Hume

jb

Impresje a idee

Impresje = postrzenia. Idee = wspomnienia; my±li. Jest niczem innem jak przyznaniem niezna jomo±ci pewnych

Prawdopodobie«stwo Konieczno±¢

przyczyn koniecznych. Nie mamy

impresji

konieczno±ci. Jednak wyrzucenie tego poj¦cia powo-

duje bª¦dy: `nic nie jest konieczne'; `za wszystkim stoi wola Boska'; `Nie porusz¦ mej r¦ki je±li Bóg nie raczy jej poruszy¢' Gdyby kto± twierdziª »e nie wida¢ zwi¡zku mi¦dzy nasz¡ wol¡ a ruchami ciaªa, to jaki», pytam, widzi zwi¡zek pomi¦dzy Wol¡ Boga a ±wiatem?

0 0 0 0 0

Disclaimer: Nie odpowiadam za adekwatno±¢ tej pracy ™ródªo: Lektura ›e strony:

http://85000i.googlepages.com/

Na licencji CC-Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach-u»ycie niekomercyjne

A Wykonano z u»yciem L T X i LEd E

1