve e lloaarlLur ne perludhen baze e lloaarLur me cmlmeL
e perludhes raporLuese
¯ 0 0
6 5
vlera e produkLeve e lloaarlLur ne perludhen baze e lloaarLur me cmlmeL
e perludhes baze
www.valmirnuredini.tk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful