You are on page 1of 21

Diszlexia

1. előadás

Előadó: Tóthné Aszalai Anett


E-mail: aszanett@gmail.com

Tartalom

 A diszlexia meghatározása, a szakirodalom áttekintése.


 A diszlexia okai, tünetei, kapcsolata egyéb képességzavarokkal.
 A nevelési tanácsadó és a szakértői bizottságok szerepe az ellátásban.
 Az olvasás és írástanítás módszerei. A gyógypedagógiai tevékenység területei:
diagnosztika, prevenció, reedukáció, utógondozás.
 Az egyéni és csoportos terápia szempontjai, lehetőségei. Terápiás módszerek óvodás és
iskolás korban. A terápia tervezése, eszközei, adminisztrációja.
 A szülő és egyéb szakemberek bevonása a terápiába. Esetismertetések.

Szakirodalom I.
 Aszalai Anett, Horváth Judit, Horváthné Csapucha Klára, Rónáné Falus Júlia (2005):
Amit az óvónőnek észre kell venni. Flaccus Kiadó, Budapest.
 Gyarmathy Éva (2007): Diszlexia. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest.
 Métellus, J.-Saunders, R. (2006): Hurrá, diszlexia! Kuk Kiadó, Budapest.
 Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia
Tankönyvkiadó, Budapest.
 Meixner Ildikó (1993): A diszlexia prevenció, reedukáció módszere. ELTE BGGYTF,
Budapest.
 Szütsné Ungár Ágnes (2009): Hónapról hónapra. AIÓ Tankönyvkiadó, Budapest.
Szakirodalom II.
 Lohmann, B. (1998): Diszlexiások az iskolában. Akkord Kiadó, Budapest.
 Porkolábné Balogh K. (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és
korrekciójára. ELTE, Budapest. Iskolapszichológia. 17.
 Székely Balázsné (2003): (R)észképességek. I.-II. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
 Meixner Ildikó (1997): Játékház tankönyvcsalád. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 Csabay Katalin: Lexi tankönyvcsalád. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 Vargáné Mező Lilla (2008, szerk.): Fókuszban az egyén. Hogyan készítsünk egyéni
fejlesztési tervet? Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest.
 Demeter Gáborné (2007): Egyéni fejlesztési terv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Követelmény
 Zárthelyi dolgozat teljesítése
 Egy házi dolgozat készítése (10 oldal)
A dolgozat leadási határideje: 2010. december 1.
Témái:
 Esettanulmány készítése. (Egy tanulási nehézséggel, zavarral küzdő gyermek, tanuló
komplex prevenciós/reedukációs vizsgálata, értékelése, elemzése megadott szempontok alapján)
 Fejlesztési terv készítése (2 hónapra 2 diszlexia óra részletes tervezetével, eszközökkel).

„Az egyetlen, ami gátol engem a tanulásban, az az oktatás.”


A. Eistein
A diszlexia rövid
története

 Kussmaul (1877): word-blindness („Szóvakság”) szerzett diszlexia


 Morgan (1896): fejlődési diszlexia esetismertetés
 Hinshelwood (20. sz. eleje): az olvasástanítás és olvasási teljesítmény
 Ranschburg Pál (1930): Legaszténia
 Samuel Kirk (1962): tanulási nehézségek „learning disability”

Elnevezések
 Hazánkban: részképesség zavarok, specifikus tanulási zavar, tengelyszindróma,
neurogén tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, tanulási zavarok, tanulási nehézségek, specifikus
tanulási zavarok, olvasászavar
 specific learning difficulties, learning disabilities, disorthografia
Diszlexiások

 Leonardo da Vinci (1452-1519) polihisztor. Balkezes volt.


 Gustave Flaubert (1821- 1880) francia író.
 William Butler Yeats (1865-1939) író, költő, drámaíró, elbeszélő, irodalmi Nobel díjas.
Rossz helyesírása miatt mindig bocsánatot kért szerkesztőitől.
 Albert Einstein (1879-1955) háromévesen még nem tudott beszélni, köztudottak iskolai
nehézségei, mégis 26 évesen Nobel díjat nyert.
 Agatha Christie (1890-1976) angol írónő.
 Tom Cruise, Whoopi Goldberg színészek,
 Cher énekesnő,

 És még sokan mások . . . . .


Elterjedés (Salter&Smythe, 1997)
Meghatározás

Kirk-Bateman (1962):
a tanulási zavar olyan elmaradás, rendellenesség vagy megkésett fejlődés a beszéd, olvasási,
írási, számolási folyamatokban vagy más iskolai tantárgyakban,
amelyet lehetséges agyi diszfunkció és/vagy emócionális vagy viselkedési zavar által okozott
pszichológiai hátrány eredményez.
Nem értelmi fogyatékosság, érzékszervi hiányosság, kulturális vagy oktatási tényezők okozzák."
 Sarkady Kamilla és Zsoldos Márta (1992):
tanulási zavarnak tekintik azt az intelligencia szint alapján elvárhatónál lényegesen alacsonyabb
tanulási teljesítményt,
amely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre sajátos kognitív pszichológiai
tünetegyüttessel.
A tanulási zavar társuló tünetként megjelenhet enyhe értelmi fogyatékosságnál érzékszervi
sérülésnél és beszédhibáknál.
Ezekben az esetekben is (specifikus) tanulási zavarról beszélünk.

 Gyarmathy (2007):
A szindróma hátterében szerzett vagy örökletes eltérések, a motoros, szenzoros és szenzo-
motoros funkciók, illetve integráció különböző szintű megkésett vagy rendellenes fejlődése, illetve
a szekvenciális információfelvételnek és feldolgozásnak a szimultán, egészleges működéshez
viszonyított alacsonyabb szintje azonosítható.
Az eltérések megjelenhetnek már kisgyermekkorban több területen, így a testséma, egyensúly,
téri orientáció, vizuális, auditív és taktilis észlelés terén, valamint az egymásutániságot kívánó
feladatokban, készségekben.

BNO 10
Meghatározott olvasási zavar (F81.0)
Meghatározott írászavar (F81.1)

Az olvasási teljesítmény
lényegesen alatta marad
életkorának, általános
intelligenciájának,
iskolai teljesítményének.

 1993-2006-ig: „más fogyatékosság” fogalomrendszere

 2007. jan. 1-től hatályos 2006. évi közoktatási törvénymódosítása: a „pszichés fejlődés
zavarai” kategória.

 Jelenleg érvényben lévő:


Többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 121.§ (1)
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd,

b) vagy a megismerő funkciók, ill. a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Gyarmathy (2007)

Azonosítás
A fejlődési diszlexia típusai I.
Logopédiai-pedagógiai osztályozás
 Az osztályozás alapja az olvasási teljesítmény

 Bakker (1990):
L és P osztályozás
( 2 mutató sebesség és pontosság)
Kinek a problémája?
 Gyermek
 Tanító
 Osztályközösség
 Intézmény
 Család
 Oktatásügy
 Egészségügy
 Szociális szféra…stb

Diszlexia
2. előadás
Tóthné Aszalai Anett
E-mail: aszanett@gmail.com

A tanulási problémák gyógypedagógiai osztályozás


(In:Kósáné O.-Lányiné E. Á.-Nagy Gy (2006):Gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás.
Oktatási Minisztérium)

1. Tanulási elmaradás, gyengeség


Olvasás-, írás nehézség

2. tanulási zavar
Olvasás, írászavar

3.Tanulási akadályozottság

4. olvasás-, írásfogyatékosság

Tünetek 1.
1. A kognitív funkciók zavarai
 A percepció zavarai
 Az egyensúlyrendszer zavarai
 Az auditív rendszer zavarai
 A vizuális rendszer zavarai
 A taktilis-kinesztetikus rendszer zavarai
 A figyelem zavarai
 Emlékezeti problémák
 A gondolkodás zavarai
 nyelvi zavarok

Tünetek 2.
2. Motorium zavarai
 Nagymozgások
 Finommozgások
 A cselekvés
irányításának zavara
Iskolás kori tünetek
diszlexia

 Magatartás:
Elsődleges-másodlagos tünetek

 Az olvasás hibái

 Az olvasás tempója
 A szövegértés

Az olvasás hibái
 Hiányzó tudatosság (szavak hangokra, szótagokra, sorrendre, rímekre)
 Betűtévesztés (vizuális, akusztikus hasonlóság alapján)
 Kihagyás-fogyasztás
 Betoldás-szaporítás
 inverzió
 Rossz kombináció-jelentésváltoztatás, helytelen toldalékolás
 Elővételezés
 Szóroncs
 Ismétlés
 Görcs (ujjal követi az olvasást)

 Lassan tanulja meg a betűket, a hang-betű közötti asszociáció kiépülése lassú


 Sok olvasási hiba
 Bizonytalan, küszködve olvas
 Nem ismeri fel a mindennapi szavakat
 Nehezen megy az összeolvasás
 Nehézkes a betűzés, szótagolás
 Lassan olvas
 Szorongás az olvasástól

A szövegértés hibái
 Nem ismeri az adott szót
 Rossz a tagolás
 A mondatok közötti logikai kapcsolat hibás (mert, hogy, ezért…)
 Önellenőrzés hiánya
 Furcsán szokatlanul ejti a szavakat
 Nem érti az elolvasott szöveget
 Nem képes a lényeg kiemelésére

A diszgráfia tünetei
Formai-tartalmi jegyek

 Íráskészültség hibái (testtartás, kéz és ujjtartás)


 Vonalvezetés, folyamat (margó, sortáv, szótáv)
 Dőlés
 Másolás jobb
 Javítás, áthúzás
 Íráskép
 Távolságok
 Csere, szaporítás, fogyasztás
 Változtatás
 Margó
 Tempó, iránytévesztés
 Tagolási nehézségek

 Írása gyengébb, mint a szóbeli kifejezőképesség


 Írása rendezetlen, kusza, nehezen olvasható, sok az áthúzás, bizonytalanság
 Tükörírás
 Rosszul fogja a ceruzát
 Szokatlan sorrendben írja le a betűket szavakat
 Figyelmetlen, álmodozó

A gyógypedagógus feladatai diszlexiás gyermek ellátásába I.

30. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban
részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.
A gyógypedagógus feladatai diszlexiás gyermek ellátásába II.
- Prevenció
- Diagnosztika
- Terápia
- Tanácsadás
- Felvilágosítás, ismeretterjesztés
- Együttműködés
(team, egyéb intézmények)
- Gyermekvédelmi
- Innováció (eszközfejlesztés, tanterv)
- Adminisztrációs (fejlődési napló, vélemény, statisztika)

Jogszabályi keretek
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 4/2010. (I.19.) OKM rendelete a pedagógiai szakszolgálatokról (szakértői és
rehabilitációs bizottságok)
 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
 29/2002. (V.17.)OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak
folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről
A diszlexia feltárásának folyamata 1.
 A probléma észlelése (szülő, pedagógus, gyerekorvos, védőnő)
 Vizsgálatok kezdeményezése, vizsgálati hely megtalálása (nev. tan., Szakértői Bizottság)
 Pedagógiai vélemény készítése
 Behívás. Vizsgálatok, hospitálás, kapcsolatfelvétel a team tagjaival
 Diagnosztika, segítségnyújtási lehetőség meghatározása, szakvélemény készítés,
vélemények egyeztetése
 Nyomonkövetés, kontrolé

Pedagógiai
jellemzés I.
 Megjelenés
 Viselkedése az órán/szünetben
 Kapcsolata társaival/tanáraival/felnőttel
 Feladatvállalása
 Feladattartása
 Figyelme
 Viselkedése társas
helyzetben
 Feladatértése
Pedagógiai jellemzés II.
 Kommunikációja
 Mozgása
 Tantárgyi jellemzése
olvasás, írás, számolás
 Részesül-e terápiában, milyen gyakran, hol

A diszlexia feltárásának
folyamata 2.
 A gyermek életútjának a megismerése
 A fejlődés neuro-biológiai hátterének megismerése
 A tanulási alaphelyzet megismerése
 A viselkedés ált. jellemzői
 A hiányosságok és erősségek feltárása
 A hibás teljesítmények elemzése
 IQ elemzés
 Részképességek vizsgálata

A diszlexia diagnózis megállapításának alapját képező diagnosztikus kritériumok I.


4/2010. (I.19.) OKM rendelet

 Előzmények, részletes anamnézis, (kikérdezés)


 Általános értelmi képesség (teszt)
 A kognitív folyamtok vizsgálata (nyelv, emlékezet, auditív, vizuális feldolgozás,
vizuomotoros integráció, gondolkodás)(részképesség vizsgáló eljárások)
 Olvasás és íráselsajátítással összefüggő nyelvi képességek (fonológiai tudatosság,
szókincs)(tesztek)

A diszlexia diagnózis megállapításának alapját képező diagnosztikus kritériumok II.


4/2010. (I.19.) OKM rendelet
5. Pedagógiai vizsgálatok, a kultúrtechnikákat megalapozó bázisképességek felmérésére
- Valós és álszavak dekódolása
- Hangos és néma olvasás (pontosság, sebesség, folyamatosság, szövegértés)
- Írás diktálás után
- Írásbeli kifejezőkészség (mondat, történet, esszé)
- Íráskép vizsgálata, a kivitelezés vizsgálata
6. Osztálytermi megfigyelések, pedagógiai véleményezés (megfigyelés)
7. Otthoni és tanórai munkák

Ált. anamnézis
 biológiai, orvosi anamnézis
Genetikai adatok, anya betegségei, magzati élet történései, szülés körülményei, táplálás, testi és
mozgásfejlődés, hallás, látás, betegségek
 Beszéd anamnézis
Beszédfejlődés, beszédhiba kialakulása
 Szociokultúrális-pszichés anamnézis
Család, lakás, környezet, gondozás

Speciális anamnézis diszlexia esetén I.

 Mennyire koordinált a mozgása?


 Vannak –e egyensúlyproblémái?
 Voltak – e gyakori elesései, botlásai?
 Mennyire tud stabilan állni mozgó járművön?
 Játszik – e építőkockával, legóval?
 Tud –e biciklizni, rollerezni, labdát pattogtatni?

 Tud –e segíteni a háztartásban?


 Hogyan használja a rajzeszközöket?
Speciális anamnézis diszlexia esetén
II. A család

 Apa, anya foglalkozása, iskolai végzettsége


 A család struktúrája
 Familiáris tényezők: balkezes, beszédhibás, diszlexiás, epilepsziás
 Migrénes, tanulási zavarral küzdő, megkésett beszédfejlődésű
 Kulturális viszonyok, szabadidő eltöltése: rendszeres olvasó, könyvek száma, minősége

Speciális anamnézis diszlexia esetén


III. gondozás, nevelés

 Nevelési módok
 Jutalmazás, büntetés
 Jó és rossz tulajdonság
 A gyermek alaptermészete
 Alvás, napirend
 Házimunkák

Speciális anamnézis diszlexia esetén


olvasás, írás
IV.
 Mikor kezdett iskolába járni?
 Mikor kezdődött az olvasási nehézség?
 Felismerője?
 Ki tanul a gyermekkel?
 Mennyit tanul?
 Milyenek az osztályzatai, magatartása, szorgalma?
 Bántja –e a gyermeket az írás, olvasás probléma
 Tanulás során maga olvassa fel a leckét vagy felolvassák?
 Segítségnyújtási eddig alkalmazott módszerei
 Fejlesztésben részesült –e?

Speciális anamnézis diszlexia esetén


iskolai tanulmányok
V.
 Bölcsőde, óvoda, iskola kezdésének időpontja
 Felmentések
 Kedvenc tantárgy
 Érdemjegyek
 Külföldi időtöltés
 Olvasott könyvek, olvasókönyv fajtája
 Tanulási módszerek, stratégiák
 Olvasáshoz való viszony, hozzáállás, szorongás, körömrágás
 Saját segítő technikák, stratégiák

 Kérdőív óvodás gyermekek szüleinek

info@diszlexiateszt.hu

Általános megfigyelési szempontok a vizsgálati helyzetben


 Magatartás (a bemutatkozás helyzetében)
 Beszéd
 figyelem
 Kapcsolatfelvétel
 Feladatvállalás
 Feladattartás (kitartás)
 Feladattartás (érzelmi viszony)
 A szülő magatartásának jellemzői
 Az anya-gyermek közötti kapcsolat

Óvodáskorú gyermekek prevenciós vizsgálata


- Inizan teszt
- DPT teszt
- GMP teszt
- MSSST teszt
- Sindelar vizsgálat
- Marositsné-féle gyorsteszt
- KPT
A vizsgálatok forrása
 Torda Á.-Darvas Á.(1991): Példatár az emberalak-ábrázolás és a vizuomotoros
koordináció diagnosztikus értékeléséhez. Bárczi G. GYTF, Bp.
 Aszalai A. és mts. (2005): Amit az óvónőnek észre kell venni. Flaccus Kiadó, BP.
 Juhász Ágnes (2000, szerk.): A logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Logopédiai Kiadó,
Bp.

Inizan teszt
3 szubteszt
1. Téri elrendezés (Mértani formák,
Betűk, Mozaik-kocka)
2. Beszéd (Történet emlékezet (Marika vett egy babát), Rajzemlékezet , Kiejtés (10 nehéz szó)
3. Idői elrendezés (Ritmusismétlés, Ritmusutánzás)

MSSST
(Zsoldos Márta-Sarkady Kamilla: Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavarok lehetséges
vizsgálatára: MSSST. ELTE Eötvös Kiadó, 2001
3 szubteszt:
 Motoros minták (Járásminták, Tapsolás, Kézminták, Parancskövetés, Ujjérintés)
 Vizuo-perceptuo-motoros szubteszt (Kopogás sorrendben, Vizuális percepció, Vizuális
memória, Formamásolás, Parancskövetés)
 Nyelvi szubteszt (Szóismétlés, Mondatismétlés, Számolás, Történetmondás, Nyelvi
sorozatok)

Goodenough
Torda Á.-Darvas Á.(1991): Példatár az emberalak-ábrázolás és a vizuomotoros koordináció
diagnosztikus értékeléséhez. Bárczi G. GYTF, Bp.
5-27.o.
A rajzok elemzésének szempontjai:
 Részletezettség
 Komplexitás
 Arányok
 Motorikus koordináció

Marositsné-féle diszlexia előrejelző gyorsteszt


6 szubteszt
 Szem-kéz koordináció
 Alak-háttér változás
 Alakkonstancia
 Térbeli helyzet
 Térbeli viszonylagosság
 Ritmusismétlés
Sindelar vizsgálat
(Franz Seadlak, Brigitte Sindelar:„De jó már én is tudom!” ELTE BGGYFK, 2002)
Sindelar feladatok I.
 Ábrapárok megkülönböztetése-vizuális differenciálás
 Alakpárok megkülönböztetése-vizuális differenciálása
 Elrejtett alakok felismerése-vizuális diszkrimináció
 Szópárok megkülönböztetése-vebális-akusztikus differenciálás
 Értelmetlen szótagpárok megkülönbözetése- vebális-akusztikus differenciálás
 Elrejtett szótagok felismerése- verbális-akusztikus diszkrimináció
 Képekhez szavak társítása- intermodális integráció
 Szavakhoz képek társítása- verbális-akusztikus integráció
 Tárgyképek sorrendjének bevésése-vizuális-szeriális emlékezet
 Geometriai formák sorrendjének bevésése- vizuális-szeriális emlékezet
Sindelar feladatok II.
 Szósor megjegyzése-verbális-akusztikus emlékezet
 Értelmetlen szótagok megjegyzése
 Képek megjegyzése szavakkal-intermodális szeriális emlékezet
 Szavak felidézése képekkel
 Szóutánmondás-beszédmotorika
 Vonalak rajzolása-vizuomotoros koordináció
 Formafelismerés-vizuális figyelem
 Szó felismerés szövegben- akusztikus figyelem
 Mozdulatok utánzása-testséma-téri orientáció

Kognitív Profil Teszt (Gyarmathy)


International Cognitive Profi (Smythe, 2002) magyar adaptációja

Szabadon felhasználható:
http://www.contenet.hu/kptest
KPT feladatok

 Kognitív képességek (szókincs, absztrakció, emlékezet, figyelem)


 Információfeldolgozás (fonológiai feldolgozás, auditív feldolgozás., vizuális feldolgozás,
szenzo-motoros képességek, lexikális hozzáférés, szekvencialitás)
 Iskolai készségek (olvasás, helyesírás, számolás)

Diszlexia 3. előadás
Iskoláskorú tanulók szűrése

Diszlexia vizsgálata, terápiája


Meixner Ildikó nyomán
Meixner-féle olvasásvizsgáló lapok. Különböző osztályfokokon

 Betűk (mgh., msh.)


 Szótagok
 Szavak
 Mondatok
 Szövegolvasás, szövegértés

A vizsgálat eszközei
Stopper
Feladatlap 2 példánya
Ceruza
Értékelő lap
Füzetlap

Felsős olv.lap

Értékelés
 Határértékek: 280’ fölött ill. 18 hiba fölött
 Felső tagozaton: 250’ ill. 15 hiba fölött
 Szövegértés: 65%

 írásvizsgálat
 Osztályfoknak megfelelően
Novemberi felmérő betű,
szótag, szósorai

Év vége: rövid mondatok


„A varjú az ágon ül.”
- Diktálás
- Másolás (írottról, nyomtatottról)
- Önálló fogalmazás

Értékelés I.
Fiziológiás, pszichés jegyek: viselkedés, aktivitás, igényszint
Mennyiség: hány betűt képes leírni percenként
Írástempó különböző feladathelyzetben: másolás, diktálás, emlékezetből írás, fogalmazás
Értékelés II.

Minőségi jegyek: olvashatóság, külső alak, nagyság, kötés, arányok, egyenletesség,


vonalfolytonosság, az írás sűrűsége, ritmusa, lendületessége, nyomatéka.
Helyesírási hibák, betűkihagyás
Technikai készségek, szokások: ülés, testtartás, kéz-láb helyzete, szemtávolság, íróeszközfogás,
kézvezetés, írásmozgás színvonala

Diszlexia 4. előadás
Tervezés
Az oktatás köteles a gyermekek sajátosságait figyelembe venni a tanításuk során

(Salamancai nyilatkozat 1994)

Egyéni fejlesztésre akkor van szükség, ha a szokásos környezeti lehetőségek nem nyújtanak az
egyén számára igényeinek és képességeinek megfelelő teljesítmények elérésére elegendő ellátást.
fejlesztőpedagógus,
gyógypedagógus

A tervezés szakaszai
 A probléma meghatározás
 A fejlesztés célja
 Lehetőségek a változtatásra
 Tevékenységek
 Számvetés

Eft kidolgozása,
szintjei
 Egyén-környezet interakciója: a külső hatások és a belső lehetőségek összjátéka
 Az egyén teljes képesség profilja: a vizsgálatok és megfigyelések eredményei
 Feladatokra lebontott terv: az egyes területeken történő fejlesztés elemei

A fejlesztési terv elkészítésének lépései 1.


1. Komplex pszichológiai–pedagógiai diagnózis felállítása a szakértői vélemény alapján,
kiegészítő vizsgálatok elvégzése, a gyermek, tanuló viselkedésének, játékának, tanulási
motivációjának megfigyelése, valamint a sajátos nevelési igény típusa, súlyossági foka,
kialakulásának ideje, az életkor, a pedagógusok és a szülők tapasztalatai, illetve
dokumentumelemzés alapján.
2. A fő fejlesztési irányok meghatározása.
3. A fejlesztés kiemelt területei.
4. A területek fejlesztésének feladatokra bontása.
5. A fejlesztés összehangolása a tantárgyakkal, tantervvel, tanmenetekkel.
6. Ütemezés, prioritások megjelenítése.

A fejlesztési terv elkészítésének lépései 2.


7. Eszközök, módszerek tervezése.
8. Munkamegosztás tervezése (személyek bevonása, együttműködés) (A család bevonása a
terápiába.)
9. A megvalósítás színtereinek tervezése.
10. A dokumentum elkészítése, elhelyezése.
11. A visszacsatolás, a kontrollvizsgálatok idejének meghatározása.
12. A vizsgálatok elvégzése, a fejlesztési terv módosítása.

1. Egyén-környezet interakciója: a külső hatások és a belső lehetőségek

2. Az egyén teljes képesség profilja: a vizsgálatok és megfigyelések eredményei

EFT feladatokra bontva

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV


részei
• A GYERMEK ADATAI:
• Név:
• Szül. hely, idő:
• Anyja:
• Gondviselő:
• Lakcím:
• A szakvéleményt kiadta:
• A szakvélemény kelte, kontroll:
A szakértői bizottság / szakvélemény megállapításai:

Forrás
• Vargáné Mező Lilla (2008, szerk.): Fókuszban az egyén. Hogyan készítsünk egyéni
fejlesztési tervet? Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest.
• Demeter Gáborné (2007): Egyéni fejlesztési terv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Diszlexia 5. ea
Terápia
Előadó: Tóthné Aszalai Anett
okl. gyógypedagógus-logopédus
E-mail: aszanett@gmail.com

Javaslatok a diszlexiás gyermekek tanulók számára a szakértői véleményben


 Rehabilitációs/fejlesztő foglalkozás
(heti óraszám, forma, tartalom, terápiás eljárások, szakemberszükséglet)
 Tanulásszervezési, módszertani, pedagógiai javaslatok
 Pedagógiai értékelésre vonatkozó javaslatok, mentesítések, idő, eszköz, egyéni tervezés,
 Fejlesztési javaslatok
Diszlexiás tanulókra jellemző tanulási stílus (Gyarmaty, 2007)
 Fiziológiai jellemzők:
Látás és mozgás, rövidebb szakaszok, eszegetés-iszogatás

 Pszichológiai:
Globális, szimultán

 Környezeti:
Gyengébb fény,
instrumentális zene,
laza elrendezés

 Szociális:
társas helyzetek

 Érzelmi:
Kevésbé kitartó,
sajátos ritmus, ha motivált elmerül a feladatban
Segítő technikák diszlexia esetén

- Pozitív hozzáállás
- Gondolattérkép
- Grafikonok, ábrák
- Zene, mozgás
- Rövidebb periódusú tanulás, időtervezés, listázás,
- Segítő technikai eszközök, szótár, szövegszerkesztő
- Magnózás
- Helyesírás ellenőrző program
- Lazítás megtanulás, jóga, egyensúly, légzés
- Sok szóbeli megerősítés, pozitívumok kiemelése

A diszlexia terápia
alapelvei I.:
 Elfogadó, de követelő magatartás
 Követelményszint pontos meghatározása
 Életkori sajátosságok figyelembe vétele
 Egyéni képességekre épít
 Hibák megelőzése
 Azonnali hibajavítás
 Aprólékosan felépített fokozatosság
 Hármas vagy több asszociáció kiépítése
 Egyéb modalitások kiépítése

A diszlexia terápia
alapelvei II.
 Homogén gátlás megelőzése
 Differenciálás
 Több gyakorlás
 Sokféle gyakorlási mód a letapadás megelőzésére
 Motiváció, humor
 Szorongás oldása
 Olvasás iránti ellenszenv csökkentése

Kiegészítő terápiák
 Alapozó terápia
 Ayres terápia
 HRG
 Porkolábné-féle fejlesztő program
 Sindelar
 Gósy-féle beszédmegértést fejlesztő
program
 Torda-féle figyelemfejlesztés

A terápia eszközei
- Meixner Ildikó (1997): Játékház tankönyvcsalád. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
- Csabay Katalin: Lexi tankönyvcsalád. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
- Hargitai Katalin: Játékvár tankönyvcsalád
- Ungár Ágnes: Hónapról hónapra
AIÓ Tankönyvkiadó, Budapest.
- Csabay Katalin: Lexi
programcsomag
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997.

Feladatok:
 Tájékozódás térben, irányismeret
 Hallási figyelem fejlesztése
 Ritmus, sorrend, emlékezet
 Általános ismeretek, anyanyelv
 Író-rajzoló mozgás, kézügyesség

Tájékozódás térben, irányismeret


Tájékozódás térben, irányismeret
Tájékozódás a vonalközben
Hallási figyelem fejlesztése
Hallási figyelem fejlesztése
Ritmus, sorrend
Ritmus, sorrend
Általános ismeretek, anyanyelv
Általános ismeretek, anyanyelv
Kézügyesség, író-rajzoló mozgás
Kézügyesség, író-rajzoló mozgás
A módszer felhasználási területei: prevenció/reedukáció
 Óvodás prevenció
 Logopédiai osztályok olvasástanítás
 Tanulásban akadályozott tanulók
 SNI gyermekek, tanulók ellátása
 Integrációban
 Egyéni és csoportos keretek között

A fejlesztő órák tízparancsolata:


A fejlesztő foglalkozásokat lehet
egyéni vagy csoportos,
 max. 6 fő,
 Agresszív, impulzív gyerekek
esetén a csoport négy főből állhat,
 A foglalkozások hangulata legyen
játékos, kreatív,
 Az iskolai helyzetek kerülése,
 A csoportvezető nem az asztalfőn
foglal helyet, hanem a gyermek mellett, a gyerekekkel együtt élvezi a játékokat,
 sikereket, ötleteket. 30-45 percre tervezzünk,
 Nyugodt, ingerszegény környezet. (Ugyanaz a helyiség).
 A gyerekeknek legyen állandó helyük, spontán kialakul. Ez rendet biztosít és segíti a
csoportalakulást.
 A foglalkozásoknak legyen kerete, ez strukturálja a helyzetet és egyfajta biztonságot
nyújt.

A diszlexia terápia részei


Meixner módszer (Játékház)
 Fejlesztés
 Olvasás

Fejlesztő gyakorlatok területei


1. Mozgásfejlesztés
mozgásos játékok, egyensúlygyakorlatok, izomtónus gyakorlatok, utánzó játékok, szem-kéz
koordináció

2. Beszédfejlesztés
- Beszédszervi mozgások tudatosítása
Ajak, hangszalag, nyelv, képzési mód
- Szókincsfejlesztés
Megnevezés, főfogalmak,melléknevek, összehasonlítások, mondatalkotás, történet

3. Testséma, téri tájékozódás fejlesztése


 Bal-jobb differenciálás
 Karmozgások
 Feladatlap
 Képsor kirakása, képolvasás
 Névutók, toldalékok

4. Pecepciófejlesztés
vizuális észlelés, alakállandóság, alak-háttér, auditív-taktilis-kinesztetikus észlelés

5. Ritmusgyakorlatok
 Szótagolás
 Hanghosszúság differenciálása

6. Gondolkodás fejlesztése
Az olvasás tanítása
 Betűtanítása
- Betűsorrend
- Betűpárok tanítása részletezett
- Hívóképek
- hanganalízis
Marosits Istvánné(1996): Betűző. Logopédia Kiadó, Budapest.

II. Összeolvasás
3 fokozat
- Elöl álló mgh.
- Hátul álló mgh.
- Zárt 3 betűs

III. Szavak olvasása


Szótípusok szerint (fontosabbak):
2+2
3
2+3
3+2
3+3
2+2+3

Kevésbé fontosak:
2
1+2
2+2+2
1+3
IV. Mondatok olvasása
- Kérdő mondatok
- Kijelentő mondatok
- Kép-mondat egyeztetés
- Összetett mondatok
V. Szövegek olvasása
 Mondatok egyeztetése
 Képsor-mondat egyeztetése
 Feladatlap utasításai alapján színezés

Tanítási tervezet
Az óra típusa: diszlexia prevenció
Tanítás helye: Gyakorló Logopédia Intézet
Tanítás ideje: 1994.03.22.
Az óra anyaga: f betű tanulása
Célok:
- Téri tájékozódás fejlesztése
- Figyelem, emlékezet fejlesztése
- Vizuális-, akusztikus-, taktilis percepció fejlesztése
- f hang-betű közötti asszociációs kapcsolat kiépítése
- Olvasás gyakorlása szótagok,szavak szintjén
- Nyelvi fejlesztés:között névutó gyakorlása
Eszközök: Tudod-e? munkafüzet, szív, feladatlap, képek, f fonalkép, betűtanuló lapok, szótagok
Gyakorlatvezető: M.S.
Tanít: A.Z.

vázlat
1. Bevezető rész (keret)
Köszönés, szív kitűzése
2. Térbeli tájékozódás fejlesztése
Jobb-bal irányok gyakorlása
3. Betűelemek vizuális differenciálása
4. F betű tanulás
akusztikus percepció alapján
Vizuális percepció alapján
Taktilis percepció alapján
5. Kis f betű gyakorlás
f átírása, elhelyezés vonalközben, „jó” f betű keresése, hallási differenciálása
6. F hanggal kezdődő szótagok olvasása
7. Kép-szókép egyeztetése táblánál
8. Szótagszintézis- szavak kirakása szótagokból
9. Között névutó gyakorlása
10. Befejező rész (házi feladat megbeszélése, értékelés, búcsúzás)