Harul ieftin este du manul de moarte al Bisericii noastre.

Ast zi, lupta noastr se d pentru harul care cost scump. Harul ieftin înseamn har ca marf de duzin : iertare ieftin , mângâiere ieftin , sacramente ieftene; harul a devenit tezaurul nesecat al Bisericii, din care se distribuie cu mân larg , f r ov ieli i f r limite; har f r pre , har f r costuri. Esen a harului, nu-i a a tocmai aceasta: i dac datoria a fost achitat , atunci totul , i posibilit ile datoria a fost pl tit în avans, odat pentru todeauna. de folosire

se ob ine pe nimic. Costurile au fost ieftine, cum ieftine sunt, în consecin i de irosire. Ce-ar mai însemna harul dac n-ar mai fi eftin? Harul ieftin înseamn har ca înv

tur , ca principiu, ca sistem; înseamn iertarea p catelor

ca adev r general valabil, înseamn dragostea lui Dumnezeu, în chip de concep ie cre tin despre Dumnezeu.Este suficient s o accep i, ca s cape i numaidecât iertarea de p cate. Biserica adept a acestei înv turi despre har are în mod nemijlocit parte de el. Într-o astfel de i de Biseric , lumea g se te repede o acoperire ieftin a p catelor sale, pe care nu le regret care, tocmai de aceea nu- i dore te s se elibereze. Harul ieftin înseamn deci t g duirea Cuvântului viu a lui Dumnezeu, t g duirea întrup rii Cuvântului lui Dumnezeu. Harul ieftin înseamn justificare p catului, nu a p c tosului. Harul face totul de la sine, de aceea toate pot r mânea ca înainte. ÄO, ce-n zadar mi-s faptele´. Lumea r mâne lume, iar noi r mânem p c to i Ä i-n cea mai bun via ereticii de entuzia ti- o altfel de via ´. A adar cre tinul n-are dec t s tr iasc precum i s nu se încumete s traiasc - precum i ieftin, s instituie o nou lumea, s se conformeze chipului ei în toate lucrurile

, sub har, decât cea tr it cândva sub st pânirea p catului! de ascultare a poruncilor lui Isus Cristos! Lumea a i ca s nu se împotriveasc , care se

Nu cumva s se revolte împotriva harului, s profaneze harul m re religie a slovei, încercâd s tr iasc o via fost justificat prin har, de acea cre tinul- ca s -l ia în serios acestui har de neîlocuit- poate s tr iasc precum prestul lumii!

Harul ieftin înseamn justificarea p catului, nu justificarea p c tosului gatade c in las de p cat p cat. Harul ieftin este cel de care dispunem noi în ine. Harul ieftin înseamn predicare iert rii f r poc in , înseamn botez f r disciplin

i se întoarce; harul ieftin nu înseamn acea iertare de p cate care ne desparte de

bisericeasc , euharestie f r m rturisire pacatelor, obsolvire de p cat f r spovedanie. Harul ieftin este un har f r ucenicie, un har f r cruce, un har f r Isus Cristos cel întrupat i viu.

Ävoi a i fost r scump ra i cu un pre ´i fiindc ceea ce L-a costat scump pe Dumnezeu. este costisitor. Harul costisitor este întruparea lui Dumnezeu. este har.´2 1 Dietrich Bonhoeffer. pentru care negustorul renun bunurile sale. pentru c Îl justific pe p c tos. Este costisitor. este har. Mai presus de toate. Este costisitor pentru c îl sile te pe om s ia jugul uceniciei. Harul costisitor este evanghelia pe care trebuie s o urm m necurmat. pentru c abia a a îi d ruie te via a. este har. 2009). pentru c Isus spune: ÄJugul meu este u or ÄHarul ieftin a fost necru i sarcina Mea este u oar .´1 tor cu Biserica nostr Evanghelic . pentru c osânde te p catul. Este costisitor pentru c ne chem la ucenicie. este suveranitatea lui Isus Cristos. este m rg ritarul de mare pre .Harul costisitor este comoara ascuns în arin . este chemarea lui Cristos. de dragul c reia omul merge i vinde la toate i Îl bucuros tot ce are. nu poate fi eftin pentru noi. pentru c îl cost pe om via a. pentru c ne cheam la ucenicie în coala lui Isus Cristos. 41-43. u a la care trebuie s batem. urmându-L pe Isus Cristos. este costisitor. 52. este har. pentru care ucenicii par sesc mrejele urmeaz . darul pe care trebuie s l cerem. 2 . Costul uceniciei (Cluj Napoca: Pelegrinul. fiindc a fost scump pentru Dumnezeu.. Ibid. de dragul c reia omul î i scoate ochiul care îl face s cad în p cat. fiindc L-a costat via a pe Dumnezeu via a Fiului S u.