OBILJEŢJA, SADRŢAJ I FAZE RAĈUNOVODSTVENOG PROCESA

SADRŽAJ PREDMETA
1. 2. 3.
RAZVOJ, DEFINIRANJE I STRUKTURA RAĈUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI KAO OSNOVA ILI POLAZIŠTE U IZUĈAVANJU RAĈUNOVODSTVA OBILJEŢJA, SADRŢAJ I FAZE RAĈUNOVODSTVENOG PROCESA RAĈUNOVODSTVENO PRAĆENJE TIPIĈNIH POSLOVNIH DOGAĐAJA UVOD U RAĈUNOVODSTVO TROŠKOVA I UPRAVLJAĈKO RAĈUNOVODSTVO

4.
5.

6.

UVOD U REVIZIJU I ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

SADRŢAJ
1. Raĉunovodstveni proces 2. Knjigovodstvene isprave 3. Knjigovodstveni konto i kontni plan 4. Poslovne knjige 5. Inventura 6. Knjigovodstvene pogreške 7. Raĉunovodstvene pretpostavke, naĉela i standardi 8. Raĉunovodstvene politike 9. Uvod u raĉunovodstveni informacijski sustav 10. Interna kontrola, komponente sustava internih
kontrola

RAČUNOVODSTVENI PROCES ULAZ PROCES OBRADE IZLAZ KORISNICI .

knjigovodstvene isprave ULAZ Analiza poslovnih dogaĎaja Evidentiranje u poslovnim knjigama Sastavljanje probne bilance Sastavljanje financijskih izvještaja PROCES OBRADE IZLAZ KORISNICI RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA .RAČUNOVODSTVENI PROCES Prikupljanje podataka o nastalim poslovnim dogaĎajima .

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE .

ISPRAVE RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE POSLOVNE ISPRAVE .KNJIG.

a sluţi kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i nadzor nad obavljenim poslovnim dogaĊajem (ZOR) .KNJIGOVODSTVENA ISPRAVA • “pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni. a sluţi kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i nadzor nad obavljanjem poslovnih zahvata” • pisani dokaz ili memorirani elektroniĉki zapis o nastalom poslovnom dogaĊaju.

datum i mjesto izdane isprave. vrijednost poslovne transakcije. kratki opis poslovne transakcije. peĉat i potpis ovlaštene osobe – izdavaoca isprave . naziv i redni broj isprave.BITNI SASTOJCI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE • • • • • • naziv i adresa izdavatelja isprave.

SASTAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • sastavljanje isprave – na mjestu i u vrijeme nastanka poslovne promjene .

MJESTA SASTAVLJANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA U PODUZEĆU KOD POSLOVNIH PARTNERA U ORGANIZACIJSKIM DIJELOVIMA U RAĈUNOVODSTVU .

odašiljatelj poruke treba uredno odloţiti i ĉuvati izvorne isprave. • isprave moraju sadrţavati minimum podataka kako bi se na temelju njih mogla izvršiti evidencija u poslovnim knjigama. • ukoliko su isprave dobivene telekomunikacijskim putem (npr. pisaćim strojem ili elektroniĉkim raĉunalom.SASTAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • sastavljanje isprave – na mjestu i u vrijeme nastanka poslovne promjene – u jednom ili u više primjeraka (original i kopija odnosno više otisaka u uvjetima raĉunalne obrade podataka). . – ruĉno. telefaksom).

• ako je potrebna naknadna izmjena knjigovodstvene isprave ispostavlja se novi dokument kojim se korigira izvornik .SASTAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • osnova za unos podataka u poslovne knjige moţe biti: – otisnuta knjigovodstvena isprava – nositelj elektroniĉke obrade podataka – fotokopija izvornih isprava (uvjet da je na njima navedena naznaka mjesta ĉuvanja izvorne isprave. razlog upotrebe fotokopije kao i potpis odgovorne osobe. izuzeci).

• osobe koje imaju pravo potpisa isprava svojim potpisom jamĉe istinitost podataka (vlastoruĉni ili elektroniĉki potpis). potpisom jamĉe da je isprava vjerodostojna i uredna .SASTAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • neispunjeni prostor na ispravi potrebno je oznaĉiti ''knjigovodstvenim koljenom'' kako bi se onemogućilo naknadno dopisivanje podataka (ruĉni unos podataka).

(ZOR) .LIKVIDATURA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • prije unosa isprava u poslovne knjige potrebno ih je kontrolirati • kontrola isprava. koja nije sudjelovala u poslovnom dogaĊaju. moţe koristiti za nesmetanu spoznaju o prirodi poslovnog dogaĊaja. pouzdanosti i sposobnosti knjigovodstvene isprave da sluţi kao odgovarajuća podloga za unos podataka u poslovne knjige • Kontrolirana knjigovodstvena isprava i prezentirana informatiĉka ili telekomunikacijska transakcija mora biti sastavljena tako da je nepristrana struĉna osoba. likvidacija dokumenata • provjera toĉnosti. prethodna kontrola.

LIKVIDATURA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • formalna provjera • raĉunska provjera • suštinska provjera .

odjel likvidature) • decentralizirana (u okviru pojedinih izvršnih funkcija) .LIKVIDATURA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • centralizirana (npr.

– kome.HODOGRAM KRETANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • • pisani trag o kretanju isprave od trenutka izdavanja do arhiviranja informacije: – tko i kada ispostavlja koju vrstu isprave i u koliko primjera. – tko provodi knjiţenje dogaĊaja ĉiji nastanak potvrĊuje isprava. – koliki je vremenski rok i naĉin ĉuvanja isprave . kada i s kojom svrhom se isprava dostavlja. – tko likvidira ispravu (provjerava ispravnosti isprave).

PRIMJER HODOGRAMA KRETANJA BLAGAJNIĈKOG DNEVNIKA .

ĈUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • privremena arhiva • središnja arhiva .

– na nositelju podataka elektroniĉkog zapisa. – ili na drugi prikladan naĉin . – nositelju mikrografske obrade.ĈUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA – kao izvorne isprave.

ĈUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA • rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava (ZOR): – isplatne liste. analitiĉka evidencija plaća. – prodajni blokovi i kontrolni blokovi. dnevnica i honorara za koje se plaćaju obvezni doprinosi ĉuvaju se trajno. – isprave platnog prometa u ovlaštenim financijskim institucijama ĉuvaju se sedam godina. – isprave na temelju kojih su podaci uneseni u poslovne knjige ĉuvaju se sedam godina. pomoćni obraĉuni i sliĉne isprave ĉuvaju se sedam godina .

b) opravdavajuće. b) svodne (zbrojne. e) isprave vezane uz transakcije nabave i prodaje. isprave vezane uz transakcije sa sirovinama. skupne) a) isprave koje se obraĊuju ruĉno. VRSTE POSLOVNIH DOGAĐAJA . OBUHVATNOST POSLOVNIH PROMJENA 3. MJESTO IZDAVANJA 2.VRSTE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA KRITERIJ PODJELE 1. isprave vezane uz transakcije sa ţiro raĉunom. b) eksterne a) izvorne (originalne). isprave vezane uz transakcije sa proizvodnjom i gotovim proizvodima. OBRADA PODATAKA 4. KRITERIJ NAMJENE VRSTE ISPRAVA a) interne. c) kombinirane a) b) c) d) isprave vezane uz blagajniĉko poslovanje. f) isprave vezane uz nastanak troškova rada 5. b) isprave koje se obraĊuju raĉunalno a) naredbodavne.

R-1 ''Slap'' d.50 7.1.10. Zagreb. MB 2150120 . cijena Cijena (vrijednos t bez poreza) Porez na dodanu vrijednost (22%) Ukupno (naknada s porezom) RAČUN br.1.d.30 102. ulica še dostave na temelju narudžbe br. 2536 od 7.1. MB 1200025 .32 16. . Kupac (primatelj) naziv – ime i prezime. Zidarićeva 13.83 125.2002.5'' ko m ko m ko m 5 20 5 20. Ninić . Isporučitelj (prodavatelj) naziv – ime i prezime..55 34.80 15.70 Uvjeti plaćanja: Raĉun je plativ u roku od 8 dana. .2002.70 408.50 156. Ilica 198. adresa: mjesto.1. elja: 3101-601-1234 adresa: mjesto. Raĉun ispostavio: Mirela Babić Odgovorna osoba: K.o. .00 73. godine isporuĉili smo Vam putem naše dostave na temelju narudţbe br.32 93..50 22.o. ulica .: . Zagreb. 125 1254 1255 1033 Registratori CD-R74 (TDK) Diskete 3. (MB ili JMBG – POREZNI BROJ) Zagreb.33 UKUPNO: 335.1.. 2536 od 7.00 76. mje re Kol Jed. 10.05 190.2002.2002..2002. Ţiro raĉun isporuĉitelja: 3101-601-1234 Dana 10.: Šifra artikl a Trgovački naziv isporučenih dobara ili obavljenih usluga Jed.. (MB ili JMBG – POREZNI BROJ) ''Bit'' d.

.

.

.

.

.

.

PITANJA ? .