LORD OF ZION DIVINE SCHOOL, INC.

ELEMENTARY DEPARTMENT IKATLONG PANAHUNANG PAGSUSULIT MUSIC – Grade VI
Name: ___________________________________________ Grade/Section: ___________________________________ I. TRUE OR FALSE: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1. 2. 3. 4. Singing rounds produce harmony. There are no sharps and flats as the key signature in the key of F major. In round singing, are the groups start and end at the same time. Canon is the strictest form of musical imitation wherein the other group starts on a different pitch. 5. Major keys are higher than the corresponding minor by a half tone. 6. Harmony in an element is less sophisticated than rhythm and melody. 7. Triplet is a group of those notes performed in a time of two. 8. “Do” is the root note in the minor scale. 9. Three different pitches form a chord. 10. Great works of music and are were created only during this modern time. Score:_____________________ Date:______________________

II. MULTIPLE CHOICE: Encircle the letter of the word/phrase that corresponds to the idea pointed out in the following statements. 11 The human agents of musical art essential to the existence of music are: a. Listener b. Performer c. Composer d. All of the above 12. A trio is a musical composition for: a. Three voices b. Four voices c. Two voices d. One voice 13. The lowest note of a chord is called: a. Root note b. Foot note c. Loose note d. Key note 14. The musical element which is produced by two or more pitches sounding together is: a. Melody b. Rhythm c. Harmony d. Dynamics 15. The medium which consists of one performer 1. e. Magiging dakilang muli ang Pilipinas Ano ang nilalaman ng Proklamasyon Blg. 1081 na inihayag ni F. Marcos sa sambayanan?

a. Martial Law

b. Phil. Independence

c. Fil-Am Day

III. Hanapin sa Hanay B kung sino o sino ang tinutukoy ng mga sumusunod na tanong sa Hanay A. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Hanay A _____ 1. Anong K ang tawag sa mga pulis na Hapones? _____ 2. Sinong G ang kataas-taasang Obispo ng relihiyong Aglipay? _____ 3. Sinong C ang kilala sa larangan ng pagsulat sa Wikang Ingles? _____ 4. Anong B ang batas ang inuwi ng Misyong Quezon ukol sa kasarinlan ng Pilipinas? _____ 5. Anong P ang itinatag ng Board of Public Health upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino? _____ 6. Sinong E ang unang babaeng nahalal sa Mababang Kapulungan ng Kongreso? _____ 7. Anong r ang itinatag ng mga Americano na naguutos na lahat ng mga Pilipino na malapit sa mga gerilya ay ililipat sa ibang lugar? _____ 8. Anong S ang nagbabawal sa mga Pilipino na sumulat o maglathala ng saloobin laban sa mga Amerikano? _____ 9. Anong P ang tawag sa pagkakaloob ng Amerika sa mga Pilipino na maglingkod sa lahat ng sangay ng pamahalaan? _____ 10.Anong C ang kilala noon bilang Centro Escolar de Señoritas? _____ 11.Anong B ang nagbabawal na bumuo ng samahan o organisasyon laban sa mga Amerikano? _____ 12. Anong R ang lapiang pulitikal ng Amerika na sumasalungat sa pagkakaloob nito ang kasarinlan ng Pilipinas? _____ 13.Sinong W ang pangulo ng Amerika at isang democrat noon na sumasang-ayon sa pagkakaloob ng kasarinlan sa bansa? _____ 14.Sinong C and kauna-unahang babaeng halal na konsehal ng Maynila? _____ 15.Anong N and itinatag ng Asamblea ng Pilipinas upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa sa panunungkulan ni Manuel L. Quezon? a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Hanay B Gregorio Aglipay Reconcentration Act Pilipinisasyon Carlos P. Romulo Sedition Law Nacional Economic Council Batas Tydings-Mc Duffie Centro Escolar University Brigendage law Carmen Planas Woodrow Wilson Philippine General Hospital Kempei-tai Republican Elisha R. Ochoa Manuel L. Quezon

IV. Tukuyin ang isinasaad ng mga sumusunod na pahayag. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Adult Education Heneral Masaharu Homma Pearl Harbor Manuel L. Quezon Rural Progress Admin. Of the Phils Batas Hare-Hawes-Curring 6 na taon Demokratikong Pamumuhay Partido Nacionalista Francis Burton Harrison Korte Suprema 3 taon Partido Progresista Warren Harding Isip-kolonyal

_________ 1. Itinatag ito upang maipagpatuloy ng mga may edad na hindi nakapagtapos ng pag-aaral

_________ 2. Pinasabog ng mga Hapones at ito ang pinakasentro ng sandatahang lakas ng Amerika na matatagpuan sa Hawaii. _________ 3. Itinatag ni Manuel L. Quezon upang paunlarin ang mga rural na lugar sa bansa _________ 4. Bilang ng taong manunungkulan ang pangulo n gating bansa? _________ 5. Partido pulitikal na ang layunin ay magkaroon ng agarang kasarinlan sa bansa. _________ 6. Kataas-taasang hukuman sa bansa. _________ 7. Partido pulitikal na ang layunin ay maging maunlad muna ang bansa bago hingin ang kasarinlan ng bansa. _________ 8. Pag-uugaling nalinang ng mga Pilipino noong panahon ng Amerikano. _________ 9. Naging heneral siya ng mga Hapones sa bansa. _________ 10. Unang pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. _________ 11. Batas na inuwi ng Misyong OSROX. _________ 12. Itinuro ng mga Amerikano sa mga Pilipino. _________ 13. Nanguna sa pagsasagawa ng Pilipinisasyon sa bansa noong panahon ng Amerikano. _________ 14. Bilang ng taong maglilingkod ang mga kinatawan sa bansa. _________ 15. Pangulo ng Amerika noon na hindi pumayag sa pagkakaloob ng Amerika ng kasarinlan ng ating bansa. V. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na acronyms: 1. ASEAN 2. NPA 3. MAPHILINDO 4. MNLF 5. PHILCAG 6. NAMARCO 7. EDCOR 8. FACOMA 9. UNO 10. HUKBALAHAP = = = = = = = = = =

B. Find the sum by using the value that corresponds to the letters. M A T H = 3 472 = 106 471 = 2 980 = 11 321 B C D E = 15 311 = 6 430 = 12 000 = 391 314

1. A + E = _____________________________________ 2. T + C = _____________________________________ 3. B + H = _____________________________________ 4. M + D = _____________________________________ 5. H + D + A = _____________________________________ VII.Answer the following questions. 1. If (2x1000)+(ax100)+(5x10)+(bx1)=2758, what is the value of a+b? Answer:________________________ 2. Jamie’s four-digit number has 7 in the tens place. One more than the number in the tens place gives the ones place. One less than the number in the ones place gives the thousands place. The number in the hundreds place is 4. What is Jamie’s number? a. 7478 b. 7378 c. 6478 Answer:________________________ 3. It is the sum of an odd number and an even number, odd or even? Answer:________________________ 4. A math book costs two hundred fifty pesos. Noli has eight 20 pesos. Is his money enough to buy book? Yes or No? Answer:________________________ 5. Don Paolo gave 379 cans of milk to poor kids. How many cans are there, to the nearest hundreds? 400 or 300? Answer:________________________ 6. To build a house, Mang Sikamor needs about 53 870 nails and 43 950 screws. How many nails and screw does he need in all? Answer:________________________ 7. Expand the following numbers. a. b. c. d. 80 436 183 464 4 932 9 870 = ___________________________________________ = ___________________________________________ = ___________________________________________ = ___________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful