Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor administraţiei publice

A. Drepturile funcţionarilor publici a) garantarea dreptului la opinie şi interzicerea discriminării între funcţionarul public pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare naţională, origine socială sau altă natură. b) garantarea dreptului de asociere sindicală; c) dreptul la grevă; d) dreptul la salariu corespunzător funcţiei pe care o ocupă, sporuri şi indemnizaţie; e) funcţionarul public care, pe timpul serviciului sunt obligaţi să poarte uniformă o primesc gratuit; f) durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână; g) funcţionarul public are dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi alte concedii; h) în perioada concediilor de boală, de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză; i) instituţiile publice au obligaţia de a asigura funcţionarului publici condiţii normale de muncă şi igienă; j) funcţionarul public beneficiază de asistenţă medicală, proteze şi medicamente în condiţiile legii; k) funcţionarii publici beneficiază de pensii precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii;

1

l) în caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat. m) funcţionarul public beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii. n) funcţionarul public are dreptul să primească o despăgubire din partea autorităţii sau instituţiei publice, dacă a suferit, din culpa acesteia, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. B. Îndatoririle funcţionarilor publici Legea nr. 188/1991 art. 41-48 a) funcţionarii publici sunt datori să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; b) funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor de serviciu să se abţină de la exprimarea convingerilor politice; c) funcţionarii publici răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate; d) funcţionarul public este oblicat să se conformeze dispoziţiilor date de funcţionarii publici cu funcţie de conducere cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale; e) funcţionarii publici au îndatorirea să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;

2

f) funcţionarii publici trebuie să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptul, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei; g) funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei publice daruri sau alte avantaje. Ei trebuie să prezinte, în condiţiile legii, declaraţia de avere; h) funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează. Funcţionarilor publici de execuţie le este interzis să primească în mod direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri. i) funcţionarii publici au îndatorirea să îşi perfecţioneze pregătirea profesională fie în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop. Apreciem că este important a se cunoaşte o serie de principii care guvernează (sau ar trebui să guverneze) conduita funcţionarilor publici constituiţi prin Legea nr. 7/2004 privind condul de conduită al funcţionarului public. a) supremaţia Constituţiei şi a legii; b) prioritatea interesului public; c) profesionalismul; d) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice; e) imparţialitate şi independenţă; f) integritate morală; g) libertatea gândirii şi a exprimării;
3

h) cinstea şi corectitudinea; i) deschiderea şi transparenţa. De asemenea, ni se par importante câteva precizări în legătură cu apariţia unor posibile conflicte de interese. Legea nr. 181/2993 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei defineşte: „conflictul de interese ca fiind situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin potrivit Constituţiei şi al altor acte normative”. Legea prevede obligaţia funcţionarului public aflat în situaţia unui conflict de interese să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze deîndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct şi care are datoria de a lua măsurile ce se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice în cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. Măsura care trebuie luată este desemnarea unui alt funcţionar public cu aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă pentru rezolvarea cererii. Legea prevede că nerespectarea acestei obligaţii de către funcţionarul public atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, ori penală, după caz, a acestuia.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful