IREIPUBL.IIKA, SAB.I.J.A. MINISTAR:S-TV'Q ODrBFI:~NE, VO'JNOG'EOGIA4F':SIKII!NS·TIT'UT' ~ BiEOGiR.A.

~D

IBROJ' 11

- . - - .-

nn III

VOJNOGEOGRAFSKI INSTITUT Beograd

VGJ -114

INFORMATOR

o KARTOGRAFSKIM PUBLIKACIJAMA

BROJ 11

2007.

Autor

mr Milan Filipovic, dipl. geod. inz .. , pukovnik

VOJNOGEOGRAFSKI INSTITUT

Nacelnik

doc. dr Mirko Borisov, dip!. geod. ini., plIkovnik

Glavni i odgovorni urednik

mr Milan Jevtic, pukovnik

Recenzenti

mr Milan Jevtic, pukovnik Dragan Stevanovic, pukovnik

Tehnicki urednici

Marko Milasinovic, dipl. geod. inz., kapetan Braan Kotur, dipl. geod .. rni., kapetan

Korice

Marko Milasinovic,. dipl. geed. ini., kapetan

Jezicki redaktor

Jasna Filipovic, profesor

UDK 528.9(085)(084.3) FILlPOVIC, Milan

Informator o kartografskim publikaeijama. br. 11 I [autor Milan Filipovic). - Beograd: Vojnogeografski institut, 2006(Beograd : Vojnogeografski institut- 28 str., [1 ] savijeni list: ilustr. ; 25 em

Tirai 1500. - Str. 4: Predgovor/Mirko Borisov.-VGI-114

a) Kartog rafija- Vojnogeog rafski institut

Informator sadrii osnovne i opste podatke 0 topografskim, preglednotopografskim, opstegeografskim i reljefnim kartama, informacije 0 drugim kartografskim publikacijama VGI i moqucnost njihove nabavke.

Hronoloski pregled uradenih listova svake karte dat je sematskl, u boji, na preglednim listovima, sa legendom i opstirn podacima.

Kljucne reci: kartografija, reprodukcija,. pregledni list, informatoro kartama izdanja VGI

CIP - Katalogfzacija u publlkacijf

Centar za vojnonaucnu dokumentaeiju, informaeije i bibliotekarstvo

SADRZAJ

strana

TOPOGRAFSKE,PREGlEDNOTOPOGRAFSKEI GEOGRAFSKE KARTE IREPUBLIKE SRBIJE

Topografska karta 1 :2.5 000 ." ,"', , ,",.,', ,"", ,,, .. ,.,"', ".". 5

Digitalni model terena 1 :25 000 ." .. , , 6

Topografska karta 1 :50 000 7

Topografska karta 1:100 000 " " " 8

Topografska karta 1 :200 000 ·9

Topografska karta 1 :250 000 u u 10

Preglednotopqgrafska karta 1 :300 000 11

Preg lednotopografska kana 1 :500 000 12

Opstegeografska karta 1:1 000 000 13

Geografska karta 1:1 500 000 13

SPECIJAlNE VOJNE ITEMATSKE KARTE REPUBLIKE SRBIJE

Karta vodoobjek.ata 1 :50 000 14

Vazduhoplovna v6jna karta 1 :200 000 15

Vazduhoplovna vojna karta 1 :500 000 16

Saobracajna karta 1 :500 000 , 17

R,eljefna karta 1 :300 000 18

Reljefna karta 1 :500 000 19

Reljefna karta 1:1 500 000 19

KARTE elVSE JUGOSLAVIJE

Topografska karta 1 :25 000 20

Topografska karta 1 :50 000 21

Topografska karta 1:100 000 21

Topografska karta 1 :200 000 22

Preglednotopografska karta 1 :300 000 23

Opstegeografska karta 1 :750 000 23

Preglednotopografska karta 1 :500 000 24

Medunarodna karta sveta 1:1 000 000 25

Rellefna karta 1 : 300 000 2,6

R·eljefna karta 1 :500 000 26

OSTALE PUBLIKACIJE

27

PREDGOVOR

Nafelnlk Vojnogeogralskog InstlbJta

pukovnik doc. dr Mirko Borisov, dipl. geod. in:!. lei: +381-11-768-042, fax: +381-11-76&460

VOJ nogeog rafskl I nstllut J8 ustanova VoJske Srblle I naJvll1 stru~nl organ vojne gacdetske slufils. koji 59 bavi nauenoistndivafkim~ razvojnim i proizvcdnim radom U oblastima geodezije, geofizike, fotog rametri j8, daljinska detekcije, kartograflJe, geog raflJe, kartografske reprad u kells, geodetske metrologljal druglm disciplinarna od zrKaja za obezbec1anje Vojske i drugih subiekata sistema odbrane geotopografsklm matertJallma I podaclma 0 prostoru u analognom I digttalnom obliku. potrebnih za planiranje~ izvoc1enje i praeenje borbenih dejstava na kopnu, vodi i vazduhu~ kao i za tshni&e. nastavne i drugs. opIte pob'ebe.

Informa1ar a kartografski m publikacijama Voj nageografskog instituta sadrli osnovne podatke 0 topografskim, preglednotopografskim, opltegeografskim, 1ematsklm, spaclJalnlm I ralJafnlm kartama I druglm publlkacljama koIe IzdaJe. Za navedene karte da1i su podaci 0 razmaru~ kartografskoj prajekciji. obuhvaeanoj teritoriji karti ranja, podeli na listove, nazivu i nomenklaturi lista, broj u listova karte, dlmenzlJama pojedlnat:nog lists. vallelnl prlkazane terttcrlja na )ednom IIstu odgovarajuee karta i. drugi podaci koji su ad znafaia za izbor geotapografske osnove za planlranJe, praeenja I anallzlranJa odgovarajuCIh procesa. Infonna1or sadrli i podatkeo sadrlaju na kartama. varijantama izrade istepenu tajnos1i i informacije 0 kartama koje su u celini iii po elemsntima prevedene u digilalni (rasterskllll vektorskl) obllk.

Pojedine karts su izraflene i ttampane pre formiranje novih drfava u Evropi Ina terttoriJI SFRJ, taka da na nJlma nlsu Izvrlene promena I usaglaAenl nazM, granice i drugi sadriaji. Ito ea bhi uanjano u narednimizdanjima.

InfDrrna1cr je namenjan kcrisnicima u Vojsci i civilnim strukluram, kojima su karte potrebne za planiranje~ praieklovanje i reiavanje razlieitih zadataka.

MolimosV9 korisnike naAih kara1a da SVDje predloge i sugestije ad zrm!aja za kreiranje novih izdanja dostave Vojnogeografskom instilutu.

Mirko Borisov

TK25

Republika Srbija

TOPOGRAFSKA KART A 1 :25 000 (TK25)

19'

I

Oznaka (nomenklatura) lista TK25

JJJ

Beograd 429-1-4

LEGENDA

SadrZaj listova karte adgovara stanJu Iz:

D 1989-1991. 9
D 1993-1995. 9
D 1996-1998. 9
D 1999·2001. 9

D 1968-1970. 9
D 1971-1973. 9
D 1974-1976. 9
D 1981-1983. 9 ad.

CI!I

.-

00. t:

'"

"C

00. !;

ad.

21"

Kart.ografska Bral Obuhva6ena Dlmen. Povrilna V,alijant& IzdanJa Slepen
proJekclJa IlsloVD povrtlna Itata tenforlje analogni digitalni talnoati
q> x.),. kllrte kartl!"!mja oblll( oellk
IIlzd. . 466 7'30" x 50x70 -svi elementi (SEl -raster (SE) VoJna taJna·
Gal.ls-Krigerova IIlli:d. - 266 ~140km' -reljef i hidrogr.afija -raster {po elem.)
Ukupno 732 730" em (RiM) -vektor (Ril-l) Intemo ~Mo!e sa nallavtl! na osnovu saglasnostl dobljana od Uprave za operatlvna poslove GS VS. Autorska prava S8 ~tjte tipskim ugovorom.

5 VGI

Pregledni list PL 100-50-25

~ikaSrbija

TK2S-DMT

DIGITALNI MODEL TERENA RAZMERA 1:25 000 (DMT25)

Klrlklarlllika PHI

1. 18poru~uja sa u 8led~im formatima: dxf~ ASCII. GRID. TIN. !tff.

2. Teritorija je prema specifikaciji naruOioca.

3. t.AoguCs au prastome analiza i 3D animacija.

4. VlSinska taenost:

- za naglbe tarena do ·25%. do 2m I

- za nagibe tarena preka 25%. do Sm.

5. Tafke DMT au: TIN. (kate tarena), GRID (25x25m, 5Ox5Om, 1 00x1 OOm).

6. Naruwje sa prema preglednom listu za TK25.

1CMIt ....... ~ ....... I..aj 0IIu1Wlanl g--. PftIIIM ....
....... .... ::= ~ .......
PlaIB_. - ..... • xl. ... ~abal ",11111111111
a-KIIgIn:Jn lKa& "'* ~ 1'80" x 5OX1O ",1..a Ian" • h~jI ~ ..
UIqJnO _ 7W l:1li -~ ~ 8

VOII

TK50

Republlka Srbija

TOPOGRAFSKA KART A 1 :50 000 (TK50)

19"

20"

Oznaka (nomenklatura) lista TK50

1 .2/g

r~' 1 2 I 2 , 2 "\. 2

,~~",' I' - Ir

~·ill.' H "

Beograd 429-1

LEGENDA

Sadrfaj listova karte odgovara stanju iz:

D 1971-1973_ god.
(I izdanja)
D 1 980--1981. god.
D 1982·1983. god.
D 1984. god.
D 1997. god. 20'

21"

Karl.ografska Brol Obuhva6ena Dlmen. Povrilna V,aIiJant& IzdanJa Stepen
pro]ekclJa 1I.loVD povrtlna Itata teliton]e anala~ni digitalni talnoal
'P x.)" karla k8rtlranja obll obllk
I [l,d. . 4 50x70 -SE -rsster (SE) VaJna tajna.
Gaus-Krigerova 111~d,·· 191i! 15' x 15' ~55Skm'
Ukupno 203 em -RIH -raster (po elamenllma) Intema Pregledni list PL 100-50

7 VGI

Republika Srbija.

TK100

TOPOGRAFSKA IKARTA 1 :100 000 (TK100)

19~

LEGENDA

SadrfaJ Iislova karte odgovara stanju iz:

D 1973·1974. god, (1Izdanje)

D 1982-1984. god.

D 1985-1987. god,

Oznaka (ncmenklamra) lists TK100

Va~IJantelz.danJa

Stepen talllosl.1

Kartografaka ilrol Obuhva.6el'ls DlrJI(Ifl, Poml"a.
prolukclls IlsloVD povrilna Ilata lerilorlle
'!Ix" karte kart"anla
Ilzd .• 2 5Ox70 -SE
Gaus-Krigerova 11m!. - 59 30' K 30' om m2220km' -AtH
Ukupno 61 VoJna IaJna Interna

anaJoll'ni obllJ<

digitalni 6bllk

-rastsr (SEl

8 VGI

Pregledni list PL 100

TK200

Republika Srbija

TOPOGRAFSKA KARTA 1 :200 000 (TK200)

Oznaka (nomenklatura) lisla TK200

19'

21'

"0'4620-',

SUBOTICA

2rJ I

4520 Beograd

o

4522

" ORSAVA

4523 KLADOVO

45'

4521 VRSAC

,

o

4420 UZICE o

s:.

c

~

<.

04421 '" KRAGUJEVAC

4322 NJS

4321 PR\~INA

o

43'

o

19'

" ....... ,....~"... __ l 0

\... r .... 4223

\." J:221--o °4222 '®SlENOIL 4'X

)'SKOPJE KuMANOVO I

i i

I i

i !

i

4X

SKAOAR

LEGENDA

Sadnaj lislova karte odgovara stanju iz:

D 1979-1981. god.

D 1982-1984. god. D 1985-1987.g.od.

22'

21'

Kart.ografska Brcl Obuhva6ena Dlmen. Povrilna V,alijant& IzdanJa Slepen
proJekclJa 1I.loVD povrtlna Itata tenlorlje analogni digitalni talnoati
q> x.)" kllrte kartl!"!mja oblll( oellk
-se
50x70 -AIH -raster (SE) Vojna ta,jna
Gaus·Krige rova 22 1')(1' ..a9000 ktn' -bledl o~sak lao)
em "90 sa adminfsl. -raster {po etem.) Intema
granicama Pregledni list PL - 200

9 VGI

RepubUka Srbija.

TK250

TOPOGRAFSKA KARTA 1 :250 000 (TK250) (karta u izradi)

LEGENDA

Sadr"Zaj listova karta odgovara SlanJu Iz:

D 200S.god.

'\..._ NK34-10~ '§. N

,0 \/' ~ "\

40'00' ~

16"00' :20'00'

22'00'

R.eferellb11 Karlogralskll BIOi Formal !lImen. Povr§IIlD Varllallte IZdanJa S1epen
11m lIsl8. lerltorlje
ellpsllkl proJakclja IIlJtova kal1e karte kartlT81lJa ani!logm 1l~~I~nI lajnolJtl
Ilblik
UTM
WGS!l4 (Uni:orollalll3 14 2'){1' 7<1x56 ,,16500 krn' ~SE -raster VoJna taina
Transverzalna em -:oroklor [ntemo
Merkatllrllva) Napomena:

Radovi na izradi topografske karts 1 :250 000 (TK250) zapo~e!i su 2006. godine. Ova karta je rezullat usaglal!avanja procesa izrade nase lopografske karte1:250 000 sa standardima kojlse kotlste LI procesu Izrade TK250 U z.emlJama clan1cama NATO-a,. taka da predstavlja na~ prvi kartografski proizvod gde su primenjeni NATO sl.andardL

10 VGI

Pregledni list PL 250

PTK300

Republika Srbija

PREGLEDNOTOPOGRAFSKA KARTA SRBIJE 1:300 000 (PTK300)

21'00'

LEGENDA

Sadda! listova kal1a odgovara stanju lz:

D 1984-1985. god.

D1986-1987.90d.

POIlGORICA

ObuhvaOena Dlmen.

povrtlna Iista

'Il x),. karte

Stepen tajnosti

Povrjln.e Van)ante IZdanJa

lertt"rI~ 1--==---,.:....._---7:=:;------!

kartlranja an. alOlln i diSitalni

oblik obllk

Kart"gralska proJekclJa

Br"i Its!",a

-raste r(SE)

-rastar (po elam.)

-veklor (po tern. oollnama)

-baza podalaka

-DMT

1'30' x 1'30'

5':0 0<20130 km' !~

Vojna talns Interne

Gaus-Kligerova

IS'

·Za zldno IzdanJe PTK3QO. dodaje se l llst Podgorlca I zaglavlJe

- Pregledno topografska karta 1 :300 000 u digitalnom obliku jeazurirana prema sadrzaju iz 2005.godine u softverskam paketu ArcGis 9,

- padaci DPTK300 S8 isporucuju u sledecim ablicima:

*rasterski (tiff format),

*vektarski, koji se sastoji ad 9 tematskih nivoa i prateeom bazom podataka i *digitalni model terena (rezolucija 1 OOmx1 OOm),

- naru6uje se prema preglednom listu za PTK300.

Pregledni list PL - 300

11 VGI

Republika Srbija.

PTK500

PREGLEDNOTOPOGRAFSKA KART A 1 :500000 (PTK500)

law

46'S!Y

<13'45'

46"30'

; ,-

.~.- . ..-.

Sevemllisl

43"45'

-

. \, Podgorica /' ';__,~.l.\

o J"l '\~

1./ ""V ..... -.,

Related Interests

  (" .

  .\~ is!

  7-z..

  .... v 7

  \
  ... , .~ .
  \ ,
  r
  ,
  ;
  \ l/I
  , ",Skopje

  . ~ \ r::\}O

  Po. '!<. t;. ,

  41'30'

  ,

  .... \

  \ \.

  v.. ..... .' \

  ~

  _',

  "

  r: ..... .,...

  \

  c-

  ' .

  ...

  "

  -, ::.::: "

  /",

  -'

  "

  -.~ o:

  !

  '., ,,0

  I.~ 0' Sollj

  ).;;)

  .... _,1'.

  - - "-'-'~ '._Ie

  y / .....

  ,.~... ..... -,

  CRNA GORA

  ,

  ..

  41"30'

  18"00'

  lEGENDA

  Sadri:aj Iisiova karts odgovara stanju iz:

  D 1995. god.

  KartogratSka Broj Obultvaeena Dimon. Povrilll8 Varllante Wlaola
  pOYl'61na !Isla IeritorlJe
  projekelja IfstovII 'h,A. karte karllr&nja an~r'fll d~~~lnl
  o Ilk lik
  -BE
  Lambe.rtova -BE sa kodnom mre.!om
  kenlonuna 51'30' 92x12B ~24BOOO -BE ~kolsko iulanje -raster (SE)
  konusna sa dve 2 x km' ·80 sa admlnlstrallvnim -raster (po
  Slandardne 5' ern gran, bez Kodne mre!e elemenllma)
  paratele -80 SOl administrativnim
  gran. i kodnom mrezom 12 VGI

  Napomena: na karti je primanjeno ciriticno pismo

  Otvoreno izdanje

  OGK1000 i GK1500

  Republika Srbija

  OPSTEGE.OGRAFSKA KARTA 1:1 000000 (OGK1000)

  tEGENDA

  Sadrtaj lis!ova karta odgovara stanju iz:

  D 1989. god.

  iKartogl'llfska Bra) Obl.lh¥aOena Dlmen .• VariJante 1l:d.rmJa
  projokclJa t1stova povr!lllll IIsla analo~nl dlgllalnl
  'llx1c karte obli obllk
  Lambetiova -raster (5 E)
  kenformlla 1 6'xS' 70x70 -SE -veklor{po temat, nivoima)
  kOnllsna sa dve em -baza podataka
  stand. para!ele -DMT GEOGRAFSKA KARTA 1:1 500000 (GK1S00)

  lEGENDA

  Sadrtaj listova karte odgovara stanju iz:

  D 1989.9od.

  Kartogmtska Bral Obl.lhvaeBna Dlmanzl.le Analog_no

  pl"olo.kcl]a Usto". ~~~II llsta karle Izdanjfl

  I',ollken usna

  5"30' K5" Mlx60 om - SE

  41"37'_ 16"00·

  Napomena: na karti je primenjeno ciriii~no pismo

  13

  Otvoreno izdanie

  VGI

  Repub!ika Srbija

  14 VGI

  KVOSO

  KARTA VODOOBJEKATA 1 :50 000 (KV050)

  19'

  20"

  Oznaka (nomenklarura) lista TKSO

  D D D D D D D D

  )J ,

  Beograd 429-1

  LEGENDA

  Ternatski sadriaj llsiova karte odgovara stanju iz:

  19S5.god.

  1986. god. 19S9.god.

  1990. god.

  1991. god.

  1992. god. 1993. god.

  Lislovi koji su pripremljeni za !itampu all nlsu slampanl (Iemalski sadrfaj iz 1990·1991. god.)

  21'

  Kartograbkll KartograllliUI Brol Vorllonle IzdanJa Stepen
  prolekclja '09nova IIstova ano~~nl d~~lnl tajnosU
  If lik
  -rastsr (S E)
  Tl(SOIIi -veklors~ fonnat Vojna !aJna
  Gaus-Krigerova 201 -BE temalskog sadriaJa sa
  (svl e!emen~) bazom podolaka Je u Poverijivo
  luadl Pregledni list PL 100-50

  WK200

  Aepublika Srbija

  VAZDUHOPL.OVNA VOJNA KAlATA 1 :200 000 (VVK200)

  Oznaka (nomenklaMa) llsta TK50

  ( t

  _"- I

  V,.

  I - ....

  t- ..... -.

  . -"

  46'

  4520

  21'

  I<!. 4520 Beograd

  45'

  4522 ORSAVA

  4523 KLADOVO

  45'

  LEGENDA

  s:. o

  ..... m <.

  4421 til

  KRAGUJEVAC

  4422 ZAJECAA

  ~ Jf423 NEGbnN ~ Duna

  44'

  4420 U!ICE

  4321 PAISTINA

  4322 NIS

  4;:3'

  4223

  KUMANOVO

  Ternatskl sadrzaj listova karte odgovara slanju Iz:

  D 1993·9od. D 1994. god.

  Kart.Ggl1llska Kartogrufska BreI Obuhvaeena, Dim all'. Terltorlla Varl)ante IldaJ!la Stepal1
  proJQkclla 09110ve lIatova povrilna Hata ka.rtlran]a Anal~~o Olglla~~O lafnoatl
  'til()" karte Izt{&n e Izdan e
  -SE baz
  TK200/ll sox70 kodna mra!a -rastsr (SE) Vojmllajna
  Gaus-KJigerova 2.2 l'x1' .. B900 kIn' -SEsa -raster (po
  (svi elamanbl em kodnom alam.) Inlemo
  mre.!om Pregledni list PL-200

  15 VGI

  Aepub!ika Srbija

  VVK500

  VAZDUHOPLOVNA VOJNA KART A 1 :500 000 (VVK500)

  i I (,

  "" ~/ 41

  6 I aUKUru;$T

  l'

  '/

  LEGENDA

  Temalskl sadaaj llstova karte odgovara stanju lz:

  D 1989. god.

  Karlogralska KariOigfa1ska Bral Obllhva~.na Dlmen. Terllorlla Analogno Stepen
  povnlna Uata
  pro~keljll oenova Ifslova 'l'xlc karle kertfranjll Izdanje Isln0811
  Lambertovs
  ko nform na sa PTK500 4 3'40' x3'4S' 70xlOO ~12n 000 ,SE Vojna lajna
  dve stan dardne (svl elemenli) ern km' -BO Intemo
  p8faJele 16 VGI

  Pregledni list Pl-500

  SAOBRACAJNA KARTA 1:500 000 (SI<5OO)

  BI"a4'

  r

  I~

  "

  I ,!.

  .,,-

  ,I

  LEGEND .. Tllllmlllblid aadrllllab:Ml 1aiIrt8. CldgfW.llR atan)J Iz:

  .11m.P.

  CIdIIIIIIII_ II ....... ~1IIIII'tII
  bICIp." KIdC9 ..... BrGt ..... ~
  ........ - .... ... _ ..... AMlGgno ~
  'xi .... ...n.
  ~ -I'8It8I"
  ~F'I. PTIC!iCIQ '*"35 .. U!QQOO ....
  M~rII!I (lMeI8l'1K11l11) 2 TaO'xr em ~ ...... ~
  ~III chnI) 17 WI

  Aepub!ika Srbija

  RK300

  18 VGI

  RELJEFNA IKARTA 1 :300000 (RK300)

  ARAD

  __J(_t!!"e~ s ()TICA

  )

  24'00'

  KLADOVO

  o PODGORICA

  18'00

  19"30'

  LEGENDA

  Temalski sadrfaj lislova Karle odgovara slanju lz:

  D 1997. god.

  Kartografska KartogJ'ilfska Brol Obuhvatena Dlmen. Terllonla Stepen
  p<lvrilna lists Analogno Izdanje
  p!'ola.kcf/a osnova nstova QlXA karte kar1lran/a la/nosll
  PTK300 1'30' SOx70 SEna Vojna tajna
  GauS·Krigarova 13' x ~20130 km'
  (svi ,aleme nt~ 1'30' em plastierJoj podlozi :Intemo *Za zidno izdanje RK300 dodaju sa listovi Podgorica, Arad i zag!avlje

  Preglednl list PI.-300

  RK500 i RK1500

  LE.GENDA

  Sadrtaj listova karta odgovara slanju iz:

  D 1995. god.

  LEGENDA

  Sadtiaj Iistova karta odgovara slanju lz:

  D 1998. god.

  Otvoreno izdanje

  RELJEFNA KARTA 1 :500 000 (RK500)

  ObulwKuno. Dlmen.

  pomEna flste

  ... )(,l,. kline

  Povri.illl!

  te

  Related Interests

   "llorlJe Analogno Izdallje kartll'llRj,a

   KartografskB prolekclja

   Kartograf. Brol

   osnove Iistova

   larn.oortova kol'llonnna

   92 )( 128 em

   5'30'

   .. 248000 km'

   -SEna

   plasUbloj podlozl

   konusna sa dve PTKSOO 2 )(

   stafll;!ardne S'

   paralele

   Napomana: na karti ja prlmanjeno61rllicno pismo

   RELJEFNA KARTA 1:1 500 000 (RK1500)

   Kartografska Kar10gratska Obllhv{l6enB D~l:.n.

   prolekclla oanova po:~ina kaT1e

   Format IIsta karte,

   Amtlogno !zdan",

   5'30')( 5" 4O~.60 em 5'30' )(5~ - SE na plastiOnoj podlozi

   PolikonLtsna

   GK1500

   Napomena: na karti je prlmenjeno 6irilicno pismo

   Republika Srbija

   19 VGI

   Bivsa Jugos!avija

   -

   .,

   a:

   LL en

   I

   U')

   ~

   I-

   -

   o o o

   II) N

   ,...

   c( to::

   ~

   ~

   U)

   LL « 0:: e o e,

   o I-

   20 VGI

   TK25 - Siobodna prodaja

   ::i ,l!; :a o

   g E

   8' J: ~

   i w- CD

   I--<_. -+_lfI_a:_, ---j ~

   Preg!edni list PL 100-50-25

   TK50, TK1 00 - Siobodna prodaja

   8ivsa Jugoslavija

   13'

   14'

   5"

   16"

   17"

   TOPOGRAFSKA KARTA 1 :50 000 fTK50 .. SFRJ)

   47"r-_~-r-~r-t,~-' h-""+":"r'+i-'###BOT_TEXT###quot;"::"I-.:I..,'-+' _mF""I4-~""'- _' f-ll:. 47"

   , I' , J I t I I .!J: I I

   _ ' I ~ 'i' ,,_, - I ~

   '-.:.J.' • ',.., • ,q.---i';~p.." , "0:.1:- '16" 19' _ 2 •

   2 •

   45'

   I~ 1 I.b",~~;- ("\_ Ii' "_-r;-L.~~~ I If ,1.1, ~ll .11' I.:

   4S.l' . , , i! , • • I."," <lr''I(' ',' , , ;,"1";- '.... , , • • ,") ~ _ ~., '1::

   lEGENDA "" !:! ' , , "<" , • ..;~. , , , • , ,- 1.' , , r[\ ~"''''' "~

   I, • I·f, ,,-. ~ -....~ . -,.. _~.:- g ""l'/r:'I'". 22" .2r

   SadrisJ' list.ova 'L ... , '.' • ,'1"" • ,;:;: • , <?' • • , • '- .1_\__t'--. '*". ' , "

   (1311 - .' ,1;.. - l ...... ,r ~ ... l~ I i' I t

   karte odgovara ' , '~ , , , ,..\ .. ., -", ., , , , , ," :...... . ',", .::. <If;:;--,' " ..:.. - A

   '1a· . I

   Related Interests

    f':tjrnH-+-l~H~~~~~..ri!:i'- ~..!:::F - \- '45'

    S nJU IZ: 45" 1 ·'s ~ ,~Ii;" ' • I"'·' , .. .i ' , 'Ir; '1< ~ -, ,. rI., • 1 .• -' -. ." , , .J.' , • . ,

    D 1971-1973. god. ' ~ , ~ ", ~ , , -f'!r-t , ~," ,,, , . (I. ''-J ~,.;.\~ .~(~ 7 ~ "

    (! izdanja) , r~ I .... , , , • , , , • • , • • le~, -,. , r 1\

    D ' .~ 1 L"'_'

    Related Interests

     l' ,.

     1978-1979. god. 14' ,0 ,1'.'., . , ,~ •. \ . " .. _ ,'. , . I ' , __ . V~ .. ~ --.:.._: ~ .

     I~.., " ~~ ~ - - ~ ~ .. ~

     D 44' ~~i\~l\ 1·~1:S: . , .1\ ;;.:, .", \. . rj.i· ., ~ , '

     1980-1981. god. ,J I"

     11l1" ~ • .. .' ~ , '" l..... ."~ I ~ i'I...",. ~ ~. •

     D 1982-1983.god • ~r~ '''';'_ ,; ,. ,-k :'It-I;'""".l~ '" ,-~ ,'--., .-.. .. ',~

     D 15' , ~-":i::>"'_ , :-, " '.)h ...... :\ m .. '"'" r::t'_ . .._=' ~-,

     1964. god. .:.... . "~1- - - '"7 i''- 43'

     . I... "-i";o,,.. ~ ."., • ~ 1\, k ~ .' .,

     D 43' o,~ ,'7"'r ;.~. ' , , ~', , • 1 /.{'t::-.~ .. ).:..:r--i.

     1985-1986. god. ru .'~ '" ~ ~'I"'~ , \ . , i 'r;:"~~-'- - - .': '. ,

     D 1987-1990. god.. 1"'" ri'bl -. ~ ~/~' 6.:

     " e b ' I~~ ''11.!. ' , , v. '.. ........ '. .

     , !J. -t..::..I ....... ~1_42'

     -, , •. ~ .. , • -;"i. \, ..... 'J".:: •• ~ _.

     ,....------r-----,-----r----r--------, Alit' I~ \.,..I" ~" ,_ '\{ I I,....r-t 'I 'I~ I t

     Kartografska Obl.lhvaoene Dlman. Povrtlna 18", IJ ,t ' • " r' ') ,( . I '\i ~~. . , ,L' '";""

     P"'Je. k·cllo powiln& II,ta t&rllorl)e Analogno l:r.danJe* r- -' ." . -

     .~ I'" ql x A katte karllranla ,-. , '~.' ., .( . -... . I ,.r

     f-------+-- I I t I , ' ~ ~ ~-! ~;;.._

     ~ :.. l ~ ~ I ......,_ _ ... .. I I I -II

     .~ • , 'I ':1'" '. ..... 41

     em

     =555 km'

     -SI::

     -RlH

     Gaus·Krigerova

     1S'x15'

     50x70

     20~

     21'

     °Na zsntev naruelece karte sa mogu Isporu~ill u rastarskom obllku.

     13'

     6'

     • ..:, ~ ~ =. ~ .. .:. ';!".,r:;. .. TOPOGRAFSKA KARlA

     47 . .41'

     ,_~.:. ..:.. -.;. .:. .::...!'" ... uJ6,~ . .:.. .:.11: 1 00 000 (TK 1 OO .. SFRJ)

     ,- -........ 1"=:'-":':-'1""'" 18' 19" 2' _21"

     23'

     L.EGENDA

     ,- r-- __ -r-_-r- __ -r-16_ .. _--.' .:. ~ 'Q[., .:.f~).:'. ,~ 1:";;" f: ---42'

     ObuhvaCenll Dlmen. P·ovrifna A [ 42 ' ,~ ,.r.._. r l' -

     j!(Lvlllna IIsta terllarlje lUI 09no 18" ,;;~. _ ~ .c:.!.::1 ~ ;\l... _Jll. .. 1 -

     !p x A karle kartlrariJa Iulanje - < ~ -; '\ (. I -" ....

     1----+--- ::, f ~ ~ -e,

     30' Il. =- fa ~ ',:;"j . ;_"::w ~1'

     Gaus,Krigerova x SOx70 -2220 km' - SE

     30' em - -Ril-! 41 .:. .=. ,:. ~I.j:l.; T ..:-.,:. .:::. ~

     ~------~--- 230-

     ·Na z.ahtav narueloce kalta sa mogu Isporu~ltI u rasterskom obllku. 1S w 21 a

     KIIrtogralska plO)ekclJa

     Preg!edni list PL -50 I PL-100

     21 VGI

     BivsaJugoslaYija

     TK200 - S!obodna prodaja

     TOPOGRAFSKA KARTA 1 :200 000 (TK2'OO .. SFRJ)

     .l.J' II' I!;" 111' 17'
     ~ 0 \. 0
     4ll' 4a1~' -ISH "48'5 ~a'e 1&1.
     .. ._,..... ....., ~ II!¢ ~m.:...~ ~S'
     r-- JI' IX' • 0
     .. -,.~
     18' 19' "lfI 21' 22'

     45' ~" '6'2
     -.. ~ <513
     IirAY~1'IO
     ~. .oWl? "',"!
     ~ --., ~
     .~
     "-
     n' It
     43' 4:,J;1;9
     """'"
     ~ 1:1'

     ~ rb 1 '"
     '.Q
     ###BOT_TEXT###quot;~- Aka ~ 43'
     "'l2Il -, .(32, ~ .'PU' i ~
     I~ _~a;T1M "'" \ of
     1 \
     0 "\ r.

     II
     4WI 42'
     .~
     ~'
     41!i1 41'
     """"" .~~~

     I I' ,

     I~'

     c

     1

     , ,iI1'210

     {'~"r._ .fl""

     41

     " .

     ,.

     ,~ ,.O:!, fi)~/~

     ., ..... i

     e.
     ~ 3\I2:l ~ 311"
     38l!O _, 0. IiIo:ftlDS
     39" ,_..,,, ""'"""
     o.~ .... 0. ........
     22' 24' 25"
     Ig' 2U' 21' LEGENDA
     Sadrzaj listova kart,e
     cdgovara slanju iz:
     D 1979-1981. god. otl
     D I:::
     1982-1984. god. III
     't:I
     N
     D 1985-1987. god.

     0 1976. god. m
     D I:::
     1978. god. 11:1
     -e
     N
     D 1981-1982. god.

     22
     VGI 17' 18'

     KartogmlskB ObuhvllcelUI Dlmen. POV1§lna
     povr§lna lI!Jta leriloriJe Analogno ,Izdanje'
     proJekclle 'I'X)., karle karlll1lnj ..
     50x70 -SE
     Gaus¥1igerova 1'xl' ..a900 km' -RIH
     ern -80 'Na z,ahtev narueloca karta sa mogu isporuliti u rasterskorn obliku.

     Pregledni Ust PL -200

     TKaoo - Slobodna prodaja

     8ivsa Jugoslavija

     PREGLEDNOTOPOGRAFSKA KARTA 1 :300 000 (PTK300 .. SFRJ)

     D 1976-1978. god.
     D 1982. god. 44"'30"
     D 1984-1985. god. ~
     D 1966-1967. god. 43'00'
     ~
     D 1986-1989. god. ....,_"
     D 1990. god. 41"30'
     '0"30'
     ~ Llslovi karte koji su ka.rl.ografskl
     obraden!, ali nisu stampanl lEGENDA

     Sadr:!aj Iisiova karte odg.ovara slanju iz;

     Nap,omena

     Podaclo projekclJI, formalu lid, Istl su kao I za PTK300 Smije. Na zahtev naruCioca karte S9 mogu Isporueili u ras1erskom obllku.

     OPSTEGEOGRAFSKA KARTA 1 :750000 (OGK750 .. SFRJ) LEGENDA

     Sadr:!.ajlislova karte odgovara stanju iz;

     D 1963. god.

     Tisoova

     Brol t1!1IDVIl

     2

     10'40')(6'20'

     Dlm1m.

     IIsta karte

     l03xl06cm

     ,,770000 km'

     Pregledni list PTK300 i OGK750

     -r <

     "

     4O'29'1.....:- ........... _L __ -..! -" ---I40'29'

     12'33' 1 8'00' 23'08"

     23 VGI

     BivsaJugoslavija

     PTK500 - S!obodna prodaja

     PREGLEDNOIOPOGRAFSKA KARIA 1 :500000 (PTK500 .. SFRJ)

     12':l.o'

     lG"50'

     53 RJM

     T IRE

     115 KATAHCARO

     o IV S II (J M (J !I I:

     LEGENDA

     Sadaa] IIstova karle odgovara stanju iz:

     D 198,[t god.· prvo dopunjeno izdanje

     D 1978-1980. god. - prvo izdanje

     24 VGI

     Bral Illstova

     ObuhvaCena Olman.

     povr6ina !lata

     IJl x)" kar1.D

     VariJanle Il:denJa

     Kal10grafskll proj&kcIJa

     70xl00 m 120000 -SE

     3'40' x3'4S om km' :~ sa adm.grani". -rastsr (SE)

     Povrsfna terllorije luu'tlranja

     anall:1{Jni dighalni

     oblik obllk

     Lambllrtova konformna

     konusna sa elva 20

     standardne

     paral!;!le

     Pregledni !ist Pl- PTK500

     MKS1000 - Siobodna. prodaja.

     Evropa.

     MEflUNARODNA KARTA SVETA 1:1 000 000 (MKS1000)

     LEGENDA

     Sadr.:!:aj lislova karte odgovara stanju lz:

     01967-1969. god.

     o 1970-1972. god.

     o 1973-1975. god.

     o 1976-1978. god.

     o 1987. god.

     Modllikovana pollkoJlusna

     6"x4' 9'x4'

     Dimon.

     I Isla karte

     analogni digit!llni

     obliK oblik

     -raster (SE)

     45

     Ohuliv&t:ena povrilna 'PX)"

     Varllanlo 'Imanla

     KaTlogralska pro)ekclja

     Bral UlltDva

     67x62 ern 75x62cm

     -SE

     -BO(16

     Ilslova)

     Pregledni list PL - MKS1000

     25 VGI

     BivsaJugoslavija

     RK300, RK500 - S!obodna prodaja

     RELJEFNA KARTA 1:300 000 (RK300-SFRJ)

     D Sadriaj ustova karle odgovara stanju na PTK300 (strana 23)

     liEGENDA

     40W _

     12't1o' 13'30'

     RELJEFNA KARTA 1 :500 000 (RK500-SFRJ)

     LEGENDA

     I

     43· \. 45'

     ... ·(6

     • .... BEoGRAD

     54 NAPULJ

     D Saddaj lislova karte

     odgovara stanju iz 1989. godine

     Napomena

     Kartografska osnova za RK500 JePTK500 (strana 24),

     26 VGI

     Pregladni list RK300 ; RK500

     OSTALE PUBLIKAGIJE

     PRIRUCNIK 'TOPOGRAFSKI ZNACr

     Sadrli topografske znake, vrstu i velicinu slova za nazive, skraeenlce na kartama i abeeedni registar topografskih znakova prikazanih na topografskim kartama razmera 1 :25 000, 1 :50 000, 1 :100 000 i 1 :200000.

     Izdanje: VGI,1981. godine Format prirucnika: 16 em Otvoreno izdanje

     27 VGI

     KATALOG TACAKA DRZAVNE TRIGONOMETRIJSKE MREZE SA LlSTOVIMA TK50

     Sadrii podatke 0 pravouglim i geografskim koordinatama i vismarna trigonometrijskih tacaka za teritoriju Srbije i bivsih republika SFRJ, obuhvacenu prilozenim Ilstovima TK 50.

     Omgo dopunjeno izdanje, VGI, 1988-1991. godine Format knjige: 19 em

     Stepen tajnosti: Vojna tajna-Poverljivo

     KATALOG ATLASA, KA'RATA I PLANOVA ARHIVSKE ZBIRKE VOJNOGEOGRAFSKOG INSTITUTA

     IDEO - ATLASI, KARTE I PLANOVI 00 1918. GOOINE Prikazuje kartografske publikaeije izdate do 1918. godine.

     Sadrii 275 bibliografskih jedinica u pet poglavlja i 35 preglednih listova. Izdanje: VGI, 1987. godine

     Format knjige: 24 em

     Otvoreno izdanje

     II OED - ATLASI, KARTE I PLANOVI 001918.001945. GODINE Prikazuje kartografske publikacije izdate od 1918. do 1945. godina.

     Sadril 598 bibllografskih jedinica U osam poglavlja i 138 preglednih listova !zdanje: VGI, 1997. godine

     Format knjihe:24 em

     Otvoreno izdanis

     TOPOGRAFSKE KAATE, stare izdanje

     Pocetn; Pariski meridijan u razmeril :50000, 1:100000 i 1 :200 000, svi elementi.

     Izdanje: VGI, do 1956. godine. Otvoreno izdanje

     OSTALE PUBLIKACIJE

     BIBLIOGRAFIJA RADOVA PRIPADNIKA VGI ZA PERIOD 1974--1997.

     Izdanje: VGI, 1999. godine

     NACELNICI VOJNOGEOGRAFSKOG INSTITUTA 1876 .. 2001

     U monografiji su dati podaci i nazivi instituta kroz lstoriju, kao i osnovni biografski podaci a nacelntcima Vojnogeografskog instituta, ad njegovog osnivanja 1876. godine do 2001. godine.

     Izdanje: VG1, 2001 . godine Format knjige: 24 em

     NABAVKA KARTOGRAFSKIIH PUBLIKACIJA

     Jedinice i ustanove Vojske Srbije koje su na direktnom snabdevanju geotopografskim materijalom kod VGI, upuceju zahtev saglasno Pravilu geodetske stuzbs, Uputstvu i Normativima za popunu Vojskegeotopografskim i hidronavigacijskim materijalima.

     Jediniee i ustanove Vojske Srbije koje nisu na direktnom snabdevanju ked VGI, svoje potrebeza kartografskim publikacijama dostavljaju pretpostavljenoj komandi.

     Topografske karte razmera 1 :25 000, 1 :50 000, 1 :100 000, 1 :200 000 i Preglednotopografska karta razmera1 :300 000 (podela po Grinicu, svi elementi), oznacens odgovarajucim stepenom tajnosti, prodaju se iskljucivo pravnim Heima. Zahtev za kupovlnu ovih karata se podnosi VP1122-1 Beograd ..

     Detaljnije informacije 0 snabdevanju i prodaji kartografskih publikacija VGI mogu se dobiti na telefone 011/3.205-009, 3205-01 0, 3205-164, 3205-161 , kao i na internet stranici www.vgi.mod.gov.yuili putem elektronske postee-mail: vgi@vj.yu.

     Prodaja karata (otvorenog izdanja) pravnim i fiz.ickim liclma obavlja se u Vojnogeografskom institutu, Beograd, Mije Kovacevica 5, U vremenu od 8 do 13 casova.

     28 VGI

     -

     DELATNOSTI VOJNOGEOGAAFSKOG INSTITUTA

     GEODEZlIA

     ~ O!i.\iO'olM qrodmll ~ ~ NIlMmifki p:nElltER

     .. (IPS

     ~ MEmRQioG1~

     , <iJIIII'

     ,'.-' . _

     _ ~: "JIIf

     ,lA~ ,

     .,

     fOlOGifAMEJRIJA

     ~ ,'t~ idtqlM.t'lio bmillA."\IjE ~ ~rlj(j]i~cii~

     ~ ~hno ~k'l!O\rJ i kMi.i!e: ~ rdlqindl'l'l MOdd. mIDiI!\

     ~ clIljiNliirA rd'crda:i[:\

     GEOG.RAFSKI INFORMA.c~ONI SISIEMJ

     ~ IUti~~Nj;e ~ obw\d" ,oo"'YA ~ I\IlM.UlA ~ p~~ ~ ~ !we poclJ\mlrJi, D PROSmJ1U ~di~w kAlmi

     AEROFOIO SNIMANJE

     ~ ."tRdfOTOGM""'lITRijlilo 5rrlMi'!:\!jE .. ~'tli

     ~dij~iWi

     ~ mo.'ce

     ~ fom MM'lbTAn

     KAHTOGRAAJA

     ~ mpoq~ lAtm:

     ~ il".III1~~1JiO~ Iwm: ~ ~~Mkl« ~I"£

     ~ ViEMIIl~kE. kAtmE

     ~ R!iiij~Ebmii[

     # §poc:ijAlt.'IIE wi"F ~RT!I;

     KA.RIOGRArSKA REPRO DU KCUA

     ~b~~~kci~

     PRip~~ ~dkaSr.rnp ~Ido~

     ~ s$ONO l~fI;I!)

     Vojnogeogr,sfski ~flstillJl, Beogradt UIJe KOr-Ja.Oev~~a 5- Tel: I[JI11I7SBm042, F,aks: 011f76BA460 http://www.vgll .. mod.gov.yu.

     - -

     e-rnalk vgi@vj.yu

     Related Interests

      (" .

      .\~ is!

      7-z..

      .... v 7

      \
      ... , .~ .
      \ ,
      r
      ,
      ;
      \ l/I
      , ",Skopje

      . ~ \ r::\}O

      Po. '!<. t;. ,

      41'30'

      ,

      .... \

      \ \.

      v.. ..... .' \

      ~

      _',

      "

      r: ..... .,...

      \

      c-

      ' .

      ...

      "

      -, ::.::: "

      /",

      -'

      "

      -.~ o:

      !

      '., ,,0

      I.~ 0' Sollj

      ).;;)

      .... _,1'.

      - - "-'-'~ '._Ie

      y / .....

      ,.~... ..... -,

      CRNA GORA

      ,

      ..

      41"30'

      18"00'

      lEGENDA

      Sadri:aj Iisiova karts odgovara stanju iz:

      D 1995. god.

      KartogratSka Broj Obultvaeena Dimon. Povrilll8 Varllante Wlaola
      pOYl'61na !Isla IeritorlJe
      projekelja IfstovII 'h,A. karte karllr&nja an~r'fll d~~~lnl
      o Ilk lik
      -BE
      Lambe.rtova -BE sa kodnom mre.!om
      kenlonuna 51'30' 92x12B ~24BOOO -BE ~kolsko iulanje -raster (SE)
      konusna sa dve 2 x km' ·80 sa admlnlstrallvnim -raster (po
      Slandardne 5' ern gran, bez Kodne mre!e elemenllma)
      paratele -80 SOl administrativnim
      gran. i kodnom mrezom 12 VGI

      Napomena: na karti je primanjeno ciriticno pismo

      Otvoreno izdanje

      OGK1000 i GK1500

      Republika Srbija

      OPSTEGE.OGRAFSKA KARTA 1:1 000000 (OGK1000)

      tEGENDA

      Sadrtaj lis!ova karta odgovara stanju iz:

      D 1989. god.

      iKartogl'llfska Bra) Obl.lh¥aOena Dlmen .• VariJante 1l:d.rmJa
      projokclJa t1stova povr!lllll IIsla analo~nl dlgllalnl
      'llx1c karte obli obllk
      Lambetiova -raster (5 E)
      kenformlla 1 6'xS' 70x70 -SE -veklor{po temat, nivoima)
      kOnllsna sa dve em -baza podataka
      stand. para!ele -DMT GEOGRAFSKA KARTA 1:1 500000 (GK1S00)

      lEGENDA

      Sadrtaj listova karte odgovara stanju iz:

      D 1989.9od.

      Kartogmtska Bral Obl.lhvaeBna Dlmanzl.le Analog_no

      pl"olo.kcl]a Usto". ~~~II llsta karle Izdanjfl

      I',ollken usna

      5"30' K5" Mlx60 om - SE

      41"37'_ 16"00·

      Napomena: na karti je primenjeno ciriii~no pismo

      13

      Otvoreno izdanie

      VGI

      Repub!ika Srbija

      14 VGI

      KVOSO

      KARTA VODOOBJEKATA 1 :50 000 (KV050)

      19'

      20"

      Oznaka (nomenklarura) lista TKSO

      D D D D D D D D

      )J ,

      Beograd 429-1

      LEGENDA

      Ternatski sadriaj llsiova karte odgovara stanju iz:

      19S5.god.

      1986. god. 19S9.god.

      1990. god.

      1991. god.

      1992. god. 1993. god.

      Lislovi koji su pripremljeni za !itampu all nlsu slampanl (Iemalski sadrfaj iz 1990·1991. god.)

      21'

      Kartograbkll KartograllliUI Brol Vorllonle IzdanJa Stepen
      prolekclja '09nova IIstova ano~~nl d~~lnl tajnosU
      If lik
      -rastsr (S E)
      Tl(SOIIi -veklors~ fonnat Vojna !aJna
      Gaus-Krigerova 201 -BE temalskog sadriaJa sa
      (svl e!emen~) bazom podolaka Je u Poverijivo
      luadl Pregledni list PL 100-50

      WK200

      Aepublika Srbija

      VAZDUHOPL.OVNA VOJNA KAlATA 1 :200 000 (VVK200)

      Oznaka (nomenklaMa) llsta TK50

      ( t

      _"- I

      V,.

      I - ....

      t- ..... -.

      . -"

      46'

      4520

      21'

      I<!. 4520 Beograd

      45'

      4522 ORSAVA

      4523 KLADOVO

      45'

      LEGENDA

      s:. o

      ..... m <.

      4421 til

      KRAGUJEVAC

      4422 ZAJECAA

      ~ Jf423 NEGbnN ~ Duna

      44'

      4420 U!ICE

      4321 PAISTINA

      4322 NIS

      4;:3'

      4223

      KUMANOVO

      Ternatskl sadrzaj listova karte odgovara slanju Iz:

      D 1993·9od. D 1994. god.

      Kart.Ggl1llska Kartogrufska BreI Obuhvaeena, Dim all'. Terltorlla Varl)ante IldaJ!la Stepal1
      proJQkclla 09110ve lIatova povrilna Hata ka.rtlran]a Anal~~o Olglla~~O lafnoatl
      'til()" karte Izt{&n e Izdan e
      -SE baz
      TK200/ll sox70 kodna mra!a -rastsr (SE) Vojmllajna
      Gaus-KJigerova 2.2 l'x1' .. B900 kIn' -SEsa -raster (po
      (svi elamanbl em kodnom alam.) Inlemo
      mre.!om Pregledni list PL-200

      15 VGI

      Aepub!ika Srbija

      VVK500

      VAZDUHOPLOVNA VOJNA KART A 1 :500 000 (VVK500)

      i I (,

      "" ~/ 41

      6 I aUKUru;$T

      l'

      '/

      LEGENDA

      Temalskl sadaaj llstova karte odgovara stanju lz:

      D 1989. god.

      Karlogralska KariOigfa1ska Bral Obllhva~.na Dlmen. Terllorlla Analogno Stepen
      povnlna Uata
      pro~keljll oenova Ifslova 'l'xlc karle kertfranjll Izdanje Isln0811
      Lambertovs
      ko nform na sa PTK500 4 3'40' x3'4S' 70xlOO ~12n 000 ,SE Vojna lajna
      dve stan dardne (svl elemenli) ern km' -BO Intemo
      p8faJele 16 VGI

      Pregledni list Pl-500

      SAOBRACAJNA KARTA 1:500 000 (SI<5OO)

      BI"a4'

      r

      I~

      "

      I ,!.

      .,,-

      ,I

      LEGEND .. Tllllmlllblid aadrllllab:Ml 1aiIrt8. CldgfW.llR atan)J Iz:

      .11m.P.

      CIdIIIIIIII_ II ....... ~1IIIII'tII
      bICIp." KIdC9 ..... BrGt ..... ~
      ........ - .... ... _ ..... AMlGgno ~
      'xi .... ...n.
      ~ -I'8It8I"
      ~F'I. PTIC!iCIQ '*"35 .. U!QQOO ....
      M~rII!I (lMeI8l'1K11l11) 2 TaO'xr em ~ ...... ~
      ~III chnI) 17 WI

      Aepub!ika Srbija

      RK300

      18 VGI

      RELJEFNA IKARTA 1 :300000 (RK300)

      ARAD

      __J(_t!!"e~ s ()TICA

      )

      24'00'

      KLADOVO

      o PODGORICA

      18'00

      19"30'

      LEGENDA

      Temalski sadrfaj lislova Karle odgovara slanju lz:

      D 1997. god.

      Kartografska KartogJ'ilfska Brol Obuhvatena Dlmen. Terllonla Stepen
      p<lvrilna lists Analogno Izdanje
      p!'ola.kcf/a osnova nstova QlXA karte kar1lran/a la/nosll
      PTK300 1'30' SOx70 SEna Vojna tajna
      GauS·Krigarova 13' x ~20130 km'
      (svi ,aleme nt~ 1'30' em plastierJoj podlozi :Intemo *Za zidno izdanje RK300 dodaju sa listovi Podgorica, Arad i zag!avlje

      Preglednl list PI.-300

      RK500 i RK1500

      LE.GENDA

      Sadrtaj listova karta odgovara slanju iz:

      D 1995. god.

      LEGENDA

      Sadtiaj Iistova karta odgovara slanju lz:

      D 1998. god.

      Otvoreno izdanje

      RELJEFNA KARTA 1 :500 000 (RK500)

      ObulwKuno. Dlmen.

      pomEna flste

      ... )(,l,. kline

      Povri.illl!

      te"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/55204402","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=55204402&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537319178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537319178?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LJfO0cGumsJ+qZdzG+8vaiXItg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LBNTVT39Kr95BRRAzJTPzPBQSHs="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sAbPrF9V4Lx762MLCm0vjwwVcks="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7QHQ79pY/aCxIMpJeTO+viYIepE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537323900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537323900?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w49LF004bfWFH/lRKiipbjQeMgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jg5XSFtEhISBNLy1Fccesvp9wPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6D6I4ttwjc6JWp9AyiLILfTkPP4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ws3dApeXzCYCRdU5h+d4Jwh0qSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5eweCyb9/20B3eP3C6yaeiIp80w="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537296454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537296454?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"re9Om/GFdEpw6DDjSZ7b2Z2idgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iyjMww9MfwDeOeljxKE1FrjqCzc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537300926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537300926?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6ZQTZP7hf+9aHWgKsjJgxNPhYIo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537312050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537312050?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7rSTffm3wz1msZzJvBHkeafW7fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yu92taPPZN3h4ty1Pbm0sHP3sIA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D5nmPZkXm4LW+DmAAMuvWbE2AxI="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3+hIIo/abER9FrXQ3QMbHQwKym0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HMcuJTBg5WDyYLQ7TYZt8UZhz6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a+qqKml/jqL9kSDaA3QSgQftXbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I/XBVegrUXFU4RFhvxd/uDW82K0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q2YqVJTDu1/fcDVrvv+q8NQxXT8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s2w87ywTCIU8ubESIG251Zh1woI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zqoHqCGt/KzEBEuMZN42NkZ4YYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537307233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537307233?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Szy+sGc2lFmaRpMPOrmXhOQ083g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pPSDd0aynMamS0ULOZ6HIcqKmpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537323748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537323748?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0p840wMLAkgtQHh6Y9KTlI9xChA="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oaE8vF2Q0fyZDwONHRJAsCCfY9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TGWxAlAgGjDxxrKoVcVm4ol0TyY="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"apKGWNEHuNIFeaU8BmyMzCfx93o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537292604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537292604?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qNCvdCxW+lC0qbXXToWlfSEyeMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537292002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537292002?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M8yOoFuYkFxbe5KvNCfVmZ1YVg0="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JvbWPuiZ99eXTilyMwhFbeWXX24="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4/vEDFxo9BDqBYE1hdMoM+q4dt4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537315948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537315948?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1AtvGt9dJFD6Oak/hnCHvWOgwDU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537319285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537319285?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fVmWuNyeO1NBJ45dEA7MvP/3Kp8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537322122?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537322122?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrWUnc5WT8LI8XSUteaOmh3CrJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537316021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537316021?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O0S+6FxhCo5Uovyixm46XOTrXco="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537302889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537302889?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+BU6fCRoVRqNEi5KOoMzSl7K/Os="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ec+KZk3+UscVgvSKVdvxmhhb2SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537302746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537302746?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0n4/W1sMWbZqg963Nf2sDyzmBcc="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bMvvET/pIZrmvFxmJMiSZz0wt+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537308835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537308835?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hobk1DdbILvRCMJleNXjtuufzzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537322024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537322024?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iEwGzivHJde9Z4n0RqFSODwgcSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"emnUs0OMhm8JMtb9UwOHmRUmhFE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IDYnLT9lEvf5rOd3/sXQEU6dpNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/0kJt71sDlrSSXElr8sJsdC4D9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537307567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537307567?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NXne9iKQ5NWBoetn3YtEHSCBXcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mgPVWgYxjHhdGI6D8f+9Q/F8RaY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s8Zzhmbml8RII8/DFcA/dtHgr1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+bQxpqsNdF+3pkiKujJ/ab3ILtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537314478?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537314478?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hba0bBkpMylE641GqJVk2tDWMEY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ouhOGmME48qvaB/Jhpq9B45dFgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G0xr8690FZaQPU3Cfd3kl8hMRLo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537265011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537265011?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qspzBDnpTDmaKTGu4HDamKEku4k="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"T2HWb8ukwnbOgmhZhgPWO7mVfqY=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537319178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537319178?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LJfO0cGumsJ+qZdzG+8vaiXItg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LBNTVT39Kr95BRRAzJTPzPBQSHs="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"default_editorial","doc_uuid":"sAbPrF9V4Lx762MLCm0vjwwVcks="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"default_editorial","doc_uuid":"7QHQ79pY/aCxIMpJeTO+viYIepE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537323900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537323900?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"default_editorial","doc_uuid":"w49LF004bfWFH/lRKiipbjQeMgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"default_editorial","doc_uuid":"jg5XSFtEhISBNLy1Fccesvp9wPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"default_editorial","doc_uuid":"6D6I4ttwjc6JWp9AyiLILfTkPP4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Ws3dApeXzCYCRdU5h+d4Jwh0qSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"default_editorial","doc_uuid":"5eweCyb9/20B3eP3C6yaeiIp80w="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537296454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537296454?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"default_editorial","doc_uuid":"re9Om/GFdEpw6DDjSZ7b2Z2idgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iyjMww9MfwDeOeljxKE1FrjqCzc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537300926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537300926?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"default_editorial","doc_uuid":"6ZQTZP7hf+9aHWgKsjJgxNPhYIo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537312050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537312050?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"default_editorial","doc_uuid":"7rSTffm3wz1msZzJvBHkeafW7fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Yu92taPPZN3h4ty1Pbm0sHP3sIA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"default_editorial","doc_uuid":"D5nmPZkXm4LW+DmAAMuvWbE2AxI="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"default_editorial","doc_uuid":"3+hIIo/abER9FrXQ3QMbHQwKym0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"default_editorial","doc_uuid":"HMcuJTBg5WDyYLQ7TYZt8UZhz6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"default_editorial","doc_uuid":"a+qqKml/jqL9kSDaA3QSgQftXbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"default_editorial","doc_uuid":"I/XBVegrUXFU4RFhvxd/uDW82K0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"default_editorial","doc_uuid":"q2YqVJTDu1/fcDVrvv+q8NQxXT8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"default_editorial","doc_uuid":"s2w87ywTCIU8ubESIG251Zh1woI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"default_editorial","doc_uuid":"zqoHqCGt/KzEBEuMZN42NkZ4YYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537307233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537307233?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Szy+sGc2lFmaRpMPOrmXhOQ083g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"j9aDzu4KJLCEd0rYSzOS0L2A/Vs=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"default_editorial","doc_uuid":"pPSDd0aynMamS0ULOZ6HIcqKmpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537323748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537323748?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"default_editorial","doc_uuid":"0p840wMLAkgtQHh6Y9KTlI9xChA="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"default_editorial","doc_uuid":"oaE8vF2Q0fyZDwONHRJAsCCfY9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"default_editorial","doc_uuid":"TGWxAlAgGjDxxrKoVcVm4ol0TyY="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"default_editorial","doc_uuid":"apKGWNEHuNIFeaU8BmyMzCfx93o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537292604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537292604?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qNCvdCxW+lC0qbXXToWlfSEyeMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537292002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537292002?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"default_editorial","doc_uuid":"M8yOoFuYkFxbe5KvNCfVmZ1YVg0="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"default_editorial","doc_uuid":"JvbWPuiZ99eXTilyMwhFbeWXX24="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"default_editorial","doc_uuid":"4/vEDFxo9BDqBYE1hdMoM+q4dt4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537315948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537315948?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"default_editorial","doc_uuid":"1AtvGt9dJFD6Oak/hnCHvWOgwDU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537319285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537319285?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"default_editorial","doc_uuid":"fVmWuNyeO1NBJ45dEA7MvP/3Kp8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537322122?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537322122?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"default_editorial","doc_uuid":"nrWUnc5WT8LI8XSUteaOmh3CrJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537316021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537316021?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"default_editorial","doc_uuid":"O0S+6FxhCo5Uovyixm46XOTrXco="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537302889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537302889?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+BU6fCRoVRqNEi5KOoMzSl7K/Os="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ec+KZk3+UscVgvSKVdvxmhhb2SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537302746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537302746?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"default_editorial","doc_uuid":"0n4/W1sMWbZqg963Nf2sDyzmBcc="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"default_editorial","doc_uuid":"bMvvET/pIZrmvFxmJMiSZz0wt+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537308835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537308835?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"default_editorial","doc_uuid":"hobk1DdbILvRCMJleNXjtuufzzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537322024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537322024?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iEwGzivHJde9Z4n0RqFSODwgcSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"default_editorial","doc_uuid":"emnUs0OMhm8JMtb9UwOHmRUmhFE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"default_editorial","doc_uuid":"IDYnLT9lEvf5rOd3/sXQEU6dpNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/0kJt71sDlrSSXElr8sJsdC4D9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537307567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537307567?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"default_editorial","doc_uuid":"NXne9iKQ5NWBoetn3YtEHSCBXcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"default_editorial","doc_uuid":"mgPVWgYxjHhdGI6D8f+9Q/F8RaY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"default_editorial","doc_uuid":"s8Zzhmbml8RII8/DFcA/dtHgr1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+bQxpqsNdF+3pkiKujJ/ab3ILtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537314478?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537314478?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"default_editorial","doc_uuid":"hba0bBkpMylE641GqJVk2tDWMEY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ouhOGmME48qvaB/Jhpq9B45dFgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"default_editorial","doc_uuid":"G0xr8690FZaQPU3Cfd3kl8hMRLo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537265011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537265011?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qspzBDnpTDmaKTGu4HDamKEku4k="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"8fGNl9D6uLjs7lgbgC+6NMjOCX4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/55204402","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3&auth_token=7lQmEvlnRJ7HlSQHZTip30JXTpE%3D&authenticity_token=CA%2BECJHWquEExQ8%2FTACEGtM%2FIFuM50DYnrYohzITUYgcIj4dI19EFLjY6XQgGhbIGhTOGm%2B4w4hvyflQ5rp5aw%3D%3D&expires=1537928792&wordDocumentId=55204402&wordUploadId=58043266"},"renewal_nag_props":null}-->

      "llorlJe Analogno Izdallje kartll'llRj,a

      KartografskB prolekclja

      Kartograf. Brol

      osnove Iistova

      larn.oortova kol'llonnna

      92 )( 128 em

      5'30'

      .. 248000 km'

      -SEna

      plasUbloj podlozl

      konusna sa dve PTKSOO 2 )(

      stafll;!ardne S'

      paralele

      Napomana: na karti ja prlmanjeno61rllicno pismo

      RELJEFNA KARTA 1:1 500 000 (RK1500)

      Kartografska Kar10gratska Obllhv{l6enB D~l:.n.

      prolekclla oanova po:~ina kaT1e

      Format IIsta karte,

      Amtlogno !zdan",

      5'30')( 5" 4O~.60 em 5'30' )(5~ - SE na plastiOnoj podlozi

      PolikonLtsna

      GK1500

      Napomena: na karti je prlmenjeno 6irilicno pismo

      Republika Srbija

      19 VGI

      Bivsa Jugos!avija

      -

      .,

      a:

      LL en

      I

      U')

      ~

      I-

      -

      o o o

      II) N

      ,...

      c( to::

      ~

      ~

      U)

      LL « 0:: e o e,

      o I-

      20 VGI

      TK25 - Siobodna prodaja

      ::i ,l!; :a o

      g E

      8' J: ~

      i w- CD

      I--<_. -+_lfI_a:_, ---j ~

      Preg!edni list PL 100-50-25

      TK50, TK1 00 - Siobodna prodaja

      8ivsa Jugoslavija

      13'

      14'

      5"

      16"

      17"

      TOPOGRAFSKA KARTA 1 :50 000 fTK50 .. SFRJ)

      47"r-_~-r-~r-t,~-' h-""+":"r'+i-'###BOT_TEXT###quot;"::"I-.:I..,'-+' _mF""I4-~""'- _' f-ll:. 47"

      , I' , J I t I I .!J: I I

      _ ' I ~ 'i' ,,_, - I ~

      '-.:.J.' • ',.., • ,q.---i';~p.." , "0:.1:- '16" 19' _ 2 •

      2 •

      45'

      I~ 1 I.b",~~;- ("\_ Ii' "_-r;-L.~~~ I If ,1.1, ~ll .11' I.:

      4S.l' . , , i! , • • I."," <lr''I(' ',' , , ;,"1";- '.... , , • • ,") ~ _ ~., '1::

      lEGENDA "" !:! ' , , "<" , • ..;~. , , , • , ,- 1.' , , r[\ ~"''''' "~

      I, • I·f, ,,-. ~ -....~ . -,.. _~.:- g ""l'/r:'I'". 22" .2r

      SadrisJ' list.ova 'L ... , '.' • ,'1"" • ,;:;: • , <?' • • , • '- .1_\__t'--. '*". ' , "

      (1311 - .' ,1;.. - l ...... ,r ~ ... l~ I i' I t

      karte odgovara ' , '~ , , , ,..\ .. ., -", ., , , , , ," :...... . ',", .::. <If;:;--,' " ..:.. - A

      '1a· . I"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/55204402","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=55204402&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537319178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537319178?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LJfO0cGumsJ+qZdzG+8vaiXItg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LBNTVT39Kr95BRRAzJTPzPBQSHs="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sAbPrF9V4Lx762MLCm0vjwwVcks="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7QHQ79pY/aCxIMpJeTO+viYIepE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537323900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537323900?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w49LF004bfWFH/lRKiipbjQeMgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jg5XSFtEhISBNLy1Fccesvp9wPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6D6I4ttwjc6JWp9AyiLILfTkPP4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ws3dApeXzCYCRdU5h+d4Jwh0qSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5eweCyb9/20B3eP3C6yaeiIp80w="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537296454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537296454?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"re9Om/GFdEpw6DDjSZ7b2Z2idgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iyjMww9MfwDeOeljxKE1FrjqCzc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537300926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537300926?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6ZQTZP7hf+9aHWgKsjJgxNPhYIo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537312050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537312050?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7rSTffm3wz1msZzJvBHkeafW7fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yu92taPPZN3h4ty1Pbm0sHP3sIA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D5nmPZkXm4LW+DmAAMuvWbE2AxI="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3+hIIo/abER9FrXQ3QMbHQwKym0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HMcuJTBg5WDyYLQ7TYZt8UZhz6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a+qqKml/jqL9kSDaA3QSgQftXbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I/XBVegrUXFU4RFhvxd/uDW82K0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q2YqVJTDu1/fcDVrvv+q8NQxXT8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s2w87ywTCIU8ubESIG251Zh1woI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zqoHqCGt/KzEBEuMZN42NkZ4YYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537307233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537307233?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Szy+sGc2lFmaRpMPOrmXhOQ083g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pPSDd0aynMamS0ULOZ6HIcqKmpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537323748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537323748?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0p840wMLAkgtQHh6Y9KTlI9xChA="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oaE8vF2Q0fyZDwONHRJAsCCfY9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TGWxAlAgGjDxxrKoVcVm4ol0TyY="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"apKGWNEHuNIFeaU8BmyMzCfx93o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537292604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537292604?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qNCvdCxW+lC0qbXXToWlfSEyeMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537292002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537292002?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M8yOoFuYkFxbe5KvNCfVmZ1YVg0="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JvbWPuiZ99eXTilyMwhFbeWXX24="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4/vEDFxo9BDqBYE1hdMoM+q4dt4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537315948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537315948?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1AtvGt9dJFD6Oak/hnCHvWOgwDU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537319285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537319285?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fVmWuNyeO1NBJ45dEA7MvP/3Kp8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537322122?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537322122?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrWUnc5WT8LI8XSUteaOmh3CrJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537316021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537316021?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O0S+6FxhCo5Uovyixm46XOTrXco="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537302889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537302889?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+BU6fCRoVRqNEi5KOoMzSl7K/Os="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ec+KZk3+UscVgvSKVdvxmhhb2SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537302746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537302746?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0n4/W1sMWbZqg963Nf2sDyzmBcc="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bMvvET/pIZrmvFxmJMiSZz0wt+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537308835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537308835?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hobk1DdbILvRCMJleNXjtuufzzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537322024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537322024?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iEwGzivHJde9Z4n0RqFSODwgcSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"emnUs0OMhm8JMtb9UwOHmRUmhFE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IDYnLT9lEvf5rOd3/sXQEU6dpNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/0kJt71sDlrSSXElr8sJsdC4D9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537307567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537307567?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NXne9iKQ5NWBoetn3YtEHSCBXcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mgPVWgYxjHhdGI6D8f+9Q/F8RaY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s8Zzhmbml8RII8/DFcA/dtHgr1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+bQxpqsNdF+3pkiKujJ/ab3ILtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537314478?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537314478?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hba0bBkpMylE641GqJVk2tDWMEY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ouhOGmME48qvaB/Jhpq9B45dFgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G0xr8690FZaQPU3Cfd3kl8hMRLo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537265011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537265011?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qspzBDnpTDmaKTGu4HDamKEku4k="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"T2HWb8ukwnbOgmhZhgPWO7mVfqY=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537319178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537319178?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LJfO0cGumsJ+qZdzG+8vaiXItg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LBNTVT39Kr95BRRAzJTPzPBQSHs="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"default_editorial","doc_uuid":"sAbPrF9V4Lx762MLCm0vjwwVcks="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"default_editorial","doc_uuid":"7QHQ79pY/aCxIMpJeTO+viYIepE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537323900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537323900?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"default_editorial","doc_uuid":"w49LF004bfWFH/lRKiipbjQeMgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"default_editorial","doc_uuid":"jg5XSFtEhISBNLy1Fccesvp9wPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"default_editorial","doc_uuid":"6D6I4ttwjc6JWp9AyiLILfTkPP4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Ws3dApeXzCYCRdU5h+d4Jwh0qSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"default_editorial","doc_uuid":"5eweCyb9/20B3eP3C6yaeiIp80w="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537296454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537296454?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"default_editorial","doc_uuid":"re9Om/GFdEpw6DDjSZ7b2Z2idgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iyjMww9MfwDeOeljxKE1FrjqCzc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537300926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537300926?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"default_editorial","doc_uuid":"6ZQTZP7hf+9aHWgKsjJgxNPhYIo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537312050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537312050?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"default_editorial","doc_uuid":"7rSTffm3wz1msZzJvBHkeafW7fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Yu92taPPZN3h4ty1Pbm0sHP3sIA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"default_editorial","doc_uuid":"D5nmPZkXm4LW+DmAAMuvWbE2AxI="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"default_editorial","doc_uuid":"3+hIIo/abER9FrXQ3QMbHQwKym0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"default_editorial","doc_uuid":"HMcuJTBg5WDyYLQ7TYZt8UZhz6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"default_editorial","doc_uuid":"a+qqKml/jqL9kSDaA3QSgQftXbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"default_editorial","doc_uuid":"I/XBVegrUXFU4RFhvxd/uDW82K0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"default_editorial","doc_uuid":"q2YqVJTDu1/fcDVrvv+q8NQxXT8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"default_editorial","doc_uuid":"s2w87ywTCIU8ubESIG251Zh1woI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"default_editorial","doc_uuid":"zqoHqCGt/KzEBEuMZN42NkZ4YYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537307233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537307233?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Szy+sGc2lFmaRpMPOrmXhOQ083g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"j9aDzu4KJLCEd0rYSzOS0L2A/Vs=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"default_editorial","doc_uuid":"pPSDd0aynMamS0ULOZ6HIcqKmpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537323748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537323748?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"default_editorial","doc_uuid":"0p840wMLAkgtQHh6Y9KTlI9xChA="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"default_editorial","doc_uuid":"oaE8vF2Q0fyZDwONHRJAsCCfY9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"default_editorial","doc_uuid":"TGWxAlAgGjDxxrKoVcVm4ol0TyY="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"default_editorial","doc_uuid":"apKGWNEHuNIFeaU8BmyMzCfx93o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537292604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537292604?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qNCvdCxW+lC0qbXXToWlfSEyeMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537292002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537292002?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"default_editorial","doc_uuid":"M8yOoFuYkFxbe5KvNCfVmZ1YVg0="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"default_editorial","doc_uuid":"JvbWPuiZ99eXTilyMwhFbeWXX24="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"default_editorial","doc_uuid":"4/vEDFxo9BDqBYE1hdMoM+q4dt4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537315948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537315948?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"default_editorial","doc_uuid":"1AtvGt9dJFD6Oak/hnCHvWOgwDU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537319285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537319285?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"default_editorial","doc_uuid":"fVmWuNyeO1NBJ45dEA7MvP/3Kp8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537322122?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537322122?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"default_editorial","doc_uuid":"nrWUnc5WT8LI8XSUteaOmh3CrJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537316021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537316021?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"default_editorial","doc_uuid":"O0S+6FxhCo5Uovyixm46XOTrXco="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537302889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537302889?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+BU6fCRoVRqNEi5KOoMzSl7K/Os="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ec+KZk3+UscVgvSKVdvxmhhb2SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537302746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537302746?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"default_editorial","doc_uuid":"0n4/W1sMWbZqg963Nf2sDyzmBcc="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"default_editorial","doc_uuid":"bMvvET/pIZrmvFxmJMiSZz0wt+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537308835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537308835?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"default_editorial","doc_uuid":"hobk1DdbILvRCMJleNXjtuufzzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537322024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537322024?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iEwGzivHJde9Z4n0RqFSODwgcSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"default_editorial","doc_uuid":"emnUs0OMhm8JMtb9UwOHmRUmhFE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"default_editorial","doc_uuid":"IDYnLT9lEvf5rOd3/sXQEU6dpNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/0kJt71sDlrSSXElr8sJsdC4D9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537307567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537307567?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"default_editorial","doc_uuid":"NXne9iKQ5NWBoetn3YtEHSCBXcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"default_editorial","doc_uuid":"mgPVWgYxjHhdGI6D8f+9Q/F8RaY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"default_editorial","doc_uuid":"s8Zzhmbml8RII8/DFcA/dtHgr1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+bQxpqsNdF+3pkiKujJ/ab3ILtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537314478?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537314478?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"default_editorial","doc_uuid":"hba0bBkpMylE641GqJVk2tDWMEY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ouhOGmME48qvaB/Jhpq9B45dFgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"default_editorial","doc_uuid":"G0xr8690FZaQPU3Cfd3kl8hMRLo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537265011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537265011?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qspzBDnpTDmaKTGu4HDamKEku4k="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"8fGNl9D6uLjs7lgbgC+6NMjOCX4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/55204402","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3&auth_token=7lQmEvlnRJ7HlSQHZTip30JXTpE%3D&authenticity_token=CA%2BECJHWquEExQ8%2FTACEGtM%2FIFuM50DYnrYohzITUYgcIj4dI19EFLjY6XQgGhbIGhTOGm%2B4w4hvyflQ5rp5aw%3D%3D&expires=1537928792&wordDocumentId=55204402&wordUploadId=58043266"},"renewal_nag_props":null}-->

      f':tjrnH-+-l~H~~~~~..ri!:i'- ~..!:::F - \- '45'

      S nJU IZ: 45" 1 ·'s ~ ,~Ii;" ' • I"'·' , .. .i ' , 'Ir; '1< ~ -, ,. rI., • 1 .• -' -. ." , , .J.' , • . ,

      D 1971-1973. god. ' ~ , ~ ", ~ , , -f'!r-t , ~," ,,, , . (I. ''-J ~,.;.\~ .~(~ 7 ~ "

      (! izdanja) , r~ I .... , , , • , , , • • , • • le~, -,. , r 1\

      D ' .~ 1 L"'_' "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/55204402","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=55204402&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537319178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537319178?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LJfO0cGumsJ+qZdzG+8vaiXItg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LBNTVT39Kr95BRRAzJTPzPBQSHs="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sAbPrF9V4Lx762MLCm0vjwwVcks="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7QHQ79pY/aCxIMpJeTO+viYIepE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537323900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537323900?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w49LF004bfWFH/lRKiipbjQeMgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jg5XSFtEhISBNLy1Fccesvp9wPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6D6I4ttwjc6JWp9AyiLILfTkPP4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ws3dApeXzCYCRdU5h+d4Jwh0qSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5eweCyb9/20B3eP3C6yaeiIp80w="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537296454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537296454?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"re9Om/GFdEpw6DDjSZ7b2Z2idgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iyjMww9MfwDeOeljxKE1FrjqCzc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537300926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537300926?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6ZQTZP7hf+9aHWgKsjJgxNPhYIo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537312050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537312050?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7rSTffm3wz1msZzJvBHkeafW7fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yu92taPPZN3h4ty1Pbm0sHP3sIA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D5nmPZkXm4LW+DmAAMuvWbE2AxI="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3+hIIo/abER9FrXQ3QMbHQwKym0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HMcuJTBg5WDyYLQ7TYZt8UZhz6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a+qqKml/jqL9kSDaA3QSgQftXbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I/XBVegrUXFU4RFhvxd/uDW82K0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q2YqVJTDu1/fcDVrvv+q8NQxXT8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s2w87ywTCIU8ubESIG251Zh1woI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zqoHqCGt/KzEBEuMZN42NkZ4YYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537307233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537307233?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Szy+sGc2lFmaRpMPOrmXhOQ083g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pPSDd0aynMamS0ULOZ6HIcqKmpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537323748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537323748?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0p840wMLAkgtQHh6Y9KTlI9xChA="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oaE8vF2Q0fyZDwONHRJAsCCfY9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TGWxAlAgGjDxxrKoVcVm4ol0TyY="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"apKGWNEHuNIFeaU8BmyMzCfx93o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537292604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537292604?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qNCvdCxW+lC0qbXXToWlfSEyeMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537292002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537292002?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M8yOoFuYkFxbe5KvNCfVmZ1YVg0="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JvbWPuiZ99eXTilyMwhFbeWXX24="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4/vEDFxo9BDqBYE1hdMoM+q4dt4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537315948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537315948?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1AtvGt9dJFD6Oak/hnCHvWOgwDU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537319285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537319285?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fVmWuNyeO1NBJ45dEA7MvP/3Kp8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537322122?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537322122?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrWUnc5WT8LI8XSUteaOmh3CrJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537316021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537316021?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O0S+6FxhCo5Uovyixm46XOTrXco="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537302889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537302889?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+BU6fCRoVRqNEi5KOoMzSl7K/Os="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ec+KZk3+UscVgvSKVdvxmhhb2SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537302746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537302746?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0n4/W1sMWbZqg963Nf2sDyzmBcc="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bMvvET/pIZrmvFxmJMiSZz0wt+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537308835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537308835?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hobk1DdbILvRCMJleNXjtuufzzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537322024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537322024?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iEwGzivHJde9Z4n0RqFSODwgcSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"emnUs0OMhm8JMtb9UwOHmRUmhFE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IDYnLT9lEvf5rOd3/sXQEU6dpNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/0kJt71sDlrSSXElr8sJsdC4D9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537307567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537307567?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NXne9iKQ5NWBoetn3YtEHSCBXcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mgPVWgYxjHhdGI6D8f+9Q/F8RaY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s8Zzhmbml8RII8/DFcA/dtHgr1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+bQxpqsNdF+3pkiKujJ/ab3ILtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537314478?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537314478?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hba0bBkpMylE641GqJVk2tDWMEY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ouhOGmME48qvaB/Jhpq9B45dFgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G0xr8690FZaQPU3Cfd3kl8hMRLo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537265011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537265011?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qspzBDnpTDmaKTGu4HDamKEku4k="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"T2HWb8ukwnbOgmhZhgPWO7mVfqY=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537319178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537319178?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LJfO0cGumsJ+qZdzG+8vaiXItg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LBNTVT39Kr95BRRAzJTPzPBQSHs="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"default_editorial","doc_uuid":"sAbPrF9V4Lx762MLCm0vjwwVcks="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"default_editorial","doc_uuid":"7QHQ79pY/aCxIMpJeTO+viYIepE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537323900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537323900?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"default_editorial","doc_uuid":"w49LF004bfWFH/lRKiipbjQeMgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"default_editorial","doc_uuid":"jg5XSFtEhISBNLy1Fccesvp9wPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"default_editorial","doc_uuid":"6D6I4ttwjc6JWp9AyiLILfTkPP4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Ws3dApeXzCYCRdU5h+d4Jwh0qSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"default_editorial","doc_uuid":"5eweCyb9/20B3eP3C6yaeiIp80w="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537296454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537296454?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"default_editorial","doc_uuid":"re9Om/GFdEpw6DDjSZ7b2Z2idgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iyjMww9MfwDeOeljxKE1FrjqCzc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537300926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537300926?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"default_editorial","doc_uuid":"6ZQTZP7hf+9aHWgKsjJgxNPhYIo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537312050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537312050?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"default_editorial","doc_uuid":"7rSTffm3wz1msZzJvBHkeafW7fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Yu92taPPZN3h4ty1Pbm0sHP3sIA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"default_editorial","doc_uuid":"D5nmPZkXm4LW+DmAAMuvWbE2AxI="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"default_editorial","doc_uuid":"3+hIIo/abER9FrXQ3QMbHQwKym0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"default_editorial","doc_uuid":"HMcuJTBg5WDyYLQ7TYZt8UZhz6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"default_editorial","doc_uuid":"a+qqKml/jqL9kSDaA3QSgQftXbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"default_editorial","doc_uuid":"I/XBVegrUXFU4RFhvxd/uDW82K0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"default_editorial","doc_uuid":"q2YqVJTDu1/fcDVrvv+q8NQxXT8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"default_editorial","doc_uuid":"s2w87ywTCIU8ubESIG251Zh1woI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"default_editorial","doc_uuid":"zqoHqCGt/KzEBEuMZN42NkZ4YYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537307233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537307233?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Szy+sGc2lFmaRpMPOrmXhOQ083g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"j9aDzu4KJLCEd0rYSzOS0L2A/Vs=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"default_editorial","doc_uuid":"pPSDd0aynMamS0ULOZ6HIcqKmpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537323748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537323748?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"default_editorial","doc_uuid":"0p840wMLAkgtQHh6Y9KTlI9xChA="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"default_editorial","doc_uuid":"oaE8vF2Q0fyZDwONHRJAsCCfY9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"default_editorial","doc_uuid":"TGWxAlAgGjDxxrKoVcVm4ol0TyY="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"default_editorial","doc_uuid":"apKGWNEHuNIFeaU8BmyMzCfx93o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537292604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537292604?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qNCvdCxW+lC0qbXXToWlfSEyeMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537292002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537292002?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"default_editorial","doc_uuid":"M8yOoFuYkFxbe5KvNCfVmZ1YVg0="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"default_editorial","doc_uuid":"JvbWPuiZ99eXTilyMwhFbeWXX24="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"default_editorial","doc_uuid":"4/vEDFxo9BDqBYE1hdMoM+q4dt4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537315948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537315948?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"default_editorial","doc_uuid":"1AtvGt9dJFD6Oak/hnCHvWOgwDU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537319285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537319285?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"default_editorial","doc_uuid":"fVmWuNyeO1NBJ45dEA7MvP/3Kp8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537322122?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537322122?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"default_editorial","doc_uuid":"nrWUnc5WT8LI8XSUteaOmh3CrJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537316021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537316021?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"default_editorial","doc_uuid":"O0S+6FxhCo5Uovyixm46XOTrXco="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537302889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537302889?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+BU6fCRoVRqNEi5KOoMzSl7K/Os="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ec+KZk3+UscVgvSKVdvxmhhb2SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537302746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537302746?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"default_editorial","doc_uuid":"0n4/W1sMWbZqg963Nf2sDyzmBcc="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"default_editorial","doc_uuid":"bMvvET/pIZrmvFxmJMiSZz0wt+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537308835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537308835?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"default_editorial","doc_uuid":"hobk1DdbILvRCMJleNXjtuufzzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537322024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537322024?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iEwGzivHJde9Z4n0RqFSODwgcSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"default_editorial","doc_uuid":"emnUs0OMhm8JMtb9UwOHmRUmhFE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"default_editorial","doc_uuid":"IDYnLT9lEvf5rOd3/sXQEU6dpNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/0kJt71sDlrSSXElr8sJsdC4D9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537307567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537307567?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"default_editorial","doc_uuid":"NXne9iKQ5NWBoetn3YtEHSCBXcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"default_editorial","doc_uuid":"mgPVWgYxjHhdGI6D8f+9Q/F8RaY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"default_editorial","doc_uuid":"s8Zzhmbml8RII8/DFcA/dtHgr1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+bQxpqsNdF+3pkiKujJ/ab3ILtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537314478?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537314478?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"default_editorial","doc_uuid":"hba0bBkpMylE641GqJVk2tDWMEY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ouhOGmME48qvaB/Jhpq9B45dFgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"default_editorial","doc_uuid":"G0xr8690FZaQPU3Cfd3kl8hMRLo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537265011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537265011?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qspzBDnpTDmaKTGu4HDamKEku4k="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"8fGNl9D6uLjs7lgbgC+6NMjOCX4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/55204402","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3&auth_token=7lQmEvlnRJ7HlSQHZTip30JXTpE%3D&authenticity_token=CA%2BECJHWquEExQ8%2FTACEGtM%2FIFuM50DYnrYohzITUYgcIj4dI19EFLjY6XQgGhbIGhTOGm%2B4w4hvyflQ5rp5aw%3D%3D&expires=1537928792&wordDocumentId=55204402&wordUploadId=58043266"},"renewal_nag_props":null}-->

      l' ,.

      1978-1979. god. 14' ,0 ,1'.'., . , ,~ •. \ . " .. _ ,'. , . I ' , __ . V~ .. ~ --.:.._: ~ .

      I~.., " ~~ ~ - - ~ ~ .. ~

      D 44' ~~i\~l\ 1·~1:S: . , .1\ ;;.:, .", \. . rj.i· ., ~ , '

      1980-1981. god. ,J I"

      11l1" ~ • .. .' ~ , '" l..... ."~ I ~ i'I...",. ~ ~. •

      D 1982-1983.god • ~r~ '''';'_ ,; ,. ,-k :'It-I;'""".l~ '" ,-~ ,'--., .-.. .. ',~

      D 15' , ~-":i::>"'_ , :-, " '.)h ...... :\ m .. '"'" r::t'_ . .._=' ~-,

      1964. god. .:.... . "~1- - - '"7 i''- 43'

      . I... "-i";o,,.. ~ ."., • ~ 1\, k ~ .' .,

      D 43' o,~ ,'7"'r ;.~. ' , , ~', , • 1 /.{'t::-.~ .. ).:..:r--i.

      1985-1986. god. ru .'~ '" ~ ~'I"'~ , \ . , i 'r;:"~~-'- - - .': '. ,

      D 1987-1990. god.. 1"'" ri'bl -. ~ ~/~' 6.:

      " e b ' I~~ ''11.!. ' , , v. '.. ........ '. .

      , !J. -t..::..I ....... ~1_42'

      -, , •. ~ .. , • -;"i. \, ..... 'J".:: •• ~ _.

      ,....------r-----,-----r----r--------, Alit' I~ \.,..I" ~" ,_ '\{ I I,....r-t 'I 'I~ I t

      Kartografska Obl.lhvaoene Dlman. Povrtlna 18", IJ ,t ' • " r' ') ,( . I '\i ~~. . , ,L' '";""

      P"'Je. k·cllo powiln& II,ta t&rllorl)e Analogno l:r.danJe* r- -' ." . -

      .~ I'" ql x A katte karllranla ,-. , '~.' ., .( . -... . I ,.r

      f-------+-- I I t I , ' ~ ~ ~-! ~;;.._

      ~ :.. l ~ ~ I ......,_ _ ... .. I I I -II

      .~ • , 'I ':1'" '. ..... 41

      em

      =555 km'

      -SI::

      -RlH

      Gaus·Krigerova

      1S'x15'

      50x70

      20~

      21'

      °Na zsntev naruelece karte sa mogu Isporu~ill u rastarskom obllku.

      13'

      6'

      • ..:, ~ ~ =. ~ .. .:. ';!".,r:;. .. TOPOGRAFSKA KARlA

      47 . .41'

      ,_~.:. ..:.. -.;. .:. .::...!'" ... uJ6,~ . .:.. .:.11: 1 00 000 (TK 1 OO .. SFRJ)

      ,- -........ 1"=:'-":':-'1""'" 18' 19" 2' _21"

      23'

      L.EGENDA

      ,- r-- __ -r-_-r- __ -r-16_ .. _--.' .:. ~ 'Q[., .:.f~).:'. ,~ 1:";;" f: ---42'

      ObuhvaCenll Dlmen. P·ovrifna A [ 42 ' ,~ ,.r.._. r l' -

      j!(Lvlllna IIsta terllarlje lUI 09no 18" ,;;~. _ ~ .c:.!.::1 ~ ;\l... _Jll. .. 1 -

      !p x A karle kartlrariJa Iulanje - < ~ -; '\ (. I -" ....

      1----+--- ::, f ~ ~ -e,

      30' Il. =- fa ~ ',:;"j . ;_"::w ~1'

      Gaus,Krigerova x SOx70 -2220 km' - SE

      30' em - -Ril-! 41 .:. .=. ,:. ~I.j:l.; T ..:-.,:. .:::. ~

      ~------~--- 230-

      ·Na z.ahtav narueloce kalta sa mogu Isporu~ltI u rasterskom obllku. 1S w 21 a

      KIIrtogralska plO)ekclJa

      Preg!edni list PL -50 I PL-100

      21 VGI

      BivsaJugoslaYija

      TK200 - S!obodna prodaja

      TOPOGRAFSKA KARTA 1 :200 000 (TK2'OO .. SFRJ)

      .l.J' II' I!;" 111' 17'
      ~ 0 \. 0
      4ll' 4a1~' -ISH "48'5 ~a'e 1&1.
      .. ._,..... ....., ~ II!¢ ~m.:...~ ~S'
      r-- JI' IX' • 0
      .. -,.~
      18' 19' "lfI 21' 22'

      45' ~" '6'2
      -.. ~ <513
      IirAY~1'IO
      ~. .oWl? "',"!
      ~ --., ~
      .~
      "-
      n' It
      43' 4:,J;1;9
      """'"
      ~ 1:1'

      ~ rb 1 '"
      '.Q
      ###BOT_TEXT###quot;~- Aka ~ 43'
      "'l2Il -, .(32, ~ .'PU' i ~
      I~ _~a;T1M "'" \ of
      1 \
      0 "\ r.

      II
      4WI 42'
      .~
      ~'
      41!i1 41'
      """"" .~~~

      I I' ,

      I~'

      c

      1

      , ,iI1'210

      {'~"r._ .fl""

      41

      " .

      ,.

      ,~ ,.O:!, fi)~/~

      ., ..... i

      e.
      ~ 3\I2:l ~ 311"
      38l!O _, 0. IiIo:ftlDS
      39" ,_..,,, ""'"""
      o.~ .... 0. ........
      22' 24' 25"
      Ig' 2U' 21' LEGENDA
      Sadrzaj listova kart,e
      cdgovara slanju iz:
      D 1979-1981. god. otl
      D I:::
      1982-1984. god. III
      't:I
      N
      D 1985-1987. god.

      0 1976. god. m
      D I:::
      1978. god. 11:1
      -e
      N
      D 1981-1982. god.

      22
      VGI 17' 18'

      KartogmlskB ObuhvllcelUI Dlmen. POV1§lna
      povr§lna lI!Jta leriloriJe Analogno ,Izdanje'
      proJekclle 'I'X)., karle karlll1lnj ..
      50x70 -SE
      Gaus¥1igerova 1'xl' ..a900 km' -RIH
      ern -80 'Na z,ahtev narueloca karta sa mogu isporuliti u rasterskorn obliku.

      Pregledni Ust PL -200

      TKaoo - Slobodna prodaja

      8ivsa Jugoslavija

      PREGLEDNOTOPOGRAFSKA KARTA 1 :300 000 (PTK300 .. SFRJ)

      D 1976-1978. god.
      D 1982. god. 44"'30"
      D 1984-1985. god. ~
      D 1966-1967. god. 43'00'
      ~
      D 1986-1989. god. ....,_"
      D 1990. god. 41"30'
      '0"30'
      ~ Llslovi karte koji su ka.rl.ografskl
      obraden!, ali nisu stampanl lEGENDA

      Sadr:!aj Iisiova karte odg.ovara slanju iz;

      Nap,omena

      Podaclo projekclJI, formalu lid, Istl su kao I za PTK300 Smije. Na zahtev naruCioca karte S9 mogu Isporueili u ras1erskom obllku.

      OPSTEGEOGRAFSKA KARTA 1 :750000 (OGK750 .. SFRJ) LEGENDA

      Sadr:!.ajlislova karte odgovara stanju iz;

      D 1963. god.

      Tisoova

      Brol t1!1IDVIl

      2

      10'40')(6'20'

      Dlm1m.

      IIsta karte

      l03xl06cm

      ,,770000 km'

      Pregledni list PTK300 i OGK750

      -r <

      "

      4O'29'1.....:- ........... _L __ -..! -" ---I40'29'

      12'33' 1 8'00' 23'08"

      23 VGI

      BivsaJugoslavija

      PTK500 - S!obodna prodaja

      PREGLEDNOIOPOGRAFSKA KARIA 1 :500000 (PTK500 .. SFRJ)

      12':l.o'

      lG"50'

      53 RJM

      T IRE

      115 KATAHCARO

      o IV S II (J M (J !I I:

      LEGENDA

      Sadaa] IIstova karle odgovara stanju iz:

      D 198,[t god.· prvo dopunjeno izdanje

      D 1978-1980. god. - prvo izdanje

      24 VGI

      Bral Illstova

      ObuhvaCena Olman.

      povr6ina !lata

      IJl x)" kar1.D

      VariJanle Il:denJa

      Kal10grafskll proj&kcIJa

      70xl00 m 120000 -SE

      3'40' x3'4S om km' :~ sa adm.grani". -rastsr (SE)

      Povrsfna terllorije luu'tlranja

      anall:1{Jni dighalni

      oblik obllk

      Lambllrtova konformna

      konusna sa elva 20

      standardne

      paral!;!le

      Pregledni !ist Pl- PTK500

      MKS1000 - Siobodna. prodaja.

      Evropa.

      MEflUNARODNA KARTA SVETA 1:1 000 000 (MKS1000)

      LEGENDA

      Sadr.:!:aj lislova karte odgovara stanju lz:

      01967-1969. god.

      o 1970-1972. god.

      o 1973-1975. god.

      o 1976-1978. god.

      o 1987. god.

      Modllikovana pollkoJlusna

      6"x4' 9'x4'

      Dimon.

      I Isla karte

      analogni digit!llni

      obliK oblik

      -raster (SE)

      45

      Ohuliv&t:ena povrilna 'PX)"

      Varllanlo 'Imanla

      KaTlogralska pro)ekclja

      Bral UlltDva

      67x62 ern 75x62cm

      -SE

      -BO(16

      Ilslova)

      Pregledni list PL - MKS1000

      25 VGI

      BivsaJugoslavija

      RK300, RK500 - S!obodna prodaja

      RELJEFNA KARTA 1:300 000 (RK300-SFRJ)

      D Sadriaj ustova karle odgovara stanju na PTK300 (strana 23)

      liEGENDA

      40W _

      12't1o' 13'30'

      RELJEFNA KARTA 1 :500 000 (RK500-SFRJ)

      LEGENDA

      I

      43· \. 45'

      ... ·(6

      • .... BEoGRAD

      54 NAPULJ

      D Saddaj lislova karte

      odgovara stanju iz 1989. godine

      Napomena

      Kartografska osnova za RK500 JePTK500 (strana 24),

      26 VGI

      Pregladni list RK300 ; RK500

      OSTALE PUBLIKAGIJE

      PRIRUCNIK 'TOPOGRAFSKI ZNACr

      Sadrli topografske znake, vrstu i velicinu slova za nazive, skraeenlce na kartama i abeeedni registar topografskih znakova prikazanih na topografskim kartama razmera 1 :25 000, 1 :50 000, 1 :100 000 i 1 :200000.

      Izdanje: VGI,1981. godine Format prirucnika: 16 em Otvoreno izdanje

      27 VGI

      KATALOG TACAKA DRZAVNE TRIGONOMETRIJSKE MREZE SA LlSTOVIMA TK50

      Sadrii podatke 0 pravouglim i geografskim koordinatama i vismarna trigonometrijskih tacaka za teritoriju Srbije i bivsih republika SFRJ, obuhvacenu prilozenim Ilstovima TK 50.

      Omgo dopunjeno izdanje, VGI, 1988-1991. godine Format knjige: 19 em

      Stepen tajnosti: Vojna tajna-Poverljivo

      KATALOG ATLASA, KA'RATA I PLANOVA ARHIVSKE ZBIRKE VOJNOGEOGRAFSKOG INSTITUTA

      IDEO - ATLASI, KARTE I PLANOVI 00 1918. GOOINE Prikazuje kartografske publikaeije izdate do 1918. godine.

      Sadrii 275 bibliografskih jedinica u pet poglavlja i 35 preglednih listova. Izdanje: VGI, 1987. godine

      Format knjige: 24 em

      Otvoreno izdanje

      II OED - ATLASI, KARTE I PLANOVI 001918.001945. GODINE Prikazuje kartografske publikacije izdate od 1918. do 1945. godina.

      Sadril 598 bibllografskih jedinica U osam poglavlja i 138 preglednih listova !zdanje: VGI, 1997. godine

      Format knjihe:24 em

      Otvoreno izdanis

      TOPOGRAFSKE KAATE, stare izdanje

      Pocetn; Pariski meridijan u razmeril :50000, 1:100000 i 1 :200 000, svi elementi.

      Izdanje: VGI, do 1956. godine. Otvoreno izdanje

      OSTALE PUBLIKACIJE

      BIBLIOGRAFIJA RADOVA PRIPADNIKA VGI ZA PERIOD 1974--1997.

      Izdanje: VGI, 1999. godine

      NACELNICI VOJNOGEOGRAFSKOG INSTITUTA 1876 .. 2001

      U monografiji su dati podaci i nazivi instituta kroz lstoriju, kao i osnovni biografski podaci a nacelntcima Vojnogeografskog instituta, ad njegovog osnivanja 1876. godine do 2001. godine.

      Izdanje: VG1, 2001 . godine Format knjige: 24 em

      NABAVKA KARTOGRAFSKIIH PUBLIKACIJA

      Jedinice i ustanove Vojske Srbije koje su na direktnom snabdevanju geotopografskim materijalom kod VGI, upuceju zahtev saglasno Pravilu geodetske stuzbs, Uputstvu i Normativima za popunu Vojskegeotopografskim i hidronavigacijskim materijalima.

      Jediniee i ustanove Vojske Srbije koje nisu na direktnom snabdevanju ked VGI, svoje potrebeza kartografskim publikacijama dostavljaju pretpostavljenoj komandi.

      Topografske karte razmera 1 :25 000, 1 :50 000, 1 :100 000, 1 :200 000 i Preglednotopografska karta razmera1 :300 000 (podela po Grinicu, svi elementi), oznacens odgovarajucim stepenom tajnosti, prodaju se iskljucivo pravnim Heima. Zahtev za kupovlnu ovih karata se podnosi VP1122-1 Beograd ..

      Detaljnije informacije 0 snabdevanju i prodaji kartografskih publikacija VGI mogu se dobiti na telefone 011/3.205-009, 3205-01 0, 3205-164, 3205-161 , kao i na internet stranici www.vgi.mod.gov.yuili putem elektronske postee-mail: vgi@vj.yu.

      Prodaja karata (otvorenog izdanja) pravnim i fiz.ickim liclma obavlja se u Vojnogeografskom institutu, Beograd, Mije Kovacevica 5, U vremenu od 8 do 13 casova.

      28 VGI

      -

      DELATNOSTI VOJNOGEOGAAFSKOG INSTITUTA

      GEODEZlIA

      ~ O!i.\iO'olM qrodmll ~ ~ NIlMmifki p:nElltER

      .. (IPS

      ~ MEmRQioG1~

      , <iJIIII'

      ,'.-' . _

      _ ~: "JIIf

      ,lA~ ,

      .,

      fOlOGifAMEJRIJA

      ~ ,'t~ idtqlM.t'lio bmillA."\IjE ~ ~rlj(j]i~cii~

      ~ ~hno ~k'l!O\rJ i kMi.i!e: ~ rdlqindl'l'l MOdd. mIDiI!\

      ~ clIljiNliirA rd'crda:i[:\

      GEOG.RAFSKI INFORMA.c~ONI SISIEMJ

      ~ IUti~~Nj;e ~ obw\d" ,oo"'YA ~ I\IlM.UlA ~ p~~ ~ ~ !we poclJ\mlrJi, D PROSmJ1U ~di~w kAlmi

      AEROFOIO SNIMANJE

      ~ ."tRdfOTOGM""'lITRijlilo 5rrlMi'!:\!jE .. ~'tli

      ~dij~iWi

      ~ mo.'ce

      ~ fom MM'lbTAn

      KAHTOGRAAJA

      ~ mpoq~ lAtm:

      ~ il".III1~~1JiO~ Iwm: ~ ~~Mkl« ~I"£

      ~ ViEMIIl~kE. kAtmE

      ~ R!iiij~Ebmii[

      # §poc:ijAlt.'IIE wi"F ~RT!I;

      KA.RIOGRArSKA REPRO DU KCUA

      ~b~~~kci~

      PRip~~ ~dkaSr.rnp ~Ido~

      ~ s$ONO l~fI;I!)

      Vojnogeogr,sfski ~flstillJl, Beogradt UIJe KOr-Ja.Oev~~a 5- Tel: I[JI11I7SBm042, F,aks: 011f76BA460 http://www.vgll .. mod.gov.yu.

      - -

      e-rnalk vgi@vj.yu

      "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/55204402","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=55204402&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537319178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537319178?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LJfO0cGumsJ+qZdzG+8vaiXItg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LBNTVT39Kr95BRRAzJTPzPBQSHs="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sAbPrF9V4Lx762MLCm0vjwwVcks="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7QHQ79pY/aCxIMpJeTO+viYIepE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537323900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537323900?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w49LF004bfWFH/lRKiipbjQeMgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jg5XSFtEhISBNLy1Fccesvp9wPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6D6I4ttwjc6JWp9AyiLILfTkPP4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ws3dApeXzCYCRdU5h+d4Jwh0qSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5eweCyb9/20B3eP3C6yaeiIp80w="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537296454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537296454?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"re9Om/GFdEpw6DDjSZ7b2Z2idgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iyjMww9MfwDeOeljxKE1FrjqCzc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537300926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537300926?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6ZQTZP7hf+9aHWgKsjJgxNPhYIo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537312050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537312050?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7rSTffm3wz1msZzJvBHkeafW7fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yu92taPPZN3h4ty1Pbm0sHP3sIA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D5nmPZkXm4LW+DmAAMuvWbE2AxI="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3+hIIo/abER9FrXQ3QMbHQwKym0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HMcuJTBg5WDyYLQ7TYZt8UZhz6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a+qqKml/jqL9kSDaA3QSgQftXbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I/XBVegrUXFU4RFhvxd/uDW82K0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q2YqVJTDu1/fcDVrvv+q8NQxXT8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s2w87ywTCIU8ubESIG251Zh1woI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zqoHqCGt/KzEBEuMZN42NkZ4YYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537307233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537307233?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Szy+sGc2lFmaRpMPOrmXhOQ083g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pPSDd0aynMamS0ULOZ6HIcqKmpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537323748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537323748?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0p840wMLAkgtQHh6Y9KTlI9xChA="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oaE8vF2Q0fyZDwONHRJAsCCfY9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TGWxAlAgGjDxxrKoVcVm4ol0TyY="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"apKGWNEHuNIFeaU8BmyMzCfx93o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537292604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537292604?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qNCvdCxW+lC0qbXXToWlfSEyeMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537292002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537292002?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M8yOoFuYkFxbe5KvNCfVmZ1YVg0="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JvbWPuiZ99eXTilyMwhFbeWXX24="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4/vEDFxo9BDqBYE1hdMoM+q4dt4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537315948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537315948?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1AtvGt9dJFD6Oak/hnCHvWOgwDU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537319285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537319285?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fVmWuNyeO1NBJ45dEA7MvP/3Kp8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537322122?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537322122?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrWUnc5WT8LI8XSUteaOmh3CrJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537316021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537316021?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O0S+6FxhCo5Uovyixm46XOTrXco="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537302889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537302889?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+BU6fCRoVRqNEi5KOoMzSl7K/Os="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ec+KZk3+UscVgvSKVdvxmhhb2SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537302746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537302746?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0n4/W1sMWbZqg963Nf2sDyzmBcc="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bMvvET/pIZrmvFxmJMiSZz0wt+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537308835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537308835?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hobk1DdbILvRCMJleNXjtuufzzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537322024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537322024?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iEwGzivHJde9Z4n0RqFSODwgcSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"emnUs0OMhm8JMtb9UwOHmRUmhFE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IDYnLT9lEvf5rOd3/sXQEU6dpNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/0kJt71sDlrSSXElr8sJsdC4D9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537307567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537307567?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NXne9iKQ5NWBoetn3YtEHSCBXcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mgPVWgYxjHhdGI6D8f+9Q/F8RaY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s8Zzhmbml8RII8/DFcA/dtHgr1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+bQxpqsNdF+3pkiKujJ/ab3ILtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537314478?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537314478?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hba0bBkpMylE641GqJVk2tDWMEY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ouhOGmME48qvaB/Jhpq9B45dFgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G0xr8690FZaQPU3Cfd3kl8hMRLo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537265011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537265011?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qspzBDnpTDmaKTGu4HDamKEku4k="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"T2HWb8ukwnbOgmhZhgPWO7mVfqY=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537319178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537319178?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LJfO0cGumsJ+qZdzG+8vaiXItg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"default_editorial","doc_uuid":"LBNTVT39Kr95BRRAzJTPzPBQSHs="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"default_editorial","doc_uuid":"sAbPrF9V4Lx762MLCm0vjwwVcks="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"default_editorial","doc_uuid":"7QHQ79pY/aCxIMpJeTO+viYIepE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537323900?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537323900?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"default_editorial","doc_uuid":"w49LF004bfWFH/lRKiipbjQeMgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"default_editorial","doc_uuid":"jg5XSFtEhISBNLy1Fccesvp9wPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"default_editorial","doc_uuid":"6D6I4ttwjc6JWp9AyiLILfTkPP4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Ws3dApeXzCYCRdU5h+d4Jwh0qSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"default_editorial","doc_uuid":"5eweCyb9/20B3eP3C6yaeiIp80w="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537296454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537296454?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"default_editorial","doc_uuid":"re9Om/GFdEpw6DDjSZ7b2Z2idgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iyjMww9MfwDeOeljxKE1FrjqCzc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537300926?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537300926?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"default_editorial","doc_uuid":"6ZQTZP7hf+9aHWgKsjJgxNPhYIo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537312050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537312050?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"default_editorial","doc_uuid":"7rSTffm3wz1msZzJvBHkeafW7fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Yu92taPPZN3h4ty1Pbm0sHP3sIA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"default_editorial","doc_uuid":"D5nmPZkXm4LW+DmAAMuvWbE2AxI="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"default_editorial","doc_uuid":"3+hIIo/abER9FrXQ3QMbHQwKym0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"default_editorial","doc_uuid":"HMcuJTBg5WDyYLQ7TYZt8UZhz6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"default_editorial","doc_uuid":"a+qqKml/jqL9kSDaA3QSgQftXbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"default_editorial","doc_uuid":"I/XBVegrUXFU4RFhvxd/uDW82K0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"default_editorial","doc_uuid":"q2YqVJTDu1/fcDVrvv+q8NQxXT8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"default_editorial","doc_uuid":"s2w87ywTCIU8ubESIG251Zh1woI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"default_editorial","doc_uuid":"zqoHqCGt/KzEBEuMZN42NkZ4YYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537307233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537307233?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Szy+sGc2lFmaRpMPOrmXhOQ083g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"j9aDzu4KJLCEd0rYSzOS0L2A/Vs=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"default_editorial","doc_uuid":"pPSDd0aynMamS0ULOZ6HIcqKmpA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537323748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537323748?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"default_editorial","doc_uuid":"0p840wMLAkgtQHh6Y9KTlI9xChA="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"default_editorial","doc_uuid":"oaE8vF2Q0fyZDwONHRJAsCCfY9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"default_editorial","doc_uuid":"TGWxAlAgGjDxxrKoVcVm4ol0TyY="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"default_editorial","doc_uuid":"apKGWNEHuNIFeaU8BmyMzCfx93o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537292604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537292604?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qNCvdCxW+lC0qbXXToWlfSEyeMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537292002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537292002?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"default_editorial","doc_uuid":"M8yOoFuYkFxbe5KvNCfVmZ1YVg0="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"default_editorial","doc_uuid":"JvbWPuiZ99eXTilyMwhFbeWXX24="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"default_editorial","doc_uuid":"4/vEDFxo9BDqBYE1hdMoM+q4dt4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537315948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537315948?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"default_editorial","doc_uuid":"1AtvGt9dJFD6Oak/hnCHvWOgwDU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537319285?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537319285?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"default_editorial","doc_uuid":"fVmWuNyeO1NBJ45dEA7MvP/3Kp8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537322122?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537322122?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"default_editorial","doc_uuid":"nrWUnc5WT8LI8XSUteaOmh3CrJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537316021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537316021?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"default_editorial","doc_uuid":"O0S+6FxhCo5Uovyixm46XOTrXco="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537302889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537302889?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+BU6fCRoVRqNEi5KOoMzSl7K/Os="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ec+KZk3+UscVgvSKVdvxmhhb2SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537302746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537302746?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"default_editorial","doc_uuid":"0n4/W1sMWbZqg963Nf2sDyzmBcc="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"default_editorial","doc_uuid":"bMvvET/pIZrmvFxmJMiSZz0wt+Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537308835?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537308835?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"default_editorial","doc_uuid":"hobk1DdbILvRCMJleNXjtuufzzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537322024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537322024?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"default_editorial","doc_uuid":"iEwGzivHJde9Z4n0RqFSODwgcSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"default_editorial","doc_uuid":"emnUs0OMhm8JMtb9UwOHmRUmhFE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"default_editorial","doc_uuid":"IDYnLT9lEvf5rOd3/sXQEU6dpNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/0kJt71sDlrSSXElr8sJsdC4D9c="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537307567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537307567?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"default_editorial","doc_uuid":"NXne9iKQ5NWBoetn3YtEHSCBXcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"default_editorial","doc_uuid":"mgPVWgYxjHhdGI6D8f+9Q/F8RaY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"default_editorial","doc_uuid":"s8Zzhmbml8RII8/DFcA/dtHgr1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"default_editorial","doc_uuid":"+bQxpqsNdF+3pkiKujJ/ab3ILtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537314478?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537314478?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"default_editorial","doc_uuid":"hba0bBkpMylE641GqJVk2tDWMEY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ouhOGmME48qvaB/Jhpq9B45dFgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"default_editorial","doc_uuid":"G0xr8690FZaQPU3Cfd3kl8hMRLo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537265011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537265011?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qspzBDnpTDmaKTGu4HDamKEku4k="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"Wr+E3LDchqx/6zt35kwAUlRKvdk=","module_id":"8fGNl9D6uLjs7lgbgC+6NMjOCX4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/55204402","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3&auth_token=7lQmEvlnRJ7HlSQHZTip30JXTpE%3D&authenticity_token=CA%2BECJHWquEExQ8%2FTACEGtM%2FIFuM50DYnrYohzITUYgcIj4dI19EFLjY6XQgGhbIGhTOGm%2B4w4hvyflQ5rp5aw%3D%3D&expires=1537928792&wordDocumentId=55204402&wordUploadId=58043266"},"renewal_nag_props":null}-->