P. 1
Vinski_Kasnoantički starosjedioci u salonitanskoj regiji

Vinski_Kasnoantički starosjedioci u salonitanskoj regiji

|Views: 205|Likes:
Published by sat_su

More info:

Published by: sat_su on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

Zdenko VINSKI ' ?

' ••

, I p'

•• , ~ I

", L

> i'

"' ",.I!-) ;>'1

KASNOANTICKI STAROSJEDIOCI U SALONITANdKOJ REGIJI PREMA ARHEOL08KOJ OSTA V8TINI PREDSLAVENSKOG SUPSTRATA

Die altsassige Bevolkerung der Spiitantike im salonitanischen Bereich gerniiss der archiiologischen Hinterlassenschaft des vorslawischen SubstTats

UVODNO RAZMATRANJE

( "

Grad 'Salona cuven je zbog, znacajnih starokrscanskih k\;'ltnih gradevina i nekolikostarokrseanskih groblja! .(ptilog A). 'o'stavimo '*l~ medu vaznim nekropolama po strani groblja Kapljuc i Marusinac, preostaje narjr<juzna nekropola, zvana Crikvine.? if sjeverna nekropola zvana Manastirine'' - ova potonja je znamenita i' po tome sto nju valja ubrojrti medu najvece donekle sacuvane cemeterije sub divo u Evropi." Za Crikvine i za Manastirine znamo da se u njima zakapalo ne samo u kasnocarsko vrijeme, vee i dalje u 6. stoljeeu, iako ostaje otvoreno pitanje da li u juzno'j riekropoli doista treba traziti ostrogotski »coemeterium legis Arianae«, kako tvrdi Dyggve;5 jer za to nedostaju uvjer'Ij ivi dokazi." Medutim za sjevernu nekropolu, nota bene epi'g.rafiC'ki dokumentaranu 'kao »cometerium legis sanctae cbristianae«," j'e evideritno da je ona bila - usprkos kratkotrajnim nasrtajima gerrnanskih prolaznika oko 400. i 467. godine - kontinuirano u Iunkciji u 5. i 6. stoljecu sve do u rano 7. stoljece, kada su Avari i Slaveni razonlli SalonuBl-l. godine," Valja naglasiti cinjenicu da su u Manastirmarna, kao iu drugim salonitanskirn nekropolama, grobovi cesto bez priloga, sto [e: dijelom objasnjivo pljac]{:om grobova, a pogotovo kamenih sarkofaga," Kakou 7. stoljecu ta ko '! u kasnije vrijerne. U nekolicini intaktnih sarkofaga u Manastirinama ustanovio je Bulic ponegdje kasnorimski nakit, npr. u sarkofagu matrone, datiranom u 5. stoIjeee.lO· Pojedirracnotsu ustanovljeni barbardzirano-kasnoantlcki kovinski :nalazi u sklopu juzne i sjeverne nek ropole, kao sto su n'pr. dva stilski analogna prrmjerka u vidu zvijeri (tab. XII, 3, 6), koj i nisu stariji .od druge polovice

6. stoljeca, a u sklopu navedenih nekropola ne mogu biti mladi od pocetk a

7. stoljeca.J! . ./

Generaliter bi trebalo ukaza:.ti na to da starokrscanska groblja starosjedilackog romaniziranog i kristijanizirariog st~ovniStva rie sadrze zapJ.1avo· iztazite kulturne priloge u smislu iskonski poganskog obrednog obicaja opreme mrtvaca, karakteristienog za barbarske narode vremena seobe naroda, koji se zrcali u tadasnjim barbarskim grobljima na redove. Starosjedilacko romanizirano i kristijanizirano stanovrristvo rirnskih provincija popdmilo [e, pogotovo izvari: velikih kasnoantickih urbanih sredista, poput Salone, iZ"jestan

6

?

7

kropolom u Kninu ,_ pod "astelom Cureum _ "oja nesumnjivo eltavu 6'!""Sttfije~:t0t"'Su oniijvi*e sahran]em romaruzrram

ia 0 er 1 s ro . 'j.em 6. stoljecu. Isto vrijedi za istovremenu s knin-

s om nekropolom usporedivu golemu etnicki kornpleksnu nekropolu u Kranju -- pod kastelom Carnium _ u panonskoj Saviji, gdje su doduse u drugoj polovici 6. stoljeca sahranjeni uz starosjedioce jos i Langobardi.l'' Valja:nagla- , ~iti da Lang~bard~ nikada ni~u vladaH u dalmatinskoj provinciji,m, a potrebno je spomenuti da je Salona bila za o-rtro otske vlasti upravni centar ne!':samo za a rna InS 1 J" yee J za Sayjiu22...Nakon os rogots og -po'; ac'enja i;' almatinskog tla21 uslijedila je snazna aktivnost cara Justinijana I (527- --'-565). Poslije ostrogotskog sloma postalo je Istocnorimsko Carstvo odlucujuce na Sredozemlju i Justinijan I je veoma mocan u jugoistocno] Evropi, sto se odrazuje u arheoloskim nalazima cak preko Drave do Blatnog jezera i u predalpskom prostoru.P Sredozemni kulturni utjecaj justinijanske epohe vidan 1 je u nekropoli Kranj, gdje su se s njime susreli panonski Langobardi na putu za Italiju,23 nadaljo su brojna groblja na redove potiskih Gepida" infiltrirana. ranobizantskim elementima, intenziviranim u veco] mjeri prije i poslije 600, godine, napose zlatarskim proizvodima za prvoga avarskog kaganata u Podunavlju,2'> kada je proees destrukcije kasnoantickih urbanih aglomeraeija zahvatio, nakon Sirmija i Siscije, uz ostale konacno i Salonu.f

IZBOR KASNOANTICKIH FIBULA S POSEBNIM OBZIROM NA SALONITANSKU EMMANUEL-FIBULU

Nase izlaganje zapocinjemo s nizom kasnoantickih fibula, uzevsi kao polaziste poznati nalaz tzv. EMMANUEL-fibule (tab. I, 1), koja dostojno reprezentira po svojim vaznim osobitostima salonitanski fundus unutar nase terne. Nadena je unutar Salone izrnedu 1380-1885. godine bez bl izih podataka 0

, mjestu nalaza.F Fibula (tab. I, 1) ima na glavi tri bronc ana dugmeta oblika \ poliedra s kruznim ukrasom, na zadebljanom luku od ponesto korodiranog ne~md posrebrencgEeljeza vidljivi su ostaei tausiranog ornamenta; na zelje!l, ~10~ produzenoj nozi iplatirana je srebrna plocica, po[,ubljena zigosanim nizom : trokutiea i krificem (oblikovan od 4 trokutica), na plocici je uzduzno l'lgraviran natpis EMMANUEL (fibula duga 7,1 em, dijelom ostecena, igla nedostaje,

cuva AMS). Natpis'f je registrtrao CIL III 10195/4, a prvu objavu ove fibule s tipoloskirn komentarom donio je Riegl u svom djelu.?" odakle je usla u evropsku literaturu, ali se u njoj taj doista rijedak primjerak sporninjo na razlicite nacine, poriajvise usput s neujednacenirn vremenskim opredjelj ivanjima.P EMMANUEL-fibula pripada tipoloski izuzetno variranom obliku

l~as~~arSke __ l'-_~~~!,~~ukovieama, ,i to po zadebljano-skracenom luku i produzenoj nozi posljednjoj, tj. iiiij'Kasrii'joj razvojnbj skupini. U literaturi se navodi kao [edina izvjesna paralela slucajni nalaz broncane fibule s Grobnice

proroka u Jeruzalemu (tab. I, :7), datirane u lJ:a;il,05.stolj;t:;;jT·Ovo ·,tipoloski tocno glediste nije dovoljno dokurneIThirano, pa cemo iznijeti opsirnija razrnatranja 0 to-m specijalnom pitanju,

Valja imati u vidu zanemareno stanje sustavnog objavljivanja kasnoearskih ~ , l'-fibula s lukovicama-? pretezno 4. stoljeca na teritoriju Jugoslavije, tj. poznat

8

je doista samo nez?at~Il broj ~o.!:dinih ~al~za. tih f~bula. "'1rheo~oski mu~~j u Splitu euva priblizno 200 ponajvise neobjavljenih 'P-fibula ·s lukovicarna, veernom slucajnih nalaza iz Salone i njezine okolice;~;l prema tom podatku je Salona u Jugoslaviji po statistickom mjerilu nalaaiste 1> daleko najvecim brojem fibula tog tipa, sto naravno nije slucajnost, vee ukazuje na. jos jednu arheoloski nesagledanu dimenziju 0 moci i demografskoj velicini Salone kasnocarskog vremena. U muzejskim zbirkarna na podrucju panonskih krajeva Jugoslavije prikupljen je relativno manji broj T-fibula s lukovicama.", takodel' vecinom : slucajnih nalaza - ponekad iz grobova praeenih, novcem - djelomicno rgg,istriranih u madarskoj literaturi, koja je nastojala u kompletnijem pregledu predocitt. fundus s cjelokupnog areala Panonije.P Literatura navodi izabrane primjerke iz Jugoslavije Ili zbog natpisa na fibulama-" iii radi ispitivanja tehnike zapora pomocu zavojnice na raskosnirn primjercima 4. i 5. stoljeea,37 a bavivse . takoder znacajnirn .nalazima zlatnih blaga 4. stoIjeca ,S apsolutnokronQloskiim putokazima.P' S pravom, se istice postojanje radionickog centra za izradbu T-fibula s lukovicama negdje u Iliriku iako taj nrje moguce poblize lckaliztrati.P .Kako u kontinentalnim predjelima ,Jugoslavije nisu u dovoljnoj mjeri istrazlvaria i. objavljena veca -rirnsko-provincijalna kasnocarska groblja - izuzevsi salonitanska s njihovim osobitostima - valja imati u vidu susjedno panonsko podrucje Madarske, gdje je u tom pogledu stanje istrazivanja daleko povoljnije i one pruza vise putokaza za odgovarajuce nalaze u cjelokupnom Iliriku. Ne navodeci podrobnije ta groblja.i" upozoravamo na najvecu do sada istrazenu kasnocarsku ,nekropolu 4. stoljeca u cjelokupno] Panoniji - nota bene dokumentiranu grobnim cjelinama i datiranu hovcem od 340. do 375. godine _, srnjestenu [uzno od Blatnog jezera (u zupaniji Somogy), i to s nalazista Sagvar (Tricciana); ona sadrzi brojne T-fibule s lukovicama, medu njima desetak raskosnih primjeraka od pozlacene bronce s graviranim i nijeliranim ornamentom, eesee s v~eim Iukovicarna,. ponekad i u srebru izvedenim minijaturnim Ijudskim portretom iii s dodanim kristogr-amom, popracenim u dva groba rimskim novcern Konstantina H i Valentinijana I.'o[ Spominjemo i groblje Csakvar (F'loriana) datIrano u kasno 4. i pocetno 5. stoljece s odgovarajucom fibulom pripisanom trecoj trecirri 4.' stoljeca.i- Analogne pozlacene T-fibule s velikim lukovlcama raskosno ukr asene nije.l.iranom trakom - eesee uz dodane kristograme i medaljone s portretima - na zadebljanom luku tako i na prosirenoj kracoj il] duzoj nozi, redovito porubljenoj tipicnim dvostrukim volutama, datirane U, drugu polovicu 4. stoljeca, evidentirane su vecinom u Il~.riku,":J dok su inaee rijetko uocene, tako npr. u Galiji.!'" 0 ovoj znacajnoj tipolosko] varijanti T-fibula s, lukovlcama nije se do sada u Jugoslaviji vodilo raeuna; nekoliko panonskih prirnjeraka u muzejskim zbirkama Ljubljane i Zagreba usput se registrtralo sarno u madarskoj literaturi/·5 a po toj evidenciji najvise primjeraka je popisano s nala'zista Drnovo (Neviodunum), medutim odande je objavljena ~am~1 [edna veoma tipicna fibula (tab. III, 2)."" Valja' istaknuti nezapazenu, Cinjenicu d~ s~ na raskosne T-fibule s lukovicama, poput onih u Drnovu, nai!azi. i dt,ugdje u medurijeeju Save i Drave, doduse nepoznate.n literaturi. Navodimo 5 nalazista Osijek (Mursa) izuzetno velik raskosan prlmjerak (tab. II, I):''. i,s, istog mjesta manji primjerak (tab. III, 1);"8 nadalje stilski srodnu fibuhi~ (b~z portreta i kristograma) s nalaiista Velika kod Sla-

vo~s~~.Pozege (~ab: III,., 3).~:! N~: vis~ panovnskih nalazista zastupani su blisk i oblici fibula o.:oJ. hP?losko.1 var ij anti dodusc bez raskosno ni jeljranog uk rasa, odnosno _sa -suzerum [ednostavnijim porubom na luku, ali s tipicnim volutam na nozi."u, Sirom Ilirik~ nailazl. sc -mjestimicno na Iibulo isl.og., oblicju 11~ skro~ne, lzr~d~e, moguce lokalno proizvedene, pa , spominjemo neobjavljene bronc~ne pnmJerke. druge polo vice 4. s-t01jee"~, kako s Dunava (tab. III, 5),:'1. t,ako ~ ~: Jadran~, tj. IZ' Salone (tab, III, 4):'" Navedeno primjere smatrarno fl?volJmm za .nas~ sv~l1U, iako bi se, njihov broj mogao povecati, irnajuci, u vidu riedovoljno .stanje sustavnog objavljivanja T-flbula s lukovicama , u J.ugoS'~aviji uopce i onihiz Salone napose.F' Pnije nego sto razmot.rimo nalaze n?:s~lh fibula'. 5. stoljeca, osvrnut cerno se na nekoliko tadasnjih 'karakteri-

st,lcmh spomemka zbog likovnih prikaza fibula. .' , ; , ,

Poznata 'e- .ei!l_;!!;!!.~S~, cla su T-fibule s lukovic~ma kao sastavni dio'rimske _~:k~!).ski ¢a,~nie ~ musks nosnje (tj. smjestene su na desnom rameriu Z'iiTop- c~~J~ hlamld:)~II_Jale u kasnocarskoj hijer ar hiji 4. stoljeca znaca] sluzbenog civilnog polozaja I ta se tradicija nastavila u istecnortmsko] sferr barcm do u. 6 .. stolje~e. Tu. pojavu moze se dokumentirati prikazima na nizu spomenika sitnih umjetnost] (od stakla, kovine i slonovacs), a ponekad na freskama i mozaicima, Ogranicit cemo se ovdje na nekoliko tipicnih primjera kako slijede. Za 4. stoljece ukazujemo na iz Italije importtran panonski naseobinski 'n'alaz fragmenta staklene plitice s rirnskirn portretom na zlatno] foliji (fondo d'oro) s. n,alazista §..U;hlncLko.Q..l?akova.5'o, - Od raskosnih fuetalnih iZf"ldevlna podsjecamo n? sr:b~~o bla~o. s. Eskv:Hina u Rimu, datira~9' oko 380. godine, PC! poklo?cu je ~ldlJIV musk! lik s adekvatnom fi bulorn.F" nadalje I.spominjemo kuItn.1 srebrni pJ.adanj cara Teodozija I s nalazista Alrnendralejo (prov. Badajoz Spanjolska), dat1ra~ 388. godine, na pladnju je prikazanatscom; catskog' tribu~ nala, ISIDred cara je uoeljiv lik dvorskog cinovnikavs adekvatnorh fibulorn.v' - S nalazista Durostorum u d'onjoj Mcziji, danas "Silistr a- na nUli'avu~u Bugarsk~j, va~ja upozoriti na kasnoanticku grobnu komoru, bogatb~ osIikanu dobro sac,uvamm freskarria, na njima razabiremo adckvatnu fibulu 'nahramerl.u lika umrlog i ponovno na hlarnidi koju pridrzava sluga; grobnicu s~ 'datira. u kasno 4. stoljece, tj. u 'Vrijeme vladanja Teodozija I.'" _;_ Na nekoliko kon~ularnih dipti~a od islonovace ' - poznatih kao dragocjena 'bastina ka~noantick?g st~aralas~va pogotovo u sjevernoj Italiji - prikazarii su muski likovi odjeveni hlarnidom s adekvatnom fibulom na ramehu. sto zorno razal:iiremo npr. na .nosnj~ vojskovods i konzul~ Stpihon~ (360-40il), na: diptihu eU~~n'dm u .~onzl, d~hrano~. oko 400. godme.o8. Dr istorn smislu .spominjemo "d\ptih prrpisan . vOJskovoal. I konzulu Konstanciju VI (muzu cartce. Gale Placidjje na~on nJegove pobjede pad Vandalima 41'7. godine), euvan 11 Halberstadtu, ~ahran u rano .5. s~ljeee,m nadalje stilski srodan diptih nazvan -Patt icijev' (7), cuvan u Novari, datiran u prvu polovicu 5. stoljeea.m' - Obnoviteljska aktivnos~ cara Justinijana I mariifestirala se, uz ostalo, pri ukrasavanju sakral~e arhl:e~ture 6. stolj.eea ozivljavanjem i~~erijalne:limske tradicije prilagoderie tadas~Jem ~ku~u. I dvorskom ceremolll]alu;fiJ. U!{azujemo na "ellvene,carske, moza,lke u apsldl crkve, San Vitale ,u' Raveni, raaene' ,sredinom 6. stoljeca (posveta cr~ve .547-548. gocline); na njima suO veoma:' jasno vidljive hlamide ~ adekva~l11m flbula~a na likovima dvorjanika' Justinijanove pratnje.r;~ Adekvatna fibula razablre se na liku Poncija ,Pilata prikazanom, na jednom od

10

mozaika u nizu S' knistoloskirn scenarna s desne strane glavne lade u ravenskoj crkvi San Appolinare Nuevo; gradenoj pod kraj zivota Teoderiha Velikog; taj je -clklus ravenskih mozaika, ostvaren poslije smrti ostrogotskog osnivaea erkve, tj. oko 530.. godinc,"! dakle nesto stariji od navedenih. mozaika u erkvi San Vitale (radenih prije> 547. godine). Za razliku ad justinijanske epohe rijetko su saeuvani.ri sve manje jasni prikazi: adekvatnih fibula na mozaicima 7, stoljeca .. .Navodimc opet iz Ravene primjer iz crkve San Appolinare in Classe- gradene doduse za Justinijanove vlade ali s brojnim kasnijim dodacima ~ i to naknadno restauriran earski mozaik na Iijevoj strani' apside, datiran u drugu polovicu 7, stoljeca, gdje vidirno cara Konstantina IV Pogonata UI pratnji s bracom Heraklijem i Tiberijem.G't Stilski slabija seena po kompoziciji podsieea na analogno komponiranuseenu u crkvi San Vitale, dok je adekvatna fibula ovdje sarno jednom uocljiva, Takvu fibulu [edva se moze prepoznati na mozaiku s prikazom Sv. Dimitrtja, datiranom pouzdano u prvu polovicu 7. stoljeca, smjestenorn na stupu transepta crkve Hagios Dimitrios u Solunu." Kvalitativno vrhunski radeni earski mozaici crkve San Vitale najbolje ornogucuju studiranje pojedinosti justinijanske dvorske nosnje, a

,T-fibule s lukovicama [ednoobrazno predocene nekoliko puta na tim moza, lclma, s vidno produzenom nogom fibule, oblikovane S1,1 nesumnjivo .prerna

tipolqsKom uzoru ~ibula 5, stoljeca. ' ,

Razmqtrimo Ii sada ponovno T-fibule s lukovieama kasnog 4, stoljeca, cdnosno i one 5. stoljeca, valja sumarno navesti bitne razvojne jpromjene na njima;6r., Tipolos!d1e najznacajnije oblikovanje relativno siroke noge porubijene cvrsto pr iljubljenirn dvostrukim volutarna (do u vrijeme Teodozija I), ali oko 40.0. godine odvajaju se dvostruke volute, tada radene na proboj, oivicavajuci s.lzenu poduzu nogu polumjesecastim -nizom (vrijeme vladanja Honorija i Galf~ Placldije), zatim volute degeneriraju u gusto zbijeni ukras poput slova S i pokrivaju nogu, koja postaje tijekom 5. stoljeca (vrijeme vladanja Valentinijana III i Marcijana) znatno duza i siroka: noga je na raskosnim primjercima ukrasena na. proboj (tzv. opus interraslle), tj. poput cipke azurrranim ornamentom, ponekad s ukomponiranim latinskim krizern. Od oko 40.0.. godine ,cescese' oblikuju lukoviee fasetirano donekle poliedricki, gdjekad S ,J?ikl~nicnom tendeneom. Luk fibule je u odnosu na duzinu noge skracen i manje vise nabreklo zadebljan, vizuelno djeluje naglasenije gotovo potkovasto savinut, dok se u 5. stoljecu gubi nijelirana traka na hrptu, Taj posljednji razvojni oblik fibule traje kroz 5. stoljece i kao tradicija u 6. stoljece.

f Kasnom .4. stoljecu, tj. teodozijanskorrr-vremenu, pripisujemo veoma raskosnu izuzetno veliku fragmentarno sacuvanu zlatnu .f . nzistag.o; aa _ri:ieci Kupi_(tab. IY..-l).._spom~nu tUb lit:.~zbog sigyr!1Q§no zat aca.G7 Ne615j~ fragrnen'1:'traR.l.l_ IHm u jubljane (Emona) (tab. IV, 2) datir 4 ~~negdje ok0"'400. godine.G8"111~ce se iz.Panoni]e prikupilo tek nekoliko slucajnih nalaza tadasnjih fibula-sa sacuvanorn nogom,?" ali proces odvajanja dvostrukih voluta na nozi radenih na proboj zapoceo je vee u kasnom 4. stoljecu, sto se iznimno razabire samo .na jednoj fibuliunavedeno] nekropoli Sagv:ar, grob 42 (Trfccianaj.?": Oko 40.0.. godine Ili mozda u rano 5. stoljece valja datirati u literaturi spominjanu ostecenu fibulu "s nalazista Sisak (Siscia) (tab. IV, 5),71 Vazari je nalaz ovdje po prvi puta objavljena

, raskosna zlatna T-fibula s fasetiranim lukovieama (tab. V, 1) nadena u Dal-

11

maciji, mozda u Saloni.P jer se na njoj ocituju stilske karakteristike ranijeg '. 5. stoljeca; nesumnjivo je kasnija od primjerka iz Degoja (tab. IV" 1) i dodiruje se tipoloski jedino sa sisackorn fibulom (tab. IV, 5) za razliku od svih ostalih nama poznatih fibula iz Jugoslavije. Kronoloskivsignifikantan oslonac pruza blago, datirano oko 40.0.. godine, nadeno u sjevernoj Akvitaniji, tj; U franeuskoj pokrajini Poitou, zbog adekvatnog.. h,alaza fragmentirane zlatne fibule (tab. IV, 7), zdruzene s kasnoearskim no'v,eem.\~·.Daljnjeanalogne fibMle

od pozlaeens bronce, pretezno pojedinacna nalaze na ,Hm'esu, u ',J~.qrajnju i drugdje u Evropi," ne smatramo posebice znaeaj'ni,m za komentiranje r ijetkog zlatnog primjerka s dalmatinskog. tla.75 Valja .ipak- UP9z0riU na dvije njernu tipoloski srodne jednostavne broneana fibule- (tab. IV, 3, 4)dranog 5. stoljeca,

s nalazista Celei na rumunjskoj, tj. lijevoj obali Dunava, a, to je anticka tvrda Sucidava na tlu Dacije Trajane u sklopu dunavskog limesa; te su rimske fibule otkrivene u kasnoearskom gradevnorntsloju, nesumnjivo, razorenom provalom Atilinih Huna nesto prije 450. godine.l" Dodajemo neobjavljeni Iragmentirani primjerak tipoloski jednake i lstovremene.vno kvalitetnije raden:e fibule (tab. IV, 6) s panonskog kastela Teutoburgium na desnoj obali Dunava.

tj. nalazista Dalj u Hrvatskoj.Te Doista vaznu paralelu ustanoviliasmo na sjevernoafrieko] morskoj obali, i to u provineiji ·Maureta~i.aGea~ariensis u rifnskoj koloniji Cartennae, dan as luckom gradieu lEenes u: Alzin.\;iondje otkriveno zlatno blago in extenso je majstorski obradio- Heurgon.i? . G1~b ese kasnorimsko blago sastoji od dragoejenih ponajvise zlatnih ukrasnih jg);'edmeta, tj. dijelova garnitura pojasa, fibula, narukviea, kapsula, srebrne st' rokrscanske ampuln ltd. Medu nakitom istice se raskosan veliki medaljon-za Injaca s reIjefno iskueanim poprsjem carice," ciji se portret pripisu]e Gal' Placidiji, a citav nalaz, koji je importiran iz Italije u ranom 5., stoljecu.: na osnovu niza argumenata Heurgon datira u vrijeme njezinog vladanja.f .Blago sadrZi dvije dobro sacuvane zlatne T-fibule, s lukovicama- (tab. V, 2, VI, 3),1~, usporedive

s dalmatinskim primjerkom (tab. V, 1), a -kao i.stilski- najizr:azit'ja paralela narocito je signifikantna veca fibula Tenes o(tah. V, ~)80 'DaJmatiqs.ka Iibnla nesto je manja od nje, no bogatije ukrasena nijelom .. lVianjla fibula'penes ,(tab,

VI, 3) odudara u ukrasu noge i vjerojatno je kasnije l'act~na, ~l pr~\I?j polovici

5. stoljeca od vece fibule Tenes (tab. V, 2) proizvedene u "osv:it ni.pocetkom

5. stoljeca." Fibularna prikazanim na sporninjanim konzularnim diptihonima

od slonovace (Monza, Halberstadt, Novara)82 nesurnnjivo su: hili uzor raskosni

I dugi primjerci bas poput vece fibule Tenes (duzina 10,5 em) (tab. V,2) i dalmatinske zlatne fibule (duzina 9,6 em) (tab. V, 1). U smislu tadasnje ~imske drustvene hijerarhije83 trebalo bi dalmatinsku fibulu po svoj prilici atribuirati najistaknutijem predstavniku rimske vlasti, sa sjedistern u Salorrl.f"

i

Sredinom 5,"stoljeca pojavljuju se T-fibule s lukovieama vec jikiciranog

p0!1i>daje Fa,&X!2Lnog oblika i trgju barem dQ"u ranp !t tolj.eCie N ' . ~r~totfjti. Ju~oslavije nisu UOcIJ1,:i a?alogni\,nalaz~ za ta~ E:tiod.,P?r:2 .. EM,.~~,~:kli~ , L e cra~eQ.u.t.1m-:r~'aZ'e1'm),,-'i:p1'fkI'ilzom prfrnjer-aka tog razvojnog ~oblika ~ kronoloskim uporistima sirom Evrope od Gal1je i Halije'~ do Dacije Trajane. Isticu se barbarskl muski ' tzv. knezevski grobovi sinhrono dattrahi brojnim elementirna karakteristicnlh grobnih prtloga i nacina sahrane 'J drugu polovieu 5. stoljeca, gdje adekvatne fibule od' ple'menite kovine ocigledno tre-' haju manifestirati dignitet more romano, ito: znameniti osobito raskosno

12

opremljen grob salijsko-franackog vladata Hildenka ,1 (umro' 482: godine), otkriven vee sredinom 17. stoljeca- u (sada) -belgijskom gradu Tournai (Doornik) (tab. VII, 2) ;8:; knezevski gerrnanski grob '(pl emenski " nedeterminiran)

u Moravskoj s -nalazista Blucina-Cezavy kod Brna {tab. VII,· 4);Kt; knezevski. istocnogermanski grob, mozda gepidskog vladara, u Transilvaniji s nalazista Apahida kod Cluj a {tab. VI, 2)87 Nad'alje su veoma znacajna 'd va nalaza blaga

u Italiji, i to jedno u gradu Reggio' Emi'lia, datirano solidusima cara Zenona

u zadnje desetljece 5 .. stoljecaSS i drugo spijemontskog nalazista- Desana kod Vereellija, zakopano oko 500. godine;8!1 arheoloski su oba -obiljezena zdruzivanjem nekoliko kvalitetnih primjeraka 'ostrogotskog nakita (tipicnog zarvrijeme Teoderika Velikog) s vecim brojern ·kasnorimskih dragoejenosti, medu ostalim i 8' po jednom zlatnom Iibulom (tab. VII, 1, VI, 4). Karakteristicni su pojedinacni nalazi: dvije zlatne fibulei -jedna nadena na Palatinu u Rimu (cuva Museo Nazionale delle Terme, Roma) {tab. VI, 1)00 i druga s 'nepoznatog nalazista u Italiji (cuva Louvre, Paris) {tab. VII,' 3),01 zatim pozlacena bronc ana fibula"s nepoznatog nalazista uTirolu (cuva Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruckjv- I. prije spomenuta broncana fibula s Grobniee· proroka

u Jeruzalemu (cuva British Museum, London) (tab. I, 7).fJJ Tipoloski analogne zlatne fibule Apahida - Reggio Elmi1li>a'_'_ Rim-Palatin .:_ Ital.ija raldliiolIl'1cki su medusobno povezane kvalitetnim ukrasavanjem izduzenih nogu fibule u tehniei opus interrasile.I" Sva je prilika da su . po uzorirna na tako dimenzionirane fibule prikazane sredinorn 6. stoljeca Iibule na likovima dvorjanika Justinijanove pratnje na mozaiei'ma u erkvi San Vitale u Raveni. Po istoj tipoloskoj tradiciji otlikovana je takoder filmh iz Jeruzalema {tab. I, 7) kao i EMMANUEL-fibula (tab. I, 1). Na nozi jeruzalemske fibule razabire . se izdu7&nL latinski kriz analogno fibulama' Apa i .a i Rim-Pa am .. Fi ....• u .. ];)'1ig,·· ;[;)esana(tab. VI,·,.) tumaci se: ao s ariji relikt'", jer je gotovojidenticna s manjim primjerkom u blagu Tenes (tab. VI, 3). Aa nestalu fibulu (tab. VII, 2) Hilde.!,ikova groba-Toull!~ (dokumantiranu zornirn crtezom 17. stoljeca) ~~u.Y.\l..!J~ je tipolosRa rephka, tj. fibula u Innsbrucku.nfo napose ~!Wj . cHi! - dricno- a~su astO'OffiJ!fovanof::I ~1Lgu·tni" .. r!:'!Ie:.tika,..jl ()sa!l-om ehniko.Jll Orna1nen{~ anoj nozt-N'ajvise od'ildara u obliku srebrna nijelirana fibula iz grO'ba:BIucllla ta. VII, 4),' medutim ria' njoj su mjesto lukovicadugmeta oblika p~lledra., Analogna dugmeta vidimo na EMMANUEl~~fibuli (tab. I, 1),

a ZigosaAi motiv grckogkriziea na njezinoj nozi susrece se takoder zigosan na nogama fibula Tournai i-Innsbruck, te azurirano izveden na nozi fibule Reggio Emilia. Dugmeta oblika poliedra razabiru se nadalje na kasnoantiekim broncanjm fibulama 5, do ranog 6. stoljeca (tab. I, 4, 5) barbariziranog groba u PUlj!I7'.~aru·sie .. s prav.om. ukazuj~ n~ ~ji~~.vu pripadnost .tipu ~ucnih "~ibul~

s dugmehma (Bugelknopffibal), all he lZrIC1tO gerrnanskoj proizvodnji, vee provinciaalno-rimskoj varijanti s tzv. -samostrijelom(ArmbniEt), poput broncanog pcimjerka (tab. I, 3) s koruskog nalaziiita urina (u dolini .rijeke Z~l]e)VR itd. Priporninjemo da se .poliedars 1 0 1 ovana ugme avec ranije ponekad apliciralD, na fibulama,' 'tako npr. navodimo par' veorna raskosnih zlatnih fibula s lilVljim glavama ontskohosporanske istocnog~r.manske prit;?adnost,L u Qn,l~~ bl~gu Simle.ul.Silyaniei Pl'1je Szilagy- 0 ;Tyo,ransilvanij€l), zako-

panom oko,400. godine.fJD .f

.' "U~~as~~,oblik k?cke.i kocke skresanih uglova, odnosno kubooktaedra iltrpolj., edr'a..nije nijetka.pojava u kasnnantickim .vec, donekle barbariziruntm provincija.lnorimskim,naseljima u grobljima, naroeito uPodunavlju. Pore,ct uk1rasnifu.z~iIa (tJ. perla od paste, stakla, karneola Itd.) uocljivo su, uz poznatije kasnocarske ko- , stane igle, manje pozna1.e igle od kovine,s pOliedarski'obFkov.anim glavicama s . panonskih nalaaista 4.:,stoljeea,IOo nezapazono u jug.oslavenskoj Iiteraturr: poznat nam [e .npr, niz neobjavljenih igala tog tip a s nalazista Sisak, pojedinaeno

s nalazista Sr. Mitrovica, Novi If~anovci i dr., a" moglo bi ih se .ocekivati ',j"u Dalmaciji, jer je inekoliko neobjavljenih, primjeraka regtstrirano u Salonl. Daleko je cesC,a i .orniljena nausnica tipa s .ikockom, odnosno s: po1i~drom, dokazana vee u Idrugoj polovici ,4. stoljeca U provihcijalnorimskim ponesto barbariziranim grobovima na dunavskom Iimesu u sjevernom Noriku 101. i u Panoniji-v'' brojcano' intenzivirana uIi. i u 6. stoljecu, usavs] naime kao kasnoanticko provincijalno kulturno- dobro, tj. skromno i -raskosno ' raden zenski nakit, takoder u germansku . upotrebu.I''! Nausnice S', poliedrom. ,teyidentirali smo, uz- .o.s~~lo, u . Saloni (tah., :,6~101~ ina.~~ s nekoliko r.imskih nalazista 1:1 Jtrgoslavijf, Analognr, arheolosko] situaciji u Karpatskoj kotlini zapafa ih

se u istocnogermanskim grobovirna "ut Backoj I(JG i u regiji. biiztl, usd Save u Dunav.l''? ali takvi su grobovr.s -adekvatnirn nakitom rijetki na geografski balkansko~ t~~.IOR Inace su nausnice s poliedrnrn na jugoslavenskom eritoriju vecmom sl~mflka~tne za negermanske, tj, staro~jedFf!cko~rorn:alUiz~r nr grobove pretezno 6. 1 ponekad ranag 7.. stoljeca, pogotovo u Istd'PP~i dr gdje."JI ~~a~i.sticka evid~~!;.ija :iskazuj,e da su .. n,lll.i.§!l!.ce s, p.oLiedrqny najef~ee z:tstupane

~. dhel.~1]l k~~e!.e~~n,.I~ ... pobljimr na redove~, predalpsKom .. ~ oi'ri'11u ",~ove.mJe.:.".koJl,~a.)e .0Jl}ovic.~ S~~~?,§j,fg:l.l,g,cko-ro.ma.Qiz;'ra _0daQSIl0 alpsko~Ka, S izvjesmm varijabifnirn germanskim' primjesama r~zlicitim u svakom od tih groblja., a gdjekad i bez germanske etnicke 'pri'sutnosti..f1. Relativno manji ?roj .tOg, tip a naki~ii ,:idljiv 'je'_l;I g6Iemoj'r{~k1'op~if 'Kr~~j i u, malom ,groblJu LJublJana-DravlJe,112 medutim u groblju Rifnik.td U' 'roblju Bled I'1.l su nausnice s poliedrorn doista brojno evidentirane i varirano radelle.l~" Sva je pri~ika. da vs~ radionice romaniziranih starosjedilaca izra~ivale ondje, na rubu Jugolstocmh Alpa, taka v nakit jos tijekom6. I stoljec . kao

k .... ~ntinuitet. tradicije k~snoriIps~ih zlat~ra, za koje se pretposfavlja akti nost

u ~anon~~lm 1 ponts,kll1_1 urbanim radionicama (npr. Sirrnij, 01bija),' gd]

A"ro1zvodlh u kasnom 4. 1, U 5. stoljecu kako skromne tako i raskosrie prirnj

za upotrebu barbarskog vladajuccg sloja, sacuvane u nekoliko istocnoger anskih grobova.t+ Predodzbe 0 nausriicama s poliedrom i njilnasrodnim u'rasnim~ oblicima su u .jugoslaverisko] literaturi pr i licno nejasne,' s izvjes om opasnosti metodickog, 'bespuca, \jer se taj nakit" 'n ikada nije"u cijelosti ednovalo "ni karsiralo, "ria sto bi, nairne," trebalo petaknut] na~esumarno s i<:i-

rarie opservacije.U" .' " 'I, .',' f' , I' "',

. ' ,__ I, r "~

Vrati~o U s~ nasem p?la~fstu, t]. salonitanskoj EMMA~~E~-fibu1i lab.

I, 1)" valja za nju forrnulirati v.remensku determinantu. Izuzetna" osobi' ost l1a.tpisa~a, starokrscanskom ,si~bo1ikom shvatljiva je imajuei u vidu st ro-

, krsdpski.znacaj Salone i.salonit;;~ske brojle dodire ~istochdIiir:;skim sv je..,

til' 1 v d' ' .. I I . "J.

om, ! a} ne raspoiazemo o. govarajucim paralelama za takav, tI.atp'ls na!' u-

lama.~17 Kao rijetku.iz!1Hn~u navodimo minijaturnu ka~l{u, zl~fnu T-fH5~lu s ilukovica,ma .(tab, I" 2), ,nadenu u ¥aloj Aziji, datiranu' u5-6.

14

s grckirn natpiscm (:-Jy:'tAPIC i obligatnim krizicem ugrnviranlm. na -nozr, LIB Ovaj se istocnorimski prinijerak moze donekle smatrati udaljenom analogi[om, kolikd zbog'starokrseanske simbolike natpisa, toliko po oblikovanju Iuka

• i noge.vpodudarajuei se u tom smislu s jeruzalemskom fibulom (tab, I, 7) i sa salonitanskom EMMANUEL-fibulom (tab, I, 1)/ One nesumnjivo Teprezentit raju tipfiJj01e poodrriaklogb. stoljeca, odnosno, kako je vee receno, posljednji "r~ZvojniiobIik T'-fibula s lukovicama, koji [e' postojao jos i u 6, stoljecu. t' Prema"'fdme smatr~mo realnim datirati EMMANuEL-fibulu ±500,godinom,

tj. radena je u kasnom 5, stoljecu, negdje u vrijeme propasti zapadnorimskog Carstva' za carevanja Glicerija i Julija Nepota (umorenog 480, godine u Dioklecijari:('~oj palaci) ili za: kraljevanja Odoakra 6zauzeo Dalmaciju 482, godine),

• a 'vjtirqi?tno je ta fibula u Saloni bila jos : u funkciji barem za ranijeg vremenaJ&~trogotsk-e vlasti u Dalmaciji pod Teoderikom Velikirn (svakako poslije 493, gO'Aine) pocetkom 6, stoljeca ako ne i poslije.U? Ostaje otvoreno pitanje da Ii jlf ta fibula (tab, I, i) importirana u kasnom 5, stoljecu u Salonu Hi je ona nibzda ondje radena? Nedostaju nam paraiele i podaei za bilo kakovu odredr niju hipotezu. Ova [e zapravo raskosna fibula (bila je tada cijela posrebrr a) naglaseno krseanskog zriacaja mozdasprvotno sluzila nekom kasnorimsk m stanovniku istakrrutog polozaja u Salonr na prijelazu 5, na 6, stoljece

i i ne postoje indicije da bi usla takoder u ostrogotsku upotrebu. Potonje naga"/ anje ,nije vjerojatno, jer se kasnorimski nacin zivota odvijao u Saloni u ral~om 6, stoljecu _. izuzmemo u raspre 0 arijanstvu i vojno-upravne mjere "_ p Teoderikovirrl riacelima tolerancije uglavnom meometano i bez bitnih prorr iena. 120

, I stavimo li po strani doista rijetku pojavu natpi~a i'Ia: EMMANUEL-fibuli, potrebno je ukazati na to ?asnio ipak ',1 mogucnostl slijediti na podrucju rim ke Dalmacije i panonske Savije (njoj je Salona bila upravno srediste cetl'desetak godina) manje i li vise analogne primjerke istoj fibuli (tab, I, 1), QO~ use barbariziranog i veoma rustikalnog oblicja, kao nota bene karakteris icno] pojavi u provincijalnom stvaralastvu po kasnorimskoj tradiciji od 6, stolje6a na dalje. S dalmatinsko-provincijalnog tla navodimo nalaz zeljezne ffibule s osebujno broncom ukrasenom dugom nogom (tab, VIII, 4), sto potjece 50" antickog visinskog utvrdenog naselja nr. Debelom brdu (kod Sarajevaj.I'" ll'fonoloski znacajniju paralelu predstavlja manja zeljezna fibula (tab, VIII, 1.) u starosjedtlackq-romaniziranom muskori grobu 61 uvodno istaknute neob~avljene nekropole 6, .stoljeca u Kninu, a lp.j grob datiramo u pocetak druge polovice 6, stoljeca po drugom grobnom r:r,i10g4, tj. po popratnoj kopci tzv. lpediter;ane forme (,tab, ;VUI,2), 0 kojoj ce kasnije biti govora.l+' Na podrueju 1 anonske Savije naisli smo na anaIogije u takoder vee isticanoj golemoj 'Iekropoli 6, stoljeca u Kranju.!"' i to u d ra zenska groba (prtblizno istovre:'ln~n,a s naveder,tim kninskim grobom): jec'an je grob starosjedilaeko-romaniI'irane pripadnosti i saddi I~eljeznuostece~u zbog jake korozije donekle ati'fpienu flbl!Iu(t~b, 'y~II, 5),l2'o clrugi je grob ::angobard?ke pripadnosti, sadrzi, uz

ostalo, ovdje' po pr.vi puta repr~duciranu :Ieljeznu fibulu s oplatom od bron, (-anog lima (tali, VIII, 3),1~:, tipolo'ski bli~kl.' EMMANUEL-fibuli, Vee u ranije " iVrijeme, a pogt;>tovo', u 6" stoljeeu, l?ojavljt1ju se uslijed rasture barbarizacije , Ll grobovima na redove kasnorimske eesee r1ustikalne fibule ne sarno u muskim

leg,o i u zenskim grobovima, kao npr, u nn:' 'edena dva groba neknlpoie Kranj,

15

(

tako i drugdje.l:!6 Adekv.atne fib 1 ' v ,

sto se oeituJ'e u niih ~ "I ~ e mace llISU bile u upotrebi Langobarda

JI ovoj <1ro onoj 0 t Vt" ,

Au, strije 12; tj P ki L b, , S avs irn na arealu danasnje Madarske i

, ,aoons I. angobardt upoznali - tl fib I

J.l kastel Carn iu I'YI ti I 1'.' S' ", . , . su se s . im .1 u ama tek dosavst

. ,"., J, ) IZC , reuozernlju, IStO ,. di d ' I

za krstoliki nak'tl~8 '. ~ ",' , Vl'lJC 1, I za ruge e emente, npr:

, I I pogotovo za kopce tz ditert f

kasnije raspravljamo l2~a V Ii ~ r " v':rne I erane . orme 0 kojima

6. stoljeca tinjal~ k' d a la, ~poz?ntJ na vaznu eifiijenicu da je ipak tijekom fibule na desnom r~m roma.olZlramh starosjed~Iaca .. ri~sk,a tradicija' nosenja NUEL-fibule u naved enu, sto, nam dokumentirn, rustlkalni"'derivat EMMAi retardirana pojava ~no~ mllskom, grobu kn,inskog groblja (tab. VIII, 1)" kao Iednom muskom g b epa ;,orene nmske T-flbule s I, ukovicama 4, stoljeca u

. ro u nekropojj, Kranj l~:J ddt'

grobnim prilozim cak . ,POUz ano a, iranorn po ostalim

a cas u poodmaklu drugu pi' 6 t I' . ,

arheolosk; nalazi sluze kao di ! ? ,0'1ICU, S 0 jeca. OVI nam

antiekog velegrada Salone s P~::t~~lJla za nasu tez~ 0 ,moguc~'TI kontaktima G, stoliecu, rna Curcum, (Knm) 1, Car{11~m (Kranj) u

Addendum

'",$ '.,0

Nako~ ~ovrsetka rukopisa 0 ka~noantiekim fibulama " ,

~ne~~~::a;::~luMo::~!~~1 ~~!i~aCiju E, Keller, Die sPiitr:~iTc~.J,m~rXf~~~

harem naknadno navo;itn~I rJ,aegr, eoznuar sVaodr-.,und Fl'uhg;eschichte,',4, f971, koju

. ,rZI veoma specific' , t

mterpretaciJ'U rimskih T fib 11k ' Iran 1 SIS ematsku

- I U a. s u OVlcama s v I' .. "

rilu za rimsko Carstvo (pp, 26-45 52 sq 209 21~ Ja~oscu u sevi opsk'om mje-

grobni~ c,jelina i prema statistid n~mizm~tiekih pOk!'zat:lJ?:~ti~ I , i1'~gobrolj~i~ determinirao sest tipova T-fibula s Iuk ' e er je rona osk;

do oko 450, godine (p, 52 sq:): Adekva~:~ch~:z u ~remensko~ 01 ,vi~)l od 290, po dostupnoj mu literaturi 1 to 4 fib I, e I~ J ugosl~v~Je J eglstrirao je nijednu fibulu treceg tipa (tri vlarijan~e~ ~3 P~~01 t:p;, 1 flb,IiI1U :rugog, ti~a, raka prve varijante, 6 primjeraka dru ~ varti u ~ c: v.~,tog tipa ,(.1: 7 prrrnjsvarijante), 1 fibulu petog tipa i 1 fib 1 g. 't Ja~te I. l11Jedan prn jerak trece [o ukupno samo 20 fibul d ~ uses ?g hpa (pp, 209-219lEegistrirao'

a, prem a je realm fundus ugl b i

odgovarajuclh nalaza 'r-fibura s ' Iukovi , a~:?-om, r: 0 [avljenih

puta, vee,i.' ak~, se npr, prisjetimo gOIeO~~c;~~Oj~ :~~~~~!:~;I, barE~Vadeset puhlikaciju rnje naravno usia EMMANUEL-f'b 1 k kt?, ,nR aza." U ovu

"t d ' .1 u a, ao suvisa: k san n 1

naroci 0 u 0 nosu na kasnorimska groblja 4 stol i B k ' a.az,

razmatranje znaeajno su zapravo fibule eto .' jeca u avarsi« J, Za nase s ukupno sabranih 46 primjeraka iz Evro~e' (g ki~P~, (~aL~70--4( O,iitgodine), ' Hbule sestog tipa (dat. oko 400. do ok 450 u d~UCIVSl 3 IZ Mar ,ka), kao i primjeraka iz Evrope, (ukljueivsi vecu f~blllu' Tg_o line), ASlv~kupnos branih 18

K 11 . di , " enes u 'Zlru tab 2) I k '

s.e er navo 1 IZ Jugoslavije za pet' t', ',' ',.',' " a ,0

(tab, III, 2)" a za sestl tip sarno obi \' ip ~~mo o?Ja~lJl>nu Iibulu ~ Drriova

ostali nalazi, sto smo ih prikupili J~~~e~~i flbuIuI~ Sls~a (tab, I.Y_, 5), ~er mu

~o~o temeljito poznavanje arh~oioske probfe~~~:i~~ v:,J.l:t~aJ,!!:~lh d~"tJe :1je:

,;mIsao za vrednovanje relativno k 1 'k'h ,'u IS ancal11 razinu njegovih dostighllea u mn ro!,l0 os Id odnosa,,., uv)etovalo primjernu stvom ,f " ' ogo cemu 0 osnovne vaznosti. S: zadovoI'-

dOkum:~~r~~:a~oov~~s:az~:t~~ll~;Ov.? ~~terpretacija fibula petog i i stog tiP~' liteni.ture od onog nam dostupnogSez,mJlk'~kaparat?n: 'znanstvenih . odataka i

, , , ' ' Ipa, ronoloskl podudara s n Isom k _

cepcIJom 0 vlemenskoJ determinanti kasnih rimskih T-fibula s Iuk )vicama~~:O .

V,L.\t.llt:.ti:>A ::iA APXEOnOrl-1JY

I

I-iHs.6p _ t ~ -

CHrH. I

¢>101 f10~'~_';;:' J"e:. ':<" ~T·~~;-··-

,"" YHHBE'--:"·,, 'Ytl'ra~anskom Lna-Apeninskom. poluotoku. Sva- je prilika da u,nljtal( evr?p-

skog kontinenta nisu cestQ evidentirani. ~.. . ",'.:. / ,

U ovoj raspravi -ogranicavamo se. samo na prikaze .sitne plastike • .cetveronoznih sisavaca, od. kojih su u salonitanskpj , regiji zastupani .konji, ro·gatef·· zivotinje (jelen, kozorog itd.): i rnackolike zvijeri ,(lav, .leopard 1.;>1.), ;fPv~kve . su ranobizantska-srebrhe i broncane aplike nesumnjivoproizvedene prema provincijalnorimskoj tradiciji« Poznata je .Cinjenica da.rse+vee za ,srednjecarskog vremena pojavljuju u Iliriku brojne zoomorfne Iibule, cestp ukra sene, na osnovu galsko-gerrnanskih provincijalnih utjecaja i importa, saqmim emajloml135 a taj se' gubi u kasnocarsko vrijeme. Zoomorfni prikazi .su iskonski mitoloskog; odnosno kultno-praznovjernog znacaja, tj. imali su funkciju 'a~u-\l leta, iako je moguce da su kasnije sluaili sarno kao modno-dekorativni ukrasni oblici, Njihov se prototip iskonski krije. mozda menu dalek~' stariji'm .prethistorijskim zeljeznodpbnim zoomorfriim sitnim plastikama, sto vrijedi p~v,€mstveno za prikaze konja i rogatih zivotinja.tJG 'I'ipoloske i stiiske razlike provincijalnorimskih d ranobizantskih zoomorfnih tvorevina ne JUogu se uvijek pouzdano ograniciti, pa smatramo uputnim predociti uz evidentno ranobizantske takoder i vremenski 'starije provincijalnorimske primierk'~, bdnosno i pojedine zbog rustikalnosti uze kronoloski nedovoljno jasne nalaze. "

. Ranobizantskim zoomorfnim fibulama i .aplikama s dalmatinskog tl~ mogu se naci kronoloski pouzdane paralele u Italiji, i to u- zenskim grobovima poznatih nekropola Castel Trosino (pokrajina Marche) i Nocera Umbra (pokrajina Umbrtaj.P? datiranim u kasno 6. stoljece i u prvu polovicu 7.'toljeea. Ova se, velika groblja na redove opredjeljuju Langobardima, ali njir~V. grobni inventar sadrzi nesumnjivo uz . brojne germanske cesto specificne ranobizantske elemente romansko-starosjedilaekog ,radionickog podrijetla, , sto su ih Langobardi poprimili dosavsi u postjustinijansko vrijeme u \Jtaliju:. Nji}ova je materijalna kultura protkana mnostvom bizantskih ele lenata, kak\): se to jasno razabire u grobnim prilozima langobardskih grobnih cjelina, gclje su se ti elementi sigurnije konzervirali nego u rusevinama tada~ jih 'h~selj~? Intenzivirana kristijanizacija romansko-starosjedilackog etnosa nije pogo ovala, narocito u Italiji prilaganju grobnih prilo~a u njihovim 'robljima, izuzevsi ona u zaklonjenim podrucjima, bilo u alpskim predjelim~,sJ.verne It~lIjepod langobardskom vlasti, bilo na otoku Siciliji pod bizantski vrliQ;nisfvoril.I:lS U nasem daljnjem izlaganju pozivat cemo se, zbog 'nav'eCi niliokolnostl, u vise mahova na bizantske elemente u Italiji ,u vrijerne Ian oba1'dskog vla'danja, kako zbog mogucih transjadranskih d6dira, npr. Salone s Rav'en'am, tako

i S obzirom na ~injenicu cia groblja na redove Knm] Kia j ,nisu, vis~ funk-

cionirala u 7. .. ;- ~

16

VARIA PALAEOBYZANTINA

Arheoloski fundus predoeit cemo prema odredenom izboru sigriifikantnih tipova nalaza, zastupanih u vecem iIi ma~j.em broju u salonitanskoj regiji, sto smo ih nastojali evidentirati tijekom visegodisnjeg rada prvenstveno prema fundusu u arheoloskim zbirkama u Splitu i Zagrebu, a po mogucnosti i u ostalim muzejskim zbirkama sirom Jugoslavije.?" Nacelno smo izbjegavali promatrati izolirano salo~it~nsku regiju, jer smo ~okusa.li odr~di:~. rasprost~~.njenost salonitanskih tipiqnh nalaza, ne sarno u rimsko] provmciji Dalmaciji, nego i u sirem radijusu, kako to naime dandanas iziskuje proucavanje k~snoantickog-ranobizantskog fundusa u dinamici zbivanja od 5. do 7. stoljeca,

. U nasem razmatranju ogranicili smo se na skupine karakteristicnih kevinskih nalaza ponajvise 6. i 7: stoljeca kako slijede:

Zoomorfne fibule i aplike, i to s prikazima cetveronoznih sisavaca. Iskljucili smo one u obliku ptica, koje su toliko mnogobrojne da bi zasluzile zasebnu obradbu, pa ih namjeravamo prikazati na drugom mjestu.

Krstolike ukrasne oblike predocili smo veoma sazeto, jer smo nedavno ovoj skupini nakita posvetili vecu raspravu, I.l~ ali bas su njoj potrebne izvjesne

dopune.. ,

Glavninu materijala predstavlja opsezna kategorija vise tipoloskih sku-

pinll; bizantski~ kopea pr~prie dictu:.o kOjim.a na,~odimo ~umar~i .k~~entar neposredno prrje njihove interpretacije. Jednoj od tih skupina prikljucili smo kasne fibule s povijenom nogom.

Izdvojili smo zasebnu skupinu kopca tzv. mediterane forme" oCigJedno kasnorimskog podrijetla, u ranobizantskoj i u germanskoj upotrebi, takoder uz osvrt na omedeni izbor odgovarajucih kopea germanske izradbe.

. Navedene skupine nalaza ne interpretiramo na posve isti naein kao T-Iibule s Iukovlcama' u prvome dijelu ove rasprave, vee uglavnom sazetije, zbog relativno velikog broja nalaza i postojecih paralela u slrokom prostornom radijusu. Izostavili smo 'jos nekoliko skupina priblizno jednako vazrrih nalaza nakita romaniziranih starosjedilaca tipicnih za horizont 6. i 7, stoljeca, kao 5tO su - uz nausnice s kockom i poliedrom, spominjane u prvom dijelu - na,\;Isnice s kosaricorn, nausnice s trokutasto granuliranim privjeskom, kao i one s petljasto variranim privjeskom, pa d jednostavne i polumjeseeasto oblikovane nausnice; zatim smo izostavili igle razlicitog oblika i funkcije (bilo ukosl?ice, bilo ' pribadace), narukvice ili jednostavne iIi one sa zadebljanim zavrs!:!cima, pa prstenje i dr.13:l

1. Zoomorfne fibule i aplike

Yee smo u nasern uvodu ukazali na dva donekle barbarizirana kasnoan-

tickla kovinska nalaza sitne plastike u vidu zvijeri, tj. lava' od srebra (tab. \

XII, 3, 6), ustanovljena u salonitanskim nekropolama.F" Oni nisu osamljeni .

izu etak, vee njih valja pripisati skupini zoomorfnih ukrasnih oblika fibula

i ap ika, 0 kojoj ce nize biti r ijeci. Zapravo potjecu, iz zenskih grobova druge .polovice 6. i ranijeg 7. stoljeca, a radionicki pripadaju ranobizantskom medi-l ' 1 teranskom stvaralastvu, udomacenorn u tadasnjim urbanirn aglomeracijama

17

18

(tab. IX, 6) iz Osijeka1!,1 '~kazuje na postjustinijansko vrijeme 6. stoljeca - dakle tad kad je vee pretezno srusana anticka Mursa nestala u avarsko-slavenskoj plimiH2 - prema pr'ibl izno adekvatnim pa ralelama, tj., zoomorfnim srebrnim fibulama u vidu konja, radenimna prijelomu 6-7. stoljeca, u nekoliko zenskih grobova nekropole Castel Trosino (napose grobovi 45, 121, 124, 136 i 171, tab. IX, 11, 8;·9, 12, 10)11,:: i pojedinirnmjima srodnirn hroncanirn tvorevinama vjerojatno lokalnoalpske proizvodnje u sjevernoj Italiji, kao npr. Lanzadi Rumo (pokrajina 'I'rentino) (tab. IX, 7).Ht, S primjercima iz nekropole Castel 'Frosino priblizno je stilski srodna srebrna fibula u vidu konja, sto pripada zenskom grobu 17 groblja 6. stoljeca Fenekpuszta kod Keszthely~ l""a

. na Blatnom jezeru. o .torn groblju bit ce nize rijeel. U Saloni nadene neobjavljene broncane fibule (tab. X, 1, 3,' 4), kao i fragment (tab. X, 5) iz salonitanske regije, s barbariztrano oblikovanim prlkazirna konja, predst~vljaJu po svoj priIici prijelazne oblike od kasnorimskd-prcivincij~lnog k rano?l~antsko~ stvaralastvu, Od njih odudara neobjavljena broncana fibula s osebujnim konju slicnim prikazom takoder iz 'Salone (tab. X, 2), nesumnjivo ranobizantskog st'ilskog obiljezja_14G Isto vrijedi nadalje za fibulu '\ apliku (tab. X, 6, 7), iz kasnoa-ntickog urbanog sklopa poznatog peloponeskog nalazista u Korintu,I':'i kao i za slucajni nalaz neobjavljene broncane aplike iz Vince (tab. X, 8), tj. 's gornjomezijske obale Dunava, koja prbdstavlja rijetku inacicu.lm

Sitnu plastiku u vidu rogatih zivotinja nije se oblikovalo taka cesto kao 'konje u funkciji rimskih fibula' i okova. Bio je to pretezno jelen, poznat u

;, antickom kultu kao pratilac bozice Diane, zastitnice lova. Spominjemo H8 posebice s rimskog nalazista Augusta Raurica, tj. Augst (Kt. Aargau, Svicarska) prirnjer fibule drugog stoljeca s prikazom jeleria-Hmjaca 'od bronce s uloscima emajla (tab. X, 9).lt,n U Jugoslaviji smo evidentirali, pored poznatog kasndcarskog jelena s nalazista Ptuj (Poetovio) (tab. X, 10),1[,0 'dvije neobjavIjene krnje broncane fibule s rlalazista Sr. Mitrovica (Sirmium) (tab. X, 11) i Novi Banovci (Burgenae)' (tab. X, 12), kasnocarskog ili nesto kasnijeg vremert'a.J:;oa Medutim brcncana fibula u. vidu jelena (tab. X, 14), nadena u Saloni,IGl ocigle;.:ln_o ~.ripada ranobizan~skom stvar~la.stvu kasnijeg 6. i ranog 7. stoljeca. Za hajblize paralele navodimo dva prirnjerka (tab. XI, 1, 2)s ne,~acuvano* lokt.Iiteta vje~oj'atno negdje iz okcilice. T~sta iIi ~z S}ove~skog pr~'morja,152 kao . adekvatne f'ibule nadene u Akvileji (OgleJu)lun Njima valja pribrojiti jos osam tipoloski analognih ptimjeraka, nazalost bez sacuvanog nalazista, od kojih su cetiri nesumnjivo iz Italije,15" dok se to za ostala cetiri moze samo pletpostaviti.1r>l; Svi se ti broncani jeleni pretezno podudaraju u nacinu oblikovanja tijela, glave i rogovlja kao i u dekoru omiljenim provincijalnim moth/om koncentricnih .kr uzica. Fibulu (tab. X, 14) u vidu. jelena •. iz Salone pribrajamo skupini navedenih dvanaest tipicnih paralela s pnpadnoscu ranobizantskol'O radionickorn krugu 'rornaniziranih starosjedilaca 6. i 7. stoIjeca u jadrai .skom "prostoru. Iznimno je ka:o vjerojatni import iz sjeverno[adranske regije jedna analogna ranobizantska fibula (tab. X, 13) doprla u <Podunavlje.15f:1 Priporninjemo 'dase {t: ostavi 7. stoljeca s nalazista Velestino

u'Tesaliji,157 koja se sastoji od broncanih ,plocica -- mozda dijelom matrica 'za tijestenje ~o~morfnih i figuranih aplika'L nailazi i na dva barbarizirana primjerka u '.'vidu jelena,157,a ali ti su oblikovani po drugacijim uzorima, po sv~j prilici pontsko-kavkaskog podrijetla i ne mogu se usporediti s jelenima

19

spomenute jadranske skupine. Takoder uk'azujerno na neobjavljeni nala'z broncane zoorrrerfne fibule iz Salone (tab. XI, 3), koja prikazuje mlado govedo ill rnozda govedo bez rogova, I;,~ a radionicki je usporedivo s jelenom iz Salone (tab. X, 14), odnosno fibula je veoma bliska skupini ranobizantskih fibula s prikazima jelena. Dodajemo ovoj skupini broncanu fibulu oblika rogate zivotinje (tab. XI, 4) s gornjomezijskog grobnog nalazista na Donickorn brdu (Gradae kod Kragujevea u Srbiji),I:)~a vjerojatno 6-7. stoljeca, nadalje istovremeni neobjavljen nalaz zoomorfne broncane aplike u vidu divojarda ill kozoroga(?), koja se istice dotjeranijom i kvalitetnifom izradbom u .relaciji s rustikalnije radenim jelenima; taj rijedak nalaz (tab. XI, 5), bez nama -dostupnih neposrednih analogija,' potjece s dalmatinskog antickog nalazista Asseria, tj. Podgrada kod Benkovca.F"

Divlje mackolike zvijeri upotrebljavalo se cesto za borbu zi,votinj,a u rimskim arenama, a sitnoj plastici s njihovim prikazirna na fibulama i aplikama pripisuje se Iunkcija amuleta pored dekorativne namjene 'j smislu zenskog ukrasa s trajanjem do u 6·-7. stoljece. Lava, leopard a i panf eru oblikovalo se donekle naturalisticki ill pak u kasnije vrijeme manje viile sl.ilizirano i prilagodeno barbariziranom ukusu. Gdjekad se na prikazirn. zvijer i zapazaju atributi zenke - uocljivi npr. na vise fibula" iz Salone i jezinogagera - mozda kao simboli plodnosti, iako ne raspolazemo jasnom S_I: znajom

o predodzbama sto su ih mogli imai.i tvorioci i nosioc] nikvih zoi,morfnih fibula. Smotru prikupljenog vecinom neobjavljenog materijala macko'iko oblikovanih zvijeri zapocinjerno s pekoliko provincijalnorh'nsk;ih fibula u vidu broncanih leoparda, ukrasenih motivima emajliranih kruziea, pretezn s atr ibutima zenke. Dva su primjerka nadena u Saloni (tab. XI, 6, 7), jedar s rijet-' kim prikazom [ahaca na leopardici, medutim tu pojavu ostavljamopo. tranLlGiJ Bolje sacuvane fibule u vidu leopardica objavljujemo s nalazista Sisak (Siscia) r (tab. XI, 8) i Sr. Mitrovica (Sirmiurn) (tab. XL 9).1(;1 U literaturl,se s ominje vise analognih fibula, vecinom su to pojedinaeni nalazi iz Porajnja i Karpatske kotline;Hi2 kronoloski je znacajna fibula sa sjevernopanonskog rlalazista Gy6r (Arrabona), datirana rimskim noveem 2 .. stoljeca, fG:; odnosno Istov remena je s da.tiranom paralelom u Por ajnju (nalaziste Rheinzabernj.J'" Rimsk Iibule u vidu adekvatnih leoparda proizvodilo se tad, kad i ostale pro\rincij[ norimske tvorevine ukrasene sarenim emajlom, tj. u srednjocarsko vrijerne." Ostaje , otvoreno pitanje trajanja takvih ukrasnih izradevina u kasnijirri stol eimaloli jer se, usprkos postojecem hiatusu, ponovno javljaju u 6. i 7. stoljec srodni tipovi zoomorfnih fibula,lG7 oblikovanih, iako nezgr apnije, ipak po sts oj provincijalnoj tradiciji, ukrasenih dod use bez emajla u manjoj ili vee j mjer i barbariziranim ranobizantskim stilskirn osebujnostirna. Navodimo np. iz Salone dva nalaza ranobizantskih broncanih fibula u vidu maekoliki. zvijeri (tab. XI, 10, 11) slicnihpanteru.1m Eklatantan primjer za potvrdu ] avedene tvrdnje dokazuje nam neko1iko neobjavljenih salonitanskih srebrnih ff ula (tab. XI, 12-14), koje najvjerojatnije predstavljaju lavice, s naglaseno pr kazanim dojkama, jednoobrazno ukrasene karakteristicntm bizantskim orn mentom crtica, tj. zareza, dva su prirnjerka nadena u Saloni, a treci u njezin m ageru (nalaziste Trstenik).1U!l Njirna valja pribrojiti tipoloski odgovarajuci P' iedinacni nalaz poznate ' fibule od pozlacenog srebra iz Vrgorca (tab. XII, 1), ,0 impresivno znalacki radene lavice s na bizantski nacin istaknutim ocima i rs upad-

20

Ijivim motivoro dojenja mladunceta. Ta je znacajna fibula. slueajem u yrg~r~~ dospjela u zemlju, a smatramo da potjece iz Salone;, gdje le ,po. SVO} ~r~lLcl postojala radionica tog ranobizantskog zeMkog ~aklta u drugo] ~OlOVlt:l 6; stoljeca .i u ranom 7. stoljecu. Kao neposredno stilsku paralelu valja naIVest! takoder poznatu srebrnu Iibulu s prikazorn lavi~e _ tz . grob~ _llS; nekropole Nocera Umbra (tab. XII, 2) (srnjestenu na desnoj kllucnoJ kosti zensk~~ kos_tura),171 datiranog u ±600. godinu. Ta grobna cjelina pr~z~ .kronoloski vazan putokaz ne samo 'za navedene ~alo~i~nsk:. l~v1Ce~ vee 1. z~ ost~~e srod~e nalaze fibula i aplika u vidu mackohkih ZVIJen 6. 1 7. stoljeea, Prije sporrnnjani srebrni salonitanski nalazi, i to fibula (~ab .. XII, 6) ~z nekropole Manastirine i aplika (tab. XII,. 3) iz nekropole Cnkvme,m prikazuju lava, ~ pokretu a podudaraju se funkcionalno i radionieki sa salonit~nskim l.aVlc~ma kasnog 6. stoljeca, kojima dodajemo neobjavljeni nalaz .?roncane ap~ike, 1 to lavice u pokretu (tab. XII, 9) s nalazista Sisak (SiSci~).1'J ~ao sredn~ocarskog prethodnika ovim ranobizantskim primjercima navodimo fibulu u vidu broncanog .sarenim emajlom ukrasenog lava u pokretu (tab. XII, 5) opet s ~a~azi~ta $isak.174 Iskonski mitoloski mojivi lava i lavice cesce se su~r~6u razlicito priniijenjeni u antiekom stvaralastvu takoder na Pontu, pO~Jecamo ~sput npr. \ a raskosni umbo barbarskog knezevskog g~oba s ~alazl~ta H~q~aly u istocnoj Madarskoj.F'' Od sviju do, sada navedenih salnnrtanakih prlIDJera!'a razlil~uje se [edna neobjavljena fibula (tab. XII, 7) iz ~a_10neI76 .po .. t~me sto je la oblikovan iznimno od mekane pretezno olovne slitme. s vldlJlVl~ t~agovima pozlate, no glava mu slici onoj lava aplike sa salomtanske Crikvlne (tab XU 3). U 7. stoljecu inace nisu rijetke aplike u vidu lava, tako npr, biza' tski' medusobno srodni nalazi iz Korinta (tab. XII, 11)177 i iz Toskane s n~lazista Lucca-San R~~ano (ta.b. XII, lO),1i8 ~vaj poto~ji .. kao .biza~t~k~ ukras na Iangobardskorn shtu ratnika druge polovice 7. stoljeca, Prlpominje mo tla se u bizantskom stvar alastvu ponekad pojavljuje takoder lay ukomDonj,ran kao ukras na jeziccima garnitura pojasa 7. stoljeca, a navodimo za prirpjer takav na proboj raden lijevani jezicac od pozlacene bronce 5tab. X~I! 8) jz neobjavljenog groba 195 nekropole Mejiea k~d Buz~ta. u .~stn, 0 ~oJoJ ee kasnije biti rijeCiYSa Nadalje se tijekom7. stoljeea primjenjrvalo pnkaz..e lava a takoder i morskog lava (zvijeri s lavljom glavom i r'ibljim repom),1,9 na bizantskim okovima od plemenite kovine za ukrasavanje sedla, 5tO npr. zorno dokumentira par tipicnih zlatnih okova iz razorenog groba s nalaz.iS~a Castel 'I'rosino kao I oni blaga Malaja Perescepina (kod Poltave u Ukraj:n:), datlil'unog navcem u drugu polovicu 7. st<?ljecaYlO Navedena ostava 7. stcljeca

, s Itu.lazista Velestino u Tesaliji sadrki uz 'ostale broncan~ ploeice barbar~z:ran~ prt:injerak leoparda (iIi tigra 7) u pokretu (tab. XIII,.~) .1 veoma ?arbarlZlra~u oSlbujan 'primjerak (tab. XIII, 1), cije nezgl'apno. bJelo nesurnnjivo opona~a pr kaz ranobizantskog lava - po uzoru na salomtanske - na bedru mu je zi osan kriz, ali mu je glava u vidu antropomorfne obrazine, shcne [edno] od br ncanih 'matrica za tijestenje (tab. XIII, 4) sto pripada poznatoj ostavi rnatrtca 7. stoljeca s nalazista Biskupija-Pliskovo kod Knina.1810vu [e os~avu za &pao vjerojatno putujuci slatar na dalmatinskom tlu pocetkom 7. stoIje'Ci, ilfnamo 111 'u v1du,ava,r:sko-slavensko pro.t\i!!"anj~ premaBaloni. U ~V'lrut tQg zbivanja, tj. ratnickih pohoda sjr,om. Balkanskog poluotoka, dospjela ' je! u zernlju, tesalijska ostava ;:; nalasista Velestino, .dijelom stilski. pspo-

21

rediva- s~biskupi1sko-pliskovackom ostavom. Prigodno ukaeujemo .opet na broneanu matricu za tijestenje: s nepoznatog, .nalazlsta negdje u Jugoslaviji Ili u Greko] (tab. XIII, 3);182 radionieki -je neposredno paver-ana .s broneanlm ukrasnirn plocicama tesalijske ostave, .napose s ,iav~1ikim prikazima,'8;) a predstavlja fantasticnu zivotinju, odnosrio krllatog-Iava .. Sva je prtlika da su ovom matrtcom .tijestene Izradevine od limene prete.:?noplemenite kovine sluzile

.' takoder kao bizantski ukrasni okovi sedla u 7. stcljecu, pa tim rijetkim balkanskim. nalazorn, kojemu se ne moze negirati antieko podrijetlo zoomorfnog motiva, zavrsavamo nase izlaganje 0 sitno] plastid u vidu zvijerL

Z. Krstoliki ukrasni oblici - d.odatna zapazanja

23

;/

; ukrasenog kasnoanticklm.Jcrtrsnim ornarnantom, s lani':~Cem i ostee:enom karifkom na gornjem dijelu veztikalnog kraka is ostacirna tt;iju-lan~iea .na donj ern -dijelu tog kraka. Taj erux pensile s Iiturgijskom namienom bio: je, J1io ~elicu,~f)r. ,vJ.etoiC!tno pr!cvrScen- ria kruriF"iznad oltara u bazil}di'~a:li prema rasporedu i'JIanCica mog\l~a je i pretposti:tvk3. - da se ria ta] ~l'i:zyj'esalo- ~ab.di1o s J.rise

~ihka.201Medu nalazima krizeva stb smo ih prik,l;IpUl i,:z Jiig"dsliniije naisli smo na po,jedine prirhjerke posvoj prtliei. u,fsakfa~noj, f-urikclj.i, odnosno • s votivnom namjenom, i to J'Ja da:lmatlnskim. i i5tai~kihl-n~i¥Zj.stima, kae i na one u cetvrtoj bazillci gradskog ri.aselja ha,-Carl~{norn, Gi"a-e,u.208 To SI1 uglavnom manji rustikalnoIzvedenl kriZ_evi; -izuzevsi fi'estali srebrJtJ prirnjerak iz rusevina erkve Sv. Petra u Baratu kod Kan£i'mara:,!,1(J? a:,ta:j ddkazuje evi-

I - .' __ .

dentn~ ,,:~tivnu upotrebu sv~jim natpis?m isit~a,¢tj?~ .nalazis~. ;Veoma karakteristican nalaz predstavlja navedeni sakralm~z s, Marusmc (tab. XV, 1) kojeg po tipologiji pripisujemo 6. stofjecu, a"z~~ftu2n:l1e popratni kornentar. Marusinacke bazilike gradene su u 5.stoijeeu,210 lib 'n:ije PP'UZdanol odredeno dokleeu, one sluztle harem djelomieno svojoj kultnoj ~{;ifSi.;<1tj'.~ mceda i oste- . .cene tijekom 6. stoljeca, ondje za grad Salonu na ist:'i1renOitJ"POlbza\u, intQjuci u vidu vo~ne pohode .u bi~~ntsko-~strogotskl~ r~t~i~:pe~~url)acij~\ffia~~~5.-5_37. godme).2U Sva Je prilika da je U marU$ln-adbm-, J:)1U;UrK~ima, I!pplocamm raskosnim mozaicima, postojala za njihova: cvata·'.kr.!ma el#:i.i<i"'ukrl ena ipak skupocjenijim krizem od navedenog broneanog nah:i:fa. (ta:b~*W, 1); alfmoglo

. bi se pretpostaviti da se tim krizem substituitalousl1jiea r~ln~¥:neinl a riestalu •

erkveno-votivnu dragocjenost u posljednjoj ru:sevdrij_f#i,:Jii~1'ilke, justini- "l

[ansko vrijerne vrsilo se ondje jos popravke;212 no :ltalja. uzeti .J. obzir cinjenicu da se na elitnom groblju na Marusincu sahranjivalq'.'!ttoz~·~rt~{:ro6. toljece~1:1

i po svoj prtllciae koristi1o ovajsakralni kriz {tab.*V~ ~) tifekom ostjvsti:' nijanskog vremena, tj. u posljednjim desetljecima postbJanja kas: oantieke

S~on~ ,

3. Bizantske kopce proprie d.ictu

, .

Pristupamo sada tipoloski slozenoj i oP,sEizll;9j kategorij.i-bi:z?ntski kopca, deterrniniranih vre.menski od sredine 6. stoljeca do zavrs.etk;a- 1: toljeca,'

s dolsta ogrpmnim radijusorn rasprostranjertesti sirom Sred,ozC;iIllja Ponta, .

prenesenih odanle mjestirnicno u unutrasnjost evropskog kontraenta. ; e:sJ,o,yHiJ SI1 one bileLpricvrScene za pojas, funkoionalno su vecinom sluz-ile kao atvarac pojasa, Ogranicit ~emose uglavnom .na sedarn. skupina .l;>izantskih. vise Hi manje normirano o.blikovanih pretezho broncanih kopca _j$,Jmuskih· i zens~ih grobova, kao i iz naseobinskih aglo rneraci] a, sto smo. ilL qspjeli evil ntirati za 6. i 7. stoljece. u salonitanskoj regiji, u?,;evsi takOdel"-' U: .9hzir nes; mOs,a;v istocnojadranski pojas vee I kontinentalno podrucje c.Iugcslavije. Int '. pretaclju skupina bizantskih _kopca nastojat cemo sazeti po moguenosti i p v.iSe, zbog opsega .grade i rasutosti nalazista. Vecinu ad iza branih skupina Ir . zernna je literatura~l~ vee tipoloski determinirala .i imenovala od~edenom no. enklaturom, prvenstveno po najkarakteristienijem nalazistu. 'P6nekad smo zf\pazili vise tipoloskih varijanata i posebnih oblika, nadalje smo na..t~n ba em na [ednu skuptnu za koju inozemna literatura nema adekvatnu nomeni laturu, pa smo nju imenovali ekvivalentnim nazivom ad hoc. U pojedin:im skc] inama

kopce popracene pripadajucim- jeziccima i okovima pojasa, te se .osvrcamc ~una ornedeni broj jezicaca. Salonitanske nalaze, bizantskih kopca 6, i 7. sto-

11'ca registrirala je inozemna literatura samo -za dvije skupine, dok je .sav

je . -~ . bi l' U •

eostali fundus do sada bio uglavnom nezapazen 1 neo jav jen. nasem

p:no izlaganju rasporedili, zbog prakticnih razloga, skupine kopca na taj ~aCin da interpretiramo kao posljednju .kronoloski najstariju ranobizantsku skupinu kopca, jer je ona povezana, po.gotovo f_la B~lkanskom poluotoku, s karakteristicnom pojavom za nas vazmh kasnih fibula s povijenom, nogom, donekle neovisnih od kopea ostalih skupina.

a) Kopce tipa Salona-Histria

Na prvo mjesto stavljamo u najsurnarnijem osvrtu neugledne ranobizantske jednodjelne broncane kopce s petljom za provlacenje remen~: specijalnog tipa Salona-Histria, kako ih naziva Uenze;21.~ one su de facto sluzile za remen kojim se prlcvrseavalo torbu za pbjas,216 Tipoloski su varirane bilo petli2_m

~~a!;enje remena bilo P?duzi,? Sti~oli~in:. ~kovom~~7 (tab .. XVII,. 1 4·,.6, 7.) 'Edriljerci s petljom pracem su hmemm eZlCClma ,.top se..l2l.:l.<SalQill,ta-~

l... - ,1- 1 -ao m nim s osalgg teritorlia J ~v·je,. niSu §gCU-

~valV.if~ ;iIi to, doka,~j.u..!5~ellne na p(;i~oGku ~.rimul dat~k.M.llo b sto13ece(groblja Suuk-Su i SaKa"i-na -etB' 'If aT In Rasprostr anjene su na tiZa'p'isit&'J periferiji, pored Krirna, na balkanskom l na podunavskom arealu Hi u~k:asnoantickom urbanorn sklopu iIi pak u pojedinim grobovima pr'ipadnosti prvom avarskom kaganatu kasnog 6. i ranijeg 7. stoljeca (npr. tab. XVII, 5, 8) 2t£ Salonitanskom primjerku sa ,stitolikim okovom (tab. XVIl, 4) dodajemo ';; nase strane do sada nepr imijeeenu kopcu surbanog nalazista Cariein Gr.ad (Pri~a Justiniana) (tab. XVII, 7) i neobjavljeni istarski slucajni nalaz Porec (-Parer;itium) (tab. XVII, 6).221 Valja ukazati na to da su donekle slicne kopee za re.rnen, doduse s drugaeije obHkovanim sirhn okovom, po Uenzeovoj nomenklaturi italskog tipa, udomacene u langobardskoj Italiji, dospjele i na :;tlpskfo pogrucje, a datirane su po 'tamosnjim grohnim cjelinama u nesto kasnije tije:me, tj. samo u drugu polovicu 7. stoljeca.222 Rornani.zirani starosjedloci 'pFi:M:vodili su kako kopce italskog tipa u sjevernoj Italiji.. tako i nesto stadja ~opce tipa Salona-Histria na balkansko-pontskorn arealu. Ipak treba upo.zol:iU na cinjenicu da kopce italskog tipa nisu importirane na Balkanski poluo~o~i k;;J.o sto nisu ustano.vljene kopee tipa Salona-Histria u Italiji.2.23

'b~ Kopee tipa Sirakuza

~

Ur relaciji prema prethodno prikazanoj" skupini diferira s njome - istovre-

mena~$kupina kopca tipa Sirakuza (npr. tab. XVI, _2),2'11i jer su posve jednake kopee 9ye -potonje sku pine zastupane i u Itpliji i na istQcnojadranskoj obalL JedI)od1elne broncane kopce tipa Sirak~a mimjih ':Su- dimenzija, prediea je 0:va:~a, -U$ki trn ima cesce kvrgu, okov je redovito srcolitk i ukrasen karaktel'ls1;ic 'm,ranobizantskirn biljnim motivom poput -palmete" 0 kojemu ce kasnije bitt rijeci, pri interpretaciji skupine kopea s okovom u obliku slova U. Radiol1ic'~ . sredistem kopea tipa Siraku.za smatra se Carigrad u vremepskom okvlru ~od 590. d.o 650. godine.225 Rasprostranjene su sir om &redozemlja najzapadnije"do Sardinije, svagd'je su stand~rdno oblikova.nE:, medutim, izvjoesno

regionalno.teziste postojalo. [e na. od .Bizanta jalco,. utjecanorn Krimu, g~j~ SIl one "dnista brojnojsacuvane, s pocetnlm datiranjern u grobnim cjelirj.ar;na kqsnog 6. stoljeca.2Z6 Kopce t~pa Sirakuza na Krimu i inace na ,Srea.ozem_lJu. vecirn dijelom prlpadaju ranom 7. stol'[ecu, npr. u, _ne~rQPo1i Nocera U~bl\a" grob i56, (tab. XVI, 3)3;17 no bile su u optjecaju do sredine 7. stoljeca, ,R evidentirane su uz. ostalo kao~grobni, nalazi iz nesae~vanih grobnih e;jeii'ria s nekoliko lokaliteta na tada bizantskoj Siciliji, (tab, .XVI, 2).228 U prvoj' P910- vici 7. stoljeea- doprle su one pojedlnaeno iz langobardske Italije ,da1i.e _prem:a sjeverozapadu Evrope, kaov.i iz bizantsko-balkansklh provincija u V<lnonsko Podunavlje, tada Plod avarskirn vrhovnistvom, sto poblize ne specificiramo. Uslijed intenztvne-cartgradske trgovine cesce su takve kopce uocljive. u urbanom sklopu , anobizantskih ernomorskih i sredozernnih luekih cmporija, pored Carigrada u gradovima Hersones, Kerc, Atena (tab. XVI, 1),22: Korint, ~apu~j, Kartaga itd.;2.10 nalaz u Kartagi dosplo je vjerojatno 1I zemlju prije63 . goeri_,. ne, tj. datuma arapskog osvajanja bizantskil~ provincija u .sjevernoj 1Africi, kada su prestali trgovecki kontakti trh., provinclja s Carigradom.P! V tom smislu takoder je signifikantan datum 614~ godina, jer su tada -Avari \' Sla,n veni razorili Salonu, oda.kle nairne potjece jedna adekvatna kcpca -(tab. -XVI,

5), koju je vee odavno objavio Riegl.:m l' i- -

,§ ... Jeritorija Jugoslavije nav~dj, Werner sa 0 d. lje' k e tip !, '- ~~~,

.ukazavsl na krono oski znaca] sa omtans 0<1 alaza. S .omjn: . _lr.

'J:z okol1te Pule_liaS. XVJ, 7):'1- ~<LQ~eIlGbji....v_,aJ_j im. - , ~- k }.a

istog tipa s- pet nalazista, i to pored jednog slucajnog jnalaza iz~'Zadrk ( .ab. XVI, 4),234 tj. antiekog grada Jaderae pod bizantskorn upravorn, 'jp~' .ciri kopce nadene u Istri (tab. XVI, 6, 8.--10), tada pod vrhovnistvorn biza;p._ts og egzarhata u Raveni, a odnjih tri primjerka u lokalnoj proizvodnji opot;as ju bez stereotipn_og biljnog ukrasa oblik takvih kopca .. Dok su primjerci i~~o 0- lice istarsk~g. No.vi~rada ~tab. XVI, 6). i s na.Jazist~ ~ipar kod Um~~<\ (~1_b. XVI, 9) pojedinacni nalazi na zapadnoistarskoj obali,235 preoatale dVIJe kop' e pripadaju, prema Marusicevim istrasivanjima; neobjavljenim grobnim cjeinama 7. stoljeca u barbarizirano-st~n'osjedilaekim grqbljigta s nalazista·Y Ii Mlun (grob 42) (tab. XVI, 8) i Mejica (grob 12) (tab. xv:r, 10),236 smJest~ni

u blizini Buzeta, Ta i njima slicna groblja dijelom na redove, s vidnim zn eajkama barbarizacije u nacinu sahrane, traju na istarskorn tlu i u ? St61je ' , pretezno su. na visinskim polozajirna iIi na osamljenim padinama ill ,~z ~¥n - antieke· rusevine be.z istovremene grobljanske crkve, te p.red$tavJiaju re~i, ~ nalnu osohitost _sjeverne i srednje_IstJ._~i.tg ij izrazito,,?iaklonjElUoj regi i oko gradica Buzeta, tj .. al?ti(;kog i bizantskog kasb:tim<;l 'Pi ue.utii"-:- mr 1'l ~

.tIgrol?iia:Wi.n.i~uj€:lrWitS1jmIjffalti~t;! 1 smatra St~~~~BO

sastava rornanesko-starosjedHacke. i ranoslav~nske pripe.dnosti.2:l7 Una8€ daljnjem i<1aganju srest eerno nalaze drugih tipova bizantskih kopea 7. i3t ljeca bas u-ista;rskim grobljim,a.

c) Kopce Upa Korint i srodni ohl_ici

-1,;.

Sa skupinom kopea tipa Sirakuza podudara se u zn_at_no] I'tranjen9st skupiI;lt~ kopcatipa ~orint (npr. ,tab. XVII, 9)?18 datil'ani - eivo U17. <stoljece" Qfin,osno U drugu i trecu eetvrtinu 7.

26

nyu eaRQO ~40. do 680. "godinc.:!.1!) -Medu hizantsk im ckopcama tih skupina postojl. ·iP1l:k .zrratna tipolosko-K@J:lstrukciorra'razlika, jersu .broncane .kopce tip~Kor'fnt 'zapravo dvndjelne: .okov im .ie uvijek raden na proboj i, trokuta:sfQQ1t!li'kovan, ponegdje je llkrasen kasnoantickim ornamcntorn koncentrienih' krliZi6a, a, na zavrsetku okova gdjekad monogramorn iliznakom, dok po~ei\a OV~l~{l predica rma <_rel$tivno .masivan trn., Nalazista sucasu ta sLrom Sre'doz!?mlj,a {po qt'ocl}na 00., Delosa do Sardinije i Balearaj.: brojna su na Sicili}J; a u pontskorn p.tiostor1.t opet na Krimu (napose groblje Suuk-Su Lgrad HersonesY,;MO Na evropskorn kopnu sunalazlsta cesCa samo u priebalnom pojasu balRanskog provlncijalno-biaanskog podrucja vu 7. stoljecu, odakle je jedan p.rimjerak Importiran do Blatnog [ezera, lada pod avarskim vrhovstvom; yeti' je bYoj kope,a'evidentil'an u Greko], ponajvise u Kotintu (tab, XVII, 9), pa u AtEpi, Solunu ina otoku K:rfu.Ul U susjednoj Albaniji su kopce tog tipa ipak brojnije 'od dosadasnje Wernetove e,videndje,Y'~ zastupane su naime na naiazistt'na Koman Hi Kalaja e Dalmaces (tab. XVII" 10] i Kruje (tab, XVII, 11),2~3 tJ: u regtonalnhn starosjedilaeklrn grobljima 7. i 8. stoljeca tzv, Koman-kultun;,2.j,\ 0 kojiiria ee jos bui kasnije govora.

m!leritoriju Jugoslavije uspjeli smo s ukupno osam nalazista statisticki eViden:p!t:\l.ti dvanaest primjeraka kopca tipa Korint, ukljucivst [edan manje i jedan '"ise variranh;riinjenil{ ovog tipa, Valla odrnah naglasiti da dvije trecine od tih'-kop~a, tj. njih -esam,potjeee iiz Istre; registrirao no{ je Marusi«, od kojih tedmj spominje Wefner:U5 'Medu malo pr'ije navedenirn .istarsklm grobljima zashmane su u neobjavljenirn grobnim cjeliuama 7. stoljeea S nalazista Veli Ml(uJ\ (grob 32 'igrob 51) (tab. XVIII, 1, 2) ked Buzeta,2'c6 kao i u groblju ade)!-vatnog obiljezja.5 nalazista Brkac-Vrlr (grob 8 ivan groba) (tab, XVIII, 3,4Z 'bllzu Motovuna; 'tadasrrjeg kastela Montona;2'oi" Analognu pripadnost pripisi [e Marusic malom ostecenom grobljll S nalazisra Celega kod istarskog No; igrada gdje je ustanovio jednu kopcu (tab. XVIII, 8),211" a takoder dva slu;~ajna nalaza (tab. XVIII, 5, 6) iz neposredne okaliee jstarskog Ntivi.grada.2fo9 Izvan Istre evidentitaJi smo naderitcirlju Hrvatske joseetiri kopce Upa Korint, a sveone nisu do sada bile objavljene: tlkazyiemo na neocekivani pojedinaeni na:Ji3:1; krnje kopce iz Siska (tabe XVIII, 7)~:;o, koji j'e dosplo onamo nesumnjivo s v:tovincijaIT).o-bizantskog balkatlskog 1111.-- nekolilto desetljeca poslije 5i5a1:.kflt krstolikih fibula (tab. XIII, 11, XIV, .B)21)1 - u vrijeme avar.-;ke prevlasti, tj. kaQ bizantski import nakon razaranja antickog grada SiSi'ije oko 600: g(J41ine,2)2 Ta'j -sisa'ckl primjerak mogaa j~f uCi u ranoavarsku upot.rehu sarno kIlo ·'pozajmica., jer nije avatskipfoizvod,2:>:l a stilski je usporediv s izrazito bj'Umtskiin kopcama tip1i Korint na KriInu Hina Siciliji, npr;s on.im nalazi:1~ "T~o'rm.ina,~~l N a .i.ll'dranskom otoGi~l'. naivanom Majs,an, smj estenom u P: lfesa,ckQffi kana.lu, bli:zu Orebica i nasu.prot Korculi, vrSio je' C, Fiskovic afpllt) jos' neobjavljena arh~olosk8, isltazivanjaanticke vUe i grobnpg komp,.eksa 4-7. stoljeca, gdje se iSUce starokrscanska memoria s grobom sveca; rt.;;iiosredno bli.zu ustcllloviio se predromani1:.ku crkvicu Sv. l\'Iaksima, a od p<fta tog sveca potjece i ime otobca.2">5, U tamosnjoj spilji.,.kosturh1ci otkrivmna su (.1965. godine), ·U1. ostalo, dva :p.al?za "jednakih dobro sacuvanih kopca t.jf~ Korl~t (tab~f{IX, 1.' 2J, sto ,~l_o,v~i: priQP~c:jemo .. 2$ Na .. zavrse:kuokova Ilila!jsansklh kopca razablre se zv)eztlohJn ukrasm m.obv, kO]l susrecetno'npr. 11Ij' maloilas spomehutoj kdpci iz gp'oba -51 1;1- Velom Mlunu ('tab. XVIU, 2),

I

27

nadalje na primjerku importirano 'b' k

jezera (Keszthel )~""i ·td,M' ',m 1Z --;lzant:' ve pro\dnei!e' na ·obalu E,31atnog

robov ' ,Y. ~," _aJs~ns.ke kopo:;e, potieeu nesl;lmnJlvo iz ne:objavljenih

?.. a romanizirnnjj, staro.sJedilaca 7. stoljcca2:;~' illt toni dal r"k·",

CICl;l tada pod v h '·t hiaar . , ,rna,lns om oto-

, " " " r ovms 'vom tzantskog egzut'ha u Raven]. Adek",atni nalazi

~ogllse .na~e .kad tad ocekivati pri budueim iskopavanjiLna nedovblJno i.'tr;;lvank, ~hg Ilsto:nObJa~ran.skog arhipelaga, Znac, a,ian putoka~· pruiaju nalazt- '~ai-

sans I 'mpca as U' tom smislu J', iih ' ."' .. ' .... ¥ •

'YI" , , ' er se nJI ovom pO"jav;ol'h smanjuja 'po nasem

:nd1S jenju, .znatna prostorna udalienost izrnedu zaitlonje.nbg p;al'~iJ:.ja J'~i;Zno-

ja ransko-ionske sfer~ (s ko' 't· I"" ' '

i u alb " ..., pcarna :lpa >.onnt u - -grobovin:ia rra' ofoku ¥rfu

( t a~Sk?J. regiji K~man-kul~ure) 1 zuklonjenog podrucj.,a na poluotoku tstri

ope s rojrnrn grobnim nal azitna kopca tip a Korlnt),;mO \

Preos.ta1e nam osvrt na varirans oblike kopca 'st:o'di:tih 'tip.u Korint

~:~av sluca] p:r:edstavlJa~pojedillacall nalaz neobjavljene 'krnje,'bl'Glncane 'k pile . a. ~IX, 4) nadene u ;::.aloni,2oo bezbliiihpodataka, apo ~VOj.~p~ilici ~ol'eee IZ dU~l~teno, g ,gkl"Oba ranog 7. stoljeca, Trokutasti .okov .6~e dvetdJelne k- p'ee

po sJeca na 0, ove kopca tip TT lnt duci . ,

.' ',,, a, .n.orm U reo ucrranom fgrmat)l; ukra,,seJ je

veoma ?~gIas,enu:n ,kasnoant,lckIm motivom koncentrJ,.qn,ih.kr,'-"go t •

po sredini a mas' di "," ',,,", ~a S oc om ".', '. l' ',' IVUa ~re ca ~edostaJje, Kako 11e ra!S;P6bzemfu·~i'o.st~rno bli-

~~ p~;?, ela~a. navcdimo 'Ve"uklu ~nakropolu Pia,.bra .F.cecaM'·:l1.l' :ruIPun' koj

o ru Zl,v S ugun ~asponom trajanja, gdje smo m:iBLU ria 'llcleJivattJ.u j om-

pletno sacuvanu kopcu za pojas (tab XIX 3) iz n 'b·' 1'" :,,' ;t;' ~ . •

datirane. 1 ,~ .,' . f , ." eo Ja\( .woe, groune, CJf me,

u. prvu po OVICU ,I. stoljeca, kao 1 na vIse blrrbar:izTJ"aroh-kop'~I' "_

logno rnast vnorn di "I'[ k - . ,,' ca S TIa

_ , ' , p.re lcom,<~ arakteristJenihza pontsko barl)~v,iq:ir~no ; ano-

blzantsko stvaralastvo zavrsetka 6. i pogotovo 7 st :,}' " wi I' "',' .'1' 't :

, ". . 0 Jcaa, ' m.amo I u vidu

. p~IJe pr.Ikaz~nu skuPin~ kopca za remen tipa Sa16t~a-i'I;istria, \tiS,e rio j~;a

ove krnJe, sacuvane kopee (tab. XIX, 4) neobjallnjiva ria saloni~n';>l:?;/J~

, K_<lo drugi ~~~ca.i znatno variranogoblika navQdimo kopi!u' (tub. XI '7)

12. nekropole Mellca (<:Trob 77) k dB' t 1 ., .• ,.':.,; ,

1\.1 .,' ~(lJ .,., <> .', 0 , uze a, 'WJU Je u yme navra~aJ,spOl1 'inj'ao

aru~~c. Ova] rIJedak pnm.j.erak Imll okov s krizerri radenim ti;ij 1'0

~umaelmo g<J kao -lipolos·k· ba' t 'd' '".,' .•.. c • ' {l

. . ,,1 S <1) lranu lllaelCu tl.pa Kor_hif . i tipa s

llk1m okovom. Blzantske kopce .za pojas skrstoI1ko ob!"k ,J ""'k - t r' 'k ' 1. ovamm 0 (TVO I .. S 0 Jeca .. p,n aza~i smo u nasoj rasprav.i b krst.oJikbmnakitu·' ima

','Jd, u manJl Jednod]elniprimjet'a:k (tab. XI){ B) 1Z groba kas~og1. 6 ' J'"

k t· vk ',. " ,.. c, ' ", ' . s ]eea

s /sn~an, IC og nalaZlsta Teurnia (St. Peter im Holz, austrij.skaKon .ka) i

ve 1 pnm]erak (tab. XIX, 6) iz istarskog groblja (grobJ9) 7 stoljeca ' ''I'k v Vrb kod Mot, ovuna.~G1 Podsjecamo na to da, se s tlPO~l Ro', 'r'mt' :";Od', J'~ .. '.. ac,"".

, 'Tk t· ,. . '...,.. , ",V Iru ,e eoma

Slgm, I an.·na ranoblZ·antska ,or-oneana k,opea' (tab. XIX 5)' 7 "tt 1" , I" -'sta 'G' f ( s' " '. ';r .".0 leCa Ii. na al.1 • lIara P~ov. lracusa) nil.?fcilij_i.2ll1a Na tim je_ k~ptam . okov bI' .,'

u vldu neUOkVli"enog kriza' raz'liCite velieine oblika i ukr~s!"Jt~ ~, ,:o~an sua probo' k' ., k .1,.. "J."nlJe laueu , "'. J U ompomramm rizem kao na kopci izl\1ejice. Gdlekad se' :;':j' ". doduse lZvan Ju'" 1 .. ,.' f" . ' ", ,al ,<!.,u j" ' . '.' bO~ a.vIJe. us. en BredozemlJa na ranobieantske kopee s 'JITsto-

Iko.na probo] ra&:01ffi okovlma, aJi sc tll uglavnoni radi 0 vee jednor 'e1nim

kopcama tzv. medlterane forme 26;; toHko Hpo16ski lid, l' . d '

~lu""t" 1" ' ,a Jemm a nE mogu

'_ .. ,.ZI I z.a ~na o~Ju. S obzirom uu svete okolnosfi. sinatramo rea:lnim ! iklju (:IU kopcu 1Z MeJlce (tab. XIX, 7, skupini kopca Upa Korint.

i

I,

;

28

d) Kopl'!e tips. Bologna i tipa Balgota I .

5 kupinom kopea tipa Korint srodna je po' konstrukciji ,i opcern ,obliku, as· ., d di 1 ih b - ih

kao i tehnici izradbc okova na proboj ,~kupidna ,ve;ClI1odm b:"O Jet',nll .kr?nbcl~nkJ

• 7 c'·oIJ·ec'a koju treba razvrstati u vlje me usoi no IpO os I IS e

kopca .~" ,. .' '. - . ... ~m

d 'kpine: tip Bolog-na (npr. tab. XX, 10) 1 tip Balgota ~n'pr. tab, XX, 1),,,

po, s . tu lu se istovremeno u prvoj polovici 7, stoljeca, nastale su nesto poslije pOJav J J • _. . d ", k '_. ti IT' t d 0 . _ t·· a Sirakuza I lllozda neposre no prije opca ipa s.ormr, 0 nosno p

kopca ip . d' ?G7 Z . d 'ck'" . d Csallanyevom datiranju od 620. do 660, go me.: w: aje n~ 1 im je, uz J;,-

k Predice uvijek srcoliko oblikovan iako ponesto vanran okov, ukrasen

na e , k - fBI t koi su

degeneriranim motivom palmete samo na opcama ipa ~ g? a, ,o~eo:.

bieno nesto veeih dimenzija od onih 'tlpa Bologna, Inozemnoj hteraturl ruje

o ie d ih d " d k' d

at iz Jugoslavije nijedan primjerak nave em VIJU po s upma, me u-

tp,o:m ustanovili smo s tog teritorija eetiri nalazista, i to tri kopee tipa Bologna

lID, b 1 ' .• b ' d '

. ' . sdnu kopcu tipa Balgota, a uz nju bi tre a 0 navestt JOs arem je an prt-

I ]e d ., d d -. . . '

mjerak iz susjedne Albanije. Ovim nalazima opumt cemo osa asnju evi-

d:n~~~rce tipa Balgota slozenijeg su obilj~zja, jer ,se _pored ?escih ~vodjelnih

koyea pojavljuju varirane doduse u manjern broju 1 kao JednodJelno kO,nsttu1ra*e kopce, donekle slien€ tipu Sirakuza n~ istom. area~u raspr~stranJ:, neati, lSIalazista su rasuta, zbog bizantske trgovacke aktlvnostl, na doista veli,kOlll prostranstvu:2ll8 Krim (Balgota tab, XX, 1, Eski-Kermen, Hersones .i dr.),

",~Ma'la Azija (Pergamon, vise primjeraka), Egipat (Ahrnim), Grcka (Atena tar" X'X, 4);' Italija (Castel Trosino, grob 90 tal~: XX, 2, Verona, Cividale del Friuli, Trento'ta,b. XX, 5), Baleari (Ibiza), juzna Spanjolska (San Pedro de Alcantara). . , .,P~nekad su od srebra, tako npr. kopce 1.1 Cedadu (Cividale del Friuli)269

'~OP.ti~kil slice jed. nodjelnoj . vari j anti , no po pornieno] predici priPadai.U dvo_, dJeJu;i~a, Srebrna kopca (tab. XX, 2) u langobardskorn ratnickom grobu 90

nek,rop,oIe Castel Trosino270 pripada sredini 7, stoljeca, premda ona nije najstptt,iji pI'imjerak. U Saloni se nisu sacuvale kopee tipa Balgota, medutim ustanovlli smo veoma izrazite broneane primjerke, kako u sjevernoj Albaniii u nekropo1i Koman (grab 34/1961)271 (tab, XX, 3), taka i na dalmatinskoj obali, {asada -sarno iz jednog groba - u njemu [e kopca (tab. XX, 6) s privjeskom

..' ~ katakl eristicnim za Koman-kulturu - s nalazista Ston na poluotoku Pe·, 1j eSC1J. 272

-Generaliter malobrojnije kopce tipa Bologna' evidentirane su sarno : na sest rialazista, kojima valja dodati tri nalazista iz Jugoslavije. Statisticki -odnos [e prtblizno 1:2,. tj, 11 kcpca tipa Bologna s 9 nalazista naprama 24 kopce , tipa Balgota (obje varijante) s 18 nalazista, Izostavili smo skromno radenu kopeu iz avarskog groblja 7, stoljeca nalazista Szeged-Kundomb (grob52);m [er ovaj u Potisje prenesen primjerak smatramo,oponasanj.em mjesavine oblika o 'ih tipova. Rasprostranjenost nalaztsta 'kopca tipa Bologna271 moze se slijedtt~ u gornjoj Italiji (Bologna tab. XX, 10, Trento tab. XX, 7), nadalje u Z1iacajnim bizantskirn luckirn emporijima, tj, u primorskim balkanskim i' krimskim gradovlma (Korint tab. XX, 11, -Atena, Carigrad tab. XX. 12, Hersones i dr,)274a U Istri je Marusic ustanovio kopdu tipa Bologna u neobjav-

ljeno 'grobnoj cjelini (tab, XX, 13.) prije navednog barbariziranog~ groblja 7.~ st:oXjeea s nalaztsta Brkac- Vrh (grob 16), kod Motovuna ;275 'r- nadalje. >,alja u,pozoriti na malo rornanizirano groblje. prve polovice 7. stoljeea bez eleme-

29"'_

nata 'barbariZacije; uz grobljansku crkvu (iskensktrravenatskog ooiliei:ja:) Sv. Eliseja 'kod Faboe blizu Pule', gdje g~obnica 4 S';,'t'dr7j 'lakoder jedan n'afaz kopce (tab. XX, 9)270 koju- pripisujerno tipu Bologna, Kno nioi 'tipoloski gd~kvat~u paralelu- navodi~1_> kopcu iz starosj:dilacke grobne cjepne 7. stQl.'je~p-' u Korintu (tab. XX, 11),2/' ,Spomen_uta kopca (tab, XX, 13), s lstarskoggrqOlja Brkae-Vrh ukrasena je na rubu okova nizom ispupcenja, analognokriljeiJ primjerku {tab. XX, 7} s alpskog nalazista Tre,nto,27S S njima se,shlski po'ifudara neobjavljena .broncana kopca' (tab. XX, 8) nadena negdje u salonitinskorn ageru Ili u 5alonl,2;!) gdj.e j e dospj ela u sernljuwjero] atno' Ii ,'ranbrh; 1," , stoljeeu, Ostalirn luckim emporijima s kopcama tipa BOlognatreba dakle

pribrojiti I Salonu, ' ' ~.

I.

SL a., PaLace, Mj. 1 :1 .

e) Kopce tipa S okovom obrisa slova U i srodni obhci

30

.l{ao polatiste: nasih razrrt' trahj"a iza:b'l'ali sino mslobrojnn podskupinu dV'tf~jelnih"brpn~aD$ kopea bez p.oblize odredenog naziva u Iiteraturi: [edino Cs.iilany.":njlhsporomje i datira 'ti_pr'v'u pblovieu 7. stbljeca.I!!l'J Njihov puno IH~",~nipI£().v 1}ktasen je C'iijetniriI rb.'otivom s manje vi§e zamjeUjivom tocka-erfll k6titllrr:tm. Iz, literature su poznata samo dva nalazista, i to dva 'prim_j~tk.a lz ,Catigradp. (t~b. XXI, J;'4)'lS3. i jedah prirnjerak !z Ahmima, tj. PanoPOlis" ·'·rcaishimSkort"l Egiptu (tab, ~XI, 6).2M Sada navodimo s treceg nalazi~a .. ·vathu ne~~favljenu kopcu'rz- Salone'(t'ab. XXI,1), be:f bli'lih podataka d mj ii naiaz~,a' ljb-j ki.t6 i cstalimanedostaje ovalna preoica;28,s, jedino je uz_ovil: salonita~sk\; kopcti. Sac-uvan pripadajuei 'broncani jezicac s pojasa (tab. XXI, 2)i~ ukras mu je veoma blizak ornarnenticl na ranobizantsktm ' garniturama,Eojasa pretezno od pleW('onite kovine, npr. u Iangobardskim grobovima nek£opejla Nocera Umbra i Castel Trosino u srednjoj Italiji:JM Za egipatski nalaz kopee u rusevinama Panopo'lisa je terminus post quem non 639. godina (Ai:api tada zavladaju II:giptom},2AA a za salcnitanski nalaz kopce s jeziccem 614. g6dina (avarsko-slavensko rusenje -Salone.)2i>ll 'raj .salonitanski nalaz takocler indicira isto~nomeditellane kon'takt:e Salone jos oko 600, godine,poput ranijih slucajeva, kao npr; poznatl lstocn<irims)d enkclpion, ukrasen polihromijom, naden u starokrseansko] bazllici 5. stoljeca u Manastirtnama.P"

Degeneracija polihromnog stila oeituje se uloscima od crv~gg stakla na broncanom jeziccu, nadenom u Sisku {tab. XXI, 18),;h slucaii"!'o)ll nalazu u kasnoantfckoj Sisciji,29l koji predstavlja po tome rijetku inaeicu, ali je tipolilsko-radionieki blizak i vremenski analogan spornemrtom salonitanskern jeziccU; (tab. XXI, 2). Napcminjemo da se ranoblzantske garniture pojasa, cesto tfjestene u plemenite] kovini - kao i njihove u bronci Iijevane imitacije - ukrasene gdjekad oponasanjem kruznlh ulozaka (npr. tab. XXII, 2, 3, 8) i .],)onajvise karakterist'icnom razlicito ,variranom tocka-cda ornamentikom (tab. :~XI. XXIl),:lll2 izradlvaJo ok,o_ 600. god,ine, kako t1 starosjedilacko-bizantskim radionica:rrit't ~tp..UjeJra9.. :XXI, p, 7-11, 14), .ridje su te .garniture preuzeli LangGbii-di, tak,? u zlatatskim radionica)na bas u samorn Carigradu (npr. tab. *X~, 12)2!l3;tdtugdje u biZ<lnt~kimi?ro1/inciJama na Levantl.\(tab. XXI, 16, 13). ;napose u PFedislamskoj Siriji i Mezopotatniji/ll kao i u Maloj Aziji.'tfl;; Pose);,\J_ce j.~ za na§e izlaganjezanimljiv jedan maloazijski n~az jezicca od bronce {tap. fill, l)~fG zbog .njegove stilske srodnosti s nasam malotri podskupinom kapoa (tab. XXI, 1, 3, 4, 6)., Nadaije se mogu slijediti vecinom srebme gatni'tulie muskeg .ppjasa s je~icdm<! lakoder na Pon~u (tab. X~~, 17J,:l!11 u donjem 1:'_pdunaylju (j;~b. XXI, 15)211S i u g\obovima romaniziranih sta:tosJedilaca _ 6. s\:pljeca, proi\;etih ranohi~antskim infIltracijama na panonskom t1l1 (tab. XXII, ro, 11),21~J Adek\fatne. g~tnitur~ ad _ plemenite kovine . razabiru sesirom Karpatske kot1i_n~ ugrobljima prve poloV1ee 7.stoljel:a, za prvoga, avarskog it,aganata u. upotrebi Ava.ra i l$:u,trlg1J;ra (npx, tall, XXII, 2----4,9).~. U Potisju ~e ~isticu grQbovi Pijtuju,¢th zlai,ara d!c~, 69.0. godine,kao sto su' _poznati nalazi Feln~s (~5ill~)i .. Kunszentm~.O[l,~[H koji s<;ldri'-e prlbor i bi"(ljne J;Jto!lcane l,"pnobizan,tske mil.tiice za tijest~(lje garnttura.NavoC!imo sarno pojedine matrice .(tab .. 4XII,3, 4, .9". 5;, ,6)" kaik() ;; kr~gofi'klm i troklitastim motivima,'lako ~ ,tpilka-crta omame):lloJ?,3~; j,e:r !>es1;~.~y,i1h Djatricama, naime, tije;!;tilo odgovatajuee jezicce pbPlftlillon:~~.i~,njh);rr,Jl1?~~j~ll' T~dallnji z~-atan priliv bizantskih zlatnih izrauevina z-rca]i se u bbgatlni pi-ilozin1aavarskih konjanickih

31

grobova 30.1 kar kt .' t·~ ih

.. ' a ellS lCD} za avarsk] vl d . c·· .

n1,unl;' U Jugoslaviji nnjznaEajniji ona.a aju 1 ~lOJ. U tdm vidu je medu

na]azista Novi Knezevac na T' . }. ~rve. POlOVlce 7. S oJjeca .S' .panatskog

k isk ,1$1, s hJes1:erum zlatnl" .'

ODJs-e orme od kojih se dt ._ ,m~garnlturama· pojasa i

}L"CIII . ' • ov JC ograntcavamo s t" .• , •

. . _~ 1) 1 dvojni okov s po~as~ -(tab' XXIII 2) :tO~mo n~ I¥'H:a.n JeZlcilc (tab.

vima 1 tocka-crtaornamentorn a . di."· . _ Ukrasem su biljnim tJi.otio.bI'a. zni monogram ::(r, koji 'k' ct'· PO.3re nr JeZlCca razab~e se grcki krsto-

, ,,'3 0 er Jasno uka : . . .. , ..

cangradsko radionicko podriietl t']' I . ZUl.~ na. ra,no.blzantsku, mozda_

~ 0, 1.1 Z atarskih tvorevlna.

Na spomenutOIn veeem okovu cart d ..'

okovu iz Eg.ipta (tab. XXI 6)' '. ~ra ske k~pce. (tab. XXI.' 4) kan i na

a] t' . . ' , . J€ cvjetn] ukras slit:an' hi}"' . Ii'-'

P me -J, a tal ]e motiv znatno izraz·t.:. ;' ipanu 1 ;nezgrapnoj

dv di I b I IJI na okovu blZa~~"L' tnt k' _,

o le ne roneana kopee (tab. XXIII 3' '.. ,.""",e In a IDo'sacuvane

srodne i po rubnom ukras t -k' ,) s Q.epozmatog,mala:zista u GnikoJ' 3m)

XX . - U ·OC a-crta konturs ~ -,,__, ' ,

I, 1, 3, 4, 6). S kopcom iz GrEke . s nasom po1\lskupi' om (tab.

',Ia nkovu alJalogni:' broncan ,r "1 " POdudar:_a se cvjetll:.i,'-ol!tlik i s. il ukrasa

-k .' e poz aCene kopce (t b """"'I'll . ,

rnus om grobu 21 groblja 7. stol"eca .; a . Af'1' • ~)- U 'ivarskom

koja je kao ranobizantski proizv~d d s nalazista Holy ll_tnad_arSkoj l!aranji,:m na okovima v '" den i ospjsla u avarsku"up€)'t:reh;", Bil~n' ~ kn .

ecine nave enih ko ea 0 0 .. _' .- ,'Ii.';;r 'ff 1 U rasi

zapravo motiv pahnete, veoma p ka . PJ tna~a~~ na manJe il,1 V:l§e,usp eli llacin

okova d I t ra censtlcan za pet· ras ,t;" .~ • I..

. . 0 z a nog lima (tab. XXU, 12) t i diielos :, :""~llno'l)estenih

blzantskog. blaga s nalazista Al I (.' J. J~e garlUtu,.re Ptl.JfoSa. "I sastavu

• k .. - . ca an u evropsko] T 'l{ ')'. '." ,

ca od 420 PflffiJel'aka ponajviS It. . urs oJ: one $.e 1l1'a e sastoji

Foka i· veeinorn Heraldije I) vjer:' \ a no~ novca (careVI lYI.a1-:iffdje ibenija, ~pj~.e avarske opsads Carig~.ada.:J[J;Jl~i: . opa,nog 626. godip(n.~r,ll~} om neu('ehn okova s prednje strane.:t . eratun_ ~e uglavnorn .l'lnka2l1 je sarno XXII, 12), ali na poledini pet~g u:~a~:~O uk~asena .1i10t~v9ru:paltt, te (tab. rerno nevjelito raden Cv]·et· k' . .: og o Ova ~tab. K»p-, "13)30 'razabi-

1·t . m u ras 1 tocka-crta ko t· ~~,". !

1 eratura miinoisla _ poput . . n uru - s~o Je de "ada'sl1ja

fJod~kuplne (tab. XXII. 3 ~r~~m~~talnog konce~~a na okovim~ koea nase

. lutnokronoioskim put~k~zo~ z' a a' t ·bag.o A:ka1an se s pnivom '~~at. Ii apso-

K' n UITanJe odgov .. '<h - >

:arpatskoJ l~ot1ini -pod avarskom dominae" . ;lllj ora~ucl niil~z-a" • aka u

1:0 a rdsk om vias 1.1;3 11 Vee smo . ri int . 'r .~J~.~~. ta~m ], u Ty"lijl pcn langoukazali na biljni ukras poput Ppa1m-- terPk-etaCIJl Skupme kopc'a }:J.pa : tI:akuza

k ". . .... . .' e e ao standardni de' k .J ',.!'L' •. j dn .. .

OPCCI, me-uutIm tlJekorn 7 t 1" .'.' . .o·r ,OUI e, u]elmh

. . s 0 jeea pOJavlJuje ~ t' ....,.. . '

garOlturama nego i na kopcarna d •... - .,. "e mo IV pa101ete ne ~rilO nll.

cipt.ranonavodimo dvije WdioiltCk:ir:u~~~J';UbJi~Ovanja .. b,vorri:[Jrilikc: anti-:--one tipoloski ne pripadaju skupb:Ii' k a ,~ vellke dvod,leln:e .broncl;In kopce tIP. a Keszthely-Pecs 0 kOj'oJ' nl'Ze- . °l~ca s U-oko~om, Yee skupir kopca

.. -, _' ~. rasprav Jamo - zb . -_" "

na'llJl-hc:voon JI;Il'coli'kom 'okovu; jeclna' "d·'. , o.?~_a-snog motty-\!. ,alme.te

a dr1:l. gOl je nalaziste Kesztl1'ely D 'b J~ ffil( ena u Carllgll~rl'unalb. XX' 10)'II1~

. , '". . - 0 ago tab XXV '7) .'- .', ' ,.

ska tvorevina, na sto se vee UnOZD IJ . ~,. I'aka ]e t:akoaeI, . izant--

Ko ~ " . -I:" r ,0 U maaanrkoJ htE~ral;uti.:l~~· ,

< • 'Pce ovdJe pflkazane skupine 0 'avl" , . ,

serum okdvoin obrisa slova U Je p. J •. ]uJ.u ~e ~akoaE:'r s gl~tkim eu~ra-

Cama tipa Sitaku?;'a_ iznimn~ bez ~~~~~elnl prllTIJercl hlisk! ,su·poJedin ~ kopXVI, 8) iz spominjanog tobf' ] ,.g orn_an:enta, ka.o sto je ripr, (.- a (tab je prilika da ih se izrad'i'Jalo ~:'c 7 ~r~~~IJ6~CO~ ".el: l\rllun (grob 4~) u I~h ;:111 Sva (tab. XXII 7) u staros)'''d'l "k. J b god me, .!lto dokazu.Je srebrr kopca

, , .... 1 a..: om gro Iju 6 t 1" .• •

kod K.eszthelya :U:; gdje \_lop' . _ . ...• " s 0 leea Fenekpuszta ( rob 15)

'> ce ne postO]l sahrana Avara U 7' ·stoJ·' ~

. . .le{;li su ana-

32

. . i sliene srebrne kopce bizantskog podrijetla dokazane u konjanlekim .log~e .' a Avara, npr. u poznatom transdanubijskom grobnorn nalazu Ozora ~:ti;~~a) (tab. XXIII, 11)316 ill U onome s backog nalazist~ Feketle, .. ia~o . 't Iisnim dekorom na pozlaeenom okovu (tab, XXIII, 4);311 s~rOmnlJa J.e Sd rod'elna brnncana kopca lz konjaniekog groba kasnijeg 7. stoljeca n OSI-

vo 1 , iti N' Kn • di

'eku 318 S podrucja Potisja valja ponovno upozori 1 na OVl. ezevac, g je

J 'min]'anu zlatnu <1arnituru pojasa (tab. XXIII, 1, 2) ·mozda carigradske uz spa . b • . lac b . :119 ptOizvodnje, postoji. dv.odj,elna ko~ca (~~. XXIII, 5) ad poz acene ronce,: ..

'oj najblizu i radionieki gotovo identicnu paralelu (t.ab. XXIII, 7) ustanovili an~ Tisom uzvodno na nalazistu Szeged-Feherto, groblje A, u avarskom mu~: m grobu 34,310 istovremenom novoknesevackom, tj. datiranom takoder u ~;u polovicu 7. stoljeca. Kao daljnje ~izantske ana!og~~~ 7, stolj.:ca navodirno ; oviro potiskim nalazima srodne primjer ke s udaljenijih nalazista, kako na ·Krlm1;l (tab. XXIII, 9),:m tako u srednjoitalskoj pokrajini Toskana (tab. XXIV,

• 1",,2).322 .

.' -. Vee smo uvodno spornenuli da se na U-okovima kopca prikazivalo cesce· Iigm:aln:o, pretezno i.ivotinjske motive, bilo gravirane, bilo u plitkom reljefu,

PFVenst·veno uocljive na kasnoantieko-ranobizantsklm nalazistima Sredozemija. .Ogranicit cemo se ovdje na pretezno tuzernne nalaze 7. stoljeca uz nekolrko 'paralela. S jadranske obale ukazujemo na slucajni nalaz intaktne jednodJelne broncane kopce (tab. XXIV, 5) s prikazom lava iz grada Zadra,32:1 kakva se na salonitanskom tlu nije sacuvala.J2Ja Omiljen motiv zvijeri raz-

, froHiC'; prezentiran na U-okovima moguce je stijediti variran i kao krilati lay, odjfosno grif, gdjekad i nejasno izveden, kako to vidimo na veeern broju biz ant-

skih 'kopca 7. stoljeea u Sredozemlju. U tom smislu navodimo slijedeee para- 1ele: iz -zbirke Diergardt bez saeuvanog sredozernnog nalazista raskosnu zlatnu dvodjelnu kopcu (tab. XXIV, 9r12'o i broncani krnji primjerak (tab. XXIV, 6)~25 u ktnceplu blizak zadarskoma, nadalje brcncanu dvodjelnu kopcu (tab. XXIV,

~ 81 navoano s umbrijskog nalazista Perugia u srednjoj ltaliji;:126 medu cestim n3J_azhria kopca na Siciliji spominjemo bronc aile U-okove bilo s 'grltcm (tab. XJqV, '3) bilo s lavom (tab. XXIV, 4),327 a desava se da prikazi lava nisu ... ~jasno oblikovani,328 sto napose razabiremo na broncanom primjerku (tab. ·-,XXIV, 10) s peloponeskog nalazista Korint.m Pokatkadse na U-okovima susreeu takooer. prikazi ptica, npr. na Siciliji i u Albaniji.~29a Preostaje nam

. uk~~ati na dva slueajna nalaza neobjavljenih broncanih kopea iz Hrvatske, bez saeuvanih predica, s masivno lijevanim U-okovima: jedan potjece iz Siscije (13.Q, XXIV, ll),xK' ali nezgrapno radenrelje£ni deikox je sadrbjuo neobiaS'njiv,

" dTlJg:i je naden u Saloni (tab. XXIV, 7f'JJ. S osebujno ukomponiranim ukrasom koji. vjeroja£no predstavlja morsku medU<l.u, Iako De raBpolazemo paralelama Zll, izuzetne prikaze na tim U-okovima, ·mi~ljenja smo da valja kako sisacki tako i salonitanski nalaz pridl-uZiti skupini provincijalnobizantskih. kopca s U-OKovom datiranih u 7. stoljece.

. ·.1z Salone nis ozn te ko ce ove skupine s figuralnhn-prikazinJ,a ljudsko

l~~aokovll ptrIi)d hi s~ mo&e oc la, . ) re~l 1. ·~p.·c

~_l:D)ler u tom smislu navodimo broncanudvodjelnu kopctr{faJi xxv, 1), na

ell je v:aZnost vee odavna upozorjo AHoldi, ;:l potj.ece s nalaz~5t;\ AIs6plihok lwd Keszlhelya.33Z Tamosnja zapadna obala Blatnog jezera poznata de zbog arheol~~kr provjerene pojave kontinuiteta starosj!"dilackog romat\i~!ra,nog sta-

33

novnistva i u vrijerna avarske domin1;lcij,e,manifestiranog veoma iZFazitom provincijalno-kasnoantickom tradicijom i J1:izom cdredivih regionalnili osob}, tOS.ti::)!to ih ovdje p.oi~enc: ne specj~iciramo.3;l:l .. M:?ll njirna su, uZ,.ost<il6;, uocljive takoder brojne .kopce - osvrcerno ,,!Ie na njih po @dredenom iZbol''l1,

:-' slij~~ecem tumac:nj~ .skupin:, ·k?pc~ t~pa Keszthely-P¢cs - od kojil1:s.rrI;o. t lzdvoJ.lh samo broncani JednodJelm primjenak (tab, :XXV, 3), slueajno nadenna mjesnom grohl,iU U gr&dieu Keszthely;33& istiee se po velielni i iznimnom ukrasu okova, obllkovanog donekle po UZOIU na U-oblik osebujno varlranim' nacinorn. Na okovu se zapaza, pored naglasenih antiteticnih voluta, i antropamorina obr~ina. Valja upozorW na ,to da narocito u '7.·stoljecu antropo-s m~rfn~ obr~zma =. u~~asni simbol ima izrazito apotropejsko znacerije, a prtkazrvana je na provlncljalnlm bizantskim ukrasnim tvorevinama i1i izoUrano' ili medu heraldiekim parom zoomorfnih motiva,·1.1.; usavsi takoder u cestU ba.rbarsku upotrebu. Antropomorfna obrazina zapaza se u skicozno'iiveclenotn prikazu golobradog l~ca na ranobizantskim ukrasnim okovima (npr. tab. XXV

. 6), sa~uv~n~ u l~gobardskim grobovima 7. stoljeca Italije,:tlfl a znatno ce5c~ se po]avIJuJ~ u vl.d~ lic~ bradatog muskarca ponajvise,p.a tasko,snije radenim lango~ar~s~1.m ~~cvmm. flb:,Ia.~a prve polo vice 7: stoljeca u I;wliji;:b7 gdjekad l:a PO]edl~lm tI]estemm. JezH;cima (tab. XXII, 10) limenih garnitura pojasa kasnog 6. 1 ranog 7. stoljeca u srednjem Podunavlju,3.'t8 nadalje na: zavrsetku no?e . n~za, lucn~h fibula 7. ::toljeca, PO,- Werneru sla·venske pripad~os_~ii1;~) ltd .. PnklJucu]emo I karaktenshcne barbanzirano-provincijainobizantSke bl1flllcane kop,ee .~ .: st?ljeca, i ~o 's nalazlsta navodno Karojba u lstri (tab.,X~;v;.,~), .te radionicki .Jed~a.k:. pnm.jerak s nal.azista Luni (tab .. X]CV, .5) u TQsk~ni;il!io ,(i}Jy.e ~u po svoj pril~cl den~at .prototlpa Ii U-okOVOm-1'o1 kombiniran s, .uIp-.q,sp.im koncep:om skupme kopca trpa Keszllie1y.,pecs, 0 kojoj niZe .raspravljamo. Na dalmatinskom tIu dod use nisu evidentirane kopce poput, onih Iz Istre ,i Toskar:e, n:edut,im .s [ednoobraznom bradatom obrazinom njihovih 'okova usporedlY.a je StI~Skl adevatna obrazina kojom je obiljezena neobjm;,li!':na krrija b:?~cana aplika (tab. XXV, 2) IS nalaziSta Gardun iznad Trilj;;! na rbf~ci Cetim::v.~ Fun.kclOnaln~ namjena ~ardunskog. slucajn?~ ~alazanije, j~sn~ d6~u"~iya, a~1 ~I_t pnp~da zajedno s kopcama KaroJba-LuruJ•3 istom 'barbariziran.om pro::mcIJalno~lzantsko:n radio~iC!~oIl,1. kru~ 7: stnljeca .. P{ip,?~injem9 ~ se od, hh ~:avdatJ~ obrazma razlikuJe u ohlic]u 1 stilu prikap ob.razine l'l,a .. )'patrici,

,za bJes~enJel. apl~ke (tab. XIII, 4) jz istovremene ostave, ,Biskupij.~.BnskQ:vo I ~wd . Kmna.3Io , SVlm navedenim antropomorfnim prikazima, nesumnjiV(,l je ~a-

Jednicka apo,~~ - .. ~

f) Kopce tipa Keszthely-Pecs i sr.odni -oblici eJ .

'" 1',.,;:.-/

. ~ekoli~o kop~a s. dalma,tins.kih i istarskih nalazista pripadaju skupini>ptol" vlllclJa:l'}oblz\mts~lh JednodJelnih broncanih i srebrnih kopc.a za, pojas . toIS okovlma radelllm p9pajvis.e na proboj razlicih, variranfh ukrasnih~blika . kompoQiI'anih u vis~, inacica (kruZD.o;srcolike elip·seidno trokutasto iJ tvape>

'd 'd) . ""

Z01 n? ~t .. , gdJeka~ i u v~dl,l veoma stjliz~rani Ii reducirano prikaianih.j.· dv.a:o

. odn~dlVlh z~o.morflllh motl~a. qvu za sada u Irterat'Uri bezimenu s~u;RiPfI __; .. okvlrI)-o _ dat~ran~ u 7 .. stol]eee __.. moglo bi se privremeno nazvati sJfupina" .l):eszthe1y-Pec.'::;"Jer su tako oblikovane kopcedaleko najbrojQo.ije e,idll'tinin~ na p~nonskom tIu Transda~ubtje, uz Blatno jezero i Qko gradieru:oK~sz~l'l

I, ( \

34

te u graduPeeuhu-i u njeg:Qvoj okolici. Poznata [e arheoloskt provjerena cinjen'ica da uvnijeme- prvoga a\T,arskog kaganata u kasnijem 6. i u 7. stoljecu grobna i naseobinska ostavstma sadrii, uz ostalo, brojne elemente ranobizantskog podrijet1a,ilr.r, kojim valja pr-ibrojiti takoder kopce spomenute skupine, prol<:ve\'iene veeinom od tamosnj.ih romsmztranlh .starosjedilaca s njihovlm regipnaln'im osebujnosfimaclWi'.J<'Cri'l0tmtracija tih k<opca, najizra.zitijemanifestir1),~ .u -navedenorn trari.sdal'llibijskom pbd.rucju, ukazuje vjerojatno i na tamiiShj,ulokal'nu proizvodnju U 7 .. stoljecu, :lto .nam je dalo povoda za privremenski naziv te skupine, i to prema grobljima Kesathely-Dobogo I Pees-Gyan,aros.:m Takve: su k-opce usle dakako gdjekad i u upotrebu Avara u Karpatsko] kotlini,. kako, -se to moze' slijeditt ·u ranoavarskim grobovima 7. stolje6.a;:118 Na bizarrtsko ipodrijetlo kopea, sto ih pripisujemo skuptni Keszthely-Pees" npoaorlo, je ve.cCsallapy,'3'ig, doduss sa svog gledista, dok se Werner. nije rijjma posebice bav.io.

8_matramo uputnim ukazati poriovno na spominjanu carigradsku kopcu . (tab. 'XXV, 10) i pogotovo na njeriqu bolje saeuvanu radionicku repliku (tab. XXV;, 7Y s ng,l~\st?: Keszt~ely-Dobog6,~50 usporedivu po tipoloskom konceptu ukrasa 61l::ova- sli~n_rig rriotivu lires velikorn kvalitetno radenom zlatnorn kopcom (tab. X:XV,9) uvcorna raskosnom bizantskom blagu s nalaztsta Mitilini-Kratigus na egejskom otoku Lesbos, datiranom popratnim "bizarrtsk im novcern u prvu polovicu 7. stoljeea.3:>1 l'oj zlatnoj kopci je okov raden na probo] ohlikovan poput lire, sastojecl se od veceg stitolikog dijela 1 od dva manja dijela poput badema; ona je 'po svoj priliei proizvod zlatarskih radionica u Carfgradu, kao i s rljome manje-vise sredne bizantske raskosne zlatne kopce 6. i7. stoljeca (doduse s kompaktnim okovom) takoder carigradske iIi mezda i levantske pripadn.osti, uglavnom bez sacuvanlh mjesta nalaza, npr. ona lz zbirke Sta!?atos~' Ate.n.i i n:kolik,o dragocjenih 'pri~jera~a dos~jelih u vSj:venneamerieke zbirke (USA).;.J:,l Slobodnim oponasanjem bizantskih raskosnih kopca od plemenitekovine izraai\f810 se eesee u raz'licttirn var ijarrtarna i inacicama jednosiavn1je i jeftihije broncane kopce - skupine Keszthely-Pecs - nesumrrjivo na pnovincijalnobizantskom tlu, a takoder i u panonskom Podunavljti,gdje su "one brojno sacuvane. Kao zor an primjer navodimo dvije jednake broneane kopce (tab. XXV, 8) S nalazista Pccs-Gyarvaros,~m proizvedene rustikalno-simplificiranim naCinom po prototipu kopee (tab. XXV, 9) u blagu Mttflini-Kratigos. Tu zlatnu kopcu valja pribrojitl tipu bizantskih kopca l'! okov.om poput lire, udomacenih u 6. i 7. stoljeeu u Sredozemlju - npi:. raskosno tijestena zlatna kopca navodno i~ Italije (tab. XXVI, 1) i skrQrnni.ja broncai'la kopca iz preruslamskog Egipta - brajno zastupanih u grobnoj ostaystini vizigotske Hi.spanije U vi~e tipoloskih varijanata, ilto ovdje izostavljamo, jer je vee Zeiss' opsirllo razmotrio bas taj tip kopce i njegovu rasprostranj~no.sj;.. ta,kooerizva.li Pirehejskog poluotoka.31;t, Kopel iz blaga s o.tQka Lesbos"(tab. XXV, 9) vl;oma je bliska bizantska zlatna kopca navodno s eJoka Ciprar"lMa prema adekvatnom tipolo~kom uzoru prolzvedena je brohcana kopca (tab. XXVI, 2) naden:a u 'C,1;trigradu,3',5 a srodffi su primjerci ustanovljeni ponekad u avarskim gr.obovfma 7. stoljeea,360 kako je vee istaknuo Csallany pOVOdOlU adekvatnih" slu'cajeva,357 pa ih ovdje ne treba' ponovno rekapitulirati. Me(tlltim 'valja komeh~irati dvije zanimljive broncane kopce iz razor.enih grob@v;a 7. st0ljeea s rialaz'fSta<i~is-K~assa u madarskoj Baranji,koje

35

su impcr tirane s prolllucij alnobizan tskog podruej a. To vrij edi, pogotovoza

. kopeu (tab. XXVI,. 8P'-'s sokovom konciptranim srodno anima na prethodno navedenim kopcama,:I:tn ali s dodanim prikazom lava, analogno kopci.iz Zadra (tab. XXIV, 5) i njezinim. panl.lelama;'W.o druga kopea (tab. xxvr, 9) s istog baranjskog lakaliteta;'H' i njezine tipoloske varija'!te (tab. xxvr, 11, 12) s .podunavskih ·n,alazista:II'2 ociglednp se podudsrajus pcirnjercima uz balkanskih krajeva u Gfckoj i Albatriji; ulcazujerno na nekoliko br~,Jlcauij.1·kopca s nala-

~·'zista Korint (tab. XXVI, 5,6, 7),3li:1 Koman (tab. XXVI, 3, 4) iKruje(tll.b.

XXVI, 10) . ."1w. Usprkos brojno sacuvanim adekvatnim nalazuna .11 panonskom PoclunavJju fluktuacija tih kopca bila je iskonski usmjerena od juga prema iSj.ev~ru, .. a ne obrnuto,llrJ5 [er je i njihovo radionleko ishb~iste u ranobizantskirn )proVmClJama.

s teritorij a Jug2s1avij e . §).v;i~E,'!JUiralL§m,Q;_U!£'!;lglJA :9, b~tmcanib primjeraka skupin·Ke$zthely~Pecs, .kojima valjapribrojjti---Qd ~Ftsk.i'J.i nalaza srebrnu kopeu. i srebrnu tzv. ps~iill'l _LaE-X~1n, " ,)4Z, "cfzn'ateg"knezevskog a~~-gT'db~n vs og. nalazi~ta Cadavica.J(j(; Takope& kao proizvod

I pontskih radionica »martincvskog« nakitnog stila nema·.' ne.]ilosredJiih podunavskih paralela, osirn donekle usporedive srebrne kopce .(t~b, XXVII, 3) iz avarskog .groba ranog 7. stoljeca nekropole .Cik6.:11ri CadavJ.¢.!ta tzv. pseudofibula pokazuje izvjesnu tipolosku srndnost s okovima spbJninja.nih· kopca . Pecs-Cyarvaros (tab. XXV, 8)~l;'~ kao i s onim (tab. XXVII, 4) broncane kopce iz avarskog groba 608 nekropole Gyor.1iill Od panonskih nacl?za podsjeeamo na dvije broncanekopce (tab. XXVII, 5, 6) s antickog kastrtll~a Burgenae, tj, Novih Banov.aca na. Du.navu'·,IiO tipi~.ne predstavnic,: sltut:ine46.·~Ojoj raspravljarno, a svojstven ira je vehk radijus r asprostr anjenosti. Z.fi>ilus:ll-\?redbu spominjemo dva primjerka (tab. XXVlI, 7, 8) s podunavskqg .,nalazista Linz-Zizlau (Gornja Austrija) u sklopu bajuvarske nekropole 7. stoljee\l;~71 nadalje navodimo jednu (tab. XXVII, 10) od mnogih kopca nekroFole Keszthely .. -Pobog6:172 i kao njezinu hlisku sparalelu broncanu kopcu lz,·groba. 31 (tab. XXVII, 9)u pretezno neobjavljenorn groblju 7 .. stoljee\l VeH Mlun u sjevernoj IstrL373

~qQovllu !?ot~~u 0 provincii~IlJc9.b_izantskom podpije;tlu kppca, sku pine _~_§_HZ :u 4nain~~n<2..m n~"!.~.:_.,;JFlazt"'1z rims e pr- vincije Dalmaeije, ko }rl~i.!ill' cl!;j~m2_.L.§E2· . st<lr:.§:l$.,Jhnl'l.l~a,Pld]{~zatcemo ih zajedno S odgovarajueim podunavskim ill pak italskirii.;Primje,r:cima. prvenstveno. isticemo . ovdje _ d'lije'neohjavljene broncane :kopt~ ,(tab-: 'XXVI~I 11, XXVIII, 3) iz Saione,·M bez ,podataka 0 blizem polQzaju,·i navpi:li.rno njihove paralele. (tab. XXVII, 12, XXVIII, 41 s nalazista Pees-Gyarvaros~ Cik;o it.d.;17;'i lladalje zelimo upozoriti na slucajni nalaz neobjavljene br:oncane kopce (tab. XXVIII, 1) iz Knina iJi njegove okolice,370 neposrednq usporedives tri njezine replike (tab. XXVIII, 2) u nekropoli Keszthely-Dobog6.3" Na ovim se priinjeI'cima kao i na jednom salonitanskom (tab. XXVII, 11) razabil"e itvjestan utjeeaj sredozemnih hiiantskjh kopea 7. stoljeca, pqput Rieglovog brol'icanog primjerka (tab. XXVIII, 5) iz predislamskog E~ipta?7lJ premda taj nij~ raden na proboj. U spominjanom tstarskom groblju 7. stoljeca "eli Mluniapazili

. smo iz neohjavljenog graba 713;9 broncanu ~opcu (tab. XXVIII, 6} s drugacije ltomponiranim shematiziranhn ukrasom na proboj; s njom se podudara opet jedna od kopca (tab. XXVIII, 7) u nekropoli Keszthely-Dobog6,:>''m donekle je

37

Miha:ljeVicima _"rhedti njirna 'su samo :pojedini ostrogotske prtpadnost] pripadajn vremenskom - rasponu <od oko 500. godlne - do nesto poslije 6(10. godine-."OO Pripomlnjemo da smo U riasem razmatranju Izostavtli vise primjetaka bizantskih kopea pretezno s istarskfh nalaaista, koje ni kao posebni oblici .nemaju dodira s ovdje prikazanom skupinom; a nisu zastupane U s310-

, nitanskoj tegijP01 ' -

g) Kopee tipa Sucidava i kasne fibule s povijenom nogom

3S

ukazujemo takoder na Salonu (tab. XXX, l),~IB Stobi (tab. XXX, 11)"111 i Cari- 9in (irad.(Priina Justiniana) t~h; XXX, 7).',20 Gustoea rialaza kopca tipa SUciqava istice se, napose u utvrdarna Iirnesa s njegovim priobalnim pojasom na dQ\1jem Dunavu, uklju{:ivsi :p,erdap, i to u jusiinijansko-postjustinijanskim slqje:iiif!la; to su Dunavom nizvodno slijedeca nalaztsta (vecinom tvrde): Cezava (Novae) (bib. XXX, 4),r,~1 Veliki Gradac {Tali a ta) (tab. XXX, 8),1022 Orsova (D_i.(!;rnaJ (tab. XXXI, .3),fo:!J Neg,otin-okolica (tab. XXXI, l),m Arcar (Ratiaria) (t~b, XXXI; 4);,1" Ce,Iei,.(Sucidava) (tab. XXXII,. 1.,-4J,1'2I! Sadovec-Golemanovc Kale,~:2'i Razgrad,"'!ll Piatra Frecatei"29 itd. Iz bizantskib provincija s balkanskog tla dospjela je nekelicina kopea ove skupine u Karpatsku kotlinu i uzvodno Dunavom na merovinsko podrucje.nl teopce tipa Sucidava nisu' eviderrtlrane na teritoriju Jugoslavijecsamo u kasnoanticko-ranobizantsklm urbanim naseljima, odhosno i u justinijanskirn slojevima fortifikacija dunavskog limesa,13"t jer smopreina novijim saznanjima ustanovlh kopce tog tipa takodel' u sacuvanim i ostecenim grobnim ejelinama druge polovice 6. stoljeca, po nasem miSlje'!ju llesumnjlvo romanizireno-starosjedilaeke etnicke pripadnosti,li3Z I to u [,robljima s pozriatih nalazista Kran] (tab. XXX, 6),433 Knin (tab. XXX, £'),'.9' MihilIjevici (tab. XXX, ;3)"35 i Donieko brdo (tab. XXX, 9),1;36 uglavl1Qfri' kao jedin! prilog u zenskom Hi muskom grobu, Kopca u grobu 95 (tab~'XXX, 2) nscbjavljene kninske' nekropble(1i analogna je s kopcom u grobu 2~ (t~P. X~l,! 7)potisko-gepi~s~og _ groblj;a ,Sz~ntes-NaSYh~gy,".:iIl a taj gr~b Csallany datinj u osmo desetljeee 6. stol]_('ca.t,·,g Potpuno istovremen s tim grobom je star~i .herizont najranije langobardske nekropole u Italiji, tj. Cividale-del Friuli-Porta San Giovanni Cedad Sv. Ivan, koji sadrai takve kopee U tr i groba (ta .. XXxI, 9, 10, 3), datirana u vrijeme vla~nja cara Justina II (5p5-57'B).fo"O Upozoravarno na to da bas kopee tipa Sueidava inaee nedostaju siro~ Apenim~kog poluotoka, ukljuciv§i Siciliju i Istru, premda su na tim podruejima, kako srno vidjeli, veoma j ceste razlieite kasnije bizantske kopce, tj. one 7. stoljeca. U Furlaniju su kopee tipa Sucidava - evidentlrane ondje

s ukupno pet primjeraka"H - dospjele nakon sredine 6. stoljeca, odnosno , l:ijekom drug polovice 6. stoljeca, I to najvjerojatnije preko Soce, po geografSk6m pubjkazlJ.. Salona --::- Kniri - Mazin - Kranj (lab. XXX, 1, 2, I'D, 6), kako narn to 'indieiraju navedeni n a Iazi,

·,Eponiin 118 skupinu kdpca, sto ih sada razmatramo, predstavlja nalaziste Cel~i na lije~Dj obali donjeg Dunava (u Rumunjskoj), a to je poznata anticka tvrda Sucidct a nil periferiji Dacije Tl'ajane u sklopu dunavskog limesa",t,2 koju 'roe - p . .tput utvrda na Vetdapit._ukljucivsi tvrou Orsova (Dl;erna) na lijevoj dl,lna~ kQj obali ._ ponoYUQ fortiYiciralo za vladanja cara Justina I (517-527) i I aegova nasljednika '$-ustinijana I (52~-565). Tudor ie u justiDijanskom g adevnom sIQj u Sucidave, da.titanom ranobizantskim novcem jus~ijanSko,po;;9ustil;lijanske epohe_sve do-yladanja cara Maur4cija Tibedja ~5B2~602),""J pstanovio porea -4op,ca (tab, XXXII, 1-4) tipa Sucidava;'I,4 ne'koliko _fibula S,tlOv~jeilom nogom. (tab,. XXXlil,5--,,--6)Y·5 Sliena su 'zapaz:anja uoeljiva na pozn~tom l:lalazistu Sarlovec Da :r:ijec}. Vit fpodunavska Bugarska), tj. ne- tIu DaciN RipeQl';isl" gdje.sll dsf;ia'lene ,dvIje s:usjedne tv-rde justinijanske cpohe, i to G lemano_vo KaJ,e sa ~PGW,enutitn kopcama"~6 {.su$jedno Sadovsko Kale l'; ne.kol'f.0~ula (np1'. tab,- XX','{U., 9)analognih onima na tvrdi Snci-' dava."'" PoptllCe;ne sl,l. i. tu i -t!ime'qm()b~ant¢'~i:tn no'vcem do Mauricija Tibe-

I

39

rija,"~8 tj. dckazano je da su tvrde u S.adpvcl.l, poput S;!ici,qa:ve i ostallh 10rtlfikacija na donjo-dunavskorn Iimesu; ukljucivsi Derdap, ra7:Q>[iJi Avar! sa .Slavenima oko. 600. go.dineY'~ Torn arheolosknm argumentacljom, posebice .prema rezultatu iskopavanja tvrde Sucidava, [asno je odredena kronoloska de~enEinanta ~a:kode1' za fibule s povijenom nogom, Gerieraliter [e njihov razvoj poznat unutar i izvan rimskih provincija,650ali se ovdje - kao i u nasern 4a1jllje:rq 1'a,:;matranj;u - radi sa!llo 0 najkasn*m o:b~]~u ranob~antskih fibula,s ujedno" salivenom povijenom nogom, ROjj'l su k:arakteristicne za justinijansku epohu."uJ. Udomacene su nesumnjivo srrom Ha:);~anskog:poluotoIm,~:;2 ponajviSe su od bronce i zeljeza. Po na.soj evidenbiir'Su na terltcriju Jugoslavije najbrojniji redom neobjavljeni ptimjercfftab. xxxnr, 1-8) nadeni u Saloni i njezinoj regiji, bez blizih po'd,atak9', ponekad su ukrasene oplatom od data iIi pozlacenqg srebra;"r.1 medu nelwlicb),01p_primjeraka s provincijalno-dalmatinskog antickog visinskog utvi;-o'epcig .nElselja na Debelorn brdu (kod Sarajeva) (tab. XXXIII, 10-13) 'naislo se Cna·jednu. fibulu od

srebra (tab. XXXIII, 9).454 ,>'

.'<

Fibule s povijeno.m nogom 6. stoljeca imaju cj.ak"tkol ~v6je starije prethodne obHke ali 0 njima ovdje ne raspravljamo, Ponegfll¢ se one pojavljuju i poslije 600. godine, 0 cemli ce jos biti rijeci. Patp,uno. j.e·:qazumIH.vo da su tijekom ka:;mOjustinijanskog i ppstjustinijanskog vrerz:lena::cesee zdl'u~ene na istom nalazistu £tbule s povij.enom nogom s kogcom ti:pa~ Sucidava, 8tO je uocljivo u nekoliko slucajeva takoder na jugoslaven&kdro~teri;~oriju, medu

ostalim bas u Saloni (tab. XXXIII, 1-8, XXX, I). . ~-

Statisticki iskaz, bez pretenzije na potpunost, 'Za fibul,¢'s ujedno salivenom povijenom ncgom na teritoriju Jugoslavije ianesi b~.r.elli;42 primjerka s priblizno;20 nalazista (prilog B). Ne osvrcemo se~na-svJl:kLnala;>:' pojed1nacno, vee se ogranieavarno na sumaran prtkaz s popratnhn komeniarolh. U dornaeoj literaturi .nije uocena cinjenica da se takve fibula. pdja¥,lj- iu.. bas u kasnoanticko-ranoblzantskim urbanirn aglomeracijama, i: t"p;"',n·. [nije u Saloni (tab. XXXIII,.l~S);":.5 navodimo daljnja nalazista: C?_ri9ip'~PrM:-(f,ima Justiniana) (tab. XXXIV, 12-14),~.!l6 Nis (Naissus) {tll13. ~~II, .~OJ,";'7 Kostolac [Virninactum) (tab. XXXU, 11)1.->1'1 i Slsak (;31I;cia) (b-p;;, ":~+q:,r..; 15).~G~ Medu utvrdarna na dunavskom limesu istice sena tlu Del"(J.~pa ;:t;.;'J,'d?(bez saeu vanog rimskog naziva) na polobju Boljetih-Grad'ae na Le;peni;"I'9; 'g'qje s,e u slcjn fortifikacije 6. stoljeca naslo 7 neobja:vljenih .fibtlla (t!).p. ~xxrtr, 1__.£_7).'<la Dunavom uzvodno registrirali smo netom spomenutiJi!fimiej'ak iz Kostolca (~ab. XXXII, 11), a s panonsk:og limesa potjece iedna h~bB~avljeJ1.:a fib_V'ia (tab. XXXII,. 12)' s' nalazi.sta Novi Banovci (Burgenae},AIl2,m\!'CIu~im: -J?ISU ni;tID poz.-, hate n1 iz 'oblii,njeg Singidunuma ni iz nedalekog antl&ti_g veJe·gtada_;8.trtnijn. U Stbiji, na podnlcju Dadje Ripensis, oeekiv:ali; b~ _ta~v.:i>; flbule na ixftif.kom visinskorn utvraenom naselju Gam7.ig,ad (ked Zaje'c;lr1i~ - per. analogiam Debelom brdu - no" nismo saznali da Ii su I:locime 'prilikom iskopavanja Galn2igrada. Iz tog .kraja evidentiralo se tri slutajna.,:Q.alaza: Savin' c (tab. XXXIV" 9) i Trgo;vi.9te (tab. Xx.,"{IV, 10) kad Zajecaray, te. Prugovac (tab XXXIV, 11-) 'l{od· NiSa.t,6J S gornjomezijskog Ua va}ja l'lav~ti;-wimjei~k (tab, XXXIV,S) iz starosjedilackog groba u spominjanom grpblju na Domt:kom brdu, gdje sroo uocili i kopcu tipa Sucidava (tab. XXX, 9)."rvl lsto z~:;lzanje vrijedi za vee nekoliko puta spominjano groblje Mihaljevici (tab. XXXII, 13)

;.J

'h f.' ~t

'.'

40

u dalmatinskom zaledu,1or. kao i za nekropohr Kranj (tab. x:x;xn, 14) u panonskoj Saviji.t,G6

Na temelju argumentacije iznesene u prethodnim pasusima razabirerno do sada u [ugoslavensko] literaturi uglavnom nesagledanu cinjenicu da su fibule s povijenom nogom 6. stcljeca, cesee zdruzene s kopcarna tipaSucidava, veeinom pripadale starosjedilackom romanlzlranom etnosu, kako u urbanirn aglomeracijama, tako i u grobljima sirom Jugoslavije. Medutim, treba ipak npozoriti na to da su adekvatne fibule usle takoder u german.sku upotrebu, tako npr. u zenskim grobovima Gepida 6. stoljeea, po svoj prilici kao kulturna pozajmica. Ogranieavamo se na gepidske nalaze unutar Jugoslavije, od kojih je do sada objavljen smo par zeljeznih veoma korodiranih fibula iz poznatog gepidskog groblja na Kormadinu kod sela Jakovo u Srijernu, datrranog izrnedu 535. i 567. godine."G7 Ukazujerno ovorn prilikom jos ria dva slucaja gepidske upotrebe fibula s povijenom nogorn 6. stoljeca, koje do sada nisu bile objavljene: nalaziste Kovin-gradski park u juznom Banatu, zeliezna fibula. (tab. XXXV, 7) zdruzena u grobu, uz ostalo, fragmentom gepidske broncane luene fibule (tab. XXXV, 6);~68 nalaziste Kamenovo, polofa] Meda, na rtjecl MIavi u sjevernoj Srbiji, bronc ana fibula (tab. XXXV, 2) zdruzena u grobu, uz ostaln, potisko-gepidskorn broncanom lucncrn fibulom (tab. XXXV, 1).100 Pripominjemo da u juznom Banatu inac€'" nije brojna gepidska grobna ostavstina, a zanimljiva je rijetka pojava gepidske prisutnosti cak na gornjomezijskom podrucju."70

Sva je prilika da fibule s ujedno salivenom povijenom nogom, ponajvise veeih dimenzija, traju i nakon 600. godine, sto vrijedi naroctto za ona zaklonjena podrucja gdje se starosjedilacki romanizirani etnos uspio odrkati mimo asimilacionog procesa prouzrokovanog dosljacima, npr. Langobardima u sje-

_ vernoj Italiji i Slavenima sirom Balkanskog poluotoka. Nasa zapazan]a usredotoeiti eemo na dva pcdrucja, jedno u jugoistcdnim Alpama i drugo u albansko-crnogorskfm planinskim krajevima. U alpskim predjelima pokrajine Veneto (odnosno provo Belluno) naiSlo se na nekoliko groblja, bez ikakve langobardske prisutnosti, datirana u kasnije 6. i ranije 7. stoljece, o koji:ma smo vee ranrjom pr ilikorn raspravljali.s"! pa njihove znaeajke ne ponavljamo. Medu njima se istice nalaziste Voltago, koje sadrzi, uz ostalo, vece broncane fibule (tab. XX~ 3-5) veoma vjerojatno lckalne proizvodnje.472 Iz susjedne Istre, gdje bismo Ijh mogli ocekivati, nisu nam doduse poznati adekvatni primjerci, a nisu do sada evidentirani '"Tla nedovoljno istrazenorn dalmatinskom arhipeiagu. U Albaniji I u CrnojGori. t], na jUZooj-adranskoj balkanskoj obali i njezinom planins~om zaledu, rasprostranjena je tzv. Koman-kultura.V' obiljezena staros]ediTackirn grohljima 7-8, stoljeca i njezinlse utjeeaji nasiru rniestlmicno na dalmatinskoni tlu."7r. Iz Crne Gore isticemo grablje 7. stoljeca na .nalaztstu Mijele kod Vir Pazara, odnosno objavljeni grob 4 zbog karaktedstiCh~ brcncans fibule (taj). xxxv, 1t)'175· tipoloski analogue bilo broncane (sa zeljeznom iglom) bilo zeljezne fibule 'mnogobrojne su u poznatim grobljirna Koman (~laja..e_ Da]m~r;e~ (ttW. XXXVI, 2, 3.)~76 i_ Kruje ~tab. XXXVI, 1).4' a ve -u i-e ug avnorri veeih ditnenzija (duzina im varira od 8 ern ca.k do 15 cm), s osebujnim plocastc oblikovarrim prosirenjem.duka, nesumnjivo proizvedene u lokalnim .radionicama komanskog kulturriog obiljezja. Thltoder su Iokalna proizvodnje njima bllske velike iibule - jo~ i ,s trape-

41

ZOidniIl_1 prosirenjem na nozi - (tab. XXXVI 4' . . _. ..•

gf-ObOVl~a 7. stoljeca s nalazl··t- Afi ' ), UOCene u starosJedilaekim

b salOna na otoku Krf· 0178 Z . d .• ' ,

gIO OVa na brdu Af.jona s grobll·l.m. IT ..... u. ale lllcke znacajke

k '1 k . a ... oman I KrUJ·e ne dsta·'· .

asrn . 0 alno radem Qsobiti obliel fib J ... •. pre. vl)3Ju samo

tipa Korint;178a bas te kopce 7 st 1. Ie u a s PO,vIJenom nogom,' vee i kopco jonsko-juZnojadranske ZOne 1· n.J··e ,0 J€ ab p] oveeuju, riaims, navedena nalazista

hi ... ZInog Cl kansk 1 ~ •

ar ipelaga (npr, otocic Mai san) s . ,'v. . og za. eu~ preko: clalma tinskog .

pravljali,17'J takoder u na.se~ rikaznalazlst:llla U Istn,. 0 eemusmo vee· rasmijetiti da histOrijski zaJ·amc~na p~ sktupme kopca 1ipa Ko.rint."SQ Valja prj-

d •. rrsu nost Slavena n b lk k .

po rucju rasprostranjenosti Koman-kulture .. a. a: ans om tlu, na

dokumentirana i niJ·e predmet ove ' TIl)e u dovoljnoj mjeri arheoloski

_ _ rasprave.

42

Carnunturn, Lj, Bad Deut~ch-AHel')burgYl~) QCigledno .je prema kasnorirnsko] traai~iji obli~ovan? i iJ,le.q· erana kopca .od bijele bronce (tab. VIn, 2), keja je, .prema raspoloZi-v.im podacima dosla u zemlju tek nakon 550: godlne, ;'1 pripada spomlnianJ;im va~om starosjedilaeko-romaniairanorn grobu 61 neob[avljene nekropole 6. stoljeca u ]$:ninu,r,')(l Ukazujemo jos na- nekoliko adekvatnih medltetanih kopcll S tipolQ,$ki srodnim,okovom, ali u, barbarske], tj. germansk9'l' 'm u avarsko-alavenskcj upatrebi u grobljfma na redove tijekom 6 ... i ''1. si61je&..: Nikitsch (tab. XXXVIII" ,2),,;'9.1 ,Noc;e~ Umbra .{tab.XJL,,{VIII, 5)/,l)'l Devinska Nova Ves {tab. XXXVII[, 6rm Reichenhall (tab. XXXVII, 9, 11, XXXVIlI~ 7)1!1'. itd.

Izbor [ednodjelnih i dvodjelnih mediteranih kopea 6. i 7. stoljeea kartirali smo zbog izvjesne orijentacije, ali bez ptetenzije na potpunost, OgranH!ili smo se.uglavnorn na [ugoslavenskom terrtoriju bli~i evropski prostor, medutirn na kaiti (prilQg-C) nUnno uzeli u obzir brojrre nalaze na udaljenom Pirenejskorn poluotoku i u Francuskoj od prflike >!apad-n'o od meridijana rijeka Rhone i Saone.495Za sve mediterane' kopee yrijedi provjarena spozrraja da BU one relativno malobrojno sacuvane u grpbnoj ostavstinl izrasitije kristljapizitanog sta:r:osj~,clilA:ckog rcmanizirancg etnosa za rasliku grobne ostav~tine barbarskog p:ov,r,snije krfstijaniziranog Hi nekristijaniziranog vecinorn germansltog etnos'a.' Mediterane kopce 'konstatirane .su ponekad u kasnoantiekim naseljima, , ali najveCi broj poti(,)ee iz groblja na redove. Manji se primjerci tih kOJil'~a pqjavljuju u muskim i u zenskim grobovirna, a veci sarnn u muskim gr abovlma. Mediteranim 'kopcama [e terruinus a quo sredina 6. stoljeea, cvat oko 600. godine, ali traju sveudilj kroz 7. i ponegdje cak u 8.

,stoijece. U Id.snom '6. i tijekom 7. stoljeca mediterane ~u kopee popracene pripadnirn j€':liccima pojasa ranobizantskog podrijetla (npr, tab. XLIV, 1, 2, A'LIX, 1, 2, 6,{1] ili.,pak nasuprotnirn okovirna bilo s garniturama pojasa (npr. tab. XLiII, XLvi) btlo bez njjh (npr, tab. XLVII, 1-5, 7 XLVIII, 1). KoHkogod su kopce s garniturama 'poznate iz mnogih germanskih grobova 7. i djelomlcno 8. stoljeca Sil'om Kvrope, riaroeito u merovinskcm krugu - gdje se u loka~nilpradioirica.i-na u,vriJeZilo i bponasanje osnovnlh oblika mediteranih .kopea, \mcirL~iciranih u izgleq,u,. dlmenzijama i pcgotovo s obztrom 'na njihov ukraspremt prostorna i vreme:(1ski razIiCitorn sHlskom shvaeanju - raza-hire se po; sll\Tl'Cmenitn arhe.qlosjUm, saznanjima da su mediterane kopoe kao iskonsk'i starosjedilacko, tj. kasnojqs_tinijansko i P(lstjustin:ijansko ranobizantsko_'proviril ~jaJno kulturno dohto $redo:/;emlja uslemjestimicno vee u kasnom 6. i 'napos{tijekom 7. stdlje~~ u sr.i:u' germapsku upotrebu.'·'lG Ta je spoznaja npr. J~ho -tridljiva u grobnoj o~tl!>};~H~i Langobarda. sjeverne !talije, koji su U 7. stolje~u popdmiIi od tamosnj_ep r~lll\anhdranog Ziteljstva broncaHe lwpce s prip'~,dl!jJmgarnitJ,rrama tzv. tipa Ke~fl~.el,y-:Dobogo {tab. XLI1I), kako, je to Bona',dokilzao obilnom doktlm_eq:t:~i~ij.pm.-\n7 Shena za,paZanja mogu se sli-jediti kod *Ala(ana i Bajuvara itd., ~a'ko S9 rtJ."diterane kopce ,stizale do njih i tran~a;lRilli~. k0t!. t;;l~tjma.T~J,ve slf, ~?~e. _do~rle posliJe 550. gOdine. mazda kao pb]en.ll Flak I.~podom s Plo:ymclJ.alnQ:b;p:antskog tla, poput onih tipa Sucidava, d,o jlot!$k}.li Gepida.'<9a

Prerr a nasoj done)depotpunoj evidenciji brQjimo \l Jugoslavijiukupno 37 primjrraJ.s,:a me~j,j;e~an1h kopca s 12 nalaz-LSta. i to l,1 brojcaIiom omjeru priblizno 2:1, tj. 24 jedpodje1na i 13 dvodjelnih primjeraka.

43

Isprva cerno razmotriti [ednodjelne kopce -r-r-; radene 5U poriajv ise od hronee iIi bijele bronce, ponekad od srebra - od kojih se 51;\ salonitanskog tla sacuvao sarno jedan neobjavljeni jednostavan Jlrimjer~ (tab. XXXIX, 11l)\,fJ bez pnprabnih podataka, tipoloski usporediv s rieobjavljenom o's-leeenorn kopeom (tab. X-XXIX, 11) vjerojatno iz unisterrog gepidsko~ groba s nalazlstn Nevi Banovci!iOO' i s jednom objavljenorn l<;opcom (tab. xxxrx, 6) u langobardskorn grebu nekropole Kranj:::iOI Vi'llja p:j-iptyner:rl.ltl oIt 5U predltalski Langobardi napanonskom podrueju same iznimne pan~.gdje - rrpr. oko: Neziderskog [ezera - koristil! mec;literane kopce, jer su ih za:pravQ 'poceli upotrebljavati 1I drugoj polovici 6. stoljeca nil Jadl'ilns'kom m!>~ bliskom [ugoistoeno-predalpskom tlu, gdje :su poprimili meQ~~eratle. Kcpee od. tamosnjlh rornaniztranih starosjedilaca. Sva je prilika da su ,!:1krajevitna izrnedu gornjeg toka rijeke Save i rijeke Piave djelovale radtoniee .m.edi~raT)ih kopca, 'sto se reflektira u nekropoli Kranj, koja sadrzi uostalom najveel:'ljroj takvih kopea na. ter~toriju Jugosla,:ije. One, .su nedovoljno pozra_~e i "s~.~~ dijel~m rasuto objavljene, pa riavodimo ovdje sumarno sve namp9~~a~e ~eqnodlelne pnmjerke nekropole Kranj,!i02 i to na tabli XXXIX; 5fil'J_l 7:~~2:;W;; 6;6fl1i 1;r,~1 R;":~~ 3;iiO!J 8 ;510 4.5U U budueo] publikaciji kompletnog fun.nl.lsa.i:f¢rtropole Kranj bit CP. prilika za irrterpretaciju tih kopca u oJ~y:iru. ,l'eyldir~hl:h ,,~:r.ohnih cjelina, lit ovdje smo namjeraval! ukazat; nai njlhovo L1 Ift$ta~1i~~Ih-'ezap'a:zeno postojanje .. Osam od navedenih pr'imjeraka mogu se' sv:rslia:ti'lll cl!tirl tip?loske varijante s nizom paralela sirom Evrope registrtranih ,'U JFip~e~Q-novoj raspravi,51~ Iako bas ovi prirnjerci njemu nisu bilt poznati. Fingertin je posvetio paznju samo (devetom) objavlj.enom primjerku s ])ask()~niln" okovem na proboj (tab. XXXIX, 3) injegovim analogijam.a,.5I~ a tak?'t"sb oS,e.,oblid, okova razvili od kopca poput one (tab, VIII, 2) u vee cesee'n<)-ved.$Gfn znacajnolTl grobu 61 neobjavljene nekropole 1.1 Kninu.r,l'< Mimo~reQ_:-p'tcl1!lp.iPirlTemo da Qblie[e tih okova kopea (tab. XXXIX, 3, XLII, 1-3, 5).l?();'dJlJ:eca,~na t~apiciju ukrasavanja noge .kasnorimskih 'f-fibula s lu~oYJ,ca:ma~w_ tab. IV, ~). Na [ugoslavanskom teritoriju pripadaju 6. &toljecu,. v:I,~~, n, 'Or, ••. ~ ,sf.~ smn :ip prikupili,i to tipiiian prlrnjerak (tab. XL, 4.) u . spom~:nt' 'i;n,~ep~a;s,~Omjfjll:Toblj\l Kormadin kod Jakov:a/'iTi te slucajnt nalazi miriijatut:, ~qJ'!.c<t, (~4hk~fu:nalno koristenih za OI;lUCu) s kasno~r:tic!dh nal~zista c Sii)~~!,( . ,I~ .,tt§lll,:f %,~: 5~ 6)"w j Debelo btdo (tab. XL, 11).··11 Nekrqpola6 .. stolJeca u l<'f\,~t s.~di~Zl, pored nav.edene kopee '(tab. VIII, 2) takoder dva FflinijatUq'l.!\"~J!ika:;1S i vetu kopl!U5.l9 s posto]eqom analogijom (tab. XXXIX, 1) u :ti~~. '" ·'.f-Krani.,;·~ll ali'

je-njihoV'a objava rezervirana za buducu pub}}.kaciju lil inske , poM. Valja

ipak hagiasiti .s obzirom nn nekropolu Krarfj, "cla u K!tintl· -' ov~j nekro-

po~~, istovre~~I\oj- s o~om u K:an).~,. nema ~~.c~.7ite.,,~t:j~~tn!~s;t~ lLari~9bard'1' kO]l uopte nISll -\\ladall u prOVille!J! Dalm1,l;CIJ1;'-' Kon~JIl9:s:<il ,O-~VrCe@10 nil posljednja. dV~D,ala)?;a iz Jugosl-avije. UKninu je ve~. o,da:v'h~;sJ:uc?-jn~;hadena, po svoj priltci na terenu nekropole, .neo;j)javljena k01?ca' (tJilb,. ~r:.; 8),,,22, ka:rakteristiel'lO mediterane forme; I.Isprkos o,dlomlj.enom 6ko1Jut:sp(ft'ecl"iva je:dodlisC kao tipoloski bas1;ardirana· varijanta s dVij!'l kopce tl nelhol?~n KrtI'!'!j (tab. XXXIX, 3, 5), a tu kninskl.l kopcu da1;inunQ u poodmaklo 6, .$toljece iIi oko ~OO. godine. Isto datiranje vrijedi, po 'n:;Isem milHjenju, zamasivnu mediteranu kopcu (tab. XL, 7) 5 nalazista Kasic-GJavcmak (u zaledu Zadni), pri objavi netoeno datiranu i pogre!ino atFibuiranu ostrogotskom grobu' zlatara,

lilo valja ispraviti.:'2.1 Taj kasicki nalaz- (tab. XL; 7) iz starosjedtlaekog groba ne maze bas po oblikovanju kopce biti nika ko sta riji od za vrsetka 6.' stolj eca, tipoloski je usporediv npr. ,~ neobjavljenom kopcom (tab. XL, !l) u franackoj nekropoli Breny (Dep, Aisne, sjev. F'rancuska) i s malocas objavljenim primjerkom (tab. XXXIX, 7) iz nekropole Kran] .r,~" Mjestimicno postpje realno dokazani grobovi zlatara, datirani oko 600. godine, tako npr. u furlanijskom gradu Cedadu, tj. s nalazista Ciyidale-Gruppignano, koji navodimo zbog .kopce (tab. XL, 12) u tom z]atarskom grobu,,,2i; tipo]oski bli.ske primj.erku (tab. XL, 10) s nalazista Fenekpus?ta kod Keszthelya,G26 tj. iz regije poznate po brojnim kopcama i garniturama tzv. tipa Keszthely-Dobog6 (tab. XLIII).521

Razmotrivsi jednodje1l1e mediterane kopee u ,Jugoslaviji zelimo jos uka-

xati na omeden izbor adekvatnih i srodnih primjeraka u inozemnim zbirkama

da barem donekle predocimo variranost obli:kovanja tih kopca. U larrgobardskim grobliima Italije saeuvao se izvjestan broj, medu njima je najveca kopca

s toskanskog nalazista Chiusi-Portonaccio (tab. XLI, 5).52:8 U cescespominja-

nim nekropolama Castel Trosino i Nocera Umbranailazimo, kako na rijetke primjerke na proboj ukrasene zoomorfnim motivom (tab. XLI, 4, .3),52!1 tako

i na one ceste s reb rom po sredini puno lijevanog okova (tab. XLIX, 6, XLI,

2),530 a pridruzujemo 1m i primjerak s emilijskog nalazista Montecchio (tab. XLI, 6).53l Generaliter su u Evropi statisticki najbrojnije mediterane kopce varijante s rebrom na okovu, jer [e Fingerlin evidentirao cak 85 primjeraka,5n kojima valja dodati 8 Fingerlinu nepoznatih s jugoslavenskog' teritorija;532a odatle, tj. s predalpskog tlaoko gornjeg toka rijeke Save doprle su mozda kopce te varijante i u gepidsko Potisje (tab. XL, 1):')33 S prostranog areala merovinskog kruga sjeverno od Alpa spominjemo zbog njihova oblicja nekolicinu kopca, ustanovlienih u grobljima na redove kasnog 6. 1 7. stoljaca. U alamanskim grobljima isticu se iz Italije importirani nalazl Weingarten (Wtirttemberg) (tab. XLI. 1)53'. i Btilach (Kt. Aargau, Svicarska) (tab. XLII, 5)53.'; pouzdano datirani oko 600. godine; pored nalaza (tab. XLU, 3) u burgundskom groblju Charnay [Dep. Sa6ne-et-lroire),·lG navodimo medu mnogobrojnim fra.t:Iackim grobljima samo nalaze KOln-St. Severin (tab. XLI, 7),!.i37 Maastricht (Limburg, Holandija) (tab. XLII, l)"~lil i dvije zanimljive kopce (tab. XLII, 2,r':lfl I XLII, 4)5393 S nepoznatih nalazista izmed.u rijeka Marne i Aisne u sjevernoj '.1 Francuskoj, koje FingerIln nije uzeo U obzir, Koriacno upozoravamo na u Iiteraturl nedovoljno vrednovanu izuzetno vazmt mediteranu kopcu (tab. XLII,

6) s antickog i ranobizantskog nalazista Dafne-Harbie kod Antiohije u Siriji, nadenu iskopa.vanjem u sloju 6. stoljeca,5'oO nesumnjivo proizvedenu u ranobizantskoj radionici prostorno veoma daleko od germanskih groblja u Evropi.

Y, • nascm ~ 'n'em .razmatran·u ris\lIpa~no dvodjelnim. ~te~,ulJ, __ II\....l;\$'-

cama. a razhku ° )e nOl og, ronulO. . . SKOg .Bl'Jm~erk---;;"~ab,

X~IX, :0)- .~uvaose lZ. ~ one ~eoma ~a Jl 1_a~~dv?qje1o ;Q:~,ee

s ,rJ£a%um.,J.£zl~Jn:n.1I'r'XEl ; r,"'2),,~asluzuJe pornnjrvu mterpr:etaCl]U, all ce ta slijediti kasnije u kontekstu. Prethodno valja ohjasniti pojavu dvod.jelJiih kopca cesce popracenih garnjturama i osvrnuti se na odgovarajuCe

nalaze. s teritorija Jugosluvije. -

. 'Podsjetimo Ii se na kopee s garniturama tzv. tipa Keszthely-Dobog6 (tab.

~lII), proizvedene na panonskom. tlu ad tamosnjeg romaniairaneg zjteljstva5t,1 1 arial_ognih pojava u siroj g.ermanskoj upotrebi uglavnom tijekoIl} _7. stoljeca,

45

46

(tab. XLVI. 6) s c()koVQi~ (tab. ''1tLV, 3) spcrnenutog groba na Rifniku. Sarna kopc<l '(tab: XLVI, 7) trppj'o:1lki je 'veoma bliska kop-(':i (tab." XLVIII, 1) iz neobjavlj enog vje)-ojatno lango:bardskog ,gToha' 180 nekropoleCed ad-Sv . Ivan: !~~I Te dyije'radjonitki [ednake knEee dospjele su istovremeno u Iangobardsku upotreotl zav.r~etk m 6,.stoljeca, I to nesumnjlvo- bas u ·ovom romaniziranom preClalgsk;<:>m podllUcju nadomak jadranskoj obali, kada je pod vrhovnistvom lan.~~t'~ vojV'odsiv~ u b~!.h·~al1iji, sa sjedlstetn u Cedadu, tj. tada Forum

~~, i ~ b\o I k;;isi1el Carrrlum.,

Nadalje sma ramo da [e za nase izlaganja veotna vazan tip vece mediterane tdvodjeln k.epee, trQ,uglaslog okova, ovalne Ili pravokutne predice, s na1;la:genltn masi nim trnom i trapezoidno prosiren om bazom trna,f>llJ, gusto u]QraSyri~, ~as+tO:ltje:ltil:n ornamentom 'koncerrtrtenlh k'r'uziaa, t~' nekropole Kranj oio 'je' do sada p.;>inat samo [edan pr lrnjerak kopee (tab. XLVII, 1) tog Obilje~ja,?-zd)~ ienes'ifin'lskci'm 'T-fibulom s luko:,icama in sit~ na lijevoj kljucl_10j kosti, .'~ .. more- l'om~no. - '\:1 muskorn ~~o~t.t.';m ~~oucavajuci i1e~ro~olu Kranj ustanov,:)'i. SJn0 da njezm fundus sadrzt JOS dVLlE' takve neobjavljene kopee, bilo .s e'valnom (tab: XLVI'I, 2),:·,1 bilo s pravokutnom predicom (tab. XLVII, 3)!,lil P Sv0j' prihei kao i edlni nalazi u tim poblrze nedeterminiranim grobovima, S p(j~~jednlJ.m. primjerkom se tipoloski podudara dugom upotreborn istrosena kopea (tab; XL VlI, -1), pouzdano i:skopavanjem eviderrtirana kao jedini nalaz & rnuskom. grobu sporninjanog groblja 6. stcljeea na Rifniku,f.o:, istovremenog i )nace pe svojem obiljezju dijelom usporedlvog s prostorno !"\edaI€;~pm Ilels;(wpolom Kranj .. Navedene grobove' ne smatramo nuzno langobardskirna '!I,eo ei prema popratnim-lndicijama rrtogli biti barbarlztrano-starosjedilacki, i!ako njihova deflnitivna atribucija nije jos konacrfo odrediva. Valja istaknuti ri' pricpeerte cetiri kcpee (tab. XLVII, 1--4) potjecu, po nssem mifilj enju, iz' arp.osnjih radionica na-predalpskom tlu, iz koji h Eli prolzaste kako neukta}len: dvodjelne kopca s gatniturom (tab. XLVI, 6--13) i bez garniture (tab. XL~ II, 1), tako i mnegobrojne jednodjelne rnediterane kopce (tab. XXXIX, It-9), npadljivo eeste u nekropoli Kranj. Paralele tipu dvodjelnih kOpea.u~.asertih' K,oncentric-nin'"i"kruzicima (tab. XLVII, 1-4) nismo dod use nasli u <7~"dadu nl u sjevernoj Ita;liji, 'vee ponegdje u merovlnskorn krugu 6. i 7. stolBeca. Pozn:at nam je pojecran primjerak iz franacke nekropole Sthwai'zeindorf (porajnje) (tali XLVII, 7YilG i iz alamanske franackim element' 'II utjecane nekropoleHaqiingen (Wurt1err.berg) (tab. XLVII, 51;·~m po

Ch'SU to pr.oizvodi radio"pica negdje na merovinskom tIu, sto vrijedi i za' _Rle S1{~nu kopclJ. u'ir<l'Mekoj nel{ro.poli Trivieres {provo Hain:;lut, Belgija~.5ll8 a,laa imati U 'fidu, s. ooz1om na nail;u pretpostavku, provjereno 'saznanjeo;.ost-ojiinj,U radionic .. je\4ibdjelnib, 'lJ,j;editeranihkopca ria merovinskom podruc , n.~fatito u qaIiji gdje~e ilzrawvalo i upotrebljavalo kopceeesto ukras-e Ie kop.c€ptricnim !rruziCimflln:pr. tab: XLII, 4, XLVII, 6,),559 ali ta 'skupina, ' F~lnQ' iastupana u Fnlfl~U~k(Jj, ulazi samo periferno u okvii: nasth

.:.->~. """. '_ • -

razma a'l;l-la.

K~'1ac'no objavlj,ujemo najavlj!:!i1i vaz.ll.ll nalaz izvrsno sacuvane dvodjelne medit 'lO~e k~Pc1:e (tab. XLIV, 1) s;pripadnim jeZ1ccetn (la:b. XLIV, 2) i7. SalQne, kojl piaZe - :ta razliku od -veCine SPQfuihjanih salanitanskfh nalaza ranobizaT '>·kih. kopca - toenije ubicirafi .k}'lo~'ur,p • .mi ry-aseobinski nalaz (na evidentirar j 'katastarskoj <"esHci), 1 to inter muras priblifu-to u sredini isto'cnog dij,ela

47

grada (prilog A), zahvai'jujuci Bulieevo] skrbi, tj, njegovoj kronici kovinskih prinova AMSY'o Kopca i jezlcac (Sto ih reprodueiramo u nar avnoj velicint fotografijom i e rtezom~ 'Sli ad kva-l i tetnog srebra s ukraso m II Ii eUrane bordure trokutlea.cantropomorfna obrazina gravirana [e na stitollkoj bazi trna predice, j'ezicae je na prednjo] strani osebujno ornamentirangraviranim stepenicesto i polukruzno eblikovantm motivima po tradlciji oponasanja kloazoniranih ceIija; 'monogram graviran na sredini jezicca ni'zrij~sio je Bulie kao lme LUCIUS,57l ali nama [e vjerojatni]e rasrjesenje imenom LTCINIUS.

Zelimo odrnah istaknuti da-ovaj salonitanski nalaz smatramo ranobizantskom tvorevinom oko 600. godine, iako za tip kop~e s trouglastim okovom i ?ititolikom bazorn trim predice raspolazemo nizom para lela avidentiranih u grobovima na redove germanske pripadnosti kashbg: 6. stoljeca i pogotovo prve polovice 7. stoljeca. Kopea, s pr'llicno rijetkim ornamentalnim konceptom ukrasavanj'a (tab. XLIV,. 1) bez neposrednih analogija, podudara s~ po svom osnovnom tipolnskorn obHeju s malo prije ohjavljenorn veltkom 1 neukrasenorn kopcom od bijele bronce u nekropoli Kranj, i to ria~ose> s njezinim nasuprot.nirn okovom (tab. XLVI, 7, 6),',;2 kao i s njenom radionickom pcsestrimom u nekropoli Cedad-Sv. Ivan (tab. XLVIII, 1);~1,1 ta ne~J:opgl~ sadrsi, uz vise sltcnih pretezno neobjavIjenih skromnih primjeraka, jos i maniu kopeu (tab. XLV, 6),"1, usporedivu po svom obliku sasalonitariskom. lzvjesne paralele slijedimo u langobardskirn grobljima prve polovice 7. stoljeea, kako u sjevernoj Italiji, npr. Fornovo-San Giovanni,ii75 tako u s~ednj'pj' Italiji, npr, Nocera Umbra, posebice u grohu 73 (tab. XLIX, 1-'3),,,>0 ,znacajnom zbog tiplcne kopee sa stilskl zanimljivim ukrasom, sto se donekle priBl1,~av,p onome na kopei iz Salone. U opseznom fundusu merovinskog kruga nait~ilno ponegdje na manje ill vise rnoguce usporcdbe. Konsultlrarno Ii u ktonolos~qJtl vidu glavno Bchnerovo djelo 0 franaeko] ostavsfini na podrueju oko gi::ada Triera, 'zapazamo dodirse nedostatak paralela za kopee 6. i 7. stoljeca,5J'1 ali u .srednjern Porajnju ipak postoje nekoliko analogija, uglavnorn za osnovni tip,57B dok je kopca iz franackog grohlja Orsoy~'\1 dcista usporeqJv.a -\'0 llave:genom lj:qpcom (tab. XLIX, 1) Nocera Umbra, grob 73. Ukazuj-emo p.a,',dvcapdmj€!l"a ji franackih groblja, i to na kopeu kasnog 6. stoljeca s porajrils~og nala~iSJ~ Eick (tab. XLVIII. 5)580 i na kopcu 7. stoljeca s nalaiista, Lutlommel (tab. XLVIII, 61'S I u Belgiji, zanimljive radi variranog prikaz.a antropoIDor~ne obra,z~e. Qd brojnih donekle usporedivih _primjera i'l. alarnanskih &J:9b1ja582 ul?qz'()r'}~.~in,o na ki(!enu kopcu (tab.; X LV1TI , 8) ran\lg 7~ stoljeca s nalazista GUi;l,d\,!lf~p.~en, kod UIma na Dunavu" .... q:j zbog stilskih utjecaja iz langob:wdsk- ItaUfe;;'4\< Ii aLainanskog grdp~ ratnika s jufno-virtembedkog nalaz~sta SC,lfwe.nninger;t na gptnjem Neckaru;>35 isti'celno raskosnu kopcu (tab. XLVIII, 71 7'. 'sto!je'c'a, IiJ naglasenom bradatom antropoinorfnom, obrazinom i o,rna'mentom p~e:te:tUc'e U viau tzv, stila II, tj. dekorom svojstverum mnbgim, italskfm kI;il1t<VUna 04 zlatnog lima;~ taj dragocjeni nalaz potjece iz langobardske Italije, nastao je ~l vrijeme cvata sjevernoitaIskog ziatarstv<! 1. stqljeca, podreoenog ukusu langobatdskog vladajuceg sloja, an kopca je oblikovana po tradiciji uzota Da mediterane kopee adek:vatne on oj iz Salone. Antropomotfne obraZ'ine, cesto s bradtlm, omiljeni su motivi na luizevima od zlatnog lima proizv:edenim za lango- bard~ku upotrebu u sjevernoj Italiji/lIIi medutim ne smije ih se smatrati iskljucivo langobardskom o50bitoSti 7. stoljeca, jer se one pOj,wljuju kao apotro-

pejs.kj: simboli na kopcama, fibulama i jeziccima daleko izvan italsko-Iangobardskog djelokruga . .58S Upozoravamo u tom smislu iznimno na nalaz iz vizigatske HilSpanjje, i to na ranebizantski utjecanu veliku begato ukrasenu jednoqjelnu mediteranu kopcu7. stoljeta. (tab. L, 1). s ~ala;ma Bstahles {provo Guadalajara, na,go_rgj.~. tolru rij.eke Tiljo),5S9 .zbog naglasene antropomorfna obrazine na izrazito stitolikoj bazi trna, N.apqmhijemo da sma mace'- ostavlli po stranj mnogobrojns klJIpfe mediteta:nefoime, saenvane uopseinojgrobnoj ostavstini Vizigota, proizvedene na PireBej§,~m poluotoku takoder na osnovu direktn,e ill mdirektne ranohizantske pobtide;59D Dok su antropomorfne ehrazine na kopci Schwenningen (tab. XLVIrr, 1) f pogotovo na ko:pci Estable~ {taq. L. 1) briZljivo izradene - za razliku od adekvatnog veoma pojednostavljenog prikaza na spomenutom merevtnskom primjeru (tab. XLVill, 5)5!l[ - antropomorfna je obrazina na basi trna salenitanske kopce (tab. XLIV, 1-) linearno simplificirana, ali ie svim ciJ;iranim 'obrazinama simbclidka namjena pod[ednaka.

- ~-

St. I, Nocera Umbra,grob 27.

- .;..~. "'" ~'" : .. -

Veoma j_e z.n aeaj an srebmi jezicac (tab. XLIV, 2) tog salonitanskog aalaza, _prvenstveno zbog svoje' ornamentike, ali. i zbog monograma, Njegovi-sitepenicasto i polukruzno gravirani .ukrasni motivi opnnasaju kloazontrane cellje, svojstvene , tzv. polihromiji seobe naroda i predstavljaju ueposredan=uzer za jzradbu odgovarajuCih ukras.;m'h qblika na gamiturama od ieljez-ii. tauSiranjh srebrorn tijekom .7. stolje&i.592 UoaIjlvi su vee u laagobardsko] Ualiji i pogotovo u merovinsko.m kru·gu, gdje Su ka.sbiie doista cesti i razlii':ito primje.n.jeni, Abergovom zaslugGIROeterminirana je stilsk.a analiza srebrom tau.sixanih iZ1:adeVina uostavsBni 'ti.i1skih Langobarda, a menu njima se susre6e i opona.sanje kI6.azoniranja (sl~11.p-rema nedovoljnoobjavljenim tauSiranim jeziccima, npr. J mu~kiom"grQ,b~ 27nekropole -Nocera Umbra.~% U merovinskom podntcju nailazimo u fwi.gttsu. 7. stolje6a na viSe adekvatnih analogi:ja za oponaSanje kloazoniianja teiin-IkOID tauSiranja, sto J""aZabiremo npr.na. jednom alamanskQm. nalazu u sjefernoj Svicarskoi'>ll~ i 6esce u franackomPor-ajniu (sL2).Y.l-;:

~"

~

1.~1:

-

:~

I

1 i

,

49

-}" .

. ,

Me ula.zeCi u tumaeenje tih me.roVin§kih nalaza, zelimo ipak naglasiti da su stilski prethodnici, odnosno uzori ovim t.;;tusira11-im Izradevmarna bili ukrasni ablici. bas poput gravirancg jezii'ica iz $'Gllone};G!J.- Njegov razrijesen monogram (tab. XLIV, 2) predstavlje nota bene kalf,norimsko ime LICINruS i dokazuje ranobisantsku prlpadrrost ovog srebrneg salonitanskog nalaza. Postojeee paralele uoilliiye au same u Italiji, i to u langobardsklm grobGlvima 7, stoljeta, u imjinia su mediterane j~dnodjelne kop~e ill pak b-izfU1iSke kopc_e (bilo s U-okovom. bilo v.ariranog tipa Keszthely-Pecs) popraeene ieziccima od Vise iIi manje ukrasenog srebrnog lima snabdjeveriim s menogramima, .nesumnjivo italsko-rancbizantske proizvodnje. S obzirom na pojavu monograma navodi.mo sliiedece primjere: Castel Trosino, langobardska nekropala, spominjani muSki grob T (tab, xLIX, 6, 7)097 i muski grob 126 {tab. XLIX, 4, ·5),008 Offanengo, Iangobardsko groblje, spominjani muski grab 1 _(tab. XLIX, B,9)WlI i Cedad,. razoreni vjerojatno langobardski grob (tab, :l!QJX, 11) •. 600

Prema ovim podacima, kao i po vecmi prethodnih, .razabiremo da su se ranobizantske kopce i jezicci sacuvali od propasti U grobovima italskih Lan.gobarda., odnosna _ mutatis mutandis izvan Hallje mies'-,jmicno u germanskim grobljima merovinskog huge i dakako uetnieki sl-ozenoj barbariziranoj grobnojostavstini Podunavlja -pod dominacijom Avara, protkanoj za prvoga avarskog kaganata brojnim ranobizantsk-imeJementima. Treba takoder imati u vidu tadasnj! -grobni fundus rornaniziranih starosjedilaea, izlozenili barbarizaciji na provincijalnom tlu, iako izn:zitij,i stupanj njihova dugotrajnije kristijanizacije nije pogodovao poganskoj tradici]! stavljanja priloga u grobove. Salonitanski nalaz kopce s pripadnirn jeziccem (tab. XLIV, 1, 2), koji nas II ovorn kentekstu prvenstveno zanima, ne_,bi se rnogao, s obzirnrn na histonisku situacija na dalmatinskom podruCju, dovesti u vezu s bilokakvom upotrebom Langobarda.Tai nalaz nije nllino morae bili proizveden u italsko-ranobizantskoj radlonici unutar langobardskog teritorija oa Apeninskorn poluotoku, odnosno - moguee. je da potjece negdje izvan langobardske Italije, ali se aa sada ne moze ubicirati njegovu ranobizantsku radiontcu, Naporai-

n.jemo da sUe tr~~}a4,~m:~kj~?fG:1fmi~,~~!\~,ki 0?Ros_i $!;.~~, S.~lo~e"s ~is~~.I?J:?kog _ t~sPe.k~~t,-~?~t;lJ1.Vljt post~l ~~J.'lQ ,6:gD..~go1tiW'e:' ~Il __ , " .~-R}~ij ~bilt; z,Q'og presudnih. :eromJena his(onJskog zbivanja na dalmatl.l1skoJol!_ah, u 7. stoiiecu prflicno ~Otadicni,60l Ostaje otvoreno pLtarije odakle i- pod kakvirn je okolnostima dospjela kopea i j,ezicac. (tab, XLIV, 1,2) u Salonu, gdje nismo za nju, kao ni na prcstranom podrucju dalmatinske provincije, ustaaovili odgovarajuce paralele, Taj rijedak urbanrnalaz valja datirati oko 600. go dine ili u rano 7. stoljece, a terminus post quem non je 61-t godine, ti, datum razaranja Salone u smislu ,kasnoan'iicke velegradske cj-e1ine,

Pri zavrsetku naSeg raspravljanja-smatramn umjesnim qs.vr-nuti se ukratko na jedinstveni primjerak n-eobjavljene zlatn.e kopce (rep'roducirane u naravDOj velicini fotog:r;a:fj_jom i crtezom, tab. L, 2) naialost ~ nepoznatognalazillta negdje 11 srednjoj Dalrnaciji,00"2 odnosno m,oida u salonltanskuj regiii. KopEa je dvodjeina, sira od masivnog zlatnog lima, - na okovu je unutar i.skuc.anog rubnog niza tije.:Steni ukras nejasnog sll.driaja, na poiedim uedostaje glatka ploc~ea; p~edi.ca je lake d~ormir~na i ~i~elo~ ~tkinutaod okova, ~ ,un, nae~o maslvan,le lznutra. .supall'. OvaJ OSOblt-I pnm]erak, nema po naSE!7Il znanJu, ill bliiih nt daljih an a loglj a, okav mu je oblikovall. grosso trlOdo slicno uzoru

50

na _hj_.zantski tip kopee §; ukovom o~is;;l S10Y11 U, pa bi'·s obzirom na tu okolHost bile donekle moguce pri]Y]izitj ovdje objavljeni nalaz toj opsezno] i tipo!f;JskL·slozenQj 'skupini- 7. stt;>ljeca.Gt);\ Tehnlcka .izradba ove kopee 00 masivnog z.la,hJ1:ag llma je ,o,cl prilike s,icna ono]. zlatnih brukteata 6. stoljeta;{;o'c sadreajno i<,lgonetan sttlski nezgrapan tijesteni ukras okova .podsjeca. na izgled aversa . zi~fuog ttJensa, (tab. L, 3), odnosnn-anonimne mozda langebardsks patvorine

ranobl,2;;:'H)ctskog novca barbarskog-kova kasnog 6. stoljeea, nadenog u sjeverno] Italiji}',Q5 ',Stjece se dojam cia je zlatni okov kopee .zlatar ukrasavao slobodno po reminiscenciji bas na takav zlatnik barbarskog kova. Ta pretpostavka ima svoje o:pra:vdanje, jer se medu neobjavljenim relativno brojnim nalazima novca barbarskog 'kava na dalmatinskom tlu uocHo i nekoliko neidentlficiranih triensa.()OI; U· drugoj polovici 6. stoljeca i u ranijem 7. st(lljecu pojavIjfvale sa se patvorine ranobizantskih zlatnika barbarskog kova, odnosno patvorlne proizvedena od prcvihcijalnih ili ambulantnih zlatara-monetara za barbarskog narucitclja;r.ni tada [e u jugotstocnoj Evropi veoma pojaean optjecal zlatQ.og novea tedovitog bizantskog kova, intenziviran avarskom ekspanzijom i j~gn;oin Avara za izradevinama od plernenite kovine.llfl8 Ogrameavarno se na to Ba upozorimo na nalaze vaga zlatara s monetamom namjenom, justinl:janskog i postjustillijanskog vremena,'",J kao i na pojavu pretezno neobjavIjeriih kasnoantiekih i' ranobizantsklh utega, tj. exagia, uz- ostalo, ball u Saloni-ulO Sve te okolnosti valja imati u vidu prj vrednovanju zlatne kopce s nepoznatog dalmatinskog nalazista. 'raj izuzetan nalaz {tab. L, 2) predstavlja raI;loliizantskl veoma provincijalan zlatarski proizvod, s izriclFm stllskim obilje~Jem barbarizacije, a datiramo ga oko 600. godine ili u rano 7. stoljece.

\ .

Naken ;.nterp,retacije predocenog arheoloskog fundusa, valja, pozivajuci se i ria nase uvodne opservacije, zakl,juc.110 konstatirati slijedece:

,Salona le kao urbano-upravni j radionicki centar tijekom 6. stoljeca i dcnekle u p.Jeetku. 7. stoljeea, s obzirom na kategoriju spornenika umjetniekog o,al'ta od kovine starokrscanskog i rancbizantskcg obiljezja, hila neposredno pov'ezann ne same sa svojirn bliiim zaledem, vee i izvan dalmatinsko-provificijahC'og teritorija s preostalim balkanskim arealom Istocnorimskih provincUa, a .takoder u znatnoj -rnjeri s predarpskim i s ju:Zuopanonskim prestorom, ,Ujustinijansko-postjustinijansko vrijeme imala je Salona barem izvjestan dodlns Pontom i ponovno sistocnim Sredozemljern do oko 600. godine, Neposredne nakon 614. godine vjerojatno niJe, pobpuno zamro zivot u razorenoj Salonl, takoden i .s obzirom 11.3' tosto su odanle ipak uoclj'ivi pojedini ranohizants i nalazi 7. 'stoljeca,'po svoj ~pri:1tci mladl od datuma raz.aranja tog kasnoa; tickog velegrada. Iake P!:l ~statis.ticki'Mn mjerilu u predoeenom arheolos'Komi Iundusu salonitanske ".l'eg.ije doista prete7.u· element] kopnenih veza krcz czalede, treba upozoriti na vvidne elernente transjadranskog oi circumjadranskog kontakta Salone i lstocnoj·adranskog obamog pojasa s Italijom o!;ltPOgdtskog, justinijanskog ~ lan:gob,ardskog vremena, sto se znanifestira u relativno malobrojnirn no j·asnimpa,ralelatiia. Utjecaj iz Italije 'bcigledan. je na dall r.la tinskom tl.u zapravo> za :trIa da nja' .IJ.';e'Qcl.el'ika Velikog, dok su· analogije druge' olovice 6. i prve polovice "7.st:91j'~ea,objasrijjve .barem djelomicno kao ekv.iva' ntni prolzvodi radionica ran.9b14~lntskog stila i ukusa, kako na ital-

51

skom, tako na dalmatinskorn podrucju, Poznata, Dyggveova »jadranskc-bizantska tez.a~1.11 odnosi Sa doduse na arhitekturu i dekorativnu rumjetnost, a primjenjiva je na arheQloSki fundus urnjetnickog obrta od kovine .starokrscanskog i ranobizantskeg ohiJjezja samo u reduclranoj mjeni, jer se toj tezi s vidnog kula nase rasprave :moze suprotstavtti drugacije formullr ana teza - nazovirno je ad hoc- »kopneno-balkanska« - u projekciji na Salonu k ao metropolu IUrika za vecernjeg sutona njezine urbane zivotne sudbine,

\

'.1 I

ZUR BEACHTUNG

Vor llegende Abhandlung .Die altsassige Bevolkerung del' Spatantike im 'al0- nltanischen Bereich gemdss der archaologischen Hinterlassenscl:i"a.ft des VOl's) wischen Substrats« erschien berelts in gekiirzter Form in franzdsischer SprachaIr den DISPUTATlONESSALONITANAE als ein in Split 1970 abgehaltener Vort.rag, der 1I.1'S Z'~samm~nf"ssung geHen kann.. Vf. besc!Ir~nkt sieh hier pur auf cine Inh.~Hsuberslcht semer vorgelegten Ausfuhrugen wte rolgt:

1. Einffihrung.

II. Auslese spatantiker Fibeln mit besonderer Bertrcksichtigung' der salon ta-

nischen EMMANHEL-FjbeI.

HI. Varia palaeohyzantina.

1. Zoom.orphe Fibeln und Appliquen.

2. Nachlese kreuzfbrmlger Ziergel;>ilcle.

3.· Byzantlnlsehe Schnallen propria d~ctu:

a) SchnaUen vom Typ Salone-Histcia,

b) Schnallen vom Typ Syrakus.

c) Schnall en vom Typ Korinth W1d verwandte Formen. d} Sehnatlen vorn TnJ .Bologna und vom Typ Balgotn,

e) Sehnallen mit lJ-tol'migem Beschlag. und verwan.dte Formen. :C) SchnaBen vom Typ Keszthely-P~cs und verwandte Formen.

g) Schl}aH!"n vom.,Typ Sucidava unll spate Fibeln mit umgeschlagenem F 55.

•. Solman"" ",. mod"",,",,· Foem und lh" g"rnanl"hrn Kong'"" """"". I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->