Termoizolarea teraselor

~ terase circulabile clasice

~ terase circulabile inversate ~ terase cu vegetatle

~ terase necirculabile

AUSTROTHERM

www.austrotherm.com

Termoizolarea teraselor

Terase circulabile clasice cu trafic redus

R'min:3,OO [m2K I W]

Pentru toate terasele cu clrculatle chiar redusa se recomanda placl termoizolante rezistente la tncarcart,

Notlunea terase clasice se refera la variantele in care hldrolzolatla se gasel?te peste stratul de termoizolare si in conseclnta trebuie sa fie protejata la intemperii si in special la variatiile de temperatura.

Figura 1 - Detaliu in camp cu panta realizata din termoizolatle

in toate variantele, pardoselile pentru clrculatie reallzeaza 0 buna protectie a hldrolzolatlel,

Panta se poate realiza din SA sau direct din termoizolatle, 0 varianta putin mai scurnpa dar cu avantaje in ceea ce priveste rnarirea rezlstentei term ice medii si usurarea ansamblului.

in mod normal, stratul etans al hldrolzolatlel care opreste difuzia vaporilor de apa din termolzolatle face necesara prevederea unui prim strat de difuzie sl a unei bariere de vapori sub termolzolatle,

Este utlla 0 verificare privind comportarea la condens a ansamblului, inclusiv planseul sl toate straturile de finisaj.

Cele doua detalii din aceasta pagina difera prin tipurile de pardoseala: dale prefabricate pe un strat de pletris (figura 1) sau pe plcioruse cu lnaltlrne variablla pentru realizarea unei suprafete de clrculatle orizontale (figura 2).

® Austrotherm EPS A25 - 12 em fi Austrotherm EPS A25 pentru panti, cu grosime variabili

Figura 2 - Terasa clrculablla cu pardoseala pe plcloruse, racord la perete

® Austrotherm EPS A25 - 12 em

Legenda

1. pardossala dale sau pavele

4. strat de poza pentru placl, preferabil de pietris pentru drenarea mai rapida a apei

8. membrana hldrolzolanta

9. bariera contra vaporilor

10. strat DDC (difuziune, decompresiune, compensare) in cazul unor spatii foarte umede

11. beton de panta (panta 1,5-7%) sl strat de egalizare

12. planseu orizontal din beton armat monolit

13. pardossala orizontala, dale sau placi pe picioruse cu inaltime variablla

2

Termoizolarea teraselor

Terase circulabile inversate, cu trafic auto

R'min:3,OO [m2K / W]

o solutle cu nete avantaje privind in special protectla hldroizolatlel la socuri termice, este terasa lnversata in care termoizolatla este plasata deasupra hldroizolatlei.

Se utillzeaza polistirenul extrudat (Austrotherm XPS) care are a rezistenta sporlta la tncarcare sl este aproape insensibil la apa,

Pentru realizarea unei contlnuitatl cat mai bune a termoizolatiei se recornanda placlle de termoizolatle cu fait sau nut l?i feder bine trnpanate,

La terasele cu trafic auto, deci cu clrculatls grea, se utillzeaza obligatoriu polistirenul extrudat.

Este necesara, in plus, calcularea pe criterii de rezlstenta a pardoselilor sl a termolzolatlel sl prevederea unor riglaje (reliefuri) pe partea inferioara a suportului stratului de uzura, pentru a usura scurgerea apei (figurile 3 l?i 4).

Figura 3 - Terasa lnversata pentru parcare, detaliu in camp

3

® Austrotherrn XPS (TOP) - 10 em

Figura 4 - Detaliu leslre pe terasa inversata pentru parcare

® Austrotherrn XPS (TOP) - 10 em

Legenda

3. strat de uzura

5. fa~ii de beton armat prefabricate 8. membrana hldrolzolanta

10. strat DOC (difuziune, decompresiune, compensare) in cazul unor spatii foarte umede

11. beton de panta (pants 1 ,5-7%) sl strat de egalizare

12. planseu orizontal din beton armat monolit

~

AUSTROTHERM

Termoizolarea teraselor

Terase cu vegetatie

R'min:3,OO [m2K I W]

La terasele cu veqetatle se pot utiliza ambele sisteme (claslca figura 5, inversata figura 6).

Pamantul vegetal poate avea grosimi diferite in functie de tipul de veqetatle care urmeaza sa se dezvolte. in exemplele date se consldera ca veqetatla este de mica lnaltlrne.

Se adauqa straturi de geotextile pentru protectla la radaclnl a termolzolatlel sau hldrolzolatlel sl evitarea antrenaril pamantului,

Sub bariera de vapori (figura 5) respectiv sub hldroizolatle (figura 6) este necesar un strat de difuzie, decompresiune pentru vaporii de apa,

Pot de asemenea aparea straturi suplimentare de stocare a apei (figura 5) sau de pletris pentru drenare raplda (figura 6).

Figura 5 - Terasa claslca cu veqetatle mica, racord gura scurgere

@ Austrotherm EPS A25 - 10 em

Figura 6 - Terasa lnversata cu veqetatle mica, cu drenare raplda

@ Austrotherm XPS - 10 em

Legenda

2. sol din pamant vegetal

4. strat de pletris pentru drenarea rapida a apei

6. geotextil

7. membrana cu crampoane cu stocare de apa, pentru

terase gradina

8. membrana hidroizolanta

9. bariera contra vaporilor

10. strat DOC (difuziune, decompresiune, compensare)

in cazul unor spatll foarte umede

11. beton de panta (panta 1,5-7%) l;li strat de egalizare

12. planseu orizontal din beton armat monolit

13. folie antiradacina

4

Termoizolarea teraselor

Terase necirculabile clasice

R'min:3.00 [m2K I W]

La terasele necirculabile clasice (cu hldrolzolatla peste termoizolatle) eel mai simplu strat de protectie a hidroizolatiei este pietrisul,

Realizarea pantelor din termolzolatle (figura 8) costa mai mult dar are nete avantaje (marlrea rezlstentel termice medii sl usurarea ansamblului). Rebordul luminatorului care in acest caz este de mari dimensiuni (figura 8), se reallzeaza din beton armat din ratluni de rezlstenta,

Tn conseclnta trebuie termoizolat.

Figura 7 - Detaliu in camp, hldroizolatle protejata cu strat de pletrls, panta din beton

CD

® Austrotherm EPS A25 - 12 em

Figura 8 - Detaliu racordare cu luminator, panta din termolzolatle

® Austrotherm EPS A25 - 12 em fi Austrotherm EPS A25 pentru panti, grosime variabili

Legenda

1. strat pletris pentru protectie hldrolzolafle I terrnolzolatle

3. membrana hidroizolanta

4. bariera contra vaporilor

5. strat DDC (difuziune, decompresiune, compensare) in

cazul unor spatll foarte umede

6. beton de panta (panta 1 ,5-7%) si strat de egalizare

7. planseu orizontal din beton armat monolit 10. luminator cilindric

5

~

AUSTROTHERM

Termoizolarea teraselor

Terase necirculabile inversate

R'min:3.00 [m2K I W]

o solutle cu nete avantaje privind in special protectla hldroizolatlel la socurl termice, este terasa inversata.

Se utlllzeaza polistirenul extrudat (Austrotherm XPS) care are 0 rezistenta sporita la lncarcare sl este aproape insensibil la apa,

Pentru realizarea unei continultatl cat mai bune a termoizolatlei se recomanda placile cu fait sau nut sl feder bine tmpanate,

Stratul de termoizolare este protejat impotriva patrunderll de nisip sau parnant, cu un strat de geotextil.

in plus acest strat usureaza evacuarea apei.

De notat termoizolarea aticului (figura 10) pe ambele parti ca si ventilarea stratului de difuzie de sub bariera de vapori sl a termoizolatlel peretelui exterior, pe sub copertina aticului.

Figura 9 - Detaliu de racordare la gura de scurgere

® Austrotherm XPS (TOP) - 12 em, preferabil eu nut ,i feder

Figura 10 - Detaliu de racordare la atic ~i fatada terrnolzolata protejata cu finisaj uscat

® Austrotherm XPS (TOP) - 12 em, preferabil eu nut ,i feder

Legenda

1. strat pietris pentru protsctia bidroizolatiei sau a

termoizolatiei

2. geotextil

3. membrana hidroizolanta

5. strat DOC (difuziune, decompresiune, compensare) in

cazul unor spatll foarte umede

6. beton de panta (panta 1,5-7%) sl strat de egalizare

7. planseu orizontal din beton armat monolit

13. termosistem pentru izolarea aticului

14. perete sl atic cu termolzolatle sl finisaj uscat tabla cutata

6

Termoizolarea teraselor

Terase necirculabile clasice pe structura usoara

R'min:3.00 [m2K I W]

La acoperlsuri pe structure usoara terasele sunt de obicei necirculabile.

Pentru ca alcatulrea sa ramana cat mai usoara se recornanda evitarea pletrlsulul, in acest caz poate fi utlllzata 0 membrana hidroizolanta autoprotejata la intemperii.

Rezlstenta terrnlca necesara este mai mare decat la pereti iar pentru 0 alcatulre pe structure usoara (cu lnertle terrnlca redusa), ar fi utlla marirea in plus a rezistentei term ice.

Peretele exterior de tip sandvls poate fi oprit la nivelul acoperisulul (figura 12) sau poate fi ridicat sub forma de atic (figura 11).

in mod normalla aceste acoperlsuri panta (daca este necesara) se reallzeaza chiar din structure.

De notat contrapanta reallzata din termolzolatle langa atic (figura 11).

in acest fel intreg sistemul ramane usor,

Figura 11 - Racord la gura de scurgere l?i la atic, protectia hldrolzolatlel cu pietril?

7

!§) Austrotherrn EPS-A30 - 12 em.

~ Austrotherrn EPS-A30, grosime variabili pentru eontrapanti

Figura 12 - Racord la jghiab, hldroizolatla protejata din fabricatie, fatada panouri prefabricate

® Austrotherm EPS A30 - 12 em

Legenda

3. membrana hldrolzolanta

8. tabla cutata

9. panouri prefabricate sandvls pentru fatada

10. membrana hidroizolanta cu strat de protectle

11. bariera contra vaporilor (membrana autocolanta)

~

AUSTROTHERM

termosisteme pentru fatade tencuite Austrotherm EPS AF

la mansarde

la mansarde

Austrotherm EPS A30 Austrotherm XPS 30 (TOP 30)

termoizolare

intermediare

Austrotherm EPS A20 Austrotherm EPS AT

Austrotherm EPS A15

-

termoizolare

Austrotherm EPS A20 Austrotherm EPS AT

termoizolare placi asezate pe sol

termoizolare terase intoarse

Austrotherm TOP 50 Austrotherm XPS 50

termoizolare centuri

Austrotherm (XPS) TOP 30 Austrotherm (XPS) TOP 50 Austrotherm (XPS) TOP P Austrotherm Universalplatte

Austrotherm (XPS) TOP P Austrotherm Universalplatte

Austrotherm TOP 30 Austrotherm TOP P

termoizolare socluri

termoizolare de subsol

Austrotherm (XPS) TOP P

AUSTROTHERM COM SRL

Fabrica; B-dul. luliu Maniu 598, Sector 6, Bucurestl (spre autostrada Bucurestl - Pltestl)

Tel: (021) 3171227,3171228,3171229 Fax: (021) 3171231

E-mail: office@austrotherm.ro Serviciul tehnic: 0722236847

lnformatllte tehnice !;Ii detalierile constructive prezentate in prezentul catalog reprezinta solutll de principiu !;Ii redau nivelul actual al cunostintelor specialistilor Austrotherm

si al experientei dezvoltate in cadrul companiei. Domeniile de aplicare prezentate nu cuprind totalitatea cazurilor particulare, Austrotherm neasumandu-sl responsabilitatea pentru rezolvanle concepute pe baza lntormaflllor din acest catalog.

Pentru orice alte lnformatll privind modul de rezolvare a unui proiect concret, contactaf speclallstll Austrotherm.

Reprezentantl zonali:

Bucurestl, Muntenia, Dobrogea: 0721 369 636 Bucurestl, Muntenia, Oltenia: 0722 236 873 Bacau, Moldova: 0722 193 598

Cluj Napoca, Transilvania: 0722 236 813 Tlmlsoara, Banat, Crisana: 0722351 214

lanuarie 2005

Material realizat cu sprijinul BleAU. http://www.bicau.ro

AUSTROTHERM

www.austrotherrn.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful