PENGURUSAN KAUNSELING ORGANISASI PENDIDIKAN (NPQH

)

MOHD DAWI ITHNIN JABATAN HAL EHWAL MURID & KAUNSELING

OBJEKTIF
‡ Memahami perbezaan antara nasihat, bimbingan dan kaunseling. ‡ Berpengetahuan menggunakan pendekatan kaunseling dalam pengurusan organisasi. ‡ Membantu Guru Bimbingan & Kaunseling bagi menyelia keberkesanan perkhidmatannya dan peranannya mengikut SPI. ‡ Dapat membezakan antara Kaunselor Profesional dan Guru Bimbingan

PERANAN GURU BESAR
‡ Menyediakan kepemimpinan untuk program B & K. ‡ Menyediakan personel kepada Jawatankuasa B & K. ‡ Menyediakan sokongan dan galakan pentadbir. ‡ Mengambil bahagian secara aktif dalam menentu dan menjelaskan tugas dan peranan B & K. ‡ Memberi masa yang cukup, tempat, kemudahan dan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan program.

‡ Membina perhubungan tugas yang menyokong dan bekerjasama dengan pentadbir. pengawalan dan penilaian program.‡ Berunding dengan jawatankuasa B & K tentang pengelolaan. ‡ Membantu mengenal pasti keperluan B & K di sekolah dan mencadangkan kewujudan unit kaunseling atau intervensi kaunseling yang beretika. guru-guru dan pakar. . ‡ Memastikan perkhidmatan B & K dilaksanakan dan dinilai.

kebimbangan.‡ Membantu dalam pembinaan perancangan dan struktur bimbingan yang komprehensif. ‡ Berunding dengan jawatankuasa bimbingan tentang isu yang istimewa. ‡ Menyampaikan falsafah dan struktur program kepada ibu bapa dan masyarakat umum. termasuk program guru-penasihat yang boleh dilaksanakan dalam jadual sekolah. . atau masalah yang terdapat di kalangan pelajar dan personel sekolah.

PENASIHAT ³Orang yang memberi tunjuk ajar´ .

PEMBIMBING ³Orang yang memandu dan memimpin´ .

Alice Crow (1964) . merancang cara-cara bertindak dan memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam aspek-aspek yang dirasakan perlu oleh individu itu.BIMBINGAN Bimbingan ialah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menentukan matlamat-matlamat jangka pendek dan panjang.

KAUNSELING ³Proses teratur yang melibatkan perbincangan yang rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang´ .

umpama suatu kucupan yang memberikan kepuasan dan kesan dalaman.kaunseling. is so intrinsically interesting and satisfying that few bother to critically examine it. walau bagaimanapun tidak ramai yang mengamatinya secara kritikal.KAUNSELING ³«. like kissing.´ ³«. counseling. 1969 .´ Thoresen.

ORGANISASI Kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian atau orang dalam sesuatu pertubuhan atau kumpulan untuk tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan bersama. .

STRUKTUR ORGANISASI TERDAPAT 6 ELEMEN UTAMA PERLU DIBERI PERHATIAN OLEH PENGURUS SEMASA MEREKABENTUK STRUKTUR ORGANISASI UNIT KAUNSELING .

Pemusatan dan pengagihan kuasa. 4. Formalisasi. 6. Rantaian arahan. Pengkhususan kerja. 2. 3.ENAM ELEMEN TERSEBUT 1. . 5. Pembentukan jabatan. Jarak kawalan kuasa.

.PENGKHUSUSAN KERJA Pembahagian GBKSM untuk merujuk kepada darjah pembahagian tugas organisasi kepada kerja-kerja berasingan.

PEMBENTUKAN JABATAN Dasar yang membahagikan kerja mengikut kumpulan dipanggil pembentukan jabatan. .

SURAT PEKELILING IKHTISAS GBKSM SPI 19 Ogos 2002 PEMBERITAHU PELANTIKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH/ BUKAN SISWAZAH «14 SENARAI TUGAS GBKSM .

.RANTAIAN ARAHAN Satu hubungan yang tidak terputus daripada kekuasaan pihak atasan terhadap GBKSM mereka. Ia juga menjelaskan siapa melaporkan kepada siapa.

Kanan HEM .SURAT PEKELILING IKHTISAS GBKSM SPI Bil 3/1996 (11 Julai 1996) PANDUAN TAMBAHAN : PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA DI SEKOLAH MENENGAH Pengetua/Guru Besar Pen. Kanan Akademik Kaunselor Pen.

(1:500) .JARAK KAWALAN KUASA Berapakah bilangan pekerja yang membolehkan seseorang pengurus mengarah dengan berkesan dan cekap.

PEMUSATAN DAN PENGAGIHAN KUASA Merujuk kepada darjah di mana segala keputusan organisasi berpusat di suatu titik di dalam organisasi. organisasi tersebut mengamalkan pemusatan kuasa. Jika sebaliknya semakin banyaklah pengagihan kuasa yang berlaku. Konsep ini meliputi kekuasaan rasmi sahaja. . Jika keputusan organisasi dibuat tanpa mengambil kira pendapat pekerja peringkat rendah.

banyak peraturan organisasi dan prosedur kerja yang banyak dinyatakan dengan jelas sekali. Dalam organisasi yang mengamalkan formalisasi. terdapat huraian kerja yang terperinci.FORMALISASI Sejauh mana sesuatu tugas mengikut piawaian. .

REALITI RAKYAT MALAYSIA (Membina matlamat yang selari) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penduduk berbilang kaum Latar belakang masyarakat Aspek budayanya Sistem kepercayaan Latar belakang ekonomi Sistem politik .

PERKEMBANGAN TERKINI SEMAKIN MENCABAR ‡ Ibubapa/penjaga celik huruf ‡ Peluang dan ruang banyak ‡ Pembangunan Industri (ICT.INTERNET) ‡ Program dan aktiviti semakin banyak ‡ Masyarakat Perihatin .VCD.

REALITI GBKSM ‡ MEMAHAMI KONSEP ‡ MEMBINA IMEJ ‡ MEMBINA HUBUNGAN .

SEBAB-SEBAB KAUNSELOR TIDAK DAPAT MAKLUMAT PERMASALAHAN PELAJAR ‡ Kaunselor di anggap tidak cekap ‡ Aduan tidak dibuat kerana urusan peribadi ‡ Mengambil tindakan sendiri di luar peraturan/undang-undang. .

‡ Takut, malu, atau tidak rela untuk menghadapi risiko. ‡ Takut disoal siasat dengan begitu teruk ‡ Menjaga nama baik ‡ Takut terguguat kebolehan ‡ Masalah tidak pasti

PERSONALITI GURU (SAE)
‡ SOSIAL ‡ ARTISTIK ‡ ENTERPRISING

PERKEMBANGAN TERKINI
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pencegahan dadah Pencegahan rasuah Sekolah selamat Patriotik pelajar Akta, peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas Masalah sosial Integrasi Pembangunan Insan Media

PEKELILING-PEKELILING BERKAIATAN ‡ Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia ‡ Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam ‡ Akta Pendidikan .

PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN ‡ ‡ ‡ ‡ Pekeliling dari mula hingga sekarang Pekeliling Ko-kurikulum Pekeliling Disiplin Pekeliling Bimbingan & Kaunseling .

PERHUBUNGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Balai polis ADK Daerah Kebajikan Masyarakat IPTA/IPTS Kementerian (Bahagian berkaitan) Jabatan (JPN Negeri) PPD dll .

RASIONAL KEDUDUKAN KAUNSELOR Bukan sahaja menerima arahan pengetua tetapi bekerjasama dengan PK 1 dan PK HEM mahupun Penyelia Petang .

RASIONAL MENGAPA GBKSM TIDAK DIBENARKAN MENGAJAR .

temubual dan perbincangan dengan pelajar. . 2. pentadbir. soal selidik. 3.SENARAI TUGAS (BIMBINGAN & KAUNSELING 18 MAC 1996) 1. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. Menyelia rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. ibu bapa dan bekas pelajar. kakitangan sekolah. Merancang. guru. mengawalselia dan mengemaskinikan rekod dan inventori pelajar.

& Kaun. 5. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bim. kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional. Mengumpul. . 6. menyelia. dan menyebar maklumat Bim. & Kaun. kelompok dan tunjuk ajar yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.Sambungan 4. Merancang.

Merancang. Merancang. melaksana. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. rokok dan alkohol. melaksana. Merancang. melaksana dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. inhalan.Sambungan 7. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti UPSR 9. Merancang. 10. . 8. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institut pengajian tinggi dalam dan luar negara.

Merancang. melaksana. 12. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. melaksana. berhubung Bim. . & Kaun. Merancang. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.Sambungan 11. guru. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.

Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bim. 15. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bim.Sambungan 13. Merancang. . & Kaunseling Sekolah. instrumen. model. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bim. & Kaun. 14. & Kaun. modul. Membuat penilaian aktiviti. Sekolah.

17. . Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. & Kaun. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. guru. 18.Sambungan 16. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bim. di sekolah.

. kursus ketatanegaraan dan sebagainya. kem jaya diri. motivasi. 21. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah. 22.Sambungan 19. Menjadi penyelaras dalam programprogram pengembangan pelajar seperti kolokium. Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 20. Menjadi penyelaras dalam program mentormantee sekolah.

kerjaya. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. . Meneliti. keibubapaan dan masalah murid.SENARAI TUGAS (BIMBINGAN & KAUNSELING 19 OGOS 2002) 1. pencegahan. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. psikososial & kesejahteraan mental.

Apa yang hendak diteliti ? Bagaimana mengkajinya ? Cara untuk mengenalpasti ? .

Melalui soal-selidik ? Melalui pemerhatian ? Melalui perbincangan ? Melalui kajian pembacaan ? Melalui sumbangsaran ? Melalui kajian rambang ? .

. Maklumat daripada masyarakat setempat dan lain-lain. Maklumat daripada ibu bapa.Maklumat daripada pelajar. Maklumat daripada guru-guru.

PENDEKATAN UMUM BIMBINGAN & KAUNSELING
‡ KRISIS ‡ PEMULIHAN ‡ PENCEGAHAN ‡ PERKEMBANGAN

PENDEKATAN KRISIS

Tiap individu mempunyai masalah. Bimbingan apabila seseorang itu menemui keadaan yang menggugat kebajikan diri atau kebajikan orang lain atau apabila sesuatu keputusan segera harus diambil, intervensi krisis boleh digunakan.

Misalnya; Seorang guru dan seorang pelajar sedang bertegang leher. Seorang pelajar lelaki datang ke sekolah dan tiba-tiba ia menangis kerana terharu memikirkan penceraian ibu bapanya.

. Penyelesaian dicadangkan atau dilaksanakan dengan harapan agar individu berupaya memajukan diri dan mengelakkan situasi krisis.PENDEKATAN PEMULIHAN Memberi fokus kepada kekurangan yang telah dikenal pasti.

Maka melalui ujian pelajar dan intervensi bimbingan dan kaunseling khas.Misalnya. atas sebabsebab yang berbeza. Pelajar ini boleh mengambil bahagian dalam kelompok supaya kemahiran-kemahiran tertentu boleh di bincang dan dipraktikan. tidak belajar beberapa kemahiran asas tatkala mereka belajar di sekolah. . Sesetengah pelajar.

. Pendekatan ini perlu merangka senarai perkaraperkara untuk dicegah atau dielakkan.PENDEKATAN PENCEGAHAN Mencuba meramalkan masalah dan menghalangnya daripada berlaku.

PERKARA YANG CUBA DIHALANG ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Seks rambang Mengandung tanpa nikah Menyalah guna dadah Ponteng terlalu kerap Tabiat belajar yang buruk Kerosakan akhlak juvana Menghisap rokok .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Makan berlebihan Malas Tidak cermat memandu Salah guna hak harta benda Tidak bekerja HIV/AIDS Tingkahlaku lucah Disiplin .

PENDEKATAN PERKEMBANGAN Percubaan untuk mengenal pasti kemahiran tertentu dan pengalaman yang diperlukan oleh tiap individu sebagai sebahagian daripada kehidupan dalam mencapai kejayaan. .

berkemungkinan mengalami kesukaran dalam tugas yang akan datang. penolakan dan tidak disetujui oleh masyarakat.Individu yang gagal belajar tentang tugas perkembangan dalam satu peringkat hidupnya. . dan menjadi kecewa dan gusar.

PERINGKAT/TUGAS PERKEMBANGAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bayi dan awal kanak-kanak (0-5 tahun) Pertengahan kanak-kanak (6-11 tahun) Remaja (12-18 tahun) Awal dewasa (19-30 tahun) Pertengahan umur Kematangan lanjut .

KESAN DARIPADA PERINGKAT PERKEMBANGAN YANG TIDAK TERCAPAI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak percaya Keraguan dan malu Rasa bersalah Rendah diri Kekeliruan .

‡ Mengasing diri ‡ Tidak berkembang ‡ Putus asa .

´ .PROSES PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PRAKONVENSIONAL: Berasaskan kepada menemui keperluan peribadi. Peringkat 1: Hukuman dan kepatuhan ³Saya akan buat supaya saya tidak dihukum.

jika anda buat sesuatu untuk saya.´ .Peringkat 2: Instrumental-relativis ³Saya akan buat.

´ . ³Saya akan lakukan itu sebab itu tugas saya. ³Saya akan buat untuk menyukakan hati anda.KONVENSIONAL: Berasaskan menemui keperluan norma kelompok Peringkat 3: Orientasi budak lelaki atau perempuan baik.´ Peringkat 4: Undang-undang dan peraturan.

´ . ³Saya akan lakukan kerana kata hati saya mengatakan saya betul.PASCAKONVENSIONAL: Berasaskan prinsip moral. Peringkat 5: Kontrak .sosial. ³Saya akan lakukan kerana ini yang paling baik untuk ramai.´ Peringkat 6: Etika sejagat.

PERINGKAT YANG HENDAK DIBIMBING ‡ 7 TAHUN PERTAMA Kasih Sayang ‡ 7 TAHUN KEDUA Pembentukan ‡ 7 TAHUN KETIGA Bersahabat .

KEPERLUAN KASIH SAYANG ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Memberi perhatian Luangkan masa untuknya Berikan peluang kepadanya Berikan dorongan Berikan tanggungjawab Berikan hak dirinya Berikan pujian .

Sambungan ‡ Berikan pemahaman ‡ Berikan keyakinan ‡ Berikan segala yang diperlukan .

CARA/MASA PEMBENTUKAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Memberi ganjaran kepada mereka Boleh menghukumnya Melaksanakan kedua-dua kaedah Merasai apa yang mereka rasakan Tentukan had kebebasan haknya Tanggapan mereka kita pakar atau berkemahiran ‡ Bertingkahlaku dan bertindak secara ³consistent´ .

sehingga dapat didamaikan di dalam perkara yang belum cocok´ .PERSAHABATAN (Maksud Persahabatan) ³Untuk sama-sama memperhalus tujuan hidup. memperdekatkan di antara satu jiwa dengan jiwa yang lain yang telah terdapat kecocokan di dalam satu perkara.

CIRI-CIRI REMAJA (UNTUK BERSAHABAT) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Terlalu egoistik Bekorban dan memberi kesetiaan Cepat jatuh cinta dan cepat putus cinta Memperhambakan diri kepada pemimpin Memberontak menentang pihak berkuasa Mementingkan diri sendiri Emosi berubah-rubah .

pemulihan.Mata Pelajaran Teras . .AKADEMIK (Krisis.Pemilihan Mata Pelajaran Elektif .pencegahan & perkembangan) ‡ Pemilihan Mata Pelajaran .Pemilihan Mata Pelajaran mengikut minat kerjaya.

Kemahiran pengurusan diri .‡ Kemahiran Belajar .Kemahiran mencatat/mengambil nota .Kemahiran menghadapi peperiksaan .Kemahiran pengurusan masa .Kemahiran mengingat .Kemahiran membaca .Kemahiran menjawab soalan peperiksaan .Kemahiran berfikir .Kemahiran mendengar .Kemahiran mengulangkaji .

Penempatan selepas STPM .Penempatan selepas UPSR .Penempatan selepasa Matrikulasi .Penempatan selepas Sijil Politeknik .Penempatan selepas Diploma/Ijazah dan seterusnya.Penempatan selepas SPM .Penempatan selepas PMR . .‡ Penempatan .Penempatan ke alam pekerjaan .

KERJAYA (Krisis. pemulihan.Mengenalpasti personaliti . pencegahan & perkembangan) ‡ Ujian-ujian Psikologi .Mengenalpasti minat .Mengenalpasti nilai .

kerajaan dan korporat. .Peluang pendidikan dan latihan kerjaya.Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya.Kesepadanan pemilihan mata pelajaran. .‡ Pendidikan Perkembangan Kerjaya .Matlamat mengenai bekerja secara bersendirian. . . .Perkembangan Pasaran Kerjaya di dalam dan luar negara. .Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya. minat personaliti dan nilai dengan kerjaya.

pencegahan & perkembangan) ‡ Pembentukan Sahsiah .Penerimaan kendiri .PSIKOSOSIAL & KESIHATAN MENTAL (Krisis. pemulihan.Membentuk sahsiah cemerlang .Mengenal sahsiah diri .

Membentuk sifat tegas diri/asertif .Kemahiran komunikasi .Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal .Membentuk rohani .Kefahaman norma dan nilai masyarakat .Pengurusan tekanan .Kemahiran pengawalan diri .‡ Kemahiran Psikososial .

.Kemahiran mengendalikan tekanan.Kemahiran melingdungi diri. Perasaan Kewangan Keluarga Rakan Sebaya Pembelajaran . . .‡ Kemahiran Sosial .Kemahiran menyesuaikan diri.Kemahiran penampilan diri.

Kerukunan dan kesejahteraan keluarga .KEIBUBAPAAN (Krisis.Perkembangan Remaja masa kini dan akan datang . pemulihan. ‡ Perkembangan individu ‡ Isu-isu Kekeluargaan .Kepimpinan . pencegahan & perkembangan) ‡ Komunikasi.

KAEDAH ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ceramah Seminar Forum Bengkel Hari Keluarga Home Visit Kaunseling Keluarga Khidmat Konsultasi .

FASA PERANCANGAN PROGRAM PELAJAR ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kenal diri Motivasi Kemahiran belajar Teknik Menjawab Resume .

MASALAH MURID/PELAJAR (Krisis. pemulihan. pencegahan & perkembangan) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Komunikasi Kemahiran Penyelesaian Masalah Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Kemahiran Sosial Kemahiran Pemilihan Aktiviti Keutamaan .

dan menyediakan rancangan tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. pengurus kursus/program dan aktiviti yang berlaku tiap program.Penilaian kursus/program. .Lengkap dengan aktiviti. . . melaksana. sasaran dan objektif yang hendak dicapai.Membuat program tahunan dan bersesuaian dengan takwin sekolah.2. .Program perlu lengkap dengan kertas kerja. Merancang. .

iii. Maklumat dari ujian-ujian psikologi. Buku Rekod Kaunselor ii. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid. iv. Maklumat pencapaian akademik . i.Maklumat/Latar belakang tiap pelajar.3. Merancang.

psikososial & kesejahteraan mental.4. Papan kenyataan untuk B & K iii. i. Pamplet dan ucapan di tapak perhimpunan iv. kerjaya. . & Kaunseling (Kerjaya) ii. Mengumpul. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Edaran mingguan/bulanan v. Dapatkan bahan dari agensi yang berkaitan. Bahan bercetak mengenai Bim. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik.

Laporan sesi kaunseling individu .Borang Temujanji Kaunseling Individu .Kad Rekod Kaunseling .Surat Kebenaran Keluar Kelas . .5. Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling Individu secara profesional dan beretika.Buku rekod pertemuan (di semak oleh Pengetua) .

Buku rekod pertemuan (di semak oleh Pengetua) .Surat Kebenaran Keluar Kelas . .Kad Rekod Kaunseling .Laporan sesi kaunseling kelompok .6. Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling kelompok secara profesional dan beretika.Borang Temujanji kaunseling kelompok .

SISTEM REKOD SESI KAUNSELING ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Borang tinjauan keperluan khidmat kaunseling. Laporan sesi kaunseling (Jika diambil tindakan). Borang rujukan khidmat kaunseling. Rekod sesi kaunseling individu. Rekod sesi kaunseling kelompok. . Kad Rekod Kaunseling. Borang pengakuan pelajar. Borang sesi kaunseling kelompok. Borang sesi kaunseling individu. Borang temujanji kaunseling individu.

Rujukan PK HEM .7.Rujukan Pengetua . .Rujukan PK Akademik .Borang untuk di isi oleh guru-guru .Klien yang dikenalpasti oleh Guru B&K . Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes.

Siri Pendidikan Kerjaya Jilid 1-6. Maklumat IPTA/IPTS/Luar Negara.8. Buku Skrap Kerjaya . iv. Pameran Kerjaya/Hari Kerjaya. ix. Kit Maklumat Kerjaya (40). v. xi. Pita Kerjaya Sains & Teknologi. Pita Bimbingan Kerjaya ANSARA. vi. iii. Ujian-ujian psikologi yang berkaitan. Lawatan kerjaya x. Merancang. i. Pita ke Abad 21 Sains & Teknologi. ii. vii. menyediakan dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. viii. Maklumat Biasiswa/Pinjaman.

i. bimbingan/kaunseling HIV/AIDs dan disiplin murid. iv. mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. PPD/JPN.9. alkohol. inhalan. melaksana. Pameran/Ceramah . Kenali dan perangi dadah. Maklumat ADK. iii. PENGASIH/NGO v. Tatacara tindakan ke atas kes-kes penggunaan dadah di kalangan pelajar. Pendidikan pencegahan dadah dalam KBSM. Merancang. PEMADAM. rokok. ii.

berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. . Merancang. mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan.Badan-badan berkanun .Guru-guru .10.Masyarakat sekitar . melaksana.Ibu bapa .

. 12. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.Sambungan 11. Dasar Pendidikan Wajib. guru. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. melaksana. Merancang. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa Penempatan (Kemasukan) murid di sekolah. mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. Program Sekolah Selamat.

.Sambungan 13. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan mengemaskini sistem fail. 14. rekod dan dokumentasi perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.

14 Senarai Tugas 12 Kerja-kerja Bimbingan 2 Kerja-kerja Kaunseling .

SENARAI SEMAK KEPERLUAN PERKHIDMATAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maklumat Kaunselor Buku Rekod Kaunselor Sistem Fail/Rekod Borang/Buku Rekod Buku Panduan/Rujukan Pendidikan Kerjaya/Ujian Psikologi Penglibatan/Kepakaran Kelengkapan Bilik Kaunseling Perbelanjaan (Kewangan) .

4 500 PELAJAR ± SEORANG GBKSM .MASA BERTUGAS DICADANGKAN 8 .

Questions? Thank you! MOHD DAWI ITHNIN JABATAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DAN KAUNSELING .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful