l,Ahl

(S'r, llC'fl(l d JW'iio Ii- t~ filt'J~·l.e~ se p'Q}~C d't.· 1f:'.~P$>l"d:S,.) i DG-5C.l!'ibeJO'~

Es~iA, rr

. s un guenf\~tl) a] 00' palliJQ, sin 'ba riba ..

Sus ojos ir.l'3,dian illll1 brillo inhu rnano,

,N.1 dOll [e :<n~ :1 ~ iii 1th:'rra:: n i £~m;iJ.i ~ n i am igo~. Es ~ i:\ (:,o:f.ur.no d - su ,piCj!C!LJ. Descon fia. Desccmlla, de redo, AJ:J,l~ taft :sOlo r~ pursza,

CORO

iL1m,entahle -.nem:igo1 Pelea 'por otras azot I,. ,_---.0 busea b vC.r'IIg;:J!fDZ:1} el botl .. n, las vbgeme<S' .• Qw~mari WCL~ CU:Ud3d :so[~mc:iltrc por. UIJ].t\ ,cj]1u .• 1\~lo. nos 'ilJst~. ese .11] t"gadorr de l.a vid a.,

(-- _"uti 'r .. )

Pe.i'O C::1 ,';,'1.000 se ,equF"IQC;]. La pUi."i2za .0.'0 reina PQl" el hi~rm. Si devasra la c.iudadll e1 $(:,d,

impure, }11' m:~' c~:p~bte' que ,n~.1 ~:!i,er,m:u1(~ :Pol~niJc~. A[S.:itdiri un crimen a (hr'Q c.I;,L ;]Cl]" l~co:r,t€ta,

un ci udad humean te, despues ::Jlp;:]gad~ i d es -:\.1I,es fd,a!

si.n ha liar h. ,]lill.IL'"eza. DO ert:l.It'tl. 'egrn

Y' su Cil!LI''O ,C;1I teree d~ ceaiz:J - i 011 vano p~ns~.-

, .

mi~rnrc,~ 511 hd. que su 'lie a U ameanre corrom-pi6 JU des[gnio, ~ Y ,[[Ca:sc el ~d io de mi .he:ur.L~U'iO' P,o~,il)jc~ ~':L'Jlandt't\

-5-'~

I_-U

las pucrtas, ciega, :p'[]dt~ !!, agU:1 U:El 1f¢to pone

al sol, rad i 1une'? ~:Dcs.,trlJiye el amer dIE' eu hijo'j :1'niq.II1.1I01 la f~ena d .. tu Guer'po!, '[U eosrro m.~.!L"c,a'? b:5;tJJ ClUl]P::iJ" OIpmeo", S'!JJIYrIl tan 6-10. Al edio prestas tu braze "rcs ill complicc;, J '0 te is IV,alas.

(p(~~irmJ(' u: udc/tcntfJ ·.trodc-s rr/(n. i,,· .~.l'l tono die ri'/i!ica l;Ii vlo» e a J

~ Reeuced M ~UI c.nW]em~? 'I V isrc Py cs R ese hom hrc desn 1J do COn las :iiO.P

,de su dlllJleno! ,U propia carne "ell ida :lp]~i[3,1'~, la , (nord ~t" ~M'~C sin miedo.

.(,APtlg,{! la I#c;r-C.-'J:m 1 'Oil ol pic.)

I I~l !ltlli,. )

1\1: ujer ~ ve pre parOlmdo el c,o:rd~ro.

Ea, Ceao

i l'CN'l;~ - q uien d ivide ~ los hom br,C'; , 'li'D P 1;[[05 e i:~pUlE'o:s!, Y or ,gu'! 1.0$0 de

17

:SU pm,a"reZ3, de lama .. sangl''f- - nv~de la dudad e inic.:ia. .ia pef:5ecudOn.

Los :&s;rIA5 (C(m1.~~·7.·tfN~' el texl,'o .J J 1. ex.p'rcs-i·tirl 1''''·5i,,(/ •. )

4!~': ,..:II' - • _ ,. _M ,~

, ", ~{Ue me S['ro Ji'I fa 'pie Gstll ·tofl·e :J

.. terihiQ Ecleo en SU. ,divisa- d:,on,d~ subs un so~.d.1do, 00.0. :f.:~:Fm.e~'l1

.par: UI]!l .c'Slc.~·lf:'I, apoY1d il al muro de· T ebas, Eeleo g.f·.ut",}, ~,~ adv'.f"t(l·D.'cia.

de 50. '~mb:~em:JJ sob~tbio ~un cesar:

•. ~il'o." ,..I' "" ,."r ...... r . ' .. ~ JI .'... s s

J. 'Ii ' UJI.;e· me .. ~,,,_.;:,, ~. ne esca 'u..O'r. ,e .

:L:l5 Ve:n:ill-S de su euelle Sf: d~ll1!l'an y SU ICa ra f uric a . e . -01r]ft'.r~.'e. Ondea aJ ltienro su C;] bellera

J i'b~ sillll C:1I£"(;O] ,es.PCSJ~, agresi 'V~ .• f~s["ig~ 3 ras Y~.gu~s de 8 UJ earro, las llama, ]~S increpa, ha!c~endo[as girar exscerbadas 'b~jo e:~ ~rU'jJiQ~

Las rj.€.Dd.:lS SJ ~ ban C 00, ,asp~r'O ruido]. resccllan ~ as besria , :iimpaci!~ntC'S~

;t if a ~nv~:e ~ Mcg~reo! .Ador·fm r'll su easa CO[]. el soldado, r J m, eseala i y ]~. to, , e. S'II.15 manes no osrentan 'pQlm .. p~Q,s, alardes,

, era .no .['If! fil:Qce ~er: ;; n ee el ,elam.or· de "1 1:3-5 y.a:guaci. Su lanza ita a~. pecho de --.. deo (fl dt:e' II (lcc:itfn.)r

J _;j'"

}i" :iI. yeg,U::lS ~C 1!,lI.lspeI:'S;;IJ:r::;U;].

"'L Coao

ssas YC,gUkS gitando. en el .m~rtio J Ilg~~' ~ el'nl:C€~[b.~d as, in u.t.i.Le.'.S~ :pres.;;)',!; i:illD el rormenrn q ue Ecleo ha so'naido Pi'iij',Oll noro[J;'os:.

T od:JJ Tcbas uncid a ~ una :r.u.,eda q ue nu nca se dl~t]ell~. d',~ ojada Y' B[e'r:ml!, Of nde resonar sin tregua las lenguas del 0 io,

T us tcmeres .l~ C'I'C't.r1'l.t'IJ has'li':m e] 'fan de nfll pecho, AJB ~n3. -·.nEL. ~-~O. npesendo :fCI€l'ltc a ];!l quinea

ES.pjA II

~ t' en. s Hen c io, S1!,L m i F.~d a es sabia y mclancclica i

.ETJEOCL1S$

'c:Qu ~ hace este ho:m·~:E'e. ju Ii'Il to ~ [os; orrns ~

ESlr~iA I

No p~ le;l, po.r n:ld~][]!] 0[" n3.(l~~.

,: ada espe a, S610 J ' e' 1br· ~ "_"IIJ-e.:t de I a lucha, Adi'!,1!'irno de S'i.] pI"O''p'k~ fin, sabe

q u e ~ hC![!I~t:r.a este oS"~c[o 00.1:1 5US despoI·oo,,,

5,9

E \pi, n

Per"l} nO puedJ!2' evit.. rk~ t 'v1V\~ 'Cfi'troCg.' ndese i\ l~ :m'iJje.~iI:,e"

,J.:I~ta, prQD 'to , jo.,r" 11. 'Lhtmes"

T'" Ihn " , .... ~ , '.,,'ri.... ' .. ..t in]' .:II",

G, Q JO es !i::e,r'~,,,,,,1 (II I 10,,,,,. :m;u': ... ,ui ;.. U',~~' ~,.:u,

A~1i,lJl 3;gll,llarda mJJ'S 'tu, ragreso

y los ,trofecs de' fa yae' oria,

,"sP'iA n

( .)h"r(' b.~t;(j :tu'la ,'.tu~ Z.rJ i ~ g. ICV8t-ll(l ,fOU hJ£ b"(jzOJiJ .ahi£ rtes; C'~Jr.rMlii\. ;b7lt~~)

Anm este ascii de madera, eaita. pUJIJI'~a de hi~r'rQ" Es;mi brazo, ml '~,1:t.ja, mi eio, _ 'i. P dre. Vibro3 f~Jm.pag~.ea., aZQta ~' ;]Jlr,~

meta] , ene:radu f rio y 'p~nc'tr~,nte.

ElrIJ SlJ e.scpdo" 'bi!en forj'adQ, no relaee ,enlb](l!m~j n i ~fi~dj n i leyen da,

A va.nZa. ,co,n su escudo, vae le,

Esco&"e pa ra esre :ho.mbl'f 'IJ n ad versa r,io

va]~,ro;s~) y d ies tre, lEs: 'tcm'~bl e el q lie eenece S'Il} desrinc,

'E ' 'TEOCLEfii

" '0 admiro a ,- e hombre, Me es extll'a;m- c.

Se OC1Ul:P3 de m~ iad 0 d e ~ ~ nl_~snu), No es • usee suicid.~r~'C' cd iante ~iJ, mUCIri[,C de' Os; dem as, E I. S~ bU~iJl. en. SiD pt'o.piQ f:Ln-

pif:f!DI rieue que a.U~v'es'H· cuerpos ajenos, de jmr[ 0.$ ilD.'cr ees, ,PaJ!'<1I cnco n trarse,

.... WJJ espcj'o demnsiado cm 0$0 Y S:L rieneo, Le ,PQndrfmos dela . te if I. escudo :rd ucienre

de LastClles: Pod!".·_ mirarse mien i: - •. , aonlz3"

I . ',~u~m 105 ayes. de ]05 rnoribun des,

I lay hambres .!Ii!JJ [as :'t tt~Jos de las casas, Ild!t"iendosc ,rud., ic~ dose. U,(] a c::i 'bez!!L ~uelg~ de 00 lit, vent. I1311 r:l~lantd(J~ Los '0 jos,

e~"",,",m;;, ..... n, ~'G.'!..:I U· ~"'!iJ uu.

MI1lSt!aJdOJ51 pOJ," ]0:;; cabellos, 13 ,gada

[GlS vestidos por manes erueles y u fgidas~ er, rnns vio~3Jda coni ra :La p~ooa1 ba' g

los oli"are5~ n el ~ond,o de 'una 'o~ina d,~]n]'ln:Jt.; de J,'UlCJJt E\OS hHos nu~n~os,

60

No t~ndras p;.~dad~, sOiI,"do

] ,. '11.

3. .am~n,tQSl a su pu cas,

:lil c]Ji;)squudg, de la s.1ngn~ \f-cJftid,a..

] h - ..

CaJil'lka,Ji.€fnlOS ras lZaitl~ eD}i~fr,u;gas ,

.por la .fUf:!tz~~

'1~Ib::!Jj:ar;e~~os la ti.e:rr~ .cl~ !o' 10 .POI:' .1 ii, £uet:il.,

'011 vngid.o de les ·1:,eci~D. ncci des e2\paJ-1l n de en el pccno !Il11!3t!eI'J'l!O+

A;PI~nd~fem.os. a, olvid ar y C:!I.iJ ~ I or le f.~ rza,

SEGUNDO

'O~{I;Si d:e-sgaj'ada' . L m.i paso~,

:pecscafti,as ~JLy:med as, eS'it!l::tfi:'O,t 'uJ-c:im 0', .~ L(l:s. olaoro!' NIO s~ qui"1l~ emn Jil] ~.om~, :s.~ 1 ;]ln~'b~n, rere hL ball",(:0], d~ 1, mueree no ' :regunta.jI

lie ]lev-ft, 5' leneua .sm nombre •

. 3 las am~rI'3:!l CO ta

~ Ii qui en me U€>vas? ~De qu uc n ie're' escln,ra? N egros V€:~o:s e • .ibrkin mi rapada ca'beza

. . .J'..l ~ ~. , 1

uios po.r· . rnrnr V.l-I ug:J~ aIDad1os",

P:,'U''a, Iti nn ~.11':1.}:r ot:li:'~ !l::!OS:.'!! que el lI:emb!o,r en el ai re, el si I bide del v-l!ltl,O

q ue buses el cuello, ~J pecho~ bL espaldn y abre las puertss ~ . muerte ..

Gi.ro contig:al rev;,v\)', 3'liellltO l~joo

de. la dclocc adeza y '1_, n:!'fn1!:!lIa ..

,i Do.lo,1' ,bullnnrn~ UQI t:e .F.eOOOJO:l'(:O!~

Alza. el .piel S@j1Ld~ll i.nel] mate'! ~aJ]1JJld a. Danza, en ]~ , J: .ta del i2iCiJenligo triun ante e-

SEGU" DO

A!loa 'e] pi~l !!;OJ:1 . Ie .. clinete ~ ]ud ;,1. EntnEl!:li alcgres cane iones de abed ~encia -e

62'

:E.-srpiil\. I:ID: ic« IU'a eon IrJ J{j~§'Z~.'~' 'lin t~r;,ud().)

i Yo, p'~ rtell,opoElQ, j Ul'O an~~i" ]3 eiudsdl

.R~g!es:a. slm.pt~, 'U:no DC' v;l!~e mas Que; per ~~

. [m.stan.t~

~1l (;JJ.~~ deeide, un poco J rurdido, mo:l!ir POl'" los otf,W.,

i Qu~ ese :iIJ~i mO mo en't re :H~,ao\(! EsclllJc·ha .. la dC:5Cr.~ pci.on de SU esc u ~o· 11 ~n:i qu aii. a ess ~lin1.a.[ii.il. E:~. ~ir'~

Sl'!l'~i\i m.~ s t [01Il:5pJ'(CD'te; .com :stil :51'1 enelo ..

y ~ .hiill:i visro, ~Uc:~or; 10$ ;m~Jes de UIDa. c:Ludad OQfi~uist~d~. Sd y pd~3" $1 tu nuno, nos &evud.v~ ~~. P31Z]i t!li'abaj8lIDLml(j~. Re]]3.c~r~. la primilvcra des.pu es de' e.s11'~ nochei'. L~ ·tie.r.r~ es Lnque'bra.lil t:lbl:c y pe"l'tnHe. Sus dtlO,Ci ·r.cnd:rem.os mafiana •. SJl y pele 11 .• Re i.iclrn,a COD. li:;]J rranqu ila luz d~l he].'\oe,

(fl'fjat(Jr (Nll:tl'g,~, tl l:'f1~ m.u~{'te1 ~11:$;' CiJlt(J C(l.mo r,ec.luirl",. :5:",~. QJI.e'll,rJlJ: los Espf$s )J ,J Co'ro. EJ fui(i'CI {lc ~'(I g1/;e.rf~ rU:fJ!:m de .~·~''Cndo.)

A.mcho y dml'~d 0 !;!:5clUdo dec£:c~li1d;~ rode :511,J cuerpo, :f.n e'] centre, 0011]. iJ:l1 vos esplendc nres, Hcm

..a _ - •

un a:vc' ec rill" n i.'\ C!IIJ I'JJ!:I.cen,

CO:iil ] as g:iU"l'~S ~ hi ~ f'~ln.

Eriocr..1ES

~I~e eeurre] ~plolr que ICOlUilln'~1

'"E:'~"";;o""T .""'., LILi Ul L'U~~J

LOSi .E~piAS, Debemm parn:tlr.. ~'N 0 es;cuc'b~:s?

Fbg;"J'n tus d ardos que P~ll\rtm6peQ 'oi,g:a J05, ~ul'l ides dolo.roS)O\S de;1 mQ:I1strtio

q ue lo ell bre, :i Q1!1~ d ~"'~' s:e vuel va contra SlU, du~iio' y 10 muerd al

Erioct~

Se' .h~m. detenide, Nose oJ'·eitiil los csrros,

~Ikct"al!:.

C04ILz.·6n~ mi ccmznn .. s.u t:G: eonfunde el labe r ~t()l de h~ :rr:rnaj,. :iC!~ :iL]:lridm!, el go,lpc de 1.'0$ dardos, :fe~ra.n tate y resiste, Of reca ~ ~ ~ullil\c[lSar.iQI un pe~ho fL:Emll'", No [12 alegrc ~l Itbci, 1:0' d(uiIl"JJ~s£ado sii vences •.

:LO$. ESPr.AS, ~m.~ ell besea d· ;IJo' ",." ..... -:.'",.. ,.,,; ....

. ._ ..... ~~yy ... IL.=,

'Erioc~

~;'U'~ ,Momen'U'o! A1.1t1Ji~D 13thfll"

~IA ,~

_._

- _ -

Espu. III[

P n . .' que lo d i !'i'~m@sC?

~,~::;, nec ... ~~;rc!iO c '''"''"' !U' c '11:11

Es!?iJ\ ]

Dc b ,.. a m1LI',e~ nombrarlo y des 'rib;.r]o?

(; " c", C!mo,!t .U~ II) _ U . .

I',AI -in J!li'at;J,Iid'ad.me ~gil i 105. oj'os~

En V':JJ1,'O ,cJWs~ c'por~r[;;1~ Crt'i l:!!QJF un mOmegl[D que b ::JJcc~6n de ]a ,~"Ue;t":r,a dil~!l't-Br,~3, ~TU, llegild·a., fern e;s'[a :iJ.qu l, VicDe en .~ a !'1!.1!.'Cl'da d~ ~C$ ~'ar.I'0i51 Uep del hrazo de 1m hermsne, los da.l"do.s ]a,

CimJPU,j3j]", riQue CUrl,ll i]:lU:lS£e 'ern ml, que m a[d~,d i:nterior

PJ[,IJ, . Uf; .n.O III 'd:c-~~. p:ir~ que' ,nD me' o,Evicl~

1 f ] d'l ., d' d . .,.

y 01_ . in l[e CI III 35, :', es:P13:; a ar

i Ral.a m'l a cnJoq, eeida, ~in sosi,~go a'q'IJ i. eno:r! .P~[n IJ.O es oc~si.on. de g'!2lmirr.. No tcnlol deeecho,

TC"llmirna" D i 1'0 q IU~ ~:a~.. s [Ie Sii~:endo.,

I~ e;s' ro:picio·~ 'tt'ri'st-em,en.te' pi'op:icio,; l'u~ ir. ''r:o en busca dli! notlcias,

Los :E:s;pJ. .

T'u. ]0. sa bes, _tcodes..,

'....... T.i •• ,... . S

Va ~.I!I "1

h' ., h- ...

c::. ,0 _ iJy lmp~e.cac:~O-.D q."Ue tu _ ierma [I,Q ,p'.Mn.UQc1ej

.DiIL'O 11:D1aJf HIIaJd i,ci6.l1~ Mlfnt<lZ;1, 0 dcroklh3

que fin ee toq ue Y' te nombre.

Al'feb~ rada ell: 51.], V·Oz. In, oca

,~ - .!I~ d ..II ,;,

011 ~.Q5l 'mOSes ee ! 'us pallJll1!S y alll1ut1a

a SUS hombr -S., pa.r, pli;,ecip··t r

]a -Ut~.rte leD. 1" DOSOUO;s:,

SU G:!iCl1dill d~ heemosa bee hun ,I ,re.cithl. fOrJ:"j;~,dol De '=ll,dpido

ESPlA u:

'. ' .• o. Eres ~~3Jl . ~os d, mis.

E~

Ad. es, ru~. dJ!'b~ 001' .. liD;~o di1'~wl

6i

iY hermnno u (SUi/CU. )

EL CORO' (.Pi1SR.1UJOS_ -l lwu~b.r(l d, lrl:J'~ tm otf'a .. ) i P,O:linic£~: i Polinice! ;)?olinice!

u'na muje f eonelu ~e :J 'iLID. guer [,(l':ro revesddo de armadu ra d erada, y sen;;!l I~.: t'Soy e] Derecho, De o!1;lCIrC .sfiJ patria :a poJ ifiJi ee, )" 1':1 herenc: n d-e IlJ padre," EI, [C.];lto es e~.aC(Q. Correspcnde

a. -m. aho tl d~,sign:lL:r el adversnrio Idle To riges ] . . i ud;Jd.

(,l:[lrl gOI d e lli·1~· sil,m eia.)

I ntea, (,Qu.e. l'])lliem7'

Po NJCE

:i;Mj: ex ua.ia, CoSa prcgn' tJ!. He dceenlde mi ejerci-o ]~ :pu~rtM de 13. cindad

~ Jt me pi'~~n'~8$ Lo Iqu~ q nJ_ifl.ro?

EL CORO

IQuti si]endo,'11 ~QlIJe 1 orriblc ~·~enciQ! lIbJ t,abalttos prep~.ir:ldos PUl [a guerra

y de pronto cl ~·El~m,cio como un espaclo blanco y desierto, Pries nrimiencos 'brot~n y ah:aD en c~ y se comba'~n.

c Que. (lieu U]["~?, I A,]gl1'ien se acerc a !

ET "o·,·E.$

Pa.~--a desdiehe de Tebas hemos ot do el esrruende de .t!ill. e jc rd,it~. V emos, yo y esra m _ jeres, relucie eus r01as bic 0 f'Oi j:ldo:ts Y Ill. ] eye nda 31' IO.ganr;e; de tu escudo, Te has ell t regadc

a orrss gentes Po]in~c~!

}" con cllo ,fiene-51 3. tu rierrs !Il~n:::11. Er!B'S un ex [rafio y per esc t~ preguD.iCO ,10, que q,uiell-c:s. No 1il'!!!l;;.oIlOZI:O tru., VOZJ be ohnd~d!o el brillc de rus 0]:00 .•

1I'(} , .·lCE

( A /J"rece e n' e~ jo"d'o. J solo I lh~ ml"lI,u • .s,,_) i Es., Pelinice I

E]. ttemblor de tu 'V'OZ te desmiente, fern no Un,PO',l't::l. SC C]_U~ debes ;;' g~I de]:.. nte de ssras mujcEtes. En CSO eres um buen goh~rD~.]]'~e. Usas la m~5.C;3,[ll

q_u\C los demas. espera y en el memento preeiso, Pere 00 importa ... e basta OO'liiIl que ve~s

1~1 r;cs;p,bn,do.,l' d~ mis, :.l:r[l,'f],~.

Te efrezeo 'una tr gu 1 Eltcod,~.5:. Veng'O a .h:] bi~:r:' !co,n:lig;a

ETE 0 C.t.B

Ahara, se ]@ qu~ quieres, &~a! mlljfe[~S! y y,o 10' 1S3 ~rno$.

E:r.EOLL"U

Nose si 'an'[C1jl me lIem,bM, la ·\1"07: - nero

. ~ if'"

ahera :~ tjem,'bla, de :liSCO Y' de ~a-8.rado furor,

Eres ,c[ m.ismo de ;s[em,I?'l'e, ,P'O,t '~'"~O

re D,c:om,pa.nau ~SOO: bo'mibres ],1" 31z1I:5

esos escudos. Te co~ac'e mas" . Polin,Lee.

''f:e COJJooem,(lil5, "[@in,'Il!O q U'12 hem,Q.s. empezado a

ol:v,~d arte ..

Di le que qnieres, Di 10 que' pretendes I(:On e~it;ll tregu[(I, 'R'lCo,tir:os<li.

foUN I'CE; N,@, !~ mezeles C'n. 'f:£fQ. Ef]~! no, g'obie~.nao Ia ,e.iudad.

Ell ~S' ta:m'bien son la duda:dl.,

CUC[JJ,to can dla~ y 1as qu ieee d'~ 'e~tigos,. 'N, da tcngo que obult~,r~ ],?,olio:u.cc.

Es:~~ neche ~U:;3'bj ~I, fin lbodilS las msci:ot;;[omcs. T u n,~gu;;Jj, :ItiiOS en:!.leOa, ~l coeccernes

f :iii ~f.fur,m;i!J1L nuestra (:;3i,USl.

R~ 't:p, 'cje rc i to quien :1Ji05; une,

es tu, c [ue:]d:ad ]3, ,que nos, i'~lv'aJ. Somes un pl!l~hk~ descsfze, :s:omilS

un tpu"e.'blo de' Ioeos, ~ero' DO' rend.~8'm~; la c;:~,d:ad~

T'e'b~J3 '111 110 es [~ ,OThh;m3': nucs[!I.'(!!. I,OC:UI:Ii

alg~} £'unda en c'~ r:r~'!.u'1!;do.

lPOI..:INl\C~

Tus alardcs no rl.'le • eembra D., EIi':~odes., Api1!J r,eiil tas e;st~Ir' se;g;1LI ro, Eees el lu~,roe; q,llre. al pueblo :sah;,;;l con un gesro f~_rfitre+ 'No, ,es la primers v~. Huho 'UIU neche en q PC astabas ean Si2:gu.fQ CQ:tU'il.Q ~holl:'~. y ~m e'm'b~.r.'go.j he ahi un ,j2j6rciit'O

q ue m~ :5]~rltlJ~!, que :rL1,e n~m~ SU jefe

'Y' l'JJlls o..rdG'1lCs' eumple, 'N'une,:l p€nsut~ C]J1lH.1i t~ her.!l1;;J itllO ,tcg:I':es:li,r:~:1! :ill, is'!JJj dud!illd

en medio, rodeado de un~, h,u€Ste' po cl~fO$a. despierta, :[teodes. Em pieza [11] fin;,

'N J,d le, s61,o un ]O(:'Qj se sel'rtud:ijJ,

se'gll 1:"0 .f.r'ent~ ,m, 'ULIi, ~i 61'd to OOU"1JQ el In io. 'G~eni!;Q can WI I] (lelid:a,d, 'Y con su £~Jetz:." N ~d:a conseguir,aSl CD un plllehlo, descalzo

que empum:1J y[ejlas lanzas y escudos podrldo~. Entm;C,ga'm.e [ita. ,ciud:a.d y te sdv::;g,r,6

de :~~ hum:iJffiaHci6o. d1~ una lerrou"

P'OL~N]~,

l N 01' deg~ruw~s, mi e j,er,cirQ [011 p:iI]a:b:ras!:

T e ofrC'Z!co una saJ]da. A b~l'mld:~:uJI:~, el g.obier.~o 'Y ,parte ~d ,s:il~·ncj.o.

y'o, ,~~,pliC~f'~' :a~ puelhh~ IEm: ~:!iJroltiLes.,

'70'·

l i " ....

y jUD~ 5:lUi'I![!I.ilOS ~ Ctl'ZU" ReC'U~1'do q uc un clia~ tu, vena bLo DiM di(!;S,tfQ~ :n1.C ,sal,yo de' 1:a 'mU~fte.1

'Nos ~,bEaz:fnn.os j~dea[[ll1t,~

mientras el j;l'~~] i ;igOW_Z~ b~,

en, la 'ye:rba,. ehereea uda ~gn ~ ot' ~l yj,ell:C:k~. Mu rio en U[J. ~1,,[(!('Q$Q p:a,ca}eQ.,

Yo Jrne tu hrazo :muc:h0, tiempo.,

Lc oooctva'ba des;p:acuo'li C:On cu.iJdJ~do y -f,~.rvor. R,egre:SJ:rnm: a cas~:JI Y a eodos hli ct'kllite.

La luz era d ks-~i[iJ, ta :;aqu.e'l .dt.~,

] ~ vida me irnpcr taba .Tn b.,

~IQILlC otf~ COS~, reC:'u~rdQ'? .

ltccue~do que 'has '" rrnado un ,cje rei' 0 e nerrugo para des.uui[ ~Sa esss, 'p~,r~ :l!r.1i'~cSaf

esta c i.ud:ld], til zm,do

el rnismo b:r:1zo de aquel d'ia.

EriOC'LES

liJ,Bast3, .Po,1i ,'. U,! N :a,da ,P uedes oir(Jlcc.[" a Tebas q lll'~ 3. Tebns j nterese, ,I emos eseuehade ~a Id~c,ripci,,6ft d,~ tu ej~rdt.Q,. Si:11"etDiOiS per q~e: vi ~Ium 'f ]3, :8JLiiilbid6n

qu~ los 'Uiili1l~. i No les enrregaremos 1a, em udadl

E""rEOCLES (Ar.llle "y,OI t"Y. e j ercito'?

P'C'1LrN' ICE No CIICS in:OcCnt~1 Ereod'l.!;S."

Si ese cj'ei-d~o CS~3 ahi, es pOE tu culpa, Si se derrama Sa:.lUisrCI <i2'-S pOI' ru cu'~p~,.

''C' •

.cTeOct.:Es

ltccuc'rclo ql1~ '''' IvlamolS, en ,~:aJ, mI,sm;,1. easn~ :a~c;:ucEd.Q (_W,~e Icmniawos. jun'tO£J'

'P'OiJN leE. l- I'ab,il E:tCQd~.5,,[ Sa,bes bu.sca:r I~zOnCS d'!l[~onilis..

E:1IJi 3IgJ'!U!e'l memento Sah,H! ~, m,j, hermano,

ahora ,'e-ng'O oon tra n ... i '~Di~m.i~Q"

,iMl b[',il,ln es ell mLSn1iO~

pere 'tu no e'["CS ,bl 'm,isma 'pawna., iQmiep, o,nv'idfi,~ '5C hillce o't:oo\,

Sin cmb~l;,go! no 'ell, facil:

lIi'" - erae ,"';'f;'I"" d'1't'I!

un 011,3. .... U""', 00 ...... '''''' - "']I

1 ~,Etd_1it es impune, N'o :pCldr~$ ocultar. tu c~;alp,:a ,eD, l;a ricrl3,.

Es pr'O!J11'[j] tu l,.engJillll,~ con fa(:a~d ;I,d ::l1tg'U!Jne'j]t~s. ~ EI~~' un l~u.en retori,co'r

P,Q'J .. n',;nCE

Tu\."~_ ' .... '" ... ]'.' , ,I'!\;o - N'! ..!II ).

~ !G' mssmo m a, .... _:, tro, C,O ,1.0 recueraasr

'"

Yo' he, ;regr~,do' ,p'~!rra l~le,c@rdt\E.·te'Ja:; Y' r,i).1l1bj'hl. reeuerdo, R,~(:U!ej'rl;o

el ,P:91C'!i'O iii IIJ~ .hiJcimo~ lbJaJoe ",'Ii",""'" ... ;.;;')1 ...

"';iI. -" _ 11;;.1;, ...... !;!!~~!! ... LIl!I

Y r~cijj!er.dC) 1CJl'~e tili 101 ,b~ dC3~t;~,~dQ.,

P, . - L -' iL

- ~iC'!i[i;' OOiILILU".II'!P\Q VlL!;!;;Iiel'ma t, ':'1] :;'i'n ....

D" 10 - ~ tu~"" ~~ •• ~

c~dl~ 'UUO., iCQmp.a"~~d[' el m~]jclo

d- 'I .'" ,

- e'JI. (:'j1erClro Y' ,la, easa ,p-gj;'~I'n:;!!.,

J~l\~it'e 'li:ump,1ir~:'ll). Y ht:Jj3 ,rO'&o el j~meJm;tQ f til pr'orn,~$aJ;, So1o go'b;]e~n:UI' soto decjd~~

solo .b~'bwit:;as ~aJ C~LSaJ d:e nu ,Piad'tt:'., ~'N'o IG' ,r.'ecuelrd;l~,P

P'OEDm:CE

N'(:J' te petaOD~:re~ No ~~,qlU~~W mi C'M1iI

,~r.t['-'a. d, SlliO :p'-~li l,os Qtj;\m~, .. • '

Mis IbOIS~i ,estin '!![1i], :ooa:om ~.j\e:lla:s .,. d\~(;io.filiOC-ldas,

D~,p'uc~al '_u. g:ttld~ Y 'Ri ,Jd:::tid3.,

eu d'erecblJ Cion las m~I]J!ll~ ,eiruS~ilifulr.'en'~f,td;:J~, de 1ill1i.i~. rurbs de aMbici~osoS:.

c,Cl'e~ q_u~ todo d, qu.~ SC' te opone ~ 1J,lD as;esiIU)! ,lCreeSl q;1;II!L~ tode e'l q'U~ se ce op~nc es ~f;jJ ~m"hl,d~-~o?' ;[Y'U ~a;q]1!lJeit$itc rni 'C3;S3. y pwf~a£;~~ tBl ,jUla;m£'fi'f!i)! 'i T 6 .(ie'lte.n:[asUll pod!er. que ~C' te: perteneee del 'itodlo~'

- - ]-- . ".' ',"

(Qu.'e d i,j iste '~n Tebas :p~lr~, (}Cu :t~r tu traicson ~

Em 0 CL__E$,

Reciltifh::pl.'e los '€'J:fO['"CS de: tu gobLc'.u:nQJ" .r~p:rrtl e']. pa.]:l~ me ~oerq:lUlc ;;;1: ~os :~Qb~'(\S. :5i J es eierro, ¥a'quoe~: IEiili!Ji!!~~i[~~ 1C!i.lS~.,

N'a~a, p(jd~~b encontrar e~. di1l,., lt~:pi:1i~r~:i

• ","_ 'iIL--.··.

li:Il1U-~'f.ros· ~'::H.enes5 :[',e.p-atit;'~ ,l]fil)illCSI:l':."II, n.e'ir.'e'nlCl:i:\tj<

h9l.$t~. 10,5: 'u'1dmos: obirelf.o,s~, his ~;nf'o['a;s,~

[as 'r,~bK.. bs phii~s) el 'u:i,SO:" las c~,c'll::JJ:ras. &t~ v,ll,da n,1],estx:~ C~~~ Y' no ~l~'[a.'w :51rn e[l1t'lbarg'o' para t-od.~.

S~'I' es ,cleI'to~ pg:(fr;a,n.-~ '~D jU:f,am~hto~

Perc no moe' im:porit;]~ .Ao!e:p~o, ,~~, lro,p'llre:z.~j

'j '" • "".....1

pe',t'iQ n,1l ia !l!D.Ju_~, .. :iCl~1.

I~ Y es a i.s-Qs :::ii, 'qJt!iieir1.'!&.5 eneemendaste :r~cord~,rme.J.o? ~,b OOIl. ~:i SDli1~do ,d~, :nliS 3rm1f]~Sl' con, ,~O$ ;aildLido\S'

de sus becns ~~tr,m,[gjetil!;S;

Ci!D'n ]0 que delbo :i''eCiO:l"d~1t' ro ~

'jf:J;;.r.LfFIIi;.,-' ' ,C''UI' ~.,'l(;:~;

'i'El]~ :mIe: 3'V11~"daJlE'in ;:tI f'e.sIt""'I1~''''"I'''· .-..] .l""""-,",,,,,'IL,-'7 'I

1- ~. - l' ~ j~ ,.!:_ .. -_ -!fA!~'" i'JLI. ~c 11lJ1II;i .... "-li~lEl(ll,ii;

1!:'~""_.., iO'li"" ~",lL "eu~""rda

(Te a:y.;ud~:u·j Ca.p'tl[i,;eQ 'CO([lJJ, S;lIl tea iD~lld[ar,ia,:~' (T:c ~fi!Uidi~!ii!L~ f'ilJ,["t'en~peo dettr~m3ndlo ]rIi. ~,[lJ.gr:e ,de' tus ll~rm3:nJO~ eon ~~, ]aJl'ltl &edtmtglJ~ ,-

~T e 3Y'UJ!d,:ii:1i'~. I i Domi!.ido.illJJt~ ,robd,iIldo,E~ ~i§l ,ti:er.[a;s?'

Te 3'Ylllld~3n ~sfn,O'S"~ Pdlrum,i,c~, :R..ed:amas· '

- --

Es un erden, CODS "nddo oobre el d:esord~D~ -' D~ jlurticia ,~da. ~hre u .3, in~'tJ!S!r]ci;Ji.

ETio(1J!S,

i\!ii. hill, 1te.mdo 'que: sef'~ Peliniee,

Deesste eedo aJ:t.1.Q d· ib~lut(),~ Yo ojJ'l:u::t~ en el m1lJl_nd;o! ent];'if:' 103 hOlubr~s,

Si iCS neeesario, :$.i],bmf,e manchiu·mc ~ LlLt2L[10S.

p;;l!:r~ ser just 05 es neoesa r,io' :5er inj usee un momen to.

Pt!Ji ]N,~CE,

~a!ra ti ]3, '·wdcia, se llama 'Eu~·ocres:., Ei:~od,,~ la narria y 'c,~, bi~o..

~ 0 pongo a ~ ,jU$tlcia lucho

contra, csa paeria f),lIe InC' dcs[m:ia. :y IliU~ Or:I'vid"ll" L. neche en q,u~ :00 lIllJegas:te, Ue'n, , de sobel"bia" ~1, compartir el pod~,l' ,oonmigQ, destruy,endo nuestre aeuerda, ~o' esr I eoncaminando to'I;;]O.

'" 'iDloa:..ES

Bot nDehe 1.. "" , - c ... .II ... ~ml ,- ,-1-"

. _ _ no" lJJh •• U;:!lOIIilL.o. ~ t,l. as.,

'N'""" VlO· h"":r3 ·S,~. ,:~-~' ~'i"iI.'",Il!o"'''', I ....... 'It-.- .....

'..... ., _ ""'~ .... :JJ :I:LU U-I, IIW<'I"'J..o!' """",lli dg .... ~

:b~ ~.ido justo' Wil.]OS dem.a:s.

ifri aeepeo ru pU~e"z~, Polinice. (u dereeho ~ta lOOllmlamimado

1ll'0l' 'los hom~.~a qu _ 'te ~cul1,da_1l.,

P"l-m_rm O.lll..:Llo~,IIJ'CEl,

ETioc..I.JE.S

J;,C031Q~OO ;il los que' merecen !!l desrierrol

T .. _'II~ . f. -' - •

i UI. 01:n:l5 -:il, m p £I: .["1 <I, •

Contra mi volru ncad :ilago '1:.\ gU€1l' nil ,

i Los d icses 5:00 test; .. os;!

POL1N[CE

E ,,' ~

i res UD improe

ETEQCLES

PC!L"O in,O un enemigo de 105 ho.l'iL1hIC '

'E' n - _. -;m ,... he r,. .. "'n ')

(.L(l~ elL enerrngo ue 'LU .... ,; •• ,,,"~ .

71

PoLIN~:C

t Qud has d:i, he n 'ebas de m' destieuo,? {Como! e~p]~cflne esa o['den injulS a?

,ErioCL~

Les r ·c.,or'd1~ Jos meles de ru gobierno.,

L_, reeore ': las 'rorn~aJS incumplidas ]., desilus,£on de' JOISl tdc;i'mos meselS.

~:~es mcap:;'IJ2; de i't;~1t'iI aJ,f CQI1 illuti,cia .. T~ ebsesiona el pede ... ~ pero na sabes ~~h.r;]I:i:" 1~ dich~ Y '§JJ g1"3ndezL, de Tebas,

Por '~.NJC16

S fi!o eu sabes _ . teodcs. ~. 010 'w sabes, Ttl deddkis 10 que CS'l:a bien g mal,

Rc'p,~.rl es ]~ justicia, m]d~~ ,el vnlor de los hombres, is 6.10 'It~, e res, llb,r;c en T c'ba:s~'

lE":J;, ~oc 'ES

Perc e] pueblo ,est' en las :muram;;b:S.

Pere el I: uc'b[o ,e-5t:lispu~to n rira con: r'J cu

., '

".:'JCfCU· n.

":::J 'He [l!' CSP.~F.;l. Etas SO!Ol ul'inicc.

No. h~Y' . ebanos 0011 igo,

Po : NICE

78

Tu cebeza es Tebas }A- Tebas es tn cabeza, 'Veog:ll~ puss d 'fuego" v£:OJga, el :.N~~O! Ni:ngl1no de EOiil. dOl) .r,cn'll!!!!l1'ilci~ra 3 10 SUJO

• ' • ,. ~I

m. ~O COO'll,p~:J!'tW3i eCID CIU otre,

~Oc.:La 151\1 de a,quU (Ves nti m~no,?

POL'iNlCE V co qm:e He1,ra\1l mi esp:Jda.

Eri.oCLES Ahoral e 11,,~ pada de T,cbas" • Sa I de mqul T,

No 'V'o~veie' ,J L deSlt]e rc, E 'ad.~. ,0 ,e' 'tl'O en 1il ei,y;d. d v[c~.Q,r,~ooo o mo,r~f'e [lLch=lJ ndo ,a sus. p ,I ertas,

Po lNU:E

~ Si rvanme los d.iases de testigos y ]a, tic,D'aJ que .me cri6!,

Si 31'~fi mal te sCJbreviene, ciudsd, no me acuses, si.rn,o.,~, ~t'e.,

7D

'it11

Suy, es ~a, CWP'aiO

Recorda los mal es Ide] d('9'tie:r~o: va.g.:r. pOlE .~.~gi3J!tte;s. 'CXlrr~Ms! rI2::5C;[ib;.r y espcrar CaJn:;Ui~ mi!lli rras l'OStro~r

nombres colurnnas se desllaceliJL ,Cm la mewori-a., Aqui . Slta, lOdo 10 'Que' :S0YI Y 110 que .. mo, Con'1'a tni 'vol.u ntad -. ~&O ]a g uerra,

Con ~I'a rni volu~'~,d me descerrnron,

E tc:od€ls~ me I''f,pug.n::.. CI!,,HlC'OO td represen us:: e] pod er 'in!.;;).1 ib'Le '}1'" I a m~no dIE hierro.

T:OC1..E

~". 0' se pOD.d,rd la jUcSti.ci. de t IJl pa r te ! T u . a usa. r.e.cruiere b s, D re Y I:D. bnz3. Por '~i. en in oe.rt~dos. los t~~J eres;

::!&b~D i ~esl sa'St~s~ al f a~ro·:5i

• 'I. . urnr drt'ila, guC!r.r~ se ~lu::reg;1n COD.tl'a S'U vollmJ [ad. ,r :Bga d g:;m.n'Jdo

por el eempe, las CO'SCdl:Js Sf! p·c:rdcn podrida. ~. s CSto Poi', ice "estaufar el d'cr,£dlO?

(Sal f! )(}l·~lic(!.)

1?,rO-O'COI sabrernos de qu.e sieve 1:.\1 emblcma •. Ea ~l;ga t>C;1l8D lCOii fm·aoz.a: 1:3. O~r:;B. d.'~ ['ados ,nO ~eJC~ d~ tru Ld 11 par un hombre solo,

Y,o iJ."~ 8J . [lCOn. rarmc con' ,ei! y,o mis - o, Hc.I'n']j~nri} COn .. !l':'J he.-rm:a no! enemi:go

con t', iiII cnemi,go. Y:a no podemos

compre dernes. j D~dd~ l:lJ m ucrt<:

en la, ~,p~im~ .~~.~rta: [

8D

u

Oh t~1 q De rt 3.1]. querido me el'~:~ la f~H:!l.id~.d abre 13 . .5 opt: in'li~ :p11L,~na h~,l!5c-illdote. Pj['C1ll:'!U:tl'i!:.;J, par' 'fi I dice tu nnmbee, n.l:1.l"'c'h. 3, ru ria ncuen [fO.

i Sj esro ptldier·J. deteFlJerse:r. Perc yrl no es [lo.si bl e. 1[" odo ha ]dOr d.eD1.1:S~ ado lejos, H3 idlil' do nde

q ruse que fuc;('m.., No rehui r~ Cj}l1.e b. f;lL r [lLid~d

me encuen t re: mi m ano 'im5c::J la, 5l1,.li ya.

EL CORO

Te estrcchas a ti m~mCil, - reccles, T!,;, M~nO en el sire ru Ot r(l m:lm!l) eneue 11 tra,

V Ser~s,~ como ~,! I 'V ictin'!l a de: la SO 1h~rhia!

:;'l sobe rbi ,Cr.;in'1 en un Cl.l~ r eo cseu re,

ecn tm espe jo d o[] de se eon tfi' p l=a p~H"" ~i ~ ere, Ap:u"lI:::l ese eSp'~jo. R.e(yel~d~

que h:l:Y ot["C1S hom.b.It'!!--s en lei m:undo.

.EI viarrto sopla con furor est',). noche. Innumerables rdespiadlidos astros . Hl:nciosos 'esp,t(tdorcs d --l sag1iildQ furor de la jU:sti.r:~3 no [es ~d do. R.~pud;o vuestra complicidad

{11 vue Un a usencia, Me vuelvo lhillcb uscedes, mujeres; Yu£.:s.t:J.~IJiS, IlJi jus hum :l'IfJIOS, apasien ados, mol' tales,

~~ffi:1J ImdQ 101 j U,,·I·O to q)~C ~ebe hacerse, y $U tiemp 0, lolS rCGballlOS es:d;n en I.-U ~1I!.J1,r.l.II:iS; y te eslP era n, f~ro 1'lI'Q! e-S"ptn.iIl que te enfrenresa t u 'hc:muno.

~ P'nr q ue buscas a Po'l inlce, por que m!ne:zcl,·:u,,, tu

a.ngF!l!

J, 5U s-~ng.r~J m;:J ndbl~nd,o la, . iu.dad 11 tu m:j'~ioln?

83

po d!:du. apeo bar 0 repudl ar esre espeee icnlo: un he:JF.D.1 aao iilViili:lliZa nd C Cion It'l:l su herm ann: pc ,0 no pOdiL~ nunca sarles iDd:iifef.c][r~I~'"

Y·. 1 as rCO$M DOl me a,com pOi nan, MO' IOi!ii horD],bres:. P3 ~ ~U05 c..~ m'l aero, para ellos el fin.

.1. CORO

E[ fra~tH' de la ]:mta II " ~11,. IjCDrI tlll e5!pri ri ru, fN 0' v~cru.s 1a. SgJ,ng re de tll, 11 erm n:no!

CMse.E'V.:i tus 11"1 alrll os pu 1''3' " ru .it':'Iizot\, r. Cu prudenc ia.

Eraoc ES

.EL COllO

Se' .a~:il.'!'.l'':;] ~ muji!1'es q I);!lC IlIO es lui. hc:r.IJ'!i.J~o. ]0 q ue inl!P.'o.f[~. Nc avanzc COil' ra e·t -no vc're' la sombre de su bar1b3 nacicntc, el det'll· orgullose dc sus' 1. bies que

lre'cucrd;a a mi padrc-· sino contra. mi mismo: corn' r. ~. pmr.tc die Et~ode q1,1~ sc 113m a, Poll nice . atQ.J cn]rnl;~do y n'[o.;. '. '10 $be~to ~ll'!H,)f' ni odgo, Ten, 0 Los oj'.os sCC'OS Y sin Mr~m~s;

'Dulce :sed a. dor.mit

y pas. ar sin temot~.

'l 'I) ] i';lld

en C~, -. a,iii'Qerna r . a CI m:JI:3i . , .,

:JlJegrarnos COn J3. musmc3i y las 'e's.I::atuas~ con las, coscchas y 1. s £jest :; C~ rn pes~ respcro los t banos cs'l:thl1l colas mu al las

Y no tC1'i1,gO derecl -0 a cu,ldaEiillc

pil r~ u It _ iernpo In eJ or"

, I - II

~ . tc es e nempo me O.,~.

La de ~Jl,[ljU de La ciud d nos aae en un bien m is &t:lJlde '''I co _.l ~Il.

".0 cuidarrl' mi vida.

Mi 'V i~ a :Sc .m:d.i.za. esea :liod:iJ,e r se eum ple ,

EITel -L'i

(POf qu~ hall.,pl: todavia <11 destmDo para que dc.mm"e? . .hom sc· que Jill) es CI'~C] ni despiadado, 'If'IIi \rio]ento, Trac c sus b.1:'~"lOS :~~1l par [if dc, :[[IJ i, nli.:smQ q ue nl~

falt~~ .b. que ex;ge Te bes, rn L 1 j1j eire! yo mismo"

Ln G'ld gen 11,1'5 redes ;;I!Ca50 ~n s erlo.

To u 10 que fu.i. desde la inf~:, cia

. rep;] :],b:1. este insranre, _,J d 1"(: ulo 'I/':l ill, eerrarse, La es.fc'r·;I. se compjeta,

Dh I· teO les, que It - I ueride me eres, nos '£ 0 ca

,Ll s iscir a, una desptdid, , que DO po emes 0011:1 prend er • H. s~o5ten,ido. la eiudad, W'g;i1Inlzado [ I def usa alenra ndc .;;\ nue!ilU~ g U~ fil· ros y :a .eosoc os,

~1Ln tt;J;L:1J,Jrp31't:e die ·ti ,nJ de' rus v i [bCUl.~OS de sa ngrc,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful