Okuma Kitaplarý Serisi -1 Temel Seviye 2

80 GÜNDE DEVRÝ ÂLEM
Jules Verne

Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Salih GÜN Ercan TAÞDEMÝR

Kapak ve Sayfa Tasarýmý Ayhan KARAKUÞ Murat ALTINDAÐ Turgay ABLAK

Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi ve Grafik

Resimleyen Mehmet SEVÝNÇ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright © Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim Araçlarý Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir.

Film Çýkýþ S.G.S.M.

ISBN: 978-9944-450-14-0 Basým Yeri ve Yýlý Çaðlayan A.Þ. Sarnýç Yolu Üzeri Nu. 7 GAZÝEMÝR-ÝZMÝR Tel: (0.232) 252 22 85 Kasým 2010 Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmla Kýlavuzu (2008) esas alýnmýþtýr. Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad. Haminne Çeþmesi Sok. Baran Ýþ Merkezi Nu. 13 34696 ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL P 198 .K. 81020 ACIBADEM-ÝSTANBUL telefon : (0.216) 522 09 00 (Pbx) fax : (0.216) 443 98 39

w w w. d i l s e t . c o m

3

YIL 1872. LONDRA’DA GÜZEL BÝR EV.

... BU EVDE PHILEAS FOGG YAÞIYOR. PHILEAS FOGG; TÝTÝZ, SOÐUKKANLI VE SOYLU BÝR ADAMDIR.

SAAT BEÞ BUÇUK TIRAÞINIZ ÝÇÝN SU GETÝRÝYORUM EFENDÝM.

4

UMARIM, SU ÇOK SICAK DEÐÝLDÝR.

BU SU ÝKÝ DERECE DAHA SICAK. EN AZ ÝKÝ DERECE DAHA SICAK PHILIP!

ABARTIYORSUN UZ, EFENDÝM.

AAAHH!

NE OLDU BAYIM?

EVET, SU ÇOK SICAK. ARTIK SENÝNLE ÇALIÞMAK ÝSTEMÝYORUM. BENÝ YAKMAK MI ÝSTÝYORSUN? SENÝ ÝÞTEN ÇIKARIYORUM.

ÇOK ÞÜKÜR SONUNDA KURTULUYORUM.

EFENDÝM, ÝYÝ BÝR ÝNSAN; AMA ÇOK TÝTÝZ. ONUNLA ÇALIÞMAK ÇOK ZOR. YENÝ HÝZMETÇÝYE ÜZÜLÜYORUM.

PHILIP’IN YERÝNE YENÝ BÝR HÝZMETÇÝ GELÝYOR. DEMEK ADIN JEAN PASSEPORTOUT... FRANSIZSIN, ÖYLE MÝ? BU ÝÞTE TECRÜBEN VAR MI?

5

TAMAM ANLIYORUM BAYIM. ÞÝMDÝ KULUBE GÝDÝYORUM. BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ VE FUTBOLCULUK GÝBÝ MESLEKLERDE TECRÜBEM VAR. 6 . BU ADAM ÇOK SOÐUKKANLI SAÐ OLUN EFENDÝM. DURUMU ÝYÝ GÖRÜNÜYOR. BU ÝÞ ÇOK GÜZEL. FAKAT BU MESLEKLERÝN KAZANCI ÇOK AZ. HEMEN ÝÞE BAÞLAYIN. PHILEAS FOGG’UN HOÞUNA GÝDÝYOR.ÞEYY. BU CEVAP. ONU ÝÞE ALIYOR. ÞARKICILIK. ONLARLA SOHBET EDÝYORUM. BEN REFORM KULÜBÜNÜN ÜYESÝYÝM. ORADA DOSTLARIMLA BULUÞUYOR. ÇOK TECRÜBEM YOK. BU BÝR HÝZMETÇÝ ELBÝSESÝ. ARTIK DAHA RAHAT YAÞAMAK ÝSTÝYORUM.

ERTESÝ GÜN HER ZAMANKÝ GÝBÝ. ELLÝ BEÞ BÝN STERLÝNÝ ÇALMAK CESARET ÝSTER. POLÝS. 7 . BENCE HIRSIZ DEÐÝL BU. GAZETEDE BANKA SOYGUNU HABERÝ VAR. POLÝS. . HIRSIZLAR MUTLAKA BÝR YER BULUR. HIRSIZI ARIYOR. BAY FOGG. ÝYÝ EÐLENCELER BAYIM. . HIRSIZI BULAN KÝÞÝYE ÝKÝ BÝN STERLÝN PARA ÖDÜLÜ VERÝYOR. BAZI ÝNSANLAR ÇOK RAHAT YAÞIYOR. DÜNYA ÇOK BÜYÜK. BEN KULÜBE GÝDÝYORUM. GÜNLÜK GAZETELERÝ OKUYOR VE DÜÞÜNÜYOR.

HAYIR. DOÐRU. 8 . ÜÇ AYDA TÜM DÜNYA DOLAÞILIR. SENÝNLE DÖRT BÝN STERLÝNE BAHSE GÝRÝYORUM. GAZETEDE ÖYLE YAZIYOR. SEKSEN GÜNDE MÜMKÜN BU. SOYLU BÝR ADAM. BU FÝKRÝNE KATILMIYORUM. HIRSIZIN KAÇMASI ÝMKÂNSIZ. DÜNYA ÇOK BÜYÜK. GÜNÜMÜZDE ÝNSANLAR ÇOK HIZLI HAREKET EDÝYOR.HIRSIZ. BU SÜREDE YOLCULUK MÜMKÜN DEÐÝL.

BU PARA SERVETÝMÝN YARISI. SENÝNLE YÝRMÝ BÝN STERLÝNE BAHSE GÝRÝYORUM. 9 . VAY CANINA! YÝRMÝ BÝN STERLÝN! NE YAPIYORUZ BEYLER? PHILEAS FOGG’UN ARKADAÞLARI BU CEVABA ÇOK ÞAÞIRIYOR.PHILEAS FOGG KARÞILIK VERÝYOR. UZUN SÜRE TEKRARLANIYOR BU SÖZLER. KABUL EDÝYORUZ.

TAM SEKSEN GÜN SONRA BAYLAR BENÝ ÝZLEYÝN. DÜNYA TURUNA ÇIKIYORUZ. BU GECE HEMEN YOLA ÇIKIYORUM. DÜNYA ÇOK BÜYÜK. EÞYALARI HAZIRLA. BAY PASSEPORTOUT. ACABA BAÞARIR MI? BU KADAR KISA SÜREDE MÜMKÜN DEÐÝL. BAY FOGG BAHSÝ KAZANAMAZ. 21 ARALIK CUMARTESÝ GÜNÜ SABAH SAAT 8.45’TE BURADAYIM. FOGG EVE VARIYOR. 10 .OFF! ÇOK ZOR.

YOL MASRAFLARI ÝÇÝN. BURADA TAM YÝRMÝ BÝN STERLÝN VAR. 11 .DÜNYA TURUNA MI ÇIKIYORUZ? EVET PASSEPARTOUT ÇABUK OL. DEMEK YÝRMÝ BÝN STERLÝN VAR. BU GECE HAREKET EDÝYORUZ. NEEE! DÜNYA TURU MU? DÜNYA TURU! DÜNYA TURU! AL ÞU PARALARI BÝR ÇANTAYA KOY.

SEKSEN GÜN SONRA TEKRAR BURADAYIZ. YOLCULUK SIRASINDA HER ÜLKEDEN VÝZE ALIRIM. 80 GÜNDE DÜNYA TURU HAKKINDA BÝR BAHÝS BU. SÝZE GÜVENÝYORUZ BAY FOGG. SONRA BUNU SÝZE GÖSTERÝRÝM. BÝZÝ UÐURLUYORLAR.KISA SÜRE ÝÇÝNDE BAY FOGG VE YARDIMCISI ÝSTASYONA VARIYORLAR. SEKÝZ KIRK BEÞTE TREN YOLA ÇIKIYOR. ÝÞTE ARKADAÞLARIM ORADALAR. 12 . SAAT. BÝLÝYOR MUSUN PASSEPARTOUT? ONLARLA ARAMIZDA BÝR BAHÝS VAR. BAHÝS MÝ? EVET.

FOGG BU BAHSÝ KAZANAMAZ. HERKES FARKLI ÞEYLER SÖYLÜYOR. BÝLÝYOR MUSUN? BENCE BAY FOGG BAHSÝ KAZANIR.BÜTÜN LONDRA BU HABERÝ KONUÞUYOR.. 13 . SON HABERLER... BAY PHILEAS FOGG 80 GÜNLÜK DÜNYA TURUNA ÇIKIYOR. BENCE DE KAYBEDER. BENCE KAZANIR. GAZETELER YAZIYOR.. BÖYLE BÝR DÜNYA TURU MÜMKÜN DEÐÝL. SEKSEN GÜNDE DÜNYA DOLAÞILMAZ. BENCE KAYBEDER.

SÝZ ÝNGÝLÝZSÝNÝZ DEÐÝL MÝ? EVET. BANKA HIRSIZI BU GEMÝDE OLABÝLÝR. AFFEDERSÝNÝZ BEYEFENDÝ. ZARÝF. BU ADAMLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER ELÝMDE. YOLCULAR KARAYA ÝNÝYOR. ÝNGÝLÝZ KONSOLOSLUÐU NEREDE ACABA? VÝZE ALMAK ÝSTÝYORUM. KÝBAR BÝR ADAM. DOÐRU.ÝNGÝLTERE. VE GEMÝ RIHTIMA YAKLAÞIYOR. BANKA HIRSIZI BURAYA GELÝRSE ELÝMDEN KAÇAMAZ. GEMÝ DEMÝR ATIYOR. BU ADAM UZUN BOYLU. ÝNGÝLÝZ VATANDAÞIYIM. TÜM DEDEKTÝFLERÝNE HABER GÖNDERÝR. HAYDÝ FÝX. 14 .

SÜVEYÞ'TEKÝ ÝNGÝLÝZ KONSOLOSLUÐUNA GÝDÝYOR. BENDEN NE ÝSTÝYORSUNUZ DEDEKTÝF? NEDEN ACELE EDÝYORSUN BAYIM? LÜTFEN ONU TUTUKLAYIN. FÝX KONSOLOSLUÐUN YERÝNÝ TARÝF EDÝYOR. BÝR BANKA HIRSIZINI TAKÝP EDÝYORUM. O ADAM BÝRAZ SONRA BURAYA GELÝYOR. 15 . TAMAM BEN ÞÝMDÝ GÝDÝYORUM ONA SÖYLERÝM. KENDÝSÝ KONSOLOSLUÐA GÝTMEK ZORUNDA. EFENDÝNE SÖYLE. ONUN YARDIMCISIYIM. FÝX ÝSE. DEVLET TARAFINDAN GÖREVLÝYÝM.TARÝFLER BU ADAMI GÖSTERÝYOR. PASSEPARTOUT GEMÝYE DÖNÜYOR. KONSOLOS BEY. KONSOLOS BEY NEREDE? ONUNLA GÖRÜÞMEK ÝSTÝYORUM! KONSOLOS BEY! BEN DEDEKTÝF FÝX. YOLA DEVAM ETMEK ÝÇÝN VÝZE GEREKÝYOR. BEN BU BEYÝN YANINDA ÇALIÞIYORUM.

BELGELER TAMAM. MERHABA KONSOLOS BEY. O SIRADA KONSOLOS. SÝZ BENÝ TANIMIYORSUNUZ KONSOLOS BEY. BAY FOGG'UN PASAPORTUNU ÝNCELÝYOR. BU BELGELER GERÇEÐÝ DEÐÝÞTÝRMEZ. 16 . RIHTIMDA GEZEN PASSEPARTOUT'U BULUYOR. HOÞ GELDÝNÝZ. BUYRUN BAYIM. ÝYÝ YOLCULUKLAR BAY FOGG. BAY PASSEPARTOUT NASILSINIZ? TEÞEKKÜR EDERÝM BAYIM.BÝRAZ SONRA BAY FOGG KONSOLOSLUÐA GELÝYOR. BEN BUNA ÝNANMIYORUM. ÝYÝYÝM. BENCE DÜRÜST VE GÜVENÝLÝR BÝR KÝÞÝ. BEN ÇOK ÜNLÜ BÝR DEDEKTÝFÝM. TEÞEKKÜRLER KONSOLOS BEY. O ADAM HIRSIZ DEÐÝL. BANKA HIRSIZI KESÝNLÝKLE BU ADAM. FÝX. TAMAM BELGELERÝNÝZ VE VÝZENÝZ HAZIR.

. DAHA SONRA YENÝDEN KONSOLOSLA KONUÞUYOR. VAY! DEMEK EFENDÝNÝZ ÇOK ZENGÝN BÝR ÝNSAN. TEKRAR TUTUKLAMA EMRÝ ÝSTÝYORUM. GEMÝDE BÝLE. PHÝLEAS FOGG. ASYA'YA GÝDÝYORUZ. YANIMIZDA ÇOK PARA VAR. ÖYLE MÝ? VAY… VAY… EVET.EFENDÝNÝZ VE SÝZ ÇOK ACELE EDÝYORSUNUZ. HAKKINDA BÝLGÝ TOPLUYOR. 17 . ÖYLE DEÐÝL MÝ? DOÐRU SÖYLÜYORSUNUZ. FÝX. PASSEPARTOUT ÝLE KONUÞUYOR. DÜNYAYI DOLAÞIYORUZ. YANLIÞ YAPIYORSUNUZ.. ARTIK ONLARI DAHA YAKINDAN TAKÝP EDÝYORUM.

SENÝ TEKRAR GÖRMEK NE GÜZEL.. SAÐ OLUN. VAY DOSTUM. BENÝ MUTLU EDÝYORSUNUZ. GÜVERTEDE BÝRAZ HAVA ALMAK ÝSTÝYORUM. 18 . BÝR HAFTA SONRA LONDRA’NIN BU BÝNASINA.DEMEK GEMÝYE BÝNÝYORSUNUZ.GARÝP BÝR TELGRAF GELÝYOR.. ÝNGÝLTERE’YE TUTUKLAMA EMRÝ ÝÇÝN TELGRAF GÖNDERÝYORUM. ONLARLA BÝRLÝKTE BÝNÝYORUM. EVET. DÜNYA NE KADAR KÜÇÜK.. . GEMÝ BOMBAY'A DOÐRU YOLA ÇIKIYOR.. YOLCULUK ÇOK ÝYÝ GEÇÝYOR. TELGRAFTA GEMÝNÝN ÝSMÝ VAR.

GEMÝ YOLCULUK SIRASINDA ÇEÞÝTLÝ LÝMANLARA UÐRUYOR. SAAT SEKÝZDE BENÝ ÝSTASYONDA BEKLE. VÝZE ALMAYA GÝDÝYORUM. PEKÝ 19 . O GÜNDEN SONRA DEDEKTÝF FÝX BÝLGÝ TOPLAMAK ÝÇÝN PASSEPARTOUT’LA SIK SIK BÝR ARAYA GELÝYOR. BÖYLECE ÝKÝ BÝN STERLÝN PARA ÖDÜLÜNÜ KAZANIRIM. SEN ALIÞVERÝÞE ÇIK.EFENDÝNÝZ NASIL? ONU HÝÇ GÖREMÝYORUM. ÜSTELÝK PROGRAMA GÖRE ÝKÝ GÜN ÝLERÝDEYÝZ. 20 EKÝM GÜNÜ HÝNDÝSTAN KIYILARI GÖRÜNÜYOR. BU BAHÝS ÝÇÝN BÝR BAÞARI SAYILIR… KUTLARIM… BOMBAY'A YAKLAÞIYORUZ. SONRA ORADA OLURUM. KENDÝ HÂLÝNDE BÝR ÝNSAN. ÝNSANLARIN ÝÇÝNE ÇOK FAZLA ÇIKMIYOR. POLÝS ÞEFÝNE YAKALAMA EMRÝNÝ SORAYIM. EN KISA ZAMANDA ONU YAKALARIM. O. BÝR SÜRE SONRA… PASSEPARTOUT ÇOK KISA BÝR SÜRE SONRA BOMBAY'A ULAÞIYORUZ.

HERHANGÝ BÝR TUTUKLAMA EMRÝ YOK. BU ARADA… PASSEPARTOUT ÜNLÜ MALEBANHÝLL TAPINAÐINI GEZÝYOR. YASAK. ADAM KIZIYOR. BIRAKIN. BIRAKIN BENÝ. HEMEN ONUNLA GÖRÜÞMEK ÝSTÝYORUM. YABANCI MISIN? O ZAMAN GÝRME. BÝRKAÇ SANÝYE SONRA… ÜZGÜNÜM BAY FÝX. 20 . AYAKKABILARINI AYAKKABILARLA DA ÇIKAR. YABANCILARA ÝZÝN YOK.ÞEF NEREDE? BEN ÝNGÝLÝZ DEDEKTÝF FÝX. DUYMUYOR MUSUN YABANCI? GÝT BURADAN. GÝRME.

BU OLAY ÝÞÝME YARAR BELKÝ. BAÞÜSTÜNE EFENDÝM. PASSEPARTOUT EFENDÝSÝNE HER ÞEYÝ ANLATIYOR.PASSEPARTOUT KIZGIN HÝNTLÝLERÝ DAÐITIYOR. BU DA BENÝM ÝÞÝME YARIYOR. BU ÜLKEDE MERAKLI OLMAK ÝYÝ DEÐÝL. HEMEN ÝSTASYONA GÝT VE KALKÜTA ÝÇÝN BÝLET AL. BENCE POLÝS ONU EN KISA ZAMANDA TUTUKLAR. ÇÜNKÜ PASSEPARTOUT OLAYLARA KARIÞIYOR. ONU DA EFENDÝSÝNÝ DE ADIM ADIM ÝZLÝYORUM. BÝRAZ SONRA ÝKÝSÝ DE YOLA ÇIKIYOR. 21 . HÝNTLÝLERLE KAVGA EDÝYOR. BÝR DAHA BÖYLE OLAYLARA KARIÞMA. TUTUN! YABANCIYI TUTUN.

ORADA TREN YOLU TEKRAR BAÞLIYOR. ÇOK GÜZEL GENERAL. HEMEN DÖNÜYOR. KENDÝSÝ ÇOK CESUR BÝR ÝNSAN. ORADA TEKRAR TRENE BÝNERSÝNÝZ. 22 . AZ ÝLERÝDE BÝR FÝL VAR. BAYIM. SAHÝBÝ ONU SATMAK ÝSTÝYOR. SEN ÇEVREYE BÝR GÖZ AT. BU YOLCULUK ÝÇÝN ÝÞE YARAR BÝR ARAÇ BUL. BU ARADA SANA GENERAL SÝR FRANCIS CROMARTY'YÝ TANITMAK ÝSTÝYORUM. MEMNUN OLDUM. TAMAM ÇOK ÝYÝ. AMA… TREN NÝÇÝN DURUYOR ACABA? DEMÝRYOLU BURADA SONA ERÝYOR. ÝÞTE FÝLÝN SAHÝBÝ.ERTESÝ GÜNÜ KAHRAMANLARIMIZ YOLLARINA DEVAM EDÝYOR. FÝLÝ BÝZE SATMAK ÝSTÝYOR. PASSEPARTOUT. ALLAHABAD'A KADAR ELLÝ KÝLOMETRE YOLUNUZ VAR. BÝZÝMLE GELMEK ÝSTÝYOR.

HÝZMETÝNÝZE HAZIRIM. ERTESÝ GÜN TEKRAR YOLA ÇIKIYORLAR. SONRA DOSTLAR AKÞAM OLUYOR. PEKÝ. O SÝZE YOLCULUK SIRASINDA YARDIMCI OLUR. ÇEVREDEN GARÝP SESLER GELÝYOR. KAMP KURMAK GEREKÝYOR. BENÝM ADIM MAHUT. 23 . HEP BÝRLÝKTE ORMANDA KAMP KURUYORLAR. FÝLÝ NÝÇÝN DURDURUYORSUN? SUSUN. YANINDA "MAHUT"U HEDÝYE EDÝYORUM.SANA BÝN STERLÝN VERÝYORUM. BEN BU FÝLÝN SÜRÜCÜSÜYÜM. FÝL SÝZÝN ARTIK.

PHÝLEAS FOGG VE ARKADAÞLARI HEMEN FÝLÝN YANINDAN AYRILIYORLAR. BU KADINI NASIL KURTARIRIZ? BAKIN! ADAMLAR. KADIN BU TAPINAÐIN ÝÇÝNDE SAHÝP. KURBAN TÖRENÝ ORADA. BENCE BU BÝR KURBAN TÖRENÝ. BU. TÖRELERE GÖRE KOCASIYLA BÝRLÝKTE GÖMÜLÜYOR. 24 . SABAH SAATLERÝNDE. SUÇU YOK. DUL BÝR KADIN. BU ÇOK KÖTÜ BÝR TÖRE. SEVGÝLÝ DOSTLARIM. BU KADINI KURTARMAK GEREKÝYOR. SÝZÝNLE BÝRLÝKTEYÝM BAY FOGG. PROGRAMA GÖRE ON ÝKÝ SAAT ÝLERÝDEYÝZ. ZAVALLI KADIN. DUVARA BÝR DELÝK AÇARIZ. OLANLARI ÝZLÝYORLAR. YAKINLARDA BÝR TAPINAK VAR. AMA KAPIDA NÖBETÇÝLER VAR. BÝR KADINI ZORLA GÖTÜRÜYORLAR.

OLAMAZ! ZAVALLI KADINA YARDIM EDEMÝYORUM. NE YAZIK KÝ. PASSEPARTOUT'UN AKLINA ÝLGÝNÇ BÝR FÝKÝR GELÝYOR. NÖBETÇÝLER YÜZÜNDEN DUVARI DELEMÝYORLAR. BU ARADA YARDIMCINIZ ORTADA YOK. BIÇAKLARIMIZLA BU ÝÞÝ BAÞARIRIZ BAY FOGG. DUVARI DELMEK KOLAY. PASSEPARTOUT. 25 . KAFASINDAKÝ PLANI UYGULUYOR. BAY FOGG… KADINI KURTARMAK ÇOK ZOR. EVET. DÝKKAT EDÝN ARKADAÞLAR! NÖBETÇÝLER GELÝYOR. ÇOK ÜZGÜNÜM.SESSÝZCE O ESKÝ BÝNAYA YAKLAÞIYORLAR. ÞANSIMIZ VAR. ÇÜNKÜ DUVAR TOPRAKTAN. DÝKKATLÝ OLUN.

ZAMANIMIZ ÇOK AZ. AL SANA MAYMUN! ÇABUK OLUN. 26 .SABAH TÖREN SIRASINDA ANÝDEN PASSEPARTOUT ORTAYA ÇIKIYOR.

BAYLAR HEMEN BURADAN KAÇIYORUZ. PASSEPARTOUT! ÇOK ENDÝÞELENDÝM. KOÞUN! YABANCILARI DA KADINI DA YAKALAYIN! 27 . ÇABUK. SAHÝP! FÝLÝN YANINA GÝDÝYORUZ! YABANCI BÝZÝMLE ALAY EDÝYOR.

ORMANDAN ÇIKAMAZLAR! KURBANLARIMIZ ÇOÐALIYOR! HÝNTLÝLER YANILIYORLAR. 28 . BURADA MOLA VERÝYORUZ. VE SABAH OLUYOR. AYAKLARIM AÐRIYOR GENERAL. SAHÝP! ARTIK BÝZÝ TAKÝP ETMÝYORLAR.

ÇOK SAÐ OLUN. SÝZE VE HÝZMETÇÝNÝZE ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUM.HANIMEFENDÝ! ADINIZ NE? AOUDA. BRAHMAN’LAR KURBANLARINDAN KOLAY KOLAY VAZGEÇMEZLER. BAYIM! ÇOK TEÞEKKÜRLER BAYIM. HÝNDÝSTAN'DA YAÞAYAMAZ. 29 . BAYIM. ÖYLEYSE BAYAN AOUDA'YI DA YANIMIZDA GÖTÜRÜYORUZ. DEMÝR YOLUNA ULAÞIYORLAR. ONU ÖLDÜRÜRLER. SAÐ OLUN. ARTIK BU KADIN. BU ÜLKENÝN TÖRELERÝNÝ ÝYÝ BÝLÝYORUM BAY FOGG. SANA BU FÝLÝ HEDÝYE EDÝYORUM.

ASKERLERÝM BENÝ ORADA BEKLÝYOR. BEN BENARES'TE ÝNERÝM. BAY FOGG. YOLCULUK ÇOK RAHAT GEÇÝYOR VE BENARES'TE GENERAL CROMARTY TRENDEN ÝNÝYOR. TEMENNÝM BU. KALKÜTA TRENÝ BURADA... 30 . UMARIM DÜNYAYI VAKTÝNDE DOLAÞIR VE BAHSÝ KAZANIRSIN BAY FOGG. SAÐ OLUN GENERAL.YARIM SAAT SONRA. SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU… ÇILGIN BUNLAR. HOÞÇA KAL DOSTUM. SÝZE DE ÝYÝ ÞANSLAR. TANIÞTIÐIMIZA MEMNUN OLDUM BAY FOGG.

BÝR DAKÝKA BAYLAR.. SONUNDA BURADALAR. EN KISA ZAMANDA BU GÝZEMLÝ HIRSIZI YAKALARIM. DOSTLARIMIZ BÝR ÞEYÝN FARKINDA DEÐÝLLER.. ÖYLE SANIYORUM KÝ KALKÜTA'DA BAÞARILI OLURUM. BENÝ TAKÝP EDÝN. KALKÜTA'YA YAKLAÞIYORUZ DOSTUM.. DEÐÝL MÝ? SÝZÝ VE YARDIMCINIZI TUTUKLUYORUM BAY FOGG. NE VAR? 31 .. SÝZ BAY PHÝLEAS FOGG’SUNUZ.UZUN BÝR YOLCULUKTAN SONRA. ELÝNE GEÇEN ÝLK FIRSATTA. NÝÇÝN? NEEE? NE DEMEK BU? EVET. ONLARI SÜREKLÝ BÝRÝSÝ TAKÝP EDÝYOR.

YA CEZANIZI ÖDERSÝNÝZ. SUÇUMUZ NE? YA ÝÇERÝ GÝRERSÝNÝZ. HÂLBUKÝ BÜTÜN BUNLAR DEDEKTÝF FÝX'ÝN BÝR OYUNU. ÝNGÝLTERE HÜKÜMETÝ ONU ÝSTER. SUÇLUSUNUZ BEYLER. 32 .YOLCULUÐUN TAM ORTASINDALAR. DOSTLARIM. BÝLÝYOR MUSUNUZ BAYIM? BAHSÝ KAYBEDÝYORUZ. BAHÝS TEHLÝKEYE GÝRÝYOR. BENCE BÝRAZDAN TUTUKLANIR.. HA… ÖDÜLÜ DE ALIRIM. SÝZÝ ONUN ÝÇÝN TUTUKLUYORLAR. BAY FOGG ÇOK ZOR DURUMDA. BEN DE ÇOK ÜNLÜ BÝR DEDEKTÝF OLURUM. BENÝ BRAHMAN'LARDAN KURTARDINIZ. CEZAMIZ NEDÝR? TAPINAKTA KAVGA ÇIKARMIÞSINIZ. FÝX. BÝLÝYORUM. SONUNDA SAVCININ KARÞISINA ÇIKIYORLAR. HA… HA.. HÝÇ KÝMSE BUNUN FARKINDA DEÐÝL. ONLARIN VAKTÝNÝ ÇALIYOR.

SONRA HONG KONG'A GÝTMEK ÝÇÝN HAZIRLANIYORLAR. YOKSA BU KÝBAR SERSERÝYÝ DE. BEN DE GEMÝYE BÝNÝYORUM. 33 . ONU HONG KONG'TA TUTUKLAMAM GEREKÝYOR. ONLARI BÝR GÜN MUTLAKA YAKALARIM.FOGG CEZAYI ÖDÜYOR. SÝZE BORCUMU NASIL ÖDERÝM. HÝÇ ÖNEMLÝ DEÐÝL AOUDA. BAY FOGG? BENÝ BRAHMAN’LARIN ELÝNDEN KURTARDINIZ. ADAMLAR YÝNE KURTULUYORLAR. ÖMRÜMÜN FIRSATINI DA KAÇIRIRIM. TUTUKLAMA EMRÝ NEREDE KALDI? HONG KONG’A ULAÞIR UMARIM. DEDEKTÝF FÝX DE ONLARLA AYNI GEMÝYE BÝNÝYOR.

O GÜNDEN SONRA PASSEPARTOUT ÝLE DEDEKTÝF FÝX ÇOK ÝYÝ ARKADAÞ OLUYORLAR. SÝZ! YOKSA SÝZ DE MÝ DÜNYAYI DOLAÞIYORSUNUZ BAYIM? YOK CANIM. HONG KONG'A GÝDÝYORUM. DEDEKTÝF FÝX SÜREKLÝ BAY FOGG'U TAKÝP EDÝYOR. 34 . HIMMM. PASSEPARTOUT NEREDE ACABA? DOSTUM PASSEPARTOUT! SÝZ DE MÝ BU GEMÝDESÝNÝZ? BU ÝÞE ÇOK ÞAÞIRIYORUM DOÐRUSU. YA EFENDÝNÝZ NASIL? ORTALARDA GÖRÜNMÜYOR. SAÐ OLUN. KEYFÝ NASIL? SAÐLIÐI YERÝNDE.GALÝBA HEMEN HAREKETE GEÇMEM GEREKÝYOR. BAY FÝX ÇOK ACAYÝP BÝR ADAM.

EYVAH FIRTINA! FIRTINA BÝZÝ ÇOK GECÝKTÝRÝYOR.AKÞAMÜZERÝ BÜYÜK BÝR FIRTINA KOPUYOR. ÖNCE JAPONYA'YA SONRA DA AMERÝKA'YA GÝDÝYORUZ PASSEPARTOUT. BENÝ DENÝZ TUTUYOR BAYIM. 35 . SEN NE YAPIYORSUN ORADA? FIRTINADA.

BAYIM! ÇOK ÝYÝSÝNÝZ! 36 . BENÝ AKRABALARIMIN EVÝNE KADAR GÖTÜRÜR MÜSÜNÜZ? NE YAZIK KÝ BU ADRESTEKÝ AÝLE ÞÝMDÝ BURADA OTURMUYOR. ÇOK SAÐ OLUN.NÝHAYET FIRTINA DÝNÝYOR. AMAN ALLAH’IM! ÞÝMDÝ BEN NE YAPARIM? HÝÇ ÜZÜLME AOUDA. HONGKONG'TAYIZ. EVET. GÜNÜN BÝRÝNDE MUTLAKA AKRABALARINA KAVUÞURSUN. GEMÝ HIZLANIYOR. AVRUPA'YA KADAR BÝZÝMLE GELÝRSÝN. ÇOK ÝYÝ BAY FOGG. ÝKÝ GÜN SONRA… ALLAH’A ÞÜKÜR.

ÞÝMDÝ GÖRÜRSÜNÜZ SÝZ. GEL DOSTUM.AYNI ANDA… POSSEPARTOUT BURADA. HÝZMETÇÝSÝNÝ BEKLER. BERABER BÝR ÞEYLER ÝÇELÝM. PHÝLEAS FOGG. FÝX. PASSEPARTOUT SAF BÝR ÝNSAN. DOSTUM PASSEPARTOUT! DÜNYA NE KADAR KÜÇÜK! HONG KONG NE KADAR KÜÇÜK BÝR ÞEHÝR BAY FÝX. SONRA BURADA KALIR. GEMÝNÝN HAREKET SAATÝNÝ BÝLMEZ. FÝX. BEN DE ONU KOLAYCA TUTUKLARIM. BU SIRADA GEMÝYÝ KAÇIRIR. SEN BENÝM MÝSAFÝRÝMSÝN. HA! HA! HA! 37 . PASSEPARTOUT'UN FÝNCANINA ETKÝLÝ BÝR UYKU ÝLACI KOYUYOR. BU SIRADA TUTUKLAMA EMRÝ GELÝR. PASSEPARTOUT'A TUZAK KURMAK ÝSTÝYOR.

UYKU ÝLACININ ETKÝSÝ GEÇÝYOR BU ADAM BENDEN KAÇAMAZ. PASSAPARTOUT’A NE OLDU? GALÝBA GEMÝMÝZ HAREKET EDÝYOR. 38 . GEMÝYÝ TAKÝP EDÝYORUZ.ANLAMIYORUM. OLAMAZ. HEMEN BÝR SANDAL KÝRALIYORUM. BAHSÝ KAYBETMEK ÝSTEMÝYORUM. ÖDÜLÜ KAÇIRMAK NÝYETÝNDE DEÐÝLÝM. PASSEPARTOUT YAVAÞ YAVAÞ UYANIYOR. GEMÝYÝ KAÇIRIYORUM.

AMA PASSEPARTOUT JAPONYA’YA ÝNDÝÐÝNDE BÝRDEN.. BAY FOGG GEMÝDE YOK. BAYIM 39 . PASSEPARTOUT. BAY FOGG.. JAPONYA’YA YOKOHAMA’YA VARIYOR. ÞÝMDÝ EFENDÝM GEMÝDEDÝR. O SERSEM DEDEKTÝFÝN YÜZÜNDEN BAHSÝ KAYBETMEK ÜZERE..GEMÝYE YETÝÞMEK ÝÇÝN ACELE EDÝYOR. GEMÝ.

40 . GÜNLER SONRA SAN FRANCÝSCO’YA VARIYORLAR. ANCAK ÝNATÇI FÝX. ÇÜNKÜ BU ÜLKEDE ÝNGÝLÝZ YASALARI GEÇERLÝ DEÐÝL. GERÝYE YALNIZCA ÝNGÝLTERE’YE GÝTMEK KALIYOR. PASSAPERTOUT FÝX’ÝN YAPTIKLARINI ANLATIYOR. ÇOK AZ ZAMANIMIZ VAR PASSEPARTOUT.BAY FOGG VE HÝZMETÇÝSÝ BÝRBÝRÝNE KAVUÞUYOR. GEÇ KALMIYORUZ DEÐÝL MÝ? NEW YORK’A KADAR UZUN BÝR YOLUMUZ VAR. HMM! ARTIK TUTUKLAMA EMRÝ DE ÝÞE YARAMAZ. KAHRAMANLARIMIZIN GEMÝSÝNE BÝNÝYOR.

ÝKÝ GÜN SONRA KALKIYOR. BÝRKAÇ SAAT SONRA… KAPTAN. BÝZÝ LÝVERPOOL’A KADAR GÖTÜRÜR MÜSÜNÜZ? SÝZE SEKÝZ BÝN DOLAR VERÝRÝM.KAHRAMANLARIMIZ NÝHAYET LÝMANA YAKLAÞIYORLAR. ONU ÇOK KISA ZAMANDA YAKALARIM. 41 . LÝVERPOOL’A VARIYORLAR. AVRUPA'YA GEMÝ VAR MI? VAR BAYIM. BU BENÝM ÝÇÝN ÝYÝ BÝR FÝKÝR. ÝNGÝLTERE'DE BU ADAMI BEKLERÝM. BAYIM. SEKÝZ BÝN DOLARA SENÝ DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA BÝLE GÖTÜRÜRÜM.

KAHRAMANLARIMIZ ÇOK UÐRAÞIYOR. AMA AYNI GÜN… BENÝ BAÐIÞLAYIN BAYIM. DEMEK ÖYLE HA! 42 . ZAVALLI ADAM ARTIK BAHSÝ KAZANAMAZ. AMA YÝNE DE BAY FOGG. NE? BAÐIÞLAYIN DOSTUM. SAYGILARIMLA… ÝÞTE AL SANA YARAMAZ HAFÝYE. GERÇEK BANKA HIRSIZI SÝZ DEÐÝLSÝNÝZ. YOLCULUK BURADA SONA ERÝYOR. SÝZ SERBESTSÝNÝZ. YÝNE MÝ SÝZ? BÜTÜN SERVETÝNÝ DE KAYBEDÝYOR. BU SABAH POLÝSLER GERÇEK HIRSIZI TUTUKLADI. TUTUKLANIYOR.

GALÝBA ÞÝMDÝ ANLIYORUM. SONRA BATIYA GÝDÝYORUZ. BAHSÝ KAZANMAK ÝSTÝYORUM. BU NASIL OLUR? BÝR DAKÝKA. PASSEPARTOUT. BAYIM! KÖÞEDEKÝ DÜKKÂNDA TAKVÝM VAR.ÝLK TRENLE LONDRA'YA GÝDÝYORUZ. HEY ARABACI! ÇABUK ÝSTASYONA! PHÝLÝEAS FOGG VE ARKADAÞLARI YENÝDEN YOLA KOYULUYORLAR. BÖYLECE BÝR GÜN KAZANIYORUZ. DÜNYA TURUNA DOÐUDAN BAÞLIYORUZ. BEÞ DAKÝKALIK KAYBIMIZ VAR! ÇOK KÖTÜ… BAHSÝ KAYBEDÝYORUM! AMA BAY FOGG'UN EVÝNE VARIYORLAR… HEY. TAM BÝR GÜN ÖNCE GERÝ DÖNDÜK. HIMMM! 43 .

44 . BAYLAR! BÝR DAKÝKA SONRA BAY FOGG BAHSÝ KAYBEDÝYOR! BURADAYIM BAYLAR! OLAMAZ! BAHSÝ KAZANDI! EVET BAYLAR. ÝKÝ GÜN SONRA BU BAYANLA EVLENÝYORUZ. PHÝLEAS FOGG ÇOK MUTLU. BEN 80 GÜN SONRA BURADAYIM.VE ERTESÝ GÜN FOGG TAM SÖZ VERDÝÐÝ VAKÝTTE.. ZAFER BENÝM. BU BAYANIN ADI AOUDA. KENDÝSÝ HÝNDÝSTANLI.. O ÝYÝ BÝR AÝLE KURUYOR.

Tren. Phileas Fogg.SORULAR 1. Jean Passeportout'nun asýl mesleði nedir? A) Bahçývan B) Beden eðitimi öðretmeni C) Hizmetçi D) Ressam B) Onun yolculuðuna mani olmak istiyor. C) Tüm dünyayý gezmek istiyor. 80 Günde Devri Âlem serüveni kaç yýlýnda gerçek leþiyor? A) 1778 B) 1978 C) 1872 D) 1881 7. 45 . C) Onu bir banka soyguncusu zannediyor onu tutuklamak istiyor ve 2000 sterlin para ödülünü almak istiyor. C) Kibirli ve sinirli birisi D) Komik ve güler yüzlü birisi.000 sterlin D) 200 sterlin 8. D) Uzak Doðu'da ticaret yapmak istiyor. Londra'dan saat kaçta kalkýyor? A) 6:45 B) 8:45 C) 7:45 D) 9:45 10. Jean Passeportout'nun milliyeti nedir? A) Ýngiliz B) Ýtalyan C) Alman D) Fransýz 2. B) Hizmetçi dikkatsiz çalýþýyor. 9. C) Hizmetçi maaþýný beðenmiyor. Phileas Fogg kaç sterlin karþýlýðýnda bahse giriyor? A) 20. Phileas Fogg hizmetçisini neden kovuyor? A) Hizmetçi iþini sevmiyor. B) Titiz. 4. 3. 80 Günde Devri Âlem serüveni nerede baþlýyor? A) Roma'da B) Paris'te C) Londra'da D) Bombay'da 6. soðukkanlý ve soylu bir kiþi. niçin 80 günde dünya turuna çýkýyor? A) Seyahat etmeyi çok seviyor. B) Arkadaþlarýyla bahse giriyor. Dedektif Fix. D) Onu öldürmek istiyor. 5. neden Phileas Fogg'u takip ediyor? A) Çünkü onunla dünya turuna katýlmak istiyor.000 sterlin B) 2000 sterlin C) 10. Phileas Fogg nasýl birisi? A) Kaba ve küstah birisi. D) Hizmetçi daha iyi bir iþ buluyor.

filleri çok seviyor. C) Kalküta'ya giderken otobüsü kaçýrýyorlar. 20. yolda uyuduðu için istasyonu kaçýrýyorlar. B) Ýtalyan konsolosluðuna baþvuruyor. Londra’ya bir gün sonra varýyor. Passeportout. D e d e k t i f F i x i l k o l a r a k h a n g i k o n s o l o s l u ð a baþvuruyor? A) Fransýz konsolosluðuna baþvuruyor. Dedektif Fix kimden tutuklama emri çýkarmasýný istiyor? A) Emniyet müdüründen B) Konsolostan C) Polis þefinden D) Komserden 17. Phileas Fogg. Dedektif Fix tutuklama emrinin gönderilmesi için nereye telgraf çekiyor? A) Hindistan'a B) Fransa'ya C) Mýsýr'a D) Ýngiltere'ye 18. Phileas Fogg ve Passeportout Hong Kong’tan sonra nereye gidiyorlar? A) Hindistan’a B) Amerika’ya C) Japonya’ya D) Avrupa’ya 14. 46 . D) Çünkü tren. Liverpool’da treni kaçýrýyor. C) Çünkü Fogg. 16. Brahmanlarýn elinden kurtardýklarý için C) Ormanda.SORULAR 11. Brahmanlara saldýrdýklarý için D) Tapýnakta kavga çýkardýklarý için 13. D) Phileas Fogg. Hintlilerle nerede kavga ediyor? A) Kalküta'da B) Bombay'da C) Yeni Delhi'de D) Haydarabad'ta 19. D) Süveyþ'teki Ýngiliz konsolosluðuna baþvuruyor. bahsi kaybettiðini zannediyor. Phileas Fogg ve Passeportout Kalküta’da niçin tutuklanýyorlar? A) Bir bankayý soymakla suçlandýklarý için B) Auoda adlý kadýný. Liverpool’da tutuklanýyor. Kalküta'ya niçin fil üzerinde gitmek zorunda kalý yorlar? A) Çünkü Phileas Fogg. Kalküta yolculuðunda Phileas Fogg ile Passeportout'ya kim eþlik ediyor? A) Dedektif Fix B) Polis þefi C) General Sir Francis Cromarty D) Baþkonsolos 12. B) Çünkü Fogg. B) Çünkü bindikleri tren. neden son anda söz verdiði yere gidi yor ve 80 günde dünya turunu tamamlýyor? A) Çünkü Fogg. yolda bozuluyor. C) Mýsýr konsolosluðuna baþvuruyor. Phileas Fogg niçin Liverpool’da tutuklanýyor? A) Onu banka soyguncusu zannettikleri için B) Auoda’yý Hindistan’dan kaçýrdýðý için C) Tapýnakta kavga çýkardýklarý için D) Ormanda Brahmanlara saldýrdýklarý için 15.

to stop : towards. to overcome. peculiar. case : wall : shop. government : to be careful : to calm down. to seek. to come back : widow. correct. to take out. carter. neighbourhood : to get something out. means to look for. to put out : to increase : Thank God! Thank Heaven! Thank goodness! dedektif delik açmak demir atmak demiryolu deniz tutmak derece devlet dikkatli olmak dinmek doðru doðu dolaþmak dost dönmek dul durdurmak durum duvar dükkân dünya dünya turu dürüst düþünmek D : detective : to make a hole. environment. to hole : to anchor : railway : to get seasick : degree : state. curious to hurry up. cartwright vehicle. no longer. to achieve west Physical education to wait for document knife to leave ticket knowledge.SÖZLÜKÇE abartmak acaba acayip acele etmek adam adres affedersiniz aðrýmak aile akraba akþam yemeði akþamüzeri alay etmek alýþveriþ aniden arabacý araç aramak arkadaþ artýk asker aslan ayak ayakkabý baðýþlamak bahse girmek banka baþarý baþarmak batý beden eðitimi beklemek belge býçak býrakmak bilet bilgi bilgi toplamak borç borç vermek bulmak buluþmak buyrun : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : A to exaggerate I wonder. widower : to stop : situation. tour round the world : honest. to lay down bank success. right : East : to walk around : friend : to return. any longer. to hurry up to work. information to collect information. condition. to hurt family relative dinner in the evening to mock. store : The World : world tour. achievement to succeed. I wonder whether strange. to study to steal bag. briefcase surrounding. to obtain knowledge debt. to laugh at shopping suddenly coachman. loan to lend. frank : to think 47 . to slot. to cease. to come along man address Excuse me to ache. to turn. odd. no more soldier lion foot shoe B to forgive. to search friend anymore. to loan to find to meet here you are cesaret cesur cevap cevap vermek ceza cumartesi : : : : : : C courage brave answer to answer punishment Saturday çabuk olmak çalýþmak çalmak çanta çevre çýkarmak çoðalmak çok þükür : : : : : Ç to be quick. to make fun of . to save to bet.

to take in air. strange. any hýrsýz : thief. to escape : woman : head : to encamp. whichever. employee. to take off hava almak : to breath fresh air. to depart. to wish : work. to pitch a camp : land. to trust in : deck kabul etmek kaçmak kadýn kafa kamp kurmak kara karþýlýk vermek H haber : news. official : to show : to take something to. servant. burglar hýzlý : fast. distinctive. in use : ship : real : to bring : mysterious : clerk. message haber göndermek: to send message. investigator. current. inspector hâlbuki : however. officer. fun : dress. to get married : oh. chance : storm : idea. housemaid hoþ geldin : Welcome hükümet : government içmek ilginç imkânsýz inanmak incelemek inmek istasyon istemek iþ iyi yolculuklar izlemek Ý to drink interesting impossible to believe in to investigate to get off. influential.SÖZLÜKÇE E eðlence elbise endiþelenmek ertesi gün eþya etkili evlenmek eyvah : entertainment. diary : to rely on. efficient : to marry. belongings. amusement. I think : curious. immediately herhangi : whatever. to be worried. opinion : elephant : cup G galiba garip gazete gecikmek geç kalmak geçerli gemi gerçek getirmek gizemli görevli göstermek götürmek günlük güvenmek güverte : probably. to take a walk to get some fresh air hazýrlamak : to prepare. clothes : to worry. to be anxious : the following day. to receive : to run away. black : to respond. several : opportunity. to answer back 48 . speedy hizmetçi : maid. my God! F farklý fýrsat fýrtýna fikir fil fincan : different. the next day : luggage. to take away : daily. to make ready. robber. occupation. Mrs. property : effective. dear! oh. to send goodnews hafiye : detective. job : Have a nice voyage! : to watch. odd : newspaper : to be late : to be late : valid. to follow : : : : : : : : K : to accept. at once. to ask something to. to pack hediye etmek : to give as a gift hemen : right away. to get out of station to want. Miss hareket etmek : to move. whereas hanýmefendi : madam.

bewildered. hot. program R : comfort. stupefied vagrant. regard free capital. shore. husband. earning. government attorney respect. speech. seaside : angry. to talk : to run : to put : sacrifice : to save. very big. sound quietly. career guest. naive. large. watcher 49 . prize teacher life P money passport police. profession. joy : coast. warder. esteem. exactly : pleasure. certainly happy possible olay orada orman oyun öbür ödemek ödül öðretmen ömür para pasaport polis program rahat rýhtým saat sabah saf sað ol sandal satmak savcý saygý serbest sermaye sersem serseri servet ses sessizce sýcak soðukkanlý sohbet etmek sonunda sormak soygun soylu söz : : : : : : : : : : : : : O event. to talk at last. stunned. peace and quiet : wharf. incident there forest. to be saved : to celebrate. jungle game. sheer thank you rowboat to sell state's attorney. annoyed : to get angry : polite : to rent. trick Ö the other to pay award. reward. income : to earn. quay : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : S clock. bandit wealth voice. absolutely. comfortable. eventually to ask robbery noble word. policeman programme. warm cool. visitor to have breaktime surely. furious. to win : certainly. expenditure to be pleased job. great : consulate. eventually : intention. silently. easy. to retrieve : to lose : profit. to hire : huge. rascal. to resque : to be resqued. fight : to meet. to agree with : quarrel. to participate in. hour morning pure. harbour : please M expense. advantage. promise liman lütfen masraf memnun olmak meslek misafir mola vermek mutlaka mutlu mümkün : : : : : : : : nihayet niyet nöbetçi N : at last. watch. calm to converse. consulate building : to speak. to chat. to congratulate L : port. wealth confused. purpose : watcherman.SÖZLÜKÇE katýlmak kavga kavuþmak kaybetmek kazanç kazanmak kesinlikle keyif kýyý kýzgýn kýzmak kibar kiralamak koca konsolosluk konuþmak koþmak koymak kurban kurtarmak kurtulmak kutlamak : to join.

to come round to see somebody off. furthermore. to come over. all right to introduce temple description. to hire arrest warrant to arrest to set up. voyager : voyage. to be amazed chief city T calendar complete. to catch : to set out : passenger. to carry out sleeping tablet. luck singer to be surprised to be astonished.SÖZLÜKÇE suçlu susmak sürekli sürücü : guilty. criminal : to be quiet. prohibiton. besides : member : sorry. travel. sad. to get visa takvim tamam tanýtmak tapýnak tarif tecrübe tekrarlamak telgraf temenni etmek teþekkür etmek týraþ titiz toprak töre tören tren tutmak tutuklama emri tutuklamak tuzak kurmak : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Y yabancý yaklaþmak yakmak yanýlmak yanlýþ yaramaz yardýmcý yasa yasak yaþamak yetiþmek yola çýkmak yolcu yolculuk : stranger. to send off I hope to apply. soil. haircut. rigorous earth. to get : citizen : to give up : to receive visa. definition. shaving meticulous. constant : driver Þ chance. fussy. land customs. mistake. inhibition : to live : to reach. foreign. picky. foreigner : to approach. to desire. to come close : to fire : to make a mistake : error. sleeping draught tall Ü ülke ünlü üstelik üye üzgün üzülmek : country : famous : moreover. graceful : poor 50 . mischievous : assistant. journey uðramak uðurlamak umarým uygulamak uyku ilacý uzun boy : : : : : : Z zafer zaman zarif zavallý : victory : time : elegant. helper : law : forbidden. wrong : naughty. recipe experience to repeat telegram to wish. traveller. fortune. upset : to be sorry þans þarkýcý þaþýrmak : : : þef þehir : : V varmak vatandaþ vazgeçmek vize almak : to reach. to arrive at. to lay a trap U to stop by. wish to thank shave. convention ceremony train to engage. to be silent : permanent.

Bu kitapta. isteklerine ve yaþ seviyelerine uygun olarak hazýrlanmýþtýr. 2.SEKSEN GÜNDE DEVRÝ ÂLEM 1. 4. Türkçenin temel dil bilgisi yapýlarý esas alýnmýþtýr. Türkçeyi yeni öðrenen yabancý öðrencilere hitap etmektedir. 5. SEVÝYESÝ Temel Seviye Orta Seviye Ýleri Seviye 51 . Bu kitap. Kitapla ilgili 20 soruluk deðerlendirme testi hazýrlanmýþtýr. Bu kitabýn genelinde “Þimdiki zaman” kullanýlmýþtýr. Bu kitap. 3. Kitaptaki cümlelerin yapýlarý üzerinde çalýþýlmýþ ve basit cümleler tercih edilmiþtir. öðrencilerin ilgilerine. 6. 7. Sözlükçe bölümünde kitapta geçen kelimelerin Ýngilizce karþýlýklarý verilmiþtir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful