Sanatatea sanilor

ATENłIE
Aceastã carte nu este o lucrare ştiinŃificã, iar materialele prezentate NU sunt prescripŃii medicale şi vor fi luate strict drept informaŃii. Deşi majoritatea acestor informaŃii sunt culese din lucrãri cu caracter ştiinŃific nu ne asumãm rãspunderea pentru eventualele probleme medicale, directe sau indirecte, care ar putea sã aparã ĩn urma punerii ĩn practicã a metodelor prezentate. Este de preferat consultarea unui specialist ĩnainte de a urma o anumitã cale ĩn scopul evitãrii unor complicaŃii nedorite. Vã rugãm sã citiŃi cu atenŃie ĩntregul conŃinut al cãrŃii ĩnainte de a lua o decizie , pentru a avea o viziune cât mai completã asupra posibilitãŃilor pe care le aveŃi. łineŃi minte: NU SE VA ĨNTÂMPLA PESTE NOAPTE ! Unele metode necesitã sãptãmâni sau chiar luni pânã la apariŃia primelor schimbãri evidente pentru cei din jur. Dar acestea vor apãrea. AveŃi ĩncredere ĩn metoda aleasã, urmaŃi-o pânã la capãt şi nu veŃi regreta.

PREFAłĂ
Aceastã carte este rezultatul a zeci de ore de documentare având ca sursã tratatele de anatomie, fiziologie, site-uri specializate ĩn acest domeniu precum şi din experienŃa proprie cumulatã ĩn urma contactului cu persoane aflate ĩn aceeaşi situaŃie şi care au avut satisfacŃie urmând una din metodele prezentate ĩn paginile urmãtoare. Am ĩncercat sã realizãm o sintezã din tot acest amalgam de informaŃii pentru a obŃine o formã finalã accesibilã tuturor, ĩnlãturând, pe cât posibil, elementele de specialitate greu accesibile majoritãŃii cititorilor precum şi elementele de publicitate aferente unor produse. Am ĩncercat, şi sperãm cã am reuşit, sã oferim informaŃii stricte şi la obiect care sã vã poatã fi de un real folos.

Succes!

Sumar :
AtenŃie; PrefaŃã; Anatomie descriptivã; Este bine de ştiut; Tratamente naturiste; Modelare prin mişcare; Produse existente pe piaŃã; Implantul mamar;

Bonus: - Cancerul de sãn ; - Celulita; - Tabel privind conŃinul ĩn calorii al câtorva alimente de bazã.

Anatomie descriptivã
Sânul este alcãtuit din Ńesut conjunctiv ( fibre elastice ) şi Ńesut adipos (grãsime). Ĩn interiorul acestor Ńesuturi se aflã un sistem ramificat de canale, numit canale galactofore. ExtremitãŃile lor ĩnchise prezintã nişte umflãturi care corespund pãrŃii glandulare. Toatã aceastã structurã complexã este acoperitã de piele. La nivelul mamelonului se deschid, prin aproape douãzeci de pori, canalele galactofore, prin care se eliminã laptele. Dacã ĩn cursul dezvoltãrii organismului Ńesutul conjunctiv predominã atunci sânul va avea o consistenŃã fermã. Dacã va predomina Ńesutul adipos sânul va avea o consistenŃã moale. Ĩntre aceste douã posibilitãŃi - ferm şi moale - existã o mare varietate de forme.

Regiunea mamarã este o regiune toracicã superioarã. Mamela (sânul) este situatã simetric, de o parte şi de cealaltã a regiunii centrale (sternale). Ĩn profunzime se ĩntinde pânã la fascia pectoralului mare, partea inferioarã. Astfel un torace bine dezvoltat poartã sânii mai sus decât unul astenic(tip scheletic). Sânii, medical denumite mamele, sunt organe glandulare, aşezate ĩn regiunea toracicã anterioarã. Sunt prezente la ambele sexe, dar cu rol şi dezvoltare total diferitã. La bãrbat sunt organe rudimentare, lipsite de activitate secretorie şi cu o structurã relativ simplã. La femeie, ĩn sarcinâ şi alãptare, iau o dezvoltare mare datoritã secreŃiei laptelui, element necesar noului nãscut. Mamelele sunt dependente hormonal fiind mici şi fãrã diferenŃe sexuale ĩn copilãrie, urmând sã se dezvolte progresiv la fete ĩncepând cu vârsta pubertãŃii, pentru ca sã atingã completa lor dezvoltare la femeia ĩn decursul activitãŃii sexuale. La menopauzã are loc o atrofiere a lor datoritã diminuãrii ativitãŃii hormonale şi a ĩmbãtrânirii Ńesuturilor conjunctive submamare. Mamela e formatã din glanda mamarã şi mai multe tipuri de Ńesuturi moi care o ĩnconjoarã. Dimensiuni. Sânii mãsoarã la femeia adultã, ĩn perioada de activitate sexualã, aproximativ 12 cm ĩn sens transversal, 9-10 cm ĩn sens vertical şi peste 5 cm ĩn plan antero-posterior. Aceste dimensiuni prezintã diferenŃe ĩn funcŃie de vârstã, rasã, constituŃie, stare de nutriŃie, ritmul de viaŃã şi chiar de vicii ( consum de alcool, tutun). De asemenea prezintã mari variaŃiuni individuale: cresc mult ĩn sarcinã şi alãptare. La pubertate ajung destul de repede la

dimensiunile lor definitorii având o dezvoltare paralelã cu celelalte organe genitale. Greutatea variazã ĩn funcŃie de vârstã şi de starea fiziologicã. La femeia adultã nuliparã (care nu alãpteazã) are 200 gr, iar la femeia care alãpteazã poate ajunge la 500 gr. Greutatea celor douã mamele nu e ĩntotdeauna egalã; de obicei una dintre ele e mai grea cu o diferenŃã evidentã de volum şi greutate mai ales dupã prima naştere. Acest lucru poate fi influenŃat de predispoziŃia de a efectua sarcini ce presupun un oarecare efort fizic cu partea dreaptã sau stãngã a corpului. Forma este, ĩn general, de hemisferã cu baza pe peretele toracic, iar ĩn centrul feŃei convexe prezintã o proeminenŃã, numitã mamelon (sfãrc). De cele mai multe ori aceastã formã e mai accentuatã ĩn partea inferioarã şi cea centralã; ĩn partea clavicularã forma e relativ planã, fãrã o delimitare exactã faŃã de celelalte regiuni. Mamelele prezintã numeroase diferenŃe de formã de la o femeie la alta, unele fiind mai proeminente sau mai turtite (de formã discoidalã), aceste diferenŃe fiind date de diferenŃa de vârstã, rasã, constituŃie şi ĩn raport cu stãrile fiziologice ale femeii (menstruaŃie, sarcinã, alãptare), sau diferenŃe date de diferite procese patologie. Forma sânului depinde şi de dezvoltarea, de cantitatea grãsimii perimamare, aceasta din urmã putând fi influenŃatã de starea de nutriŃie a femeii. ConsistenŃa mamelei e fermã, rezistentã şi elasticã la femeile tinere, nulipare. Dupã alãptare consistenŃa se modificã devenind moale, elasticã şi cu timpul flascã. Sânii sunt unul dintre elementele fundamentale ale plasticii feminine.

Alcãtuirea sânului Ĩn componenŃa sânului intrã trei elemente principale: la suprafaŃã se gãseşte ĩnvelişul cutanat; sub el, ĩnconjurat de o masã de Ńesut conjunctivoadipos, se aflã corpul mamelei. Dispunerea pe straturi a planurilor regiunii mamare este urmãroarea: ĩnvelişul cutanat, stratul adipos premamar, corpul mamelei, stratul celulo-adipos retromamar. Ĩnvelişul cutanat este subŃire, neted, fin, mobil, cu douã zone distincte: zona perifericã şi zona centralã sau aria papilarã, formatã din areola şi mamelonul (papila mamarã). Areola este de formã circularã şi de culoare rozã la virgine şi nulipare , maronie la femeile care au nãscut. Papila mamarã este o proeminenŃã conicã sau cilindricã, forma diferind ĩn funcŃie de vârstã şi chiar de la o femeie la alta.

Stratul adipos premamar sau anterior este mai gros la periferia mamelei şi se subŃiazã progresiv spre centrul ei, devenind o lamã din ce ĩn ce mai subŃire dedesubtul areolei urmând sã disparã complet la nivelul papilei. Corpul mamelei se prezintã ca o formaŃiune albã-gãlbuie de formã discoidalã, mai subŃire la periferie şi mai groasã spre centru. Ĩn ĩntregul sãu corpul mamelei este format din douã porŃiuni bine delimitate: o porŃiune perifericã mai moale, vascularizatã, de culoare uşor roşiaticã formatã ĩn general de parenchim glandular; o porŃiune centralã mai densã, mai rezitentã, fiind formatã mai cu seamã din canalele excretoare ale glandei ĩnconjurate de stromã. Stratul celulo-grãsos retromamar este ĩntotdeauna mai subŃire şi conŃine o cantitate variabilã de grasime, ĩn funcŃie de constituŃia femei. El se interpune ĩntre faŃa posterioarã a corpului mamelei şi fascia muşchilor pectoral mare şi dinŃat anterior. Mamelele, organe ce depind de reglajul hormonal, sunt caracterizate de un accentuat dinamism morfologic şi funcŃional. Ca ĩn cazul caracterelor de morfologie externã, şi structura mamelei este strâns legatã vãrsta şi de starea fiziologicã a femei.

Este bine de ştiut…

Uneori nu sânii mici sunt problema ci felul ĩn care aceştia sunt scoşi ĩn evidenŃã. O bluzã prea largã, un decolteu prea adânc, un ten nu prea ĩngrijit, umerii prea lãsaŃi ĩn faŃã sunt chestiuni care pot dezavantaja o persoanã. Sunt lucruri minore şi care se pot corecta uşor prin conştientizarea poziŃiei corpului, puŃinã mişcare şi ceva gust vestimentar

Un corp bine ĩncondeiat, abdomen plat, un funduleŃ ferm, rotund şi obraznic … am uitat ceva? BinenŃeles: simbolul absolut al feminitãŃii şi anume o pereche de sãni bine conturaŃi, provocatori şi apetisanŃi facuŃi pentru a naşte cele mai ascunse dorinŃe masculine.

Sãnii şi vârsta Un decolteu apetisant dar nu exagerat, rotunjimi seducatore bãnuite sub liniile unei bluze, de cele mai multe ori, femeile ştiu exact cum sã-şi punã sânii ĩn valoare. Şi nu este nevoie de o expunere exageratã pentru a trezi simŃurile unui bãrbat. BãrbaŃii considerã, ĩn general, o femeie pe jumãtate dezbrãcatã cu mult mai atrãgãtoare decât una complet goalã. Se naşte ĩn bãrbat spiritul de aventurier, de dezvãluitor de mistere, liniile unui sân ascuns fiind o provocare ce trebuie acceptatã. Timpul, ĩnsã, stresul cotidian, alimentaŃia necorespunzãtoare şi mediul de viaŃã ĩşi pun amprenta asupra acestor simboluri ale sexualitãŃii devenind o sursã continuã de frustãri şi reproşuri. Chiar şi ĩn cazul acelora cu care natura a fost destul de generoasã, factorii nocivi de mediu şi vãrsta pot determina apariŃia unor modificãri neplacute ĩn aspectul sãnilor precum lãsarea şi aspectul flasc al acestora. Ĩn general, trei factori sunt responsabili de lãsarea sânilor: greutatea, procesul firesc de ĩmbãtrânire şi ĩntinderea Ńesutului conjunctiv. Calitatea Ńesutului conjunctiv - slab sau tare - este de naturã geneticã şi ni se transmite prin naştere.

Sânii ĩntre 20 si 30 de ani La 20 de ani, sânii femeilor au forma cea mai frumoasa. łesutul conjunctiv are acum o forŃã de susŃinere nealteratã. Pentru a-i pãstra la aceastã formã trebuie evitate unele lucruri precum: 1. Expunerea prelungitã la soare (razele ultraviolete erodeaza vasele de sânge care duc la ĩnnoirea Ńesuturilor). 2. Fumatul (nicotina ĩngusteazã vasele de sânge şi de aici rezultã o circulaŃie sangvinã proastã). 3. VariaŃiile de greutate. Dacã o femeie se ĩngraşã un kilogram, greutatea pieptului ei creşte cu 20 grame. Dacã slãbeşte cu 10 kg, pierde 200 de grame din greutatea sânilor. Este enorm de mult, având ĩn vedere cã, ĩn medie, un sân cântãreşte 400 de grame. Pe scurt: prin marile pierderi ĩn greutate, mantaua de piele devine prea largã şi sânii vor atârna ofiliŃi. 4.EvitaŃi tot ceea ce bruscheazã sânul : greutãŃile prea mari, loviturile, masajele violente şi tot ceea ce ĩl poate apãsa. Cum se pot antrena sânii: ĩncã de la vârsta aceasta, Ńesutul conjunctiv trebuie ĩntãrit cu duşuri alternative şi spãlarea cu apã rece. Apa rece aplicatã pe corp duce la stimularea circulaŃie sangvine şi la contracŃia musculaturii, cu rol benefic ĩn pãstrarea tonusului şi a elasticitãŃii pielii. FaceŃi alternativ 3 duşuri calde şi 3 duşuri reci, iar ĩn final, purtaŃi duşul cu apã rece, ĩn mişcãri circulare, de jur-ĩmprejurul sânilor. Bãile calde prelungite trebuie excluse ĩntrucât favorizeazã moliciunea pielii. Sânii ĩntre 30 şi 40 de ani La vârsta aceasta, majoritatea femeilor au mai multe sarcini ĩn spatele lor, care nu trec fãrã sã lase urme asupra sânilor. Volumul lor se dubleazã adesea, pielea se ĩntinde. Urmarea: conŃinutul conjunctiv al sânului este mai mic decãt mantaua ĩn care e ĩnvelit. Cum se pot antrena sânii la aceastã vârstâ? Ĩn afara duşurilor alternative cotidiene, e bine sã se recurgã zilnic la masaje cu o perie moale. Se executã semicercuri sub ambii sâni, pânã ce pielea se ĩnroşeşte. (Masajul nu trebuie sã fie violent, ci doar intensiv). La urmã, se aplica o cremã pentru rehidratarea pielii. De asemenea este recomandatã purtarea sutienelor chiar şi ĩn activitãŃile casnice. Sânii de la 40 de ani ĩnainte Pentru femeile "coapte", alimentaŃia joacã un rol decisiv. AbsenŃa substanŃelor vitale - mai ales vitamina C şi Zinc - se resfrânge negativ asupra Ńesutului conjunctiv. O alimentaŃie corectã ĩmpletitã cu efectuarea unor uşoare exerciŃii fizice poate avea efecte uimitoare asupra tonicitãŃii sânilor.

łinuta Mare atenŃie la Ńinutã: un spate bine cabrat, umerii traşi spre spate, capul uşor ridicat pot pune ĩn valoare chiar şi sânii mai mici. PoziŃia coloanei este un element de maximã importanŃã. PoziŃia coloanei este decisivã pentru felul ĩn care aratã o femeie. Sânii unei femei pot apãrea superbi atunci când are o atitudine dreaptã, maiestuoasã, ĩn timp ce, atunci când coloana este gârbovitã, apare senzaŃia fie cã ei sunt inexistenŃi, fie cã sunt suficient de inestetici pentru a fi ascunşi. Coloana curbatã creeazã o atitudine de vulnerabilitate, care face ca femeia sã fie şi mai expusã unor eventuale agresiuni verbale sau atingeri nedorite. Atunci când coloana este menŃinutã dreaptã, sânii mici apar bine conturaŃi şi fermi, cei mai dezvoltaŃi au un aspect ferm, plin de vitalitate. Ĩntreaga fiinŃa emanã demnitate şi echilibru. Ĩn plus, ĩn aceastã poziŃie, muşchii spinali, abdominali şi pectorali sunt angrenaŃi ĩn mod corespunzãtor, evitându-se atrofierea lor (atrofiere care, se ştie, este principala cauzã a lãsãrii şi deformãrii sânilor). Aspectul sânilor poate fi imbunãtãŃit şi prin exerciŃii musculare cu mici haltere sau, pentru cele care preferã mişcãrile lente, prin tragerea umerilor spre spate. NataŃia este sportul cel mai indicat pentru a mãri frumuseŃea bustului ĩntrucât acesta nu este supus nici unui şoc şi musculatura umerilor favorizeazã un aspect drept, plãcut al spatelui, ceea ce pune ĩn valoare pieptul.

VestimentaŃia Decolteul poate crea diferenŃa ĩntre o rochie conservatoare şi una sexy, ĩntre o femeie atrãgãtoare şi una aproape "invizibilã". AlegeŃi-l pe cel mai potrivit corpului dumneavoastrã, pentru a vã pune ĩn evidenŃã feminitatea şi a vã ascunde eventualele imperfecŃiuni. Dacã aveŃi sânii mici şi doriŃi sã parã mai mari, purtaŃi bluze cu decolteu ĩn V, petrecute, gen ie sau care au volane/fronseuri ĩn jurul decolteului şi bustului. Accesoriile (bandane, coliere, etc) creeazã iluzia opticã de volum ĩn partea superioarã a corpului. In nici un caz nu purtati bluze mulate. Dacã aveŃi umerii laŃi şi o conformaŃie slabã, vã avantajeazã un decolteu rotund care dã feminitate siluetei atletice.

Nu ĩncercaŃi decolteuri prea mari dacã aveŃi sânii mai mici. EvitaŃi culorile ĩnchise şi bluzele prea largi.

Etapele din viaŃa unei femei, cu variatiile hormonale pe care le implicã, nu rãmân fãrã efect asupra sânilor. Volumul lor variazã regulat, crescând ĩn perioada ciclului şi apoi revenind "la normal". Pe timpul sarcinii o femeie

trebuie sã se obişnuiascã cu aceastã schimbare şi sã poarte sutiene potrivite cu noua mãrime.Pieptul este influenŃat ĩn permanenŃã de mişcarea corpului şi de aceea trebuie protejat cu ajutorul unui sutien care ĩl susŃine bine. Totuşi acesta nu trebuie sã apese prea tare asupra lui şi dacã nu se desfãşoara o activitate fizicã susŃinutã sunt recomandate brasierele ĩntrucât acestea protejeazã mai bine sânul de un eventual şoc.

Tratamente naturiste
O alternativã foarte competitivã ĩn ultimul timp la medicina clasicã este tratamentul naturist. Pe aceastã cale s-au obŃinut numeroase rezultate favorabile ĩn diverse domenii, unul dintre ele fiind şi cel estetic. Tratamentele naturiste au la bazã o practicã ĩndelungatã şi, deci, o experienŃã pe mãsurã, ele fiind mai vechi decãt omenirea şi departe de a se limita la ea.

Plantele medicinale
Florile şi seminŃele de mãrar - un mic miracol al grãdinii Mãrarul (Anethum Graveolens) este o plantã de culturã foarte mult folositã la noi şi ĩn Europa. Ĩn scop medicinal se utilizeazã mai ales seminŃele şi florile. Pulberea şi tinctura extrasã la rece din seminŃele de mãrar sunt un stimulent şi un reglator hormonal foarte puternic. Se pare cã glandele care beneficiazã cel mai mult de aceastã stimulare sunt gonadele. Ĩn urma unui tratament de 15-20 de zile cu pulbere sau tincturã de mãrar, la femei se constatã urmãtoarele efecte: - reglarea ciclului menstrual; - remedierea amenoreei; - scãderea duratei de somn; - creşterea sânilor; - ĩncetinirea ritmului de creştere a pilozitãŃilor; - mãrirea vitalitãŃii şi a tonusului la nivel global; - mãrirea secreŃiei lactare a femeilor care alãpteazã. Ĩn anumite cazuri s-a remarcat: remedierea frigiditãŃii, dezinhibarea ĩn plan erotic, estomparea simptomelor deranjante ale menopauzei. Izolat, s-a mai constatat sporirea cantitãŃii de sânge menstrual; foarte rar: mãrirea cu 1-2 zile a duratei ciclului menstrual, ĩn timp ce ĩn alte cazuri s-a remarcat reducerea acestei perioade şi reducerea simptomelor deranjante (balonare, sângerãri, dureri abdominale). Micile diferenŃe sunt normale Ńinând cont cã nu existã douã persoane identice. Pulberea de mãrar: Se obŃine prin mãcinarea finã a seminŃelor şi a inflorescenŃelor uscate de mãrar.

Se ia o linguriŃã de pulbere de doua ori pe zi, pe stomacul gol. Pulberea se Ńine sub limbã 10-15 minute, dupã care se ĩnghite cu apã. Dupã ĩnghiŃirea pulberii nu se mãnâncã timp de 15 minute. Durata minimã a tratamentului este de 21 de zile.

Tinctura de mãrar: Ĩntr-un borcan cu capac se pun 100 ml de alcool de 45-50 grade. Se adaugã 3-4 linguriŃe de pulbere de mãrãr (obŃinutã prin mãcinare cu râşniŃa electricã de cafea). Se ĩnchide borcanul şi se lasã amestecul la macerat, timp de 7-8 zile, dupã care se filtreazã tinctura şi se trage ĩn sticluŃe mici, ĩnchise la culoare. Se ia o linguriŃã de tincturã dizolvatã ĩn 100 ml de apã, de 3 ori pe zi, ĩnainte de mese. Durata minimã a tratamentului este de 21 de zile, rezultate evidente apãrând dupã 6 luni. Termenul de valabilitate a tincturii este de 2 ani. Lemnul dulce Rãdãcina de lemn dulce are o acŃiune foarte intensã asupra sânilor. Este indicat mai ales femeilor cu o structurã mai astenicã, cu masa corporalã sub normal. Ajutã la creşterea ĩn greutate, stimuleazã puternic mãrirea ĩn volum a sânilor (sub acŃiunea hormonilor estrogeni secretaŃi din abundenŃa de aceastã plantã). Lemnul dulce este indicat mai ales femeilor subponderale, cu forme subŃiri, care au amenoree (lipsa ciclului menstrual), având pielea cu tendinŃa de uscãciune. Lemnul dulce este contraindicat ĩn cazurile de chist, fibrom, adenofibrom, mastoza, cancer. Pulberea de lemn dulce: Se obŃine prin mãcinarea finã a rãdãcinii de lemn dulce cu ajutorul unei raşniŃe de cafea. Se ia o jumatate de linguriŃã de pulbere de 3 ori pe zi, ĩnainte de mese. Pulberea se Ńine sub limbã 10-15 minute, dupã care se ĩnghite cu apã. Dupã ĩnghiŃirea pulberii nu se mãnâncã timp de 15 minute. Durata minimã a tratamentului este de 4 sãptãmâni.

Alte plante AplicaŃi o datã pe sãptãmânã o mascã specialã, pentru decolteu şi sâni: 1/2 avocado (o legumã de import care se gãseşte şi pe pieŃele noastre) se zdrobeşte cu furculiŃa sau se dã pe rãzãtoarea micã, amestecându-se cu o linguriŃã de

miere, o linguriŃã de smântânã şi 50 mg de ulei din germeni de porumb. Se aplicã şi se lasã sã acŃioneze 20 de minute, apoi se spalã. SeminŃele şi inflorescenŃele de Ńelinã au efecte apropiate de cele ale seminŃelor de mãrar, dar ceva mai puŃin intense. Sunt extrem de eficiente, ĩn schimb, ca reĩntineritor. SeminŃele şi inflorescenŃele de pãtrunjel sunt folosite pentru revigorare, pentru recãpãtarea tonusului. Sunt utile ĩn combaterea afecŃiunilor sânilor asociate cu frigiditate, cu dispareunie. ContraindicaŃii stricte: graviditate, epilepsie. Ĩn doze de peste 7 grame (2 linguriŃe) pe zi sunt toxice. Feniculul are acŃiune estrogenã de intensitate micã. Este folosit ĩn tratarea hipomastiei, lactaŃiei insuficiente, durerilor premenstruale (mai ales la femeile cu temperament sanguin şi coleric). Anasonul şi chimenul au o acŃiune asemãnãtoare feniculului, dar mai puŃin intensã. Toate aceste plante pot fi folosite sub forma de condimente pentru "ĩmbogãŃirea" supelor, salatelor, mâncãrurilor revigorante. Pentru a beneficia la maximum de efectele acestor plante, vã recomandãm un amestec.

Amestec reĩntineritor şi de stimulare a creşterii sânilor: - 2 linguri pulbere de inflorescenŃe şi seminŃe de pãtrunjel - 2 linguri pulbere de seminŃe şi inflorescenŃe de Ńelinã - 1 lingurã de pulbere de seminŃe de fenicul - 1 lingurã de pulbere de seminŃe de chimen - 1 lingurã de pulbere de seminŃe de anason. Pulberile acestor plante (obtinuŃe prin mãrunŃire cu râşniŃa electricã de cafea) se amestecã bine şi se depoziteazã ĩntr-un borcan cu capac. Amestecul se pastreazã la rece ĩn borcan, cu capacul bine ĩnchis. La ĩnceputul fiecãrei luni se face un tratament cu acest amestec de pulberi, pânã când se terminã cantitatea preparatã. De 3 ori pe zi se ia o linguriŃã de pulbere ĩnainte de mese; pulberea se Ńine sub limbã 10-15 minute, dupã care se ĩnghite cu apã. Timp de 15 minute de la administrarea pulberii nu se mãnâncã. Acest amestec este contraindicat femeilor gravide şi celor cu predispoziŃii spre epilepsie. Hamei pentru sâni voluptuoşi Hameiul era cunoscut ĩnca din Evul Mediu pentru calitãŃile sale. Încã de acum câteva sute de ani, el avea nu numai bunul renume cã poate face sânii sensibili mai mari, ci şi pe acela cã ĩnmulŃeşte laptele tinerelor mame. Poate fi consumat fie sub formã de ceai, fie amestecat ĩntr-o loŃiune folositã apoi pentru masarea sânilor. În privinŃa duratei, este bine sã consultaŃi un specialist ĩn

produse naturiste, ĩntrucât timpul ĩn care ĩşi face efectul variazã de la caz la caz. Hameiul este folosit, de asemenea, la tratarea cu succes a amenoreei, anginei, astmului, arsurilor stomacale, a hipertensiunii arteriale, dar şi pentru creşterea dorinŃei sexuale a femeilor. În acelaşi timp, hameiul funcŃioneazã ca un stabilizator al sistemului nervos, precum şi ca un adjuvant ĩn stãrile de oboseala şi epuizare, el redãnd corpului vigoarea şi echilibrul de care are nevoie. Alimentele Uleiurile naturale Se folosesc uleiurile obŃinute prin presare la rece, nu cele rafinate sau dublu rafinate. Pentru a nu li se pierde proprietãŃile, nu vor fi preparate termic, ci vor fi consumate ca remediu (ĩnghiŃite cu puŃin suc de lãmâie) sau, mai uşor, ĩn consum (ĩn salate de cruditãŃi, ĩn salate de legume fierte şi apoi rãcite, ĩn sosuri). Unele uleiuri - cum ar fi cel de germeni de grâu - se gãsesc sub formã de capsule, care se pot lua pe cale orala; sunt un "medicament" natural, bine tolerat de digestie (daca este luat ĩn doza corectã). Uleiurile cele mai active care favorizeazã creşterea şi dezvoltarea armonioasã a sânilor sunt: uleiul de mãsline, uleiul de soia, uleiul de germeni de grâu, uleiul de floarea soarelui, uleiul de palmier şi uleiul de arahide. Chiar şi ĩn dieta femeilor supraponderale, uleiurile naturale presate la rece sunt binevenite ca substituente ale celorlalte grãsimi – cele animale şi cele din uleiurile rafinate. Tipul necesar de dieta Un truc al femeilor din occident: ĩnainte de a vã culca, mâncaŃi 30 g de carne de pui sau peşte, peste care stoarceŃi o jumãtate de lãmâie (stimuleazã producerea de colagen). ConsumaŃi cât mai multe lichide! (lichide neutre: apã, sucuri de legume şi fructe preparate ĩn casã, ceaiuri etc.). Dacã organismul nu primeşte suficiente lichide, atacã depozitele din Ńesutul conjunctiv. SeminŃele şi florile unor plante aparent banale au nişte efecte hormonale care i-au uimit pur si simplu pe oamenii de ştiinŃã. SeminŃele de Ńelinã, de pildã, au un efect extraordinar de stimulare a glandelor sexuale şi suprarenale, ĩn timp ce florile morcovului sunt un reglator hipofizaro-gonadotrop excepŃional. SeminŃele de mãrãr au un efect estrogen redutabil. Despre tinctura de mãrãr am vorbit mai sus, ea avand efecte excepŃionale şi ĩn reglarea ciclului menstrual, dar şi ĩn creşterea sânilor şi combaterea hirsutismului (creşterea anormalã a pãrului, ĩn anumite zone). Fãrã a avea un efect estrogen extrem de puternic, cum ar fi cel al rãdãcinii de lemn dulce (amintitã mai sus), tinctura de seminŃe de mãrar este foarte eficientã şi potrivitã ĩn tratamentul osteoporozei din mai multe motive:

- este foarte usor de administrat şi este asimilatã imediat de cãtre organism. - este toleratã şi ĩn cazul persoanelor cu predispoziŃie spre afecŃiuni tumorale benigne sau maligne (spre deosebire de remediile cu efect estrogen foarte puternic). - poate fi luatã ĩn cure de lungã duratã, de ordinul lunilor – element extrem de important ĩn tratamentul osteoporozei, care este de regulã de lungã durarata.

Modelare prin mişcare şi masaj

Dupã cum am explicat şi ĩn primul capitol, sânii sunt aşezaŃi pe un pat muscular format din pectorali. Uneori nu dimensiunile sânilor sunt problema ci dezvoltarea insuficientã a acestui Ńesut muscular. Pentru a compensa acest deficit s-au pus la punct o serie de exerciŃii cu ajutorul cãrora se poate reda fermitatea şi forma bine definitã a sânilor.

ExerciŃiile de fitness sunt simple şi eficiente, dar dacã sunt efectuate incorect, pot sã facã mai mult rãu decât bine. Acesta este motivul pentru care este esenŃial sã ĩnŃelegeŃi şi sã vã ĩnsuşiŃi tehnicile corecte. ExerciŃiile de fitness trebuie sã fie adaptate pentru propria structurã şi forŃã muscularã, flexibilitate şi diferite nivele de tensiune muscularã. Cheia este regularitatea efectuãrii exerciŃiilor alternate cu perioadele de relaxare. ExerciŃiile de fitness au un efect excelent asupra muşchilor picioarelor sau abdomenului dar, dacã nu luaŃi câteva mãsuri de precauŃie, pieptul dvs. poate suferi din cauza acestor mişcãri şi veŃi constata cã sânii se micşoreazã din ce ĩn ce mai mult. De fapt acest lucru este normal la ĩnceput, Ńinând cont cã sâni propriu-zişi sunt compuşi ĩn ĩntregime din grãsime şi glande, fãrã muşchi. Mişcãrile din timpul exerciŃiilor ĩntind acest Ńesut care are un rol de susŃinere, cauzând lãsarea sânilor sub propria greutate. Pentru a contracara acest efect nedorit trebuie sã folosiŃi ĩn timpul antrenamentului un sutien special pentru sport care are rolul de a susŃine bustul şi veŃi ĩndepãrta riscurile discutate mai sus. Dupã aproximativ 2-3 luni de antrenament, corpul dvs. se va adapta la noua formã de efort, sânii vor reveni la forma iniŃialã cu diferenŃa cã veŃi ĩncepe sã aveŃi un piept mai bine definit ce va purta sânii mai “ĩn faŃã” , cãpãtând astfel un nou aspect. Prin mişcare se va ĩmbunãtãŃi circulaŃia sangvinã stimulãnd şi creşterea sânilor. Antrenamentul nu se face cu greutãŃi mari deoarece se pleacã de la ideea cã doriŃi un bust mai mare şi nu un corp de culturist. Oricine poate sã ĩnveŃe aceste exerciŃii, indiferent de vârstã şi de gradul de flexibilitate. Nu trebuie sã vã aflaŃi ĩntr-o formã fizicã excelentã şi nici nu trebuie sã aveŃi aptitudini atletice. Metodele şi exerciŃiile sunt simple şi se adapteazã singure dupã structura şi condiŃia dvs. fizicã. Dacã nu aveŃi probleme fizice şi aveŃi o stare de sãnãtate acceptabilã, puteŃi ĩnvãŃa cum sã faceŃi exerciŃiile de fitness ĩn siguranŃã şi cum sã vã bucuraŃi de ele. Orice antrenament de fitness trebuie sã ĩnceapã cu o ĩncãlzire uşoarã a muşchilor şi a ĩncheieturilor pentru a preveni accidentãrile. Perioada de ĩncãlzire nu trebuie sã depãşeascã 15 minute şi trebuie sã fie de intensitate medie. Se

ĩncãlzesc, ĩn ordine, gâtul, umerii, braŃele şi trunchiul. Pentru muşchii gâtului se vor efectua aplecãri ale capului faŃã-spate şi lateral continuate apoi cu rãsuciri repetate ale capului ĩn plan orizontal. Mişcãrile trebuie sã fie uşoare şi nu smuncite. Se continuã cu rotãri de braŃe, forfecãri ĩn plan orizontal, fluturãri din “stând ĩn picioare” tot ĩn plan orizontal, rotiri de antebraŃ ĩn jurul ĩncheieturii cotului, rotiri ale pumnului şi ĩn final, rãsuciri de trunchi. Pentru fiecare exerciŃiu se fac pânã la 30 de repetãri. Pentru un ĩncepãtor pânã şi ĩncãlzirea poate fi obositoare dar, ĩncetul cu ĩncetul, gradul dvs. de rezistenŃã la efort fizic va creşte şi veŃi ajunge chiar sã dezvoltaŃi o uşoarã formã de dependenŃã ( beneficã) pentru mişcare. La dezvoltarea bustului contribuie o serie de exerciŃii fizice precum: fluturãrile la plan orizontal, ĩnclinat sau declinat, flotãrile, pullover, fluturãri la scripete, ĩmpins culcat la plan orizontal, ĩnclinat sau declinat şi un exerciŃiu mai nou, cu mingea. Flotãrile sunt foarte utile pentru dezvoltarea musculaturii porŃiunii superioare a trunchiului şi pentru menŃinerea tonusului musular. Ele pot fi realizate ĩn diferite moduri, ĩn funcŃie de poziŃia braŃelor şi de porŃiunea trunchiului pe care doriŃi sã o dezvoltaŃi, fãrã a solicita excesiv porŃiunea inferioarã a trunchiului. PoziŃia clasicã este de culcat pe burtã, cu palmele lipite de podea ĩn dreptul umerilor şi sprijinind picioarele pe vârful degetelor. Cu cât sunt mai ĩndepãrtate mâinile cu atât se lucreazã mai intens pieptul. Mişcarea generalã este de ridicare ĩn mâini şi de coborâre pânã când corpul atinge iar podeaua. Pe toatã durata exerciŃiilor trunchiul trebuie sã rãmânã drept ca o scândurã. Fluturãrile sunt exerciŃii utile pentru conturarea pieptului ĩn zona centralã. Ele pot fi realizate ĩn trei moduri, ĩn funcŃie de ĩnclinarea planului de lucru pe care staŃi cu spatele: orizontale, ĩnclinate şi declinate. Pentru fiecare plan ĩn parte se lucreazã o anumitã porŃiune a pectoralilor: central, superior respectiv inferior. BraŃele trebuie sã fie ĩntinse şi uşor flexate din coate. Ĩn mişcare coatele coboarã uşor sub nivelul umerilor, iar braŃele se ĩndreaptã când ajung ĩn poziŃie verticalã. Pullover-ul se executã culcat cu spatele pe o bancã orizontalã. Mâinile stau ĩntinse deasupra capului cu prizã pe greutate, iar mişcarea se executã ducând braŃele (perfect ĩntinse) ĩn plan vertical spre spate. Este un exerciŃiu perfect pentru dezvoltarea cutiei toracice stimulând creşterea cartilagiilor intercostale. ExerciŃiile de ĩmpins culcat sunt cele clasice ĩn care persoana stã culcatã cu spatele pe o bancã (orizontalã, ĩnclinatã sau declinatã) şi executã o mişcare de ĩmpingere a unei bare cu greutãŃi pornind de la nivelul pieptului. Cu cãt priza este mai largã cu atãt se lucreazã mai mult pectoralii. Ĩn timpul acestui exerciŃiu respiraŃia joacã un rol important ,ca de altfel la oricare alt exerciŃiu. Se inspirã la coborâre şi se expirã la ridicare. Nu se folosesc greutãŃi foarte mari ci doar atât cât sã se poatã face minim 8 şi maxim 12 repetãri.

ExerciŃiul cu mingea este uşor şi simplu de fãcut dar cu efecte deosebite. Ĩn poziŃie şezutã sau ĩn picioare se aduce o minge pânã la nivelul pieptului şi se exercitã presiuni cu palmele asupra ei Ńinând coatele la nivelul umerilor. Pentru o mai bunã eficienŃã se ĩncearcã menŃinerea acelei presiuni o perioadã cât mai ĩndelungatã. Ĩntre serii se fac pauze scurte de la 2 la maxim 5 minute, ĩn funcŃie de rezistenŃa fizicã a fiecãreia. Dacã timpul v-o permite, este recomandat sã mergeŃi la o salã de fitness, unde, ĩmpreunã cu instructorul de salã, sã vã stabiliŃi un program de lucru ce va include exerciŃiile prezentate mai sus ĩntr-o anumitã ordine. Acesta vã va recomanda numãrul de antrenamente pe sãptãmânã care, de obicei, nu depãşeşte 3 şedinŃe. Ĩn situaŃia ĩn care sunteŃi o persoanã mai ocupatã şi nu aveŃi timp pentru un program de antrenament la o salã specializatã vã voi prezenta un program de lucru ce poate fi uşor efectuat şi acasã fãrã a fi necesarã o dotare specialã a locuinŃei. Un astfel de program poate sã conŃinã: - ĩncãlzirea 5-15 minute; - pullover: 2-3 serii/ 10-12 repetãri; - flotãri. Ĩn cazul ĩncepãtoarelor acestea pot fi efectuate cu genunchii jos, urmând ca apoi sã fie efectuate cu sprijin pe vârful picioarelor, iar la avansate cu vârful piciorelor pe un scaun. Se vor efectua 3 serii a câte 6-12 repetãri cu creştera progresivã a numãrului acestora; - exerciŃiul cu mingea –3 serii/ 8-10 repetãri; - exerciŃii cu gantere cu greutate reglabilã ce vor cuprinde fluturãri şi ĩmpins cu gantere. ExeriŃiul se poate efectua pe podea folosind ĩn loc de bancã o pãturã strânsã astfel ĩncât corpul sã fie la câŃiva cm desupra solului. Se pot efectua 2-3 serii a câte 6-12 repetãri. La ĩnceput, dupã ziua de antrenament vor urma 2-3 zile de pauzã, urmând ca, progresiv, acestea sã se reducã la numai o zi de pauzã. Un rol deosebit ĩn realizarea unor progrese pe plan fizic ĩl joacã şi alimentaŃia. Acesta trebuie sã fie echilibratã şi sã Ńinã cont de urmãtoarele reomandãri: carne - de 4-5 ori pe sãptãmânã. Carne slabã, de preferinŃã peşte; lactate - la fiecare masã; ouã - ĩn jur de 5 ouã pe sãptãmânã, de preferinŃã fierte.. mezeluri - a se evita pe cât posibil;

cereale - la fiecare masã, preferabil pâine neagrã (cu grad scãzut de extracŃie), orez, paste, biscuiŃi etc. grãsimi - uleiuri, de douã ori pe zi;

-

legume, fructe - cât mai des posibil; apã - ĩn jur de 2-3 litri pe zi; bãuturi carbogazoase - a se evita.

Ideea este ca hrana sã conŃinã 30% proteine (1-1,2 g|kg corp|zi), care se gãsesc ĩn: carne - 14-20%, lapte - 3-3,4%, brânzeturi - 16-25%, leguminoase uscate - 20-26%, pâine - 7-10%, nuci - 15% etc.; 10-15% lipide (1-2 g|kg corp|zi), pe care le gãsiŃi ĩn: unt, margarinã - 80%, brânzã - 24-26%, slãninã 70%, smântânã - 20-30%, lapte - 2-4%, carne grasã - 15-30%, unturã, ulei, seu 100%, nuci, alune - 40-50% etc. şi 55-60% carbohidraŃi (4-8 g|kg corp|zi), conŃinuŃi de: zahãr - 100%, paste fãinoase - 70%, pâine - 50%, leguminoase uscate - 40-50%, legume şi fructe - 10-20% etc. Dupã aceste exerciŃii de fitness se poate efectua un masaj uşor care sã stimuleze circulaŃia sangvinã ĩn zonã pentru o creştere mai armonioasã şi pentru un ten mai atractiv. Acesta poate fi de trei feluri: 1. Automasajul de deblocare energeticã Automasajul de deblocare energeticã se face pornind din centrul plexului cardiac spre exterior, intercostal. Apãsarea se exercitã cu trei degete: inelar, mijlociu şi arãtãtor. 2. Automasajul circular, pe conturul sânilor Automasajul circular, pe conturul sânilor, porneşte, de asemenea, din centrul plexului cardiac, mergând pe linia de demarcaŃie a sânilor de restul pieptului. Atunci când palmele ajung sub sâni, ele fac o mişcare de ĩmpingereridicare (mai uşoara sau mai intensã, dupã cum simŃiŃi cã este necesar). 3. Automasajul circular de creştere Automasajul circular de creştere este la fel ca cel anterior descris, cu diferenŃa cã palmele trag (cu o mişcare ca aceea de stoarcere) sânul spre exterior. Masajul se va face utilizând un ulei special de masaj (ĩn nici un caz ulei alimentar), o cremã hidratantã sau talc pentru masaj. Acesta are rol de relaxare muscularã dupã efort şi de redare a elasticitãŃii pielii.

Produse existente pe piaŃã
Fiind o problemã ce afecteazã un numãr suficient de mare al reprezentantelor sexului frumos, industria farmaceuticã şi cea a produselor cosmetice au pus la punct o serie de produse menite sã aducã ĩmbunãtãŃiri privind aspectul sânilor.

Contour
Producãtor: Vitacare International CompoziŃie: O capsulã conŃine: Scinduf ext, Saw palmetto, seminŃe de Fenicul, L-tirosina, Wild Yam - Mexican root, Kelp, Damiana, rãdãcina de Dong Quai, Mothers wort, Blessed thistle. ConŃinut: 30 capsule Administrare: Ca supliment nutriŃional, o capsulã de douã ori pe zi. Nu depãşiŃi douã capsule zilnic.

IndicaŃii: Contour oferã o alternativã nechirugicalã de a obŃine accentuarea formei şi creşterea fermitãŃii sânilor. Contour este o formulã echilibratã, naturalã, obŃinutã din extracte de plante de cea mai purã calitate. Aceastã formulã va ajuta sã va definiŃi forma bustului. AtenŃie: Nu se recomanda femeilor ĩnsarcinate, care alãpteazã sau care suferã de afecŃiuni psihiatrice. Nu se recomandã folosirea acestui produs ĩnaintea vârstei de 18 ani.

Crema pentru bust si decolteu
Producãtor: Favisan CompoziŃie: Cu spirulinã, salvie, coada calului, argilã, mãrar, ulei de lavanda, iedera, ulei de fenicul. ConŃinut: 75 ml Administrare: UngeŃi sânii şi decolteul. Dacã aplicarea este ĩnsoŃitã de masaj, rezultatele vor fi miraculoase. Se absoarbe rapid, ĩncat te poŃi ĩmbrãca imediat ce ai folosit-o.

IndicaŃii: O formulã specialã cu spirulinã, argilã şi un fitocomplex din plante selectate special pentru ĩmbunãtãŃirea condiŃiei sânilor şi a decolteului. Ajutã sânii sã-şi pãstreze mulŃi ani forma,mãrimea, tonusul.

Gel pentru ĩngrijirea bustului şi a sãnilor
Producãtor: Dr. Soleil CompoziŃie: ConŃine activi tensori naturali de ultimã generaŃie, cu acŃiune de tonifiere şi remodelare a bustului. ConŃinut: 200 ml Administrare: Se aplicã ĩn strat subŃire, prin masaj circular lejer. Rezultate vizibile dupã 1 lunã de utilizare. IndicaŃii: Fortificã Ńesutul elastic al sânilor, contribuind la o mai bunã Ńinutã a lor. Difuzeazã progresiv ĩn piele, redãndu-i supleŃea şi tonicitatea.

Super Bust
Producãtor: Santo Raphael CompoziŃie: Ulei esenŃial de mãrar, ulei esenŃial de fenicul, ulei de mãsline. ConŃinut: 100 ml Administrare: Se face un masaj blând, circular al sânilor, câte 15 minute, de doua ori pe zi. RealizaŃi consecvent, zilnic, acest masaj. IndicaŃii: Stimulent al circulaŃiei sangvine şi limfatice, trofic, descongestionant, tonic al sânilor. Uleiurile volatile naturale din compoziŃia produsului conŃin fitoestrogeni naturali, cu efecte similare hormonilor sexuali feminini. Ulei de masaj pentru creşterea şi tonifierea sanilor.

SuperBust (amestec de plante)
Producator: Santo Raphael CompoziŃie: Plante atent selectate, culese din zone nepoluate şi uscate natural, ĩn condiŃii optime de temperaturã, umiditate şi igienã. ConŃinut: 100 grame. Administrare: O linguriŃã de pulbere de amestec din plante, de 4 ori pe zi (din 6 ĩn 6 ore), se Ńine sub limbã, ĩmbibându-se bine cu salivã şi apoi absorbindu-o alternativ, timp de 10-20 minute. Se ĩnghite cu puŃinã apã şi, eventual, o linguriŃã de miere. Tratamentul dureazã minimum 7 luni. IndicaŃii: Datoritã conŃinutului crescut ĩn fitohormoni de naturã steroidicã (fitostenoli) similari estradiolului (care este un precursor al hormonilor feminini estrogeni) acest amestec de plante determinã creşterea sânilor ĩntr-un timp scurt. Pe lângã efectul de creştere a sânilor acest amestec de plante are şi un efect experimentat de tonifiere şi elasticizare a Ńesutului conjunctiv al glandelor mamare.

Creme revitalizante Pentru sânii foarte cãzuŃi, nu existã posibilitatea ca aceste creme revitalizante sã ĩi ajute sã ĩşi revinã. Per de altã parte, dacã pieptul se aflã ĩntr-o lipsã de tonus, s-ar putea ca loŃiunile sã aibã un efect de ĩntãrire şi ridicare.. Dar cremele trebuie ajutate sã acŃioneze. Sunt indicate duşurile reci, exerciŃiile fizice care implicã musculatura pieptului şi chiar electrostimulãrile. PreŃurile binenŃeles variazã (de obicei cresc).

Implantul mamar

Din pãcate, uneori se ajunge la concluzia ca nici tratamentele naturiste, nici sportul, masajul sau medicaŃia nu aduc satisfacŃie prin efectele lor. Şi atunci, inevitabil, se pune problema unui implant, ca soluŃie finalã. AtenŃie, ca soluŃie finalã! Ĩnainte de a se recurge la aceastã metodã este bine de ştiut opŃiunile, riscurile, posibilitatea unor eventuale complicaŃii postoperatorii, avantajele şi binenŃeles costurile unei astfel de intervenŃii.

GeneralitãŃi Având ĩn spate o experienŃã cumulatã ĩn decursul a peste 60 de ani, implantul mamar este considerat astãzi o operaŃie curentã ĩn chirurgia plasticã. Printre motivele des ĩntâlnite la femeile care au apelat la aceastã metodã ĩntãlnim: pur şi simplu mãrirea sânilor, remodelarea şi mãrirea sânilor la femeile care au avut copii sau la care, din cauza vârstei şi-au pierdut forma, diferenŃe majore ĩntre cei doi sâni etc. Persoanele ĩn cauzã au avut de câştigat pe plan psihic şi emoŃional de pe urma acestor intervenŃii reparatorii, recãpãtându-şi astfel ĩncrederea ĩn propriul aspect. Este bine de ştiut ĩnsã cã, ĩn urma implanturilor mamare, sânii nu vor mai avea acelaşi aspect natural, de cele mai multe ori ei fiind mai rotunzi, mai pronunŃaŃi şi mai puŃin mobili. Cu toate acestea, majoritatea persoanelor considerã o ĩmbunãtãŃire a aspectului fizic aceste mici diferenŃe. Pregãtirea operaŃiei Ĩnainte de a se ajunge la operaŃia propriu-zisã se poartã un dialog cu medicul specialist pentru a se discuta schimbãrile pe care doriŃi sã le faceŃi precum şi modificãrile care vor avea loc. Pentru a nu avea surprize mai târziu este bine sã discutaŃi absolut orice problemã care vã frãmântã ĩn legãturã cu acestã transformare. ExplicaŃi clar doctorului ce formã şi dimensiuni doriŃi sã aibã sânii dupã intervenŃie, eventual arãtaŃi poze cu alte persoane ai cãror sâni doriŃi sã-i “copiaŃi”. Doctorul trebuie sã-şi formeze o imagine clarã asupra a ceea ce doriŃi dumneavoastrã sã obŃineŃi pentru a nu se crea probleme. Ĩn cadrul acestei discuŃii doctorul vã va prezenta diferitele opŃiuni disponibile preum tipul de implant, tipul de incizie, localizarea implantului preccum şi necesitatea unui eventual lifting. De asemenea medicul trebuie sã cunoascã istoricul dumneavoastrã privind orice eveniment semnificativ din trecut: lovituri, alte intervenŃii chirurgicale etc. De asemenea este important de ştiut dacã aveŃi probleme cu alergiile mai ales cele privind variaŃiile de temperaturã sau anotimp.

Operatia pentru mãrirea sânilor dureaza, de cele mai multe ori ĩntre 1 şi 3 ore, ĩn funcŃie de complexitatea procesului operator: funcŃie de mãrimea tãieturii, de tehnicile utilizate, de locul unde se vor pune implanturile, de anatomia pacientei şi de tipul de anestezie folositã. De obicei internarea nu este necesara. Majoritatea operatiilor pentru mãrirea sânilor sunt efectuate prin proceduri care nu impun internarea, permiŃându-vã sã plecaŃi acasã la cateva ore dupã operaŃie. Ĩn funcŃie de situaŃia dumneavoastrã specificã veŃi stabiliti cu medicul dacã este mai bine ca pentru o zi sã rãmâneŃi sub supraveghere calificatã. Tipul de implant De orice tip ar fi implanturile - preumplute cu gel de tip silicon şi hidrogel sau cu valvã şi umplute dupã ce au fost instalate ĩn locul respectiv - ele au ĩn comun capsula realizatã din ultima generaŃie de silicon. Deşi sunt disponibile mai multe feluri de implanturi, cel mai utilizat implant pentru mãrirea sânilor constã dintr-un sãculeŃ de cauciuc siliconic umplut cu soluŃie salinã. Ĩn anumite cazuri, cum ar fi chirurgia plasticã, pot fi folosite implanturi cu silicon pe bazã de gel. Ĩn cazul utilizãrii silicoanelelor pe bazã de gel, existã discuŃii cu privire la legãtura dintre aceste implanturi cu silicon şi bolile sistemului imunitar. Cele mai noi pe piaŃa sunt implanturile saline ajustabile. Sunt aproape la fel cu implanturile saline normale cu excepŃia faptului ca au tub conector prin care doctorul poate modifica mãrimea acestora cu ajutorul unei injectii. Ĩn cazul ĩn care dupa operaŃie vã decideŃi sã vã schimbaŃi mãrimea sânilor, acest lucru este posibil printr-o simplã injecŃie sub pielea de pe sân acolo unde se aflã tubul fie cu scopul de a extrage lichidul salin fie de a mai introduce lichid salin ĩn implant. Acest tip de implant are un dezavantaj deoarece este necesarã o a doua incizie pentru a ĩnlatura orificiul de la prima intervenŃie chirurgicalã. Acest tip de implant nu este oferit de toŃi chirurgii. VeŃi discuta cu doctorul tipul de implant şi cu cât se vor putea face modificãrile. Moduri de implantare Siliconul poate fi implantat ĩn douã moduri: sub muşchii pectorali sau sub glanda mamarã, iar operaŃiile respective au fiecare pãrŃile lor bune dar şi unele mai puŃin atractive. Dacã implantul este submuscular, are avantajul capital cã se conservã mai bine deoarece este protejat de pectorali. Sânul ĩşi pãstreazã supleŃea şi rãmâne ferm pe o perioadã mai lungã de timp, datoritã faptului cã implantul este susŃinut de muşchii pectorali. Un alt aspect pozitiv se referã la faptul ca la palpare sânul pare ĩn ĩntregime natural. Printre dezavantaje se numarã, ĩn primul rând, procesul operator care

devine mult mai laborios pentru chirurg. Femeia simte un oarecare disconfort, asemãnãtor cu o febra muscularã, cauzat de distensia Ńesuturilor şi de edemul (umflãtura) post-traumatic al muşchiului. Sânul ia forma finalã dupã aproximativ douã luni, timp ĩn care se poartã un conformator, adicã un sutien special, care costa intre 50 si 100 $. Cealaltã variantã de implant este cel submamar. Post-operator, aceastã intervenŃie nu este dureroasã şi presupune un efort mai mic din partea medicului. Sânul ia forma doritã imediat dupa operaŃie. Existã, ĩnsã, şi dezavantaje, printre care posibilitatea mai mare de a simŃi implantul la palpare, iar sânii se pot lasa mult mai repede. Totuşi, dacã pacienta nu mai este mulŃumitã de forma pe care a obŃinut-o, sau ĩşi doreşte o imagine nouã, ea poate sã recurgã la o nouã operaŃie, dupã un an şi jumãtate sau chiar doi. OperaŃia de mãrire a sânilor se realizeazã printr-o incizie, urmatã de un lifting al Ńesutului mamar, acŃiune prin care se face un “buzunãraş” ĩn zona sânului/pieptului. Apoi se introduce implantul pe dedesubt acesta având ĩn compoziŃie material de implant de umplere moale şi natural. De obicei implanturile de sâni sunt introduse utilizand una din cele trei incizii tradiŃionale: incizia inframamarã (sub sân) ; incizia periareolarã (pe mamelon) sau incizia transaxilarã (la sub braŃ). Toate aceste incizii permit implantului sã fie plasat submuscular (sub muşchi) sau subglandular (ĩntre muşchi şi glanda mamarã). Nu fiecare incizie şi plasare a protezei este beneficã pentru orice femeie, de aceea trebuie sã discutaŃi cu medicul pentru a vã putea ajuta la decizia celei mai bune variante pentru dumneavoastrã. Odata cu mãrirea sânilor se ĩntind şi Ńesuturile iar acest lucru poate fi uneori dureros. Este mai acut ĩn cazul ĩn care implanturile sunt puse sub muşchi şi ĩn cazul ĩn care femeia este foarte tânãrã şi nu a nãscut niciodatã. La persoanele mai ĩn vârstã care eventual au şi nãscut are loc o “relaxare” tisularã ceea ce duce la o diminuare a durerii. Durerea este destul de intensã ĩn primele 48 de ore dupã operaŃie, dar aceastã durere dispare treptat şi cu ajutorul calmantelor. Ĩn ciuda disconfortului initial, majoritatea femeilor susŃin ca sunt foarte satisfãcute de rezultatele obŃinute ĩn urma operaŃiei. Când vã veŃi trezi vã veŃi simŃi un pic obositã şi veŃi acuza unele dureri. Este foarte important sã luaŃi medicamentele prescrise de cãtre medic. Chirurgul vã va prescrie un antibiotic şi un antiinflamator care vor fi luate dupã ce operaŃia a avut loc. De obicei reŃeta este prescrisã ĩnaintea operaŃiei. Cicatricile vor avea la ĩnceput un aspect rozaliu aspect ce va persista timp de câteva sãptãmâni. Dupa câteva luni se vor fi estompa sau vor dispãrea u totul. Este indicat ca ĩn perioada post operatorie sã faceŃi controale periodice. De asemenea respectarea instrucŃiunilor prescrise de medic vor duce la o ĩnsãnãtoşire şi la o recuperare cât mai rapidã şi mai uşoarã.

Vestea buna este ca posibilitatea de aparitie a respingerii implantului este foarte mica, ceea ce face ca operatia sa aiba un risc acceptabil. Probabil va fi nevoie sã renunŃaŃi la exerciŃiile şi la activitãŃile fizice zilnice pentru 1 sau 2 luni, pânã când usturimea va dispare. Recuperarea variazã ĩn funcŃie de pacientã, de tehnica operatorie folositã, de tipul de implant, de locul unde are loc operaŃia, şi de activitãŃile zilnice. CorecŃia protezei mamare IntervenŃia este practicatã asupra femeilor care au pierdut multe kilograme sau la care tonicitatea pielii este redusã : acest lifting ĩnalŃã şi remodeleaza pieptul. Chirurgul reaşeazã areola şi mamelonul ĩntr-o poziŃie mai ĩnaltã, remodeleazã Ńesutul glandular, ĩnlaturã excesul de piele ĩn partea de jos a sânului şi rearanjeazã pielea care a rãmas. Metoda cea mai utilizatã lasã o cicatrice verticalã sub areolã şi una orizontalã ĩn pliul de sub sân ( aceasta nefiind obligatorie ĩn cazul tehnicilor moderne). Acest tip de intervenŃie este adesea asociat cu amplasarea unei proteze dacã glanda s-a micşorat odata cu operaŃia. Dacã sânul este cãzut din cauza greutãtii, se efectueazã ĩn acelaŃi timp şi o reducŃie mamarã. Riscuri: Riscurile sunt asociate la orice intervenŃie chirurgicalã şi ar trebui sã le analizaŃi cu medicul dvs. Riscurile care apar ĩn cazul mãririi sânilor sunt legate de operaŃia ĩn sine, de tipul şi funcŃionalitatea implanturilor şi riscurile anesteziei. Deşi s-a acordat o atenŃie deosebitã riscurilor care ar putea sã aparã ĩn urma mãririi sânilor nu s-a dovedit cã artrita sau cancerul de sân au apãrut ca o consecinŃã directã. Dupã unele studii s-a constat chiar o scãdere a incidenŃei apariŃiei cancerului de sân la femeile care şi-au fãcut implanturi.

Alte efecte specifice ĩn cazul mãririi sânilor includ: - sensibilitatea sfârcurilor sau pierderea sensibilitãŃii: de regula aceastã senzaŃie dispare dupã câteva sãptãmâni, ĩnsã ĩn unele cazuri rãmâne definitivã; - contracturile capsulare: apar ĩn cazul ĩn care cicatricea sau zona din jurul implantului ĩncepe sã se strângã şi ĩn acest caz sânii s-ar simŃi grei; - ĩncreŃirea pielii: cauzatã adesea de mişcarea implantului;

- ruperea: ĩn cazul ĩn care implanturile se rup sau se scurg. Ĩn cazul acesta este nevoie de o a doua intervenŃie pentru a ĩnlocui implantul; - simptomele privind bolile sistemului imunitar: unele femei s-au plâns cã au avut dureri şi umflãturi ale articulaŃiilor, febrã, obosealã sau dureri de sâni; - interferenŃa cu citirea mamografiei; -deplasarea implantului. De multe ori pacientele nu au complicaŃii decât dupa zile sau luni de la intervenŃie -fenomenul de "carcasã" ; chiar dacã acest risc a fost considerabil micşorat de protezele mamare, este totuşi posibilã formarea unei membrane fibroase ĩn jurul implantului, provocând o deformare. Trebuie sã vã aiguraŃi cã: aŃi spus medicului despre toate alergiile pe care le aveŃi (la alimente, medicamente,modificãri de temperaturã, elemente de mediu - polen fân - etc), ĩn cazul ĩn care acestea exista; aŃi spus medicului despre toate medicamentele pe care le luaŃi sau le-aŃi luat ĩn ultima perioadã, inclusiv cele care se elibereazã fãrã reŃetã sau suplimentele nutriŃionale; respectaŃi cu stricteŃe toate recomandãrile medicului cu privire la alimentaŃie, fumat, consum de lichide, utilizarea vitaminelor; evitaŃi aspirina (efect de anticuagulant) şi preparatele care conŃin aspirinã cu cel puŃin 2 sãptãmâni ĩnainte de data când a fost programatã intervenŃia; programaŃi operaŃia ĩn altã perioadã decĩt perioada ciclului menstrual; aranjaŃi cu un prieten sau cineva din familie sã vã transporte acasã cu maŃina dupã intervenŃie sau la plecarea din clinicã. Foarte important este sã aveŃi ĩn vedere toate aceste probleme, sã discutaŃi cu doctorul toate implicaŃiile care le veŃi avea, sã vã rãspundeŃi astfel la toate ĩntrebãrile care le aveŃi cu privire la aceastã intervenŃie chirurgicalã.

Costuri: Costurile pentru aceastã procedurã depind de mai mulŃi factori printre care menŃionãm dificultatea, urgenŃa, procedurile folosite de la caz la caz. Ĩn medie costul total este ĩntre 1500 şi 4000 euro, (ĩn USA o astfel de intervenŃie costã ĩntre 3000 şi 4500 USD numai pentru medicul chirurg plastician la care se adaugã sala, anestezia şi implantul ĩn sine). Costul menŃionat mai sus, include anestezia, sala de operaŃie, costurile internãrii pentru o zi şi medicaŃia iniŃialã. Ĩn cost nu sunt incluse implanturile.

IntervenŃia de regulã nu este acoperitã de asigurãrile medicale de sãnãtate decât ĩn cazul reconstrucŃiei acestuia ca necesitate rezultatã ĩn urma extirpãrii lui ( ĩn cazul cancerului de sân).

Cancerul de sân şi autoexaminarea prin palpare

S-a constatat cã, la ora actualã, din totalul cancerelor la femei cancerul la sân reprezintã 32%, ocupând unul din locurile fruntaşe ca frecvenŃã. Deşi rãmâne ĩn continuare o boalã destul de gravã, ĩn acest domeniu s-au fãcut destule progrese pentru a nu mai reprezenta un caz fatal. Important este ca depistarea bolii sã se facã ĩn stadii incipiente pentru ca tratamentul sã aibã şanse cât mai mari de reuşitã.

Tumorile mamelei sunt destul de frevente. Unele sunt maligne –cancerul sânului, caz ĩn care tumora contractã de timpuriu aderenŃe, infiltrezã Ńesuturile ĩnvecinate, devine deci imobilã. Altele sunt benigne (chiste, fibroame, lipoame, adenoame…); ele sunt ĩncapsulate, independente de restul glandei şi deci mobile. Factorii predominanŃi ce determinã apariŃia cancerului de sân sunt: - rudă de grd. I cu cancer de sân, mai ales dacă este bilateral şi apărut înainte de menopauză; - afecŃiuni benigne ale sânului (displazii, fibroame, adenoame); - istoric personal de cancer de sân dar şi de uter, ovar sau colon; - primul ciclu precoce (<12 ani) şi menopauza tardivă (>55 de ani); - prima naştere >40 de ani sau absenŃa naşterilor; - expunerea la radiaŃii; - sutienele prea strâmte (ĩmpiedicã circulaŃia sangvinã); - alcoolul; - dieta bogată în grăsimi; - obezitate - fumatul; - traumatismele mici şi repetate pot constitui un factor de risc. Sânii fiind organe superficiale, se preteazã cu uşurinŃã examenului clinic. Autoexaminarea sânilor este modul cel mai rapid pentru a depista orice fel de schimbare apãrutã ĩn ceea ce priveşte starea de sãnãtate a sânilor şi mai ales este cea mai la ĩndemânã metoda pentru prevenirea cancerului de sân. Autoexaminarea sânilor trebuie făcută la 2-3 zile după terminarea sângerării menstruale. Înaintea şi în timpul menstruaŃiei/ciclului menstrual apar modificări ale sânului care sunt normale, cum ar fi: creşterea lor în dimensiuni,

sunt mai tari, par mai grei, pot avea mici noduli dureroşi care dispar odată cu menstruaŃia. Este reomandabilã o examinare clinicã ĩntr-un cabinet de specialitate pentru a avea o imagine a stãrii de sãnãtate a sânilor şi o "hartã" cât mai detaliatã a fiecãrui sân ĩn parte. De ce a fiecãrui sân? Pentru cã, dupã cum am explicat ĩn capitolul de anatomie descriptivã, aceştia nu sunt identici nici la aceeaşi personã. Vã veŃi familiariza astfel cu dimensiunea lor normalã şi cu diferenŃele obişnuite dintre ei. VeŃi ĩnvãŃa care sunt zonele şi apoi, prin autopalpare veŃi ajunge sã vã cunoaşteŃi textura şi particularitãŃile sânilor. Dupã ce vã veŃi cunoaşte bine sânii veŃi putea observa, prin comparaŃie orice schimbare : apariŃia unor noduli, dezvoltarea unui nodul deja existent şi despre a cãrui existenŃã eraŃi avertizatã prin palpãrile anterioare sau apariŃia unor dureri la palpare, schimbari de dimensiune sau formã, apariŃia unor leziuni pe piele (frecvente mai ales ĩn zona mamelonului), apariŃia unor secreŃii neobişnuite din mamelon. În aceste cazuri trebuie sã discutaŃi imediat cu medicul care va lua mãsuri ĩn consecinŃã.

PuteŃi ĩncepe prin a vã privi sânii ĩn oglindã Ńinând amândouã mâinile pe şolduri . Apoi Ńinând amândouã mâinile ridicate. Trebuie sã urmãriŃi orice fel de schimbare apãrutã ĩn forma sau dimensiunea sânilor, sau dacã un sân este neobişnuit de lãsat faŃa de celãlalt, dacã este neobişnuit de mare faŃã de celãlalt, o excrescenŃã pe sân, schimbãri apãrute ĩn aspectul pieli de pe sân (culoare).

Pentru palpare folosiŃi vârfurile degetelor, Ńinând degetele ĩntinse (dar nu ĩncordate). Nu trebuie sã apãsaŃi prea tare dar presiunea trebuie sã fie totuşi suficient de puternicã pentru a simŃi şi zonele profunde. Pentru a fi sigurã cã nu vã scapã ceva neobservat mişcãrile trebuie sã fie cât mai diverse : ĩn cercuri

concentrice (a), radiale (b) şi de sus ĩn jos (c). RepetaŃi mişcãrile şi pentru celãlalt sân. AveŃi grijã, la palpare nu veŃi ĩntâlni aceeaşi constituŃie la ambii sâni. Sânii nu sunt identici. Pentru a uşura alunecarea degetelor pe pielea sânului puteŃi folosi o crema obişnuitã pentru piele, sau sã efectuŃi examinarea sub duş.

ExaminaŃi-vã sânii şi culcatã. ÎntindeŃi-vã şi aşeazaŃi o pernã sub umãr, apoi aşeazaŃi-vã braŃul sub cap. Cu cealaltã mânã ĩncepeŃi sã vã palpaŃi sânul folosind aceleaşi mişcãri descrise anterior. PoziŃia culcatã duce la o ĩntindere pe lungime a pectoralului permiŃând o examinare mai profundã a Ńesutului.

łinând mâna ĩntinsã palpaŃi zona lateralã a sânului şi apoi zona axilei (subraŃ). Aici trebuie sã observaŃi orice fel de umflaturã neobişnuitã a subraŃului,

orice fel de inflamare sau mãrire a nodulilor limfatici, aceasta fiind o zonã ‘favoritã’ tumorilor.

ControlaŃi şi mamelonul (sfârcul sânului). Aici trebuie sã fiŃi atentã la apariŃia unor exeme sau iritaŃii ale mamelonului, dacã este tumefiat (umflat), dacã a ĩnceput sã creascã ĩn altã direcŃie decât cea de pânã atunci, dacã a fost normal şi acum ĩncepe sã devinã retractat (retras, ĩngropat ĩn sân), dacã apare o ĩncreŃiturã a mamelonului, dacã apare o schimbare a texturii sau culorii mamelonului sau areolei mamare (zona roz sau brunã aflatã ĩn jurul sfârcului), dacã existã scurgeri sau sângerãri din mamelon (este bine sã ŃineŃi seama şi sã observaŃi eventualele scurgeri din mamelon pe sutien sau pe camaşa de noapte). Nu este recomandat sã ĩncercaŃi sã "mulgeŃi" sau sã stoarceŃi mamelonul.

De asemenea vã puteŃi examina sânii şi când faceŃi duş. Sânii sunt relaxaŃi, iar pielea alunecoasã vã va ajuta foarte mult sã obsevaŃi sânul şi de aici şi eventualele modificãri apãrute ĩn constituŃia lui. Şi ĩn acest caz autoexaminarea se va face cu aceleaşi mişcãri circulare, radiale şi de dute-vino şi cu mâna respectivã sânului examinat uşor flexatã, apoi ridicatã.

Autoexaminarea lunarã a sânilor este un obicei cât se poate de bun fiindcã este modul cel mai rapid de a depista orice fel de schimbare ce poate apare la nivelul sânilor. Cu cât este depistatã mai repede, cu atât mai rapidã şi mai sigurã va fi ĩndepãrtarea problemei. Dar nu uitaŃi cã totuşi, chiar dacã este o metoda de depistare, autoexaminarea sânilor nu poate Ńine loc de control medical profesionist periodic. Orice schimbare este un semnal de alarmã, dar dacã este sau nu un motiv de ĩngrijorare numai un control ĩntr-un cabinet de specialitate o poate spune. De aceea nu vã sfiiŃi sã discutaŃi orice problemã cu medicul. Acesta este ĩn fine rolul sãu: sã vã ajute atunci când aveŃi nevoie.

Celulita
Celulita este un termen care se referã la depunerea Ńesutului adipos ĩntr-un mod neregulat sub piele şi la excesul de fluide din organism, fapt care cauzeazã denivelãri ale epidermei conferind acesteia un aspect neplãcut. Trebuie ĩnŃeles faptul cã apariŃia celulitei reprezintã un avertisment asupra unor dereglãri hormonale şi/sau apariŃia unor probleme de metabolism ce determinã acumularea sub piele a grãsimilor şi a reziduurilor toxice.

Fenomen tipic feminin, celulita este rezultatul unui proces anormal de stocare a grãsimilor datorat unor factori alimentari sau/şi hormonali. Din punct de vedere alimentar, o dietã cu exces de grãsimi duce la creşterea ĩn volum a celulelor grase (adipoase), uneori la chiar de 60 de ori volumul lor normal, rezultatul final fiind un drenaj sangvin local deficitar cu apariŃia de Ńesuturi subcutanate inflamate ce dau aspectul acesta inestetic al epidermei. Pe de altã parte unii specialişti considerã cã la baza acestui fenomen ar sta dereglãrile hormonale. Astfel aceştia afirmã cã hormonii estrogenii (hormoni sexuali specific feminini) actioneazã asupra vaselor sangvine din Ńesutul adipos subcutanat. Ca rezultat al dereglãrii circulaŃiei sângelui ĩn vasele mici, se deregleazã aportul de oxigen spre Ńesutul de grãsime. Ĩn lipsa unui aport de oxigen optim se formeazã celule moarte şi celule muribunde dispuse ĩn conglomerate dure de grãsime. Ca rezultat se formeazã suprafaŃa caracteristicã a pielii cu aspect de moviliŃe (ĩn coajã de portocalã). Nu trebuie confundatã celulita cu ĩngrãşarea sau o slãbire a epidermei. Pentru a nu fi induse ĩn eroare faceŃi urmãtorul test: stând ĩn picioare ĩntindeŃi uşor pielea de pe partea superioarã a coapsei. Dacã aceasta recapãtã aspectul lucios ĩnseamnã cã este vorba doar de o lipsã de fermitate şi supleŃe a pielii. Ĩn cazul ĩn care apar acele mici formaŃiuni denivelate şi apare senzaŃia de boabe de orez la strângerea pielii ĩntre degete ĩnseamnã cã se confirmã prezenŃa celulitei. În 12% din cazuri celulita apare ĩn perioada de pubertate, 25% - ĩn consumul de anticoncepŃionale, 20% - ĩn timpul şi dupã sarcinã şi 25% din cazuri ĩn perioada de menopauzã. Astfel, se poate afirma cã celulita apare frecvent ĩn perioada „exploziilor hormonale”. Factorii ce contribuie la apariŃia celulitei sunt urmãtorii: 1. factori genetici;

2. modul greşit de alimentaŃie (o cantitate considerabilã de grãsimi animale, excesul de glucide, conservanŃi şi aditivi alimentari, consumul insuficient de legume, fructe proaspete şi a suplimentelor de vitamine); 3. sedentarismul; 4. dereglãri hormonale (disfuncŃii ale ovarelor, suprarenalelor); 5. stresul (provoacã o hipersecreŃie de hormoni, care contribuie la depunerea grãsimii pe abdomen şi coapse); 6. fumatul, cafeaua şi alcoolul. 7. dereglãri de circulaŃie ale sângelui De asemenea, anumite medicamente sunt susceptibile de a contribui la formarea celulitei: pastilele anticoncepŃionale ĩn doze forŃate, tratamentele hormonale prescrise ĩn timpul menopauzei, dar şi corticoidele (medicamentele anti-inflamatorii) şi medicamentele antidepresive. Celulita are tendinŃa de a se forma ĩn partea inferioarã a corpului, la nivelul feselor, pulpelor, şoldurilor şi gambelor dar poate apãrea şi la nivelul braŃelor (pe partea posterioarã) şi gãtului. Atunci când nu se iau mãsuri din timp, din stadiile ei incipiente, se poate ajunge la forme grave şi ireversibile. Celulita prezintã, dupã unii autori, patru stadii evolutive: Stadiul I : La ĩnceput scade nesemnificativ tonusul pielii şi Ńesutul subcutanat devine mai puŃin compact. SuprafaŃa pielii este aparent netedã. Însã, dacã este strânsã ĩn pliu pielea de pe coapse, se observã aspectul de portocala. Stadiul II : Aspectul de coajã de portocalã este mai evident şi fãrã a strânge pielea, mai ales ĩn poziŃia culcat. Apar gropiŃe şi tonusul pielii scade continuu, pielea cãpãtând un aspect obosit. Adipocitele (celulele grase) se mãresc ĩn volum, dereglându-se spaŃiul ĩntre celule. Sângele circulã mai greu spre piele şi apare un edem uşor. Stadiul III : O arie tot mai extinsã de piele capãtã un aspect respingãtor cu o multitudine de noduli subcutanaŃi, umflãturi şi gropiŃe. Fiecare adipocit (celulã grasã) se poate mãri ĩn volum de pânã la 50 de ori mai mare decãt mãrimea sa iniŃialã, ĩnrãutãŃind circulaŃia sângelui şi a limfei. În acest stadiu celulita provoacã şi probleme de sensibilitate a pielii. Dacã nu se iau masuri, se pot dezvolta schimbãri ireversibile. Stadiul IV : În final, pielea capãtã un aspect de moviliŃe şi desfigureazã corpul. Coapsele şi picioarele ĩncep sã semene cu un aluat dospit, care a fost gãurit intens cu degetul. Celulita ĩn acest stadiu este o boalã cu dereglãri severe de circulaŃie, cu umflãturi masive şi cu dilatarea venelor. Pielea devine dureroasã la atingere. În acest stadiu reversibilitatea procesului este de cele mai multe ori imposibilã.

Celulita, pe lângã aspectul estetic total nedorit este şi un semnal de alarmã dat de organism privind stilul de viaŃã, alimentaŃia şi sedentarismul. Trebuie, ĩnainte de toate, privite cauzele ce au dus la apariŃia celulitei, pentru a trata efectele acesteia. Trebuie restabilitã circulaŃia sangvinã necesarã eliminãrii toxinelor şi excesului de grãsime din corp prin exerciŃii fizice ĩmbinate cu o alimentaŃie (şi nu dietã!) echilibratã. AtenŃie ĩn primul rãnd la alimentaŃie! Aceasta trebuie sã fie diversificatã şi sã cuprindã toate elementele necesare unui metabolism corect. Aceasta presupune câteva reguli : diminuarea consumului de dulciuri şi grãsimi, deoarece organismul le eliminã greu, dar le depune uşor. Este necesar sã reduceŃi consumul de unt şi carne roşie. În schimb, sunt recomandate proteinele furnizate de peşte şi ouã, legumele verzi şi bogate ĩn fibre, deoarece amelioreazã procesul de digestie. Nu consumaŃi mezeluri sau pateuri. ConsumaŃi cât mai multe fructe şi legume proaspete. Asigurã-Ńi un aport de proteine din peşte, nuci, alune neprãjite, seminŃe, fasole, linte. Nu uita sã bei cel puŃin 1,5 litri de apã curatã potabilã pe zi. Trebuie sã reduceŃi consumul de cafea, alcool şi mai ales bãuturile acidulate. Nicotina ĩnrãutãŃeşte circulaŃia sangvinã şi, respectiv, schimbul de substanŃe la nivel celular, ceea ce creeazã un fond favorabil pentru dezvoltarea celulitei. Efecte benefice ĩmpotriva celulitei se obŃin şi prin sport. De fapt, este recomandatã practicarea sportului pentru a ĩmbunãtãŃi circulaŃie sangvinã cu scopul unui aport mai bogat de oxigen necesar arderii grãsimilor din Ńesuturile adipoase. Fie cã e un sport de salã, cum este aeorobica, fitness-ul sau ĩnotul, sau unul de aer liber precum ciclismul, rolele sau chiar mersul pe jos, toate fac mai multe şi mai repede decât toate tratamentele şoc la un loc, atâta timp cât ele sunt facute cu regularitate şi asociate cu o alimentaŃie sãnãtoasã. ExerciŃiile fizice practicate timp de o orã sau douã pe sãptãmânã sunt de neĩnlocuit când vine vorba de transformare grãsimii ĩn muşchi şi de ameliorarea circulaŃiei sangvine şi limfatice. Pielea de portocala nu dispare niciodata complet cu masaj. Masajul reprezintã insa cea mai bunã metodã de a reda pielii aspectul fin. Trebuie acŃionat pe zonele pe care s-a instalat celulita. MasaŃi interiorul coapselor pentru ca sã vã remodelaŃi Ńesuturile ĩn profunzime. Frãmânta-Ńi pielea cu amândouã mâinile, ca şi cum aŃi lucra un aluat, fãrã sã ciupŃi. O mânã dupã alta, masaŃi de la genunchi cãtre abdomen, şi invers, de 4-5 ori. MasaŃi de jos ĩn sus pentru a ajuta circulaŃia venoasã. PuneŃi mâinile una lângã cealaltã, la nivelul genunchiului, perpendicular pe gambã şi pe faŃa sa externã. MasaŃi de la

genunchi ĩn sus cãtre coapse, fãcând mişcãri de du-te-vino: o mânã ĩnaintea celeilalte. FaceŃi aceleaşi mişcãri coborãnd de la coapse cãtre genunchi. La masaj puteŃi folosi o cremã anticelulitã din cele apãrute pe piaŃã. Noua generaŃie de creme anti-celulitã atacã chiar centrul adipocitelor (celulele grase), pentru a declanşa eliberarea grãsimilor şi a bloca mecanismul de stocare. Dacã forma de celulitã pe care o aveŃi este ĩnsoŃitã de retenŃie de apã, alegeti o cremã cu efect de drenaj (precum cea de la Fango Geomar). Dacã aveŃi pielea lãsatã şi cu mici formaŃiuni de grãsime optaŃi pentru un produs de slãbire, ĩmbogãŃit cu agenŃi de tonifiere. Ca sã obŃineŃi un rezultat maxim, folosiŃi crema timp de cel puŃin 6 sãptãmâni, dimineaŃa şi seara. De asemenea sunt recomandate duşurile reci alternate cu cele fiebinŃi pentru stimularea circulaŃie locale. Cabinetele moderne de ĩnfrumuseŃare oferã la ora actualã o serie de remedii ĩmpotriva celulitei la costuri pe mãsurã. Aceste metode cuprind limfoenergizarea, endermologia, dermotonia, hidrotomia lipolitica.

Ĩn cazuri extreme se poate apela la o soluŃie chirurgicalã ce ne pune la dispoziŃie douã modalitãŃi de ĩndepãrtare a celulitei şi anume lipopuncŃia şi lipoaspiraŃia. Prima presupune introducerea sub piele a unor micro-canule, cu scopul de a distruge Ńesutul gras - fãrã a face incizii sau aspirãri. Totul se efectueazã sub anestezie localã. LipoaspiraŃia este tehnica cea mai radicalã pentru a distruge grãsimea de pe fese, pentru a sculpta interiorul genunchilor, pentru a remodela coapsele şi a avea un abdomen plat. Sub anestezie localã sau generalã, chirugul introduce o micã canulã sub piele, pentru a lichefia şi aspira grãsimea. Dupã intervenŃia chirurgicalã, se recomandã purtarea unui chilotpantalon de susŃinere timp de 3-4 sãptãmâni.

Masajul, alimentaŃia echilibratã şi exerciŃiile fizice pot sã redea pielii aspectul catifelat.

TABEL CARE PREZINTÃ CONłINUTUL ĨN PRINCIPII ALIMENTARE AL CÂTORVA ALIMENTE DE BAZÃ

Produsul (100g.) Zahar Miere Marmelada Gem Biscuiti Orez Rahat Smochine Ciocolata Paine Paine Graham Fasole boabe Cacao Cirese Struguri Cartofi Alune Banane Mere Mazare Visine Piersici Portocale Sfecla Morcov Telina Ananas Capsuni Gogosar Praz Grapefruit Lapte, iaurt Rosii Varza rosie

Proteine (g.%) 1 9 10 4 7 10 9 23 20 1 2 2 17 1 21 3,5 -

Lipide (g.%) 1 1 34 2 5 2 20 62 2 4 -

Carbohidrati (g.%) 100 84 70 70 74 70 66 58 56 54 46 47 40 18 18 20 7 14 17 53 13 12 10 10 10 10 10 9 7 7 5 3 3 3

Calorii (la 100g.) coeficientul practic 410 347 287 287 349 328 270 262 559 280 270 305 426 78 82 90 656 61 78 321 53 49 41 41 41 41 41 40 29 29 20 65 12 12

Peste Supa Carne (slaba) Toba Ou Smantana Parizer Cascaval Pate de ficat Sunca Branza Salam Masline Nuci Unt Margarina Ulei, untura, seu

19 4 20 8 14 10 25 15 4 18 18 17 8 -

2 4 6 25 12 20 27 27 25 85 26 30 35 59 80 82 100

1 13 2 -

96 53 136 258 165 180 284 350 287 781 208 343 315 654 761 738 900

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful