Ispitna pitanja i odgovori iz predmeta Prva pomo

1.Kako osigurati mjesto prometne nezgode? -sigurnosni trokut na udaljenosti 100m + pri ograni enoj vidljivosti-svijetlo -isklju iti motor, izvaditi kontakt klju ili skinuti priklju ak akumulatora -zako iti vozilo ili postaviti prikladan predmet pod kota -iz eventualno zapaljenog vozila najprije osloboditi putnike

2.Zna enje i pravila pru anja prve pomo i! *Brza pomo koja se ukazuje ozlje enome na mjestu nesre e -ne stvarati paniku -pridr avati se principa «prije svega ne tetiti» -ne initi vi e nego to se o ekuje -«ne dopustiti pristup znati eljnim promatra ima»

3.Gdje i kako obaviti prvi orijentacijski pregled unesre enog? -u vozilu, osim izuzetno nakon izvla enja iz vozila -treba uo iti da li je u besvjesnom stanju i gu i se, da li di e, da li sna no krvari, i ima li ozlje enu kralje nicu

4.Nabrojite sadr aj kutije za prvu pomo i njezinu namjenu! -2x individualni prvi zavoj -pokrivanje otvorenih ozljeda i opeklina -Kaliko zavoj -pri vr ivanje sterilne gaze ,komprese -Sterilna gaza -pokrivanje otvorenih ozljeda i opeklina -Sterilna kompresa -pokrivanje otvorenih rana i opeklina

-Hansaplast -pokrivanje sitnih povr inskih ozljeda -Ljepljivi flaster -pri vr ivanje gaze i komprese za ko u -Trokutni rubac -imobilizacija, podvezivanje, previjanje -Ziherica -u vr ivanje kraja zavoja pri imobilizaciji - ilet -paranje odje e -Najlonska vre ica -amputirani dijelovi, prodorne rane prsnog ko a - kare s tupim vrhom -pvc rukavice za jednokratnu upotrebu -aluplast-zavoj za opekline

5.Koja su standardna sredstva za pru anje prve pomo i? -sredstva iz kutije prve pomo i

6.Nabrojite priru na sredstva za pru anje prve pomo i! -prometni trokut - al -pumpa -kravata -ki obran -rubac -daska -remen

7.Kako postupiti s ozlje enim osobama u vozilu? -ako se gu i omogu iti prohodnost di nih puteva -ako jako krvari, zaustaviti krvarenje -ako ne di e zapo eti s umjetnim disanjem

8.Navedite redoslijed pru anja prve pomo i kod unesre enog u prometnoj nezgodi!

pripreme za transport 9.-neodgodiva pomo -izvla enje iz vozila -detaljan pregled i potrebna pomo .Kako postupiti s ozlje enim osobama u naseljenim.ma je oko -mrtva ke pjege -mlohavost -te ina ozljeda nespojivih sa ivotom -uko enost zglobova NESIGURNI -prestanak disanja i rada srca 10. -nepromi ljen postupak za vrijeme skidanja odje e mo e pogor ati postoje e ozljede -Kaput se skida sa zdrave pa s ozlje ene ruke -odje a se para po avovima -nagorena odje a se obrezuje oko opekline 11. ako hitna pomo ne mo e sti i ili ju ne mo emo pozvati ozlje ene moramo pripremiti za transport i transportirati u bolnicu .Nabrojite sigurne i nesigurne znakove smrti! SIGURNI . a kako izvan naseljenog mjesta? -pru iti neodgodivu pomo i pozvati hitnu pomo 94 i policiju 92 -u naselju sve ostalo prepustiti stru nom osoblju hitne pomo i -izvan.Kako ukloniti odje u s odre enog dijela tijela? -odje a se skida samo u slu ajevima kada je to prijeko potrebno -odje a se ne smije nepotrebno o tetiti.

groma.Koji je naj e i uzrok smrti kod onesvije tenih osoba? -gu enje 15. povra enim sadr ajem 18. toplinski udar.Kako prepoznati da li je unesre eni bez svijesti? -ako ne reagira na zbivanja u okolini i ne odgovara na pitanja.12. ali di e i srce mu radi -mi i i tijela omlohave. udar elektri ne energije.Kako prepoznati da se onesvije tena osoba gu i? -ne di e i ko a dobiva plavi astu boju 16.Koji su naj e i uzroci gubitka svijesti? -ozljeda glave.Kako pru iti prvu pomo osobi koja je bez svijesti? -postaviti je u stabilan bo ni polo aj 19. ostaju bez tonusa-napetosti -nestaju za titni refleksi ka ljanja i gutanja 13. otrovanje ispu nim plinovima.Kada onesvije tenog moramo staviti u polo aj na trbuh? . utapanje 14.Zbog ega se naj e e gu i ozlje eni koji je bez svijesti? -mlohavi jezik pada u drijelo a korijen jezika zatvara du nik 17. hranom.Nabrojite mogu e uzroke gu enja ozlje enih osoba! -gu enje vlastitim jezikom ili du nik zatvoren krvlju. slinom.

Koje metode zaustavljanja krvarenja poznajete? -pritiskom prsta (prstiju) na ilu kucavicu -izravan pritisak na ranu -postavljanje kompresnog zavoja na ranu -podvezivanjem uda 22. preponama -na otrgnutim odnosno smrskanom dijelu ruke ili noge 24. iska ljavanje krvi.Prepoznavanje i prva pomo kod unutarnjeg krvarenja! -prepoznavanje je vrlo te ko. na debelom mesu. odnosno znakovi iskrvarenja .Neodgodiva prva pomo -ako se gu i omogu iti prohodnost di nih puteva -ako jako krvari zaustaviti krvarenje -ako ne di e po eti s umjetnim disanjem -ako ne radi srce-po eti s postupkom o ivljavanja 21.-kod ozljede kralje nice 20.Na kojim dijelovima tijela se ne mo e kompresivnim zavojem potpuno zaustaviti krvarenje? -na vratu. povra anje krvi ili krv u stolici.Prva pomo kod vanjskih krvarenja! -pritiskom prsta na arteriju privremeno ili izravnim pritiskom na ranu se zaustavlja krvarenje a onda se na ranu postavi kompresivni zavoj -potra iti znakove iskrvarenja 23.

op i poreme aj organizma. Stupnja tj. to je ok i kako ga prepoznati? * ok je za ivot opasano stanje poreme ene cirkulacije krvi.Kako postupiti s amputiranim udovima? -zamotati u vi e slojeva sterilne gaze. disanje brzo i povr no. puls slab i ubrzan .Koji su znakovi iskrvarenja i mjere prve pomo i? -puls ubrzan i slab . kravata ili al dovoljno labavo da omogu i zatezanje pomo u komadi a drveta. dehidracijsku otopinu.Kako se zaustavlja krvarenje podvezivanjem udova? -nekoliko centimetara iznad rane zave e se trokutni rubac. omotati zavojem. oro ena ljepljivim znojem -usne modri aste.jedva pipljiv -disanje ubrzano i povr no -ko a blijeda. Tako zapakovano poku ati smjestiti u uvijete temperature oko 4 c. aj. oro ena hladnim ljepljivim znojem -mogu gubitak svijesti Nakon zaustavljanja svih krvarenja ozlje enog treba postaviti u autotransfuzijski polo aj. Zapisati to no vrijeme i okolnosti. prekriti i hitno transportirati u bolnicu . hladna. hladna. imobilizirati transportirati u odgovaraju em polo aju u bolnicu.-pravilan na in transporta 25. Potrebno je zapisati to no vrijeme postavljanja poveza.ako nema povrdu trbuha mo e mu se dati da pije vodu. 26. 27. est pratilac te ih povreda -naj e e pri svijesti ali potpuno nezainteresiran za sebe i okolinu -gleda odsutno: ko a blijeda. staviti u plasti nu vre icu koju treba dobro zatvoriti da ne propu ta zrak. 28. Nakon dovoljno uvrtanja komadi drveta se fiksira da ne dozvoli odvrtanje. premotati. a nakon toga sve umotati u ru nik ili neku drugu tkaninu. staviti u drugu vre icu u kojoj ima leda koji se topi.

zubnu protezu -ako i dalje ne di e pristupiti davanju umjetnog disanja 33. dati mu aja ili vode -transportirati u bolnicu 30.29. imobilizirati prijelome i i a enja -postaviti u vodoravan polo aj -pokrivanjem za tititi od danjeg gubitka topline -ako nisu ozlje eni trbu ni organi. krvarenje u mozak 32. osloboditi di ni put -provjeriti usnu upljinu i odstraniti strani sadr aj.Postupak s ozlje enom osobom u oku! -zaustaviti krvarenja.Kako prepoznati prestanak disanja? -nema podizanja i spu tanja prsnog ko a -iz nosa i otvorenih usta ne izlazi zrak 31. to u initi s ozlje enim koji ne di e? -sa dva prsta podi i bradu i zabaciti glavu.Koje metode umjetnog disanja poznajete? -«usta na usta» -«Usta na nos» . to mo e prouzro iti prestanak disanja? -ozljeda glave koja je izazvala i nesvjesno stanje -za epljeni di ni putevi. razne bolesti plu a. gu enje stranim tijelom. otrovanja.

a za to vrijeme pustite da unesre enom upuhnuti zrak slobodno mo e iza i. Umjetno disanje obi no po injemo s nekoliko br ih upuhivanja zraka i nastavljamo u ritmu normalnog disanja (oko 12 do 16 puta u minuti). tada dati «usta na nos» 35. razderotine. ogrebotine.Kada primijeniti metodu umjetnog disanja «usta na usta»? -uvijek kad unesre eni ne di e. drugu ruku stavite pod vrat unesre enog i podizanjem vrata pomognite zabacivanju glave. posjekotine.Primjenite metodu disanja «usta na usta»! Izvodi se ovako: kleknuti pored unesre enog. zabaciti mu glavu i osloboditi di ne puteve.Koje su mogu e opasnosti u svezi s ranom? -rane su otvorene ozlijede -krvarenje. ugrizne. infekcija. dignite glavu i udahnite svje i zrak iz okoline. ok . to su rane i kako mogu nastati? -rane su o te enja ko e uz vrlo esta o te enja i dijelova ispod ko e -naj e e nastaju djelovanjem izvana mehani ki.34. ponavljajte postupak u ritmu normalnog disanja. jednom rukom potiskujete mu elo prema dolje i ujedno mu prstima zatvorite nos. 36. osim ako postoje zapreke kao: davatelj ne mo e obuhvatiti usta unesre enog itd. svoja usta prislonite na usne unesre enog i upu ite zrak u njega i pri tome promatrajte da li se di e prsni ko unesre enog. toplinski ili kemijski na povr inu ko e . strijelne rane 37. udahnite zrak iz okoline.ubodne.

sprejati -iz nje vaditi predmete koji su u li duboko 40.Kada se i za to izvodi imobilizacija? -kod prijeloma i is a enja te kod svih te ih ozljeda da se sprije i pove anje ozljeda za vrijeme transporta . to je cilj prve pomo i kod opeklina? -sprije iti prodiranje topline dublje u tkivo.Ozlje enom davati aj ili vode (ukoliko smije piti) 41.Kako postupiti s ranom? -ranu treba pokriti sterilnom gazom (ili jastu i em prvog zavoja) i previti povojem. nakon toga mo e oblozima. to se ne smije initi s ranom? -dirati prstima. Poslije hla enja staviti sterilnu gazu zavoj za opekline aluplast (ili ni ta). sterilno premotati ozljedu ko e 43. hla enjem ope enog dijela tkiva -sprije iti infekciju -sprije iti ok 42. a na manje rane mo e se staviti hansaplast ili flaster 39.38. istiti -ispirati teku inama -premazivati niti zapra ivati.Kako postupiti s opeklinom neposredno nakon djelovanja topline? -ote eno mjesto deset minuta hladiti mlazom vode.Kako postupiti s ozljedom djelovanja sumporne kiseline? .to hitnije isprati mlazom vode do 10 minuta i odstraniti odje u natopljenu kiselinom.

Koji su sigurni a koji nesigurni znakovi prijeloma? SIGURNI NESIGURNI -ispad funkcije (ne mo e se slu iti prelomljenim dijelom tijela) -bol. dijelovi odje e itd.Koja su pravila pru anja prve pomo i kod prijeloma? -pa ljivo postupati da se ne izazovu jo ve a o te enja -kod premje tanja hvatati za dva susjedna zgloba i umjereno istezati u suprotnim smjerovima pridr avati rukom ispod mjesta prijeloma -prijelom treba imobilizirati 47. udlage. zavoji i ziherica iz kutije prve pomo i -daske.Kako izvr iti pregled unesre enog sa sumnjom na ozljedu kralje nice? .Kako prepoznati is a enje zgloba? -is a enje je povreda kada zglobna glavica isko i iz zglobne a ice -po izbo enju i pokretljivosti zgloba -bol i deormacija naj e e se doga a u ramenom zglobu i zglobu palca 46. modrica.oteklina 45. metalne ipke.44. 49.Koja sredstva za imobilizaciju poznajete? -trokutasta marama. letve.Koji je postupak pru anja prve pomo i kod otvorenog prijeloma? -na ranu se stavlja sterilna gaza po potrebi zaustavlja krvarenje -ostalo kao kod obi nog prijeloma 48. kartoni. -deformacija .

kamioni . preponama i le ima -oteklina. mrtvilo na nekom dijelu tijela -da li mo e podi i ruke. osje a li dodir na rukama. asimetrija lijeve i desne strane -ne mo e podignuti noge ni stati na njih iako mi i i reagiraju -ne mo e stajati.Kada posumnjati na ozljedu zdjelice? -javlja jaku bol u kukovima. traktori.-pitanjem ima li bolove u vratu i le ima. nogama -ima li neosjetljivost.Kada posumnjati na ozljedu kralje nice? -ima bolove u vratu i le ima -ne osje a neki dio tijela -ne mo e pokretati ruke i noge (mi i i ne reagiraju) 52.Koje vrste vozila su najprikladnije za transport unesre enih osoba? -kombi vozila (dostavna) 54. motocikli . noge 50. hodati 53. krvni podljevi.Navedite va nost pru anja prve pomo i kod sumnje na ozljedu kralje nice! -ozljeda kralje nice mo e dovesti do trajnog invaliditeta -pravilnim pru anjem prve pomo i to se mo da izbjegne 51.Koja vozila nisu prikladna za transport unesre enih osoba i za to? -zapre na vozila.

U koji polo aj se stavlja unesre eni kod unutarnjeg krvarenja? -krvarenje u prsnom ko u i trbuhu unesre enog pole i ravno i tako transportirati -u autotransfuzijski polo aj ako ima znakove iskrvarenja. a da se ne radi o krvarenju u trbu nu upljinu i prsni ko 58.55. polako preko neravnina -ako je potrebno odabrati i du i put s boljom cestom -radije odabrati udaljenije mjesto koje ima bolnicu -stalno promatrati unesre enog i pru ati dodatnu pomo kada treba -saslu ati primjedbe i albe unesre enog 57.Kada se ozlje ena osoba ne smije staviti u autotransfuzijski polo aj? -kod unutarnjih krvarenja . to je autotransfuzijski polo aj? -noge podignute za 20 30 cm.Kako se ozlje ena osoba postavlja u autotransfuzijski polo aj? -le e em na le ima (horizontalno) postaviti predmet ispod podkoljenice -ili predmet postaviti pod dasku na kojoj le i (ispod stopala) -ruke pridr avati u zraku 60. i mala djeca -povreda glave (pri svijesti).Na koji na in se prevoze i kakav mora biti postupak s unesre enim osobama u tijeku transporta? -postepena ubrzavanja i usporavanja . podignute ruke 59.Kada koristiti osobno vozilo za transport unesre enih osoba? -kada povreda zahtjeva sjede i transportni polo aj. glava spu tena na podlogu. povreda prsnog ko a i vrata 56.

Ortovanje ispu nim plinovima? -uglji ni monoksid plin bez boje. dugotrajna vo nja u koloni -jaka glavobolja. okusa i mirisa (kada sagorijeva organska materija (nafta. drvo) uz premalo kisika)-zagrijavanje automobila u gara i. to hitnije u bolnicu radi primjene kisika .Kada se prestaje s o ivljavanjem? -kod pojave spontanog disanja i rada srca -dolaskom lije nika -kad je spasilac fizi ki iscrpljen i ne mo e nastaviti -nakon 1/2 sata (ili 30 minuta) ako nije bilo mogu e uspostaviti ni disanje ni rad srca 63. ugljen. to je prividna smrt i o ivljavanje? -onesvije tena osoba ne di e niti joj radi srce -2 upuhivanja zraka u plu a pa 15 pritisaka na prsnu kost -nakon svaka 4 ciklusa provjera disanja i rada srca 62. potpuna nepokretnost -iznijeti na svje i zrak. umor.-ako nisu zaustavljena sva vanjska krvarenja -ako je bez svijesti 61. olin . napetost mi i a.Trovanje alkoholom? -3-5 promila alkohola u krvi (iznad 5 nastupa smrt) -povra anjem izazvati izbacivanje alkohola iz eludca da ne dospije u krv -otrovanog u besvijesnom stanju staviti u bo ni polo aj -ako ne di e postupak umjetnog disanja -ako srce ne radi postupak o ivljavanja 64. onesvije teni u bo ni polo aj. prividna smrt-o ivljavanje.

imati vre icu -tijekom vo nje tijelo i glava trebaju biti vrsto prislonjeni na naslon kako bi se izbjegli ne eljeni pokreti -pogled treba usmjeriti (fiksirati) na odre eni predmet u daljini. ako se mo e izazvati povra anje -protuotrov-etilni alkohol-( estoka pi a 1dl i zatim ¼ dcl svaki sat) hitan prijevoz u bolnicu -bez svijesti ne davati piti i ne izazivati povra anje. kemijski spada u skupinu alkohola (etilenglikol) -naj e e djeca zbog nepravilnog skladi tenja i privla ne boje. po preporuci lije nika -voziti se na mjestu suvoza a s pogledom dalje unaprijed -zavojima i prijevojima voziti polako. Ispitna pitanja (po skupinama) iz predmeta Prva pomo . postaviti u bo ni polo aj -ako ne di e i srce ne radi postupak o ivljavanja 66.Otrovanje antifrizom? -antifriz je uljasta teku ina. ½ dcl izaziva smrt -znakovi pijanstva koje brzo prelazi u prividnu smrt -popiti 2-3dcl vode te povra ati.65. to je automobilska bolest? -bolest vo nje kratkotrajni poreme aj zdravlja tijekom vo nje -nadra aj organa za ravnote u u unutarnjem uhu -prije puta pojesti malen obrok lakoprobavljive hrane -pola sata prije puta tablete.

SKUPINA PITANJA Nabrojite sadr aj kutije za prvu pomo i njezinu namjenu! Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede kralje nice! 5. SKUPINA PITANJA Kako osigurati mjesto prometne nezgode? Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! Poka ite pravilan polo aj za osobu koja krvari iz nosa! 2. SKUPINA PITANJA Gdje i kako obaviti prvi orijentacijski pregled unesre enog? Zaustavite krvarenje na nadlaktici prisitkom prstiju! Poka ite odgovaraju i transportni polo aj kod iskrvarenja! 4. SKUPINA PITANJA Nabrojite priru na sredstva za pru anje prve pomo i! Zaustavite krvarenje na potkoljenici pritiskom prstiju! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede trbuha! 7. SKUPINA PITANJA Kako postupiti s ozlije enim osobama u vozilu? .(na ispitu izvla ite listi sa tri pitanja) 1. SKUPINA PITANJA Koja su standardna sredstva za pru anje prve pomo i! Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede prsnog ko a! 6. SKUPINA PITANJA Zna enje i pravila pru anja prve pomo i! Zaustavite krvarenje na glavi pritiskom prstiju! Imobilizirajte natkoljenicu! 3.

a kako izvan naseljenog mjesta? Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 12.SKUPINA PITANJA Koji je naj e i uzrok smrti kod onesvije tenih osoba? Imobilizirajte nadlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Poka ite kako pru iti prvu pomo kod duboke prodorne rane prsnog ko a! .SKUPINA PITANJA Kako ukloniti odje u s ozlije enog dijela tijela? Poka ite kako ustanoviti da li ozlije eni di e! Imobilizirajte vratnu kralje nicu! 11.SKUPINA PITANJA Kako postupiti s ozlije enim osobama u naseljenom.Zaustavite krvarenje na potkoljenici kompresivnim zavojem! Poka ite pravilan transportni polo aj kod besvjesnog stanja! 8. SKUPINA PITANJA Nabrojite sigurne i nesigurne znakove smrti! Poka ite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu! Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 10.SKUPINA PITANJA Koji su naj e i uzroci gubitka svijesti? Zaustavite krvarenje na nadlaktici pomo u kompresivnog zavoja! Postavite sterilni materijal na ozljedu prsnog ko a i u vrstite zavojem! 14.SKUPINA PITANJA Kako prepoznati da je unesre eni bez svijesti? Imobilizirajte aku (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Postavite sterilni materijal na ozljedu glave i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 13. SKUPINA PITANJA Navedite redoslijed pru anja prve pomo i kod unesre enog u prometnoj nezgodi! Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Imobilizirajte aku (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 9.

SKUPINA PITANJA Nabrojite mogu e uzroke gu enja ozlije enih osoba! Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Postavite sterilni materijal na ozljedu nadlaktice i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 18.SKUPINA PITANJA Kako prepoznati da se onesvije tena osoba gu i? Imobilizirajte gle anj (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Postavite sterilni materijal na ozljedu trbuha i u vrstite zavojem! 16.SKUPINA PITANJA Zbog ega se naj e e gu i ozlije eni koji je bez svijesti? Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Postavite sterilni materijal na ozljedu ramena i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 17.15.SKUPINA PITANJA Neodgodiva prva pomo ! Poka ite kako ustanoviti da unesre eni di e! Imobilizirajte vratnu kralje nicu! 21.SKUPINA PITANJA Kada onesvije tenog moramo postaviti u polo aj na trbuh? Imobilizirajte natkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Zaustavite krvarenje podvezivanjem nadlaktice! 20.SKUPINA PITANJA Kako pru iti prvu pomo osobi bez svijesti? Imobilizirajte klju nu kost! Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! 19.SKUPINA PITANJA Koje metode zaustavljanja krvarenja poznajete? Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Imobilizirajte kralje nicu! .

SKUPINA PITANJA to je ok i kako ga prepoznati? Poka ite kako utvrditi smrt ozlije enog! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede kralje nice! 29.SKUPINA PITANJA Kako postupiti s amputiranim udovima? Poka ite kako ozlije enog izvu i iz vozila! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede trbuha! 28.SKUPINA PITANJA Prva pomo kod vanjskih krvarenja! Poka ite kako kontrolirati uspje nost izvo enja umjetnog disanja! Poka ite kako izvla iti unesre enog iz vozila kod sumnje na ozljedu kralje nice! 23.22.SKUPINA PITANJA Koji su znakovi iskrvarenja i mjere prve pomo i? Poka ite kako pregledati unesre enog u prometnoj nezgodi! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede prsnog ko a! 26.SKUPINA PITANJA Kako se zaustavlja krvarenje podvezivanjem udova? Utvrdite da li srce radi! Poka ite odgovaraju i transportni polo aj kod iskrvarenja! 27.SKUPINA PITANJA Na kojim dijelovima tijela ne mo e se kompresivnim zavojem potpuno zaustaviti krvarenje? Poka ite umjetno disanje usta na nos ! Poka ite prijenos unesre enog kod sumnje na ozljedu kralje nice! 24.SKUPINA PITANJA Prepoznavanje i prva pomo kod unutra njeg krvarenja! Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Poka ite pravilan polo aj za osobu koja krvari iz nosa! 25.SKUPINA PITANJA .

SKUPINA PITANJA to su rane i kako mogu nastati? .SKUPINA PITANJA to mo e prouzro iti prestanak disanja? Utvrdite da li srce radi! Zaustavite krvarenje na glavi pritiskom prstiju! 32.SKUPINA PITANJA Kako prepoznati prestanak disanja? Poka ite kako pregledati unesre enog u prometnoj nezgodi! Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! 31.SKUPINA PITANJA Primijenite metodu umjetnog disanja usta na usta ! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede trbuha! Zaustavite krvarenje na potkoljenici pritiskom prstiju! 36.SKUPINA PITANJA to u initi s ozlije enim koji ne di e? Poka ite kako ozlije enog izvu i iz vozila! Zaustavite krvarenje na nadlaktici pritiskom prstiju! 33.Postupak s ozlije enom osobom u oku! Poka ite postavljanje u bo ni polo aj! Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 30.SKUPINA PITANJA Kada primijeniti metodu umjetnog disanja usta na usta ? Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede prsnog ko a! Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju! 35.SKUPINA PITANJA Koje metode umjetnog disanja poznajete? Poka ite kako utvrditi smrt ozlije enog! Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! 34.

Poka ite postavljenje u bo ni polo aj! Imobilizirajte aku (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 37.SKUPINA PITANJA Kako postupiti s ozljedom uzrokovanom djelovanjem sumporne kiseline? Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Poka ite imobilizaciju kralje nice! 43.SKUPINA PITANJA Kako postupati s ranom? Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 39.SKUPINA PITANJA Koje su mogu e opasnosti u svezi s ranom? Poka ite kako osloboditi di ne puteve onesvije tene osobe! Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 38.SKUPINA PITANJA to se ne smije u initi s ranom? Zaustavite krvarenje na nadlaktici pritiskom prstiju! Imobilizirajte klju nu kost! 40.SKUPINA PITANJA to je cilj prve pomo i kod opeklina? Zaustavite krvarenje na nadlaktici kompresivnim zavojem! Imobilizirajte vratnu kralje nicu! 42.SKUPINA PITANJA Kako postupiti s opeklinom neposredno nakon djelovanja topline? Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju! Poka ite imobilizaciju zdjeli nih kosti! 41.SKUPINA PITANJA Kada se i za to izvodi imobilizacija? Poka ite kako ustanoviti da li unesre eni di e! Poka ite pravilan polo aj za osobu koja krvari iz nosa! .

SKUPINA PITANJA .SKUPINA PITANJA Kako prepoznati i a enje zgloba? Poka ite kako kontrolirati uspje nost izvo enja umjetnog disanja! Poka ite odgovaraju i transportni polo aj kod iskrvarenja! 46. a koji nesigurni znakovi prijeloma? Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! 45.SKUPINA PITANJA Koja sredstva za imobilizaciju poznajete? Poka ite kako pregledati ozlije enog u prometnoj nezgodi! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede prsnog ko a! 49.SKUPINA PITANJA Kako izvr iti pregled unesre enog sa sumnjom na ozljedu kralje nice? Utvrdite da li srce radi! Poka ite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu! 50.SKUPINA PITANJA Koja su pravila pru anja prve pomo i kod prijeloma? Poka ite umjetno disanje usta na nos ! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede kralje nice! 47.SKUPINA PITANJA Koji su sigurni.SKUPINA PITANJA Navedite va nost pru anja prve pomo i kod sumnje na ozljedu kralje nice! Poka ite kako ete utvrditi smrt ozlije enog! Postavite sterilni materijal na ozljedu podlaktice i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 51.44.SKUPINA PITANJA Koji je postupak pru anja prve pomo i kod otvorenog prijeloma? Poka ite kako se izvodi umjetno disanje usta na usta ! Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! 48.

Kada posumnjati na ozljedu kralje nice? Poka ite kako ozlije enog izvu i iz vozila! Postavite sterilni materijal na ozljedu ake i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 52.SKUPINA PITANJA Koje vrste vozila su najprikladnije za transport unesre enih osoba? Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Postavite sterilni materijal na ozljedu kuka i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 54.SKUPINA PITANJA to je autotransfuzijski polo aj? .SKUPINA PITANJA Koja vozila nisu prikladna za transport ozlije enih osoba i za to? Poka ite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu! Postavite sterilni materijal na natkoljenice i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 55.SKUPINA PITANJA Kada posumnjati na ozljedu zdjelice? Zaustavite krvarenje na nadlaktici kompresivnim zavojem! Poka ite kako pru iti prvu pomo kod duboke prodorne rane prsnog ko a! 53.SKUPINA PITANJA U koji polo aj se postavlja ozlije eni kod unutarnjeg krvarenja? Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! Postavite sterilni materijal na ozljedu stopala i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 58.SKUPINA PITANJA Kada koristiti osobno vozilo za transport unesre enih osoba? Zaustavite krvarenje podvezivanjem nadlaktice! Postavite sterilni materijal na ozljedu koljena i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 56.SKUPINA PITANJA Na koji na in se prevoze i kakav mora biti postupak s unesre enim osobama u toku transporta? Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! Postavite sterilni materijal na ozljedu potkoljenice i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 57.

SKUPINA PITANJA Kad se prestaje s o ivljavanjem? Poka ite kako se vr i o ivljavanje! Poka ite kako se skida za titna kaciga! 63.SKUPINA PITANJA Kada se ozlije ena osoba ne smije postaviti u autotransfuzijski polo aj? Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Imobilizirajte klju nu kost! 61.Poka ite postavljanje u bo ni polo aj! Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 59.SKUPINA PITANJA Kada se ozlije ena osoba postavlja u autotransfuzijski polo aj? Poka ite kako osloboditi di ne putove kod onesvije tene osobe! Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 60.SKUPINA PITANJA Otrovanje antifrizom? Poka ite kako se vr i o ivljavanje! Poka ite kako se skida za titna kaciga! .SKUPINA PITANJA Otrovanje ispu nim plinovima? Poka ite kako se skida za titna kaciga! Izvedite vanjsku masa u srca! 65.SKUPINA PITANJA to je prividna smrt i o ivljavanje? Poka ite kako se skida za titna kaciga! Izvedite vanjsku masa u srca! 62.SKUPINA PITANJA Otrovanje alkoholom? Izvedite vanjsku masa u srca! Poka ite kako se vr i o ivljavanje! 64.

66.SKUPINA PITANJA to je to automobilska bolest? Izvedite vanjsku masa u srca! Poka ite kako se vr i o ivljavanje! .