LISTATI FAŢĂ – DOS , TAIAŢI DE LA MIJLOCUL FILEI (linia roşie) ŞI APOI ASAMBLAŢI-O CA PE OCARTICICĂ

Îmi cer scuze – vă rog să fiţi atenţi la pagini, promit să revin cu ea cu paginile numerotate

Îţi mulţumesc azi, că sunt, pentru ziua de mâine. Îţi mulţumesc că am pe masă o pâine. Îţi mulţumesc pentru stropii de ploaie, pentru fructe, păsări, flori, pentru soarele care răsare în zori, pentru cerul cu licăr de stele, pentru toate zilele vieţii mele, pentru firul de apă izvorât din fântână, pentru harul ce-mi poartă a mea mână pe-arcus de vioară, pe pânza, pe piatră, pentru viersul ce curge din mine spre cer. Mulţumesc pentru omul blajin şi sincer. Mulţumesc pentru haina pe care o port, pentru tot ce mă doare şi totuşi suport. Îţi mulţumesc pentru cântecul de păsărele pentru toate încercările vieţii mele. Mulţumesc pentru puiul de om ce se va naşte. Îţi mulţumesc ca ai înviat în noaptea de Paşte. Am atâtea lucruri pentru care să-ţi mulţumesc că nu ar fi deajuns o mie de ani să trăiesc!

Îţi mulţumesc Doamne!

Rugăciunea înainte de călătorie, prin care cerem să fim însoţiţi şi ocrotiţi de îngeri:

“Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fraţilor săi, povăţuindu-l pe el în Egipt şi cu Blagoslovenia bunătăţii Tale ajutându-l l-ai făcut să sporească uimitor în toate. Doamne, cela ce ai călătorit împreună cu Luca şi

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru noi împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, căci graiul şi mintea rămân neputincioase. Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti aproape de sufetele noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumină

. văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi. Bunule. care pretutindenea eşti. şi Fiului.. Dă-mi putere de muncă şi dă-mi sănatate Să pot ajuta la nevoie un frate. ce azi toţi o cântă. Duhul Adevărului. păcătuiesc în tot ceasul. şi pururea. Amin. să Te pierd pe Tine. îndreptătiri. Ajuta-mă Doamne! Ajută-mă Doamne. ia răul din mine. şi ne curăţeşte de toată întinăciunea. trimite-ne şi nouă îngeri paşnici. şi pururea. cercetează şi vindecă neputinţele noastre. de azi şi de ieri. ţinând la mine. Cu-nţelepciune şi suflet senin. că cine ştie din ce nimicuri. mare vrajbă am să fac şi astfel. Patimile au pus tină pe ochii minţii. Sfinte Fără-de-moarte. rugămu-ne Ţie. Doamne. Minciuna şi ura să-mi fie străine. miluieşte-ne pre noi. iartă fărădelegile noastre. Doamne. vistieria bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă.. ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece. Sfinte Dumnezeule. Dăruieşte-ne nouă pace. Mă ia lîngă Tine de pe pământ Tată Ceresc.. (de 3 ori) Mărire Tatălui. Credinţă în tine. iată. Cela ce vii în taină între oameni. miluieşte! (de 3 ori) Mărire Tatălui. şi în vecii vecilor. Învaţă-mă-n toate iubirea cea sfântă. şi Fiului. Coboară în mine liniştea caldă. pentru Sfant Numele Tău. Împărate Atotputernice şi nepomenitorule de rău. păzitori. Din gând şi din fapte.şi-n lumină mă scaldă. apucăturile îndreptează-ni-le şi ne îzbăveşte pe noi de cei ce ne vor nouă răul. căci. Stăpâne. Doamne. Preasfântă Treime. păzeşte-ne viaţa noastră nevătămată şi sufletele curate de toată întinăciunea ni le fereşte. Îzbăveşte-ne de dosădirea oamenilor răi şi vicleni şi de tot viforul şi nefericirea. şi Duhului Sfânt. Doamne Iisuse Hristoase. şi toate le împlineşti.. Ajută-mă Doamne şi ninge-mă lin. Şi precum ai trimis lui Isaac şi lui Tobie înger paşnic împreună călător. ca să ne povăţuiască pe noi după voia Ta.. Mişcările noastre sporeşte-le în bine. şi în vecii vecilor.. şi Duhului Sfânt. Sfinte Tare. ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi. că umblăm impiedicându-ne prin întuneric. şi acum. Şi mila cerească.. Sfinte. Tu. miluieşte-ne pre noi.RUGĂCIUNE DE DIMINEAŢĂ scrisă de Părintele Arsenie Boca Doamne Iisuse Hristoase. iar călătoria şi întoarcerea acelora cu pace şi cu bună sporire ai făcut-o. Doamne auzi-ne pe noi smeriţii Împărate ceresc. vino şi te sălăşluieşte întru noi. Aşa ne rugăm Ţie. ai milă de noi. Doamne. curăteşte păcatele noastre. Şi iartă-mi. Amin. sănătate şi Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic. Mângâietorule. credincioşi. uitarea s-a PARACLISUL MAICII DOMNULUI Acest paraclis se face la intristarea sufletului si la vreme de nevoi si de grija. Izbăveşte-ne pe noi de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşilor ucigători de oameni. şi mântuieşte. a mele greşeli. şi acum. sufletele noastre. Pururea Preasfânt! . ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer.. ca sprijiniţi fiind.. să nu ne abatem din calea poruncilor Tale.

întru dreptatea Ta. după mare mila Ta. Psalmul 50: Miluieşte-mă. aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. ascultă cererea mea. Veniţi să ne închinăm. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. cugetat-am la toate lucrurile Tale. Viu şi Adevărat fiul Lui Dumnezeu Sărut mâna Ta Sfântă şi bună şi Îţi mulţumesc pentru tot ce mi-ai dat şi pentru tot ce mi-ai luat. Că iată adevărul ai iubit. Întins-am către Tine mâinile mele. că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. sufletul meu ca un pământ însetoşat. auzi-mă. că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. că a slăbit duhul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. Doamne ! Tu. spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.De orice formă de e. Doamne! şi de vrăjitorie Izbăveşte-ne. şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Auzului meu vei da bucurie şi veselie. auzi rugăciunea mea. cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine. Doamne. şi. Amin! . la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare. pacea Mea o dau destrăbălar Izbăveşte De farmece Te rugăm Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Doamne. şterge fărădelegea mea. Degrab auzimă. Doamne ! De destrămarea familiei şi de orice rău ascuns Te rugăm Izbăveştene. şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut. Psalmul 142: Doamne. bucura-se-vor oasele mele cele Prea Sfântă Născătoare a Celui Unic. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Dumnezeule. Veniţi să ne închinăm. ca să nu mă asemăn celor ce se stat tu înainte rugându-te. întru credincioşia Ta. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi. Stăpână. Care ai spus: Pacea Mea o las vouă. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Te rugăm -ne. după mulţimea îndurărilor Tale. făcutum-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Nu-ti întoarce fata Ta de la mine.

. păcătoşii şi smeriţii. că pe tine singură nădejde te-am câştigat Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. păzitorul şi acoperitorul meu cel bun. Auzi-mă pe mine. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii. Tu eşti Tatăl. sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor. Că de-ai fi voit jertfă. Ţi-aş fi dat. Fii milostiv şi nu te depărta de la mine. că eu sunt robul Tău. către tine alerg.Doamne. Rugăciune de eliberare . Doamne ! De gelozie. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu. israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. te mâhnesc în toată vremea. De nelinişte. Fă bine.Tău. ajută-ne. mântuieşte-ne pe noi. cu inima zdrobită şi cu sufletul îndurerat stau dinaintea ta şi mă rog. Apoi troparele acestea: Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi. prin mijlocirea Sfinţilor Arhangheli Mihail. Dumnezeul mântuirii mele. Doamne. buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. ca să nu pier în deznădejde şi să nu se bucure vrăjmaşul de pierzarea mea.Tu eşti mare. şi să cădem cu pocăinţă. inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. de rele şi de nevoi mântuieşte-mă. şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Te rugăm Izbăveşte-ne. de mânie şi de frică Te Rugăciune către Îngerul Păzitor Sfinte Îngere. În tot locul şi în tot ceasul să-mi stai înainte. Maică a Cuvântului şi Fecioară. strigând din adâncul sufletului: Stăpână. care cu multă căinţă şi lacrimi amare strig: să nu pomeneşti fărădelegile şi nedreptăţile cu care eu. . Iar în înfricoşatul ceas al morţii tu să fii lângă mine. Pazeşte-mă de căderile în păcate de moarte. păcătoşii şi smeriţii. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi. prinosul şi arderile-de-tot. De multe ispite fiind cuprins. întru bunăvoirea Ta. ca întru pocăinţă şi neprihană să-mi petrec cealaltă vreme a vieţii mele. de desfrânare şi de invidie. Sionului. bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori). dăruieşte-mi viaţă. Doamne. alungându-i pe întunecaţii demoni veniţi Canonul Născătoarei de Dumnezeu: Cântarea 1 Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând. Tu eşti Dumnezeu. ajută-ne. Te rugăm Izbăveşte-ne. rugându-L pe Domnul Dumnezeul îndurărilor să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit în viaţa mea cu fapta. săvârşind fapte necuvenite în faţa Ziditorului meu Dumnezeu. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. căutând mântuire: O. Gavriil şi Rafail să ne eliberezi de tot răul care ne-a robit. păcătosul rob al lui Hristos. milostivindu-te spre noi. şi să cădem cu pocăinţă. cu gândul sau cu vorba. pe Tine Te rugăm. Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. strigând din adâncul sufletului: Stăpână. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule. Doamne ! De ură. Doamne. atunci vor pune pe altarul tău viţei. nevrednicul. bunul meu păzitor. de tristeţe şi de obsesii. arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit. cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Trezeşte-mă din somnul păcatului şi ajută-mă cu rugăciunile tale.

tu mă îndreptează la adăpostirea ta. cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt. de darurile tale. Judecătorul lumii. Preacurată. Chemând eu adâncul milostivirii tale. cu puterea cea Sfântă. Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. preacuvioasă fecioară Piama. care prin rugăciune neîncetată către Dumnezeu ai ţinut demonul nemişcat zece zile. Îndulcindu-ne. ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu. Tu. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. fie ca atunci când va ajunge la Tine rugăciunea mea. Reţine în afara casei mele toate puterile potrivnice şi pe toţi cei ce hulesc numele Lui Dumnezeu şi mă urăsc pe mine. mântuieşte-ne pe noi. pacea Ta dă-ne-o nouă. opreşte-i pe ei cu puterea rugăciunilor tale: "Doamne. Maica lui Dumnezeu. ceea ce ai născut pe Domnul îndreptătorul. mea cu rugăciunile tale şi o păzeşte pe ea de aprinderea focului. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica. de tot răul şi înfricoşarea. Cântarea a 5-a Luminează-ne pe noi. Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul. Amin. de năvălirea tâlharilor. dă-mi-l. izbăveşte-mă din nevoi. ştiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu. Tulburarea patimilor mele şi viforul greşelilor mele alină-le. te rog. Cel ce iubeşti adevărul şi urăşti minciuna. cercetării celei dumnezeieşti şi purtării tale de grijă învredniceştemă. că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire. Şi tu. să-i opreşti în loc pe duşmanii mei". Stih: Preasfântă Născătoare de . Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Unule. Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta. Folositoare şi acoperământ vieţii mele te pun pe tine. acum opreşte toate uneltirile vrăjmaşilor mei care vor să mă gonească din acest loc şi să mă nimicească. care cu puterea rugăciunilor tale ai oprit înaintarea celor ce se duceau să-i omoare pe sătenii tai. ca una ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui bun. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ceea ce eşti pricina bunătăţilor şi credincioşilor întărire. ceea ce eşti întru tot lăudată. că la tine scăpând acum îmi tind şi sufletul şi gândul meu. mântuieşte-ne pe noi. ceea ce ai născut pe Cel milostiv şi pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine. Iubitorule de oameni. zi şi noapte. nu le îngădui să se apropie de casa mea.Pe tine. Cântarea a 3-a Doamne. Şi tu preacuvioase părinte Poplie Sirianul. Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Doamne. Nădejde şi întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-te pe tine. dumnezeiască Mireasă. mântuieşte-ne pe noi. ţie cântare de mulţumire cântăm. una întru tot lăudată. Iubitorule de oameni. de tot necazul ne mântuim.

drepţilor şi rugători ai Lui Dumnezeu şi ai noştri mijlocitori îndrăzneţi. de Dumnezeu fericită. spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Curată. învrednicindu-mă cercetării tale. că pe tine te ştiu comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită. cu rugăciunile tale. Doamne. izvor de milă şi lumii scăpare. Care este pricina bunătăţilor. Arhistrategule Mihaile. Amin. Şi Tu. cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu. Amin. neputinţa sufletului meu. Doamne. mă defăima. ca la un zid nestricat. taie cu sabia de foc toate poftele vrăjmaşului neamului omenesc şi ale slugilor lui care vor să mă piardă pe mine. Aşa. Născătoare de Dumnezeu: Mântuieşte-ne din primejdii. care oarecând prin puterea rugăciunilor voastre aţi oprit venirea altor neamuri şi apropierea celor ce ne . Cum a mântuit de moarte şi de stricăciune firea mea. ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Tămăduieşte. dăruieşte-mi. Născătoare de Dumnezeu. bogăţia facerii de bine izvorăşte-o tuturor. Pentru că Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău". toţi sfinţii pământului şi ai ţării noastre. toate izvodirile şi uneltirile diavoleşti ce se fac spre a mă necăji şi a mă pierde pe mine şi întreaga mea avuţie. cu strălucirea luminii tale. cu dinadinsul strigăm către tine. Şi să se împlinească toate bunele noastre începuturi şi dorinţe. care era ţinută de moarte şi de stricăciune. ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie. că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea sa apropiat de iad. şi astăzi pune orbire duhovnicească asupra duşmanilor mei şi asupra tuturor celor ce se ridică împotriva mea. pentru toţi cei care mă duşmănesc şi cugetă să-mi facă rău. Caută cu milostivire. ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască şi veşnică. după Dumnezeu. din stricăciune scoatemă! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ai vestit apostolului Pavel: Nu te teme ci vorbeşte şi nu tăcea. tuturor celor ce mă judecă. mântuieşte-ne pe noi.Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine. Însuşi pe Şi voi. Oare nu Tu. (Fapte 18-9) Îmblânzeşte inimile tuturor celor ce se împotrivesc bunăstării şi slavei Bisericii lui Hristos. Născătoare de Dumnezeu curată. şi sănătate. Şi tu. Risipeşte negura greşelilor mele. Către voi. Cântarea a 6-a Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele. risipiţi toate înşelările drăceşti. că toate le poţi. fii folositoare. Stai neclintit la straja casei mele. că noi toţi la tine scăpăm. Fecioară. a tuturor celor ce vieţuiesc în ea şi a averii mele. Izbăveşte din nevoi pe robii tăi. ajută-mi. De aceea să nu tacă buzele mele de a-i descoperi pe cei nelegiuiţi şi de a-i preaslăvi pe cei drepţi şi toate lucrurile Tale minunate. cu puterea rugăciunilor voastre. şi ca Iona mă rog: Dumnezeule. Tropar: Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit. care nu întâmplător Te numeşti "Zid Nesurpat" fii. ceea ce ai născut mântuirea cea veşnică şi pacea care covârşeşte toată mintea. Stăpână. De neputinţe cumplite şi de chinuri de boală fiind cuprins. mă înjosesc. dumnezeiască Mireasă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. mare şi groaznice păzitor. o piedică şi un zid nesurpat care să mă îngrădească pe mine de tot răul şi împrejurările grele. mă urăsc şi uneltesc răul împotriva mea.

Pururea fiind biruiţi. celei bune. ca apoi din nou să-i ridici. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. ceea ce ai primit plinirea bucuriei şi ai pierdut mâhnirea păcatului. ridică-mă din chinul durerilor.RUGĂCIUNEA REŢINERII Această rugăciune ne ajută în lupta cu duhurile rele. ne feresc de vrăji şi de necazuri. Nu ne încredinţa pe noi ajutorului omenesc. Iosua. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. după Dumnezeu. şi de lumina ta pururea ne bucurăm. că noi toţi la tine scăpăm. Fecioară. că necazurile ne cuprind şi nu putem răbda săgetările diavolilor. pe care el le străbătuse". Născătoare de Dumnezeu. Amin. ci primeşte rugăciunea robilor tăi. Ca un zid de scăpare te-am câştigat pe tine. atâta timp cât poporul israelitean se răzbuna pe duşmanii săi. Dumnezeule. Izbăveşte din nevoi pe robii tăi. Doamne Multmilosârde! Tu." Şi soarele s-a dat înapoi cu zece linii. prin gura slujitorului lui Moise. cap. Mântuitorule. . Amin. Stih: Miluieşte-ne. năpastelor şi izgoneşti asupririle diavolilor. Preasfântă Stăpână. care. mântuieşte-ne pe noi. 10) Prin rugăciunea prorocului Elisei ai lovit pe sirieni oprindu-i. mântuieşte-ne pe noi. Să nu-ţi întorci de la izvorul lacrimilor mele. după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre. Stăpână! Şi acum pe noi de chinuri şi de nevoi mântuieşte-ne. (Iosua. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Cel ce a şters toată lacrima de pe faţa tuturor. ai oprit pentru o întreagă zi mişcarea soarelui şi a lunii. ci fă ceea ce este de folos. luminează negura neştiinţei şi o izgoneşte de la cei ce cu credinţă te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu. de aceea mă rog totdeauna: De stricăciunea chinurilor mele mântuieşte-mă. Umple de bucurie inima mea. nu trece rugăciunile noastre. prin gura proorocului Iezechiel ai închis adâncul. oarecând. fiul lui Navi. Cuvinte şi Duhule. care oarecând. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Fecioară. care ai născut pe Hristos. Mântuitorul lumii şi tămăduitorul bolilor. Fecioară. Fecioară. Carele ai vestit proorocului Isaia: "Iată voi întoarce umbra cu zece linii pe care soarele le-a străbătut pe ceasornicul lui Ahaz. curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. fii folositoare. Părinte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Tu. Acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi. şi sufletelor mântuire desăvârşită şi uşurare întru necazuri. Multmilostive. ca pe smochinul neroditor. păcătoşii. ci adăpând sufletul meu cu lacrimile pocăinţei dărueşte-mi rod pe mulţi ani înainte ca să Ţi-L pot închina Ţie. cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu. care ai născut pe Dumnezeu. Caută cu milostivire. ai oprit râurile şi ai secat fără de trup. Milostive. o. ci mă rog ţie. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâna lumii. Treime Sfântă. ca la un zid nestricat. (Isaia 38-8) Tu. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Cu strălucirea luminii tale. nădejdea şi folositoarea credincioşilor. Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu. Nu mă strivi pe mine păcătosul. mângâiere nu avem afară de tine.

sculându-se. nevrednicul. şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău! Şi de unde cinstea aceasta pentru mine. pe ceea ce Te-a născut pe Tine ai arătat-o celor ce cântă: . Când ai vrut. ca să te slăvesc. Nu trece cu vederea. şi slăvesc naşterea ta cea negrăită. Cum să nu mă primească dar şi pe mine. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Cântarea a 7-a Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând. Tămăduieşte neputinţele sufletului şi durerile trupului meu. ceea ce ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos. şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău. iar pe cele ce le ceri de la Fiul tău le şi iau fără îndoială. mântuieşte-ne pe noi. nu le-a închis uşa milostivirii Sale. pe care Iubitorul de oameni. Deşi fărădelegea mea este mai grea decât toate fărădelegile. i-a primit şi i-a miluit. Dumnezeul părinţilor noştri. într-un oraş al lui Iuda şi a intrat în casa lui Zaharia şi s-a închinat Elisabetei. în pântecele Fecioarei Te-ai sălăşluit. Fecioară. ci primeşte această puţină rugăciune a mea.pe tine. cu credinţa Treimii. Doamna mea. mântuieşte-ne pe noi. citire: (1. ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată. deoarece învredniceşte-i să se tămăduiască. Comoară de mântuire şi izvor de curăţie. care nădăjduiesc în ajutorul Tău ? Milostiveşte-Te deci şi spre mine. pe cei ce te laudă şi te preaînalţă întru toţi vecii.3949. Maria s-a dus în grabă la munte. bine eşti cuvântat! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fecioară. prin nemăsurata Lui milostivire. Bogăţie de tămăduiri reverşi peste cei ce te laudă pe tine cu credinţă. cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele. Stih: Ascultă. cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. bine eşti cuvântat! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Pe voitorul milei pe Care L-ai născut. pe Care Îl laudă oştile îngereşti. lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. nu mă lepăda pe mine. Prochimen: Pomeni-voi numele Tău în tot neamul şi neamul. a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. îmi dau îndrăznire. Evanghelia Din Sfânta Evanghelie de la Luca. a săltat pruncul în pântecele ei. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Care pentru noi păcătoşii S-a răstignit şi Sa îngropat şi a înviat a treia zi. curată. mântuieşte-ne pe noi. Amin. pe cei ce au nevoie de ajutorul tău. totuşi tâlharii şi desfrânaţii. turn de tărie şi uşă de pocăinţă. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Cântarea a 8-a Pe Împăratul ceresc. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei. pe care ai arătat-o lumii folositoare. în veci. Tirania ispitelor şi năvala patimilor În zilele acelea. Preamilostivă Stăpâna mea. Maică Preacurată. şi cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună. Care S-a născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră. că poţi toate câte le voieşti. Mântuitorule. din buzele mele cele întinate şi o du Fiului Tău şi Dumnezeului nostru. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. văpaia cuptorului au călcat-o. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Domnul. Fecioară. Născătoare de Dumnezeu. să plineşti mântuirea noastră. 56) RUGĂCIUNE CĂTRE PREACURATA NĂSCATOARE DE DUMNEZEU O. mântuieşte-ne pe noi. roagă-L să izbăvească de greşeli şi de toată întinăciunea sufletească pe cei ce cântă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor noştri. fiică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful