MANAGEMENT DE PROIECT

CURS 4: Formularea proiectului
partea II

Titular curs: prof. dr. ing. Mircea Covrig as. ing. Cristina Gheorghe An universitar 2007- 2008, Semestrul I

4. Fundamentarea temei proiectului
Presupune: stabilirea nucleului echipei proiectului stabilirea obiectivelor proiectului defalcarea preliminar a activit ilor estimarea timpilor de lucru estimarea costurilor studiul de marketing - confruntarea cu cerin ele pie ei finalizarea studiului de oportunitate pornit

alc tuie te nucleul echipei de conducere Nucleul echipei .este numit înaintea studiilor de fundamentare . deseori diferite .se ocup de fundamentarea ideii proiectului .1 Nucleul echipei proiectului Managerul proiectului (MP): .poate fi unul din autorii care au emis Äidea´ proiectului .4.analizeaz necesarul de resurse umane .cunoa te în am nunt problemele pe care le ridic realizarea proiectului .MP poate acorda aten ia cuvenit fiec ruia .alc tuit din profesioni ti cu flexibilitate de ac iune .MP poate coordona u or activit ile membrilor echipei .fiecare acoper mai multe sarcini.responsabilit ile sunt împ r ite .

obliga ii majore: definirea obiectivelor.obliga ie de fond: efectuarea studiului de oportunitate O parte din timpul MP este folosit : .obliga ie administrativ : preg tirea documenta iei .Obliga iile MP sunt clasificate în: . definirea preliminar a proiectului .pentru coordonarea unor activit i desf urate în structurile organiza iei .la solicitarea unor informa ii sau servicii .

2 Tema i obiectivele proiectului Tema proiectului     indic rezultatul anticipat al proiectului trebuie formulat ca o finalitate nu ca un proces se enun concis i la obiect permite diferen ierea fa de alte teme similare face referire la Äprodusul´ proiectului i la calit ile principale care îl deosebesc de alte Äproduse´ similare se ob ine dup mai multe itera ii i trebuie acceptat de to i cei interesa i are ata at o abreviere i câteva cuvinte cheie pentru întocmirea ulterioar a documenta iei dac proiectul este rezultatul unei comenzi primite de la un client.4. tema proiectului corespunde temei comenzii primite .

dar mai degrab reprezint o ac iune i nu o tem de proiect Formularea ÄConstruirea unei case de vacan alc tuit din parter i etaj´ este mai adecvat dar nu permite diferen ierea proiectului de alte produse similare.Exemplul 1: Formularea ÄCas de vacan ´ reprezint mai degrab un scop i nu o tem de proiect Formularea ÄConstruirea unei case de vacan ´ poate reprezenta un scop. pe amplasamentul X´ reprezint o tem de proiect  . Formularea ÄConstruirea unei case de vacan format din parter i etaj.

s fie formulat ca rezultat final. financiare. limitat în timp care trebuie ob inut i care marcheaz un progres în atingerea scopului proiectului trebuie s fie enun at în termeni SMART: Specific = direct legat de scop M surabil = u or de evaluat posibil de Atins = realizabil.trebuie s se evite folosirea prepozi iei ³prin´ în formularea obiectivelor. prin faptul c sunt considerate toate resursele: umane.Obiectivele proiectului Obiectivul = rezultat concret.s fie exprimat în termeni preci i . nu ca un proces . politic. pentru a nu atrage astfel explica ii referitoare la mijloacele de ac iune. de mediul social. m surabil.s se refere la un singur comportament care trebuie specificat în termeni m surabili . legislativ Realist = rezolv o problem cu utilitate practic pentru proiect determinare de Timp clar = posibil de atins într-o perioad de timp stabilit trebuie ca fiecare obiectiv: .  . economic.s fie clar definit .

Tipuri de obiectivele în cadrul proiectului: Obiectivul general .obiectiv de dezvoltare sau obiectiv de impact . obiectivul general corespunde cu politica de via a acestora .este obiectivul anticipat pe termen lung al proiectului .pentru proiecte propuse sau comandate de c tre o organiza ie obiectivul general se încadreaz în strategia de dezvoltare a organiza iei respective .pentru proiecte ale persoanelor fizice.

dac beneficiarul este o persoan particular  . obiectivul general poate fi formulat sub forma: ÄRealizarea unei sta iuni de odihn în zona Y´.Exemplul 2: Pentru proiectul cu tema din exemplul anterior. dac beneficiarul proiectului este guvernul ÄRealizarea unui nou sat de vacan ´. dac beneficiarul este un consiiliu jude ean ÄÎmbun t irea condi iilor de odihn i recuperare în cadrul familiei´.

cu o formulare precis a condi iilor viitoare . calitatea produselor. Obiectivul imediat .atingerea obiectivului imediat va duce la încheierea proiectului .caracteristica principal = existen a unui singur obiectiv imediat. el cuprinzând efectele dorite de proiect i explicând ra iunea existen ei proiectului . timpul de realizare al proiectului etc.formularea obiectivului imediat trebuie s considere priorit iile impuse de beneficiarul proiectului sau de organiza ia care propune i execut proiectul . . dorite pentru beneficiarii acestuia. despre cantitatea de produse ce urmeaz a fi realizate. tehnologia utilizat .cuprinde efectele imediate ale proiectului.obiectivul imediat al proiectului trebuie s con in i informa ii. unde este cazul.

evident cu un cost corespunz tor. obiectivul imediat precizeaz priorit ile proiectului în zona ob inerii unor performan e ridicate. amplasat în zona turistic Z´. se poate defini ca obiectiv imediat: ÄCas de vacan cu finisaje deosebite i foarte bune performan e termice i acustice. .Exemplul 3: Pentru proiectul a c rei tem i obiectiv general au fost precizate în exemplele anterioare.

permit o analiz preliminar a mijloacelor necesare pentru realizarea proiectului Observa ie: Lista definitiv a obiectivelor proiectului va fi întocmit în etapa de planificare a acestuia. condi ii ce sunt interdependente. Obiectivele intermediare preliminare .precizeaz condi iile de performan ± cost ± timp impuse. atunci celelalte sunt neglijate . Aceast list poate s con in în parte sau în totalitate obiectivele precizate în etapa actual de fundamentare a proiectului .stabilite în termeni lipsi i de ambiguitate.ofer detalii privind modul de realizare a obiectivului imediat . dac una din condi ii este prioritar . astfel încât s poat fi în elese i interpretate similar de c tre to i cei interesa i .

4.3 Definirea preliminar a proiectului reprezint totalitatea ac iunilor care conduc la ob inerea datelor preliminare necesare aprecierii proiectului presupune cunoa terea temei i obiectivelor proiectului presupune estimarea timpului de execu ie i costului estim rile se efectueaz f r a avea o documenta ie tehnic . folosind eventual p r i din documenta ii existente estimarea este îngreunat de faptul c timpul alocat acesteia este relativ scurt i nu se poate face o evaluare a costului f r a se cunoa te timpul de execu ie impus pentru proiect   .

 pot fi f cute dou tipuri de estim ri: estim ri aproximative bazate pe experien . f cut de un decident are expresia: x p ! VP E P  EP = valoarea ob inut dup terminarea proiectului VP = este valoarea evaluat . pot atinge o acurate e de 5% estimarea costului/timpului de lucru nu este o tiin exact comportamentul decizional al exper ilor poate fi cunoscut pe baza rezultatelor anterior ob inute eroarea absolut de decizie. x p . pot atinge o acurate e de 20% estim ri comparative bazate pe experien i pe compararea cu eforturile depuse la alte activit i similare.

cu zero : = 0. valoarea medie a erorilor de decizie este: n _ §x i !1 pi xp ! n n = num rul de proiecte evaluate abaterea medie p tratic este: Wp ! _ ¨ ¸ § © xi x p ¹ º i !1 ª n n _  Caracterul decizional al expertului se stabile te prin compararea _ valorii medii determinate. decidentul echilibrat xp _ xp _ > 0. plusuri care nu sunt planificabile . decidentul supra-evalueaz . decidentul sub-evalueaz . este un decident optimist i poate aduce minusuri la venit xp < 0. este un decident pesimist i poate produce plusuri. x p.

 pentru a o estimare mai bun se poate utiliza o variant a metodei Delphi: pasul I ± fiecare specialist face evaluarea independent pasul II ± se analizeaz rezultatele iar speciali tii care au propus voturile extreme le argumenteaz în fa a celorlal i pasul III ± se reiau pa ii I i II   valoarea utilizat = valoarea medie a rezultatelor ob inute dac se consider pentru exper i numai experien a proprie. atunci medierea se face prin folosirea direct a rezultatelor oferite de ace tia .

i morale f cute în scopul ob inerii unui anumit rezultat Defalcarea activit ilor: . intelectuale. asamblare final .reprezint o modalitate de reducere a riscului de a omite ceva .4 Defalcarea preliminar a activit ilor Activitatea = un ansamblu de acte fizice. activit ile trebuie s ilustreze p r ile identificabile i concrete ale proiectului.în faza de fundamentare a proiectului nu pot fi prev zute decât activit i generale .este o cale tipic de abordare a problemei de timp i cost .activit iile mari care pot fi luate în considerare sunt: proiectare. montaj i verific ri.multe din detalii vor fi cunoscute abia în faza de planificare i implementare a proiectului . utilizarea unor subansamble. procurare de echipamente i materiale. test ri. putând astfel u ura munca de estimare i formând o baz solid pentru planificarea proiectului.lista cu activit iile preliminare va fi completat i detaliat ulterior . aplica ii software etc. elaborarea manualelor de utilizare.4. . realizare modele.

compararea cu rezultate anterioare i depinde i de caracterul exper ilor fiecare departament trebuie s men ioneze cu ce activit i poate fi desfa urat în paralel activitatea evaluat .5 Estimarea timpilor de lucru   st la baza determin rii timpului de execu ie permite determinarea costurilor prin cunoa terea cheltuielilor salariale se face pentru fiecare activitate din Älista preliminar de activit i´ se efectueaz în om x ore. Tm. precum i ce activit i o preced sau o urmeaz în mod obligatoriu dac se dore te considerarea caracterului decizional al exper ilor.4. ale timpilor estima i de c tre exper i  . om x s pt mân sau om x lun nu rezolv problema determin rii timpului de execu ie a activit ii respective estimarea se bazeaz pe experien a proprie. atunci se utilizeaz valorile medii.

atunci activitatea va fi desf urat de 5 oameni timp de 2 luni este evident ca la nevoie activitatea va fi terminat i de 10 oameni timp de o lun dac num rul maxim de oameni ce pot lucra simultan este mai mare sau egal cu 10  . atunci activitatea se va desf ura de c tre un om timp de 10 luni dac num rul minim este de 5.Exemplul 4: pentru o activitate evaluat cu timpul de execu ie de 10 oameni/lun trebuie precizat num rul minim de oameni care poate desf ura acesta activitate dac num rul minim de oameni este 1.

Exemplul 5: .

respectiv al departamentului. asigurare i taxele vamale capitolul 8 Äaloca ii. precum i costurile adi ionale Responsabilitatea pentru estim rile efectuate cade în seama speciali tilor care le-au întocmit. taxe etc. dar r spunderea pentru valoarea global a estim rii o are managerul de proiect . care afecteaz costul de baz estimat.4.´ sunt introduse i costurile suplimentare datorate infla iei prognozate. incluzând cheltuielile de transport. a materiilor prime i materialelor cu coeficientul de cre tere al pre urilor costul materialelor trebuie s reprezinte costul la poarta întreprinderii. manipulare.6 Estimarea costurilor Preciz ri generale:   valorile costurilor pe articole sunt determinate pe baza costurilor la momentul efectu rii calculelor în departamentele interesate cheltuielile de personal sunt afectate de coeficien i care con in cre teri salariale preconizate cheltuielile cu procurarea echipamentelor.

7 Studiul de pia Studiul de pia ofer informa ii ce precizeaz dac rezultatul proiectului (produsul) este cerut.4. etapa de fundamentare se încheie cu acest studiu de pia pentru proiectele complexe studiul se folose te în cadrul studiului de oportunitate în cazul în care studiul de pia va dovedi necesitatea produsului. atunci se va fixa i num rul de produse pe an care vor fi fabricate  . dac folose te cuiva i cât pentru proiectele de mai mic anvergur .

economic. pe baza elementelor cunoscute.8 Studiul de oportunitate  este un document tehnico.sugereaz strategia adecvat .asigur selec ia preliminar i ofer argumente pro sau contra realiz rii proiectului .verific i valideaz principalele ipoteze .exploreaz abord rile posibile .tiin ific ofer . comercial i organizatoric rolul lui este de a clarifica un num r de aspecte cheie: .apreciaz riscurile este f cut de ofertantul proiectului sau de o firm de consultan domeniul respectiv echipa care realizeaz studiul trebuie s fie extern echipei proiectului pentru a se p stra obiectivitatea nu angajeaz fonduri importante din   .4. o analiza a Äideii´ proiectului din punct de vedere: tehnic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful