You are on page 1of 6

SEMİNER ÇALIŞMASI

ÖĞRENCİ YETERLİLİKLERİNİ SAPTAMADA ÖĞRENCİYİ TANIMA TEKNİKLERİ


REHBERLİK VE ÖĞRENCİYİ TANIMA TEKNİKLERİ
Çağdaş eğitimin başlıca özelliği buyurucu değil, yol gösterici olması, öğüt vermeyip güçlüklerin
çözümünde yardım etmeye çalışması, bireyi, ilgi, anıklık (istidat) ve yeteneğine göre yöneltmesidir.
Rehberlik bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıkmış bir eğitim uygulamasıdır.
Son psikolojik gelişmeler yeni tip insan anlayışının doğmasına yol açmıştır. Bu tip insanı, her
şeye boyun eğen değil, çevresine iyi uyum yapabilen, “kendini gerçekleştiren insan” tipidir. Eğitimin
amacı, insanın kendini gerçekleştirmesi için gerekli ortamı sağlamaktır. Bu amaç rehberliğin de
görevselliğidir.
Öğrenci kişilik hizmetlerinden olan rehberlik, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Rehberlik
çalışmalarından olarak, son yıllarda okullarda rehberlik servisleri kurulmaya başlanmış, okul düzeyinde
örgütlenmeye geçilmiştir.
Ülkemizde rehberlik, eğitimin her kademesinde düşün olarak çok eskiden beri ele alınmışsa da
bu alandaki ilk çalışmalara, bazı il Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve bazı okullarda 1950 yılında yabancı
uzmanlar yardımı ile başlatılmış, bir kısım öğretmenleri yetiştirmek üzere çeşitli kurs ve seminerler
açılmıştır.
VIII. Milli Eğitim Şura kararı ile rehberlik çalışmalarına hız verilmiş, üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planında ve Milli Eğitim Temel Kanununda rehberlik çalışmalarına önem verilmesi konusu ele
alınmıştır.
Rehberliğin planlı olarak uygulama alanına girişi ise, 1970 - 1971 öğretim yılına rastlar. Bu dönem
içinde 24 orta dereceli okulda kurulan servisler 1971 - 1972 de 50’ye, 1972 - 1973 te 72’ye 1973 -
1974 öğretim yılında 121’e çıkartılmıştır. .
Rehberlik servisi bulunan okullarda rehberlik çalışmaları “Okul Rehberlik Danışma Kurulu” tarafından
yürütülür. Bu kurul, okul müdürünün başkanlığında; okul müdür baş yardımcısı ve yardımcı, danışman
rehber, grup rehberi, bir sınıf öğretmeni, bir eğitsel kol yöneticisi, okul doktoru, bir veli temsilcisi,
dışarıdan bir uzman, iş alanları kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
Rehberlik örgütü bulunmayan okullarda ise rehberlik çalışmaları, öğretimin yanı sıra sınıflarda
başlatılmakta ve sınıf öğretmenliği yoluyla yürütülmektedir. Bu nedenle orta öğretim kurumlarında
rehberlik servisi adı altında de denenmekte olan rehberlik örgütü çalışmalarının yanı sıra IX. Milli
Eğitim Şûra kararı ile bu öğretim yılı tüm orta öğretim kurumlarında rehberlik çalışmaları her sınıfta
uygulamaya konulmuş. Her okula gerekli uzman verilememesi nedeniyle bu çalışmaların sınıf
öğretmeni aracılığıyla yürütülmesi uygun görülmüştür.
Rehberlik çalışmalarının yürütülmesi her ne kadar uzmanlığı gerektirmek ise de, bu işi en iyi
gerçekleştirecek, bir çocuğa yapılması gerekeni, en iyi yapacak durumda olan insan, sınıf
öğretmenidir. Öğretmen çocuğu en iyi tanıyan ve ona en yakın olan kimsedir.
Öğretmen olarak bizim sorumluluğumuz iki türlüdür. Birincisi; öğrencilerin okulda bulundukları
süre içinde en iyi şekilde gelişmelerini sağlamak, ikincisi de; yaşamları boyunca çevreye uyum
yapabilecek, insanlar için yararlı olacak yetenekte yetişmelerine yol göstermeye çalışmaktır. İnsan
enerjisinin korunması da tüm rehberlik çalışmalarının ortak amacıdır.
Bu broşür, rehberlik örgütü olmayan okullardaki sınıf öğretmenlerine rehberlik saatlerinde
yardımcı olabilmek amacı ile hazırlanmıştır. Ancak burada yapılan açıklamalar sınıf öğretmeninin
etkinliklerinin tümünü kapsamamaktadır. Sadece bu çalışmalara başlangıç, bir ön bilgi durumundadır.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ NEDİR?


Okullarda eskiden beri aynı ad altında yürütülmekte olan bir kuruluştur. Eğitim çalışmaları
arasına çocuklara rehberlik için girmiş bulunmaktadır. Fakat bu kuruluş okullarımızın büyük bir
kısmında, belki eğitsel kol çalışmalarından daha da az anlaşılmış ve daha da az etkin bir durumda
yürütülmüştür. IX. Milli Eğitim Şûra kararlarına kadar sınıf öğretmenliği çalışmaları için programda yer
ve saat ayrılmamıştır. IX. Milli Eğitim Şûra kararında “Rehberlik ve Eğitsel çalışmalarla görevlendirilen
her öğretmene (sınıf öğretmenliği görevi) adı altında haftalık en çok ders saati sayısını
geçmemek şartıyla, branş dışı olarak, haftada üç saat ek ders ücreti ödenir” şeklinde belirtme
yapılarak bu çalışmalar daha etkin hale getirilmiştir.
Sınıf öğretmeninin görevleri IX. Milli Eğitim Şûra kararında şöyle belirtilmiştir:
1. Diğer sınıf öğretmenleriyle işbirliği yaparak yıllık çalışma programı hazırlamak ve kendi
grubunda uygulamak;
2. Danışman rehber veya grup rehberi ile işbirliği yaparak öğrenciyi tanımak ve gerekli bilgileri
toplamak için fiş, gözlem kartları anket vb. doldurmak; kendi grubunda uygulamak ve sonuçları
dosyaya işlemek;
3. Başka okullardan gelen öğrencilere ait kişisel dosyalardaki bilgileri incelemek ve
değerlendirmek;
4. Öğrencilerle, öğretmenlerle, ailelerle görüşmek ve gerektiğinde sonuçları grup rehberine veya
danışman rehbere bildirmek ve öğrenci kişisel dosyasına işlemek;
5. Öğrencilerin ders seçmelerinde kendilerine yardım`etmek;
6. Aile, okul yönetimi ve öğretmenlerce sorunu olduğu saptanan öğrencilerle görüşme yapmak
ve gerektiğinde sonucu danışman rehbere bildirmek;
7. Okul, iş ve meslek seçimlerinde öğrencilere yardım etmek,
8. Öğrencilerin eğitsel kol çalışmalarına istekli ve etkin bir şekilde katılmaları için tedbir almak;
9. Ortaya çıkabilecek kişisel ve ailevi sorunların çözülmesinde öğrencilere yardim etmek;
10. Öğrencileri başkaları ile iyi ilişkiler kurmanın yolları üzerinde düşündürmek;

III. SINIF ÖĞRETMENİNE OKULUN KATKISI NE OLMALIDIR?


Sınıf öğretmeninin belirtilen bu görevleri yerine getirmesinde okul,
müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, teknik ve yardımcı hizmetler personeliyle yardımcı olmak
zorundadır. Şöyle ki:
1. Okul, her öğrenci hakkında daha etraflı kayıtlar yapmalı ve bunları biriktirmelidir. Rehberlik için
en önemli kaynak hiç şüphesiz öğrencinin kendisidir. Bununla beraber bir öğrencinin
düşünüşü, duygusunu ve davranışını açıklayan ve sınıf öğretmeni tarafından kolaylıkla elde
edilmesi mümkün olmayan çeşitli bilgilere de gerek vardır. Bu bilgiler okulun daima
kayıtlarında bulunmalıdır. Kişisel dosyalarda yaşam değeri olan istatistikler, başarı notları test
puanları, öğrencinin çalışmaları, sevdiği işler, ilgileri, spor etkinlikleri, öğrencinin başarı ile
yaptığı çalışmalar, özellikle rehberlik edecek olanlara yapıcı telkinler verebilmek için çocuk
hakkındaki anlamlı olaylar yazılmalıdır. Her sınıf öğretmeni çocuğun kayıtlarını tamamlama
sorumluluğunu duymalıdır. Bu kayıtlar, kolaylıkla yararlanılabilecek bir yerde bulunmalıdır.
2. Okul, testlerden daha geniş ölçüde yararlanmak için bazı çalışmalara girişmelidir.
3. Okul, rehberlik sorunlarında öğretmene yardım edecek şekilde bu alanda yetişmiş
kimselerden zaman zaman (konferans, seminer vs.) şeklinde yararlanma yoluna gitmelidir.
Okul müdürü, öğretmenlere ve sınıf öğretmenlerine meslekte yetişme olanağı verebilmek için
ilgili kurumlara başvurarak seminerlere katılmalarını sağlamalı, Rehberlik tekniklerindeki son
gelişmelerden öğretmenlere uyarıda bulunmalı ve bunları uygulanmasına çalışmalıdır.
4. Okul çevrede var olan iş olanaklarını araştırarak; sınıf öğretmenlerine bu konuda gerekli
bilgileri vermelidir.
5. Okul, öğrencilerin sorunlarını ve gereksinmelerini inceleme de sınıf öğretmenlerine yardımcı
olmalıdır.
6. Okul rehberlik programı, sınıf öğretmeninin anlayış ve işbirliği sağlanarak hazırlanmalıdır.
Rehberlik çalışmalarının büyük bir kısmını yürütecek olanın, sınıf öğretmeni olduğu
unutulmamalıdır.
7. Okul rehberlik alanı ile ilgili yayınları öğretmenlere duyurabilmelidir.
8. Okul, sınıf öğretmenliği saatlerini, okul eğitim programının normal bir parçası olarak
düşünmelidir.
9. Sınıf öğretmenliğinin işler hale getirilmesi için, okul öğretim üyeleri, sınıf öğretmenliğinin değer
ve amaçlarını incelemeli, şimdiki durumdaki kullanılış şeklini değerlendirmeli ve her sınıf için
bir öğretmen seçmelidir. Bütün sınıf öğretmenliği saatlerini koordine edecek bir komite
oluşturulmalıdır.
10. Bu komitede sınıf öğretmenleri, öğrenci temsilcileri, eğitsel kol temsilcileri ve okul aile birliği
temsilcileri yer alabilir.
11. Okul bir veli günü düzenleyerek, velileri rehberlik çalışmaları hakkında aydınlatmalı, onların
katılmasını sağlamalıdır.

IV. SINIF ÖĞRETMENİNİN REHBERLİK ÖN ÇALIŞMALARI NELER OLMALIDIR?


Sınıf öğretmenliği saati, öğretmen ve öğrencilerin gereksinme ilgi, olgunluk düzeyleri ve çevre
koşulları içinde çalışmalara girişmek için toplandıkları bir saattir. Fakat bu ne bir ders saati, ne de bir
etüt saatidir. Öğrencilere ahlâk dersi vermek için ayrılmış bir saat de değildir. O halde bu saatin verimli
bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmen ve öğrencilerin, bütün bir dönemi kavrayacak şekilde, bu
saatte ele alacakları sorunları ve çalışmaları programlaştırması gerekir. Aksi takdirde bu saat, herkesin
birbiriyle konuştuğu, ödevlerin yapıldığı bir saat olmaktan kurtulamaz.
Sınıf dediğimiz bir grubu yönetecek olan öğretmenin de grup yönetim tekniklerinde yetişmiş bir
kimse olması, ele aldığı öğrenci grubunun psikolojik özelliklerini bilmesi, toplumu tanıması ve
girişilecek çalışmalara karşı ilgi duyması gerekir.
Grup rehberliğinde önemli olan bireydir. Her bireyin, gereksinme, ilgi ve davranışları göz
önünde bulundurulur. Bireye belli bir grup içinde yardım edilir. Buna göre grup rehberliği; bireysel
rehberliği destekleyen ve kolaylaştıran bir çalışma olmaktadır. Sınıf öğretmeni, grup çalışmalarında ne
kadar etkin olursa olsun, bu çalışmaları bireysel rehberliğe götürebilmelidir.
Demokratik yaşam, bireylerin birlikte çalışmalarını, az veya çok derecede ayrıcalıkları ile
birlikte yaşamalarını gerektirmektedir. Ayrıca grup dinamizminin bireyleri üzerindeki etkisi de
kuvvetlidir. Birey, grup içinde kendi benliğini ve davranışlarını dener, gerekli değiştirmeleri yapabilir.
Bunun yanı sıra grup rehberliğinin bireysel rehberlikten daha ekonomik olması, bir öğretmenden ve
yetişmiş elemandan birden çok çocuğun yararlanabilme olanağının olması, grup rehberliğine daha çok
önem verilmesini gerektirmektedir.
Sınıf grup çalışmalarına girişilmeden önce, öğrenciler arasında iş bölümü yapılmalı, grup için
gerekli elemanlar seçilmelidir. Grup rehberliğinin başarı ile yapılabilmesi için de sınıf sayısının 30’u
geçmemesi ve grup bireyleri arasında yaş, ilgi, gereksinme, sorun gibi yönlerden uygunluk bulunması
gerekir. Girişilen çalışmalarda belli süreler de değerlendirilmelidir.

A - Program yapımına geçmeden önce sınıf öğretmenler kurulu aşağıdaki konular üzerinde
durmalıdır:
1. Öğrencilerin sorunları ve gereksinmeleri nelerdir?
2. Her ders konusu en yararlı şekle nasıl getirilebilir?
3. Her sınıf ve şubenin yapabileceği yardımlar nelerdir?
4. Öğretmenler öğrencileri hakkında, hangi teknikle, ne gibi bilgiler toplayabilirler?
5. Öğretmenler, öğrencilerle nasıl görüşme yapmalıdır?
6. Hangi öğrenci sorunları, sınıf öğretmenleri tarafından karşılanmalıdır?
Sınıf öğretmenleri aşağıdaki anketlerle öğrencileri daha yakından tanıyabilir.
OTOBİYOGRAFİ
Adı Soyadı :
Sınıfı :
1. Nerede doğdunuz?
2. Ailenizle olan ilişkilerinizi anlatır mısınız?
3. Ailenizde en çok sevdiğiniz kişi kimdir?
4. Ailenizi şu sıralar huzursuz eden sorunlar nelerdir?
5. Geçmişte ve hala sizi tedirgin eden problemler nelerdir?
6. En iyi arkadaşınız kimdir?
7. Yapmaktan hoşlandığınız işler nelerdir?
8. Okulda en çok hoşunuza giden nelerdir?
9. Okulda hiç sevmediğiniz şeyler nelerdir?
10. Yaşantınız boyunca etkisi altında kaldığınız olay ya da olaylar var mıdır?
11. Geleceğe ilişkin planlarınız nelerdir?
KİMDİR BU ?
Kimdir bu ; bulunduğunuz sınıf içinde nasıl tanındığınızı anlamak amacıyla hazırlanmış bir
tekniktir. Aşağıda sınıf arkadaşlarınızı tanımlayan özellikler sıralanmıştır. Her özelliği dikkatlice
okuyunuz, her özellik sınıf arkadaşlarınızdan kimin davranış özelliklerine uygunsa noktalı boş yere
o arkadaşınızın adını ve soyadını yazınız. Okuduğunuz özellikler kendinize uygunsa kendi isminizi
yazınız. Hiç kimse uygun değilse o özelliği boş bırakınız.
Yanıtlarınız kesinlikle gizli tutulacaktır. İçtenlikle cevaplayınız.
ÖZELLİKLER
1. Sürekli yalnız kalmaktan hoşlanan .................................................................................
2. Sürekli arkadaşlarıyla birlikte olmaktan hoşlanan..........................................................
3. 3- Çok bencil,devamlı kendi dediği olsun isteyen............................................................
4. Her zaman herkese yardım etmek isteyen.......................................................................
5. Çok çalışkan hep yüksek not alan................................................................................
6. Dersleri çok zayıf devamlı kırık not alan........................................................................
7. Çok nazik kimseyi kırmaz..............................................................................................
8. Çok kırıcı ve kaba davranışı olan...................................................................................
9. En çok sevilen...................................................................................................................
10. Sınıfında hiç sevilmeyen..................................................................................................
11. Sınıfın en neşelisi.............................................................................................................
12. Sınıfın en düzgünü ..........................................................................................................
13. Arkadaşlarıyla kötü geçinen...........................................................................................
14. Arkadaşlarıyla kötü geçinene.........................................................................................
15. Sorumluluk duygusu güçlü olan.....................................................................................
16. Sorumluluk duygusu zayıf olan ....................................................................................
17. Daima temiz ve düzenli...................................................................................................
18. Temizliğe önem vermeyen düzensiz...............................................................................
19. Çok yalan söyleyen...........................................................................................................
20. Hiç yalan söylemeyen.......................................................................................................
21. En çok dedikodu yapan....................................................................................................
22. En iyi sır saklayan............................................................................................................
23. Sınıfta lider olan..............................................................................................................
24. Şakadan anlamayan ,alınan................................................................................................
25. Şakadan, hoşlanan..............................................................................................................
26. Hayalci düşünen................................................................................................................
27. Gerçekçi düşünen..............................................................................................................
28. Sinirli ve aniden parlayan..................................................................................................
29. Sakin ve soğuk kanlı.........................................................................................................
30. Öğretmenlerle iyi geçinemeyen.......................................................................................
31. En zekice buluşlar yapan.................................................................................................
32. En güç anlayan,zor kavrayan............................................................................................
33. Aceleci ve telaşlı ...............................................................................................................
34. Çok sabırlı ve sakin............................................................................................................
35. Haksızlıklara tepki gösteren..............................................................................................
36. Haksızlıklara boyun eğen..................................................................................................
ÖĞRENCİ PROBLEMLERİNİ TARAMA LİSTESİ
Sevgili öğrenciler,
Bu listede kız ve erkek öğrencilerin problemlerini bulacaksınız. Listeyi yavaş yavaş okuyun.
Sizi üzmekte ve düşündürmekte olan her problemi numarasına dikkat ederek işaretleyin.
1. Gözlerimden rahatsızım.
2. Sık sık başım ağrıyor.
3. Kulaklarımdan rahatsızım.
4. Genellikle yemeklere karşı iştahsızım.
5. Dişlerimden rahatsızım.
6. Okulumuz çok bakımsız ve temiz değil.
7. Okuldaki spor faaliyetlerini yeterli bulmuyorum.
8. Fen dersleri için labaratuvar yeterince kullanılmıyor.
9. Sosyal faaliyetlere yeterli zaman ayrılmıyor.
10. Çok fazla ev ödevi veriliyor.
11. Ders programları iyi ayarlanmıyor.
12. Dersler ilgi çekici hale getirilmiyor.
13. Bir günde birden fazla dersten yazılı yapılıyor.
14. Derslere çok çalıştığım halde başaramıyorum.
15. Kitaplara karşı ilgim yok.
16. Matematik dersinde yeterince başarılı değilim.
17. Sınıfta konuşmaktan çekiniyorum.
18. Ders çalışmaktan hoşlanmıyorum.
19. Kafamı derse iyice veremiyorum.
20. Yabancı dil dersini anlamada güçlük çekiyorum.
21. Edebiyat ve kompozisyon dersinde başarılı değilim.
22. Aile içinde yeterince sevilmediğimi hissediyorum.
23. Ailem bana çok fazla baskı yapıyor.
24. Annemle anlaşamıyorum.
25. Babamla anlaşamıyorum.
26. Kardeşimle anlaşamıyorum.
27. Ailem bana karşı çok ilgisiz.
28. Evde ders çalışabileceğim bir odam yok.
29. Ailem istediğim mesleği seçmeme izin vermiyor.
30. Başkaları ile rahat ilişki kuramıyorum.
31. Çekingenim, kendime yeterince güvenim yok.
32. Başkalarına güvenemiyorum.
33. Herhangi bir şeyde önder olmaktan çekiniyorum.
34. Kendimi olduğumdan farklı gösterdiğim için üzülüyorum.
35. Sıkıntılarımı anlatabileceğim kimsem yok.
36. Topluluk içerisinde nasıl davranacağımı bilemiyorum.
37. Çok çabuk tesir altında kalıyorum.
38. Çok çabuk heyecanlanıyorum.
39. Yanlış arkadaş seçiyorum.
40. Sinirliyim.