1

นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
พรรคเพื่อไทย
"ขอคิดใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน...อีกครั้ง"
28 เมษายน พ.ศ. 2554
นโยบายพรรคเพื่อไทยใชแนวคิด "ดูเรา ดูโลก" คือเขาใจตัวเองและเขาใจวาโลกวาไปทาง
ไหน เราจะอยูกับตัวเองโดยไมวิ่งตามโลกไมได จึงตองเขาใจเราและเขาใจโลก เพื่อวิ่งไปโดยไมทิ้ง
คนไวขางหลัง มีความรูเทาทันทุนนิยมและรูขอจํากัดของเรา
นโยบายเศรษฐกิจแบงออกเปน 2 สวน คือ การพัฒนาศักยภาพของประเทศ และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ทําระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพและภาคกลาง
จากที่มีคนทํานายวากรุงเทพฯจะจมน้ําอีกสิบป เพราะ กทม.จะต่ํากวาน้ําทะเล โลกรอนขึ้นจน
น้ําแข็งจะละลาย และน้ําทะเลจะหนุนเขามา พรรคเพื่อไทยเมือ่ ไดเปนรัฐบาลแลว จะทําเขื่อนลึกลง
ไปในทะล 10 กม. ความยาวประมาณ 30 กม. ตั้งแตสมุทรสาคร ถึง ปากน้ํา โดยไมตองกูเงิน
โดยทําเขื่อนแลวถมทะเลลงไป ไดพื้นที่ใหมประมาณ 300 ตารางกม. ประมาณเกือบ 2 แสนไร โดย
มีตนทุนในการถมทรายตกประมาณตารางวาละ 12,000 บาท ทําใหเราไดเมืองใหมทั้งเมือง ที่ตรง
นี้จะเปนการวางผังเมืองที่ทันสมัย สรางศูนยตางๆ ไมวาจะเปนไอซีท,ี แหลงอุตสาหกรรมที่ไมกอ
มลภาวะ โดยสรางเมืองที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
พัฒนาระบบน้ําทั้งประเทศ
ปรับปรุงลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา รวมถึงดึงน้ําจากประเทศเพื่อนบาน เขื่อนฮัจจี จากพมา เขื่อมน้ํางึม
จากลาว หรือ สตึงนัม จากกัมพูชา โดยเราจะไมทะเลาะกับเพื่อนบาน ก็จะสามารถพูดคุยกันได น้ํา

2

ในประเทศเพื่อนบานมีมาก เราเอามาใชจะไดไมแลง และหากเก็บน้ําใหเปนจะไมมีนา้ํ ทวม โดยมี
การเชื่อมแมน้ําดวยคลองใหม ดังที่สมัยนายกฯทักษิณ ไดใหเชื่อมแมน้ําปงกับแมน้ํายมเขาหากัน
ใหถายเทน้ําเขาหากัน
สรางรถไฟฟาทั้ง 10 สายในกทม.
ดําเนินการสรางระบบรถไฟฟาใหครบทั้ง 10 สาย ในกทม. โดยเก็บคาบริการ 20 บาท ตลอดสาย
ในทุกสถานีจะสรางเมืองที่มีความพรอมในตัวเอง สรางคอนโด และแฟล็ตใหคนรุนใหม หรือคน
จากตางจังหวัดที่ไมมีที่อยู สามารถเชาในราคาถูก เดินทางถูก คาเชาประมาณเดือนละ 1 พันกวา
บาท ใหคนไทยที่มีรายไดนอยตั้งตัวได
ทํารถไฟรางคูเชื่อมชานเมือง
ทํารถไฟรางคูเชื่อมชานเมืองทั้งหมด ทํารถไฟความเร็วสูง ไปเชียงใหม, โคราช และระยอง ขยาย
แอรพอรตลิงค ไปฉะเชิงเทรา ไปชลบุรี ไปพัทยา
พัฒนาภาคใต
ทําสะพานเศรษฐกิจเชื่อม 2 ฝงระหวางอันดามันกับอาวไทย โดยคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอม และไม
ทับพื้นที่ของพี่นองมุสลิมที่ใชเปนสุสาน
ทั้งหมดนี้เปนเมกะโปรเจคท เพื่อลดเวลาการขนสง ลดภาระประชาชน เปนการลงทุนใหเศรษฐกิจ
เติบโตไดอยางรวดเร็ว หากทําตามที่กลาวมานี้เศรษฐกิจไทยจะแข็งแรงและเติบโต
จึงขอใชคําวา "ขอคิดใหม ทําใหมอีกครั้ง” เพราะที่เราคิดแลวทําแลว หยุดชะงักไปหมด

3

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขจัดยาเสพติดใน 12 เดือน
พรรคเพื่อไทยจะจัดการยาเสพติดใหหมดภายใน 12 เดือน ไมใชแคติดปายโชว 2,500 คน ไมไดผล
เรียกวาทํากันไมเปน การบริหารจัดการผิดพลาด ทําใหยาเต็มบานเต็มเมือง พอคายาเปนสวนหนึ่ง
ที่ชวยลมรัฐบาลทักษิณ ที่สําคัญก็คือ การทุจริตซื้อขายตําแหนงไมวาจะเปนตํารวจ หรือฝาย
ปกครอง ผูกาํ กับโรงพักธรรมดาตําแหนงตําแหนงหนึ่งราคาเปนลานๆ วันนี้ประชาชนเดือดรอน
เพราะวาทุกคนรักความกาวหนา แตวาความกาวหนาถูกบังคับวาความดีไมเปนไร เอาเงินอยาง
เดียว
ขจัดความยากจนใหหมดใน 4 ป
ความยากจนตองหมดจากประเทศภายใน 4 ป สิง่ ที่นากลัวคือ ตัวเลขระหวางคนจนกับคนรวย 5 ป
มานี้ หางกันมากขึ้น ซึ่งดูแลวแยลง นายบิล เกตต เจาของบริษทั ไมโครซอฟต บอกวา ถาเราเกิด
มาจนไมใชความผิดของเรา แตถาเราตายจนถือเปนความผิดของเรา แตถาเราไมอยากตายจน
แลวตองตายจน เปนความผิดของรัฐบาล ดังนัน้ เปนภารกิจของพรรคเพื่อไทยที่ตองทําให
ประชาชนไมตายจน พรรคฯจึงตองทําความเขาใจกับ ชนชั้นกลาง ชัน้ สูง ในกทม. ใหเขาใจวา
ทําไมเราเอาแตเรื่องยากจน จริงๆ แลวพวกเราทําทุกเรื่อง มีนักเศรษฐศาสตรบอกวา การ
ขับเคลื่อนปรามิดสามเหลี่ยมตองผลักที่ฐาน ถาผลักที่ยอดแลวจะลม การแกปญหาความยากจน
คือการแกปญหาเศรษฐกิจในประเทศ นี่คือหลักทั่วไป ความยากจนจึงเปนการแกปญหาที่เปน
หัวใจเลย นัน่ คือ
กองทุนหมูบา น
วันนี้ กวา 80 เปอรเซ็นต เปนกองทุนชัน้ ดี ที่เหลือก็เปนกลางบาง แยบาง ถือวาเปนเรื่องธรรมดา
เขากําลังพัฒนาเปนสถาบันการเงินของหมูบาน เอากําไรมาจัดสวัสดิการหมูบาน เพราะฉะนั้น

4

รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเพิ่มเงินทุนขึน้ อีก 1 ลานบาท เพิ่มการหมุนเวียนของเงินทุน แกไขปญหา
เงินนอกระบบในหมูบาน โดยเอาระบบไอที เชื่อมกองทุนหมูบา นทั้งหมด ทําเปนธนาคารชาวบาน
อยางแทจริง

พักหนี้ครัวเรือนที่ต่ํากวา 5 แสนบาท อยางนอย 3 ป
คนที่เปนหนีต้ ่ํากวา 5 แสนบาท จะมีการพักหนี้อยางต่ํา 3 ป สําหรับผูเปนหนี้เกิน 5 แสนบาท แต
ไมเกิน 1 ลานจะมาปรับโครงสรางหนี้ เพราะตอนวิกฤตเศรษฐกิจ มีการปรับโคงสรางหนี้ ลดหนี้
ใหกับนักธุรกิจ จนทุกวันนี้รัฐบาลยังตองใชหนี้กองทุนฟนฟูอยู เพราะฉะนั้น วิกฤตทีเ่ กิดขึ้น 5 ปที่
ผานมาทําใหประชาชนลําบาก จึงตองเอาหนี้แขวนไวกอน มาทํามาหากิน พอมีรายไดคอยมาใช

30 บาทรักษาทุกโรคไดจริง
เปนโครงการที่ตองการบอกวา ไมวาเปนคนยากดีมีจนก็ซื้อบริการสาธารณะเทากัน ทุกวันนี้ ใชเงิน
ประมาณหัวละ 2,800 บาท ซึ่งเปนราคาเพิ่มขึ้นมาก แตคุณภาพแยลง เพราะฉะนั้น เราจะนํา
กลับมาดูใหม ใหรักษาทุกโรคอยางมีคุณภาพ ปรับปรุงโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข
ตางๆ ใหทั่วประเทศไทย
โอท็อป
เราจะนําโอท็อปกลับมาทําใหม ใหมีความเจริญรุงเรือง นําขายไดทั่วโลก
งบองคกรทองถื่น 25 เปอรเซ็นต
งบจะไปองคกรทองถื่นจะไดขั้นต่ํา 25 เปอรเซ็นต วันนี้ที่ตองเอาเงินใตโตะไปแลกจึงจะไดงบ พรรค
เพื่อไทยจะใหงบ 25 เปอรเซ็นตเต็มๆ ไมตองวิ่งเตน เพื่อใหเงินในสะพัดทองถิ่น มีเงินในการ

5

แกปญหา นอกจากนี้ องคกรปกครองทองถิ่นที่มีรายไดไมถึง 10 ลานบาท จะใหไดรายไดเปน 10
ลานบาท ทีม่ ีรายไดเกิน 10 ลาน แตไมถึง 20 จะใหเปน 20 บาท
SML
เราจะใหงบประมาณหมูบานและชุมชนไปบริหารเอง ก็คือระบบประชาธิปไตยในหมูบาน หมูบาน
เล็กให 3 แสนบาท ขนาดกลาง 4 แสนบาท ขนาดใหญ 5 แสนบาท
จํานําขาวเปลือก 15,000 บาท
ที่เปนปญหาทุกวันนี้ คือระบบประกันเปนระบบที่ไมถึงมือชาวบาน พรรคเพื่อไทยจึงนําวิธีรับจํา
นํามาใช คือ ผลิตขาวไดเทาไหร ก็ไดราคาขั้นต่ําเทาของรัฐบาล ขาวเปลือกขาวเกวียน 15,000
บาท ขาวหอมมะลิเกวียนละ 20,000 บาท นี่คือราคาจํานําของพรรคเพื่อไทย อันเนื่องมาจาก
ตนทุนขาวราคามักสูงขึ้นทุกวัน
เครดิตการดกับเกษตรกร
เกษตรกรอยูตางจังหวัดเมื่อไมมีเงินก็ตองไปวิงวอนเถาแกขอปุย ยอมจายดอกเบี้ยแพงๆ แตหาก
เอาการดไปวางแลวรูด มันเท มีศีกดิศ์ รีกวา วิธีการคือ จากที่รับรัฐบาลรับจํานําอยูแลว ก็คํานวณ
ขาววาทําขาวไดกี่ตันเปนเงินเทาไหร แลวตั้งวงเงินไว จะใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อเอาไปซื้อพันธุ ซือ้
ปุย หรือใชเปนคาจางวาน โดยจํากัดการใชไมใหไปซื้อสิ่งของอยางอื่น เมือ่ เอาขาวสงมอบจํานํา
ครั้งหนึ่ง ลางบัญชีแลวก็จบ ครั้งหนาก็เอาไปใหม เพราะฉะนั้นจะไมมีหนี้เสีย และเมื่อพบวาที่ไหนที่
ไดผลผลิตต่าํ ก็ตองปรับปรุงผลการผลิต เชิญชวนใหเปลี่ยนชนิดพืช และจะการันตีใหกับเกษตรกร
วาผลผลิตตองไดไมนอยกวาที่ไดในปจจุบัน

6

ประเทศไทยจะเขาสูภาวะภาษีต่ํา
ประเทศที่แขงขันไดหรือเจริญแลวจะจายภาษีไมสูง อยางสิงคโปรเก็บภาษีนิติบุคคล 18 เปอรเซ็นต
มีฟลิปปนสกับไทยเก็บ 30 เปอรเซ็นต โดยเราจะปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 30 เปน 23
เปอรเซ็นตในป พ.ศ. 2555 และเปน 20 เปอรเซ็นตในป พ.ศ. 2556 เพื่อบริษัทไปขึ้นเงินเดือนขั้นต่าํ
ของผูที่จบปริญญาตรีเปน 15,000 บาท แรงงานขั้นต่ําเริ่มที่ 300 บาทตอวัน การลดภาษีและเพิ่ม
รายไดประชาชนจะทําใหมีกําลังเงินมากขึ้น มีกําลังซื้อสูงขึ้น ในที่สุดก็จะเก็บภาษีไดมากขึ้น เปน
หลัก "เก็บนอยเพื่อไดมาก"
กองทุนตั้งตัวได
ประชาชนชาวไทยจะตองตั้งตัวไดอยางมีศักดิ์ศรี คนอยากตั้งตัวมักไมรูวาจะตั้งตัวอยางไร ระบบ
ธนาคารเปนระบบเหมือนโรงรับจํานํา แตคนที่จะตั้งตัวมักไมมีทรัพยสินติดตัว การที่จะทําใหตั้งตัว
ไดก็คือ ตั้งกองทุนในมหาวิทยาลัยทัง้ รัฐและเอกชน ตั้งกรรมการ มาควบคุม ประกอบดวยอาจารย
ศิษเกา ทีป่ ระสบความสําเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชน เราใชแนวคิดนี้ เพราะที่
มหาวิทยาลัย ประกอบดวยนักศึกษาที่กําลังจะจบ องคความรูอยูในมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเปน
นักธุรกิจที่มฐี านความรูไดเปรียบกวา จึงสรางผูประกอบการไดมากกวา จึงตั้งกองทุนเริม่ ตนที่ 1
พันลานบาท เพื่อเปนทุนตั้งตัวใหนักศึกษาหรือแมแตอาจารยเองกูไปใช
ตั้งกองทุนรวมทุนทุกจังหวัด
เพื่อใหพี่นองในแตละจังหวัดสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน โดยกรรมการที่เขาใจเศรษฐกิจในจังหวัด
นั้นๆ เปนผูอนุมัติเงินกูใหกับแนวคิดธุรกิจที่นาสนใจ
คืนภาษีและเพิ่มคาลดหยอนใหกับผูซื้อบานหลังแรก
เราจะชวยคนที่เริ่มตั้งตัว ใหแข็งแรง โดยลดภาษีใหกับผูซื้อบานหลังแรก เชนภาษีคาโอน และยัง

7

เพิ่มคาลดหยอนเปน 5 แสนบาท โยดูราคาบานเหมาะสม สําหรับคนเริ่มตั้งตัว
คืนภาษีใหกับผูซื้อรถคันแรก
คืนภาษีใหกบั ผูซื้อรถคันแรก อยางเชน รถราคา 5 แสนบาท จะไดคืนภาษี 1 แสนบาท ราคาก็จะ
เหลือประมาณ 4 แสนบาท โดยตองถือครองรถคันนี้ไมนอยกวา 5 ป จึงจะขายตอได หากขายตอ
ภายใน 5 ปแรกจะไมไดรับคืนภาษี จะทําใหอุตสาหกรรมรถแข็งแรงขึ้น ประเทศไทยก็จะดึงดูด
โรงงานผลิตรถมากขึ้น การสงออกก็จะมากขึ้นดวย
พลังงาน
ทุกวันนี้มีราคาแพงขึ้น พรรคเพื่อไทยจะดูแลการเก็บเงินภาษีใหเหมาะสม ถาราคาพลังงานแพง
มากก็ปรับภาษีลง และตองหาแหลงน้ํามันตางชาติ โดยใหเอกชนไทยและรัฐบาลชวยกันไลหา
สัมปทานทั่วโลก พรอมกับรณรงคการประหยัดพลังงาน สงเสริมพลังงานไบโอดีเซล พลังงานทีเ่ กิด
จากน้ํา แสงอาทิตย และลม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการแจกแท็บเล็ต พีซี ใหเด็กไปโรงเรียนทุกคน ใหมีสญ
ั ญาณวายฟาย (Wi-Fi ) ฟรี ในที่
สาธารณะ ใหผูใหบริการติดตั้งใหรัฐบาลฟรี และขอใหสรางหองการเรียนรู ในพื้นที่ตางๆ มีครูมา
เปดสอนพิเศษ โดยใหรัฐจายคาจางให
สมารทการด
นําระบบสมารทการดกลับมาใชใหประชาชนไดรับบริการสวัสดิการผานบัตรสมารทการด

8

การทองเที่ยว
จะทําใหสนามบินสุวรรณภูมิใหเปนศูนยกลาง(Hub)อยางแทจริง พรอมกับทําเรื่องวีซาฟรีกับ
นักทองเที่ยวจากประเทศตะวันออกกลาง
ครัวไทยสูครัวโลก
จะนํากลับมาทําอยางจริงจัง มีการสงเสริมการทําอาหารแปรรูป ใหเงินกูเ พือ่ เปดรานอาหารไทยทั่ว
โลก ที่สําคัญคือ อาหารไทยตองเปนอาหารของโลก
การตางประเทศ
ปจจุบันนี้ เราเปนตัวปญหา เราทะเลาะกับเขาหมด วันนี้เราตองใชประโยชนจากการเปนองคกร
รวม ไมใชสรางปญหา องคกรที่นาสนใจคือ BRIC บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ซึ่งเปนการ
รวมมือกันทางการเมือง ประเทศไทยตองสอดแทรกเขาไป ถาเราวางตัวดีก็จะสามารถสอดแทรกใน
เวทีโลกได กระทรวงตางประเทศ กับกระทรวงพาณิชย ตองไปทํางานไลลาเอาเงินเขาประเทศ กอน
การปฏิวัติรัฐบาลทักษิณประกาศวาจะมีความสัมพันธกับประเทศแถบแอฟริกา ไปไดเพียงประเทศ
เดียวก็ถูกปฏิวัติเสียกอน เราจะจัดตั้งกองทุนทรัพยสินของชาติ จากทีเ่ งินสํารองของไทยที่มีมาก
เกินไป โดยเอาเงินเหลานี้ ตั้งเปนกองทุนมาไลลาทรัพยากรตางประเทศ
การศาสนา
คนไทยมีเสรีภาพในการนับถือ โดยมีศาสนาพุทธเปนศาสนาหลักของชาติ เราสงเสริมใหคนไทยยึด
หลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ วันนี้ยอมรับวาสังคมแขงขันมากทําใหหางหลักศาสนา สงเสริม
การใชหลักศาสนาในการดํารงชีวิต สงเสริมใหพระไดเรียนทางโลกและธรรมมากขึ้น สงเสริมใหพระ
ไดอยูอยางเขมแข็ง บูรณะวัด ดวยงบประมาณที่เพิ่มขึ้น และมีงบประมาณไปศึกษาสังเวชนีย
สถาน

9

สําหรับอิสลามจะสงเสริมพิธีฮัจญ จะสถาปนาความสัมพันธกับซาอุดิอาระเบีย จะพยายามสรางที่
พักในเมืองเล็กๆ ขางเมืองเมกกะ ใหเปนประโยชนกับพี่นอง
สามจังหวัดชายแดนใต
พรรคเพื่อไทยจะใชนโยบายจับเขาคุยกันและคุยกับมาเลเซียดวย โดยใชนโยบาย เขาใจ เขาถึง
พัฒนา โดยจะพิจารณาการเปนเขตปกครองพิเศษ เหมือนกทม. เพื่อใหมีการเลือกตั้งทองถิ่น เพื่อ
แกปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต เพื่อสรางความมั่นคงและความสุขของพี่นอ งมุสลิม
จัดศูนยฝกอบรม
จะจัดศูนยฝก ในอาชีวศึกษาทุกแหง ใหประชาชนเขาไปเรียนรูเรื่องที่สนใจ พัฒนาทักษะใหคนไทย
เปนผูช ํานาญในสาขาตางๆ ใชระบบเรียนกอน ผอนทีหลัง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful