1

W i lh e l m R eic h
ï â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ Ùɘ âÈÛÙ‹Ì˘.

ÔÙÂÏÂÖ öÚÁÔ ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙ·ÙÔ ì Âå˜ çÏ›Á·˜ ÛÂÏ›‰·˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛȘ ÙÔÜ ÔÏ˘Û¯È‰Ôܘ öÚÁÔ˘ ÙÔÜ ÛÔ˘‰·›Ô˘ âÈÛÙ‹ÌÔÓÔ˜ Wilhelm Reich. £a ÂúÌÂı· ¬ÛÔÓ
Ùe ‰˘Ó·ÙeÓ êÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈÎÔd ηd ÂåÛ·ÁˆÁÈÎÔ›, âÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔÈ Âå˜ ÚÔÛÂ¯É Ù‡¯Ë
Óa àÓ·ÊÂÚıáÌÂÓ Âå‰ÈÎᘠÂå˜ Ì›·Ó ëοÛÙËÓ ÙáÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎáÓ å‰ÂáÓ ÙÔ˘.
^O „˘¯›·ÙÚÔ˜ Wilhelm Reich (1897-1957),
˘îe˜ ÁÂÚÌ·ÓÔÊÒÓˆÓ ^E‚Ú·›ˆÓ Ùɘ PÔ˘ıËÓ›·˜
(°ÂÚÌ·ÓÈÎɘ OéÎÚ·Ó›·˜), ≥ÙȘ àÂÙ¤ÏÂÈ ÙfiÙÂ
ÙÌÉÌ· Ùɘ AéÛÙÚÔ˘ÁÁ·Ú›·˜, âÛÔ‡‰·ÛÂÓ
å·ÙÚÈÎcÓ Âå˜ ÙcÓ BȤÓÓËÓ ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ ηÙfiÈÓ
Ì·ıËÙc˜ ÙÔÜ ™. ºÚfi¸ÓÙ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ηd ÚÔËÏ›ÊÂÙÔ ‰Èa ‰È¿‰Ô¯Ô˜, ¬Ìˆ˜ ıˆڋ۷˜ ¬ÙÈ
ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Úa Ï¿ıË Âå˜ Ùa ‚·ÛÈÎa ÛËÌÂÖ·
Ùɘ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎɘ ıˆڛ·˜ äÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙeÓ
å‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ. \AÚÁfiÙÂÚÔÓ, JÓ âÓÂÚÁeÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔÜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, àe Ùe
ïÔÖÔÓ â͉ÈÒ¯ıË ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ â›ıÂÙÔ Âå˜ ÙcÓ
«Î·ı·ÚᘠÔåÎÔÓÔÌÈÎcÓ ıÂÒÚËÛÈÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘», â͉‹ÏˆÛ ÙcÓ ‰ËÌÔÛ›·Ó àÓÙ›ıÂÛ›Ó ÙÔ˘
Úe˜ ÙeÓ âıÓÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÌeÓ Î·d àÓ¯ÒÚËÛÂ
âÎ °ÂÚÌ·Ó›·˜ âÁηٷÛÙ·ıÂd˜ ÚáÙÔÓ Âå˜ ¢·Ó›·Ó ηd ÂrÙ· Âå˜ NÔÚ‚ËÁ›·Ó. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·˜
¬Ìˆ˜ ηd âÎÂÖ âÌfi‰È· Âå˜ ÙcÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó
ÙáÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎáÓ âÚ¢ÓáÓ ÙÔ˘ âÁηÙÂÛÙ¿-

\A

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

2
ıË àe ÙÔÜ 1940 Âå˜ Ùa˜ H.¶.A. ^H ñ\ ·éÙÔÜ Î·Ù¿‰ÂÈÍȘ ÙÔÜ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔÜ Î·d
„˘¯Ô·ıÔÏÔÁÈÎÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜ ÙÔÜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔÜ Î·ıÂÛÙáÙÔ˜ (ηd Èı·ÓᘠÙe àÓÂÈı‡ÌËÙÔÓ ÙáÓ àӷηχ„ÂÒÓ ÙÔ˘) âÍ‹ÁÂÈÚ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙÔf˜ ΢ÚÈ¿Ú¯Ô˘˜ àÚÈÛÙÂÚÔf˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ùɘ âԯɘ ηd ÌÂÙa Ì›·Ó Ì·ÎÚa ηd Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎc ‰›ˆÍÈ à‚›ˆÛ ÙcÓ 3/11/1957 Âå˜ Ùa˜ ^OÌÔÛÔӉȷÎa˜ Ê˘Ï·Îa˜ ÙÔÜ §ÈÔ‡˚Û‚ÂÚÁ Ùɘ ¶ÂÓÛ˘Ï‚·Ó›·˜.
MÂÙ·Íf ÙáÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎáÓ ıˆÚÈáÓ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÙÂÚ·È ÂrÓ·È ÙÚÂÖ˜: ¶ÚáÙÔÓ,
ñ¿Ú¯ÂÈ Âå˜ Ùe àÓıÚÒÈÓÔÓ ÛáÌ· ≤Ó· ÁÂÓÈÎeÓ Î·d ëÓÈ·ÖÔÓ äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎeÓ
‰›ÔÓ Ùe ïÔÖÔÓ ù¯È ÌfiÓÔÓ âËÚ¿˙ÂÈ, ó˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfiÓ, οı àÓÙ›‰Ú·ÛÈÓ Î·d
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó ÙÔÜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ àÏÏa ·î ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È ÂrÓ·È ‚¿Ûˆ˜
äÏÂÎÙÚÈÎɘ, âÎÙe˜ ‰b ÙáÓ ôÏÏˆÓ àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¬ÙÈ ì ÁÂÓÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂrÓ·È
‚ÈÔËÏÂÎÙÚÈ΋. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ñ¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔÜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈ˙Ô̤ÓË Î·d âÓÙe˜ ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ
çÚÁ·ÓÈÛÌáÓ íÓ Âr‰Ô˜ âÓÂÚÁ›·˜ Ùe ïÔÖÔÓ àÂοÏÂÛ çÚÁfiÓËÓ. TÚ›ÙÔÓ, ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ âÎ Ùɘ àÔ‰ÔÌ‹Ûˆ˜ Ùɘ çÚÁ·ÓÈÎɘ àÏÏa ηd Ùɘ àÓÔÚÁ¿ÓÔ˘ ≈Ï˘ Óa ·Ú·¯ıÔÜÓ ‚·ÛÈηd ΢ÙÙ·ÚÈηd ÌÔÚÊ·›, ·î ïÔÖ·È èÓÔÌ¿ÛıËÛ·Ó ‚ÈfiÓÈ·.
^H âÚ¢ÓËÙÈÎc ÔÚ›· ÙÔÜ Reich ‰‡Ó·Ù·È Óa ¯ˆÚÈÛıFÉ Âå˜ Ù¤ÛÛ·Ú·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜:
MÂÙa ÙcÓ çÚÁ¿ÓˆÛÈÓ ÙáÓ å‰ÈÎáÓ ÙÔ˘ „˘¯È·ÙÚÈÎáÓ ıˆÚÈáÓ ó‰ËÁ‹ıË Âå˜ ÙcÓ ‚ÈÔËÏÂÎÙÚÈÎc öÚ¢ӷ Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜, ‰Èa Óa â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛFË ì àÓ·Î¿Ï˘„Ș ÙáÓ ‚ÈÔÓ›ˆÓ ηd ì ÌÂϤÙË ÙáÓ ‚ÈÔ·ıÂÈáÓ ‰Èa Óa Êı¿ÛFË Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ Âå˜ ÙeÓ
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌeÓ Ùɘ ıˆڛ·˜ ÂÚd çÚÁfiÓ˘.
Aî „˘¯È·ÙÚÈηd öÚ¢ӷÈ:
^O Reich ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ó˜ ëÍɘ ÙcÓ à·Ú¯cÓ ÙáÓ „˘¯È·ÙÚÈÎáÓ å‰ÂáÓ ÙÔ˘ ηd ÙcÓ
Û‡ÁÎÚÔ˘Û›Ó ÙÔ˘ ÌÂÙa ÙÔÜ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔÜ Î‡ÎÏÔ˘ Ùɘ BȤÓÓ˘ (Der Urgegensatz
des Vegetativen Lebens, Zeitschrift für Politische Psychologie, Vol. 1, 1934.):
«\EÓˇá ÚfiÙÂÚÔÓ ·î ÁÂÓÂÙ‹ÛÈÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯·d âÊ·›ÓÔÓÙÔ ó˜ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ùa ïÔÖ· qÙÔ
‰˘Ó·ÙeÓ Óa ñ¿Ú¯Ô˘Ó j ù¯È Âå˜ Ùa˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ, âÌÂÖ˜ Âú¯ÔÌÂÓ àԉ›ÍÂÈ ¬ÙÈ,
ÁÂÓÈÎá˜, ÙÔÈ·ÜÙ·È ‰È·Ù·Ú·¯·d ÂrÓ·È ·ıÔÁÓˆÌÔÓÈηd (=àÚÎÔÜÓ ‰Èa Óa ÙÂıFÉ ì
‰È¿ÁÓˆÛȘ) ηd à·Ú·›ÙËÙÔÈ ‰Èa ÙcÓ àÓ¿Ù˘ÍÈÓ ÌÈĘ Ó¢ÚÒÛˆ˜. ^OfiÙ ÙÒÚ·
èÊ›ϷÌ Óa âÚÂ˘Ó‹ÛˆÌÂ, âÓÙe˜ ÙáÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Ùɘ „˘¯È·ÙÚÈÎɘ âÚ‡Ó˘, ÙcÓ
Û¯¤ÛÈÓ ÌÂÙ·Íf „˘¯ÈÎɘ ÓfiÛÔ˘ ηd ÙáÓ ‰È·Ù·Ú·¯áÓ Ùɘ ÁÂÓÂÙËÛ›Ô˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜.
MÂÙa àe âÈfiÓÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎa˜ ‚ÈÔËÏÂÎÙÚÈÎa˜ âÚ‡ӷ˜ Ôf â‰ËÌÔÛȇıËÛ·Ó
Âå˜ Ùe öÚÁÔÓ Ì·˜ Die Funktion des Orgasmus (1927) àÊÈÂÚÒıËÌÂÓ Âå˜ ÙcÓ ÌÂϤÙËÓ
ÙáÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ùɘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜:
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

3
\EÎÎÈÓáÓ âÎ ÙÔÜ ¬ÙÈ ï „˘¯ÈÎe˜ Ì˯·ÓÈÛÌe˜ ηd Âå‰ÈÎᘠÙe “âÁg” çÊ›ÏÂÈ Óa
àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛFË ÙcÓ Î·Ù·›ÂÛÈÓ Ùɘ ÁÂÓÂÙËÛ›Ô˘ ‰ÈÂÁÂÚÛÈÌfiÙËÙÔ˜ ηd Ôî ÙÚfiÔÈ Ôf
ıa ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔÜÓ ÂrÓ·È Ùe ıÂ̤ÏÈÔÓ ÙÔÜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔÜ ÙÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜, âÚÔ¯ÒÚËÛ· Âå˜ ÙcÓ öÚ¢ӷ ·éÙáÓ ÙáÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ì ïÔ›· ηd Ìb ó‰‹ÁËÛ ¿ÏÈ Âå˜
ÙcÓ àÊÂÙËÚ›·Ó ‰ËÏ·‰c Âå˜ ÙcÓ â·ÓÂͤٷÛÈÓ ÙÔÜ àηÓıÒ‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ
ôÁ¯Ô˘˜.
^H ıˆÚËÙÈÎc ηٿÛÙ·ÛȘ Ôf â‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË ÙfiÙ ö¯ÂÈ ó˜ ëÍɘ: \AÊ\ ëÓe˜ ì
âȯÂÈÚËıÂÖÛ· ñÊ\ ìÌáÓ àÓ·ıÂÒÚËÛȘ Ùɘ ıˆڛ·˜ ÙÔÜ çÚÁ·ÛÌÔÜ à‰›¯ıË ¬ÙÈ,
ηÙa ÚáÙÔÓ Î·d ·ÚÈÔÓ ÏfiÁÔÓ, qÙÔ ì Ê˘ÛÈÎc Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ùɘ àÚ¯ÈÎɘ ÂÚd ÏȂȉÔܘ
ıˆڛ·˜ ÙÔÜ ºÚfi¸Ó٠ηd ηÙa ηӤӷ ÙÚfiÔ ‰bÓ àÓÙ¤‚·ÈÓ Úe˜ ÙcÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎcÓ ıˆڛ·Ó ÙáÓ Ó¢ÚÒÛÂˆÓ (Úe˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛÈÓ ÙáÓ àÓ·ÁÓˆÛÙáÓ i˜ ÌÂÏÂÙËıFÉ
â‰á Ùe ΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ÛÂÏ. 74). \AÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ì âÚÁ·Û›· Ì·˜ âd Ùɘ Û¯¤Ûˆ˜ ÌÂÙ·Íf
ôÁ¯Ô˘˜ ηd ÁÂÓÂÙËÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ qÙÔ àۇ̂·ÙÔ˜ Úe˜ ÙcÓ ÎÏ·ÛÛÈÎcÓ
Ù˘ÔÔ›ËÛÈÓ “öÚˆ˜ ≠ öÓÛÙÈÎÙÔÓ ı·Ó¿ÙÔ˘” ÙcÓ ïÔ›·Ó ηd ηٷÚÁÂÖ Ï‹Úˆ˜.
K·Ùa ÙcÓ ÁÓÒÌË Ì·˜, ì ÁÂÓÂÙ‹ÛÈÔ˜ ‰È¤ÁÂÚÛȘ ηd Ùe ôÁ¯Ô˜ ÂrÓ·È àÓÙÈıÂÙÈηd
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È οı ˙ˆ˚Îɘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ûˆ˜ âÓ Á¤ÓÂÈ Î·d Âå‰ÈÎᘠÙÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ
Ì˯·ÓÈÛÌÔÜ. ≠OıÂÓ âÍÈÛÒÓÔÌ οı ÚˆÙÔÁÂÓÉ ÎÈÓËÙÈÎc ‰È¤ÁÂÚÛÈ, ‰ËÏ·‰c οıÂ
Ù¿ÛÈ ÙáÓ çÚÁ·ÓÈÛÌáÓ Óa ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙeÓ â͈ÙÂÚÈÎe ÎfiÛÌÔ, Ìb ÙcÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎcÓ öÓÓÔÈ·Ó Ùɘ “ÏȂȉÈÓÈÎɘ ïÚÌɘ”, iÓ Î·d ÈÛÙ‡ˆ ¬ÙÈ ï ºÚfi¸ÓÙ ıa 䉇ӷÙÔ Óa
ÙcÓ çÓÔÌ¿ÛË, ϤÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜, ó˜ “˙ˆ˚ÎcÓ âÓ¤ÚÁÂÈ·Ó”. ≠Ö˜ âÓˇá ï ºÚfi¸ÓÙ
‰È¤‚ÏÂ ≤Ó· ñÔıÂÙÈÎeÓ öÓÛÙÈÎÙÔÓ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ àÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓÔÓ Úe˜ ÙcÓ
ÏȂȉÈÓÈÎcÓ Ù¿ÛÈÓ, âÌÂÖ˜ ıˆÚÔÜÌ Ùe ôÁ¯Ô˜ ó˜ ÙcÓ ÚˆÙÔÁÂÓÉ àÓÙÈıÂÙÈÎc Ù¿ÛÈ
ÙÔÜ ˙áÓÙÔ˜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ. AéÙe Ùe ‚·Û›˙ˆ âÊ\ ëÓe˜ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÔÜ ‰˘˚ÛÌÔÜ, Ùɘ
˙ÒÛ˘ ≈Ï˘ ÁÂÓÈÎᘠηd ÙÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ Ì˯·ÓÈÛÌÔÜ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜. ^H „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎc
ıˆڛ· âÂȉc ‰bÓ ·Ú‹Á·Á Ùa öÓÛÙÈÎÙ· àe ÙcÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·Ó äÓ·ÁοÛıË Óa
ÚÔÛÁÂȈıFÉ Âå˜ ÙcÓ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎcÓ ÙÔÜ âÓÛÙ›ÎÙÔ˘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ηd ö¯·Û ÙcÓ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· âÍfi‰Ô˘ âÎ ÙÔÜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔÜ à‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ¬Ù·Ó Ôî ç·‰Ô› Ù˘ âıÂÒÚËÛ·Ó
Ùa˜ ÚÔÛ·ı›·˜ Ì·˜ ‰Èa Ì›·Ó ‰È·ÏÂÎÙÈÎcÓ-ñÏÈÛÙÈÎcÓ Ï‡ÛÈÓ ó˜ â¯ıÚÈÎcÓ ÚÄÍÈÓ
âÓ·ÓÙ›ÔÓ Ùɘ 剛·˜ Ùɘ ηډ›·˜ Ùɘ ıˆڛ·˜. TÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ ì „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎc
ıˆڛ· η٤ÛÙË ñԯ›ÚÈÔÓ ÙÔÜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÜ-ıÚËÛ΢ÙÈÎÔÜ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ˘
ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Û· Ùe âÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÓ Ù˘ ̤ÏÏÔÓ.
\EÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ Ùɘ àÓ·ıˆÚËı›Û˘ ıˆڛ·˜ ÂÚd ÙáÓ âÓÛÙ›ÎÙˆÓ Ùɘ
‚·ÛÈ˙Ô̤Ó˘ âd ‰È·ÏÂÎÙÈÎáÓ àÚ¯áÓ ‰È·‚ϤÔÌ ÙcÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙáÓ, Ô≈Ùˆ
ηÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ, „˘¯ÈÎáÓ Î·d ۈ̷ÙÈÎáÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈáÓ: AéÙc ì ôԄȘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ àe
Ùa˜ ÙÚÂÖ˜ ·Ï·ÈÔÙ¤Ú·˜ àfi„ÂȘ ÂÚd Ùɘ Û¯¤Ûˆ˜ „˘¯É˜ ηd ÛÒÌ·ÙÔ˜ [1, ^H „˘¯c
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

4

AI æYXANA§YTIKAI A¶OæEI™
^O ™ÈÁÈÛÌÔÜÓ‰Ô˜ ºÚfi¸ÓÙ (1856-1939), „˘¯›·ÙÚÔ˜ âÎ BȤÓÓ˘, âÎ ÙáÓ ÌÂÏÂÙáÓ ÙÔ˘
âd Ùɘ ^YÛÙÂÚ›·˜ âÓÂÓ‡ÛıË ú‰ÈÔÓ Û‡ÛÙËÌ· ëÚÌËÓ›·˜ ÙáÓ „˘¯ÈÎáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ
ηd ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ùe ïÔÖÔÓ èÓfiÌ·Û “„˘¯·Ó¿Ï˘ÛÈÓ”. K·ÙˆÙ¤Úˆ ‰›‰ÔÌ ≤Ó·
ÁÂÓÈÎeÓ Ï·›ÛÈÔÓ Ùɘ ïÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·éÙÔÜ Úe˜ Î·Ï˘Ù¤Ú·Ó Î·Ù·ÓfiËÛÈÓ ñe ÙáÓ àÓ·ÁÓˆÛÙáÓ ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ôÚıÚÔ˘:
✦ ^H ‰È·ÚÎc˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔÜ âÌ‚›Ô˘ ùÓÙÔ˜ Úe˜ ôÓÂÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁcÓ Âå˜ Ùe
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ âÓÙe˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ÁÂÓÓÄÙ·È, àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·d ‰ÚÄ, àÔÙÂÏÂÖ ‚·ÛÈÎcÓ
‚ÈÔÏÔÁÈÎcÓ àÚ¯cÓ Î·d å‰ÈfiÙËÙ·.
TcÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ äÚÂÌ›·˜ ÙÔÜ ˙áÓÙÔ˜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ (ïÌÔÈfiÛÙ·ÛÈÓ, homeostasis)
‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó â͈ÙÂÚÈÎa âÚÂı›ÛÌ·Ù· j âÛˆÙÂÚÈηd à·ÈÙ‹ÛÂȘ. Ta˜ âÛˆÙÂÚÈÎa˜
·éÙa˜ à·ÈÙ‹ÛÂȘ çÓÔÌ¿˙ÔÌ âÓÛÙÈÎÙÈÎa˜ âÓÔÚÌ‹ÛÂȘ j öÓÛÙÈÎÙ· ηd Ùa˜ ïÚ›˙ÔÌÂ
ó˜ “Ùa˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎa˜ âΛӷ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·î ïÔÖ·È, ÁÂÓÓÒÌÂÓ·È âÓÙe˜ ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ, àÔÛÎÔÔÜÓ ÙcÓ å‰›·Ó ·éÙáÓ îηÓÔÔ›ËÛÈÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Èa ̤ÛÔ˘
·éÙÔÜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜”.
✦ ^O Freud (1920) àÓ‹Á·Á Ùe Û‡ÓÔÏÔÓ ÙáÓ âÓÛÙÈÎÙÈÎáÓ ïÚÌ‹ÛÂˆÓ Âå˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎa
öÓÛÙÈÎÙ·, Ùe öÓÛÙÈÎÙÔÓ Ùɘ ˙ˆÉ˜ (life instinct) ηd Ùe öÓÛÙÈÎÙÔÓ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘
(death instinct). TcÓ ‰b ‰˘Ó·ÌÈÎcÓ âÓ¤ÚÁÂÈ·Ó ÙÔÜ âÓÛÙ›ÎÙÔ˘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ èÓfiÌ·ÛÂ
libido (à‰fiıË Âå˜ ÙcÓ ^EÏÏËÓÈÎcÓ Ìb ÙcÓ Ï¤ÍÈÓ ÏȂȉÒ, ì ïÔ›· â¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË
Ùe ÚáÙÔÓ ñe ÙÔÜ K. ¶·Ï·ÌÄ—1924). Te öÓÛÙÈÎÙÔÓ Ùɘ ˙ˆÉ˜, ‰Èa Ùe ïÔÖÔÓ ï
Freud âÂʇϷÍ ÙeÓ ëÏÏËÓÈÎeÓ ¬ÚÔÓ “öÚˆ˜” (eros), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ùa˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο˜, âÍÂÏÈÎÙÈο˜, ıÂÙÈÎa˜ ηd ·Ú·ÁˆÁÈÎa˜ Ù¿ÛÂȘ Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ ˙ˆÉ˜, ÙáÓ
ïÔ›ˆÓ âȉ›ˆÍȘ ÂrÓ·È ì ‰È·Ù‹ÚËÛȘ ÙÔÜ å‰›Ô˘ âÁg ηd ì ‰È·Ù‹ÚËÛȘ ÙÔÜ Âú‰Ô˘˜. Te
öÓÛÙÈÎÙÔÓ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘, àÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ê¿Û·˜ Ùa˜ ηٷÛÙÚÂÙÈÎa˜ âÓÔÚÌ‹ÛÂȘ ·î ïÔÖ·È Ù›ÓÔ˘Ó Úe˜ â·Ó·ÊÔÚaÓ Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ ñ¿Ú͈˜ Âå˜ ÙcÓ
àÓfiÚÁ·ÓÔÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ. Ta öÓÛÙÈÎÙ· ñÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙcÓ ÛÙÂÓcÓ Û¯¤ÛÈÓ ÌÂÙ·Íf
ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηd „˘¯É˜ ηd ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó Ùɘ „˘¯Ôۈ̷ÙÈÎɘ à·ÚÙÈÒÛˆ˜ (psychosomatic integration) ì ïÔ›· àÓÙ·Ó·ÎÏÄÙ·È ‰Èa ̤ÛÔ˘ ÙáÓ ‰È·Ù·Ú·¯áÓ Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜ ·î ïÔÖ·È àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Âå˜ ·ıÔÏÔÁÈÎa˜ âÍÂÚÁ·Û›·˜ âd
Ùe ÛáÌ· ηd ÙcÓ „˘¯‹Ó, ïÛ¿ÎȘ ·î âÓÛÙÈÎÙÈηd ïÚÌ‹ÛÂȘ ηٷȤ˙ÔÓÙ·È j âÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È à¯·ÏÈÓÒÙˆ˜.
✦ K·Ùa Ùa˜ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎa˜ àfi„ÂȘ, ì ÚÔÛˆÈÎfiÙ˘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ àÔÙÂÏÂÖ
ÙcÓ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓËÓ ÙáÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎáÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎáÓ Î·d „˘¯ÔÏÔÁÈÎáÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
(ÚÔÂÁÒ, âÁÒ, ñÂÚÂÁÒ) Ôî ïÔÖÔÈ Î·d ÂrÓ·È Î·Ù\ âÍÔ¯cÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔd ‰Èa ÙcÓ
ÙÂÏÈÎcÓ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ›Ó Ù˘. Te ÂÚȯfiÌÂÓÔÓ ÙáÓ ÙÚÈáÓ Î˘Ú›ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜, Ùa ïÔÖ· ηd àÔÙÂÏÔÜÓ Ùe „˘¯ÈÎeÓ ùÚÁ·ÓÔÓ (mental apparatus),
ÂrÓ·È:

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

5
✦ Te ÚÔÂÁg (the id, das es) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ê¿Û·˜ Ùa˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎᘠÎÏËÚÔÓÔÌËı›۷˜ àÚ¯·˚Îa˜ ÌÔÚÊa˜ ñÔÛ˘ÓÂȉ‹ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηd Ùa˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎa˜-âÓÛÙÈÎÙÈÎa˜ Ù¿ÛÂȘ, ïÚÌ‹ÛÂȘ ηd ηٷ‚ÔÏ¿˜. Te ÚÔÂÁg ÂÚȤ¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ àÛ˘Ó›‰ËÙÔÓ
ñÏÈÎeÓ Î·d ıˆÚÂÖÙ·È ì ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÙáÓ âÓÛÙ›ÎÙˆÓ Î·d ì ‰˘Ó·ÌÈÎc ËÁc âÓÂÚÁ›·˜ ηd ‰Ú¿Ûˆ˜. Te àÛ˘Ó›‰ËÙÔÓ (unconscious) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ùa ÙÂÚ¿ÛÙÈ· àÔı¤Ì·Ù· ÙáÓ âÌÊ‡ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛˆÓ, ÙáÓ ÚÒÙˆÓ âÓÙ˘ÒÛˆÓ, ÙáÓ ïÚÌËÌ¿ÙˆÓ Î·d
ÙáÓ èıÈÛÌáÓ, ÙáÓ àÚ¯ÈÎáÓ ÙÚfiˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚĘ, ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ùɘ ÚÒÙ˘
·È‰ÈÎɘ ìÏÈΛ·˜, Ùa ïÔÖ· Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ, ¯ˆÚd˜ Óa Á›ÓˆÓÙ·È àÓÙÈÏËÙa àe Ùe
Û˘ÓÂȉËÙeÓ âÁÒ, ÂrÓ·È Î·Ù\ ÔéÛ›·Ó Ùa ‚·ı‡ÙÂÚ· ΛÓËÙÚ· (unconscious motivations)
Ùɘ ÎÔÈÓˆÓÈÎɘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁɘ ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘.
✦ Te âÁg (the ego, das ich) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àe âͤÏÈÍÈÓ ÙÔÜ ñÏÈÎÔÜ ÙÔÜ ÚÔÂÁg ηd
‰ÚÄ ó˜ âӉȿÌÂÛÔ˜ ÎÚÖÎÔ˜ ÌÂÙ·Íf ÚÔÂÁg ηd ÙÔÜ ö͈ ÎfiÛÌÔ˘. ^H ΢ڛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ âÁg ÂrÓ·È ï Û˘ÓÙÔÓÈÛÌe˜ ÙáÓ å‰›ˆÓ ·éÙÔÜ âd ̤ÚÂÈ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ Î·d å‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Âå˜ Ì›·Ó ïÌ·Ï‹Ó, êÚÌÔÓÈÎcÓ Î·d àÚfiÛÎÔÙÔÓ à·ÚÙ›ˆÛÈÓ Û˘ÓÔÏÈÎɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ego integration), ì ïÔ›· ηd ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙcÓ ÏÔÁÈÎcÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚaÓ
ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘. Te âÁg ÂrÓ·È, ‰ËÏ·‰‹, ì ≤‰Ú· Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜, Ùɘ ÁÓÒÛˆ˜, Ùɘ
ÎÚ›Ûˆ˜, Ùɘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÙÔÜ ‚Ô˘ÏËÙÈÎÔÜ Î·d ı˘ÌÈÎÔÜ âϤÁ¯Ô˘ ηd ÁÂÓÈÎÒÙÂÚÔÓ,
Ùɘ àËÚÙȈ̤Ó˘ àÓÙÈÏ‹„ˆ˜ Ùɘ „˘¯Ôۈ̷ÙÈÎɘ ñÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘. Te
âÁg ÚÔÛ·ıÂÖ Û˘Ó¯ᘠÚe˜ âÓ·ÚÌfiÓÈÛÈÓ ÙáÓ âÓÛÙÈÎÙÈÎáÓ à·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÙáÓ
äıÈÎáÓ à·ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ Î·d ÙáÓ àÓ·ÁÎáÓ Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜, ηd ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
ÛÂÈÚaÓ ¬ÏËÓ Ì˯·ÓÈÛÌáÓ à̇Ó˘ (defence mechanismus) ‰Èa ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙcÓ Úe˜ îηÓÔÔ›ËÛÈÓ Ù¿ÛÈÓ ÙáÓ âÓÛÙÈÎÙÈÎáÓ èıÈÛÌáÓ ïÛ¿ÎȘ àÂÈÏÂÖÙ·È ‰È\
·éÙáÓ ì 剛· ÙÔ˘ àÎÂÚ·ÈfiÙ˘. Te ñÂÚÂÁg (superego, überich) ÂrÓ·È “ï Ú˘ıÌÈÛÙc˜
Ùɘ äıÈÎɘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁɘ ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘” ηd ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ùa˜ äıÈÎa˜ àÚ¯a˜ Ùa˜
ïÔ›·˜ â¤‚·ÏÂÓ âd Ùe ôÙÔÌÔÓ ì ÔåÎÔÁÂÓÂÈ·Îc â›‚Ï„Ș ηd àÁˆÁc ηÙa Ùa ÚáÙ· öÙË Ùɘ ıÂÌÂÏÈÒÛˆ˜ Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜.
✦ ^OÛ¿ÎȘ ·î âÓÛÙÈÎÙÈηd ïÚÌ‹ÛÂȘ îηÓÔÔÈÔÜÓÙ·È à¯·ÏÈÓÒÙˆ˜ ÏfiÁˇˆ ¯·Ï·ÚfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ âÁg j ηٷȤ˙ÔÓÙ·È ¤Ú·Ó ÙÔÜ ‰¤ÔÓÙÔ˜ ÏfiÁˇˆ ñÂÚ‚ÔÏÈÎɘ ·éÛÙËÚfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ ñÂÚÂÁÒ, ì Û‡ÁÎÚÔ˘ÛȘ (conflict) ÂrÓ·È àÓ·fiÊ¢ÎÙÔ˜, ì ‰b Ó‡ڈÛȘ
η›, ÁÂÓÈÎÒÙÂÚÔÓ, ·î „˘¯Èηd ‰È·Ù·Ú·¯·d âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ñe Ùa˜ ÔÈΛϷ˜ ·éÙáÓ
ÌÔÚÊ¿˜.
ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ùe ÛáÌ· (ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎe˜ å‰Â·ÏÈÛÌfi˜). 2, ^H „˘¯c ÂrÓ·È ÚÔ˚eÓ ÙÔÜ
âÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ (¯‡‰ËÓ ñÏÈÛÌfi˜). 3, æ˘¯c ηd ÛáÌ· ÂrÓ·È ‰‡Ô àÏÏËÏ·ÓÙȉÚáÛ·È àÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ çÓÙfiÙËÙ˜ („˘¯ÔÊ˘ÛÈÎe˜ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi˜)]. \EÌÂÖ˜ ‚ϤÔÌ ÙeÓ ‰˘Ó·ÌÈÎe
àÏÏËÏÔÛ˘Û¯ÂÙÈÛÌe Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙa ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ó˜ Ì›· Û˘ÓÔÏÈÎc ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎc
„˘¯ÔÊ˘ÛÈÎc ëÓfiÙËÙ·. º·›ÓÂÙ·È ôÓ¢ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ùe Óa ïÌÈÏÔÜÌ ‰Èa ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙa˜ ηd ·éÙÔÓfiÌÔ˘˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·î ïÔÖ·È ñ·ÎÔ‡Ô˘Ó Âå˜ ÙÔf˜ Âå‰ÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ Î·KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

6

EåÎgÓ 1

ÓfiÓ·˜ j ‰Èa Ì›· ÌÔÓfiÏ¢ÚÔ âÍ¿ÚÙËÛÈ ÙÔÜ ëÓe˜
âd ÙÔÜ ôÏÏÔ˘. £a qÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔÓ Óa ϯıFÉ ¬ÙÈ
·î ÚˆÙÔÁÂÓÂÖ˜ „˘¯Èηd ηd ۈ̷ÙÈηd ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È ÂrÓ·È àÔχو˜ Ù·˘ÙfiÛËÌÔÈ âÓ Û¯¤ÛÂÈ
Úe˜ Ùa˜ ‚·ÛÈÎa˜ ˙ˆ˚Îa˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηd ¬ÙÈ
ñe óÚÈṲ̂ӷ˜ Û˘Óı‹Î·˜ ·éÙ·d ‰È¯¿˙ÔÓÙ·È Âå˜
àÓÙÈıÂÙÈÎa˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÙa ÙÚfiÔÓ œÛÙÂ
‰˘Ó¿ÌÂı· Óa ïÌÈÏÔÜÌ ‰Èa “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎe àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎe ‰˘˚ÛÌfi”».
EåÎgÓ 2
^O Reich ‰ÈÂÙ‡ˆÛ ÙcÓ ôÔ„ÈÓ ¬ÙÈ ‰‡Ô ÂrÓ·È
·î ÚˆÙ·Ú¯Èηd ÌÔÚÊ·d ÙáÓ „˘¯ÈÎáÓ Ù¿ÛˆÓ:
«Úe˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ» ηd «Ì·ÎÚaÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘». ^Y\ ·éÙcÓ ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó ìÚÌ‹Ó¢ÛÂ
ÙcÓ âÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ó˜ ηd Ùa˜ Ù¿ÛÂȘ ·éÙÔηٷÛÙÚÔÊɘ ó˜ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÂÖ˜ ·ıÔÏÔÁÈÎa˜ Ù¿ÛÂȘ Úe˜ ηٷÛÙÚÔÊcÓ ÙÔÜ ‰˘Û·Ú¤ÛÙÔ˘ â͈ÙÂÚÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ âÌÊ·ÓÈ˙Ô̤ӷ˜ ¬Ù·Ó ‰bÓ îηÓÔÔÈÂÖÙ·È ì Ù¿ÛȘ Â鯷ÚÈÛÙ‹Ûˆ˜ âÎ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ó˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔd à̇Ó˘ ηÙa Ùɘ ÌÂÙ·ÙÒÛˆ˜ Âå˜ Ùe ôÁ¯Ô˜. AéÙc ì ôԄȘ ö¯ÂÈ Ï›·Ó
ÛËÌ·ÓÙÈÎa˜ âÈÙÒÛÂȘ: «^H ηٷÛÙÚÔÊÈÎc âÈıÂÙÈÎfiÙ˘ ì ïÔ›· Û‹ÌÂÚÔÓ âÈÔÏ¿˙ÂÈ Âå˜ ÙcÓ ‰ËÌÔÛ›· ηd ÙcÓ å‰ÈˆÙÈÎc ˙ˆc àÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ì›·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó
Ê˘ÏÔÁÂÓÂÙÈÎᘠηd çÓÙÔÁÂÓÂÙÈÎᘠÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Ú· ÙáÓ ‰‡Ô ÚˆÙÔÁÂÓáÓ ïÚÌáÓ.
AéÙc ì Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎᘠÌÈÎÚa ‰È·ÊÔÚa àe ÙcÓ ôÔ„ÈÓ ÙÔÜ ºÚfi¸ÓÙ ¬ÙÈ ì ÏȂȉg
ηd ì âÈıÂÙÈÎfiÙ˘ âÎÔÚ‡ÔÓÙ·È àe Ùe ú‰ÈÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎe â›Â‰Ô ï‰ËÁÂÖ Âå˜
ÛÔ‚·Úa˜ ‰È·ÊÔÚa˜ Âå˜ Ùe ÎÏÈÓÈÎfi, ıˆÚËÙÈÎe ηd ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎe â›‰Ô. \EÌÂÖ˜
àÚÓÔ‡ÌÂı· ÙeÓ ÚˆÙÔÁÂÓÉ ¯·Ú·ÎÙÉÚ· ÙáÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎáÓ Ù¿ÛÂˆÓ Î·d Ùa˜ àÔ‰›‰ÔÌ àÊ\ ëÓe˜ Âå˜ ÙcÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛÈÓ Ùɘ ÏȂȉÔܘ ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ Âå˜ ÙcÓ Ù¿ÛÈÓ
àÔÊ˘Áɘ ÙÔÜ ôÁ¯Ô˘˜. Te ÁÂÁÔÓe˜ ¬ÙÈ Ùe ùÚÁ·ÓÔÓ Ùɘ âÈıÂÙÈÎfiÙËÙÔ˜, ‰ËÏ·‰c Ùe
Ì˘˚ÎeÓ Û‡ÛÙËÌ· ö¯ÂÈ ÙcÓ à·Ú¯‹Ó ÙÔ˘ Âå˜ ≤Ó·Ó ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÉ âÌ‚Ú˘˚Îe îÛÙe âÓˇá

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

7
Ùe ùÚÁ·ÓÔÓ ÙáÓ ‰‡Ô ÚˆÙÔÁÂÓáÓ Ù¿ÛˆÓ, Ùe ·éÙfiÓÔÌÔÓ Ó¢ÚÈÎeÓ Û‡ÛÙËÌ·, õ‰Ë
ñ¿Ú¯ÔÓ Âå˜ ÙÔf˜ Ï›·Ó àÙÂÏÂÖ˜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔf˜ âÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙcÓ ôÔ„›Ó Ì·˜ àe
Ï¢ÚĘ îÛÙÔÚÈÎɘ âÍÂϛ͈˜».
«Te ôÁ¯Ô˜ ó˜ „˘¯ÈÎc ηٿÛÙ·ÛȘ ‰bÓ ÂrÓ·È ÔûÙ “ì öÎÊÚ·ÛȘ”, ÔûÙ “Ùe àÔÙ¤ÏÂÛÌ·”, ÔûÙ “Û˘ÓÔ‰eÓ ÛÙÔȯÂÖÔÓ” Ùɘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙÔÜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔÜ Ó¢ÚÈÎÔÜ
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Úe˜ Ê˘ÁcÓ âÎ Ùɘ ÂÚÈÊÂÚ›·˜, àÏÏa ÂrÓ·È ì ôÌÂÛÔ˜ âÛˆÙÂÚÈÎc
àÓÙ›Ï˄Ș ·éÙɘ Ùɘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÔsÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎᘠٷ˘ÙfiÛËÌÔ˜. ^OÌÔ›ˆ˜ ì
ηٿÛÙ·ÛȘ Â鯷ÚÈÛÙ‹Ûˆ˜, Âå˜ ÙcÓ Ï‹ÚË öÎÙ·Û› Ù˘, àe Ùe êÏÔÜÓ ·úÛıËÌ· ÙÔÜ
ηÏᘠö¯ÂÈÓ ≤ˆ˜ Ùe ≈„Ô˜ Ùɘ àÊÚÔ‰ÈÛ›Ô˘ ‰ÈÂÁ¤ÚÛˆ˜, ÂrÓ·È ì ôÌÂÛÔ˜ âÛˆÙÂÚÈÎc
àÓÙ›Ï˄Ș Ùɘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙÔÜ ·Ú·Û˘Ì·ıËÙÈÎÔÜ Úe˜ â¤ÎÙ·ÛÈÓ âÎ ÙÔÜ Î¤ÓÙÚÔ˘
Úe˜ ÙcÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·Ó ·Ú·Ïϋψ˜ Úe˜ ÙcÓ ·ûÍËÛÈÓ Ùɘ âÈÊ·ÓÂÈ·Îɘ Ù¿Ûˆ˜,
Ì˯·ÓÈÎᘠηd äÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁÈÎá˜. ErÓ·È ì ·úÛıËÛȘ Ùɘ âÍfi‰Ô˘ ηd ̛͈˜
ÌÂÙa ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘Ø ì ñ¤Ú‚·ÛȘ ÙáÓ ïÚ›ˆÓ Ì·˜ ì ïÔ›· ηd ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎᘠٷ˘ÙÔÔÈÂÖÙ·È Úe˜ Ùa˜ ۈ̷ÙÈÎa˜ àÓÙȉڿÛÂȘ. MfiÓÔÓ ñ\ ·éÙcÓ ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó çÊ›ÏÔÌ Óa ηٷÓԋۈ̠Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηd „˘¯É˜, ïfiÙ ·‡ÂÈ
Óa åÛ¯‡FË ï ‰È·¯ˆÚÈÛÌe˜ ÌÂÙ·Íf ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎɘ ηd çÚÁ·ÓÈÎɘ ʇÛˆ˜ ÙáÓ ÓfiÛˆÓ.
Aî ‰È·ÊÔÚ·d öÁÎÂÈÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Âå˜ ÙeÓ ÙÚfiÔÓ Ôf ÌĘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ùe ·ıÔÁfiÓÔÓ
âÚ¤ıÈÛÌ· j Âå˜ Ùe ÔÖ· ÂrÓ·È Ùa Âé·›ÛıËÙ· ÛËÌÂÖ· ÙÔÜ ‚ÈÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ëοÛÙÔ˘
àÙfiÌÔ˘. Aî ÓfiÛÔÈ ÂúÙ àÚ¯›˙Ô˘Ó ó˜ ÙÔÍÈÎÔ›, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎÔd j Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÔd âÚÂıÈÛÌÔ›, ÂúÙ ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈηd àÓ·ÛÙÔÏ·d Ùɘ „˘¯ÈÎɘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘,
ηٷϋÁÔ˘Ó Âå˜ Ùe ·éÙe àÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Âå˜ ‰È·Ù·Ú·¯cÓ ÙÔÜ âÓÂÚÁÂÈ·ÎÔÜ åÛÔ˙˘Á›Ô˘
ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘. ^Ye ·éÙe Ùe Êá˜, ‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ïڈ̤ÓË ì Û¯È˙ÔÊÚÂÓ›· âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ôé¯d ó˜ “„˘¯ÔÁÂÓc˜” j “ۈ̷ÙÔÁÂÓc˜” àÏÏa ÌfiÓÔÓ ó˜ Ì›· ‰È·Ù·Ú·¯‹,
àÁÓÒÛÙÔ˘ ÚÔÂχۈ˜, ÙáÓ ‚·ÛÈÎáÓ Ê˘ÙÈÎáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ ÙáÓ à·Ú·ÈÙ‹ÙˆÓ ‰Èa
ÙcÓ ˙ˆ‹Ó».
Aî ‚ÈÔËÏÂÎÙÚÈηd öÚ¢ӷÈ:
·ã Âå‰Èη›
^O Reich àe ÙÔÜ 1923 ≤ˆ˜ ÙÔÜ 1927 äÛ¯ÔÏ‹ıË Ìb ÙcÓ ÌÂϤÙËÓ Ùɘ äÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Ùɘ ÁÂÓÂÙËÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÛ·ıáÓ Óa ëÚÌËÓ‡ÛFË Ùa ‰Â‰Ô̤ӷ âÎ Ùɘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηd Ùa ÎÏÈÓÈÎa ÛÙÔȯÂÖ· âÎ ÙáÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎáÓ âÚ¢ÓáÓ.
Aî öÚÂ˘Ó·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Âå˜ Ùe Û¯ÉÌ·, Ùe ïÔÖÔÓ Î·d âÊ·›ÓÂÙÔ ¬ÙÈ qÙÔ ≤Ó·
ıÂÌÂÏÈá‰Â˜ Û¯ÉÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÜ Ê˘ÛÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘: M˯·ÓÈÎc Ù¿ÛȘ- äÏÂÎÙÚÈÎc
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

8
ÊfiÚÙÈÛȘ- äÏÂÎÙÚÈÎc âÎΤӈÛȘ- Ì˯·ÓÈÎc ¯·Ï¿ÚˆÛȘ. \A‰›¯ıË ¬ÙÈ à·ÈÙÂÖÙ·È
‰È¤ÁÂÚÛȘ ÙáÓ äÏÂÎÙÚÈÎáÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ Û˘Ó¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ àÏÏa ηd Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰Èa ÙcÓ ·ûÍËÛÈÓ ÙáÓ äÏÂÎÙÚÈÎáÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ηd ÙcÓ çÚıcÓ àÏÏËÏÂ›‰Ú·Û›Ó ÙˆÓ Î·ıfiÙÈ à‰›¯ıË ¬ÙÈ ì àÊÚÔ‰ÈÛ›· â·Êc ηı·˘ÙcÓ ÌÈÌÂÖÙ·È ÙcÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó ëÓe˜ ˘ÎÓˆÙÔÜ. Tˇá ùÓÙÈ ‰Èa Óa Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıFÉ âÈÙ˘¯á˜ ·éÙc ì
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· çÊ›ÏÂÈ ì àÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛȘ ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ‰‡Ô Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Óa ‰Ú÷Ä
Û˘ÓÂÚÁÈÎᘠï‰ËÁÔÜÛ· Âå˜ ÁÂÓÈÎcÓ âÓ‰˘Ó¿ÌˆÛÈÓ Î·d Âå˜ ·ûÍËÛÈÓ Ùɘ ÊÔÚÙ›Ûˆ˜,
¬Ìˆ˜ Âå˜ ÔÏÏa˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ì àÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛȘ ï‰ËÁÂÖ Âå˜ àÔÊfiÚÙÈÛÈÓ ÙÔÜ ëÓe˜
j ηd ÙáÓ ‰‡Ô Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.
^Y\ ·éÙe Ùe ÊᘠâÍ‹ÁËÛ ï Reich Ùe àÓÂÚÌ‹Ó¢ÙÔÓ ÁÂÁÔÓe˜ Ùɘ ñ¿Ú͈˜
ÏÂÈÛÙ¿ÎȘ ÌÂÙ·Íf ëÓe˜ àÓ‰Úe˜ ηd Á˘Ó·ÈÎe˜ ÌÈĘ Âå‰ÈÎɘ ≤Ï͈˜ ηd êÚÌÔÓ›·˜ j
ηd Ùe àÓÙ›ıÂÙÔÓ. \EÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ηÙ‰›Î·Û ÙeÓ coitus condomatus (¯ÚÉÛÈÓ ÙáÓ
ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ “ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎáÓ”) ó˜ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ· ÙcÓ äÏÂÎÙÚÈÎcÓ ‰È·‰Èηۛ·Ó ηd
ï‰ËÁÔÜÓÙ· Âå˜ ¯ÚÔÓ›· „˘¯Ô·ıËÙÈÎc Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ [ÂrÓ·È âӉȷʤÚÔÓ ¬ÙÈ Û‹ÌÂÚÔÓ
Ôî àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓÙ˜ Ùa˜ àfi„ÂȘ ÙÔÜ Reich å·ÙÚÔd ‰bÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È Óa ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, ó˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ó ÙáÓ âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎáÓ Î‡ÎÏˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ·ÙÚÔɘ ÙáÓ
àÓıÚÒˆÓ Âå˜ ·ıÔÏÔÁÈÎÔf˜ Û·‰ÔÌ·˙Ô¯ÈÛÙÈÎÔf˜ ¯·Ú·ÎÙÉÚ·˜, ÙcÓ ·Ú·ÙËÚÔ˘Ì¤ÓËÓ å‰›ˆ˜ Âå˜ H.¶.A., àÏÏa ηd ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, “condomania” ηÙa ÙcÓ ïÔ›·Ó, ηd
âÍ àÊÔÚÌɘ Ùɘ ‰ÉıÂÓ ÚÔÊ˘Ï¿Íˆ˜ âÎ ÙÔÜ AIDS, à›ÛÙ¢ÙÔ˜ ÏËıÒÚ· οıÂ
Âú‰Ô˘˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙcÓ ¯ÚÉÛÈÓ ·éÙáÓ ÙáÓ àÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ àÏÏa ηd ÙcÓ
ïÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·Ó âÌ̤ۈ˜ (j ηd à̤ۈ˜, .¯. Âå˜ ÙcÓ ÔÏÈÙ›·Ó Ùɘ K·ÏÈÊÔÚÓ›·˜
·î ÎÚ·ÙÈηd ÁÈÁ·ÓÙÔ·ÊÖÛÛ·È, âȉÂÈÎÓ‡Ô˘Û·È àÛ˘ÛÙfiψ˜ Á˘ÌÓÔf˜ ôÓ‰Ú·˜ âÓ ÂÚÈÙ‡ÍÂÈ, ÂrÓ·È à̤ÛÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ηd àӷȉÂÖ˜ ı›ÁÔ˘Û·È Âéı¤ˆ˜ Ùe ÎÔÈÓeÓ ·úÛıËÌ·)]. ^Y\ ·éÙe Ùe Êᘠï Reich 䉢ӋıË Óa ëÚÌËÓ‡ÛFË Î·d ôÏÏ·˜ ‰˘ÛÂÍËÁ‹ÙÔ˘˜
‰È·Ù·Ù·¯a˜ Ùɘ àÊÚÔ‰ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· âıÂÒÚÂÈ ÙcÓ “Á˘Ó·ÈΛ·Ó
„˘¯ÚfiÙËÙ·” ó˜ ñÂÚÙÔÓ›·Ó ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÜ Ì˘˚ÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ì ïÔ›· âÌÔ‰›˙ÂÈ
Ùa˜ àÎÔ˘Û›·˜ Ì˘˚Îa˜ Û˘ÛÙÔÏ¿˜, ηd ÙcÓ “ÚfiˆÚÔÓ âÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛÈÓ” ó˜ àÎÔ˘Û›·Ó
ñÂÚÙÔÓÈÎcÓ Û˘ÛÙÔÏcÓ ÏfiÁˇˆ Ùɘ ÌÂÙ·ÊÔÚĘ Ùɘ ‰ÈÂÁ¤ÚÛˆ˜ àe Ùe Ó¢ÚÈÎeÓ
Û‡ÛÙËÌ· Âå˜ Ùe Ì˘˚ÎeÓ ÚÔÒÚˆ˜ Ìb àÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÎÔcÓ Ùɘ ÚÔÂÚÈÁÚ·Ê›Û˘
àÏÏËÏÔ˘¯›·˜).
^O homo normalis
≠Ö˜ âÎ ÙáÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ·éÙáÓ ÚԤ΢„ ηd íÓ ôÏÏÔ Ï›·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎeÓ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, à‰›¯ıË ¬ÙÈ Âå˜ ÙcÓ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ùɘ Û˘ÁKEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

9
¯ÚfiÓÔ˘ ‰˘ÙÈÎɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ñ¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈÎc ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: \EÓˇá ì Ì˯·ÓÈÎc Ù¿ÛȘ ÚÔ¯ˆÚÂÖ Î·ÓÔÓÈÎá˜, àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ì äÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁÈÎc ‰È·‰Èηۛ· Ùɘ
â·Êɘ-ÊÔÚÙ›Ûˆ˜-âÎÊÔÚÙ›Ûˆ˜ ÂrÓ·È Ï›·Ó âÏÏÈc˜ Ìb àÔÙ¤ÏÂÛÌ· àÊ\ ëÓfi˜, ۈ̷ÙÈÎá˜, ÙcÓ àÔ˘Û›·Ó ÙáÓ ÎÏÔÓÈÎáÓ Û·ÛÌáÓ ÙÔÜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔÜ Ì˘˚ÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘, „˘¯ÈÎá˜, ÙcÓ ôÓÙÏËÛÈÓ Ìˉ·ÌÈÓɘ Â鯷ÚÈÛÙ‹Ûˆ˜. AéÙc ì
‰È·Ù·Ú·¯c ñ¿Ú¯Ô˘Û· âÍ úÛÔ˘ ηd Âå˜ Ùa ‰‡Ô ÊÜÏ· çÊ›ÏÂÙ·È Âå˜ Ì›·Ó ¯ÚÔÓ›·Ó
ñÂÚÙÔÓ›·Ó ÙÔÜ Ì˘˚ÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó ï Reich èÓfiÌ·Û “ıˆÚ¿ÎÈÛÈÓ”
[âÎÙe˜ Ùɘ ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ äÏÂÎÙÚÔ-âÓÂÚÁÂÈ·ÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·éÙc ÚÔηÏÂÖ Ì›·Ó
ÁÂÓÈÎcÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó ¬ÏˆÓ ÙáÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ϤÔÓ âÎÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓË ÔsÛ· ì
·Ú·ÙËÚÔ˘Ì¤ÓË, Âå˜ Ùe ÏÂÖÛÙÔÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, àÙÂÏc˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ùɘ âÎÓÔɘ]
·úÙÈÔÓ Ùɘ ïÔ›·˜ ÂrÓ·È Ì›· ñÂÚ‰ÈÂÁÂÚÛÈÌfiÙ˘ ÙÔÜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔÜ Ó¢ÚÈÎÔÜ
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˇˆ ÌÈĘ ñÔÎÂÈ̤Ó˘ àÁ¯Ò‰Ô˘˜ ÓÂ˘ÚˆÙÈÎɘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ì ïÔ›·
âÁηı›ÛÙ·Ù·È àe ÙcÓ ÌÈÎÚaÓ õ‰Ë ·È‰ÈÎcÓ ìÏÈΛ·Ó çÊÂÈÏÔ̤ÓË Âå˜ Ï›ÛÙÔ˘˜
âÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔf˜ ηd ÎÔÈÓˆÓÈÎÔf˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¬ˆ˜ ıa àÓ·ÊÂÚıFÉ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.
^O Ô≈Ùˆ ‰È·Ï·ÛıÂd˜ ¯·Ú·ÎÙcÚ ÂrÓ·È: ºÔ‚ÈÎe˜ ηÙa ÚáÙÔÓ, ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÂéÎfiψ˜ οı âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎcÓ Î·Ù·›ÂÛÈÓ ‰ÈfiÙÈ, âÌÊ·Ó›˙ˆÓ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·Ó çÍ›·˜
àÁ¯ˆÙÈÎɘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ¬Ù·Ó à·ÈÙÉÙ·È àÓ¿Ù˘ÍȘ å‰ÈÎɘ ÙÔ˘ ÁÓÒÌ˘, ç¯˘ÚÔÜÙ·È
ùÈÛıÂÓ Ùɘ ÎÚ·ÙÔ‡Û˘ àfi„ˆ˜, fear of responsibility and fear of freedom, ó˜
Ùe ı¤ÙÂÈ ï Reich. N·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈÎfi˜ (ó˜ ÁÓˆÛÙeÓ ï Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌe˜ àÔÙÂÏÂÖ Î‡ÚÈÔÓ
Û‡Ìو̷ Ùɘ ÛÙÚÔÊɘ Ì·ÎÚaÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘), Ìb ÛÙÔȯÂÖ· ·Ú·ÏËÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï›Ԣ, ηı›ÛÙ·Ù·È ÂûÎÔÏÔ˜ Ï›· Ùɘ âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎɘ ‰ËÌ·ÁˆÁ›·˜ ì ïÔ›· âÈÙ›ÓÂÈ
ÙcÓ ÓfiÛÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÏ·ÎÂ‡Ô˘Û· ·éÙeÓ ‰Èa ÙáÓ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÒÓ Ù˘ ¬ÙÈ «ï Ï·e˜ àÂÊ¿ÛÈÛ», «ıÂÛÌe˜ ÂrÓ·È ï Ï·fi˜», Î.Ô.Î.Ø àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂrÓ·È ı·Ó¿ÛÈÌÔ˜ â¯ıÚe˜ ÔîÔ˘‰‹ÔÙÂ
οÌÂÈ Ó‡ÍÈÓ ÂÚd ÙÔÜ ¬ÙÈ ¯Ú‹˙ÂÈ ıÂÚ·›·˜, àÓ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ j ·È‰Â›·˜. ™·‰Ô Ì·˙Ô¯ÈÛÙÈÎfi˜, Â鯷ÚÈÛÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ìb Ùa˜ ηٷÛÙÚÔÊ¿˜, Ùa˜ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ ηd ΢ڛˆ˜
Ìb ÙcÓ Î·Ù·›ÂÛÈÓ ÙcÓ àÛÎÔ˘Ì¤ÓËÓ ñe ÙáÓ âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙáÓ âd ÙáÓ ôÏÏˆÓ Î·d âd
ÙÔÜ å‰›Ô˘, àӛηÓÔ˜ ‰Èa ·Ú·ÁˆÁcÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔÜ öÚÁÔ˘, äÏ·Ùو̤Ó˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜
ηd ôÓ¢ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÔ˜ ÎÚ›Ûˆ˜, Ù˘Ú·ÓÓÈÎe˜ Úe˜ ÙÔf˜ ñÊÈÛٷ̤ÓÔ˘˜ ηd ‰Ô˘ÏÈÎe˜
ηd ÊÔ‚ÈÎe˜ Úe˜ ÙÔf˜ àÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÂrÓ·È ì 剷ÓÈÎc âÈÏÔÁc ÙáÓ âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙáÓ ‰Èa
ÙcÓ â¿Ó‰ÚˆÛÈÓ ÙáÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ àÍȈ̿وÓ. MÂÙa ·Ú·ÓÔ˚‰áÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηd
å‰ÂáÓ ‰ÈÒ͈˜ Ùa ïÔÖ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓ â¯ıÚfiÙËÙ· Úe˜ Ôî·Ó‰‹ÔÙ ηٿÛÙ·ÛÈÓ
àÂÈÏÂÖ Óa ÎÏÔÓ›ÛFË ÙcÓ ÂûıÚ·˘ÛÙÔÓ „˘¯ÈÎ‹Ó ÙÔ˘ åÛÔÚÚÔ›·Ó ηd ‰Èa ÙÔÜÙÔ ÂrÓ·È,
àÊ\ ëÓe˜ ôÎÚÈÙÔ˜ ç·‰e˜ ÙÔÜ “ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘” ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ Ï›·Ó ηٿÏÏËÏÔ˜ ‰È\
ñÂÚ·ÛÈÛÙc˜ Ùɘ âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎɘ ٿ͈˜ (‰Èa ÙáÓ ·ıÔÏÔÁÈÎáÓ Ì˯·ÓÈÛÌáÓ Ùɘ
âÎÏÔÁÈ·ۈ˜, Ùɘ ÚÔ‚ÔÏɘ ηd Ùɘ ÚÔÎÏËÙÈÎɘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚĘ ÂrÓ·È å‰Â҉˘
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

10
‰Èa ÙcÓ Î·Ù·‰›ˆÍÈÓ ÙáÓ “à›ÛÙˆÓ”). ¢bÓ âÓÔ¯ÏÂÖÙ·È àe Ùa˜ ϤÔÓ ·Ú·ÏfiÁÔ˘˜ j
Ù˘Ú·ÓÓÈÎa˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎa˜ à·ÁÔÚ‡ÛÂȘ: EúÙ àÊÔÚÔÜÓ Âå˜ ÙeÓ ‰ËÌfiÛÈÔÓ ‚›ÔÓ, ‰ÈfiÙÈ
ö¯Ô˘Û· ÙcÓ Ù¿ÛÈÓ ì àÁ¯Ò‰Ë˜ ηٿÛÙ·ÛȘ Óa ÌÂÙ·¤ÛFË Âå˜ “â·Ó·ÁˆÁcÓ Âå˜ Ùe
‚ÚÂÊÈÎeÓ ÛÙ¿‰ÈÔÓ” ‰bÓ àÓ·˙ËÙÂÖ ÙcÓ âÏ¢ıÂÚ›·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηd âÎÊÚ¿Ûˆ˜ àÏÏa
ÙcÓ Î¿Ï˘„ÈÓ ñe Ùe ôηÌÙÔÓ ·ÙÚÈÎeÓ ÚfiÙ˘ÔÓ (ÙcÓ ‚·ÚÂÖ·Ó ·éÙcÓ ‰È·Ù·Ú·¯cÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔÜÓ Ùa ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎa ηıÂÛÙáÙ· ‰Èa Ùɘ àÊ·ÈÚ¤Ûˆ˜ Ùɘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ηd Ùɘ ‰È·ÊË̛ۈ˜ Ùɘ àÛÊ·Ï›·˜ Ùɘ âÚÁ·Û›·˜ ηd ÙáÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎáÓ
·ÚÔ¯áÓ). EúÙ Âå˜ ÙeÓ å‰ÈˆÙÈÎeÓ ‚›ÔÓ (‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·î ‰È¿ÊÔÚÔÈ à¯ıÂÖ˜
ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈηd-ÌÂ۷ȈÓÈηd àÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÚd Ùɘ âÈÏÔÁɘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ‰ÈfiÙÈ, ó˜ Ùe
ı¤ÙÂÈ ï Reich, «the sex act does not mean very much to them». Eå˜ Ùe ÛËÌÂÖÔÓ
·éÙe çÊ›ÏÔÌ Óa àӷʤڈÌ ¬ÙÈ, ó˜ âÍËÁÂÖ ï Reich, ì Û‹ÌÂÚÔÓ ·Ú·ÙËÚÔ˘Ì¤ÓË
ηd âÈÌfiÓˆ˜ ‰È·ÊËÌÈ˙Ô̤ÓË ñe ÙáÓ MME — ‰ÈfiÙÈ ÔÏÏ·ÏᘠÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙeÓ
âÍÔ˘ÛÈ·ÛÌfiÓ— Ù¿ÛȘ Úe˜ ÔÏ˘Á·Ì›·Ó ηd âÏ¢ıÂÚÈfiÙËÙ· Ì·ÎÚaÓ ÙÔÜ Óa àÔÙÂÏFÉ
öÓ‰ÂÈÍÈÓ ËéÍË̤Ó˘ j öÛÙˆ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎɘ àÊÚÔ‰ÈÛ›Ô˘ ïÚÌɘ àÔÙÂÏÂÖ, àÓÙÈı¤Ùˆ˜,
âÎÙe˜ àe ÌÈÌËÙÈÛÌeÓ Î·d “Ìfi‰·Ó”, Û‡Ìو̷ Ùɘ ÂÚÈÁÚ·ÊÔ̤Ó˘ „˘¯ÈÎɘ ‰È·Ù·Ú·¯É˜ ‰ÈfiÙÈ Î·Ù\ ·éÙcÓ ï ¿Û¯ˆÓ ñÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜, â›Û˘, ÙcÓ àÔͤӈÛÈÓ—ÏfiÁˆ
Ùɘ ‰È·Ï‡Ûˆ˜ ÙáÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎáÓ ‰ÂÛÌáÓ, Ùɘ ÎÂÓfiÙËÙÔ˜ å‰ÂáÓ Î·d Ùɘ å‰ÈÎɘ ÙÔ˘
âÛˆÛÙÚÂÊÈÎɘ Ù¿Ûˆ˜— âÈ˙ËÙÂÖ àÂÁÓˆṲ̂ӈ˜ íÓ Âr‰Ô˜ àÓıÚˆ›Ó˘ â·ÊɘØ
ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ì ηٿÛÙ·ÛȘ ·éÙc çÊ›ÏÂÈ Óa ëÚÌËÓ¢ıFÉ ñe Ùe ÊᘠÙɘ
·Ú·ÙËÚÔ˘Ì¤Ó˘, ó˜ ôÌ˘Ó· ηÙa ÙÔÜ ñ„Ô˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ÌÂÙ·Íf ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ηd
ÙÔÜ ¿Û¯ÔÓÙÔ˜, ñÂÚÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙÔ˜ ηÙa Ùa àÚ¯ÈÎa ÛÙ¿‰È· Ùɘ Û¯È˙ÔÊÚÂÓ›·˜.
^O ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌe˜ ÔyÙÔ˜ ηı›ÛÙ·Ù·È Û¯Â‰eÓ Ù·˘ÙfiÙ˘ âaÓ Ï¿‚ˆÌ ñ\ ù„ÈÓ Ì·˜
¬ÙÈ Ùe ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔÓ, Ùe ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÓ Î·d Ùe ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔÓ ó˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎc
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚa ÂrÓ·È ì Û¯È˙ÔÊÚÂÓÈÎc “Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎc à¿ıÂÈ·”, ÙáÓ MME
ïÌÈÏÔ‡ÓÙˆÓ Ôé¯d ‰Èa Û¯¤ÛÂȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎa˜ j öÛÙˆ àÊÚÔ‰ÈÛ›Ô˘ êÚÌÔÓ›·˜ àÏÏa
‰Èa “one night stand”).
¶¤Ú·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙÔÜ Óa ÂrÓ·È normalis, ï homo normalis ÂrÓ·È ≤Ó·˜ ¿Û¯ˆÓ ôÓıÚˆÔ˜ ≤ÙÔÈÌÔ˜ Óa ÙÂÏÂÈÒÛFË ÙeÓ âÛÙÂÚË̤ÓÔ Ó‡̷ÙÔ˜, ¯·ÚĘ ηd ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
‚›ÔÓ ÙÔ˘ ‰Èa Ùɘ ÌÂÙ·ÙÒÛˆ˜ Âå˜ Ùa˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÁÚ·ÊÔ̤ӷ˜ ‚ÈÔ·ı›·˜.
TÔÈÔÜÙÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ÂrÓ·È ï ôÓıÚˆÔ˜ ÙÔÜ ‰˘ÙÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, ¬Ìˆ˜ Ùe ϤÔÓ
·ıÔÏÔÁÈÎeÓ Î·d in extremis ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· àÔÙÂÏÂÖ ï homo sovieticus ηd ï Reich
‰bÓ ·Ú¤ÏÂÈ Âå˜ ÏÂÖÛÙ· öÚÁ· ÙÔ˘ Óa àÓÙÈ·Ú·ı¤ÙFË ‰‡Ô ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜: \AÊ\ ëÓe˜
âÈÛ‹ÌÔ˘˜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔf˜ àÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ âd ñ„ËÏÔÜ “fiÓÙÈÔ˘Ì” Ìb ÙcÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎcÓ ôηÌÙÔÓ ÛÙ¿ÛÈÓ ÙÔÜ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ àÓıÚÒÔ˘ ηd Ìb Ùa ÚfiÛˆ· âÓ·ÚÁᘠâÎÊÚ¿˙ÔÓÙ· ÙfiÛÔÓ Û·‰ÈÛÌeÓ ¬ÛÔÓ Î·d ·Ú·ÓÔ˚‰ÂÖ˜ 剤·˜ ÌÂÁ·Ï›Ԣ
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

11
ηd âÈıÂÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ηd, àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘, ÙÔf˜ ñÔοو ÂñÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔf˜ Ôϛٷ˜” Ìb ÂéÁÏÒÙÙÔ˘˜ âÎÊÚ¿ÛÂȘ Êfi‚Ô˘, ñÔÙ·Áɘ ηd âÁηٷÏ›„ˆ˜ Âå˜
ÙcÓ Ù‡¯ËÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ùÓÙˆ˜, ‰Èa ‰‡Ô àÎÚ·›·˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ùɘ 剛·˜ „˘¯Ô·ı›·˜.
‚ã ÁÂÓÈη›
^O Reich ηÙa ÙcÓ ÌÂϤÙËÓ ÙÔ˘ âd Ùɘ äÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Ùɘ ÁÂÓÂÙËÛ›Ô˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ öÊı·Û ηÙa ÏÔÁÈÎcÓ àÎÔÏÔ˘ı›·Ó Âå˜ Ùe ıÂÌÂÏÈá‰Â˜ âÚÒÙËÌ· ÂÚd
Ùɘ ʇÛˆ˜ ÙáÓ ‚·ÛÈÎáÓ ˙ˆ˚ÎáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ j ó˜ Ùe öıÂÙ ï ú‰ÈÔ˜: «âaÓ ì
ÁÂÓÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηd Ùe ôÁ¯Ô˜ àÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈÎa˜ ηd àÓÙÈı¤ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ùɘ ˙ÒÛ˘ ≈Ï˘ ÙÔÜÙÔ çÊ›ÏÂÈ Óa àÔ‰ÂȯıFÉ Î·d Óa àÓ··Ú·¯ıFÉ
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎᘻ ¶Ú·ÎÙÈÎᘠÙe ı¤Ì· Ôf âÙ›ıÂÙÔ qÙÔ Óa ‰ÂȯıFÉ «âaÓ ì ·Ú·ÙËÚËıÂÖÛ· Âå‰ÈÎc ‰È·ÏÂÎÙÈÎc Û¯¤ÛȘ ÌÂÙ·Íf Ì˯·ÓÈÎáÓ Î·d äÏÂÎÙÚÈÎáÓ ‰È·‰ÈηÛÈáÓ
ñ‰‹ÏˆÓ οÔÈ· ‚·ÛÈÎc àÚ¯c Ùɘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜». òH‰Ë Âå˜ ÙcÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·Ó
ñÉÚ¯ÔÓ öÚÂ˘Ó·È (ì ÚÒÙË âÍ ·éÙáÓ qÙÔ ÙáÓ C. Ludwig & DuBois Reymond—
Akad. Verl. Ges., 1927) àÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Û·È ÙcÓ ≈·ÚÍÈÓ ÌÈĘ äÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙÈÎɘ
‰˘Ó¿Ìˆ˜ âd ÙÔÜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ùe ïÔÖÔÓ ö‰Ú· ó˜ àÁˆÁe˜ àÏÏa ηd ó˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·
·éÙáÓ ÙáÓ ‰˘Ó·ÌÈÎáÓ. \AÚÁfiÙÂÚ· àÓÂηχÊıË ¬ÙÈ ì äÏÂÎÙÚÈÎc ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ
‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È Ì›· ÙÔÈ΋, àÔÌÂÌÔӈ̤ÓË àÓÙ›‰Ú·ÛȘ àÏÏ\ ÂrÓ·È ì öÎÊÚ·ÛȘ
ÌÈĘ ëÓÔÔÈË̤Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ì ïÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ìb ÙcÓ ‚ÈÔËÏÂÎÙÚÈÎc ïÏfiÙËÙ·
ÙÔÜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ Î·d Ùe ‰¤ÚÌ· Ú¤ÂÈ Óa ıˆÚÉÙ·È êÏᘠó˜ íÓ Âå‰ÈÎeÓ Âr‰Ô˜
ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ηıfiÙÈ Ùe Û˘ÓÔÏÈÎeÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎeÓ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔÜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ àÔÙÂÏÂÖÙ·È
àe ≤Ó· ÔχÏÔÎÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌeÓ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘, ÎÔÏÏÔÂȉÔܘ äÏÂÎÙÚÔχÙÔ˘ ηd
êÏ·ÙÔ‡¯Ô˘ äÏÂÎÙÚÔχÙÔ˘.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ñ¿Ú¯ÂÈ íÓ âÓÂÚÁÂÈ·ÎeÓ ‰›ÔÓ ¤ÚÈÍ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ çÚÁ·ÓÈÛÌáÓ—àe ÙÔf˜ ̇ÎËÙ·˜ ≤ˆ˜ ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ— ηd ÙÔÜÙÔ à‰›¯ıË Ùe ÚáÙÔÓ
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎᘠÙe 1933 ñe ÙÔÜ Burr Âå˜ Ùe Yale. OyÙÔ˜, ó˜ ηd ï Reich, â¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙcÓ ôÚÙÈ àÓ·Î·Ï˘ÊıÂÖÛ· ÙÚ›Ô‰Ô Ï˘¯Ó›· ÎÂÓÔÜ ÌÂÙ\ âÓÈÛ¯˘ÙÔÜ Î·d
·ÏÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ (ó˜ âÌÊ·›ÓÂÙ·È âÎ Ùɘ ·Ú·ÙÈıÂ̤Ó˘ ÂåÎfiÓÔ˜ 1). ¶ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÌÂÙa
ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ äÛ¯ÔÏ‹ıË ï Leonard J. Ravitz ¬ÛÙȘ ηd âÌÂϤÙËÛÂ
å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ùa˜ ‰È·Ù·Ú·¯a˜ ÙÔÜ ‰›Ô˘ âÓ Û¯¤ÛÂÈ Úe˜ Ùa˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÓÔËÙÈÎa˜ ηd
Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎa˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ï‹Ú˘ ‰b àÓ·ÛÎfiËÛȘ ñ¿Ú¯ÂÈ Âå˜ Ùe ôÚıÚÔÓ ÙÔ˘:
“History, Measurement & Applicability of the Electromagnetic Field in Health
and Disease”, Annals of the New York Academy of Sciences, 98, 1962.
^H öÚ¢ӷ ö‰ÂÈÍ ¬ÙÈ âd ÙÔÜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ñ¿Ú¯ÂÈ íÓ ‰˘Ó·ÌÈÎeÓ äÚÂÌ›·˜ Ùɘ
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

12
ٿ͈˜ ÙáÓ 10 ≤ˆ˜ 40 mV (âÓˇá Âå˜ Ùe ·éÙe
àÓÙÈΛÌÂÓÔ ì ̤ÙÚËÛȘ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa
âÌÊ·Ó›˙FË ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ùɘ ٿ͈˜ 1-5 mV.
^H ÌÂϤÙË ÙáÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎáÓ ÙÔÜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔÜ ·éÙÔÜ ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¬ÙÈ ·Ú¿ÁÂÙ·È âÎ ÙÔÜ
âÛˆÙÂÚÈÎÔÜ ÙÔÜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ Úe˜ ÙcÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿Ó ÙÔ˘ ≤Ó· ÛÙ·ıÂÚeÓ äÏÂÎÙÚÈÎeÓ ÊÔÚÙ›ÔÓ Ìb ÌÈÎÚa˜ ÌfiÓÔÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ηÙa ÙcÓ
ηٿÛÙ·ÛÈÓ äÚÂÌ›·˜. ≠Ö˜ óÚÈÛÌ¤Ó·È ÂÚÈÔ¯·d ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ηd Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ Ôî ‚ÏÂÓEåÎgÓ 3
ÓÔÁfiÓÔÈ, ì ÁÏáÛÛ·, ·î ·Ï¿Ì·È, Ùe ÏÔ‚›ÔÓ ÙÔÜ
EåÎgÓ 4
èÙfi˜, Ùe ̤وÔÓ (Âå‰ÈÎᘠÂå˜ ôÙÔÌ· ÌÂÁ¿Ï˘
ÓÔËÙÈÎɘ åÛ¯‡Ô˜) Î.ô., âÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎa
äÚÂÌ›·˜ ηÙa ÔÏf ñ„ËÏfiÙÂÚ· (ôÓˆ ÙáÓ 200
mV)Ø Î·ıg˜ ‰b ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙeÓ ¬ÙÈ ·éÙ·d ·î
˙áÓ·È âÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Âé·ÈÛıËÛ›·Ó ηd îηÓfiÙËÙ·
‰ÈÂÁ¤ÚÛˆ˜ ηÙa ÔÏf ÌÂÁ·Ï˘Ù¤Ú· ÙÔÜ
ñÔÏÔ›Ô˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎeÓ Óa ñÔı¤ÛˆÌ ¬ÙÈ ï ‚·ıÌe˜ ‰ÈÂÁÂÚÛÈÌfiÙËÙÔ˜ àÓÙÈÛÙÔȯÂÖ àÎÚȂᘠÂå˜ Ùe äÏÂÎÙÚÈÎeÓ ÊÔÚÙ›ÔÓ
ηd ¬ÙÈ ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎc àÓÙ›ıÂÛȘ Â鯷ÚÈÛÙ‹Ûˆ˜ ηd ôÁ¯Ô˘˜ âΉËÏÔÜÙ·È ‰È\ àÓÙÈı¤ÙÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÛˆ˜ äÏÂÎÙÚÈÎáÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ùe ïÔÖÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ Âå˜ Â鯷ڛÛÙÔ˘˜
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ì âÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔÜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ıÂÙÈÎÒÙÂÚÔÓ (âÓÓÔÔÜÌ ÙcÓ
ôÓÔ‰ÔÓ j ÙáÛÈÓ ÙáÓ ‰˘Ó·ÌÈÎáÓ Âå˜ ÙeÓ ·ÏÌÔÁÚ¿ÊÔÓ Î·d Ôé¯d Ùa˜ äÏÂÎÙÚÈÎa˜
âÓÓÔ›·˜ ıÂÙÈÎeÓ-àÚÓËÙÈÎfiÓ) âÓ Û¯¤ÛÂÈ Úe˜ Ùe âÛˆÙÂÚÈÎeÓ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ âÓˇá
ˇ Âå˜
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰˘Û·ÚÂÛΛ·˜, ôÁ¯Ô˘˜, ı˘ÌÔÜ, Êfi‚Ô˘ ÎÏ. j Âå˜ ÙÔÈÎÔf˜-‰ÂÚÌ·ÙÈÎÔf˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÙÔ˘˜ âÚÂıÈÛÌÔ‡˜, ö¯ÔÌ ÚÔc ‰˘Ó·ÌÈÎáÓ Úe˜ Ùe âÛˆÙÂÚÈÎfiÓ.
TÔÜÙÔ à‰›¯ıË Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰Èa ÏÂÈ¿‰Ô˜ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓØ íÓ âÍ ·éÙáÓ: ¢Èa Ùɘ ÙÔÔıÂÙ‹Ûˆ˜ ۷ί¿Úˆ˜ âd Ùɘ ÁÏÒÛÛ˘ ö¯ÔÌ ·ûÍËÛÈÓ Î·Ùa 30 mV âÓˇá ‰Èa Ùɘ
ÙÔÔıÂÙ‹Ûˆ˜ ±Ï·ÙÔ˜ Âú¯ÔÌÂÓ ÙáÛÈÓ Î·Ùa 55 mV (ÂåÎgÓ 2). ErÓ·È ‰b àÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔÓ ïÙÈ ì åÛ¯f˜ ÙáÓ ·åÛıËÌ¿ÙˆÓ Â鯷ÚÈÛÙ‹Ûˆ˜ àÓÙÈÛÙÔȯÂÖ Ï‹Úˆ˜ Úe˜
ÙcÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙáÓ äÏÂÎÙÚÈÎáÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ùɘ âÈÊ·Ó›·˜ ηd Ùa ñÔΛÌÂÓ· ÙÔÜ
ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ùa ·åÛı‹Ì·Ù¿ ÙˆÓ Î·Ùa ÙÚfiÔÓ Ôf àÓÙÈÛÙÔȯÂÖ àÔχو˜ Úe˜ Ùa˜ âÁÁÚ·Êa˜ ÙÔÜ ·ÏÌÔÁÚ¿ÊÔ˘. \E›Û˘ ÙáÛÈÓ ÙáÓ âÈÊ·ÓÂÈ·ÎáÓ
‰˘Ó·ÌÈÎáÓ ö¯ÔÌ ηÙa ÙcÓ çÚÁ·ÛÌÈÎcÓ âÎÊfiÚÙÈÛÈÓ.
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

13
\EÎ ÙáÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ·éÙáÓ ÏÂÖÛÙ· ıˆÚËÙÈÎa Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È âÎ
ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ùe ϤÔÓ âӉȷʤÚÔÓ úÛˆ˜ ÂrÓ·È ¬ÙÈ: «ï ÁÂÓÈÎe˜ Ù‡Ô˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ, ó˜ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó Ùɘ ηډ›·˜, ÙÔÜ âÓÙ¤ÚÔ˘, ÙáÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ, ÙÔÜ çÚÁ·ÛÌÔÜ, Ùɘ ÔéÚÔ‰. ·ÛÙˆ˜, àÏÏa ηd Âå˜ ÙcÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó ÙáÓ ÌÔÓÔ΢ÙÙ·Ú›ˆÓ çÚÁ·ÓÈÛÌáÓ, Ú¤ÂÈ Óa ÂrÓ·È ì àÏÏËÏÔ˘¯›·:
(Ì˘˚Îc) Ù¿ÛȘ- (äÏÂÎÙÚ.) ÊfiÚÙÈÛȘ- âÎÊfiÚÙÈÛȘ- ¯·Ï¿ÚˆÛȘ».
Ta ÂÈÚ¿Ì·Ù· ·éÙa ÂÚÈÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÏÂÙÔÌÂÚᘠÂå˜ ÙcÓ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›·Ó:
Experimentelle Ergebnisse über die elektrische Funktion von Sexualität und
Angst, Copenhagen, 1937.
Aî ‚ÈÔÊ˘ÛÈηd àӷηχ„ÂȘ:
Ta ‚ÈfiÓÈ·
^O Reich ÌÂÙa ÙcÓ ÌÂϤÙËÓ ÙÔ˘ âd ÙáÓ äÏÂÎÙÚÈÎáÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ âÓ‰ÈÂʤÚıË Óa ÌÂÏÂÙ‹ÛFË ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎᘠÙcÓ àÌÔÈ‚¿‰· ö¯ˆÓ ÛÎÔeÓ
Óa ÌÂÙÚ‹ÛFË ÙeÓ ‚ÈÔËÏÂÎÙÚÈÛÌfiÓ Ù˘ ηÙa Ùa ÛÙ¿‰È· Ùɘ ‰È·ÛÙÔÏɘ ηd Ùɘ Û˘ÛÙÔÏɘ. ≠Ö˜ ηÙa ÙcÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó ·éÙáÓ ÙáÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ÂñÚ¤ıË ·åÊÓȉ›ˆ˜ Úe
ëÓe˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÜ ·åÓ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ùe ïÔÖÔÓ ó‰‹ÁÂÈ Âå˜ ÙcÓ ÁÓˆÛÙcÓ ‰È·Ì¿¯ËÓ Ùɘ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÂÚd ÙÔÜ âaÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùc ì à‚ÈÔÁ¤ÓÂÛȘ (ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ì
·Ú·ÁˆÁc ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌáÓ âÎ Ìc ˙ÒÓÙˆÓ ñÏÈÎáÓ) j ù¯È. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰Èa Óa
ÌÂÏÂًۈ̠Ùa˜ àÌÔÈ‚¿‰·˜ çÊ›ÏÔÌ ηÙ\ àÚ¯cÓ Óa Ùa˜ “ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛˆÌ” ÙÔÔıÂÙÔÜÓÙ˜ ÙÂÌ¿¯È· ¯fiÚÙÔ˘ ÌÂı\ ≈‰·ÙÔ˜ âÓÙe˜ ‰Ô¯Â›Ô˘ ïfiÙ Ùa ÛfiÚÈ· Ùɘ àÌÔÈ‚¿‰Ô˜ âÍÔȉ·›ÓÔÓÙ·È Î·d ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Âå˜ Î·ÓÔÓÈÎÔf˜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ≠Ö˜ ηÙa
ÙcÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎcÓ ÌÂϤÙËÓ ÙÔÜ ñÏÈÎÔÜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎᘠηd àÓa Ù·ÎÙa ¯ÚÔÓÈÎa
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ·ÚÂÙËÚ‹ıË ¬ÙÈ ì Ê˘ÙÈÎc ≈ÏË ñÊ›ÛÙ·ÙÔ Ì›·Ó ‰È·‰Èηۛ·Ó âÍÔȉ‹Ûˆ˜ ηd àÔÛ˘Óı¤Ûˆ˜ àe ÙcÓ ïÔ›·Ó ·Ú‹ÁÔÓÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈηd
·ÛÙÂȘ ·î ïÔÖ·È âÍÂÈÏ›ÛÛÔÓÙÔ Âå˜ àÌÔÈ‚·‰ÈÎa ·ÙÙ·Ú·. \EÓ ôÏϷȘ ϤÍÂÛÈ Âå˜ ÙcÓ
ʇÛÈÓ ì Á¤ÓÂÛȘ Ùɘ àÌÔÈ‚¿‰Ô˜ ηd ÙáÓ ôÏÏˆÓ ÚˆÙÔ˙ÒˆÓ ‰bÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ
‰Èa Ùɘ àÓ··Ú·ÁˆÁɘ ÙáÓ ·ÙÚÈÎáÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ àÏÏa ηd àe ÙcÓ àÓ·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÈÓ àÔÛ˘ÓÙÂıÂÈÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÈÎáÓ Î·d çÚ˘ÎÙáÓ ñÏÈÎáÓ. ^H ÓÂÎÚa ÛËÔ̤ÓË
Ê˘ÙÈÎc ≈ÏË, ÏÔÈfiÓ, àÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙ·È Âå˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎa˜ ·ÛÙÂȘ çÓÔÌ·Ûı›۷˜ ñe
ÙÔÜ Reich ‚ÈfiÓÈ·. AéÙa˜ Ùa˜ ÚÒÙ·˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ äÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·éÛÙËÚfiٷٷ
ÂÈÚ¿Ì·Ù·, âÓˇá ï Reich âÙfiÓÈ˙ ÙcÓ àÓ¿ÁÎËÓ ‰Èa ÌÂÁ¿Ï·˜ ÌÂÁÂı‡ÓÛÂȘ ηd Óˆa
ηd Ôé¯d ίڈṲ̂ӷ ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù· ‰Èa Óa ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùc ì ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛȘ Ùɘ
ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ηd ÙáÓ ‰È·‰ÈηÛÈáÓ: Ta ñÏÈÎa â‚Ú¿˙ÔÓÙÔ Î·d àÂÛÙÂÈÚÔÜÓÙÔ âd Ì·KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

14
ÎÚeÓ âÓˇá ì ÌÈÎÚÔÛÎfiËÛȘ ηd ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛȘ âÁ¤ÓÔÓÙÔ ñe àÛ‹ÙÔ˘˜
Û˘Óı‹Î·˜. òOÓÙˆ˜, Âå˜ Ùa˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎa˜ ·éÙa˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa
·Ú·ÙËڋۈ̠Óa Û¯ËÌ·Ù›˙ˆÓÙ·È Ùa ‚ÈfiÓÈ· âÎ Ùɘ ÓÂÎÚĘ ≈Ï˘ Úe ÙáÓ çÊı·ÏÌáÓ Ì·˜ ó˜ è
ˇ ÔÂȉÂÖ˜ ·ÛÙÂȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ëÓe˜ ÌÈÎÚÔÜ Î·d ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔÜ Ï¿ÌÔÓÙÔ˜ ΢·ÓÔÜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, Óa ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓ ÂÚd ·éÙa ΢ÙÙ·ÚÈÎa˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó·˜, Óa
¿ÏψÓÙ·È, Óa ÎÈÓÔÜÓÙ·È Î·d Û˘¯Óa Óa ëÓÔÜÓÙ·È Î·ı\ ïÌ¿‰·˜ (ÂåÎgÓ 3: ^OÌa˜
‚ÈÔÓ›ˆÓ ëÓÔÜÙ·È Î·d àÓ·Ù‡ÛÛÂÈ Î˘ÙÙ·ÚÈÎcÓ ÌÂÌ‚Ú¿ÓËÓ, 1500×) Úe˜
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌeÓ ëÓe˜ àÓˆÙ¤ÚÔ˘ ÚˆÙÔ˙ˆ˚ÎÔÜ Î˘ÙÙ¿ÚÔ˘ (ÂåÎgÓ 4: M›· ·ÛÙȘ ·ÚÔÌÔ›· Ùɘ ÂåÎ. 3 ö¯ÂÈ çÚÁ·ÓˆıÉ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηd ö¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÉ ÏÉÚ˜ ÚˆÙfi˙ˆÔÓ
Ùe ïÔÖÔÓ â‰á ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È Âå˜ Ùe ÛÙ¿‰ÈÔÓ Ùɘ âÎÙ¿Ûˆ˜ iÓ Î·d ‰bÓ ö¯ÂÈ
àÔÎÔÏÏËıÉ ÂåÛ¤ÙÈ âÎ ÙÔÜ ÙÂÌ·¯È‰›Ô˘ ¯fiÚÙÔ˘ àe Ùe ïÔÖÔÓ ÚÔÉÏıÂ, 3000×).
™ËÌ·ÓÙÈÎa˜ ïÌÔÈfiÙËÙ·˜ Úe˜ Ùa ‚ÈfiÓÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ùa Ì˘ÎÔÏ¿ÛÌ·Ù·, Ùa
Û˘Ì‚ÈÔÙÈÎa ‚·ÎÙËÚ›‰È·, ·ÏÏa ηd ñÔ΢ÙÙ·ÚÈÎa çÚÁ·Ó›‰È· ó˜ Ùa ÌÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈ· ηd
Ôî ¯ÏˆÚÔÏ¿ÛÙ·È.
òEÎÙÔÙ â‰ËÌÔÛȇıË ÏÉıÔ˜ âÚÁ·ÛÈáÓ ·î ïÔÖ·È â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ùa ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔÜ Reich ηd ì ·Ú·Ù‹ÚËÛȘ ÙáÓ ‚ÈÔÓ›ˆÓ ö¯ÂÈ Ù˘ÔÔÈËıÉ Âå˜ ‰È·‰Èηۛ·˜
Ôf ÂrÓ·È ÂéÎfiψ˜ àÓ··Ú¿ÍÈÌÔÈ Î·d Ô≈Ùˆ ÂrÓ·È âÈÛÙËÌÔÓÈÎá˜ à‰‡Ó·ÙÔÓ Óa
àÌÊÈÛ‚ËÙËıFÉ ì ≈·ÚÍȘ ÙáÓ ‚ÈÔÓ›ˆÓ. \E›Û˘, ì àÓ·‰›ÊËÛȘ Ùɘ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎɘ
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¬ÙÈ ‰bÓ Ùa ·ÚÂÙ‹ÚËÛ ÚáÙÔ˜ ï Reich: ^O ÚˆÙÔfiÚÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ Antoine Bechamp Ùa èÓfiÌ·Û microzymes, âÓˇá
öÎÙÔÙ Ùa ·ÚÂÙ‹ÚËÛ ï K·Ó·‰e˜ Gaston Naessens Ôf Ùa èÓfiÌ·Û somatids, ï
Enderlein Âå˜ ÙcÓ °ÂÚÌ·Ó›·Ó Ôf Ùa èÓfiÌ·Û protids, ì Virginia Livingston Ôf
Ùa èÓfiÌ·Û progenitor cryptocides, Î.ô.
\EÎÙe˜ ÙáÓ Âå‰ÈÎáÓ âÚÁ·ÛÈáÓ ÙÔ˘ ï Reich ÂÚȤÁÚ·„Â Û˘ÓÔÏÈÎᘠÙa ÂÈÚ¿Ì·Ù¿
ÙÔ˘ Âå˜ Ùe ‚È‚Ï›ÔÓ ÙÔ˘ The Bions Experiments (â·Ó¤Î‰: Farrar, Straus &
Giroux, NY 1979).
Aî ‚ÈÔ¿ıÂÈ·È
^O Reich âÈı˘ÌáÓ Óa ÌÂÏÂÙ‹ÛFË ÙcÓ äÏÂÎÙÚÈÎcÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙáÓ âÚ˘ıÚáÓ
·îÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ÚÔ¤‚Ë Âå˜ ÏÂÙÔÌÂÚÂÖ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ˙ÒÓÙˆÓ âÚ˘ıÚáÓ ·îÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ Ìb àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Óa ÂrÓ·È àe ÙÔf˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ôf ·ÚÂÙ‹ÚËÛ·Ó ≤Ó· Âå‰ÈÎe Ù‡Ô
âÎÊ˘ÏÈÛı¤ÓÙÔ˜ âÚ˘ıÚÔÜ ·îÌÔÛÊ·ÈÚ›Ô˘ Ùe ïÔÖÔÓ Û‹ÌÂÚÔÓ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î‡ÙÙ·ÚÔÓ
ÙÔÜ Burr, âÓˇá ï Reich Ùe èÓfiÌ·Û T-spike cell: OyÙÔ˜ ·ÚÂÙ‹ÚËÛ ¬ÙÈ Ùa Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎa âÚ˘ıÚa ·îÌÔÛÊ·›ÚÈ· ¬Ù·Ó ÙÔÔıÂÙËıÔÜÓ âÓÙe˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔÜ çÚÔÜ Âå˜ ÙcÓ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·Ó ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔÜÓÙ·È àÎÌ·Ö· ¯ˆÚd˜ Óa ¯¿ÓÔ˘Ó Ùe Û¯ÉÌ· ÙˆÓ
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

15

Te Û¯ÉÌ· Ùɘ ·Ú·ÁˆÁɘ ηd àÏÏËÏÂȉڿÛˆ˜ ÙáÓ àÓÙÈı¤ÙˆÓ, Ùe ïÔÖÔÓ
â¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ï Reich ‰Èa ÙcÓ ÂÚÈÁÚ·ÊcÓ ÙáÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ
ÙÔÜ âÌ‚›Ô˘ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ Î·d ÙáÓ âÓÂÚÁÂÈ·ÎáÓ Ê˘ÛÈÎáÓ àÓÙȉڿÛˆÓ. \E‰á
Û¯ËÌ·ÙÔÔÈÂÖÙ·È ì àÓÙ›ıÂÛȘ-Û‡ÓıÂÛȘ
ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηd „˘¯É˜.

âd ÌÂÁ¿ÏÔÓ ¯ÚÔÓÈÎeÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ηd ÙÔÜÙÔ ÚÔÊ·ÓᘠÏfiÁˇˆ ÙÔÜ ñ„ËÏÔÜ âÓÂÚÁÂÈ·ÎÔÜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·éÙa ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ· Âå˜ ÌÂÁ¿Ï·˜ ÌÂÁÂı‡ÓÛÂȘ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î˘·ÓÄ Î·d ÂÚÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ· ñe ÌÈĘ Ï·ÌÔ‡Û˘ ΢·Óɘ ±Ïˆ. \AÓÙÈı¤Ùˆ˜,
¿Û¯ÔÓÙ˜ ñe ¯ÚÔÓ›ˆÓ j âÎÊ˘ÏÈÛÙÈÎáÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î·d ηÚÎÈÓÔ·ıÂÖ˜ àÎfiÌË
ηd Âå˜ Ùa Úˆ˚ÌÒٷٷ ÛÙ¿‰È· àÏÏa ηd ôÙÔÌ· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎᘠñÁÈÉ àÏÏa ‰È·ÁÈÁÓˆÛÎfiÌÂÓ· ó˜ „˘¯Ô·ıËÙÈο, âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎcÓ Î·ı›˙ËÛÈÓ Î·d
Ì˘˚ÎcÓ ‰˘Ûη̄›·Ó, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ≤Ó· ñ„ËÏe ÔÛÔÛÙe âÚ˘ıÚáÓ ·îÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ Ùa
ïÔÖ· Ù·¯¤ˆ˜ âÎÊ˘Ï›˙ÔÓÙ·È Î·d Û˘ÚÚÈÎÓÔÜÓÙ·È Âå˜ Ì›·Ó àÛÙÂÚÔÂȉÉ-T-spike ÌÔÚÊ‹. ^O Reich àÓ¤Ù˘Í ηd Ì›·Ó Âå‰ÈÎcÓ ‰ÔÎÈÌ·Û›·Ó (Reich blood test) âÎÙÈÌ‹Ûˆ˜
Âå˜ Ì›·Ó Îϛ̷η Ùɘ ‚ÈÔÂÓÂÚÁËÙÈÎɘ ˙ˆÙÈÎfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ ·¥Ì·ÙÔ˜.
\EÎÎÈÓáÓ àe ·éÙa˜ Ùa˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ï Reich ·ÚÂÏÏ‹ÏÈÛ Ùa˜ âÓ ÙFÉ Ê‡ÛÂÈ
âÈÛ˘Ì‚·ÈÓÔ‡Û·˜ ‚ÈÔÓÈÎa˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Úe˜ Ùa Û˘Ì‚·›ÓÔÓÙ· Âå˜ ÙeÓ àÓıÚÒÈÓÔÓ
çÚÁ·ÓÈÛÌeÓ Î·Ùa Ùa˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ âΛӷ˜ ¬Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂÖÙ·È àÓÔÛÔÏÔÁÈÎc
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, à‰˘Ó·Ì›· ÚÔÛÏ‹„ˆ˜ ηÓÔÓÈÎɘ ÔÛfiÙËÙÔ˜ ç͢ÁfiÓÔ˘, à‰˘Ó·Ì›·
ηd η¯ÂÍ›· âÓ Á¤ÓÂÈ. \EıÂÒÚËÛ ‰b ¬ÙÈ, Âå˜ ·éÙa˜ Ùa˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ùa ·ÙÙ·Ú· ÙÔÜ
å‰›Ô˘ ÙÔÜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ àÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È Âå˜ ‚ÈfiÓÈ· Ùa ïÔÖ· çÚÁ·ÓÔÜÓÙ·È Âå˜ Î‡ÙÙ·Ú· àÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÚˆÙÔ˙ˆ˚ÎÔÜ Ù‡Ô˘ ÁÓˆÛÙa ó˜ ηÚÎÈÓÈÎa ·ÙÙ·Ú·. ^O Reich
öÏÂÁ ¬ÙÈ ì ηٷÁˆÁc ÙÔÜ Î·ÚÎÈÓÈÎÔÜ Î˘ÙÙ¿ÚÔ˘ Âå˜ Ùe ÛáÌ· ïÌÔÈ¿˙ÂÈ àÔχو˜
Úe˜ ÙcÓ Î·Ù·ÁˆÁcÓ Ùɘ àÌÔÈ‚¿‰Ô˜ Âå˜ ÙcÓ Ê‡ÛÈÓØ Î·d Âå˜ Ùa˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ì
àÒÏÂÈ· Ùɘ ‚·ÛÈÎɘ ˙ˆ˚Îɘ âÓÂÚÁ›·˜ àe ÙÔf˜ îÛÙÔf˜ ÚÔηÏÂÖ ÙcÓ öÓ·ÚÍÈÓ
ÌÈĘ ‰È·‰Èηۛ·˜ àÔÛ˘Óı¤Ûˆ˜. Eå˜ Ùe öÚÁÔÓ ÙÔ˘ The Cancer Biopathy (â·Ó¤Î‰:
Farrar, Straus & Giroux, NY 1979) ÂÚȤÁÚ·„ Ùa ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ηd âͤıÂÛ ÙcÓ
ôÔ„ÈÓ ¬ÙÈ ·î îÛÙÈηd àÔ‰ÔÌËÙÈηd ‰ÈÂÚÁ·Û›·È àÚ¯›˙Ô˘Ó ÔÏÏa öÙË, Û˘Ó‹ıˆ˜, Úe
Ùɘ âÌÊ·Ó›Ûˆ˜ ÙáÓ ùÁÎˆÓ âΠηÚÎÈÓÈÎáÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·d ¬ÙÈ Âå˜ ·éÙa˜ çÊ›ÏÂÙ·È
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

16
ì ·Ú·ÙËÚÔ˘Ì¤ÓË Î·¯ÂÍ›·, à‰˘Ó·Ì›· ηd àÓ·ÈÌ›·. AéÙc ì ôԄȘ ÂrÓ·È Ï›·Ó
âӉȷʤÚÔ˘Û· ηÙa ÙeÓ Reich ‰ÈfiÙÈ Ô≈Ùˆ ëÚÌËÓ‡ÂÙ·È ì ηٿÛÙ·ÛȘ ηd ï ı¿Ó·ÙÔ˜
àÛıÂÓáÓ Ôî ïÔÖÔÈ âÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó “ηÚÎÈÓÈÎa Û˘ÌÙÒÌ·Ù·” ôÓ¢ âÌÊ·ÓÔܘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ùÁΈÓ. ^O Reich Û˘ÓÂΤÓÙÚˆÛ Âå˜ Ì›·Ó ïÌ¿‰· ¬Ï·˜ Ùa˜ ÓfiÛÔ˘˜, âÎÙe˜ ÙÔÜ
ηÚΛÓÔ˘, Ôf çÊ›ÏÔÓÙ·È Âå˜ ÙáÛÈÓ Ùɘ âÓÂÚÁÂÈ·Îɘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙÔÜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ
ηd Ùa˜ èÓfiÌ·Û ‚ÈÔ·ı›·˜, ·ÚÂÙ‹ÚËÛ ‰b ¬ÙÈ Âå˜ ¬Ï·˜ ·éÙa˜ Ùa˜ ÓfiÛÔ˘˜
ñ¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓ›· àÓÔÍ·ÈÌ›· ÏfiÁˇˆ ‰È·Ù·Ú·¯É˜ Ùɘ àÓ·Ó¢ÛÙÈÎɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(âÈÔÏ·›· àÓ·ÓÔ‹) àÏÏa ηd „˘¯ÈÎc ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· âÎ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎɘ
ÊÔÚÙ›Ûˆ˜ Ìc â͈ÙÂÚÈ΢Ô̤Ó˘ ηd Ìc Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎɘ ÁÂÓÂÙËÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¢Èa ÙcÓ ıÂÚ·›·Ó ÙáÓ ‚ÈÔ·ıÂÈáÓ ï Reich ÚÔ¤ÙÂÈÓ àÊ\ ëÓe˜ ÌbÓ „˘¯ÔıÂÚ·›·Ó Úe˜ ÙeÓ ÛÎÔeÓ Ùɘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔÜ
àÛıÂÓÔܘ, Ùɘ ηٷÔÏÂÌ‹Ûˆ˜ Ùɘ âÓ‰ÔÛÙÚÂÊ›·˜ η›, ó˜ âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ùɘ χÛˆ˜
Ùɘ ¯ÚÔÓ›·˜ Ì˘˚Îɘ Û˘ÛÙÔÏɘ, ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ âÓÂÚÁÂÈ·ÎcÓ ÙfiÓˆÛÈÓ ÂúÙ ÙÔÈÎá˜,
Ùɘ ·Û¯Ô‡Û˘ ÂÚÈԯɘ, ÂúÙ ÁÂÓÈÎᘠ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ ‰Èa Ùɘ ¯Ú‹Ûˆ˜
Û˘ÛÎÂ˘É˜ âÊ¢ÚÂı›Û˘ ñ\ ·éÙÔÜ Î·d àÔÎÏËı›Û˘ çÚÁÔÓÔÛ˘ÛÛˆÚ¢ÙÔÜ (ÂÚd
·éÙÔÜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ).
^H çÚÁfiÓË
^O Reich ηÙa ÙcÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛÈÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈáÓ ‚ÈÔÓ›ˆÓ âÎ ·Ú·Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ
ı·Ï·ÛÛ›·˜ ôÌÌÔ˘ Âr‰Â ¬ÙÈ ì ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÖÛ· ΢·ÓÉ Ï·ÌÚfiÙ˘ ÙˆÓ qÙÔ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜
åÛ¯˘Úa ηd ¬ÙÈ âÚfiÎÂÈÙÔ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰Èa Ì›·Ó ÌÔÚÊcÓ àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ‰ÈfiÙÈ ÚÔÂηÏÂÖÙÔ âÚÂıÈÛÌe˜ ÙáÓ çÊı·ÏÌáÓ ÌÂÙa îηÓeÓ ¯ÚfiÓÔÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔ‹Ûˆ˜ η›, ÚÔÛ¤ÙÈ,
ıfiψÛȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎáÓ ÊdÏÌ ÂñÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ âÓÙe˜ ÙÔÜ ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·Ùfi˜ ÙˆÓ Î·d
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ÙÈÎáÓ äÏÂÎÙÚÈÎáÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ηd Ì·ÁÓËÙÈÎáÓ ‰›ˆÓ Âå˜ ‰È¿ÊÔÚ·
ÌÂÙ·ÏÏÈÎa j âÏ·ÛÙÈÎa àÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘¯·›ˆ˜ ÂñÚÈÛÎfiÌÂÓ· ÏËÛ›ÔÓ. \EËÎÔÏÔ‡ıËÛ ̛· Ì·ÎÚa ÛÂÈÚa ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ Úe˜ ÌÂϤÙËÓ Ùɘ àÛ˘Ó‹ıÔ˘˜ ·éÙɘ àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.
Eå˜ óÚÈṲ̂ӷ àe ·éÙa Ùa ÂÈÚ¿Ì·Ù· ηÏÏȤÚÁÂÈ·È ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ‚ÈÔÓ›ˆÓ âÙÔÔıÂÙ‹ıËÛ·Ó âÓÙe˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎáÓ ëÚÌ·Ú›ˆÓ η›, Úe˜ öÎÏËÍÈÓ ÙáÓ âÚ¢ÓËÙáÓ, ì
΢·ÓÉ àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ âÓÙe˜ ÙáÓ ëÚÌ·Ú›ˆÓ ηd ÌÂÙa ÙcÓ àfiÛ˘ÚÛÈÓ ÙáÓ
ÙÚ˘‚Ï›ˆÓ ÙáÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈáÓ. ^H ·Ú·Ù‹ÚËÛȘ ·éÙc âÛ‹Ì·ÈÓ ¬ÙÈ ì àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
·éÙc 䉇ӷÙÔ Óa Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıFÉ Î·d Óa Û˘ÛÛˆÚ¢ıFÉ Î·d ·éÙe ó‰‹ÁËÛ Âå˜ Ó¤·˜
ÛÂÈÚa˜ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ¬Ô˘ ηوÚıÒıË ì çÚÁfiÓË, ¬ˆ˜ èÓÔÌ¿ÛıË ì àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
·éÙ‹, Óa Û˘ÁÎÂÓÙÚÔÜÙ·È âÎ ÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰Èa ÌÈĘ êÏɘ Û¯ÂÙÈÎá˜ Û˘ÛÎÂ˘É˜
àÔÎÏËı›Û˘ çÚÁÔÓÔÛ˘ÛÛˆÚ¢ÙÔÜ, ó˜ â›Û˘ ηd Óa àÔıË·ÂÙ·È âÓÙe˜ ñ·Ï›KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

The Cloudbuster

17

ÓˆÓ Ê˘Û›ÁÁˆÓ Ï‹Úˆ˜ ÎÂÓáÓ à¤ÚÔ˜. ^O çÚÁÔÓÔÛ˘ÛÛˆÚ¢Ùc˜ ÂrÓ·È ≤Ó· Î˘Ù›ÔÓ
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ àe Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ëÚÌ·Ú›Ô˘ ≤ˆ˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔÜ ı·Ï¿ÌÔ˘ (‰Èa Óa ‰‡Ó·Ù·È Âx˜
àÛıÂÓc˜ Óa οıËÙ·È âÓÙfi˜ ÙÔ˘) àÏÏa (‰Èa âÚ¢ÓËÙÈÎÔf˜ ÛÎÔÔf˜) ηd ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘Ø ì ‰b ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ (àÔÙÂÏÂÖÙ·È âÍ àÏÏËÏԉȷ‰fi¯ˆÓ ÛÙڈ̿وÓ
Ûȉ‹ÚÔ˘ ηd ͇ÏÔ˘ j ñ·ÏÔ‚¿Ì‚·ÎÔ˜) àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¬ÙÈ, Ó·d ÌbÓ ì çÚÁfiÓË àÏÏËÏÂȉÚÄ ÌÂÙa ÙáÓ äÏÂÎÙÚÈÎáÓ ‰›ˆÓ ηd ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ ì 剛· äÏÂÎÙÚÈÎa Ê·ÈÓfiÌÂÓ· àÏÏa ‰bÓ ÂrÓ·È Ù˘ÈÎc äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎc àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· àÏÏa οÙÈ ‰È¿ÊÔÚÔÓ
ηd å‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔÓ. Ta ÂÈÚ¿Ì·Ù· ·éÙa à¤‰ÂÈÍ·Ó ¬ÙÈ ì çÚÁfiÓË ÂrÓ·È ≤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔÓ
ÙfiÛÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎeÓ ¬ÛÔÓ Î·d ìÏÈ·ÎeÓ-àÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfiÓ, ïfiÙ àÓÂηχÊıË ¬ÙÈ Ùa
àÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎa Ú‡̷ٷ çÚÁfiÓ˘ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï·˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ñ‰Ú·ÙÌáÓ
ηd ηÙÂÛ΢¿ÛıË ëÙ¤Ú· Û˘Û΢c ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Û· Ùa Ú‡̷ٷ ·éÙ¿, Úe˜ âÓ›Û¯˘ÛÈÓ ÙáÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ì ïÔ›· èÓÔÌ¿ÛıË cloudbuster. ^H àÍ›· Ùɘ Û˘ÛÎÂ˘É˜
·éÙɘ, àÔÙÂÏÔ˘Ì¤Ó˘ ΢ڛˆ˜ âÍ àÚÈıÌÔÜ ÛȉËÚáÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ, à‰›¯ıË Âå˜ ÙcÓ
ÚÄÍÈÓ Î·d ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ·È Û‹ÌÂÚÔÓ ÂéÚ¤ˆ˜ 剛ˆ˜ Âå˜ ÙcÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓËÓ (ÂåÎgÓ
ÎÔÚ˘Êɘ ÛÂÏ›‰Ô˜). Ta ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ùa àÊÔÚáÓÙ· Âå˜ ÙcÓ çÚÁfiÓËÓ ÂÚÈÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó
ÏÂÙÔÌÂÚᘠÂå˜ ÙcÓ Úe˜ ÙÔÜÙÔ âΉÔıÂÖÛ·Ó âÈÛÙËÌÔÓÈÎcÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎcÓ öΉÔÛÈÓ
ñe ÙeÓ Ù›ÙÏÔÓ Orgone Energy Bulletin.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

18
^H ‰›ˆÍȘ ηd ï ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘.
Ta ıÏÈ‚ÂÚa ÁÂÁÔÓfiÙ· Ùa ïÔÖ· η٤ÏËÍ·Ó Âå˜ ÙeÓ ı¿Ó·ÙfiÓ ÙÔ˘ õÚ¯ÈÛ·Ó Âå˜ Ùa
1947 ¬Ù·Ó àÊ\ ëÓe˜ ÌbÓ ·î öÚÂ˘Ó·È ÙÔÜ Reich âd Ùɘ çÚÁfiÓ˘ Âå˜ Ùa˜ âÚ¢ÓËÙÈÎa˜
âÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Âå˜ Ùe Rangeley ÙÔÜ Maine ÙáÓ H.¶.A. âÛÙ¤ÊÔÓÙÔ ñe Ï‹ÚÔ˘˜
âÈÙ˘¯›·˜ àÓ·Î·Ï˘ÙÔ̤ÓÔ˘ ¬ÙÈ ì âÓ ÏfiÁˆ âÓ¤ÚÁÂÈ· 䉇ӷÙÔ Óa ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıFÉ
ηd ‰Èa ÙcÓ ·Ú·ÁˆÁcÓ ÎÈÓËÙÈÎɘ âÓÂÚÁ›·˜, ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ì ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙáÓ
‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ qÙÔ âÍ·ÈÚÂÙÈÎᘠËéÍË̤ÓË (ÌÂÙ·Íf ·éÙáÓ Ùe «The Mass Psychology
of Fascism» öÊı·Û Âå˜ ÙcÓ ÚÒÙËÓ ı¤ÛÈÓ Ùɘ ηÙËÁÔÚ›·˜ non-fiction). «TfiÙÂ
(¬Ï·È ·î ÏËÚÔÊÔÚ›·È ηd Ùa àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àe Ùe ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎeÓ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔÓ Ôf
â͉fiıË ÙcÓ âÔ¯cÓ Ùɘ Ê˘Ï·Î›ÛÂÒ˜ ÙÔÜ Reich ñe Ùɘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉfi˜ ÙÔ˘ Lois
Wyvell ñe ÙeÓ Ù›ÙÏÔÓ, The jailing of a great scientist in the USA, 1956.) Ôî
ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·d àÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¬ÙÈ ·éÙe Ùe âÈÛÙËÌÔÓÈÎeÓ ‚È‚Ï›ÔÓ Ùe ïÔÖÔÓ
ηÙÒÚıˆÛ Óa Êı¿ÛFË Âå˜ ≤Ó· ÂéÚ‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓe qÙÔ ϤÔÓ âÈΛӉ˘ÓÔÓ ‰È\ ·éÙÔf˜
àe Ùa˜ ‚fiÌ‚·˜ j àe Ôî·Ó‰‹ÔÙ âÍÂÙ·ÛÙÈÎc âÈÙÚÔc Ùɘ ÁÂÚÔ˘Û›·˜.
»≠OıÂÓ ÙeÓ \AÚ›ÏÈÔÓ ÙÔÜ 1947 âÓÂÊ·Ó›ÛıËÛ·Ó ‰‡Ô Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎa ηd ñ‚ÚÈÛÙÈÎa
ôÚıÚ· ÙÔÜ ÁÓˆÛÙÔÜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ Mildred Brandy ñe ÙÔf˜
Ù›ÙÏÔ˘˜: «The new Cult of Sex and Anarchy» ηd «The Strange case of Wilhelm
Reich» Âå˜ Ùa ÂéÚ›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ öÓÙ˘· Harper’s Magazine ηd New Republic
àÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ, ¬ˆ˜ ηd ¬ÏˆÓ ÙáÓ ñÔÏÔ›ˆÓ “ÛÔ‚·ÚáÓ” âÓÙ‡ˆÓ, ·î
Û˘ÓÙ·ÎÙÈηd ïÌ¿‰Â˜ àÂÙÂÏÔÜÓÙÔ âÎ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙáÓ, ÔÏÏáÓ õ‰Ë àÔÎ·Ï˘Êı¤ÓÙˆÓ ó˜ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Í¤Ó˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜». «AéÙa Ùa ηٿÙ˘ÛÙ· ôÚıÚ· âÏ‹ÊıËÛ·Ó àe
ÙÔf˜ èÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔf˜ â¯ıÚÔf˜ Ùɘ çÚÁÔÓÔÌ›·˜ ηd ÂúÙÂ
àÓ‰ËÌÔÛȇıËÛ·Ó ÌÂÙ\ ÂéÓÔ˚ÎáÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ (The Bulletin of Menninger Clinic),
ÂúÙ â¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÛ·Ó ó˜ ‚¿ÛȘ ‰Èa ÙcÓ âÎÙfiÍ¢ÛÈÓ ϤÔÓ ÙÂÚ·Ùˆ‰áÓ „¢‰áÓ
ÂÚd Ùɘ çÚÁÔÓÔÌ›·˜ ηd ÙÔÜ çÚÁÔÓÔÛ˘ÛÛˆÚ¢ÙÔÜ (ôÚıÚÔÓ ÙÔÜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ º·Ú̷΢ÙÈÎɘ ηd XËÌ›·˜ Âå˜ Ùe The Journal of the American Medical Association). Ta ôÚıÚ· ·éÙa àÓ‰ËÌÔÛȇıËÛ·Ó j ·ÚÂÊÚ¿ÛıËÛ·Ó àe ÏÂÖÛÙ· ôÏÏ·
öÓÙ˘· “ÂÚȈɘ” (The McGill Daily, The Saturday Review of Literature,
Collier’s, Î.Ï..).
»TÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ ⯷Ï·ıË ì Û˘ÓˆÌÔÛ›· Âå˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤Û¯ÔÓ, ì
èÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÏÈÙÈÎc ïÌa˜ ÙáÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙáÓ Î·d Ôî ıÈÁfiÌÂÓÔÈ ÔåÎÔÓÔÌÈÎá˜,
‰ËÏ·‰c Ùe “ÙÚ¿ÛÙ” Ùɘ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηd ‰È¿ÊÔÚÔÈ ôÏÏ·È å·ÙÚÈηd â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈηd ïÌ¿‰Â˜ Ôf η٤¯Ô˘Ó Âå˜ ÙcÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙcÓ AMA (àÌÂÚÈηÓÈÎe˜ å·ÙÚÈÎe˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜)».
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

19
Te ùÚÁ·ÓÔÓ âϤÁ¯Ô˘ Ùɘ å·ÙÚÈÎɘ ηd ÙáÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Âå˜ Ùa˜ H.¶.A. ÂrÓ·È ï
F.D.A. (çÚÁ·ÓÈÛÌe˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·d Ê·Ú̿ΈÓ). ^H ÎÚ·ÙÈÎc ·éÙc ñËÚÂÛ›· â͈ÏÈṲ̂ÓË ‰Èa Âå‰ÈÎɘ àÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηd ‰ÈηÛÙÈÎáÓ àÔÊ¿ÛÂˆÓ ïÚÈ˙Ô˘ÛáÓ ¬ÙÈ ‰‡Ó·Ù·È
Óa àÔÊ·Û›˙FË ‰Èa ÙcÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎcÓ àÏ‹ıÂÈ·Ó Î·d Óa à·ÁÔÚ‡FË Ùa˜ âÈÛÙËÌÔÓÈÎa˜ âÚ‡ӷ˜ ó˜ ηd ‰Èη›ˆÌ· ÚÔηٷÚÎÙÈÎɘ ηٷۯ¤Ûˆ˜ àÔÙÂÏÂÖ Ì›·Ó âÍÔ˘Û›·Ó àfiÏ˘ÙÔÓ Î·d Ù˘Ú·ÓÓÈÎcÓ*. ^H âÓ ÏfiÁˇˆ ñËÚÂÛ›· ö¯Ô˘Û· ó˜ ÂÈÛÙ‹ÚÈ· Ùa âÓ
ÏfiÁˇˆ ôÚıÚ· õÚ¯ÈÛ ̛·Ó âÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎcÓ öÚÂ˘Ó·Ó ì ïÔ›· âÍÔÊı¿Ï̈˜ õıÂÏ ÙcÓ
âÍfiÓÙˆÛÈÓ ÙÔÜ âÚ¢ÓËÙÔÜ. ^H öÚ¢ӷ ‰È·ÚΤ۷۷ àe ÙÔÜ 1947 ≤ˆ˜ ÙÔÜ 1950
Ôé‰bÓ Ùe ÌÂÌÙeÓ ä‰˘Ó‹ıË Óa àӷηχ„FË. ≠Ö˜ ÙeÓ M¿ÚÙÈÔÓ ÙÔÜ 1954 ï Reich
âηÙËÁÔÚ‹ıË ñe ÙÔÜ F.D.A. Ùe ïÔÖÔÓ àÂÊ¿ÓıË ¬ÙÈ «ì çÚÁfiÓË ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·d
ïÙȉ‹ÔÙ àÊ‹ÓÂÈ ÙcÓ âÓÙ‡ˆÛÈÓ ¬ÙÈ ·éÙc ñ¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÈÛÙÄ „¢‰É âÌÔÚÈÎc ηٷ¯ÒÚËÛÈ». Eå˜ ÙcÓ â·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Û· ‰ÈηÛÙÈÎcÓ ·Úˆ‰›·Ó Âå˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó ï Reich
äÚÓ‹ıË Óa Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯FË à·ÓÙ‹Û·˜ Úe˜ Ùe ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔÓ ‰Èa Ùɘ ‰È·ÎËÚ˘ÎÙÈÎɘ
ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘, «Response to Ignorance», àÂÊ·Û›ÛıË ì ηٷÛÙÚÔÊc ïÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÜ âÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘, ÙáÓ àگ›ˆÓ, ηd ÙáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ê·Í·¿ÓÙˆÓ
(àÎfiÌË Î·d ¬ÛˆÓ Âr¯ÔÓ ÁÚ·ÊÉ Úe Ùɘ àӷηχ„ˆ˜ Ùɘ çÚÁfiÓ˘ ‰ÈfiÙÈ ·Ú¤ÂÌÔÓ Û˘ÓÂÈÚÌÈÎᘠÂå˜ ·éÙcÓ ‰Èa ÙÔÜ çÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤˆ˜) à·ÁÔÚ¢ı›Û˘
Ùɘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ, ·éÙe˜ ‰b ηÙ‰ÈοÛıË Âå˜ ‰‡Ô âÙáÓ Ê˘Ï¿ÎÈÛÈÓ Î·d à‚›ˆÛÂÓ âÓÙe˜ ÙáÓ Ê˘Ï·ÎáÓ. K·Ùa ÂÚ›ÂÚÁÔÓ ÙÚfiÔÓ ï ÙfiÛÔÓ Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔ˜ ÚfiÙÂÚÔÓ
T‡Ô˜ «·ÚfiÙÈ Û˘Ó¯ᘠâÓËÌÂÚÔÜÙÔ âÎÚ¿ÙËÛ ̛·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔÓ ÛȈcÓ Î·d ÌfiÓÔÓ
Ùe ÂÚÈÔ‰ÈÎeÓTime â‰ËÌÔÛ›Â˘Û Ùa Ùɘ ‰›Î˘ àӷʤÚÔÓ „¢‰á˜ ¬ÙÈ ì ÔÈÓc
Ê˘Ï·Î›Ûˆ˜ àÓÂÛÙ¿ÏË, Ìb àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ùe ÏÂÖÛÙÔÓ ÙáÓ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ùa
Ùɘ ‰ÈÒ͈˜ Óa âÊËÛ˘¯¿ÛFË ÈÛÙÂÜÔÓ ¬ÙÈ ì ñfiıÂÛȘ öÎÏÂÈÛ ‰È\ ëÓe˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘».
≠OÏË ì ñfiıÂÛȘ Ùɘ ‰ÈÒ͈˜ ÙÔÜ Reich ö¯ÂÈ àÓ·Ï˘ıÉ Ï‹Úˆ˜ Âå˜ Ùe ‚È‚Ï›ÔÓ ÙÔÜ
ηı. Jerome Geenfield, Wilhelm Reich versus the USA, Norton, NY 1974.
*^H âÍÔ˘Û›· ·éÙc ‰bÓ àÛÎÂÖÙ·È â\ àÁ·ıˇá, àÏÏ\ ï F.D.A. àÔÙÂÏáÓ ùÚÁ·ÓÔÓ ÙáÓ èÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙáÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎáÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈáÓ ·î ïÔÖ·È àÔÙÂÏÔÜÓ ÎÚ¿ÙÔ˜ âÓ
ÎÚ¿ÙÂÈ Ôé¯d ÌfiÓÔÓ âÏÏÈᘠâϤÁ¯ÂÈ Ùa ΢ÎÏÔÊÔÚÔÜÓÙ· Ê¿Ú̷η àÏÏa ηd ÚÔÛ·ıÂÖ
·ÓÙd ÙÚfiˇˆ Óa âÍÔÓÙÒÓFË Î¿ı âÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎcÓ å·ÙÚÈÎcÓ å‰¤·Ó ηd οı âÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ
ñÁÈÂÈÓáÓ ÙÚÔÊáÓ, ‚ÔÙ¿ÓˆÓ, ‚ÈÙ·ÌÈÓáÓ, Î.Ô.Î. (ÌfiÓÔÓ Î·Ùa Ùe 1993 ηÙÂÛ¯¤ıËÛ·Ó Ï‹Úˆ˜
Ùa ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îa ÛÙÔȯÂÖ· 40 âÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·Ú·ÁˆÁɘ ‰È·ÈÙËÙÈÎáÓ Û˘ÌÏËڈ̿وÓ). ^H
·Ú·ÓÔÌ›· ÙÔÜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηı›ÛÙ·Ù·È âÌÊ·Óc˜ âÎ ÙÔÜ ¬ÙÈ Âå˜ Ùe 80% ÙáÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ
ÚÔηٷÚÎÙÈÎɘ ηٷۯ¤Ûˆ˜ Ôé‰ÂÌ›· ÔÈÓÈÎc ‰›ˆÍȘ âËÎÔÏÔ‡ıËÛ ηd ¬Ìˆ˜ ì ηٿۯÂÛȘ Ô鉤ÔÙ õÚıË. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· â͈ÊÚÂÓÈÎa ηd ¬Ìˆ˜ àÏËıÉ (FDA Versus the People
of the United States, Jonathan Wright Legal Defense Fund, PO Box 368, Takoma, WA
98401).
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

20
^H ‰ËÌÔÛ›· ÛÙ¿ÛȘ ÙÔÜ Reich.
\EÓ àÓÙÈı¤ÛÂÈ Úe˜ Ùe ÏÂÖÛÙÔÓ ÙáÓ âÈÛÙËÌfiÓˆÓ ï Reich ‰bÓ âÊÔ‚ÂÖÙÔ Óa ïÌÈÏFÉ âÏ¢ı¤Úˆ˜ ηd âÎÏ·˚΢ÙÈÎᘠ‰Èa Ùa˜ Ú·ÎÙÈÎa˜ âÈÙÒÛÂȘ ÙáÓ âÚ¢ÓáÓ ÙÔ˘,
‰bÓ ñÂÏfiÁÈ˙ ÙcÓ “âÍÔ˘Û›·Ó” ηd ‰bÓ ñÂÎÏ›ÓÂÙÔ Úe Ùɘ ηıÂÛÙË΢›·˜ ٿ͈˜.
Freud was cool, Reich is uncool, öÁÚ·„ ï R. D. Laing. £ÂˆÚáÓ ó˜ ΢ڛ·Ó ·åÙ›·Ó
Ùɘ ‰È·Ï¿Ûˆ˜ ÙáÓ àÓˆÌ¿ÏˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ùe ·È‰ÈÎeÓ „˘¯ÈÎeÓ ÙÚ·ÜÌ·, âÂÙ¤ıË ÌÂÙa ‰ÚÈ̇ÙËÙÔ˜ ηÙa ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ÙáÓ ÓÂÔÁÓáÓ Î·d ÙáÓ ‚ÚÂÊáÓ Î·Ù·‰Èο˙ˆÓ ÙcÓ àÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛÈÓ àe ÙcÓ ÌËÙ¤Ú·, ÙcÓ ôÛÎÔÔÓ ¯ÚÉÛÈÓ ÙáÓ
ıÂÚÌÔÎÔÈÙ›‰ˆÓ, ÙeÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓÔÓ ñe ÙáÓ âÌÔÚÈÎáÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Û˘ÚÌeÓ ÙÔÜ
Ìc ıËÏ·ÛÌÔÜ, Ùɘ âÁηٷÏ›„ˆ˜ ÙáÓ ‚ÚÂÊáÓ Âå˜ ÙcÓ ÎÏ›ÓËÓ ÙˆÓ. ¢bÓ â‰›ÛÙ·ÛÂ
Óa ηٷ‰ÈοÛFË ÙcÓ ÂÚÈÙÔÌcÓ (Ôf ηÙa ÂÚ›ÂÚÁÔÓ Î·d àÓÂÍ‹ÁËÙÔÓ ÙÚfiÔÓ
âÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Âå˜ ¬Ï· Ùa ÓÂÔÁÓa à‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ñe ÙáÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÙáÓ H.¶.A. ó˜
“̤ÙÚÔÓ ñÁÈÂÈÓɘ”) ó˜ ÚÄÍÈÓ Î·Ù\ âÍÔ¯cÓ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Û· ÙcÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·:
«Then, the Jews introduced something… and that is circumcision… Take that
poor penis. Take a knife—right? And start cutting… Circumcision is one of the
worst treatments of children.… This is one of the cruelties the medical profession thoughtlessly inflicts on infants just because these cannot tell what they
suffer.» \E‰á i˜ ÛËÌÂȈıFÉ ¬ÙÈ âÎÙe˜ ÙÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜ ì ÂÚÈÙÔÌc ÚÔηÏÂÖ Î·d ÛÔ‚·ÚaÓ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·Ó Âå˜ ÙcÓ äÏÂÎÙÚÈÎcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó [Ì›· ·Ú¤ÓıÂÛȘ:
K·Ù\ ·éÙa˜ ö¯ÂÈ âÎÛ¿ÛÂÈ ‰ÈÂıÓc˜ Û¿ÏÔ˜ ηd ηٷÎÚ·˘Ác ‰ÈfiÙÈ àÂηχÊıË ¬ÙÈ
Âú˜ ÙÈÓ·˜ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ˜ Ê˘Ïa˜ Ùɘ \AÊÚÈÎɘ âÎÙ¤ÌÓÔÓÙ·È Ùa labia minora ÙÔÜ
Á˘Ó·ÈΛԢ ·å‰Ô›Ô˘, Ùa ïÔÖ· ηd ‰bÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Âå˜ ÙcÓ çÚÁ·ÛÌÈÎcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ¢È·Ù›; Oé‰Âd˜ âÛΤÊıË ¬ÙÈ Èı·ÓeÓ Óa Á›ÓÂÙ·È ‰Èa “ÏfiÁÔ˘˜ ñÁÈÂÈÓɘ”;].
^O Reich çͤˆ˜ η٤ÎÚÈÓ ÙeÓ ÛÙÚ‚ÏeÓ Î·d àÓÙÈÊ˘ÛÈÎeÓ ÙÚfiÔÓ àÓ·ÙÚÔÊɘ
ÙáÓ âÊ‹‚ˆÓ ηd ÙcÓ öÏÏÂÈ„ÈÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ηd ηıÔ‰ËÁ‹Ûˆ˜ ‰Èa ÙcÓ çÚıcÓ
Ù¤ÏÂÛÈÓ Ùɘ ÁÂÓÂÙËÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ [â‰á Ú¤ÂÈ Óa ÂúÌÂı· ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ›: ¢È\
·éÙcÓ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó, Ôf οı ÁÔÓÂf˜ àÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ÂrÓ·È ÎÔÚ˘Ê·›· ‰Èa
ÙcÓ ‰È·ÌfiÚʈÛÈÓ Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜ âÓ Á¤ÓÂÈ ÙÔÜ Ù¤ÎÓÔ˘ ÙÔ˘, ì ÌbÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îc ÎÔÈÓˆÓ›· Âr¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ıÂÛÌÔf˜ ïÛ›Ô˘˜ âÓˇá ì ÛËÌÂÚÈÓc ÎÔÈÓˆÓ›· Ùɘ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎɘ àÓÙÈÏ‹„ˆ˜ ö¯ÂÈ ïÚ›ÛÂÈ ñ‡ı˘Ó· ‰Èa ÙcÓ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛÈÓ ÙáÓ Ó¤ˆÓ,
ηÙa ÙÚfiÔÓ ÁÓËÛ›ˆ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓfiÓ, Ùa οı ÏÔÁɘ “ηٷÁÒÁÈ· ÙÔÜ îÔ‰ÚfiÌÔ˘”
ıˆÚÔÜÛ· ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó ·éÙcÓ “Ì˘Û·Ú¿Ó” ‰ÈfiÙÈ ÌÈÛÂÖ ÙcÓ àÓ··Ú·ÁˆÁcÓ ÙÔÜ
KfiÛÌÔ˘ ηd ˙ÂÖ, ó˜ ï Reich ö‰ÂÈÍÂ, Âå˜ íÓ ·Ú·ÓÔ˚ÎeÓ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ÂÚd ÙÔÜ “â¤ÎÂÈÓ·”: âÔ˘Ú¿ÓÈÔ˜ fiÏȘ, ÔåÎÔ‰fiÌËÛȘ ÙÔÜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔÜ, ÎÔÈÓˆÓ›· Ùɘ àÊıÔÓ›·˜,
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

21
àÙ·ÍÈÎc ÎÔÈÓˆÓ›·].
^O Reich ‰bÓ â‰›ÛÙ·ÛÂ, àÎfiÌË, Óa ηٷÁÁ›ÏFË ÙcÓ „˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·Ó ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ôf, àÓÂχıÂÚ· ùÓÙ·, ö¯Ô˘Ó Ú›„ÂÈ ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ Âå˜ ≤Ó·
Ê·ÜÏÔ Î‡ÎÏÔ ‰ÈfiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓ àӈ̿ÏÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙÉÚ·˜ àÓÈοÓÔ˘˜ ‰È\ âÏ¢ıÂÚ›·Ó-incapable for freedom, ηd Óa ηٷ‰Â›ÍFË Ùe ·Ú¿ÏÔÁÔÓ ÙÔÜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜
Ùɘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎɘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁڿʈÓ, ‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: «The man who performs practical work in any field whatever has to go through a definite schooling. He is not elected by “the people”. … A politician, on the other hand, is free
of any such demands. One need merely possess a good dose of cunning, neurotic
ambition and will to power, coupled with brutality, in order to take over the
highest positions…». «This clearly show politic’ irrational nature…The political
parties of today have nothing concrete to say» (The mass psychology of Fascism,
Penguin, 1975, p. 394).
^O Reich ó˜ àÚ¯cÓ Ùɘ ıÂÚ·›·˜ Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ àıÏÈfiÙËÙÔ˜-human misery,
ó˜ äÚ¤ÛÎÂÙÔ Óa ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙FË ÙcÓ ÛËÌÂÚÈÓcÓ àÓıÚˆ›ÓËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ, ÚÔ¤ÙÂÈÓÂ,
ó˜ àÓÙ›‰ÔÙÔÓ ÙáÓ ·Ú·ÏfiÁˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎáÓ å‰ÂáÓ Î·d ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÙcÓ «öÌÊ˘ÙÔ
ÏÔÁÈÎc Ùɘ âÚÁ·Û›·˜», ÈÛÙ‡ˆÓ ¬ÙÈ ‰Èa Ùɘ ηٷÏÏ‹ÏÔ˘ ‰È··È‰·ÁˆÁ‹Ûˆ˜ ï
ôÓıÚˆÔ˜ ıa 䉇ӷÙÔ Óa Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛFË ÙcÓ öÍÔ‰ÔÓ Úe˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ Î·d ÙcÓ
˙ˆcÓ Î·d ıa 䉇ӷÙÔ Óa àÔÎÙ‹ÛFË Î·d ¿ÏÈÓ Û¯¤ÛÂȘ à‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ Úe˜ ÙÔf˜
ïÌÔ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰Èa Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎɘ âÚÁ·Û›·˜ ηd èÓÂÈÚ‡ıË íÓ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁáÓ
ηd ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎÙËÙáÓ Ùe ïÔÖÔÓ èÓfiÌ·˙ Work-democracy, Âå˜ Ùe ïÔÖÔÓ ıa
âÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈÂÖÙÔ Ùe ®ËÙeÓ ÙÔÜ Ù›ÙÏÔ˘ οı âΉfiÛÂÒ˜ ÙÔ˘: «\AÁ¿Ë, âÚÁ·Û›· ηd
ÁÓáÛȘ ÂrÓ·È ·î ËÁ·d Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ ñ¿Ú͈˜, i˜ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙeÓ ‚›ÔÓ Ì·˜!».
§ÂÙÔÌÂÚ›·˜ â\ ·éÙÔÜ Ô鉤ÔÙ öÁÚ·„Â, ‰ËÏáÓ ï ú‰ÈÔ˜ ¬ÙÈ ‰bÓ ÂrÓ·È ÎÔÈÓˆÓÈÎe˜
àÓ·ÌÔÚʈÙc˜ j ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ηd Ô≈Ùˆ Ùe ᘠÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa àÓ··È‰·ÁˆÁËıFÉ
ï ôÓıÚˆÔ˜ ηd ηıÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ „˘¯ÈÎᘠñÁÈc˜ Óa ‰˘ÓËıFÉ Óa çÚÁ·ÓˆıFÉ Âå˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ àÓıÚˆ›ÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, Âå˜ íÓ ùÓÙˆ˜ Ó¤ÔÓ ÎÚ¿ÙÔ˜, ıa àÔÙÂϤÛFË Ùe ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙÂÚÔÓ öÚÁÔÓ Î·d ÙcÓ Ï˘‰›·Ó Ï›ıÔÓ Ùɘ âÈÙ˘¯›·˜ ÙÔÜ ç„¤ÔÙ âÌÊ·ÓÈÛıËÛÔ̤ÓÔ˘
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÜ àÓ·ÌÔÚʈÙÔÜ.
^O Reich ηd ì ÛËÌÂÚÈÓc ηٿÛÙ·ÛȘ Ùɘ âÈÛÙ‹Ì˘.
òH‰Ë, àe Ùɘ âԯɘ Ùɘ àÓ·ÎÔÈÓÒÛÂÒ˜ ÙˆÓ, Ôî “Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔÈ” âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔd
·ÎÏÔÈ àÓÙÂÌÂÙÒÈÛ·Ó Ùa ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔÜ Reich Ìb ÛȈ‹Ó. ^O ú‰ÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Âå˜ Ùa
1934: «After I set forth these fundamental hypotheses, no mention of them apKEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

22
peared in the literature of psychoanalysis or physiology… This seemed to illustrate the well-known scientific tradition of giving the silent treatment to certain kinds of discoveries».
TÔÜÙÔ àÔÙÂÏÂÖ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰˘ÛÂÍ‹ÁËÙÔÓ ÁÂÁÔÓe˜ ‰ÈfiÙÈ âÈÛÙ‹ÌË ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·ÚÎÉ öÚ¢ӷ, àÓ·ıÂÒÚËÛÈÓ Î·d ÏfiÁÔÓ ‰È‰fiÓ·È. Ta ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ÙáÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ÙÔÜ
Reich ÂrÓ·È â‰á ηd Û˘Ì·ıÔÜÓÙ˜ âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ùa àÓ··Ú¿ÁÔ˘Ó. \I‰Ô‡, ¬ÛÙȘ
ÓÔÌ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ï ÚˆÙÔfiÚÔ˜ âÚ¢ÓËÙc˜ öηÓ ϿıÔ˜ i˜ ‰Â›ÍFË Ùa Ï¿ıË Ôf Ù˘¯eÓ âÓÂÊÈÏÔ¯ÒÚËÛ·Ó Âå˜ Ùa ÂÈÚ¿Ì·Ù·. M‹ˆ˜ ¬Ìˆ˜ ì “Î·ÙÂÛÙË̤ÓË” âÈÛÙ‹ÌË ÓÔÌ›˙ÂÈ
¬ÙÈ âd ÙáÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·éÙáÓ ö¯Ô˘Ó ÂñÚÂıÉ ·î ÙÂÏÈηd à·ÓÙ‹ÛÂȘ ηd ëÔ̤ӈ˜
οı ôÏÏË ôԄȘ ÂrÓ·È âÍ ïÚÈÛÌÔÜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË; hA˜ âÈÌ›ӈÌ â\ ·éÙÔÜ:
Eå˜ ÙcÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ Ùɘ ‚ÈÔ·ı›·˜ ÙÔÜ Î·ÚΛÓÔ˘ ï Reich âͤÊÚ·Û ̛·Ó óÏÔÎÏËڈ̤ÓËÓ ôÔ„ÈÓ ïÌÔÜ ÌÂÙa ÙáÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎáÓ Ì¤ÛˆÓ àԉ›ÍÂÒ˜ Ù˘ ηd Ùɘ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ âÚ‡Ó˘. K·Ùa ÙcÓ ôÔ„ÈÓ ·éÙcÓ àÊ\ ëÓe˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È
Ì›· Ï‹Úˆ˜ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙË̤ÓË Î·d âÚ¢ÓËÙ¤· ·åÙÈÔÏÔÁ›· ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È
Ì›· ôԄȘ ‰Èa ÙcÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÛÈÓ Ùɘ ÓfiÛÔ˘: K·Ù\ ·éÙ‹Ó, ì ÌÂϤÙË ÙáÓ ùÁÎˆÓ Âå˜
Ôé‰bÓ ıa ÌĘ ‰È·ÊˆÙ›ÛFË âd Ùɘ ·åÙÈÔÏÔÁ›·˜ Ùɘ ·ı‹Ûˆ˜ ‰ÈfiÙÈ ıˆÚÔÜÓÙ·È
Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ëÓe˜ ÙÂÏÈÎÔÜ ÛÙ·‰›Ô˘ ÌÈĘ Ì·ÎÚÔ¯ÚÔÓ›Ô˘ ‰È·Ù·Ú·¯É˜. TÔÜÙÔ ‰bÓ
ÂrÓ·È Î·ÈÓÔÊ·Ób˜ Âå˜ ÙcÓ ÓÔÛÔÏÔÁ›·Ó: ¶ÏÂÖÛÙ·È ÓfiÛÔÈ ó˜ ì Û‡ÊÈÏȘ, ì ϤÚ·, ì
Ê˘Ì·Ù›ˆÛȘ, âÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Âå˜ Ùa ÙÂÏÈÎa ÛÙ¿‰È¿ ÙˆÓ ùÁÎÔ˘˜ ó˜ ÂrÓ·È Ùa ÎÔÌÌÈÒÌ·Ù·, Ùa ÏÂÚÒÌ·Ù·, Ùa Ê˘Ì·ÙÒÌ·Ù·, âÎ Ùɘ ÌÂϤÙ˘ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ôé‰bÓ ÂÚd ÙÔÜ
·ıÔÁfiÓÔ˘ ·åÙ›Ô˘ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È. òEÓ·ÓÙÈ ·éÙáÓ ÙáÓ àfi„ÂˆÓ Ôî “Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔÈ”
âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔd ·ÎÏÔÈ Ù› ÚÔfi‰Ô˘˜ ö¯Ô˘Ó Óa âȉ›ÍÔ˘Ó; \AÎfiÌË Ìc àÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ Ùe à‰È¤ÍÔ‰ÔÓ Î·d Ùe àÚfiÛÊÔÚÔÓ Ùɘ ÌÂϤÙ˘ ÙáÓ ùÁÎˆÓ Î·d ÙáÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ÙÂÏÈÎáÓ ÛÙ·‰›ˆÓ Ùɘ ÓfiÛÔ˘, ηÙÂÛ·Ù¿ÏËÛ·Ó Î·d ηٷÛ·Ù·ÏÔÜÓ
àÛÙÚÔÓÔÌÈÎa ÔÛ¿, Ôé¯d å‰Èο ÙˆÓ àÏÏa ÙáÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÚ·ÙÈÎáÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌáÓ, ηd iÓ Ì‹ ÙÈ ôÏÏÔ ÂrÓ·È ñ‡ı˘ÓÔÈ ‰Èa ÙcÓ àÔÙ˘¯›·Ó ÙˆÓ öÓ·ÓÙÈ ÙáÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ùɘ ‰ËÌÔÛ›·˜ ñÁ›·˜. ¢Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Âå˜ Ùa˜ H.¶.A. Ùa ÔÛÔÛÙa ıÂÚ·›·˜
ηd Ùe ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔÓ âÈ‚ÈÒÛˆ˜ ÙÔÜ Î·ÚΛÓÔ˘ ‰bÓ ö¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËıÉ àe Ùa â›‰· ÙÔÜ 1950 (J.C. Bailar & E.M. Smith: “Progress Against Cancer?” New
England Journal of Medicine, 314: 1226-1232).
Eå˜ ÙcÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ Ùɘ äÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Ù› Á›ÓÂÙ·È; Oé‰ÂÌ›· ÚfiÔ‰Ô˜, Âå˜
‰b Ùe Âå‰ÈÎeÓ ı¤Ì· Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÜ çÚÁ·ÛÌÔÜ ù¯È ÌfiÓÔÓ Ôé‰ÂÌ›·Ó ôÔ„ÈÓ ö¯ÂÈ
Óa âÎÊÚ¿ÛFË ì ÓÜÓ å·ÙÚÈÎc àÏÏa ηd Ôé‰bÓ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È â\ ·éÙÔÜ Âå˜ Ùa ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·Ø Ôî å·ÙÚÔ›, àÓÂÍ·Úًو˜ Âå‰ÈÎfiÙËÙÔ˜ Ôé‰bÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ‰È\ ·éÙe Ùe ÙfiÛÔÓ
ÎÂÊ·Ï·Èá‰Â˜ ı¤Ì·.
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

23
¢Èa Ùe ı¤Ì· Ùɘ „˘¯ÈÎɘ ñÁ›·˜ Ù› Óa ÂúˆÌÂÓ; Ù› ö¯ÂÈ Óa ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛFË ì ÓÜÓ
å·ÙÚÈÎc; «It is known that mental institutions are, in reality, jails for psychotics, with little medical care, scarce funds, and in most of them, no research at
all» ηًÁÁÂÈÏ ï Reich ηd ÙÔÜÙÔ ó˜ ϤÁÂÈ ï ÁÓˆÛÙe˜ „˘¯›·ÙÚÔ˜ R.D.Laing (ηd
ÂrÓ·È ·ÁÎÔ›Óˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ) åÛ¯‡ÂÈ Î·d Û‹ÌÂÚÔÓ.
^H ôÔ„›˜ Ì·˜ ‰Èa Ùe öÚÁÔÓ ÙÔÜ Reich
≠OÛÔÓ àÊÔÚÄ Âå˜ Ùa ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔÜ Reich âd Ùɘ å·ÙÚÈÎɘ ηd Ùɘ Ê˘ÛÈÎɘ ÂrÓ·È
àÏËıb˜ ¬ÙÈ ‰bÓ àÓ¢ڛÛÎÔÓÙ·È Ï¿ıË Âå˜ ·éÙa ηd àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂéÎfiψ˜ àÓ··Ú¿ÁÔÓÙ·È àe âӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ âÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Ùa ‰b âÍ ·éÙáÓ âÍ·ÁfiÌÂÓ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
‰‡Ó·ÓÙ·È Óa ÙÔÔıÂÙËıÔÜÓ âÓÙe˜ ëÓe˜ ÏÔÁÈÎÔÜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰È·ÊˆÙ›˙ÔÓÙ· ÔÏÏa˜
ÛÎÔÙÂÈÓa˜ Ï¢Úa˜ ÙfiÛÔÓ Ùɘ ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ ÙáÓ ‚ÈÔ·ıÂÈáÓ ¬ÛÔÓ Î·d Ùɘ Ê˘ÛÈÎɘ.
Aî öÚÂ˘Ó·È ÙÔÜ Reich Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ Úe˜ Ùa˜ àfi„ÂȘ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ
°Ú·ÌÌÉ˜Ø ϤÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ì öÓÓÔÈ· Ùɘ à‚ÈÔÁÂÓ¤Ûˆ˜ ÙÔÓÒÓÂÈ Î·d âÍÔ̷χÓÂÈ ÙcÓ ëÚÌËÓ›·Ó Ùɘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ Ùɘ âÍÂϛ͈˜ ηd Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÂÖ ÙcÓ
öÓÓÔÈ·Ó Ùɘ ïÏfiÙËÙÔ˜ ηd ÙÔÜ ïÌÔÔ˘Û›Ô˘ ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘. \E›Û˘ ì öÓÓÔÈ· ÙÔÜ ÁÂÓÈÎÔÜ ˙ˆ˚ÎÔÜ äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎÔÜ ‰›Ô˘ Û˘ÌʈÓÂÖ Ï‹Úˆ˜ Úe˜ Ùa˜ àfi„ÂȘ ÙáÓ
KÏ·ÛÛÈÎáÓ ÂÚd Ùɘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ηd Û˘Ó¿‰ÂÈ Úe˜ Ùa˜ ÂÚd „˘¯É˜
àÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ì·˜.
hA˜ ÌĘ âÈÙÚ·FÉ Î·d Ì›· ÎÚ›ÛȘ: ^O Reich ‰bÓ ‰ÈÂÎÚ›ıË ó˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ (‰Èe ηd
¬Ù·Ó ïÌÈÏFÉ âÎÙe˜ ÙáÓ ÌÂÏÂÙáÓ ÙÔ˘ êÏᘠâ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ùa˜ 剤·˜ Ôf qÛ·Ó ÙÔÜ
Û˘ÚÌÔÜ Âå˜ ÙÔf˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔf˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ùɘ âԯɘ ÙÔ˘), ó˜ ÚËÙᘠ≋ψÓ ï
ú‰ÈÔ˜ qÙÔ âÈÛÙ‹ÌˆÓ Î·›, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ñÉÚÍ ̤Á·˜ ηd å‰ÈÔÊ˘c˜ âÈÛً̈Ó, âÎ
ÙáÓ ÌÂÙÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Âå˜ Ùa ‰¿ÎÙ˘Ï· Ùɘ ÌÈĘ ¯ÂÈÚe˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ Ì·˜.
AéÙe˜ öÊı·Û Úe Ùɘ âԯɘ ÙÔ˘ ηd öıÈÍ Ùa Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙáÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ âÎ
“Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎɘ ·ÓÒÏÔ˘˜” ‰Èe ηd â͈ÓÙÒıË Î·d ·î 剤·È ÙÔ˘ ÔÈΛψ˜ ‰ÈÂÛÙÚ‚ÏÒıËÛ·Ó ÙfiÛÔÓ àe ÙÔf˜ â¯ıÚÔf˜ ÙÔ˘ ¬ÛÔÓ Î·d àe ÙÔf˜ âÌÊ·ÓÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ ηÙa ηÈÚÔf˜ ìÌÈÌ·ıÂÖ˜, ηd ΢ڛˆ˜ ‰È\ âÌÔÚÈÎÔf˜ ÛÎÔÔ‡˜, “ç·‰Ô‡˜” ÙÔ˘, ÚÄÁÌ·
Ôf ï ú‰ÈÔ˜ ôÏψÛÙ Âr¯Â ÚԂϤ„ÂÈ. AéÙc ÂrÓ·È ì ÌÔÖÚ· ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ, àÁÓÔÔÜÓÙ·È àe Ùa˜ ÌÈÎÚa˜ âÔ¯a˜ àÏÏa Ú›ÙÔ˘Ó Ùe öÚÁÔÓ ÙˆÓ Âå˜ ÙeÓ èηÓeÓ ÙÔÜ
̤ÏÏÔÓÙÔ˜.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

24

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

25

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »