Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

SADRŽAJ
Riječ priređivača Allah Objava Kur'an Vjera - vjernik Islam - musliman Zikr, spominjanje Allaha Miradž Zahvalnost Allahu, bogobojaznost Pouzdanje, oslanjanje na Allaha Namaz Džuma, hutba Ramazan, post Ostali postovi Zekat Hadž Bajram Kurban Mubarek večeri Abdest Ezan Džamija Učenje Kur'ana, poučavanje Kur'anu Lijepa narav, lijep odnos prema drugima Lijep a ne ružan govor Povjerenje, iskrenost, strpljivost, stid Upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla Učenjaci, traženje nauke Rad, sticanje imetka, žudnja za dunjalukom Dobra djela, dobročinstva Vakuf, hair Sadaka, milostinja Siromasi, siročad Džihad, borba na Allahovom putu, šehidi Muhammed, alejhisselam, o sebi Posebne odlike Muhammeda, alejhisselam Ljubav prema Muhammedu, alejhisselam, salavat Poslanikova porodica Hidžra Ashabi, Poslanikovi drugovi Ostali Božiji poslanici Dužnosti roditelja prema djeci Dužnost djece prema roditeljima Vasijjet, oporuka, nasljeđivanje Brak Žene Obaveze žene prema mužu Obaveze muža prema ženi Rodbina Međusobni odnosi muslimana Selam Prijatelji Susjedi Vladari, vode, imami Robovi, sluge, potčinjeni Ishrana Čistoća Odjeća Spavanje, snovi Gost Bolest, liječenje, obilazak bolesnika Dženaza Duša Smrt Život se nastavlja poslije smrti Džennet, Džehennem Sudbina, predodređenje Kijametski (Sudnji) dan, predznaci Sudnjeg dana Meleki Šejtani Džini, sihr Halal – haram Grijesi, veliki grijesi Iskušenje Trgovina Dug Sud, sporovi, svjedočenja Kamata, mito Negativne ljudske osobine Nasilje, zlo, nepravda, ubistvo Alkohol Licemjeri, dvoličnjaci Strasti Svađa, razdor, izmirenje Gatanje, praznovjerje Blud, prostitucija, nemoral Laž Krađa Prosjačenje Novotarije Odnos prema prirodi, ekologija Odnos prema životinjama Sport, zabava Pjesnici, slikari Kršćani, Židovi, mnogobošci Pokajanje Allahova milost, praštanje Dova

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Priredio AHMED MEHMEDOVIĆ

Izdavač DP ..Grafičar" — Izdavačka djelatnost

Za izdavača Muris Džampo

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Recenzija KASIM HADŽIĆ MUSTAFA PRLJAČA

Lektor HADŽEM HAJDAREVIĆ Tehnički urednik, likovna oprema AHMED MEHMEDOVIĆ Štampa DP "Grafičar" Tuzla Tiraž 5 000 ISBN 86—7573—004—7 CIP – Katalogizacija u publikaciji Univerzitetska biblioteka, Tuzla UDK 297.18 MEHMEDOVIĆ, Ahmed Tako je govorio Muhammed Resulullah / priredio Ahmed Mehmedović — Tuzla: DP Grafičar, 1991.— 476 str.; 20 cm.— (Biblioteka Posebna izdanja) ISBN 86—7573—004—7 ŠTAMPA: GZH - ZAGREB, 1994 g.

1

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Riječ priređivača
Roditeljima: Husi i Fatimi, ženi Sevdi, sinovima: Velidu i Tariku: profesoru Kasimu Hadžiću koji je, nakon rada na ovoj knjizi, preselio na Ahiret, neka mu Allah, džellešanuhu, dodijeli Džennet, - posvećujem ovu knjigu. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja. (Muhammed, 33) Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće — pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. (En-Nisa', 80) I pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana. (Ali 'Imran, 132) To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu - On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki. (En-Nisa 13) A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili. (En-Nahl, 44) Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi! (En-Nisa', 113) On ne govori po hiru svome - to je samo Objava koja mu se obznanjuje. (En-Nedžm, 3-4) Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete; Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. (En-Nur, 63) Reci: »Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!« - a Allah prašta i samilostan je. (Ali 'Imran, 31) Kada se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: »Slušamo i pokoravamo se!« - Oni će uspjeti. (En-Nur, 51) I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. (En-Nisa, 65) Kada Allah i Poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta. (El-Ahzab, 36)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Citirani ajeti jasno i nedvosmisleno kazuju da je svaki postelju liježemo; kako da zikir činimo; jesmo li dužni musliman dužan, uz pokornost Allahu, džellešanuhu, obilaziti rodbinu, bolesne; kako da se ponašamo u nevolji u pokoravati se i Njegovom poslaniku Muhammedu, iskušenju; kako da se pripremamo za smrt i mnoga druga alejhisselam. Nepotrebne su i suvišne rasprave o tome da li pitanja na koja nailazimo u životu. Da nije hadisa, kako je potrebno osim Kur'ana, glavnog izvora islama, bismo sve ovo znali? istraživati, iščitavati, u životu primjenjivati i hadis, praksu, postupak i riječ Allahova Poslanika. Jasna je i Ko, onda, može i smije reći da mu hadis nije potreban? nedvosmislena riječ Uzvišenog: »Kada Allah i Poslanik Gradacija vjerskih izvora je jasna. Vjerovjesnik je testirao Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju Muaza ibn Džebela pred njegov polazak u Jemen: pravo da po svome nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s - Kako ćeš postupiti ako se pred tobom pojavi problem? pravog puta«. (El-Ahzab, 36) - Postupiću po Allahovoj Knjizi. - A ako njegovo rješenje ne nađeš u Allahovoj Knjizi? Šta je Allah, džellešanuhu, u Svojoj Knjizi vjernicima upita Vjerovjesnik. odredio jasno je, a šta nam je Poslanik preporučio to treba - Postupiću po sunnetu Allahova Poslanika - odgovori da dokučimo iz njegovih riječi, njegovih hadisa, koji su Muaz. pohranjeni u brojnim hadiskim zbirkama. Čovjek nema - A ako njegovo rješenje ne nađeš ni u sunnetu Allahova pravo da kaže: »Dosta mi je Kur'an, držaču se samo onoga Poslanika, ni u Allahovoj Knjizi, kako ćeš onda postupiti? što tamo piše, to je glavni izvor islama i drugi mi nisu ni upita Vjerovjesnik. potrebni...« Da nije ispravno tako postupiti govore citirani - Riješiću ga po svome nahođenju - odgovori Muaz, a ajeti i sljedeći hadis: Poslanik ga potapša po grudima i reče: - Hvala Allahu koji je Poslaniku podario njegova izaslanika »Bojati se onom čovjeku koji, kada mu se saopšti nešto od – ono s čime je zadovoljan Njegov Poslanik. (Ebu Davud) onoga što sam ja naredio ili zabranio, nasloni se na svoj naslonjač i kaže: 'Među nama i vama je Allahova Knjiga pa Govoriti da je hadis bio svrsishodan samo u vrijeme što u njoj nađemo od dozvoljenih stvari mi ih smatramo Muhammeda, alejhisselam, i njegove misije, da je bio dozvoljenim, a što u njoj nađemo od zabranjenih stvari mi namijenjen samo njegovim ashabima i da u aktuelnim ih smatramo zabranjenim'. Znajte da sve ono što vam vremenima nije savremen, životan posve je neozbiljno i Allahov Poslanik zabrani isto je kao da vam je i Allah opasno. zabranio«. (Ebu Davud, Ibn Madže, Bejheki) Ili: »Neka se ne desi nikome od vas da, naslonivši se na svoj naslonjač, u Kada bi Allahov Poslanik svojim ashabima nešto naredio ili trenutku kada do njega dopre nešto od onoga što sam ja zabranio, oni nisu postavljali pitanje da li ta odredba ili naredio ili zabranio, kaže: 'Ma ne znam, mi ćemo slijediti zabrana ima podlogu u Kur'anu. Znali su da časni Poslanik isključivo ono što je u Allahovoj Knjizi'«. (Šafi, »Erne govori proizvoljno i da sve što kaže, u stvarima vjere, Risale«) predstavlja plod Objave. Upoređivanje hadisa s Kur'anom nije zabranjeno. Naprotiv. Muhammed (a. s.) kaže: »Poslije Kur'an i Sunnet (Hadis) jesu dva nerazdvojna izvora islama. mene vi ćete se sigurno međusobno razilaziti, pa što god Nijekanjem jednoga niječe se i drugi. I, prema jednodušnoj vam dođe od mene, to podvrgnite Allahovoj Knjizi i što ocjeni islamskih učenjaka, to je nevjerstvo, stranputica i bude u skladu s njom, to je moje, a što ne bude, to nije od otpadništvo od islama. Resulullah kaže: »Ja sam vam kao mene«. Samo, da bismo hadis mogli podvrći Allahovoj vaš roditelj, poučavam vas i upućujem«. (Ahmed, Nesai) Ili: Knjizi, moramo tu Knjigu poznavati. Moramo znati sve »Poslan sam sa sveobuhvatnim i jezgrovitim govorom«. ajete koji o nekoj oblasti govore, naših i mensuh ajete, (Buhari, Muslim, Nesai) Kur'an i Sunnet se ne daju povode objave pojedinih ajeta i tome slično. O tome razdvojiti. Kur'an jeste jezgrovita Allahova poruka čovjeku, moramo uvažavati mišljenja neospornih autoriteta, ali je hadis najbolji, najautoritativniji komentar Kur'ana. Da mufessira, muhaddisa, islamskih pravnika. nije hadisa, kako bismo znali na koji način da klanjamo, koliko rekata, u koje vrijeme. Kur'anom je naređen namaz, Kako su se prema hadisu odnosili velikani islamske misli ali ga je Poslanik objasnio, pokazao. Da nije hadisa na šta pokazaće nam nekoliko sljedećih primjera: Ahmed ibn bi hadž ličio? Svako bi ga obavljao na svoj način, pa bi u Hanbel kaže: »Ne veži se za mene, ni za Malika, ni Šafiju, danima hadža nastao opšti haos. Zahvaljujući podsticaju uzmi odakle i mi uzimamo«. Ebu Hanife je naglašavao: Allahova vahja Poslanik je rekao 'Uzmite od mene propise »Kada dođe koji hadis od Allahova Poslanika ja sam za hadža'; i muslimani su tako postupili. Allah je naredio post, njega i glavom i očima«. a Poslanik objasnio. Da nije Poslanikovih riječi, kako bismo znali šta, na primjer, kvari post, kada počinje Imam Šafi izjavljuje: »Kada izreknem jedno rješenje, a ramazan, šta je sa ostalim postovima. Kur'an traži čistoću, pojavi se o tome jedan hadis Allahova Poslanika, koji ali kakvu, šta ona podrazumijeva - sve je to objasnio drukčije tretira stvar, sa mojim mišljenjem omlatite o zid«. Poslanik. Sujuti upozorava: »Znajte, Allah vam se smilovao, ko zaniječe postojanje hadisa Allahova Poslanika, bilo onoga Muhammed, alejhi-s-selam nam je objasnio kako da živimo koji je izrekao ili onoga koji je praktikovao, sa poznatim časno i jednostavno, kako da se odnosimo prema uslovima u hadiskoj nauci, to je dokaz da je taj nevjernik«. Stvoritelju, kako da Mu budemo zahvalni i pokorni; kako Da se ponovo sjetimo riječi uvaženog Šafije koji razbija da uredimo odnose sa drugim ljudima; kako da se svaku iluziju o tome treba li nam hadis ili ne: »Ako vidite ponašamo u braku, u porodici, u društvu sa prijateljima, a da ne prihvatim Resulullahov hadis koji mi je prenesen, kako sa dušmanima; kako da se odijevamo, hranimo, kako i znajte da sam poludio!« Evo sad riječi jednog savremenog šta da govorimo; kako da se veselimo, šalimo; kako da u učenjaka, Sejjida Huseina Nasra: 3

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah »Nema nikakve dvojbe daje Poslanik islama, kao Ashab Usame ibn Šerik priča: »Jednom prilikom došao sam utemeljitelj i glasnik Allahove Objave čovječanstvu, par kod Allahova Poslanika a on je bio sa ashabima koji ga excellence interpretator Njegove Knjige i da su njegov tako pomno slušaju kao da su im ptice na glavi...« (Ahmed, hadis i sunnet poslije Kur'ana, najvažniji izvor islamskog Tirmizi) Irbad ibn Sarije prenosi: »Držao nam je življenja«. Muhammed, alejhisselam, govor pa smo svi plakali, a srca su nam igrala u njedrima« (Tirmizi). Ahmed ibn Hanbel je pitao Ebu Abdullaha, muhaddisa, o hadisima koji govore o Allahovim svojstvima kao što je: Ebu Seid el-Hudri prenosi: »Jednog dana, dok je Allahov »Allah Slavljeni i Uzvišeni silazi na ovosvjetsko nebo«. Poslanik sa nama klanjao, skinuo je svoje mestve i stavio ih Rekao je Ebu Abdullah: »Vjerujemo u to, tvrdimo da je to na svoju lijevu stranu. Ashabi su, vidjevši to od njega, isto istina, a ne pitamo kako to biva i kakvo ima značenje taj učinili. Pošto su završili namaz, Muhammed, alejhisselam, hadis. Mi ne odbacujemo ništa od tih riječi, a znamo da je ih upita: istina sve što je rekao Poslanik, Allah ga blagoslovio i - Zbog čega ste to uradili? spasio, ako su prenosioci predaje od Poslanika A oni mu odgovoriše: vjerodostojni«. - Vidjeli smo tebe da to činiš, pa smo i mi učinili. Zašto sve ovo iznosimo? Pa, stoga što se i kod nas, u posljednje vrijeme, javljaju jalove i nepotrebne diskusije o tome da li nam je i kako potreban hadis, kako ga vrednovati i uklopiti u savremeni život. Ti se, dragi čitaoče, nemoj opterećivati nepotrebnim raspravama. Dužan si prihvatiti svaku riječ od Poslanika koja do tebe dopre. Na to te upozoravaju sljedeće njegove riječi: »Do koga dopre neki moj hadis pa posumnja u njega, taj sumnja u Allaha, Njegova Poslanika i onog koji je taj hadis prenio«. (Taberani) Ima, danas, još jedna pojava koja, u najmanju ruku, zabrinjava. Mnogi se hadisi olahko proglašavaju slabim, manjkavim, apokrifnim. Danas je to postalo jako »savremeno«. Ne može se na osnovu samo jednog muhaddisa, pa ma kakav autoritet on bio, neki hadis proglasiti lažnim, slabim, nepouzdanim. Ti, dragi čitaoče, postupi po riječima Allahova Poslanika: »Ko na mene slaže neka pripremi sebi boravište u Džehennemu. Do koga dopre od mene hadis, pa ga odbaci, neka pripremi sebi mjesto u Džehennemu. Do koga dopre moj hadis pa ga odbaci ja ću mu biti tužitelj na Sudnjem danu. Zato, ako do vas dopre moj hadis koji vam je nepoznat (koji vam je neshvatljiv), ne odbacujte ga, nego recite: 'Allah najbolje zna!« (Taberani) U drugom hadisu stoji »Obradovao je Allah, džellešanuhu, svakoga koje čuo od nas neki hadis pa gaje čuvao dok ga nije prenio drugome«. (Ebu Davud) Ili: »Allah osvjetljava lice onog ko čuje moj govor, a potom ga prenese onako kako gaje čuo« (Tirmizi). Ili: »Nagradio Allah čovjeka koji prenese ono što je čuo od mene, onako kako ga je čuo, jer moguće je da slušalac bolje shvati od onoga koji prenosi« (Muslim, Ahmed). Navešću sada, dragi čitaoče, desetak primjera iz života Poslanika i njegovih ashaba, kako bi i ti postupio na sličan način, bez puno skanjivanja, postupio po riječima svoga Pejgambera. I ja, i ti. I moja i tvoja porodica, prijatelji, poznanici. I svi oni koji sebi žele dobro i ovog i budućeg svijeta. Možda te Allah, džellešanuhu, neće pitati za ono što ne saznaš. Možda te Poslanikove riječi ne obavezuju ako do njih ne dođeš. Ali, kad njegove riječi do tebe dopru dužan si ih, ukoliko za sebe kažeš da si musliman, tog trenutka usvojiti i po njima dalje postupati. Hadis za tebe postaje obaveza onog trenutka kad za njega saznaš. Pogledaj kako su ashabi postupali kad ih je Poslanik savjetovao. 4 Tada ih on upozna da mu je Džibril saopštio da su njegove mestve nečiste, te da ih je zbog toga skinuo«. (Kadi Ijad u djelu »Eš-Šifa'a«). Abdullah ibn Omer prenosi: »Allahov Poslanik je jednog dana skinuo zlatni prsten sa svoje ruke i rekao: 'Ja ga više nikada neću staviti na svoju ruku'. Ashabi su, vidjevši to od Allahova Poslanika, isto postupili i pri tome ga nisu upitali za uzrok«. (Buhari) Kada je Poslanik obavijestio ashabe o silasku sure »EnNur«: »Neka spuste ogrtače niz strane svojih tijela)...«, odmah su ashabi požurili kućama da obavijeste svoje žene stoje objavljeno od Allaha, učeći im ajete kako su čuli od Resulullaha. Sve žene su bile u svojim kućama, a domaćin je učio suru od početka. Majke, supruge, kćerke, sestre, mimo su slušale kazivanje i poruku Allahovu. Sve su bile spremne da, bez pogovora, primjene propis o odijevanju pa su se latile svojih ogrtača i s njima se ogrnute. Zadovoljne su bile, iman je ušao u njihova srca i svaki propis je bio praktično primjenjen. Stale su u redove zajedno sa ženama Allahova Poslaniku. (Ebu Davud) Enes ibn Malik prenosi: »Dok sam kružio s čašom vina od Ebu Telhe, Ebu Abide ibn Džerraha, Ebu Dedžana, Muaza ibn Džebela i Suhejla ibn Bejda, nazdravljajući im, a skoro su bili pijani, čuli smo nekog da doziva: 'Čujte, stigla je zabrana alkohola...!' Niko od nas nije napustio sijelo, niti nam je ko pristupio u tom trenutku kad smo svoje krčage poizvrtali, a potom porazbijali. A zatim je neko od nas pristupio vodi i uzeo abdest, a drugi su se okupali. Pošto je Ummi Selim bila očevidac događaja, uzela je miris i poprskala nas njime. Na kraju smo se, zajednički, uputili u džamiju. (Ibn Džerir, Ibn Kesir) Prenosi se od Ebu Sufjana ibn Ebul-Hajra da je prisustvovao predavanju Zahira ibn Ahmeda i da je prvo što im je kazao bio hadis Resulullaha: »Od lijepog islama jednog čovjeka je i to da ostavi ono što ga se ne tiče«. Ebu Sufjan ustade i reče: 'Meni je za sada ovo dovoljno. Tek kada ga primijenim u praksi doći ću da čujem drugi hadis!« (Gazali, »El'Kešf...«) Kada je Ebu Bekr opremio vojsku da pode u odbranu sjevernih granica od Bizanta, neki su mu prigovarali i tražili da se od toga odustane, tom prilikom on je rekao: »Tako mi Allaha, neću mijenjati odluku Resullaha pa makar nas ptice pobile. Ta Resulullahova odluka neće biti promijenjena ni onda kad bi nas pustinjske zvijeri napale ili se psi zaplitali

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah o noge majki pravovjernih. Jedino kada bi vi svi pomrli i ja Knjiga nije, dakle, namijenjena hadiskim stručnjacima sam ostao u Medini, onda bi taj vaš prijedlog usvojio i (njima su dostupna izvorna djela), ona je, podvlačimo, sproveo!« namijenjena običnom čovjeku koji svoj život želi uskladiti sa Kur'anom i Hadisom. Jer, nenadoknadiva je šteta da Eto tako je živjela najbolja od svih generacija muslimana. jedan musliman proživi čitav život a da nije upoznao makar Mi nismo imali priliku slušati Poslanika a.s. ali zato imamo nama dostupne riječi posljednjeg Allahovog Poslanika. zabilježene njegove riječi. One nas obavezuju onog Ibnul-Kajjim el-Dževzi kaže: »Uistinu je ružno vidjeti trenutka kada za njih saznamo. Ova knjiga je i nastala radi čovjeka kojemu je poklonjena svjetiljka, da mu svijetli, kako toga. tu svjetiljku trne, nastavljajući da luta po mraku«. Ibn Uz drage riječi našeg Resulullaha život će nam biti ljepši, Hazm savjetuje: »Ko želi dobro onog i mudrost ovog sadržajniji. Ne zaboravimo: »Vjerovjesnik treba da bude svijeta, ispravno ponašanje, pravu moralnost i sve vrline preči vjernicima nego oni sami sebi...« (El-Ahzab, 6) neka se ugleda na Allahova Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, neka uzme sebi za uzor njegov Ulema se slaže da Resulullah u prvo vrijeme, u vrijeme moral i ponašanje i njegov životni put koliko god može više. Objave Kur'ana, nije dopuštao zapisivanje hadisa nego Neka i nama pomogne Allah, džellešanuhu, da se povedemo samo pamćenje i usmeno prenošenje, da ne bi došlo do za njim i njegovim dobrom!« miješanja kur'anskog teksta i hadisa. Kasnije je, kada je došlo pogodno vrijeme, to ne samo dozvolio nego i Hazreti Alija svjedoči: »Muhammed, alejhisselam, je bio preporučio. Evo dva hadisa koji ovo potvrđuju: »Ne najdarežljiviji, najsrdačniji, najiskreniji, najpouzdaniji, zapisujte od mene, a ko je zapisao što osim Kur'ana neka to najdobrodušniji i najplemenitiji«. Pa zar da i mi ne krenemo izbriše. Usmeno prenositi nema grijeha, a ko namjerno na putem plemenitog Poslanika? mene slaže neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu«. Neka Uzvišeni blagoslovi ovaj kitab i ovaj trud i neka je (Muslim) Abdulah ibn Amr ibn As prenosi: »Pisao sam sve salavat i selam na Muhammeda, alejhisselam. što sam čuo od Poslanika, želeći da to sačuvam i zapamtim, ali su me neke Kurejšije spriječile, govoreći: 'Ti pišeš sve Knjiga nema ambiciju antologije. Ona je tek pregled što Poslanik govori, a on je čovjek, govori i u srdžbi i kad je Poslanikovih hadisa, po vlastitom izboru, kojih ima oko raspoložen.' Obavijestio sam Poslanika o tome, a on mi je dvije i po hiljade razvrstanih u 96 poglavlja. Ispred rekao: 'Piši! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život iz poglavlja su navedena i po dva-tri ajeta o istoj temi, kako bi mojih usta izlazi samo istina'. (Ashabu Sunen) knjiga bila korisnija za imame (hatibe), a i za svakog čitaoca. Postojeće zbirke hadisa na našem jeziku, Tako je pisanje hadisa počelo još u Poslanikovo doba. Još Buharijinu, Rijadus-salihin, Memićevu, Zaganjorijevu su nastale prve hadiske zbirke, dosta skromne, ali vrlo nisam izravno koristio, da mi se ne prigovori prepisivanje, važne za buduće istraživače. Prema najnovijim saznanjima što ne znači da ih neću koristiti (kao i one koje se, u najmanje pedeset ashaba ostavilo je iza sebe pisana djela, međuvremenu, pojave) za naredna izdanja, radi bilo da su ih sami pisali ili diktirali. Među njima je bilo i dopunjavanja određenih poglavlja. hadiskih zbirki. Neke je čak i sam Muhammed, Na knjizi sam radio pune tri godine i pregledao sam alejhisselam, odobrio kao što je slučaj sa Enesovom nekoliko desetina hiljada stranica, prvenstveno naše zbirkom. I, kako je vrijeme odmicalo hadiska nauka je periodike, a i meni dostupnih ćitaba. postajala sve bogatijom. Nastajale su čuvene hadiske Hadisi su donijeti u prevodu iz jednostavnog razloga što zbirke: Buharijina, Muslimova i druge. Poznate su mnoge prosječan čitalac ove knjige ne zna arapski jezik. Drugi anegdote o muhaddisima i njihovom sakupljanju hadisa, o razlog je materijalne prirode, sa uporednim arapskim putovanju preko bijela svijeta, katkada radi samo jednog tekstom knjiga bi bila dvaput deblja i dvaput skuplja. A, hadisa, o »vaganju« svakog hadisa, klanjanju istihare i skupa knjiga ne bi bila dostupna siromašnijem čitaocu a, dugotrajnim dovama da sve bude kako treba. Nije sporna priznaćete, i on ima pravo na Poslanikove riječi. činjenica da u većini hadiskih zbirki postoje i slabi, Svega stotinjak hadisa se ponavlja u različitim poglavljima nepouzdani pa i apokrifni hadisi, ali je, danas, dobro poznat jer bi, bez toga, neka poglavlja bila siromašnija. Uostalom, mehanizam za njihovo prepoznavanje. to je praksa i u mojih slavnih prethodnika. Naslov knjige me je obavezao da ovdje uvrstim samo one Mi se iskreno nadamo da u ovoj našoj zbirci barem hadise u kojima mora biti makar jedna Poslanikova živa apokrifnih hadisa neće biti. A ako ih i bude, uvjereni smo riječ, dakle upravni govor, mada se hadisima smatraju i da će dobronamjerni i čestiti ukazati na njih, kako bismo ih, riječi ashaba koje govore o Poslanikovoj ličnosti, njegovim u narednim izdanjima, izostavili. Zar da sumnjamo u postupcima, njegovim prešutnim slaganjem sa nekim činom stručnost i dobronamjernost naših poznatih alima koji su, u i slično. Da sam i ove hadise uvrstio u zbirku ona bi bila nama dostupnim kitabima i našoj periodici, donosili ovdje znatno obimnija. uvrštene hadise? To su vrsni poznavaoci arapskog jezika i Prilikom rada na ovoj knjizi osjećao sam ushićenje i radost hadiske literature. Neka Allah nagradi: Fejića, Handžića, što ću tebi, čestiti čitaoče, ponuditi neprocjenjivo blago Đozu, Hadžibajrića, Trebinjca, Ramića, Karalića, M. (jedino se tako može kazati) koje je do sada bilo razasuto i, Hadžića, A. Silajdžića, M. Hafizovića, bračni par za tebe, gotovo neupotrebljivo. A ni slutiti ne možeš, dragi Skenderović, Mahmutovića i sve ostale čije smo prevode čitaoče, kolika je moja radost sada, na kraju ovog hairli hadisa uvrstili u našu zbirku. Da nije bilo njihovih stručnih posla, u Sarajevu, u petak 26. oktobra 1990. godine. radova, njihovih prijevoda hadisa, ne bi bilo ni ove praktične zbirke koja je, prvenstveno, namijenjena našem Ahmed Mehmedović prosječnom džematliji, a onda i imamima i svima onima koji žele, vrlo brzo, na jednome mjestu, pronaći željeni hadis. 5

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Allah
Reci: »On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!« (El-Ihlas, 1-4) Allah je - nema boga osim Njega. Živi i vječni! (Ali 'Imran, 1) A vaš Bog - Jedan je Bog! nema boga osim njega, Milostivog, Samilosnog! (El-Bekare, 163) Allah je lijep i voli ljepotu. (Muslim, Tirmizi) Allah je original, a čovjek je Njegov odraz. (Buhari, Muslim) Allah je rekao: »Ugoni Me u laž čovjek, a nema pravo i napada Me, a nema pravo. Kaže, da ga neću povratiti kako je postao prvi put, a nije prvo stvaranje za Mene teže od njegova vraćanja (ponovnog proživljenja). I kaže rob: 'Allah ima dijete', a Ja sam jedan kome se svak obraća, nisam rođen i neću roditi, i nema Meni niko ravan« (Buhari) Čuvaj Allaha, sačuvaće te! Čuvaj Allaha, naći ćeš Ga pred sobom. (Ibnu-l-Kajjim El-Dževzi) Ko osvane, a briga mu bude nešto što je mimo Allaha, taj i nije Allahov. A onaj ko osvane, a ne tiče ga se stvar muslimana, ne pripada njima. (Hakim) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ko nije zadovoljan Mojim odredbama i nije strpljiv na udarcima, neka traži sebi drugog gospodara osim Mene«. (Bejheki) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ako moj rob zaželi susret sa Mnom i ja zaželim susret s njim, ako prezire susret sa Mnom i Ja prezirem susret s njim«. (Buhari. Nesai) Allahov Poslanik kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ja sam kod pomisli Moga roba o Meni. Ja sam s njim kad Me spomene. Ako Me se sjeti u sebi i Ja se njega sjetim u Sebi, a ako Me spomene pred skupom i Ja ću njega spomenuti pred boljim skupom«. (Buhari. Muslim) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Veličina je Moj gornji ogrtač, a visost je Moj donji ogrtač, pa ko se bude prepirao sa Mnom u ovome bacit ću ga u vatru,« (Ahmed Ebu Davud. Ibni Madže) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ja sam uz misao robovu o Meni, pa neka Me zamišlja i predstavlja kako hoće.« (Taberani. Hakim) 6

Allahu nije ništa draže od zahvale. Zato On veliča Sebe i slavi Sebe, govoreći: »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova...« (Taberi) Allah ima devedeset i devet lijepih imena ko ih postigne ući će u Džennet! (Buhari) Kada Mi se rob prikuči za jedan pedalj, Ja se njemu prikučim za lakat, a kada se on Meni prikuči za lakat, ja se njemu prikučim za hvat (dužinu raširenih obiju ruku). Kad Mi dođe pješice, Ja njemu dođem žureći. (Buhari) Ebu Rezin priča daje rekao Poslaniku: - Božiji Poslanice, da li ćemo mi svi vidjeti Allaha bez zapreke? Odgovorio je: - Da! - Ima li dokaz za to u onome što je Bog stvorio! Rekao je: - Zar vi svi ne gledate Mjesec o uštapu koji je jedno od Božijih stvorenja, a Allah je uzvišeniji i veličanstveniji. (Ebu Davud) Sigurno ćete vidjeti vašeg Gospodara kao što gledate mjesec u noći uštapa. (Maturidi) Razmišljajte o onome što je Allah stvorio, a ne o Njegovom biću. (Maturidi) Niko nije strpljiviji od Allaha na uvrede koje mu se nanose. Pridružuju Mu druga božanstva, pridaju Mu dijete, a On ih i pored toga podržava u zdravlju i zbrinjava ih životnim potrebama. (Buhari, Muslim) Ljudi će se baviti raznim pitanjima dok ne dođu do pitanja: Allah je stvorio stvorenja, a ko je stvorio Allaha? Ko naiđe na tako nešto, neka kaže: »Ja vjerujem u Allaha!« (Muslim) Allah je Tvorac svakog tvorca. Njegovo stvaranje drukčije je od stvaranja drugih bića. (Hakim, Sujuti)

Objava

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah imade toliko sljedbenika koji će biti najmnogobrojniji na Sudnjem danu. (Buhari. Muslim) Poslanik je u nekim prilikama tražio mišljenje Ebu Bekra i Omera govoreći: – Savjetujte, jer u odsutnosti Objave ja sam kao i vi. (Buhari) Kur'an je odvojen od duhovnog i smješten u časnu kuću ovosvjetskog neba odakle ga je Džebrail dostavljao Poslaniku. (Hakim)

Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene, i po njima je slao Knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima o onome u čemu se oni ne bi slagali. (El-Bekare, 213) Istina od Gospodara tvoga dolazi, zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju! (El-Bekare, 147) Kada bi Allah govorio Vahjom, stanovnici nebesa bi čuli zveckanje koje bi ličilo zveckanju lanca po hridini i stijenju. Prestrašili bi se i mislili bi da je nastupio Sudnji dan. (Ibn Merdevejh) Aiša (r.a.) priča: Prvo sa čim je počela Objava Allahovu Poslaniku (a.s.) bilo je u vidu istinitog sna. Sve što bi vidio u tom snu dolazilo bi poput svijetla dana. Kasnije je zavolio samoću. Osamljivao bi se u pećini Hira. Tu je boravio u pobožnosti i provodio mnoge noći u molitvi ne silazeći svojima. Za to bi se, prethodno, snabdio hranom. Kasnije bi se povratio Hatidži, opet se snabdio kao i ranije, dok mu ne stigne Istina u pećini Hira. Melek (Džibril) mu je došao i rekao: »Čitaj«. - Ne znam čitati - odgovorio je Muhammed (a.s.) Zatim me je uzeo k sebi - i stisnuo toliko da me je muka spopala, a potom pustio i rekao: »Čitaj«. - Ne znam čitati - rekao sam - a on me uze i po drugi put stisnu k sebi da me je muka spopala, a potom pusti i reče: »Čitaj«. - Ne znam čitati - rekao sam - a on me opet uze i po treći put stisnu, a potom pusti i reče: »Čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. (Buhari) Kada je Allah slao Objavu, nebesa su se od straha prema Njemu žestoko tresla. Kada bi to čuli nebeski stanovnici, onesvijestili bi se i zajednički pali Allahu na sedždu. Prvi bi podigao glavu melek Džibril, pa bi mu se Allah obratio vahjom i kazivao mu ono što želi. Allahove riječi dopirale bi do ostalih meleka koji bi svaki put, kad bi se nebesa zatresla, pitali Džibrila: »Šta kaže naš Gospodar?« Odgovorio bi Džibril: »Rekao je istinu«. Allah bi završavao i prekidao sa govorom kad bi On htio. (Et-Taberani. Sujuti) Ponekad mi dolazi Objava poput zvonjenja zvona. To mi je najteži način Objave, i kada se prekine zvonjenje, ja bih potpuno upamtio ono što mi je Džibril kazao. Ponekad mi se opet melek ukaže u vidu čovjeka. On bi mi govorio, a ja pamtio šta mi kaže. (Buhari) Nema vjerovjesnika, a da mu je dato slično što je meni dato, u što će vjerovati čovječanstvo, a to je Objava koja mi je slana i Knjiga Kur'an. I, ja molim Allaha da ova Knjiga 7

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Kur'an
A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti. (En-Nisa', 82) Ova Knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. (El-Bekare, 2) Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva on nije! (Et- Tariq, 13-14) Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete držali nećete zalutati, Allahovu Knjigu i moj sunnet. (Tirmizi, Hakim. Malik) Ostavljam vam nešto, čega ako se budete pridržavali, nećete nikad zalutati - to je Kur'an, knjiga Allahova. (Muslim) Hazreti Alija prenosi: »Čuo sam kad je Allahov Poslanik rekao: - Pripazite se, dopašćete smutnje! - Rekoh: - A, šta je izlaz iz nje, Allahov Poslaniče? - On od govori : - Allahovi propisi, Kur'an. U njemu su vijesti o ono me što je bilo prije vas, o onome što će doći poslije vas i zakon za vas. Kur'an, to je odlučna riječ, rastavljač istine od laži, a nije lakrdija. Ko ga, iz oholosti i uobraženosti, ostavi, Allah će ga takvog upropastiti, a ko traži uputu izvan Kur'ana, Allah će takvog u zabludi ostaviti. Kur'an je čvrsto Allahovo uže. On je opomena mudra. On je ispravni put. Ne navodi na strasti. A jezici ga ne mogu ispreturati, niti ima kraja čudima njegovim. Ko govori Kur'anom, istinu govori. Ko po njemu radi, biće nagrađen. Ko po njemu sudi, pravedno sudi. Ko njemu poziva, taj je upućen na pravi put. (Tirmizi) Prenesite od mene makar jedan ajet. (Buhari) Ostavljam vam dvije teške stvari: prva je Allahova knjiga u kojoj je uputa i svjetlo, pa uzmite je i čvrsto se za nju držite i, ostavljam vam svoju porodicu. Radi Allaha se prisjetite moje porodice. (Muslim) Pređ polazak Muaza ibn Džebela u Jemen, u svojstvu izaslanika, Poslanik ga je pozvao sebi i upitao: - Po čemu ćeš suditi? - Po Allahovoj Knjizi! - A, ako tu ne nađeš? - Po sunnetu Allahova Poslanika. - A, ako ni tu ne nađeš? - Tada ću upotrijebiti svoj vlastiti idžtihad. Poslanik, na kraju reče: - Hvala Allahu koji je Njegovu Poslaniku dao izaslanika s kojim je Allahov Poslanik zadovoljan. (Ahmed. Ebu Davud. Tirmizi. Bejheki) 8

Muhammed (a.s.) je, prema Ibni Mes'udu, rekao: »Ti živiš u vremenu u kojem ima mnogo ljudi, koji razumiju propise Kur'ana, a malo ih je koji ga čitaju. Mnogo ljudi živi po Kur'anu i čuvaju njegove propise, a malo ih je koji vode računa o njegovim slovima. Ima malo prosjaka, a mnogo onih koji dijele. Ljudi mnogo ostaju u namazu, a vrlo malo razgovaraju. Rade više nego govore. A doći će vrijeme, kada će biti malo onih koji razumiju Kur'an, a mnogo onih koji ga čitaju. Tada će se gaziti propisi Kur'ana, a vodiće se računa o njegovim slovima. Biće mnogo prosjaka, a malo onih koji dijele. Trošiće se mnogo vremena u razgovoru, a malo u molitvi. Malo će se raditi, a mnogo udovoljavati svojim strastima«. (Imam Malik «Muvetta») Allah (dž.š.) je učio suru Taha i Ja-sin na hiljadu godina prije nego li je stvorio stvorenje. Kada su meleki čuli Kur'an, rekli su: »Blago li zajednici (Ummetu) kojoj će se ovo objaviti, blago li njedrima koja će Kur'an nositi, blago li jezicima koji će ga izgovarati. (Gazali) Kur'an je Allahova gozba, pa Njegovoj gozbi prisustvujte što je moguće više. Kur'an je Allahova uputa, jasno svjetlo, valjani iscjelitelj, čuvar od grijeha onog ko ga se pridržava, spas ko ga slijedi. Učite ga jer će vas za to Allah nagraditi, za svako slovo deset sevaba. Ne kažem da je »Elif lam mim« jedan harf, već »elif« jedan, »lam« drugi, »mim« treći harf. (Hakim) - Postojeće smutnje (fiten)! Potom smo ga mi zapitali: - Koji put će voditi iz njih? - Poslanik je odgovorio: - Božija Knjiga. Ona sadrži vijesti o onome što je bilo u prošlosti. Ona najavljuje ono što će biti u budućnosti. (Zehebi, Sujuti) Kur'an je objavljen kroz pet formi: halal, haram, muhkem, mutešabih i emsal, stoga se držite halala, a klonite se harama, slijedite muhkem, a vjerujte u mutešabih, a iz emsala crpite pouku. (Es-Sujuti) Ko tumači Kur'an po svome nahođenju, bez ikakvog znanja, neka pripremi sebi mjesto u Džehennemu. (Tirmizi, Ebu Davud, Taberi) Ko o Kur'anu nešto od sebe rekne pogriješio je makar i pogodio! (Taberi) Ako zapadnete u iskušenja, nejasna poput mračne noći, obratite se Kur'anu. (El-Kafi, »Ebvabu-I-Kur'an«) Ko je licemjeran prema Kur'anu, ne vjeruje u Allaha. (Ebu Davud. Ibn Hibban) Zaista će Allah ovom Knjigom (Kur'anom) uzdići neke narode, a druge njome poniziti. (Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Vjera – vjernik
Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovu putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni! (El-Hudžurat, 15) Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, - ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. (Er-Rum, 30) Vjerovanje (iman) jeste da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke i Njegove kitabe, poslanike i Posljednji dan, i da vjeruješ u Allahovu odredbu, bilo dobro ili zlo. (Muslim) Ebu Seid el-Hudri prenosi riječi Allahova Poslanika. - Ko kaže: »Zadovoljan sam da mi Allah bude Gospodar, islam bude vjera i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bude poslanik«, zaslužio je Džennet kao nagradu. (Ebu Davud) Slast vjerovanja je okusio onaj koji se zadovoljio da mu Allah bude Gospodar, vjera bude islam i Muhamed bude poslanik. (Muslim, Tirmizi) Najbolje što sam izrekao ja i vjerovjesnici prije mene je: »Nema boga osim Allaha, On je Jedini, nema druga, Njemu pripada vlast nad svim, Njemu pripada svaka hvala i On je svemoćan!« (Tirmizi) Izreka »La ilahe illallah«, kod Allaha ima počast i posebno mjesto. Tu izreku ko izgovori iskreno, sa njom će ga Allah uvesti u Džennet, a ko je izgovori lažno, njegov imetak i život će, doduše, biti zaštićen, a sutra će se susresti sa Allahom pa će mu On zato račun svidjeti. (El-Bezzar) Najdraža vjera Allahu je čista istinska vjera. (Muslim) Ko izgovori »La ilahe illallah«, koristiće mu jednog dana. Zadesiće ga što treba da ga zadesi. (El-Bezzar, el-Taberi) Sufjan ibn Abdullah kaže: »Ja sam rekao: - Allahov Poslanice, reci mi o islamu nešto što će mi nepotrebnim učiniti da o njemu ikog drugog osim tebe pitam. Na to mi Muhammed (a.s.) odgovori: - Reci, vjerujem u Allaha, a onda (na tome) ustraj.« (Muslim) U početku misije Poslanik je obilazio plemena i govorio im: - O ljudi, recite: »Nema drugog boga osim Allaha«, - bićete spašeni, pridobićete Arape, pokoriće vam se stranci, a kada umrete, bićete vladari u Džennetu. (Ibn Hišam) 9

Ko iskreno i iz srca rekne da nema drugog boga osim Allaha, ući će u Džennet. (Buhari) Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela činio isključivo u ime i za ljubav jedinoga Allaha, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom. (Ibn Madže, Hakim) Ebu Hurejre je upitao: - Allahov Poslaniče, ko je najdostojniji tvoga zagovaranja na Sudnjem danu? Na to je Muhammed (a.s.) odgovorio: - Ebu Hurejre, znao sam da me za ovaj hadis neće prije tebe upitati niko drugi, jer sam spoznao tvoju čežnju za hadisom. - Najdostojniji mojega šefaata na Sudnjem danu biće onaj ko iskreno sa sveg srca kaže: »La ilahe illallah!« (Buhari) Tumačeći ajet: »Postići će što želi onaj koji se očisti, i spomene ime svoga Gospodara pa namaz obavi«. (El-E'la, 14-15), Muhammed (a.s.) je rekao: - Ko posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, ko se oslobodi svih vrsta širka i posvjedoči da sam ja Allahov poslanik. (El Bezzar) Ebu Hurejre prenosi da je neko upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome koje je djelo najbolje, na šta je on odgovorio: - Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika. A na pitanje šta dolazi poslije toga, on je odgovorio: - Zatim borba na Allahovom putu, pa valjano obavljen hadž, koji je kao takav primljen u Allaha, džellešanuhu. (Buhari, Muslim. Nesai) Ibn Abbas, prenosi da je neko pitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome koja je pokornost Allahu najdraža, pa je odgovorio: - Od pokornosti Allahu najmilija Mu je ona koja je čisto pravovjerstvo i lahko sprovodiva. (Ahmed. Buhari) U početku poslaničke misije Allah (dž.š.) je poslao Muhammedu (a.s.) meleka brda i poručio mu da, ako želi, na stanovnike Mekke će sručiti dva mekanska brda. Muhammed (a.s.) tom prilikom reče: - Ne, strpiću se, ne bi li Allah dao da bude među njihovim potomcima onih koji će vjerovati jednoga Allaha, ne pripisujući Mu druga. (Ibn Hišam) Uistinu je ova vjera lahka, pa ko god ide protiv njene prirode i pretjeruje, biće od nje nadvladan. Uzmite, dakle, srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobre volje. (Bunari) Kome Allah želi dobro, uputi ga u propise vjere. (Bunari, Muslim, Ahmed) Naređeno mi je da se borim sa svijetom sve dotle dok ne posvjedoče da nema boga osim Allaha i da je Muhammed

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Njegov Poslanik i dok ne počnu obavljati namaz i ne počnu - Zar on ne obavlja namaz? - upita Poslanik. da daju zekat. Kad to počnu da rade, sačuvali su od mene - Da, ali se njegovo klanjanje ne prihvata - odgovori svoje duše i imetak, osim za islamsko pravo, a račun će čovjek. Poslanik na to primijeti: pred uzvišenim Allahom polagati. - To su ljudi čije mi je pogubljenje Allah (dž.š.) zabranio. (Buhari, Muslim) (Ahmed u »Musnedu«) Ova vjera je lahka i niko se s vjerom neće uhvatiti u koštac a da ga ona neće nadvladati. (Buhari) Kada je objavljen ajet: »Biće sigurni samo oni, koji ispravno vjeruju i koji vjerovanje svoje s mnogoboštvom (bi zulmin) ne miješaju; oni su na pravom putu«, ashabi su riječ »zulum« shvatili u značenju nasilja, pa su rekli Poslaniku: - Koji među nama, u tom slučaju, nije prema sebi počinio neko nasilje? Tada je Poslanik rekao: - Nije to tako kako ste vi shvatili. Zar niste čuli kako iskreni vjernik govori: širk je veliko nasilje. Zulum znači širk (mnogoboštvo). (Buhari, Muslim) Ebu Hurejre prenosi: - Grupa drugova Allahova Poslanika (sallallahu alejhi ve selleme) jednom mu se potužila: - Ponekad nas spopadnu pomisli o kojima se ne usuđujemo ni riječi prozboriti. Na to Allahov Poslanik priupita: - Tako to zaista osjećate? - Kada mu to potvrdiše, on nastavi: - To je očit dokaz vašeg vjerovanja. (Muslim. Buhari) Alejhisselam je delegaciji iz plemena Abdul Kajs, koja je došla kod njega, rekao: - Naređujem vam vjerovanje Allaha Jednog i Jedinog. Znate li u čemu se sastoji vjerovanje u Allaha? U svjedočenju da nema drugog boga osim jednog Allaha, u klanjanju namaza, dijeljenju zekata i da podijelite petinu od ratnog plijena. (Buhari. Muslim) Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko, ili šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji ogranak imana je svjedočenje da nema boga osim Allaha, a najslabiji ogranak imana je ukloniti smetnju s puta. A i stid je ogranak imana. (Buhari. Muslim) Najpotpunijeg je imana onaj vjernik koji ima najbolji moral! (Ebu Davud. Ibn HiIla) Kada čovjek učini prostituciju, izgubi iman, a kada se pokaje, iman mu se opet vrati. (Ebu Davud. Hakem) Jedan od ensarija je došao Allahovom Poslaniku, dok je ovaj bio u društvu više ljudi, tražeći odobrenje da pogubi jednog munafika. Na to je Allahov Poslanik upitao: - Zar on ne svjedoči da nema boga osim Allaha? - Da - odgovori ensarija, ali se njegovo svjedočenje ne uvažava. - Zar on ne svjedoči da je Muhammed Allahov Poslanik? upitao je Poslanik. - Da, ali se njegovo svjedočenje ne uvažava - odgovori čovjek. 10 Jedan ashab priča: »Došao sam Allahovom Poslaniku i rekao mu: - Ti tvrdiš da si Božiji Poslanik? - Da - reče Poslanik. Rekoh mu: - Reci mi koja su ljudska djela najdraža Allahu? On mi na to odgovori: - Vjerovati u Jednog i Jedinog Allaha. - Rekoh mu: - Još mi štogod reci - a on reče: - Upućivati ljude da čine dobra djela, a odvraćati ih od zla. - Zatim mu rekoh: - Još mi štogod reci - a on reče: - Paziti, poštovati i pomagati rodbinu. - Allahov Poslaniče, a sada mi reci koja su djela najodvratnija Allahu? - On reče: - Širk, pripisivanje Allahu druga, zatim prekid rodbinskih veza i odnosa. (Ebu Ja'la) Stradali su oni koji otežavaju vjeru, opet su stradali, i opet su stradali. (Muslim, Ahmed, Ebu Davud) Habbab ibn Erett prenosi: »Potužili smo se Allahovu Poslaniku (sallallahu alejhi ve sellem) dok on jednom ležaše u hladu Kabe s ogrtačem ispod glave, kao jastukom: - Zar nam nećeš tražiti pomoć, zar nećeš moliti Allaha (džellešanuhu) za nas? - U vremenima prije vašeg - reče on - čovjeku bi iskopali u zemlji jamu i u nju ga stavili, a onda bi donijeli testeru te mu raspolovili glavu, ali ga to nije moglo odvratiti od vjere njegove. I češljali bi ga željeznim češljevima, kidajući meso i nerve od kosti, ali ga to nije moglo odvratiti od vjere. Tako mi Allaha, On će zasigurno upotpuniti ovu stvar (islam) tako da će konjanik moći putovati od Sane (u Jemenu) do Hadremevta ne bojeći se nikoga osim Allaha (džellešanuhu) ili (plašeći se samo) vuka za svoje stado. Ali vi u žurbi prenagljujete. (Buhari) Veli Temin Dari da je Allahov Poslanik rekao: - Vjera je savjetovanje. Mi mu rekosmo: - Kome, Allahov Poslanice? - a on na to odgovori: - Allahu Uzvišenom, Njegovoj knjizi, Njegovu Poslaniku, starješinama muslimana i ostalim muslimanima. (Muslim) U ime Boga vas molim, da samo Njega vjerujete i da Mu ne pridodajete druga božanstva, i da mene slušate. Ja ću vam pravi put kazati. Tražim od vas, za sebe i svoje drugove, opću sigurnost i da nas štitite kao što štitite sami sebe. Ako se budete toga držali, Allah će podariti Džennet i meni i vama. (Ibn Ebi Šejbe: Ibn Asakir) Vjernik mora dijeliti svoj život između obožavanja Allaha, razmišljanja o svome djelu i svakodnevnog napora da osigura svoju zemaljsku egzistenciju. (En-Nevevi)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni ostali Snažan vjernik bolji je i draži Allahu od slabog, ali u muslimani, a vjernik je onaj od koga su sigurni ljudi da im svakom je dobro. Drži se onoga što ti koristi i traži pomoć neće naškoditi u njihovim životima i imecima. od Allaha, a nemoj biti slab. (Tirmizi, Nesai) (Muslim) Pozvaće se čovjek od mog ummeta na očigled svijeta i predočiće mu se 99 registara. Svaki registar je koliko oči mogu obuhvatiti. Zatim će mu se reći: »Niječeš li nešto od ovoga?« Ili: »Je li te neko od Mojih pisara oštetio?« Odgovoriće: »Ne Gospodaru moj!« Opet će ga pitati: »Imaš li opravdanje?« Odgovoriće: »Ne, Gospodaru moj!« Onda će mu se reći: »Ti imaš kod nas lijepih djela! Danas nema ni prema kome nasilja«. Onda će mu se dati karta na kojoj piše: »Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu«. Zatim, kazaće mu se: »Donesi svoj teret!« Odgovoriće: »Moj Bože, šta je ova karta u odnosu na ovolike registre?« Odgovoriće mu se: »Nećeš biti oštećen!« Registri će se staviti na jedan, a karta na drugi tas. Registri će se podići, a karta će prevagnuti. (Tirmizi) Vjernik će biti potpun vjernik tek onda kada bude volio i drugom bratu ono što voli i sebi. (Ebu Davud) Nije vjernik onaj koji drugoga napada i vrijeđa, proklinje, nepristojno se izražava i koji je bestidan. (Tirmizi Hakim) Svaki od poslanika koje je Allah, džellešanuhu, poslao prije mene imao je svoje vjerne i odane pomagače i drugove koji su slijedili njegov pravac i u svemu se za njim povodili. Poslije njih su došli loši potomci koji su govorili ono što nisu radili, a radili su ono što im nije bilo naređeno. Ko im se u tome bude suprotstavljao svojom moći, vjernik je. A ko to ne mogne, pa im se suprotstavi svojim jezikom (riječju), vjernik je. A vjernik je i onaj ko im se mogne suprotstaviti tako što će u srcu osuditi njihov postupak, pa to učini. Ko ni ovo ne bude učinio njegov iman je manji od zrna gorušice. (Muslim, Tirmizi) Čudnovato je čuvstvo vjernika! Svaka njegova stvar njemu je dobra, a to nije tako nikome osim vjerniku. Ako ga zadesi radost, on Allahu zahvali i bude mu dobro. Ako ga zadesi šteta i tegoba, on se strpi i bude mu dobro. (Muslim) Vjernik je ogledalo vjerniku! (Ebu Davud) Najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, a zatim njima bliski (pobožni) ljudi. Čovjek dolazi u iskušenje prema jačini svoga vjerovanja, pa ako mu je vjera čvrsta iskušenje je teže, a ako mu je vjera površna i iskušenje će biti u jačini njegovog vjerovanja. Nevolje i iskušenja neće napustiti čovjeka sve dok taj hoda po površini Zemlje i dok ne bude bezgrešan. (Tirmizi. Nesai. Ibn Madže. Ibn Hibban. Hakim) Znanje je prijatelj vjerniku, razum mu je vodič, dobra djela su mu skrbnik, blagost pomoćnik, strpljenje vojni zapovjednik, nježnost roditelj, a ljubaznost njegov brat. (Bejheki) 11 Mu'min je onaj ko ne prelazi granice strasti svojih, koji stalno razmišlja, traži nauku u ime Boga (dž.š.), upotpunjuje svoju pamet svjetlima znanja. On lijepo govori, lijepo se ponaša i vlada, malo se smije, a češće plače. On čini da mu dunjalučke stvari budu podložne, a da on njima ne robuje, željan je budućeg svijeta i veseli mu se, a manje ga potresaju ovozemne stvari. Ne pretjeruje u jelu, češće je zabrinut i zamišljen, junak je prema strastima svojim, a potpuno zanemaruje one puteve koji su u službi strasti. Suprotstavlja se šejtanu, stalno je u pokornosti Bogu (dž.š.), zaokupljen je svojim, a ne tuđim manama. On kada govori, govori Kur'anom, kada se druži lijepo mu je društvo, a žudi da mu Bog (dž.š.) bude odgajatelj. Smiren je kada spominje Boga (dž.š.) i ustrajan u izvršavanju Božijih zapovijedi, boji se Dana sudnjeg i raduje se susretu sa svojim Gospodarom« (»Tefdžiru tesnim fi qalbin selim«) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ko bude neprijatelj jednom Mome robu, koga sam ja odabrao i koji je Meni blizu, Ja ću tome čovjeku navijestiti rat. Ničim se Moj rob ne može više Meni približiti nego onim čime sam ga Ja zadužio. Moj se rob Meni Postepeno približava i vršenjem viška u ibadetu (nafila) pa ga Ja zavolim. A kad ga Ja zavolim, njegova ljubav prema Meni preovlada, pa njegov sluh kojim sluša bude samo radi Mene, njegov vid kojim vidi bude samo radi Mene, ruka njegova kojom prihvaća radi samo radi Mene, noga njegova kojom ide, ide samo radi Mene. Ovakav čovjek ako nešto od Mene zatraži, Ja mu udovoljim, a ako se Meni uteče, Ja ga sklonim.« (Buhari) Džabir ibn Abdullah prenosi: »Bili smo sa Poslanikom i on nacrta jednu liniju na pijesku. Zatim nacrta dvije linije s njene desne i lijeve strane. Stavi svoju ruku na srednju liniju i reče: - Ovo je Allahov put - i prouči ovaj kur'anski ajet: »Ovo je moj put kojim pravo idem pa se njega držite i druge puteve ne slijedite pa da vas odvoje od puta Njegova«. (El-en'am, 153) (Ibn Madže) Primjer vjernika je poput zeleniša od usjeva: njega vjetar čas povija, čas mu štetu pričini. A primjer munafika je poput primjera čvrsto ukorijenjenog stabla. Ono postoji sve dok ga jedan udarac ne iščupa iz korijena. (Muslim) - Ovaj svijet je tamnica za vjernika, a džennet za onoga koji ne vjeruje (u Allaha džellešanuhu). (Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah nama poslao tvoj Gospodar? - a Poslanik mu je rekao: - Sa islamom. Islam, musliman - A kakvi su njegovi znakovi? - ponovo je upitao, a Poslanik mu je odgovorio: A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti - Vjerovati da nema drugog boga osim Allaha, da je primljena, i on će na onom svijetu nastradati. Muhammed Njegov Poslanik, obavljati namaz, davati zekat (Ali 'Imran, 85) i izbjegavati sve oblike idolopoklonstva. (Bejheki) O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Ali 'Imran, 102) Allahu je prava vjera jedino - islam. (Ali 'Imran, 19) Islam se zasniva na pet temelja: vjerovati jednog, jedinog Allaha, klanjati namaz, dijeliti zekat, postiti ramazan i, kome to bude moguće, obaviti hadž. (Buhari, Muslim) Omer ibn Hattab priča: »Jednog dana, dok smo sjedili sa Allahovim Poslanikom, pomoli se jedan čovjek u izrazito bijeloj odjeći i izrazito crne kose. Na njemu se nije primjećivao trag putovanja, a niko ga od nas nije poznavao. Sjeo je pred Poslanika, prislonivši koljena uz Poslanikova koljena, stavivši svoje ruke na Poslanikova stegna, a zatim upitao: - Muhammede, obavijesti me o islamu? Allahov Poslanik mu reče: - Islam je da svjedočiš da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik, da klanjaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan i da obaviš hadž ako ti to bude moguće. - Istinu si rekao - reče nepoznati čovjek. »Mi smo se čudili«, veli hazreti Omer, »i pita i potvrđuje odgovor.« - Obavijesti me o imanu. Poslanik mu reče: - Imanje da vjeruješ Allaha (dž.š.), Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Božije određenje dobra i zla (Kada-i-kader). - Istinu si rekao - reče nepoznati čovjek i dodade: - Obavijesti me o dobročinstvu? - Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega i ne vidiš, On tebe vidi - odgovori Allahov Poslanik. - Obavijesti me o Sudnjem danu. - Upitani o tome ništa više ne zna od onoga koji pita - odgovori Poslanik. - Obavijesti me onda o njegovim predznacima. - Od predznaka Sudnjeg dana su i ovi: kada robinja rodi sebi gospodara (gospodaricu) i kada vidiš gole i bosonoge čobane kako se natječu u izgradnji - odgovori Poslanik.« Hazreti Omer kaže da je zatim nepoznati čovjek otišao, a nakon izvjesnog vremena Allahov poslanik mu rekao: - Omere, znaš li ko je onaj nepoznati čovjek? - To najbolje Allah i Njegov poslanik znaju - odgovorih. On mi reče: - Ono je bio Džibril. Došao je da vas poduči vjeri. (Buhari, Muslim) Muavija ibn Hejda kaže da je došao Poslaniku i rekao mu: - O Allahov Poslaniče! Došao sam da te pitam sa čime te je 12 Ebu Ejjub priča: »Kad je Allahov Poslanik bio na jednom putovanju pred njim se pojavi neki 'arabija i uze Muhammedovu (a.s.) devu za usta, a zatim mu reče: - Allahov Poslaniče! Reci mi šta će me približiti Džennetu, a šta će me udaljiti od Džehennema? Allahov Poslanik zategnu dizgine, a zatim baci pogled na ashabe, pa reče: - Ovaj je čovjek krenuo pravim putem, a zatim se okrenuo prema 'arabiji pa ga upita: - Kako ti ono reče? Arabija mu ponovi svoje pitanje, a Allahov Poslanik mu odgovori: - Priznaj samo jednog i Jedinog Allaha i samo Njemu ibadet čini, valjano i uredno klanjaj namaz, dijeli zekat, pazi i obilazi svoju rodbinu. Pusti mi sada devu da idem. (Buhari, Muslim) Došao neki čovjek Allahovom Poslaniku i rekao mu: - Allahov Poslaniče! Vjerujem i očitujem da osim Allaha nema drugog Boga, a ujedno izjavljujem da si ti Allahov Poslanik. Klanjam pet dnevnih namaza, propisno dajem zekat i postim mjesec ramazan. Na to mu Allahov Poslanik reče: - Ko umre, a bude izvršavao nabrojene vjerske dužnosti, biće u društvu Allahovih poslanika, šehida i najiskrenijih vjernika isto tako jedan drugome blizu kao prst uz prst, ali samo ako je bio poslušan i dobar prema svojim roditeljima. (Ahmed, Taberani) Naređeno mi je da se borim za priznanje istine, da nema drugog Boga osim jednoga Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, da treba obavljati namaz, postiti, dijeliti zekat i obaviti hadždž. Ko prihvati ove istine, biće spašen i nagrađen. (Buhari, Muslim) Tri su osnovna principa i načela islama na kojima se temelji islamsko učenje. Ko zanemari i napusti jedan od njih, prestaje biti vjernik »halalud-demi« - svjedočenje da nema boga osim Allaha, propisani namaz i post ramazana. (Ebu Ja'la) Džabir priča da je neki čovjek upitao Muhammeda - Šta misliš, ako ja klanjam propisane namaze, postim ramazan, radim što je dozvoljeno, a klonim se onog što je zabranjeno, i ništa više ne učinim osim toga, hoću li ući u Džennet? Muhammed (a.s.) odgovori: - Da, hoćeš. (Muslim) Talha ibn Ubejdullah prenosi: »Allahovom Poslaniku (sallalahu alejhi ve selleme) je došao jedan čovjek iz Nedžda, raščupane kose.

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Šum njegova govora se čuo, ali se nije moglo razumjeti šta Ebu Musa je upitao Božijeg poslanika koji je islam govori sve dok se nije približio. Tek tada se vidjelo da se najvredniji, a on mu je odgovorio: raspituje o islamu. - Najbolji je islam onog čovjeka od čijeg su jezika i Allahov Poslanik mu reče da je dužan klanjati pet namaza u ruku sigurni ostali muslimani. toku dana i noći. (Muslim) - Da li sam dužan više od pet namaza? - upita on. - Nisi, osim ako želiš dobrovoljno - odgovori mu Ibn Omer prenosi: »Neki je čovjek zapitao Allahovog Poslanik. Poslanika, koji je islam najbolji? Muhammed (a.s.) mu je Zatim mu Allahov Poslanik reče da je dužan postiti mjesec odgovorio: ramazan. - Dijeli hranu i nazivaj selam poznatom i nepoznatom. - Da li sam dužan postiti osim ramazana? - ponovo (Buhari, Muslim) upita ovaj. - Nisi, osim ako ti hoćeš dobrovoljno od sebe - reče Dobar je musliman onaj koji se ne zanima besposlicom. Poslanik. (Ebu Davud) (Talha prenosi da je Allahov Poslanik spomenuo tada i zekat.) Od dobrog i čvrstog islama jednog čovjeka je i to da - Da li sam dužan davati osim zekata? - opet upita ostavlja ono što ga se ne tiče. on. (Tirmizi) - Nisi, osim ako ti hoćeš da podijeliš sam od sebe odgovori mu Poslanik. Na Sudnjem danu će četvoro tražiti pomoć: gluhonijem, »Tada on krenu« - kaže Talha - »reče: ludak, malouman i čovjek koji je umro u periodu bez - Tako mi Allaha, neću ovome ni dodavati niti ću Poslanika. Gluhonijem će kazati: »Islam je došao, a ja ništa smanjivati! čuo nisam«. Ludak će kazati: »Gospodaru, islam je došao, a Na ove njegove riječi Allahov Poslanik reče: djeca su me zasipala raznim predmetima.« Dok će - Ako je istinu rekao, on je od onih koji su spašeni. malouman kazati: »Došao je islam, a ja ništa razumio (Buhari, Muslim, Nesai, Tirmizi) nisam«. Onaj ko je umro u naznačenom periodu, reći će: »Gospodaru, nije mi došao tvoj poslanik«. Allah će onda Primjer onoga sa čime me je Allah poslao ljudima jeste kao zatražiti da Mu se zakunu za pokornost, pa će po izaslaniku primjer obilne kiše koja je pala na jedan dio plodne zemlje. narediti da uđu u vatru. Tako mi Onoga u čijoj je ruci duša Zemlja se natopila i iz nje je ponikla sočna i bujna trava. Muhammedova, ako uđu u nju, naći će je hladnu i Kiša je pala i na dio propustljive zemlje na čijoj se površini spasonosnu. voda nije zadržala, ali je i od nje bilo koristi jer ju je Allah (Ahmed) podario ljudima da se njome koriste, iskopali su na dubini bunareve i iz njih pili vodu, pojili stoku i polja navodnjavali. Ali kada je kiša pala na neplodnu, propustljivu zemlju, od nje nije bilo nikakve koristi, na njoj nije moglo ništa rasti, pa čak ni trava, a ni ljudi se nisu mogli njome okoristiti, jer se nije zadržala na dubini. Ovo se može porediti sa ljudima koji proučavaju vjeru islam. Oni imaju koristi od mog poslanstva, jer su naučili, a i druge podučili tome. Nasuprot ovome je primjer oholih hvalisavaca koji ne prihvataju Objavu koju sam im donio. (Hadis je usaglašen od svih muhadisa) Allah će iz pažnje prema jednom dobrom i pravom muslimanu otkloniti nesreću od stotinu članova njegovih susjeda. (Taberani) Hakim ibn Hizam je upitao Allahova Poslanika: - Hoću li imati nešto od pobožnosti iz predislamskog perioda? - Primivši islam zadržao si dobro koje si ranije učinio, a to je kod tebe bila pobožnost. (Muslim) Kada čovjek prihvati islam i valjano ga primjenjuje, Allah će mu upisati svako dobro koje je bio ranije uradio i izbrisati svako zlo koje je bio ranije učinio, a poslije toga dolazi naknada i to: za svako dobro nagrada od deset do sedam stotina puta, a za loše djelo njemu odgovarajuća kazna, ukoliko Allah i nju ne oprosti. (Nesai, Buhari)

13

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Zikr, spominjanje Allaha
O vjernici, često Allaha ujutro i navečer ga Veličajte. spominjite i hvalite, i (El-Ahzab, 41-42) ...i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska, i veličaj Ga noću i poslije obavljanja sedždi. (Kaf, 39-40) A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. (En-Nisa; 103) Kome bude dato ovo četvero, dato mu je dobro i ovog i onog svijeta: srce koje je zahvalno Allahu dželle-šanuhu; jezik koji Allahu zikr čini; tijelo, koje je strpljivo na iskušenjima; supruga koja neće iznevjeriti svoga muža, već čuva svoju čast i njegovu imovinu. (Taberi) Pretekli su vas muferriduni! Ashabi upitaše: - A ko su to muferriduni, Allahov Resulullah odgovori: - To su oni koji mnogo Allaha zikir čine. Poslaniče? (Muslim) Hoćete li da vam kažem koje je vaše najbolje i kod Gospodara vašeg najčistije djelo, koje vas podiže na visoke stepene, koje je bolje od dijeljenja zlata i srebra i od borbe na Allahovom putu? Ashabi odgovoriše: - Hoćemo, Allahov Poslaniče. On reče: - Zikrullah! (Tirmizi, Ahmed, Hakim) Kod Allaha će na Sudnjem danu najviši stepen imati oni koji su mnogo zikir činili. (Ahmed) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »O sine Ademov, ako Meni zikr činiš u sebi, Ja ću tebe spomenuti sam. Ako Meni zikr činiš u skupini, Ja ću tebe spomenuti u boljem skupu. Ako se približiš koliko pedalj, Ja ću se približiti tebi aršin. A ako se Meni približiš aršin, Ja ću se približiti tebi toliko kao kad se obje ruke rašire. Ako Mi dolaziš hodom, Ja ću se tebi odazvati žureći«. (Buhari) Od riječi »La ilahe illallah«, nema boljeg djela, niti će izgovaranje tih riječi ostaviti grijeha iza sebe. (Ibn Madže) Zikr činiti Allaha je vrednije od dijeljenja sadake. (Muslim) Zikr je lijek za srce. (Dejlemi) Ja sam uz Moga roba gdje god Me spomene i dokle god on svoje usne zikrom pokreće. (Ahmed) 14

Čišćenje je veliki dio imana. Riječ: »Elhamudil-lla-hi«, puni mizan. Riječi: »Subhanal-llah vel-hamdu lillah«, popune prostor između neba i Zemlje. Namaz je svjetlo. Milostinja je jasni dokaz. Strpljivost je sjaj. Kur'an je jak argument za tebe ili protiv tebe. Svaki čovjek radi i trudi se za nešto, ali će neko otkupiti sebe i svoju dušu, te je osloboditi, a nekoje prodati i upropastiti. (Muslim) Ebu Musa prenosi: »Putovali smo zajedno sa Allahovim Poslanikom. U putu su neki počeli da glasno uče tekbire. Muhammed (a.s.) ih upozorio i naredio im da u sebi uče tekbire. Rekao im je: - A zar mislite da se obraćate gluhu i odsutnu? Vi se obraćate Onom ko je blizu i koji sve čuje. On je s vama. (Šatibi: »El-I'tisam«) Pokornost Allahu je, zaista, jednostavna, ali neće niko uspjeti u pretjerivanju u tome, a da ga ona ne savlada. Stoga, budite umjereni, pravični i ni u čemu nemojte pretjerivati! Obradujte radosnim vijestima i tražite pomoć u pokornosti Allahu moleći Ga jutrom, večeri i krajem noći. (Buhari. Nesai) Šejtan nastoji da ovlada srcem ljudskim. Ali kad njegovo srce otpočne sa zikrullahom, povlači se očajan. Ako, međutim, čovjekom ovlada nemar prema Allahu, onda šejtan zavlada njegovim srcem. (Nesai) Ovaj svijet je proklet. Prokleto je ono što je na njemu mimo zikra Allaha i pokornosti Njemu, te učenjaka i učenika. (Tirmizi) Allahu je nadraže djelo da umreš vlažnog jezika čineći zikr Allahu. (Bejheki) Srca hrđaju kao što hrđa gvožđe, Neko je upitao o načinu liječenja takvih srca, pa je on odgovorio: - Spominjanjem Allaha (zikrom). (Nesai) Najbolje sjedenje kada se ibadet čini je kada smo okrenuti prema Kibli. (Taberani)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Džibril je tražio da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si ti?' 'Ja sam Džibril' - odgovorio je. 'A ko je s tobom?' Miradž 'Muhammed' - odgovorio je Džibril. Rečeno je: »Je li mu upućeno poslanstvo?« Da upućeno mu je reče Džibril. Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Otvoreno nam je. Kad li tamo, Jusuf svoga roba iz Hrama svetog u Hram daleki, čiju smo (a.s) kome je dat simbol ljepote, koji mi, takođe izrazi i okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša dobrodošlicu i poželi svako dobro. pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi. Zatim smo uzdignuti na četvrto svemirsko prostranstvo. (El-isra', 1) Džibril je tražio da se otvori, pa mu je rečeno: ,Ko si ti?' ,Ja sam Džibril!' - odgovorio je. ,A ko je s tobom,' - rečeno je. On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-munteha, kod koje ,Muhamed,' - odgovorio je Džibril. Rečeno je: ,Je li mu je dženetsko prebivalište, kad je Sidru pokrivalo ono što je upućeno poslanstvo?' ,Da upućeno mu je' - reče Džibril. pokrivalo - pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio, vidio Otvoreno nam je. Kad li tamo, Idris (a.s.) koji mi izrazi je najveličanstvenija znamenja svog Gospodara. dobrodošlicu i poželi dobro. Allah (dž.š.) veli: »Mi smo ga (En-Nedžm, 13-18) na visoko mjesto uzdigli«. Zatim smo uzdignuti na peto svemirsko prostranstvo. Ko ti bude pričao da je Muhammed vidio svog Gospodara, Džibril je zahtijevao da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si slagao je. ti?' 'Ja sam Džibril' - odgovorio je. A ko je s tobom' - rečeno (Buhari, Muslim, Tirmizi) mu je? 'Muhammed' - odgovorio je Džibril. Rečeno je: 'Je li mu upućeno poslanstvo?' Da, upućeno mu je' - odgovori Pitali su Poslanika je li na miradžu vidio Allaha, a on je Džibril. Otvoreno nam je, kad li tamo Harun (a.s.), koji mi rekao: izrazi dobrodošlicu i poželje dobro. - Vidio sam svjetlo (nur) Zatim smo uzdignuti k šestom svemirskom prostranstvu. (Muslim) Džibril je zatražio da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si ti«?' Ja sam Džibril' - odgovorio je. ,A ko je s tobom' - rečeno O miradžu je Poslanik rekao: mu je. ,Muhammed' - odgovorio je Džibril. ,Je li mu - Nalazio sam se negdje između sna i jave. upućeno poslanstvo«' ,Da, upućeno mu je' - rekao je (Buhari) Džibril. Otvoreno nam je, kad li tamo Musa (a.s.) koji mi je izrazio dobrodošlicu i zaželio dobro. Doveden mi je Burak, životinja duga i bijela, veća od Zatim smo uzdignuti u sedmo svemirsko prostranstvo. magarca, a manja od mazge, a postavlja svoja kopita na Džibril je tražio da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si ti'? Ja kraju svoje strane. Jahao sam dok sam došao do Bejtul sam Džibril' - odgovorio je. 'A ko je s tobom' makdisa, dokle mi je rečeno, a onda sam otišao na nebo. - rečeno mu je. 'Muhamed' odgovorio je Džibril. Rečeno je: (Muslim) 'Zar mu je upućeno poslanstvo?' Da, upućeno mu je' - rekao je Džibril. Nosili su me od zastora, dok nisam prošao sedamdeset Otvoreno nam je. Kad li tamo, Ibrahim (a.s.) naslonjen na zastora, a širina svakog bila je petsto godina puta; tamo se Kabu, u koju svakodnevno uđe sedamdeset hiljada meleka spustio zeleni pokrov (refref), čije svjetlo je bilo jače od koji se više ne vraćaju. Potom sam otišao do Sidretulsvjetlosti Sunca, pa mi je zaslijepilo oči. Smjestili su me muntehaa, kad li tamo lišće poput slonovih ušiju, a plodovi iznad tog refrefa i dohvatio sam Allahov Prijesto (Arš) poput zemljanog vrča. Sidru je pokrivao prekrivač od (Rafi) Božijih stvari. Niko od Njegovih stvorenja nije u stanju da opiše njenu ljepotu. Allah mi je objavio nešto od objave i Enes ibn Malik kaže da je Božiji Poslanik rekao: »Dat mi je stavio u dužnost pedeset namaza u svakom danu i noći«, Burak. To je bijela životinja, nešto veća od magarca, a rekao je Božiji Poslanik. manja od mazge, korača brzinom pogleda. Uzjahao sam ga, pa me je nosio dok nisam stigao u Bejt-ul-makdis. Privezao sam životinju za halku za koju privezivahu Božiji poslanici. Zatim sam ušao u Bejt-ul-makdis, klanjao dva rekata, a potom izašao. Džibril mi je ponudio jednu posudu sa vinom i drugu s mlijekom. Odabrao sam mlijeko, a Džibril mi reče: 'Odabrao si islam!' Zatim sam uzdignut u najbliže svemirsko prostranstvo. Džibril je tražio da se otvori, pa mu je rečeno: »Ko si ti?« Ja sam Džibril' - odgovorio je. Ko je s tobom? 'Muhamed' - odgovori! Rečeno je: 'Je li mu upućeno poslanstvo?' 'Da, upućeno mu je' - odgovori Džibril. Otvoreno nam je! Kad li tamo, Adem (a.s.) Pošto mi je izrazio dobrodošlicu i poželio dobro, uzdignuti smo na drugo svemirsko prostranstvo. Džibril je tražio da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si ti?' 'Ja sam Džibril' odgovorio je. Rečeno je: 'A ko je s tobom?' 'Muhammed' odgovorio je. Rečeno je: 'Je li mu upućeno poslanstvo?' Da, upućeno mu je - odgovori Džibril. Otvoreno nam je. Kad li tamo, Jahja i Isa (a.s.), izraziše mi dobrodošlicu i poželiše svako dobro. Zatim smo uzdignuti na treće svemirsko prostranstvo. 15 »Silazio sam, dok nisam dopro do Musaa (a.s.) koji mi reče: 'Šta je Gospodar stavio u dužnost tvojim sljedbenicima? Pedeset namaza u svakom danu i noći' - rekoh mu' - veli Božiji poslanik. Na to mu Musa (a.s.) reče: 'Povrati se svome Gospodaru i traži olakšicu svojim sljedbenicima, jer to oni neće moći podnijeti, ja sam to oprobao na Izraelićanima«. Pa sam se povratio svome Gospodaru i rekao: »Moj Gospodaru, olakšaj mojim sljedbenicima' pa mi je umanjio za pet namaza«, veli Božiji poslanik. »Sišao sam do Musa (a.s.) pa mi reče: »Šta si uradio?« Umanjeno mije za pet namaza« - odgovorih mu. A on mi reče: »Tvoji sljedbenici to ne mogu podnijeti, nego se vrati svome Gospodaru i traži olakšicu svojim sljedbenicima«. »Pa sam se,« veli Božiji poslanik, »neprestano povraćao između mog Gospodara i Musaa (a.s.), a On mi je umanjivao po pet namaza dok mi, na koncu, reče: »Muhammede, njih je pet, a u svakom danu i noći, za svaki namaz piše se deset, a to je pedeset namaza. Ko naumi uraditi kakvo dobro djelo, pa ga ne uradi piše mu se jedna

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah nagrada, a ako ga uradi piše mu se deset. A ko naumi svaki onaj ko je vjerovao Moje poslanike, radio dobro i uraditi neko zlo djelo, pa ga ne uradi ne piše mu se grijeh, a ništa Mi kao druga ili suparnika nije pripisao. Ko se Mene ako ga uradi piše mu se samo jedan grijeh«. bude bojao taj je siguran, ko Me bude molio biće mu Povratih se Musau (a.s.) i obavijestih ga, a on mi ponovo uslišano. Ko mi šta uzajmi Ja ću mu vratiti, a ko se na Mene reče: »Povrati se svome Gospodaru i traži olakšicu svojim osloni Ja sam mu dovoljan. Ja sam Bog. Drugog božanstva sljedbenicima, jer to oni ne mogu izdržati«, reče Božiji nema i Ja svoje obećanje neću iznevjeriti. Spašeni su poslanik: »Vraćao sam se svome Gospodaru dok se nisam pravovjerni, a slavljen je Allah, najbolji Stvoritelj. postidio.« 'Zadovoljan sam' - reče Džennet. (Muslim) Zatim je došao u dolinu iz koje se čuo ružan glas i veoma loš i neprijatan miris. »Šta je ovo, Džibrile« - upitao je U drugom hadisu stoji da je Vjerovjesnik (a.s.) prošao Vjerovjesnik. »Ovo je glas Džehennema«, odgovorio je pored skupine ljudi koji siju i istog dana žanju. Čim Džibril. Džehenem veli: »Gospodaru, podari mi ono što si požanju, vrati se kako je bilo. »Šta je ovo«, Džibrile? mi obećao. Mnogobrojni su moji lanci, moji vatreni okovi, upitao je Božiji poslanik? »Ovo su borci na Božijem putu moje razbuktale vatre, moje žege, moje bodljike, moji dobro djelo se nagrađuje sedam stotina puta. Sve što su smradovi, moje patnje, moje provalije su već iskopane, a žrtvovali i uradili prati ih. A Allah je najbolji opskrbitelj«, moje vrućine postale nesnošljive. Daj mi, Gospodaru, ono odgovorio je Džibril. što si mi obećao«. Zatim sam prošao pored skupine ljudi, veli Božiji poslanik, Reče Allah (dž.š.): »Tvoj je svaki mušrik, muško i žensko, koji stijenama lupaju glave: kad god ih smrve, povrate se u svaki negator, muško i žensko, i svaki silnik koji sumnja u prvobitno stanje, a to im kaznu ne ublažuje. »Šta je ovo, dan konačnog obračuna. »Zadovoljan sam«, rečen Džibrile?« A on mi odgovori: Džehennem. Božiji poslanik je nastavio put dok nije stigao »To su oni kojima je bilo teško obavljati propisane u Bejtul-makdis. namaze«. (Taberani, El Bezzar) Zatim je Božiji poslanik naišao na skupinu ljudi obilježenih sprijeda i straga: izgone se na pašu kao što se izgoni stoka, U predaji drugog stoji: »Neko me zovnu s moje desne da jedu bodljikavo trnje, zekkum (drvo u Džehenemu) i strane: »Pogledaj me! Želim da te upitam; Pa mu se nisam džehenemsko užareno kamenje. Rekao sam: »Ko su ovi odazvao. Onda me neko zovnu s moje lijeve strane, pa se ni Džibrile«? A on mi reče: »Oni što nisu od svoje imovine njemu nisam odazvao« dijelili zekat, a Allah im nije nepravdu učinio, niti je tvoj U istoj predaji stoji i ovo: Gospodar nepravedan prema svojim robovima.« »Kad naiđoh na ženu, otkrila ruke, a na njoj svakojake vrste Zatim je Božiji poslanik prošao pored skupine ljudi pred ukrasa koje je Allah stvorio. Reče: »Muhamede, pogledaj kojima se u kazanu nalazilo skuhano meso i drugo me, želim da te upitam, ali ja nisam obraćao pažnju na nju.« nekuhano i pokvareno, pa su počeli jesti nekuhano i Zatim se nastavlja da mu je Džibril rekao: »Onaj prvi što je pokvareno, a ostaviše skuhano. Rekao sam: zovnuo, to je židovski propovjednik. Da si se odazvao, tvoji »Ko su ovi, Džibrile?« A on mi odgovori: »Ovo je čovjek sljedbenici bi se požidovili. Onaj drugi što je zovnuo, to je od tvoga umeta koji je imao svoju zakonitu ženu, a odlazio kršćanski propovjednik. Da si se odazvao, tvoji sljedbenici drugoj i s njom noći provodio i žena koja bi napuštala svog bi se pokrstili. Žena je simbol ovog svijeta.« zakonitog muža odlazila kod drugog i s njim noć (Bejheki) provodila.« Zatim je prošao pored čovjeka koji je sakupio veliko breme U hadisu koji prenosi Ebu Seid, ističe se, da je vidio posudu drva, ne može ga ponijeti, a opet još dodaje. »Ko je ovaj?« u kojoj je bilo dozvoljeno skuhano meso koje niko ne jede i upitah Džibrila. On mi reče: »Ovo je čovjek od tvoga umeta drugu u kojoj je bilo nekuhano meso, ljudi ga jedu. Džibril kod koga su povjerljive stvari ljudi koje ne može da očuva, mu je rekao: »Ovo su oni koji ostavljaju dozvoljeno, a jedu a prihvata se drugih«. zabranjeno.« U istom hadisu se veli da je naišao na skupinu Zatim je naišao na skupinu ljudi kojima željeznim ljudi u kojih su stomaci kao kuće veliki kad god pokušaju makazama režu usne i jezike; kada ih izrežu, povrate se u da ustanu strovale se. Džibril mu za njih reče: »Oni su jeli prvobitno stanje, a to im ne ublažava kaznu. Rekoh: »Ko su kamatu«. ovi, Džibrile?« On mi odgovori: »Ovo su spletkaroši i sijači Naišao je na skupinu ljudi u kojih su usne kao u deve, nereda.« gutaju žeravicu, koja izlazi ispod njih. Džibril mu je rekao: Zatim je prošao pored jednog omanjeg kamena iz koga je »Oni su bespravno jeli imovinu siročadi«. izišao ogroman bik. Prošao je pored žena koje su za dojke obješene«. To su Želio je da se vrati tamo odakle je izašao, ali nije mogao. prostitutke. Prošao je pored skupine ljudi, kojima čupaju »Šta je ovo, Džibrile?« - upitah, a on mi reče: »Ovo je vlastito meso, zatim im ga daju da jedu: »To su klevetnici i čovjek koji izgovori neku krupnu riječ, zbog koje se kaje i podrugivači«. želi da je povrati, ali nije u stanju«. »Konačno, stigao sam u Bejt-ul-makdis, privezao sam Zatim je došao u dolinu u kojoj se osjećao svjež i ugodan životinju za halku za koju su vezali Božiji poslanici, zatim miris, i miris miska, a čuo se i glas. »Šta je ovo, Džibrile?« smo ja i Džibril ušli u Bejt-ul-makdis i klanjali po dva - upitah, a on odgovori: »Ovo je glas Dženneta koji veli: rekata.« »Gospodaru, podari mi ono što si mi obećao, obilate su U predaji koju bilježi Muslim od Enesa stoji: »Ušao sam u moje sobe, moja svjetlost, moja svila, moje boravište, moj mesdžid, klanjao dva rekata, potom izišao, pa mi je Džibril biser, moji dragulji, moje srebro i zlato, moje čaše, moja ponudio posudu s vinom i drugu s mlijekom. Odabrao sam zemlja i kamenje, moj med, moja voda, moje mlijeko, moji mlijeko, a Džibril mi reče: «Odabrao si mlijeko, odabrao si napici, moji raznosači su mnogobrojni, pa podari mi, fitret1« na kome se temelji stvaranje. Gospodaru, ono što si mi obećao. Allah (dž.š.) reče: »Tvoj je svaki musliman i muslimanka, svaki vjernik i vjernica, 1 En-Nevevi kaže: »Ovdje fitret znači islam i ustrajnost na pravom putu«. 16

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah U Ibni Mesudovoj predaji se dodaje: koji su imali bakrene nokte, kojima su trgali svoja lica i »Ušao sam u mesdžid i prepoznao vjerovjesnike. Neko od prsa. »Ko su ovi, Džibrile?« - upitao sam ga, a on mi njih bio je na kijamu, neko na rukuu, a neko na sedždi. odgovori: »To su oni što su klevetali ljude i kaljali njihovu Mujezin je proučio ezan i uspostavljen je namaz. Stali smo čast.« u redove, očekujući ko će nam biti imam. Tada me je (Ahmed, Ebu Davud) Džibril uzeo za ruku i prebacio naprijed, i ja sam im klanjao kao imam«. Vjerovjesnik je rekao: U predaji koji bilježi Taberani stoji: »Zatim je uspostavljen »U noći u kojoj sam preveden prošao sam pored ljudi namaz. Vjerovjesnici su se međusobno proturali dok kojima makazama od vatre režu usne, kad god ih izrežu konačno mene ne proturiše.« povrate se u prvobitno stanje. Ko su ovi? - upitao sam Džibrila, a on mi reče: »Ovo su propovjednici tvog ummeta Ibn Abas prenosi daje Alejhiselam rekao: »U noći, u kojoj koji govore drugima što sami ne rade.« sam preveden, prošao sam pored Musaa (a.s.), koji je (Ibn Merdevejh) klanjao u svom kaburu...« (Muslim) Allahov poslanik je rekao: »Vidio sam, napisano na vratima Dženeta, u noći u kojoj Ubej ibni Kab prenosi od Vjerovjesnika: »U noći u kojoj sam preveden, slijedeće: »Sadaka se deseterostruko sam preveden osjetio sam ugodan miris. Šta je ovo: upitah nagrađuje, a zajam osamnaestoruko«. Upitao sam Džibrila: Džibrila, a on mi odgovorio: »Ovo je frizerka, njen muž i »Zbog čega je zajam vredniji od sadake?« A on mi sin, dok je češljala Faraonovu kćerku, ispao joj je češalj iz odgovori: »Zato što onaj koji traži sadaku ima imovine, a ruke pa je rekla: »Propade Faraon!« Kćerka je obavijestila onaj koji traži zajam ne troši ga osim ako mu je stvarno oca, i ovaj je pogubi« potreban«. (Ibn Merdevejh) (Ibn Madže, Hakem, Tirmizi, Ibn Ebi Hatim, Ibn Merdevejh) Ibni Abas prenosi da je Vjerovjesnik (a. s.) rekao: »Pošto sam preveden, osjetio sam veoma ugodan miris. »Kakav je U predaji koja dolazi od Ebu Hurejre stoji: »Kad li naiđoh ono miris?« - upitao sam. Rekoše: »To je frizerka na skupinu ljudi u kojih su stomaci kao kuće, i kad koji Faraonove kćerke i njena djeca. Njoj je ispao češalj iz ruke, pokuša da ustane, strovali se i rekne: »Gospodaru moj, pa je rekla: u ime Boga: U ime mog oca - reče Faraonova nemoj počinjati sa Sudnjim danom, jer oni su na putu kćerka, a frizerka će njoj: Moj Gospodar je i tvoj i Faraonove porodice.« »Naiđe grupa ljudi«, veli Božiji Gospodar tvoga oca. »Zar ti imaš Gospodara osim mog poslanik, »pa ih pregazi«. »Čuo sam ih gdje vrište od straha oca? - upita kćerka Faraonova.« Da, odgovori. Pozvao ju je i prizivaju Allaha.« »Ko su oni?« - upitao sam Džibrila, a Faraon i upitao: Zar ti imaš Gospodara osim mene? Ona mu on mi odgovori: »Ovo su oni tvoji sljedbenici koji su je odgovorila: »Moj i tvoj Gospodar je Allah«. Pa je kamatu jeli, dići će se kao što se diže onaj koji se dodirom naredio da donesu veliki bakreni kazan, užaren je na vatri, a šejtana izbezumio«. zatim je naredio da bace nju i njenu djecu. Bacili su jedno (Bejheki, Ibn Ubi Hulim) po jedno, dok nije došao red na novorođenče, koje je reklo: »Majko, izdrži i nemoj se kolebati, jer si na pravom putu«. Allahov poslanik je rekao: »U noći u kojoj sam preveden Veli Alejhisellam: »Četvoro je novorođenčadi progovorilo: vidio sam čovjeka koji pliva u rijeci a koga tuku kamenjem. ovo, Jusufov (a. s.) svjedok, Džuvejdžov zastupnik i Isa, sin »Ko je ovaj?« - upitao sam. Rečeno mi je da je to onaj koji Merjemin.« se lihvarstvom bavio«. (Ahmed, Nesai, El-Bezzar, Taberani, Bejheki, Ibn (Ibn Merdevejh) Merdevejh) Ibn Abas kaže: »Čuo sam Vjerovjesnika (s. a. v. s.) gdje kaže: - »Pošto sam Vjerovjesnik je govorio: preveden stigao sam do Sidretul-munteha, kad li tamo plod »Sreo sam u noći u kojoj sam preveden Ibrahima (a.s) i on poput zemljanog vrča.« mi reče: Muhamede, ponesi od mene selam svojim (Taberani) sljedbenicima i obavijesti ih da Dženet miriše i obiluje dobrom zemljom i pitkom vodom i pogodan je za sjetvu, Allahov poslanik je rekao: »Noći u kojoj se dogodio Isra čije je sjeme: »Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve te ilahe osvanuo sam u Meki. Pričao sam o tom mom događaju, illellahu vallah ekber vela havle vela kuvete illa billahilznajući da ću zbog toga biti u laž ugonjen. 'alijjil' azim«. Naišao je Božiji neprijatelj Ebu Džehel, sjeo pored mene, (Tirmizi, Ibnu Merdevejh) zatim mi izazovno reče: »Je li se to što dogodilo?« »Da« odgovorio sam mu, »šta« - upita? »Preveden sam« - reče Allahov poslanik je u noći u kojoj je preveden prošao pored Božiji poslanik. »Kuda?« - upitao je Ebu Džehel!? »U Ibrahima (a.s.), koji mu je tom prilikom rekao: »Naredi bejtul-makdis« - odgovorio sam. »Zatim si osvanuo među svojim sljedbenicima neka pripreme mnogo dženetskog nama?« - reče Ebu Džehel? »Da« - odgovorio je sjemena, jer je dženetsko tlo plodno a zemlja prostrana«. Vjerovjesnik (s. a. v. s.). Veli Vjerovjesnik da Ebu Džehel A šta je džennetsko sjeme?« - upita Vjerovjesnik: »La havle nije pokušavao da ga demantuje, bojeći se da Alejhisellam vela kuvvete illa billahil-alijjil azim«, odgovori Ibrahim ne uputi dovu, nego je rekao: »Šta misliš da sazoveš svoj (a.s.) narod i da im ispričaš to što si meni ispričao? »Uredu« (Ibn Ebi Halim. Ibn Merdevejh) reče Vjerovjesnik (s. a. v.) Ebu Džehel je otišao Kurejšijama i rekao: »Dođite, o potomci Lutovi«, Alejhisselam je rekao: iskupljali su se na određenom mjestu i sjedili pored njih »Kada sam bio na miradžu prošao sam pored skupine ljudi, dvojice. 17

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ebu Džehel tada reče: »Pričaj im ono što si meni ispričao«, Odgovorih: »Ummet!« »Pogledaj«, - reče On, Uzvišeni, - a Vjerovjesnik im reče: »Noćas sam preveden«. »Kuda?« ispred sebe«. Pogledao sam i vidio veliko, beskrajno more, - upitaše. »U bejt-ul-makdis«, - odgovorio je. »Zatim si a u njemu jedno drvo na tom drvetu ptica i u njezinu kljunu osvanuo među nama«, - rekoše: »da« - odgovori Božiji malo zemlje, koliko jedno zrno. Veličanstveni i Moćni reče: poslanik. Tad neki zapljeskaše, a neki štaviše ruku na glavu »More - to je Moja milost, ono drvo - to je dunjaluk, ptica izražavajući na taj način čuđenje. »Možeš li nam opisati je tvoj ummet, a ona mrva zemlje u njezinu kljunu - to su Mesdžid« - reče neko -»pošto među nama ima onih koji su grijesi tvoga ummeta. Da ona ptica ispusti onu mrvu zemlje putovali u taj grad i vidjeli Mesdžid?« »Pa sam«, veli Božiji - da li bi se to primijetilo na morskoj površini? Nemoj poslanik,« počeo da im ga opisujem. Kod opisivanja nisam brinuti za grijehe tvoga ummeta, Ja Sam Najmilostiviji. mogao da se sjetim nekih detalja. Tada mi je donesen Kad oni ne bi griješili, stvorio bih ljude koji griješe i Mesdžid i postavljen ispred Ukajlove kuće, te sam ga opraštao im. Još dodade: »Tvom ummetu je jedna trećina promatrao i opisivao. Pošto sam završio, ustaše neki i grijeha oproštena tvojim noćašnjim dolaskom, druga trećina rekoše: »Tako nam Boga, on ga je u potpunosti opisao«. će im biti oproštena tvojim šefa'atom na Sudnjem danu, a U verziji koja se prenosi od Hasana, stoji da su se mnogi treća trećina će im biti oproštena Mojom milošću i toga dana, koji su primili islam, povratili u nevjerstvo, a oprostom«. neki su otišli kod Ebu Bekra i rekli mu: »Jesi li čuo šta (»Tefdžiru tesnimi fi kalbin selim«) priča tvoj drug« Smatra da je sinoć otišao u Bejtul-makdis, klanjao u njemu, zatim se iste noći, vratio u Mekku. A Ebu Približi mi se moj Gospodar u najljepšoj prilici (u noći Isra) Bekr im reče: »Vi izmišljate laži na njega«. »Ne« i reče: »U čemu se parniče meleki?« Rekoh: »Ne znam«. odgovoriše - »Eno ga u Mesdžidu priča svijetu o tome«. On stavi dlan na moja prsa i ja nađoh da je hladan. Tad mi Tada im Ebu Bekr reče: »Ako je to rekao onda je istinu otkri saznanje u svakoj stvari i upita: »Muhammede, u rekao, i što bi se čudili tome. Tako mi Boga, on me čemu se parniče meleki?« Rekoh: »U iskupljivanju od obavještava da mu Vijest u dijelovima dana i noći dolazi s grijeha«, - a On reče: »Kako je to iskupljivanje?« Rekoh: neba i ja mu to vjerujem, a to je nevjerovatnije od toga »Abdest u nepogodama, potom naglašena aktivnost u čemu se vi čudite. Zatim je Ebu Bekr otišao Božijem vršenju dobrih djela i dobročinstava i, na kraju, iščekivanje poslaniku i rekao: »Božiji poslaniče, jesi li ti pričao ovima namaza poslije namaza. Ako čovjek tako učini živjeće da si noćas otišao do Bejtul-makdisa?« »Jesam«, - reče hvale vrijedan život i takav će umrijeti i biće bez grijeha Božiji poslanik. »Opiši mi ga, Božiji poslaniče« - reče Ebu kao što ga je majka rodila bez njih«. Bekr - jer sam ga ja vidio.« (Tirmizi) Veli Hasan, da je Vjerovjesnik pričao. »Predočen mi je Mesdžid u koji sam gledao dok sam ga opisivao Ebu Bekru, a Ebu Bekr je, dok sam ga opisivao govorio: »Istinu, si rekao, svjedočim da si ti Božiji poslanik«, -a Vjerovjesnik mu je govorio: »A ti Ebu Bekre si, Es-Sidik« Toga dana ga je prozvao Es-Sidik. (Ahmed) Muhammed (a. s.) je rekao: »Kada sam stupio u Arš, htio sam izuti svoju obuću. Tada sam čuo glas od Allaha: »Ne skidaj obuću! Arš i Kursijj su počašćeni pod tvojom obućom«. Rekoh: »Moj Rabbe, mom bratu Musau Si rekao: »Skini obuću svoju, ti si u svetoj dolini Tuva!« Uzvišeni odgovori: »Približi Mi se, Ebul-Kasime! U Mene, Musa nije kao ti. Da, Musa je razgovarao sa Mnom, ali ti si Moj miljenik. Musa je tražio da Me vidi. Rekao sam mu: »Nećeš Me vidjeti prije nego Moj miljenik«. Zatim čuh glas iznad sebe: »Ja dižem hidžab (zastor) koji je između Mene i tebe!« »Kad Allah podiže hidžab, rekoh u zanosu: »Moj Odgojitelju: Ettehijjatu lillahi ve-s-salavatu ve-t-tajjibatu! Najljepši selam Allahu i poštovanje i sva dobra djela!« »Es-selamu alejke, ejjuhe-n-nebijju, ve rahmetullahi ve berekatuhu!« - »I tebi selam, vjerovjesniče, i Allahova milost i blagoslovi« - reče Uzvišeni Allah. Ja dodadoh: »Es-selamu alejna ve ala ibadillahi-s-salihin!« - Selam svim nama i svim dobrim robovima Allahovim. A Džibril-alejhi-s-selam - uzdahnu: »Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu!« - Svjedočim da je samo Allah - Bog, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Uzvišeni reče: »Približi Mi se, Ebul Kasime!«, - i ja se približih do najbližeg odstojanja. Upita me: »Čime ćeš Me počastiti, Moj Miljeniče?« »Mojim robovanjem Tebi«, odgovorio sam. Uzvišeni tada objavi: »Subhanellezi esra bi abdihi lejlen...« - Uzvišen je Onaj koji Svog roba prenese jedne noći... Onda me upita: »Šta tražiš od Mene?« 18

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Zahvalnost Allahu, bogobojaznost
Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (El-Bekare, 152) O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali. (El-Bekare, 21) Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! (El-Fatiha, 1-4) Ne mogu nabrojati hvale koje Ti pripadaju! (Kurtubi) Izložio mi je moj Gospodar da mi učini dolinu Meke punu zlata. Rekao sam: - Ne, Gospodaru, dan ću jesti, a dan postiti. Kada budem gladan, moliću Ti se i spominjati Te, a kada budem sit, zahvaljivaću Ti se. (Tirmizi) Hazreti Aiša prenosi: »Allahov Poslanik je noću toliko klanjao da bi mu noge otekle. - Zašto to činiš? - upitala sam - kada ti je Allah oprostio i Prošle i buduće grijehe? Odgovorio je: - Zar da ne budem zahvalan rob Allahu? (Muslim) Nema mladića koji ostavi dunjalučki užitak i zabavu, a svoju mladost usmjeri u poslušnosti Allahu i da mu Allah neće dati nagradu koliko 72 iskrenih prijatelja, jer Allah kaže: »Hej ti mladiću, koji ostavljaš svoje prohtjeve i žrtvuješ svoju mladost radi Mene, ti si kod Mene kao neki od Mojih meleka.« (Ebu Neim »El-Bilad«) Nema ni jednog mladića koji se u svojoj mladosti bojao Allaha a da ga Allah ne uzvisi u njegovoj starosti. (Ibnu-I-Kajjim el-Dževzi) Muavija je pitao hazreti Aišu da mu da jedan jezgrovit savjet. Ona mu je odgovorila: »Mir Božiji neka je na tebe! Čula sam Allahova Poslanika da kaže: - Ko god traži Allahovo zadovoljstvo (pa i) srdeći svijet, Allah će ga zadovoljiti pa neće biti ovisan o svijetu. Naprotiv, ko traži zadovoljstvo svijeta, srdeći Allaha, On će ga predati, prepustiti svijetu. (Tirmizi) Allah je rekao Isau (alejhisselam): »O Isa! Poslaću poslije tebe narod (ljude) koji će zahvaljivati ako ih zadesi ono što vole, a strpe se i očekuju od Mene dobro i kad ih zadesi ono što ne žele, a ne znaju i nisu blagi. Od svog znanja i blagosti ja ih darivam« (Ahmed, Taberani, Hakim Bejheki) Pitali su ashabi koja su djela najbolja, a Poslanik je odgovorio: - Bogobojaznost i lijepa ćud - etika. (Muslim) 19

Najveću vrijednost na bogobojaznost i lijepa ćud.

Sudnjem

danu

će

imati

(Muslim) Allahu moj tebi se pokoravam i u Tebe vjerujem. (Buhari, Muslim) O ljudi, vaš Gospodar je jedan, vaš otac je jedan, svi ste vi Ademovi, a Adem je od Zemlje. Kod Allaha je najbolji onaj ko je najbogobojazniji. Arap nema prednosti nad nearapom, osim po bogobojaznosti. (»Kenzul-ummal«) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Kad bi Moji robovi bili Meni pokorni (u volji), kiša bi im padala noću, a Sunce grijalo danju i ne bih dao da čuju grmljavinu«. (Ahmed. Hakim) Svevišnji Allah govori: »Sluge Moje! Vi ste svi zalutali osim onih koje sam Ja uputio na pravi put. Radi toga tražite od Mene da vas uputim na pravi put, uputiću vas. Sluge moje! Vi ste svi gladni osim onih koje sam Ja nahranio. Stoga tražite od Mene hranu. Ja ću vas nahraniti. Sluge moje! Vi ste svi nagi, osim onih koje sam Ja odjenuo. Tražite od Mene da vas odjenem, odjenuću vas. Sluge Moje! Vi svi griješite danonoćno, ja praštam sve grijehe, tražite opraštanje grijeha, oprostiću vam ih. Sluge moje! Vi ne možete imati mogućnosti da Meni nanesete neku štetu. Isto tako ne možete imati mogućnosti da Mi učinite neku korist. Radi toga, ako činite dobro djelo, od toga korist pripada vama. Isto tako, ako činite neko zlo djelo, šteta ide samo vama. Sluge Moje! Kada biste vi svi, od prvog do posljednjeg, i ljudi i duhovi bili u pobožnosti kao što je srce najpobožnijeg čovjeka, to ne bi povećalo ni trunke Moju vlast i moje carstvo. Sluge Moje! Kad biste vi svi, od prvog do posljednjeg, bili toliko pokvareni kao srce najpokvarenijeg čovjeka, to ništa ne bi umanjilo moju vlast i moje carstvo. Sluge moje! Kad bi vi svi, i ljudi i duhovi, stali na jednu poljanu i ponešto od Mene zatražili i kad bih ja ispunio želju sviju vas, to ne bi umanjilo ništa od Mojih mogućnosti ni toliko koliko umanji vodu mora vrh igle koja se zamoči u more. Vi što god činite - sebi činite, vaša djela pišu se i biće u cijelosti za vas sačuvana. Ko u popisu nađe dobra, neka hvali Boga, a ko nade drukčije, neka ne okrivljuje nikoga osim samoga sebe«. (Muslim) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Sine Ademov, nađi vremena za Moje ibadete, napuniću ti prsa bogatstvom i spriječiti siromaštvo, a ako ne postupiš tako, napuniću ti ruke poslom, ali neću spriječiti da osiromašiš«. (Ahmed, Tirmizi, Ibni Madže, Hakim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Pouzdanje, oslanjanje na Allaha
Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se, na koncu, sve vraća. (Lukman, 22) I u Allaha se pouzdaj, Allah je zaštitnik dovoljan! (El-Ahzab, 3) Došao je neki beduin Poslaniku da ga nešto upita. Prije nego što je on pitao, Poslanik je upitao njega gdje je devu ostavio. Beduin je rekao da ju je ostavio Allahu na čuvanje. Poslanik mu je rekao: - Sveži je pa se osloni na Allahovu pomoć. (Tirmizi, Bejheki, Ebu Nu'ajm, Ibn Hibban, Ibn Huzejme) Džabir, sin Abdullaha, prenosi: »Ratovali smo u društvu sa Poslanikom Allaha (s.a.v.s.), pa, pošto je nastupila podnevna žega, odsjeo je Poslanik pod jedno hladovito stablo i objesio svoj mač na drvo, legao i zaspao. I ostali ashabi razišli su se tražeći hlad pod drugim stablima. I dok smo se tako odmarali, zovnu nas Poslanik, pa smo došli. Pred njim je sjedio jedan beduin, a Poslanik nam ispriča sljedeće: - Ovaj mi je prišao dok sam spavao, pa je izvukao moj mač. U tom času sam se probudio, a on stoji iznad moje glave sa isukanim mačem i reče mi: 'Ko će te sa čuvati od mene?' 'Allah', odgovorio sam. Na te moje riječi, stavio je mač u korice i sjeo preda mnom. Allahov Poslanik oprostio mu je i nije ga kaznio. (Buhari) Ebu Bekr, opisujući seobu Muhammeda (a.s.) iz Mekke u Medinu, prenosi: »Za nama je iz Mekke pošla potjernica, te nas je sustigao Suraka, sin Malika. Rekao sam: - O Allahov Poslaniče. Gotovi smo. - Na to mi Poslanik reče: - Ne budi tužan. Zaista je Allah s nama - pa je Poslanik zamolio Allaha da omete Suraku, pa se njegova kobila do trbuha zaglibila u čvrsto tlo. - Na to je Suraka povikao: - Ja mislim da ste vas dvojica molili Allaha protiv mene. Zamolite Allaha da me spasi iz ovog zaglibljenja, a Allah mi je svjedok da ću od vas odvratiti vaše gonioce. Allahov Poslanik je molio Allaha i Suraka se je spasio. Tako je Suraka, gonioce koje je sreo, vratio rekavši: - Ovuda nije Muhammed prošao. I održao je dato obećanje. (Buhari) U slučaju neuspjeha i teškog stanja Poslanik bi rekao: - Moj Allahu! U Tebe se uzdam i zamijeni ovu nesreću sa nečim boljim. (Tirmizi)

Namaz
Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. (El-Bekare, 46) Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno s onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte! (El-Bekare, 43) Redovno namaz obavljajte, naročito onaj krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte. (El-Bekare, 238) Vjera islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, na klanjanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i obavljanju hadža (Buhari, Muslim) Sve ima svoj osnov, a osnov vjere islama je namaz. (Er-Rebi u »Musnedu«) Muhammed (a. s.) kaže da je Uzvišeni Allah (dž. š.) rekao: »Tvojim sljedbenicima sam stavio u dužnost pet namaza, i stavio sebi u obavezu da one koji ih budu redovno obavljali u propisano vrijeme uvedem u Džennet. Prema onima koji ne budu vodili računa o namazu, nemam takve obaveze.« (Ibn Madže) Omer b. Murrek el-Džuhemi kaže: »Došao je neki čovjek kod Božijeg poslanika i rekao: - Božiji poslanice, šta misliš, ako ja posvjedočim da nema Boga osim Allaha i da si ti Njegov poslanik i budem redovno obavljao pet dnevnih namaza, davao zekat, postio ramazan i u njemu noću klanjao nafilu i veličao Allaha, u koju kategoriju ljudi spadam? A Božiji poslanik mu reče: - Ti ćeš biti sa iskrenim i šehidima. (Ibn Hibban, Ibn Huzejme) Prvo za što će čovjek na Sudnjem danu račun polagati je namaz. Pa ukoliko mu namaz bude dobar, dobra su mu i ostala djela, a ukoliko mu namaz bude loš, loša su i ostala djela. (Taberani) Nema tog čovjeka koji pogriješi, a zatim ustane i uzme abdest, klanja namaz i zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah ne udovolji. (Ebu Davud, Nesai) Pet dnevnih namaza, džuma do druge džume, ramazan do ramazana, brišu grijehe, ako se izbjegavaju veći grijesi. (Autori četiri Sunena) Ko lijepo uzme abdest, opere ruke, lice, potare glavu i uši zatim klanja propisani namaz Allah (dž. š.) oprosti grijehe koje je tog dana počinio svojim, nogama, rukama i koje je počinio slušajući svojim ušima i gledajući svojim očima i ono što je tog dana loše pomislio. (Ahmed) 20

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Prvo što je Allah ljudima propisao od vjerskih obaveza je Nema imana onaj u koga se nema povjerenja, niti ima namaz, a namaz je i posljednje što će ostati (od vjere). Za namaza onaj ko klanja nečist, niti ima vjere onaj ko nema namaz će se prvo račun polagati. namaza. Mjesto namaza u islamu je onakvo kakvo je mjesto (Ebu Ja'la) i uloga glave u čovječjem organizmu. (Taberani) Ebu Hurejre i Ebu Seid el-Hudri kažu: »Jednog dana nam je Božiji poslanik držao govor (i između ostalog rekao): Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: - Tako mi onoga u čijoj su ruci moja duša i moj život - to je »Podijelio sam namaz (Fatihu) između Mene i Moga roba, i tri puta izgovorio, zatim je zaplakao, pa smo robu za što zatraži. Kad rob rekne: 'Hvala Allahu, i svi mi plakali, jer nismo znali na što se je zakleo. Potom je Gospodaru svjetova', Allah na to odgovori: 'Hvali Me Moj digao glavu, na licu mu se vidjelo zadovoljstvo, rob'. Kad rob rekne: 'Opći dobročinitelj, Milostivi', Allah pa nam je to bilo draže od najvećeg bogatstva. Zatim je rekne: 'Slavi Me Moj rob'. Kad rob rekne: 'Vladar Sudnjeg rekao: - Nema ni jednog čovjeka koji redovno klanja dana', Allah rekne: 'Veliča Me i uzvisuje Moj rob'. Kad rob pet vakata namaza, posti ramazan, daje zekat i čuva se rekne: 'Samo Tebe obožavamo i Tebe molimo za pomoć', teških grijeha, a da mu na Sudnjem danu neće biti otvoreno Allah odgovori: 'Ovo Je između Mene i Mog roba, a rob će svih osam džennetskih kapija... imati šta tražiti'. (Hakim) Kad rob rekne: 'Uputi me na pravi put, na put onih koje si obasuo svojim blagodatima, a ne onih na koje se srdiš i koji Muhammed (a. s.) jednom prilikom upita: su zalutali', Allah će reći: 'Ovo je za Moga roba i rob će - Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku, pa se u imati šta tražiti (daće mu se)'« njoj svaki dan po pet puta kupao, da li bi na njemu bilo (Ahmed. Muslim. Ibn Davud. Tirmizi. Nesai. Ibni Madže) nečistoće? Prisutni odgovoriše: Naređujte svojoj djeci da obavljaju namaz kada im bude - Ne bi, Božiji poslaniče. A on tom prilikom reče: sedam godina, a kada im bude deset godina, onda ih radi - Takođe i onaj koji svaki dan pet puta dnevno klanja namaza i udarite. namaz ne može imati grijeha. (Uhu Davud) (Buhari, Muslim, Ebu Davud) Prilikom nastupa svakog namaskog vremena, Allah (dž. š.) je zadužio meleke da viču: »Ljudi ustajte da (namazom) gasite vatru koju ste sebi naložili (svojim griješenjem).« (Taberani) Ko ih (namaze) bude čuvao, živjeće dobro, umrijeće s dobrim i biće čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. (Tirmizi) Ibn Ka'b es-Silmi prenosi: »Provodio sam vrijeme kod Resulullaha, donosio mu vodu za abdest i bio mu na usluzi. Jednom mi reče: - Pitaj me. - Kako da postignem da te pratim i u Džennetu? rekoh. - Još nešto? - upita. - Samo to - odgovorih. - Postavi sebi obavezu da mnogo činiš sedždu - reče mi. (Muslim) Svevišnji Allah (dž.š.) je propisao pet namaza svojim robovima, pa ko ih bude redovno i propisno obavljao, taj ima garanciju kod Allaha (dž. š.) da će ga uvesti u Džennet, a ko ih ne bude redovno obavljao, taj nema garanciju; ukoliko želi kazniće ga, a ukoliko želi oprostiće mu. (Malik u »Muvetta«. Ibn Hibban) Obavezan si da često činiš sedždu Allahu. Ti nikada nećeš učiniti sedždu Allahu, padajući ničice, a da te Allah time ne uzdigne za jedan stepen i ukloni od tebe jedan grijeh. (Muslim) Između čovjeka i nevjerstva nalazi se ostavljanje namaza. (Ahmed, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže) Rob je najbliži Allahu kad je na sedždi. (Muslim) 21 Meni je najveća radost u namazu. (Ibn Haldun u »Mukaddimi«) Tri su osnovna temelja islama i načela vjere na njima se temelji vjera islam. Ko napusti jedan od tih temelja prestaje biti musliman: »Svjedočenje da nema Boga osim Allaha, propisani namaz i post ramazana«. - Ko bude redovno i propisno obavljao namaz, on će mu na Sudnjem danu biti svjetlo, dokaz i spas, a ko ne bude obavljao namaz, na Sudnjem danu neće imati svjetla, dokaza, niti će biti spašen i biće u društvu Karuna, Firauna, Hamana i Ubeja ibn Halefa. (Ibn Hibban, Taberani) Klanjajte kao što mene vidite da klanjam. (Buhari, Muslim) Od zadovoljstva na ovom vašem svijetu dragi su mi miris i žene; a moje pravo zadovoljstvo je u namazu. (Muslim) Posljednje riječi Allahova Poslanika bile su: - Namaz, Namaz! Pokazujte svoju bogobojaznost kroz odnos prema vašim podčinjenim. (Ebu Davud) Zavjet između vas i njih je namaz. Ko napusti namaz, taj prestaje biti musliman. (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže) Čovjek klanja namaz, a od namaza nema osim desetinu, devetinu, osminu, sedminu, šestinu, petinu, četvrtinu trećinu ili polovinu, dakle onoliko koliko je u njemu bio prisutan. (Ebu Dimiti, Nesai. Ibn Hibban) »Među vama ima onih koji obavljaju namaz u cijelosti, a ima i onih koji obave samo pola namaza, ili trećinu', ili

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah četvrtinu, ili petinu«. Tako je nabrajao dok nije spomenuo i Došao je Poslaniku jedan čovjek i rekao mu: desetinu. - Ne znam ništa od Kur'ana, pa me pouči kako da (Ahmed, Nesai) klanjam. Poslanik mu je rekao: Namaz čovjeka ne vrijedi dok pravilno ne obavi i sedždu. - Uči: »Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe (Ahmed. Ebu Davud) ilallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil - 'alijjil - 'azim«. Najveći je kradljivac onaj koji krade svoj namaz. (Ahmed, Ebu Davud, Nesai) - Božiji poslaniče - povikaše prisutni - kako čovjek može krasti namaz. A on odgovori: Nema namaza bez učenja Kur'ana, pa makar to bila i Fatiha. - Ako ne upotpunjuje ruku, ili sedždu, ili subbu između (Ebu Davud) ruku'a i sedžde. (Ibn Huzejme. Hakim. Ahmed) Namaz nije valjan onome ko u njemu ne prouči Fatihu. (Buhari) Upitao je Poslanik ashabe: - Šta mislite o alkoholičaru, bludniku i kradljivcu? Namaz nije potpun onome ko ga klanja bez učenja Fatihe. Oni su rekli: (Ahmed. Muslim, Tirmizi. Ebu Davud) - To Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Tada je rekao: Poslanik je jednom čovjeku (koji je ušao u džamiju, klanjao - Postupci tih ljudi zaslužuju kaznu, a najgori je dva rekata, a zatim pozdravio Poslanika) rekao: onaj koji krade od namaza: kada nepotpuno obavi - Vrati se i ponovo klanjaj, jer nisi klanjao kako treba! ruk'u i sedždu i namaz obavlja bez potrebne skrušenosti. Nakon trećeg upozorenja dotični čovjek je rekao: (Ahmed. Tirmizi. Tajalisi. Malik) - Tako mi Onoga koji te je sa istinom poslao, ja ne Allah (dž. š.) ne gleda u namaz čovjeka u kome ne obavi subbu između ruku'a i sedžde. Subba se sastoji u tome da se po povratku sa ruku'a prije nego se ode na sedždu ispravi u takvom stanju zadrži dok ne izgovori: 'semi' allahu limen hamideh« i da se ispravi između svoje sedžde i zadrži smiren koliko može lagano da kaže: »Subhanallah«. (Taberani) Ključ Dženneta je namaz. (El-Zakimi) Kada čovjek stupi u namaz Svevišnji se Allah (dž. š.) Svojim licem okrene prema njemu. Kada se ovaj u namazu okrene na stranu Allah ga upozori: »Čovječe, kud se okrećeš, zar ti je neko bolji i preči od Mene? Meni se okreni!« Kad se čovjek i po drugi put u namazu okrene Allah (dž. š.) ga upozori, a kada se okrene treći put i Svevišnji Allah (dž. š.) se okrene od njega. (El - Bezzar) Čovjek može da klanja šezdeset godina a da mu ni jedan namaz ne bude primljen. Iz razloga što je, možda, pravilno obavljao ruku ali nije sedždu, ili je pravilno obavljao sedždu ali nije ruku. (El - Asbihani) Pravilno sedždu činite! Neka niko od vas na sedždi ne položi laktove poput psa dok leži. (Buhari) Hazreti Omer je pitao Poslanika o skraćivanju namaza na putu, pa mu je rekao: - To je milost koju vam je Allah dodijelio, pa primite Njegovu milost. (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže) Vail ibn Hadžer kaže: »Klanjao sam za Vjerovjesnikom, pa je on na desnu stranu predao selam izgovarajući: 'Esselamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh', pa na lijevu stranu na isti način. (Ebu Davud) 22 znam bolje, pa pouči me! Tada je Poslanik rekao: - Kada stupiš u namaz izgovori tekbir, onda prouči iz Kur'ana ono što ti je lahko. (Po drugoj verziji: »On da prouči iz Kur'ana ono što hoćeš«) Zatim se sagni na ruk'u da se na njemu potpuno smiriš, tada se podigni da se na stajanju potpuno ispraviš, zatim se spusti na sedždu da se na njoj smiriš i onda se podigni na sjedenje tako da se potpuno smiriš. Tako radi u svakom namazu! (Buhari) Kad želiš stupiti u namaz, prvo se abdesti, zatim se okreni prema kibli, a potom stupi u namaz sa početnim tekbirom. (Muslim) Džabir prenosi: »Klanjali smo u tamnoj noći i pobojali smo se za kiblu. Pa kada smo završili namaz vidjeli smo da smo klanjali u pogrešnom pravcu. Spomenuli smo to Vjerovjesniku, a on je rekao: - Vaš namaz je stigao na svoje mjesto. (Bejheki) Muaz ibn Džebel prenosi: »Klanjali smo sa Vjerovjesnikom jednog oblačnog dana, okrenuti suprotno od kible, a bili smo putnici. Pošto smo završili namaz i sjeli pojavilo se Sunce pa smo rekli: - O Allahov Poslanice, klanjali smo suprotno od kible, - a on reče: - Vaš namaz je stigao do Allaha Uzvišenog. (Bejheki) Ne klanjajte kod mezara niti sjedite na njima. (Muslim) Cijela Zemlja je mesdžid osim grobova i mokrih čvorova. (Ahmed) Najlošiji su oni ljudi koji dožive Smak svijeta i oni koji grobove veličaju i za bogomolje ih uzimaju. (Ahmed) Nema namaza ako je postavljena sofra. Isto tako, ako je čovjek gonjen malom ili velikom nuždom. (Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah oprosta za njega dok se nalazi na mjestu gdje je klanjao Ko završi svaki svoj namaz sa 33 »Subhanallah«, sa 33 govoreći: »Bože naš, spasi ga! Bože naš, smiluj mu se!« »elhamdulillah« i 33 »Allahu ekber«, i tih 99 završi stotim (Buhari) riječima: »la illahe ilellah«... biće mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene. Namaz koji čovjek obavi u džematu bolji je od namaza koji (Buhari, Muslim) obavi sam, kod kuće ili u dućanu, za dvadeset i pet stepeni. (Buhari, Muslim) Ebu Hurejre priča: »Poslanik je sa nama klanjao dva rekata podne-namaza i predao selam, a zatim je ustao i stao uz Namaz obavljen u džematu vredniji je od pojedinačnog za jedan drveni stup u vrhu džamije i na njega stavio ruku. Tu dvadeset i sedam stepeni. su među ashabima bili i Ebu Bekr i Omer koji su se bojali (Buhari. Muslim. Tirmizi. Ibni Madže) da mu to kažu. Ubrzo poslije toga svijet je pri izlazu iz džamije pitao: Bolje je priključiti se jednome u namazu nego klanjati sam, - Je li to skraćeni namaz? a bolje je klanjati sa dvojicom ljudi, a sve što je džemat Jedan čovjek, koga je Poslanik dozivao nadimkom Zulveći, Allah više voli. Jedejni, reče: (Ebu Davud) - Allahov Poslaniče, jesi li što zaboravio ili je namaz skraćen? Bolje je čovjeku da nalije u uši rastopljeno olovo nego da - Nisam ništa zaboravio, a nije ni skraćen - odgovori čuje ezan, a da ostane ravnodušan. Poslanik. (Ibnul-Kajjim el-Dževzi. »Kitabus-salat«) Zatim je klanjao još dva rekata, predao selam, izgovorio tekbir i obavio sedždu«. Pravo je nasilje, bezvjerstvo, munafikluk u onoga ko čuje (Buhari) najvećeg Allahovog pozivaoca - koji poziva na namaz na vječiti spas, a on se ne odazove. Ibn Mesud prenosi: »Kada bismo klanjali sa Poslanikom na (»Medžmeuz-Zevaid«) posljednjem bismo sjedenju učili: »Neka je spas i mir Allahu od Njegovih robova! Neka je spas i mir na toga i Dođe mi da reknem mujezinu da prouči ikamet i da toga!« Po svršetku jednog od namaza Poslanik nam reče: zadužim nekoga da imami, a da ja sa sobom uzmem žara i - Ne govorite »spas na Allaha«, jer je Allah stvarni da potpalim kuće onima koji nisu došli da klanjaju. Spasitelj, nego recite: »Čast, slava i gospodstvo pripadaju (Buhari. Muslim) samo Allahu. Njega treba iznad svega poštivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela činiti. Da samo trojica ljudi žive u susjedstvu ili u šumi, pa ne Neka si spašen, o Allahov Poslaniče, neka se na tebe izlije obave namaz džematile, to bi bio znak da ih je šejtan zaveo; Božija milost i Božiji blagoslov! Neka se Božije spasenje pa pazite da ne zanemarite namaz u džematu. pokloni nama i svim dobrim robovima Allahovim! Ja srcem (Ebu Davud) vjerujem, a jezikom očitujem da je samo Allah Bog, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Čovjek koji čuje ezan pa ne dođe da klanja u džematu u Poslanik«. džamiji, bez opravdanja, neće mu biti namaz kabul, kada ga - Potom će svako od vas odabrati dovu koja mu se napose obavi (iako je izvršio obavezu) Ashabi su upitali: najviše sviđa i, proučiti je. - Koji je to opravdani uzur? (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi) Poslanik je odgovorio: - Strah (po život, imovinu ili čast) i bolest. Ko spoji dva namaza bez opravdana razloga, taj je počinio (Ebu Davud) veliki grijeh. (Hakim) Onaj ko obavi jaciju u džematu, dobije nagradu kao da je pola noći proveo u ibadetu, a ko obavi oboje - sabah i jaciju Hazreti Alija prenosi da je Allahov Poslanik nakon u džematu, dobiva nagradu kao da je cijelu noć proveo u završetka bitke na Hendeku rekao: ibadetu. - Zabavili su nas ud srednjeg namaza, ikindije, Allah (Tirmizi) im grobove i kuće ispunio vatrom. (Buhari, Muslim) Čuvajte se navike da ne klanjate u džematu, ili će vam Allah zapečatiti srca, pa ćete postati od onih koje je Allah Klanjajte u svojim kućama i ne pretvarajte svoje kuće u učinio nemarnim. grobove. (Ibn Madže) (Buhari) Ibn Mes'ud prenosi da je klanjao za Poslanikom pa je neko Namaz čovjeka obavljen u džematu vrednuje se više nego od prisutnih muktedija učio poluglasno ono što je i Poslanik namaz obavljen u kući ili dućanu dvadeset puta i više, i to učio. Po završetku namaza, Poslanik mu je rekao: kada se uzme abdest kako treba, potom izađe u džamiju radi - Kada neko od vas klanja za imamom, neka šuti i zajedničkog klanjanja namaza, a ne radi nečeg drugog, on prati njegovo učenje, jer imamovo učenje je i njegovo, a neće koračati ni jednog koraka a da mu se ne podigne imamov namaz je i njegov namaz. vrijednost za jedan stepen više i ne skine sa njega još jedan (Bejheki. Ahmed. Ibn Madže) manji grijeh, sve dok ne uđe u džamiju, a kada uđe u džamiju on je na namazu sve dotle dok ga taj namaz na Kada neko od vas bude klanjao kao imam ljudima neka mjestu zadržava. Kada on klanja, meleki neprestano mole bude umjeren jer među njima ima iznemoglih, bolesnih i 23

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah onih sa fiziološkim potrebama. A kada neko od vas bude Muhammed (a.s.) je vidio nekog čovjeka kako klanja van klanjao po sebi neka odulji koliko želi. safa pa mu je rekao: - Obnovi taj namaz! (Buhari, Muslim) (Taberani) Stanem na namaz i hoću da oduljim, pa kad čujem plač dojenčeta, skratim kako bih izbjegao da taj namaz majci teško padne. (Buhari) Klanjajte za svakim imamom, bio on dobar ili loš. (Maturidi) Ko ne udovolji pozivu, zgriješio je prema Allahu i Poslaniku. (Muslim) Enes ibn Malik prenosi: »Jednoga dana smo htjeli da klanjamo, pošto je proučen ikamet, Muhammed (a.s.) se okrenuo nama i rekao: - Izravnajte safove, uistinu, vidim vas iza leđa. (Buhari) Izravnavajte safove i zatvorite pukotine između vas jer se šejtan uvlači među vas i popunjava te pukotine. (Ahmed. Taberani) Najprije ispravite i popunite prvi saf, zatim sljedeći pa sljedeći. Posljednji saf ne mora biti popunjen. (Ebu Davud. Nesai, Bejheki) Najviše nagrađen korak od Allaha je onaj kojeg džematlija učini da bi popunio prazninu u prednjem safu. (El-Bezzar) Ko poveže saf, Allah će ga povezati sa sobom, a ko prekine saf Allah će prekinuti s njime svaku svoju vezu. (Nesai. Hakim. Ibn Huzejme. Ebu Davud) Ili ćete izravnati svoje safove u namazu ili će vam Allah izmijeniti vaša lica unatrag. (Buhari) Zbijte redove, približite se jedan drugome i usporedite međusobno svoja ramena i vratove. Tako mi Allaha, ja vidim šejtana kao crno janješce kako se kroz praznine redova uvlači među vas. (Ibn Hibban) Izjednačite se, poravnajte se i nemojte jedan mimo drugog prolaziti, nemojte se razdvajati da vam se srca ne razdvoje. Neka se do mene primaknu punoljetni i učeni, a onda do njih bliži, pa opet njima bliski. (Muslim) Imam je postavljen da se za njim povodi i ne razilazite se s njim: kada čini ruk'u, činite ga i vi, kada izgovori: »Semiallahu limen hamideh«, vi recite: »Rabbena lekelhamd«, kada krene na sedždu, krenite i vi, kada klanja sjedeći, klanjajte sjedeći i vi, svi skupa! Ispravljaj redove namaza, jer ispravljen namaski red je sastavni dio ljepote namaza. (Buhari) Prenosi Enes ibn Malik da je Njegova majka pozvala Božijeg poslanika da im se pridruži u jelu koje je ona bila pripravila (u čast što ih je posjetio). Allahov Poslanik im se pridružio i jeo je sa njima, a zatim je rekao: - Ustanite da vam klanjam. - Ustao sam - kaže Enes - i uzeo sam hasuru koja je bila pocrnila od duge upotrebe pa sam je polio vodom (i oprao) a zatim je na tako čistu hasuru stao Muhammed (a.s.), a ja i dječak po imenu Humjere b. Ebi Damire, iza njega smo napravili saf, a starica iz nas. Muhamed (a.s.) nam je klanjao dva rekata, a zatim je otišao. (Muslim) Upitao je neki čovjek Resulullaha: - Koja je islamska naredba Allahu najdraža? Poslanik mu odgovori: - Namaz u svom vremenu. Ko napusti namaz taj ne ma ni vjere. Namaz je glavni stub vjere. (Bejheki) Abdulah b Mesud kaže: »Upitao sam Allahovog poslanika: - Koje je djelo najmilije Allahu dž.š.? On mi odgovori: - Namaz koji je obavljen na vrijeme. - A koji iza toga - ponovo sam upitao. - Dobročinstvo roditeljima. - A koje onda - ponovo upitah. - Borba na Božijem putu - odgovori Božiji poslanik. (Buhari, Muslim) Jesar prenosi: »Vidio me je Ibn Omer kako klanjam poslije zore, pa mi je rekao: - Vidio nas je Allahov Poslanik dok smo u to doba klanjali, pa reče: - Neka prisutni obavijeste odsutne, da nema namaza poslije zore nego samo dva rekata. (Ahmed, Ebu Davud) Prvo namasko vrijeme je Allahovo zadovoljstvo, posljednje je Allahov oprost. (Tirmizi. Darekutni) Muhammed (a.s.) kaže daje Uzvišeni Allah rekao: »Sine Ademov, klanjaj mi četiri rekata početkom dana (sabah), jamčim ti uspjeh poslova do kraja dana«. (Tirmizi) Najvredniji namaz (nafila) jednog čovjeka je namaz obavljen u njegovoj kući, osim strogo propisanog namaza. (Buhari. Muslim, Taberani) Kada neko od vas obavi namaz u džamiji, neka jedan dio svoga namaza pokaže u kući jer zaista Allah (dž. š.) daje dobro u tu kuću. (Muslim) Primjer kuće u kojoj se spominje uzvišeno ime Allaha (dž. š.) i one u kojoj se ne spominje, je kao primjer živog i mrtvog. (Bunari, Muslim) 24

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Osvijetlite vaše stanove sa namazom i učenjem Kur'ana. (Bejheki) Najbolji namaz poslije propisanih namaza je noćni namaz. (Muslim) Vaš namaz (nafilu) potaknite u vašim kućama i ne odnosite se prema vašim stanovima kao prema grobovima. Ibni Abbas nam prenosi da je Muhamed (a. s.) ustajući na (Buhari, Muslim) noćni namaz, učio: »Moj Bože, samo Tebi pripada hvala, Ti si Svjetlo nebesa i Zemlje; neka Ti je hvala, Ti sam o sebi Svaki dio vašeg tijela obavezan je na sadaku, svako opstojiš i čuvar si nebesa i zemlje; neka Ti je hvala, Ti si slavljenje Allaha (dž. š.) je sadaka, svako potvrđivanje Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je u njima; Ti si Kelimei-šehadeta je sadaka, svako veličanje Stvoritelja je istina i Tvoje obećanje je istina; Tvoj govor je istina i susret sadaka, upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla je sadaka, sa Tobom je istina; Dženet i Džehennem je istina: Sudnji a nagrada vam pripada i od dva rekata duha-namaza. dan je istina; Moj Bože, ja se predajem Tebi, u Tebe (Ahmed, Muslim, Ebu Davud) vjerujem i na Tebe se oslanjam; Tebi se predajem i Tebi se vraćam pa oprosti mi, Ti si moj Gospodar, nema drugog Dobrovoljni namaz u kući je svjetlo, ko to hoće neka Boga osim Tebe.« osvijetli svoju kuću tim namazom - nafilom. (Muslim) (Ahmed) »Ako ima neko kakvu potrebu kod Allaha (dž. š.), ili da sretno riješi nešto sa nekom osobom, lijepo je klanjati dva rekata ove nafile.« Muhamed (a.s.) o tome kaže: »Neka uzme propisno abdest, zatim klanja dva rekata, zahvali Allahu (dž. š.) i donese salavat na Allahova poslanika, a zatim neka izgovori: »Nema drugog Boga osim Allaha, blagog i plemenitog. Neka je slava Allahu, Gospodaru Velikog Arša. Hvala Bogu, Gospodaru svjetova; tražim od Tebe da mi ukažeš Tvoju milost i oprost i da iskoristim svaku priliku za dobročinstvo i sačuvaj me od svakog grijeha. Ne ostavljaj mi ni jednog grijeha a da ga ne oprostiš, a niti brige a da je ne razgališ. Neka ne budem imao nikakve potrebe kod Tebe s kojom Ti nisi zadovoljan a da mi ne pomogneš da je sretno okončam, Ti koji si najmilostiviji'«. Ko klanja dva rekata duha-namaza neće biti upisan u nemarne ljude, ko ga klanja od četiri rekata upisuje se u pobožnjake, ko klanja šest rekata, biće toga dana, Božijom pomoći, očuvan od većeg grijeha, ko klanja osam, uvrštava se kod Allaha u odane pobožnjake, a ko klanja dvanaest rekata, Allah će mu dati sagraditi ugodan smještaj i boravak u Džennetu. (Buhari) Zaista u Džennetu imaju vrata koja se zovu »Ed-Duha«, pa će se na Sudnjem danu sa tih vrata čuti glas: »Gdje su oni koji su redovno klanjali duha-namaz; ovo su vrata na koja ćete samo vi ulaziti sa Allahovom milošću«. (Taberani) Božiji poslanik je klanjao u džamiji duha-namaz, izgovorio tri tekbira, a potom proučio dovu ovog sadržaja: »Bože moj, podari nam kišu - rekavši to tri puta - Bože moj, omogući nam da imamo masnoće, mlijeka, loja i mesa!« (Buhari) Ibni Omer (r. a.) je rekao: »U doba Vjerovjesnika usnio sam kao da mi je u ruci komad grube svile i kao da ne želim mjesto u Dženetu, nego da odletim (samo) do njega, i u tom vidjeh kako mi priđoše dvojica da me odvedu do Džehennema. Tad ih srete melek i reče: »Ne plaši se! Pustite ga! Hafsa je ispričala Vjerovjesniku jedan od mnogih mojih snova i Vjerovjesnik je rekao: - Abdullah je divan čovjek. Još samo kad bi noću klanjao nafilu! I Abdullah je od tada (kaže Nafi) noću klanjao.« (Buhari) 25 Ibni Abas prenosi da je klanjao sa Božijim poslanikom noćni namaz i čuo je kako uči, ili u toku namaza ili na sedždi: »Moj Bože, učini mi svjetlo u mom srcu i u mojim čulima sluha i vida, podari mi svjetlo i sa desne i sa lijeve strane, ispred i iza mene, daj mi svjetlo iznad i oko mene, pokaži mi svjetlo - ili je kazao - nadahni me svjetlom«. (Muslim) Allah (dž. š.) je najbliži vjerniku u posljednjoj trećini noći, pa ako hoćeš da budeš od onih koji spominju Allaha u tom vremenu obavljaj noćni namaz. (Tirmizi) Zaista, prvo za što će vjernik polagati račun na Sudnjem danu jeste namaz, pa ako ga nije izvršavao i upotpunjavao, reći će (mu) se: Pogledajte da li ima nešto od dobrovoljnih namaza da bi se upotpunilo ono što je izostavio od farzova, zatim će teći u tom smislu i sva ostala njegova djela. (Nesai) Prenosi Ebu Hurejre da je Muhammed (a. s.) pitao Bilala: - Ispričaj mi o djelu koje si učinio u islamu i u koje najviše polažeš nadu, jer sam čuo (u snu) u Dženetu bat tvojih koraka. Bilal odgovori: - Djelo u koje najviše polažem nadu jeste: nisam ni kada uzeo gusul ili abdest, bilo noću ili danju, a da ni sam sa tim abdestom ili gusulom klanjao sve što mi je propisano da klanjam. (Buhari, Muslim) Džabir ibn Abdullah prenosi: »Božiji poslanik poučavao bi nas istihari - odabiranju poslova kao što bi nas poučavao svakoj suri Kur'ana i govorio: - Kada se neko od vas bude odlučio za neki posao, neka prethodno klanja dva rekata nafile i neka kaže: Bože moj, molim Ti se, da uz pomoć Tvoga znanja odaberem ono što je dobro. Molim da me pomogneš Svojom pomoći. Molim za Tvoju veliku milost. Ti si moćan, a ne ja. Ti znaš (sve), a ne ja. Ti si poznavalac svakih tajni. Bože moj, ako znaš da će ovaj posao za mene, za moju vjeru i moj život i konac moga posla. (Ili je, kaže prenosilac, rekao,: - Za moj ovozemni posao i stvar budućeg svijeta - biti dobar, pa dosudi mi ga, olakšaj mi ga, i podari mi u njemu napredak. A ako znaš, da će ovaj posao za mene, za moju vjeru, život i konac moga posla? Ili je, kaže prenosilac, rekao: - Za moj ovozemni posao i stvar budućeg svijeta, biti od zlobe, otkloni

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah ga od mene, a mene odvrati od njega! Dosudi mi dobro gdje god to bilo i podari mi da sam time zadovoljan! Džuma, hutba Još je rekao: - Molilac može (u gornjoj molbi) imenovati svoju O vjernici, kad se u petak na namaz pozove, kupoprodaju Potrebu. ostavite i pođite da namaz obavite; to vam je bolje, neka (Buhari) znate! A kada se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite i Za vrijeme Muhameda (a. s.) pomračilo se Sunce upravo na dan kada je umro njegov sin Ibrahim. Govorilo se daje pomračenje Sunca nastalo radi smrti Ibrahimove, pa je povodom toga Muhammed (a. s.) rekao: - Zaista su Sunce i Mjesec Allahovi znakovi. Ne nastaje pomračenje zbog nečije smrti, a niti radi nečijeg života, kada vidite njihova pomračenja, upućujte dovu Allahu (dž. š.), molite se i klanjajte sve dok se ne pojave. (Muslim) Podnevsko vrijeme je od trenutka kada Sunce iz zenita krene do vremena kada sjene ljudske budu kao njegova visina, do ikindije, a ikindija je sve dok Sunce ne požuti. Akšam je dok je na nebu prisutno crvenilo, a zatim nastaje jacija. Sabah je od zore do izlaska Sunca. (Muslim) Ko izostavi ikindiju propao mu je posao. (Ibnul Kajjim el-Dževzi) Upitan, koja će dova biti uslišana, Muhamed (a.s.) odgovori: - Dova u posljednjoj trećini noći i ona poslije obavljenih pet dnevnih namaza. (Tirmizi) Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. (El-Džumu'a, 9-10) Ko god se je petkom okupao, što je mogao ljepše, očistio se i oprao, što je mogao bolje, obukao najljepše odijelo, što ga je imao, dobro se namirisao miomirisom svojih ukućana, a potom, rano, krenuo na džumu-namaz, tako da prolazeći džamijom nije rastavio ni dvojicu ljudi u safovima, biće mu oprošteni njegovi grijesi učinjeni prema Allahu, u periodu između ove i druge, ranije, minule džume-namaza. (Buhari, Ibn Madže) Ko se petkom okupa onako kao što se kupa po izvršenom spolnom snošaju, a potom krene u džamiju u prvom jutarnjem času, računa mu se nagrada kao da je žrtvovao devu; ko krene u drugom času, kao da je žrtvovao veliko goveče; koje krenuo u trećem času, kao da je žrtvovao rogatog ovna; ko bude krenuo u četvrtom času, kao da je žrtvovao kokoš; a onaj ko je krenuo u petom času, računa mu se kao daje žrtvovao jaje. Kad imam izađe na minber tada pristupe meleki i slušaju spominjanje Allaha. (Buhari) Obavljanje džume-namaza je dužnost stanovnika svakog naselja u kome ima starješina (imam), pa makar tu ne bilo više od četiri stanovnika. (Darekutni} Na džumi imaju tri vrste ljudi: ljudi koji u toku namaza razgovaraju i oni će za to dobiti odgovarajuću kaznu; ljudi koji prisustvuju učenju hutbe i Allahu se obraćaju dovom, Allah im je može ili primiti ili odbiti; zatim ljudi koji prisustvuju učenju hutbe, a dolaskom u džamiju ne guraju se i ne prejahuju druge ljude niti, idući u džamiju, ma koga uznemire, njima će biti oprošteni manji, prema Allahu učinjeni grijesi između ove i sljedeće džume i još tri dana iza nje, jer je Uzvišeni Allah rekao: Ko uradi dobro djelo dobiva deseterostruku nagradu«. (Ebu Davud) Mi smo vremenski posljednji, a na Sudnjem danu prvi, izuzevši to što je ranijim narodima data objava prije nas. Petak je, zapravo, njihov dan koji im je bio određen kao praznik. Oni su se, potom, u praznovanju njegovu podvojili, pa je Allah nas na njega uputio i ostali svijet sada nas slijedi. Jevreji svetkuju sutrašnji dan (subotu), a kršćani preksutrašnji (nedjelju). (Buhari) Hazreti Aiša priča: »Svijet je iz svojih stanova i avalanaselja, dolazio naizmjenično na džumu-namaz. Oni dolažahu po prašini, pa bi bili prašnjavi i znojni, znoj je, upravo, lio iz njih. Poneki bi od njih došao Allahovom Poslaniku, dok bi on, Allah mu se smilovao i spasio ga, bio još kod mene, pa bi mu Vjerovjesnik rekao: - Da ste se, za ovaj dan, očistili od te prašine i znoja» (Buhari) 26

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Sa'd ibn Ebi Vekas je jednog petka nekom čovjeku rekao: - To ti nije nikakav namaz! Ovaj je to prenio Vjerovjesniku i on je Sa'da pitao: - Zašto si to rekao, Sa'de? - Dok si ti učio hutbu, on je razgovarao - odgovorio je Sa'd. Muhammed (a.s.) na to je rekao: - Istinu je rekao Sa'd. (Ibn Šejbe u »Musannefu«) Ko razgovara petkom dok imam uči hutbu, on sliči magarcu koji nosi tovar knjiga, a onaj ko mu kaže: »Šuti!«, neće imati džumanske nagrade. (Ahmed. Bezzar. Taberani) Ako kažeš svome drugu pokraj sebe: »Šuti!«, dok imam petkom uči hutbu, učinio si ispad i izgubio džumansku nagradu. (Bunari) Muhammed (a.s.) jednog je petka citirao sa minbera jednu suru, pa je Ebu Derda namignuo Ubejju ibn Kabu, upitavši ga: - Kada je ova sura objavljena. Ja je do sada nisam čuo? Ubejj mu je samo migom pokazao da šuti, a kada su završili namaz, rekao mu je: - Tvoje klanjanje je prazno trabunjanje i beskoristan posao. Ebu Derda je o tome obavijestio Vjerovjesnika, a on mu je odgovorio: - Istinu je rekao Ubejj. (Taberani) Petkom i uoči petka donosite salavate na mene. Ko tako bude činio ja ću mu biti svjedok i zagovornik na Sudnjem danu. (Bejheki) Kada god klanjaš džumu-namaz, klanjaj četiri rekata poslije nje. (Muslim. Abu Avana. Ahmed. Ibn Huzejme) Najodabraniji dan u sedmici je petak. Nastojte da u tom danu donesete što više salavata na mene, jer će ti salavati biti meni predočeni. Prisutni mu prigovoriše: - Kako će ti biti predočeni, kad će tvoje tijelo tada biti rastočeno i pretvoreno u prah? Na to reče Allahov Poslanik: - Allah je zabranio zemlji da pojede tijela Allahovih poslanika. (Ehu Davud. Nesai) Petkom ima jedan časak i neće ga pogoditi ni jedan robmusliman, koji bude ustrajno klanjao namaz i Allaha za nešto zamolio, a da mu On to neće uslišati. (Potom je Muhammed, (a.s.), pokazao rukom da je ovaj trenutak kratkotrajan). (Buhari) Ebu Seid se obratio Ebu Hurejru riječima: - Kaži nam da li ti znaš štogod o sretnom času petkom? - Pitao sam o njemu Vjerovjesnika - rekao je Ebu Hurejre - i on mi je odgovorio: »Znao sam tačno njegovo vrijeme, ali sam to sada smetnuo s uma, baš kao stoje slučaj i sa Lejletul-Kadrom.« (Hakim. Ibn Huzejme) 27 Na dan petka meleki izvjese zastave zahvalnosti nad svakom džamijom u kojoj se muslimani skupljaju radi klanjanja džume-namaza, dok kod Kabe prisustvuje osobno Džibril. Ti su meleki petkom svijetlog i veselog lica poput Mjeseca u uštapu. Uz njih su bilježnice čije se stranice presijavaju poput čistog srebra, a pera sjaje poput žutog zlata. Ovi meleki bilježe posjetioce redom prema časovima njihovog dolaska u džamiju i prema položajima kod Allaha (dž.š.). Vjernici koji su u džamiju došli prije imama, bilježe se među prve, Allahu najmilije osobe; koji su došli po izlasku imama na minber, bilježe se da su prisustvovali učenju hutbe, a koji su došli početkom klanjanja namaza, računa im se da su prisustvovali zajedničkom obavljanju džume namaza. Kada imam preda selam, meleki iskažu svoje čestitanje praznika prisutnim muslimanima, i ako je neko iz grupe vjernika, koji je ranije dolazio u džamiju prije imama, izostao i nije se našao tu u džematu, meleki uzviknu: »Allahu, Gospodaru naš! Nema nam ovdje prisutnog tog i tog, a ne znamo zbog čega je izostao od ove džume namaza. Ako si ga, Allahu, uzeo sebi, smiluj mu se! Ako se razbolio, uputi ga na lijek! A ako je otišao na putovanje, udruži ga sa dobrim i Allahu odanim ljudima!« (Ebu Fadl Dževzi u «Kitabut - Tergibu»)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Kada dođe ramazan vrata Dženneta se otvore, vrata Džehennema zatvore, a šejtani bivaju okovani. Ramazan, post (Muslim, Buhari) O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan Ko ne ostavi laž i ne prestane djelovati na osnovu nje nema onima prije vas, da biste se grijeha klonili i to neznatan potrebe ni da ostavlja hranu i piće svoje radi Allaha. Ili, ko broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu ne napusti ružan govor i nevaljale poslove uz ramazan, za isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose - otkup vrijeme posta, nema potrebe ni da posti, a Allahu nije je da jednoga siromaha nahrane. A ko drage volje da više, potrebno njegovo gladovanje. za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. (Buhari. Ebu Davud. Tirmizi) (El-Bekare, 183-184) Ljudi, prikučio vam se častan mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka, mjesec u kome je noć Lejletul-kadr, koja je vrednija od hiljadu mjeseci! Allah vam je naredio da postite obdan u ramazanu, a noći ramazanske da provodite u dobrovoljnom ibadetu. Ko obavi nafilu uz ramazan kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu, a ko obavi farz uz ramazan kao da je obavio sedamdeset farzova izvan ramazana. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je Džennet. To je mjesec međusobnog ispomaganja muslimana, mjesec u kome se uvećavaju prihodi i opskrba vjernicima. Posebno praktikujte uz ramazan četiri stvari: dvije kojima ćete zadovoljiti vašeg Stvoritelja i dvije bez kojih vi nikako ne možete. One sa kojima ćete zadovoljiti Stvoritelja su stalno ponavljanje kelimei-šehadeta i istigfara. A ono bez čega vi nikako ne možete jeste da molite Allaha za Džennet i tražite spas od Džehennema. Ko priredi iftar postaču, imaće za to nagradu kao da je roba oslobodio i biće mu oprošteni svi manji grijesi učinjeni prema Allahu (džellešanuhu). (Haris ibn Usame u »Musnedu«) Poslanik kaže daje Uzvišeni Allah rekao: „Svako djelo koje čovjek učini pripada isključivo njemu, a za svako dobro djelo ima deseterostruku nagradu. Post je isključivo Moj i Ja za njega nagrađujem; postač ostavi svoje jelo, piće i požudu radi Mene. Kada neko od vas posti, neka se ne približava svojoj ženi i neka ne govori ružnim govorom. A ako ga neko napadne i počne grditi, neka mu kaže: 'Ja postim'! Onaj ko posti ima dvije radosti: jedna je kada prekida sa postom a druga je dan kada će sresti svog Gospodara. A onaj ko posti Allahu je prijatniji od mošusova mirisa". (Buhari, Muslim, Darimi, Ahmed, Nesai, Ibn Madže) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Svako čovjekovo djelo pripada čovjeku, izuzev posta. 'Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.' Post je Džennet, pa kada neko od vas bude postio, neka ne govori bestidno, neka ne urliče i ne bude drzak. A ako ga neko bude uznemiravao ili tukao, neka samo dva puta ponovi: 'Ja postim.' Tako mi Onog u čijim rukama je Muhammedova duša, usta tog postača će na Sudnjem danu mirisati miomirisom posta. Postač miriše duplim mirisom: kada se mrsi, miriše mirisom iftara, a kada se bude susreo sa Allahom, mirisaće mirisom posta«. (Ahmed, Muslim, Nesai) Ko bude postio mjesec ramazan s istinskom vjerom u srcu i izvršavanjem svih obaveza, biće mu oprošteni grijesi koje je do tada učinio. (Buhari, Ebu Davud, Nesai) Ko isposti ramazan, potpuno vjerujući i preispitujući se, biće mu oprošteni prethodni grijesi. (Muslim) Kad dođe prva noć ramazana šejtani i buntovni džini se sputaju, sva vrata Džehennema se pozatvaraju, sva vrata Dženneta se pootvaraju i pozove se: »O ti koji činiš dobro odstupi, a ti koji činiš zlo, prođi se...« (Tirmizi) Drži se posta jer njemu nema ravna. (Nesai, Hakim) Koliko i koliko ima postača, a da od svoga posta nemaju ništa drugo osim gladovanja i žeđi. (Nesai. Ibn Madže) U haber-hadisu se prenosi: »Kada se pojavi mlađak mjeseca posta zasvijetli se Božiji Arš i Kursij, a meleki i sve što je među njima govore: »Blago ummetu Muhammedovu! Kakvu im je samo počast Allah priredio! Za njih traže oprosta i Sunce i Mjesec, zvijezde i sve što je na nebesima. I ptice u zraku, ribe u vodi i sve što ima dušu na zemlji, neprestano, noću i danju, osim šejtana (neka je na njih prokletstvo). Kada postači osvanu, Allah ni jednog ne ostavi a da mu ne oprosti. Allah (dž.š.) naredi melekima da čine salavate i da slavu traže postačima u ramazanu, jer mjesec posta je mjesec rahmeta i magfireta«. (»Zubdetul Vaizin«) Post i Kur'an će, na Sudnjem danu, za vjernika posredovati, pa će post reći: »Spriječio sam ga od jela i strasti, pa mi dozvoli da posredujem za njega«. A Kur'an će reći: »Spriječio sam ga da po noći spava, pa mi dozvoli da posredujem za njega«. Njihovo će se posredovanje i zagovaranje usvojiti. (Ahmed) U haber-hadisu se pripovijeda: Kada je Musa (alejhis-s-elam) bio u prilici razgovarati sa Allahom (džellešanuhu), upita svoga Gospodara: »Da li si ikojeg čovjeka počastio kao mene, koji sam čuo Tvoj govor i s Tobom sam razgovarao«? Bog (dž.š.) mu odgovori: »Imaću zajednicu ljudi koju ću počastiti bolje od tebe. Daću im ramazanski post i biću im bliži nego što sam sada tebi. Ja sa tobom govorim, a između mene i tebe je sedamdeset hiljada koprena. A kada usposti Muhammedova zajednica, kada im njihove usne pobijele a lica problijede, Ja ću, u vrijeme iftara, podignuti te koprene za njihove dove«! (»Tefdžiru tesnimi fi qalbin selim«)

28

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ebu Hurejre prenosi da je Muhammed alejhiselam rekao: - Tako mi Allaha, ja se od sviju vas najviše bojim Allaha i - Svaki dobar posao sinova Ademovih Bog (dž.š.) najbolje poznam Njegove granice. nagrađuje deseterostruko do sedam stotina stupnjeva, (Malik u »Muvettau«) izuzev posta. Za post je nagrada koja je nemjerljiva bilo kojim mjerilom, jer se post ne može izvršiti bez strpljivosti Najdraži Mi je rob koji najviše žuri da se iftari. a Allah (dž.š.) u Kur'anu kaže: »Samo oni koji budu (Ahmed, Tirmizi. Ibni Madže) strpljivi biće bez računa nagrađeni« (Zuber, 10) Strpljivosti ima tri vrste: Strpljivost iz pokornosti prema Allahu (dž. š.), Ljudi će biti u dobru sve dok budu požurivali s iftarom. strpljivost iz razloga što je Allah (dž.š.) nešto naredio ili (Buhari, Malik, Tirmizi) zabranio i strpljivost u velikim teškoćama, bolovima, malaksalost. Sve ove strpljivosti su se skupile kod posta i Muhammed (a.s.) je kod Sa'd ibn Ubade jeo hljeba i zato je za post posebna nagrada«! maslinova ulja. Po završetku jela učinio mu je dovu: »Daj, (Tefdžiru tesnimi fi qalbin selim«) Bože, da se kod tebe iftare oni koji poste. Daj, Bože, da tvoje jelo budu jeli dobri i bogobojazni ljudi. Daj, Bože, da Ko god posti za vrijeme ramazana on ima vjerovanje u se za tebe kod Allaha budu zauzimali meleki i molili Ga da Mene i čezne za Mojim zadovoljstvom. te On obaspe Svojim rahmetom i da ti oprosti grijehe«. (Buhari) (Ebu Davud) Post je štit! (Usaglašen od svih muhaddisa) Ljudi su stalno zabavljeni dobrim, dokle god žure omrsiti se, iftariti, čim tome bude vrijeme. Postač i kada spava ibadet čini. (Buhari, Muslim, Tirmizi) (Taberani) Ko bez opravdanog razloga bude mrsio jedan dan ramazana Postačevo spavanje je ibadet, njegova šutnja je tesbih, ne može taj dan nadoknaditi makar postio sve vrijeme njegovo djelo se udvostručava, njegova dova se prima, a (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi) grijesi mu se opraštaju. (Taberani) Praktikujte sehur, jer je u sehuru berićet. (Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai) Post je mjesec strpljivosti, a tri dana posta svakog mjeseca otklanjaju mržnju iz prsa. Pomozite se sehurom za dnevni post, a popodnevnim (Ahmed) spavanjem za noćni namaz! (Ibn Huzejme) Za sve postoji zekat. Zekat za tijelo je post, a post je pola strpljivosti. Ko se zaboravi da posti, pa iz zaborava jede ili se napije, (Ibn Madže) neka nastavi postiti; njega je Allah nahranio ili napojio. Adijj ibn Hatem prenosi: »Pošto je objavljen ajet: 'I jedite i pijte sve dok budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; dohvatio sam dvije uzice, jednu crnu a jednu bijelu, i stavio ih pod jastuk pa onda uperio pogled prema njima, ali nisam raspoznavao bijelu uzicu od crne. Čim sam se probudio prenio sam Allahovom Poslaniku i obavijestio ga o onome što sam učinio, a on mi reče: - Onda mora da je tvoj jastuk pogolem. Tu se radi o dijeljenju dana od noći.« (El-Alusi »Ruhul-meani«) Postite kada ga (mlađak) vidite, a mrsite kada ga vidite; a ako je nevidljiv, namirite trideset dana šabana. (Buhari) Postite kada ga vidite, a mrsite kada ga vidite, a ako je nevidljiv - procijenite. (Ahmed) Postaču se dova neće odbiti. (Ahmed) Ata ibn Jesar prenosi: Neki je čovjek poslao ženu da upita Allahova Poslanika smije li čovjek poljubiti svoju suprugu kada posti. Ummi Selema ju je obavijestila da Allahov Poslanik ponekad to učini. Pošto je o tome upoznala muža, on reče: - Ja nisam kao Allahov Poslanik i neću to činiti. Allah svom Poslaniku dozvoljava što hoće. Čuvši za to, Allahov Poslanik povišenim glasom reče: 29 (Buhari, Muslim) Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku i rekao: - O Allahov Poslaniče, upropastio sam se, pogriješio sam. Upitao je Allahov Poslanik: - Šta te je upropastilo? Odgovorio je: - Imao sam odnos sa svojom ženom u danu ramazana. Na to mu je Poslanik rekao: - Imaš li s čime osloboditi roba? Odgovorio je da nema, a zatim ga je upitao: - Možeš li da postiš dva mjeseca neprekidno? Odgovorio je: - Ne! - Upitao ga je Allahov Poslanik: - Imaš li s čime nahraniti šezdeset siromaha? - Odgovorio je: - Ne! - Zatim je otišao Poslanik i donio mu arek hurmi, da ih podijeli sirotinji. On je pitao: - Hoću li podijeliti siromašnijim od nas, o Allahov Poslaniče? Tako mi Allaha, nema potrebnijeg od nas u cijeloj pokrajini, Medini. - Allahov Poslanik se nasmijao i rekao: - Idi i nahrani svoju porodicu! (Buhari, Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ramazanski post ko hoće može pojedinačno napaštati, a ko Mudžibe el-Bahilijje prenosi da je njezin otac (ili amidža) hoće može i odjedanput. bio sa Poslanikom pa ga ponovo sreo nakon godinu dana. (Darekutni) Bio se izmijenio u licu i općem stanju. - Poznaješ li me, Poslaniče? - upitao je. Upitan je Poslanik da li se post može pojedinačno napaštati, pa je rekao da može, a zatim dodao: Poslanik reče: - Vidiš, ako bi neko imao kakvog duga pa ga bude - Izmijenio si se, a bio si i ljepše ćehre! vraćao postupno, po dirhem ili dva, zar se taj ne odužuje? A - Da! Odgovorio je, - Nisam jeo od kad sam otišao Allah i te kako više želi da olakša i oprosti. od tebe, osim noću. (Darekutni) Allahov Poslanik reče: - A zašto mučiš sebe? - a zatim nastavi: Ako se čovjek razboli uz ramazan pa ne bude postio - Posti ramazan i po jedan dan od svakog mjeseca. nekoliko dana ili cijeli ramazan, pa ozdravi, a ne naposti - Povećaj mi jer sam snažan - zamoli on. propuštene dane do sljedećeg ramazana, napostiće - Dobro - reče Poslanik - posti po dva dana. propuštene dane, a uz to će još za svaki dan dati fidju. - Povećaj mi! (Darekutni) - Posti po tri dana. - Povećaj mi! Ko isposti ramazan i posti još šest dana u mjesecu ševalu, Onda Poslanik tri puta ponovi: računa mu se kao da je postio godinu dana. - Posti mjesec huruma (zul-kide, zulhidždže, muharrem i (Muslim, Tirmizi, Ebu Davud) redžeb) i ostavi se posta! (Ebu Davud, Ahmed, Nesai) Ko bude postio mjesec ramazan, zatim nastavio još šest dana ševala, računaće mu se kao da je postio sve vrijeme. Ebu Seid el-Hudri prenosi: (Buhari) »Putovali smo sa Allahovim Poslanikom u Meku i tom prilikom smo postili. Pošto smo stigli do određenog mjesta, Hamza ibn Amr el-Eslemi je pitao Allahova Poslanika: Allahov Poslanik nam reče: - Allahov Poslaniče, ja imam snage da postim i na - Približili ste se neprijatelju, pa bi bilo bolje da se putu, pa je li mi grijeh postiti. omrsite! Allahov Poslanik mu odgovori: Hazreti Aiša prenosi da je Pošto je to bila povlastica, neki su omrsili, neki su nastavili Hamza ibn Amr Eslemi rekao Allahovom Poslaniku: da i dalje poste. Pošto smo odsjeli na drugom mjestu, - Allahov Poslaniče, mogu li ja postiti na putu? Allahov Poslanik nam reče: (Za nj se inače znalo daje mnogo postio.) - Vi ćete se susresti sa neprijateljem pa se omrsite! A Allahov Poslanik mu odgovori: Postoje to bila naredba, mi smo se svi omrsili. Zatim smo - Ako hoćeš posti, a ako hoćeš mrsi. poslije toga putovali sa Poslanikom i postili na putu!« (Buhari, Muslim) (Muslim. Ahmed, Ebu Davud) Ne spada u dobročinstvo da postite na putu nego ste obavezni prihvatiti olakšicu koju vam je Svevišnji Allah dao. (Nesai) Mrsiti na putu je olakšica koju vam je Allah podario, pa ko je bude prihvatio taj je dobro postupio, a ko želi da posti nema u tome grijeha. (Muslim, Nesai) Džabir ibn Abdullah prenosi: »Allahov Poslanik je putovao, kad ugleda grupu ljudi koji nekom čovjeku prave hlad, upita ih šta je to, a oni mu odgovoriše da dotični posti. Tada Allahov Poslanik reče: - Ne spada u dobročinstvo post na putu.« (Muslim. Bejheki) Onaj koji posti na putu isti je kao onaj što ne posti, a kod kuće je. (Ibn Madže) Svevišnji Allah je skinuo obavezu posta sa musafira (dok je na putu) i pola namaza. ( Nesai, Tirmizi) Allah dozvoljava da putnik ne posti i skraćuje namaz, a trudnica i dojilje da mrse. (Buhari, Muslim. Ebu Davud. Tirmizi, Nesai) 30 Ko u itikafu provede deset dana ramazana kao da je učinio dva hadža i dvije umre. (Bejheki)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ebu Katade prenosi da su ashabi pitali Poslanika o postu ponedjeljkom, pa im je on odgovorio: Ostali postovi - To je dan u kojem sam ja rođen, u kojem sam izabran za poslanika i u kojem mi je dostavljena Objava. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha (Muslim) običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao - neka tri dana posti. (El-Maide, 89) .. i nastoj da se Gospodaru svome približiš! (El-Alek, 19) Poslanikova dova na početku redžeba: »Bože, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj nam da dočekamo ramazan«. (Taberani) Usame ibn Zejd je rekao Poslaniku: - Nisam primijetio da i u jednom mjesecu postiš kao u šabanu? - Odgovorio mu je: - To je mjesec koji su ljudi zanemarili, iako je između redžeba i ramazana. U njemu se dižu djela Gospodaru svjetova, a ja najviše volim da mi djela budu uz dignuta dok sam postač. (Nesai. Ahmed. Ebu Davud, Ibn Huzejme) Hazreti Aiša je rekla: - Vidim, Allahov Poslaniče, da ti je post u ša'banu draži od posta ostalih mjeseci? - Da, - reče - zaista, Allah u tom mjesecu propiše smrt onome ko će te godine umrijeti. Drago mi je da se moj edžel odredi kad budem u stanju postača. (Ebu Ja'la) Upitan je Poslanik koji je namaz najvredniji, poslije farza. Odgovorio je: - Namaz u pola noći. - A zatim je pitan: - Koji je najbolji post poslije ramazana? - Odgovorio je: - Allahov mjesec koji zovete muharrem. (Muslim, Ahmed, Ebu Davud) Pitao je neki čovjek Resulullaha: - O Allahov Poslaniče, koji mi mjesec naređuješ da postim nakon ramazana? - a na to je Muhammed (a.s.) rekao: - Ako želiš da postiš poslije ramazana, onda posti muharrem, on je Allahov mjesec. U tom mjesecu ima dan u kome je Allah praštao narodu i u njemu će oprostiti i drugima. (Taberani) Hazreti Aiša prenosi: »Poslanik je bio naredio post Jevmiašura. Pa, kada je propisan ramazanski post rekao je: - Ko želi da posti Jevmi-ašura neka posti, a ko ne želi neka jede. (Buhari) Ashabi su pitali Poslanika o postu na Dan Arefata, pa im je rekao. - Post na Dan Arefata otklanja sve grijehe učinjene protekle godine i one koji će se učiniti ubuduće. (Muslim) Najdraži post Allahu je post Davuda (a.s.), dan bi postio, a dan mrsio. (Buhari, Muslim) Ne postite petkom, osim da s tim danom postite i dan prije ili dan poslije. (Buhari, Muslim) Nema posta ko neprekidno posti. (Buhari, Muslim)

31

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Uistinu, Uzvišeni Allah prima zekat i milostinju i prihvata je u Svoju »desnicu«, zatim je odgaja kao što neki od vas Zekat odgaja malo ždrijebe. Tako da će zalogaj po vrijednosti dostići težinu planine Uhuda. A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni (Ahmed, Tirmizi) budite da bi vam se ukazala milost. (En-Nur, 56) Kada daš zekat na svoj imetak, ispunio si obavezu. (Tirmizi, Ibn Madže) Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovu putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! - A Allah sve zna i mudar je. (Et-Tevba, 60) Ni jedan kapital na kopnu i na moru nije propao ni zbog čega drugog nego zbog toga što nije čišćen zekatom. (Taberani) Ko da zekat u namjeri da dobije nagradu i biće nagrađen, a ko odbije da ga da, mi ćemo ga silom uzeti i uz to mu zaplijeniti još pola imovine. (Ebu Davud) Ni jedan narod neće zanemariti obavezu zekata a da ih Allah zbog toga neće staviti na iskušenja glađu. (Taberani. Hakim. Bejheki) Ljudi nisu nikad zapostavili dijeljenje zekata od svoje imovine a da im Allah zbog toga nije uskratio kišu. I, da nije životinja, kiša im ne bi pala. (El Bezzar, Bejheki) Zekat se nije nikada pomiješao sa imovinom a da je nije uništio. (Buhari, El Bezzar , Bejheki) Ko klanja namaz a ne dijeli zekat taj nije musliman, te mu ni ostala dobra djela neće koristiti. (El-Asbihani) Ko da zekat taj je od sebe odstranio nesreću. (Ibn Huzejme) Osigurajte svoj imetak zekatom. (Ebu Davud. Bejheki, Taberani) Nema namaza onaj ko ne dijeli zekat (to je Resulullah rekao tri puta). Onaj ko zekat da ondje gdje ne treba isti je kao i onaj koji ga nije dao. (Imam er-Rebi u »Musnedu«) Naređen nam je namaz i zekat pa ko ne bude redovno dijelio obavezni zekat taj nema ni namaza. (Taberani) Na troje ću vam se zakleti i ispričati vam hadis pa upamtite. Zekat neće umanjiti imovinu, niti će čovjeku biti učinjeno nasilje, pa se strpi, a da mu Allah neće zbog toga povećati ugled, niti će čovjek otvoriti vrata prosjačenja a da mu pri tome Uzvišeni Allah neće otvoriti vrata siromaštva. (Tirmizi) Nema dana u kome ljudi osvanu da ne siđu dva meleka od kojih jedan govori: »Allahu, nadoknadi onome ko dijeli«. A drugi govori: »Allahu, uništi onoga ko ne dijeli«. (Buhari, Muslim. Tirmizi) Kome Allah dadne kapital, pa od njega ne bude dijelio zekat, na Sudnjem će danu biti pretvoren u ogromnu zmiju otrovnicu crnih pjega iznad očiju, koja će ga stezati oko vrata, zatim će ga uzeti za vilice i govoriti mu: Ja sam tvoj kapital, ja sam tvoje bogatstvo. (Buhari) Vodite računa o imetku siročeta (ili reče, o imovini siročadi) da ga se ne upropasti zekatom. (Imam Šafi) Trgujte sa imovinom siročadi, unapređujte je i nemojte dozvoliti da je zekat uništi. (Taberani) Zekatom osigurajte svoja imanja. (Ebu Davud) Neki čovjek je došao Poslaniku i rekao mu: - Daj mi dio zekata. Poslanik mu odgovori: - Allah se nije zadovoljio sa odlukom ni jednog Božijeg poslanika niti koga drugog u pogledu zekata, pa je On sam presudio i podijelio ga na osam dijelova. Zato, ako pripadaš jednoj od tih kategorija dobićeš svoje pravo. (Ebu Davud) Abdullah ibn Ebi Auf prenosi da je Poslanik, kada bi mu ljudi donosili svoj zekat, govorio: »Bože, ukaži Svoju milost rodu toga i toga!« Kad mu je zekat donio moj otac, on je rekao: »Bože, ukaži Svoju milost Ebu Aufovu rodu! (Buhari) Kada je Ibn Letbijje iz plemena Ezd, koga je Muhammed (a.s.) odredio da sakuplja zekat, došao pred Poslanika i podijelio sakupljenu imovinu na dva dijela i rekao Poslaniku: »Ovo je vaše, a ovo je meni poklonjeno«, tada se na licu Poslanika mogla vidjeti ljutnja, pa je ustao i sakupljenom svijetu rekao: - Neke od vas šaljem da vršite dužnost za koju sam odgovoran Allahu (dž.š.), pa dođete i kažete: »Ovo je vaše a ovo su meni dati pokloni«. Volio bih da takve vidim kad dođu u kuću svoje majke ili oca, da vidimo da li će i tamo dobiti poklone ili ne. Tako mi Allaha, takvi sve što budu dobili kao poklon, na Sudnjem danu će nositi na svome vratu. (Buhari) Troje ko uradi napuniće se imanom: Ko obožava samo Jednog Boga, ko tvrdi da je samo Jedan Bog i ko od svog imetka, iz ljubavi, da zekat, čisteći imetak. (Ebu Davud) 32

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Na deve slijedi zekat, na brave slijedi zekat i na odjeću i Ebu Seid el-Hudri prenosi: kućne potrepštine slijedi zekat. »Dok je Poslanik vršio raspodjelu zekata, prišao mu je (Taberani) Hurkus ibn Zuhejr, zvani »Zul Huvejrisa«, i rekao: - Budi pravedan o Allahov Poslaniče! Ebu Sejjar el-Muti je upitao: Tada je Poslanik rekao: - Allahov Poslaniče, ja posjedujem pčele. - Teško tebi, ako ja nisam pravedan, a ko onda može A Allahov Poslanik mu reče: biti pravedan? - Podijeli na ime zekata desetinu. Tada je objavljen ajet: »Ima ih koji ti prigovaraju zbog (Ahmed. Ibn Madže) raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute!« Nema zekata na životinje za rad. (Buhari) (Ebu Davud) Neki čovjek iz plemena Benu Temim došao kod Allahova Poslanika i rekao mu: - Allahov Poslaniče, jesam li ja kod Allaha i Njegova Poslanika čist ako dam zekat tvome izaslaniku? Poslanik mu odgovori: - Ako daš zekat mom izaslaniku ti si čist i imaćeš na gradu, a grijeh će imati onaj ko ga utroši gdje ne treba. (Ahmed) Trgovci! Trgovinu prate obećanja i zakletve, pa to čistite zekatom. (Ebu Davud) Neki čovjek, po imenu Kabisa, došao Poslaniku i rekao da ga je zadesila neka nesreća i zatražio pomoć iz zekata. Poslanik mu je rekao da sačeka dok se prikupe sredstva, a zatim dodao: - O Kabisa, pomoć iz zekata i vitara traži se samo u tri slučaja, i to: ako čovjeka zadesi nezgoda zbog koje mora dati veliku odštetu, kao što je odšteta za ubistvo, zatim čovjek koga zadesi nesreća, kao što je požar, i veliki bijednik. Takvima je dozvoljeno da traže. O Kabisa, ružno je tražiti sadaku i njome se hraniti! (Muslim, Ebu Davud, Nesai) Prenosi se da su neke ensarije na ime zekata ili milostinje dijelili najgoru vrstu datula. Običavali su da grozd datula okače o jedno uže u trijemu Poslanikove džamije sa koga su obično jeli siromašni muslimani-muhadžiri. Kada je to Poslanik vidio, rekao je: - Loše li je to što ste okačili! (Tirmizi, Ibn Madže) U onome što napaja nebo, izvor, ili je vlažno, ima jedna desetina (zekata), a u onome što se natapa fizičkim radom, ima (se dati) jedna petina. (Buhari) Na ono što napajaju rijeke i oblaci, daje se desetina, a na ono što se natapa crpljenjem vode iz zemlje, jedna petina. (Muslim) Nema zekata u onome što je ispod pet brodskih tovara. (Ahmed, Bejheki) Dajte dva i po posto od četrdeset dirhema, a to je dirhem. Ali, ta obaveza ne nastupa dok ne imadnete dvjesto dirhema. Kad bude se imalo dvjesto dirhema, od toga je pet dirhema zekat, a preko toga po navedenoj obračunskoj osnovi. (Ebu Davud, Darekutni, Bejheki) 33 Računaj im mladunče tek došlo na svijet koje nosi pastir... (Malik, Šafija) Nisi dužan ništa dati na zlato dok ne dostigne vrijednost 20 dinara, a kad dostigne tu vrijednost i prekogodini, dužan si dati pola dinara, a ako je iznad tog, iznos u istom omjeru. (Ahmed, Ebu Davud) Oslobodio sam vas zekata na konje i robove, zato dajite zekat na srebro od svakih četrdeset dirhema, jedan dirhem. Nema zekata na 190 dirhema, a ako dostigne iznos od 200 dirhema, na ime zekata dajte pet. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže) Kada budeš imao 200 srebrnjaka koji pregodine kod tebe, od toga ćeš dati 5 srebrnjaka, a nisi obavezan na zlato ništa dok ne bude bilo 20 zlatnika, pa kad pregodine, na njih se daje pola zlatnika, a ako je više, obračun ide po istom osnovu. (Ebu Davud, Bejheki) Nema ni jednog vlasnika zlata i srebra na koje nije davao propisani zekat a da ono na Sudnjem danu neće biti pretvoreno u kovinu koja će biti užarena u džehennemskoj vatri, zatim će njima biti prženi njegovi brkovi, čelo i leđa, u danu čija će dužina iznositi pedeset hiljada godina, sve dok Allah ne presudi ljudima. Zatim će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu. Niti ima i jednog vlasnika krava i ovaca na koje nije davao propisani zekat a da one neće biti dovedene na Sudnjem danu te će ga gaziti svojim papcima i probadati rogovima, kad god prođe posljednja vratiće se ona prva sve dok Allah ne presudi svojim robovima u danu čija je dužina pedeset hiljada godina, kako vi računate, a potom će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu. (Buhari. Muslim. Ahmed) Kada je Poslanik poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, rekao mu je: - Ti ideš narodu koji je primio objavu. Prvo što treba uraditi jeste da ih pozoveš da vjeruju Jednog Stvoritelja i da priznaju mene za poslanika. Pa ako te poslušaju u tome, obavijesti ih da im je Allah propisao pet dnevnih namaza. Pa ako te poslušaju, obavijesti ih da im je Allah propisao davanje zekata, koji će se uzimati iz imetka njihovih bogataša i davati njihovim siromasima. (Buhari) Poslanik je rekao hazreti Aliji: - Ti nisi dužan dati zekat na zlato sve dotle dok ne budeš imao 20 dinara. (Ahmed, Ebu Davud)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Neka žena došla kod Allahova Poslanika, a sa njom je bila i njena kćerka koja je na ruci imala dvije zlatne narukvice. Upita je Allahov Poslanik: - Da li ti na to daješ zekat? - Ne - odgovori mu ona. A on joj tada reče: - Raduje li te da te Allah zbog nje opasa narukvicom od džehennemske vatre na Sudnjem danu? Čuvši to, baci narukvice Allahovom Poslaniku i reče: - Dajem ih u ime Allaha i Njegova poslanika. (Ebu Davud) Na nakit nema zekata. (Darekutni) Esma, kći Jezidova, prenosi: »Ušla sam sa svojom tetkom kod Allahova Poslanika, a na sebi smo imale zlatne narukvice, pa nam on reče: - Da li ste za to dale zekat? Odgovorile smo da nismo. Zbog toga on nastavi: - Zar se ne bojite da vas Allah ne kazni za to vatrenim narukvicama? Dadnite na to zekat! (Ahmed) Podijelite od imetka, pa makar u tim vašim nakitima. (Buhari) Ukbe ibn Haris prenosi: »Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom ikindijski namaz, pa je odmah nakon što je predao selam ustao i otišao kod jedne svoje supruge, a zatim se vratio. Vidjevši kod prisutnih čuđenje zbog takve žurbe, reče: - Dok sam klanjao sjetih se da imam nešto zlata. Mrzim da zanoći kod mene, te sam na njega dao zekat. (Buhari, Ahmed) Ummi Selema je rekla: »Stavila sam sebi jednu ogrlicu od zlatnika i upitala: - Allahov Poslaniče, je li ovo gomila blaga? Odgovorio je: - Kad imovina dostigne vrijednost na koju se daje zekat, pa se od nje dade zekat, tada se to ne smatra gomilanjem imovine. (Ebu Davud) Esma bint Jezid, priča: »Ušla sam sa svojom tetkom kod Božijeg poslanika, i obje smo imale zlatne narukvice, pa nam on reče: - Jeste li na to dale zekat? Kada smo mu rekle da nismo, dodao je: - Zar se ne bojite da vas zbog toga Allah ne kazni vatrenim narukvicama. (Ahmed) Na imetak koji nije pregodinio ne daje se zekat. (Kardavi »Fikhuz-zekah«) Vlasnik zlata i srebra ako ne bude davao zekat, na Sudnjem danu će to biti uvaljano i zatim usijano u vatri džehennemskoj, a potom će se žigosati čelo njegovo, prednja i leđna strana njegova. Kad se ohladi usijaće se ponovo, i tako neprekidno u toku dana dužine pedeset hiljada godina, do konačnog Allahovog suda među ljudima. Tada će vidjeti svoj put: ili Džennetu ili Džehennemu. (Muslim) 34 Hazreti Aiša prenosi: »Ušao je kod mene Allahov Poslanik i vidio na mojim rukama burme od srebra pa reče: - Šta je to, Aiša? Rekoh: - Načinila sam ih da bi se tebi uljepšala! - A, jesi li na to dala zekat? Odgovorih da nisam. On mi tada reče: - To ti je dovoljno da padneš u Džehennem. (Ebu Davud) Ko dadne zekatul-fitr prije bajram-namaza, biće mu primljen kao zekatul-fitr, a ko ga dadne poslije bajramnamaza, to mu se računa kao obična sadaka. (Ebu Davud, Hakim, Ibn Madže) Na svaku stvarima zekat, zekat na organizam je post, a post je pola strpljivosti. (Ibn Madže) Ummi Ma'kal el-Esedije priča da je njen muž, za fi sebilillahi, na ime zekata dao devu. Ona je, međutim, željela da obavi umru, pa je zamolila muža da joj da tu devu, što on odbi. Ona otiđe kod Allahova Poslanika i ispriča mu slučaj, te mu Allahov Poslanik naredi da joj je da, i reče: - Hadž i umre su fi sebilillahi. (Ahmed)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Allahov Poslanik zašuti dok ovaj pitanje ne ponovi tri puta, a zatim reče: Hadždž - Da sam rekao »da« bili biste obavezni svake godine obavljati hadž, a vi to ne biste mogli izvršiti, zato me ne Hadž i umru radi Allaha izvršavajte! pitajte o onome što sam prešutio, jer su oni koji su živjeli (El-Bekare, 196) prije vas propali zbog toga što su puno pitali, a zatim proturječili poslanicima koji su im bili poslani. Kada vam Hadž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da nešto naredim vi to izvršite, a ako vam nešto zabranim, vi će u njima obavljati hadž nema snošaja sa ženama i nema se klonite toga. ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža. A za dobro (Buhari, Muslim) koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni! (El-Bekare, 197) Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome. (Ali 'Imran, 96-97) Islam se temelji na ovih pet stvari: vjerovanju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, klanjanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca ramazana. (Buhari, Muslim) Spajajte hadž i umru, jer hadž i umra odstranjuju siromaštvo i brišu grijehe kao što kovački mijeh odstranjuje trosku od željeza i prečišćava zlato i srebro. Za hadž koji je valjano i propisno obavljen nagrada je Džennet. (Ahmed. Ebu Davud, Tirmizi) Hadžija neće nikada osiromašiti. (Taberani) Požurite sa izvršenjem hadža, jer niko od vas ne zna šta mu se može u međuvremenu dogoditi. (Ahmed, Ebu Davud) Borci na Allahovom putu i hodočasnici, koji obavljaju hadž i umru, Allahovi su gosti; oni su se odazvali Njegovom pozivu pa se i On odazvao njihovim dovama. (Ibn Madže) Uzmite od mene propise hadža! (Muslim) Ebu Hurejre prenosi: Čuo sam Vjerovjesnika kada je rekao: - Ko propisno obavi hadž i pri tome ne učini kakvo ružno djelo ili prestup, vraća se bez grijeha kao što je bio onoga dana kada ga je majka rodila. (Buhari, Muslim) Jedan čovjek koji se zvao Habis upitao je Poslanika: - O Allahov Poslaniče! Je li hadž svake godine ili jedanput? - Poslanik je odgovorio: - Jednom, a ko obavi više puta to je dobrovoljno. (Ebu Davud. Nesai. Ahmed) Ebu Hurejre prenosi: »Allahov Poslanik nam je, jednom zgodom, održao govor, pa između ostalog, rekao: - Ljudi, Svevišnji Allah je propisao hadž kao obavezujuću dužnost, pa je izvršavajte. Neko od prisutnih upita: - Jesmo li to dužni činiti svake godine? 35 Upitan je Poslanik: - Ko je dužan obaviti hadž? A on je odgovorio: - Onaj ko ima dovoljno novca i prevozno sredstvo. (Tirmizi. Ahmed) Ustrajte u vršenju hadža i umre jer ova dva ibadeta otklanjaju siromaštvo i grijehe kao što vatra uništava hrđu sa gvožđa. (Nesai, Tirmizi, Darekutni) Opraštaju se manji grijesi počinjeni između obavljanja jedne i druge umre, a za primljeni hadž jedina nagrada je Džennet. (Malik) Allahov Poslanik je čuo čovjeka kako govori: - Odazivam Ti se bože u ime Šibrime. - Ko je Šibrime? - upitao ga je Allahov Poslanik. - Moj brat ili moj rođak - odgovorio je. Resulullah gaje pitao da li je izvršio hadž za sebe, a on je odgovorio da nije. Allahov Poslanik mu je na to odgovorio: - Prvo učini hadž za sebe pa onda za Šibrimu. (Udu Davud. Ibn Madže) Koji god maloljetnik obavi hadž pa postane punoljetan dužan je obnoviti hadž i koji god rob učini hadž pa poslije postane slobodan i on je dužan obnoviti hadž. (Ibn Šejbe. Bejheki) Ibn Abbas prenosi da je žena iz plemena Džuhejna došla Allahovom Poslaniku i kazala: - Moja majka se zavjetovala da će hadž obaviti a umrla je, ne ispunivši svoju obavezu. Mogu li ja za nju izvršiti tu dužnost? - Da. izvrši za nju hadž - odgovorio joj je Allahov Poslanik. - Šta misliš da ti je majka umrla pod dugom, da li bi ga bila dužna izmiriti?! Poravnajte, onda, vaše dugove prema Allahu, jer je prioritetnije ispuniti obaveze prema Njemu. (Buhari. Muslim) Kada neko pode da obavi hadž, a opskrba mu je na pošten način zarađena i njegova jahalica pošteno stečenim novcem kupljena, pa stavi svoju nogu u uzengiju i rekne: Lebbejkellahumme Lebbejke«, melek na nebesima uzvikne: Tvoja opskrba je na pošten način zarađena, a tvoja jahalica halal-novcem kupljena, tvoj hadž uzvišeni Allah uzima«. Ako neko pode na hadž sa novcem koji je na nepošten način stekao, kad stavi nogu u uzengiju i uzvikne: »Lebbejkellahumme Lebbejke«, melek uzvikne na nebesima: »Tvoja opskrba je stečena na nepošten način, a tvoja jahalica kupljena haram novcem, tvoj se hadž odbija i Uzvišeni ga Allah ne prima.« (Taberani)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah po jedan sevab i oprašta ti se po jedan grijeh. A kada budeš Ko bude posjedovao novčana sredstva i jahalicu, kojima bi tavafio poslije tog znaj da tavafiš bez ijednog grijeha. Tada mogao otići do Mekke i nazad, a ne obavi hadž, taj će će ti doći melek, staviti svoje ruke na tvoja ramena, i reći će umrijeti kao nemusliman. ti: Pazi kako ćeš ubuduće postupiti, a ono što je prošlo sve (Tirmizi, Bejheki) ti je oprošteno.« (Taberani, el-Bezzar) Abdullah ibn Abbas kaže da je neka žena iz plemena Has'am rekla Muhammedu (a. s.): - Poslaniče Božji, Ko pođe na hadž pa u putu umre na Sudnjem danu će mu Svevišnji Allah je svojim robovima propisao hadž kao biti upisan hadž kao da ga je obavio. Ako pođe na umru, pa obligatnu dužnost, a moj otac je star, ne može se držati na u putu umre, piše mu se umra na Sudnjem danu kao da ju je jahalici. Mogu li ja za njega hadž obaviti? obavio. - Možeš - reče joj Muhammed (a. s.) (Ebu Ja'la) (Buhari, Muslim) Uistinu je Kaba jedan od stubova islama, pa ko obavi hadž Abdullah ibn Ebi Evfa', je upitao Muhammeda (a. s.): ili umru on je osiguran kod Svevišnjeg Allaha (dž. š.). Ako - Može li čovjek pozajmiti novac da bi obavio hadž! ga usmrti (na putu) uvešće ga u Džennet, a ako ga povrati - Našto mu on reče: njegovoj porodici, povratiće ga sa nagradom i koristi. - Ne može. (Taberani) (Bejheki) Zaista, ova kuća (Kaba) je jedan potporanj islama, i ko joj Požurite sa izvršenjem hadžske obaveze jer niko od vas ne hodočasti ili umru čini, on je pomagač Allaha! Pa, ako zna šta ga (sutra) može u tome spriječiti. umre unići će u Džennet; a ko se kući svojoj vrati, vraća se (El-Asbihani i) s nagradom i blagoslovom. (Taberani) Abdullah ibn Omer priča: »Sjedio sam sa Božjim poslanikom u džamiji na Mini kada su mu došla dva Poslao je Allah (dž.š.) Džibrila Ademu pa mu naredi da čovjeka, jedan ensarija a drugi iz plemena Sekif. Nazvali su sagradi Kuću, a potom da tavafi oko nje. Džibril mu je tad selam, a zatim su rekli: rekao: »Ti si prvi čovjek a ovo je prva kuća koja je - Poslaniče Božiji, došli smo da te nešto upitamo, - a podignuta radi ljudi«. Muhammed (a. s.) im reče: (Bejheki) - Ako želite, ja ću vas obavijestiti o onome što namjeravate pitati, a ako želite vi pitajte? Namaz koji se obavi u Mesdžidu-l-haramu ima vrijednost - Obavijesti nas Božji poslaniče – rekoše. Zatim se kao sto hiljada namaza, namaz u ovoj mojoj džamiji ima onaj iz plemena Sekif okrenu ensariji predloži mu da vrijednost kao hiljadu namaza, a namaz u džamiji »Bejtu-lupita on. Te ensarija reče: - Obavijesti me, Božji poslaniče. Makdis (u Jerusalimu) ima vrijednost kao pet stotina Božji poslanik mu tada reče: namaza obavljenih na nekom drugom mjestu. - Došao si da me upitaš, o svom odlasku na hadž i (Taberani) kakvu nagradu imaš za to: o dva rekata poslije tavafa i šta imaš za to; o sa'ju između Safe i Merve i kakvu ćeš Ko se okupa u svojoj kući, zatim ode u Kuba-džamiju i u nagradu imati za to, o stanju na Arefatu i kakva je za to njoj klanja, ima nagradu kao da je obavio umru. nagrada; o bacanju kamenčića i kakva je za to nagrada; (Ahmed. Mesni. Ibn Madže) o žrtvi koju ćeš zaklati i kakva je nagrada za nju; i o izlasku iz ihrama. Ko propisno abdesti, zatim ode u Kuba-džamiju i tu klanja Čuvši to čovjek reče: četiri rekata, ima nagradu kao da je roba oslobodio. - Tako mi Onog koji te je s istinom poslao, za to smo te (Taberani) došli pitati. Božji poslanik mu tada reče: - Kada kreneš od kuće da obaviš hadž tvoja deva neće Prva džamija koja je podignuta na Zemlji je Mesdžidu-lni jednom podići ili spustiti nogu, a da ti Allah (dž.š.) Haram (Kaba u Meki), zatim Mesdžidu-l-Aksa (u neće za to upisati po jedan sevab i izbrisati grijeh. Za Jerusalimu). dva rekata koja ćeš klanjati poslije tavafa imaš nagradu (Buhari, Muslim) kao da si oslobodio roba. Za saj između Safe i Merve imaš nagradu kao da si oslobodio sedamdeset robova. Kaba će se zaista hodočastiti i umra činiti poslije pojave Što se tiče stajanja na Arefatu, te večeri Allah (dž.š.) Jedžudža i Medžudža. Svoju milost spušta na ovozemaljska nebesa i te večeri se (Buhari) hvali melekima riječima: »Moji robovi, različitih vjerskih osjećanja i pobožnosti, došli su mi iz svih krajeva svijeta da Propast svijeta neće nastupiti sve dok se Kaba ne prestane bi zaslužili moj Džennet. Zaista, kada bi imali grijeha hodočastiti. koliko je kamenčića, ili koliko ima kapi kiše, ili koliko je (Buhari) morske pjene, Ja bih im ih oprostio. Raziđite se Moji robovi i neka znate da vam je oprošteno vama i onima za koje ste Allahov Poslanik je rekao hazreti Aiši: - Da tvoj narod nije vi oprost tražili!« Što se tiče bacanja kamenčića na donedavno bio u nevjerstvu, srušio bih Kabu i napravio džemretima, na svaki kamenčić koji baciš biće ti oprošten novu sa dvoja vrata. po jedan veliki grijeh. Za žrtvu (ti mogu reći) da je ona (Buhari) pohranjena kod Svevišnjeg Allaha (dž.š.) na čuvanje. Za brijanje (ili šišanje) glave na svaku dlaku koju obriješ imaš 36

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Kada musliman uči telbiju, onda sve što je sa njegove desne Njemu pripada slava i hvala i On je svemoćan. Vraća i lijeve strane uči telbiju, i kamen, i drvo, i pijesak, tako da mo se, kajući se od grijeha, obožavajući samo našeg zemlja, tu i tamo, puca. Gospodara. Njemu sedždu činimo i Njemu se zahvaljujemo. (Ibn Madže. Bejheki, Tirmizi. Hakim) Allah je ispunio Svoje obećanje i pomogao Svome robu. On je, Svojom moći, porazio neprijatelja. Na pitanje koji je hadž najbolji, Muhamed (a.s.) je (Ibnu-l-Kajjim »Zadul-Mead«) odgovorio: - Onaj u kome se telbija uči povišenim glasom i zakolje Naređeno mi je da se iselim u mjesto koje će druga mjesta kurban. presegnuti; zovu ga Jesrib, a ime mu je Medina. Njezina (Tirmizi. Ibn Madže) odlika je da odvaja dobre od loših ljudi kao što kovački mijeh odvaja trosku od gvožđa. Došao mi je Džibril i rekao: »Naredi svojim ashabima da (Buhari, Muslim, Nesai) uče telbiju povišenim glasom, jer ona spada u obrede hadža«. Iman se ustalio u Medini kao što se zmija ustali u svom (Ibn Madže. Ahmed. Hakim) leglu. (Buhari, Muslim. Nesai) O rode Muhammedov, ko od vas učini hadž neka povišenim glasom uči telbiju... Onoga ko pokuša stanovnicima Medine učiniti bilo kakvu (Ahmed Ibn Hibban) spletku ili smutnju zadesiće ista sudbina kao kada se so nađe u vodi. Neće musliman provesti dan učeći telbiju sve do zalaska (Muslim) sunca toga dana, a da neće biti čist od grijeha kao na dan svog rođenja. Medina je sveto mjesto... njezino drveće se ne smije sjeći i (Ibn Madže) u njoj niko ne smije bilo kakvu novotariju u vjeru uvoditi. Ko to učini, na njega je prokletstvo Allahovo, meleka i Onaj koji prouči telbiju ili tekbir na glas biće obradovan. čitavog svijeta. - Je li Džennetom, Allahov Poslaniče? (Buhari, Muslim) - Da Džennetom - odgovorio je. (Taberani, Sa 'd ibn Mensur) Na molbu Ibrahimovu Allah je učinio svetom grad Mekku, i Ibrahim je učio dovu Alahu za dobro njezinih stanovnika, Ibn Abas kaže da je Allahov Poslanik obilazio oko Kabe a na moju molbu, učinio je svetom Medinu, i ja sam molio jašući na devi i kad god bi prošao pokraj Hadžerul-esveda, Allaha da je blagoslovi dva puta više nego Mekku. pokazao bi prema njemu onim što je držao u svojoj ruci i (Muslim) rekao: »Allahu ekber!« (Buhari) Kada bi se pojavio prvi plod, ljudi bi ga donosili Allahovom Poslaniku i on bi, uzevši ga u svoje ruke, Ja sam prvi sa Zemlje koji će biti pitan na Sudnjem danu, proučio ovu dovu: »Bože, blagoslovi nam naše plodove, i zatim stanovnici Džennetul-Beki'e koji će biti zajedno sa blagoslovi nam naš grad, i blagoslovi nam sve ono što u mnom, a potom stanovnici Mekke. njemu mjerimo i vagamo, od naših žita i naših plodova. (Gazali »Ihja«) Bože, Ibrahim, alejhisselam, je zaista Tvoj rob i Tvoj prijatelj i Tvoj vjerovjesnik, a i ja sam uistinu Tvoj rob i Uzvišeni Allah je kazao: »Kada odlučim da srušim svijet, Tvoj vjerovjesnik. On je molio za blagoslov Meke, a ja Te počeću od Svoje kuće (Ka'be); prvu ću nju srušiti, a zatim molim za blagoslov Medine dvostruko više«. cijeli svijet«. (Muslim) (Gazali »Ihja«) Napuštajući dragu Mekku, u cilju zaštite i očuvanja islama, Doći će vrijeme kada će stanovništvo Medine ići i tražiti Resulullah kreće prema Medini i moli: »Bože, oni su me udobniji život i kada ga nađu, povratiće se u Medinu, protjerali iz meni najdražeg grada, pa me nastani u gradu potovariti svoje ukućane i otići tamo, a Medina im je bolja, koji je Tebi najdraži« samo kada bi oni znali. (Hakim) (Ahmed) Allahu moj, podaj Medini napredak dva puta veći od onog Ko umre u Medini, biću mu šefa'atdžija na Sudnjem danu. kakav si dao Mekki. (Gazali »Ihja«) (Buhari) Vjerovjesnik se popeo na jednu utvrdu od medinskih utvrđenja i rekao: - Da li vidite ono što ja vidim? Ja stvarno vidim mjesto mnogih smutnji među vašim kućama kao mjesta kapljica kiše. (Buhari) Kada je Muhammed (a.s.) ugledao Medinu, prilikom povratka s hadža, tri puta je izgovorio tekbir, a zatim rekao: - Samo je Allah Bog, On je Jedan i nema sudruga. 37 Ne poduzimajte putovanja osim da biste posjetili ove tri džamije: ovu moju džamiju, El-Mesdžidu-l-Haram i ElMesdžidu-l-Aksa. (Muslim) - Kuda ideš? - upitao je Allahov Poslanik jednog čovjeka koji je bio krenuo na put. - U El-Mesdžidu-l-Aksa (u Jerusalimu) - odgovori on. - Jedan namaz koji se obavi u ovoj mojoj džamiji

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah bolji je od stotinu namaza obavljenih u bilo kojoj drugoj od njih, iako je to rekao tri puta. Pa pošto ne ustade niko od džamiji, osim Svetog hrama u Mekki - reče mu Poslanik. prisutnih, ustade Poslanik i ode kod Ummi Seleme (Ebu Jala) (supruge) i ispriča joj šta ga snađe od ashaba. Ummi Selema mu reče: Ko obavi hadž i posjeti moj mezar, smatraće se kao da me - O Allahov Poslaniče! Voliš li da te poslušaju? Izađi i posjetio dok sam bio živ. Ko obavi hadž a ne posjeti moj nemoj ni s kim progovoriti ni jednu riječ dok ne zakolješ grob, neugodno je mojoj duši. Onome, ko me posjeti u svog kurbana i pozoveš svog brijača da te obrije. Medini, nadajući se za to nagradi od Allaha, biću mu Ustade Poslanik, izađe i ni skim nije progovorio ni riječi svjedok i zagovornik na Sudnjem danu. dok ne učini tako. Zakla svog kurbana, pozva brijača koji (Bejheki) ga obrija, a kada to ugledaše ljudi ustadoše, zaklaše kurbane, obrijaše jedni druge, pa je izgledalo da će jedan Ko se očisti i uzme abdeset u svojoj kući, zatim ode i obavi drugog, utrkujući se, ubiti, ljuti sami na sebe što ga nisu namaz u džamiji »Kuba«, pripada mu nagrada kao za odmah poslušali. obavljenu umru. (Ibnul-Kajjim el-Dževzi) (Ahmed, Nesai, Ibn Madže) Ibn Abbas kaže: »Stajao neki čovjek na devi sa Božjim Ebu Seleme ibn Abdirahman pripovijeda: »Jedanput, kada poslanikom, kad li se na jednom strovali sa deve i izdahnu. je pokraj mene prolazio Abdurahman ibn Ebi Seid el-Hudri, Tada Božji poslanik reče: upitao sam ga: - Šta si čuo od svoga oca o džamiji koja je - Okupajte ga vodom i lotosom, zatim ga zamotajte podignuta na istinskoj bogobojaznosti? u njegove ihrame i nemojte mu pokrivati glavu niti ga - Moj otac je kazivao, da je ušao kod Allahova Poslanika, namirisavati jer će on na Sudnjem danu biti proživljen u koji je bio u sobi jedne od svojih supruga, i upitao ga: ihramu kako izgovara: »Lebbejkellahumme lebejk« »Allahov Poslaniče, koja je od dvije ove džamije podignuta (Buhari. Muslim) na istinskoj bogobojaznosti?«. Na to je on uzeo u šaku pijeska i bacio ga na tlo, rekavši: »To je Aiša je jednom prilikom rekla Muhammedu (a.s.): ova vaša džamija - džamija u Medini.« - Božji poslaniče, znamo da odlazak u borbu spada - I ja sam čuo da je tvoj otac tako kazivao - reče u najbolja djela, pa hoćemo li mi ići u borbu? Ebu Seleme ibn Abdirahman. Božji poslanik joj tom prilikom odgovori: (Muslim, Tirmizi , Nesai) - Najbolja borba je propisno hadž obaviti. Aiša je upitala Božjeg poslanika: Umra briše grijehe koje je čovjek počinio između dvije - Poslaniče Božiji, jesu li žene dužne ići u borbu? umre, a za propisno obavljeni hadž je nagrada samo na što joj on reče: Džennet. - Njihova borba su hadž i umra. (Buhari, Muslim, Nesai, Tirmizi, Ibn Madže, Malik) (Ibn Huzejme) Onaj ko je u ihramu ne može sklopiti brak, niti se može zaručiti. (Muslim) Hadž i umra su dvije obaveze i ne smeta da počneš bilo kojom. (Darekutni) U vrijeme hadža Aiša je imala redovno mjesečno pranje. Bilo joj je žao što neće moći obaviti hadž, pa je plakala. Poslanik ju je vidio, pa kada mu je rekla o čemu se radi, rekao je: - Izvršavaj sve ono što i ostale hadžije osim tavafa, oko Bejtullaha sve dok se ne očistiš. (Buhari) Ibn Abbas prenosi: »Čuo sam Allahova Poslanika kako kaže: - Žena ne putuje ako sa sobom nema mahrema! Na to je neki čovjek ustao i rekao: - Allahov Poslaniče, moja je žena otišla da obavi hadž, a ja sam se prijavio za tu i tu bitku. Resulullah mu reče: - Idi i obavi i ti hadž sa svojom ženom.« (Buhari. Muslim) Kada je Muhammed (a.s.) završio potpisivanje ugovora na Hudejbiji, rekao je: - Ustanite, zakoljite kurbane, a potom se obrijte! I tako mi Boga (kaže prenosilac) ne ustade ni jedan čovjek 38 Borba za starog, nejakog i ženu je hadž i umra. (Nesai) Izvršavajte hadž, jer hadž sapire grijehe kao što voda sapire nečist. (Taberani) Ko pođe od kuće u namjeri da posjeti Bejtul-haram (Kabu), pa uzjaše na svoju devu, neće njegova deva podignuti niti spustiti nogu a da mu Svevišnji Allah neće upisati po jedan sevab, oprostiti po jedan grijeh i podići mu ugled za jedan stepen. Tako da će, dok dođe do Kabe, obavi tavaf, izvrši saj' između Safe i Merve i obrije se, biti čist od grijeha kao što je bio onog dana kada ga je majka rodila (Bejheki) Ko ode u Meku da bi obavio hadž a zatim iz Meke ode pješke, sve dok se ne vrati ponovo u Meku Allah (dž.š.) mu na svaki korak upisuje po sedam stotina sevaba a svaki od tih sevaba je ravan sevabu Harema. Neko upita: - A kakav je to sevab Harema? A on odgovori: - Sevab Harema je vrijedan koliko stotinu hiljada drugih sevaba. (Ibn Huzejme, Hakim) Hadžije i oni koji odu da obave umru Allahova su deputacija. Kada Ga nešto zamole On im udovolji želji, a kada od Njega zatraže oprost grijeha On im oprosti. (Ibn Huzejme, Ibn Hibban, Nesai)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Allah (dž.š.) oprašta grijehe hadžiji i svakom onome kome prema Kibli i proučio Kelime-l-tevhid i tekbir (tj. 'Nema hadžija bude tražio oprost. niko dostojan da mu se klanja osim Allaha. On je Jedan (Ibn Huzejme, Hakim, Bezzar, Taberani) Jedini. On nema ortaka. Sva vlast je Njegova i hvala pripada samo Njemu. On daje život i smrt. On je Ko namjerava da obavi hadž neka požuri, jer može se Svemogući. Niko, osim Allaha, nije dostojan da mu se dogoditi da oboli ili da ne bude prevoznog sredstva ili da klanjamo. On je Svoje obećanje ispunio. Pomogao je nešto drugo iskrsne. Svome robu. On je sam pobijedio saveznike koji su bili (Ahmed, Ibn Madže, Bejheki) protiv Njegova Poslanika). Između toga je proučio opet dovu. Ovako je činio tri puta. Zatim je sišao do mjesta Džabir ibn Abdullah je izjavio: »Kada je Allahov Poslanik Merva stupivši nogama u dolinu Batnu-l-vadi. Povrativši završio tavaf oko Kabe, došao je do Mekami-Ibrahima, se, krenuo je prema Mervi i, došavši ovdje, učinio je ono proučio: »Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude što je učinio na brežuljku Safa. prostor iza koga ćete namaz obavljati!«, zatim je klanjao (Muslim, Ahmed, Nesai) dva rekata: na prvom rekatu je proučio Fatihu i ElKafirun, a na drugom Fatihu i Ihlas. Potom se vratio do Potrčite, jer uistinu vam je Allah propisao s'aj (tj. trčanje Hadžerul-esveda, dotakao ga i onda se zaputio na brežuljak između Safe i Merve). Safa. (Ahmed, Taberani) (Muslim, Nesai, Ahmed, Ebu Davud) Voda »Zemzem« koristi za ono radi čega se pije. Tavaf oko kabe je kao namaz, pa bi bilo bolje kad ne bi (Ahmed. Ibn Madže) razgovarali dok ga činite, a ako već neko razgovara neka govori samo ono što je lijepo. Zaista jedan od znakova razlikovanja između nas i (Tirmizi, Hakim) licemjera jest da oni ne piju vodu »Zemzem«. (Ibn Madže) Džabir prenosi: »Kada je Poslanik obavio tavaf, Omer ga upita: Voda »Zemzem« koristi za ono u šta se upotrijebi: koje pije - Je li ovo mjesto ono na kome je stajao naš otac Ibrahim? zbog bolesti, Allah će mu zdravlje podariti, ko je opet pije Poslanik reče: zbog gladi ili žeđi, Allah će ga zasititi, odnosno žeđ mu - Da, ovo je to mjesto. utaliti. »Zemzem« je vrelo Džibrilovo i napajalište Omer tada dodade: Ismailovo. - Zašto ga ne bismo uzeli za našu musallu? (Darekutni) Ovim povodom je objavljeno: I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima: 'Neka vam mjesto, na kome je Voda »Zemzem« je blagoslovljena: ona je ukusna hrana i stajao Ibrahim, bude prostor za namaz!'...« djelotvoran lijek. (Ibn Ebi Hatim, Ibn Merdevejh) (Muslim) Tavaf oko Kabe, sa'j između Safe i Merve i bacanje kamenčića na Mini su propisani radi slavljenja i veličanja Uzvišenog Allaha. (Ebu Davud. Tirmizi) Allahov Poslanik je ugledao hazreti Omera kako se tiska kroz hadžije ka Hadžeru-l-esvedu pa mu je rekao: - O Ebu Hafse, ti si snažan čovjek, ne guraj se ka Hadžeru, jer ćeš ozlijediti nejake, ako ti se ukaže prilika da nesmetano dođeš do njega, ti priđi, a ako ne, ti se okreni prema njemu, ispruži ruke, učini tekbir, potari se po licu i kreni dalje. (Šuti u »Sunenu«) Hadžeru-l-esved je »desna ruka« Allahova na Njegovoj zemlji. (Ahmed) Muhammedova (a.s.) dova na Arefatu: »Samo je Allah Bog. On je Jedan i nema sudruga. Njemu pripada zahvalnost i on ima vlast. On posjeduje svako dobro i On je svemoćan.« (Ahmed) Džabir (r.a.) pripovijeda: »Kada se Allahov Poslanik približio brežuljku Safa, proučio je početak 158. ajeta poglavlja »El-Bekare« i rekao: Započinjem onim čime je i Allah započeo, pa je započeo od Safe, popevši se na ovaj brežuljak tako da je vidio Bejtullah, zatim se okrenuo 39 Ibn Abas (r.a.) kaže »Napojio sam Allahova Poslanika vodom »Zemzem«, i on je tada pio stojeći (a u drugoj predaji: jašući na devi). Ummi Ejmen pripovijeda ovo: - Nisam čula da se Allahov Poslanik ikada potužio na glad ili žeđ. On bi svakog jutra za vrijeme hadža, poslije klanjanja sabaha, pio vodu »Zemzem«, i kad bi mu poslije toga ponudili jelo, odbio bi, riječima: »Ne mogu, sit sam.« (Muslim) Dajite svijetu vodu (Zemzema), o sinovi Abdul-Mutalibovi. Da se ne bojim da ljudi ne pomisle da to spada u hadžske obrede, pa se počnu gurati s vama i tako preuzmu od vas pojenje hodočasnika, i ja bih s vama dijelio tu vodu, zbog velike vrijednosti toga djela. (Muslim) Džabir prenosi: »Muhammed (a.s.) je bio upitan koji je to primljeni hadž?« Pa je odgovorio: - U kojem je hadžija dijelio hranu i obraćao se lijepim i prijatnim riječima«. (Hakim) Hadž je Arefat... (Ahmed. Ebu Davud. Tirmizi. (Nesai)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Dan u kome Allah, džellešanuhu, pomiluje najviše Svojih robova od džehennemske vatre je dan kada hadžije stoje na Bajram Arefatu... (Muslim) I pouzdaj se u Silnoga i Milostivog, koji te vidi kada ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš, jer On, doista, sve Allah, džellešanuhu, uistinu se ponosi pred melekima sa čuje i sve zna. hadžijama koji stoje na Arefatu i govori im: »Pogledajte (Eš-Šu'ara', 217-220) Moje robove koji, raščupanih kosa i prašnjavi, žure da se odazovu Mome pozivu«. Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje (Ahmed, Taberani) grijehe i za vjernike i vjernice! Allah zna kuda se krećete i Najbolja dova je ona na Arefatu. (Tirmizi, Ahmed) Jedan namaz u Kabi vrijedi sto hiljada namaza, u mojoj džamiji hiljadu namaza a u Mesdžidi-Aksa pet stotina namaza. (Bejheki, Sujuti) Prostor između moje sobe i moje minbere jedan je od džennetskih vrtova. (Buhari, Muslim) Ko u mojoj džamiji klanja četrdeset namaza, ne napravivši među njima prekid, Allah će mu dati tri ukaza: da ga oslobađa od Džehennema, da će ga sačuvati od patnje, i da ga oslobađa od licemjerstva. (Ahmed, Taberani) Namaz u mojoj džamiji je vredniji hiljadu puta od namaza u nekoj drugoj džamiji, izuzev Mesdžidu-l-harama. (Muslim) Tako mi Allaha, ti si zaista najbolje Allahovo mjesto na Zemlji i Allahu najdraže od svih drugih mjesta. I da nisam bio primoran da se iselim, ne bih nikada otišao iz tebe. (Ahmed, Ibn Madže, Tirmizi) Uzvišeni Allah je Meku učinio svetim gradom, a ne ljudi, stoga nikome ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno da u njoj prolijeva krv, niti siječe njezino drveće. Ako bi neko htio da to učini, nalazeći opravdanje za sebe, u činjenici da je Allahov Poslanik, u njoj vodio borbu, recite mu: »Allah je uistinu dozvolio Svome Poslaniku, a vama to nije dozvolio, a i njemu je dozvolio samo za jedno određeno vrijeme poslije toga njezina svetost se ponovo uspostavlja kao i ranije«. Neka prisutni priopće odsutnima. (Buhari) Divno li si ti i meni drago mjesto! Da me moj narod nije primorao da te napustim, nikada nigdje izvan tebe ne bih boravio. (Tirmizi) Ovaj grad Allah je učinio svetim: njegovo drveće se ne smije sječi, lov njegov se ne smije razgoniti i u njemu izgubljenu stvar niko ne smije uzeti, osim onaj koji će je obznaniti. (Buhari) Uzvišeni Allah je obećao ovoj kući da će je hadž činiti šest stotina hiljada vjernika, a ako ih bude manje, taj broj će Allah nadopuniti melekima. (Gazali »Ihja«) 40 gdje boravite. (Muhammed, 19) Uzvišeni Allah uputi melekima pitanje: »Kakva je nagrada onima koji izvrše svoju obavezu?« Meleki odgovore: »Stvoritelju i Gospodaru naš, njega slijedi nagrada. Reći će Allah: »Budite mi svjedoci da ću ih Ja nagraditi za njihov post i namaz Mojim zadovoljstvom i oprostom.« Potom će Uzvišeni, gledajući sve klanjače na bajram pogledom milosti i milosrđa reći: »Molite Me, robovi Moji! Tako mi Moje veličine, ko Me god danas bude molio za svoje mjesto na ahiretu, udovoljiću mu, i za ovaj svijet, Ja ću ga pripaziti; budite vi zadovoljni sa Mnom, pa ću i Ja biti zadovoljan vama. Raziđite se oprošteni Mojim oprostom!« (Bejheki) Kada nastupi bajram. Allah oslobodi od Džehennema toliko ljudi koliko ih je oslobodio u svim noćima tog ramazana, trideset puta po šezdeset hiljada. (Bejheki) Na Ramazanski bajram meleki se poredaju pokraj puta i dozivaju: »Poranite, o muslimani, svome plemenitom Gospodaru koji dobro daje i povećava ga: 'Ja sam vam naredio da noći provodite u ibadetu pa ste to činili; naredio sam vam da danju postite pa ste postili i tako ste poslušali svoga Gospodara. Zato, primite sada vaše nagrade'. A kad klanjaju bajram-namaz, Allahov glasnik poviče: »Čujte dobro! Vaš Gospodar vam je uistinu grijehe oprostio. Sada se vratite sretni svojim kućama!« Bajram je dan dijeljenja nagrada, i tako se naziva kod stanovnika vasione. (Taberani) Uljepšajte vaše Bajrame tekbirima, tevilima (La ilahe illallah) tahmidima (Elhamdulillahi) i takdisima (Veličanjem Allaha). (Taberani) Ko oživi noć uoči Kurban-bajrama i noć uoči ramazanskog bajrama, njegovo srce neće umrijeti na dan kad druga srca budu pomrla. (Taberani) Enes prenosi: »Kada se Muhammed (a.s.) preselio iz Mekke u Medinu, stanovnici Medine su imali svoja dva praznika kada su se zabavljali i veselili. Muhammed (a. s.) im je tada rekao: - Allah vam je ova vaša dva praznika zamijenio sa dva bolja: Ramazanskim i Kurbanskim bajramom. (Nesai. Ibn Haban)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Dani Tešrika su dani u kojima se jede i pije. (Muslim) Opskrbite siromahe u ovom danu (Bajramu). (Bejheki. Darekutni) Opskrbite siromahe za ovaj dan da ne treba da obilaze i traže sebi opskrbu. (Bejheki) Opskrbite siromahe na bajram, da bi taj dan bili obezbjeđeni. (Darekutni) Aiša prenosi: »Ebu Bekr mi je ušao u šator na Mini i našao dvije ensarijske djevojke koje su kod mene u šatoru pjevale pjesme o Busau (praznik). One nisu bile profesionalne pjevačice. Ugledavši ih, Ebu Bekr je viknuo: - Zar šejtanske frule u kući Allahova Poslanika? Bilo je to na Bajram. Na njegove riječi Allahov Poslanik odgovori: - Ebu Bekre, svaki narod ima svoj praznik, a ovo je naš praznik.

Kurban
Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati. (El-Kevser, 1-3) Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im on daje. (EL-Hadždž, 34) Ibn Abbas kaže da je Muhammed (a.s.) na Kurban-bajram rekao: - Na ovaj dan čovjek ne može ništa bolje uraditi nego da zakolje kurban. Jedino ako učinimo posjetu rodbini. (Taberani) Onaj ko ima sredstava, a ne žrtvuje (ne zakolje kurban), ne smije se približiti našem mjestu zajedničke molitve (musalli). (Ahmed. Hakim) Vlasnik kurbana ima dobro djelo za svaku dlaku kurbana. (Tirmizi) O ljudi, koljite kurban i računajte nagradu za njegovu krv, jer zaista kurbanska krv, iako pada na zemlju, na čuvanju je kod Moćnog i Uzvišenog Allaha. (Taberani) Na Kurban-bajram Allahu je najdraže da se novčanice potroše za kurban. (Taberani) Kada neko od vas hoće da kolje, neka se za to unaprijed pripremi. (Ibn Madže) Najbolji posao koji čovjek može za vrijeme Kurbanskog bajrama uraditi, a to je ujedno tada i najdraži posao Allahu, jeste puštanje krvi svome kurbanu. On će mu (kurban) pristupiti sa svim svojim znakovima na Sudnjem danu. Zaista, taj posao stigne Allahu prije nego što padne prva kap krvi na zemlju. Pa uljepšajte svoje poslove kurbanom. (Bunari, Muslim) Prvo što ćemo uraditi u ovom danu je da klanjamo bajramnamaz, a zatim ćemo se vratiti kućama i poklati kurbane. Ko tako uradi, postupio je po mome sunnetu. (Bunari, Tirmizi, Nesai) Ko sa zadovoljstvom zakolje kurban, računajući na Allahovu nagradu, kurban će mu biti zaklon od vatre. (Taberani) Ko zakolje od vas neka nipošto ne osvane nakon trećeg dana, a da se u njegovoj kući nađe išta od kurbana. Sljedeće godine ljudi su pitali. - Allahov Poslaniče, hoćemo li činiti kao što smo činili i u prošloj godini? On reče: - Jedite i hranite (druge) i pričuvajte kao zalihu, jer 41

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah je ta godina bila teška i naporna ljudima, pa sam želio posve hromo i ono koje je zbog velike starosti izgubilo moć da ih time pomognete. kontrole nad sobom. (Buhari) (Ahmed, Tirmizi, Ibn Hibban) Bio sam vam zabranio da jedete kurbansko meso preko tri dana: sad vam dozvoljavam, jedite ga i nemojte prodavati kurbansko meso, niti kožu od kurbana. (Ahmed) Ko je sa nama obavio namaz, a potom zaklao kurban, postupio je po našem sunnetu. A ko je zaklao prije namaza neka to uradi po drugi put. (Buhari, Muslim) Ebu Burde je pitao Muhammeda (a.s.): - Allahov Poslanice, ja sam zaklao ovcu prije bajramnamaza, misleći da je ovaj dan, dan jela i pića. Želio sam da to klanje bude prvo što ću učiniti na ovaj dan, i doručkovao sam prije nego sam došao da klanjam bajram-namaz. - Tvoja ovca koju si zaklao računa se kao obično meso, a ne kao kurban - kaže mu Allahov Poslanik. - Allahov Poslaniče, mi imamo jednu mladu kozu, u osmom mjesecu, koja je bolja od jednogodišnjeg bravčeta, i meni je draža nego dvije ovce, pa da li je moguće da nju zakoljem sada kao kurban? - upita Ebu Burde. - Zakolji je na ime kurbana, ali to neće biti dozvoljeno više nikome poslije tebe! - odgovori mu Allahov Poslanik. (Buhari) Kada neko od vas zakolje kurban, neka dio njegovog mesa ostavi za svoje potrebe. (Ahmed) Ko zakolje kurban prije bajram-namaza, zaklao ga je za sebe (neće biti primljen), a ko zakolje kurban poslije bajram-namaza, izvršio je vjerski čin i postupio je po sunnetu muslimana. (Buhari. Muslim. Ahmed) Ko proda kožicu od svoga kurbana kao da nije ni zaklao kurban. (Ahmed. Bejheki) Bog (dž. š.) je propisao obzir (dobročinstvo) i lijep postupak prema svačemu. Pa kad i ubijate (neprijatelja) ubijte na lijep način. Kad koljete (kurban), koljite na lijep način. Neka svaki od vas naoštri nož i sa životinjom koju će klati, obzirno postupa. (Muslim. Ebu Davud. Tirmizi. Nesai. Ibn Madže) Džabir prenosi da je Allahov Poslanik na Kurban-bajram zaklao dva rogata, crna, s nešto bjeline, uškopljena ovna. Povalivši ih, prije klanja, proučio je: »Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, Allahu, koji je nebesa i Zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji Allahu druge ravnim smatraju. Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista, su posvećeni Allahu, Stvoritelju i Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika. To mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Moj Allahu, ovo je od Tebe i Tebi od Muhammeda i njegovih sljedbenika. U ime Allaha! Allah je najveći!« (Ebu Davud) Četvoro se ne može u kurban: ćoravo, izrazito bolesno, 42 Ne koljite na ime kurbana osim ono koje je zrelo, a ako naiđete na poteškoće, onda zakoljite jagnje od šest mjeseci. (Muslim) U islamu ne postoji ritualna žrtva. (Ebu Davud)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Mubarek-večeri
Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr - a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj sve dok zora ne svane. (El-Kadr, 1-5) Četiri su noći kao i dani koji ih slijede, a dani su kao i njihove noći. U njima Allah dobrote dijeli jednom dijelu ljudi i zaštitu od vatre drugom dijelu; daje obilne svoje darove, a to su: »Lejletu-l-Kadr« i dan koji je slijedi, »Lejletu-l-Arefe« i dan koji je slijedi, petnaesta noć šabana i dan koji je slijedi i noć uoči petka i dan koji je slijedi. (Šejh Abdullulif Hamza:»Minberu-l-islam«) U petnaestoj noći šabana sva su djela izložena Gospodaru svjetova, zato ja najviše volim da mi djela budu izložena pred Njim dok postim. (Nesai) U petnaestoj noći šabana Uzvišeni Allah naloži meleku smrti usmrćivanje svih onih bića koja u toj godini treba da umru. Kada nastupi petnaesta noć šabana, bdijte u njoj, a dan koji slijedi postite. (Ed –Dinaveri u «El-Medžalis») Muhammed (a.s.) je svojim ashabima govorio posljednji dan mjeseca ša'bana: - O ljudi, eto vam se je približio i bacio svoju sjenu i hlad na vas blagoslovljen, napredan i berićetli mjesec u kome ima jedna noć, hairnija i bolja od svih noći u hiljadu mjeseci, mjesec čiji je post Allah učinio obaveznim, naredio da ga postite i da njegove noći dobrovoljno provodite u ibadetu. (Ibn Huzejme) Ko provede u ibadetu »Lejletul-Kadr«, u iskrenoj vjernosti računajući na sticanje njezinih blagodati, biće mu oprošteni prošli grijesi. (Buhari) Ko provede noć »Kadr« u iskrenoj vjernosti, računajući na sticanje njezinih blagodati, biće mu oprošteni i prošli i budući grijesi. (Ahmed) Tragajte za »Lejletul-Kadrom« u posljednjoj desetini. (Buhari, Muslim' Tragajte za »Lejletul-Kadrom« u neparnim noćima posljednje desetine ramazana. (Buturi) Ona je u posljednjoj dekadi, i to devetoj noći što prolazi, ili u sedmoj što ostaje (27. noć). (Buhari) Jedan je, opet, ashab sanjao da je »Kadr« 27. noći ramazana, našto je Poslanik kazao: - Držim taj san ostvarivim u posljednjoj ramazanskoj desetini, pa tu noć iščekujte u njegovim neparnim noćima. (Muslim) 43

Abdullah ibn 'Umer (r.a.) prenosi da su neki od Poslanikovih ashaba sanjali da je »Kadr« u posljednjih sedam noći. Vjerovjesnik je na to kazao: - Držim vaš san istinitim. Ona je u posljednjih sedam noći ramazana, pa ko je bude tražio, neka je traži u posljednjih sedam noći ramazana. (Buhari. Muslim) Ko provede noć »Kadr«, čvrsto vjerujući Allaha i nadajući se Njegovoj milosti, biće mu oprošteni prošli grijesi. (Ibn Madždže) Aiša je znatiželjno pitala Vjerovjesnika: - Šta misliš, kad bih znala koja je noć »Kadr«, kako bih se u njoj molila? On joj reče: - Uči: »Allahu, Ti si Oprosnik, voliš da opraštaš, pa, oprosti meni« (Tirmizi. Ahmed) Allahu je najdraže da Mu se ibadet čini za vrijeme deset dana zulhidždžeta. Tada je vrijednost svakog dana posta kao godina dana posta, kijam (stajanje u namazu) svake ove noći je kao u Lejletu-1-kadru. (Tirmizi. Ibn Madže)

Abdest

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah potirali noge vlažnom krpom: - Teško petama od paklene vatre! (Buhari) Budite ustrajni ali nećete moći! Znajte da je namaz vaše najbolje dobro djelo, a abdest samo vjernik čuva. (Ibn Madže) Abdest na abdest je kao nova svjetlost na staru. (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi) Burejde prenosi: »Allahov Poslanik je uzimao abdest za svaki namaz sve do dana osvojenja Meke, kada je s jednim abdestom klanjao više namaza. Tom prilikom rekao mu je Omer: - Allahov Poslaniče, učinio si nešto što ranije nisi običavao da uradiš? - Učinio sam to namjerno, Omere«. (Muslim. Ahmed) Mukim će mesh činiti dan i noć, a putnik tri dana i noći. (Muslim) Ključ za ulazak u namaz je čišćenje, uzimanje abdesta, zabrana činjenja drugih djela u namazu je donošenje tekbira, a izlaženje iz namaza je predavanje selama. (Ebu Davud. Ed-Darimi. Ahmed) Kada se neko od vas probudi iz sna neka opere svoju ruku prije nego je stavi u vodu svoga abdesta jer, doista, niko od vas ne zna gdje mu je ruka bila za vrijeme spavanja. (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai) Prenosi Ibn Abbas da je Muhammedu (a. s.) ponuđeno jelo i rečeno mu: - Zar ti nećemo donijeti vodu za abdest? On je odgovorio : - Abdest je propisan za namaz. (Muslim)

O vjernici, kada hoćete da namaz obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunupi, onda se okupajte, a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih pređite. (El-Maide, 6) Iskreno predani Allahu ne može biti nečist. (Abdul-Ahad Davud) Allah će vjerniku sa takvim (temeljitim) abdestom cijelo tijelo od grijeha očistiti. A ako se abdesti, ne spomenuvši Allaha srcem, niti jezikom, takvome će biti lišeni grijeha samo oprani dijelovi tijela. (Buhari) Abdest je oružje vjernika. Ko je kadar što duže se kretati pod djejstvom abdestne čistoće, s imenom Allahovim u srcu, neka tako čini, jer duša se pri tom otima svemu nečistome što je orobljava. (Buhari) Nema namaza ko nema abdesta, a nema abdesta ko ne spomene Allahovo ime dok se abdesti. (Ahmed) Zaista, na dan oživljavanja moj ummet će biti pozivan i prepoznavan po blistavom biljegu od tragova abdesta, pa ko od vas može da poveća taj blistavi biljeg, neka to učini. (Buhari. Muslim) Dok musliman uzima abdest, spadaju grijesi ušiju, očiju, ruku i nogu njegovih, pa kada sjedne, on je oprošten od grijeha. (Ahmed) Ko uzme abdest u svojoj kući, pa krene u džamiju da obavi zajednički namaz, on neće koraknuti ni jednog koraka a da mu neće biti podignuta vrijednost i oprošteni manji grijesi. (Muslim) Niko od vas neće uzeti abdest, i to tako da ga uzme na najljepši način, sa svim propisima, zatim izgovori: »Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu«, a da mu se neće otvoriti osam džennetskih vrata, neka uđe na koja god hoće! (Muslim) Ko uzme abdest, pa opere šake, ispere usta tri puta, nos tri puta, opere lice tri puta i ruke do iza lakta tri puta, te mokrom rukom potare glavu, zatim opere noge do iza članaka i ne progovori dok ne izgovori: »Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu«, njemu su oprošteni grijesi između dva abdesta. (Ebu Ja'la) Poslanik je uzdignutim glasom dva ili tri puta uzviknuo onima koji su, prilikom uzimanja abdesta, umjesto pranja 44

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Ezan
...i ko hoće, put ka Gospodaru svome će izabrati. (El-Muzzemil, 19) Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao, a onda sam im javno objavljivao... (Nuh, 8-9) Kad bi ljudi znali kakva se ljepota krije u ezanu i prvom safu, te kad ne bi našli drugog načina da dosegnu tu ljepotu nago putem izvlačenja kocke - i to bi učinili. (Buhari) Kada su dvojica krenuli na put, Poslanik im je rekao: - Kada izađete (na put), učite ezan, zatim ikamet, a potom neka od vas dvojice bude imam onaj koji je stariji. (Buhari) Onoga ko obavlja mujezinsku dužnost sedam godina, nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će spasiti džehennemske vatre. (Tirmizi) Osobi koja bude učila ezan svjedočiće na Sudnjem danu i ljudi i džini da su slušali njegov ezan. (Buhari) Kada učiš ezan, stavi prste u uši, jer ćeš onda moći dati najveći glas. (Buhari) Muhammed (a.s.) čuo je nekog mujezina kako uči ezan poput pjesme, pa je rekao: - Ezan se uči ravnomjernim glasom. Ako ga tako ne možeš učiti, onda ga i ne uči. (El-Kurtubi) Ko kaže, kada čuje ezan: »Allahumme rabbe hazi-hidda'vetittammeti ve salati-l-kaimeti ati Muhammede-ni-l-vasilete vel fadilete veb'ashu mekamen mahmudenillezi ve'addtehu«, imaće pravo na moj šefa'at Kijametskog dana. (Buhari, Muslim) Tri vrste ljudi neće osjetiti strahote polaganja računa na Sudnjem danu i biće u udobnosti uživajući Božije blagodati: čovjek koji je učio Kur'an u ime Allaha (dž.š.) i imamio narodu od kojeg je stekao priznanje i zadovoljstvo, čovjek koji je bio mujezin u džamiji i pozivao ezanom u ime Allaha svijet na namaz i na vršenje Allahovih odredaba i čovjek koji je zarađivao sebi nafaku na ovome svijetu, ali ga to nije spriječilo da se posveti ahiretu. (Buhari)

Džamija
Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome! (El-Džinn, 18) Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku! (El-Bekare, 114) Allahu su džamije najdraže građevine. (Muslim) Kad uzvišeni Allah pošalje neku nesreću ili kaznu na Zemlju, on poštedi one koji džamije popravljaju i posjećuju. (Ibn Asakir) Ko sagradi džamiju želeći time postići samo Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu sagraditi sličnu zgradu u Džennetu. (Buhari) Ko u ime Allaha sagradi džamiju, Allah će njemu istu takvu sagraditi u Džennetu. (Buhari, Muslim) Ko sagradi džamiju malenu makar kolik čapljino gnijezdo, Allah će mu u Džennetu sagraditi kuću. (Ahmed) Ko sagradi džamiju u veličini gnijezda čaplje, želeći time postići Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu dati sagraditi dvorac u Džennetu. (Taberani) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ja, katkada, naumim da kaznim stanovnike Zemlje, ali kad među njima vidim one koji grade i podižu Moje kuće te one koji se međusobno vole radi Mene, kao i one koji rano ustaju da se Meni mole i oprosta traže, Ja odustanem od naumljene kazne. (Bejheki) Kada neko od vas uđe u džamiju, neka kaže: »Bože, otvori mi vrata Tvoje milosti!« A kada izađe iz džamije, neka kaže: »Gospodaru moj, od Tebe tražim da me nagradiš iz Tvoje nenadmašive dobrote«. (Muslim) Obraduj one koji po tami i mraku idu u džamiju, potpunim svjetlom na Sudnjem danu. (Ebu Davud, Tirmizi) Prenosi se od Fatime, kćerke Allahova Poslanika, da je rekla: »Kada bi ušao u džamiju, Poslanik bi izgovorio: 'Bismillah. Neka je spas na Allahova Poslanika! Bože, oprosti mi grijehe i otvori mi vrata Tvoje milosti!' A kada bi izlazio iz džamije, rekao bi: 'Bismillah. Neka je salavat na Allahova Poslanika! Bože, oprosti mi grijehe i otvori mi vrata Tvoje milosti i Tvoje dobrote'«. (Ibn Madže) 45

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Kada vidite nekoga da redovno ide u džamiju brinući se o njoj, znajte da je vjernik, jer Allah (džellešanuhu) kaže: Učenje Kur'ana, poučavanje Kur'anu »Allahove džamije održavaju oni koji vjeruju u Allaha, Sudnji dan, namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od osim Allaha ne boje; oni su, nadati seje, na pravom putu.« šejtana prokletog. (Tirmizi) (En-Nahl, 98) Otklonite iz džamija malu djecu, lude, kupoprodaju, svađe i rasprave, dizanje glasova, vršenje kazni, potezanje sablji i oružja. Pred vratima džamija napravite mjesta gdje će se abdest uzimati i gdje se čovjek može očistiti. Petkom ih namirišite. (Ibn Madže) Pitali su Muhammeda a.s. o Bejti Makdisu, pa je rekao: - Idite i klanjajte u njoj, a ko ne može neka pošalje da se u njoj kandilji zapale. (Ibn Madže) Malik ibn Huvejris pripovijeda: »Došli smo kod Poslanika i ostali kod njega dvadeset dana. Bili smo mladići iste dobi. Postupao je s nama blago. Jedan dan pitao nas je koga imamo kod kuće? Kada smo ga obavijestili rekao nam je: - Idite svojim porodicama, učite ih čemu sam vas poučio. Kada dođe namasko vrijeme neka neko od vas ezani i neka prođe pred džemat onaj ko je najstariji.« (Buhari. Muslim) Hazreti Aiša prenosi da je Muhammed (a. s.) rekao: - Zaista Allah i Njegovi meleki blagosiljaju safovske desne strane. To je bio povod da su se ashabi svrstavali radije na desno krilo reda u džamiji. Ova pojava unijela je pometnju u redoslijed pravljenja safova, pa je Muhammed a.s. rekao: - Zar se nećete poredati kao što se redaju meleki... objašnjavajući da treba popuniti i lijevo krilo. (Ibn Madže) Kada neko od vas uđe u džamiju, neka klanja dva rekata namaza prije nego što sjedne. (Muslim) Džabir ibn Abdulah je rekao: »Došao sam Allahovom Poslaniku u džamiju a on mi reče: - Klanjaj dva rekata!« (Buhari) Poslanik je rekao: - Džamiji dajte njeno pravo. - Kakvo je njeno pravo - upitali su prisutni, a Poslanik je odgovorio: - Da klanjate dva rekata prije nego što sjednete. (Buhari) Poslanik je u džamiji objašnjavao propise islama. Ušao je Ebu Katade i priključio se grupi. Poslanik mu je rekao: - Ustani i klanjaj dva rekata! Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata. (»Kutubi sitte«, Ahmed) Ko jede luka, saransaka ili prase, neka se ne približuje našim džamijama i neka sjedi kod kuće. (Muslim) Allah je prokleo one koji su grobove svojih poslanika uzeli za bogomolje. Pazite, ne uzimajte moj grob za džamiju! (Buhari) 46 I pamtite Allahove ajete i mudrost, koji se kazuju u domovima vašim; Allah je uistinu dobar i sve zna. (El-Ahzab, 34) Naučite sami da čitate Kur'an. Za svaki pročitani harf Kur'ana bićete deseterostruko nagrađeni. (Darimi) Kur'anska sura »El-Mulk« ima trideset ajeta. Ona će na Sudnjem danu biti zagovornik opraštanja grijeha onome ko je napamet zna sve dok mu grijehe ne oprosti Onaj u čijoj je ruci vlast. (Tadž) Najvredniji ibadet moga ummeta je učenje Kur'ana. (Bejheki) Hafizi Kur'ana će biti u Allahovom hladu kada drugog hlada ne bude bilo. (Dejlemi) Samo se dvojici smije zavidjeti: čovjeku kome je Allah dao da nauči Kur'an pa ga on uči noću-danju i čovjeku kome je Allah dao imetak pa ga on troši na Allahovu putu, danjunoću. (Buhari, Muslim) Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an i drugog poučava Kur'anu. (Buhari) Nebesa se otvaraju peterome: kiši koja pada, učenju Kur'ana, susretu vojske, ezanu i dovi. (Taberani) Onaj u čijem srcu nema nimalo Kur'ana nalik je na razvaljenu, napuštenu kuću. (Tirmizi) Najbolji ljudi koji uče Kur'an su oni koji se Allaha najviše boje. (Ibn Madže) Uistinu su najbolji oni učači koji, kada ih slušamo, ostavljaju dojam bogobojaznih. (Ibn Madže) Kada učite Kur'an, orosite oči suzama, a ako to ne činite, onda ga učite dirljivim glasom. (Ebu Davud, Ibn Madže) Učite Kur'an, jer Allah neće kazniti ono srce koje je čuvalo u sebi Kur'an. Kur'an je Allahova trpeza; ko ga uči biće bezbjedan; ko ga voli biće radostan. (Darimi)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Odabranici moga ummeta su hafizi Kur'ana i oni koji noći Ebu Zerr prenosi: »Rekao sam Allahovom Poslaniku da me oživljavaju ibadetom. posavjetuje, pa je rekao: (Taberani) - Budi muttekija, jer je to kruna svih dobrih djela! Ja sam zatražio od njega da mi da još koji savjet, pa Ko bude učio Kur'an i postupao onako kako Kur'an nalaže, je on rekao: njegovim roditeljima će na Sudnjem danu biti stavljena - Uči Kur'an jer je on svjetlo tvoje na ovom svijetu, kruna čija će svjetlost biti bolja od sunčeve svjetlosti na a biće ti gotovina na drugom svijetu! Zemlji. A kakva li će tek biti nagrada za njega!? (Ibn Haban) (Ebu Davud) Biće kazano onome koji je stalno učio Kur'an, i po njemu radio, da uči i da se penje (osvaja Džennet), da ga uči kao Ko uči Kur'an i nauči ga napamet, pa bude objašnjavao što ga je učio na ovom svijetu. Njegovo će mjesto biti ondje halal i haram po Kur'anu, halal preporučujući a haram gdje se zaustavi s učenjem. zabranjujući, Allah će ga uvesti u Džennet i daće mu pravo (Ebu Davud, Tirmizi) da čini šefaat za deset osoba iz svoje porodice koji su zaslužili Džehennem. Neće se iskupiti ljudi u jednoj od Allahovih kuća radi (Tirmizi) učenja i proučavanja Kur'ana a da na njih neće biti spušteno spokojstvo, mir i rahmet, a i meleki će ih Vjernik koji uči Kur'an je poput čentruna, miris mu je okruživati, dok će ih se Allah (dž.š.) sjetiti s onim što samo dobar, a i ukus mu je dobar, a vjernik koji ne uči Kur'an je Allah ima. poput hurme, mirisa nema, a slatko je. (Muslim) (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai) Učite Kur'an dok su s njim združena vaša srca, a kad nestane te harmonije prestanite. (Buhari, Muslim) Prepustite svojim očima dio ibadeta koji im pripada. - A koji je to dio? - upitaše ashabi. - Učenje u Mushafu gledajući - odgovori Poslanik. (Bejheki) Post i Kur'an će posredovati kod Allaha (dž.š.) za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: »On radi Tebe nije jeo ni pio niti se strastima podavao, zato mi dozvoli da se za njega zauzmem!« A Kur'an će reći: »On me noću učio i nije spavao, zato mi dozvoli da mu posrednik kod Tebe budem!« Eto tako će post i Kur'an posredovati kod Allaha (dž.š.) za čovjeka koji je postio i Kur'an učio. (Hakim) Ko bude učio Kur'an i postupao po njegovim uputama i do smrti ne bude džemat napuštao, Allah će ga oživjeti na Sudnjem danu u društvu s melekima. (Ebu Nasr) Najgori čovjek je pokvarenjak koji uči Kur'an a ne postupa po njegovim porukama! (Nesai) Vjernik koji uči Kur'an je kao limun čiji je miris lijep, a i ukus mu je lijep. Vjernik koji ne uči Kur'an je kao hurma koja nema mirisa, ali ima sladak ukus. Munafik koji uči Kur'an je kao bosiok, čiji je miris lijep, a ukus mu je gorak. Dok je munafik koji ne uči Kur'an kao divlja tikvica koja uopće nema mirisa, a ukus joj je gorak. (Bunari, Muslim) Dobar i vješt hafiz Kur'ana biće u društvu s plemenitim i odabranim melekima, a onome koji se napreže u učenju Kur'ana pripadaju dvije nagrade. (Muslim) Srca hrđaju kao što željezo rđa, čisti ih učenje Kur'ana. (Bejheki) 47 Enes ibn Malik prenosi: »Allahov Poslanik je kazao: - Allah ima svoje odabranike i prijatelje među ljudi ma. Ja sam upitao ko su ti sretnici, a Allahov Poslanik je odgovorio: - Allahovi odabranici i prijatelji su oni ljudi koji uče Kur'an i žive po njemu! (Ahmed) Došao neki čovjek Poslaniku i rekao mu da ga nešto muči i pritišće u prsima pa mu je Resulullah rekao: - Uči Kur'an! (Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže) Nemojte ga (Kur'an) napuštati, ali nemojte ni pretjerivati (u učenju); nemojte se njime hraniti i nemojte se njime bogatiti. (»Fikhus-sunne«) Učite Kur'an i u njegovo ime molite Allaha, jer će poslije vas doći narod koji će učiti Kur'an i u njegovo ime moliti od ljudi. (Ahmed, Tirmizi) Učite Kur'an, ali ne za pare. (Ahmed, Taberani, Bejheki) Ko lijepo sasluša učenje, makar jednog ajeta iz Allahove Knjige, Allah mu upisuje dobro za koje će ga mnogostruko nagraditi, a ko prouči jedan kur'anski ajet, Allah će mu ga pretvoriti u svjetlost na Sudnjem danu. (Ahmed) Ulazeći u džamiju Muhammed (a.s.) je primijetio čovjeka da uči Kur'an s povišenim tonom i rekao mu: - Tiho veličajte i molite Allaha i nemojte ometati je dan drugoga. (Ebu Davud) Ukrašavajte kiraet Kur'ana vašim glasovima. (Ebu Davud) Uljepšavajte učenje Kur'an mekamom, jer lijep glas ističe ljepotu kur'anskoga stila. (Darimi)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah što je iz džamije iznio prašku, a pokazani su mi i grijesi (Bezzar) moga ummeta, i ja nisam vidio da je ičiji grijeh veći od grijeha čovjeka zato što je zaboravio suru iz Kur'ana koju je Allah nije dozvolio nikome ono što je dozvolio Poslaniku, a bio naučio. to je mekam prilikom učenja Kur'ana. (Tirmizi) (Buhari, Muslim, Nesai) Onome ko nauči nekoga jedan kur'anski ajet, ili ga poduči Allahov Poslanik je rekao Abudllahu ibn Mesudu: nekom važnom pitanju teći će nagrada do Sudnjeg dana. - Uči mi Kur'an. (Ibn Asakir) - Zar da ja učim tebi, Kur'an se tebi objavljuje, o Allahov Poslaniče. Uzvišeni Allah voli da se uči Kur'an onako kako je - Uči mi jer ja volim da slušam drugog dok uči objavljen. (Da se staje poslije svakog ajeta) Kur'an. (Ibn Huzejme) I ja sam počeo učiti suru En-Nisa, i kad sam došao do ajeta: »A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakog Ovaj Kur'an je objavljen na sedam dijalekata (harfova) naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih?« učite ga prema onom dijalektu koji vam je najlakši. Allahov Poslanik mi reče: (Buhari) - Dovoljno je za sada! - a ja se okrenuh i ugledah kako mu se oči u suzama kupaju. Hazreti Omer kaže: »Čuo sam Hišama ibn Hakima kako u (Buhari, Muslim) namazu uči poglavlje »El-Furkan« na drugačiji način nego što sam ga ja naučio od Božijeg poslanika. Kada je završio Muhamed (a.s.) je rekao Ebu Musau el-Eš'arijji: namaz, ja sam ga upozorio i upitao od koga je naučio ovako - Ebu Musa, tebi je dat milozvučan glas kao što je čitanje, učenje ovog poglavlja. Rekao je da je to naučio od bio podaren Davudu (a.s.). Božijeg Poslanika. Tada sam ga priveo Božijem poslaniku i (Buhari) saopštio mu da pogrešno uči poglavlje »El-Furkan«, a Muhammed (a.s.) je zatražio od Hišama da ponovi svoje Muhammed (a.s.) je u društvu žene hazreti Aiše, zastao, učenje. Kada je to učinio, Božiji poslanik je rekao: opčaran učenjem Kur'ana, pored jedne kuće i rekao: - Tako je objavljeno. Kur'an je objavljen na sedam - To je Salim, oslobođeni rob Ebu Huzejfe. Hvala harfova. Allahu koji je mom ummetu podario ovakvo nešto. (Buhari) (Ibn Madže) Kada je Ubejj proučio Fatihu pred Poslanikom, on je Ponavljajte Kur'an, jer je to blagodat koja najlakše izmiče iz uzviknuo: grudi. - Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, niti u (Buhari, Muslim) Tevratu, niti u Zeburu, niti u Indžilu, a ni u Kur'anu ni je objavljena druga sura slična Fatihi. Srca hrđaju kao što hrđa željezo! (Ibn Kesir) - A šta ih liječi? - upitali su drugovi. - Učenje Kur'ana - odgovorio je. Tako Mi Onoga koji upravlja nada mnom, sura Ihlas doista (Bejheki, Kurtubi) odgovara trećini Kur'ana. (Buhari) Ko bude učio Kur'an gledajući u tekst ili napamet, pa to zaboravi, na Sudnjem danu će sakat sresti Allaha. Ko redovno svake večeri uči poglavlje »El-Vaki'a« biće (Ed-Darimi) spašen od bijede i siromaštva. (Tirmizi) Učač Kur'ana je poput vlasnika deva: ako ih sveže, zadržaće ih, a ako ih pusti, one će se razići. U Kur'anu, zaista, postoji jedna sura, koja će se zauzimati (Buhari, Muslim) za onoga koji je uči i koja će tražiti oprost za onoga koji je sluša, a to je sure Jasin. Ako učač Kur'ana bude učio Kur'an noću-danju, znat će ga, (Kurtubi, Muhammed Ali es-Sabuni) inače će ga zaboraviti. (Muslim) Onome ko uči Jasin, tražeći Allahovo zadovoljstvo, biće oprošteni raniji grijesi. Zato, učite Jasin, naročito kod osoba Učite Kur'an redovno i ponavljajte ono sto naučite, jer tako na samrti. mi Onoga u čijoj je vlasti moj život, Kur'an brže napušta (Bejheki) čovjekove grudi nego što se rasprše deve kad se oslobode svojih veza. Kada pođeš na noćni počinak prouči: »Kul ja ejjuhel(Buhari, Muslim) kafirun«, to je (način) za čišćenje od širka. (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim, Bejheki) Ko nauči nešto iz Kur'ana pa to zaboravi, susret će Allaha na Sudnjem danu a pred Njim neće imati isprike. O suri »El-Kehf«, Allahov Poslanik je rekao: (Ebu Davud) - Ko napamet nauči prvih deset ajeta ove sure biće zaštićen od Dedždžala. Pokazane su mi nagrade koje će biti dodijeljene mojim (Muslim, Nesai. Ebu Davud. Tirmizi) sljedbenicima, pa čak i nagrada koju će imati čovjek zato Lijep glas je ukras prilikom učenja Kur'ana. 48

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Prenosi se da je Allahov poslanik rekao: - Noćas mi je objavljena sura koja mi je draža od Lijepa narav, lijep odnos prema drugim svega što sunce obasjava, zatim je proučio: »Mi ćemo ti ljudima dati sigurnu pobjedu...« (Bunari, Muslim) I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni Ko prouči dva posljednja ajeta sure el-Bekare (»Semi'na ve hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi eta'na«... - »čujemo i pokoravamo se...«), prije spavanja, grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca! biće mu dovoljno. (Lukman, 18-19) (Muslim) Učite »Ez-Zehravejni«: »El-Bekare« i »Ali Imran«... (Muslim) Ko uoči petka prouči poglavlje Ed-Duhan biće mu oprošteni grijesi. (Muslim) Ko poslije svakog namaza prouči »Ajetu-l-kursi«, samo ga smrt odvaja od Dženneta. (Ibn Hibban) Ko kaže, kada obavi sabah-namaz, utječem se Allahu koji sve čuje i sve zna od prokletog šejtana, tri puta, a zatim prouči tri posljednja ajeta iz sure »El-Hašr« za njega će moliti sedamdeset meleka, a ako umre toga dana, umro je kao šehid. (Ahmed) Kada čovjek prouči ajeti-tilavet iz Kur'ana (ajet gdje ima sedžda) i učini potom sedždu, šejtan se osami uplakan, govoreći: »Teško meni! Čovjeku je naređeno da učini sedždu i on je to učinio, pa će zato dobiti Džennet. I meni je bilo naređeno da se poklonim pa sam to odbio i zbog toga sam zaslužio Džehennem«! (Muslim) Ko noću prouči deset ajeta iz Allahove Knjige zadobiće veliko bogatstvo, vrednije od ovog svijeta i svega što je na njemu. Na Sudnjem danu će njemu Allah (dž.š.) reći: »Uči i penji se, za svaki ajet koji proučiš imaćeš jedan viši stepen«. I on će učiti i osvajati nove položaje. A kada prouči sve što je znao od Kur'ana, kazaće mu se: »Drži!« i on će rukama prihvatiti. Biće upitan da li zna što drži. Tada će on pogledati i u desnoj ruci će ugledati vječnost, a u lijevoj uživanje. (Taberani) Muhammed (a.s.) je rekao Abdulahu ibn Amru: - Prouči Kur'an za mjesec dana. - Ali, ja ga mogu brže proučiti - Prouči ga za deset dana. - Mogu još za kraće vrijeme - Prouči ga za sedam dana, i nema više! (Buhari, Muslim) Žena u menstruaciji može učiti (napamet) ajet. (Buhari) O vjernici, kad vam se kaže: »Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi« - vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti; (El-Mudžadele, 11) Poslan sam da usavršim plemenite ćudi kod ljudi. (Malik u »Muvetta«) Abdullah ibn Amr ibn As prenosi: »Allahov Poslanik nije bio bestidan. On je govorio: - Najbolji između vas su oni koji su najljepše ćudi«. (Buhari) Usame ibn Šerik prenosi da su ashabi jednoga dana sjedili sa Poslanikom i u tom trenutku došla je jedna nepoznata grupa ljudi. Sjeli su pored Poslanika i postavili mu pitanje: Koji je čovjek najdraži Uzvišenom Allahu? - Poslanik je odgovorio: - Allahu je najdraži onaj čovjek koji je najljepše od gojen. (Taberani) Najsavršeniji je iman kod onih vjernika koji se najmoralnije vladaju i koji imaju najljepšu narav. Između vas je najodabraniji onaj koji se najljepše ponaša prema svojoj kućnoj čeljadi. (Ebu Davud, Tirmizi) Najbolje dobro djelo je lijepa ćud, a grijeh je ono što buni i uznemiruje dušu i što ne želiš da svijet sazna. (Muslim) Zaista, meni će biti najdraži i najbliži od vas na budućem svijetu onaj koji bude imao najljepše ponašanje i dobar odnos prema drugim ljudima, a od mene najdalji će biti onaj koji se bude hrđavo ponašao i zlo činio drugima. (Ahmed, Ibn Hibban) Ko nema nježnosti i uljudnosti promašilo ga je veliko dobro. (Muslim) Nježnost i uljudnost je nakit svakog posla, a odstraniti grubost i slično čini čast i veličinu. (Muslim) Zaista Allah voli blagost i za nju daje nagradu kakvu ne daje za grubost i nikome ni zašta drugo. (Muslim) Nemojte govoriti: »Ako nam ljudi budu činili dobro i mi ćemo njima činiti dobro, a ako nam budu činili zlo i nepravdu i mi ćemo njima uzvratiti zlo i nepravdu«. Budite pri sebi. Ako vam ljudi učine neko dobro, učinite i vi njima 49

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah dobro, a ako vam učine neko zlo, nemojte im uzvraćati zlim niti im zbog toga činiti neku nepravdu. Lijep, (Tirmizi) - Hoćete li da vam kažem zašto Allah podiže čast i ugled? - Hoćemo, Allahov Poslaniče - rekoše ashabi, a on im reče: - Ako budeš blag pa se ne budeš ljutio na onoga ko se prema tebi ponese grubo i nekulturno, ako oprostiš onome ko ti je učinio neku nepravdu, ako dadneš i učiniš dobro onome ko je od tebe uskratio svoje dobro i ako posjetiš onog ko je na tebe zaboravio. (Bezzar, Taberani) Ko bude imao tri svojstva s njim će Allah vrlo lahko svidjeti račun, a uz to će ga Svojom milošću uvesti u Džennet. Upitaše: - Koja su to svojstva, Allahov Poslaniče? - a on reče: - Da dadneš onome ko je tebe odbio, da obiđeš i posjetiš onoga ko tebe ne obilazi i ne posjećuje i da oprostiš onome ko ti je učinio nepravdu. Ako budeš tako činio, Allah će te uvesti u Džennet. (Taberani, Bezzar, Hakim) Kome je dato pa je blage naravi i ko je milostiv, dato mu je veliko dobro na oba svijeta. Pažnja i obilazak rodbine, lijep odnos sa susjedima i lijepa narav, donose sreću i blagostanje zemljama i gradovima i produžuju ljudski život. (Ahmed) Ebu Džurejh el-Hudženi pripovijeda: »Došao sam Božijem poslaniku i rekao mu: - Daj mi neki savjet. - Božiji poslanik mi reče: - Ne vrijeđaj i ne psuj nikoga. Ne omalovažavaj ni najmanju uslugu. Ne daj svom bratu neko obećanje a da ga ne ispuniš.« (Buhari, Muslim) Bog ne gleda u vaše izglede, niti u imetke, nego gleda u vaša srca i vaša djela. (Muslim) Ko od vas pokuca na (tuđa) vrata tri puta i ne dobije odgovor ili dozvolu za ulazak neka se vrati. (Buhari, Muslim) Allah neće pozivati na odgovornost moje sljedbenike za pomisli koje ostaju u prsima sve dok ih na vani ne manifestuju govorom ili djelom. (Buhari) Kada neko od vas dođe pređ tuđa vrata neka ne stoji po sredini već desno ili lijevo. (Ebu Davud) Džabir prenosi: »Došao sam Poslaniku, pokucao na vrata, pa kad je on upitao: - Ko je? - odgovorio sam: - Ja - a on je, negodujući, ponovio: - Ja! Ja! - Poslije ovoga ashabi su izgovarali svoje puno ime. (Buhari, Muslim) Nemojte dizati čovjeka sa njegova mjesta da vi tu sjednete. (Buhari, Muslim) 50

a ne ružan govor

Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi, - a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. (Ibrahim 24-26) Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi... (El-Isra," 53) Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani; a muhadžir je onaj koji napusti ono što je Allah zabranio. (Buhari, Muslim) Čovjek pokatkad izgovori dobru riječ, kojoj ne poklanja naročite pažnje, jer mu se čini beznačajna, a ona mu pribavi Božije zadovoljstvo i podiže mu vrijednost za više stupnjeva. Isto tako čovjek ponekad izgovori hrđavu riječ, kojoj ne poklanja nikakve brige, a ona ga odvede u Džehennem. (Buhari) Ko šuti spašen je. (Tirmizi, Ahmed) Znak lijepog islama jednog čovjeka jeste da se ne miješa u ono što ga se ne tiče. (Tirmizi, Ibnu Milile) Najviše grešaka čovjek stiče svojim jezikom. (Taberani, Bejheki) Allah se smilovao onom ko čuva svoj jezik, spozna svoj zeman i uskladi način života tom zemanu. (Dejlemi) Ko mnogo govori mnogo posrče, a ko mnogo posrče mnogo i griješi, a ko mnogo griješi najprije će u Džehennem. (Taberani) Nemojte mnogo pričati osim da Allaha spominjete (činite zikr). Zaista pretjeran govor dovodi do tvrdoće srca, a najudaljeniji čovjek od Allaha (dž.š.) jeste onaj koji je hladna i tvrda srca. (Tirmizi. Bejheki) Čovjeku je dovoljno grijeha da prepričava sve što čuje. (Buhari) Ko sačuva svoj jezik, sluh i vid na Dan Arefata, biće mu oprošteni grijesi od prethodnog do tog Arefata. (Bejheki) Četiri stvari se samo rijetko postižu: Šutnja, i to je početni ibadet, poniznost, spominjanje Allaha (zikr) i zadovoljstvo i sa neznatnim. (Taberani. Hakim, Bejheki)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Muaz ibn Džebel pripovijeda da mu je Božiji Poslanik, Ukbe ibn Amr je pitao Muhammeda (a.s.): pored ostalog, jednom prilikom rekao: - O Allahov Poslaniče, u čemu je spas? - Allahov - Dobro pazi ovo! - pokazujući na jezik. Nakon što je Mauz Poslanik mu je odgovorio: upitao: - Čuvaj se svog jezika, drži se svoje kuće i plači nad - Pa zar će ljudi odgovarati za ono što govore? - Božiji svojim grijehom. Poslanik mu reče: (El-Kušejri) - Jadna ti majka! Pa zar će ljude išta više trpati u Džehennem od njihovih jezika. Allahu je mrsko čula-kazala, stalno zapitkivanje i traćenje (Tirmizi, Nesai, Ahmed) imetka. (Sejjid Sabik »Fikhu-s Sunne«) Ko vjeruje u Allaha (dž.š.) i Sudnji dan neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti. Zaista je govorništvo neka vrsta magije. (Buhari. Muslim) (Buhari) Pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su spašeni drugi muslimani. (Ahmed, Ebu Ja'la, Bezzar) Ko mi garantuje za ono što je među njegovim vilicama i za ono što je medu njegovim nogama, ja mu garantujem Džennet. (Buhari, Muslim) Hoćete li da vam kažem koji je najlakši i najugodniji ibadet? To su: šutnja i lijepa narav. (Ibn Ebid-Dunja) Neka se Allah smiluje čovjeku koji, kad govori, govori ono što je dobro pa bude nagrađen, ili se suzdrži od ružnih riječi, pa bude spašen. (Ibn Mubarek) Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju. (El-Kadai) Budi lijepe naravi i ustraj u šutnji. Jer, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ljudi od tih osobina ništa ljepše ne mogu imati. (Ebu Neim) Ko želi da živi u miru, neka ustraje u šutnji. (Bejheki) Samoća je bolja od lošeg društva, a dobar drug je bolji od samoće. Dogovor o dobru korisniji je od šutnje, a šutnja je, opet, bolja od dogovaranja o zlu. (Hakim, Bejheki) Adijj ibn Hatim pripovijeda: »Allahov Poslanik je spomenuo Džehennem, zatražio utočište od njega u Allaha i svoje lice okrenuo (u stranu). Potom je ponovo spomenuo Džehennem, zatražio utočište od njega u Allaha i svoje lice okrenuo (u stranu). - Šu'be kaže da je to zasigurno dva puta učinio - a potom rekao: - Čuvajte se od Džehennema, pa makar podijelili polovicu hurme! A ako ni to ne budete mogli, onda ta ko što ćete reći lijepu riječ! (Buhari. Muslim) Ko vjeruje u Allaha i u drugi svijet, neka počasti gosta; ko vjeruju Allaha i u drugi svijet, neka poštuje susjeda; ko vjeruje Allaha i u drugi svijet, neka govori što je dobro i korisno ili neka šuti. (Buhari, Muslim) 51 Ako opsuješ muslimanu, činiš grijeh, a ako se digneš protiv njega, činiš nevjerstvo. (Buhari) Allah neće pozivati na odgovornost moje sljedbenike za pomisli koje ostaju u prsima sve dok ih ne ispolje govorom ili djelom. (Buhari) Allah mrzi tri stvari kod vas: beskoristan govor, rasipanje imovine i često traženje ili prošnju. (Buhari) Musliman, kao takav, ne može spadati među one koji vrijeđaju i peckaju, koji proklinju, koji govore bestidne riječi i brbljaju. (Tirmizi) Lijepa riječ je milostinja (sadaka). (Muslim) Uspjeh je siguran u svakom poslu u kojem se posavjetuješ s pametnima i iskusnima, i postupiš po njihovom uputstvu. (Ebu Davud) Musa ibn Džebel prenosi: »Bio sam sa Allahovim Poslanikom, na jednom putovanju. Jednog dana putovao sam u njegovoj neposrednoj blizini, pa sam ga upitao: - Allahov Poslaniče, reci mi jedno djelo koje će me, ako ga budem činio, uvesti u Džennet, a udaljiti od Džehennema. - Pitao si me za veliku stvar, ali to će lahko postići onaj koga Allah u tome pomogne: istinski čini ibadet samo Allahu i nemoj Mu ni u čemu širk činiti, redovno klanjaj namaz, dijeli zekat, posti mjesec ramazan i iz vrši hadž - reče mu Poslanik. - Hoćeš li da te uputim na ono što će ti otvoriti vrata dobra - upita Poslanik, i nastavi: - Post je štitnik od džehennemske vatre, sadaka po ništava grijehe kao što voda gasi vatru, i namaz koji čovjek obavlja u gluho doba noći. Tada je Poslanik proučio Allahove riječi: »Bokovi njihovi se postelja lišava ju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje dovama obraćaju, a dio onoga što im Mi darivamo, udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. Potom je nastavio: - Želiš li da ti kažem glavu svega, njegov stup i njegov vrhunac? - Da, o Allahov Poslaniče! - odgovorih. - Glava svega je islam, stup njegov je namaz, a džihad je

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah njegov vrhunac - reče on. - A hoćeš li da ti sada kažem čime će čovjek sve to Povjerenje, iskrenost, skromnost, postići? - upita on. strpljivost, stid - Dakako, Allahov Poslaniče - rekoh ja. On uhvati za svoj jezik i reče: I koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim - Čuvaj svoj jezik! brigu brinu... - Allahov Poslaniče - rekoh ja - zar ćemo mi biti (El-Mu'minun, 8) odgovorni za jezik kojim govorimo!? - Žalosna ti majka bila, Muazu! Zar nisi znao da će O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. ljude upravo njihovi jezici baciti strmoglavice u (El-Ahzab, 70) džehennemsku vatru! (Tirmizi, Ibn Madždže) I radi Gospodara svoga trpi! (El-Muddesir, 7) Allahu je najmiliji onaj čovjek koji svojim savjetima uputi na pravi put najviše Njegovih robova. U tijelu ima jedan komadić mesa. Ako je ono zdravo i (Ahmed) dobro, dobro je i cijelo tijelo, a ako je ono pokvareno, pokvareno je cijelo tijelo, a to je srce. Ako budeš primoran da nešto od nekoga zatražiš ili upitaš, (Buhari) obrati se dobrim ljudima. Allahu moj, smiluj se mojim halifama! Neko upita: Ebu Zerr je upitao: - A, ko su tvoje halife, Allahov Poslaniče? - A on - Allahov Poslaniče, zašto me ne zadužiš nečim odgovori: odgovornijim. - To su oni koji će poslije mene prenositi moje hadise i moj Poslanik je, udarivši me po ramenu, odgovorio: sunnet, i objašnjavati ih ljudima. - Ebu Zerru, ti si slab i nejak, a to je povjerenje; ono će na (Taberani, Hatib-el-Bagdadi) Dan suda biti poniženje i kajanje, osim onome ko ga prihvati istinski i ko da svoj udio u tome. (Muslim) Nema imena onaj ko ne ispunjava sve preuzete obaveze, niti ima vjere onaj ko ne drži obećanu riječ. (Ahmed) Tražite iskrenost, mada držali da je u njoj propast, u njoj je samo spas. (Ibn Ebi ed-Dunja) Neka nikog od vas ne sprečava bojazan od ljudi da kaže istinu ako je zna. (Tirmizi) Ko god je skroman u ime Allaha, Allah mu podigne ugled. (Muslim) Muhamed (a.s.) je rekao Ešbehu Abdul-Kajsu: - Zaista ti posjeduješ dva svojstva koja voli uzvišeni Allah: blagost i strpljivost - Ešbeh je upitao: - Jesam li ih stekao ili me takvim Allah stvorio? - Poslanik je odgovorio: - Stvoren si s njima. (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Strpljivost i suočavanje imaju veću nagradu od one koju dobija čovjek oslobađanjem roba. Allah će njihovog nosioca nagraditi beskrajnim Džennetom. (Taberi) Ko se bude trudio da bude strpljiv i Allah će mu u tome pomoći. Nije nikom dato neko dobro kao što je to strpljivost. (Buhari, Muslim) Enes prenosi, da je Muhammed (a.s.) naišao na neku ženu, koja je plakala radi smrti njenoga djeteta i rekao joj: - Boj se Boga i imaj strpljenja. - Žena mu je odgovorila: 52

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Šta tebe interesuje moja žalost. Kad je ova žena upozorena da je to bio Božiji Poslanik, to Upućivanje na dobro, a odvraćanje ju je više ožalostilo nego sama smrt djetinja, pa je odmah od zla požurila do kuće Božijeg Poslanika i izvinula se, rekavši: - Nisam te poznavala, Božiji poslaniče. Na to joj je Božiji I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i Poslanik rekao: tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, - oni će šta - Strpljenje, to je ono kod prvog udarca. žele postići. (Buhari, Muslim) (Ali 'Imran, 104) Ibn Omer prenosi da je Poslanik, kada je objavljen ajet: Onaj ko se bude za dobro zalagao - biće i njemu udio u »Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu, slični su nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao - biće i onome koji posije zrno, iz koga nikne sedam klasova, i u njemu udio u kazni. A Allah nad svim bdi. svakom klasu po stotinu zrna...« rekao: (En-Nisa', 85) - Allahu, povećaj mom ummetu. - Tim povodom je objavljeno: »Koje taj, koji će Allahu drage volje zajam Ko od vas vidi nešto što vjera prezire i ne trpi, neka to dati...« Tada je Poslanik opet rekao: promijeni i ukloni rukom. A ako ne mogne rukom, onda - Allahu, povećaj mom ummetu, - pa je objavljeno: »Samo jezikom; ako ne mogne ni jezikom, onda barem srcem, što oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni«. je već najslabiji iman. (Ibn I bi Hulim, Ibn Merdevejh) (Muslim) Stid je, uistinu, dio vjere. (Buhari) Ljudi, Allah vam kaže: »Naređujte dobro a sprečavajte zlo i ružno prije nego što budete molili pa vam Ja ne budem htio Stid samo dobro donosi. odgovoriti, prije nego budete što iskali pa vam Ja ne budem (Buhari, Muslim. Ahmed) bio voljan dati, prije nego li Me budete molili za pomoć i Ja vam ne budem htio pomoći.« U prostakluku je samo zlo, a u stidu samo ljepota. Allah (Ibn Madže, Ibn Hibban) ima stid plemenitosti. Stidi se da ne udovolji čovjeku koji Ga moli i da pružene ruke vrati praznim. Tako mi Onoga u čijoj je vlasti moj život, ili ćete kako (Ahmed) treba vršiti misiju upućivanja na dobro i sprečavanja od zla, ili će vas Allah kazniti, pa kad Mu se budete obraćali i Ebu Mes'ud el-Ensari priča daje Alejhisselam rekao: tražili od Njega pomoć, neće vam se odazvati. - Od riječi, koje je svijet zapamtio od savjeta prošlih (Tirmizi) Božijih poslanika, jeste i ova: »Kad se ne stidiš, radi što hoćeš«. Ne smijete ni sebi ni drugome štetu činiti (Buhari) (Ahmed, Ibn Madže, Darekutni. Malik) Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko, ili šezdeset i nekoliko, ogranaka, radnji. Najbolji ogranak imana je izgovor: »Nema drugoga boga osim Allaha«, a najslabiji njegov ogranak je ukloniti smetnju s puta. I stid je ogranak imana. (Buhari. Muslim) Četvoro spada u običaje (sunnet) Allahovih vjerovjesnika: stid, upotreba misvaka, upotreba mirisa i ženidba. (Ahmed. Tirmizi) Ebu Hurejre prenosi daje Allahov Poslanik, jednom prilikom, rekao: - Ko će od mene uzeti ove riječi pa da postupa po njima ili da poduči onoga ko bi po njima postupao? - Pa sam - veli Ebu Hurejre - rekao: - Ja ću, o Allahov Poslaniče - a on me uze za ruku i nabroja ih pet i reče: - Čuvaj se harama bićeš najpobožniji čovjek; budi zadovoljan onim što ti je Allah dodijelio, bićeš najbogatiji; čini dobro svom susjedu bićeš vjernik; želi drugom ono što želiš sebi, bićeš musliman. Nemoj se puno smijati, jer preveliki smijeh umrtvljuje srce. (Abdul-Kavijj el-Munziri »Ettergibu vel-terhibu«) Lijepa osobina čovjeka je da se kloni onoga što ga se ne tiče. (Ebu Davud) 53 Uzvišeni Allah ne gleda na vaš izgled i porijeklo, niti na vašu imovinu i bogatstvo, nego gleda u vaša srca i vaša djela. (Muslim) Boga mi, bolje ti je da tvojim uzrokom Allah nekoga na pravi put uputi, nego da imaš najbolje krdo deva. (Buhari, Muslim) Ko u islam uvede lijep običaj imaće za to nagradu i nagradu svih onih koji poslije njega budu postupali po tom običaju, a njima neće biti umanjena nagrada. A ko u islam uvede ružan običaj, imaće za to grijeh i grijeh svih onih koji budu postupali po njemu, a njima neće biti umanjeni grijesi. (Muslim) Neće biti ni jedan narod u kome su se činili grijesi, a koji su se mogli iskorijeniti, a da na njega Allah neće spremiti Svoju kaznu. (Ebu Davud) Kada ljudi vide silnika da čini nasilje pa se ne udruže da ga spriječe, sigurno će ih Allah kazniti nasiljem toga silnika. (Ebu Davud, Tirmizi) Durre bint Ebi Leheb kaže da je jednom prilikom upitala: - Allahov Poslaniče, ko spada u redove najboljih ljudi? - Oni koji se najviše pribojavaju Allaha, oni koji najviše

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah paze i obilaze svoju rodbinu, oni koji upućuju ljude da čine dobra i vjerom naređena i preporučena djela, a odvraćaju ih Neka niko od vas ne bude beskičmenjak pa da kaže: »Ja od djela koja su vjerom zabranjena i pokuđena. sam sa ljudima. Ako ljudi čine dobro i ja ću ga činiti, a ako (Ibn Habban. Bejheki) budu griješili i ja ću griješiti«. Ne budite takvi već budite dosljedni pa ako ljudi čine dobro vi im se pridružite, a ako Svaki je musliman dužan dijeliti i pomagati druge. griješe vi se sustegnite od toga. - A ako nema - upitaše prisutni. (Tirmizi) - Neka radi i neka zaradi pa će koristiti i sebi i drugima odgovori Allahov Poslanik. Vi ste poslati da ljudima olakšavate a ne da im otežavate. - Ako ne nađe posla? (Buhari) - U tom slučaju neka pritekne u pomoć obespravljenom i potlačenom. Oni koji govore ljudima i upućuju ih, a zaboravljaju sebe, - Ako ni to nije u stanju? slični su fitilju koji svijetli drugom, a sam sagorijeva. - Neka onda upućuje na dobro i neka se kloni i susteže od (El-Bezzar) zla i to će mu se ubrojiti u sadaku. (Buhari. Muslim) Svaki vjerovjesnik kojega je Allah slao narodima prije mene imao je svoje pomagače i drugove koji su prihvatili njegov pravac i slijedili njegov put. Zatim bi poslije njih došli njihovi nasljednici, koji su govorili ono što nisu činili, a činili ono što im nije bilo naređeno. Ko se protiv takvih bude borio svojom rukom, vjernik je; ko se protiv njih bude borio riječju, vjernik je; ko se protiv njih bude borio osudom u srcu, vjernik je. Poslije ovoga nema više imana ni koliko je zrno gorušice. (Muslim) Svaki poslanik kojega je Allah poslao ili namjesnik kojega je namjesnikom učinio, imao je svoje dvije skupine: jedna mu je pomagala u traženju da se čine dobro i podsticala ga na to, a druga mu je tražila zlo i podsticala ga na to. Sačuvan od grijeha je bio samo onaj kojega je Allah sačuvao. (Buhari) Savjetnik mora biti povjerljiva osoba. (Tirmizi. Ebu Davud) Svaki čovjekov govor je protiv njega osim spominjanja Allaha ili preporučivanja dobra ili odvraćanja od zla. (»Et-Tergibu vet-terhib«) Ebu Zerr (r.a.) veli da mu je Alejhisselam dao ovakvu preporuku: - Boj se Boga gdje god budeš. Za lošim djelom uradi dobro djelo. Time ćeš loše djelo izbrisati. Sa svijetom postupaj dobroćudno. (Tirmizi) U našu zajednicu ne spada ona osoba koja ne poštuje starce, koja nema samilosti prema nejakom i ne nastoji da promiče ono što je dobro i da sprečava ono što je zlo. (Buhari, Tirmizi) Izbjegavajte sjedenje po ulicama. Prisutni drugovi rekoše: - Pa mi moramo da se sastajemo na razgovore. Muhamed (a.s.) dodade: - Pa baš kad hoćete da sjedite, onda bar ispunjavajte dužnosti koje vam se nameću kad sjedite na javnim putevima. - A koje su to dužnosti? - upitaše prisutni. Muhamed (a.s.) reče: - Obarati poglede, uklanjati smetnje sa puta, odgovarati na selame, upozoravati na dužnosti i opominjati na neurednosti. (Buhari, Muslim) 54

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ko ide putem nauke, Allah će mu olakšati put u Džennet. Meleki pružaju svoja krila tragaocu za znanjem zadovoljni Učenjaci, traženje nauke onim što on radi. Za oprost grijeha učenom čovjeku mole nebeski stanovnici i zemljani, čak i ribe u vodi. Učen od On daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je pobožnog je bolji toliko koliko je Mjesec sjajniji od znanje darovano - darovan je blagom neizmjernim. A zvijezda. Učenjaci su nasljednici Božijih poslanika, jer shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. poslanici u svojoj zaostavštini nisu ostavljali imetak nego (El-Bekare, 269) nauku. Ko odabere nauku, odabrao je ono najbolje. (Ebu Davud, Tirmizi) Reci: »Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!« (Ez-Zumera, 9) A Allaha se boje od robova Njegovih - učeni. (El-Fatir, 28) Traženje nauke je dužnost svakog muslimana. (Ibn Madže) Učenjaci su nasljednici Božijih poslanika. (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Hibban) Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost moja nad jednim od vas. (Tirmizi) Nije moj sljedbenik onaj koji ne poštuje starijeg i nema milosti prema mlađem i ne pozna pravo učenih. (Ahmed. Taberani) Učenjaci su nasljednici Božijih poslanika, a Božiji poslanici ne nasljeduju ni dinare ni dirheme već nasljeđuju znanje. (El-Munziri »Et-Tergibu vel-terhibu«) Učenjaci moga ummeta su kao poslanici Benu Isra'il. (Buhari, Ahmed). Ko slijedi put na kome stiče znanje Allah će mu olakšati put u Džennet. (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi) Ko krene na put u namjeri da traži nauku, on je na Allahovom putu sve dok se ne povrati. (Tirmizi, Al-Munziri) Najbolji oblik odanosti prema Allahu (dž. š.) jeste traženje znanja. (»Kunuzul-hakaik«) Traženje znanja bolje je od nafile namaza. (Taberani) Najbolji među mojim sljedbenicima su učenjaci, a među njima su najbolji oni koji su u milosti najširokogrudniji. Pazite, Allah će oprostiti učenjaku četrdeset grijeha prije nego neznalici samo jedan grijeh... (Taberani) Abdullah ibn Amr prenosi: »Poslanik je jednom ušao u džamiju i opazio dvije grupe prisutnih: one koji su molili i one koji su se bavili izučavanjem nauka. Primijetio je: - Jedni i drugi čine dobro; samo, ima onih koji nešto mole od Allaha, i o Njemu potpuno ovisi hoće li im uslišati želje; dok drugi uče i tjeraju neznanje; mene samoga Allah je poslao kao učitelja. Ovo govoreći, smjestio se u grupu koja se bavila izučavanjem. (Ibn Abd el-Ber , Ibn Madže, Darimi) 55 U dobra djela, od kojih će čovjek imati koristi i poslije smrti, spadaju: nauka koju čovjek drugoga nauči i tako je proširi, dobro i hairli dijete, Mushaf ostavljen iza sebe, sagrađena džamija, podignuta musafirhana, dovedena tekuća voda i za života određena sadaka. (Ibn Madže) Nema zavisti osim u dvije stvari: prema čovjeku kome je Allah dao imovinu kojom pravilno upravlja i troši je na pravom mjestu i prema čovjeku kome je Allah dao znanje po kome se vlada i poučava druge tom znanju. (Muslim, Buhari) Jedan jedini učenjak je jači u borbi protiv šejtana od hiljadu asketa (pobožnjaka). (Tirmizi) Ko god krije neko znanje od nekoga koji ga traži, imat će za kaznu vatrenu uzdu u ustima na dan Posljednjeg suda. (Ebu Davud, Tirmizi) Najtežu kaznu na budućem svijetu iskusiće učeni koji nisu postupali u duhu znanja. (Et-Taberani, Bejheri, Ibn Madže) Ko proširi svoje znanje, a time ne uveća i upućenost, ono mu samo pospješuje udaljenost od Allaha. (Gazali »El-Kešf...«) Znanje kojim se ne koristi slično je blagu koje se ne troši na Allahovom putu. (Ahmed, Darimi) Ko otkloni od jednog muslimana jednu ovosvjetsku brigu i poteškoću, Allah će od njega otkloniti jednu brigu i poteškoću budućeg svijeta. Ko olakša stanje jednom siromahu, Allah će njemu olakšati i na budućem svijetu. Ko pokrije sramotu i mahanu jednog muslimana, Allah će njega pokriti na oba svijeta. Allah je na pomoći svome robu sve dok je rob na pomoći svome bratu. Ko krene jednim putem tražeći nauku, Allah će mu olakšati zbog toga put prema Džennetu. Nikada se neće sastati u jednoj Allahovoj kući jedna grupa ljudi, da uče Kur'an i da ga proučavaju, a da na njih ne siđe i da ih ne prekrije spokoj i mir, i da ih ne zastre Allahova milost, i da ih ne opkole meleki, i da ih Allah ne spomene i ne pohvali među Svojim odabranicima. Koga nazad bace njegova djela i posao, ne može ga unaprijediti njegov rod, niti njegov soj. (Muslim) Znanje neće biti istrgnuto iz ljudskih prsa, već će biti istrgnuto smrću učenjaka. Nakon što ne ostane učen čovjek, ljudi će za predvodnike uzeti neznalice, koji će donositi odluke na osnovu svoga mišljenja, bludeći ta ko i druge zavodeći. (Ibn Hazm, «En-Nuber»)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Čuvajte stečeno znanje tako što ćete ga zapisati. (Ibn Abdel-Berr. »Džamiul-bejanil-ilmi«) Jedan od Poslanikovih drugova požalio mu se na svoje pamćenje. Rekao je: - Allahov Poslaniče, dosta čujem hadisa, ali ih zaboravim. - Poslanik mu je rekao: - Svoje pamćenje pomozi desnom rukom. (Tirmizi, Ibn Addi. Bezzar. Taberi. Ibn Asakir) Ko rekne na mene ono što ja nisam kazao, pripremio je sebi boravište u Džehennemu. Ko izrekne fetvu bezrazložne podloge, nosiće grijeh onoga kome je tu fetvu izdao. A ko svoga prijatelja uputi na nešto, znajući da je ispravnost na drugoj strani, neka zna da ga je izdao i iznevjerio. (Ebu Davud) Prva stvar koju je Allah stvorio bilo je pero. (Tirmizi. Ebu Davud. Tejalisi) Allahu moj, utječem Ti se do znanja koje nije plodonosno, i od srca koje nije skrušeno, i od duše koja se ne može zasititi, i od dove koja neće biti uslišana. (Muslim, Tirmizi, Nesai).

Rad, sticanje imetka, žudnja za dunjalukom
Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha. (Ali 'Imran, 14) Ima ljudi koji govore: »Daj Ti nama, Gospodaru naš, na ovom svijetu!« Takvi na onom svijetu neće imati ništa. A ima i onih koji govore: »Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju !« (El-Bekare, 200-201) Iskoristi pet stvari dok te nije spriječilo drugih pet: Život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije neimaštine. (Bejheki) Čovjek govori: «Moj imetak, moj kapital». A zar od tvoga imetka pripada išta više tebi nego ono što pojedeš i upropastiš, ili što se odjeneš i pretvoriš u prnju, ili što dadeš u dobrotvorne svrhe pa spremiš za drugi svijet. (Muslim) Traženje dozvoljene i poštene zarade dužnost je sva kog muslimana. (Dejlemi) Blago onom čija je zarada čista i poštena. Njegove su misli i nukane dobre i pravedne, njegovo djelovanje časno i plemenito, a od njegova zla ljudi ostaju pošteđeni. Blago onom ko svoje znanje izvodi u djelo, višak svoga imetka troši na plemenite svrhe, a višak svoga govora zadrži za sebe. (Buhari, Taberani) Ko traži blagodati ovoga svijeta na dozvoljen način sa namjerom da se sačuva prošnje i da opskrbi svoju porodicu, te da ukaže pažnju i milost i svome susjedu, toga će Allah na Sudnjem danu oživjeti, a lice mu sja kao Mjesec petnaestu večer. Ko, međutim, traži blagodati ovoga svijeta na nedozvoljen način s namjerom da se uzdiže nad druge i da se ponosi, taj će izaći pred Allaha, a Allah će na njega biti srdit. (Ebu Neim) Jednom je majka poslala Ebu Seida do Poslanika da zatraži pomoć. Kada je Ebu Seid došao u džamiju, zatekao je Poslanika sa ashabima. Nešto im je govorio. On im se pridružio i upravo tada Alejhisselam je izgovarao ove riječi: - Onaj ko radi i zaradiće; Allah će ga pomoći. Ko traži oprost, On će mu oprostiti. Ko se trudi da obuzda svoju ljutnju, Allah će mu u tome pomoći. Kada je Ebu Seid saslušao ove riječi, vratio se kući, a Poslaniku nije ni rekao zbog čega je došao. (Ahmed. Tirmizi. Malik) 56

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Nema bolje hrane ni slađeg jela od onoga koji je čovjek osvanuo oprošten od manjih grijeha učinjenih prema zaradio svojom rukom. I Davud pejgamber je živio i Allahu. izdržavao se od svoje zarade. (Ibnu -l - Kajjim el - Dževzi) (Buhari) Ko obradi zemljište koje nema vlasnika, taj ima pravo na tu Rekli su ashabi: zemlju. - O Allahov Poslaniče! Došli smo da te pitamo o ne (Buhari) čemu. On je rekao: Ko uzme u svijeta imetak s namjerom da ga vrati, Allah će - Ako želite pitajte, a ako hoćete ja ću vas obavijesti za njega vratiti i pomoći mu. A ko uzme u svijeta imetak s ti, - a potom je rekao: - Došli ste da me pitate o opskrbi? namjerom da ga uništi, Allah će njega uništiti. Uzvišeni Allah daje opskrbu vjerniku odakle se (Buhari. Ibn Madže) i ne nada. (Dejlemi. Bejheki. Hakim, Kadai) Povjerljivost donosi opskrbu, a obmana dovodi do bijede i siromaštva. Nikada niko ne jede bolju hranu od one koju zaradi svojim (Dejlemi) trudom. (Buhari) Veliku sreću za čovjeka predstavljaju ove četiri blagodati: čestita i poštena žena, poslušna djeca, iskreni prijatelji i Džibril mi je prenio da niko neće napustiti ovaj svijet dok zarađivanje opskrbe u mjestu boravka. ne dokrajči svoju opskrbu, zato se bojte Allaha i lijepo (Dejlemi) postupajte kad je budete sticali. Ako neko od vas smatra da mu opskrba sporo dolazi neka se ne služi griješenjem pri Troje pričinjavaju sreću čovjeku, a drugo troje nesreću; njenom traženju jer se Allahove blagodati ne postižu sreću čine: dobra i čestita supruga, ugodan stan i udobno griješenjem. prevozno sredstvo. A nesreću predstavljaju: loša supruga, (Hakim. Šafi) loš stan i loše prevozno sredstvo. (Ahmed) Obraćajući se hazreti Aiši, Muhammed (a.s.) je jednom prilikom rekao: Sehl ibn Sa'd prenosi da je jedan čovjek došao Muhammedu - Nagrada ti je prema uloženom trudu! (a. s.) i rekao: (Ibn Tejmijje, »Kitab et — Tevhid«) - Allahov Poslaniče, naputi me na jedno djelo, koje kada izvršim voliće me Allah i voliće me svijet. Rano poranite tražeći nafaku i svoje potrebe, jer je u uranku Muhammed (a. s.) mu reče: blagoslov i uspjeh. - Ne žudi za ovim svijetom, Allah će te voljeti, a ne (Taberani) žudi za onim što je u svjetskim rukama, svijet će te voljeti. (Ibn Madže) Kada klanjate sabah, nemojte spavati, a zanemariti traženje vaših životnih potreba. Sevban ibn Budžud prenosi da je Allahov Poslanik, rekao: (Taberani) - Uskoro će na vas navaliti (drugi) narodi kao što izjelice navaljuju na svoju posudu sa hranom. Uistinu, nafaka traži čovjeka više nego što ga traži smrt. - Je li to zbog toga što će nas tada biti malo, Allahov (Taberani) Poslaniče? - upitao je neko od prisutnih. - Nije! Naprotiv, biće vas tada čitavo mnoštvo, ali Čovjeku nije dozvoljeno sticati imetak na nepošten način i ćete biti poput nanosa bujice. Allah će doista iz srca vašeg neće mu biti primljen kod Allaha sve kad bi ga darovao u neprijatelja ukloniti strahopoštovanje prema vama, korisne svrhe. Onoga koji tako radi ne treba blagosiljati i a u vaša srca će sigurno ubaciti slabost. iskati mu od Allaha nagrade i oprosta. A ukoliko ga, pak, - Allahov Poslaniče - opet će neko od prisutnih - a ostavi iza sebe biće mu brašnjenica u Džehennemu. šta je ta slabost? (Ahmed) - Ljubav prema ovom svijetu, a prezir prema smrti odgovori Poslanik. Sve one koji na nepošten i na nezakonit način stiču imetak i (Ahmed, Ebu Davud) gomilaju kapital čeka Džehennem na Sudnjem danu. (Buhari) Abdullah ibn Omer priča: »Uzeo me je Allahov Poslanik za rame, pa mi rekao: Doći će vrijeme kada se čovjek neće brinuti za imovinu - Budi na ovome svijetu kao stranac ili kao putnik! odakle ju je uzeo, da li iz dozvoljenog ili nedozvoljenog. (Buhari) (Buhari) Bogatstvo nije u mnoštvu materijalnih dobara. Istinsko Ko zamrkne umoran, radeći pošteno, i s halalom zarađujući bogatstvo je u duhovnom bogatstvu. svoju opskrbu, zamrknuo je oprošten od grijeha. (Buhari, Muslim) (Ibn Asakir) Allah voli kad čovjek radi neki posao da ga radi vješto i Dužnost svakog muslimana je da stiče imovinu samo stručno. pošteno i na dozvoljen način. Ko obnoći večeravši hranu (Bejheki) pošteno zarađenu, obnoćio je sa Allahovim zadovoljstvom i 57

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Allah voli vješta i vrijedna zanatliju. (Ibn Adij) Radite, svakom će biti lahko ono za što bude po prirodi nastrojen. (Muslim) Kunem vam se da su tri stvari istinite: milostinja neće umanjiti imetak onom koji dijeli, da će Allah uzdignuti čast i ugled čovjeka kojem je učinjena nepravda, ako on to strpljivo podnese, Allah će, bez sumnje, dati siromaštvo čovjeku koji bez potrebe počne prositi. Još ću vam nešto reći, pa i to zapamtite. Ljudi se dijele na četiri kategorije: Čovjek kojem je Allah dao imetak i znanje, pa se on u svemu pribojava Allaha, pazi, pomaže i obilazi svoju rodbinu i zna kakve su njegove materijalne obaveze prema Allahu, pa se u svemu toga i pridržava. Taj spada u red najboljih muslimana koji će zauzeti najbolje mjesto. Čovjek kojem je Allah dao znanje, ali mu nije dao bogatstva, ali on ipak ima dobre namjere. Govori: »Da imam imetka činio bih dobra djela kao i onaj čovjek što čini«. On će prema svojoj namjeri biti nagrađen, kao i onaj prvi. Čovjek kojem je Allah dao imetak, ali mu nije dao znanja, pa on troši svoj imetak u stvari vjerom zabranjene, a uz to se ne pribojava Allaha, ne pazi i ne obilazi svoju rodbinu, niti uopće hoće da zna o svojim obavezama prema Allahu. Taj spada u red najgorih ljudi i biće među onima koji će na budućem svijetu biti u najtežem položaju: Čovjek kojem Allah nije dao ni znanje ni imetka, govori: »Da imam imetka provodio bih se kao onaj koji ga ima«. On će biti kažnjen prema svojoj namjeri. Grješnik je i onaj koji troši imetak u vjerom zabranjene stvari. (Tirmizi, Ibn Madže) Vi se bolje razumijete u stvari iz djelokruga ovoga svijeta. (Muslim) Ko sagradi objekat mimo svojih potreba, ne kaneći ga koristiti, na kijametu će biti zadužen da ga nosi na svojim plećima. (Et-Taberani)

Dobra djela, dobročinstva
Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati (El-Bekare, 112) Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. (El-Bekare, 286) Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete? (El-Bekare, 44) Allah je neke ljude posebno odredio da hizmete ljudima i da im se svijet obraća svojim željama i poslovima. Ti su ljudi sigurni od Allahove kazne, jer su bdjeli nad pravima Njegovih stvorenja. (Taberani) Allah je nekima odredio blagodati kako bi koristili drugima ljudima. On ih ustali kod njih sve dok ih dijele. A, kad se desi da te blagodati sprečavaju, drugima, oduzima ih i daje drugima. (Ebu Nu'ajm el-Isbahani, »El-Hulya«) Aiša, prenosi da je kod nje bila jedna žena, kada je ušao Allahov Poslanik, i upitao: - Ko je ova? - To je ta i ta - rekla je Aiša - priča mi o svom namazu. - Pusti to. Činite onoliko koliko možete jer, tako mi Allaha, Allahu neće dodijati da vas nagrađuje sve dok vam ne dosadi da činite dobro. Njemu je najdraže ono djelo u čijem izvršavanju čovjek ustraje. (Buhari. Nesai) Svi ljudi su podređeni Allahu, a Allah od svih najviše voli onoga ko je najkorisniji ljudima. (Taberani. Šihab) Kada čovjek ustane ujutro, svi se njegovi organi obraćaju jeziku, riječima: »Allahom te kunemo da danas postupaš pravo, jer ako ti postupaš pravo i mi ćemo, a ako ti budeš griješio i mi smo grješni«. (Tirmizi t Taberani, Bejheki) Poslovi se procjenjuju po namjerama, a motivisanost je glavni kriterij prilikom vrednovanja i nagrađivanja ljudi. (Buhari) Allah (dž.š.) od Svog roba neće primiti ni jednog djela u kome uz tjelesno prisustvo nije bio i duhovno i misaono prisutan. (Muhammed ibn Nasr-el-Mirvezi) Ebu Hurejre prenosi: »Ensarije su rekli Allahovom Poslaniku: - Podijeli između nas i naše braće, doseljenika iz Mekke, palmovike! - Ne! - odgovorio je Poslanik. 58

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Pa, pomozite nam obrađivati - pozvali su oni - i bićete nam ortaci u plodu. Vakuf, hair - Čusmo i pokorismo se - rekoše muhadžiri.« (Buhari) Oni koji imanja svoja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u Olakšavajte, a ne otežavajte. Obradujte, a ne odbijajte. svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah će onome kome (Buhari) hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna. (El-Bekare, 261) Onaj koji radi na zbrinjavanju siromašnih udovica i beskućnika može se uporediti sa borcima na frontu u ime I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast Boga. ne dovodite, i dobro činite; Allah, zaista, voli one koji (Buhari. Muslim) dobra djela čine. Ko ima višak u tovarnoj ili jahaćoj marvi, neka ga ustupi onome koji toga nema; ko ima viška u opskrbi, neka ga ustupi onom koji toga nema. (Muslim) Ko iskopa bunar zaslužio je Džennet. (Buhari) Vidio sam čovjeka koji se provodi u Džennetu samo zato što je posjekao neko drvo s puta koje je smetalo prolaznicima i saobraćaju. (Muslim) Jednog dana Poslanik je primio neku sumu novca; njegova kći Fatima došla ga je zamoliti da joj kupi robinju za pomoć, jer je njezin muž osjećao bolove dok je vukao vodu iz bunara, a ona nije imala snage mlatiti žito. Poslanik joj odgovori: - Ne mogu vam dati to što tražite, ostavljajući ljude iz Suffe praznog želuca; namijeniću sav taj novac za njihovu korist. (Ahmed) Ko vidi neku sramotu pa je sakrije, kao da je spasio živo zakopano žensko dijete (Neki predislamski Arapi su zakopavali živu žensku djecu kada se rode). (Ehu Davud, Nesai) Hakim ibn Hizam je upitao Vjerovjesnika šta je sa oslobođenjem robova, održavanjem rodbinskih veza i dobročinstvom koje je on činio u periodu širka, hoće li to biti nagrađeno? Vjerovjesnik je odgovorio: - Islamizirao si ono dobro koje si ranije učinio! (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Ko olakša vjerniku jednu tegobu na ovom svijetu, Allah će mu olakšati tegobu na Sudnjem danu. Ko olakša i pomogne siromahu Allah će njemu olakšati i pomoći i na ovom i na budućem svijetu. Ko pokrije mahanu jednog muslimana, Allah će pokriti njegovu mahanu na oba svijeta. Allah je u pomoći i pomaže svoga roba sve dotle dok Njegov rob bude u pomoći svome bratu. Ko krene na put da traži nauku, Allah će mu olakšati i omogućiti da pođe putem koji vodi u Džennet. Kad god se neka skupina ljudi sastane u jednoj kući, od Allahovih kuća, da uče i studiraju međusobno Kur'an sigurno će se nad njima izliti Allahov blagoslov, mir i milost, meleki će ih opkoliti i čuvati, a Allah će ih spomenuti s onim ljudima koji su kod Allaha odabrani. Kome njegova djela otkažu i uspore ga od blaženstva, spokojstva i bogobojaznosti neće ga sigurno ni njegovo porijeklo ni soj dovesti do spasa i sreće. (Muslim) 59 (El-Bekare, 195) Za sve što podijelite i što zavjetujete - Allah, sigurno, za to zna! - A nevaljalcima neće niko moći pomoći. (El- Bekare, 270) Kada čovjek umre, prestaju sva njegova djela, osim u tri slučaja: ako ostavi trajnu sadaku, ako ostavi znanje kojim se drugi koristi i ako ostavi dobro dijete koje će za njega dovu činiti. (Muslim) Među stvari i dobra djela od kojih čovjek ima koristi i poslije smrti, spadaju i: nauka kojoj drugoga nauči i proširi je, ili ako ostavi iza sebe dobro i Allahu pokorno dijete, ili ostavi iza sebe mushaf, ili sagradi džamiju, ili sagradi kuću za siromašne putnike, ili dovede vodu, ili za života i u zdravlju odredi i iza sebe ostavi vakuf čiji prihod ide siromasima; od svega toga će brati plod i poslije smrti. (Ibn Madže, Ibn Huzejme) Enes b. Malik prenosi: »Kada je Allahov Poslanik« došao u Medinu, naredio je izgradnju džamije, rekavši: - O sinovi Nedžarovi, recite mi cijenu ove vaše bašče! - Ne, tako nam Allaha, ne tražimo za nju drugu protuvrijednost osim (nagradu) kod Allaha (džellešanuhu).« (Buhari) Jednog dana je Muhammed (a.s.) naredio skupljanje dobrovoljnih priloga. Došao je Ebu Bekr i donio cijeli svoj imetak, a hazreti Omer pola imetka. Muhammed (a.s.) upita Ebu Bekra: - Šta si ostavio svojoj porodici? - a on odgovori: - Ostavio sam im Allaha i Allahova Poslanika! - To je toliko zadivilo Muhammeda (a.s.) da je kazao: - Ništa mi tako dobro nije došlo kao imetak Ebu Bekra! Kad je to čuo Ebu Bekr, zaplakao je i kazao: - Zar ja i moj imetak pripadamo ikom drugom do tebi, Allahov Poslaniče?! (Tirmizi, Ebu Davud) Ibn Omer, prenosi: »Omer je dobio u Hajberu imanje zvanje Semg, pa je upitao Vjerovjesnika: - Dobio sam imanje (zemlju) i ono mi je najdraži imetak koji sam ikada imao, pa šta mi naređuješ u vezi s njim? - Ako hoćeš, zavještaj osnovu toga imanja u dobrotvorne svrhe, uvakufi ga - reče Alejhisselam. I Omer uvakufi (svoje imanje) u korist siromaha, rodbine, oslobođenja robova, na Allahovu putu (za opće potrebe zajednice), za gosta, putnika namjernika, a i da nije grijeh onome koji time upravlja da to koristi u granicama dozvoljenog i nahrani prijatelja, ne želeći se time bogatiti, a

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah osnova (toga vakufa) da se ne može prodati, ni pokloniti drugima i da pružajući ruke traže od svijeta. Koliko god ti niti naslijediti. podijelio, to je sadaka, pa čak i zalogaj koji pružiš svojoj (Buhari) supruzi. I neka ti Allah da pa da ozdraviš i budeš od koristi ljudima, a od štete neprijateljima! Sa'd je u vrijeme Enes ibn Malik, prenosi: »Ebu Talha bijaše najbogatiji spomenute bolesti imao samo jednu kćerku. Ensarija u Medini po palmama. Od njegovih imanja (Buhari. Muslim, Ebu Davud, Tirmizi. Nesai) najdraži mu bijaše palmovik zvani Bejruha, koji se nalazio naspram (medinske) džamije. Vjerovjesnik često je ulazio u nj i u njemu pio dobru vodu. Pa pošto je objavljeno: »Nećete postići dobročinstvo sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže...«, Ebu Talha je ustao i rekao: - Allahov Poslaniče, Allah kaže: »Nećete postići dobročinstvo sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže...«, a meni je od mojih dobara najdraža Bejruha, i ja je sad činim sadakom u ime Allaha. Nadam se da je to pravo dobročinstvo i da će mi biti zaliha kod Allaha. Pa raspolaži s njim kako ti Allah nalaže! - Aferim! - reče Alejhisselam i dodade: - To je imetak koji korist donosi... Čuo sam šta si rekao. Mišljenja sam da ga učiniš vakufom u korist rodbine. - Učiniću to, Allahov Poslaniče - reče Ebu Talha i razdijeli ga svojoj rodbini. (Buhari) Vjerovjesnik, je došao u Medinu, u kojoj tada nije bilo pitke vode osim bunar Rumeh. Tada je on rekao: - Ko će otkupiti ovaj bunar i učiniti da njegova kofa (za zahvaćanje vode) bude sa kofama (ostalih) muslimana u zamjenu za bolje od toga u Džennetu? - Pa sam ga ja kupio - kaže Osman - iz svoga imetka za dvadeset pet - ili je rekao, trideset pet hiljada dinara. To je bio izvor nekog od sinova Nedžara pa je Osman tu iskopao bunar, izgradio ga i poklonio muslimanima, pa je njegova kofa bila sa njihovim kofama. (Tirmizi, Nesai) Ibn Abas, prenosi: »Sa'du ibn Ubadu je umrla majka dok je on bio odsutan, pa je rekao: - Allahov Poslaniče, umrla mi je majka, dok sam ja bio odsutan, pa da li će joj koristiti ako što za nju podijelim (na ime sadake)? - Hoće - odgovori Poslanik. - Onda te uzimam za svjedoka da je moja bašča Mitraf sa daka (vakuf) na ime nje. (Buhari) Šta to znači da neki ljudi (vakifi) postavljaju takve uslove kakve ne odobrava Allahova knjiga i Allahov propis? Ko postavlja uslov koji nije u Allahovoj knjizi i Allahovom propisu, u tom on nema prava, makar uslovljavao stotinu puta. Allahov uslov je preči i jači. (Kutubu-sitte) Sa'd ibn Vekkas, prenosi: »Allahov Poslanik je došao da me obiđe u Meki - a Sa'd preziraše da ga smrt zateče u mjestu iz koga je morao seobu učiniti. Tom prilikom mi je rekao. - Neka se Allah smiluje Ibn Afrau! - Allahov Poslaniče - rekao sam tada - ja želim oporuku učiniti svu svoju imovinu. - Ne! - reče Allahov Poslanik. - Onda polovicu! - rekoh ja. - Ne! - ponovo će on. - Onda trećinu - učinih ja. - Trećina može, iako je i trećina mnogo. Jer da ostaviš iza sebe imućne potomke, bolje je nego da ih ostaviš na teret 60

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah spuštaju i na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu od njegovih grana ona će ga uvesti u Džennet. Škrtost je jedno Sadaka, milostinja od džehennemskih stabala, čije se grane spuštaju i na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu njegovu granu ona će ga Oni koji udjeljuju imanja svoja noću i danju, tajno i javno, uvesti u Džehennem. dobiće nagradu od Gospodara svoga, i ničega se oni (Bejheki) neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (El-Bekare, 274) Lijepo je kad javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako je dajete siromasima kad niko ne vidi, i On će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. - A Allah dobro zna ono što radite. (El-Bekare, 271) I pitaju te koliko da udjeljuju. Reci: »Višak!« (El-Bekare, 219) Kad čovjek umre, tim momentom presahnu svi izvori sevaba, osim: trajne sadake, znanja od kojih se drugi koriste i dobro odgojeno dijete što ga se dovom sjeća. (Muslim) Na svaki ljudski zglob, svaki dan u kom Sunce grane slijedi milostinja. Ako dvojicu pomiriš, i to je milostinja. Ako nekom pomogneš da na konja uzjaše ili mu pomogneš prtljagu na konja natovariti, i to je milostinja. Lijepa riječ je milostinja. Svaki korak, kojim koračaš radi namaza, jeste milostinja. Da sa puta ukloniš, što prolaznike uznemiruje i smeta im to je milostinja. (Buhari, Muslim) Svakog dana kad ljudi osvanu, pojavljuju se dva meleka od kojih jedan kaže: »Gospodaru naš, nadoknadi onom koji dijeli«. A drugi kaže: »Gospodaru naš, upropasti imovinu onoga koji ne dijeli.« (Buhari, Muslim) Darežljivi je draži Allahu nego pobožni. (Tirmizi) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Moj robe dijeli, a ja ću tebi dati!« (Buhari, Muslim) Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. Milostinja koja se daje, tajno, ublažuje Allahovu srdžbu. Pažnja koju iskazujemo prema svojoj rodbini produljuje život. Svako dobro djelo smatra se sadakom. Ljudi koji su činili dobra djela na ovome svijetu biće obilno nagrađeni na budućem svijetu. Ljudi koji su činili vjerom zabranjena djela, biće kažnjeni na budućem svijetu. Među prvima koji će ući u Džennet biće oni koji su na ovome svijetu činili dobra djela. (Taberani) Darežljiv čovjek je blizak Allahu i ljudima; blizu je Džennetu, a daleko od vatre. Škrt čovjek je daleko od Allaha i ljudi, i daleko od Dženneta, a prikučen vatri džehennemskoj. Darežljivi neznalica bliži je Allahu od pobožnog tvrdice. (Tirmizi) Darežljivost je jedno od džennetskih stabala čije se grane 61 Neće biti uništen imetak na kopnu i moru osim uskraćivanjem zekata. (Taberani) Ko dadne iz halal-zarađenog imetka koliko je jedna hurma, jer Allah ne prima osim ono što je dobro, Allah to prima i njeguje kao što neko od vas njeguje svoje mladunče dok ne postane kao brdo. (Buhari, Muslim) Dajući milostinju, te pazeći i obilazeći svoju rodbinu, čovjek će zaslužiti da mu Allah dadne sreću i blagoslov u životu i da od njega otkloni nesreće i životne neugodnosti. (Ebu Jala) Čuvaj se Džehennema makar dijeljenjem polovine datule i lijepom riječju. (Buhari) Čuvajte se vatre, pa makar sa pola hurme. (Buhari, Muslim, Ahmed!, el-Bezzar) Pet dana nakon dolaska u Kuba, Poslanik je predvodio namaz. Tom prilikom je između ostalog, rekao: - Ljudi! Mislite ponajprije na same sebe; znajte da nakon smrti ostavljate svoje stado bez pastira, te izlazite pred lice Gospodara kojem ne treba ni tumača ni posrednika. Alah će vas zapitati: »Zar moj Glasnik nije došao k vama? Zar vam nismo dali dosta imanja? A što ste vi donijeli?« Čovjek gleda i desno i lijevo, ali pomoći niotkud, a pred njim Džehennem. Ko god se želi vatre izbaviti, neka to učini davši siromahu bar jednu hurmu. A ko nema ništa dati kao milostinju, neka kaže barem dobru riječ, jer Allah dobročinstva nagrađuje deset do sedam stotina puta većom nagradom. Mir s vama! (Ibn Hišam) Došao čovjek Muhammedu (a. s.) i upitao ga: - Koje je davanje kod Boga najbitnije? - Da podijeliš - odgovori Muhammed - dok si zdrav, dok ti je imetak drag i dok se nadaš bogatstvu, a bojiš siromaštva. Tada dijeli, a nemoj čekati posljednjeg časa kada ti duša dospije u grlo, pa onda oporukom ostaviš onome, jer u tom času ionako sve iza tebe ostaje drugome. (Buhari) Hazreti Aiša kaže: »Došla mi je neka žena pred vrata i zatražila sadaku. Sa sobom je imala dva sina. Nisam imala ništa da joj dam, osim jedne hurme, i dala sam je. Žena je uzela hurmu u svoju ruku popolovila je na dva dijela i dala je svojim sinovima, a ona sebi nije uzela ništa. Ustala je, zahvalila se i otišla. Kada je Poslanik došao, obavijestila sam ga, a on je rekao: - Ko postupi tako u sličnoj situaciji to će mu biti dobar zastor od vatre.« (Buhari)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ashabu Sa'du je umrla majka pa se obratio Poslaniku sa pitanjem: Doneseno je Allahovom Poslaniku devedeset hiljada - O Allahov Poslaniče, umrla mi je majka, mogu li dirhema, koji su stavljeni na hasuru, pa je ustao Poslanik da za nju podijeliti sadaku? ih podijeli siromasima i nije vratio ni jednoga dok nije Resulullah je rekao: podijelio sav novac. Zatim je došao neki čovjek i Allahov - Da. Poslanik mu reče: Na pitanje koja je sadaka najbolje, Poslanik je odgovorio: - Žedna napojiti. - Nema više ništa kod mene, ali idi i kupi sebi šta ti (Sejjid Sabik »Fikhus - sunne«) je potrebno na moj račun, a kada dobijemo drugi novac odužićemo taj dug. Jedan ashab se obratio Poslaniku: Tada mu hazreti Omer reče: - Moj otac je umro i iza sebe je ostavio imetak bez - Allah te ne duži da učiniš ono što nisi u stanju. ikakve oporuke. Da li bi mu sadaka iz te imovine mogla Muhammed (a. s.) ne odobri Omeru ovakvu primjedbu, a biti kefaret ako bih je ja iz te imovine podijelio? neki ensarija reče: Poslanik je rekao: - O Allahov Poslaniče, udijeli i ne boj se, onaj koje - Da. Vlasnik Arša nije siromašan. (Muslim) Poslanik se nasmija i radost mu se ukaza na licu, pa reče: - Ovako mi je naređeno. Svaki musliman je dužan da udjeljuje. (Tirmizi) - A ako nema, Allahov Poslaniče? - upitaše. - Pomoći će na bilo koji način onog kome je pomoć Bogataši su uistinu siromasi, izuzev ako svoje bogatstvo potrebna - odgovorio je. troše tako, tako i tako. - A ako ni to ne može, Allahov Poslaniče? - upitaše (Buhari) ponovo. Odgovorio je: - Neka radi ono što je dobro i neka se uzdržava od Ako imućni odugovlači sa davanjem onoga što je dužan zla; to je za njega sadaka. dati, to je nasilje. Kada neko od vas bude upućen na (Buhari, Muslim Nesai) imućnoga, neka prihvati. (Buhari, Muslim, Nesai, Ibn Madže) Milostinja koja se dadne ubogom siromahu, računa se kao jedna milostinja, a kad se podijeli svome bližnjem, onda su Muhammed (a. s.) kaže daje Uzvišeni Allah rekao: učinjene dvije milostinje: jedna što je podijeljena - Troši na druge; trošiće se na tebe. milostinja, a druga što se podržava rodbinska veza sa (Ahmed, Buhari, Muslim) svojom rodbinom. (Tirmizi) Majko nečija, prošetaj tamo nekom ulicom dok ne smognem izvršiti ono što tražiš. Ove riječi rekao je Božiji Neki čovjek iz plemena Temim došao je Allahovom poslanik nekoj slaboumnoj ženi, koja mu je došla i rekla: Poslaniku i rekao mu: »Imam nešto da te zamolim.« - Allahov Poslaniče! Imam veliku porodicu, ali sam (Muslim) i bogat, jer imam veliki imetak. Reci mi i uputi me šta da radim i u što da trošim svoj imetak? Jedite, pijte i dijelite milostinju, ali sve u granicama Allahov Poslanik mu na to reče: umjerenosti i bez oholosti. - Treba da izdvojiš dio zekata iz svoga imetka, jer je (Nesai, Ibn Madže) i to jedan od načina koji će te očistiti od grijeha. Treba da paziš, obilaziš i materijalno pomažeš svoju rodbinu. Allah više voli da pustite vašu djecu u blagostanju, nego da Treba da pripaziš i pomogneš uboge siromahe. Treba sve potrošite na milostinju i ostavite svoje nasljednike da paziš da ne povrijediš pravo svoga susjeda. Treba da prositi na javnim mjestima. udijeliš onom ko ti pruži ruku. (Buhari) (Ahmed) Za svaki dinar koji potrošiš na Božijem putu bićeš nagrađen; za dinar koji dadneš za otkup roba, za dinar koji daš siromahu i za dinar koji potrošiš na svoju porodicu bićeš nagrađen, ali je najveća nagrada za utrošeni dinar radi potreba svoje porodice. (Muslim) Najprije pomozi sebi: Ako štogod ostane, podaj porodici. A ako ostane još nešto, podaj bližnjem. Ukoliko opet pretekne nešto, onda daj dalje i dalje. (Nesai) Milostinja i sitni izdaci na pomoć nikada neće umanjiti imetak. Praštanje učinjeno u ime Boga, samo povećava čast čovjeku. Allah uzvisuje onoga koji je u njegovo ime ponizan. Ko sam sebe uzvisuje, njega Bog ponizuje. (Dejlemi) 62 Ko novac koji potječe od harama sakupi, pa ga podijeli kao sadaku, od toga neće imati nikakve koristi, nego će, naprotiv, biti odgovoran. (Ibn Huzejme, Ibnu Habban, Hakim) Ima li neko među vama kome je draži imetak njegova nasljednika nego njegov vlastiti imetak? Ne, Allahov Poslaniče! Svi mi volimo više svoj imetak nego imetak naših nasljednika. Onda, znajte da je vaše samo ono što za života podijelite, a vašeg nasljednika je sve ono što ostaje iza vas. (Buhari)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah prvi čiji će zagovor biti uvažen, nije hvala; ja ću prvi prihvatiti halku na džennetskim vratima koja će mi biti Siromasi, siročad otvorena, a prvi ću ući u Džennet, a sa mnom će biti i siromasi mog ummeta, nije hvala; ja ću imati najveću I pitaju te o siročadi. Reci: »Bolje je imanja njihova počast koju niko od onih koji su živjeli prije mene ili poslije unaprijediti!« A ako budete s njima zajedno živjeli, pa oni mene neće dostići, nije hvala. (O sebi) su braća vaša, a Allah umije razlikovati pokvarenjaka od (Tirmizi) dobročinitelja. (El-Bekare, 220) Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi - doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti. (En-Nisa', 10) I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmeći te i imetke njihove s imecima vašim ne trošite, -to bi, zaista, bio vrlo veliki grijeh. (En-Nisa', 2) Na ovom svijetu najbolja je ona kuća u kojoj je zbrinuto siroče i prema njemu se lijepo postupa, a najgora je ona kuća u kojoj se loše prema siročetu postupa. Ja i zaštitnik siročeta bićemo zajedno u Džennetu kao ova dva prsta (sastavio je Poslanik srednji i kažiprst) (Ibn Madže) »Ja i staratelj siročeta stojimo ovako«. Pri tom je Muhammed (a.s.) sastavio srednjak i kažiprst, a zatim je nastavio: »A onaj koji radi na zbrinjavanju sirote udovice i beskućnika može se uporediti sa borcem na frontu i sa onim koji neumorno klanja i posti«. (Ehu Jala) Ako želiš da ti se srce omekša i postigne svoj cilj, budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani ga svojom hranom, tvoje će se srce razmekšati i svoj cilj dostići. (Taberani) Poslujte (trgujte) imetkom siročadi da ga ne pojede zekat. (Taberani) Ko preuzme starateljstvo nad jetimom, neka posluje za njega i neka ne ostavi (imetak) da ga pojede zekat. (Tirmizi) Ko pomaže udovicu i siromaha, dobiće nagradu borca na Allahovom putu i nagradu onoga koji se čitave noći moli Allahu i posti sve dane. (Bunari) Ebu Zerr priča: »Moj prijatelj, Allahov Poslanik, preporučio mi je sedam stvari: da volim siromahe i da se ujedno s njima družim, da se ne ugledam u bogatije, uglednije i od sebe zdravije, nego da se ugledam u one koji su od mene siromašniji i bolesniji, da pazim i obilazim svoju rodbinu, pa makar me ona uznemiravala, da govorim samo istinu, pa makar ona bila i gorka, da se zbog istine ne plašim ničijih prigovora, da od ljudi ništa ne tražim i, da što više učim: La havle ve la kuvvete illa billah«. (Ahmed, Taberani) Ja sam Allahov miljenik, to nije hvala; ja ću nositi počasni bajrak na Sudnjem danu, iza mene će stajati Adem (a. s.) i svi ostali poslanici, nije hvala; ja ću biti prvi zagovornik i 63

Džihad - borba na

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Vodite džihad s mnogobošcima pomoću vaših dobara, vaših osoba i vaših jezika. Allahovom putu (Darimi) Svaki narod ima bogougodno putovanje, a bogougodno putovanje moga ummeta je borba na Allahovom putu. (Ebu Davud, Hakim, Bejheki) Svaki narod ima svoj rehbanijjet (monaštvo), a rehbanijjet moga ummeta je borba na Allahovom putu. (»Kenzul-ummal«) Troje spada u osnove vjerovanja: ostavljanje na miru onoga koji izgovori »La ilahe illallah«, takvog čovjeka ne treba proglašavati nevjernikom zbog nekog grijeha koji je počinio i ne izbacivati ga iz imana zbog nekog njegovog djela; džihad na Allahovu putu od dana kada me je Allah poslao kao poslanika pa dok se posljednji sljedbenik ovog naroda bude borio protiv Dedždžala, a džihad ne može dokinuti nepravda nasilnika niti pravda pravednoga; te vjerovanje u sudbinu. (Ebu Davud) Najodabranija borba, nepravednim vladarem. džihad, je reći istinu pred

I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! - Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu. (El-Bekare, 190) Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti. (Es-Saff, 4) I ne reci za one koji su na Allahovu putu poginuli: »Mrtvi su!« Ne, oni su živi, ali vi ne znate! (El-Bekare, 154) Allah, džellešanuhu, obavezao se pomoći ovoj trojici: borcu na Allahovu putu, onome ko je dužan i želi dug vratiti, i onome koji se ženi u želji da sačuva spolnu čednost. (Tirmizi, Nesai, Hakim) Trojica ljudi zaslužuju da im Allah bude u pomoći: onaj koji se bori na Allahovom putu, rob koji vjerno i pošteno služi svoga gospodara želeći da valjano i pošteno obavi povjereni mu posao i onaj koji se oženi da se sačuva od bluda. (Tirmizi, Ibn Habban, Hakim) Upitali su Poslanika: - Ko je na Allahovom putu? Onaj koji se bori zbog ratnog plijena, onaj koji se bori radi slave ili onaj koji se bori da bude solidaran sa svojim plemenom? Muhammed (a.s.) je odgovorio: - Niko od njih, već jedino onaj koji se bori da pobijedi riječ Allahova. (Buhari, Muslim, Tirmizi) Muhammed (a.s.) kaže daje Uzvišeni Allah rekao: »Koji god Moj rob stupi u borbu za Moj put, u želji da postigne Moje zadovoljstvo, zajamčujem mu povratak s nagradom i plijenom, ako ga vratim živog, a ako pogine, jamčim mu oprost, milost i Džennet«. (Ahmed, Nesai) Nemojte žuditi da idete u boj protiv neprijatelja, ali kad se s njime susretnete, izdržite. (Buhari, Muslim) Jedan od poslanika je pošavši u borbu rekao svojim sljedbenicima neka ne ide onaj ko se tek oženio, niti onaj ko gradi kuću pa je još nije pokrio, niti onaj ko ima stoku pa očekuje njihovu mladunčad. Potom je krenuo, došao pred jedan grad koji je želio zauzeti pred akšam. Tom prilikom se okrenuo Suncu i rekao da i ono kao i on mora poštovati ono što mu se naredi, a onda uputio Allahu (dž.š.) dovu: »Allahu moj, zadrži Sunce da ne zađe dok ne osvojim grad«, pa mu je Allah uslišao dovu, zadržao Sunce da ne zađe dok grad nije osvojen. Njegovi sljedbenici su počeli da skupljaju plijen, a Allah je tada poslao vatru koja je uništila sve ono što su sakupili... (Buhari)

(Ahmed) Došao neki čovjek Muhammedu (a. s.) i rekao mu: - Dajem ti prisegu da ću krenuti u hidžret i da ću se boriti na Allahovom putu, a sve u namjeri i želji da me Allah nagradi. - Je li ti živ koji roditelj? - upita ga Allahov Poslanik. - Jesu oba - reče čovjek. - Ti želiš nagradu od Allaha? - Da - odgovori čovjek. - Vrati se roditeljima, čini im dobro i pazi ih, pa će ti se računati kao da si i bio u ratu. (Muslim) Došao neki čovjek Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i rekao, da želi da se bori na Allahovom putu ali nema za to mogućnosti, na šta ga je on upitao: - A je li ti živ koji od roditelja? - Živa mi je majka - reče on. - Traži Allahovo zadovoljstvo u dobročinstvu prema njoj, jer ako tako postupiš, ti si obavio i hadž i umru i borac si na Allahovom putu. (Ahmed, Nesai, Bejheki) Na čelu svih šehida je Hamza sin Abdul Muttalibov, zatim čovjek koji ode kod nepravednog vladara te zatraži od njega da bude pravedan, a on odbije i zbog toga ga ubije. (Hakim) Kada su vaša braća izginula na Uhudu, Allah je njihove duše smjestio u njedra zelene ptice. One odlaze na džennetske rijeke i hrane se džennetskim plodovima; sklanjaju se u kandilje od zlata, koji su u sjenci Arš. Kada su naišli na ovakvo gostoprimstvo i na lijep odnos, rekli su: »Da naša braća znaju kako nas je Allah nagradio, ne bi se sustezali od džihada niti bi se umarali od ratovanja!« Tada je Allah (dž.š.) rekao: »Ja ću ih izvijestiti o vama«, i Svome Poslaniku je objavio: »Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah 64

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili«. (Ali Imran, 169) Muhammed, (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Allah je njihove duše (duše šehida) smjestio u njedra zelene ptice. (Ibnu-I-Kajjim el-Dževzi) Duše šehida se nalaze u zelenoj ptici koja se spušta na džennetske plodove i drveće. (Ahmed. Tirmizi, autori četiri »Sunena«) Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku i upitao ga: - Allahov Poslanice, šta dobijam ako poginem kao šehid? - Džennet - odgovorio je Poslanik. Kada je čovjek otišao dodao je: - Izuzev da bude nekom nešto dužan. Malo prije mi Džibril dođe s tim! (Ibnu-t-Kajjim el-Dževzi) Vašeg druga sam vidio zatvorenog na vratima Dženneta. (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Ukrao je čovjek dio platna, a zatim poginuo kao šehid. Ljudi su za njega govorili: »Neka mu je prijatno u Džennetu! - na što je Allahov Poslanik rekao: - Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, platno koje je ukrao će u kaburu na njemu zapaliti vatru! (Ibn-l-Kajjim el-Dževzi) Džihad starijeg, mladog, nemoćnog i žene je u hadžu i umri. (Nesai) Allah je propisao finoću u svim stvarima: čak ako. ubijate (neprijatelja), učinite to na fin način. (Muslim. Ebu Davud) Predajte iglu i konac kao ratni plijen, jer ko nepošteno radi, ide u džehennem. (Belazuri) Svaki izdajnik i varalica imaće na sudnjem danu zastavicu prema veličini učinjene prevare ili izdajstva. (Buhari, Muslim) Rafi'b. Hadidža prenosi: »Došao je Džibril ili neki drugi melek Resulullahu i pitao ga: »Kako gledate međusobno na učesnike Bedra?« Odgovorio mu je: - Oni su naši izabranici! Rekao mu je: - Oni su kod nas izabrani meleci! Zatim dođu učesnici Uhuda iza učesnika Bedra po odabranosti, onda dolaze učesnici Bej'a, - tj. učesnici Bej'atu-r-ridvan. (Ibn Madže) Muhammed (a.s.) je zabranio da se u ratnom okršaju mrcvare, sakate ili pale živi ljudi. Rekao je: - Samo Gospodar vatre može kazniti vatrom. (Buhari) Rat je, ustvari, lukavstvo. (Buhari)

alejhisselam, o sebi

Reci: »Ja vam ne kažem: 'U mene su Allahove riznice,' niti: 'Meni je poznat nevidljivi svijet', niti vam kažem: 'Ja sam melek' - ja slijedim samo ono što mi se objavljuje«. Reci: »Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?« (El-En'am, 50) Nezamislivo je da čovjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovjesništvo - poslije rekne ljudima: »Klanjajte se meni, a ne Allahu!« - nego: »Budite Božji jer vi Knjigu znate i nju proučavate!« (Ali 'Imran, 79) Odgajao me je moj Gospodar (Allah), pa me je savršeno odgojio. (Es-Sem 'ani u djelu »Edebul-umelai«) Ja sam iskreni poslanik koji nije učio čitati i pisati. Teško svakome onom koji nije učio čitati i pisati. Teško svakome onom koji me zaniječe, odstupi od mene i bori se protiv mene. A blago svakom onom koji bude vjerovao u mene, ono što govorim drži istinom i pomaže mi i bori se sa mnom. (Ibn Sad u djelu »Et-Tabekat) Od svih Božjih poslanika ja ću imati najviše pristalica na Sudnjem danu i prvi ću pokucati na vrata Dženneta. (Muslim) Od mene će se prvog zemlja rastupiti i prvi ću obući džennetsku odjeću, a potom ću stati na desnu stranu Arša. Niko osim mene neće dostići taj stepen. (Tirmizi) Ja ću biti poglavar svih ljudi na Sudnjem danu; to nije nikakva hvala. U mojim rukama će biti počasni bajrak; nije hvala. Svi Božji poslanici će toga dana pod moj bajrak. Biću prvi zagovornik i prvi čiji će zagovor biti uvažen, nije hvala. (Ahmed, Tirmizi, ibn Madže) Ja sam Poslanik svima koje sam zatekao i svima koji će se roditi poslije mene. (Ibn Sad u djelu »Et-Tabekat«) Ja sam Muhammed. Ja sam Ahmed, ja sam počašćeni i sabirač, ja sam Poslanik pokajanja i milosti. (Muslim, Ahmed) Ja sam isključivo čovjek; zaboravljam isto kao što i vi zaboravljate. Ako neko od vas zaboravi nešto u (namazu), neka učini dvije sedžde dok je još na sjedenju. (Muslim) Tako mi Allaha, ja se u svakom danu više od sedamdeset puta obratim Allahu za oprost. (Buhari) Tako mi Allaha, nećete naći da je prema vama iko pravedniji od mene. (Ahmed, Malik, Taberani) 65

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Uzvišeni Allah je izabrao (pleme) Kinane između potomaka vage, a na drugi njegov (budući) ummet on bi pretegao.« Ismaila (a.s.) izabrao je Kurejš od (plemena) Kinane. (Ibn Ishak) Izabrao je Benu Hašima od skupine Kurejš, a mene od porodice Hašim. Moja je majka u momentu kada me je rodila vidjela kako je (Muslim, Tirmizi) iz nje zasijalo svjetlo koje je obasjalo dvorce u Busri. (Ibn Sad u djelu »El-Tabekat«) Allah me je učinio plemenitim, a nije me učinio silnikom i nepokornim. Sa šest stvari sam odlikovan nad ostalim Božjim (Ebu Davud. Ibn Madže) poslanicima: Dat mi je univerzalan i jezgrovit govor, pobjeđivao sam pomoću straha, dozvoljen mi je plijen (koji Ja sam vam kao vaš roditelj, poučavam vas i upućujem. Pa ranijim poslanicima nije bio dozvoljen). Učinjena je zemlja ako neki od vas želi da obavi neku fiziološku nuždu, neka čistom i džamijom mom ummetu (sljedbenici ranijih se ne okreće prema Kibli. poslanika su mogli obavljati molitvu samo u (Ahmed. Nesai) bogomoljama). Poslan sam kao Poslanik svim stvorenjima (raniji poslanici su dolazili isključivo svome narodu). Ja sam samo jedno: obznanjujem i prenosim Allahovu Mojim dolaskom je završeno poslanstvo. poruku, a Allah je taj koji upućuje. U isto vrijeme vam (Muslim, Tirmizi) samo raspodjeljujem ono što vam Allah daje! (Taberani) Uzvišeni Allah (dž.š) nije poslao ni jednog poslanika a da prije toga nije čuvao stoku. Poslan sam da usavršim etičke vrline kod ljudi. - A ti, Božji poslaniče - upitaše prisutni: (Malik u »Muvettau«) - Da, i ja sam čuvao po mekanskim brdima. (Bunari) Poslan sam kao milost, a nisam poslan da kažnjavam. (Hatib El-Bagdadi u djelu »Tarihul-Bagdad«) U onome što mi nije objavljeno ja sam ravan nekom od vas. (Taberani) Uistinu ja se volim šaliti, ali i u šali isključivo govorim istinu. Ja sam Allahov miljenik, to nije hvala; ja ću nositi počasni (Taberani) bajrak na Sudnjem danu, iza mene će stajati Adem (a.s.) i svi ostali poslanici, nije hvala, ja ću biti prvi zagovornik i U Meki poznajem kamen koji me je pozdravljao prije prvi čiji će zagovor biti uvažen, nije hvala. Ja ću prvi poslanstva. prihvatiti halku na džennetskim vratima koja će mi biti (Muslim, Ahmed, Tirmizi) otvorena, a prvi ću ući u Džennet, a sa mnom će biti i siromasi mog ummeta, nije hvala. Ja ću imati najveću Poslan sam sa univerzalnim i jezgrovitim sadržajem počast koju niko od onih koji su živjeli prije mene ili poslije (govorom). Pobjeđivao sam pomoću straha (tako što bi mene neće dostići, nije hvala. Allah dž.š. prije nekog pohoda mojim neprijateljima ubacio (Tirmizi) strah u njihova srca). Dok sam jednog dana spavao dati su mi ključevi ovozemaljskih riznica i stavljeni u moju ruku. Ja se od sviju vas najviše bojim Allaha i najbolje poznajem (Bunari, Muslim, Nesai) Njegove granice. (Muslim, Buhari) Najbolji su od cjelokupnog Ademovog (a.s.) potomstva; Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a Muhammed je Ono sa čim sam poslan je slično kiši koja pokvasi zemlju, opet najbolji od njih. od koje jedna vrsta plodova prima vodu, a poslije iz nje (Ibn Asakir) izrasta raznovrsno korisno bilje. Druga vrsta je neplodna koja u sebi zadržava vodu, koja kasnije izvire i ljudi je Nekolicina ashaba su rekli Božjem poslaniku - Božji kasnije piju i koriste u druge svrhe. I treća vrsta koja je niti poslanice, obavijesti nas o sebi a on odgovori: plodna, niti u sebi može zadržati vodu, a to je slično onome - U redu, reći ću vam. Ja pozivam onome čemu je koji prihvati i razumi vjeru, pa se okoristi onime sa čim sam pozivao Ibrahim (a.s.) Moj dolazak je nagovijestio Isa došao, te nauči i podučava drugog, kao i onom ko ne (a.s.). Moja majka je vidjela u momentu kada me je zanijela pridaje tome nikakve pažnje i ne prihvati uputu sa kojom kako iz nje zasija svjetlo koje je osvijetlilo dvorac sam došao. u Šamu. Odgojen sam i dojen u plemenu Sad ibn Bekr. (Buhari, Muslim) Dok sam jednog dana, sa svojim bratom po mlijeku, iza kuće u kojoj smo stanovali čuvao ovce, došla su mi dva Ne hvalite me pretjerano, jer ja sam samo Allahov rob. čovjeka u bijeloj odjeći noseći zlatnu posudu napunjenu Recite za mene da sam rob Allahov i Njegov Poslanik. snijegom. Zatim su me uzeli, rasporili moj stomak i izvadili (Buhari) mi srce. Potom su mi i srce rasporili i iz njega izvadili komadić crne usirene krvi, a zatim ga ispirali tim snijegom Moj primjer i primjer ostalih poslanika prije mene je sličan dok ga nisu u potpunosti očistili. Tada reče jedan od njih primjeru čovjeka koji je sagradio kuću i koju je dotjerao i ovom drugom. »Izmjeri ga sa desetoricom od njegova uljepšao, samo na jedan ugao nije stavio jednu ciglu, pa su umeta«, pa me je izmjerio pa sam pretego na vagi. Potom ljudi počeli da obilaze oko kuće i dive joj se, govoreći: »Da mu je onaj naredio da me izvaga sa hiljadom mojih je samo stavljena i ova cigla?« Eto, ja sam ta cigla, ja sam sljedbenika, pa sam i njih pretegao na vagi. Zatim mu je posljednji vjerovjesnik. rekao: »Dosta je, ostavi ga, kada bi ga stavio na jedan tas (Buhari, Muslim, Tirmizi) 66

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah nekom čovjeku koji je u njegovu prisustvu držao Poslije mene nema Objave niti drugog Božijeg poslanika. govor u kojem je između ostalog rekao: (Buhari, Muslim) - »Onaj koji se pokorava Bogu i Njegovu poslaniku, taj ide pravim putem, a onaj koji im se ne pokorava, taj Sa mnom su završeni poslanici. ide putem zabluda«. Božiji poslanik zamjerio je govorniku (Buhari, Muslim) što je u govoru upotrijebio zamjenicu u dvojini kad je rekao: »A onaj koji im se ne pokorava«, čime je stavio u isti Neki ashabi su kazali: red Boga i Božijeg poslanika. - Poslaniče, pa ti stalno postiš! On im je odgovorio: (Muslim) - Ja nisam poput vas, ja bivam nahranjen i napojen od Allaha (dž.š.) Ja sam zaista čovjek. Što vam naredim iz područja vjere to (Buhari, Muslim) primite, a što vam naredim od sebe znajte da sam čovjek. (Muslim) Allah me poslao kao muallima (učitelja). (Ibn Madže) Ibrahim je Allahov prijatelj, a ja sam Allahov miljenik. (Tirmizi) Svrha mog poziva nije moje lično bogaćenje, niti dobijanje časti ni vlasti. Mene je Allah (dž.š.) uputio vama za Ja nisam poslan da rastvaram srca ljudska. Poslanika i objavio mi Knjigu. Naredio mi da budem (Ibn Hazm »El-Fisal...«) donosilac radosne vijesti i da opominjem. Radi toga vam prenosim nauk Božiji i upućujem vas. Zato, ako primite Najbolji od vas je onaj koji je najbolji svojoj porodici. Ja moj savjet, bićete sigurno sretni i spašeni na dunjaluku i na sam od vas najbolji svojoj porodici. Ahiretu, a ako ga ne prihvatite, to na mene neće uticati, a (Bejheki) Allahovo je da odlučuje između mene i vas. (Ibn Hišam, »Sira«) Kada se Mauz ibn Džebel vratio iz Jemena predložio je Muhammedu (a. s.) da prihvati pozdrav ljudi u vidu sedžde, Uzvišeni Allah me je u Kur'anu nazvao sa sedam imena: jer je tamo vidio kako ljudi na taj način iskazuju poštovanje Muhammed, Ahmed, Taha, Jasin, Muzzemmil, Muddessir i prema svojim velikanima. Muhammed (a.s.) je to Abdullah. kategorički odbio rekavši: (Nesefi) - Ne smijete me obožavati kao što kršćani obožavaju sina Merjemina. Enes ibn Malik prenosi: »Došla trojica (ashaba) jednoj od (Ahmed) supruga Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, raspitujući se o njegovom ibadetu. Pošto su o tome bili Dato mi je da izaberem između šefa'ata ili da pola mog obaviješteni, učinilo im se da je to malo ibadeta, pa su to ummeta uđe u Džennet. Izabrao sam šefa'at, jer je opštiji i popratili riječima: potpuniji. Mislite li da je on samo za bogobojazne? Ne, - A gdje smo mi u odnosu na Vjerovjesnika, a njemu nego i za mnogobrojne uprljane grješnike! je Allah oprostio sve grijehe. (Bejheki) Tada jedan od njih reče: - Ja stalno noću klanjam! Ja sam prvi koji će tražiti šefa'at i ja sam prvi kome će se Drugi reče: dati šefa'at. Onda je spomenuo svoga strica Ebu Taliba, - Ja stalno postim i nikada ne mrsim. rekavši: Treći dodade: - Možda će mu koristiti moj šefa'at, pa će biti u plićaku od - Ja izbjegavam žene i neću se nikada oženiti. vatre. Sve je to saznao Allahov Poslanik, i zahvalivši Allahu, (Buhari) nastavio: - Šta misle ljudi koji kažu to i to. Jer ja, Allaha mi, Gospodar mi je predložio da učini dolinu Mekke zlatnom. najviše se od svih vas bojim Allaha i najpredaniji sam Rekao sam: «Nije potrebno, Gospodaru. Ja jedan dan Mu, ali ja i postim i mrsim (jedem), i klanjam i spavam jedem, a jedan dan gladujem. Pa kada gladujem, ponizan i ženim se. Ovo je moj sunnet, a ko izbjegava moj sunnet, sam ti i sjećam Te se, a kada jedem slavim Te i zahvaljujem nije moj. Ti.« (Buhari) (Tirmizi) Ja sam najsličniji Isau, neka je mir nad njim, i na ovom i na budućem svijetu. Poslanici su braća i svi potiču od jednog oca. Majke su im različite a vjera im je jedna. Među nama nije bilo poslanika. (Buhari, Muslim) Ja sam poslanik rata (kad zatreba) isto kao što sam i poslanik milosrđa. (Ibn Tejmije, »Sijasa Šer'ija«) - Ti si loš govornik. Reci: »A onaj koji se ne pokorava Bogu i Njegovu poslaniku.« Ovo je rekao Božiji poslanik 67 Poslat sam sa pravom, istinskom i tolerantnom vjerom. (Ahmed) Moju opskrbu Allah je dao u mom radu. (Ahmed)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Abdullah ibn Amr veli: »Neko mi je saopćio da je Muhammed (a.s.) rekao: Posebne odlike Muhammeda, - Čovjek za namaz koji klanja sjedeći ima polovinu alejhisselam nagrade od namaza koji klanja stojeći! Jednom prilikom sam ušao kod Poslanika, a on klanja sjedeći, stavio Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i sam mu ruku na čelo. Pošto je završio, rekao mi je: da opominješ, ali većina ljudi ne zna. - Šta ti je, Abdullahu ibn Amru. (Sebe', 28) Odgovorio sam: - Čuo sam da si ti rekao da čovjek koji klanja sjedeći Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si ima pola nagrade onoga koji klanja stojeći. Vidim te da osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. klanjaš sjedeći. (Ali 'Imran, 159) Na to će Poslanik: - Ja nisam kao vi«. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. (Muslim) (El-Enbija', 107) Hazreti Aiša prenosi: »Rekla sam Allahovom Poslaniku: Svaki poslanik je poslan samo u svoj narod, a ja sam poslan - Poslaniče, ti spavaš prije vitara, a potom ih klanjaš i svakom bijelcu i svakom crncu. i ne uzimaš abdest? On joj odgovori: (Sejjid Sabik, »Fkhus-sunne«) - Aiša, moje oči spavaju, ali srce ne spava.« (Buhari. Muslim) Niko od vas neće biti savršenije vjere od mene. (Ibn Hazm, »El-Fisal...«) Džabir ibn Abdullah prenosi: »Allahovu Poslaniku je donesena posuda u kojoj je bila hrana od povrća. Pošto je Meni će prvom biti otvorena džennetska vrata. osjetio miris (luka) rekao je prisutnim: (Ibn Nedžar) - Jedite. Kad je primijetio da se prisutni ustručavaju da jedu ono što Poslanik neće, on je rekao: Abdullah ibn Mesud prenosi: »Allahov Poslanik se jednom - Jedite, jer vi ne razgovarate sa Onim s kim ja prilikom, razbolio, pa sam ga posjetio. Vidjevši ga, rekao razgovaram. sam mu: (Buhari, Muslim) - Allahov Poslaniče, ti imaš teške bolove? - Da, odgovorio je. Allah mi daje bolove možda kao Ebu Ejjub el-Ensari je pripremio jelo Poslaniku u kome je što su bolovi dvojice ljudi među vama. bilo crvenog luka, pa ga je Poslanik odbio i nije htio jesti. - A da li imaš i duplu nagradu? - pitao sam. Vidjevši to, Ebu Ejjub ga upita je li haram? - Imam, odgovorio je Allahov Poslanik.. - Ne, nego ga ne volim - odgovori Poslanik. Na to (Buhari. Muslim) će Ebu Ejub: - Od sada i ja ne volim ono što ti ne voliš. Ebu Zerr el-Gafari veli da je Muhammed (a.s.) jednom (Muslim) prilikom, učeći Kur'an, proučio prvi ajet sure »Ed-Dehr«: »Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena Hazreti Aiša pripovijeda: »Jedanput sam upitala Božijeg vrijedan«, a potom rekao: poslanika da li je ikada došao u teže stanje i mučniju - Ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne situaciju od one u kojoj se je nalazio u bici na Uhudu (kada čujete. Nebesa su zakukala zbog tereta koji nose. Na su muslimani bili poraženi i kad je sam Muhammed, a.s., njima nema ni koliko se prst može staviti praznog prostora bio ranjen u lice). Božji poslanik reče. na kome nije melek na sedždi Allahu. Tako mi Allaha, da vi - Mnogo sam pretrpio i podnio od tvoga naroda, ali znate ono što ja znam, malo biste se smijali, najteže što sam ikad pretrpio to je ono što mi se dogodilo na a više biste plakali i ne biste imali vremena da se dan Akabe. Ja sam se tada predstavio Ibni Abdi naslađujete sa svojim suprugama, nego biste se kretali Jalejlu (u Taifu) i pozvao ih u islam, ali su me odbili i tragajući za poslovima za koje ćete biti nagrađeni. nije mi se niko odazvao. Vratio sam se zabrinut, ožalošćen i (Ibn Madže. Bejheki) oborene glave, pa, došavši sebi, malo sam se pribrao tek kad sam stigao do Karnisaleba. Tu sam digao Nije bilo vjerovjesnika a da mu nije dato neko čudo, ni glavu i vidio sam da me je zasjenio jedan oblak. Pogledao jednom od njih nije dato čudo slično meni, a da su u to sam u oblak i u njemu sam opazio Džebraila. On povjerovali ljudi. To što mi je dato je ono što mi je me je zovnuo i rekao mi: »Bog je čuo što ti je rekao tvoj objavljeno Vahjom i ja želim da na Sudnjem danu bude narod i kako su te odbili. Poslao ti je Meleka gora.« najviše onih ljudi koji su slijedili Kur'an. Ovaj melek nazvao mi je selam, a zatim mi je rekao: (Buhari Muslim) »Muhamede, Svevišnji je čuo riječi tvoga naroda izgovorene tebi, ja sam Melek gora, poslao me je tebi Sidk (Iskrenost) i poštenje Mog roba ogleda se u svemu Gospodar da ti budem na usluzi. Zapovijedaj šta želiš! Ako onome što prenosi od Mene, i u onome u čemu širi vijesti o hoćeš, ja ću da sklopim Ahšebejn (dva suprotna brda) Meni. nad njima. Božiji poslanik je odgovorio: »Moja je želja (Adem Abdullah el-Eluri) da oni izrode potomke koji će obožavati samo jednog jedinoga Boga, ne pridružujući Mu nikakva druga Što se mene tiče, ja ne jedem naslonjen. božanstva«. (Buhari) (Buhari, Muslim) 68

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Hazreti Aiša veli: »Jednom prilikom sam bila s Poslanikom, Vladavina halifa će trajati trideset godina. pa mi on reče: - Aiša, Džibril ti naziva selam. (Ebu Davud, Tirmizi) - Neka je i na njega spas, - odgovorila sam, a potom mu rekla. Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: - Poslaniče, uistinu, ti vidiš ono što mi ne vidimo.« »Učinio sam te prvim vjerovjesnikom u stvaranju, a (Buhari) posljednjim u slanju«. (El Bezzar, Sujuti) Enes ibn Malik veli: »Jednoga dana smo (htjeli da klanjamo), pošto je proučen ikamet, Muhammed (a.s.) se okrenuo prema nama i rekao: - Izravnajte safove, uistinu, vidim vas iza leđa.«. (Buhari) Ashabi su pitali: - Allahov Poslaniče, ti upotrebljavaš riječi koje mi ne razumijemo iako smo rođeni Arapi? - Mene je moj Gospodar učio pa sam naučio - od govorio im je Allahov Poslanik. (ibn Kutejbe) Muaz ibn Džebel prenosi da je Poslanik rekao onima koji su pošli s njim na Tebuk: - Sutra ćete, ako Bog da, stići na vrelo Tebuk, ne prije no dođe podne. Ko od vas stigne do njega, neka ne dohvaća nimalo vode, dok ja ne dođem. Mi smo došli do vrela, ali su prije došla dva čovjeka. Iz vrela je pomalo curila voda. Allahov Poslanik ih upita: - Da li ste zahvatili imalo vode? - Da - odgovoriše. Na to ih je Vjerovjesnik naružio i svašta rekao. Potom su oni - kaže Muaz - rukama po malo zakopavali, dok se nije u nešto nakupilo. U tome je Allahov Poslanik oprao svoje ruke i lice, a potom povratio u vrelo i ono je teklo obilnom vodom, dok se ljudi nisu napojili. Zatim reče: - Ubrzo ćeš, Muaze, ako budeš duže živio, vidjeti toliko vode da će ovdje napuniti bašče. (Muslim) Došao mi je Džibril i rekao mi: »Muhammede! Da živiš koliko god želiš na kraju ćeš ipak umrijeti. Voli koga god hoćeš, ipak ćeš od njega biti rastavljen. Radi šta god hoćeš, po tom će ti biti nagrada odmjerena. Znaj, čast vjernikova je u noćnom namazu, a veličina u neovisnosti od ljudi (Bejheki) Ibn Mensur prenosi: »Bili smo kod Abdullaha ibn Amra: upitali smo ga. Koji će od ta dva grada biti osvojen, Carigrad ili Rim? Izvukao je jedan stari sanduk, odakle je izvadio neku knjigu, koju je pregledavao, a zatim nam je pročitao, Bili smo kod Poslanika i upravo smo pisali ono što je govorio; neko ga je upitao koji će grad biti prvi zauzet, Carigrad ili Rim, a Poslanik je od govorio: - Grad Heraklijeva sina«. (Darimi) Tako mi Onoga u čijoj je moći Muhammedova duša, bogatstva persijskog i rimskog carstva biće utrošena na putu Uzvišenog Allaha. (Buhari) Vladavina mojih nasljednika iza mene će trajati trideset godina, a onda će nastupiti kraljevstvo. (Ahmed, Ibn Haldun) 69

Ljubav

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah puno posta, niti puno sadake i milostinje, ali volim Allaha i Njegova Poslanika. Na to mu Poslanik reče: prema Muhammedu (a. s.), - Ti si s onim koga voliš. salavat (Buhari) Allah uvodi čovjeka u Džennet sa Sunnetom kojeg se pridržavao. (Ahmed) Abdullah ibn Seleme priča: »Čim je Allahov Poslanik stigao (iz Mekke u Medinu), svijet je pohrlio prema njemu. Tu sam i ja bio. Zagledao sam mu se u lice da bih se i sam uvjerio da li je taj čovjek od istine. Konačno, došao sam do uvjerenja da njegovo lice nije ono koje laže. Prve riječi koje sam čuo iz njegova razgovora, bile su: - Narode! Što više jedni drugima nazivajte selam, što više dijelite hranu, pazite i obilazite rodbinu, klanjajte noću dok drugi svijet spava, pa ćete ući u Džennet«. (Tirmizi) Poslanik je kaznio pijanicu, propisanom kaznom, pa jedan od prisutnih poče proklinjati toga čovjeka, a Poslanik reče: - Nemojte ga proklinjati jer, Allaha mi, koliko ja znam, on voli Allaha i Njegova Poslanika. (Buhari) Prilikom svakog selama koji mi bude upućen, Allah mi povrati dušu, kako bih mogao uzvratiti pozdrav. (Ebu Davud) Mes'ud el-Ensari priča: »Sjedili smo u društvu Sa'da ibn 'Ubade kada nam je Poslanik prišao. Bešir ibn Sa'd je rekao: - Allah (dž.š.) nam je naredio da donosimo salavat na tebe? On (prenosilac) je rekao: »Muhammed (a.s.) je šutio da smo bili poželjeli da ga uopće nismo pitali. Allahov Poslanik je rekao: - Reci: »Allahu, blagoslovi Muhammeda, i njegovu porodicu, kao što si blagoslovio Ibrahima, i njegovu porodicu. Obaspi milošću Muhammeda, i njegovu porodicu, kao što si obasuo milošću Ibrahima, i članove njegova doma u svijetu. Ti si odista dostojan hvale i slave; a pozdravljajte i onako kako umijete.« (Muslim) Nikada se ne okupe ljudi na jednom mjestu a da ne zasluže grijeh ako tom prilikom zanemare sjećanje na Allaha i salavat na Njegova Poslanika, i Allah, ako hoće, može da ih kazni, a, ako hoće, može da im oprosti. (Tirmizi) U čijem prisustvu se spomene moje ime, neka donese na mene salavat. Jer, ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega deset. (Tirmizi) Donosite na mene salavat, jer vaš salavat dopire do mene pa ma gdje vi bili. (Ahmed) U čijem prisustvu se spomene moje ime, a taj ne izgovori salavat, on je skrenuo s puta koji vodi u džennet. (Malik »Muveta«) Donosite na mene salavat, on vas čisti (od grijeha) (Ahmed) 70

Zaista Allah i Njegovi meleki donose salavat na Vjerovjesnika! O vjernici, donosite i vi salavat (na njega) i šaljite mu selam! (El-Ahzab, 56) Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje. (El-Ahzab, 21) Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi... (El-Ahzab, 6) U kojoj mjeri ti je uzor Allahov Poslanik, utoliko si vjernik. (Buhari, Muslim) Ko slijedi mene, taj slijedi i Allaha, a ko ne slijedi mene, taj ne slijedi ni Allaha. (Buhari, Muslim) Ko je pokoran Poslaniku, taj je spašen! (Muslim, Ebu Davud, Nesai) Primjer odnosa između mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru na koju se zalijeću leptiri i skakavci. On ih tjera od vatre, a oni uskaču u nju. Isto je tako i sa mnom. Ja vas štitim od vatre, a vi mi izmičete iz ruku. (Muslim) Ni jedan od vas neće biti pravi vjernik sve dok mu njegova želja ne bude slijedila ono što sam ja donio. (El - Makdisi u djelu »El - Hudždže«) Hazreti Omer je rekao Allahovom Poslaniku: - O Allahov Poslaniče, ti si mi, Allaha mi, draži od svega drugoga osim od mene samoga. - Na to mu Allahov Poslanik reče: - Ne tako, Omere, dok ti ne budem bio draži i od tebe samoga. - Nakon izvjesnog vremena Omer ponovo reče: - O Allahov Poslaniče, Allaha mi, ti si mi draži od svega pa i od mene samoga. Tada mu Allahov Poslanik odgovori riječima: - Sada, Omere! (Buhari) Abdullah ibn Mesud prenosi: »Došao neki čovjek Poslaniku i rekao: - Allahov Poslaniče, šta kažeš za jednog čovjeka koji voli nekoga, a nije stigao do njega. Na to mu Resulullah reče: - Svako će biti s onim koga je volio. (Buhari) Enes ibn Malik prenosi da je neki čovjek upitao Poslanika, kada će biti Sudnji dan? Poslanik ga upita staje za Sudnji dan pripremio, a on odgovori: - Nisam za Sudnji dan pripremio puno namaza, niti

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Donosite na mene salavat, Bog vas blagoslovio. (»Fejdul Kadir, šerh Džamiu - s -Sagir«) Donosite na mene salavat, a i na ostale poslanike, jer je i njih Allah poslao kao i mene. (»Fejdul - Kadir, šerh Džami-s-Sagir«) Tako mi Onog u čijoj je ruci moj život, neće biti pravi vjernik od vas onaj kome ja ne budem bio draži od njegovog imetka, djece, svih ljudi pa i od samoga njega. (Buhari) Bojati se je za onoga koji, naslonjen na svome ležaju, kada mu se čitaju moji hadisi, kaže: »Ostavi to! Daj nam Kur'an, ono što nam se Kur'anom zabranjuje i jeste zabranjeno, a što se njime dozvoljava i jeste dozvoljeno«. Pa, nije li Poslanikova zabrana isto što i zabrana Allaha Uzvišenog?! (Tirmizi, ibn Madže, Ahmed) Priča Abdullah b. Mugafel da je neki čovjek rekao Vjerovjesniku a. s: - Poslaniče, tako mi Allaha, ja te volim. - Pazi šta govoriš, reče mu Poslanik. A pošto ovaj tri puta ponovi: »Tako mi Allaha, ja te volim;« - Allahov Poslanik mu reče: - Ako me uistinu voliš, onda budi spreman na siromaštvo; siromaštvo brže stiže do onoga ko me voli nego što bujica stiže do svog ušća. (Tirmizi)

Poslanikova porodica
Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti. (El-Ahzab, 33) O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! (El-Ahzab, 32) I opominji rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede! (Eš-Šu'ara', 214-215) Narode, ja sam samo čovjek; uskoro će možda da me posjeti izaslanik moga Allaha i da se odazovem. Ja među vama ostavljam dvije važne stvari: prva je Božija knjiga (Kur'an), u njoj je svjetlo i spasonosna uputa; prionite uz nju i čvrsto se je pridržavajte. Drugo što vam ostavljam jesu članovi moga doma. Skrećem vam pažnju na članove moga doma (ovo je ponovio tri puta). (Muslim) Huzejfe prenosi da je Muhamed (a.s.) rekao: - Ovo je jedan od meleka koji je tražio dozvolu od Gospodara da me pozdravi i obavijesti kako su Hasan i Husejn odabranici mladića džennetskih stanovnika, a njihova majka odabranica žena stanovnica džennetskih. (Nesai) Odgojite svoju djecu u znaku ova tri svojstva: da vole Allahova Poslanika, da vole njegovu porodicu (Ehlu-l-Bejt) i da vole učiti Kur'an. (Dejlemi) Hazreti Alija prenosi: »Resulullah me pozvao sebi i reče: - Zaista je primjer tebe kao primjer Isaa, zamrzili su ga Židovi, pa su mu oklevetali majku, a zavoljeli su ga kršćani toliko da su ga digli na stupanj koji mu ne pripada. A što se mene tiče, propašće dvije osobe: ona koja mi bude pripisivala što mi ne pristaje voleći me, i ona koja me mrzi i čija mržnja će učiniti da me okleveće«. (El Bezzar, Ebu Ja'la, Hakim) Poslanik je rekao hazreti Aliji: - Ti si prema meni na stupnju Haruna prema Musau, s tom razlikom što poslije mene nema nebijja. (Buhari, Muslim, Ahmed, Taberani) Alija je od mene i ja sam od Alije. (Tirmizi, Nesai, Ibn Madže) Muhammed (a. s.) je pozvao Aliju, Fatimu, Hasana i Husejina i rekao: - Moj Allahu, ovo je moj Ehl! (Buhari, Muslim) Hazreti Aiša prenosi da joj je Resulullah rekao: - O Fatima, zar te ne čini zadovoljnom to što si najbolja među ženama vjernika ili najodabranija žena ovoga ummeta. (Buhari, Muslim) Fatima je dio mene, pa ko nju mrzi taj mrzi i mene. (Buhari, Muslim, Tirmizi) 71

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Najbolje žene su Merjema kćerka Imranova i Hadidža kćerka Huvejlidova. U Sahihu stoji: I Fatima, odabranica žena ovog ummeta. (Buhari, Muslim) Hasan i Husejn su prvaci medu džennetskim mladićima. (Tirmizi. Hakim) Merjema je najbolja žena i Fatima je najbolja žena. (Tirmizi) Kad dođe Dan kijameta reći će se: O sabranici, zažmirite i pognite glave svoje dok prođe Fatima kćerka Muhammedova. (El-Taberi) Poslanik je upitao kćer Fatimu: - Šta je najbolje za žene? - Da ih ne vidi ni jedan (tuđ) muškarac, - odgovori ona. To se dopade Poslaniku, zagrli kćer i reče: - Ne pada iver daleko od klade! (Gazali, »Alkemija sreće«) Kome bude podareno ovih pet blagodati, nema opravdanja za neizvršavanje onosvjetskih djela: dobra i poštena žena, dobra i poslušna djeca, lijepo ophođenje sa svijetom, življenje i sticanje nafake u svome mjestu i ljubav prema porodici Allahova Poslanika. (Zejd ibn Erkam)

Hidžra
Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. A Allah mnogo prašta i milostiv je. (En-Nisa', 100) Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovu putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. A Allah prašta i samilostan je. (El-Bekare, 218) Svi su poslovi prema namjerama. Svakom čovjeku pripada samo ono što namjerava. Pa ko se preseli iz jednog mjesta u drugo radi Allaha i Njegova Poslanika, to je pravi muhadžir, a ko se preseli radi ovosvjetske koristi ili da se oženi nekom ženom, taj neće dobiti drugo nego što je namjeravao. (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže) Ibn Šimase prenosi: »Posjetio sam Amra ibn Asa dok je ležao na samrtničkoj postelji. Tom prilikom je dugo plakao, a zatim rekao: 'Kada mi je Svevišnji Allah otvorio srce prema islamu, otišao sam kod Allahova Poslanika i rekao mu: - Allahov Poslaniče, pruži mi svoju desnicu da ti se zakunem. Pošto je pružio ruku, stisnuo sam je svojom desnicom. Allahov Poslanik me tada upita: - Amre, šta hoćeš? - Hoću da mi uvjetuješ. - Šta ću to uvjetovati? - Ono čime će mi biti oprošteni grijesi koje sam prije islama počinio. Allahov Poslanik mi tada reče: - Amre, zar ti ne znaš da islam briše sve grijehe koje je čovjek počinio prije nego što ga je primio, da hidžra briše sve grijehe koji su počinjeni prije nje i da hadž briše sve grijehe koje je čovjek počinio prije nego što je hadž obavio! (Muslim, Ibn Huzejme) Kada su pripadnici plemena Benu Selim, nastanjeni u predgrađu Medine, odlučili da se presele bliže Poslanikovoj džamiji, Poslanik je, kad je ovo čuo, rekao: - Zašto se selite? Vaši tragovi biće zapisani. (Tirmizi) Najdraži Allahu je čovjek-stranac u tuđoj zemlji koji se sklonio u cilju zaštite svoje vjere. Takve ljude će Allah na Sudnjem danu proživjeti sa Isaom, sinom Merjeminim. (Ebu Ne'im)

72

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah između onoga što je na Zemlji i onoga što je kod Njega; i sluga je više volio ono što je kod Allaha. Ashabi, Poslanikovi drugovi Ebu Bekr ga odmah razumješe, poče plakati i reče: - Mi bismo, radije, da se mi i naši rođaci žrtvujemo Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i umjesto tebe. ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela Muhammed (a.s.) odgovori: čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On - Šuti, Ebu Bekre! - Pa nastavi: pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i - Gledajte sve ove kuće čija se vrata otvaraju na dvorište oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki džamije. Sve ih zatvorite osim vrata Ebu Bekra, jer uspjeh. ne poznajem nikog ko bi bio korisniji od njega za moju (Et-Tevba, 100) stvar; i doista, kad bih mogao povesti jednog prijatelja među ljudima, bio bi to Ebu Bekr. On je moj drug i brat Najbolji moj ummet su drugovi mog vremena! u vjeri dok nas Allah ne sjedini kod Sebe. (Buhari, Muslim) (Ibn Hišam) Ne napadajte moje drugove! Allaha mi, kad bi neko od vas potrošio brdo zlata kolika je planina Uhud, ne bi postigao njihovo mjesto ni njihov položaj. (Muslim, Buhari, Ibn Madže) Zaklinjem vas Allahom u pogledu mojih ashaba! Nemojte se, poslije mene, okomiti na njih. Ko ih zavoli, zavolio ih je iz ljubavi prema meni, a ko ih mrzi, zamrzio ih je iz mržnje prema meni. Ko njih uznemiri, uznemirio je i mene, a ko mene uznemiri, taj je uznemirio i Allaha, a ko Allaha uznemiri, On će ga uskoro uzeti. (Tirmizi) Desetorica su u Džennetu: Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Zubejr, Talha, Abdurrahman, ibn Avf Ebu Ubejde, Sa'ad ibn Ebi Vekas i Se'id ibn Zejd. (Tirmizi i autori Sunena) Da sam mogao nekoga imenovati glavarom, a da ne pitam muslimane za savjet, izabrao bih Ibn Umm Abda (Abdullah ibn Mesu'ud). (Ibn Sa'd) Kada je objavljeno: »I da pouku od zaborava sačuva uho koje pamti«, - Poslanik je rekao: - Molio sam Allaha da to bude uho Ali ibn Ebi Taliba! (Taberi) Svaki nebijj je imao »havarijju« (saradnika), a moj havarijja je Zubejr. (Buhari. Muslim) Amr ibn As prenosi: »Poslanik me je odredio za vojskovođu i prije polaska u borbu došao sam kod njega i postavio mu sljedeće pitanje. - O Allahov Poslaniče! Koga najviše voliš od ljudi? On mi je rekao: - Od svih (žena) najviše volim Aišu, a od ljudi njenog oca (Ebu Bekra). (Buhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Hibban) Ashabi su se pitali koji je od njih najdraži Poslaniku, pa kad je Poslanik čuo za ovo, rekao je: - Slijedite poslije mene ovu dvojicu mojih drugova, Ebu Bekra i Omera. Idite putem Ammara i poslušajte savjet ibn Mesuda. (Ahmed, Tirmizi, Ibn Madže) Poslanik izađe iz kuće s povezom oko glave i dođe sjesti na minber u džamiji, pa započne sa sjećanjem na mučenike bitke kod Uhuda; to je dugo potrajalo. Zatim reče: - Bio je jedan Allahov sluga; Allah mu je dao izabrati 73 Kad bih uzimao nekog za prijatelja sebi uzeo bih Ebu Bekra. Ali, Allah (dž.š.) uzeo je vašeg druga za prijatelja Svoga. Nema Božijeg poslanika poslije mene. (Ahmed) Od Ibn Enesa se prenosi da je Muhammed (a.s.) za Ebu Bekra i Omera rekao: - Ova dvojica su predvodnici staraca stanovnika Dženneta, prvih i posljednjih, osim Allahovih poslanika i izabranika. (Tirmizi) Blago onome ko je mene vidio i vjerovao u ono što sam donio, a blago onome ko vidi i one koji su mene vidjeli. (Ahmed) Ne znam koliko ću ostati među vama. Poslije mene slijedite ove - a zatim je pokazao svojom rukom na Ebu Bekra i Omera. (Ibn Madže) Enes prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku i pitao ga kada će biti Sudnji dan? Poslanik ga upita šta je za taj dan pripremio? On mu odgovori: - Ništa, ali volim Allaha i Njegova Poslanika! - Ti ćeš sa onim koga voliš - obradova ga Poslanik. Enes je rekao da ih nije ništa toliko obradovalo kao riječi Allahova Poslanika: »Ti ćeš sa onim koga voliš!« - a zatim doda: - Ja volim Vjerovjesnika, Ebu Bekra i Omera i nadam se da ću biti s njima, iako moja djela nisu na visini njihovih. (Buhari) Prije vas bilo je pronicljivih i dosjetljivih ljudi, a ako ima u mome narodu takvih, onda je to Omer. (Buhari) Znak imana i ispravnog vjerovanja je voljeti ensarije, a znak nifaka i tajnog bezvjerstva je mrziti ensarije. (Buhari) Pošto je zamolio milost Allahovu za mučenike Uhuda, Poslanik je rekao: - O muhadžiri, preporučujem vam dobar postupak prema ensarijama, jer ljudi će se množiti, ali ensarije će ostati u istom stanju. Oni su doista bili nosioci moga povjerenja, i kod njih sam našao sklonište. Činite, dakle, dobra svima od njih koji čine dobra, a praštajte onima koji čine zlo. (Ibn Hišam)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Resulullah je, pri kraju života, na minberu rekao: dana čuo sam da se u Meki pojavio neki čovjek, koji priča - Allah je prokleo one koji su grobove svojih poslanika koješta. Otišao sam u Meku da vidim tog čovjeka. To je bio pretvorili u mjesta klanjanja. Poslije moje smrti ne Muhammed (a.s.). Do toga časa bijahu primili islam samo pretvarajte moj mezar u idol kome se klanja. Zapovijedam Ebu Bekir, Bilal i nekoliko drugih koji bijahu izloženi vam da dobro postupate s ensarijama; oni su mi bili kao velikoj patnji i stradanju. Kad sam stupio pred Muhameda odjeća na tijelu i nosioci mog povjerenja; volite ih, a (a.s.), zapitao sam ga: opraštajte onima od njih koji čine zlo. - Ko si ti? (Buhari, Muslim, Malik) On mi je odgovorio: - Poslanik! Ebu Seid el-Hudri je rekao: »Došlo je do nesporazuma - A šta je to poslanik - zapitah ga ja. između Halida ibn Velida i Abdur-Rahmana ibn Avfa, pa - Poslao me je Bog - reče on. ga je Halid uvrijedio, te je Allahov poslanik rekao: - Sa čime te je poslao? - nastavih ja. - Ne vrijeđajte nikog od mojih ashaba! Kada bi neko od vas - Poslao me je da propovijedam ljubav i pažnju prema podijelio zlata koliko je brdo Uhud ne bi postigao ono što bi bližnjem, da razbijam kipove i da propovijedam neko od njih postigao (kada bi udijelio) pregršt ili pola obožavanje jednog jedinoga Boga bez ikakve primjese pregršti (zlata). višeboštva. (Muslim) - E, ja onda pristajem uz tebe - završih ja. Božiji poslanik na to reče: Koji vas vjernik najviše oduševljava? - upitao je - To ti ne možeš da učiniš danas. Zar ne vidiš u kakvim se Vjerovjesnik ashabe. teškim prilikama nalazim ja i moje pristalice? - Meleki - odgovorili su. Vrati se svojoj kući i kad čuješ da sam pobijedio, onda - Oni svakako vjeruju, pošto već bivaju kod svoga mi dođi.« Gospodara! Pripovjedač nastavlja: »Kad sam čuo da je Božiji poslanik - Onda, vjerovjesnici - dodadoše ashabi. stigao u Medinu, posjetio sam ga i zapitao; - Poznaješ li - Pa kako da i oni ne vjeruju, a objave im dolaze? me? - a on mi odgovori: - Onda mi - odgovoriše ashabi. - Pa ti si onaj što si mi dolazio u Meku.« - Kako da i vi ne vjerujete, a ja među vama? (Muslim) - Pa onda ko, Allahov Poslaniče? - Narod koji će doći poslije vas, koji će nalaziti pisana Neka mi niko od mojih ashaba ne dostavlja ništa loše o djela i vjerovati u njih - odgovori Vjerovjesnik. nekome, jer ja želim da pred vas izađem čista srca i čiste (Ibn Kesir) namjere. (Ebu Davud) Kada su muslimanski borci stigli na Bedr, Allahov Poslanik je odabrao mjesto gdje će se utaboriti. Habab ibn Munzir ga Odličnici među vama iz vremena džahilijjeta biće je upitao: odličnici i u islamu ako prodube poznavanje i obrede - Allahov Poslaniče, jesi li to mjesto odabrao po Allahovoj islama. odredbi, ili ti držiš da je tu najbolje? Ako je po (Buhari, Muslim) Allahovoj odredbi, mi se pokoravamo, ako je to po tvom nahođenju, ja imam bolji prijedlog. - Muhammed Na Dan oživljenja muslimana vodiče se računa o vrlinama i (a.s.) mu tada reče: dobrim djelima iz doba džahilijjeta. - Nije to po Allahovoj odredbi, nego je to moje uvjerenje, (Buhari) zato iznesi svoj prijedlog. - Habab ibn Munzir tada predloži da se utabore pored vode, da sve ostale bunareve zatrpaju, Ibn Abbas prenosi da su Kurejšije, jednom prilikom, rekli tako da će mušrike žeđ prisiliti na povlačenje. Pošto ga je Allahovom Poslaniku: saslušao, Muhammed (a.s.) reče: - Moli Allaha da nam Safu, brežuljak u Mekki, pretvori u - U pravu je Habab ibn Munzir, premjestite se pored zlato, kako bismo ojačali protiv naših neprijatelja. Allah je vode. obećao Poslaniku da će im to učiniti, ali, ako i poslije toga (Ebu Hasan En-Nedevi u djelu »Essiretun - nebevijje«) ne budu vjerovali, onda će ih kazniti kaznom kojom nikoga nije kaznio na oba svijeta. Tada je Poslanik zamolio: Hazreti Aiša prenosi da je Allahov Poslanik jednog dana - Allahu, ostavi mene i moj narod, a ja ću ih stalno čuo nekakve glasove i upitao je: pozivati u pravu vjeru. - Kakvi su ono glasovi? - Ona mu je odgovorila da (Ibn Ebi Hatem, Ibn Merdevejh) su to glasovi ljudi koji oprašuju plodove, a Muhammed (a.s.) joj reče: - Bolje bi bilo da ih ne oprašuju dok Zahvatiće i moje sljedbenike ono što je zadesilo Izraelićane. plod ne sazrije. Razišli su se Izraelićani na sedamdeset i dvije grupe, a moji Pošto su saznali za mišljenje Allahova Poslanika, ljudi su sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri, za jednu grupu prestali sa oprašivanjem i rod je bio veoma slab. Kasnije su više. Svi će u Džehennem osim jedne. Rekoše prisutni: o tome upoznali Poslanika, a on im je rekao: - Allahov Poslaniče, koja je to grupa koja će prednjačiti ? - Ako vam nešto kažem u stvarima koje se tiču ovosvjetskih On odgovori: - Ona u kojoj sam ja i moji drugovi. poslova vi se držite svoje prakse i iskustva, a (Ebu Mensur el-Bagdadi) ako vam nešto kažem iz oblasti vjere, vi to prihvatite. (Ahmed) Muhammed (a.s.) je naredio nekim ashabima: - Napišite mi statistiku pripadnika islama! Amr ibni As prenosi: »Još prije objave islama ja sam Pa kada su je napisali, ispostavilo se da ih je preko 1.500. smatrao, da obožavanje idola nema nikakva smisla. Jednog (Buhari) 74

Ostali Božiji

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah njihova vjera je istovjetna; a između mene i Isaa nema poslanika. poslanici (Muslim) Ne znam o Zulkarnejnu da li je bio vjerovjesnik ili kralj. (Ibn Asakir) Najbolji crnci su Lukman, Bilal i Nedžaši. (Ibn Asakir) Zaista Davud (a.s.) nije jeo osim ono što je svojom rukom zaradio. (Buhari) Nikada niko neće jesti bolju hranu od one što je zaradio svojom rukom. Allahov poslanik Davud (a.s.) jeo je samo ono što je zaradio svojim rukama. (Buhari) Isa (a.s.) je prošao, jednom, pored krave koja se teško telila i ona mu tada progovori: »O ti, koji si Božija Riječ! Zamoli Boga neka me spasi. Tada Isa (a.s.) zamoli: »O Tvorce duše iz duše, i Ti koji izvodiš dušu iz duše, spasi je«. Potom se krava oteli. Ummi Habiba i Ummi Selema su pričale da su u Abesiniji vidjele jednu crkvu u kojoj su bile postavljene slike Božijeg poslanika. Muhammed (a.s.) je, tom prilikom rekao: - Ti bi ljudi, kada bi neko bolji između njih umro, na njihovim grobovima podizali bogomolje i tamo postavljali slike. Oni će pred Allahom na Sudnjem danu biti najgori. (Buhari. Muslim) Neka Allah uništi one Jevreje što su grobove svojih poslanika pretvorili u bogomolje. (Buhari, Muslim) Kada je Allahov poslanik sa svojom ženom Hatidžom došao Vereki i rekao mu da mu se javio Džibril sa Objavom, Vereka mu je rekao: - Ovo je veliki pouzdanik koji je dolazio Musau. Kamo sreće da budem živ kada te tvoj narod bude progonio«. Allahov Poslanik se začudi: - Progonio! Vereka reče: - Da, nikada nije došao ni jedan čovjek sa nečim sličnim kao što si ti došao, a da nije bio zlostavljan, a ako doživim taj dan, pružiću ti veliku pomoć. (Ibn Hišam) Hazreti Fatima je, nakon smrti Allahova Poslanika, došla da traži nasljedstvo u imovini njenog oca. Ebu Bekr joj je tada spomenuo da je Poslanik, jednom prilikom, rekao: - Mi poslanici svoju imovinu ne ostavljamo nasljednicima. Što iza nas ostane, to je sadaka. (Buhari, Muslim) Mnogi su prije vas pretvarali grobove Božijih poslanika i drugih ljudi u bogomolje. Ne pretvarajte grobove u džamije. Ja vam to zabranjujem! (Muslim) Poslanik je neposredno prije smrti rekao: - Znajte da su najlošiji oni ljudi koji grobove Allahovih poslanika uzimaju za bogomolje. (Ahmed. Ebu Ja'la) 75

I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laž utjerali, a druge ubili. (El-Bekare, 87) O kako su ljudi jadni! Ni jedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali. (Jasin, 30)

Upitan je Vjerovjesnik o broju poslanika, pa je odgovorio: »Sto dvadeset i četiri hiljade« (Taftazani) Ebu Zerr prenosi: »Rekao sam: - Allahov Poslaniče, koliko je bilo vjerovjesnika? Odgovorio je: - Sto dvadeset i četiri hiljade. - Koliko je od toga broja bilo resula? - Tri stotine i trinaest. (Taberani) Ja sam izabranik Ademovog roda. (Es-Sujuti) Ne uzdižite me nad Musaom. Ni jednom čovjeku nije dozvoljeno da kaže: »Ja sam bolji od Junusa ibn Mette». (Buhari. Muslim) Ne govorite: »Ovaj vjerovjesnik Božiji je bolji od onoga«. (Buhari) Aiša prenosi: »Allahov Poslanik (a.s.) uobičajio je da govori dok je bio zdrav: - Svakom se Allahovom poslaniku, prije njegove smrti, pokaže njegovo mjesto u džennetu Zatim mu se stavi u izbor, da odabere: ili da umre ili će da još živi. (Buhari) Alija prenosi da je »Bismilla« bila prvo objavljena Ademu, koji je rekao: »Moje potomstvo biće zaštićeno od mučenja sve dok bude ustrajavalo učiti Bismillu«. Ona je potom bila objavljena Ibrahimu, koji ju je proučio kada je bio bačen u vatru, ali je Allah učinio vatru hladnom i spasom (mirom) za njega. Bismila je zatim bila povučena natrag sve dok nije bila objavljena Sulejmanu; meleki koji su poslani Sulejmanu, rekli su mu: »Sada, tako nam Allaha, tvoja vlast će biti potpuna«. »Bismila je opet povučena natrag sve dok Allah nije poslao mene (Muhammeda). Moja zajednica će doći na Dan proživljenja, ponavljajući: »U ime Allaha, Svemilostivog, Samilosnog!«. Kada njihova djela budu vagana, njihovi dobri postupci će prevagnuti njihove zle postupke. (Nisaburi) Među svim ljudima ovoga i budućeg svijeta ja sam najbliži Isau (a.s.), sinu Merjeminu. Oni su kazali: - Allahov Poslaniče, kako to? - Na to je Poslanik odgovorio: - Poslanici su braća po vjeri, majke su im različite, a

Dužnosti roditelja

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Čovjeku je dosta grijeha ako uskrati izdržavanje onima koje je dužan izdržavati. prema djeci (Ebu Davud. Hakim. Ahmed) Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen način i da ga oženi, odnosno, ako je kćerka, uda kada dođe vrijeme za to. (Hakim) Za dinar koji na Allahovom putu daš siromahu, za oslobođenje roba imaš nagradu kod Allaha, ali je veća nagrada za onaj dinar koji potrošiš na vlastitu porodicu. (Ibn Kutejbe) Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgajajte! (Ibn Madže) Ko odgoji dvije kćerke do njihove punoljetnosti (i udaje), ja i on ćemo na Sudnjem danu biti ovako (i Poslanik je ispružio svoja dva prsta). (Tirmizi) Ko hrani tri kćeri i ima tri sestre, ili dvije kćeri ili dvije sestre, pa ih lijepo odgoji i dobro im učini i uda ih, ući će u džennet. (Ebu Davud. Tirmizi) Ko ima jednu kćer zabrinut je. Težak je to teret onome ko ima dvije. Ako ima tri kćeri, o pravovjerni, pomozite mu, jer on će sa mnom u džennetu biti kao ova dva prsta. (Gazali. »Ihja«) Ko vjenča kćerku protiv njene volje taj brak nije valjan. (Buhari) Ko svoju kćerku uda za nemoralna grješnika, prekinuo je njezine rodbinske veze. (Imam Ša'bi) Onome ko svoju kćer da nevjerniku, s njom je presjekao sve veze i bacio ju je u vatru. (Gazali) Sinove svoje ženite, a kćeri udajte. Kćerkama nakite u zlatu i srebru dajte, lijepo ih obucite i lijepe im darove odredite, kako bi bile što više voljene. (Hakim) Brak je jedna vrsta ropstva. Treba gledati na to kome će se predati kćer. (Gazali) Naređujte svojoj djeci da klanjaju kada budu imali sedam godina, a kada budu imali deset godina pa ne budu klanjali, kaznite ih. I, mušku od ženske djece razdvojite u postelji. (Taberani) U džennetu postoji kuća zvana »Kuća radosti« u koju će ući samo oni koji su znali na koji način će djecu obradovati. (Ibn Adijj) Uzvišeni Allah ne voli da činite razliku među svojom djecom, čak i kad ih ljubite. (Ebu Nedžar) 76

Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti - svaki čovjek je odgovoran za ono što sam učini. (Et-Tur, 21) O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni. (El-Munafikun, 9) Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Narodne starješine i poglavari su pastiri, pa će i oni biti odgovorni za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i biće odgovoran za svoje stado. Žena je pastir u kući svoga muža, pa će i ona biti odgovorna za svoje stado. Sluga je pastir u imetku svoga gospodara pa će i on biti odgovoran za svoje stado. Ukratko, svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. (Buhari. Muslim) Neće niko doći pred Allaha s većim grijehom od onih koji zapuste odgoj i obrazovanje svoje čeljadi. (Hafiz Iraki) Ne može otac ostaviti, niti pokloniti svome djetetu ništa bolje od lijepa odgoja. (Tirmizi) Vi ćete na Sudnjem danu biti prozvani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadijevajte lijepa imena. (Ebu Davud) Kome se rodi dijete, pa mu prouči ezan na desno, a ikamet na lijevo uho, ono mu neće oboljeti od padavice. (Ebu Ja'la) Ako svome djetetu date ime Muhammed, poštujte ga i dajte mu lijepo mjesto u društvu gdje se nalazite, i nemojte ga grditi. (Hatib el-Bagdadi) Oplemenite vašu djecu i uljepšajte njihov odgoj. (Ibn Madže) Zaista je pravo djeteta da ga njegov roditelj poduči Kur'anu, da mu nadjene lijepo ime i oženi ga, odnosno uda, kad postane punoljetno. (Ibn Nedžar) Pomozite svojoj djeci da vam čine dobro, jer ko hoće može svoje dijete učiniti nepokornim. (Taberani) Rad čovjeka koji je izašao iz kuće, žureći da zaradi i nahrani svoju malu djecu, jeste u ime Allaha, džellešanuhu, a i on sam je na Allahovom putu. Ako je krenuo da radi, kako bi nahranio i izdržavao svoje ostarjele i iznemogle roditelje, i tada je na Allahovom putu... (Taberani)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ne pravite razliku kada svojoj djeci nešto darivate, ta i vi volite da sva djeca budu podjednako dobra prema vama, čineći vam dobro i iskazujući vam ljubaznost. (Taberani) Svako ko se rodi, rodi se kakvim ga je Allah stvorio, a roditelji načine od njega Jevreja ili hrišćanina ili mazdejca. (Gazali: »Munkiz«) Nije ti neprijatelj čovjek koga u borbi ubiješ i stekneš slavu, ili on tebe ubije pa, kao šehid, uđeš u džennet. Pravi ti je neprijatelj tvoje dijete koje je iz tvoje kičme poteklo (ako ga ne odgojiš)... (el-Ešari) Kome muslimanu - vjerniku umre troje maloljetne djece, ona će ga zasigurno dočekati na jednim od osmoro džennetskih vrata, i ući će u džennet na ona vrata na koja on htjedne. (Ahmed, Ibn Madže) Kada čovjeku umre dijete, Uzvišeni Allah se obrati melekima ovako: »Uzeste li dušu djetetu Moga roba?« »Da, odgovore oni. »Uzeste li plod srca njegova?« - pita Allah »Da«, odgovaraju, opet, meleki. »A šta na to kaže Moj rob?« Zahvaljuje riječima: "Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo'. Tada Allah, džellešanuhu, kaže melekima: »Načinite za Moga roba kuću u džennetu i dajte joj ime: 'Kuća zahvalnosti'«. (Tirmizi) Dijete je plod srca i jedan od mirisnih džennetskih cvjetova. (Tirmizi) Vaša djeca su džennetske ptičice, pa kada neko od te djece sretne svoga roditelja, uzeće ga za odjeću i neće ga pustiti sve dok ga Allah, zajedno s njim, ne uvede u džennet. (Muslim) Na Sudnjem danu za pojedinim čovjekom ići će dobra djela kao brda. Čovjek će zapitati: »Šta je ovo?« Tada će mu se reći: Ovo su sevabi od dova tvoga djeteta kojom je molio da ti oprosti grijehe« (Taberani) Žena koja pomogne porodilji da svoje dijete umori (ili živo zakopa u zemlju), kao i majka djeteta (porodilja), obje će u džehennem. (Hakim)

Dužnosti djece prema roditeljima
Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: »uh!« - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: »Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!« (El-Isra', 23-24) Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. (Lukman, 14) Neki čovjek je upitao Poslanika o dužnosti prema roditeljima pa je Poslanik odgovorio: - Oni su ti i Džennet i Džehennem! (Ibn Madže) Od svih djela najbolja su: klanjanje namaza u pravo vrijeme i poštovanje roditelja. (Muslim) Ko zadovolji roditelje zadovoljio je Allaha, a ko otkaže poslušnost roditeljima, taj je otkazao poslušnost i Allahu. (Taberani, Ibn Habban, Hakim, Tirmizi) Na Sudnjem danu trojicu ljudi Allah neće ni pogledati: onog koji je bio neposlušan roditeljima, alkoholičara i čovjeka koji pogovara učinjeno dobro, (Nesai, Bezzar) Tri osobe neće ući u Džennet: čovjek koji je bio neposlušan svojim roditeljima, čovjek koji je znao za nemoral svoje žene, ali je preko toga šutke prelazio i žena koja u nošnji oponaša muškarca. (Nesai, Bezzar) Na pitanje šta su to teški grijesi, Muhammed (a.s.) je odgovorio: - Allahu sudionika pripisati, ne izvršavati dužnosti prema roditeljima, ubistva i lažno svjedočenje. (Buhari) U velike grijehe spada: Zanijekati Allaha ili vjerovati u višeboštvo; ubiti čovjeka; svjesno i lažno se zaklinjati, a u namjeri da bi nekog obmanuo i prikratio u njegovim moralnim ili materijalnim pravima; te biti neposlušan svojim roditeljima. (Buhari) Poslanik je rekao: - Neka ga je sram, neka ga je sram i opet neka ga je sram! - Koga, Allahov Poslaniče - zapitaše začuđeno ashabi, a Resulullah reče: - Onoga kod koga roditelji dožive starost, jedno ili oboje, a on ne uđe u Džennet! (Muslim, Ahmed) Kazne za sva grješna djela mogu da, po Allahovoj volji, budu odgođene do Sudnjega dana, izuzev kazni za 77

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah nepoštivanje roditelja. Ove kazne Allah izvršava u životu, njegovi roditelji budu sa njim zadovoljni, osvanuo je, prije smrti, nad njihovim počiniteljima. odnosno omrknuo je, a dvoja džennetska vrata su pred njim (Hakim) širom otvorena; a ko bude imao samo jednog roditelja, onda samo jedna vrata. A ko, pak, osvane, odnosno omrkne a Ako se čine sljedeća tri grijeha nema koristi od bilo kojeg njegovi roditelji budu na njega ljuti, osvanuo je, odnosno drugog djela: širk prema Allahu džellešanuhu; neposlušnost omrknuo je, a dvoja džehennemska vrata su pred njim i nepokornost roditeljima i bježanje sa bojnog polja. širom otvorena; ako bude imao samo jednog roditelja, onda (Taberani) samo jedna vrata. - A šta ako mu oni budu činili nepravdu? - upita neko od Dijete se ne može odužiti svojim roditeljima, osim u slučaju prisutnih. ako bi bio zarobljen, pa ga on otkupio i oslobodio iz - Ako mu i nepravdu budu činili - odgovori Poslanik i ropstva. ponovi ovo tri puta. (Buhari) (Bejheki) Muaz ibn Džebel kaže: »Preporučio mi je Allahov Poslanik deset stvari, rekavši mi: - Nemoj zanijekati Allaha, ili ga vjerovati kako Njegovu veličanstvu ne dolikuje, pa makar te ubili ili spalili. Ne otkazuj poslušnost roditeljima, pa makar te isključili iz imetka, koji bi trebalo pripasti tebi. Ne propuštaj farznamaz, jer ko namjerno propusti farz-namaz nije više pod Allahovom zaštitom. Ne pij alkoholna pića, jer su ona izvor svakom zlu i nemoralu. Čuvaj se grijeha, jer čovjek, radeći djela koja su vjerom zabranjena, navlači na sebe Allahovu mržnju. Pazi da ne napustiš bojne redove onih koji se bore u ime Allaha za očuvanje dina; a ko bi slučajno svi borci na tome putu izginuli, ti ostani čvrst. Iz onoga što ti je Allah podario pristojno podmiruj potrebe svoje porodice. Nikad ne zaboravi potrebu valjanog odgoja svoje djece, pa ako je potrebno i kazni ih za neposlušnost. (Ahmed, Taberani) Džabir ibn Semure priča: »Allahov Poslanik se ispeo na minber i tom prilikom tri puta glasno rekao Amin, pa kada je upitan zašto je to učinio, odgovorio im je: - Došao mi je Džibril-Emin pa mi je rekao: Muhammede! Ko nadživi jednog ili oba roditelja pa umre i ode u Džehennem, Allah ga udaljio od Svoje milosti! Muhammede i ti reci Amin!« Eto zašto sam rekao Amin! Džibril ponovo reče: Ko doživi mjesec ramazan pa umre, a ne uspije da mu budu oprošteni grijesi - Allah ga udaljio od Svoje milosti! Muhammede, reci Amin!« I ja sam rekao Amin! Zatim mi Džibril reče: »U čijoj se prisutnosti spomene tvoje ime, a on ne prouči salavat, Allah ga udaljio od Svoje milosti! Reci Amin!« I ja sam rekao Amin!« (Taberani) Allahovom Poslaniku je iz Jemena u Medinu došao neki čovjek u namjeri da se prijavi za jedan od njegovih pohoda. Imaš li roditelje u Jemenu? upita ga Allahov Poslanik. - Imam - odgovori čovjek. - Jesu li oni saglasni sa - tvojom namjerom? - upita Poslanik. - Nisu - odgovori čovjek. - Vrati se svojim roditeljima, pazi ih i dobro im čini. To ti je bolje od džihada sa Allahovim Poslanikom. (Ahmed, Ibn Madže, Nesai, Hakim) Čuvaj i održavaj prijateljstvo svoga oca i nemoj ga prekidati, jer ako to učiniš, Allah će ugasiti tvoje svjetlo. O muhadžiri i ensarije, ko svoju ženu stavi ispred svoje majke, na njega je prokletstvo, Allah neće primiti ni jedno njegovo dobro djelo. Ko osvane, odnosno omrkne, a 78 Došao neki čovjek Allahovom Poslaniku i zapitao ga: - Ko je od ljudi najzaslužniji da mu poklonim svoju pažnju i svoje prijateljstvo? - Majka - reče mu Allahov Poslanik. - A ko je onda na redu? - zapita čovjek. - Majka - odgovori mu Muhammed (a.s.). - A ko je onda? - ponovo će čovjek. - Majka, pa otac, - odgovori mu Allahov Poslanik. (Buhari, Muslim) Džennet je gdje gaze noge vaših majki. (Nesai, Sujuti) Uzvišeni Allah vam preporučuje da svojim majkama činite trostruko, a svojim očevima dvostruko dobro, i da budete pažljivi prema ostaloj rodbini, prema bliskosti. (Buhari) Uzvišeni Allah vam naročito zabranjuje da prema majkama budete neposlušni, da žensku djecu ubijate (ili živu u grob zakopavate). (Buhari, Muslim) Kada čovjek prestane upućivati dovu Allahu za roditelje, biće mu uskraćena opskrba. (Dejlemi) Prenosi se da je Hanzala preživljavao teške muke kada je bio na samrti, pa su o tome obavijestili Allahova Poslanika. - Je li još živa njegova majka? - upitao je Poslanik. Kada mu je odgovoreno da je Hanzalova majka još živa, zatražio je da je dovedu. - Tako mi Onoga u čijoj vlasti je moj život, Hanzali neće ništa koristiti ni namaz, ni zekat, ni post sve dok si ti na njega ljuta - reče joj Poslanik. Majka je pohvalila Hanzalu, da on i klanja i daje zekat, a onda je dodala: - Ali, ja sam ljuta na njega, jer je svoju ženu stavio ispred mene. Na kraju, Allahov Poslanik zamoli i majka halali svome sinu. Čim je to učinila, Hanzala ispusti svoju dušu i preseli na Ahiret. - Ko bude dobro činio svojim roditeljima i pokoran im bio, blago njemu! Allah će mu život produžiti. (Buhari) Psovanje i proklinjanje svojih roditelja spada u velike grijehe. - Allahov Poslaniče! Pa zar ima neko ko psuje i proklinje svoje roditelje? Zapitaše prisutni ashabi, a on im reče: - Ima, ako neko drugome opsuje roditelje ili mu ih

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah proklinje, a ovaj mu to uzvrati, na taj način čovjek psuje i proklinje svoje roditelje. Vasijjet, (Taberani) Došao neki čovjek Allahovom Poslaniku pa ga zapitao: - Allahov Poslaniče! Ja sam stavio svoju majku za vrat pa sam je nosio više od dvije milje i to po tako usijanom pijesku da bi se komad mesa na njemu ispekao. Da li sam time iskazao dužnu zahvalnost prema svojoj majci? - Možda je time iskazana najobičnija pažnja - odgovori mu Muhammed (a.s.). (Taberani) Onoga, koji obavi hadž za svoje roditelje ili oduži njihove dugove, Allah će oživjeti na Sudnjem danu medu dobrim i odabranim ljudima. (Darekutni) Došao neki čovjek kod Allahova Poslanika pa mu reče: - Allahov Poslaniče, moja je majka umrla, a ostala je dužna mjesec posta. Hoću li napostiti za nju? - Allahov Poslanik mu reče: - Da je tvoja majka ostala nekome nešto dužna da li bi taj dug za nju vratio? - Da - reče čovjek. A Allahov Poslanik će na to: - Allahov dug je najpreče vratiti! (Muslim) Neki čovjek iz plemena Benu Seleme upitao je Muhammeda (a.s.): - Allahov Poslaniče! Da li sam dužan činiti neko dobro svojim roditeljima i poslije njihove smrti. - Jesi - reče mu Allahov Poslanik: - Moliti Allaha da ih obaspe Svojim blagodatima i da im primi njihova dobra djela, moliti Ga da im oprosti grijehe, izvršiti njihove oporuke koje su učinili za života, iskazivati ljubav i činiti dobro rodbini s kojom su i roditelji održavali veze te, paziti prijatelje svojih roditelja. (Ebu Davud, ibn Madže, Ibn Hibban) Ashab Ebu Burde priča: »Došao sam u Medinu. Odmah me je posjetio Abdullah ibn Omer i rekao mi: - Znaš li zbog čega sam ti došao u posjetu? - Ne znam, - rekoh mu, a on mi reče: - Čuo sam kada je Allahov Poslanik rekao: »Ko želi da zijaret učini svoga oca u mezaru, neka posjeti očeve prijatelje«. - Između moga oca Omera i tvoga oca postojalo je veliko prijateljstvo i ljubav, pa sam zbog toga došao da te posjetim«. (Ibn Habban) Ashab Sa'd je došao kod Poslanika i upitao ga: - Allahov Poslaniče! Majka mi je umrla, a nije mi naredila niti oporučila. Da li bi joj koristilo ako bih podijelio sadaku ili nešto uvakufio u njeno ime? - Koristilo bi joj. Ako ništa drugo iskopaj bunar. (Taberani)

oporuka, nasljeđivanje

Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allaha boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima. Onaj ko je izmijeni, a zna kako glasi - pa grijeh za to pada na one koji je mijenjaju; - a Allah, zaista, sve čuje i zna. (El-Bekare, 180-181) Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji ostavljaju iza sebe žene - treba da im oporukom unaprijed za godinu dana odrede izdržavanje i da se one ne udaljuju iz kuće. (El-Bekare, 240) Ko uskrati nasljedstvo nasljedniku Allah će njemu uskratiti nasljedstvo (pravo) na Džennet. (Ibn Madže) Ko bude umro sa oporukom, umro je na pravom, sunnetskom putu, umro je kao bogobojažljiv i sa šehadetom, umro je sa Allahovim oprostom. (Ibn Madže) Nasljednik nema dijela u oporuci. (Ahmed, Ebu Davud) Ko umre, a bude imao napisanu vasijjetnamu, može biti siguran: da će se poslije njegove smrti podmiriti njegove obaveze prema drugim ljudima, da je izvršio jedan sunnet, da je stavio do znanja nasljednicima prema kome ima kakve materijalne obaveze, a isto tako, ako i on ima kakvih potraživanja, da je umro a da su mu oprošteni grijesi. (Ibn Madže) Musliman ne bi smio prenoćiti ni dvije (tri) noći, a da nema napisanu oporuku (vasijjet). Ashab Abdullah ibn Omer je rekao, nakon ovoga: - Nije prošla ni jedna noć od kako sam čuo Allahova Poslanika da je rekao gornje riječi o oporuci, a da oporuku nisam odmah napisao. (Buhari, Muslim) Poslanik je bio pozvan da bude svjedokom jednoj diobi imetka, gdje je otac želio pokloniti jednom sinu dio svoga imetka. Poslanik ga je upitao da li ima još djece, pa kada je ovaj potvrdno odgovorio, Muhammed (a.s.) je rekao: - Ja ne mogu biti svjedok u ovoj prilici. (Muslim, Nevevi) Jedan ashab je želio pokloniti svoju ušteđevinu jednom svome sinu. Otišao je Poslaniku da se posavjetuje i kada mu je saopćio razlog svoga dolaska, Poslanik gaje upitao: - A da li imaš još djece? Kada je ovaj rekao da ima, Muhammed (a.s.) mu je rekao: - Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. (Buhari, Muslim) Enes ibn Malik priča: »Bili smo kod Allahova Poslanika kad se pomoli jedan čovjek i reče: - Allahov Poslaniče! Umrije onaj čovjek! - Je li onaj što je maločas bio s nama? - zapita Muhammed 79

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah (a.s.). - Jest - rekoše ashabi. On reče: Brak - Subhanallah! Uze ga smrt iznenada kad joj se nije ni nadao i kad je nije želio. Uskraćen je od nagrade i sevaba I oni koji govore: »Gospodaru naš, podari nam u onaj ko ne bude imao vasijjetnamu. ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na (Ibn Madže) nas ugledaju«! - Ima li neko među vama kome je draži imetak njegova nasljednika, nego njegov vlastiti imetak? - Ne, Božiji poslaniče! Svi mi volimo svoj imetak nego imetak naših nasljednika. - Onda znajte da je vaše samo ono što za života podijelite, a vašeg nasljednika je sve ono što ostaje iza vas. (Buhari) Došao je neki čovjek Muhammedu (a.s.) i upitao ga: - Umro mi je otac, i ostavio dobar imetak, ali nije ništa oporučio. Mogu li u ime njega nešto podijeliti? - Možeš i treba - odgovorio je Muhamed (a.s.). (Muslim, Ahmed) Neka žena je došla Muhammedu (a.s ) i saopćila mu da joj je majka bila naumila obaviti hadž, ali je umrla prije nego je izvršila ovu namjeru. - Mogu li za nju obavit hadž? - upitala je Allahova Poslanika. - Svakako da možeš - odgovorio je Muhammed (a.s.), dodajući: Da je tvoja majka ostavila kakvih drugih dugova ljudima, da li bi ti takve dugove vratila? A Allahovi dugovi su još preči. (Buhari) Mi, Allahovi poslanici, ne ostavljamo imovinu nasljednicima. Ono što iza nas ostane je sadaka koju treba koristiti u opće svrhe. (Fethul bari) Ubica ne učestvuje u nasljedstvu. (Tirmizi) (El-Furkan, 74) S njima lijepo živite! Ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. (En-Nisa', 19) Udavajte neudate i ženite neoženjene... (En-Nur, 32) Brak je dio mog sunneta; svako ko se udalji od našeg pravca udaljava se od nas. (Ibn Madže) Sklapajte brakove i rađajte djecu; ja ću se ponositi vašim brojem naspram drugih zajednica. (Bejheki) Nemam potrebe za ženama. (Buhari, Darimi) O, mladi čovječe, oni među vama koji mogu uzdržavati suprugu treba da se ožene, zato sprečavajte oči od gledanja na svjetlucavo zlo i čuvajte se nemorala. (Muslim) Ko bude od vas u mogućnosti da nađe odgovarajuću osobu za brak, neka se oženi. To će mu sačuvati oči od harama i zaštititi će ga od bluda. A ko nije u mogućnosti, neka posti, jer će ga post sačuvati od grijeha. (Buhari) Ako vam dođe onaj ko vam odgovara po izgledu i vladanju, sa željom da se oženi od vas, oženite ga. Ako to ne budete činili, dolaziće do smutnje na Zemlji i poroka širokih razmjera. (Ibn Kutejbe, Tirmizi) Tražite nafaku stupanjem u brak. (Dejlemi) Ko bude imao uslove za ženidbu pa se i pored toga ne oženi, taj nije moj sljedbenik. (Taberani) Prenosi se od Akkafa ibn Veda'a el-Halalija da mu je Poslanik (a.s.) rekao: - Imaš li ženu, Akkafe? - Ne! - odgovorio mu je. Poslanik mu reče: - Ti si onda prijatelj šejtana. Ako si hrišćanski kaluđer, pridruži im se, a ako si s nama, naš sunnet je ženidba. (Ibn Kutejbe) Ženite se, jer vam žene doista donose blagoslov u kuće. (Bezzar) 80

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ne uzimajte žene zbog njihove ljepote, jer ih ljepota može Kada je Akil ibn Ebi Talib sklopio brak s jednom ženom iz upropastiti; ne uzimajte ih zbog njihova imetka, jer ih Benu Džušema, prisutni su mu čestitali riječima: »Neka imetak može učiniti obijesnim; uzimajte ih zbog njihove bude sa slogom, sa ljubavlju i sa sinovima!«, na što je on pobožnosti, jer ćete imati dobro odgojene, solidne i vrijedne rekao: supruge. - Čestitajte kao što je imao običaj čestitati Allahov (Ibn Madže) Poslanik, riječima: - Neka Allah blagoslovi vas i vaš brak! Žena se uzima zbog četiri stvari: zbog imovine, radi dobrog (Nesai) roda, zbog ljepote, zbog pobožnosti. Drži se ove pobožne! (Bunari, Muslim) Jedan ashab je tajno obavio vjenčanje svoje kćerke tako što se dogovorio sa mladoženjom da njegova kćer ostane u Ko se oženi ženom zbog njezina bogatstva, Allah će mu roditeljskoj kući. Kada je Poslanik za ovo saznao, rekao je: time samo povećati siromaštvo. Ko se oženi ženom zbog - Objelodanite sklapanje braka i učinite ga javnim. njezina porijekla, Allah će mu uvećati poniženje. A ko se, (Taberani) pak, oženi da bi sačuvao svoj pogled i spolni život od grijeha i da bi obilazio svoju rodbinu, Allah će mu Allahov Poslanik nije dozvolio Aliji (r.a.) da uđe Fatimi, blagosloviti tu ženu, a i njoj će blagosloviti njega. dok joj ne da vjenčani dar. Kada je nazreti Alija rekao (Ibn Hibban) Poslaniku da nema ništa što bi joj mogao dati na ime toga, on je upitao: Kome Allah (džellešanuhu) podari dobru i čestitu suprugu, - A gdje ti je hutamijski pancir? zaista mu je pomogao da sačuva pola svoje vjere, pa neka I Alija je dao svoj oklop Fatimi, kao vjenčani dar. se on sam pobrine, moleći Allaha, za drugu polovinu. (Ebu Davud. Nesai. Hakim) (Taberani. Hakim) Jedna se žena od Benu Fezare vjenčala uz vjenčani dar koji Allah najviše prezire, iako je to samo po sebi dozvoljeno iznosi dvije sandale. Poslanik je upitao: djelo, razvrgnuće braka. - Jesi li zadovoljna sa vjenčanim darom koji iznosi (Ebu Davud. Hakim. Ibn Kutejbe) samo dvije sandale? - Zadovoljna sam - odgovorila je ona. I on je to Tri izjave imaju se smatrati zbiljom bez obzira da li su odobrio. potekle u zbilji ili šali: vjenčavanje, puštanje žene (razvod) (Ahmed. Ibn Madže. Tirmizi) i vraćanje njezino nakon puštanja. (Ahmed, Ebu Davud. Ibn Madže. Tirmizi) Jedanput je jedna žena došla Allahovom Poslaniku i rekla: - Allahov Poslaniče, ja sebe poklanjam tebi. - Poslanik je Kada neko od vas hoće da zaprosi neku ženu, ako može da šutio, a ona je još dugo stajala. Tada ustade jedan kod nje vidi ono što ga privlači da se njome oženi, neka od prisutnih i reče: vidi. - Allahov Poslaniče, vjenčaj je za mene? ( Hakim, Ebu Davud) - Imaš li nešto da joj daš kao vjenčani dar? - upita Poslanik. Poslanik je običavao poslati neku od žena da se upozna s - Imam ogrtač - reče čovjek. eventualnim mahanama i nedostacima žene koja se udaje, i - Ako njoj daš ogrtač, kako ćeš ti bez ogrtača? - upita govorio je: Poslanik, i dodade: - Idi i pogledaj, jer bolje je da među vama traju ljubav i - Razmisli o nečemu drugom. zajednički život. - Nemam ništa drugo - ponovo će ovaj. (Nesai, Tirmizi) - Imaš li makar prsten od gvožđa? - priupita Poslanik. - Nemam ni to - odgovori on. El-Mugire je rekao Poslaniku daje zaprosio neku ženu. Na - A znaš li napamet nešto iz Kur'ana? - na kraju upita Poslanikovo pitanje: Poslanik. - Da li si je vidio? - ovaj odgovori: - Znam to i to poglavlje - reče čovjek. - Nisam. - Dobro, onda vas vjenčavam uz ono što ti znaš iz - Pogledaj je prije vjeridbe, opreznije je, da ne bi poslije Kur'ana - reče Poslanik i vjenča ih tako. zažalio. (Bunari, Muslim) (Ibn Madže, Tirmizi) Najblagosloveniji je onaj brak koji je najlakši opremom. Zakonom regulišite i objavite stupanje u brak? (Ibn Kutejbe) (Taberani) Neka ni jedan od vas ne zaručuje ono što je zaručio njegov Allahov Poslanik bi čestitao mladencima brak, riječima: brat, osim ako prvi prosac odustane ili mu sam dozvoli. »Neka Allah blagoslovi tebi nju i njoj tebe i poveže vas s (Buhari, Muslim) onim stoje dobro«. (A utori »Sunena«) Kada te pozovu dvojica na svoje svadbe istovremeno, odazovi se onome koji ti je bliži, jer je to pravo susjedstva, Objelodanite stupanje u brak, a vjeridbu držite u tajnosti. inače se odazovi onome koji te prvi pozove. (Dejlemi) (Ebu Davud, Ahmed)

81

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Jedan dan gozbe na svadbi je sunet (obaveza), dva dana su Ti imaš dužnosti prema Allahu, imaš dužnosti prema sebi, a dobro djelo, a tri dana su već znak hvalisanja i želje za imaš dužnosti prema porodici, pa zato ispunjavaj svoje prestižem. dužnosti prema svakome od spomenutih. (Taberani) (Buhari) Kada se ženio Poslanikov drug Abdurahman ibn Avf, Allahov Poslanik mu je rekao: - Priredi gozbu, zakolji makar ovcu! (Buhari, Muslim) Pristanak za udaju žene koja je ranije udavana je preči od pristanka njezina staratelja, a i od djevojke se traži pristanak, koji može biti iskazan i njezinom šutnjom (Autori Sunena) Sve ono što je zabranjeno po krvnom srodstvu - zabranjeno je i po mlijeku. (Muslim) Nema braka bez (privole) staratelja i dvojice pravednih svjedoka. (Imam Šafi) Sestra Ma'kila ibn Jesara se razvela od muža i, poslije izvjesnog vremena, kad je iddet (propisani priček) istekao, njen bivši muž Ebu Beddah je predložio da se ponovo vjenčaju, a ona je pristala. Njen brat Ma'kil se tome suprotstavio. Poslanik je pozvao Ma'kila i rekao mu: - Ako vjeruješ u Allaha, nemoj braniti svojoj sestri da se ponovo uda za svog bivšeg, razvedenog muža. (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi) Okanite se poroka! Ženite one koji su dostojni jedni drugih, a i sami se ženite takvim. (»Džami-s-sagir«) Vaše se stvaranje odvija u vašoj majci u obliku sperme 40 dana, zatim toliko isto kao gruda usirene krvi, zatim toliko isto kao gruda mesa (embrio), zatim se pošalje melek da u njega udahne dušu. (Buhari, Muslim) Kada je Muhammed (a.s.) upitan koji je grijeh najveći, odgovorio je: - Da Allahu pripišeš Njemu ravnog, a On te stvorio, i da ubiješ svoje dijete iz straha da s tobom ne jede. (Buhari, Muslim) Ebu Hurejre prenosi da je neki beduin iz plemena Benu Fezare došao Allahovom Poslaniku optužujući ženu koja mu je rodila crno dijete. Da bi ga urazumio, Allahov Poslanik se poslužio primjerom iz života. Upitao ga je: - Imaš li deva? - na što mu je ovaj odgovorio da ima. - Kakve su boje? - upitao ga je Vjerovjesnik. - Crvene! - odgovorio je. - A ima li među njima koja siva? - ponovo će Allahov Poslanik. - Ima - odgovori. - A odakle ti sive? - Možda su u pitanju nasljedne osobine - reče čovjek. - Zar nije moguće da budu u pitanju nasljedne osobine i kod tvog djeteta? - reče Allahov Poslanik. (Buhari, Muslim) Uzvišeni Allah će pitati svakog čuvara za ono što mu je povjereno: da li je to sačuvao ili je upropastio! Također će čovjek biti pitan kako je djelovao u svojoj porodici: je li svoju porodicu štitio i pravim je putem vodio! (Ibn Hibban) Vi imate pravo nad vašim ženama, a i vaše žene imaju pravo nad vama; vaša prava nad suprugama su: da ne dozvole da iko koga mrzite sjeda na vašu postelju, šta više da iko bez vašeg dopuštenja ulazi u kuću; a njihovo pravo nad vama je: da im dobro činite, odijevajući ih i hraneći kako najbolje možete. (Tirmizi) »Čekajte, to je Safija binti Hajjij«. Muhamed (a.s.) bio je jedan put u itikafu u džamiji, gdje su ga koji put posjećivale supruge donoseći mu hranu i druge potrebne stvari. Kad ga je jedanput posjetila njegova supruga Safija, u džamiji su se nalazila dvojica ljudi. Kad su ovi ljudi odlazili iz džamije, za njima je pošao Muhamed (a.s.) i rekao im: - Čekajte, to je bila moja supruga Safija. (Muslim)

82

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah namjeri da zavede grupu ljudi kraj kojih prođe, grješna je zbog takvog postupka, kojim može izazvati pobudu i Žene odvesti u blud, (Ahmed, Tirmizi) I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas Iskušani ste raznim otvorenim nedaćama i strpili ste se u uspostavlja ljubav i samilost, to su, zaista, pouke za tome, ali se bojim za vas od skrivenih smutnji. Među njima ljude koji razmišljaju. su najopasnije žene. Jer, kad na sebe stave nakit i obuku (Er-Rum, 21) odjeću Šama i ukrase Jemena, time zamore bogata i opterete siromaha onim što on nema. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a (Ibn Kutejbe) ženama nagrada za ono što one urade. (En-Nisa', 32) One su (žene), uistinu, druga polovica muškarcima. (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Darimi) Među stvarima vašega svijeta, najdraže su mi bile žene i mirisi: a svježina moga oka (radost moga srca) jeste u namazu. (Nesai, Ahmed, Ibn Sa'd) Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim. (Muslim) Četiri elementa dolaze u obzir i utječu na čovjeka prilikom odabiranja određene osobe za ženu: ljepota, porijeklo, bogatstvo i moralni kvalitet (vjera). A ja ti preporučujem da paziš na moralne i duševne kvalitete i da tražiš takvu ženu. (Buhari) Ljudi su stradali kad god su bili potčinjeni ženama. (Ahmed) - Čuvajte se bespotrebnog miješanja i osamljivanja sa ženama. Jedan od Ensarija upita: - Šta misliš za djevera. Naime, smije li se čovjek družiti sa ženom svoga brata (snahom)? - Djever je smrt - odgovori Božiji poslanik. (Buhari) Poslije moje smrti ljudima neće ostati veće iskušenje od onoga u koje će ga dovoditi žene. (Ibn Madže) Uzvišeni Allah je u srcima žena usadio ljubomoru, a hrabrost i odvažnost u srcima muškaraca. Međutim, žena koja bude strpljiva u podnošenju ljubomore, nadajući se da će biti za to nagrađena, imaće kod Allaha šehidsku nagradu. (Taberani) Čast i obraz boračkih žena moraju biti za neborce (one koji su ostali kod kuće) isto tako moraju biti sveti kao što su im sveta čast i obraz njihovih vlastitih majki. Svaki borac koji ostavi svoju familiju na brizi nekom drugom neborcu, pa mu ovaj učini prevaru i izdajstvo, imaće pravo da na Sudnjem danu uhvati tog neborca i da mu oduzme sve što bude htio (od njegovih dobrih djela). (Muslim) Grešno je svako oko koje gleda ono što je zabranjeno, jer time vrši čin bluda. Žena koja se namiriše i lijepo nakiti u 83 Dvije vrste ljudi biće stanovnici Džehennema i ja ih, poslije ovozemaljskog života, neću više vidjeti: silnici, u čijim su rukama bičevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet, i žene koje nose prozirnu odjeću kao da su gole, koje okreću lice od Allahovih zapovijedi i sklone su zlim djelima, a glave su im kao grbe u deva. Takve žene neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris! A miris njegov se širi na sve strane veoma daleko. (Ahmed) Allahovo prokletstvo je na žene koje oponašaju muškarce i na muškarce koji oponašaju žene. (Ahmed, Ebu Davud) Žena koja stavlja periku na glavu, obmanjuje, a svaka obmana je zabranjena. (Nesai) Ne zabranjujte sluškinjama Božijim hramove Božije. (Buhari, Muslim) Abdullah ibn Omer je jednom prilikom u društvu citirao hadis Allahova Poslanika: - Ne sprečavajte žene da noću idu u džamiju. Čuvši to jedan od njegovih sinova reče: - Tako mi Allaha, nećemo im dozvoliti da tamo prave nered! Na to ga je Abdullah žestoko udario, govoreći: - Kažem da je rekao Allahov Poslanik, a ti tako govoriš. (Buhari, Muslim) Ženi nije dozvoljeno da putuje ni koliko iznose dva dana hoda bez muža ili najbližeg rođaka (mahrema - sa kojim ne može stupiti u brak) (Buhari) Žena neće putovati osim s mahremom. (Buhari. Muslim) Ja i Isa, sin Merjemin, prvi smo među ljudima. Vjerovjesnici su sinovi žena sa visokim moralnim svojstvima. Između mene i Isaa nije bilo vjerovjesnika. (Buhari) Ja i Isa, sin Merjemin, prvi smo među ljudima na ovom i na budućem svijetu. Rekoše: Kako to, Allahov Poslaniče? Odgovori Resulullah: - Vjerovjesnici su braća, od majki sa visokim moralnim kvalitetima. Njihove majke su majke svih pravovjernih. Zajednička im je vjera jedna. Između mene i Isaa nije bilo vjerovjesnika. (Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah U posebne žene svijeta spadaju: Merjema, kći Imranova; Hatidža, kći Huvejlida; Fatima, kći Muhammeda, i Asija žena Faraonova. (Tirmizi) Potpune vrline nalazimo kod mnogih muškaraca, dok kod žena ne nalazimo osim kod Merjeme, kćeri Imranove, Asije, žene Faraonove, Hatidže, kćeri Hivejlidove i Fatime, kćeri Muhammedove. Prednost Aiše nad ostalim ženama je kao prednost jela »es-serid« nad svim ostalim jelima. (Buhari, Muslim) Žene su muškarcima sestre. (Ebu Davud, Ahmed)

Obaveze žene prema mužu
One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu, - samo, muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. - A Allah je silan i mudar. (El-Bekare, 228) A reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima... (En-Nur, 31) Ženska će osoba kod udaje gledati da se uda za pobožna, ćudoredna, ljubazna i darežljiva muža, a paziće da se ne uda za pokvarena čovjeka. Mlade djevojke ne treba udavati za stare, niti za pokvarene ljude. Treba da se udaju za svoju priliku. (Ibni Abidin) Žena koja redovito klanja pet vakata namaza, posti mjesec Ramazan, čuva svoju čast i poštenje i bude pokorna svome mužu, ući će u Džennet. (El-Bezzar) Poslije pobožnosti i bogobojaznosti muslimanu nije ništa korisnije dato kao dobra žena: kada joj muž nešto naredi, ona to izvrši; kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspoloži; ako je za neku stvar zakune, ona to izvrši; ako čuva svoje poštenje i muževu imovinu kada je on odsutan. (Ibn Madže) Da sam ikome naredio da čini sedždu drugome, naredio bih ženama da čine sedždu svojim muževima, radi prava koja im je Allah dao nad njima. (Ebu Davud, Hakim, Tirmizi) Neka žena iz plemena Has'am je došla kod Allahova Poslanika i rekla mu: - Allahov Poslaniče, objasni mi kakve su obaveze žene prema mužu. Ja sam bez muža, pa ako mognem tim obavezama udovoljiti, udaću se, inače, i dalje ću ostati da živim bez muža. Muhammed (a.s.) joj reče: - Žena je dužna na poziv muža stupiti u intimni odnos kad god on to bude tražio. Žena ne smije postiti dobrovoljni post (nafilu) bez muževog odobrenja, jer ako to uradi samo je gladovala, jer u tom slučaju post neće biti primljen kod Allaha. Dužnost joj je da ne izlazi iz kuće bez muževog znanja i odobrenja, jer ako to radi proklinjaće je nebeski meleki, meleki koji donose ljudima Allahovu milost i meleki koji su zaduženi da izvrše kaznu. (Taberani) Hazreti Aiša priča: »Pitala sam Allahova Poslanika kome žena najviše duguje svoju poslušnost, a on mi reče: - Mužu. - A kome čovjek najviše duguje? - Majci - odgovori mi Allahov Poslanik.« (Ahmed, Nesai) 84

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Allahov poslaniče, Ebu Sufjan je škrt čovjek, pa da Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s li je meni grijeh da, od onog što on ima, nahranim našu njom, ući će u Džennet. porodicu? (Tirmizi) - Nije - odgovorio je on - ali samo u granicama uobičajenoga.« Došla neka žena Muhammedu (a.s.) i rekla mu: (Buhari, Muslim) - Allahov Poslaniče! Ja sam izaslanik žena, da te nešto upitam: Allah je propisao ljudima džihad. Ako uspiju pa u ratu pobijede neprijatelja, biće nagrađeni; ako poginu, živjeće kod svoga Stvoritelja u raznovrsnom izobilju. Mi žene samo služimo svojim muževima. Hoćemo li mi imati šta od toga? Muhammed (a.s) reče: - Koju god od žena sretneš reci joj da je poslušnost mužu ravna borbi u svetome ratu, ali vas je malo koje se pokoravate. (El-Bezzar) Ženi nije dozvoljeno ni da posti (dobrovoljni post) ako joj je muž kod kuće, osim sa njegovom dozvolom. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže) Najblagoslovljenija je ona žena koju je najlakše opskrbiti. (Ahmed) Kada muž pozove suprugu iz bilo kakve svoje potrebe, neka se odazove pa makar bila potpuno zauzeta drugim poslom. (Tirmizi, Nesai) Ženu koja odbije muža kad je pozove u postelju, pa on zanoći ljut na nju, meleki će proklinjati sve dok ne svane. (Ahmed) Nije naš onaj koji odvrati ženu od njezina muža. (Ebu Davud, Nesai) Ženi koja zatraži od svoga muža razvod braka, bez opravdanog razloga, biće uskraćeni džennetski mirisi. (Ahmed, Ebu Davud) Nije dozvoljeno ženi da podijeli, bez odobrenja muža, išta od njegove imovine. (Bejheki) Kad god žena uznemiri svoga muža na ovom svijetu, njegova hurija na onom svijetu uzvikne: »Ne uznemiravaj ga, jer je on kod tebe samo privremeno, i uskoro će se nama pridružiti, a tebe ostaviti.« (Tirmizi) Ummi Habiba je upitala Allahova Poslanika: - Allahov Poslaniče, naša žena koja se uda dva puta, pa umre, kojem od njih dvojice će pripasti na drugom svijetu? - Pripast će plemenitijem po vladanju, Ummi Habibo! Ćudoređe ide sa dobrom ovog i onog svijeta. (Ibn Kutejbe) Došla je Hinda, kćerka Utbetova, i rekla: - Allahov poslaniče, na cijeloj Zemlji nije bilo čeljadi za koju bi mi bilo draže da budu poniženi od tvoje čeljadi, a danas je postalo tako da na cijeloj Zemlji nema čeljadi za koju bi mi bilo draže da budu časniji od tvoje čeljadi. (Aiša dalje) kaže: »Tako mi Onog u čijoj je ruci moj život, ona je takođe rekla: 85

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Obaveze muža prema ženi
Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti. (En-Nisa', 34) Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. (El-Bekare, 223) Najviše prava nad ženom ima njezin muž, a najviše prava nad čovjekom ima njegova majka. (Hakim) Muž je dužan prema svojoj ženi sljedeće: da je hrani kao što se i sam hrani, da je lijepo odijeva, da je ne udara, i da je ne ruži i ne napušta, osim u postelji. (Hakim) Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. (Ahmed) Najsavršenija je vjera kod onih muslimana koji su najljepše ćudi, a najbolji su među vama oni, koji su najbolji svojim ženama. (Ibn Hibban) Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne uznemirava susjeda! Oporučujem vam, da prema ženama budete pažljivi, budući da je žena stvorena od krivog rebra, čiji je vrh najiskrivljeniji; ako ga pokušaš ispravljati, slomiće ga, a ako ga, pak, ne budeš ispravljao, ostaće savijeno. (Buhari, Muslim) Bojte se Allaha u pogledu žena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. (Muslim) Za sve ono što potrošiš u namjeri da postigneš Allahovo zadovoljstvo bićeš nagrađen, pa čak i za ono što staviš u usta svojoj ženi. (Buhari, Muslim) Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi. (Ibn Asakir) Najbolji su među vama oni koji lijepo postupaju sa svojim ženama i sa kćerkama. (Ibn Hibban) Oporučujem vam lijep postupak sa svojim suprugama. (Buhari) Dokle će neki od vas da tuče vlastitu ženu, kao što tuče svoju devu, a možda će se još pri kraju dana naći s njome u intimnom zagrljaju. (Muslim) 86

Neko se Poslaniku žalio da mu je žena rasipnica. Poslanik mu reče: - Razvedi se od nje. - Ali, ja je volim! - odgovori ovaj. - U tom slučaju pokrij (njenu mahanu). (Gazali, »Ihja«) Trojica nikako neće ući u Džennet: čovjek koga žena vara, a on je ravnodušan, žena koja se oblači i ponaša kao muškarac, i notorni pijanica. (Taberani) Kad budete duže vrijeme odsutni od kuće nemojte kući dolaziti po noći. (Buhari, Muslim) Supruga Osmana ibn Maz'uma se požalila Poslaniku kada ju je suprug zanemario pa ga je Poslanik upitao: - Da li si ti napustio pouke koje si dobio od mene? - Ne - odgovorio je Osman a Allahov Poslanik nastavi: - Nije nam naređeno monaštvo. Moj običaj je da obavim namaz i radostan odem na spavanje. Ja čuvam post i neznatno jedem. Ja vjenčavam, a i razvodim onog koji zastrani sa puta na koji sam ukazao i koji ne drži ništa od mene. O Osmane! Tvoja porodica ima isključivo pravo na tebe. Tvoja porodica pripada samo tebi. (Darimi) Kada neko od vas hoće da spava sa svojom ženom neka kaže: »Moj Gospodaru, odstrani od nas šejtana i od onoga šta si nam podario«, jer ako bude suđeno da im se iz toga rodi dijete, neće mu šejtan nikada ništa moći naškoditi. (Buhari. Muslim. Tirmizi, Nesai) Imao sam namjeru zabraniti muškarcima da se približe svojim ženama dok doje; zatim sam se sjetio da ni Bizantinci ni Iranci to ne zabranjuju, budući da djeci ne škodi. Onda sam promijenio mišljenje. (Ebu Davud) Jedan čovjek je došao i rekao Allahovom Poslaniku (a.s.): - Ja se sustežem od spolnog snošaja sa svojom ženom koja je noseća. - A zašto? - priupita Poslanik. - Zato što se plašim za naše dijete - reče ovaj. - Da je to štetno, štetilo bi i djeci Perzijanaca i Rimljana primijeti Poslanik. (Muslim) Čovjek će biti nagrađen i za intimni život sa svojom ženom. Jedan od slušatelja, koga je ova riječ Allahova Poslanika ne malo iznenadila, začuđeno upita: - Zar će čovjek biti nagrađen i za to što zadovoljava svoju strast? - na što mu Allahov Poslanik odgovori: - Zar ne znaš da bi učinio haram ako bi svoju strast zadovoljavao na nedozvoljen način, zato, ako je zadovoljava na dozvoljen način, biće nagrađen. (Muslim) Kada neko od vas ima spolni odnos sa svojom suprugom, neka se ne udaljuje od nje sve dok i ona ne zadovolji svoje potrebe. (Ibn Adijj)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Kod Allaha na Sudnjem danu najgore mjesto će imati onaj čovjek koji objelodani ono što mu njegova žena povjeri pri spolnom snošaju kao i on njoj. (Muslim, Ahmed) Ashabi su razgovarali o planiranju porodice. Jedni su opravdavali postupak, pri spolnom odnosu, u kojem se sprečava spermi da dođe do maternice, ejakulacijom van ženskog spolovila. Drugi su sumnjali u to. Pitali su Poslanika a on je rekao: - Radite što želite, ali bit će onako kako Allah odredi. Od svake vode (sperme) ne nastaje dijete. (Ahmed)

Rodbina
... i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi. (En-Nisa', 1) Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima (rodbini) udjeljuje... (En-Nahl, 90) I opominji rodbinu svoju najbližu. (Eš-Šu'ara', 214) A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite. (En-Nisa', 8) U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. (Buhari, Muslim) Rodbina je dio Allahove milosti. U pogledu nje Allah (džellešanuhu) kaže: - »Ko to bude obilazio, Ja ću njega obilaziti, onome koji prekine rodbinske odnose, Ja ću uskratiti Svoju pomoć«. (Buhari) Rodbinstvo je vezano za Arš i jasno govori: - »Allahu! Iskazi Svoju pažnju i milost prema onome koji pokazuje pažnju prema meni. Uskrati svoju milost i pažnju prema onome ko je zaboravio na mene i prekinuo odnose sa mnom«. Uzvišeni Allah odgovara: - »Ja sam Rahman i Rahim. Riječ Rahim je iz korijena Moga imena. Ko bude pazio na rodbinske veze i Ja ću njega paziti, a ko prekine odnose sa rodbinom i Ja ću njemu uskratiti Svoju milost«. (El-Bezzar) Ebu Hurejre (r. a.) pripovijeda da se jedan čovjek požalio Allahovom Poslaniku (sallallahu alejhi ve selleme) riječima: - Allahov Poslaniče, ja imam bližnju rodbinu s kojom želim imati dobre odnose, ali oni to ne žele. Ja im pomažem, a oni meni pakoste: ja s njima uljudno postupam, a oni se prema meni neljubazno odnose. Na to mu Poslanik kaže: - Ako je tako kako ti tvrdiš, onda si ti njima kao bolest koja ih pritišće i steže. Ali, dokle god si ti prema njima takav, dotle će tebe Allah pomagati. (Muslim) Upitao neki čovjek Muhammeda (a. s.): - Allahov Poslaniče! Imam rodbinu koju pazim i obilazim, ali oni mene ne obilaze niti me posjećuju. Činim im dobro, a oni meni uzvraćaju zlim. Ja sam prema njima blag, a oni prema meni grubi. Na to mu Muhammed a. s. reče: - Ako je tako kao što kažeš, onda će im (na Sudnjem danu) biti kao da im u oči sipaš vreo lug. (Muslim) Uistinu obilaženje rodbine rađa ljubav u porodici, povećava imetak i produžava život. (Tirmizi) 87

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Nagrada za jedno djelo najbrže stiže za dobročinstvo i za - A zar si to uradila? - reče joj Muhammed (a. s.) iskazanu pažnju i obilazak rodbine. Zlo koje čovjeka može - Jesam. zadesiti najbrže dolazi zbog nepravde i zbog prekida Ona mu odgovori. rodbinskih odnosa. - Kamo sreće da si je poklonila svojim tetkama po materi, (Ibn Madže) imala bi višu nagradu. (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai) Ko želi da mu Allah dadne obilnu opskrbu, te dug i u blagostanju obilan život, neka pazi i obilazi svoju rodbinu. Došao neki čovjek Muhammedu (a.s.) i rekao mu: (Buhari, Muslim) - Učinio sam veliki grijeh. Ima li načina da mi bude oprošteno? Džabir ibn Abdullah priča: »Došao je, jednom, među nas - Imaš li tetku po majci? Allahov Poslanik i rekao nam: - Imam - odgovori čovjek Allahovom Poslaniku. - Muslimani! Bojte se Allaha, obilazite i pazite svoju - Pazi je i čini joj dobro, - reče mu Muhammed (a.s.) rodbinu, jer ni zašto neće čovjek biti brže nagrađen kao (Tirmizi) za pažnju i obilazak svoje rodbine; čuvajte se nepravde i nanošenja materijalnih šteta drugim ljudima, jer ni Tako mi Onoga koji me sa Istinom poslao, na Sudnjem zbog čega ne stiže brže Allahova kazna kao zbog nepravde, danu Allah neće kazniti onoga: koji je imao samilosti prema ne otkazujte poslušnost roditeljima, jer, tako mi Allaha, ni djetetu koje je ostalo bez oca pa ga je pomagao; onog koji džennetskog mirisa neće osjetiti: čovjek koji je bio je bio blage riječi i koji se čuvao da koga ne uvrijedi i koji neposlušan roditeljima, čovjek koji je prekinuo odnose s nije prkosio susjedima s bogatstvom koje mu je Allah rodbinom, stariji čovjek koji se ne prolazi bludnog života i udijelio. Moj narode! Tako mi Onog koji me s Istinom čovjek koji se oholo odnosi prema ljudima. Veličina poslao, Allah neće primiti milostinju od čovjeka koji je dao pripada samo Allahu. Laž je veliki grijeh osim u drugome imajući svoje rodbine koja je tome potrebna. Tako slučajevima kada se želi izmiriti dvije zavađene osobe. mi Allaha, takvog čovjeka Allah neće ni pogledati na (Taberani) Sudnjem danu. (Taberani) Abdullah ibn Evfa priča: »Jednom prilikom sjedili smo kod Allahova Poslanika; on reče: Hazreti Aiša kaže da je upitala Božijeg Poslanika: - Neka danas s nama ne sjedi onaj ko je u zavadi s nekim - Božiji Poslaniče, Ibn Džu'dan u predislamsko doba od svoje rodbine. Istog časa ustade jedan mladić i udalji se podržavao je rodbinske veze i nahranjivao siromahe, da li iz društva. Otišao je svojoj tetki po materi s kojom se bio će mu to koristiti? zbog nečeg zavadio. Zamolio ju je da mu oprosti, a ona je - Neće mu koristiti - odgovorio je Muhammed (a.s.) - jer njega zamolila da i on njoj oprosti i halali. Zatim se vratio u on nije nikad rekao: »Gospodaru, oprosti mi moj grijeh na društvo. Tada je Allahov Poslanik rekao: Sudnjem danu«. - Allahova milost ne pada na one ljude među kojima (Muslim) se nalazi čovjek koji je u zavadi s rodbinom ili jednim od rodbine. Koga raduje da živi u izobilju i da se dugo spominje neka (Isfihani) pomaže rodbinu. Obožavaj Allaha tako da Mu ništa ne prispodobljavaš, klanjaj, daj zekat i pomaži rodbinu. U najveće grijehe spada gaziti čast i dostojanstvo jednog (Buhari) muslimana. Ko zaboravi svoju rodbinu i prekine s njom dobre odnose, Allah mu je zabranio ulazak u Džennet. Rekao je Allah (džellešanuhu): »Ja sam vrlo milostiv. (Ahmed, El-Bezzar) Stvorio sam matericu (rahm) i od svog imena Rahman dao joj ime »rahm«. Ko bude obilazio svoju rodbinu da ih vidi, Upoznajte svoje porijeklo, time ćete učvrstiti rodbinske tražiću i Ja da se s njim vidim, a ko presiječe ljubav prema veze. Nema rodbinske bliskosti ukoliko se veze prekinu, pa rodbini (kat'i-rahm) i Ja ću presjeći Svoju ljubav prema ma o kakvoj se bliskoj rodbini radilo, niti je rodbina daleko njemu«. ako su veze bliske pa makar (po formi) bila daljina. (Ahmed, Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim) (Ebu Davud, Tajalisi. Hakim) Ko želi da što duže živi, da ima svega u izobilju, da bude Nije pravi prijatelj bližnji samo onaj koji uzvraća ljubav pošteđen nesreća, neka se pribojava Allaha i neka pazi i ljubavlju, nego onaj koji pazi na dužnosti prema bližnjima obilazi svoju rodbinu. čak i onda kada to ovi ne čine prema njemu. (Ahmed, El-Bezzar, Hakim) (Buhari) Najbolja je ona milostinja koja se da rodbini koja je na tebe ljuta i prema tebi neraspoložena. (Taberani. Ibn Huzejme. Hakim) Muhammedova (a.s.) žena Merjema oprostila je robinju, a nije za to prethodno tražila odobrenje od Allahova Poslanika. Kad je nastupio njen dan i kada je došao kod nje, ona mu reče: - Allahov Poslaniče! Znaš li da sam oslobodila svoju robinju? 88

Međusobni odnosi džema'at

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah muslimanu kakvu tegobu, Allah će njegovu olakšati tegobu na Sudnjem danu. muslimana (Buhari. Muslim. Ebu Davud. Nesai. Tirmizi) Nemojte jedan drugome zavidjeti, nemojte jedan drugoga varati; nemojte jedan drugoga mrziti, nemojte (povišenim tonom) jedan drugome leđa okretati; nemojte se jedan na drugoga u prodaji nametati i budite, o Allahovi robovi, prava braća. Musliman je brat muslimanu. Neće mu nasilje činiti, neće ga napustiti, neće mu lagati, neće ga poniziti. Pobožnost je ovdje, (u prsima - ovo je ponovio tri puta). Dosta je za jednog čovjeka zla da ponizi svoga brata muslimana. Jednog muslimana je haram drugome muslimanu sve, i njegov život, njegov imetak i njegova čast. (Muslim) Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažnija pojava. Ne dozvolite da se pred vama loše govori o odsutnim osobama. Nemojte jedni druge uhoditi. Ne natječite se u zlu. Ne zavidite jedni drugima. Nemojte se mrziti i jedni drugima nemojte leđa okretati. Budite robovi Allahovi, prava braća, kao što vam je naredio. (Muslim) Ko radi jedan posao koji doprinosi džemaatu i u tome postigne uspjeh, Allah će mu to djelo primiti, a ako pogriješi Allah će mu oprostiti. Ko, pak, radi jedan posao kojim, cilja razbijanju jedinstva zajednice i tu nakanu, privodeći kraju, ipak uradi pozitivno, Allah mu to neće primiti, a ako uspije u svojoj nakani, neka se pripremi za boravak u Džehennemu. (Taberani, Bezzar) O vi koji vjerujete samo jezikom i u čija srca iman još nije ušao, ne pratite i ne istražujte mane muslimana, jer ko istražuje njihove mahane, Allah će istražiti njegove mahane. A čiju mahanu Allah istraži razotkriće ga u njegovoj kući. (Ebu Davud) Nije dozvoljeno muslimanu da uputi na svog brata i pogled kojim bi ga uznemirio. (Ahmed) Čovjeka koji ostavi na cjedilu drugog čovjeka tamo gdje se oskrnavljuje njegova svetost i ocrnjuje njegova čast Allah će ostaviti bez pomoći tamo gdje će on željeti Njegovu pomoć. (Ebu Davud) Ko uzme u zaštitu vjernika od munafika Allah će mu na Sudnjem danu poslati meleka koji će štititi njegovo tijelo od džehennemske vatre. Međutim, ko napadne muslimana želeći ga tako osramotiti, Allah će ga zadržati na džehennemskom mostu sve dok ne iskusi zasluženu kaznu zato što ga je oklevetao. (Ebu Davud, Ahmed) Onoga u čijem se prisustvu ponižava vjernik i on ga ne zaštiti, iako za to ima sve mogućnosti, Allah će, u prisustvu brojnih očevidaca, poniziti na Sudnjem danu. (Ahmed)

Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! (Ali 'Imran, 103) O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni. (El-Bekare, 208) Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. (Ali 'Imran, 110) Nijedan od vas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što sam sebi želi. (Buhari, Muslim, Ahmed. Nesai) Musliman prema muslimanu odnosi se kao zgrada čiji se dijelovi međusobno vežu i čine jednu čvrstu cjelinu. (Buhari) Ko se ne brine za opće muslimanske poslove, taj i ne spada u muslimane. (Taberani) Neki ljudi su rekli »to i to«. Što se mene tiče, ja postim, ali i mrsim, spavam, ali i bdijem, jedem meso, oženjen sam, pa ko odustane od ovakvog načina života - koji je moj put - taj ne pripada mojim sljedbenicima (mome ummetu). (Buhari, Muslim) Vi ste kao sedamdeset drugih naroda. Vi ste bolji i časniji kod Allaha. (Sujuti. autori "Sunenu«) Olakšavajte, a ne otežavajte! Obradujte, a ne rastjerujte! Budite poslušni jedan drugom i nemojte se međusobno razilaziti! (Buhari) Moji se sljedbenici ne mogu složiti u onome što nije istina. Pa ako doživite da se moji sljedbenici u nečemu i raziđu, držite se većine. (Ibn Madže) Allahova se »ruka« nalazi iznad zajednice koja je jednodušna. (Tirmizi, Nesai) Ko radi sa ljudima i pri tome im ne čini nasilje, ko im prenosi nešto i pri tome ne laže, ko obeća nešto i obećanje ne iznevjeri, on je osoba izrazite čestitosti i krajnjeg poštenja. Njega treba prihvatiti kao rođenog brata, a nikako odbaciti. Odbacivanje takvog je zabranjeno. (Hatib el-Bagdadi) Musliman je muslimanu brat: ne smije mu nasilje učiniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Allah će pomoći onome ko bude bio u pomoći svome bratu. Onome ko bude olakšao 89

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Onoga ko pomogne nemoćnom ili mu otkloni nevolju, Najkorisnije djelo je obradovati brata vjernika, ili ga duga Allah će uzeti u Svoju zaštitu onoga dana kad neće biti osloboditi ili ga hljebom nahraniti. druge zaštite osim Njegove. (Bejheki, Ibn Ebi Dunja) (Ahmed) Ko pomogne svome bratu kad mu zatreba, bolje mu je nego Ko god od vas ima mogućnosti da učini neku korist svome da je deset godina boravio u itikafu. A ko jedan dan bratu, neka to učini. provede u itikafu radi zadovoljstva Uzvišenog Allaha, (Muslim) Allah će između njega i vatre postaviti tri hendeka. A između njih je rastojanje veće nego između istoka i Zapada. Smilovao se Allah čovjeku koji načini mjesta svome bratu. (Taberani, Bejheki) (Ibn Kesir) Da bi jedan čovjek bio bolji musliman pomoći će mu Kad vidite nekog čovjeka da govori »propade narod«, on je to ako napusti ono što ga se ne tiče. najveća propalica. (Tirmizi) (Muslim) Moja zajednica će se podijeliti u sedamdeset i tri sljedbe, a samo jedna od njih će biti spašena. (Muslim) Allahu je najdraže da čovjek svom bratu priđe vesela lica, da mu otkloni poteškoće, da mu pomogne u plaćanju duga, da ga nahrani ako je gladan. Meni je draže poći uslužiti brata nego da se zatvorim u ovu džamiju mjesec dana radi ibadeta. Onaj ko skrije svoju srdžbu prema čovjeku, a da je htio mogao ju je ispoljiti, Allah će mu na Sudnjem danu ispuniti srce zadovoljstvom. Onaj ko pođe s čovjekom, bratom, u namjeri da ga služi, Allah će mu učvrstiti noge onoga dana kada one budu podrhtavale. (EL-Asbihani) Ko se dobrovoljno pomiri sa poniženjem, a ne bude prisiljen na to, ne spada u naše redove. (Taberani) Allah će u svako sto godina spremiti mome ummetu one osobe koje će obnoviti njegovu vjeru. (Ebu Davud, Hakim, Bejheki) Abad ibn Šrahbil je rekao: »Došao sam u Medinu s očevim roditeljima. Ušao sam u žitno polje. Iščupao sam nekoliko klasova i izdvojio zrnevlje. Došao je vlasnik polja. Uzeo je moju odjeću i tukao me. Pošao sam kod Poslanika da se potužim protiv tog čovjeka«. Poslanik ga je pozvao sebi. Pitao ga je: - Šta te je navelo da tako postupiš? On je odgovorio: O Allahov Poslaniče, ovaj čovjek je ušao u moje polje, iščupao je klasje i izdvojio zrna. Poslanik reče: - On nije znao, a ti ga nisi podučio. Bio je gladan, a ti ga nisi nahranio. Vrati mu njegovu odjeću I Allahov Poslanik je naredio da mi daju mjericu žita«. (Nesai, Ebu Davud) Ko ide radi potrebe brata muslimana, kao daje čitav život Allahu služio. (At-Tilmisani: »El-Hadi li el-muhtadi«) Ko se zauzme za brata muslimana u nekoj njegovoj nevolji, Allah će mu oprostiti. Allah se obavezao da ne kazni nikoga ko pogleda u njega. (At-Tilmisani, »El-Hadi li el-muhtadi«)

90

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Kada čovjek prođe pored kabura svoga brata kojeg je poznavao i nazove mu selam, ovaj mu selam uzvrati i Selam prepozna ga. Ako, pak, prođe pored kabura nekog koga nije poznavao i selam mu nazove, ovaj mu samo selam uzvrati! Kad pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega (Ibn-l-Kajjim el-Dževzi) otpozdraviti ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. (En-Nisa', 86) A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. (En' Nur, 61) - Musliman ima prema muslimanu šest dužnosti. - A koje su te dužnosti, Božiji poslaniče? - upita neko od prisutnih. Božiji poslanik reče: - Kad ga susretneš na putu, da mu selam nazoveš. Kad te pozove na neku gozbu, da mu se odazoveš. Kad zatraži od tebe savjeta, da mu ga dadeš. Kad kihne i zahvali Bogu, da mu nazdraviš. Kad oboli, da ga posjetiš. I, kad umre, da ga ispratiš do groba. (Muslim) Dosta je kada prođe skupina ljudi da jedan od njih nazove selam, a dosta je da jedna od onih što sjede odvrati. (Ebu Davud) Musliman je dužan muslimanu: odvratiti selam, obići ga kada se razboli, klanjati mu dženazu, odazvati se njegovom pozivu i nazdraviti mu kada kihne. (Buhari, Muslim) Onaj koji jaše nazvaće selam onome ko ide pješke, a onaj što ide pješke onome što sjedi, manji broj ljudi nazvaće selam većem broju, mladi će nazvati starijem. (Buhari, Muslim) Enes prenosi: »Rekao mi je Allahov Poslanik: - Moj sinak, kada uniđeš svojoj čeljadi, nazovi selam jer će taj selam biti blagoslov tebi i tvojoj kućnoj čeljadi. (Tirmizi) Muslimanu nije dozvoljeno da prekine veze sa svojim bratom više od tri dana tako, da, kad se negdje susretnu okreću glavu jedan od drugoga. Od njih dvojice biće bolji onaj koji prvi nazove selam. (Buhari) Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili, međusobno ćete se voljeti? Širite medu sobom selam. (Muslim) Najbliži i najugodniji čovjek Allahu je onaj koji prvi nazove ljudima selam. (Ebu Davud. Tirmizi) Kada jedan od vas dođe na mjesto gdje sjede ljudi, neka nazove selam, a kad htjedne da ustane, neka opet nazove selam, jer nije prvi preči od drugoga. (Ebu Davud, Tirmizi) 91 Ebu Seid ul-Hudri prenosi: »Prisustvovao sam jednom medžlisu ensarija kad je sav usplahiren, dršćući, došao Ebu Musa el-Eš'ari i rekao: - Otišao sam kod Omera tri puta nazvavši mu selam pored vrata, tražeći time dozvolu da uđem kod njega. Pošto mi nije dozvolio, ja sam se vratio. U tom je Omer izašao i upitao me što se vraćam, zašto nisam ušao? Ja sam ga obavijestio da sam čuo Allahova Poslanika gdje kaže: Ako neko od vas želi da uđe kod nekoga, neka pred vratima tri puta nazove selam pa ako mu ovaj ne dozvoli neka se vrati:. A Omer mi reče: - Ako mi ne dovedeš nekoga ko će posvjedočiti da je to Allahov Poslanik rekao, ja ću te žestoko izbičevati. Pa sam evo došao da vas upitam da li je neko to isto čuo od Allahova Poslanika. Tada je s njim otišao Ubej ibn Ka'b kod Omera i potvrdio da je i on to čuo od vjerovjesnika. Nato se Omer obrati Ebu Musau, riječima: - Ja, zaista, ne sumnjam u tebe, ali se bojim da ljudi ne pođu koješta pripisivati Poslaniku što on nije rekao. (Buhari, Muslim) Ebu Hurejre je rekao Poslaniku: - O Poslaniče, kad god te vidim, duša mi se smiri, a oči razvesele; obavijesti me o svemu! Poslanik je rekao: - Sve je stvoreno od vode. Ashab je ponovo rekao: - Uputi me na posao koji će me uvesti u Džennet, a udaljiti od Džehennema. Resulullah je tada rekao: - Obožavajte Milostivog, hranu svoju udijelite, selam međusobno nazivajte, sigurno ćete ući u Džennet. (Ahmed, Tirmizi. Ibn Madže) Nemoj propustiti ni olahko držati ni jedno dobro djelo, makar to bilo da svoga brata sretneš vesela lica. (Muslim) Onog kog sretnete, od mog ummeta, prenesite (moj) selam, jednom po jednom, do Sudnjega dana. (Sujuti. Širazi) Pitali su Poslanika koje je dobro djelo najbolje, a on odgovori: - Da nahraniš jelom i nazoveš selam i onom koga poznaješ i onom koga ne znaš. (Buhari, Muslim) O ljudi, širite selam, dijelite jelo, pomažite i pazite rodbinu, klanjajte i Allahu se molite kad svijet spava, ući ćete u Džennet spašeni. (Hakim, Ibn Madže, Tirmizi) Primite od mene selam, odsutnim ashabima prenesite moj selam, a svjedoci ste mi da selamim svakog onog ko primi islam i ko me u mojoj vjeri slijedi do Sudnjega dana. (Sujuti)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Ne, isključivo sam rukovođen namjerom da ga posjetim iz ljubavi i prijateljstva - opet će čovjek. Prijatelji - Ja sam Allahov izaslanik, poslao me tebi da ti kažem da te voli Allah koliko ti voliš svoga brata - reče mu melek. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali (Buhari, Muslim) vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. (Ali 'Imran, 118) Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini - Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. (Ali 'Imran, 28) Ni jedan od vas ne vjeruje sve dotle dokle ne bude volio svome bratu (muslimanu) što voli sam sebi. (Buhari, Muslim) Ne mrzite se, ne zavidite jedni drugima i ne okrečite leđa jedan od drugog! Budite kao prava Allahova stvorenja u bratskim odnosima. (Buhari. Muslim) Kada upoznaš čovjeka i sprijateljiš se s njim, pitaj ga za njegovo ime i ime njegova oca. Pa kada bude odsutan, sjetićeš ga se, kada se razboli, obići ćeš ga, a kada umre, prisustvovaće njegovoj dženazi. (Bejheki) Nema dvojice muslimana, a da među njima ne postoji Allahova koprena kao zaštita, pa kada jedan drugome kaže ružnu riječ, nestaje te Allahove koprene. (Bejheki) Ko propisno uzme abdest pa obiđe brata muslimana, vjerujući da će ga za to obilno nagraditi Allah, udaljio se od Džehennema sedamdeset »harifa«. - Rekoh - kaže Enes - šta je to »harif?« - a on mi (Poslanik) reče: - Godina. (Ebu Davud) Primjer muslimana u njihovoj ljubavi i pažnji sličan je organizmu čiji dijelovi podjednako osjećaju kad oboli samo jedan od njih. (Buhari, Muslim) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Dužan sam ukazati Svoju ljubav onima koji se vole u Moje ime, koji se sastaju u Moje ime, koji se pomažu u Moje ime i koji se posjećuju u Moje ime. (Ahmed) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Onima koji se vole u Moje ime daću balkone od svjetla, na kojim će im zavidjeti pejgamberi i šehidi«. (Taberani, Hakim. Bejheki) Jedan je čovjek krenuo u susjedno mjesto posjetiti svoga prijatelja. Dok je putovao, Allah je poslao meleka, koji je presreo tog putnika i upitao ga: - Kud si krenuo? - Imam brata u ovom selu - reče čovjek. - Da li kod njega imaš neki interes, pa ga želiš iskoristiti? 92 Allah (dž. š.) će reći na Sudnjem danu: »Gdje su oni koji su se voljeli međusobno samo radi Moje veličine? Staviću ih u Svoj hlad kad ne bude drugog hlada osim Moga. (Ahmed, Muslim) Musliman je muslimanu brat, pa mu ne smije nepravdu učiniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Ko bude pomogao svome bratu u nekoj njegovoj potrebi, Allah će njemu pomoći u njegovoj potrebi. Ko olakša muslimanu kakvu tegobu, Allah će olakšati neku njegovu tegobu na Sudnjem danu. Ko sakrije sramotu muslimana, Allah će pokriti njegovu sramotu na Sudnjem danu. (Ebu Davud, Muslim) Zaista, kada musliman dođe u obilazak brata muslimana, on je, sve dok posjeta traje, u džennetskoj bašči. (Muslim) Vjernik je ogledalo vjerniku i vjernik je vjerniku brat: čuva mu njegovu imovinu i štiti ga u njegovoj odsutnosti. (Edu Davud) Vjernik učvršćuje vjernika kao što dijelovi zgrade učvršćuju jedan drugi. (Muslim, Buhari) Ko voli u ime Allaha, a kada mrzi čini to u ime Allaha, i daje u ime Allaha, i uskraćuje u ime Allaha - on je upotpunio svoje vjerovanje. (Edu Davud) Neće se dvojica muslimana sresti i rukovati, a da im se ne oprosti prije nego što se rastanu. (Ebu Davud) Enes prenosi da je neki čovjek upitao Poslanika: - Allahov Poslaniče, kad jedan od nas sretne svoga brata i prijatelja, hoće li mu se nakloniti? - Ne - odgovori Poslanik. - Hoće li ga zagrliti i poljubiti? - Ne - reče Poslanik. - Hoće li ga uzeti za ruku i s njim se rukovati? - Da - reče mu Poslanik. (Tirmizi) Nema ni jednog vjernika koji izrazi saučešće i pokaže saosjećanje u nesreći sa svojim bratom, a da ga Allah neće okititi odjećom počasti na Dan kijameta. (Ibn Madže, Bejheki) Primjer ljudi koji sjede u društvu rđave osobe i onoga koji sjedi u društvu čestite osobe sliči onome čovjeku koji sjedi sa osobom koja kod sebe ima mošusa ili sa onom koja puše na viganj. Onaj sa mošusom ili će mu podariti malo te mirisave materije ili će je kupiti od njega, ili će osjetiti lijep miris. A onaj sa vignjem ili će mu spržiti odijelo, ili će se nakusati smrada. (Buhari, Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Nije dozvoljeno da musliman ne govori sa svojim bratom muslimanom više od tri dana, da pri susretu okreću glavu Susjedi jedan od drugog. Od njih dvojice bolji je onaj koji prvi nazove selam. I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! (Ebu Davud) A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i Abdullah ibn Dinar priča: »Neki beduin susreo na ulici Meke Abdullaha ibn Omera, koji mu je odmah nazvao selam, posadio ga na magare koje je jahao, te mu uz to još dao i prekrivač s glave. Rekosmo: - Allah ti dao svako dobro! Beduini se i s malo pažnje zadovoljavaju. - On reče: - Otac ovog čovjeka bio je veliki prijatelj Omera ibn Hattaba, a ja sam čuo kada je Allahov Poslanik rekao: »Među najveća dobročinstva spada ukazivanje pažnje porodici prijatelja i ahbaba svog oca.« (Muslim) Ljudi su poput rudnika zlata i srebra. Najbolji u predislamskom periodu su i u islamu najbolji kad postanu učeni u vjeri. Duše su kao vojnici istog roda, koje su bliske udružuju se, a koje su nepristupačne razilaze se. (Muslim) Kod koga se nađu tri stvari, nalazi slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega, da njegova ljubav prema drugome bude samo iz ljubavi prema Allahu i da prezire da se vrati u nevjerstvo kao što prezire da bude bačen u vatru. (Buhari, Muslim. Tirmizi) siromasima, i susjedima bližnjim i susjedima daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. (En-Nisa', 36) Džibril mi je neprestano preporučivao susjeda, tako da sam pomislio da će ga proglasiti nasljednikom. (Buhari) Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan neka oda počast svome susjedu. (Sve hadiske zbirke) Ko pošteno zarađuje, s namjerom da prehrani sebe i svoju čeljad i da ne bude ovisan o ljudima, te da priskoči u pomoć svome komšiji, lice će mu prilikom susreta sa Allahom sjati svjetlošću puna Mjeseca. (Taberani) Čini dobročinstvo susjedu bićeš musliman. (Ibn Madže) Ko vjeruje Allaha i Posljednji dan neka govori što je dobro ili neka šuti. Ko vjeruje Allaha i posljednji dan neka počasti susjeda. Ko vjeruje Allaha i posljednji dan, neka počasti gosta. (Buhari, Muslim) - Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik! - Ko to, Allahov Poslaniče? - upitaše prisutni. - Onaj od čijeg zla nije siguran njegov susjed – reče Poslanik. (Buhari, Muslim, Ahmed) Došao je Muhammedu (a.s.) neki čovjek i rekao mu: - Allahov poslaniče, Ja stanujem u mahali Benu Fulan, ali od stanovnika te mahale nisam miran. Najviše me uznemiravaju najbliži susjedi. Muhammed (a.s.) je odmah poslao Ebu Bekra, Omera i Aliju koji su došli i stali na džamijska vrata u Medini i viknuli: - Narode! Po četrdeset kuća na sve strane smatraju se susjedima. Neće ući u Džennet onaj od čijeg se zla bude plašio njegov susjed. (Taberani) Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne uznemirava svoga susjeda. Ja vam ujedno preporučujem da lijepo postupate prema svojim ženama, pa primite moj savjet u pogledu njih. (Buhari, Muslim) Da neki čovjek proviri u tvoju kuću, pa da ti baciš kamenčić i da mu izbiješ oko, ne bi bio griješan. (Buhari, Muslim) Ako bi neko bez odobrenja povirio u tuđu kuću, pa mu vlasnik izbije oko, ne bi krivično odgovarao, niti bi bio obavezan na bilo kakvu materijalnu nadoknadu. (Ahmed, Nesai) 93

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ona osoba koja prisluškuje razgovor ljudi, koji ne vole da se čuju, kazniće se na Sudnjem danu salijevanjem u uši rastopljenog olova. (Buhari) Jedan ashab je upitao Poslanika: - Allahov Poslaniče, kako mogu najlakše vrednovati svoje postupke? Poslanik je rekao: - Kada čuješ svoje susjede da o tebi lijepo govore znači da si dobar, a kada ih čuješ da o tebi loše govore znači da si loš. (Ahmed, Ibn Madže, Taberani) Haram je svakom muslimanu da večera ako zna da u njegovom susjedstvu postoji neko ko nema što da večera, dok i njemu ne omogući da dobije večeru. (»Fikhus-sunne) Poslanik je jednom upitao ashabe: - Ko će primiti pet savjeta i raditi po njima ili će još nekoga poučiti? Prvi se javio Ebu Hurejre, a Poslanik je rekao: Čuvaj se Allahovih zabrana bićeš najpobožniji čovjek, budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dodijelio bićeš najbogatiji, budi dobar prema susjedu bićeš vjernik, voli svakome ono što želiš sebi bit ćeš musliman, nemoj se mnogo smijati, jer prekomjerno smijanje umrtvljuje srce. (Ahmed, Tirmizi, Bejheki, Ebu Nuajm) Neka ne sprečava komšija komšiju da uz zid njegove kuće prisloni nadstrešnicu, postavi gredu i tome slično. (Buhari, Muslim) Muhammed (a.s.) je jednom prilikom upitao ashabe: - Šta vi kažete za blud? - na što mu oni rekoše: - To je stvar koju je Allah i Njegov Poslanik zabranio i koja je do Sudnjeg dana zabranjena. - Allahov Poslanik im na to reče: - Ako jedan čovjek učini blud sa deset žena, manji mu je grijeh nego da učini blud sa ženom svoga susjeda. - Zatim Muhammed (a.s.) ponovo reče: - Šta velite za krađu? - na što mu oni odgovoriše: - To je stvar, koju je Allah i njegov Poslanik zabranio. - On im reče: - Ako čovjek ukrade iz deset kuća manji mu je grijeh nego da ukrade iz kuće svoga susjeda. (Buhari, Muslim) Onoga, koji počini blud sa ženom svoga komšije, Allah neće ni pogledati na Sudnjem danu, niti će ga očistiti od grijeha, nego će mu samo reći: »Ulazi u Džehennem s onima koji tamo ulaze!«. (Dejlemi) Neka je žena uvijek klanjala i postila ali je imala loše odnose sa komšilukom, vrijeđala je narod i svađala se. Kada su Poslanika upitali za njeno stanje rekao je: - Ona je za Džehennema. (Ahmed, Hakim)

Vladari, vođe, imami
Allah vam zapovijeda da odgovorne službe (emanete) onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. (En-Nisa', 58) Reci: »O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš! (Ali 'Imran, 26) Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado: vladar je pastir i biće pitan za svoje stado; žena je pastirica u kući svoga muža i biće pitana za svoje stado; sluga je pastir u imovini svoga gospodara i biće pitan za svoje stado. (Mislim da je još rekao): Čovjek je pastir u imovini svoga oca i biće pitan za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. (Buhari, Muslim, Tirmizi) Koji god musliman preuzme upravu nad muslimanima pa ne bude uložio krajnje napore za dobro naroda i ne bude iskreni prijatelj naroda, taj neće ući sa narodom u Džennet. (Muslim) Najbolji vaši starješine muslimani jesu oni koje vi volite, a oni vas vole, a najgori su oni koje vi mrzite, a oni vas mrze, koje vi proklinjete, a oni vas proklinju. (Muslim) Vođa naroda je njegov sluga. (Muslim, Hatib el-Bagdadi) Ako Allah želi dobro nekom narodu daje mu dobre vladare i dobre časnike. Ako želi zlo tom narodu, daje mu loše kraljeve i loše časnike. (Ebu Jusuf, »Haradž«, zatim »Kenz el-Ummal« Ima tri vrste ljudi sa kojim se Svevišnji Bog na Sudnjem danu neće upuštati u razgovor (radi prezira): Starac bludnik; poglavar države - lažac; siromah - uzoholjen. (Muslim) Ko se ne pokorava (pravednim starješinama) i napravi razdor u zajednici, pa u tom stanju umre, umro je džahilijjetskom smrću. (Buhari, Muslim) - Vjera je iskreno željeti dobro. - Kome? - upitali smo mi. - Allahu, Njegovu Poslaniku, Knjizi, muslimanskim rukovodiocima i njihovu narodu - reče Poslanik. (Muslim) Ne uzimamo za javnu službu one koji je traže. (Buhari, Ebu Davud) Ne traži neku funkciju u vlasti, jer ako ti se ona povjeri na tvoj zahtjev, bićeš odgovoran (za nemar); i obratno, ako ti se ona povjeri bez tvoga pitanja, pomagaće ti se. (Muslim, Ebu Davud) 94

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Koga imenujemo za neku dužnost, neka se toga savjesno Ebu Zerre! Ti si slabić, a ona (služba) je amanet, a na prihvati u malim kao i velikim stvarima; neka se drži onoga Sudnjem danu je blamaža i pokajanje osim za one ljude, što mu se naredi i neka se suzdržava od onog što mu se koji prime službu sa pravom i ispune dužnosti koje ta zabrani. služba zahtijeva. (Ebu Davud) (Muslim) Dužni ste slušati i pokoravati se, pa makar vam naredbodavac bio abesinski rob. Zaista, ko od vas bude živio poslije mene vidjeće velika odstupanja i razmimoilaženja. Zato vam preporučujem da se držite mog sunneta i sunneta onih koji poslije mene budu slijedili ispravan put. Držite ga se snažno! (Ebu Davud) Ako vam se postavi za poglavicu rob Abisinac, čak i osakaćenog nosa, slušajte ga i budite mu pokorni sve dotle dok vas vodi onim putem koji je označila Božija knjiga zakon. (Muslim) Kad god vladar čini najbolje što može i upravlja ispravno, biće dvostruko nagrađen (od Allaha). Ako čini najbolje što može, a rezultat ne bude dobar, opet će biti nagrađen. (Šafi) Ima sedam vrsta ljudi koji će biti pod okriljem Allaha na Dan oživljenja, na dan kad nikakvog drugog okrilja neće biti: pravedan vladar; čovjek koji čak i u svojoj mladosti izvršava dužnosti prema Allahu; čovjek koji se boji Allaha kad je sam i tada roni suze; onaj, čije je srce neprestano vezano uz džamiju; prijatelji koji se vole samo u ime Allaha; čovjek koji, zavođen od neke lijepe, otmjene žene, kaže: »Ne, ja se bojim Allaha«; onaj koji daje milostinju tako da lijeva ruka ne zna šta je desna dala. (Buhari, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud) Troje predstavljaju golemu nesreću: vladar, koji kada se učini dobro, ne pohvaljuje, a kada se pogriješi, ne prašta, susjed, koji kada vidi dobro - prešuti ga, a zlo - razglasi ga; žena - supruga, koja ako si uz nju, uznemirava te, a ako si odsutan, nevjerna je. (Taberani) Ima pet stvari pa ko uradi makar jednu od njih, zaslužio je da ga Allah nagradi: Ko obiđe bolesnika, ko ode pa klanja dženazu umrlome muslimanu, ko izađe kao borac za stvar islama, ko ode i posjeti vjerskog poglavara i to u namjeri da mu skrene pažnju na pravilan rad i ujedno da mu pruži svoju podršku u njegovu radu, ko se povuče u svoju kuću kako od njega niko ne bi bio uznemiren, a kako bi ujedno on bio miran od svijeta. (Ahmed, Taberani. Ibn Huzejme, Ibn Habban) Odista bojim se za svoje sljedbenike, da ih ne zavedu i ne upropaste zalutali i nedostojni imami (vođe). (Tirmizi) Musliman je dužan slušati i pokoravati se u onome što voli i što prezire, ako u tome nema grijeha. A ako mu bude bilo naređeno nešto da učini što mu je kao muslimanu zabranjeno, ne smije poslušati i ne smije se pokoriti. (Jahja El-Katan u »Sahihajnu«) Jedan dan pravednog upravljanja imama (vođe) je bolji od šezdeset godina ibadeta. (Et-Taberani) 95 Nemojte govoriti: Donesi hranu svome gospodaru, uzmi abdest svome gospodaru.« Nemojte govoriti: »Moj gospodar«, - nego recite: »Moj pretpostavljeni, moj starješina.« (Buhari, Muslim) Pitao je Poslanik svoje ashabe: - Poslije moje smrti šta je za vas bolje, život ili smrt? prisutni su rekli: - Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Resulullah je tada rekao: - Kada budu vaši predstavnici birani ljudi, a vaši bogataši tolerantni i darežljivi, vaše probleme budete rješavali dogovorom, površina Zemlje za vas je bolja od njene unutrašnjosti. A kada budu vaši predstavnici loši, a bogataši sebični i škrti, vašim poslovima budu upravljale žene, unutrašnjost zemlje za vas je bolja od njene površine. (Tirmizi) Jednom prilikom Muhammed (a.s) je govorio ashabima o islamu. Došao je neki beduin i upitao ga: - Kada će biti smak svijeta? Poslanik je nastavio sa izlaganjem, ne obraćajući pažnju na pitanje. Po završetku Poslanik je potražio Čovjeka koji je pitao i rekao mu: - Kada nestane povjerenja, očekuj smak svijeta! - A kada će ga nestati? - upitao je beduin, a Poslanik je dodao: - Kada se (važan) posao povjeri onome koji ga nije dostojan. (Bunari) Nastupiće vremena u kojim će vladar (vođa) raspolagati njihovom zaradom i obmanjivati ih dok im se budu obraćali. Kada takvi nešto i urade, biće to s prezirom i podozrenjem prema tom poslu. Neće biti zadovoljni s njima sve dok im za njihova ružna djela ne počnu priznanja odavati i dok laži njihove ne budu istinom smatrali. Treba im dati za pravo sve dok granice ne pređu, a tad, svako ko bi život izgubio boreći se protiv nasilja i nepravde njihove, šehidom bi postao. (Taberani) Napustite kazne zbog sumnji! (Ibn Rušd, »Bidaja« Ne kažnjavajte muslimane koliko god možete: ako ima mogućnosti izbjeći, pustite ga, jer je bolje poglavaru da se zabuni u opraštanju, nego da se zabuni u kazni. (Tirmizi, Ahmed) Gotovo ste stigli da činite isto ono što čine Perzijanci i Rimljani. Oni stoje, a vladari im sjede. (Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Robovi, sluge, potčinjeni
I Allahu se klanjajte i nikoga ravnim njemu ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite... i onima koji su u vašem posjedu. (En-Nisa', 36) Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima. Ali onima kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni! (En-Nahl, 71) Kada je Ebu Zerr uvrijedio svoga roba, podrugljivo ga oslovivši »sinom crnkinje«, Muhammed (a.s.) mu je rekao: - Ti si čovjek u kom je ostalo predislamskog barbarstva. Oni su vaša braća i pomoćnici. Allah ih je stavio pod vašu vlast, pa zato, koji god od vas ima u svojoj vlasti svoga brata (roba), neka ga hrani hranom koju i sam jede, neka ga odijeva onakvom odjećom kakvu i sam oblači. Ne opterećujte ih preko njihovih mogućnosti, a ako ih obavežete težim obavezama, priskočite im u pomoć. (Buhari, Muslim) Oni (robovi) su braća vaša i sluge vaše. (Buhari. Muslim. Ahmed. Ehu Davud. Tirmizi, Ibn Madže) Nemojte govoriti: moj rob, moja robinja. Vi ste svi Božiji robovi, a vaše žene božije robinje, nego govorite: moj momak, moja cura, moj mladić i moja djevojka.. (Buhari, Muslim) Nikakvo ropstvo nad Arapima! (Serahsi »Mebsut«) Ko izvrši neku kaznu na robu za djelo koje nije počinio ili ga ošamari, to može popraviti samo na taj način da mu dade slobodu. (Muslim) Ko god posjeduje robinju, pruža joj poduku, i to dobru poduku, brine se za njezin odgoj, i to dobar odgoj, i zatim je oslobodi da bi je oženio kao slobodnu ženu, imat će od Allaha dvostruku nagradu. (Buhari, Ibn Hazm) Selemet ibn Ekva prenosi: »Vodili smo bitku sa plemenom Benu Fezare. Komandovao je Ebu Bekir. U ratnom plijenu koji smo u tim borbama zadobili nalazila se jedna divna žena, koju mi je Ebu Bekir (valjda za naročite zasluge) darovao. Kad smo se vratili u Medinu susreo me Božiji poslanik i rekao mi: - Selemo, pokloni mi tu ženu. Odgovorio sam da mi se žena veoma dopada. Dan kasnije, kaže Selema, susreli smo se u čaršiji, pa mi je ponovio iste riječi. - Pa dobro, poklanjam ti je, Božiji poslaniče, a da je se nisam ni dotakao, odgovorih ja. Selema kaže da je Muhamed (a.s.) odmah poslao ovu ženu u Meku i njome otkupio više muslimana koji su se nalazili u sužanjstvu kod mekanskih idolopoklonika. (Muslim) Gladnog nahranite, oslobodite! bolesnog obiđite i zarobljenog (Buhari) 96

Ishrana
I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha u kojeg vjerujete. (El-Maide, 88) O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate! (El-Bekare, 172) O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i prijatno... (El-Bekare, 168) Kad neko od vas hoće da jede neka prvo spomene Allahovo ime. Ako to zaboravi učiniti prije jela, neka učini kad god se sjeti. (Ebu Davud, Tirmizi) Ako čovjek ulazeći u svoju kuću, kao i prije početka jela, spomene Allahovo ime, šejtan rekne (drugim šejtanima): »Nema za vas ovdje ni konaka, ni večere«. Međutim, ako čovjek prilikom ulaska u svoju kuću ne spomene Allahovo ime, šejtan rekne: »Imate gdje noćiti«. Ako čovjek pri jelu ne spomene Allahovo ime, šejtan rekne: »Imate šta večerati«. (Muslim. Ebu Davud, Nesai) Prenosi se od Ebu Hurejra da je Muhammed (a.s.) rekao: - Allah je dobar, prima samo dobro. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima isto stoje naredio Svojim poslani cima. Allah kaže u Kur'anu: »O poslanici, jedite stoje lijepo, a radite stoje dobro...« Kaže Allah: »O vjernici, jedite od lijepih jela koje sam vam Ja podijelio i zahvaljujte Allahu, ako Njega obožavate«. - Zatim Ebu Hurejre nastavi: »Poslije Allahov Poslanik spomenu čovjeka koji dugo putuje, raščupan, prašnjav, pruži ruke nebu, govoreći: »O Gospodaru, Gospodaru!«, a jelo mu haram, piće mu haram, odjeća mu harem i odhranjen sa haramom pa odakle će se njegova molba uslišati?! (Muslim) Nema slađeg zalogaja od onoga koji se zaradi svojim vlastitim rukama. 1 Božiji poslanik Davud hranio se od svoje zarade. (Buhari) Zekerijja (a.s.) bijaše stolar i prema tome živio je i izdržavao svoju kuću od svoje zarade. (Buhari, Muslim) Neki čovjek je bez »bismille« jeo i tek na kraju se sjetio da je izgovori. Poslanik je to posmatrao i nasmijavši se rekao: - Za sve vrijeme sa njim je jeo šejtan. Kad je spomenuo Allahovo ime, tada je šejtan povratio iz stomaka sve što je pojeo. (Ebu Davud, Nesai) Allahov Poslanik je jeo sa šestoricom ashaba. Došao je neki neuk seljak i uzeo nekoliko zalogaja. Time je ionako skroman obrok umanjio ashabima, koji su ostali gladni. To je Muhammed (a.s.) primijetio i rekao: - Da je ovaj seljak spomenuo Allahovo ime, bilo bi vam dovoljno. (Tirmizi)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ešarije (jedno pleme) kad u ratno doba oskudijevaju na Mu'min ima sevab za svako dobro djelo, čak i za zalogaj hrani u Medini, sakupe sve što imaju od hrane na jedno kojeg stavlja u svoja usta i u usta svoje porodice. mjesto, na neko platno, a onda dijele narodu jednaku (Buhari) količinu mjereći je jednakom posudom. Oni su moji, a ja sam njihov. Ja ne običavam jesti nagnuvši se, jer ja sam rob i jedem i (Muslim) sjedim kao rob. (Buhari) Ashabi su upitali: O Allahov Poslaniče, šta nam možeš reći o ovome: jedemo Dovoljno je nekoliko zalogaja da se zasiti čovjekov dosta hrane, ali se ne možemo zadovoljiti! - Poslanik ih je želudac. upitao: (Tirmizi) - A da li jedete u društvu ili pojedinačno? - Rekli su da jedu pojedinačno, na što im je Poslanik rekao: Kad jedete, jedite desnom rukom, a kad pijete, pijte desnom - Jedite skupa svoju hranu, počnite sa »bismilom«, rukom, jer šejtan jede i pije lijevom rukom. pa će vam Uzvišeni Allah podariti bereket. (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi) (Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže, Taberani, Ibn Hibban, Bejheki) Jedan od ashaba jeo je u društvu Muhammeda (a.s.) lijevom rukom. Donijeli Muhammedu (a.s.) mlaćenicu, sa njegove desne - Jedi služeći se desnom rukom, rekao mu je Poslanik. strane sjedio je beduin, a sa lijeve Ebu Bekr. Pošto se - Ne mogu - bile su riječi ashaba. Na te riječi Muhammed Resulullah napio, dodao je sud beduinu i rekao: - Počinjite (a.s.) je rekao: sa desne strane. - Dobro bi bilo da to učiniš. Od tada ovaj ashab nikada (Buhari. Muslim) više nije prinio ustima svoju lijevu ruku. (Muslim) Jelo jednog dosta je dvojici, jelo dvojice dosta je četvorici, a jelo četvorice dosta je osmorici. Ne jedite lijevom rukom, jer šejtan jede lijevom rukom. (Muslim) (Muslim) Čovjek ne napunja nikakvu posudu goru od svog trbuha. Dovoljno je za čovjeka nekoliko zalogaja da ga drže uspravno, ali, kad već mora da se hrani, onda neka jednu trećinu trbuha zauzme hrana, jednu trećinu piće, a jedna trećina neka ostane slobodna za disanje. (Buhari, Tirmizi) Stradali su gurmani! (Muslim. Ahmed) Najviše se bojim za svoje sljedbenike velikih stomaka, pretjeranog spavanja i lijenosti. (Darekutni) Ugošćavajte pobožne! (Bejheki) Nemojte se zamarati zbog gosta, jer bi ga to moglo naljutiti. (Ibnu Asakir) Najgore jelo je jelo svadbe gdje se zovu samo bogataši, a ne i siromasi. Ko bude pozvan na neku gozbu, pa se ne odazove, griješan je i prema Allahu i prema Njegovu Poslaniku. (Buhari, Muslim) Kada si na svadbi ili gozbi, pa se postavi jelo, ne počinji jesti dok domaćin ne rekne. (Ebu Davud) Selman Farisi je jednom u Medini pripremio hranu i pozvao Poslanika da dođe sa svojim drugovima. Pomenuo je da se radi o sadaki, milostinji. Poslanik mu je rekao: - Nosi, mi ne jedemo milostinju! Selman je kasnije ponovo pozvao Poslanika i rekao mu da želi da ga počasti i tada je Resulullah prihvatio. (Tirmizi) 97 Muhammed (a.s) je rekao Ebu Hurejri da se hrana i piće uzimaju sjedeći. Rekao mu je: »Sjedi i pij« Ovo je ponovio nekoliko puta. (Buhari) Kad neko od vas štogod pije, neka ne puše u posudu (Buhari. Muslim) Nemojte lokati kao psi, i nemojte po noći piti iz posude prije no što provjerite šta se nalazi u njoj, osim ako je poklopljena. (Ibnul Kajjim u »Zadul-meadu«) Muhammed (a.s.) je nekom ashabu, za sofrom, rekao: - Poštedi nas svoga podrigivanja. (Tirmizi) Ko jede bijeli luk, neka njegov neprijatni miris umrtvi kuhanjem. (Muslim) Slobodno jedite ono što pusti krv pri klanju i nad kojim je Allahovo ime spomenuto. (Buhari, Muslim) Komad koji se otkine od životinje dok je ova još živa smatra se lešinom. (Ahmed. Ebu Davud, Tirmizi, Hakim) Nemojte piti na jedan dušak kao što pije deva. Pijte na dva ili na tri puta. Prije nego počnete piti, spomenite Allahovo ime. Kada se napijete, izrecite zahvalnost Allahu. (Tirmizi) Pijenje na tri duška tečnije je, bolje utažuje žeđ prijatnije je i zdravije. (Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Kada pustiš svoje pse i spomeneš Allahovo ime, onda Pitao je neki ahab Poslanika: jedi ono što su ti oni ulovili, pa čak ako je taj ulov (divljač) - Ako neko zakolje životinju i zaboravi spomenuti ubijen, izuzev ako pas nije jeo. Ako je on bude jeo, onda je Allahovo ime, šta treba raditi? - Poslanik je odgovorio: nemoj jesti ti, jer se bojim da bi to mogao biti ulov koji je - Allahovo ime je u ustima svakog muslimana. on ulovio za sebe. I nemoj jesti u slučaju da se drugi psi (Taberani, Darekutni) pridruže tvojim lovačkim psima. (Muslim) Hazreti Aiša prenosi da je rekla Muhammedu (a.s.): - Pojedini buduini nam donose meso, a ne znamo da li su Ako pogodiš plijen oštrim dijelom, jedi ga. A ako ga ga zaklali s imenom Allaha ili nisu? - Poslanik je pogodiš tupim dijelom i ugine, nemoj ga jesti, jer je odgovorio: ubijeno. - Recite: »bismillah« i jedite. (Buhari) (Buhari, Ebu Davud) Kad odapneš strijelu i pogodiš plijen, zatičući ga mrtva, Džabir prenosi: dozvoljen ti je jesti, osim u slučaju da ga pronađeš u vodi, »Allahov Poslanik nas je poslao (na jedan pohod) odredivši jer ti nije poznato je li stradao od pogotka ili se ugušio u nam za vođu Ebu Ubejda, kako bismo presreli karavanu vodi. Kurejšija, a snabdjevši nas samo sa nešto datula. Sem (Buhari, Muslim) datula za nas on nije niša drugo pribavio. Ebu Ubejde nam je davao datulu po datulu. Ja sam, kaže Ebu Zubejr, upitao: Ako pogodiš plijen i on ti umakne, zatim ga nakon tri dana - Šta ste radili s njima? - Odgovorio je: pronađeš, ako još nije počeo zaudarati, dozvoljen ti je jesti. - Sisali smo ih baš kao što i dijete sisa, a potom smo (Muslim) na njih pili vodu i to nam je bilo dovoljno za jedan dan sve do noći. Skupljali smo lišće pomoću naših štapova, potom Upitan je Muhammed (a.s.) o morskoj vodi pa je rekao: smo ga kvasili vodom i jeli. Onda smo otišli na obalu mora. - Njegova voda je čista, a uginulo u njemu je dozvoljeno. Na morskoj obali pred nama se pojavilo nešto poput velike (Ahmed, Ashabus - Sunen, Malik) pješčane dine. Prišli smo i ustanovili da je to bio kit. Ebu Ubejde je rekao: »On je mrtav«. A potom je dodao: »Ne, Jedite pocrnjele plodove trnovitog drveta erak; jeo sam ih Muhammed nas je poslao na Allahov put, a vi ste u velikom dok sam bio pastir. škripcu, tako da ga vi možete jesti«. Bilo nas je tri stotine i (Ibn Sa'd) ostali smo tamo mjesec dana, dok se nismo ugojili. On (Džabir) je dalje govorio: U kući u kojoj nema hurmi, gladna su čeljad. - Gledao sam kako smo vadili krčagom loj iz njegove (Tirmizi) duplje i rezali od njega komade mesa kolik bik ili ravne biku. Ebu Ubejde je uzeo između nas trinaestoricu i Tražite svoju hranu u utrobi zemlje. smjestio ih u njegovu duplju, zatim je uzeo jedno njegovo (Bejheki, Taberani) rebro i uspravio ga. Potom je osedlao najveću devu koju smo imali i njome prošao ispod njega, a mi smo se sami Od strvine je zabranjeno da se upotrijebi bilo šta za jelo. snabdjeli sa komadima kuhanog mesa. Kada smo se vratili (Buhari, Muslim) u Medinu, otišli smo kod Allahova Poslanika i ispričali mu to, na što je on odgovorio: Džabir prenosi: - To je bila opskrba koju vam je Allah dao. Imate li neki »Jedanput Božiji Poslanik zatraži kod kuće, da mu donesu komad mesa da je ostao, tako da biste ga mogli nama dati? nešto smoka, ali su mu rekli da nema ništa osim sirćeta. Džabir je rekao: Nato je Muhammed (a.s.) rekao: - Poslali smo Allahovu Poslaniku jedan komad mesa i on - Sirće je lijep smok. gaje pojeo«. (Buhari, Muslim) (Muslim) Mjerite vašu hranu: biće vam izdašnija i berićetnija. Adijj ibn Hatim prenosi: »Obratio sam se Poslaniku (Buhari) riječima: - Allahov Poslaniče, mi često ulovimo, a nemamo noža Poslije jela bi Muhammed (a.s.) rekao: »Hvala Allahu, koji kod sebe, osim oštra kamena i trstikova štapa. Poslanik mi nas je nahranio i napojio i koji je dao pa smo muslimani.« na to reče: (Tirmizi) - Pusti krv čime bilo, spominjući Allahovo ime. (Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Hakim) Allah je zadovoljan s robom ako poslije jela i napitka iskaže zahvalnost Allahu. Adij ibn Hatim je pitao Poslanika o tome kako postupiti sa (Muslim, Tirmizi) plijenom koji donese lovački pas, pa mu je Poslanik rekao: - Kada pustiš svog uvježbanog lovačkog psa, a pri tome Napiće se ognjenom vatrom onaj ko pije iz zlatnog i spomeneš Allahovo ime, slobodno ti je jesti (ulov). srebrnog posuđa. (Buhari, Muslim. Ibn Madže) (Muslim) Adiji ibn Hatim prenosi: »Pitao sam Allahova Poslanika: - Mi smo narod koji lovi sa ovim (dresiranim) psima, onda (šta da radimo)? - Na to je Muhammed (a.s.) odgovorio: 98

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Bio sam džunub, Allahov Poslaniče, pa mi je bilo mrsko da te susretnem - odgovorio je Ebu Hurejre. Čistoća Tada mu Poslanik reče: - Subhanallah! Vjernik nije pogan. U njoj (džamiji) su ljudi koji vole da se često peru, a (Buhari) Allah voli one koji se mnogo čiste. (Et-Tevba, 108) Kada je objavljeno: »U njoj su ljudi koji vole da se često peru, a Allah voli one koji se mnogo čiste«, Poslanik je Zatim, neka se sebe prljavštinu uklone, neka svoje rekao: zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze. - O Ensarije, Allah vas hvali zbog čistoće. U čemu se (El-Hadždž, 29) sastoji vaše čišćenje? Jedan od prisutnih je rekao: - Kada smo džunupi, mi se okupamo i kada hoćemo I haljine svoje očisti! da namaz obavimo, mi uzmemo abdest. (El-Muddesir, 4) Tada je Poslanik upitao: - A, ima li još nešto osim toga? Kada su rekli da vole da se Čistoća je pola vjere! vodom operu nakon obavljene nužde, Poslanik je rekao da (Muslim, Tirmizi, Ahmed) je to upravo ono o čemu je riječ i dodao da tako i dalje Čistite se jer je islam čist. nastave. (Ibn Hibban) (Darekutni) Čistite se i ukrašavajte; islam je čistoća. (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim. Bejheki) Ovaj moj abdest je abdest poslanika prije mene i abdest miline punog prijatelja Ibrahima (a.s.). (Ahmed) Allah je čist i traži čistoću! (Tirmizi) Pet je stvari koje vam ostavljam kao moj sunnet; preporučujem vam ih: odstranjivanje dlaka sa stidnih mjesta, obrezivanje, podrezivanje brkova, odstranjivanje dlaka ispod pazuha i obrezivanje nokata. (Buhari, Muslim, Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi) Četiri su stvari koje su nam ostale od ranijih Božijih poslanika: obrezivanje muške djece, upotreba kozmetike i kozmetičkih sredstava, čišćenje zuba misvakom i ženidba. (Tirmizi) Kada pođete na spavanje ugasite svijeću, jer miš može doći do fitilja i požar u kući izazvati. Zatvarajte kućna vrata, zaštitite vodu i pokrijte posude. (Ebu Davud, Ibn Madže, Hakim, Ahmed, Taberani) Ugasite svjetlo i zaključajte vrata kada spavate noću, zatvorite posuđe sa vodom i pokrijte hranu i piće. (Buhari, Muslim) Poslanik je poručio namjesnicima: - Ako mi šaljete glasnika, neka bude lijepe vanjštine i lijepa imena. (Suhejll) Jednoga dana neko s užasnom kosom i bradom ude u džamiju. Poslanik mu dade znak da izađe i da se uredi, što ovaj odmah, i učini. Kad se vratio, Muhammed primijeti: - Nije li tako bolje za tebe, nego da si došao s kosom kao vrag?! (Malik u »Muvettau«) Ebu Hurejre je sreo Poslanika u medinskoj ulici, pa je skrenuo u sokak kako bi ga izbjegao. Poslanik ga je potražio kasnije i pitao gdje je bio. 99 Allah stavlja u obavezu svakog muslimana da se jednom sedmično okupa. (Muslim, Buhari) Deset poslova spada u neophodnost: podrezivanje brkova, puštanje brade, čišćenje zuba misvakom, ispiranje nosa, obrezivanje nokata, pranje zglobova i prevoja odstranjivanje dlaka, pranje iza obavljanja nužde i ispiranje usta sa grgoljenjem. (Muslim) Kupanje je obavezno svakoga petka za svaku odraslu osobu. Isto tako, čišćenje zuba misvakom (četkicom) i uzimanje ja ga (parfema) ako bude imao. (Buhari, Muslim) Dobro isperi nos osim u slučaju kad postiš. (Tirmizi) Kad se neko od vas probudi iza spavanja, pa onda bude uzimao abdest, neka dobro vodom ispere nos, i to tri puta, jer šejtan se zavlači duboko u nos i zadržava se na zidovima nosne duplje. (Buhari, Muslim) Da se ne bojim da neću opteretiti svoje sljedbenike, strogo bih im naredio da prilikom svakog namaza očiste zube. (Buhari, Muslim) Namaz obavljen uz prethodno pranje zuba misvakom vredniji je kod Allaha za sedamdeset puta od namaza koji je obavljen bez takvog čišćenja. (Ibn Huzejme, Ahmad, Hakim, Darekutni, Ibn, Adijj, Bejheki) Pranje i čišćenje zuba misvakom čistoća je za usta, a zadovoljstvo za Gospodara. (Taberani) Misvak je sredstvo za čišćenje zuba i pribavljanje Allahovog zadovoljstva. (Ahmed, Ibn Hibban) Perite vaša usta i zube, jer su ona korita za kur'anske riječi. (El-Bezzar)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Isperite usta vodom poslije pijenja mlijeka, jer ono sadrži Kad pseto loče iz vaše posude neka se ta posuda opere masnoću. sedam puta. (Buhari, Muslim) (Muslim) Ko zanoći masnih ruku pa mu se nešto dogodi, onda neka okrivljuje samog sebe. (Ebu Davud, Tirmizi) Hazreti Alija je zamolio svoga susjeda da pita Poslanika da li je potrebno kupanje kada iz spolnog organa izađe samo sluz koja nije kao sperma od koje nastaje plod. Aliju je bilo stid da upita Poslanika pošto mu je bio zet. Preko posrednika je dobio sljedeći odgovor: - Operi svoj spolni organ, zatim uzmi abdest kao za namaz. (Nesai, Taberani, Dijaa) Enes ibn Malik prenosi da je Ummu Sulejma kazivala da je upitala Allahova Poslanika u vezi žene koja u snu vidi ono što vidi muškarac (doživi seksualno sladostrašće), te da je Poslanik rekao: »Ako to žena vidi (doživi) u snu, neka se okupa«. Ummu Sulejma je rekla: »Bila sam se postidjela toga, rekavši: - Može li se to desiti, Allahov Poslaniče? Na to je Poslanik odgovorio: - Da, jer odakle bi, onda, mogla postojati sličnost? Muška tekućina (sperma) je gusta i bijele boje, a ženska je rijetka i žućkaste je boje; tako sličnost dolazi sa strane onoga čija tekućina prevlada ili nadvlada. (Muslim) Kada neko od vas mokri, neka pripazi na svoju mokraću. (Ebu Davud, Bejheki) Poslanik je jednom prošao pored medinskog groblja i zaustavio se pored dva friška mezara pa je rekao: - Ovi koji ovdje leže sada su u velikim mukama, ali ne zbog krupnih stvari. Prvi nije pazio na mokraću, a drugi je prenosio tuđe riječi. (Buhari, Ahmed, Nesai) Padne li muha u tanjir s jelom i utopi li se samo jedno njezino krilo unutra, treba umočiti i drugo, prije no što bacimo muhu, jer u jednom muhinom krilu je bolest, a u drugom lijek. (Buhari, Ahmed) Svaka koža koja se ustavi, postaje sterilna, čista. (Muslim) Ibn Abbas prenosi: »Kućnoj pomoćnici majke vjernika Mejmune neko poklonio bravče, koje je ubrzo iza toga uginulo. Tuda je prošao Muhammed (a. s.) i primijetio: - Zar nećete uzeti njegovu kožu, uštaviti je i u nešto upotrijebiti? - Ono je mrtvo - odgovoriše mu. On reče: - Ono je samo zabranjeno jesti. (Buhari, Muslim, Ebu Davud. Tirmizi. Nesai.) Štavljenje kože je njeno klanje. (Ebu Davud, Nesai) Štavljenje odstranjuje od kože nečistoću. (Hakim) 100 Ebu Hurejre prenosi: »Jedan beduin je unišao u džamiju Allahova Poslanika (s.a.v.s.) i pomokrio se u njoj. Prisutni ashabi su ustali u namjeri da ga istuku. Na to im Poslanik reče: - Ne prekidajte ga. Prolijte na njegovu mokraću kofu vode, jer ste poslati da olakšavate, a ne da otežavate. Kada neko od vas obavlja nuždu neka se ne okreće prema kibli. (Muslim, Ahmed) Ebu Ejuub el-Ensari kaže da je Muhammed (a. s.) rekao: - Kada obavljate nuždu, ne okrečite se prema Kibli, prednjom niti zadnjom stranom, već bočnim stranama. »Otišli smo u Šam, nastavlja Ebu Ejjub, i naišli smo na nužnike koji su građeni prema Kibli, pa smo se udaljili od njih i zatražili oprost od Allaha Uzvišenog«. (Buhari, Muslim) Čuvajte se triju prokletstava koja će na počinioca navratiti prokletstvo i Allaha i ljudi: obavljanje nužde na izvoru, putu (javnom mjestu) i hladu. (Ebu Davud, Ibn Madže, Hakim, Bejheki) Ne obavljajte malu nuždu u stajaćoj vodi. (Buhari) - Čuvajte se prokletih. Drugovi zapitaše: - Ko su ti prokleti? - To su oni koji obavljaju nuždu po putevima ili po javnim mjestima gdje se narod osvježava i odmara. (Muslim) Ebu Seid el-Hudri prenosi: »Jednog dana, dok je Allahov Poslanik sa nama klanjao, skinuo je svoje mestve i stavio ih na svoju lijevu stranu. Ashabi su, vidjevši to od njega, isto učinili. Pošto su završili namaz Muhammed (a. s.) ih upita: - Zbog čega ste to uradili? A oni mu odgovoriše: - Vidjeli smo tebe da to činiš, pa smo i mi učinili. Tada ih on upozna da mu je Džibril saopštio da su njegove mestve nečiste, te da ih je zbog toga skinuo. (Kadi Ijad u djelu »Eš-Šifaa«) - Zašto ga nisi pokrio, makar da si stavio komad drveta preko njega? Ovo je Muhammed (a.s.) rekao jednom čovjeku koji mu je ponudio čašu mlijeka. (Muslim)

Odjeća

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Ne, tako mi Allaha, neću ga nikada uzeti; Allahov Poslanik ga je bacio. (Muslim) Neka je proklet onaj ko oblači žensku odjeću i ona koja oblači mušku odjeću. (Ebu Davud, Ahmed, Ibn Madže) Neka je Božije prokletstvo na vlasuljare koji se bave uređivanjem lažne kose kao i na one koje tu lažnu kosu sebi prave. Isto tako neka je prokletstvo na one žene koje se bave tetoviranjem i na one na kojima se to tetoviranje vrši. (Muslim) Žena koja stavlja na glavu periku, obmanjuje, a svaka obmana je zabranjena. (Nesai) Esma, kćer Ebu Bekrova (r. a.), ušla je kod Resulullaha, alejhi-s-selam. Bila je u veoma prozirnoj odjeći (kroz koju se moglo vidjeti tijelo). Resulullah je okrenuo svoje lice od nje i rekao: - Esma, kada žensko postane punoljetno, nedolično je da se vidi išta od njena tijela, osim ovo i ovo - pokazavši na svoje lice i šake. (Ebu Davud) Poslanik je preporučio da se, prilikom oblačenja nove odjeće, kaže: »Moj Allahu, Tebi hvala, Ti si me obukao. Molim Te za hair njegov i hair njegova djelovanja. Tražim Tvoju zaštitu od njegova Šerra i Šerra njegova djelovanja«. (Ebu Davud, Tirmizi) Kada obuvate obuću, prvo obujte desnu nogu, pa lijevu, a kada skidate obuću prvo lijevu pa desnu. Neka se desna prvo obuje, a posljednja izuje. (Muslim) Nemojte hodati sa obuvenom jednom cipelom. Obujte obje cipele ili hodajte bosi. (Buhari, Muslim, Ashabus-Sunen) Razlikujte se od nevjernika. (Buhari, Muslim) Ko se trudi da nalikuje nekoj zajednici, on i pripada njoj. (Ebu Davud) U iman spada pristojnost i umjerenost u oblačenju. (Ibn Davud, Ibn Madže, Hakim, Ahmed, Taberani)

O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite! (kad u džamiju pođete)! (El-E'raf, 31) I neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima... (En-Nur, 31) Otac Ebu Ahvesa je otišao Poslaniku da ga nešto upita. Bio je neuredan pa ga je Poslanik upitao: - Imaš li imetka? - pa kada je ovaj odgovorio potvrdno Muhammed (a.s.) je rekao: - Kada ti je Allah dao imetak, neka se vide na tebi tragovi Njegove blagodati. (Hakim i autori tri »Sunena«) Amr ibn el-As priča da je Resulullah na njemu primijetio odjeću žute boje i rekao mu: - Skini to, jer je to boja idolopoklonika. (Muslim, Ahmed) Oblačite bijelo, to je najljepša odjeća. I kad umrete, obucite se u bijelo. (Ebu Davud, Tirmizi) Ko se odijeva iz uobraženosti neće ni primirisati Džennet. (Buhari) Luksuznu odjeću koja izdvaja i koja može izazvati zavist kod drugih Muhammed (a. s.) je zabranio riječima: - Ko obuče takvo odijelo, sa željom da strši među ostalima, biće ponižen kod Allaha (dž. š.). (Ebu Davud) Ne oblačite svilu. Uistinu, ko bude oblačio svilu na dunjaluku neće je oblačiti na ahiretu. (Buhari, Muslim) Ko pusti svoju odjeću iz oholosti Allah ga neće pogledati. (Buhari, Muslim) Hazreti Alija prenosi: »Uzeo Muhammed (a.s.) komad svile u desnu, a zlata u lijevu ruku i reče: - Muškarcima moga ummeta ovo dvoje je zabranjeno. (Ebu Davud, Nesai) Ko obuče svilaču, Allah će mu na kijametu obući paklenu košulju. (Kod Buharije: »neće je obući na kijametu«). (Ahmed) Jedi šta hoćeš, pij šta hoćeš i oblači šta hoćeš, dok te ne zavedu u grijeh dva svojstva: pretjeranost u jelu i piću i oholost u oblačenju. (Nesefi) Vidio je Poslanik prsten od zlata na ruci jednog čovjeka, skinuo ga, bacio, a zatim rekao: - Želi li neko od vas žišku vatre pa neka je uzme u ruku. Onda je neko od prisutnih rekao čovjeku, nakon što je Poslanik otišao: - Uzmi svoj prsten i koristi se njime. Odgovorio je: 101

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah kose koja se može vidjeti. Raščešljavao je kosu kvaseći je vodom, zatim je, oslanjajući se na ramena dvaju ljudi, Spavanje, snovi obilazio oko Kabe. Kada sam upitao koje on, rečeno mi je da je to bio Isa, sin Merjemin. I jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu... (Buhari, Muslim) (Er-Rum, 23) Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju. (Ez-Zumer, 42) Kad kreneš u postelju uzmi abdest kao za namaz rekao je Muhammed (a.s.) Berrau ibn Azibu. (Buhari, Muslim) Kada rob kaže: »Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la kuvvete illa billah«, kaže mu se: »Upućen si i zadovoljio si!« (Tirmizi) Kada su hazreti Alija i Fatima zatražili od Poslanika slugu kako bi im pomogao u kući, on im je rekao: - Hoćete li da vas obavijestim o dobru koje tražite? Kada krenete da spavate, proučite 33 puta subhanalah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber, to vam je bolje od sluge! (Muslim) Ko ne mogne zaspati noću, prevrćući se u postelji, pa ovo prouči, dok je budan, dova će mu biti primljena: »la ilahe illallahu vahdeu la šerike leh. lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir. Subhanellahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber, vela havle ve la kuvvete illa billah«. (Buhari) Kada se neko od vas prene u snu neka izgovori: »Utječem se Svevišnjem Allahu od Njegove srdžbe, kazne, pokvarenih robova, šejtanova zavođenja i prisutnosti - neće mu naškoditi taj ružan san. (Tirmizi, Nesai) Od vjerovjesništva neće ništa ostati osim radosne vijesti. Rekoše: Šta je to, Allahov Poslaniče? Resulullah odgovori: - Istinito snoviđenje koje vidi i doživi čovjek, ili to neko drugi primijeti kod njega. (Buhari, Muslim) Poslanstvo i Božja objava su završeni. Poslije mene više poslanika i vjerovjesnika nema. To ljudima koji su čuli teško pada. Vidjevši to Poslanik nastavi: - A ostale vijesti i nagovještaji. Neko upita: - A šta su to nagovještaji, Božji Poslaniče? - Snovi vjernika - odgovori Poslanik - oni su četrdeseti dio poslanstva. (Ahmed, Tirmizi) Abdullah ibn Omer prenosi da je Muhammed (a.s.) govorio: - Prošle noći sanjao sam da sam bio kod Kabe i da sam vidio čovjeka rumenog lica; čovjeka poput onih najzgodnijih ljudi koje možete sresti i najljepše kovrčave 102 Nema više poslanstva, ali ostaju radosni nagovještaji. (Ibn Sirin) Jasna snoviđenja su od Allaha, a ružni snovi su od šejtana. (Ibn Sirin) Postoje tri vrste snova: san kao radosni nagovještaj od strane Allaha (dž.š.), san koji je od šejtana i san koji je posljedica neke čovjekove preokupacije. (Ibn Sirin) Jedne noći sam sanjao da smo u kući Utbe ibn Rafia, pa smo bili posluženi svježim datulama Ratba ibn Taba. Protumačio sam to kao naš uspjeh na ovom i na budućem svijetu, i da je naša vjera uzvišena. (Muslim)

Gost

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah bio obaviješten o ovome slučaju i tom prilikom je rekao: - Allaha si poslušao, a šejtanu neposlušnost pokazao. (Abdurrezak) Najgora je ona gozba na svadbi koja je pripremljena samo za site bogataše, dok je gladnoj sirotinji zabranjen pristup. (Buhari)

Pitaju te kome će udjeljivati, reci: »Imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima; a za dobro koje učinite Allah sigurno zna«. (El-Bekare, 215) Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka čini dobro susjedu. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori ono što je dobro, ili neka šuti. (Buhari, Muslim, Ibn Madže) Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti gosta. Pri odlasku potrebno ga je snabdjeti hranom za jedan dan i noć. Ugošćenje može trajati tri dana. Ako gost ostane više od tri dana, onda se taj višak računa kao sada ka. Nije dozvoljeno gostu da ostane kod domaćina jako dugo, da time postane dosadan i težak. (Buhari) Nema dobra ko nema gostoljubivosti. (Ahmed) Kada vam dođe gost, ne pretjerujte radi njega, jer tada ćete biti njegov dušmanin. Onome ko je gostu dušmanin, Allah je njegov dušmanin. (Gazali) Onaj koji je negdje pozvan, a ne odazove se, onaj koji ne odgovori pozivu, usprotivio se Allahu i Njegovu Poslaniku. (Gazali, »Alkemija sreće«) Onaj koji počasti jednog mu'mina kao da je počastio Allaha. (Gazali, »Alkemija sreće«) Ibn Omer prenosi: »Jednom prilikom bili smo na putovanju sa Allahovim Poslanikom, Allah ga obasuo svojim blagoslovom i Milošću, kad ugleda naselje u koje je kanio ući, pa je rekao: - Allahu moj, obaspi nas blagoslovom u njemu (tri puta) i njegovu nam opskrbu podari, pobudi nam ljubav prema žiteljima naselja i omili nas kod dobrih stanovnika njegovih«. (Taberani) Neki čovjek je otišao u goste svome prijatelju. Pošto nije bilo domaćina kod kuće, čovjek je odlučio da ga ipak sačeka. Domaćin se vratio sa zakašnjenjem i nakon što su se pozdravili pitao je svoju ženu: - Da li si počastila moga prijatelja jelom? - Žena je rekla: - Čekali smo tebe - a on je, revoltiran time, rekao: - Čekala si me do ove dobi bez jela. Boga mi, neću ni okusit hranu. - Njegova žena je odgovorila: - Ako ti nećeš neću ni ja. Gost je slušao taj dijalog i odlučio da se i sam uključi u razgovor: - Ako vi nećete jesti, neću ni ja. Nakon svega ovoga domaćin je ipak savladao svoju srdžbu i pozvao gosta i ženu da jedu skupa. Sutradan Poslanik je 103

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Je li dopušteno liječiti se lijekovima? I Poslanik odgovori potanko: Bolest, liječenje, obilazak bolesnika - Pa jest, jer je Allah svakoj bolesti, koju je stvorio, stvorio i lijek, osim starosti. On zna da će među vama biti bolesnih... (Ahmed) (El-Muzzemil, 20) ... naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. (El-Bekare, 177) Ko je od vas bezbjedan, zdrav i ima svakodnevnu opskrbu, kao daje cijeli svijet njegov. (Tirmizi) Za svaku bolest ima lijek i ako se pogodi lijek, doći će do ozdravljenja, s Allahovom pomoću. (Buhari, Muslim) Uzvišeni Allah nije dao nikakvu bolest, a da joj nije dao lijek - osim starosti. Hranite se kravljim mlijekom, jer je ono sastavljeno od raznovrsnog ljekovitog bilja. (Hakim) Liječite se, jer Allah nije stvorio nijednu bolest a da joj nije dao lijek, osim jedne bolesti, a to je starost. (Autori Sunena) Većina ljudi ne zna iskoristiti dvije blagodati: zdravlje i slobodno vrijeme. (Buhari) Na Sudnjem danu se rob neće ni pomaći sve dok ne bude pitan za svoj život, u što ga je potrošio, za svoj posao za što ga je radio, za svoj imetak odakle ga je stekao i u što ga je potrošio i, za svoje tijelo, u čemu ga je iscrpio. (Tirmizi) Za svaku bolest postoji lijek, pa kad se nekom u bolesti nađe lijek čovjek će Allahovom voljom, ozdraviti. (Muslim) Usame ibn Šerik prenosi: »Bio sam kod Allahova Poslanika kada mu je došao neki beduin i upitao ga o liječenju, pa mu je poslanik rekao da se liječi, jer: - Allah je za svaku bolest odredio lijek osim jedne, a to je starost«. (Ahmed) Nijednog muslimana neće zadesiti bol, bolest, briga, tuga, uznemirenost, ili sjeta, čak ni bol od uboda trna, a da mu Allah za to ne bude brisao grijehe. (Buhari, Muslim) Kada je jedan pobožan liječnik upitao Poslanika: - Služi li liječnik ičemu? - Poslanik je žustro odgovorio: - Allah je čist! Je li Allah stvorio ikoju bolest na Zemlji, a da joj nije našao i lijeka? Ko zna, zna, a ko ne zna, ne zna. Nađeš li pravi lijek za svaku bolest, ljudi će ozdraviti po Allahovoj zapovijedi. (Ahmed) Jednoga dana Poslaniku se upute neki beduini, koji ga, između ostalog, upitaše: 104 Jednog dana Poslanik posjeti nekog ranjenika, a zatim reče: - Pozovite liječnika ovog plemena! – Pošto je stigao, liječnik upita: - O Allahov Poslaniče, čemu služe lijekovi? - A na to će Poslanik: - Allah je čist! Je li Allah stvorio ikoju bolest na zemlji, a da nije stvorio i lijek protiv nje? (Ahmed) Uzvišeni je Allah rekao: »Kad čovjeka opteretim bolešću dvoje dragih mu (očiju), pa se strpi, nadoknadiću mu tako, da će Džennet željeti njegove oči. (Ahmed, Buhari) Uzvišeni Allah mi je poručio: »Ako moga roba zabole oči, pa to on bude strpljivo podnosio, Ja ću mu strpljivost nadoknaditi Džennetom«. (Buhari) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Kad stavim u iskušenje čovjeka bolešću, pa mi izriče hvalu i trpi, dignut će se iz postelje bez grijeha kao od majke rođen. Stvoritelj će reći melekima - čovjekovim pratiocima: »Ovoga roba sam spriječio od ibadeta i stavio ga u iskušenje (bolešću). Pišite mu nagrade kako biste pisali da je bio zdrav« (Ahmed) Znakovito je koliko će pravi musliman biti nagrađen za bolest. - Zatim je, - kaže ashab Mes'ud, - Allahov Poslanik podigao glavu prema nebu i nasmijao se. Kada je upitan zašto je podigao glavu i zašto se nasmijao, rekao je: - Posmatrao sam dva meleka koji su bili došli da vide kako jedan Allahov rob klanja, na mjestu gdje je obično ranije klanjao. Nisu ga našli. Vratili su se i rekli: »Allahu! Mi smo tome i tome Tvome robu svaki dan i noć pisali dobra djela koje je činio. Danas smo ga zatekli bolesna«. Uzvišeni Allah im na to reče: »Pišite mome robu kao da čini dobra djela dan i noć, kao kad je bio zdrav. Nemojte ništa umanjivati. Moja je stvar da ga posebno nagradim za bolest, a njemu pripada nagrada za dobra djela koja je radio«. (Taberani, Bezzar) Božiji poslanik je obišao bolesnika, pa mu je rekao: - Obveseli se, jer Allah (dž.š.) je rekao: »Bolest je moja vatra, spustim je na svog roba vjernika na ovome svijetu, da mu bude zaštita od vatre na Sudnjem danu«. (Ahmed. Ibni Madže, Bejheki) Uzvišeni je Allah rekao: »Kojem robu darujem zdravlje i imućnost (široku nafaku) u životnim potrebama, pa prođe pet godina, a on mi ne dođe, taj je lišen Moga dobra«. (Ebu Ja'la ibn Hibban) Uzvišeni je Allah rekao: »Kad se Moj rob razboli ili krene na put, njemu se piše kao kad je zdrav i kao da je kod kuće«. (Buhari)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Nagrada koju prima bludnica, prljava je. Zarada vadioca Ashab Bešir ibn Abdullah priča: »Allahov Poslanik je krvi, prljava je. posjetio nekog bolesnika koji je pripadao ensarijama. (Muslim) Bolesnik mu se okrenuo i rekao: - Allahov Poslaniče! Ima sedam dana kako od bolova Sa oboljelim od džuzuma (gube, lepre) razgovaraj sa nisam sklopio očiju, niti ima iko kod mene. udaljenosti od jednog ili dva koplja. - Moj brate! Strpi se, strpi se, dok se riješiš grijeha koje si (»Džamius - sagir«) učinio. Časovi provedeni u bolesti otklanjaju grijehe«. (Ebu Davud) Zašto vi cijedite vašoj djeci ognojene krajnike, pritiskom prsta? Pomozite se ovim indijskim drvetom, jer u njemu Ashab ibn Mes'ud priča: »Ušao sam kod Allahova ima lijeka za sedam bolesti, između ostalih i za upalu Poslanika. Prihvatio sam ga za ruku. Osjetio sam da ima podrebrice, a za upalu krajnika daje se u prahu kroz nos. visoku temperaturu, pa sam mu rekao: (Buhari, Muslim) - Allahov Poslaniče! Ti imaš visoku temperaturu?! On mi na to reče: Bježi od gubavca, kao od tigra! - Tačno je. Osjećam veliku vrućinu i bolove kao što bi (Buhari, Ahmed) osjećala dva čovjeka. - Hoćeš li bar za to dobiti i dvostruku nagradu? - upitah ga. Bježi od gubavca kao što bježiš od lava. - Da, hoću. Nema nijednog muslimana kojeg spopadne (Buhari) bolest, neka uznemirenost i tome slično, a da mu za to Allah neće izbrisati grijehe, kao što ostane stablo u jesen Ako čujete da se u jednom mjestu pojavila zarazna bolest, kad zbaci svoje lišće. ne idite tamo. A ako ste se već zatekli u tom mjestu, ne (Buhari. Muslim) izlazite iz njega. (Buhari, Muslim) Allah je spustio i bolest i lijek i dao za svaku bolest lijeka, pa se liječite, ali se ne liječite onim što je zabranjeno. Kada vam se zijeva, stavite ruku na usta, da vam šejtan ne (Ebu Davud) bi uletio u usta. (Muslim) Zaista vam Allah nije dao lijeka u onome što vam je učinio zabranjenim. Allahov Poslanik je obišao bolesnika pa mu je rekao: (Buhari) - Obraduj se, jer je Allah rekao: »Bolest je Moja vatra, dao sam je svom robu na ovom svijetu da mu bude zaštita od Onaj koji bude liječio bolesnika, a ne zna medicinsku vatre na Sudnjem danu«. nauku, smatrat će se odgovornim. (Ahmed) (Ebu Ja'la) Hazreti Aiša prenosi da je Muhammed (a.s.), kada bi došao Ebu Hurejre pripovijeda: »Bio sam kod Božijeg poslanika kod bolesnika, uputio dovu Allahu (dž.š.) riječima: kad mu je došao neki čovjek i rekao da mu brat boluje od »Otkloni bolest o Gospodaru ljudi, izliječi ga, jer Ti si taj proljeva. Božiji Poslanik mu je preporučio da bratu dade koji liječiš i drugoga lijeka nema osim onog u čemu Ti daš napitak od meda. Čovjek je otišao i nakon kraćeg vremena lijek za otklanjanje bolesti«. Zatim bi uzeo malo pljuvačke vratio se i rekao: na prstu i malo zemlje i to pomiješao i stavio prstom i - Dao sam mu meda, ali nije bilo koristi. - Božiji Poslanik rekao: »U ime Allaha grumen naše zemlje kojom traži ponovi: lijeka jedan od nas da ozdravi, jedan od nas, sa Allahovom - Idi i podaj mu meda. - Ovaj je otišao i vratio se iz dozvolom«. javivši da je izvršio zapovijed, ali da se stanje kod brata (Ibn Madže) nije izmijenilo. Božiji Poslanik i po treći put reče: - Idi i podaj mu meda. Kada jedan musliman obiđe bolesna brata muslimana, sve - Kad se čovjek i po treći put vratio i izjavio da je dao dok se ne vrati nalazi se u jednom krilu Dženneta. meda, ali da je bolesnikovo stanje ostalo isto, Božiji (Muslim. Ahmed, Tirmizi) Poslanik reče: - Bog je rekao istinu, a trbuh tvoga brata je slagao. Koji čovjek posjeti bolesnika on urone u Allahovu milost, a Kasnije se ovaj čovjek vratio i rekao da mu je bratu bolje. kad sjedne kod bolesnika sa svih strana okruži ga Allahova (Buhari) milost. - Rekoh mu - kaže Enes - Allahov Poslaniče! Kad Omer ibn Hattab je jednom krenuo s vojskom prema Siriji. je tolika pažnja prema onome koji obiđe bolesnika, a U putuje saznao da tamo hara kolera, pa je odlučio da se šta je onda sa bolesnikom? vrate. Neki su mu prigovorili: - Njemu se brišu grijesi - reče Allahov Poslanik. - Zar bježiš od Božijeg određenja? - Omer je tada rekao: (Ahmed. Taberani) - Bježim od određenja ka određenju. Abdurrahman ibn Avf je tada citirao hadis: »Kad čujete za Ummul A'la priča: »Posjetio me je Allahov Poslanik kad koleru u nekom mjestu, nemojte tamo ići, a ako kolera sam bila bolesna. On mi reče: zavlada u vašem mjestu, ne napuštajte ga bježeći od nje«. - Ummul A'la! Budi vesela, jer muslimanku koja pati od (Buhari, Muslim, Ahmed. Nesai) bolesti, Allah čisti od grijeha kao što vatra srebro čisti od hrđe. Novac (vrijednost) primljen za prodato pseto, prljav je. (Ebu Davud) 105

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ako bolesnik nešto poželi da pojede, dajte mu to ako mu neće škoditi. (Buhari) Kad uđeš kod bolesnika, zamoli ga da ti prouči dovu, jer je njegova dova slična dovi meleka. (Buhari. Ibn Madže) Ko obilazi bolesne zaplovi u Allahovu milost, a kada sjedne pored bolesnika, cio utone u Allahovu milost i ljubav. (Ahmed) Obići bolesnika veći je sevab nego prisustvovati njegovoj dženazi. (Dejlemi) Allah će reći na Sudnjem danu: »Sine Ademov! Razbolio sam se, a ti Me nisi obišao«. Čovjek će odgovoriti: »Bože, kako da te obiđem, a Ti si Gospodar svjetova!?« Gospodar će reći: »Zar nisi znao da se je taj i taj Moj rob razbolio i nisi ga obišao? Znaš li, da si ga posjetio, našao bi Me kod njega. Sine Ademov! Tražio sam da me nahraniš, pa Me nisi nahranio«. Čovjek će odgovoriti: »Bože, kako da te nahranim, a ti si Gospodar svjetova?!« Reći će mu: »Zar nisi znao daje taj i taj Moj rob tražio da ga nahraniš, pa ga nisi nahranio. Da si ga nahranio, našao bi to kod Mene! Sine Ademov! Tražio sam da Me napojiš, pa Me nisi napojio.« Čovjek će reći: »Kako da Te napojim, a Ti si Gospodar svjetova?« Odgovoriće mu: »Taj i taj je čovjek tražio od tebe vode i nisi ga napojio. Znaš li, da si ga napojio, našao bi zasigurno to kod Mene«. (Muslim)

Dženaza
Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete sve dok grobove ne naselite. (Et-Tekasur, 1-2) A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj! (El-Fedžr, 27-30) Musliman prema muslimanu ima izvršavati šest obaveza: kada ga susretneš, pozdravi ga. Kada te pozove ili zatraži pomoć, odazovi mu se. Kada zatraži od tebe savjet, posavjetuj ga. Kada kihne i zahvali Allahu, nazdravi mu. Kada se razboli, posjeti ga i obiđe. I, kada umre, pođi mu na dženazu. (Muslim) Kada se pripremi dženaza i ljudi je ponesu na ramenima, ako to bude dobra duša, ona kaže prisutnima: »Požurite sa mnom«. Ako umrla osoba ne bude dobra duša i plemenita, poviče: »Teško meni, kud me to nosite? Vratite me!« Taj njezin glas i vapaj čuje sve drugo osim čovjeka! A kad bi on taj glas čuo, pao bi u nesvijest. (Buhari) Posjećuj grobove umrlih i sjećaj se budućeg svijeta. Kupaj umrle, jer je dodir s mrtvima izrazita pouka, i klanjaj im dženazu, možda ćeš se rastužiti i zabrinuti. A zabrinuti će na Sudnjem danu biti u Allahovoj zaštiti i uživati sve Njegove blagodati. (Hakim) Ko slijedi dženazu i obavi namaz ima jedan kirat, a ko slijedi dženazu sve dok se ne završi ima dva kirata. Jedan kirat je kao brdo Uhud. (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim- Ibn Madže) Kada neko od vas vidi dženazu, ako je neće pratiti, neka ustane na noge dok dženaza ne prođe, ili dok on ne zaostane za njom, ili dok se ne spusti radi klanjanja dženaze-namaza. (Buhari, Muslim) Čim ugledate dženazu, ustanite i stojte sve dok ona ne prođe ili dok je ne spuste na zemlju. (Buhari. Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai) Džabir sin Abdullaha (r.a.) prenosi: »Pokraj nas prošao je jedan sprovod, pa je zbog njega ustao Poslanik (s.a.v.s.), a ustali smo i mi. Rekli smo: - Poslaniče! Ovo je sprovod nemuslimana, jednog Židova. - Zar to nije čovjek? - reče Poslanik. - Kada vidite dženazu (čija god bila), ustanite na noge. (Buhari) Ko okupa mejjita, stavi ga u kefine, namiriše i svakako uredno opremi, nosi ga, klanja mu dženazu i ne otkrije ništa što je vidio (prilikom opremanja), vratiće se čist od grijeha kao kad ga je majka rodila. (Ibn Madže) 106

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah čiji je to kabur. Rečeno mu je da je te i te žene. On se sjetio Nema muslimana koji umre, pa mu dženazu klanja 40 ljudi te žene, jer ju je poznavao. Ukorio nas je zato što ga nismo koji ne čine širk Allahu, a da Allah neće primiti njihovo obavijestili o njenoj smrti. Rekli smo: zauzimanje za njega. - Allahov Poslaniče, postio si taj dan, pa si bio malo (Muslim) poslije podne prilegao. Bilo nam je žao da te uznemiravamo. Kad bi završio pokopavanje mejjita, Poslanik bi stani nad - Niste to smjeli učiniti. Ne smije se dogoditi da neko od njim i reci: vas umre, a da ja ne prisustvujem i ne klanjam dženazu - Molite za oprost grijeha vašem bratu i molite da bude namaz. Zatim je prišao kaburu, a mi smo iza njega stali u postojan, jer se sada ispituje. safove i ponovo klanjali dženazu«. (Ebu Davud, Hakim) (Ahmed, Nesai, Bejheki, Hakim, Ibn Hibban) Dvije stvari mogu dovesti u bezvjerstvo: sumnjati u nečije poštenje i moral i naricanje za umrlim. (Muslim) Ne slijedite dženazu za kojom ide narikača ili za kojom se nosi vatra. I ne idite ispred dženaze. (Ebu Davud) Nije od nas onaj ko se udara po licu, cijepa odjeću i oplakuje džahilijetskim oplakivanjem. (Buhari, Muslim) U naše društvo ne spada onaj koji se (radi nečije smrti) brije, ni onaj koji razdire (odjeću) ni onaj koji jauče . (Buhari, Muslim) Poslanik je zabranio svako rasipanje pri dženazi. O tkanini za ćefine rekao je: - To je potrebnije živima nego mrtvima. (Imam Malik) Kada budete kadili mrtvaca, učinite to neparni broj puta. (Bejheki, Hakim) Ako umre žena među muškarcima, a nema druge žene, ili umre muškarac među ženama, gdje nema drugog muškarca, uzet će im se tejemum i tako će se pokopati kao da nema vode uopće. (Ebu Davud, Bejheki) Ne ostavljaj neizravnanih grobova, niti spomenika. (Tirmizi) Jednog dana se Allahov Poslanik našao na nekoj dženazi. Unutrašnjost mezara imala je jednu malu grešku, nastalu pri kopanju. On je naredio da se to odmah popravi. Neko ga je upitao: - Da li će ta greška na neki način štetiti mrtvome? Muhammed (a. s.) reče: - Uistinu, takve stvari ne mogu ni štetiti, ni učiniti dobro mrtvome, ali ih treba ukloniti da ne muče oči živoga. (Ibn Sa'd) Kada je umrla neka žena koja je čistila džamiju, Poslanik je pitao za nju. - Umrla je - odgovorili su ashabi. - A zašto mi to niste javili? Pokažite mi njen grob. Kada su mu pokazali, on je otišao i klanjao dženazu. (Buhari) Zejd Ibn Sabit priča: »Jednog dana bili smo u društvu Muhammeda (a.s.), prolazili smo pokraj poznatog groblja Bekije. Allahov Poslanik je primijetio svjež kabur. Pitao je 107 - Jedan vaš brat je preselio. Ustajte i klanjajte mu dženazu. Ove riječi rekao je Božiji poslanik svojim drugovima, kada je doznao za smrt abesinskog vladara. (Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Dušu uzima Azrail, potom je iz njegove ruke prihvaćaju drugi meleki. Među dušama ima onih koje mirišu poput Duša najljepšeg miska na Zemlji, a ima i onih koje zaudaraju na lešinu najneugodnijeg mirisa. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova (Muslim, Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. (Kaf, 16) Pitaju te o duši. Reci: »Šta je duša - samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja. (El-Isra', 85) Uspjeće samo onaj ko je (dušu) očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi! (Eš-Šems, 9-10) Duše su poput skupine: one koje se međusobno upoznaju, zbliže se, one koje se ne poznaju, međusobno se raziđu. (Buhari, Muslim) Spasiće se onaj čiju dušu Allah očisti. (Ibn Ebi Hulim) Nakon što su objavljeni ajeti: »Uspjeće samo onaj ko dušu očisti. A biće izgubljen onaj koje na stranputicu odvodi«, Muhammed (a.s.) je molio: »Allahu, podari mi duši da shvati dobro; Ti si njen prijatelj i njome gospodariš, Ti si najbolji koji ćeš je očistiti. (Taberani) Nije bogatstvo u velikom imetku, nego je pravo bogatstvo, bogatstvo duše. (Buhari. Muslim) Vabisa sin Ma'bedov došao Alejhisselamu koji mu reče: - Došao si da pitaš o dobrim djelima i grijehu? On odgovori: - Da. Na to mu Alejsselam reče: - Upitaj svoje srce, svoju dušu! Dobro djelo je ono u čemu duša nalazi mir i spokoj i u čemu se srce smiri. Grijeh je ono što buni i uznemiruje dušu i što se koleba u prsima makar ti ljudi i drugačije rekli i odgovorili. (Ahmed. Durim!) Abdullah ibn Ebi Katade el-Ensari prenosi od svoga oca: »Jedanput smo noću putovali sa Allahovim Poslanikom. Rekli smo mu: - Allahov Poslaniče, da smo se malo odmorili? - Bojim se da ne zaspite - rekao nam je, - pa ko bi nas probudio na namaz! - Ja bih! - rekao je Bilal. Poslanik je potom dopustio odmor. Svi su polegli, a Bilal se naslonio na svoju jahalicu. Međutim, i njega je svladao san. Kad se Poslanik probudio, jedna strana Sunca se već bila ukazala. - Bilale - rekao je - gdje je ono što si nam obećao? - Tako mi Onoga koji te s istinom posla - odgovorio je Bilal - nikada ranije me nije obuzela onolika pospanost! - Allah uzima vaše duše kad hoće i vraća ih kad hoće! - odgovorio je Poslanik. (Buhari, Muslim) Pogled umirućeg prati svoju dušu koja mu se uzima. (Muslim, Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) 108 Pa joj (duši) se kaže: »Iziđi zadovoljna, jer je i On tobom zadovoljan!« (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Liježući u postelju Allahov Poslanik je govorio: »Gospodaru moj, Ti si stvorio moju dušu i Ti ćeš je usmrtiti. Tebi pripada njena smrt i njen život. Ako je uzmeš, smiluj joj se! Ako je vratiš, sačuvaj je onim čime čuvaš svoje dobre robove!« (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Allahov Poslanik je pitao Husejna el-Huza'iju: - Husejne, koliko božanstava obožavaš? On mu odgovori: - Sedam božanstava, šest na Zemlji i jedno na nebu! Onda Resulullah reče: - Pređi na islam, pa da te poučim riječima kojim će ti Allah (dž.š.) koristiti! Prešao je na islam. Onda mu Resulullah reče: - Reci: »Allahu, podari mi razboritost i zaštiti me od zle duše!« (Ahmed)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Allahov Poslanik je izrazio saučešće svojoj kćerki riječima: »Allah uzima što hoće i daje što hoće. Sve ima svoje Smrt određeno vrijeme. Budite strpljivi i imajte pouzdanje u Allaha. Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se vratiti. (Buhari) (El-Ankebut, 57) Reci: »Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti. (Es-Sedžda, 11) Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. (Ali 'Imran, 145) Pripremi se za smrt prije njenog dolaska. (Taberani, Hakim) O ljudi, vratite se svome Gospodaru prije smrti i približite Mu se dobrim djelima dok imate priliku. (Ibn Madže) Mugire ibni Šu'be prenosi: »Na dan kad je umro Ibrahim, Poslanikov sin, dogodilo se pomračenje Sunca i svijet je govorio da je pomračenje uslijedilo zbog Ibrahimove smrti. Čuvši to Božiji poslanik reče: - Sunce i Mjesec su dva Božija znaka i ne dolazi do njihova pomračenja zbog nečije smrti, niti radi nečijeg života. Kada ih takve vidite, molite se Allahu i klanjajte dok se (pomračenje) ne rastupi«. (Buhari) Sjetite se činioca dokidanja uživanja i slasti, sjetite se smrti. (Tirmizi. Ibn Madže) Poslanik je prišao, jedne prilike, svojim ashabima koji su se smijali, pa je rekao: - Zar se smijete, a pred vama je vatra Džehennema! (El-Hazin eš-Šihi el-Bagdadi u svome tefsiru) Ljudi spavaju, a kada umru, probude se. (Gazali: »Munkiz«) Neka niko od vas ne želi sebi smrt. Ako je dobročinitelj, moguće je da učini još više dobročinstva, a ako je grješnik, pa moguće je da će zamoliti da se povrati dobru. (Buhari) Neka ni jedan od vas ne traži smrt ako su ga pogodile životne poteškoće, neka rekne: »Allahu moj, produži mi život ako je to bolje za mene, a daj mi smrt ako je ona bolja za mene«. (Buhari. Muslim) Allahu moj, tražim Tvoju zaštitu od kazne u grobu. (Buhari) Muhammed (a.s.) je izrazio saučešće Muazu ibn Džebelu, kada mu je umro sin, ovim riječima: »Neka ti Allah dade što više strpljenja i zahvalnosti prema Njemu. Naš život, naš imetak, i naša porodica sve su to Allahovi darovi koji su nam povjereni i kod nas pohranjeni. Allah daje, Allah uzima«. (Taberani) 109 Suza je milost. (Buhari) Kada mu je umro sin Ibrahim, Muhammed (a.s.) je rekao: »Oko mi suzi, a srce tuguje. Mi govorimo samo ono čime je zadovoljan naš Gospodar, Allah. Ibrahime, mi smo tvojim rastankom, uistinu, ožalošćeni. (Buhari) Aiša prenosi: - Kod Allahova Poslanika je (u posljednjim časovima života) bila jedna posuda sa vodom u koju je stavljao ruke i potirao njima svoje lice i govorio: - Nema boga osim Allaha. Zaista u smrti čovjek trpi velike muke. Bože oprosti mi i smiluj mi se. Zatim bi uspravio svoj pogled i rekao: - Bože, uvedi me u to najviše društvo, u društvo onih koje si obasuo Svojom milošću i blagodatima: sa vjerovjesnicima, sa istinitim Tvojim robovima, sa šehidima i dobrim vjernicima. Ruka mu je klonula. Izdahnuo je, a da nisam ni primijetila - veli Aiša (r.a.). - Tada sam shvatila iz ovih njegovih posljednjih riječi da mu se je davalo izbora da li će da još živi ili će da preseli na ahiret. Nije izabrao nas, nego ahiret. (Buhari) Učite Jasin onima od vas koji umiru. (Ebu Davud, Nesai, Ahmed) Vaše umrle spominjite po dobru, a ne iznosite njihove mahane. (Tirmizi, Ebu Davud) Bio sam vam zabranio posjećivanje grobova. Međutim, sada vam kažem, da ih posjećujete, jer će vas opominjati na smrt. (Muslim) Omer ibn Džebel je upitao Muhammeda (a.s.) koja su ljudska djela najdraža Allahu na što mu je on odgovorio: - Da umreš a da ti jezik bude svjež od zikra, slavljenja Allaha. (Bezzar) Zaista je smrt strašna. Zbog toga, kad vidite dženazu (sprovod) dočekajte je stojeći. (Buhari) Zaista se umrli uznemirava plačem njegove porodice. (Buhari) Zaista Allah neće kazniti zbog suza iz oka, niti zbog žalosti srca, nego će kazniti zbog ovoga (jezika) ili se smilovati. (Buhari) Prenosi se od Ibn Abbasa: »Jednog dana Božiji Poslanik je sjedeći učio kur'anski ajet: »A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki ispruže ruke svoje prema njima« (El-En'am, 93). Zatim je rekao:

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, On sigurno vidi tebe. ni jedna duša ne napusti dunjaluk, a da prije toga ne - Očekuj smrt svakog časa. ugleda svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu! U tom - Čuvaj se nepravde, pa da te onaj kome si učinio trenutku se pred njom poredaju dvije skupine meleka, na nepravdu ne prokune, jer se njegova dova i uzdah prima od dvjema stranama, a lica su im kao Sunce. Umirući Allaha, pa makar on bio i nevjernik. pogleda u njih i tada ništa drugo ne vidi, iako se vama čini - Ko god može neka prisustvuje zajedničkom klanjanju, a da gleda u vas. Kod svakog meleka se nalaze ćefini posebno na jacijskom i sabahskom namazu, pa makar išao i balzam. Ako je umirući vjernik obraduju ga Džennetom i pužući. kažu: »Dobra dušo, iziđi u Allahovo zadovoljstvo i njegov (Taberani) Džennet! Allah ti je pripremio počast koja je bolja od cijelog dunjaluka i svega što je na njemu«. Tako ga neprestano obveseljavaju i kruže oko njega. Nježniji su prema njemu i pažljiviji od majke prema svome djetetu. Zatim mu počinju vaditi dušu ispod svakog nokta i zglavka, koji tako umiru jedan za drugim. Njemu to biva lahko, iako ga vi vidite u muci, sve dok mu duša ne dođe do pod grlo. Njoj je, uistinu, teže napustiti tijelo nego što je djetetu ostaviti matericu svoje majke! Tad svaki od prisutnih meleka poželi da je on uzme. Međutim, uzima je Azrail (meleku'l-mewt). Zatim je Poslanik proučio kur'anski ajet: »Reci: Melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti« (Es Sedžda, 11). Azrail je potom stavlja u bijele ćefine i uzima sebi u naručje. On joj je, doista, privrženiji nego što je žena svom rođenom čedu! Duša tada zamiriše mirisom ljepšim od miska. Meleki ga uzdižu i raduju mu se. »Dobro došla, dobra dušo i mirisu lijepi« - govore. »Gospodaru naš. Ti je blagoslovi, i nju i tijelo iz kojeg je izašla!« Zatim se počnu s njome uspinjati... U zraku postoje jedna posebna bića čiji broj samo Allah zna, pa ih od duše zapahne miris ljepši od miska, zbog čega je oni blagosiljaju i raduju joj se. Kada joj se otvore vrata nebesa, blagosilja je svaki melek u svim nebesima kroz koja prođe, sve dok se ne zaustave pred Vladarem, Silnim. »Dobro došla dobra dušo« - kaže joj On, Uzvišeni - » i neka je blagoslovljeno tijelo iz kojeg si izišla!« Kada Allah (dž.š.) nešto pozdravi, pozdravlja ga i sve drugo i od njega biva otklonjena svaka teškoća. Zatim Allah (dž.š.) kaže za ovu dobru dušu: »Uvedite je u Džennet i pokažite joj njeno mjesto u njemu! Predočite joj i sve počasti i blagodati koje sam joj pripremio! Zatim je vratite na Zemlju, jer Ja sam odredio: od nje sam vas stvorio, u nju ću vas vratiti i ponovo iz nje izvesti! A tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, duši će biti teže napustiti Zemlju nego što joj je bilo napustiti tijelo!« Reći će: »Zašto me vraćate u to tijelo u kojem sam već jednom bila!?« »Naređeno nam je tako« - Odgovoriće - i to ti je neizbježno«. Zatim se spuste s njome. Izvade je iz ćefina i očiste, a potom je postave između tijela u kojem se nalazila i ćefina u koje je bila umotana«. (Ibnu-l-Kajjim el Dževzi) Ko izvrši samoubistvo bacanjem sa nekoga brda, on će otići u Džehennem gdje će ostati za vijek vjekova stalno se survavajući. Ko ispije otrov i time izvrši samoubistvo, on će sa otrovom u ruci otići u Džehennem i ispijajući otrov ostati u Džehennemu za vijeke vjekova. Ko izvrši samoubistvo sa gvozdenim predmetom on će s tim gvožđem u ruci otići u Džehennem gdje će ostati vječno, razdirući svoju utrobu s tim oružjem. (Buhari) Ebu Derda je pred svoju smrt, rekao: »Ispričaću vam nešto što sam čuo od Allahova Poslanika. Čuo sam kad govori: - Pokori se Allahu i tako valjano izvršavaj svoje vjerske dužnosti kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, 110

Život se nastavlja i

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ljudi će Sudnjeg dana biti okupljeni na bijelom i ravnom prostoru... poslije smrti (Buhari, Muslim) Kada se umrli spusti u kabur i kada pratioci budu napuštali mezarje, umrli čuje odjek njihovih koraka. (Kod Muslima se nastavlja: A kada u potpunosti napuste mezarje, dođu mu dva meleka.) (Buhari) Ljudi, bićete proživljeni goli, bosi i neobrezani. (Buhari, Muslim) Ljudi će biti proživljeni bosi i goli.

Mi ćemo, zaista, mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali. (Jasin, 12) Pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: »Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. (El-Kehf, 48) Muhamed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ugoni me u laž čovjek, a nema pravo, i napada me, a nema pravo. Kaže da ga neću oživjeti kako je nastao prvi put, a prvo stvaranje nije za Mene teže od njegova vraćanja. I kaže rob: Allah ima dijete!, a Ja sam Jedan kome se svak obraća, nisam rođen i neću roditi, a nema Meni niko ravan!« (Buhari) Ni jedan od vas neće napustiti ovaj svijet dok ne sazna šta ga čeka i dok ne vidi svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu. (Gazali »Ihja ulumid-din«) Primjer vjernika na ovom svijetu je kao primjer embrija u majčinoj utrobi; kada iz nje izađe, zaplače zbog izlaska, a kad ugleda svjetlost i zadoji majku, ne želi da se vrati na pređašnje mjesto. (Gazali »Ihja ulumid-din«) Prenosi se da je Muhammed (a.s.) naredio da se šehidi Bedra pokopaju u jedan mezar, zatim je stao iznad njih i dozivao ih po imenima: - Jeste li našli istinitim ono što vam je obećao vaš Gospodar? Ono što je meni obećao ja sam našao istini tim. Omer (r.a.) mu je rekao: - Allahov Poslaniče, kako to da se obraćaš onima koji su već mrtvi?! - Tako mi Onoga koji me s Istinom posla, ovo što govorim vi ništa bolje ne čujete od njih, samo što oni nisu u stanju odgovoriti! (Buhari. Muslim) Grob je prvo onosvjetsko stanište. Ko se spasi u njemu, kasnije će mu biti lahko. Ali, ako se ne spasi, kasnije će mu biti teško. (Tirmizi Nesai, Hakim) Grob je jedna od džennetskih bašča ili jedna od džehennemskih jama. (Tirmizi, Taberani) Ni jedan musliman ne prođe pored kabura svoga brata kojeg je poznavao na dunjaluku i nazove mu selam, a da mu Allah ne povrati dušu da mu selam uzvrati. (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Ni jedan čovjek ne posjeti kabur svog brata i posjedi kod njega, a da mu se ovaj ne obraduje i uzvrati mu (selam, govor), sve dok ne ustane! (Ebu ed-Dunja, »Kitabu-l-kubur«) 111

(Buhari, Muslim) Muhammed (a.s.) je prošao pored dva mezara i rekao: - Ova dvojica se nalaze u azabu (patnji). Oni ne ispaštaju kaznu zbog nemogućih stvari: jedan se bavio klevetom, a drugi se nije zaklanjao od ljudi prilikom mokrenja. (Buhari, Muslim, Ashabu-s-Sunen)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Molite Allaha za Firdevs, jer on je najviši dio Dženneta, iznad njega je »Aršu-r-Rahman«, a iz njega izviru Džennet, Džehennem džennetske rijeke. (Buhari) Na dan kada upitamo Džehennem: »Jesi li se napunio?« - on će odgovoriti: »Ima li još?« A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko »ovo je ono što vam je obećano, svakome onom koji se kajao i čuvao, koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!« (Kaf, 30-34) Ko umre svjedočeći da nema drugog boga osim Allaha (dž.š.) unići će u Džennet. (Ibn Haldun u »Mukkadimi«) U Džennetu ima stvari koje ni jedno oko nikada nije vidjelo, ni jedno uho nikada čulo, i nijedno srce nema o tome ni najmanjega pojma. (Buhari. Muslim) Allah je pripravio za svoje dobre robove takvu nagradu kakvu oči nikad nisu vidjele, a niti su uši za to čule. Tu nema nikakve teškoće za ljudsko srce. Učite ove Allahove riječi ako želite: »I niko ne zna kakve ih kao nagrada, za ono što su činili, skrivene radosti čekaju« (Buhari) Suhejb prenosi od Poslanika: - Kada džennetlije uđu u Džennet reći će im se: »Imate nagradu kakvu niste očekivali!« Reći će: »A, što je to? Zar nam lica nisu svijetla i otrgnuta od vatre i zar nismo u Džennetu?!« Tada će se skloniti »hidžab«, pa će ugledati Allaha. Tako mi Allaha, od toga im neće biti ništa milije. Zatim je proučio ajet: »One koji čine dobra djela čeka lijepa nagrada, i više od toga!« (Ibn Huzejme) Allah (dž.š.) će reći dženetlijama: »O džennetlije!« I oni će se odazvati pozdravom. Pa će ih (Allah) pitati: »Da li ste zadovoljni?« Odgovoriće: »Zašto da ne budemo zadovoljni kad si nam dao što nisi dao nikome od tvojih stvorova?«Onda će im Allah reći: »Pazite, daću vam srednje od toga«. Odgovoriće: »O, Bože, a šta je srednje od ovoga?« Reći će im: »Spustiću na vas Svoje zadovoljstvo i nikad neće doći na vas Moja srdžba«. (Ahmed, Buhari, Muslim, Tirmizi) - Svi će moji sljedbenici ući u Džennet, izuzev onih koji to odbiju. - A koji su to koji odbijaju da uđu u Džennet, o Allahov Poslaniče?, - povikaše ashabi. On im odgovori: - Onaj ko bude slijedio moj put ući će u Džennet, a ko ne bude, taj odbija da uđe. (Buhari. Hakim) Ljudi iz Dženneta će doći kod nekih stanovnika Džehennema i upitati ih: - Kako ste dospjeli u Džehennem kad smo mi ušli u Džennet samo na osnovu onog što smo od vas naučili? - a on će odgovoriti: - Zato što smo govorili drugom ono što sami nismo radili. (Taberani) 112 Kevser je rijeka u Džennetu, obale su joj zlatne, voda joj teče po biseru i smaragdu, zemlja njena ljepše miriše od miska, a bjelja je od snijega. (Ibn Madže) Enes prenosi: »Jednom je Resulullah bio među nama, kad je malo pridrijemao, potom podigao glavu osmjehujući se. Pitali smo ga: - Šta te je nasmijalo, Allahov Poslaniče? Odgovorio je: - Malo prije objavljeno mi je poglavlje Kur'ana. Onda je proučio: »Inna e'tajna kel-kevser...« Potom je upitao: - Znate li šta je El-Kevser? Odgovorili smo: - Allah i Njegov Poslanik znaju! Rekao je: - To je rijeka koju mi je Allah obećao. Ona ima velika dobra. To je, ustvari, vrelo na koje će doći moj ummet na Sudnjem danu. Broj njegovih posuda je kao broj zvijezda na nebu. Svako će uzeti što mu pripada. Kad neko uzme svoj dio reći ću: »Allahu, on je od mog ummeta!« Pitaće me: »Šta znaš, šta je on radio poslije tebe?« U Sahihu stoji: Moje vrelo dugo je mjesec dana hoda, voda mu je bjelja od bisera, miris ljepši od miska, a vrčevi njegovi su kao zvijezde neba. Ko se njegove vode napije, nekad više ožednjeti neće.« (Muslim) Malik ibn Enes je rekao: »Bilo nam je zabranjeno pitati Poslanika za nešto, pa bismo se iznenadili da dođe neki razboriti beduin iz pustinje i zapita Poslanika, a da mi slušamo. Tako dođe neki beduin i reče: - Muhammede, tvoj glasnik nam je došao i tvrdio nam da ti izjavljuješ da te je poslao Allah (dž.š.). - Pravo je rekao - odgovori Muhammed. Potom beduin upita: - Ko je, onda, stvorio nebesa? - Allah - odgovori Poslanik. On ponovo upita: - A ko je, onda, stvorio Zemlju. - Allah. - A ko je stvorio ova brda i na njima sve postavio? - Allah (dž.š.) - odgovori Poslanik. Poslije ovoga on ponovo upita: - A, tako ti Onoga koji je stvorio nebesa, Zemlju i postavio ova brda, da li te je poslao Allah (dž.š.)? - Da - odgovori Poslanik. - Tvoj izaslanik je tvrdio da smo dužni klanjati pet vakata namaza u toku jednoga dana i noći. - Pravo je rekao - odgovori Poslanik. On upita: - A tako ti Onoga koji te je poslao, da li je to naredio Allah (dž.š.)? - Da, - odgovori Muhammed (a.s.) Beduin reče: - Tvoj izaslanik nam je tvrdio da smo dužni davati zekat na našu imovinu. - Pravo je rekao - odgovori Poslanik. Beduin upita: - A tako ti Onoga koji te je poslao, da li ti je to naredio Allah (dž.š.)? - Da - odgovori Poslanik. On reče:

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Tvoj izaslanik nam je tvrdio da smo dužni postiti kako one izniču požutjele i uvrnute. mjesec dana ramazana u godini. Vuhejb kaže: »Ovo nam je prenio Amr. b. el-Džubat i - Pravo je rekao, - odgovori Poslanik. Beduin je upitao: rekao: '... zrno gorušice od dobra'«. - A tako ti Onoga koji te je poslao, da li ti je to naredio (Buhari, Nesai, Ibn Madždže) Allah (dž.š.)? - Da - odgovori Poslanik. On je rekao: Ima dvije vrste ljudi od stanovnika Džehennema koje ja ne - Tvoj izaslanik nam je tvrdio da smo obavezni hodočastiti poznajem. To su: prvo, ljudi sa bičevima u ruci poput Kabu i to ko je u mogućnosti da dođe do nje. goveđih repova kojima tuku narod, a drugo, žene providne - Pravo je rekao - odgovori Poslanik. odjeće, izazovnih tjelesnih pokreta. Na glavama im ima Napokon, beduin okrenu leđa i reče: nešto kao devina glava. Taj soj neće ući u Džennet niti će - Tako mi Onoga koji te je poslao s istinom, ja tim osjetiti njegov miris - iako se taj miris osjeća iz velike obavezama neću ništa dodati, niti ću nešto od njih oduzeti! udaljenosti. Na to Muhammed (a.s.) reče: (Muslim) - Ako je govorio istinu, sigurno će ući u Džennet«. (Muslim) Hazreti Aiša prenosi: »Allahov Poslanik je bio pozvan na dženazu jednom djetetu kršćanina, pa sam kazala: Omer ibn el-Hattab prenosi: »Nakon bitke za Hajber, jedna - Blago li ovome, Allahov Poslaniče, jedan od džennetskih grupa drugova Allahova Poslanika je u povratku govorila vrabaca, nije učinio nikakav grijeh koji bi ga stigao. - On da je taj i taj pao kao šehid, nabrajajući ih poimenično. reče: Kada su spomenuli ime jednog od poginulih šehida, - Aiša, možda i nije tako. Allah je stvorio za Džennet Allahov Poslanik je rekao: stanovnike. Stvorio ih je za njega još dok su bili u kičmama - Ne, on nije šehid, ja ga vidim u Džehennemu zbog ogrtača očeva svojih, i stvorio je za vatru stanovnike. Stvorio ih je koji je prisvojio prevarom. - Zatim je Poslanik zovnuo za nju još dok su bili u kičmama očeva svojih. Omera i rekao mu: - Idi i razglasi među svijetom da će u (Muslim, Ebu Davud, Nesai) Džennet ući samo vjernici! Ja sam izašao i razglasio među svijetom: 'Znajte, u Džennet će ući samo vjernici!'« Bog će reći onome koji će u vatri imati najlakšu kaznu: »Kad bi tvoje bilo sve što postoji na Zemlji, bi li ti to dao da se otkupiš od ove kazne?« On će reći: »Bih«. Našto će reći Uzvišeni Bog: »Pa Ja sam od tebe tražio manje od toga dok si bio još u Ademovim krstima, a to je da Mi (u ibadetu) ništa ne pridružuješ, a ti si baš to činio«. (Buhari. Muslim) Na Sudnjem danu će biti doveden čovjek, zatim bačen u vatru. Od džehennemske žestine će mu izići utroba njegova oko koje će oblijetati kao što magarac oblijeće oko svog gospodara. Oko njega će se iskupiti stanovnici Džehennema i pitati ga šta mu je? »Zar nisi ti onaj što je pozivao na dobro, a odvraćao od zla?« »Jesam« ! - Odgovoriće. »Vama sam govorio da činite dobro, ali to sam nisam radio. Govorio sam vam da se klonite zla, a sam ga činio«. (Buhari. Muslim) O sinovi Kaba ibni Luejja, spašavajte se od vatre. O sinovi, Murre Ibni Saba, spašavajte se od vatre. O sinovi Abdi Šemsa, spašavajte se od vatre. O sinovi Hašimovi, spašavajte se od vatre. O Fatima, spašavaj se od vatre. Jer vam ja ne mogu ništa pomoći u odgovornosti prema Bogu. Ja samo mogu da vam skvasim grlo (da vam pružim neku pomoć na ovom svijetu kao svojim bližnjim). (Muslim) Otvoriće mu se vrata prema vatri, pa će do njega doprijeti dio njene vrućine i žestine. (Ibnu -i-Kajjim el-Dževzi) U Džennet će ući oni koji su to zaslužili, a u Džehennem oni koji su to zaslužili. Tada će Allah, džellešanuhu, reći: »Izvedite iz Džehennema svakog onoga u čijem je srcu bilo imana makar koliko je zrno gorušice!« I oni će biti izvedeni, a već su bili potpuno pocrnjeli u njemu. Kao takvi biće bačeni u Rijeku života (ili stida). Zatim će oni ponići kao što biljke niču iz sjemena pored puta; zar nisi vidio 113

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah melek to zapiše, a zatim ponovo upita: - Bože kakva mu je nafaka? - pa Allah i to odredi kako želi Sudbina, predodređenje i melek zapiše. Zatim melek izađe sa listom u ruci. Na to se više ništa ne dodaje, niti oduzima od njega. Reci: »Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a (Muslim) ni neku korist sebi pribaviti; biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac, i kad konac njegov dođe ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati«. (Junus, 49) Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi. (Sebe', 3) Kada su neki ljudi iz Jemena upitali Poslanika kako je svijet nastao, on je odgovorio: - Allah je postojao, a ničeg nije bilo. Arš je bio iznad vode, pa je potom stvorio nebesa i Zemlju. Zatim je sve upisao u »Levhi mahfuz« (Knjiga sudbine) (Buhari, Bejheki) Čovjek neće vjerovati sve dok ne uzvjeruje u ovo četvero: da nema drugog božanstva osim Allaha; da sam ja, Muhammed, Allahov poslanik, koga je poslao s Istinom; da ima smrt, proživljenje poslije smrti i sudbina. (Tirmizi) Kad bi potrošio zlata koliko Zemlja, ne bi ti bilo primljeno dok ne bi vjerovao u određenje bilo ono dobro ili zlo i dok ne bi prihvatio da ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići i ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti. (Ebu Davud) Čovjek neće vjerovati sve dok ne uzvjeruje da je i dobro i zlo sudbina. (Ahmed) Abdullah, sin Mes'uda, veli: »Pričao nam je Božji Poslanik« (a on je onaj koji istinu govori, i kome se vjeruje): - Materijal za stvaranje čovjeka stoji u utrobi majke njegove četrdeset dana kao voda (nutfe). Zatim bude toliko isto vremena kao usirena krv (aleka), pa bude toliko isto vremena kao komad mesa (mudga). Zatim Bog (dž.š.) pošalje meleka, pa mu udahne dušu; i tom meleku narede se četiri riječi da zapiše: nafaku, i konac života, i njegov posao, i da li je u pogledu drugog svijeta sretan ili nesretan. Pa, tako mi onog Boga, osim koga nema drugog - jedan Čovjek radi onaj posao, koji vodi Džennetu sve dotle dok ne bude između njega i Dženneta lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisao, pa počne se baviti onim poslom koji vodi vatri, pa uniđe u nju. A drugi opet čovjek radi onaj posao, koji vodi vatri sve dotle dok između njega i vatre ne bude lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisao, pa počne raditi onaj posao koji vodi Džennetu pa uniđe u Džennet. (Buhari, Muslim) Kada prođu četrdeset dvije noći od unošenja sperme u matericu Allah pošalje meleka koji je uobliči, stvori joj sluh, vid, kožu, meso i kosti, a zatim kaže: - Bože, je li muško ili žensko? - pa Allah odredi šta hoće i melek zapiše, zatim opet kaže: - Bože, koliko će živjeti? - pa Allah odredi šta hoće i 114 Abdullah ibn Abas jedanput jahaše za Alejhis-selamom na jednoj jahalici. Tom prilikom reče mu Alejhisselam: - Dječače, ja ću te naučiti nekoliko riječi: Čuvaj Boga (poštuj Ga) i Bog će tebe čuvati. Čuvaj Boga, pa ćeš Ga uvijek pred sobom naći (postupaj kako Bog, dž.š., želi, pa kad Ga nešto zamoliš odmah će ti udovoljiti). Kad moliš, moli Boga. Kad pomoći tražiš, traži je od Boga. Dobro znaj, da se čitav svijet sakupi da ti i najmanju korist donese, da ti ne bi donijeli osim one koristi, koju je uzvišeni Bog tebi predvidio i propisao. A da se opet čitav svijet okupi da ti neku štetu nanesu, ne bi ti nanijeli osim one, koju ti je Bog odredio i upisao. Pera sudbine su odložena, a stranice se osušile. U drugoj jednoj predaji stoji: - Čuvaj Boga, naći ćeš Ga pred sobom. Kad si u obilju, predstavi Mu se (i približi); Bog će za te znati i u tegobi. Dobro znaj: što te promaši nije te ni moglo pogoditi, a što te pogodi, nije te moglo promašiti. Znaj da je Božja pomoć skopčana sa strpljivošću, veselje s tugom, a uz svaku poteškoću ima last. (Tirmizi) Abdullah ibn Amr ibn el-As kaže: »Čuo sam Allahova Poslanika kako kaže: - Allah je zaista odredio sudbinu svim stvorenjima pedeset hiljada godina prije stvaranja nebesa i Zemlje. A Arš Njegov je bio na vodi.« (Ebu Davud) Dvojica ljudi iz plemena Muzejne došli su Allahovu Poslaniku i upitali ga: - Allahov Poslaniče, smatraš li da je ovo što čine ljudi danas i u čemu se trude nešto što im je ranije kao sudbina određeno i predodređeno, ili oni time prihvataju ono sa čime im je došao njihov Vjerovjesnik, pa je dokaz protiv njih? - Ne - reče Poslanik. - To je ono što im je ranije kao sudbina određeno i predodređeno, a potvrda toga je u Allahovoj, džellešanuhu, Knjizi: »I duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini...« (Muslim) Jednom je Poslanik, ulazeći u džamiju, čuo ljude kako raspravljaju o pitanju slobodne volje i predodređenja. Zacrvenio se je od ljutnje, kao da su mu po obrazima iscijedili šipkov sok, zatim je zabranio raspravljanje o tom problemu i dodao: - Ljudi koji su vama prethodili zalutali su zbog te rasprave. (Tirmizi) Ruhul-kuds me je nadahnuo da čovjek neće umrijeti sve dok ne okonča svoj život i opskrbu koja mu je data. Stoga, bojte se Allaha, budite mu pokorni i uljepšavajte svoje molbe kojima molite Njega. (Suhejll »Er-Revdul-Enf«) Mnogo se bojim vremena u kojem će učeni ljudi biti potiskivani, a licemjeri voditi polemiku o Kur'anu i kada će se negirati Božije određenje (Kader). (El-Menavi, »Fejdul Kadir«)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Pet je tajni koje znade samo Bog, a niko drugi. Niko ne zna šta će biti sutra. Niko ne zna šta je u materici, muško ili Kijametski - Sudnji dan, predznaci žensko, osim Boga. Niko ne zna, šta će privrijediti sutra. Sudnjega dana Niko ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Niko ne zna kada će pasti kiša. Na dan kada ga doživite svaka dojilja će ono što doji (Buhari) zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako Kada je Allahov Poslanik spomenuo sudbinu, pitali su ga izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. neki drugovi: - Hoćemo li se oslanjati na sudbinu? (El-Hadžadž, 2) Na to je on odgovorio: - Radite, jer je svakom omogućeno ono za što je stvoren. Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta će u (Buhari, Muslim) tren oka doći, ili još brže, jer je Allah, uistinu, Svemoćni! Sve što te zadesi nije te moglo mimoići, a sve što te (En-Nahl, 77) mimoiđe, nije te moglo ni zadesiti. (Ahmed) A šta ti znaš, - možda je Smak svijeta blizu! (Eš-Šura, 17) Poštuj Allaha pa će ti uvijek biti zaštitnik! Znaj za Allaha u blagostanju pa će On znati za tebe u teškoći! Znaj da sve Sudnji dan će se dogoditi (tako brzo) da čovjek koji muze što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti, a sve što te je devu doživjeće ga prije nego što njegova posuda stigne do zadesilo nije te moglo mimoići. I znaj da uspjeh dolazi usta«. Dogodiće se kupcu i prodavcu odjeće da neće uspjeti poslije strpljivosti, radost poslije žalosti, a olakšica poslije ni pazariti. Dogodiće se da čovjek koji uređuje bunar neće teškoće! uspjeti ni izaći, a on će se dogoditi. (Tirmizi) (Muslim) Jak musliman bolji je i Bogu miliji od muslimana slabića. Na Sudnjem danu će biti doveden jedan džehennemlija koji Inače, i jedan i drugi su kao muslimani dobri. Nastoj i trudi je na dunjaluku imao najveće uživanje, pa će biti bačen u se da pomoću Boga postigneš sve ono što ti koristi. Ne budi Džehennem, samo jedan tren, a zatim će mu se reći: slapčina i ne popuštaj u naporima. Ako ti se dogodi neka »Čovječe, sjećaš li se kojeg užitka? Da li si ikada uživao?« nesreća ili ako ne uspiješ u svom nastojanju, nemoj On će reći: »Ne, tako mi Gospodara!« Potom će biti govoriti: »da bijah učinio to i to, bilo bi tako i tako«, nego doveden jedan džennetlija koji je na dunjaluku imao reci: »Tako je bila sudbina Božija, njegova se volja vrši«, tegoban život, pa će, za tren, biti uveden u Džennet. Potom jer ono »da« otvara vrata šejtanu. će biti upitan: »Jesi li imao ikada, ikakvu muku?« (Muslim) Odgovoriće: »Ne, tako mi Allaha, nikada nisam imao nevolju niti bilo kakvu poteškoću!« Hazreti Alija pripovijeda: »Bili smo na jednoj dženazi u (Muslim) mezaristanu Beki'a, pa je došao Allahov Poslanik i sjeo. I mi posjedali oko njega. Zamišljen, oborene glave, štapom je Čovjek na Sudnjem danu neće se pomaći dok ne bude vukao linije po zemlji, a zatim rekao: upitan za četiri stvari: za život, kako ga je proživio; za - Nema niko među vama, odnosno nema ni jedne žive duše, mladost, kako ju je proveo; za imetak, kako ga je stekao i u a da joj Allah već nije odredio mjesto u Džennetu ili šta ga je potrošio i za nauku, šta je s njom radio. Džehennemu, i da joj nije određeno da li će biti nesretna ili (Tirmizi) sretna. Jedan od prisutnih ashaba, kaže Alija, reče: Kad se vjernici budu riješili vatre, zapravo kad predu preko - Allahov Poslaniče, pa da ostanemo pri našoj knjizi Sirata, biće zadržani na mostu između Dženneta i vatre da (sudbini) i napustimo rad?! međusobno riješe nepravde koje su jedni drugima nanijeli - Ko bude od sretnika radiće ono što rade sretni, a na ovome svijetu. ko bude od nesretnika, radiće ono što rade nesretni (Buhari) reče Poslanik i dodade: - Radite, jer svakome je dostupno ono što mu je određeno: sretnima je dostupno ono što rade Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, jednog dana, sretni, a nesretnima ono što rade nesretni. Zatim je proučio: proučio: »Toga dana će ona (Zemlja) vijesti svoje kazivati«, »Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra a zatim upitao prisutne znaju li šta su njene vijesti. Prisutni istinitim njemu ćemo Džennet pripremiti; a onome koji odgovoriše da to Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju, a tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim on nastavi: njemu ćemo Džehennem pripremiti«. - Njene su vijesti da će Zemlja svjedočiti za svakog (Buhari. Muslim. Ashabu - Sunen osim Nesaije) čovjeka i ženu šta je radio na njenoj površini. Reći će, radio si tog i tog dana to i to, i to su njene vijesti. (Tirmizi, Ahmed) Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik rekao: - Kako ću biti miran, a sur je pripremljen? Njegov držač je napregao uši, nageo se na stranu, iščekujući kada će mu biti naređeno da puhne. Rekli su: - Allahov Poslaniče, šta nam naređuješ? - Recite: »Hasbunallahu ve ni'mel vekil«. (Tirmizi) 115

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah (Sirat-ćuprija je pružena preko Džehennema i ona je, kao - Kada sudbina ljudi dođe u ruke nedostojnih, očekuj što stoji u Muslimanovoj zbirci)« tanja od dlake, a oštrija Sudnji dan - odgovori Muhamed. od sablje«. U Sahihu se kaže: - Ćuprija koja se pruža iznad (Buhari) Džehennema, preko koje će prelaziti mu'mini, jedni će prelijetati kao svjetlice, drugi kao vjetar, treći kao najbrži Sudnji čas neće nastupiti dok se u zemlji Arapa ne pojave ljudi, sve dok ne dođe čovjek koji neće moći drugačije da livade i rijeke. ide osim pužući. Sa strane ćuprije biće kuke kojima je (Muslim) naređeno da zakače onoga koga im je naređeno da uzmu, ogrebani će biti spašeni a, zakačeni kažnjeni. Sudnji dan neće biti sve dok se u mom ummetu ne pojavi (Buhari) trideset lažaca koji će se proglašavati vjerovjesnicima. Ali, ja sam pečat vjerovjesnika, neće biti vjerovjesnika poslije Iman će se potegnuti u Medinu kao što se zmija potegne u mene. svoju rupu. (Tirmizi) (Buhari) Pred kijamet će istupiti ljudi neukih glava da izdaju fetve Poslanik predskaza da će u Posljednji čas svijeta doći svijetu, vodeći ih tako stranputici na kojoj se i sami nalaze. Dedždžal kao Allahova kušnja ljudima. Provest će na (El-Hatib el-Bagdadi: »El-fekih vel mutefekkih«) zemlji samo 40 dana, no prvi dan njegovog boravka bi će dug kao jedna godina, drugi dan kao mjesec dana, treći dan Tako mi onoga u čijoj je ruci moj život, Isa (mir neka je kao jedna sedmica, a ostali dani kao naši normalni dani. Na nad njim) će uskoro sići među vas kao pravedni sudac. On to se neko digne i upita Poslanika: će polomiti križeve, ubiti svinju i ukinuti džizju. Zatim će - Za onaj dan, koji će biti dug poput godine, hoće li biti se blagostanje prosuti po cijelom svijetu tako da ga neće dovoljno obavljati namaz samo pet puta? Poslanik niko prihvatiti, dok će sedžda biti bolja nego cijeli svijet i odgovori: ono što on sadržava. - Ne, trebat će računati. (Buhari, Muslim) (Muslim) Sigurno je blizu vrijeme da među vas siđe sin Merjeme, kao Jedan je od znakova Smaka svijeta i to da će ljudi prolaziti pravedni vladar, pa da slomi krst, ukine glavarinu, a imetka pored džamije, a da neće u njoj klanjati, kao i to da će se da bude u obilju toliko da ga neće niko primiti. pozdravljati samo one osobe koje se poznaju. (Muslim) (Tahavi, Taberani. Bejheki) Zatim će ponovo doći Isa, kao potvrditelj Muhammeda i U predznake Smaka svijeta ide i to da će se dignuti znanje, kao član njegove zajednice. raširiti neznanje, mnogo piti alkohol i raširiti blud. (Ahmed) (Buhari, Muslim) Kada će sin Merjemin sići kod vas, vaš imam biće jedan od Ebu Hurejre prenosi: Dok je Poslanik bio u jednom društvu vaših. govoreći ljudima, dođe mu neki beduin i upita ga kad će (Buhari) biti Smak svijeta. Muhammed (a.s.) nastavi svoje izlaganje, pa neki od prisutnih primijetiše: »Čuo je on to što je ovaj Ja sam najpreči Isau, sinu Merjeminu, kada ga vidite, upitao, ali mu se to nije svidjelo«. Drugi, pak, rekoše: »Ne, poznaćete ga. On je čovjek koji naginje crvenilu i bjelilu. nego nije čuo.« Glava mu rosi, ali nema vlažnosti. On će razbiti krst, ubiti Kad je završio svoj govor, Poslanik upiti: svinju i imaće bogatstvo, dok Allah ne uništi njegovo - Gdje je onaj koji je, čini mi se, pitao za Smak svijeta? vrijeme, sve vjere osim islama, i lažnog i ćoravog Mesiju Ja sam, Božiji Poslaniče - reče beduin. zablude. Tada će postati takva sigurnost na Zemlji da će lav - Kad emanet (vjera, povjerenje) bude zanemareno, očekuj prebivati s devom, tigar s govečetom, a djeca će se igrati sa Smak svijeta - reče Poslanik. zmijama, koje im neće ništa štetiti. Isa će ostati na Zemlji On upita: - Ako kako će biti to zanemarivanje? četrdeset godina, a onda će umrijeti. Dženazu će mu - Kada položaj bude povjeravan nedostojnima, onda očekuj klanjati muslimani i sahraniti ga. Smak svijeta - reče Allahov Poslanik. (Et-Tajalisi) (Buhari) Učite Kur'an prije nego što će biti podignut sa Zemlje. Rekao je Džibril Muhammedu (a.s.): - Obavijesti me o Kijametski dan neće biti dok god se Kur'an ne podigne sa Sudnjem danu kad će se dogoditi«. A Muhammed a.s. Zemlje. Ljudi su rekli: »U redu da budu podignuti ovi odgovara: mushafi, ali kako će biti podignuti oni koji su u samim - Upitani o tome ne zna više od onoga koji ga pita. ljudima?« Odgovoreno im je: Doći će noć, pa će biti A kada mu Džibril reče: - Obavijesti me o njegovim podignuti i iz njihovih prsa! A kad ujutro ustanu, reći će: predznacima, Muhammed (a.s.) kaže: »Kao da smo mi nešto znali', a onda će zapasti u poeziju.«)1 - Od predznaka Sudnjeg dana je i taj da će žena sebi gospodara roditi... (Muslim) Predznak propasti svijeta jeste upropašćivanje povjerene stvari. - Kako se upropašćuje povjerena stvar, Božiji poslaniče, upitaše. 116

El Kurtubi kaže: Ovo će se desiti poslije smrti Isaa sina Merjemina i poslije rušenja Kabe.

1

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je pas ili slika.

Meleki
Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, -po Allahovom naređenju bdiju. (Er-Ra'd, 11) A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. (El-Infitar, 10-12) Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. (El-Mu'min, 7) Hanzala ibn el-Rebia se požalio Poslaniku da iman ne osjeća onako zorno kao kad je u društvu sa Poslanikom, pa mu je Muhammed (a.s.) rekao: - Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, da ustrajete u tome kao kad ste u mome društvu, pozdravljali bi vas meleki u vašim posteljama, ali, Hanzala, saaten, saaten, saaten. (Muslim) Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od bezdimne vatre (plamena), čovjek je stvoren od onoga što mu je rečeno. (Muslim) Hazreti Aiša prenosi: »Jednom prilikom mi je rekao Poslanik: - O Aiša, ovo je Džibril, donosi ti selam. Rekla sam: - I na njega selam i Allahov rahmet, on vidi ono što ja ne vidim«. (Buhari, Muslim) Bilo mi je dozvoljeno da razgovaram sa melekom koji drži Arš. Razdaljina mu je od uha do pleća sedam stotina godina. (Ebu Davud) Kada Allah odluči o nekoj stvari meleki na Njegovu naredbu i riječ zalupe krilima pokorno i nebesima se začuje kao pucanj groma o hridine, a kada iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: »Šta je to rekao Gospodar vaš?« »Istinu«, Odgovoriće, On je uzvišen i velik«. (Buhari) Allahu pripada jedna vrsta meleka koji traže one koji veličaju Allaha. Pa kada ih sretnu poviču: »Molite za svoje potrebe«, a zatim ih prekriju svojim krilima. (Buhari) Nebesa bruje, našto imaju pravo. Na njima nema mjesta, a da tu nema meleka na sedždi ili rukuu. (Nesai, Tirmizi) Svaki od vas provede u utrobi majke 40 dana u obliku spermatozoida, a poslije toga bude zgrušana krv 40 dana, pa poslije toga se začne embrij. Zatim Allah pošalje meleka sa četiri odredbe, da mu odredi posao, dužinu života, nafaku, sretan ili tegoban život, a zatim mu udahne dušu. (Buhari, Muslim) 117

(Ibn Madže) Aiša prenosi daje kupila ćilim po kome su bile slike: »Kad je to Allahov Poslanik primijetio, zastao je pred vratima i nije ušao unutra. Primijetila sam na njegovom licu osjećanje odvratnosti«. Aiša je rekla: - Utječem se Allahu i Njegovom Poslaniku, kakav grijeh sam počinila? - Na to je Allahov Poslanik rekao: - Kakav je ovo ćilim? - Ona je odgovorila: - Kupila sam ga za tebe da možeš na njemu sjediti i odmarati se. Potom je Poslanik rekao: - Zaista će vlasnici ovih slika biti kažnjeni i od njih će biti traženo da udahnu život u ono što su pokušali stvoriti. A onda je rekao: - Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze slike. (Buhari, Muslim) Muhammed (a.s.) je za meleke koji su muslimanima došli u pomoć, prilikom bitke na Bedru rekao: - Meleki koji su vam došli u pomoć imaju znakove, imajte i vi znakove kojima se razlikujete. (Ibn Sa'd, Taberi) Čuvajte se golotinje, jer sa vama su oni koji vas nikada ne napuštaju, osim kada obavljate nuždu i kada se intimno sastajete sa svojim ženama. Stoga, imajte stida od njih i ukažite im svoje poštovanje. (Tirmizi)

Šejtani

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Neprekidno je s njim jeo šejtan, pa kada se sjetio bismille šejtan je sve iz sebe povratio. (Ebu Davud) Ko stotinu puta izgovori: »Nema boga osim Allaha, On je jedini, nema druga, Njemu pripada vlast nad svim, Njemu pripada svaka hvala i On je svemoćan!«, ima vrijednost oprosta deset robova, upisuje mu se stotinu nagrada, a briše stotinu grijeha, to će mu biti zaštita od šejtana za taj dan do sutona. Niko od njega neće biti bolji. (Buhari, Muslim)

O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. (En-Nur, 21) A kome je šejtan drug, zao mu je drug! (En-Nisa', 38) A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i zna sve. (Fussilet, 36) Nema niko od ljudi, a da nije uz njega šejtan i melek. Ashabi su pitali: A zar i tebi, Allahov Poslaniče? - I meni, odgovorio je Poslanik i dodao: - Samo me je Allah pomogao nad šejtanom, primio je islam i ne naređuje mi ništa osim dobro. (Muslim) Kaže Muhammed (a.s.) da je Uzvišeni Allah rekao: »Zaista sam Ja svoje robove stvorio pravovjernicima. Međutim, šejtani su ih, zabranjujući im ono što sam im Ja dozvolio i naređujući im da mi pripisuju sudruga u upravi, zaveli i od njihove istine udaljili«. (Muslim) »Tražim utočište kod Allaha od prokletog šejtana«, znači uzimanje zaštite samo kod jedinoga Allaha, a ne ni kod jednog Njegovog stvorenja, od prokletog šejtana. (Taberi) Zejd ibn Ekrem prenosi da je Poslanik rekao: - U ovom žbunju su šejtani čovjeku u zasjedi, pa ka da neko od vas pođe da obavi nuždu neka izgovori: »Bože, sačuvaj me od zla i zlih«. (Ebu Davud) Kada čovjek uđe u svoj stan i spomene Allahovo ime pri ulasku, a to isto uradi pri uzimanju hrane, tada šejtan rekne svojima: »Nemate konaka, a ni večere«. A ako spomene Allaha pri ulasku, a ne spomene prilikom uzimanja hrane, tada im kaže: »Dobili ste večeru, ali nemate konaka«. A ako ni pri ulasku ne spomene Allahovo ime, rekne: »Imate i konak i večeru!« (Muslim, Ebu Davud) Nipošto ne budi prvi, ako možeš, koji ulazi u čaršiju (pijacu), a niti posljednji koji će izaći iz nje, jer je ona šejtanovo bojno polje i sa njom on zlostavlja svoje stado. (Muslim) Neka niko od vas ne jede i ne pije svojom ljevicom, jer šejtan jede i pije svojom ljevicom. (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Malik) Jednom prilikom je Allahov Poslanik sjedio i gledao nekog čovjeka kako jede. Kada je ovaj pojeo sve osim jednog zalogaja i, pošto ga je podigao da ga pojede, sjetio se i proučio Bismillu. Na to se Allahov Poslanik nasmijao i rekao: 118

Džini, sihr

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah U kući u kojoj se prouči Fatiha i Ajetu-l-kursija, toga dana niko neće nastradati od zlih pogleda ljudi i džina. (Darimi, Nesai) Fatiha je izvor iscjeljenja za svako pobolijevanje izuzev smrti. (Tabersi) Zastor između očiju džina i golotinje sinova Ademovih, kada oni skidaju svoju odjeću, jest njihovo izgovaranje: »U ime Allaha, Svemilostivog, Samilosnog«! (Nisaburi) Nemojte se čistiti fuškijom i kostima, jer je u tome hrana vaše braće džina. (Muslim, Tirmizi)

Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džinove od vatre užarene. (El-Hidžr, 26-27) I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kad bi samo znali! (El-Bekare, 102) Zaista ima u Medini grupa džina koja je primila islam, pa ko vidi neku od kućnih zmija neka je tri puta upozori, a ako poslije toga ostane, neka je ubije, jer je to šejtan. (Muslim) Na licu neke žene, koja je došla kod Ummi Seleme, poslanik je primijetio tragove uroka pa je, nakon što je otišla, rekao: - Tražite joj lijeka jer je opsihrena. (Buhari, Muslim) Obaviješten sam da će džini svjedočiti na Kijametskom danu da su slušali glas onoga ko je učio ezan. (Buhari) Zaista je ovaj otvor (zahodska jama) mjesto gdje se sakupljaju džini i šejtani, pa kada neko pode u zahod neka rekne: »Allahumme inni euzu bike mine-l-hubusi ve-lhabaisi«. (Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ibn Hibban) Hazreti Aiša prenosi: Allahov Poslanik je bio tako opsihren da mu se pričinjavalo da prilazi ženama, a ne prilazi. Zatim je Allahov Poslanik rekao: »O Aiša, hoćeš li da znaš da me je Allah obavijestio o onome što sam od Njega tražio da me obavijesti? Došla su mi dva nepoznata čovjeka, jedan od njih sjeo mi je kraj glave, a drugi kod nogu. Zatim reče onaj pored moje glave, onom drugom: - Šta je ovom čovjeku? - Drugi reče: - Opčaran je! - Ko ga je opčarao? - Lebid ibn Easam, nekakav čovjek od Beni Zurejka, prvaka Jehudija, koji je bio od munafika. - Na čemu? - Na češlju i kosi koja otpada prilikom češljanja. - A, gdje? - U Džufi Tal'a, poznatoj kao Raufa, u bunaru Zervan. Aiša prenosi da je Poslanik otišao do bunara, izvadio to i rekao: - Voda bunara koji sam vidio bila je kao rastopljena kna, a hurme u njoj kao šejtanske glave - pa je to izvadio. Rekla sam mu: - Zašto ne uzvratiš? - a on mi reče: - Allah me je izliječio od toga i mrzim da ikoga uznemiravam, učinim mu bilo kakvo zlo. (Buhari) 119

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Halal - haram
Reci: »Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar što te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli. (El-Maide, 100) Onaj koji izvršava Allahove propise i onaj koji ih krši sliče dvjema grupama ljudi koji su izvlačili strelice na lađi, pa je nekima od njih dopao gornji, a nekima donji dio (lađe). Kada je onima u donjem dijelu zatrebalo vode, otišli su onima iznad sebe i rekli: »Ako načinimo otvor u našem dijelu, nećemo oštetiti one iznad sebe! Ako ih oni puste da izvrše svoju namjeru, propašće svi, a ako ih spriječe, spasiće se oni i spasiće se svi zajedno.« (Buhari, Tirmizi) Što je dozvoljeno (halal) jasno je, a što je zabranjeno (haram) jasno je, a među njima imade nejasnih stvari koje mnogi ne poznaju. Ko ih se uščuva, taj je sačuvao svoju vjeru i čast, a ko se upusti u njih, zapašće u ono što je zabranjeno. Slično je to pastiru koji čuva stado oko zabranjene zemlje; može časom da mu stado umakne i da pase u njoj. Svaki vladar ima svoju, drugima zabranjenu zemlju (ispašu), a Božija zabranjena zemlja jesu njegove zabrane. U tijelu ima jedan njegov dio koji kada bude dobar, bude dobro cijelo tijelo, a kad bude pokvaren, bude pokvareno cijelo tijelo, taj dio je srce. (Buhari. Muslim) Halal je ono što je Stvoritelj u svojoj knjizi dozvoljenim učinio, a zabranjeno, haram je ono što je On zabranio. Ako je nešto prešutio, onda je to učinio iz svoje darežljivosti i milosti prema ljudima. Zato, primite i koristite se milošću svoga Gospodara, jer On ništa ne zaboravlja. Zatim je proučio ajet: »Gospodar tvoj ne zaboravlja«. (Merjem 64) (Hakim, El-Bezzar) Allah je odredio neke dužnosti pa ih nemojte napustiti; postavio je granice, pa ih nemojte prelaziti; uspostavio je zabrane pa ih nemojte kršiti; a prešutio je neke stvari iz milosti prema vama, a ne iz zaborava, pa nemojte o njima istraživati. (Darekutni) Što sam vam zabranio klonite ga se, a što sam vam naredio vršite ukoliko možete, jer ništa nije uništilo one što su prije vas bili, nego mnoga suvišna pitanja i nepokoravanje pejgamberima. (Buhari, Muslim) Ostavi ono što ti je sumnjivo i drži se onog u čemu sumnje nemaš. (Nesai, Tirmizi) Upitan je Muhammed (a.s.) za maslo, sir i krzno pa je odgovorio: - Halal je ono što je Stvoritelj u svojoj Knjizi dopustio. Haram je, isto tako, sve ono što je Stvoritelj u svojoj Knjizi zabranjenim učinio. Ono što nije spomenuo, to vam je oprostio. (Tirmizi, Ibn Madže) 120

Neće niko postići stepen bogobojaznosti sve dok ne bude napustio ono u čemu nema grijeha, iz opreznosti da ne bi počinio grijehe. (Tirmizi. Hakim) Čuvajte se sedam grijeha koji upropašćuju ljude: pridruživanje Allahu drugih božanstva, magije (opsjenjivanje i obmanjivanje), ubistva, osim u slučajevima gdje je to zakonom propisano, lihve i zelenaštva, bijega pred neprijateljem u ratu i objede poštenih i nevinih muslimanki. (Buhari. Muslim) Grijeh je ono što opterećuje tvoju savjest i što ti je neprijatno da bude otkriveno od ljudi. (Muslim) Grijeh je ono što opterećuje tvoju dušu i što ti ne da mira, bez obzira na tumačenje u odnosu na tebe od strane ljudi, i bez obzira na tvoje tumačenje ljudima. (Ahmed) Najveći grijeh čini onaj koji pita za nešto što nije haram, pa se to zabrani (učini haramom) zato što je to on zapitkivao. (Sejjid Sabik: »Fikhu-s-Sunne«) Pokornost je samo u onome što je dozvoljeno. (Ahmed) Musliman je dužan slušati i pokoravati se u onome što voli i što prezire ako u tome nema grijeha. A ako mu bude naređeno nešto da učini što mu je kao muslimanu zabranjeno, ne smije poslušati i ne smije se pokoravati. (Jahja el-Kalan:»Sahihajn«) Nema pokornosti u onome u čemu je grijeh prema Allahu. (Ahmed) Ruhu-l-Kudus mi je udahnuo u srce da niko neće umrijeti dok ne potroši nafaku i ne nastupi određeni čas smrti. Pa bojte se Allaha i pošteno radite. Uzmite ono što je dozvoljeno - halal, a ostavite ono što je zabranjeno - haram. Neka vas ne zanese sporost u sticanju nafake pa da posegnete za haramom, jer što je kod Allaha može se postići samo pokornošću. (Ibn Ebi Dunju u »El-Kannatu«. Hakim) Ko grijeh čini smijući se, ući će u Džehenem plačući. (Ebu Neim) Ko dunjaluk stiće haramom, oholo i hvalisavo, susrešće Moćnog i Uzvišenog Allaha, a On će na njega biti ljutit. (Ebu Ne'im) Bolje vam je u usta staviti zemlje, nego nečega što je Allah zabranio. Neće priključiti sebi zalutalo (goveče) osim onaj koji je zalutao. (Bejheki, Eš-Ševkani) Upitan je Poslanik o nađenoj stvari, pa je rekao: - Zapamti njenu kesu i njenu uzicu i obznanjuj je godinu, pa ako ne budeš znao (vlasnika), troši je i neka bude kao pohranjena stvar kod tebe, a ako ti nekada dođe njen vlasnik, ti mu je predaj.

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Pitao ga je, čovjek, za izgubljenu devu, pa mu reče: - Šta ti imaš s njom, pusti je. S njom je njena obuća i njeno Grijesi, veliki grijesi pojilo, na vodu dolazi i granje jede sve dok je ne nađe njen vlasnik. Oni koji budu zlo činili i grijesi njihovi ih budu sa svih Upitan za bravče, odgovori: strana stigli, oni će stanovnici Džehennema biti i u - Uzmi ga, ono je samo tvoje, ili tvoga brata, ili vuka. njemu će vječno ostati. (Buhari, Muslim Eš-Ševkani) (El-Bekare, 81) Nužda čini dopuštenim ono što je zabranjeno. (Mustafa Ahmed Ez-Zerkai) Najviše volim od ibadeta koje Mi rob čini, kad promiče (brani) Moje propise. (Tirmizi) Ko čini nešto što nije u saglasnosti sa onim što sam ja donio od Allaha (dž. š.) neće mu to biti primljeno. (Ibn Kesir) Ako se budete klonili velikih grijehova, oni koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto. (En-Nisa', 31) Onaj ko grijeh uradi - na svoju štetu ga je uradio. - A Allah sve zna i mudar je. (En-Nisa, 111) Postoje tri vrste grijeha: grijeh koji se prašta, grijeh koji se ne prašta i grijeh koji zahtijeva obračun. Grijeh koji se ne prašta je mnogoboštvo. Grijeh koji se prašta je grijeh između tebe i tvoga Gospodara. A grijeh koji sa sobom povlači obračun je nasilje koje si učinio svome bratu. (Taberani) - Čuvajte se od sedam najtežih grijeha! - Koji su to, Allahov Poslaniče? - upitaše ashabi. - Pridruživanje Allahu drugih božanstava, pravljenje čarolija, ubistvo, osim kada to pravda čini, jesti kamatu, jesti imetak siročadi, bijeg iz bojnih redova, potvora prostitucijom poštene žene muslimanke - odgovori Muhammed (a. s.) (Buhari. Muslim) Ibn Mes'ud je upitao Poslanika: - Koji je grijeh najveći? - Da Allahu, Stvoritelju svome, druge pripisuješ odgovori Poslanik. Poslije toga Ibn Mes'ud ga ponovo upita: - A, šta potom? - Da ubiješ djecu svoju iz bojazni zbog siromaštva odgovori Poslanik. Potom je Ibn Mes'ud ponovo upitao: - A, šta onda? - Da činiš blud sa ženama susjeda svojih - odgovori Poslanik. Tim povodom je objavljeno: »I oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče...« (El-Furkan, 68) (Buhari, Muslim) Na pitanje šta su to teški grijesi, Muhammed (a. s.) je odgovorio: - Bogu sudionika pripisati, ne izvršavati dužnosti prema roditeljima, ubistva i lažno svjedočenje. (Buhari) Zanijekati Allaha ili vjerovati u višeboštvo; ubiti mu'minavjernika bez opravdana razloga; pobjeći iz bojnih redova onih koji se bore na Allahovom putu; otkazati poslušnost roditeljima; obijediti poštenu ženu za nemoral; učiti kako se spravljaju sihiri; koristiti se kamatom i pronevjeriti jetimski imetak - uzeće se na Sudnjem danu kao najveći grijesi. (Ibn Habban) 121

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Kada čovjek pogriješi na njegovo srce se stavi crna tačka, ako se pokaje i odustane od toga grijeha i zamoli oprost, oslobodi se njegovo srce i postane čisto. Ako se tome grijehu ponovo vrati, poveća mu se crnina na srcu i ono postane potpuno okupirano. To je prekrivač srca koji je spomenuo Allah u Kur'anu. (Ahmed, Tirmizi) Za dva velika grijeha, stići će kazna Allahova onoga ko ih uradi, još na ovome svijetu: za nasilje i neposlušnost prema roditeljima. (Hakim) Svima mojim sljedbenicima biće oprošteno osim onima koji javno griješe. Zaista je jedna vrsta lakoumnosti da čovjek griješi noću (kada ga drugi ne vide), pa kada osvane otkriva ono što mu je Allah pokrio, i govori: »Noćas sam uradio to i to.« Zanoćio je i njegov Gospodar ga je sakrio, a kada je osvanuo, otkrio je ono što mu je Allah bio pokrio. (Buhari, Muslim) Grijeh je ono što te peče i ne da ti mira u duši, a što bi ti želio da sakriješ od svijeta. (Muslim) Čovjek može biti lišen nafake zbog grijeha koji čini. (Ibn Hibban) Pravi vjernik vidi i smatra svoje grijehe tako strašnim i opasnim kao da sjedi pod velikim brdom za koje se boji da se na njega ne sruši, a onaj ko je ogrezao u grijehu, svoje grijehe smatra toliko malenim i neznatnim kao mušicu koja mu padne na nos te je on zamahom ruke otjera. (Buhari) Zle posljedice grijeha pogađaju i one koji ih ne rade, jer ako grješnika uzmeš u zaštitu i tebe će njegov grijeh opržiti, ako ga ogovaraš činiš grijeh, a ako mu odobravaš, postaješ saučesnik. (Dejlemi) Kad umre grešnik odmore se ljudi, zemlja, biljke i životinje. (Buhari, Muslim)

Iskušenje
Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: »Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti» (El-Bekare, 115-116)... I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika. (El-Enfal, 28) Na pitanje: koji ljudi su na najvećem iskušenju? Poslanik je odgovorio: - Oni koji su najbolji i najčvršći u vjeri. (Tirmizi) Vjernik i vjernica će biti na iskušenju sa svojim životom, djecom i imetkom sve dok budu imali makar i jedan grijeh, kako bi se susreli sa Allahom, džellešanuhu, potpuno čisti od grijeha. (Tirmizi) Moji sljedbenici su narod kome će se Allah smilovati i neće ih na budućem svijetu kazniti. Oni će iskusiti Njegovu kaznu na ovom svijetu kroz smutnju, zemljotrese i ratove. (Buhari) Poslanik je upitan: - Koji ljudi će najviše biti dovedeni u iskušenje? Odgovorio je: - Poslanici, zatim najuzorniji, pa, bolji. Ljudi će biti dovedeni u iskušenje prema stepenu svoje vjere, pa čija vjera bude čvršća, više će padati u iskušenje, a čija vjera bude slabija, manje će padati u iskušenje. Čovjeka će pogađati nevolja čak i onda kada bude hodio po Zemlji potpuno bez grijeha. (Ibn Habban) Nema nesreće niti nevolje koja snađe jednog muslimana, a da mu Allah neće za to oprostiti grijehe. Čak i za bole koje pretrpi od uboda trna Allah će mu oprostiti (neke) grijehe. (Buhari, Muslim) Muhammed (a.s.) kaže da je uzvišeni Allah rekao: »Ko Me uzme za vodiča, stavljam ga na iskušenje. Vjernik se ne može približiti ničim Meni dražim od obaveza koje sam mu naredio. Vjernik Mi se približava i dobrovoljnim ibadetima, uz ove obaveze, sve dotle dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda postajem njegov sluh, pomoću kojeg čuje, njegov vid, kojim vidi, njegova ruka, kojom radi, njegova noga, kojom ide, pa ako mi nešto zatraži, daću mu, ako traži Moju zaštitu, dobiće je, i neću se dvoumiti ništa da učinim za vjernika, kao što ću se dvoumiti za onoga koji mrzi smrt, a ja mrzim njegovu mržnju.« (Buhari) Čovjek pada u iskušenje i zgriješi radi supruge, imovine, ličnosti svoje, djece i komšije, ali ovi grijesi mogu se otkupiti molitvom, postom, materijalnim žrtvama za sirotinju i nastojanjem da se dobra djela preporučuju, a zla sprečavaju. (Buhari, Muslim) 122

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Enes b, Malik veli da je Allahov Poslanik a. s. rekao: Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao. »Kad - Kada Uzvišeni Allah hoće jednom svom robu dobro, on Svog roba vjernika stavim na iskušenju (bolešću), pa se ne mu ubrza iskušenje na ovome svijetu. A kada hoće jednog potuži na Mene onima koji ga posjete, dižem s njega roba da ostavi u zabludi, on njega poštedi ovosvjetskih iskušenje, zatim mu zamijenim meso boljim mesom, a krv iskušenja kako bi ga iznenadio na Sudnjem danu. - Potom boljom krvlju (darujem mu bolje zdravlje), pa počne Allahov Poslanik nastavi: nanovo raditi (ozdravi). - Uistinu, veličina nagrade ovisi o težini iskušenja. (Hakim) Kada Uzvišeni Allah zavoli jedan narod, on ga stavlja u kušnju, pa ko bude zadovoljan, njemu pripada Allahovo Kad vas pogodi kakva nesreća ili tegoba ili iskušenje, zadovoljstvo. A ko se bude srdio, njemu pripada Allahova recite: »Allah je naš Gospodar, On nema druga«. srdžba. (Muslim) (Tirmizi) Huzejfe kaže da je Allahov Poslanik (a.s.) rekao: - Ne treba da musliman sam sebe ponižava. A na pitanje: kako će sam sebe poniziti, on je odgovorio: - Dovodeći samog sebe u iskušenje koje ne može podnijeti. (Ibn Madže) Srca ljudi stoje izložena raznim kušnjama koje pristižu postepeno, kao što se hasura plete, prut po prut. Koje srce prihvati to iskušenje (podlegne nekom grješnom djelu), svaki put ostane na srcu jedna crna tačka, a koje god se srce odupre i ne podlegne iskušenju, svaki put mu se stvori na srcu bijela tačka. Tako imamo dva srca: bijelo kao mramor i njemu ne može naškoditi nikakvo iskušenje (postaje otporno prema svim porocima) i sivo-crno, koje je kao prevrnut bardak, koje ne razlikuje zla od dobra i za koga ne postoji pojam vrline i opačine, nego se u njemu nalazi samo ono što su usisale njegove strasti. (Muslim) U vrijeme smutnje (fitneta) čovjeku je spas da ostane kod svoje kuće. (Ashabu sunen) Uskoro će doći vrijeme kada će najbolja imovina muslimana biti stado sa kojim će obilaziti planinska ispašišta i pojilišta, bježeći sa svojom vjerom od smutnji koje će zavladati. (Bunari, Mesal, Ibn Madždže) Doći će vrijeme kada ubica neće znati zašto ubija, a ni ubijeni zašto gine. (Muslim) Ibn Met'un je rekao Poslaniku: - Allahov Poslaniče, teško mi je podnositi neženstvo, zato mi dozvoli kastraciju. - Ne, treba da postiš! - odgovori Poslanik. (Taberani) Oni koji su živjeli prije vas, dešavalo im se da nekog od njih nasilnici pilaju svojim pilama, prisiljavajući ga da odstupi od vjere ili da popusti u njoj, pa ni tada nije to činio. (Ahmed) Ko od vas vidi nekog koji je nečim unesrećen (tjelesna mahana) i rekne: »Hvala Allahu koji me poštedi kušnje koju je tebi dao i obdario me nad ostalim što je stvorio. - Allah će ga sačuvati patnje i iskušenja, kakvo god da je. (Ibn Kutejbe) 123

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Zlato za zlato, srebro za srebro, pšenica za pšenicu, ječam za ječam, datule za datule, so za so, jedno za drugo, isto za Trgovina isto, iz ruke u ruku. A ako se ove vrste razlikuju, prodajte, kako nalazite za shodno, pod uslovom da je to iz ruke u O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imetke ruku. ne prisvajajte - ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz (Buhari, Muslim) obostrani pristanak. (El-Nisa, 29) Reci: »Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine« - A Allah najbolju opskrbu daje. (El-Džumu'a, 11) Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, a kad drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju. (El-Mutaffifun, 1-3) Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan i kada prodaje i kada kupuje i kada dug vraća i kada ga potražuje. (Buhari, Tirmizi, Ibn Madže) Ashab, trgovac, zamolio je: - Odredi nam cijene, Allahov Poslaniče. - Samo je Allah kontrolor mjera. On je Onaj koji steže i koji u izobilju daje. Ja želim da Ga sretnem, a da ne ponesem na svome vratu ni prema kome nepravde odgovori mu Poslanik. (Ibn Tejmijje, Jusuf el - Kardavi) Ako dvije grupe govore istinito i prave ugovor, njihova kupoprodaja biće blagoslovljena i berićetna, ali ako oni nešto sakriju ili slažu, berićet njihove kupoprodaje biće uništen. (Buhari) Najbolja zarada je ona koju čovjek stekne radom svojih ruku. A svaka (dozvoljena) trgovina je berićetna. (Ahmed, Taberani, Hakim, Bezzar, Ibn Asakir) Kupio neki čovjek od drugog čovjeka nekretnine u kojima je našao neku posudu sa zlatnicima. Čim je našao dukate, odmah ih je ponudio bivšem vlasniku nekretnina, rekavši mu, da je on kupio samo nekretnine, a ne i dukate. Prodavač je odbio da primi dukate rekavši, da je on prodao ne samo nekretnine, nego i sve što se u njima nalazi. Konačno, obratili su se za savjet nekoj trećoj osobi, koja ih je zapitala da li imaju djece. Jedan je rekao da ima sina, a drugi da ima robinju. Arbitar je rekao: »Vjenčajte ih, pa im ustupite ove dukate, neka se oni sa njima služe«. Obojica su pristali na ovako rješenje. (Buhari, Muslim) Allahov Poslanik je naišao pokraj nekog čovjeka koji je prodavao žito pa je stupio s njim u razgovor, pitajući ga šta i kako radi. U međuvremenu je zavukao ruku u žito i osjetio da je unutra vlažno pa ga je upitao: - Šta je ovo - na što mu je prodavač odgovorio da je pokislo. Muhammed (a.s.) mu je rekao: - A zašto ovo nisi stavio na vrh, neka svijet vidi? Znaj da onaj ko druge svjesno vara nije moj sljedbenik. (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi) Najčistija je zarada onih trgovaca koji kad govore (u poslovanju) ne lažu, kad obećaju, ispune obećanje, kad kupuju ne kude robu, kad prodaju ne hvale je, kad duguju plaćaju na vrijeme, a kada se njima duguje ne dovode dužnika u težak položaj tražeći naplatu. Ko špekulira, griješnik je. (Muslim) Trgovci će na budućem svijetu biti proživljeni kao nevjernici, osim onih koji se budu bojali Allaha (dž.š.), činili dobročinstvo i davali zekat. (Tirmizi) Družino trgovaca, trgovina je popraćena obećanjima i zakletvom pa to očistite zekatom. (Ebu Davud) Zaista su trgovci nevjernici! Rekoše: - Allahov Poslaniče, zar Allah (dž.š.) nije dozvolio trgovinu? Muhammed (a.s.) odgovori: - Da, dozvolio je, ali oni se puno kunu i griješe, puno pričaju i lažu. (Ahmed) Građaninu nije dopušteno da prodaje robu nekog seljaka (proizvođača). (Buhari, Muslim) Vjernik je vjerniku brat i nije mu dozvoljeno: - da mu se nameće u kupoprodaji, i - da zaprosi ženu koju je zaprosio njegov brat u vjeri sve dok ovaj ne odustane od nje. (Ahmed, Muslim) Tri su vrste ljudi koje Allah neće ni pogledati na Sudnjem danu, niti će ih očistiti od grijeha. Njima će pripasti bolna kazna: - onaj koji pored puta ima vodu, pa je zabranjuje putniku-namjerniku; - onaj koji se zakune vladaru na vjernost samo radi ovosvjetske dobiti, pa ako mu to vladar podari, zadovoljan je, a ko mu, pak, uskrati, ljut je na njega; - onaj koji se, prodajući svoju robu iza ikindije-namaza, zaklinje: »Tako mi Jedinoga Boga, meni su drugi više davali«, pa mu mušterija povjeruje (a u drugoj predaji stoji: pa mu povjeruje i kupi je od njega, a njemu za nju ne bude toliko davano). Zatim je (Allahov Poslanik) proučio Allahove riječi: »Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi - na onom svijetu nikakva dobra neće imati, Allah ih neće ni osloviti, niti će ih očistiti - njih bolna patnja čeka.« (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

124

Dug

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Nema veće brige od one koja čovjeku zadaje dug, niti većeg bola od onoga kada zaboli oko. (Bejheki) Dug ide na uštrb vjere, ljudskog dostojanstva i časti. (Dejlemi) Najveći grijeh s kojim će rob pred Allaha izaći, poslije velikih grijeha, koje je Allah zabranio, jeste da čovjek umre pod dugom, a ne ostavi čim će se njegov dug podmiriti. (Ebu Davud, Bejheki) - Utječem se Allahu od bezvjerstva i duga! Pa su mu rekli: - Zar poistovjećuješ dug sa bezvjerstvom ? A on odgovori: - Da! (Nesai, Hakim) Ko uzima tuđe dobro s namjerom, da ga vrati, Allah će mu omogućiti da ga zaista vrati, a ko, pak, uzima tuđe u namjeri da ga uništi, Allah će njega uništiti. (Buhari) Kada se Poslanik popeo na minber, zatražio je od prisutnih da zatraže što im duguje. Niko se nije pomaknuo. Tada Muhammed, (a.s.) reče: - Vidim da to nije dovoljno i da ću se na to morati vratiti. Kad je to rekao, završi govor, siđe s minbera i predvođaše podne namaz. Zatim se opet popne na minber i ponovi ponudu. Tek mu je, u tom času, neko zatražio tri dirhema. Zatim je Poslanik govorio o drugom predmetu: - Ljudi! Ako neko nešto drugome duguje, treba mu to i vratiti; i da ga u tome ne sprečava strah od sablazni na Zemlji, lakše je od one na drugom svijetu! Tada se neko digne i reče: - U jednom pohodu dobio sam tri dirhema koje sam sakrio i nisam ih predao čuvaru plijena. Muhammed (a.s.) upita: - Zašto si to učinio? Ovaj odgovori: - Bili su mi jako potrebni. Tada Poslanik naredi da naplate taj novac, pa nastavi govor: - Ljudi! Ako se ko boji zbog svojih grijeha, neka mi kaže. Moliću Allaha za njega. Neko ustade i reče svoje moralne grijehe; slušaoci se zgroze, ali Poslanik primijeti: - Bolje i to nego Sudnjeg dana. Zatim se Poslanik vrati kući. (Taberi) El-Fazl ibn Abbas prenosi da je Poslanik rekao: »Ljudi! Možda imate pritužbi na mene. Ako sam udario nečija leđa, evo mojih leđa, neka vrati istom mjerom na mojim leđima. Ako sam koga uvrijedio ili napao njegovu čast, evo moje časti, neka se njoj osveti. Ako sam uzeo čiju svojinu, evo moje svojine, neka je uzme i ne boji se nikakvog progona od mene, jer to nije moj običaj. Doista, najdraži mi je od vas onaj koji ispuni svoje potraživanje ili koji se toga odrekne. Tako ću biti slobodan da se sretnem sa svojim Gospodarom bez zamjerke«. Tada neko ustane i zatraži neki novčani iznos (tri dirhema) koji mu je Poslanik navodno dugovao. To mu je odmah isplaćeno. (Taberi, Ahmed) U vrijeme Poslanika jednog čovjeka je zadesila nesreća: trgovina mu je slabo išla, a mnogo se zadužio. Došao je 125

A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite. (El-bekare, 280) O vjernici, zapišite kada jedan od drugoga pozajmljujete do određenog roka. I neka jedan pisar između vas to vjerno napiše... (El-Bekare, 282) Neka se Allah smiluje svakom Njemu predanom čovjeku koji je velikodušan i umjeren u svakoj prilici: Kad kupuje i prodaje, kad dug vraća i kad ga potražuje. (Buhari, Tirmizi) Utječem se Allahu od nevjerovanja i duga. (Buhari) Koga veseli da ga Allah spasi brige Sudnjega dana, neka utješi onog ko je u dužničkim nevoljama, ili neka mu dug oprosti. (Muslim) Ko odgodi dug onome ko je u teškoćama, ili mu ga oprosti, Allah će ga staviti u Svoj hlad na dan kada neće biti drugog hlada osim Njegovog. (Muslim) Ko želi da mu se dova usliša i digne tuga, neka pomogne onome ko je dugom opterećen. (Ahmed) Duša vjernika visi o njegovom dugu sve dok nasljednici ne podmire taj dug. (Buhari, Muslim) Svakom čovjeku koji ima namjeru da vrati dug, Allah će pomoći da to s lakoćom vrati. (Ahmed) Postoje dvije vrsta duga: ko umre kao dužnik, a imao je namjeru da dug vrati, ja sam njegov zaštitnik i jamac; ko umre pod dugom, a nije imao namjeru da dug vrati, dug će se namiriti njegovim dobrim djelima na Dan kada neće biti ni zlata ni srebra. (Taberi) Dužnik će u grobu biti vezanih ruku i samo ga podmirenje duga može osloboditi. (Dejlemi) Allahu su najdraža djela: nahraniti gladna siromaha, odužiti mu dugove i riješiti ga briga i tegoba. (Taberani) Ko siromahu, dužniku, produži rok vraćanja duga, imaće nagradu kao da je za svaki odloženi dan, u visini toga duga, podijelio sadaku. (Bejheki) Čuvajte se duga, jer je to briga noću, a poniženje danju. (lbn Hibban)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Poslaniku i zatražio pomoć iz zekata. Poslanik je rekao - Kada osvaneš, i kada omrkneš, reci: 'Allahu, utječem ti se ljudima da mu pomognu i to su činili, ali nije bilo dovoljno, od brige i tuge, utječem ti se od nemoći i lijenosti, utječem pa je rekao onima koji su ga dužili: Ti se od škrtosti i straha, utječem Ti se od toga da me - Uzmite to što ima i ne tražite više od njega. savlada dug i nadvladaju ljudi'! (Tirmizi) Ebu Umame, dalje, priča: - Ja sam to govorio i Allah me je spasio brige i odužio mi Šehidu će biti oprošten svaki grijeh i propust osim duga. dug«. (Muslim) (Ebu Davud) Poslanikov sluga Rafi prenosi: »Allahov Poslanik mi je rekao: - Reci tom i tom Židovu da mi uzajmi toliko i toliko brašna do mjeseca redžeba, došao mi je gost. Židov mi, međutim, reče: - Ne dam dok mi ne dadne zalog. Poslanik je rekao: - Tako mi Allaha ja sam pouzdan i na nebesima i na Zemlji. Ako on dadne ja ću vratiti. Odnesi mu moj štit kao zalog. Otišao sam i založio.« (Gazali) Zejd ibn Seanet priča: »Posudio je od mene Muhammed (a.s.) datule na određeno vrijeme. Dao sam mu ih i kad je bilo na dva-tri dana pred ugovoreni rok, došao sam mu i prodrmao ga za odjeću, pogledao ga namrštenog lica i upitao: - Nećeš li mi, Muhammede, vratiti moj dio? Tako mi Boga vi, sinovi Abdul-Muttalibovi, sporo vraćate dug. Zatim reče hazreti Omer: - Božiji neprijatelju, zar kažeš Poslaniku ono što sam čuo? Tako mi Boga, da se ne bojim Poslanikova ukora, sabljom bih ti sasjekao glavu! Poslije tih riječi Muhammed (a.s.) pogleda Omera, osmjehujući se, i reče: - Bili smo potrebniji i ja i on nečem drugom od tebe, Omere, a to je da mi narediš da mu lijepo vratim dug, a njemu da narediš da mi to lijepo zatraži. Idi s njim, Omere, i daj mu njegov dio i još mu ga povećaj! Zatim reče Zejd Omeru: - Sve znakove poslanstva vidio sam na Muhamedovom licu čim sam ga prvi put pogledao, osim dva znaka o kojima nisam bio obaviješten: svojom blagošću pobjeđuje nečiju grubost, a što je nečija grubost žešća, to je njegova blagost jača. Sada sam ih spoznao. Svjedok si mi, zadovoljan sam da mi Allah bude Gospodar, islam vjera, a Muhammed Poslanik. (El-Kastalani) Prenosi se od Ebu Rafi'a da je rekao: »Poslanik je pozajmio od nekog čovjeka mladu kamilu, i kada su neke kamile dobivene (kao poklon), rekao mi je da tom čovjeku vratim mladu kamilu. Kad sam mu rekao da su sve sedmogodišnje kamile jako dobre, odgovorio je: - Daj mu neku, jer najbolji čovjek je onaj koji vraća svoje dugove nečim boljim. (Muslim) Ebu Seid el-Hudri prenosi: »Resulullah je jednom ušao u džamiju, kad u džamiji sjedi jedan čovjek od ensarija, Ebu Umame. - Otkud ti u džamiji kad još nije vrijeme namazu? - upita ga Poslanik. - Okupile me brige i dugovi - odgovori mu Ebu Umame. - Hoćeš li da te naučim nekoliko riječi, kada ih izgovoriš, Allah će te spasiti brige i odužiti tvoje dugove?, upita ga Poslanik. - Hoću, Allahov Poslaniče - reče Ebu Umame. 126 Ja sam vjernicima preči od njih samih, pa ko umre, a imadne duga, i ne ostavi ništa čime će se izmiriti dug, mi smo obavezni izmiriti ga. A ako ostavi imetak, neka se izmiri iz toga. (Buhari) Ja sam preči svakom muslimanu od njega samoga: ko ostavi imetka, on pripada nasljednicima. A ko ostavi duga ili nezbrinutu čeljad, onda je to moj dug, moja obaveza. (Muslim, Ibn Madže) Bijaše jedan čovjek koji ljudima zajmove davaše, pa bi svome slugi govorio: »Kada dođeš do siromaha koji je u teškom položaju, pređi preko njegova duga, jer se i mi u Allaha uzdamo i nadamo se da će nam oprostiti kad se s Njim, na Sudnjem danu, sretnemo.« I Allah mu je oprostio. (Buhari, Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Pravi znalac (mudžtehid) zna se katkada prevariti u zaključcima, a katkada pravo presuditi. Ako pravilno Sud, sporovi, svjedočenja presudi, zaslužuje da ga Allah dvostruko nagradi; ako li se prevari, ipak zaslužuje nagradu jer je uložio pošten trud. Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne (Buhari. Muslim, Šafi) parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grešan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli! (El-Bekare, 188) ...zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta. (Sad, 26) ... svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu... (El-Bekare, 47) Kada je Muhammed (a.s.) imenovao Mu'aza ibn Džebela svojim izaslanikom u Jemenu, provjeravajući njegovu sposobnost, pitao ga je po čemu će suditi? - Po Kur'anu - odgovorio je Mu'az. - A, ako ne bude u Kur'anu? - pitao je dalje Alejhisselam. - Po sunnetu Allahova poslanika, - glasio je odgovor Mu'azov. - A, ako ne bude ni u sunnetu Allahova poslanika? - insistirao je dalje Muhammed (a.s.). - Onda ću (rješenje tražiti)-osobnim idžtihadom. Nakon ovog odgovora Muhammed (a.s.) je izjavio: - Hvala Allahu koji je dao Allahovu vjerovjesniku izaslanika s kojim je Allahov poslanik zadovoljan. (Ahmed. Ebu Davud, Tirmizi ) Muhammed (a.s.) je bio naredio Ebu Ubejdu, sucu u Nedžranu: - Sudi im uvijek pravedno! (Ibn Hišam) Nekom drugom je rekao: - Ko god nešto napravi protiv naše upute, biće mu odbijeno. (Muslim) Dvojica kadija će u Džehennem, a jedan u Džennet. Onaj kadija koji poznaje propise i utvrdi istinu pa po njoj presudu donese, ući će u Džennet. Onaj kadija koji poznaje propise i utvrdi istinu, a ipak namjerno izrekne nepravednu presudu, kao i onaj koji nema stručnih sposobnosti i sudi nasumice - njih dvojica će u Džehennem. (Bunari, Muslim) Hazreti Alija prenosi: »Bio sam mlad i nisam nikad ranije zauzimao položaj suca; jednog dana me je Poslanik imenovao sucem; ustručavao sam se, ali me je ohrabrio i ovako savjetovao: - Ako dvije stranke zauzmu mjesto pred tobom, ne odluči ništa dok ne saslušaš jednu kao drugu; to će te bolje uputiti što da odlučiš. Alija kaže: »Od tada sam nastavio suditi i nikad nisam posumnjao, niti oklijevao«. (Tirmizi, Ebu Davud, Ahmed) Neka niko ne sudi među dvojicom u uzrujanosti i srditosti. (Buhari, Muslim) Pitaj svoju dušu kad ti ljudi donose fetvu i kad od tebe traže fetvu. (Mahmud Arnus »Tarihu! kadai fil-islami«) 127 Amr ibn As prenosi daje bio kod Poslanika kada su došla dvojica ljudi tražeći od Poslanika da im presudi u njihovom sporu. Poslanik se obratio Amru: - Presudi im ti, o Amre. Za Amra je to bila čast, ali je ipak rekao: - Kako da im ja sudim u tvome prisustvu, o Allahov Poslaniče? Resulullah mu je tada rekao: - Ako sudija u toku suđenja nastoji doći do istine, i u tome uspije, zaslužuje dvostruku nagradu. A, ukoliko se trudi pa ne uspije, imaće samo jednu nagradu. (Kutubu-s-sitte, Ahmed) Jednom prilikom Božiji Poslanik začu neki spor pred vratima svoje kuće. Pojavljujući se među zavađenima, reče: - Ja sam čovjek. Meni se obraćaju u sporovima. Među vama su neki vještiji, pa može biti da će bolje objasniti svoju stvar i da ću presuditi u njegovu korist. Ako bi nekome dosudio pravo drugoga, znajte da je pravo drugoga komad vatre, pa ko hoće neka ga uzme ili neka ga ostavi. (Buhari) Poslanik je prilikom nekog spora između pripadnika plemena Evs i Hazredž, rekao: - O vjernici, zašto prizivate džahilijjet kada sam ja među vama? Allah je islamom, koji ste prihvatili, dokinuo sve ono čime ste bili vezani u predislamskom dobu. Zar hoćete da se vratite na ono na čemu ste bili? Spor je bio izglađen, a tim povodom je objavljeno: »O vjernici, ako se budete pokoravali nekim od onih kojima je data Knjiga, oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike« (Ibn Ishak) - Dok sam ja - prenosi Zubejr - natapao svoje palme vodom, jedan ensarija je povikao: - Pusti vodu da prođe dalje! Ja sam to odbio i onda smo otišli Poslaniku, a on je tada rekao: - Zubejre, natopi, a potom pusti vodu do svoga susjeda. To je rasrdilo ensariju, pa je rekao: - Je li to zato što je on tvoj tetić? Poslanik je pocrvenio i rekao: - Zubejre, natapaj sve dok voda ne dostigne visinu zida! Tim povodom je objavljen ajet: »Ali ne, tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici, dok tebe za sudiju u međusobnim sporovima ne prihvate, i da onda, zbog presude tvoje, u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete, i dok se sasvim ne pokore«. (Buhari, Muslim) Zejd ibn Eslem prenosi da je Allahov Poslanik rekao: - Poslije mene nema povratka na idolopoklonstvo i predislamsko međusobno trvenje. Tada su ashabi rekli: »Svjedočimo da je samo Allah Bog i da si ti Njegov Poslanik. Neki od prisutnih su dodali da su međusobna Predislamska trvenja nikada neće ponoviti sve dok se budu pridržavali uputa Kur'ana i sunneta. Tim povodom je objavljeno: »Reci; 'On je kadar da vam pošalje kaznu,

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah spasi, zaklati devu i pojesti njenu jetru! iznad vaših glava, ili ispod vaših nogu, ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite«... Muhammed se nasmija i reče: (Ibn Ebi Hatem) - Kakva loša zakletva, životinja nije tvoja i spasila te je, a ti je hoćeš ubiti! Idi kući u miru; takva te zakletva ne Čovjek koji optuži drugoga da je grešnik ili nevjernik, a on obavezuje. nije takav, tužitelj postaje grešnik ili nevjernik. (Makrizi, ibn Hišam) (Buhari) Ko pribjegne krivokletstvu (u drugoj predaji: ko se lažno Dokaz pripada tužitelju, a zakletva branitelju. (U drugoj zakune), da bi time prisvojio od imovine drugog verziji: a zakletva onome koji odbacuje) muslimana, susrešće Allaha koji će biti ljut na njega. (A u (Buhari) drugoj predaji: Neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu!). Kao potvrda tome su Allahove riječi: »Oni koji obavezu Ko povrijedi neko pravo muslimana (čovjeka) svojom svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim krivom zakletvom Allah mu je dosudio Džehennem, a što malo vrijedi...« zabranio pristup u Džennet. Tada je ušao El-Eš'as ibn Kajs i rekao: (Muslim) - O čemu vam je to govorio Ebu Abdirrahman? - O tome i tome - odgovorili su prisutni. Jedan se čovjek, u vrijeme Resulullaha, zavjetovao da - U povodu mene je objavljen gornji ajet. Ja sam imao zakolje nekoliko deva na mjestu zvanom Buvane, pa je bunar na zemljištu svoga amidžića. Kada mi je to osporio, došao Poslaniku da ga pita može li to izvršiti. Poslanik ga je otišao sam s njim Allahovom Poslaniku, sallalahu alejhi ve upitao da li je tu u predislamsko doba bio kakav kip, a kad sellem, koji je rekao: su mu odgovorili da nije, pitao je da li je tu bila kakva - Daj jasan dokaz ili neka se on zakune! (U drugoj nemuslimanska svetkovina, a kada su mu odgovorili da predaji: Rekao mi je (Poslanik): - Daj svjedoke!) nije, on reče: - Nemam svjedoka - rekoh ja. - Ispuni svoj zavjet, a znaj da ne treba ispunjavati - Onda njegova zakletva - reče Poslanik. - Dakle, on će se onaj zavjet kojim bi čovjek zgriješio, a niti onaj kad se zakleti i otići će moja imovina - dodadoh ja. zavjetuje za nešto što nije u stanju učiniti. Tada Allahov Poslanik reče: (Ebu Davud) - Ko se krivo zakune za nešto svjesno lažući... (gornji hadis). Ko se zavetuje da će biti poslušan i pokoran Allahu, neka to (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi. Nesai) izvrši! Ko se, pak, zavjetuje da će Mu griješiti, neka prekrši to obećanje, neka ne griješi! Najbolje je pokoljenje moje pokoljenje (ashabi), zatim oni (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže) koji dolaze poslije njih (etbai-tabiini), zatim oni koji dolaze poslije njih (etbai-tabiini). Zatim će poslije njih doći narod Eš'as ibn Kajs prenosi: »Između mene i jednog Jevreja bila koji će biti nepopravljiv, sklon prevarama, koji će je zemlja koju je on nijekao, pa sam ga priveo Poslaniku i svjedočiti, a na njihovo svjedočenje se neće moći osloniti, Allahov Poslanik reče: koji će mnogo što-šta obećavati ali obećanja neće - Imaš li dokaz? izvršavati, a među njima će se pojaviti i gojaznost. - Ne - rekao sam - kaže Eš'as. Zatim reče Poslanik Jevreju: (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi) - Zakuni se! - Rekao sam - uskoči Eš'as - Allahov Poslaniče, sada će se - Hoćete li da vas obavijestim o najtežim grijesima? on zakleti i moj imetak otići! (ovo je ponovio tri puta). Tim povodom objavljeno je: »Oni, koji obavezu svoju - Hoćemo, Allahov Poslaniče - odgovorili smo. Rekao je: - Širk prema Allahu, neposlušnost prema roditeljima i prema Allahu, i zakletve svoje, zamjenjuju nečim što malo vrijedi...« ubistvo. Poslanik je tom prilikom bio naslonjen, zatim je (Buhari, Muslim) sjeo i dodao: - Da, i laž, i lažno svjedočenje. Kada bi se svijetu davalo po samim njihovim tvrdnjama i To je dugo ponavljao da smo mi rekli: »Kad bi prestao!« zahtjevima, neki bi ljudi tražili i zahtijevali imetke i krvi (Buhari) drugih. Nego, onaj koji tvrdi mora dokazati, a onaj koji niječe treba se zakleti. Ko se ne odazove na svjedočanstvo kad bude pozvan, (Buhari, Muslim, Bejheki) učinio je isto kao da je lažno svjedočio. (Taberani) Ko se zakune, pa kasnije vidi da je bolje bilo da se nije zakleo, neka prekrši zakletvu, ali uz izvršenje kefareta. Ebu Rafi' prenosi: »Kurejšije me poslaše Poslaniku. Kad (Muslim) ga vidjeh, islam mi dođe u srce, i ja rekoh: - O Poslaniče Allahov, nikad se neću vratiti njima - a Allah vam zabranjuje da se zaklinjete očevima. Ko želi da Poslanik odgovori: se zaklinje, neka se kune Allahom, ili neka šuti. - Ja ne gazim ugovore i ne zadržavam izaslanike; vrati se, (Buhari) dakle. A ako i dalje budeš mislio kao u ovom času, možeš se vratiti. Nedugo iza bitke na Hendeku, Ebu Zerrova žena je bila - Ja sam otišao natrag, a zatim sam se vratio Poslaniku i zarobljena. Kasnije se iskrala i na jednoj devi vratila u prešao na islam. Medinu. Ispričala je kako je pobjegla, dodavši: (Ebu Davud) - Allahov Poslaniče, ja sam se zaklela da ću, ako me Allah 128

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ko se bude ugojio od »suhta« zagarantiran mu je Džehennem. Neko reče: Kamata, mito - Šta je suht? - Muhammed (a.s.) odgovori: - Primanje mita u sudskim poslovima. Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići (Ibn Džerir) onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: »Kamata je isto što i trgovina« - A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. (El-Bekare, 275) Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli ni jednog nevjernika, grešnika. (El-Bekare, 276) O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići što želite. (Ali 'Imran, 130) Ne prodajite dinar za dva dinara, niti dirhem za dva dirhema. (Muslim) Svaka se pozajmica ubraja u sadaku, ali pozajmica iz koje se izvlači kakva materijalna korist, ubraja se u kamatu, a kamata je strogo zabranjena. (Taberani) Ko god posjeduje zemlju, mora je sam obrađivati, ali ako ne može ili nije u stanju da je svu obrađuje, onda mora da je podari bratu muslimanu kao besplatan poklon, ili mu je iznajmi, za što ne smije tražiti platu. (Muslim) Doći će vrijeme kada će u ime kupoprodaje i trgovine kamata biti legalizovana. (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Osoba koja se ne okani iznajmljivanja svoje zemlje (za novac ili dio žetve) neka se spremi za sukob s Allahom i Njegovim Poslanikom (Muslim) Bolje je čovjeku da svoju neobrađenu zemlju dade na obradu svom bratu besplatno, nego uz neku određenu zakupninu. (Buhari, Muslim) Ko daje i uzima mito, kazna mu je Džehennem! (Taberani) Božije je prokletstvo i na onome koji prima i koji daje mito. (Buhari, Muslim) Vladarovo primanje poklona je dozvoljeno sticanje imovine, a sudijino primanje mita je kufr. (Ahmed) Primanje mita u sudskim poslovima je kufr, a među ljudima (u drugim poslovima) je suht (nezakonito) (Taberani) Neka je Allahovo prokletstvo na one koji uzimaju i daju mito i na one koji posreduju između ove dvojice. (Ahmed, Taberani) 129 Ubade ibn Samit je podučavao muslimane na sofi Vjerovjesnikove džamije u Medini kaligrafiji i učenju Kur'ana. Jedan od njegovih učenika mu je poklonio, u znak zahvalnosti, luk i strijelu. Ubade je upitao Poslanika može li to primiti, a on mu je rekao: - Ako želiš da ti bude nabijen pakleni obruč, ti ga primi! (Ebu Davud) Narod koji posluje s kamatom nastradaće od gladi; a narod u kom se ukorijenilo podmićivanje, biće obuzet strahom. (Ahmed) Poslanik namjesti El-Ezdija kao poreznika. Ovaj na povratku donese mnogo što-šta i reče: - Ovo je za vas, a ovo sam ja dobio na poklon. - Poslanik se zatim popne na minber u džamiji i reče: - Kako to može biti da mi pošaljemo činovnike, a on se vrati i govori: »Ovo za vas, ovo za mene«? Neka onda sjedi u kući s majkom i ocem, pa da vidimo hoće li dobiti darove! Gospodaru, jesam li ih odvraćao, Gospodaru, jesam li ih odvraćao!? (Buhari. Muslim. Ebu Davud) Ko upravlja sa deset ljudi pa presuđuje u njihovim sporovima pravedno, bilo im drago ili mrsko, doći će pred Allaha sa zatvorenom šakom; ako bude pravedno sudio, ne bude primao mito, niti nasilje pravio, Allah će mu šaku otvoriti (smilovaće mu se); a ako, pak, bude sudio mimo Božijih propisa, te bude primao mito i poklone, Bog će mu ljevicu utisnuti u desnicu i baciće ga u Džehennem u kojem neće dospjeti do dna padajući pet stotina godina. (Hakim)

Negativne ljudske

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Nije junak dobar hrvač, nego je junak onaj čovjek koji može da vlada sobom u uzrujanosti. osobine (Buhari, Muslim) Zaista je srdžba šejtanska stvar. Šejtan je stvoren od vatre, a vatra se gasi vodom, pa kada se naljutite uzmite abdest. (Ahmed) Prenosi Ebu Hurejre da je neki čovjek rekao Muhammedu (a. s.): - Preporuči mi što! Poslanik mu reče: - Nemoj se ljutiti! Pošto čovjek nekoliko puta ponovi molbu, Poslanik mu opet reče: - Nemoj se ljutiti! (Buhari) Svi će moji sljedbenici ući u Džennet osim nadmenih! Ashabi rekoše: - Allahov Poslaniče, ko su nadmeni? On im odgovori: - Ko se meni pokorava ući će u Džennet, a ko se meni suprotstavlja taj je nadmen. (Buhari) Četvoro donosi nesreću: nemilosrdan, ukočen pogled, osoro srce, čežnja za beskrajnim životom na ovom svijetu i pohlepa za imetkom. (El-Bezzar) Čuvaj se raskošnog ponašanja jer Allahovi robovi nisu raskošni. (Ahmed) Najteže će biti kažnjen na Sudnjem danu besposlenjak, gotovan. (Dejlemi) Polako Aiša, budi blaga i čuvaj se drskosti i grubosti. (Buhari) Najviše se bojim svojim sljedbenicima od ugojenih velikih trbuha, trajnog spavanja i lijenosti. (Darekutni) Najtežu će kaznu na Sudnjem danu imati onaj koji je besposlen sjedio, a drugi ga opskrbljivao i poslove mu sviđao. (Dejlemi) Ebu Hurejre kaže da je Muhammed (a. s.) upitao: - Znate li šta je ogovaranje? - Allah i Allahov Poslanik to bolje znaju - rekoše. - Ogovaranje je kada spominješ svoga brata onim što mu ne bi bilo drago, reče Poslanik. - Šta misliš, Allahov Poslaniče, ako je to što sam rekao o svome bratu, istina? - reče jedan od prisutnih. - Ako je to istina, onda si ga ogovorio - reče Posla(Muslim) Kada sam bio na mi'radžu, prošao sam pored jedne skupine ljudi koji su imali bakrene nokte i njima trgali svoja lica i svoje grudi. - Ko su ovi ljudi, upitao sam Džibrila, a on mi odgovori: - To su oni koji su jeli ljudsko meso - ogovarali druge. (Ebu Davud) 130

Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu, one koji škrtare i traže od drugih da budu škrti... (En-Nisa, 36-37) Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate. (En-Nur, 19) Za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasrdi, opraštaju. (Eš-Šu'ara', 37) Čuvajte se sumnje, jer je sumnja najlažnija od svih glasina. (Buhari, Muslim) Zaista je Allah udaljio od vas džahilijjetsku sramotu i hvalisanje precima, bio on pobožni mumin ili bestidni razvratnik, vi ste potomci Ademovi i Adem je od zemlje, pa oni koji se budu uzdizali hvalisanjem svojih predaka biće gorivo Džehennema. (Ebu Davud) Kod vjernika se ne mogu naći dva svojstva: škrtost i loš moral. (Buhari Tirmizi) Neće ući u Džennet onaj koji u svom srcu nosi makar malo oholosti. (Muslim) Neće ući u Džennet onaj čovjek koji ima u srcu i koliko trun oholosti. Neko od prisutnih reče: - Pa čovjek voli da mu je odijelo lijepo i da mu je obuća lijepa. Nato Božiji poslanik reče: - Bog je lijep i voli ljepotu, ali nepriznavanje istine i omalovažavanje i ismijavanje naroda (je oholost). (Buhari) Ko je ponizan Allah ga uzvisi, pa on u svojim očima izgleda malen, a kod ljudi velik. Ko je ohol Allah ga ponizi, u svojim ocima je velik a u ljudskim ništavan... (Ibn Kesir u svome Tefsiru) U Džennet neće ući prenosilac tuđih riječi (u cilju sijanja smutnje). (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai) Ko prisluškuje tuđi govor, na Sudnjem danu njegove uši bit će zapečaćene olovom. (Buhari) Onaj koji ogovara i koji sluša, drugovi su u grijehu. (Taberi) Kada je hazreti Aiša pred Poslanikom oponašala nekog čovjeka, Muhammed (a. s.) je, tim povodom, rekao: - Ne bi me radovalo da oponašam nekog čovjeka znajući da mi pripada to i to. (Tirmizi)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ebu Hurejre kazuje: - Muflis je kod nas onaj čovjek koji nema ni robe ni »Bili smo kod Allahova Poslanika kad jedan od prisutnih gotovine. ustade i ode. Poslije toga neki rekoše: Muhammed (a. s.) doda: - Allahov Poslaniče, kako je ovaj čovjek oslabio! - Muflis je onaj koji dođe na Sudnji dan sa postom, našto im on reče: sa namazom i sa zekatom (koje je na ovom svijetu iz - Zakinuli ste meso svoga brata i ogovorili ste ga«. vršio), ali dođe i sa time da je ovog psovao, onog udario, (Sa'lebi) nekog oklevetao, nečiji imetak zakinuo, nečiju krv prolio. Kod obračuna i suđenja najprije će se davati od njegovih Kada je hazreti Aiša pred Muhammedom (a.s.) rekla da je dobrih djela onima koje je on na neki način oštetio u životu, Safija, njegova supruga, kratka, on je rekao: pa ako se iscrpe njegova dobra djela prije nego što se - Rekla si jednu riječ koja bi mogla, ako bi pala u more, da podmire njegovi dugovi, onda će se uzimati grijesi njegovih ga zatruje. protivnika i natovariti na nj, a zatim će on biti bačen u (Tirmizi) Džehennem. (Tirmizi) Allah vam je najstrožije zabranio: neposlušnost prema roditeljima: zakopavanje žive ženske djece u zemlju; ustezanje davanja zekata; gomilanje imetka bez trošenja na Allahovom putu. Isto tako, Allah vam zabranjuje da govorite »rekla-kazala«, a prije svega vam zabranjuje ogovaranje i laž. Zabranjuje vam da bespotrebno išta tražite od svijeta i da se raspitujete o stvarima i poslovima drugih ljudi, te da u luksuz trošite svoje imetke. (Buhari) Neki čovjek je upitao Muhammeda (a. s.): - O Allahov Poslaniče, posavjetuj me, reci mi nekoliko riječi po kojima ću se ravnati u životu. Nemoj od mene mnogo zahtijevati. - Poslanik je rekao: - Izbjegavaj srdžbu! (Ibn Ebu Dunja, Ibn Asakir) Došao je neki čovjek Muhammedu (a. s.) i zatražio savjet, a on mu je rekao: - Nemoj se brzo uzrujati! (Buhari) Prava strpljivost je savladati se kod prvog udarca. (Buhari, Muslim) Poslanik je upitao ashabe: - Koga među vama smatrate snažnim i jakim? Odgovorili su: - Onoga koga ljudi ne mogu nadvladati. Rekao je: - Ne, nije taj, nego onaj ko se suzdrži u srdžbi. (Muslim) Ko priguši srdžbu, a u stanju je da je ispolji, Allah će ga na Sudnjem danu pozvati da stane na čelo svijeta i daće mu da izabere onu džennetsku huriju koju želi. (Ebu Davud) Ko se ne prođe laži, klevetanja, obmane i postupaka u tome smislu, neka sigurno zna da Allahu nije potrebno da on ostavi jelo i piće. (Buhari, Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud) Čovjek ostari, a još mu je mlada pohlepa i želja za životom. (Buhari, Muslim) Prvo što će nestati kod ovog ummeta je kušu'u (skrušenost) tako da nećeš među njima vidjeti skrušenog. (Ibn Hibban) Znate li ko je muflis (bankrot)? Drugovi odgovoriše Muhammedu (a. s.): 131

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah slugu i koji usljed škrtosti nije spreman nikome učiniti neko dobro, niti koga počastiti. Nasilje, zlo, nepravda, ubistvo - Hoćete li da vam kažem ko je gori i od ovakvog čovjeka? - Hoćemo - a on im reče: Ako hoćete da nepravdu uzvratite, onda učinite to samo - To je onaj koji iz oholosti prezire i omalovažava druge u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno, a ako otrpite, ljude, zbog čega ga opet oni mrze i izbjegavaju. to je, doista, bolje za strpljive. Opet Muhammed (a.s.) upita: (En-Nahl, 126) - Hoćete li da vam kažem ko je i od ovog čovjeka gori? - Hoćemo, Allahov Poslaniče. - On im reče: Neće Allah ukazati na pravi put narodu koji sam sebi - To je onaj koji neće da primi izvinjenje i koji neće da nepravdu čini. oprosti nanesenu uvredu i da se izmiri. - Zatim Muhammed (Ali 'Imran, 86) (a.s.) ponovo upita: - Hoćete li da vam kažem, ko je gori i od svih gore A zlostavljanje (fitne) je gore od ubijanja! navedenih ljudi. (El-Bekare, 217) - Hoćemo, - odgovoriše ashabi, a on im reče: - Onaj čovjek od koga se ne može očekivati nikakvo dobro djelo i od čijeg zla ljudi nisu sigurni. Na Sudnjem danu će kod Allaha biti najgori onaj od koga (Taberani) ljudi bježe bojeći se njegova zla. (Buhari, Taberani) Ko od vas vidi neko zlo, neka ga spriječi: najprije rukom, zatim jezikom, a onda srcem. Ovo posljednje bilo bi znak vrlo slabog imana. (Muslim) Kada ljudi vide da neko čini nasilje pa ga ne htjednu spriječiti u tome, neka očekuje ubrzo sveopću kaznu koju će im Allah poslati od Sebe. (Ebu Davud, Tirmizi) Muslimani su braća. Jedan drugome ne smiju činiti nasilja, niti smiju jedan drugoga napuštati. (Buhari) - Upoznat sam sa jednom skupinom ljudi između mojih sljedbenika koji će doći na Sudnji dan sa djelima velikim kao Tihamsko gorje, sjajnim i lijepim kao izglačano srebro, pa će im to Allah učiniti sve ništavnim. Rekoše mu: - Allahov Poslaniče, opiši nam ih kako bi se mi čuvali da ne budemo kao oni, ili od njih, jer ih mi ne poznajemo. - To su vaša braća, izgledali su kao vi, klanjaju u noći kao i vi, ali su takva vrsta ljudi, čim se osame, prkose Allahu i čine svako zlo. (Ibn Madže) Svemogući pusti i zulumćara da izvjesno vrijeme vršlja i radi nasilje. Ali kada odluči da stane na put njegovim zulumima i da učini kraj njegovom nasilju, onda ga niko ne može spasiti. (Buhari) Čuvajte se nasilja, jer na Sudnjem danu nasilje će biti za počinitelja tmina i gusti mrak. Čuvajte se gramzivosti i nezasitosti, jer je gramzivost upropastila narode prije vas i dovela ih do prolijevanja krvi i do skrnavljenja svetinja. (Muslim) Muhammed (a.s.) je upitao ashabe: - Hoćete li da vam kažem, ko je među vama najgori čovjek? - Hoćemo! Allahov Poslaniče, samo ako si ti voljan - odgovoriše ashabi, a on im reče: -'Onaj koji izbjegava lijepo društvo; koji tuče i šiba svoga 132 Za dva velika grijeha, još na ovom svijetu, stići će Allahova kazna onoga koji ih čini: za nasilje i neposlušnost prema roditeljima. (Hakim) Uzvišeni Allah je rekao: »O Moji robovi, zabranio sam nasilje Sebi, i učinio ga zabranjenim među vama, pa nemojte činiti nasilje! Zalutao je svaki kojeg Ja ne uputim na pravi put, pa tražite pravi put, uputiću vas. Robovi Moji, vi ste gladni, osim (onaj) koga Ja nahranim, pa tražite opskrbu od Mene! Daću vam. Svi ste goli, osim onih koje Ja odijem, pa tražite odjeću od Mene! Daću vam. Robovi Moji! Vi činite grijehe danju i noću, a Ja opraštam grijehe. Tražite oprost, daću vam Ga! Robovi Moji, vi ne možete Meni nanijeti štetu, niti pridonijeti korist. Kad biste svi što vas ima bili loši, to ne bi umanjilo Moje carstvo i to je kao igla kad padne u more i koliko ga umanji. Sve što vi uradite, to je za vas čuvano i daće vam se. Pa ko čini dobro, neka zahvaljuje Bogu, a ko učini drukčije, neka kori samo sebe!« (Muslim) - Pomozi bratu, bio on zulumćar, ili od onih kojima je učinjen zulum. - Razumljivo nam je što pomažemo onog kome je učinjeno nasilje, ali kako ćemo pomoći nasilniku - upitaše. - Onemogućite ga u nasilju - odgovori Božiji poslanik. (Buhari, Muslim, Tirmizi) Ko nepravedno prisvoji koliko jedan pedalj zemlje, biće mu stavljena omča oko vrata od sedam zemlja (na Sudnjem danu). (Buhari, Muslim) Ako je neki čovjek nanio nekom svom bratu uvredu časti, ili ga je materijalno oštetio, neka nastoji da te stvari uredi i neka se pomiri još prije dok nije nastupilo vrijeme kada neće biti ni dinara, ni drahmi. (Buhari, Muslim) Čuvaj se kletve onoga koji trpi nasilje, jer između nje i Allaha nema nikakve prepreke! (Buhari, Muslim, Tirmizi) Čuvajte se kletve ucvijeljenoga i kad on nije musliman. (Ahmed)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Neka je Božije prokletstvo na onog čovjeka koji pruži utočište zločincu; neka je prokletstvo na onoga koji mijenja Alkohol međaš i oznake na javnim putevima. (Muslim) O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da Neka niko od vas ne upire oružjem prema svom bratu biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i (čovjeku), jer nije isključeno da će šejtan odapeti. kocke unese među vama neprijateljstvo i mržnju i da (Buhari, Muslim) vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa, hoćete li se okaniti? Ahnef ibn Kajs prenosi: »Pošao sam da pomognem jednom (El-Maide, 90-91) čovjeku pa me susreo Ebu Bekr i upitao: - Kuda si pošao? - Idem da pomognem jednom čovjeku. Čuvajte se vina jer je ono majka svih zala. - Vrati se! - reče on - jer sam čuo Allahova Poslanika, kada (Taberani) je rekao: »Kada se dvojica muslimana potuku, pa jedan ubije drugoga, i ubica i ubijeni će u Džehenem«. »O Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka ne pije vino. Ko Allahov Poslaniče!«, rekoh ja, »dobro, kad je riječ o ubici, vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka ne sjeda za trpezu za ali zašto i ubijeni?« »Zato što je i on želio da ubije svoga kojom se pije vino. druga«, reče on. (Hakim, Ahmed, Tirmizi) Vina ima od grožđa, ima ga od ječma, ima ga od pšenice, ima ga od meda, ima ga od hurme. (Ebu Davud) Klonite se vina, jer je ono ključ svakog zla. (Hakim) Sve što opija je vino i sve što opija je zabranjeno, i ko pije vina na ovom svijetu pa umre privržen i odan njemu, neće piti najljepše napitke na drugom svijetu. (Buhari, Muslim) Svako piće koje opija je zabranjeno. (Buhari, Muslim) Ono što opija kad se uzima u većim količinama, zabranjeno je uzimati i u najmanjoj mjeri. (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi) Trojica neće ući u džennet: notorni alkoholičar, onaj koji je nepokoran roditeljima i muž, koji je ravnodušan prema ženi bludnici (oprašta joj takve postupke pa i dalje živi s njom). (Ahmed) Ko redovito pije alkoholna pića isti je kao i onaj koji se klanja kipu. (Ibn Madže) Redoviti pijanica neće ući u Džennet. (Ibn Madže) Kada je neko upitao Poslanika o alkoholu, pa kada mu je Muhammed (a.s) to zabranio, čovjek ga upita: - Ali, ja ga pravim radi lijeka. - Poslanik je odgovorio: - Alkohol, zaista, nije lijek, nego bolest. (Muslim, Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi) Allah je dao i bolest i lijek i bolest učinio izlječivom, pa se liječite, ali se nemojte liječiti haramom... (Ebu Davud) Ko prodaje grožđe onome koji će ga upotrijebiti za proizvodnju vina, biće mu mjesto u Džehennemu. (Ebu Davud, 133

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Allah je zabranio piće pa do koga dopre ovaj ajet (iz sure »El-Maide«), a kod njega se nađe koliko bilo zabranjenog Licemjeri - dvoličnjaci pića, neka ga ne pije, niti prodaje. Prenosilac hadisa kaže: »Kad se vijest o tome proču, narod izađe na ulice, noseći sa Bolnu patnju navijesti licemjerima, koji prijateljuju s sobom sve što su imali od opojnog pića, prosuvši ga po nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže zemlji.« snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? (Muslim) (En-Nisa, 138-139) Prenosi Ebu Burejde od svoga oca: Sjedili smo i naslađivali se vinom. Na jednom sam spazio da nam prilazi Resulullah. Ustao sam, pošao mu u susret, pozdravio ga, a on mi reče: - Stigla je zabrana alkohola! - i proučio mi ajet. Vratio sam se i proučio isti ajet drugovima: »O vjernici, za ista pića, hazardne igre...«, sve do riječi: »... pa zar se nećete toga okaniti«. Jedni su držali čaše u rukama, drugi su prolijevali preostali dio, dok su treći bacili čaše na zemlju zajedno sa vinom. Potom su ostatak, u velikom krčagu, prolili, govoreći: »Bacamo zlo iz ruku, naš Gospodaru«, ponavljajući tako nekoliko puta«. (Ibn Džerir) Prenosi se da je neki čovjek želio da pokloni Poslaniku mješinu vina. Poslanik ga je obavijestio da to ne može primiti jer je Allah (dž.š.) zabranio upotrebu i korištenje alkoholnih pića. Ovaj je zatim upitao: - Mogu li je prodati? - Onaj ko je zabranio da se pije, zabranio je i da se prodaje - odgovori mu Muhammed (a.s). Čovjek na to reče: - Zar ne bi bilo plemenito i ljubazno da ga poklonim nekom Židovu. Poslanik će na to: - Onaj koji ga je zabranio, zabranio je i da se kroz njega iskazuje ljubaznost i pažnja prema Židovima. - Šta da uradim sa njim - glasilo je dalje pitanje. - Prospi ga u pustinju - ogovori mu Allahov Poslanik. (El-Humejdi u »Musnedu«) Ko čuva grožđe za vrijeme berbe, sa ciljem da bi prodao Židovu, ili kršćaninu, ili onome ko će ga upotrijebiti u vino, makar bio i musliman, svjesno se bacio u džehennemsku vatru. (Taberani, Hafiz) Pojedinci iz mojih redova proglasiće alkohol dozvoljenim, nadijevajući mu različita imena. (Ahmed) Allahov Poslanik je prokleo desetoricu koji rade na poslovima proizvodnje i ponude opojnih pića: onoga ko ih cijedi, kome se cijede, ko ih pije, ko ih nosi, kome se nose, ko ih toči, ko ih prodaje, ko se zaradom od njih hrani, ko ih kupuje i kome se kupuju. (Tirmizi, Ibn Madže) Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. (Ali 'Imran, 179) Ima ljudi čije te riječi o životu na ovom svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici (El-Bekare, 204) Licemjer ima tri osobine: Kada govori, laže. Kada nešto obeća, ne ispuni obećanje. A kada mu se što povjeri, iznevjeri. Muslim, pored navedene tri osobine, spominje još jednu: Ako posti i klanja, tvrđi za sebe da je musliman. (Buhari, Muslim, Ahmed, Tirmizi, Nesai) Među najgore ljude na Sudnjem danu pred Bogom spadaće dvoličnjak koji jedno lice pokazuje jednom, a drugo opet drugom. (Buhari) Ko ostavi jedno licemjerno svojstvo on je junak i biće nagrađen palatom u džennetskom perivoju. Ko potpuno ostavi licemjerstvo on je postao istinski vjernik i za to će biti nagrađen dvorcem u srednjim džennetima. Ko usavrši svoj moral biće nagrađen dvorcem u najodabranijim dijelovima Dženneta. (Ebu Davud, Tirmizi, Bejheki) Ko se hrani tako što tereti muslimana, Allah će ga tako nahraniti iz Džehennema: Ko se oblači na teret muslimana, Allah će ga tako obući iz Džehennema. A ko se bude zauzimao za drugoga u želji da se pročuje ili iz licemjerstva, Allah će mu to vratiti tako na Sudnjem danu. (Ebu Davud) Ništa se više ne bojim za svoj ummet do rječita licemjera. (Ahmed, Taberani, Ibn Addi) Kad neki vjernik uđe na neki skup gdje ima stotinu licemjera i jedan vjernik, on će sam od sebe sjesti uz vjernika: A ako neki licemjer uđe na neki skup gdje ima stotinu vjernika i jedan licemjer, on će sam od sebe sjesti uz tog licemjera. (Gazali) Ljubav prema imetku i ugledu pospješuje rast licemjerstva u srcu kao što voda pospješuje rast biljaka. (Gazali) Ibn Ishak prenosi: »Kad su ostali bez vode, požalili su se na to Allahovom Poslaniku. On je zamolio pa je Allah poslao jedan oblak koji se prolio tako da su se ljudi napojili i vodom podmirili svoje potrebe. Ibn Ishak prenosi da je, jedan čovjek između potomaka Abdul-Ešheda, rekao: 134

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Prolazeći oblak. Upitao sam Muhammeda: - Da li su ljudi među sobom Strasti poznavali dvoličnost? - Da, - odgovori on - Dešavalo se da to čovjek zna kod Ali nevjernici lakomisleno slijede strasti svoje, - a ko će svakog brata, oca strica, u svojoj porodici, pa zbog toga na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi jedni druge sumnjiče. ostavio? - njima neće niko u pomoć moći priteći. Zatim kaže Muhammed: (Er-Rum, 29) - Neki od mojih ljudi obavijestili su me o jednom licemjeru koji je po tome bio poznat, da je nekad pošao ... I ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama sa Allahovim Poslanikom, pa kad se zbilo ono s vodom ostavili i koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko iz kamena i Allahov Poslanik zamolio, pa Allah poslao od razboritosti. oblak iz koga je potekla kiša, tako da su se ljudi napili (El-Kehf, 28) - kažu - mi smo mu pristupili: - Jao tebi! Da li i nakon ovoga ima nešto? - Prolazeći oblak, - odgovorio je on«. Najviše čega se bojim za svoj ummet jeste slijeđenje strasti (Ibn Hišam) i duga nada; slijeđenje strasti odvraća od istine, a duga nada donosi zaboravljanje Ahireta. (El-Kušejri) Ebu Zerr prenosi da su neki Muhammedovi (a. s.) siromašni drugovi rekli: - Allahov Poslaniče, bogati ljudi nas pretekoše i pokupiše sve nagrade; klanjaju kao i mi, poste kao i mi, a od viška svog imetka dijele sadaku i milostinju. Muhammed (a. s.) im odgovori: - Pa zar Allah (dž. š.) nije i vama omogućio da milostinju dijelite. Svako »Subhanallah« je milostinja, svako »Allahu ekber« je milostinja, svako »elhamdu lillah« je milostinja, svako »la ilahe illallah« je milostinja. Narediti nekom da dobra djela radi i to je milostinja. Spriječiti nekog od zlih djela takođe je milostinja. Pa i kad svojoj strasti na dozvoljen način ugodiš i to je milostinja. Na to drugovi Poslanikovi rekoše: - Pa zar kad jedan od nas svojoj strasti ugodi i za to nagradu ima. Poslanik reče: - Šta mislite kad bi svojoj strasti ugodio na nedozvoljen način bi li zaslužio kaznu. Tako isto kad udovolji na dozvoljen način, zaslužuje nagradu. (Muslim) Pametan je onaj koji sam sa sobom sviđa račun i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji se preda strastima nadajući se da će mu Allah želje ispuniti. (Tirmizi, Ahmed, Hakim, Ibn Madže)

135

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Svađa, razdor, izmirenje
Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; (El-Hudžurat, 9) Vjernici su braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. (El-Hudžurat, 10) ... ali je čovjek, više nego, iko spreman da raspravlja. (El-Kehf, 54) Muslimanu nije dozvoljeno da prekine veze sa svojim bratom više od tri dana tako da, kad se negdje susretnu, okreću glavu jedan od drugoga. Od njih dvojice biće bolji onaj koji prvi nazove selam. (Buhari, Muslim) Ko bude imao pri sebi neku nepravdu koju je učinio svome bratu, neka se s njim izmiri (i halala zatraži) prije nego li dođe na Sudnji dan, kada neće biti ni dinara, niti dirhema, nego će se dugovanja podmirivati dobrim djelima. A ko ne bude imao dobrih djela, njemu će se natovariti grijesi onoga kome je učinio nepravdu. (Buhari) Ebu Derda prenosi da je Muhammed (a.s.) rekao: - Hoćete li da vam kažem jedan posao, plemenitiji od posta, namaza i zekata? Oni odgovoriše: - Hoćemo, Allahov Poslaniče! Na to će Poslanik: - Izmirite zavađene, jer nered, zlo koje iz svađe nastaje, je britva. Ebu Derda kaže: - Priča se da je Muhammed (a.s.) dodao još i ove riječi: »Britva koja ne brije dlaku nego vjeru!« (Ebu Davud, Tirmizi) Muhammed (a.s.) je rekao Ebu Ejjubu: - Ebu Ejjube! Hoćeš li da te uputim na jedno djelo; ako ga budeš činio Allah će biti zadovoljan s tim što činiš? - Hoću - odgovori Ebu Ejjub, a on mu reče: - Kada se ljudi zavade i okrenu leđa jedni drugima, potrudi se da ih izmiriš i zbližiš. (Taberani) - Ako bi dvojica muslimana ustali jedan protiv drugog sa isukanim mačevima, obojica bi bili bačeni u Džehennem. - U redu - rekoše ashabi - što se tiče ubice, ali kakav je grijeh ubijenog? Muhammed (a.s.) im odgovori: - I on je htio ubiti svoga druga! (Buhari) Allahu je najmrži onaj čovjek koji, svađajući se, prelazi svaku granicu. (Buhari, Muslim) Ko od svoga brata bude zamoljen za izvinjenje, pa odbije to izvinjenje, on čini istu krivicu, koju je njegov brat na sebe bio natovario. (Gazali) 136

Vjernik se brzo razljuti, a brzo se i pomiri. (Gazali) Jedne prilike je sjedio Muhammed (a.s.) u društvu ashaba gdje je bio i Ebu Bekr, kojeg je neki čovjek počeo vrijeđati i uznemiravati. Ebu Bekr je i prvi i drugi put šutio. Pošto ga je ovaj čovjek i treći put uvrijedio, on je počeo reagovati, a Muhammed (a.s.) je odmah ustao da ide. Tada je Ebu Bekr rekao: - Allahov Poslaniče, da li se na mene ljutiš?, - na što mu je on odgovorio: - Dok je ovaj čovjek tebe vrijeđao, a ti šutio, njega je melek, koji je sišao s nebesa, ugonio u laž. Čim si ti počeo reagovati, melek je otišao, a šejtan je zauzeo njegovo mjesto. Ja bježim iz ovog društva, jer ne želim sjediti sa šejtanom. (Buhari) Ne može se smatrati lašcem onaj koji u namjeri, da bi izmirio zavađene, posluži se izmišljenim stvarima, koje su u stanju da ih zbliže. (Buhari) Ko u bilo čemu pruži drugom savjet znajući da je ispravnost u nečemu drugom - iznevjerio ga je. (Ebu David, Hakim) Posredujte, bićete nagrađeni sevabom. (Buhari) Ko u svojim obavezama vidi nešto što mu lično ne odgovara neka se strpi, jer ko se od zajednice udalji samo za jedan pedalj i u takvom stanju umre, umro je smrću neznabošca. Upitao je Poslanik ashabe: - Hoćete li da vam kažem što je to što kod Allaha podiže ugled i položaj? Odgovoriše: - Hoćemo, Allahov Poslaniče. Reče: - Budi blag prema onome ko se prema tebi bezobzirno ponaša, praštaj onome ko ti čini nepravdu, daji onome ko tebe lišava i pomaži onoga ko tebe napušta. (Taberani) Kada je objavljen ajet: »Reci: On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite«, Muhammed (a.s.) je za prvu i drugu vrstu kazni rekao: - Utječem Ti se s Tobom! - a za posljednju je kazao: - Ovo je njemu lahko! (Buhari) Molio sam moga Gospodara za tri stvari, pa mi je primio dvije, a odbio jednu. Molio sam Ga da mi ummet ne uništi glađu, pa mi je to primio. Molio sam da mi ummet ne uništi općim potopom, pa mi je i to primio. Molio sam da mi ummet poštedi razdora, ali mi tome nije udovoljio. (Muslim) Na svaki zglavak u tijelu trebalo bi, svaki dan, podijeliti sadaku. Ako čovjek izmiri dvije zavađene osobe i to je sadaka - ili ako pomogne čovjeku da uzjaše konja ili mu doda stvari i to je sadaka. Riječi kojima nekog savjetujemo

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah ili ga uputimo na dobro također se smatra sadakom. Svaki korak koji utrošimo idući radi klanjanja namaza u džematu, Gatanje, praznovjerje piše se kao sadaka. Ako uklonimo s puta ono što smeta ljudima i to je - sadaka. O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su (Buhari. Muslim) odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da Pred Božijim poslanikom posvađala su se dvojica ljudi, pa je jedan grdio toliko drugog da je sav pocrvenio. Na to im je rekao Muhammed (a.s.): - Ja znam neke riječi koje, kad bi neko od vas izgovorio, otišao bi mu gnjev. Kad bi rekao: »Euzu billahi mineššejtanirradžim!« (Ebu Ja'la, Ahmed, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi) Allahovo prokletstvo je na onoga koji razdvaja majku od djeteta i brata od brata. (Buhari) biste postigli što želite. (El-Maide, 90) Neki od njih su neuki, oni ne znaju za Knjigu, nego samo za gatke, i oni se samo domišljaju. (El-Bekare, 78) Ko ode gataru i povjeruje u ono što mu on kaže, taj je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu. (Ebu Davud) Ko ode gataru i povjeruje u ono što on kaže, ne prima mu se namaz četrdeset dana. (Muslim) Nije musliman ko proriče zlo, ili traži da mu se gata, ko predskazuje sudbinu ili ko želi da mu se predskazuje sudbina, ko čini ili traži da mu se čini čarolija. (Et-Taberi) Hazreti Aiša prenosi: »Pitali su ljudi Resulullaha o vračanju, pa je odgovorio: - To ne znači ništa! - Pa su ponovo pitali: - Allahov Poslaniče, onima koji se bave vračanjem nekada se stvari događaju i budu istina. Resulullah je tom prilikom rekao: - Tu riječ »istina« čuvaju džini koji je smještaju u uši ljubimaca, te sve te »istine« zajedno pomiješaju stotinu laži.« (Buhari, Muslim) Kada Allah izda naređenje, na nebesima meleki udare svojim krilima ponizno, zbog Njegovog govora, poput lanca po ploči, pa pošto im se srca smire reknu: »Šta je rekao vaš Gospodar?« Odgovore: »Rekao je istinu«, a on je Uzvišen i Velik, pa to kradimice prisluškuju oni koji kradu (šejtani), koji budu jedan iznad drugog, čuju određenu riječ i jedan drugom ispod sebe je dostave, dok je tako ne prenesu na jezik sihirbaza i gatara pa ponekog od njih, koji kradimice prisluškuje, dohvati kometa prije nego što je dostavi, a poneki je dostavi prije nego što ga kometa dostigne, pa s njom slaže stotinu laži. Tako se kaže: »Zar nije tog i tog dana rekao da će se desiti to i to«, pa zbog te riječi koja se čula s nebesa, svjetina povjeruje i u sve ostalo. Zaista meleki u oblacima pričaju o onome što će se desiti na Zemlji a, čuju šejtani po jednu riječ, pa s njom napune uho vračara, kao što se napuni boca, te joj oni dodaju stotinu laži. (Buhari) »Hvala pripada samo Allahu. Mi Allaha hvalimo i od Njega pomoći tražimo. Koga Allah uputi na pravi put, niko ga ne može okrenuti na krivi put, a koga uputi na krivi put, niko ga ne može uputiti na pravi put. Ja svjedočim, da nema Boga osim Allaha. On nema ortaka, i daje Muhammed (a. s.) Njegov rob i Njegov poslanik. A sada...« Ove riječi, koje su uvod govora koji nije naveden u ovom hadisu, rekao je Božiji poslanik Dimadi Ezdiji kad mu je ovaj došao i rekao: »Muhammede, ja čaram i liječim od 137

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah napasti zlih duhova i polazi mi za rukom da, pomoću Boga, izliječim neke bolesnike. Da li ti želiš da ti čaram? Blud, (Muslim) Tri osobe neće ući u Džennet: pijanica, onaj koji je prekinuo rodbinske veze i onaj koji drugome pravi čine (sihre). (Ibn Habban) Ko objesi amulet (zapis, talisman) neće mu Allah pomoći, a ko objesi školjku (kao talisman) neće mu se Allah smilovati. (Ahmed) Poslije sabah-namaza na Hudejbiji, Poslanik se okrenuo i upitao: - Da li znate šta vam kaže vaš Gospodar? Odgovorili su: - Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. – Rekao je: - Vaš Gospodar kaže: »Neki od mojih robova osvanu kao vjernici ili nevjernici. Onaj ko kaže, zadesila nas je kiša Allahovom blagodati i milošću, taj vjeruje u Allaha, a ne vjeruje u zvijezde, a onaj ko kaže, zadesila nas je kiša pojavom te zvijezde, taj ne vjeruje u Allaha, a vjeruje u zvijezde«. (Buhari, Muslim)

prostitucija, nemoral

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah uistinu zna ono što oni rade. (En-Nur, 30) Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima. (En-Nur, 3) I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put! (El-Isra, 32) Bludnik dok čini blud nije vjernik, kradljivac dok krade nije vjernik, niti je uživalac vina, dok ga pije, vjernik. (Buhari, Muslim) Sa onoga koji čini blud ili pije alkohol, Allah će svući iman kao što čovjek skida košulju sa sebe. (Hakim) Abdullah kaže: »Upitao sam Božijeg Poslanika: - Koji grijeh je kod Allaha (dž.š.) najveći? - Da Allahu (dž.š.) pripisuješ druga, a On te je, zapravo stvorio - odgovori Poslanik. - Koji onda? - Zatim, da ubiješ svoje dijete iz bojazni da će s tobom jesti, - odgovori Poslanik. - A koji onda? - Da učiniš blud sa ženom svoga susjeda – odgovori Muhammed (a.s.). (Muslim) Čuvajte se bluda, jer blud donosi četiri neprijatne stvari: odstranjuje ljepotu i svjetlo vjere sa lica prestupnika, sprečava i prekida nafaku, izaziva srdžbu Milostivog i, uzrok je vječite patnje u Džehennemu. (Bejheki, Taberani) Kada se prema podanicima drugih vjera bude nepravedno postupalo, vlast prelazi u ruke protivnika; kada se raširi blud, uvećava se broj zarobljenika; a kada se raširi homoseksualnost; Allah uskraćuje rahmet tom narodu, i neće biti važno u kojoj će nesreći nastradati. (Taberani) Kada se u jednoj sredini pojavi blud, pojavi se siromaštvo i bijeda. (Buhari, Muslim) Ko meni zajamči, da će držati na uzdi seksualne prohtjeve i organe među vilicama, ja ću njemu zajamčiti ulazak u Džennet (Buhari) Kada Allah odluči da uništi jedno mjesto, dopusti da se u njemu pojavi nemoral. (Dejlemi) 138

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Poslije širka, najveći grijeh kod Allaha je da čovjek ima - O Allahov poslaniče, Allahova zapovijed da je hadž farz spolni odnos sa ženom koja mu nije halal (dozvoljena). njegovim robovima zatekla je moga oca veoma starog, kada (Ibn Atalik et-Tai) ne može da se drži na jahalici, pa mogu li ja umjesto njega obaviti hadž? Kada čovjek počini prostituciju, izgubi iman, a kada se - Da. - reče Poslanik. pokaje, iman mu se vrati. (Buhari, Muslim, Ibn Huzejme) (Ebu Davud, Hakim) Ibni Abbas (r.a.) prenosi: »Al-Fadl ibn Abbas je jahao iza Čuvaj svoj jezik i polni organ. Poslanika (a.s.) i on mu je svojom rukom okretao lice (Ebu Ja'la, Ibn Kani', Ibn Mende, Dija') govoreći: - Sine moga brata, ovo je Dan, ko u njemu zatvori svoje oči Allah neće ni pogledati, na Sudnjem danu, trojicu ljudi: i sačuva svoj polni organ i jezik biće mu oprošteno. starca koji je nemoralan (čini blud), vladara koji laže i (Zendževejh) siromaha koji je ohol. (Muslim, Nesai) Abbas je rekao Poslaniku: - Vidio sam da okrećeš pogled sina tvoga amidže. Budite dobri i poslušni prema svojim roditeljima, pa će i Allahov poslanik reče: vaša djeca vama biti dobra i poslušna. Suzdržite se od tuđih - Vidio sam mladu djevojku i mlada momka pa sam žena, pa će i drugi biti suzdržani od vaših. Onaj koji ne se pobojao da među njih ne uđe šejtan. htjedne primiti izvinjenje druge osobe, neće stići do moga (El-Taberi, Ibn Huzejme, Ebu Ja'la) izvora u Džennetu (Havda). (Hakim) Čuvajte se lijepe žene koja je lošeg porijekla i odgoja. (Darekutni) Pogled je zatrovana Iblisova strijela i neka je Allahovo prokletstvo na njega. Ko pogled ostavi iz straha pred Neka se niko od vas ne osamljuje sa ženskom, osim ako mu Allahom, Allah će mu dati iman čiju će slast osjetiti u je najbliža rodica (mahrem). svome srcu. (Buhari, Muslim) (Hakim) Čuvajte se razgovora na osami i odvajanja nasamo s tuđim Ebi Umame prenosi da je jedan od kurejških mladića došao ženama, jer kada se čovjek osami sa ženom kojoj nije bliži kod Poslanika (a.s.) i rekao: rod, uvijek je poželi i pomisli na ono što je zabranjeno. - O Allahov poslaniče, dozvoli mi da počinim blud. (Hakim) - Ljudi su navalili na njega i počeli mu vikati: - Umukni...umukni. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka se nipošto ne Umame kaže da mu je Poslanik rekao da priđe, pa kada mu osamljuje sa tuđom ženom sa kojom nema niko od njezine je prišao blizu rekao mu je: najbliže rodbine, jer ako se sa njom osami, treći sa njima je - Bi li želio da se to desi tvojoj majci? šejtan. - Ne, tako mi Allaha, neka me Allah učini otkupom za (Ahmed) tebe. Poslanik reče: - Ni ostali ljudi ne žele da se to desi njihovim majkama. - Čuvajte se bespotrebnog miješanja i osamljivanja - A bi li želio da se to desi tvojoj kćerki? sa ženama. Jedan od ensarija upita: - Ne, tako mi Allaha, o Allahov poslaniče, neka me Allah - Šta misliš za djevera? Smije li se čovjek družiti sa ženom učini otkupom za tebe. Na to poslanik reče: svoga brata? - Ni drugi ljudi ne žele da se to desi njihovim sestrama. A - Djever je smrt - odgovori Allahov Poslanik. bi li želio da se to desi tvojoj amidžinici? Reče: (Buhari) - Ne, tako mi Allaha, o Allahov poslaniče, neka me Allah učini otkupom za tebe. Poslanik Reče: Čuvajte se sedam stvari koje upropaštavaju onoga ko ih - Ni drugi ljudi ne žele da se to desi njihovim čini: širka, sihra, ubijanja na pravdi Boga, kamate, imetka amidžinicama. A bi li želio da se to desi tvojoj tetki? siročeta, bježanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne - Ne, tako mi Allaha, o Allahov poslaniče, neka me Allah i čestite vjernice. učini otkupom za tebe. Poslanik reče: (Buhari, Mislim, Ebu Davud, Nesai) - Ni drugi ljudi ne žele da se to desi njihovim tetkama. Ebu Umame kaže: Nije dozvoljeno proliti krv jednog muslimana osim u tri »Poslanik je stavio ruku na njega a onda izgovorio: slučaja: Allahume igrif zenbehu ve tehhir kalbehu ve hassin - Ako jedna muslimanska osoba, koja je jedanput u ferdžehu« ( O moj Allahu, oprosti mu grijeh, očisti njegovo bračnoj vezi bila, izvrši prostituciju, - duša za dušu, srce i sačuvaj njegov polni organ) »Ebu Umame još kaže: kad musliman (muslimanka) ostavi svoju vjeru i napusti »Mladić se nakon toga nije okretao ni za čim.« islamsku zajednicu. (Ahmed, Taberani) (Buhari, Muslim) Ibni Abbas (r.a.) prenosi: »Al- Fadl ibn Abbas je jahao iza Poslanika (a.s.) pa je Allahovom poslaniku prišla žena iz plemena Has'am da ga nešto upita, a el-Fadl je počeo gledati u nju i ona u njega, pa je on svojom rukom okretao el-Fadlovo lice na drugu stranu. Ona reče: 139 Lezbejstvo spada u prostituciju. (Taberani) »Moji će sljedbenici oboljeti od bolesti svih naroda.« Upitaše; »Koje su to bolesti«, A on reče: »Obijest,

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah razuzdanost, takmičenje u imetku, nadmetanje u trgovini, mržnja i zavidnost, čak i blud.« (Hakim) Hilal ibn Umejje je pred Poslanikom optužio svoju ženu za preljubu. Kada ga je saslušao, Poslanik je rekao: - Dokaz ili kazna po tvojim leđima?! - Allahov Poslaniče - reče Hilal - kada neko od nas vidi sa svojom ženom čovjeka i krene da nađe dokaz (svjedoka)..., a Poslanik poče opet govoriti: - Dokaz ili kazna po tvojim leđima! Tako mi Allaha, ja istinu govorim. Allah će zaista objaviti ono što će moja leđa osloboditi kazne. Nedugo zatim objavljen je ajet: »A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdiće svoje svjedočenje zakletvom Allahom, i to četiri puta, da, zaista, govore istinu«. (Buhari)

Laž

Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su pravi lažljivci. (En-Nahl, 105) Allah nikako neće ukazati na pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik. (Ez-Zumer, 3) Neka prokleti budu lažljivci koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni! (Ed-Darijat, 10-11) Laž na mene nije isto kao slagati na nekog od vas. Ko na mene slaže neka pripremi sebi mjesto u Džehennemu. (Buhari) Ko prenese jedan hadis, znajući da je lažan, i on je jedan od lažaca na mene. (Muslim) Prenosite od mene, pa makar to bio i jedan ajet koji mi je objavljen od Allaha, i prepričavajte od Benu Israila, jer u tome nema grijeha. Prenosite moje riječi i nemojte na mene lagati. Ko slaže na mene namjerno, neka sebi pripremi mjesto u vatri. (Buhari) Budite iskreni, jer iskrenost vodi dobru, a dobro uistinu vodi u Džennet. Sve dok je čovjek iskren i teži iskrenosti, biće upisan kod Allaha kao iskren. Čuvajte se laži, jer laž vodi u griješenje, a grijeh uistinu odvodi u Džehennem. Sve dok čovjek laže i teži laži, biće upisan kod Allaha kao lažov. (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi) Ebu Bekr kaže daje Muhammed (a.s.) zapitao: - Hoćete li da vam kažem šta se smatra najvećim grijehom? - Hoćemo, Allahov Poslaniče - rekosmo, a on nam reče: - Zanijekati Allaha i otkazati poslušnost roditeljima. Dok je ovo govorio, Allahov Poslanik je bio naslonjen, a zatim je sjeo i rekao: - Laganje i lažno svjedočenje. Ovo je toliko ponavljao da smo počeli šaptati: »Da hoće prestati«. (Buhari, Muslim, Tirmizi) Dovoljno je laži jednom čovjeku ako prenosi sve što čuje. (Muslim) Prirodi vjernika su urođena sva svojstva osim prevara i laži. (Ahmed) Čovjek ne vjeruje potpuno dok ne ostavi laž i u šali. (Ahmed) Ne može se smatrati lašcem onaj koji se u namjeri da bi izmirio zavađene, posluži izmišljenim stvarima, kojima se oni mogu zbližiti (Buhari) 140

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Svaki čovjek koji se svjesno predstavi i iskaže da je sin nekog drugog čovjeka prestaće da bude musliman. Ko god Krađa tvrdi da mu pripada nešto što stvarno nije njegovo, ne spada u naše društvo i neka sebi rezerviše mjesto u Džehennemu. Onome koji ukrade i onoj koja ukrade odsijecite ruke Ko god nazove nekog čovjeka nemuslimanskim nazivom ili njihove, neka im to bude odmazda za ono što su učinili i mu rekne »Božiji dušmane«, a u stvari taj čovjek nije takav, kazna od Allaha. te riječi vratiće se na njega samoga. (El-Maide, 38) (Buhari, Muslim) Čuvajte se sumnjičenja. Sumnjičenje je najlažnija priča. (Buhari) »Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najveća laž. Nemojte jedan drugog uhoditi, niti prisluškivati. Nemojte jedan drugom zavidjeti, niti se međusobno mrziti, niti jedan drugom leđa okretati. Budite Allahovi robovi, braća, kao što vam je Allah naredio. Musliman je brat muslimanu: ne smije mu nasilje učiniti, poniziti ga i omalovažiti. Dosta je čovjeku zla da svoga brata muslimana zamrzi. Sve što pripada jednom muslimanu sveto je drugom muslimanu: njegova imovina, život i čast. Allah uistinu ne gleda u vaša tijela i likove, nego gleda u vaša srca i djela vaša. Ovdje je takvaluk (potpuna predanost Allahu)« Ove riječi je ponovio tri puta i pokazao na svoja prsa. (Buhari, Muslim) Čovjeku pripada samo to što vlastitim trudom stekne. (En-Nedžm, 39) Neka je proklet onaj koji krade i neka je proklet onaj koji niječe Allahove blagodati. (» Usulul-hadisi«) Neka žena iz poznatog plemena Kurejš je ukrala neko platno. Pošto se za krađu siječe ruka, njena rodbina interveniše kod Usame ibn Zejda da on ode Poslaniku i da ga zamoli da ne kazni onu ženu koja je ukrala. Kada je Usame došao Poslaniku i predočio mu ovu stvar, Poslanik se naljutio i rekao: - Zar ćeš se zauzimati u presudi koju je Allah već odredio. Rekao je još i ovo: - Tako mi Onog u čijoj je ruci moj život, kada bi moja kći Fatima ukrala nešto, ja bih joj odsjekao ruku! (Buhari, Muslim, Ahmed i autori četiri Sunena) Kad god u jednom narodu zavlada pljačkanje narodne imovine, po Božijim zakonima u tom narodu zavlada panika, strah i nesigurnost. Nikada u jednom narodu ne zavlada u većoj mjeri blud i prostitucija, a da se ne poveća smrtnost. Zakidanje na mjerenju i vaganju, ako je rasprostranjeno, neminovno povlači za sobom nestajanje sredstava za opskrbljivanje. Ako se u jednom narodu nepravedno sudi (vlada bezakonje), tu mora doći do prolijevanja krvi. Ako jedan narod ne ispunjava ugovore i date obaveze, takav narod po Božijim zakonima mora pasti pod neprijateljsku vlast. (Taberani) Mnoge narode prije vas upropastilo je to što su ostavljali bez kazne, kradljivce iz reda velikaša i uglednika, a kažnjavali su kradljivce iz nižih slojeva. Tako mi kad bi Fatima, kći Muhamedova (njegova kćerka) počinila krađu, ja bih joj odrezao ruku. (Buhari, Muslim) Jedan od vjerovjesnika vodio je osvajački rat, pa je rekao svom narodu: »Neka me ne slijedi čovjek koji je prisvojio imetak svoje žene (miraz) u želji da njime podigne njoj dom, ali nije podigao dom, niti je išta gradio od građevina. Svojoj ženi nije digao krov nad glavom, nije joj ni kupio ovce, ni deve, a očekivao je porod o njome. Pošao je u osvajanje i pošto se približio jednom gradu klanjao je asrnamaz (ili neki drugi) i potom zamolio: ,Sunce, izvršavaš naredbu i zadatak, i meni je naređeno i izvršavam zadatak; Bože, učini da me Sunce zakloni'. Allah je učinio i Sunce ga obavilo i zaklonilo, tako da je sa svojim osvajanjima okončao. Pa je naredio da sakupe plijen koji su zaplijenili u toku osvajanja. Njegovi ljudi su naložili vatru da bi mu pripremili hranu, i to toplu, da se njome nahrani. Potom se obratio vojsci: ,Među vama ima kradljivaca i prevaranata. Neka svako pleme od nas izabere po jednog čovjeka i neka 141

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah mi dođu'. Izabraše iz svakog plemena po jednog čovjeka i kad mu pristupiše, on dotaknu svojom rukom ruku jednog od njih i reče mu: ,Kod vas ima kradljivaca, neka mi tvoje pleme izabere nekoliko ljudi!' Pošto to pleme izabra dva-tri čovjeka, pristupiše mu i on prihvati ruke dvojice ljudi i dotaknu ih i reče im: ,Kod vas ima kradljivaca, vi ste prevaranti'. Pa su mu donijeli plijen koji su sakrili, a to je ličilo na kravlju glavu koja je bila sva od zlata. Potom je naredio da je stave tamo gdje je i ostali plijen. On je stajao na jednoj uzvišici i dobro je vidio svu vojsku u okolini. Zatim je prišao vatri i nastavio je sa jelom. Prije vas nijedan vjerovjesnik nije dozvoljavao svojim pristalicama da uživaju ratni plijen, ali, Allah je nama dozvolio vidjevši našu slabost i nemoć, i učinio nam je plijen korisnim i prijatnim. (Muslim)

Prosjačenje
Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati Gospodara svoga kazuj! (Ed-Duha, 9-11) ... i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva... (El-Bekare, 177) Ko prosi, a ima ono što mu je neophodno doći će na Sudnji dan sa ružnim znakovima po licu. Neko je upitao: - Koliko je to što je neophodno? - a Poslanik je od govorio: - Pedeset dirhema ili nešto u toj vrijednosti (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže) Prošnja, iskanje, nakazi moralni lik čovjeka. Čovjek može iskati samo od vladara i tamo gdje je to iskanje nužno. (Tirmizi) Nemojte navaljivati sa iskanjem. Tako mi Allaha, nerado dajem onima koji napadno traže i prose. Mrzim ono što im izdvojim, ali ono ipak bude blagoslovljeno. (Muslim) Hakim ibni Hizam saopćava nam, da je od Božijeg poslanika tražio milodar uzastopce tri puta i da mu je svaki put dao. Na kraju mu je rekao: - Hakime, ovaj novac je sladak. Ko ga uzme ne tražeći ga i ne želeći ga biće mu blagosloven, a ko ga uzme žudeći za njim, neće mu biti blagoslovljen. Biće kao onaj koji jede, ali se ne zasićuje. Uvijek ostaje gladan. Gornja ruka korisnija je od donje. Na to je Hakim odgovorio: - Tako mi Onoga koji te je poslao sa istinom, nikada više ni od koga poslije tebe neću primiti ništa. – Uzalud je pokušavao najprije Ebu Bekir, pa zatim Omer da mu daju dar. Uvijek je energično odbijao. - Ljudi – rekao je Omer - pozivam vas da posvjedočite da Hakim odbija da primi svoj dio iz ratnog plijena koji sam mu nudio«. (Buhari, Muslim) Ibni Omer saopćava: »Jednom prilikom Muhammed a.s. pope se na minber i dotakavši se sadake i ustezanja prosjačenje, reče: - Gornja ruka je bolja od donje. Gornja ruka je ona koja dijeli, a donja koja traži.« (Buhari, Muslim) Bolje bi bilo za svakog od vas da uzme uže i donese breme drva na svojim leđima, pa ga proda i na taj način sačuva svoje dostojanstvo, nego da prosi i traži od drugoga, svejedno da li mu ovaj dao ili ne dao. (Buhari, Muslim) Kada je neki čovjek došao Poslaniku prosjačiti, Poslanik je naredio da se njegova skromna imovina proda, pa je za te pare kupio sjekiru i naredio mu da ide sjeći i prodavati drva, te se tako i izdržavati. Nakon desetak dana, čovjek je došao zadovoljan i izjavio da je već zaradio 10 drahmi. 142

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Poslanik je tada rekao: - Nije li to bolje od prosjačenja. (Ibn Madže) Kubejsat Ibn Muharik pripovijeda: »Bijah preuzeo na sebe dužnost da izmirim dva zavađena plemena. Za tu svrhu trebalo mi je nešto materijalnih sredstava, pa sam prikupljao dobrovoljne priloge. Došao sam Božijem poslaniku da i od njega nešto zatražim. Kada sam mu stvar izložio rekao mi je: - Ostani tu kad stigne zekat pa ćemo narediti, da ti se nešto dade - a onda je dodao: - Kubejso, prošnja nije dopuštena osim u tri slučaja: kad čovjek preuzme na sebe dužnost da izmiri zavađene, dopušteno mu je da sabere potrebnu sumu s time da odmah prestane sa daljnjim sabiranjem; dalje, kad čovjeku nepogoda uništi imovinu, dopušteno mu je da isprosi toliko koliko mu je nužno da održi život dok se na drugi način ne snađe i čovjeku koji je pao u bijedu i neimaštinu, a to mu potvrde trojica poštenih i razumnih ljudi iz njegove okoline, a ovome je dopušteno da prošnjom sakupi najnužnija sredstva za život. Svako drugo prosjačenje, Kubejso, nečisto je i grješno, a onaj koji to jede, jede nečisto i prljavo. (Muslim) Priča Ebu Abdurrahman Auf Ibni Melik el-Ešdžei: »Bijaše nas, ne znam tačno, devet, osam ili sedam kod Božijeg poslanika. Tom prilikom nam reče: - Zar nećete iskazati poslušnost Božijem poslaniku? Pošto smo kratko vrijeme prije toga već bili izjavili poslušnost, rekosmo: - Pa mi smo to već učinili, Božiji poslaniče. - On ponovi: - Zar nećete izjaviti poslušnost Božijem poslaniku? - Otvorismo ruke i ponovismo: - To smo već učinili. Na čemu još da ti izrazimo poslušnost? - Odgovori nam: - Da obožavate Allaha, da mu ne pripisujete druga, da obavljate pet namaza, da budete pokorni - pa nastavi tihim glasom - da ništa od ljudi ne tražite, ne prosite. (Muslim) Prosjačenje dovodi čovjeka dotle da će on doći pred Boga bez trunke mesa na svom licu. (Buhari, Muslim) Ko ište od naroda njihova dobra da bi imao više (a ne iz nužde), to što dobije je sama žeravica. (Muslim)

Novotarije
A oni koji preinačuju Allahove dokaze, kada su im već došli, Allah će, zaista, strahovito kazniti. (El-Bekare, 211) A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granice Njegovih propisa prelazio - On će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati, njega čeka sramna patnja. (En-Nisa', 14) Ko radi neki posao, a nije to kao kod nas, to mu se ne prihvata. (Buhari, Muslim) Ko izmišlja novotarije u vjeri, neće mu se prihvatiti i sam će za to snositi odgovornost. (Buhari, Muslim) Allah ne prima poslove novatora u vjeri; ne prima njegov post, namaz, sadaku, hadž, umru, a ni džihad i milostinju, niti njegovu presudu. On izlazi iz vjere kao što dlaka spadne sa glave. (Ibn Madže) Irbad ibni Sarije (r. a.), jedan od Alejhisselamovih drugova priča: »Jedan dan Alejhisselam nas je savjetovao takvim savjetom u svojoj besjedi da suše srca prisutnih prestrašila, a oči zaplakale i zasuzile. Na to mi rekosmo : - Božji poslaniče! Kao da je ovo oprosna besjeda? Pa oporuci nam nešto. Alejhisselam reče: - Oporučujem vam da se Uzvišenog Boga bojite i da Ga slušate i pokoravate se (vladaru) pa kad bi on bio (makar vama zavladao) i rob. Ko doživi, vidjeće mnogo razdora i razilaženja. Tada se držite moga postupka (suneta) i postupka mojih pravim putem upućenih nasljednika. Dobro se za to prihvatite! Čuvajte se novotarija, jer je svaka novotarija stranputica i skretanje sa pravog puta. (Ebu Davud, Tirmizi) Ko doživi od vas, vidjeće veliki razdor. Dužni ste se pridržavati mog puta i puta mojih nasljednika, hulefairrašidina, koji su na pravom putu. Tog puta se pridržavajte svim sredstvima. Čuvajte se unošenja novotarija u vjeru, jer unošenje bilo koje novotarije vodi u stranputicu. (Ibn Madže) Čuvajte se novotarija, jer su novotarije stranputice, a stranputica vodi u Džehennem. (Ibn Asakir) Ko oponaša jedan narod, on tome narodu i pripada. (Ahmed) Zaista je najbolji govor Allahov govor, a najbolja uputa je Muhammedova uputa. Najgore stvari u vjeri su bid'ati, novotarije. Svaka novotarija je zabluda, a svakoj zabludi je mjesto u Džehennemu. (prenose svi priznati muhaddisi) Allah neće primiti djelo onog koji u vjeru unosi novotarije sve dok se tih novotarija ne okani. (Ibn Madže) 143

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Odnos prema prirodi, ekologija
On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati. (El-Mulk, 15) Kad im se kaže: »Ne remetite red na Zemlji!« odgovaraju: »Mi samo red uspostavljamo!« (El-Beka re, 11) Koji god musliman posadi neko drvo, sve što se pojede s toga drveta (bilo životinja ili čovjek) njemu će se računati kao da daje milostinju, a ono što bude ukradeno s toga drveta, računaće se kao njegova milostinja, pa čak i svaka šteta nanesena tome drveću, biće mu računata kao milostinja. (Muslim) Nema muslimana koji nešto posije ili zasadi sadnicu, pa od toga jede ptica, čovjek ili životinja, a da se njemu ne upiše sevab kao da je sadaku podijelio. (Buhari, Muslim) Kada dođe posljednji čas i u rukama nekog od vas se nađe sadnica, neka ne odustaje od posla, već neka je zasadi ako stigne. (Ahmed) Uračunaće se u vrlo humana davanja (sadaka) svakome muslimanu ako posije neki usjev ili posadi neku voćku, a od toga nešto pojede ptica, čovjek ili životinja. (Buhari, Muslim, Tirmizi) Hazreti Alija je rekao: »Kod nas nema napisano ništa osim Allahove Knjige i ove stranice od Vjerovjesnika«, a potom reče da je Resulullah kazao: - Medina ima nepovredivost prostora koji se proteže između brda 'Ajra i Sevra. Ko izmišlja novotariju, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Od takvog neće biti prihvaćeno ništa. Mir Medine se ne smije remetiti, ne smije se loviti na njezinom prostoru niti uzimati izgubljeno, izuzev s namjerom da se obznani. Ne dopušta se nikome nošenje oružja u Medini radi izazivanja sukoba, niti se dopušta kršenje stabala, izuzev da čovjek nahrani svoju devu. (Ebu Davud) Sklanjaj s puta ono što svijetu smeta, to će ti se zaista ubrojiti u sadaku. (Buhari) Zemlja pripada Allahu, daje je u nasljedstvo kome hoće od svojih robova. (Ibn Hišam) Čuvajte se triju prokletstava koje će na počinioca navratiti prokletstvo i Allaha i ljudi: obavljanje nužde na izvoru, putu i hladu. (Ebu Davud, Ibn Madže, Hakim, Bejheki) Ne obavljajte malu nuždu u stajaćoj vodi. (Buhari) 144

- Čuvajte se prokletih. - Drugovi zapitaše: - Ko su prokleti? - To su oni koji obavljaju nuždu po putevima ili po javnim mjestima gdje se narod osvježava i odmara. (Muslim) Cijela je Zemlja mesdžid osim grobova i mokrih čvorova. (Ahmed) Pitao neki čovjek Muhammeda (a. s.): - Koja je to stvar koja se ne može zabraniti?, a Muhammed (a. s.) je odgovorio: - Voda! - I šta još?, - upita čovjek. - Ispaša, - odgovorio je. - I šta još? - So - odgovori Poslanik. (Ebu Davud) Sa šest stvari sam odlikovan nad ostalim Božijim poslanicima: Dat mi je univerzalan i jezgrovit govor; pobjeđivao sam pomoću straha; dozvoljen mi je plijen; učinjena je Zemlja čistom i džamijom mom ummetu; poslan sam kao Poslanik svim stvorenjima; mojim dolaskom je završeno poslanstvo. (Muslim, Tirmizi)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Odnos prema životinjama
Sve životinje koje po Zemlji bode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas. (El-En'am, 38) Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici! i da smo im dali da se njom služe - na nekima jašu, a nekima se hrane, i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni. (Jasin, 71-73) Neka je Božije prokletstvo na onog koji zlostavlja životinje. (Buhari, Muslim) Suraka je pitao Poslanika: - Ponekada tuđe deve dolaze u jarke koje punim vodom za svoje vlastite životinje; puštam ih piti. Ima li u tome postupku kakva dobra? - Muhamed (a.s.) odgovori: - Naravno, dobar postupak prema svakoj žednoj životinji dobro je djelo u Allahovim očima. (Ibn Hišam) - Neka žena je, idući kroz neku pustaru, silno ožednjela, te je sišla u bunar i napila se. Izašavši, našla je psa kako grize zemlju od žeđi. »Sa ovim psom je isto kao što bijaše sa mnom«, pomisli. Siđe u bunar, napuni cipelu, uhvati je u zube, pope se i napoji ga. Allah joj je za to zahvalio i oprostio joj. - Ashabi zapitaše: - Allahov Poslaniče, zar i za životinje imamo nagradu? - a on reče: - Da, za svako živo stvorenje imate nagradu. (Buhari, Muslim) Žena koja zatvori mačku pa ugine od gladi, biće kažnjena Džehennemom. A u drugoj predaji stoji: Žena će biti bačena, u Džehennem ako sveže mačku, a ne bude je hranila, niti pustila da se hrani zemaljskim gmizavcima. (Buhari, Muslim) »Zar se ne bojiš Boga radi ovog marvinčeta koje ti je Bog dao u vlasništvo. Ono mi se žali da ga izgladnjuješ i da ga umaraš radom.« Ovo je rekao Božiji Poslanik jednom ensariji kad je unišao u njegovu ogradu i naišao na jednu devu koja je zahrzala kad je ugledala Božijeg Poslanika, a na očima joj se pojavile suze. (Muslim) Nekada je ujeo mrav nekog Božijeg poslanika, pa je naredio da se spali cio mravinjak. Radi tog je bio prekoren od Allaha riječima: »Zar zbog toga što te je ujeo jedan mrav, da spališ jedan rod od robova koji slave Allaha«. (Buhari) Ko ubije vrapca bez opravdana razloga, na kijametu će (vrabac) zagraktati Allahu (dž.š.) iz sveg glasa: »Gospodaru, taj i taj me, iz obijesti, a ne iz potrebe ubio.« (Nesai, Ibn Hibban) Neće niko ubiti vrapca ili pticu veću od njega, bez opravdana razloga, a da za to neće odgovarati Allahu (dž.š.) na kijametu. Reći će se: - Allahov Poslaniče, kakvo je njihovo pravo? - Odgovoriće:- Da se zakolju i pojedu, a ne da im se odsiječe glava i bace na smeće. (Nesai, Hakim) 145

Sport i zabava
Život na ovom svijetu je samo igra i zabava ! A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, On će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti. (Muhammed, 36) Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa. (Et-Tevbe, 38) Sve čime se musliman zabavlja je besposlica i uzaludno traćenje vremena, osim kada vježba sa lukom i strijelom (gađanje), kada vježba jahanje na konju i kada se igra sa svojom suprugom, jer to troje mu je važno. (Tirmizi, Ebu Davud) Jednom je Poslanik prošao pored grupe koja se takmičila u bacanju luka i strijele, pa je rekao: - Gađajte sinovi Ismailovi, vaš otac je bio bacač luka i strijele. (Buhari) Jednoga dana bijaše čuo da igraju crnci neke svoje igre. Upita Aišu da li to želi vidjeti, te ona odgovori da želi. Poslanik im priđe i podiže ruku, a Aiša nasloni bradu na njegovu ruku kako bi mogla posmatrati prizor. Gledala je neko vrijeme i onda je Poslanik upita: - Nije li bilo dovoljno, Aiša? - Šuti! - ona mu reče. Tek nakon što ju je tri puta upitao, ona prihvati da ode. (Gazali) Poslanik se jednom trkao sa svojom ženom Aišom. Poslanik ju je pretekao. Ponovo su se trkali i pobijedila je hazreti Aiša. Resulullah reče: - Sad smo jedan-jedan, neka tako i ostane. (Gazali) Rubejjia, kćerka Muavizova pripovijeda: »Allahov Poslanik je došao i prisustvovao mojoj svadbi. Sjedio je na mojoj postelji kao što ti sada sjediš. Za to vrijeme djevojčice su udarale u defove i veličale junaštvo moga oca i dvojice amidža koji su kao šehidi poginuli na Bedru. Kada je jedna od djevojaka u svojoj pjesmi spomenula i to da je među nama Poslanik koji poznaje gajb-svijet (što je nepoznato), on je rekao: - Ostavi to, i pjevajte o onome o čemu ste maloprije pjevale! (Buhari , Ebu Davud, Tirmizi) Jednog dana Poslanik reče svojoj ženi, čudeći se: - Aiša, kod vas nije bilo muzike i zabave! Medinjani to vole. (Buhari) Hazreti Aiša prenosi: »Jednoga dana dođe nam kući Ebu Bekr (otac Aišin) i zateče nas upravo kad su nam dvije djevojke pjevale neku pjesmu o borbama kod Buasa. Božiji poslanik ležaše pokriven nekim plaštem. Ebu Bekr poviče: - Zar u kući Božijeg poslanika vražije svirale! - Na to Božiji poslanik reče:

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah - Ebu Bekre, svi narodi imaju svoje praznike, a ovo je naš praznik. (Buhari, Muslim) Razlika između dozvoljene svadbe pri sklapanju braka i nedozvoljene je ta što su u dozvoljenoj zastupljeni samo def i pjesma. (Nesai, Tirmizi) Najavljujte stupanje u brak; učinite to u džamijama i proveselite se uz defove. (Ahmed, Tirmizi)

Pjesnici, slikari

Mi Poslanika nismo pjesništva učili, to mu ne priliči. (Jasin, 69) A zavedeni slijede pjesnike. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade, tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. (Eš-Šu'ara', 224-227) Kada je objavljen ajet: »A zavedeni slijede pjesnike«, došla su Poslaniku dvojica pjesnika, Hassan ibn Sabit i Abdullah ibn Rewaha, plačući, pa je Allahov Poslanik, proučivši im navedeni ajet, stigao do ajeta: »Tako ne govore samo oni koji vjeruju i čine dobra djela« i rekao im: - To ste vi! (Ibn Kesir) Ima stihova punih mudrosti; i u govorničkoj umjetnosti ima magija. (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi) Svaki put kad Hassan sastavi stihove za stvar vjere, pomaže mu duh svetosti. (Buhari) Muhammed ibn Seleme kaže: »Bili smo sa Poslanikom jednog dana kad je on rekao pjesniku Hasanu ibn Sabitu da mu izrecituje jednu pjesmu, ali iz predislamskog doba. Ovaj je to i uradio, ali je u pjesmi vrijeđao Alkamu, pa mu je Poslanik rekao: - O Hassan! Nemoj više nikada pjevati ovu pjesmu. A on je rekao: - Zabranjuješ mi da vrijeđam pagana koji je uz Kisru? A Poslanik je na to dodao: - Kisra je pitao Ebu Sufjana o meni pa je sve rekao istinu. Pitao je Alkamu pa je i on istinu rekao i ja sam im na tome zahvalan. Nije zahvalan Bogu onaj ko nije zahvalan ljudima. (Ahmed, Taberani, Bejheki, Dija) Omer je prošao pored Hassana, koji je u džamiji kazivao svoju poeziju, i samo ga pogledao, a Hassan je rekao: - Kazivao sam, a u njoj je bio onaj ko je bolji od tebe, zatim se okrenuo Ebu Hurejri i rekao: - Zaklinjem te Allahom, jesi li čuo Poslanika kada je rekao: »Hassane, odgovori idolopoklonicima umjesto Allahova Poslanika! Bože, pomozi Hassana Džibrili Eminom!« - Da, jesam, - odgovori Ebu Hurejre. (Buhari) Ebu Seid prenosi: »Putovali smo sa Allahovim Poslanikom kroz Aredž, kada se pojavi nekakav pjesnik koji je recitovao svoje pjesme, pa je rekao Allahov Poslanik: - Zaustavite šejtana, jer da jedan od vas napuni svoj stomak gnojem bolje mu je nego da ga napuni pjesništvom«. (Ahmed)

146

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Oni koji će trpjeti najtežu kaznu na Sudnjemu danu jesu oni koji crtaju te slike. (Buhari, Nesai, Muslim, Ahmed) Meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima neka slika. (Buhari, Muslim, Tirmizi, Darimi, Nesai, Ahmed) Od umjetnika slike tražiće se da ožive ono što su proizveli kao slike životinja. (Buhari, Muslim, Ahmed) Neko ko stvori sliku biće kažnjen i obavezan da tome udahne dušu. (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ahmed) Došao Džibril Muhammedu (a.s.) i rekao: »Jučer sam dolazio, ali ti nisam ulazio zbog tri razloga: u kući se nalazilo pseto i zavjesa sa nepoželjnim likovima, a kip je bio smješten na ulaznim vratima. (Buhari, Muslim) Jednog dana Muhammed opazi kod svoje mlade žene Aiše medu igračkama nekakve konje s krilima. Da bi se našalio, reče: - Ah, da li su konji ikada imali krila? Aiša odmah odgovori: - Kako? Ti si Allahov Poslanik, a ne znaš da su Sulejmanovi konji letjeli? (Buhari, Ebu Davud, Ibn Sa'd) Prenosi se od Ibn Abbasa i Ibn Omera da su jedne prilike u Medinu došla dva čovjeka sa istoka po imenu, Zibrikan i 'Amr b. Ehjem, kao predstavnici plemena Benu Temim. Ljudi održaše govor, i rječitošću i ljepotom stila očaraše prisutne. Tada Allahov Poslanik (a. s.) reče: - Doista je u rječitosti sihr, a u poeziji mudrost. (Buhari, Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi)

Kršćani, Židovi, mnogobošci
Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se; oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo; oni su čestiti; bilo kakvo dobro da urade, biće za nj nagrađeni. - A Allah dobro zna one koji se Njega boje. (Ali 'Imran, 113-115) Oni govore: »Budite Jevreji, odnosno kršćani, i bićete na pravom putu!« Ti reci: »Ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao; on nije nikoga Allahu ravnim smatrao«. (El-Bekare, 135) Tako mi onog u čijoj je ruci moja duša, neće nijedan čovjek bio on kršćanin ili Židov čuti za mene, a potom ne povjerovati u mene i moje poslanstvo, a da neće dospjeti u Džehennem. (Muslim) Poslanik je, jednom prilikom, odgodio jaciju do kasno u noć. Kada je došao u džamiju, vjernicima koji su ga čekali, rekao je: - Niko od pripadnika drugih vjera osim nas ne spominje Allahovo ime u ovim kasnim satima. Tada je objavljen ajet: »Ali, nisu svi oni isti! Ima ispravnih sljedbenika Knjige, koji po noći Allahove ajete uče i na sedždu padaju«. (Ibn Munzir) Niko ko od mog naroda kršćana i Židova čuje za mene, pa ne povjeruje u ono što mi je objavljeno, neće ući u Džennet. (Ahmed) Tako mi onog u čijoj je ruci moj život, svaki onaj koji čuje za mene od mog naroda kršćana i Židova, pa ne povjeruje u mene biće u Džehennemu. (Ahmed) Enes ibn Malik priča: »Kada se neki Jevrej, koji je služio Muhammedu (a.s.), razbolio Muhammed (a.s.) ga je posjetio. Sjeo je kraj njegove glave. Poslije uobičajenog razgovora s mladićem rekao mu je: - Primi islam. Mladić je pogledao u svog oca, koji je sjedio pokraj njega. Otac mu reče: - Poslušaj Ebul Kasima. Mladić je odmah primio islam, a Allahov Poslanik je izašao iz kuće rekavši: - Hvala Allahu koji ga spasi vatre. (Buhari) Dobro postupajte s mojim nemuslimanskim podanicima. (Maverdi) »Ja nemam povjerenja u Jevreje za moja pisma«. - Ovo je rekao Muhamed (a.s.) Zejdu Ibni Sabitu kad mu je naredio da nauči jezik Jehudija. (Buhari)

147

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Ne činite kao što su Židovi činili. Oni su, koristeći se Poslanika, pa sam za to tražila njegovo mišljenje, rekavši: primitivnim trikovima i podlošću, Božije zabrane - Došla mi je majka. Mogu li održavati vezu sa svojom dozvoljenim učinili. majkom? (Ibnul Kajjim: »Igastelu-Lihfan«) - Da - održavaj vezu sa svojom majkom i čini joj dobro! reče Poslanik. Tim povodom je objavljeno: »Allah vam ne Pitali su Poslanika za značenje kur'anskih riječi »elzabranjuje da dobročinstvo činite i da stupite u dobre magdubi«, kojima se završava Fatiha, pa im je odgovorio: odnose s onima koji vas ne sprečavaju u vjeri i koji vas ne protjeruju iz vaših domova...« - Oni na koje se rasrdio su neki Židovi, a oni koji su zalutali (Buhari) (veledallin) su (neki) kršćani. (Ibnu Hibban) Niko nema pravo da bude izuzet u trima dužnostima: u činjenju dobra roditeljima, bili oni muslimani ili ne, u Allah je poslao osam hiljada vjerovjesnika, od toga četiri ispunjavanju obećanja, bilo prema muslimanu ili hiljade poslao je Izraelićanima, a četiri svim drugim nemuslimanu, i u čuvanju i predaji amaneta vlasniku, bio narodima. on musliman ili ne. (Ibn Kesir: »El-Bidaje ven-Nihaje) (Ibn Hibban) Benu Israil je progonio svoje vjerovjesnike i, pošto bi nestao, jedan drugi vjerovjesnik bi ga nasljeđivao. (Ibn Kesir, El-Eluri) Sunce nije obavijalo ljudsko stvorenje osim Jušui u početku njegova dolaska u Bejtul-Makdis - Jerusalim. (Ahmed) Izraelićani su proganjali svoje vjerovjesnike i, pošto bi neko od vjerovjesnika bio ubijen, zamjenjivao ga je drugi. Poslije mene neće biti vjerovjesnika ni poslanika, samo će me naslijediti halife čiji će se broj umnožiti. (Buhari) Židovi će se rascjepkati na sedamdeset i jednu frakciju, kršćani na sedamdeset i dvije, a moji sljedbenici na sedamdeset i tri frakcije. (Ebu Mensur el-Bagdadi) Izraelićani su se razišli na sedamdeset i jednu stranku, a moji će se sljedbenici razići na sedamdeset i dvije. Svi će u Džehennem izuzev jedne, a to je ona kojoj interes bude zajedništvo. (Ebu Mensur el-Bagdadi) Postupajte sa medžusijama kao što postupate sa ehlikitabijama. (Hatib el-Bagdadi) Postupajte s njima (idolopoklonicima) kao što postupate prema Židovima i kršćanima, s tom razlikom što vam nije dopušteno jesti ono što zakolju, niti uzimati njihove žene. (»Kitabul-lubab fi fikhi hanefi«) Jedno Poslanikovo pismo namjesniku Bahrejna i Hadžera kaže u vezi s mazima (Zoroastovcima): - Pozivajte ih u islam, pa ako pristanu, imaće ista prava i iste obaveze kao i mi. Ko odbije, nametnuti mu glavarinu, a stoku što je oni zakolju, nećemo jesti niti ćemo ženiti njihove žene. (Hamidullah, »Vasa'ik«) Ako vas pozdravi Jevrejin ili kršćanin, dužni ste odgovoriti na pozdrav. (Buhari, Muslim) Esma, kćerka Ebu Bekra, prenosi: »Došla mi je majka kao mnogoboškinja u posjetu s poklonima u vrijeme Allahova 148 Kada se prema podanicima drugih vjera bude nepravedno postupalo, vlast prelazi u ruke protivnika; kada se raširi blud, uvećava se broj zarobljenika; a kada se raširi homoseksualnost, Allah uskraćuje rahmet tom narodu, i neće biti važno u kojoj će nesreći nastradati. (Taberani) Svako novorođenče se rodi sa zdravom prirodom dok ne počne čisto izgovarati. Njegovi roditelji ili ga učine Jevrejinom, ili kršćaninom, ili poklonikom vatre. (Bejheki)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Pokajanje
Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo iz lakomislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima će Allah oprostiti. - A Allah sve zna i mudar je. Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: »Sad se zaista kajem!« a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili. (En-Nisa', 17-18) Oprostiću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv. (El-Bekare, 160) Svi ljudi griješe, a najbolji među onima koji griješe jesu oni koji se iskreno pokaju i grijeha se prođu. (Tirmizi) Samoprijekor je tevba! (El-Kušejri) Enes ibn Malik prenosi: Čuo sam Resulullaha da je rekao: - Onaj ko se kaje za grijehe isti je kao i onaj ko nema grijeha, pa kada Allah zavoli jednog roba, tome grijeh ne može nauditi. - Zatim je proučio ajet: Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Neko je upitao: - Allahov Poslaniče, šta je znak tevbe? - Samoprijekor! - odgovori Resulullah. (El-Kušejri) Allahu nema ništa draže od mladića koji tevbu čini! (El-Kušejri) Hazreti Alija prenosi: »Pričao mi je Ebu Bekr daje Poslanik rekao: - Allah će oprostiti grijeh svakom robu koji kada pogriješi, uzme abdest, klanja dva rekata namaza i zamoli Allaha da mu oprosti. Nakon ovoga Poslanik je proučio ajet: I oni koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole - a ko će oprostiti grijehe ako ne Allaha? - i koji svjesno u grijehu ne ustraju«. (Ebu Davud)

Allahova milost, praštanje
Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. (En-Nisa, 99) A Allah vas na sebe podsjeća i Allah je milostiv prema svojim robovima. (Ali 'Imran, 39) Pošto je Allah stvorio svijet, odredio je da iznad Njegova Arša budu zapisane ove riječi: »Zaista, milost Moja prethodi Mojoj srdžbi«. (Buhari, Muslim) Zaista Allah ima stotinu milosti. Jednu je spustio stanovnicima ovoga svijeta, i obuhvatila ih je sve do konca njihova opstanka na njemu. Na Dan proživljenja Allah će tu milost uzeti i dodati je ostalim devedeset i devet i tako upotpuniti stotinu milosti za svoje sljedbenike i one koji Mu pokornost iskazuju. (Hasan el-Basri) Uistinu, Allah je u vrijeme stvaranja neba i Zemlje stvorio i stotinu milosti. Svaka je obima koliko je od neba do Zemlje. Na Zemlji je ostavio jednu. U nju spada međusobna ljubav majke i djeteta i mladunčeta u životinja, zvijeri, ptica, insekata, i drugog. (Muslim, Nesai, Ahmed) - Neka vaši poslovi budu ispravni i umjereni, jer nikoga neće gotovo djelo uvesti u Džennet. - Je li ni tebe, Allahov Poslaniče? - upitaše prisutni. - Ni mene - odgovori Poslanik - osim ako mi se Allah ne smiluje. Znajte da je Allahu najdraže ono djelo u kojem čovjek ustraje, makar ono i neznatno bilo. (Buhari, Muslim, Nesai) Milostivom će se smilovati Milostivi, Slavljeni i Uzvišeni. Smilujte se onom ko je na Zemlji, smilovat će vam se Onaj koji je na nebu. (Hakim, Tirmizi, Ebu Davud) Allah se smiluje onim svojim robovima koji su milostivi. (Taberani) Ko nema samilosti neće se ni prema njemu milostiv biti! (Buhari) Ko nije milostiv, ni prema njemu nema samilosti, ko ne prašta ni njemu se ne prašta. (Ahmed) Ko se ne smiluje ljudima, ni Allah se njemu ne smiluje, a ko im se smiluje i On se njemu smiluje. (Tirmizi) Muhammed (a. s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Jedan rob učini jedan grijeh pa rekne: 'Moj Allahu, oprosti mi grijeh moj! A Allah tad rekne: »Moj rob je učinio grijeh, a zna da ima Gospodara koji oprašta grijehe i koji kažnjava za grijehe.« A zatim rob ponovi grijeh pa rekne: »Gospodaru moj, oprosti mi grijeh moj!« Tad mu njegov 149

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Uzvišeni Gospodar rekne: »Moj rob je učinio grijeh, a zna pripisuje, a oprostiće manje grijehe od toga, kome On da ima Gospodara koji oprašta grijehe i koji kažnjava za hoće...« (En-Nisa, 48) grijehe.« Rob po treći put ponovi grijeh pa opet rekne: (Ibn Ebi Hatem, Taberani) »Gospodaru moj, oprosti mi grijeh moj!« Tada Allah rekne: »Moj rob je učinio grijeh, a zna da ima Gospodara koji Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »O moji oprašta grijehe i koji kažnjava za grijehe«. Ja sam već robovi, Ja sam Sebi nasilje zabranio, a zabranio sam ga i oprostio Svome robu pa sad neka čini šta hoće.« među vama, pa nemojte jedan drugome nasilje činiti. O (Buhari, Muslim) moji robovi, svi ste vi zalutali osim onog koga Ja naputim, pa tražite od Mene, Ja ću vas naputiti. O moji robovi, svi ste Na Dan suda biće pozvano: »Neka ustanu oni koje će Allah vi gladni osim onog koga Ja nahranim, pa od Mene tražite nagraditi i neka uđu u Džennet«. A to su oni što praštaju da vas nahranim. Ja ću vas nahraniti. O moji robovi, svi ste ljudima. vi goli i neodjeveni osim onoga koga Ja odijem, pa od (Taberani) Mene tražite da vas odijem, Ja ću vas odjenuti. O moji robovi, vi danju i noću griješite, a Ja sam onaj koji sve Neće zadesiti nijednog muslimana ni bol, ni briga, niti grijehe prašta, pa od Mene tražite da vam oprostim. Ja ću žalost, pa čak ni bol od uboda trna, a da mu za to ne bude vam oprostiti. O moji robovi, vi nikad ne možete doći do Allah oprostio grijeh onog čime biste Meni štetu nanijeli pa da Mi je nanesete, (Buhari, Muslim) niti ikad možete doći do onoga što će Meni korist doprinijeti, pa da mi je doprinesete. O Moji robovi, kada Allah je oprostio mojim sljedbenicima ono što učine biste vi svi, i prvi i posljednji, i ljudi i džini, imali srce nehotice, što učine u zaboravu i što učine pod presijom, najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi moje imanje povećalo. prisilom. O moji robovi, kada biste vi svi, i prvi i posljednji, i ljudi i (Ibn Madže) džini, imali srce najgorega grješnika to ništa ne bi Moje imanje umanjilo. O Moji robovi, kada biste vi svi, i prvi i Ko kaže trideset i tri puta »Subhanallah«, trideset i tri puta posljednji, i džini i ljudi, stali na jedno mjesto pa Meni »Elhamdulillah« i trideset i tri puta »Allahu ekber«, što čini svoje molbe i želje uputili, te Ja udovoljio svačijoj molbi i devedeset i devet puta i dopuni stotinu sa »La ilahe illallahu želji, to ne bi umanjilo ono što Ja imam ni onoliko koliko vahdehu la šerike leh, lehullmulku ve lehulhamdu ve huve oduzme od mora igla kada se u njega zamoči. O moji ala kulli sejin kadir«, Allah će mu oprostiti grijehe pa robovi, sve je stalo do vaših poslova, koji su kod mene makar ih bilo koliko morske pjene. sačuvani i prebrojani, a za koje ću Ja vama dati zaslugu. Ko (Muslim) nađe nagradu i dobro, neka Allahu zahvali, a ko opet kaznu i zlo, neka ne kori nikog osim sama sebe. Allah želi da se na Njegovim robovima odražavaju znaci (Muslim) milosti i blagodati Njegovih. (Buhari) Abdullah prenosi: Ušao sam kod Allahova Poslanika, kada je on imao veliku groznicu. Ja sam mu tada rekao: Hazreti Omer prenosi: »Dotjerani su zarobljenici pred - Allahov Poslaniče, ti zaista imaš jaku groznicu. Allahova Poslanika, kad jedna žena zarobljenica trči - Da - odgovori Poslanik. između zarobljenika i nešto traži, kad nađe jedno malo - Moja groznica je koliko groznica dvojice ljudi od vas. dijete, zgrabi ga i stavi sebi u krilo i poče ga dojiti. Allahov - A pripadaju li ti za to i dvije nagrade? - upitah ja. Poslanik reče: - Da, tako je. Svakom muslimanu koga ubode trn i sve što - Vidite li ovu ženu, da li bi ona bacila svoje dijete u vatru? je veće od toga Allah će za to oprostiti njegova loša djela i Ashabi rekoše: sa njega će spasti njegovi grijesi kao što sa stabla opadne - Ne bi, tako nam Allaha. Tada Allahov Poslanik reče: lišće - Allah je milostiviji svojim robovima od ove majke prema (Buhari) svome djetetu. (Buhari, Muslim) Tako mi Gospodara moje duše, kada vi ne biste griješili, Allah bi vas digao, a doveo bi drugi narod koji griješi, pa Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Stvoritelj rekao: moli za oprost Allaha, pa bi mu opraštao. »Neću izvesti s ovog svijeta nikoga kome hoću da oprostim (Muslim) grijehe koje ima na svom vratu, dok se to ne ispuni u bolesti tijela ili tjeskobi u nafaki«. Pero je uzdignuto (ne piše grijehe i obaveze) trima (Rezin) osobama: maloljetniku, dok ne postane punoljetan, čovjeku koji spava dok se ne probudi i umno nezdravim osobama Ebu Ejjub el-Ensari prenosi: »Jedan čovjek je došao dok ne ozdrave. Poslaniku i rekao mu: - Ja imam bratića koji stalno radi ono (Imam Šafi, Ibn Hazm) što je zabranjeno«. Tada ga Poslanik upita: - A šta je sa njegovom vjerom? Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ako - On klanja, posti i vjeruje u Allaha - reče čovjek - a moj rob naumi uraditi neko dobro djelo pa ga ne uradi, Poslanik dodade: upisaću mu sevab, a ako ga uradi, upisaću mu deset do - Zamoli ga da ti daruje svoju vjeru, pa ako odbije pokušaj stotinu sevaba. A ako naumi da uradi neko loše djelo pa ga da to kupiš. Kasnije je čovjek došao Poslaniku i rekao mu ne uradi, za to mu neću upisati grijeh, a ako ga uradi, da je Njegov bratić vrlo škrt, da neće ni da proda ni da upisaću mu samo jedan grijeh.« pokloni svoju vjeru. Tim povodom je objavljen ajet: (Buhari, Muslim) »Allah, zaista, neće oprostiti, da se Njemu drug 150

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Dova koju bolesnik uputi Uzvišenom Allahu neće biti odbijena. Posjetite bolesnika i zamolite ga da moli Allaha Dova za vaše dobro, jer će dova bolesnika biti uslišana, a bolesniku će grijesi biti oprošteni. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, (Taberani) blizu: odazivam se dovi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, »Ti si molila po utvrđenim rokovima, po izbrojenim danima da bi bili na pravom putu. i po raspodijeljenim opskrbnim dobrima. Bog neće požuriti (El-Bekare, 186) ništa prije njegova dospijeća, niti će išta odgoditi nakon dospijeća. Da si molila da te Bog sačuva od paklenih ili Gospodar vaš je rekao: »Pozovite Me i zamolite, Ja ću posmrtnih patnji, bilo bi bolje i prikladnije«. Ove riječi vam se odazvati! rekao je Božiji Poslanik Muhammed (a. s.) svojoj supruzi (El-Mu'min, 60) Ummi Habibi, kad ju je čuo da se moli Bogu govoreći: »Bože, daj da ja provedem lijep i radostan život sa svojim Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On suprugom Božijim Poslanikom, sa svojim ocem Ebu one koji se previše glasno mole. Sufjanom i svojim bratom Muavijom!« (El-E'raf, SS) (Muslim) Allahov Poslanik je rekao: Tri će dove, bez ikakve sumnje, biti primljene: Dova - Dova je ibadet - a zatim je proučio: - Gospodar vaš je čovjeka kojemu je nanesena uvreda, dova musafira i dova rekao: »Zovite me, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz roditelja kojom proklinje svoje dijete. oholosti neće da Mi čine ibadet - ući će, sigurno, u (Ebu Davud. Tirmizi) Džehennem i biće poniženi« (Tirmizi. Ebu Davud) U bici na Uhudu Poslanik bi ranjen; njegovi sljedbenici su Dova je srž ibadeta. ga nagovarali da moli Allaha neka kazni neprijatelje (Tirmizi) njegove; Muhammed pak digne ruke prema nebu i reče: - Gospodaru, vodi moj narod pravim putem, jer oni ne Allahov Poslanik kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »O Moji znaju! robovi, vi griješite noću i danju, a ja opraštani sve grijehe, (Bejheki, Ibn Hibban. Taberani) pa tražite oprost od Mene i Ja ću vam oprostiti«. (Buhari) Muhammed (a. s.) kaže daje Uzvišeni Allah rekao: »Sine Ademov, dok mi budeš dovu činio i uzdao se u Mene i Tražite od Allahove dobrote, jer On voli da se od Njega nadao, oprostiću ti grijehe što ih imaš. Sine Ademov, kad bi traži, a najvredniji ibadet je iščekivanje radosti nakon tuge. tvoji grijesi bili do neba, a ti Me molio za oprost, oprostiću (Tirmizi) ti. Sine Ademov, da Zemlju napuniš grijesima, ali se Meni obraćaš i ne pripisuješ Mi druga, oprostiću ti«. Nema ništa plemenitije kod Uzvišenog Allaha od dove. (Tirmizi) (Tirmizi. Ahmed. Hakim) Kada moliš, moli Allaha. Kada tražiš pomoć, traži je od Allaha. (Tirmizi) Rob je najbliži svome Gospodaru na sedždi, pa mnogo molite Allaha, tad je najpodesnije da vam usliša dovu. (Muslim) Istigfar je najbolja dova. (Buhari) Sudbinu ne može da spriječi ništa osim dove. (Hakim, Tirmizi, Tahavi) Allah uzvrati na molbu svome robu, ako rob ne požuri i kaže:»Molio sam pa mi molba nije uslišana!« (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže) Kada čovjek, čineći dovu, kaže: »Ja Rabbi, Ja rabbi!« Allah mu odgovori: »Odazivam ti se, robe moj. Traži šta hoćeš, daće ti se«. (Ibn Ebi Dunja) Čovjek će, čineći grijehe, doći u teško materijalno stanje. Sudbinu ne može ništa otkloniti osim dove. Dobročinstvo i poslušnost roditeljima produžava ljudski život. (Ibn Madže) 151 Prilikom polaska na put, kada bi se već našao na svojoj devi, Poslanik bi donio tri tekbira, a zatim bi rekao: - Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti! Allahu moj, na ovom našem putovanju od Tebe molimo dobročinstvo i bogobojaznost i tražimo da radimo samo ono s čime si ti zadovoljan. Allahu moj, olakšaj nam ovaj naš put i daj da ga lahko prevalimo. Ti si, Allahu moj, saputnik na putovanju i zaštitnik u porodici. Utječem Ti se, Allahu moj, od teškoća i zamora na putu i od potištenosti pri povratku, od lošeg prizora među ukućanima i u imovini. (Muslim. Ahmed. El Ezdija) Kad ko ulazi u kuću neka zamoli Allaha ovom dovom, a onda neka nazove selam ukućanima: »Allahumme inni es'eluke hajre-l-mevledži ve hajrelmahredži, bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna, ve lillahi rabbena tevekkelna«. (»Allahu, molim Te za dobro pri mom ulasku i pri izlasku. U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, i Allahu se, Gospodaru našem, predajemo«). (Ebu Davud) O, Allahu, molim te za korisno znanje, za kruh pošteno stečen, i za ponašanje koje je Tebi ugodno. (Ibn Abd el-Berr)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah Allahu, podari mi duši bogobojaznost i očisti je, jer Ti si Nakon strašnih progona Muhammed (a.s.), diže ruke i moli Onaj koji će je najbolje očistiti, Ti si njen prijatelj i Allaha: »Gospodaru, utičem Ti se zbog slabosti mojih Gospodar. snaga, oskudice mojih sredstava i neznatnosti moje osobe u (Ahmed) očima ljudi. Najsamilosniji od svih samilosnih! Ti si Gospodar po prisili oslabljenih i Ti si moj Gospodar. Kome Bože! Molim Te za slast gledanja u lice Tvoje i čežnju za me Ti povjeravaš? Nekom dalekom koji me okrutno susretom s Tobom bez zle buktinje i opasne zablude. dočekuje, ili nekom neprijatelju kojeg Ti činiš da vlada nad (Ibn Tejmijje. »Kitab et-Tevhid«) mojom stvari? Ukoliko se Ti ne srdiš na mene, ja do toga ne držim. Ali jedna obrana Tvoja uvijek je prijatnija. Molim Poslije ustajanja iz postelje Poslanik je preporučio da se zaštitu kod svjetlosti Tvoga »lica« kojom se osvjetljava prouči ova dova: »Hvala Allahu koji nas je proživio nakon tmina i sređuje stvar ovdje dolje i tamo gore, protiv Tvoje što nas je usmrtio. Njemu ćemo se vratiti. Hvala Allahu koji srdžbe koja bi se spustila ili protiv Tvoga gnjeva koji bi se pridržava nebesa da ne padnu na Zemlju, izuzev s smjestio na mene. Ti zaslužuješ moje pokajanje sve dok ne Njegovim dopuštenjem. Allah je, uistinu, prema ljudima budeš zadovoljan. Nema sile ni moći do od Tebe!« blag i milostiv«. (Ibn Hišam) (Tirmizi) Muhammed (a.s.) je molio Uzvišenog Allaha da mu Allahu, oprosti moje pogreške, moje neznanje i pretjeranost blagoslovi ženu i djecu: »Bože, uredi naše međusobne u mom životu. Allahu, oprosti moju neozbiljnost, odnose, otkloni između nas svađu, naputi nas na puteve brzopletost, prekršaje, namjerne propuste, i sve što je od spasa, spasi nas tmine i izvedi nas na svjetlo, otkloni od nas mene. Allahu, oprosti mi ono što sam uradio i što ću uraditi, ružna djela, javna i sakrivena. Bože! Podaj blagoslov u naš i ono što sam tajno učinio i ono što sam javno uradio i sluh, u naš vid i naša srca. Bože, daj da naše žene i naše drugo što znaš da je kod mene. Ti prethodiš svemu, Ti si potomstvo bude od Tvoje strane blagoslovljeno. Bože, konačni, Ti si svemoćan. primi naše pokajanje. Ti si Onaj koji pokajanja primaš. Ti si (Muslim) milostiv. Bože, daj nam da budemo zahvalni na tvojim blagodatima, da ih uvijek ističemo i da ih uvijek dostojno Enes prenosi: »Božiji Poslanik posjetio je jednog od svojih primamo. Bože, Ti nam Svoje blagodati upotpuni!« drugova koji bijaše jako oslabio od bolesti i glas mu se (Taberani, Hakim) jedva čuo. Da bi mu dao neku utjehu Božiji poslanik ga zapita: - Da li si što molio Boga? - Da - reče bolesnik. - Molio sam Ga da, u koliko moram da patim radi neke kazne, da tu patnju pretrpim na ovom svijetu. - Začudivši se, Muhammed (a.s.) reče: - To ti ne možeš izdržati. Zašto nisi rekao: »Bože naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na drugom svijetu i sačuvaj nas od paklene patnje«. (Muslim) Ko god se noću moli i izgovori: »La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli sejin kadir. El-hamdu lillahi ve Subhanellahi ve la ilahe illellahuvallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allahummagfirli«, ili prouči drugu dovu, biće mu uvažena, pa ako uzme abdest, primiče mu se namaz. (Buhari) U posljednjoj trećini noći Allah nam upućuje ovaj poziv: »Ko mi se obrati dovom, Ja ću mu odgovoriti. Ko zatraži nešto od Mene, Ja ću mu dati. Ko zatraži oprost, Ja ću mu oprostiti.« (Buhari, Muslim) Bože, podari mom ummetu berićet u ranim jutrima! (Ibn Sirin) Allahu, samo si Ti moj Gospodar, nema drugog boga osim Tebe, koji si me stvorio. Ja sam Tvoj sluga. Držim se Tvog ugovora i Tvog obećanja koliko god mogu. Utičem se Tebi od zla koje sam počinio. Priznajem Tvoje blagodati koje Si mi podario. Vidim svoje grijehe. Oprosti mi ih. Niko mi ih ne može oprostiti osim Tebe. (Buhari. Muslim) Allahu, Tebi se odazivam i Tebi hrlim! U Tebe je svako dobro, a nikakvo zlo. Ti si samo Onaj koji daješ i Ti si samo Onaj koji je uzvišen. (Muslim) 152 Kada bi noću stajao na namazu, Muhammed (a.s.) bi izgovarao: Allahu, Tebi se samo predajem, u Tebe samo vjerujem, na Tebe se samo oslanjam, Tebi se samo obraćam, za Tebe se samo borim, po Tebi samo presuđujem, samo se Tvojoj veličini utičem, nema Boga osim Tebe, Jednog, Jedinog, nemoj me ostaviti, samo si Ti Živi, Vječni, koji nikad ne umireš, nikad ne nestaješ, a džini i ljudi umiru, oni nestaju, kao i sve drugo, osim Tebe, Jednog, Jedinog!« (Ibn Tejmijje. »Kitab el-Tevhid«) Utječem se Tvojoj Uzvišenosti, onome koji nema drugog osim Tebe i koji ne umire, a džini i ljudi umiru. (Buhari) Allahu moj, daj mi život dok mi je život hairniji, a daj da umrem kad mi bude hairnije umrijeti. (Bunari, Muslim) Kada se neko oženi s nekom ženom, neka joj položi ruku na čelo, neka spomene Allahovo ime i neka sa Allahovim blagoslovom prouči ovu dovu: »Allahumme inni es'eluke min hajriha ma džebelteha 'alejhi ve e'uzubike min šerriha ma džebelteha 'alejhi«. (»Gospodaru moj, ja Te molim da mi daš dobro ove žene i ono dobro kojem si je učinio sklonom, a utječem Ti se od zla ove žene i zla kojem je ona sklona«) (Buhari, Ebu Davud) Rob je najbliži Gospodaru u posljednjoj trećini noći. (Tirmizi) Svakom poslaniku je data dova koja će biti uslišana. Svi su Božiji poslanici tu dovu iskoristili osim mene. Ja sam svoju ostavio za Sudnji dan kao zagovor i molbu za svoje sljedbenike i ona će koristiti svima osim onima koji budu Allahu druga pripisivali. (Ahmed, Muslim)

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Bibliografija
1. Abdu-l-Latif Ašur, Blagodati Dženneta u svjetlu Kur'ana i Sunneta, s arapskog: Prevodilačka sekcija za arapski jezik ITF-a, Sarajevo, 1990. Ahmed Behdžet, Allah, islamsko poimanje i vjerovanje, preveo s arapskog Selim Jelovac, Sarajevo, 1987. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga XII-XIV, Sarajevo, 1987. Dr Jusuf el-Kardavi, Islamsko pravo, s arapskog preveo Seid Smajkić, Sarajevo, 1989. Dr Jusuf Ramić, Izbor Poslanikovih hutbi, Sarajevo, 1990. Dr Jusuf Ramić, Povodi objave Kur'ana, Sarajevo, 1984. Dr Omer Nakičević, Uvod u hadiske znanosti, Sarajevo, 1986. El-hidaje, Sarajevo, 1936-1940. Enes Karić Uvod u tefsirske znanosti, Sarajevo, 1988.

22. Muhammed Hamidullah, Muhamed a. s. I/II, II izdanje, Sarajevo, 1983. 23. Osman ef. Redžović (dodatak: Prilog o islamskoj etici), priredio Mirsad Mahmutović, Gračanica Visoko, 1989. 24. Preporod, Sarajevo, 1970-1990. 25. Ramazanski vazovi, grupa autora, Visoko, 1990. 26. Salih Ibrišević, Pravi put i stranputice, Sarajevo, 1990. 27. Seid Ramadan, Islamsko pravo, izvor i razvoj, s engleskog preveo Fikret Karčić, Sarajevo, 1984. 28. Šejh Ebu Hamid Muhamed el-Gazali, Napitak duševne sreće, s njemačkog preveo Teufik Muftić, Sarajevo, 1988. 29. Takvim, Sarajevo, 1970-1990. 30. Zbornik radova, Islamski teološki- fakultet, br. 1 i 2, Sarajevo, 1982 - 1987. Zidni kalendar (Udruženja ilmijje), Sarajevo, 1986-1990.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sponzori
Štampanje ove knjige pomogli su, svojim prilozima, sljedeći pojedinci i institucije: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Predsjedništvo Ilmijje (Islamskih službenika u BiH, Sarajevo), vjerskih

10. Glasnik Vrhovnog starješinstva Islamske zajednice (sada Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u SFRJ), Beograd (Sarajevo), 1933-1990. 11. H. Hafiz Sinanuddin Sokolović, Naše dužnosti prema rodbini, Sarajevo, 1970. 12. Halid Muhammed Halid, Muhammedov a. s. humanizam, s arapskog preveo Mesud Hafizović, Sarajevo, 1983. 13. Hikmet, Tuzla, 1929-1936. 14. H. Mehmed Handžić, Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, III izdanje, Sarajevo, 1972. 15. H. Mehmed Handžić, Zbirka izabranih dova iz Kur'ana i hadisa, Sarajevo, 1986. 16. Ibrahim Džananović, Idžtihad u prva četiri stoljeća islama, Sarajevo, 1986. 17. Husein Đozo, Islam u vremenu, Sarajevo, 1976. 18. Islamska misao, Sarajevo, 1978-1990. 19. Islamski obiteljski život, grupa autora, Sarajevo, 1942. 20. Kur'an s prevodom, preveo Besim Korkut, Sarajevo, 1984. 21. Muallim, br. 1-3, Sarajevo, 1990. 153

Jusuf ef. Latifović, imam i posjednik iz Konjuhovaca kod Prnjavora, Abida Kurtišević, Majevička 51, Bijeljina, Asim ef. Cviko, imam iz Priboja, Braća Hamid i Mufid Hadžić iz Sarajeva, Dženan Nezirović, Sarajevo. slastičarna „Ramiz",

7. 8. 9.

Hadži Ahmet Elezi, slastičarna „Specijal", Sarajevo, Husnija Neslanović za sevab rahmetli oca Arifa ef. Neslanovića iz Rovne kod Busovače, Odbor Islamske zajednice Bileća,

10. Odbor Islamske zajednice Trebinje, 11. Munib Mušinović, posjednik iz Sarajeva, 12. Hadži Ismet Zubčević, Trebinje, 13. Odbor Islamske zajednice, Mrkonjić Grad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful