You are on page 1of 5

188) " Hiç bir zaman çýktýðýn kapýyý hýzlý çarpma, geri dönmek zorunda kalýrsýn.

" - Don Her


189) " Þerefle bitirilmesi greken en aðýr görev hayattýr." - Toegueville
190) " Sizi övenlerden çok, öðüt verenlere baðlanýn" - Boiteau
191) " Ölümün kapýsýný herkes yalnýz çalar." - S. Logerlöt
192) " Yiðitlik intikam almakla deðil, tahammül göstermektir." - W. Shakespeare
193) " Beklemeyi bilen insan herþeyi elde edebilir." - Digsraeli
194) " En büyük düþmanýn kendinden baþkasý deðildir." - Longellow
195) " Elinle ettiðin hayrý, dilinle eyleme zayi." - Hüseyin Çelebi
196) " Ýlim gayreti sevinç, mal gayreti hüsrandýr." - Hz. Ömer
197) " Tevbe, günah sabunudur." - Cenap Þahabettin
198) " Herkese karþý kibar ol, fakat pek az kiþiyle samimi ol." - George Washington
199) " Kibir, alçaklarýn ahlakýndandýr." - Ýmam-ý Þafi
200) " Öfkenin ateþisi önce sahibini yakar." - Sadi
201) " Kiþi bu alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kapýlmýþ sineðe benzer." - Sadi
202) " Bazý insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler." - Sadi
203) " Ýnsanlar köprü kuracaklarý yerde, duvar ördükleri için yalnýz kalýrlar." - Newton
204) " Hiçbir þeye gülmeyenden, birde her þeye gülenden sakýn." - Anonim
205) " Hepimizin bir annesi vardýr, o da toprak." - Victor Hugo
206) " Gençliðini gülmekle geçiren, ihtiyarlýðýný aðlamakla geçirir." - Ali Fuat Baþgil
207) " Hak bildiðim bir yola yalnýz gideceksin." - Tevfik Fikret
208) " Ýnandýðýnýz gibi yaþamýyorsanýz, yaþadýðýnýz gibi inanmaya baþlarsýnýz." - Hz. Ömer
209) " Buldum bilemedim; bildim bulamadým. Parada vefa olsa elden ele dolaþýrmýydý." - Ata
Sözü - Paranýn Namusu
210) " Baþarýlarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliðe direnmek lazýmdýr." - M.K Atatür
211) " Tatbik eden, icra eden, karar vermeden daima daha kuvvetlidir." - M.K. At
atürk
212) " Ýnsanýn öðrenmesi gereken ilk dil, tatlý dildir." - Barýþmanço
213) " Kýsa vadeli düþündüðümüz zaman menfaatler, uzun vadeli düþündüðünüzde ise dürüstlük
214) " Bilmiyorlar ama, yapabiliyorlar iþte! " - Beyoðlu Sabah Kitapçýsý
215) " Çalýþ, oyna, dilini tut." - Albert Einstein
216) " Baþarýnýn % 1 ini ilham % 99 u terdir." - Edison
217) " Ýmaj hiçbir þey, susuzluk her þey!" - Sprite
218) " Her kim kazanamazsa ekmek parasý, dostunun yüz karasý, düþmanýnýn maskarasý." - M. A
rsoy
219) " Þunu da söyleyeyim ki; çok zekisin! malum. Fakat zekaný unut daima çalýþkan ol!" - A
k'ün zeki bir insana söylediði söz
220) " Gerçeðin taa gözünün içine bakmak gerekir." - M.K. Atatürk
221) " Bir iþi bir Türk bir saatte yaparsa, ayný iþi iki Türk, iki saatte yapar; ayný iþi ü
e hiç yapmaz." - Almanlar
222) " Her insan da insanlýðýn bütün halleri vardýr." -Montaigne
223) " Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha çok gürültü ederler." - Oscar Wilde
224) " Ýnsanýn býraktýðý her tesir bir düþman yaratýr." - Oscar Wilde
225) " Ýnsanlara olduðun gibi görün, yoksa borçlu kalýrsýn!" - Bruner
226) " Dostu severim, düþmaný da... Dost gücümü düþman ödevimi gösterir..." - Schiller
227) " Hayat olan yerde ümit de vardýr..." -John Gay
228) " Faydasýz hayat bir erken ölümdür..." - Goethe
229) " Verdiði öðütleri kendisi de tutan yarý azizdir..." - W. Shakespeare
230) " Beklenmedik þeyi beklemedikçe olgun sayýlmazsýn." - XXX
231) " Baþkalarýnýn düþüncelerine saygý gösterin; hiç kimseye yanlýþ düþündüðünü söylemeyin
232) " Baþarýlarýnýnz yaptýðýnýz kötü hareketlerden daha çok düþman kazandýdýr." - T. Jeffe
233) " Tanrý beni benden korusun." - Ýspanyol Ata Sözü
234) " Gülümsemesini bilmeyen insan dükkan açmasýn." - Çin Ata Sözü
235) " Bilmeyen ve bilmediðini bilen çocuktur, ona öðretin." - Çin Ata Sözü
236) " Bilen ve bildiðini bilmeyen uykudadýr, onu uyandýrýn." - Çin Ata Sözü
237) " Bilmeyen ve bilmediðini bilmeyen aptaldýr, ondan sakýnýn." - Çin Ata Sözü
238) " Bilen ve bildiðini bilen liderdir, onu izleyin." - Çin Ata Sözü
239) " Gençlikte dünyayý, yaþlýlýkta gençliði düzeltmeye ulaþýrýz." - XXX
240) " Rütbelerin en alasý ilim rütbesidir." - Hz. Ali
241) " Kiþi bilmedigine düþman olur." - Yahya Bin Halit
242) " Ekmekten sonra egitim,bir milletin en büyük ihtiyacýdýr." - Bron
243) " Gülü seven dikenine katlanýr." - Türk Atasözü
244) " Ya Rabbi! Bana kitap dolu bir evle,çiçek dolu bir bahçe ver yetiþir!" - Konfüçyüs
245) " Sanat,dagayla insanýn toplamýdýr." - Francis Bacon
246) " Ýlim cesaret verir,cehalet küstahlýk!" - Terre
247) " Ýnanclarýmýzdan eylemlerirmiz dogar,eylemlerimizden alýþkanlýklarýmýz meydana gelir,
larýmýzdan
karakterimiz oluþur ve karakterimiz üzerinde de kaderimizi bina ederiz."
- Henry Hancock
248) " Eger karþýnýzdaki,ögütvermeye bayýlýyorsa bilin ki,en çok O'nun öðüde ihtiyacý vardý
249) " Ademin en büyük onur kaynagý,birçok büyük sözün ilk önce kendi aðýzýndan çýkmasýydý
in
250) " Bir insanýn üniversite mezunu olmasýný yardým edebilirsin,fakat onu düþünmeye zorlay
." - Finely P.Bunne
251) " Bir þeyi ögrenmek için,her þeyden önce onu sevmek gerekir." - Goethe
252) " Yeryüzünde pek çok harikalar vardýr;Ama bunlarýn en büyüðü yine de insandýr." - Soph
253) " Ýnsan aklýn sýnýrlarýný zorlamadýkça,hiç bir þeye ulaþamaz." - A.Einstein
254) " Umut, uyanýk inasanýn rüyasýdýr." - Aristotle
255) " Bilmediðini bilenin, arkasýndan gidin. Bilmediðini bilmeyeni, uyandýrýn. Bilemediðin
bilene, öðretin. Bilmediðini
bilmeyenden, kaçýn." - Konfüçyüs
256) " Düþünmeden okumak körletir; okumadan düþünmek yanýltýr." - Clairvany
257) " Bilim, felsefenin baþarýlarýndan, felsefe ise bilimin baþarýsýzlýklarýndan örülmüþtü
Russel
258) " Ne olacagýmýzý görebilmek için ne olduðumuzu bilmemiz gerekir." - N.Machýavellý
259) " Ümit iyi bir kahvaltý; fakat kötü bir akþam yemeðidir." - Francis Bacon
260) " Az bilmek için çok okumak gerekir. " - C. Montesquýeu
261) " Matematik Tanrýnýn, dünyayý yaratmak için kullandýðý alfabedir. " - Galileo Galýleý
262) " Matematikle ifade ede biliyorsanýz, bilginiz doyurucudur. " - W.T.B. Kelvin
263) " Nankör insan, herþeyin fiyatýný bilen, fakat hiçbir þeyin deðerini bilmeyen kimsed
"-Oscar Wilde
264) " Rüyalarý gercekleþtirmenin en kestirme yolu, uyanmaktýr. " - J.M. Power
265) " Kardeþlerimi tanrý yarattý; fakat dostlarýmý ben buldum. " - Geothe
266) " Ateþe ateþle karþýlýk verenlerin ellerinde kalan, genellikle küldür. " - A. V. Bruen
267) " Ýhtiyaç buluþun anasý, hoþnutsuzlukda ilerlemenin babasýdýr. " - D. Rockefeller
268) " Suyun taþý delmesi gücünden deðil, sürekli akmasýndandýr. " - Anonim
269) " Herkesle arkadaþlýk yapýn, ama sadece erdemlilerle dost olun. " - Konfüçyus
270) " Aza sahip olan deðil, çok isteyen fakirdir. " - Seneca
271) " Analýk sanatýnýn ilk þartý çoçuk uyuduktan sonra uyumaktýr. " - A. Franca
272) " Silahlanma dünyanýn en pahalý hurdalýðýdýr. " - L. Paulýng
273) " Ya bir yol bulacaðýz, ya da bir yol açacaðýz. " Anibal
274) " Bir milletin Türkülerini ben yazsamda, kanunlarýný kim yazarsa yazsýn. " - XXX
275) " Bütçe, kuþkularýn matematiksel teyididir. " - A. A. Latimer
276) " Kendini baþkalarýndan daha az akýllý kabul et, ama öyle olma. " - Jean Cocteau
277) " Eðitimsiz zeka, madendeki gümüþ gibidir. " - Mark Twain
278) " Ýnsan için en degerli olan þey yine insandýr. " - Spýnoza
279) " Zamanýzý çalan kiþi borcunu tanýmaz; üstelik de bu borcu hiç bir zaman ödeyemez. " -
280) " Kendi kusurlarýný affetmeyen adamýn bütün kusurlarý affedilebilir. " - Konfüçyus
281) " Bütün insanlar üç sýnýfa ayrýlmýþtýr: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebile
areket edenler. " - Benjamin Franklin
282) " Dinlemek, gösterebileceðimiz nezaketlerin en yükseðidir." - Dale Carnegie
283) " Düþünmek, bütün sanatlarýn en güç öðrenilenidir." - J.J. Rousseau
284) " Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir." - M.K. Atatürk
285) " Kitaplardan önce kendimizi okuyalým." - H.z. Mevlana
286) " Bilgiyle uyumak uyanýklýktýr." - H.z. Mevlana
287) " Cahil kimsenin yanýnda kitap gibi sessiz ol." - H.z. Mevlana
288) " Güneþin varlýðýna delil yine güneþtir. Delil ararsan güneþten yüz çevirme." - H.z. M
289) " Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayýrlýdýr." - H.z. Ali
290) " Bana bir harf öðretenin kýrk yýl kölesi olurum." - H.z. Ali
291) " Bilgi sermayemdir. Ýlim silahýmdýr. Sabýr elbisem. Kanaat ganimetimdir." - XXX
292) " Bir hatayý iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandýr." - Einstein
293) " Akýllý bir adam herþeyin farkýna varýr. Budala bir adam ise her hususta fikrini söyl
r." - XXX
294) " Caný, can vererek satýn almamýþsýn ki, deðerini ilesin." - Nizami
295) " Konuþmasýný çok erken öðrendim, susmasýný öðreneilmek için yaþlanmam gerekti." - XXX
296) " Ýki günü ir irine eþir olan zarardadýr." - H.z. Muhammed
297) " Akýllý adam yarýþmaz. Böylece kimsede onunla yarýþamaz." - Lao Tose
298) " Görmeden görebilirim, ama düþünmeden düþünemem." - Paul Valery
299) " Geçmiþi unutanlar, onu yeniden yaþamaya mahkumdurlar." - Santanaya
300) " Konuþmak ihtiyaç olabilir, ama susmak sanattýr." - XXX
301) " Kötü bir adama iylik etmek, iyi bir adama kötülük etmek kadar tehlikelidir." - Plat
us
302) " Kendi noksanýn bilmek kadar irfan olmaz." - Türk ata sözü
303) " Sevmek" fiilinden sonra dünyanýn en güzel fiili yardým etmektir." - V. Sultiner
304) " Yarýn bambaþka bir insan olacaðým diyorsan niye bu günden baþlamýyorsun." - Epikteto
305) " Geçmiþi deðiþtiremezsiniz. Fakat gelecek henüz avucunuzun içindedir." - Alfred Tenny
on
306) " Arkaný güneþe çevirme, yoksa gölgen önüne düþer." - Anonim
307) " Sakladýðýn sýr senin eserindir, açýða vurursan, esiri olursun." - Anonim
308) " Eðrinin gölgeside eðridir." - Hz. Ali
309) " Bir mum diðer bir mumu tutuþturmakla ýþýðýndan bir þey kaybetmez." - Hz. Mevlana
310) " Herkes, insanlýðý deðiþtirmeye çalýþýyor, kimse, kendini deðiþtirmeyi aklýndan geçir
oy
311) " Geleceði hiç düþünmem, ansýzýn geliverir." - A. Einstein
312) " Bir tapýnaðýnýn olmasý, kendine tapýnmaktan daha iyidir." - Ýmam Gazali
313) " Birbirinizi satýn ( anlatýn ), davayý anlatýn." - H. Bayram Veli
314) " Canýmýz gündüz, bedenimiz gece gibidir. Biz gece ile gündüz arasýndaki sehere benzer
" - Hz. Muhammed
315) " Yer yüzünde ilim adamlarý gök yüzünde ki yýldýzlar gibidir." - Hz. Muhammed
316) " Nereye gittiðinizi bilmiyorsanýz, her yol sizi oraya götürür."
Kissinger
317) " Paranýn Kral olduðu yerde, Ahlak Kraliçe olamaz."
Fransýz Ata Sözü
318) " Maddeyi, herþeyi deðiþtirebilirsiniz; ancak insanýn düþünce kalýbýný deðiþtirmek zor
A. Einstein