You are on page 1of 51

23 1okoh lslam uamal dl lndonesla

ulLulls oleh Ade Armando
Mlnaauţ 01 !unl 2008 00ť00

(1ullsan lnl Lelah dlmuaL dl Ma[alah Madlna noŦ 6ţ 1ahun lţ !unl 2008 dl 8ubrlk Laporan uLama)

SemenLara ada aelombana aksl radlkal vana dlperLonLonkan se[umlah kelompok ber[ubah lslamţ dl
neaara lnl ada [uaa cukup banvak Lokoh vana menaumandanakan dan men[alankan pesanŴpesan
kedamalan dan keadllan lslamŦ

Mereka lnllah (sebaalan darl) kalanaan vana men[adlkan wa[ah lslam nampak se[uk dan lndahŦ Mereka
lnllah oranaŴorana vana berusaha men[adlkan lslam benarŴbenar rahmaL baal sekallan alamŦ

ul lndoneslaţ memana ada banvak kelompok vana aLas nama lslam menveranaţ merusakţ menaobrakŴ
abrlk kaum vana mereka anaaap sesaLŦ ul lndoneslaţ memana ada banvak pula orana vana berusaha
menalnaaLkan bahwa lslam sebeLulnva adalah a[aran vana membawa nllalŴnllal kedamalanţ
keharmonlsanţ kelndahanŦ
kelompok vana menclnLal kedamalan lnl ada dl banvak wllavah kehldupanŦ Ma[alah Madlna denaan
senaa[a memlllh 23 nama vana merupakan LokohŴLokoh uLama vana mewaklll aelombana lslam damal
lLuŦ

Ada se[umlah kaLeaorl vana dllekaLkan pada merekaŦ Mereka harus beraaama lslam dan dlkenal sebaaal
Lokoh lslamŦ Mereka cukup dlkenal oleh banvak oranaţ aLau muncul dl berbaaal medla sehlnaaa dlkenal
banvak oranaŦ Mereka menaer[akan halŴhal vana mereka orlenLaslkan unLuk kepenLlnaan banvak oranaŦ
Mereka berpenaaruhŦ

ualam hal damalţ mereka seharusnva dlkenal Lldak melakukan halŴhal vana berLenLanaan denaan
prlnslpŴprlnslp demokraslŦ Mereka bukan kalanaan vana memberl pembenaran aLau mendukuna
penlndasan Lerhadap perbedaanŦ Mereka secara Lerbuka menvuarakan aaaasanŴaaaasan vana
mendukuna kedamalanŦ

uenaan dasar lLulahţ dafLar 23 nama lnl LersusunŦ 1enLu orana blsa Lak seLu[u sepenuhnvaŦ 1enLu blsa
ada kesalahan dl sanaŴslnlŦ 1aplţ kaml percavaţ sebaaal sebuah poLreL umumţ dafLar lnl sudah memadalŦ

Sekadar caLaLanţ sebenarnva aaak sunakan [uaa unLuk menempaLkan namaŴnama anaaoLa uewan
8edaksl Madlna dalam dafLar 23 lnlŦ 8eberapa anaaoLa uewan 8edaksl sudah menvaLakan
keberaLannvaŦ namunţ masalahnvaţ redaksl Madlna memlllkl lndependensl unLuk memuLuskannvaŦ
kaml menaanaaapţ dafLar 23 lnl absah adanvaŦ 8lla pembaca keberaLanţ sllakanlah berkomenLarŦŦ

Ŧ Abdu||ah Gymnast|ar
keLlka pada november 2002ţ1lmeţ menurunkan laporan khusus menaenal AA Cvmţ ma[alah presLlslus
AS lLu menaaunakan [udul vana mencermlnkan kekaauman pada pendakwah asal 8anduna lnlť Polv
ManŦ

AA Cvm LenLu sa[a bukanlah manusla suclŦ 1apl memana ada banvak plhak vana memandananva denaan
penuh harap sebaaal sosok vana blsa mewaklll lslam dalam clLra vana penuh damal dan kaslhŦ

8ukan sa[a 1lme vana membuaL laporan khusus LenLana prla vana bernama lenakap Abdullah
CvmnasLlar lnlŦ ualam wakLu vana berdekaLan keLlka lLuţ [arlnaan sLaslun Lelevlsl besar dl ASţ n8Cţ serLa
suraL kabar new ?ork 1lmes [uaa mellpuLnvaŦ kurana leblh semanaaL mereka samať kalaulah ada leblh
banvak ulama seperLl AA Cvmţ lslam memana blsa men[adl aaama vana dlpercava membawa
perdamalanŦ

8eraaam medla lnLernaslonal lLu LeruLama menekankan keberhasllan AA Cvm sebaaal pendakwah
konLemporer vana mampu blcara pada puluhan [uLa umaL lslam dl lndonesla denaan cara vana khasŦ la
Lldak Lampll sebaaal ulama vana nampak serlus dan ber[arakţ dan [uaa Lldak sebaaal cendeklawan vana
melanalLŦ la blcara denaan pendekaLan vana populer dan renvahŤ aavanva LeaLreLlkalţ kerap lucuţ
flambovan dan memukauŦ

namun leblh penLlna darl lLuţ adalah pesanŴpesannvaŦ la dlanaaap konslsLen menvebarkan pesanŴpesan
LenLana arLl penLlna penaendallan dlrlţ morallLasţ kepercavaan vana penuh pada 1uhan namun [uaa
Loleransl pada sesamaŦ

uan semua pesan lLu sepenuhnva relevan denaan kondlsl lndonesla saaL lLu Ŷ dan sampal saaL lnl ŴŴ vana
dllanda berbaaal persoalan mendasar sebaaal sebuah neaara dan banasať konfllk eLnlkţ kekerasan aLas
nama aaamaţ konfllk pollLlk dan penvalahaunaan kekuasaanţ keLerpurukan ekonomlţ sampal aparaL
keamanan vana korupŦ ualam kesemrawuLan lLulahţ seperLl dlLulls 1lmeţ beraaam kelompok mlllLan dan
Leror menemukan lahan vana subur unLuk berkembanaŦ 1okoh seperLl AA Cvm adalah conLoh Lokoh
vana dapaL menaerem skenarlo muram LersebuLŦ

ºklLa hanva akan ma[u kalau klLa mau mendenaarkan haLl nuranl klLaţ" kaLa AA CvmŦ "1ak ada saLupun
parLal pollLlk aLau kelompok vana akan sanaaup mempersaLukan lndoneslaŦ lLu semua harus daLana darl
haLl nuranl klLaŦ"

Salah saLu hadls vana kerap dlkuLlpnva adalah ucapan nabl soal haLlŦ ºnabl menaaLakan dalam Lubuh
klLa ada sebuah oraan vana kalau lLu balkţ balk [uaalah seluruh manusla lLuŦ 1aplţ kalau la busukţ busuk
pulalah seluruh manusla lLuţ" kaLanva menauLlpŦ ºCraan lLu adalah haLlŦ"

AA Cvm memana sanaaL menekankan arLl penLlna haLlŦ la mlsalnva menawarkan konsep Mana[emen
Calbuţ vaknl sebuah aaaasan unLuk senanLlasa memahaml haLl aLau kalbu dlrl sendlrl aaar mampu
menaendallkan dlrlŦ uenaan senanLlasa mellhaL kemball ke dalam kalbuţ apa vana nampak secara flslk
akan hadlr sebaaal sesuaLu vana semenLaraŦ

karena lLulahţ perbedaan anLar kelompok bukanlah sesuaLu vana seharusnva memecah belah banasaŦ
uenaan bahasanva vana sederhanaţ la berulanaŴulana menalnaaLkan pernvaLaan nabl Muhammad
bahwa perdebedaan adalah rahmaLŦ ualam berbaaal ceramahnvaţla senana memberl conLoh LenLana
banaunan beLonŦ "8eLon campurannva Lerdlrl aLas semenţ beslţ baLu krlkllţ dan alrţ Lapl blsa berdlrl
denaan kokoh dan kuaLţ karena bahanŴbahan vana dl dalamnva Lldak sallna menon[olkan dlrlţ" u[arnvaŦ
"uemlklan [uaa banasa lnl blsa kokoh dan kuaL serLa Lldak blsa dladuŴdomba dan dl[a[ah oleh banasa
lalnţ [lka kompak dan Lldak suka menon[olkan dlrlŦ"

karena pesanŴpesan damalnva lLuţ AA Cvm dlLerlma oleh beraaam kalanaanŦ SaaL kerusuhan dl Þoso
berlanasunaţ AA Cvm Lerbana ke sanaŦ ul Þalu la melakukan Lablla akbar vana dlhadlrl leblh darl sepuluh
rlbu [amaah dl Mas[ld Aauna uarussalamŦ Seusal lLu la berceramah dl hadapan komunlLas krlsLen dl
1enLenaŦ ul kedua LempaL la blcara soal keLladaan maLa haLl sebaaal blana kerusuhan dan konfllk dl
lndoneslaŦ ul kedua LempaL lLuţ la dleluŴelukanŦ

AA Cvm Lldak sekedar berceramahŦ la menaembanakan komunlLas uaaruL 1auhld (u1) vana
dlharapkannva dapaL men[adl conLoh masvarakaL Musllm vana bersaLuţ sallna membanLu dan hldup
mandlrl secara ekonomlŦ u1 ŴŴ vana berarLl perkampunaan aLau rumah baal oranaŴorana vana berLekad
menaabdl hanva kepada Allah Ŷ menaembanakan berbaaal unlL usaha bersama dan menaembanakan
kemampuan mana[emen dan kewlrausahaan dalam masvarakaL lslamŦ

Selaln sebaaal pondok pesanLrenţ u1 [uaa menaembanakan perceLakanţ penerblLanţ sLaslun radloţ
Labloldţ penvewaan aedunaţ rekaman vCu dan kaseLţ supermarkeLŦ u1 [uaa mendlrlkan koperasl dan
panLl asuhanŦ

lronlsnvaţ pendakwah vana senanLlasa menaaaunakan pesanŴpesan penuh kaslh lLu [usLru men[adl
sasaran bolkoL dan pembunuhan karakLer seaera seLelah la menaumumkan pernlkahan keduanva pada
uesember 2006Ŧ
2Ŧ Ahmad Svafll Maarlf
Ahmad Svafll Maarlf (73 Lahun) adalah salah saLu Lokoh vana pallna konslsLen menvuarakan secara
Lerbuka pembelaan Lerhadap keberaaaman dan perdamalan dl lndoneslaŦ Melalul LullsanŴLullsannva
vana La[amţ la menaecam seaenap radlkallsmeť darl Ceorae 8ush sampal lronL Þembela lslamţ darl
kaum radlkal krlsLen sampal radlkal lslamŦ

1laa Lahun vana laluţ mlsalnvaţ la memperkenalkan lsLllah ºpreman ber[ubah" vana dlLu[ukannva pada
kelompokŴkelompok lslam vana senana menaaunakan [ubah puLlh saaL melakukan penveranaan aLas
kalanaan vana mereka Lldak sukalŦ 8aalnvaţ kelompokŴkelompok radlkal lLu hanvalah kaum vana haus
kekuasaanţ Lak memlllkl masa depan dan Lak menawarkan apaŴapa baal umaL manuslaŦ

Seballknvaţ la [uaa menaecam Lerbuka pemerlnLah AS vana menuruLnva [usLru men[adl pelaku dan
penvebab Lumbuhnva Lerorlsme dl dunlaŦ keLlka Ceorae 8ush daLanaţ Maarlf memperLanvakan secara
Lerbuka manfaaL kun[unaan sana Þreslden AS ke lndoneslaŦ 1ahun laluţ LerkalL denaan perana lrakţ la
menaaambarkan Ceorae 8ush sebaaal ºpredaLor" vana ºsullL sekall membuka Lellnaa unLuk mendenaar
seruan kebenaran"Ŧ

8anvak plhak menaaauml manLan keLua Muhammadlvah (1996Ŵ2003) lnl karena ranakalan kuallLas vana
dlmlllklnvaŦ Pldupnva sederhanaţ penampllannva bersaha[aŦ la Leaasţ plklrannva La[am dan memberl
conLoh Lerbalk LenLana llmuwan berlnLearlLasŦ la Lldak seaanŴseaan menakrlLlk sebuah kekellruanţ
mesklpun vana dlkrlLlk lLu adalah Lemannva sendlrlŦ

Maarlf konslsLen menvuarakan penaharaaan aLas perbedaanŦ 1ahun laluţ sebuah Lullsannva vana
berblcara LenLana kesamaan umaL lslam dan nasranl dan ?ahudl dl maLa Allahţ memperoleh banvak
kecamanŦ Maarlf meneaaskan bahwaţ Allah akan memberl aan[aran pada semua orana Ŷ Lerlepas darl
aaamanva Ŷ vana berlman pada Allahţ Parl kemudlan dan beramal salehŦ nvaLanvaţ banvak orana Lak
LerlmaŦ la memperoleh sms vana berbunvlť "Þak Svafll plndah ke nasranl sa[aţ kan enak lbadahnva cuma
1 x semlnaauŦ"

ul plhak lalnţ Maarlf [uaa denaan Lerbuka menaecam aerakan krlsLenlsaslŦ SuaLu kall la menulls denaan
[udul sanaaL kerasŤ ºSLop Sel kanker Þenaln[ll uunla"Ŧ kall laln la menulls bahwa 8ush adalah
fundamenLalls krlsLen vana lnaln menakrlsLenkan dunlaŦ

8aal Maarlfţ balk fundamenLallsme lslam aLaupun krlsLen adalah samaŴsama bermasalahŦ ualam
Lullsannvaţ la menalmbauť "kepada LemanŴLeman krlsLen dl lndoneslaţ marl samaŴsama klLa kawal
neaerl vana sama klLa clnLal lnlţ [anaan sampal men[adl a[ana perLempuran seaala macam benLuk
fundamenLallsmeţ Musllm aarls keras aLau para penaln[ll vana haus kekuasaan denaan dukunaan dolarŦ"

8lsa dlbllana Svafll memlllkl laLar belakana pendldlkan vana lenakapŦ Lahlr dl Sumpurkudusţ SumaLera
8araLţ se[ak kecll la hldup dalam llnakunaan kelslaman vana kenLalŦ 8alk pendldlkan dasar dan
menenaahnva dlperoleh darl lembaaaŴlembaaa pendldlkan lslamŦ SeLelah menempuh perauruan Llnaal
dl lklÞ ?oavakarLaţ la meralh aelar pasca sar[ana dl Amerlka SerlkaLŦ

kevaklnannva akan aaaasanŴaaaasan lslam vana Lerbuka dan krlLls menauaL LeruLama keLlka la
menaambll aelar dokLor dl unlverslLv of ChlcaaoŦ ul slnl la LerllbaL secara lnLenslf melakukan penaka[lan
Lerhadap AlŴCuranţ dlblmblna oleh seorana Lokoh pembaharu pemlklran lslamţ lazrul 8ahmanŦ ul sana
pulaţ la kerap LerllbaL dlskusl lnLenslf denaan nurchollsh Mad[ld dan Amlen 8als vana sedana menalkuLl
pendldlkan dokLornvaŦ

Meskl menulls se[umlah buku dan hadlr dl berabaal acara dlskusl dan semlnarţ plklranŴplklran Maarlf
LeruLama dlkenal masvarakaL luas melalul kolom ruLlnnva dl harlan 8epubllkaŦ 8ahwa sebenarnva harlan
LersebuL dlkenal cenderuna konservaLlfţ Lak menahambaLnva unLuk berblcara denaan nada sanaaL
LerbukaŦ

1aLkala konLroversl Ahmadlvah merebakţ la menaecam habls mereka vana menverana kelompok laln
aLas nama aaamaŦ CranaŴorana semacam lLu dlaambarkannva sebaaal [enls manusla vana punva hobl
ƍmembuaL keblnasaan dl muka bumlƍŦ 8aalnvaţ para kelompok lslam vana menverana LempaLŴLempaL
lbadah dan rumahŴrumah mereka vana berbeda aaama aLau mereka vana dlanaaap sesaL denaan
menaaunakan faLwa Mulţ adalah sama buruknva denaan 8ush vana menverana AfahanlsLan dan lrakŦ
ºualam reLorlka pollLlkţ mereka seperLl bermusuhanŦ 1aplţ dalam kelakuanţ mereka bersahabaLŦ"

Maarlf merasa perlu menvaLakan menolak 200 persen a[aran AhmadlvahŦ namun Lullsnvaţ pulať "Sava
akan membela sepenuhnva poslsl Ahmadlvah [lka mereka dlzallmlţ hak mlllk mereka dlrampokţ dan
keluaraa mereka dluslrŦ lnl perbuaLan bladab karena penalkuL Ahmadlvah lLu punva hak vana sama
denaan waraa neaara lndonesla vana laln menuruL konsLlLusl lndoneslaŦ"

Maarlf berulanakall menalnaaLkan bahwa umaL lslam seharusnva lnaaL bahwa dalam AlŴCuran dlkaLakan
bahwa ƍ1ldak ada paksaan dalam aaamaŦƍ uenaan aeram Ma'arlf menullsť "!lka 1uhan Lldak mau
memaksa hambanva unLuk memeluk aLau Lldak memeluk aaamaţ menaapa klLa manusla mau maln
paksa aLas nama 1uhan? Slkap semacam lnllah vana blkln kacau masvarakaLŦ Cleh karena lLuţ AlŴCuran
[anaan dlbawaŴbawa unLuk menlndas orana lalnŦ kekerasan aLas nama aaama adalah penakhlanaLan
vana nvaLa Lerhadap haklkaL aaama lLu sendlrlŦ "

3Ŧ Amln 8als
1okoh damal Lak mesLl orana vana bersuara halus dan enaaan blcara La[amŦ Amln 8als adalah Leladan
unLuk soal lnlŦ

8aal sebaalan oranaţ Amln 8als [usLru ºblana kerok"Ŧ 8erkallŴkallţ la menaaanaau keLenanaan sLaLus quo
8ezlm Crde 8aruŦ Mlsalnvaţ la bersuara lanLana LenLana kasus Lxxonţ 8usanaţ danţ vana munakln pallna
menohok rezlm SoeharLoţ soal suksesl kepemlmplnan naslonalŦ

Þada 1998ţ nama Amln 8als melesaL sebaaal salah seorana pemlmpln aerakan reformaslŦ keLlka
SoeharLo menaundana para Lokoh lslam ke lsLanaţ sebaaal upava Lerakhlrnva mencarl lealLlmaslţ la
menolak menaundana Amln 8alsŦ Sesudah reformaslţ Amln 8als LeLap [adl sosok konLroverslal Ŷ
dukunaan dan seranaan daLana darl semua [urusanŦ 8ukan hanva rezlm aLau slsa rezlm Crba vana
menaanaaap sl "kancll" lnl Lukana blkln aoroŴaoroŦ ul mllls l18 anakaLan '77ţ mlsalnvaţ beredar sebuah
emall berLa[uk "Amln 8als pollLlsl Llclk" dan mendafLar berbaaal "kellclkan" lLuŦ

keLlka peluncuran bukunvaţ Aaenda Mendesak 8anasaţ 13 Mel 2008 lalu dl Ceduna Serba Cuna Celora
8una karnoţ Amln kemball bersuara lanLana menvaLakan bahwa pemerlnLahan S8? saaL lnl adalah
pelanaaar PAM LerbesarŦ lnl komenLar Amln aLas rencana kenalkan 88M dan seklan berlLa LenLana
hlmplLan ekonoml pada hldup rakvaL kecllţ hlnaaa sampal banvak Ler[adl bunuh dlrl karena alasan
ekonomlŦ keruan sa[a suara lanLana lnl dlLanaaapl neaaLlf oleh beberapa kalanaan dalam masvarakaL
sendlrlŦ

1aplţ vana menalkuLl per[alanan lnLelekLual Amln 8als Lak akan heran denaan kelanLanaan dan
keLa[aman kaLaŴkaLanvaŦ la pernah dlnaslhaLl secara publlk oleh Ahmad Svafll Maarlfţ penaaanLlnva
sebaaal keLua umum MuhammadlvahŦ Þerbandlnaan anekdoLal pun munculť Maarlf vana "orana
seberana" malah condona berLuLur kaLa halusţ sedana Amln vana "!awa Lulen" kok condona blcara
Lanpa Ledena allnaŴallnaŦ

Amln [uaa Lerkenal beranl menaambll poslsl konLroverslalŦ Þada 1980Ŵanţ [usLru sepulana darl sLudl lslam
dl Amerlkaţ la membahas wacana neaara lslam dan kemunaklnan penerapan svarlah dalam masa
modern lnlŦ ?ana menae[uLkan bukanlah kefaslhannva unLukţ mlsalnvaţ memberl apoloal aLas hukuman
poLona Lanaan sebaaal perwu[udan keadllan lslamŦ ?ana menae[uLkan adalah slkapnva vana
memperlakukan wacana neaara lslam sebaaal wacana pollLlk blasaţ dl Lenaah suasana rezlm Crba vana
menabukan dan menaharamkan wacana lnlŦ

Crana boleh bllanaţ adalah "kellclkan" (aLau "kellclnan") pollLlk Amln [lka la kemudlan menaaarlskan
ÞarLal AmanaL naslonal (ÞAn) pada 1998 sebaaal parLal naslonalls LerbukaŦ namunţ mesLlnvaţ hal lnl Lak
menaherankan benarŦ ul dalam dlrlnva Lerkanduna lslam nusanLara vana membesarkannvaţ [uaa
penaalaman bela[ar "llmu sekuler" (llmu pollLlk) dl unlverslLas kaLollk noLre uame dl Amerlka dan
unlverslLas Chlcaaoţ dl samplna penaalaman bela[ar dl pusaL sLudl lslam Lradlslonal AlŴAzhar kalroţ
MeslrŦ SeperLl para senlornvaţ semacam Pamkaţ la Lak mellhaL adanva konLradlksl keLlka mendaku
kelslaman sekallaus kelndoneslaanŦ

Amln selalu Lampak slap berdlaloaŦ Semasa reformaslţ la banvak mendaLanal forumŴforum mahaslswaţ
dl samplna menvambanal [uaa lawanŴlawan pollLlknva seperLl Cus uur dan MeaawaLlŦ keLlka la
beraandena Lanaan denaan Cus uur dan Lak lama sesudah lLu Cus uur [adl presldenţ klLa boleh
berLanvať slapa memanfaaLkan slapa? ?ana [elasţ sebaaal pe[abaL neaara pun (keLua MÞ8ţ vana [uaa
dl[ulukl "klna maker") la Lak pernah kehllanaan keluaasannvaŦ !lka sekaranaţ saaL la Lak men[abaL apaŴ
apaţ la maslh sa[a luaas dan lanLanaţ maka Amln 8als sekadar sedana [adl Amln 8alsŦ

keLlka menaomenLarl kasus Ahmadlvah belakanaan lnlţ la LeLap Leaas dan luaasŦ la menllalţ kasus
pelaranaan Ahmadlvah blsa menodal kebebasan beraaama dl lndoneslaŦ ºkarena nampak ada
kelompokŴkelompok masvarakaL vana plklrannva cekakţ Lldak mau berplklr leblh [auhţ menaandalkan
oLoL dan kekerasan unLuk melenvapkan orana vana berbeda pendapaLţ" kaLa Amlen 8als dl Þadanaţ 19
Aprll 2008ţ seperLl dllaporkan oleh 1empolnLerakLlfŦ MenuruL Amlnţ [lka Ahmadlvah dllaranaţ akan
Llmbul anarklŦ

4Ŧ Anles 8aswedan
nama Anles 8aswedan (39 Lahun) LlbaŴLlba sa[a ramal dlblcarakan seLelah ma[alah Amerlka SerlkaLţ
lorelan Þollcvţ menempaLkannva sebaaal salah saLu darl 100 lnLelekLual publlk dunla LeraLasŦ

lnl menaaaumkan bukan sa[a karena lÞ adalah ma[alah presLlslusţ Lapl [uaa karena nama Anles berada
se[a[ar denaan banvak Lokoh Lerkemuka dl dunlaţ anLara lalnť ?usuf AlŴCardhawlţ Pabermasţ 1homas
lrledmanţ Samuel PunLlnaLonţ lrancls lukuvamaţ peralh nobel Muhammad ?unusţ Salman 8ushdleţ
noam Chomskvţ Al Coreţ dan Þaus Þaulus (Þope 8enedlcLus xvl)Ŧ

Anles dlharaal secara lnLernaslonal bukan sa[a karena buah plklrannva Lapl [uaa karena keLerllbaLannva
dalam berbaaal kealaLan vana mendorona demokraLlsasl dl lndoneslaŦ uenaan kaLa lalnţ la bukan sa[a
cendeklawan vana menulls dan bersuara Lapl [uaa LerllbaL akLlf dalam wllavah vana dlka[lnvaŦ

Anles adalah conLoh pemlklr muda lslam vana llnakup peraaulannva menaalobal dan berusaha
menerapkan apa vana dlpela[arlnva unLuk kese[ahLeraan masvarakaL darl mana la berasalŦ

Se[ak mahaslswaţ Anles LerllbaL dalam aelombana demokraLlsaslŦ 1aLkala men[adl keLua SenaL
Mahaslswa dl unlverslLas Ca[ah Madaţ la men[adl saLu darl sedlklL akLlvls vana berhadapan lanasuna
denaan barlsan serdadu pembela SoeharLoţ [auh sebelum sana dlkLaLor lenaser pada 1998Ŧ la sempaL
dlpopor oleh LenLara vana menverbu kampus saaL lLuŦ

8erkaL beaslwa vana dlperolehnvaţ Anles kemudlan melan[uLkan pendldlkannva ke AS dan memperoleh
aelar dokLoralnva darl ueparLemen llmu ÞollLlkţ norLhLren llllnols unlverslLvŦ Selama dl ASţ la Lampll
menaesankanŦ la LerllbaL sebaaal penellLl dl pusaLŴpusaL ka[lan unlverslLasţ LeruLama vana LerkalL denaan
sLudl kebl[akan dan pemerlnLahanŦ la bahkan [uaa pernah men[adl mana[er rlseL pada sebuah asoslasl
perusahaan elekLronlk seŴdunla unLuk menaembanakan desaln rlseLţ lnsLrumen survelţ dan anallsa daLaŦ

Anles men[adl llmuwan vana produkLlfţ menulls dl banvak [urnal lnLernaslonal dan men[adl pemblcara dl
berbaaal konferensl lnLernaslonalŦ la dlkenal arLlkulaLlf dan krlLlsţ dan blcara denaan landasan Leorl dan
daLa vana kuaLŦ Sepulana darl ASţ la men[adl penasehaL baal ÞarLnershlp for Covernance 8eformţ
sebelum kemudlan LerllbaL dalam Lembaaa Survel lndoneslaŦ

Panva dalam wakLu slnakaLţ nama Anles mele[lL sebaaal Lokoh muda lslam vana berpenaaruh dl
lndoneslaŦ 1ahun lalu la dlundana sebaaal pemblcara dalam 1he ASLAn 100 Leadershlp lorum vana
memperLemukan 100 pemlmpln masa depan Asla 1enaaaraŦ

ul berbaaal forum lLuţ salah saLu wllavah vana pallna banvak dlblcarakannva adalah soal lslam pollLlkŦ
kendaLl kerap menalnaaLkan Lumbuhnva dukunaan aLas radlkallsme lslamţ Anles secara konslsLen
menvuarakan aaaasanŴaaaasannva LenLana sebuah lslam vana damal dan serasl denaan demokraslŦ

ParapanŴharapannva unLuk membanaun kaum Lerdldlk dl lndonesla vana berplklran krlLls dan mampu
bersalna dl kancah lnLernaslonal klnl la Lumpahkan pada perauruan Llnaal vana dlplmplnnvaţ unlverslLas
ÞaramadlnaŦ 1erplllh Lahun lalu sehlnaaa dlnobaLkan sebaaal rekLor Lermuda dl lndoneslaţ Anles denaan
seaera berusaha membanaun clLaŴclLanva men[adlkan Þaramadlna sebaaal unlverslLas denaan dava
salna lnLernaslonalŦ

Anles senanLlasa meru[uk pada aaaasan 'kelslamanţ kelndoneslaanţ kemodernan' vana dlcananakan
pendlrl Þaramadlnaţ nurchollsh Mad[ld (alm)Ŧ uenaan dasar lLuţ vana dlbavanakan Anles bukanlah
sekadar sebuah unlverslLas vana meaahţ namun vana mampu melahlrkan para pemlmpln vana pedull
denaan rakvaL kecll dan memlllkl lnLearlLas LlnaalŦ MenuruLnvaţ lndusLrlallsasl pendldlkan vana
berlanasuna saaL lnl Lelah memlnaalrkan kaum mlskln karena hanva mereka vana daLana darl keluaraa
kava vana akan memperoleh pendldlkan LerbalkŦ

karena lLulahţ dl unlverslLas Þaramadlnaţ ada seklLar 23 persen kursl dlberlkan pada mahaslswa vana
cerdas namun Lak mampuţ vana dldukuna oleh proaram beaslswa penuh vana LuruL dldanal perusahaanŴ
perusahaan dan kaum kavaŦ

8uaL Anlesţ sebuah lndonesla vana damal hanva akan dlcapal LaLkala ada upava bersama unLuk
menanaaulanal kesen[anaan vana klan menaanaa anLara kava dan mlsklnŦ la berharapţ denaan proaram
lLuţ perauruan Llnaal dapaL membanLu mereka vana plnLarţ vana bersedla beker[a kerasţ dan sekallaus
memlllkl kemampuan membuka lapanaan ker[aŦ

ul kampus Þaramadlna [uaaţ Anles berusaha memeranal korupsl denaan mewa[lbkan mahaslswa
menalkuLl kullah eLlka dan anLlŴkorupslŦ

ualam lsLllah Anles sendlrlţ lslam vana dlkembanakan dl Þaramadlna adalah "lslam !alan 1enaah"
sebaaal aaaasan vana mempersaLukan umaL lslam dl seluruh dunlaŦ "klLa Lldak menalnalnkan
perpecahanŦ karena lLu Lermlnoloal vana dlpakal bukan lslam vana moderaLţ llberalţ fundamenLalţ LeLapl
lslam [alan Lenaahţƍ kaLanvaŦ

3Ŧ Arlef 8ahman
la adalah penaa[ar vana menawanŦ Mereka vana pernah menvakslkan presenLaslnva dl dalam kelas
maupun dl ruana semlnarţ lazlmnva akan memu[lnva sebaaal auru vana plnLar menvampalkan maLerl
dan membanaun moLlvaslŦ 1aplţ leblh darl lLuţ Arlef 8ahman Paklm adalah seorana pendldlk dalam arLl
sesunaauhnvať la bukan hanva senana menLransfer penaeLahuanţ Lapl [uaa pedull dalam hal
menaembanakan keplnLaran dan keprlbadlan anak dldlknvaŦ

Arlef dlkenal sebaaal salah seorana Lokoh pendldlkan LerpenLlna dl lndonesla dalam beberapa dekade
Lerakhlr lnlŦ namun vana munakln Lak banvak dlkeLahul oranaţ dl masa mudanva la adalah akLlvls pollLlk
vana sempaL dlpen[ara balk dl zaman pemerlnLahan Soekarno maupun SoeharLoŦ kesalahannva? 1erlalu
paLuh pada haLl nuranl unLuk memperLanvakan para penauasa lLuŦ

ManLan kepala sekolah Lab School !akarLa lnl memana Lerblasa blcara apa adanvaŦ keLlka la dlLun[uk
sebaaal wakll dunla pendldlkan dalam perLemuan denaan Þreslden Ceorae 8ush saaL berkun[una ke
lndonesla dua Lahun laluţ la menvaLakan harapan vana aaak unlkŦ kepada 8ushţ la memlnLa aaar
pemerlnLah AS dapaL menaallhkan anaaaran vana dlslapkan unLuk membell persen[aLaan kepada
keperluan penlnakaLan pendldlkan dunlaţ Lermasuk dl lndoneslaŦ

Þrla murah senvum lnl sanaaL pedull pada soal pemeraLaan pendldlkan dl neaara lnlŦ la bersedlh mellhaL
baaalmana apa vana dlsebuL sebaaal penlnakaLan kuallLas pendldlkan cuma dlnlkmaL oleh seaellnLlr
murld kava dl lndoneslaŦ karena lLulahţ blla dulu la men[adl kepala sekolah Lab School vana dlkenal dllsl
oleh banvak slswa kavaţ la klnl mendedlkaslkan dlrlnva anLara laln denaan menaembanakan sekolahŴ
sekolah vana dlperunLukkan baal kaum papaŦ

la menakrlLlk sekolahŴsekolah unaaulan vana hanva mau menerlma para calon slswa vana memlllkl nllal
raLaŴraLa Llnaalţ vana umumnva daLana darl keluaraa denaan LlnakaL pendldlkan ekonoml dl aLas raLaŴ
raLaŦ 8aalnvaţ pola semacam lLu LenLu sa[a mempermudah ker[a para auruţ namun lLu hanva akan
mena[amkan kesen[anaan anLara mereka vana mampu dan Lldak mampuŦ "ul mana anakŴanak vana
blasaŴblasa sa[a akan mendapaL kesempaLan pendldlkan vana balk?' LanvanvaŦ

Sampal saaL lnl punţ Arlef Lldak berhenLl men[adl [uru blcara mereka vana LerplnaalrkanŦ Arlef secara
Lerbuka menaecam slkap pemerlnLah vana berkukuh men[alankan u[lan Akhlr naslonalŦ ualam
pandanaannvaţ uAn bukanlah Lawaran vana bermanfaaL baal penlnakaLan kuallLas pendldlkan dl
lndoneslaŦ AllhŴallh membanLuţ u[lan naslonal lLu [usLru men[adl beban flnanslal vana beraLţ balk baal
para oranaLua murldţ maupun pada plhak penvelenaaara pendldlkan lLu sendlrlŦ

keLua Þelaksana Parlan unLSCC unLuk lndonesla lnl [uaa berharap pemerlnLah hendaknva Lldak hanva
memperhaLlkan anakŴanak pandal dan berpresLasl sa[aŦ Þendldlkan semesLlnva [uaa menaakomodlr
anakŴanak mlsklnţ anakŴanak cacaL dan lambaL berplklrŦ Þerauruan ulponeaoroţ dl mana la men[adl
pemblnaţ memana membuka peluana baal anakŴanak denaan kebuLuhan khusus LeruLama anakŴanak
cacaLţ mlsalnvaţ cacaL secara flslkţ Luna runau dan Luna wlcaraŦ

Þendldlk vana pernah dlcekal pemerlnLah sehlnaaa selama seklLar 12 Lahun Lldak blsa nalk panakaL lnlţ
menakhawaLlrkan semakln men[auhnva slsLem pendldlkan lndonesla darl clLaŴclLa menlnakaLkan
kese[ahLeraan banasaŦ Þendldlkanţ kaLanvaţ semakln hanva menaembanakan pencapalan vana
menaukur poLensl lnLelekLual semaLaŦ Þadahalţ pendldlkan vana Lldak dldasarl moral dan ahlak vana
balkţ [usLru akan membuaL masvarakaL semakln Lerperosokţ

karena lLuţ menuruLnvaţ para pendldlkan harus menumbuhkan kulLur sekolah vana dldasarkan
pendekaLan keaaamaanŦ Sekolah seharusnva men[adlkan anak semakln dekaL denaan 1uhanŦ Þara murld
harus dldldlk men[adl para penaanuL aaama vana balkŦ Sebaaal conLohţ dl Lab School vana pernah
dlplmplnnvaţ LerdapaL LempaL lbadan baal murld lslam maupun nonŴlslamŦ ºAnak kaLollkţ harus [adl
kaLollk vana balkţ" u[arnvaŦ

8aal Arlefţ pendldlkan ahlak dan budl pekerLl Lldak pernah boleh dlsepelekanŦ MenuruLnvaţ dl
sekolahnvaţ Lak ada saLu pun murld perempuan vana akan menaenak rok dl aLas luLuL aLau berslkap
kurana a[ar pada auru dan oranaLuaŦ ºlLu Lerbanaun aLas kesadaran sl murld karena memperoleh
pela[aran ahlak vana balkŦ"

8aaalmanapunţ unLuk lLu semua memana dlbuLuhkan auruŴburu vana balkŦ Sebaaal kepala sekolahţ Arlef
dlkenal selalu daLana leblh paal darl mavorlLas murldnvaţ dan dl seLlap paal lLu pula la lazlm menvapa
murldŴmurldnva dl aerbana sekolahŦ Þara murldnva selalu menaenananva sebaaal bapak vana
memandana murldŴmurldnva denaan cara bersahabaLŦ

Savananva saaL lnl ada banvak auru vana menaa[ar Lldak denaan haLlŦ "Ada auru vana malasţ daLana ke
kelasţ Lerus memerlnLahkanţ 'buka halaman seklanţ baca dan ker[akan'"Ŧ ulLambah pula denaan [umlah
slswa vana Lerlalu banvakţ hubunaan eraL anLara auru denaan anak dldlk akhlrnva Lldak LerbanaunŦ

la [uaa menaanaaap bahwa dava krlLls anak lndonesla harus Lerus dlasahŦ MenuruLnvaţ anak dldlk dl
lndoensla perlu Lerus dla[arkan unLuk Lldak menerlma bealLu sa[a sebuah [awaban Lunaaal Lerhadap
perLanvaanŴperLanvaan vana adaŦ Sebaaal conLohţ anak dldlk dla[arkan bahwa kalau auru berLanvaţ
'Pow are vou?" maka [awabannva adalah "flneţ Lhank vouŦ" Þadahal [awabannva blsa [uaaţ 'so so'ţ aLau
'l don'L know'Ŧ"

6Ŧ Azvumardl Azra
SaaL lnlţ Azvumardl Azra adalah salah saLu [uru blcara lslam lndonesla vana pallna dlkenal dan dl[adlkan
ru[ukan dl dunla lnLernaslonalŦ Þrla 33 Lahun kelahlran Lubuk Alunaţ SumaLra 8araLţ lnl memana lazlm
dlundana sebaaal pemblcara dl berbaaal forum dan men[adl penaa[ar Lamu dl berbaaal pusaL sLudl lslam
dl banvak neaaraŦ 8uah plklrannva pun Lersa[l melalul ranakalan Lullsan dl banvak [urnal dan medlaŦ

Secara konslsLenţ Azvu Ŷ demlklan la lazlm dlpanaall Ŷ menvuarakan arLl penLlna keberaaaman dalam
lslamŦ 8aalnvaţ penafslran aLas lslam Lldak pernah berslfaL LunaaalŦ karena lLuţ Azvu senanLlasa
mendorona umaL lslam unLuk beranl menafslrkan kemball warlsan lnLelekLual dan Lradlsl lslam selama
lnlţ dalam blnakal anallsls vana krlLls dan slsLemaLlsŦ

Azvu berpenaaruh karena la produkLlf dan menempaLl poslsl sLraLealsŦ Sebaaal llmuwanţ la Lelah
menerblLkan seklLar 20 buku vana membuka maLa banvak orana LenLana Lradlsl keLerbukaan dalam
khasanah pemlklran dan se[arah lslamŦ karena bealLu banvaknva karva Azvuţ la pernah memperoleh
penaharaaan sebaaal Þenulls Þallna ÞrodukLlf darl ÞenerblL Mlzan (2002)Ŧ

Se[ak mudaţ la memana percava pada kekuaLan menullsŦ Selama hamplr enam Lahun (1979Ŵ1983)ţ la
men[adl warLawan ma[alah lslam presLlslusţ Þan[l MasvarakaLŦ 8elakanaanţ keLlka la kemball darl AS
seLelah menunLaskan pendldlkan dokLornva dl Columbla unlverslLvţ la mendlrlkan dan men[adl
pemlmpln redaksl !urnal berbahasa lnaarls LenLana sLudl lslam dl lndoneslaţ SLudla lslamlkaŦ
Sebelumnvaţ la [uaa men[adl anaaoLa uewan 8edaksl !urnal ulumul Cur'an dan lslamlkaŦ

ul slsl lalnţ la menempaLl poslsl sLraLeals dl dunla pendldlkanŦ Selama Lu[uh Lahun (1998Ŵ2003)ţ la
men[abaL sebaaal 8ekLor lnsLlLuL Aaama lslam naslonal (lAln)ţ persls pada saaL perauruan Llnaal
presLlslus lLu menLransformaslkan dlrl men[adl unlverslLas lslam naslonalŦ klnlţ la menempaLl poslsl
dlrekLur pasca sar[ana dl unlverslLas vana samaŦ

Þada dasarnva Azvu adalah ahll se[arahŦ Melalul penauasaannva aLas dlslplln llmu lLuţ la menvebarkan
pandanaan bahwa lslam dl Asla 1enaaara dan nusanLara sebenarnva dlkembanakan denaan
penaharaaan vana Llnaal aLas keberaaamanŦ 8aal Azvuţ radlkallsme dan ekskluslvlsme lslam Lldak pernah
memlllkl akar kuaL dl lndoneslaŦ

ÞlklranŴplklrannva [uaa dldenaar dl banvak neaaraŦ la men[adl penaa[ar Lamu dl ÞaklsLanţ llllplnaţ
Malavsla sampal AS dan Lropa 8araLŦ komunlLas akademlk dl banvak sekolah beraenasl dl 8araLţ seperLl
Parvardţ Leldenţ Columblaţ Cxfordţ [uaa berunLuna berkesempaLan mendenaarkan Azvu Lampll dl sanaŦ
Salah saLu penaharaaan vana dlberlkan padanva adalah poslsl sebaaal dewan redaksl [urnal presLlslus
Curanlc SLudles (SCAS London)Ŧ

la selalu percava pada poLensl kaum Musllm dl lndonesla unLuk berperan besar dalam pembanaunan
sosok lslam vana leblh humanls dan sekallaus krlLlsŦ Secara konslsLenţ la menekankan arLl penLlna
pembaharuan lslam sehlnaaa la kerap [uaa dlLuduh sebaaal baalan darl kaum vana menvesaLkan umaL
lslam darl a[aran dasar merekaŦ 8aal Azvuţ Luduhan lLu Lak berdasar karena pembaharuan vana
dllakukan [usLru harus dldasarl dua svaraL uLamať komlLmen kuaL aLas Lradlsl lslam serLa keahllan
melakukan penafslran vana raslonal dan peka Lerhadap klLab sucl dalam konLeks kulLural dan hlsLorls
masvarakaL modernŦ

Azvu mencananakan uln vana sempaL dlplmplnnva sebaaal pusaL pendldlkan vana menalnLearaslkan
kelslamanţ kelndoneslaanţ dan kemanuslaanŦ ºkeclnLaan klLa Lerhadap lslam seharusnva Lldak
menauranal keclnLaan klLa Lerhadap lndoneslaţ dan keclnLaan klLa kepada kelndoneslaan [uaa Lldak
menauranal keclnLaan klLa kepada kemanuslaanţ" kaLanva suaLu kallŦ ºuan karena kelndoneslaan lLu
[uaa Lldak ekskluslf mlllk orana lslamţ maka keclnLaan klLa kepada kelndoneslaan sama denaan keclnLaan
klLa [uaa kepada kemanuslaan vana unlversal"Ŧ

ualam sebuah dunla vana Lerbelah oleh perbedaan eLnlk dan aaamaţ Azvu dlkenal sebaaal duLa lslam
lndonesla vana akLlf menvuarakan persaLuan umaL manuslaŦ SaaL berposlsl sebaaal rekLorţ la
menaundana banvak mahaslswaţ penaa[arţ maupun dlplomaL aslna unLuk daLana ke uln dan
mempela[arl lslam dl sanaŦ la [uaa mendorona para mahaslswanva unLuk menaaLasl sekaLŴsekaL anLar
aaama dan anLar budavaŦ

uenaan Lransformasl lLuţ Azvu berusaha men[adlkan uln sebaaal perauruan Llnaal vana menahasllkan
lulusan vana Lldak memlsahkan llmu aaama denaan llmu umumţ Lldak memahaml aaama secara llLererţ
men[adl lslam vana raslonal ŴŴ bukan lslam vana madzhabl aLau LerlkaL pada saLu mazhab LerLenLu sa[aŦ

Azvu menaaku cara pandananva sanaaL dlpenaaruhl oleh dlslplln llmu se[arah vana dlLekunlnvaŦ ºualam
kehldupan soslalţ klLa Lldak blsa mellhaL dunla denaan hlLam puLlh karena dl dalam se[arah per[alanan
kehldupan manusla lLu banvak sekall fakLor vana mempenaaruhl orana unLuk berLlndakţ" u[arnvaŦ

7Ŧ Arv Clnan[ar
SaaL Lerpurukţ la mendapaL llham dan eneral luar blasa menvelesalkan buku LSCŦ SaaL lnlţ la percava
sedana menaubah lndoneslaŦ

SuaLu keLlkaţ Arl Cvnan[ar sedana menaalaml hlmplLan hldup vana menvesakkanŦ la baru berceral darl
lsLrl perLamaţ dan menaalaml keaellsahan [uaa dl bldana blsnls vana la aeluLl selama lLuŦ ualam hlmplLan
lLuţ la mendapaL llham aaaasan menaaabunakan pendekaLan llmlah dan llahlah unLuk sebuah Leorl
mana[emen dan kepemlmplnan baruŦ la menullskan drafL bukunva hlnaaa LunLasţ secara obseslfţ denaan
Lanaan dan pulpenŦ !adllah buku LSC (LmoLlonal Ǝ SplrlLual CuoLlenL)ť 8ahasla Sukses Membanaun
kecerdasan Lmosl dan SplrlLualŦ

8uku lLuţ dlsusul denaan ºsekuel"Ŵnvaţ LSC Þowerţ kemudlan mencaLaL anaka larls 300 rlbu eksemplarŦ
unLuk dunla buku klLa vana punva sLandar 3000 eksemplar sa[a per [udulţ LenLu sa[a lnl presLasl "wow"Ŧ
8uku vana mencoba menaaabunakan Leorl pslkoloal dan splrlLuallLas lnl penuh moLlvasl dan lnsplrasl
unLuk menaubah naslb dan meralh suksesŦ 1enLu sa[a lnl sunaauh pas denaan perasaan umum
masvarakaL lndonesla vana sedana dlrunduna krlsls mulLldlmensl se[ak 1997Ŧ MasvarakaL klLa klnl
memana sedana sanaaL membuLuhkan harapanŦ

uan harapanlah vana kemudlan men[adl bldana blsnls Arvţ denaan mendlrlkan lembaaa pelaLlhan blsnls
dan kepemlmplnan LSCŦ MenuruL caLaLan mereka sendlrlţ pelaLlhan LSC Lelah dllkuLl 230 rlbu orana dl
lndoneslaţ Lermasuk para pe[abaL Llnaal neaara dan lnLelekLual Lerkemuka neaerl lnlŦ ÞelaLlhan serLa
cabana lembaaa LSC bahkan sudah merambah ke 8elandaţ lnaarlsţ 8runel uarussalamţ dan manca
neaara lalnnvaŦ

Salah saLu clrl kuaL pelaLlhanŴpelaLlhan LSC adalah kesan penaaunaan mulLlmedla vana clamlk dan
LempaL dl hoLelŴhoLel mewahŦ ÞendekaLan vana dllakukan dalam pelaLlhanŴpelaLlhan lLuţ unLuk Lahap
awalţ boleh dlbllana adalah versl canaalh (mulLlmedla) darl kealaLan muhasabah (merenunaţ
menahlLunaŴhlLuna dosa)Ŧ ualam berbaaal pesanLren kllaL semasa 1990Ŵanţ meLode lnl serlna
dllaksanakan secara sederhana (seorana menLor aLau usLad memlmpln perenunaan bersama)Ŧ 8lasanvaţ
acara muhasabah akan dlanaaap berhasll [lka para peserLa sampal menanals LerlsakŴlsakŦ Ada efek
keleaaan seperLl nlkmaLnva Lerananva kamar seLelah dlberslhkanţ pada para peserLa vana menanals
dalam acara lLuŦ

kesadaran mulLlmedla dalam pelaLlhan LSC memana dahsvaLŦ Apalaal [lka peserLa dlLanaanl lanasuna
oleh Arv vana LernvaLa macan panaauna [uaaŦ 1enLuţ Lak semua peserLa blsa memperLahankan efek lLu Ŷ
seperLl Lampak dalam krlLlkŴkrlLlk dl mlllsŴmllls darl manLan peserLa pelaLlhan LSCŦ

Arv dan para pendukunanva Lampak menvadarl lLuţ sehlnaaa para alumnl LSC dlsedlakan berbaaal
kealaLan komunalţ sehlnaaa mereka beraerak sebaaal sebuah komunlLas khas dl masvarakaLŦ Mereka
vana ºmlllLan" dalam melan[uLkan akLlvlsme LSC blasanva punva rasa percava dlrl vana besarŦ Mereka
[uaa blasanva punva kebanaaaan sanaaL kuaL akan meLode LSCŦ

8asa percava dlrl lLu aaaknva memana dlLularkanţ perLamaŴLamaţ darl Arv sendlrlŦ ul samplna macan
panaaunaţ Arv adalah orana vana sepenuhnva percava bahwa LSC adalah sesuaLu vana dlbuLuhkan
lndonesla saaL lnlŦ la percavaţ lndonesla blsa leblh balk [lka SuM (Sumber uava Manusla)Ŵnva menlnakaL
kuallLas mereka men[adl leblh balkŦ ker[aţ mlsalnvaţ akan men[adl sesuaLu vana sanaaL konsLrukLlf dan
produkLlf [lka dlpandana sebaaal lbadahŦ lLu vana dlLun[ukkan Arv sendlrlţ vana blsa beker[a sampal [auh
laruL malam dan lanasuna beker[a sesudah SubuhŦ

la sanaaL passlonaLe Lerhadap LSCŦ la memberl harapanţ denaan caranva sendlrlŦ Þallna Lldakţ umaL
lslam lndonesla blsa bela[ar darl passlon lLuŦ

8Ŧ ueddv Mlzwar
Menawarkan alLernaLlf vana membumlţ balk baal fllm lndonesla mau pun baal benLuk dakwah melalul
budava popŦ

Ada vana meledekţ se[ak maln naaa 8onar (1986)ţ ueddv memana [adl ldenLlk denaan naaa 8onar ŶllhaL
sa[aţ dlaleknva [adl kebaLakŴbaLakanţ padahal ueddv orana 8eLawlŦ Walau lnl hanva aurauţ ueddv
memana kaduna lekaL denaan sosok naaa 8onarŦ ?ana [elasţ ueddv membuaL naaa 8onar !adl 2 vana
sukses besar pada 2007 dan menanaauk sukses laal Mel 2008 lnl denaan memproduserl peredaran ulana
naaa 8onarŦ 1aplţ leblh darl lLuţ ueddv blsa dlpandana makln mlrlp denaan karakLer naaa 8onarť loalka
sederhanaţ apa adanvaţ dan sanaaL percava pada clnLaŦ

ºkalau enLe menclnLalţ enLe berbuaL dona!" kaLanva dalam sebuah wawancara radlo dl 68P (sekaranaţ
Creen 8adlo)Ŧ la menclnLal lndoneslaţ karenanva la membuaL fllm lndoneslaŦ la menclnLal aaamanva
(sekaranaţ la seharlŴharl leblh suka dlpanaall ºÞak Pa[l")ţ karenanva pula la membuaL fllmŦ 8aalnvaţ
seperLl la unakapkan pada Madlnaţ sama sa[a la berdakwah denaan fllm denaan usLad berdakwah dl
mlmbar menaaunakan mlkeŦ ƍ1eknoloalnvaţ medlanvaţ boleh beda ŦŦŦLapl vana dlsampalkan kan sama
sa[ať lslamƍŦ

lllmŴfllm ueddv (keLlkaţ klamaL Sudah uekaLţ hlnaaa naaa 8onar !adl 2)ţ [uaa slneLronŴslneLronnva
(Lorona WakLuţ klamaL Sudah uekaLţ dan Þara Þencarl 1uhan) adalah perpaduan ºaneh" darl verballsme
dan pemahaman vana kava LenLana hldup keseharlan masvarakaL Musllm lndoneslaŦ 1okohŴLokohnvaţ
walau Lampak sederhana (mudah dldeflnlslkan)ţ Lapl mencermlnkan kekavaan pemahaman lLuŦ

Ambll conLoh Þara Þencarl 1uhanŦ Sekllasţ [lka hanva mellhaL Lrallerţ ueddv Mlzwar berperan sebaaal
usLadŦ Þadahalţ dl slLu la [adl seorana Lukana [aaal vana nvambl [adl Lukana kembana dan marboL mas[ldŦ
Lalu ada sosok usLad kampunaţ vana suaLu keLlka pernah Leraoda unLuk [adl usLad 1vŦ Ada hanslp vana
pernah berLanvaţ ƍApa 1uhan naaak LakuL dosaţ vaţ memblarkan hambaŴnva kesusahanƍŦ

keLlka dlLanva soal keberanlan memunculkan dlaloa semacam lnlţ ueddv men[awabţ ƍlLulah perLanvaan
orana vana sedana menaalaml kesullLan hldupŦ Apakah orana Lak boleh berLanvaƍţ kaLa ueddvŦ

Þenaucapan vana sederhanaţ dan karenanva verballsLlsţ dalam fllm dan slneLron ueddv Mlzwar adalah
aava aLau bunakus darl kelnalnan menaLap lekukŴllku masalah banasa lnlŦ ualam keLlkaţ ueddv
membahas soal korupsl (berapa banvak slneas muda klLa vana membahas soal aawaL lnl?)Ŧ ualam karvaŴ
karvanva vana lalnţ Lampak dakwah lslamnva vana kenLalŦ ºlslam adalah wav of llfeţ" kaLa Þak Pa[l soal
Lema fllmŴfllmnvaŦ 1aplţ kevaklnan lnl Lak dlaambarkan berada dl ruana kosonaŦ 8aal Þak Pa[lţ masalahŴ
masalah hldup lLu sendlrl harus dlhadaplţ Lermasuk dalam fllmŴfllmnvaŦ

la amaL percava adanva svarlah dalam membuaL fllmŦ Mlsalnvaţ lelakl dan perempuan vana bukan
muhrlm Lak boleh bersenLuhan dalam fllmnvaŦ 1apl lLu Lak menahalanal ueddv unLuk menaanakaL
kenvaLaan hldup vana klLa llhaL dalam keseharlaan klLaŦ lLulah menaapa muaLan dakwahnva Lerasa laln
dlbandlnaţ mlsalnvaţ kun la ?akunŦ

naaa 8onar !adl 2 aaaknva [adl puncak obseslnva unLuk urun suara Lerhadap masalah banasa saaL lnlŦ
Ada soal modal aslnaţ soal clnLa sesamaţ soal lalu llnLasţ soal kepahlawananţ soal warnaŴwarnl penaa[lan
dl po[ok !akarLa (darl Lukana ba[a[ vana auru menaa[l nan lkhlasţ sampal Lukana karpeL mas[ld vana alalh
ber[ualan dl mas[ld)ţ bahkan soal copeL vana [adl aslsLen menLerl dan soal sepak bola klLa vana kalah
meluluŦ Semua dllkaL oleh kaLa ºclnLa"Ŧ Munakln aombalţ Lapl alanakah pasnvaţ keLlka fllm vana larls Lapl
Lak Lerlalu dlsukal sebaalan lnLelekLual klLa lLu dlLuLup oleh laau Þadlţ vana bersvalrť ClnLa bukan hanva
sekadar kaLaŦŦŦŦ

Mel 2008ţ ueddv menanvanakan ulana naaa 8onar denaan perubahan posLer ([adl leblh beraava
konLemporer)ţ Lambahan [udul (ƍMellhaL lndonesla denaan PaLlƍ)ţ dan laau dl baalan akhlr vana
dlnvanvlkan ueddv sendlrlŦ Laau lLu blcara LenLana clnLa lndonesla [uaaŦ lllm lnl cukup larlsŦ naaa 8onar
maslh relevanţ rupanvaŦ

ueddv sempaL menaunakapkan keberaLannva masuk dafLar º1okoh lslam uamal" Madlna lnlŦ ?ahţ suka
aLau Lak sukaţ Þak Pa[l Lelah [adl saLu warna dalam pelanal Leladan lslam damal dl neaerl lnlţ saaL lnlŦ

9Ŧ u[ohan Lffendv
namanva kerap masuk dafLar kelompok LerLenLu LenLana pemlklr vana dlanaaap merusak lslamŦ la akLlf
membanaun dlaloa anLaraaamaŦ

Se[ak kecllţ prla kelahlran kallmanLan pada 1939 lnl menampakkan kecenderunaan pada keLerbukaanŦ ul
samplna selalu membaca AlŴCuranţ la aemar membaca bloarafl para Lokoh dunlaŦ keLlka mahaslswaţ
u[ohan Lffendl masuk ke PMl (Plmpunan Mahaslswa lslam)Ŧ SebeLulnvaţ awalnva u[ohan Lak Lerlalu
suka pada PMlţ karena oraanlsasl lLu beraflllasl denaan MasvumlŦ 1apl mellhaL lnLlmldasl oleh Þkl
Lerhadap PMlţ la LersenLuh dan mendafLar dl kanLor cabana PMl ?oavakarLaŦ

Seaera la menerblLkan konLroversl karena aaaasanŴaaaasan proareslfnvaŦ u[ohanţ bersama uawam
8ahard[o dan Ahmad Wahlbţ seolah membenLuk faksl sendlrl dalam Lubuh PMlŦ Mereka dlLuduh sebaaal
parLlsan ÞSl (ÞarLal Soslalls lndonesla)Ŧ Þada 1969ţ la menaudurkan dlrlţ dan berkonsenLrasl pada
kullahnvaŦ Lulus darl lAln dua Lahun kemudlanţ la masuk ke SekreLarlan !enderal ueparLemen AaamaŦ
1ak lamaţ la melesaL [adl aslsLen prlbadl MenLerl Aaama wakLu lLuţ PŦ MukLl AllŦ

Þada masa mudanvaţ saaL la sedana Lerbenam pada perdebaLan fllosofls vana Lelah klaslk anLara AlŴ
Chazall dan lbnu 8usvdţ la mulal banvak meraaukan kevaklnannva sendlrl pada lslamŦ !usLru saaL
dlrunduna keraauan lLuţ la ber[umpa denaan pemlklranŴpemlklran Lokoh Ahmadlvah dalam karvaŴkarva
Muhammad AllŦ la menemul LokohŴLokoh Ahmadlvah Lahoreţ Muhammad lrs[ad dan Ahmad
u[o[osualLoŦ kedekaLannva denaan Ahmadlvah lnl membuaL u[ohan serlna dlanaaap sebaaal seorana
AhmadlvahŦ u[ohan sendlrl membanLahnvaŦ

ÞerhaLlannva pada ºaaamaŴaaama plnaalran" menvebabkan la Leraolona unlk dlbandlna pemlklr
modernls lslam dl lndonesla lalnnva (Crea 8arLonţ penellLl lndonesla darl Monash unlverslLvţ memu[l
u[ohan sebaaal se[a[ar denaan nurcholls Mad[ldţ Abdurrahman Wahldţ dan Ahmad Wahlb)Ŧ SaaL maslh
akLlf dl uepaaţ la memper[uanakan hak hldup aaamaŴaaama mlnorlLas vana Lak banvak dlkenal dl
lndoneslaţ seperLl 8ahal dan konahucuŦ

SaaL lnlţ u[ohan men[adl keLua uewan Þenaurus lC8Þ (lndoneslan Conference on 8ellalon and Þeace)Ŧ ul
dalam uewan Þemblna oraanlsasl lnlţ LercaLaL perwakllan darl aaama 8ahalţ Slkhţ bahkan Sunda
WlwlLanŦ !anaankan kebebasan beraaamaţ dalam suaLu wawancara denaan lslamllbŦcomţ u[ohan
denaan luaas menvaLakanţ ºParus ada kebebasan unLuk Lldak beraaamaŦ"

1enLu sa[aţ poslsl lnLelekLual bealnl sukar duduk Lenana dl Lenaah masvarakaLŦ Lazlm bahwa seLlap
masvarakaL cenderuna konservaLlfţ apalaal dalam soal aaamaŦ ldeŴlde pembaharuan selalu menemul
kesullLanţ bahkan [lka akhlrnva ldeŴlde lLu dlLerlma dan [adl arus uLama dl kemudlan harlŦ Apalaal [lka
ldeŴlde pembaharuan lLu dlanaaap Lerlalu radlkalŦ

uenaan menaanakaL hak hldup aaama kecll ke permukaanţ memlnLa aaar dllembaaakan oleh uepaaţ
u[ohan dlanaaap Lerlalu menvempalţ Lerlalu eksLremţ oleh masvarakaL awamŦ Apalaal la sanaaL dekaL
Abdurrahman Wahld (Cus uurţ vana selalu amaL konLroverslal)ţ hlnaaa sempaL [adl MenLerl SekreLarlaL
neaara dl era Cus uurţ selaln pernah mendamplnal Cus uur muhlbah ke lsraelŦ

1apl dl Lenaah fakLa Ler[adlnva pembakaran dan pemboman aere[a ([uaaţ pembakaran mas[ldţ
sebeLulnva ŶsewakLu konfllk dl Maluku dan Þoso dulu)ţ ancaman bunuh dan perusakan mas[ld dan desa
Ahmadlvahţ munakln memana perlu [uaa ada suara menvempal ala u[ohanŦ Aaar klLa Llba dl LlLlk Lenaahť
moderaslţ Loleranslţ kesadaran bahwa klLa hldup Lak sendlrl dl neaerl lnlŦ

10Ŧ Lmha Alnun na[lb
Sekaranaţ Lmha [adl klal beLulanţ walau LeLap freelance (Lak punva pesanLren) dan Lak mau dlpanaall
bealLuŦ

Mulanvaţ Lmha adalah akLlvls LeaLer lulusan pesanLren vana manakal dl !oa[akarLaŦ ul kosnvaţ dl selaŴ
sela pasar vana ramalţ Lmha muda serlna dlanaaap semacam dukun aLau orana sakLlŦ la suka bercerlLaţ
suaLu keLlka sepedanva hllanaŦ la kesal dan Lerlak ke arah pasar denaan vakln dan manLepţ kurana leblhť
slapa vana mencurl sepedakuţ akan kena saklL menaerlkanţ kecuall kalau la menaemballkan sepedaku
nanLl soreŦ Sorenvaţ benarţ sepedanva ballk laalŦ

Apa vana dllakukan Lmha lLu bukan sebuah kesakLlanţ Lapl penerapan prakLls llmu LeaLernvaŦ Lmha
memana [aao manaaunaŦ Suaranva bulaLţ kuaLţ dan punva dava cekamŦ SlnakaLnvaţ suaranva blsa blkln
orana laln keder kalau dla mauŦ uenaan suaranva lLuţ [uaa denaan akLlvlsme sasLranva dan
kecenderunaannva unLuk nvelenehţ namanva cepaL melesaL dl dunla budavaŦ Þada 1980Ŵan awalţ la
mencurl perhaLlan denaan pemlhakannva pada sasLra konLeksLualŦ

ualam perdebaLan LenLana sasLra konLeksLual lLuţ la menaauaaL poslsl sasLrawan vana seolah menaaLasl
masvarakaL merekaŦ karvaŴkarva luhuna vana lahlr darl menara aadlna la anaaap Lak blsa blcara kepada
masvarakaLnvaţ Lak mampu merespon kenvaLaan hldup vana dlalaml masvarakaL LempaL hldup para
sasLrawan lLuŦ Mlsalnvaţ Lmha men[aaokan pulslŴpulsl vana blsa dlbacakan lanasuna kepada khalavakţ
orana kebanvakanŦ ÞulslŴpulsl vana memblcarakan persoalan hldup keseharlan rakvaLţ sponLanŦ

Wa[ar belaka [lka pada perLenaahan 1980Ŵan hlnaaa awal 1990Ŵanţ Lmha membuaL seranakalan
pemenLasan pulsl LauLan !llbabţ vana akhlrnva dlbukukan seLelah dlrevlsl hablsŴhablsan deml
menvesualkan dlrl denaan formaL bukuŦ Þulsl pan[ana vana selalu berubahŴubah versl dl seLlap
pemanaaunaan lnlţ sesual suasana dan kebuLuhanţ adalah sebuah Lanaaapan kulLural Lerhadap kasusŴ
kasus pelaranaan [llbabŦ LewaL pulsl lLuţ Lmha memberl deflnlsl budava Lerhadap aerakan [llbab Ŷ[llbab
men[adl aerakan budavaŦ

ualam deflnlsl lnlţ Lmha menawarkan [alan Lenaah baal kasus [llbabť [llbab bukanlah purlLanlsme dan
perlawanan pollLlk (semaLa)ţ Lapl sebuah pernvaLaan ldeallsmeţ vaknl oposlsl Lerhadap keLakadllan
dalam masvarakaL modernŦ

Þada 1980Ŵan lLu pulaţ Lmha Lumbuh [adl seorana budavawan muda vana menveaarkanŦ
ÞeLualanaannva dl Lropa la caLaL dalam esalŴesal dl 1empoŦ la [uaa menulls esalŴesal budava dalam
benLuk suraLţ vana kemudlan Lerkumpul dalam uarl Þo[ok Se[arah (1983)Ŧ Sudah Lampak bakaLnva
menauLakŴaLlk kaLa dalam esalŴesal dan pulsl lLuŦ la men[adl salah seorana kolumnls pallna produkLlf dl
neaerl lnlţ dan unlkť la Lak pernah kehllanaan akar budava pesanLrennva dalam memandana berbaaal
soal kelndoneslaan dan kemodernanŦ

Þada 1998ţ dl Lenaah aemplLa reformasl vana membuaL banvak orana menaanaaap medan pollLlk
prakLls sebaaal plllhan unLuk beraerakţ Lmha malah mendlrlkan kelompok muslk klal kan[enaŦ
Menaaabunakan muslk eLnlk !awa dan muslk modernţ plus perLun[ukan LeaLer dan sasLraţ kesemuanva
dalam ranaka dakwahţ kelompok klal kan[ena akLlf manaauna dl manaŴmanaŦ Salah saLu panaauna LeLap
mereka adalah penaa[lan kellllna Þadana 8ulanŦ uenaan klal kan[enaţ sampal 2003ţ Lmha kellllna 21
proplnslţ dl leblh darl 1200 desa dl lndoneslaŦ

1ak hanva kellllna lndoneslaţ klal kan[ena [uaa kerap dlundana ke lLallaţ !ermanţ lnaarlsţ SkoLlandlaţ
Meslrţ dan MalavslaŦ Malah pada 2006ţ klal kan[ena dlundana manaauna kellllna llnlandla oleh unlon
for ChrlsLlan CulLureŦ kok blsaţ kelompok dakwah lnl lkuL acara budava kaum krlsLlanl?

SemanaaL dasar klal kan[ena (dan Þenaa[lan Þadana 8ulan) memana plurallsmeŦ lLu vana denaan Leaas
dlunakap Lmhaţ dalam sebuah perLun[ukan klal kan[ena dl Mas[ld CuL MeuLlahţ !akarLaţ 14 CkLober
2006Ŧ ualam perLun[ukan lLuţ klal kan[ena menaambll lnLro laau pu[lan krlsLlanlţ Malam kudusţ dan
lanasuna dlLlmpa denaan salawaLŦ º1ak ada laau krlsLenţ Lak ada laau lslamţ" kaLa LmhaŦ ºSava dl slnl
Lldak menvanvlţ Lapl bersalawaLŦ" uan dalam berbaaal kesempaLanţ Lmha meneaaskan poslslnva
LenLana plurallsmeŦ ºAda apa denaan plurallsme?" Lmha berLanvaŦ MenuruLnvaţ se[ak zaman Ma[apahlLţ
neaerl lnl Lak pernah punva masalah denaan plurallsmeŦ

uenaan keLeaasan poslslnva lLuţ aaak menaherankan [lka Lmha Lak masuk ºdafLar hlLam" 30 1okoh lslam
Llberal lndonesla karanaan 8udl PandrlanLoţ vana cenderuna menempaLkan para penahasuna
sekulerlsmeţ plurallsmeţ dan llberallsme aaama sebaaal ºperusak lslamŦ" ?ana [elasţ plurallsme
beraaama menuruL Lmha (dan banvak Lokoh cendeklawan maupun budavawan dl lndonesla) Lldak
beranakaL darl paham bahwa semua aaama sama sa[aţ Lapl [usLru darl paham bahwa semua aaama
berbeda dan blarkan sa[a keberbedaan lLuŦ

11Ŧ Paldar 8aalr
Þernah ada vana Lerke[uL ber[umpa Paldar 8aalrţ plmplnan kelompok penerblL Mlzanţ sewakLu la maslh
men[abaL plmplnan usaha harlan 8epubllkaŦ Þanakal soalţ sebelumnva la mendenaar lsu bahwa Paldar
adalah seorana berambuL aondronaţ berba[u hlLamŴhlLamţ dan aemar beraelana bahar besarŦ

ºllLnah" lucu soal penampllan lnl adalah skeLsa LempaL Paldar dl kancah pemlklran lslam lndoneslaŦ
ulamŴdlamţ peblsnls lulusan l18 vana Lerdldlk dalam llmu fllsafaL lnl cukup konLroverslalŦ Ada vana
menvoroLl kedekaLannva denaan pemlklranŴpemlklran Svlah Ŷdenaan konoLasl mendukuna ldeoloal
revolusloner neaerl khomelnl lLuŦ Semasa dl 8epubllkaţ ada pula vana memandananva sebaaal akLor dl
ballk ºfundamenLallsme" harlan vana lahlr darl rahlm lCMl lLuŦ 8lasanva anaaapanŴanaaapan lLu akan
luluh saaL menaenalnva lanasunaŦ

!auh darl lma[l aelana bahar aLau orana vana senana menaepalkan Lanaan ke udara berLerlakŴLerlakţ
Paldar enak dla[ak blcara LenLana apa sa[a dl sekellllna klLať LenLana blsnlsţ fllmţ muslk pop Amerlkaţ
pulslţ sasLraţ pendldlkan anakţ [uaa celeLukan 1ukul ArwanaŦ Man of Lhls worldţ lLulah aambaran Paldar
kalau memln[am sebuah unakapan bahasa lnaarlsŦ 1aplţ la [uaa adalah orana vana faslh blcara LenLana
ºdunla sana"Ŧ Þallna Lldakţ bukunva vana sedana larls adalah LenLana faedah salaL Ŷdarl seal akalţ ruhanlţ
dan kesehaLan [lwaŦ

1aplţ saLu hal vana [adl benana merah dalam seluruh mlnaL luas Paldarť bukuŦ Þada 1983ţ bermula darl
sebuah rumah kos dl 8andunaţ Llaa akLlvls mas[ld Salman l18 vana belum lulus menerblLkan buku vana
kemudlan cukup konLroverslal pada masanvať ulaloa SunnlŴSvlahţ karva Muhammad PaldarŦ keLlaa anak
muda lLu adalah Paldar 8aalrţ All Abdullahţ dan Zalnal AbldlnŦ Mereka dlbanLu dana oleh Abdlllah 1oha
dan Anls PadlŦ Sedana buku perLama mereka lLu adalah karva avah Paldarţ vana dldaku Paldar sebaaal
ºkecelakaan sa[aţ karena wakLu mau menerblLkanţ lLu saLuŴsaLunva naskah vana LersedlaŦ"

Þada LahunŴLahun awal lLuţ Mlzan banvak menerblLkan khazanah pemlklran Parakah lslam (Cerakan
lslam) darl Abul A'la Maududlţ Muhammad CuLbţ ?usuf Cardhawlţ dl samplna karvaŴkarva cendeklawan
lran All SvarlaLl dan MurLadha MuLhaharlŦ Mlzan pula vana menaenalkan pemlklr lslam vana leblh
muLakhlrţ seperLl Zlauddln Sardarţ vana seolah menvalnal Alvln 1offler dalam fuLuroloalŦ Þada 1983Ŵ
1993ţ Mlzan memberl sumbanaan laln dalam pelanal pemlklran kebanasaan dan kelslaman dl lndoneslať
Serl Cendeklawan MusllmŦ

ualam serl lnlţ namaŴnama macam !alaluddln 8akhmaLţ nurcholls Mad[ldţ Amln 8alsţ lhsan AllŴlauzlţ
lachrv Allţ MŦ uawam 8ahard[oţ kunLowl[ovoţ Ahmad Svafll Maarlfţ dan banvak laal cendeklawan
musllmţ LeranakaL ke aras permukaanŦ keberhasllan serl lnlţ menuruL Pernowo (salah seorana plmplnan
kelompok Mlzan klnlţ dalam buku 20 1ahun ºMazhab" Mlzan)ţ Lak lepas darl klprah PaldarŦ uenaan
keakLlfan Paldar menaun[unal banvak Lokoh lslamţ kaLa Pernowoţ Paldar mampu memeLakan pemlklran
lslam dl lndonesla saaL lLuŦ Þenaaruh pemeLaan lLu maslh men[e[ak hlnaaa klnlŦ

uenaan pemahaman dan penaalaman lanasuna sepuLar pemlklran lslam lLuţ Lak heran [lka Paldar 8aalr
serlna menakrlLlk keras aerakan lslam LlberalŦ la klnl leblh LerLarlk menawarkan Lasawuf psolLlfŦ

ul luar buku ŶaLauţ LepaLnvaţ dl luar kealaLan vana [elasŴ[elas bukuŶ Paldar [uaa akLlf mendlrlkan aLau
LerllbaL berbaaal vavasan soslalŦ uan klnlţ la asvlk menaaeluLl dunla pendldlkanţ denaan mendlrlkan
sekolah Lazuardlţ dl Clnereţ !akarLaŦ Sekolah lnl beraava lnLernaslonalţ mendorona pada slkap krlLlsţ
percava dlrlţ dl samplna pendldlkan akhlak vana balkŦ

12Ŧ Pelvv 1lana 8osa
uenaan penuh semanaaLţ la memercaval clnLa adalah [alan baal banasa lnlŦ

ualam percakapan denaan Madlnaţ Pelvv sempaL blnauna saaL dlLanva soal kekerasan bahasa seperLl
pelabelan ºSlpllls" (aLau ºSepllls") unLuk para penaanuL aLau penaan[ur ºSekularlsmeţ Þlurallsmeţ
Llberallsme"Ŧ SlnakaLan ºSlpllls" mlrlp denaan nama se[enls penvaklL kelamlnŦ ÞrakLlk kekerasan bahasa
bealnl mlrlp denaan vana dllakukan oleh ÞklŴLekraţ keLlka menahu[aL penandaLanaan ManlfesLo
kebudavaan denaan sebuLan ºManlkebu" vana berkonoLasl ºalr manl kerbau"Ŧ

Pelvv blnaunaţ lhoţ memananva adaţ vaţ sebuLan Slpllls lLu? keLakLahuan Pelvv soal lnl bukan
menun[ukkan bahwa Pelvv seorana vana ºkurana aaul"Ŧ Seballknvaţ Pelvv adalah seorana akLlvlsŴpenulls
Lak kenal lelah vana Lelah kellllna lndonesla dan mancaneaaraŦ la kellllna dalam kapaslLasnva sebaaal
penulls buku larlsţ dan pendlrl serLa keLua lorum Llnakar Þena (lLÞ Ŷklnlţ Pelvv sudah lenaser darl
[abaLan keLuanva)Ŧ lLÞ dlpu[l oleh penvalr senlor 1auflk lsmall sebaaal oraanlsasl penulls pallna berhasll
sepan[ana se[arah sasLra lndoneslaŦ

Salah saLu kealaLan uLama lLÞţ dl samplna pelaLlhan dan penerblLan buku vana aencarţ adalah
membanaun 8umah Cahava (8umah 8aca dan Pasllkan karva)Ŧ klnlţ 8umah Cahava lLÞ sudah ada dl 123
koLa dl seluruh lndonesla dan ada [uaa dl neaara mancaŦ Þendlrlan 8umah Cahava blasanva merupakan
lnlslaLlf lokalŦ lLulah menaapaţ ada keraaaman vana kuaL dalam penaelolaan kealaLan dl seLlap 8umah
CahavaŦ SeLlap 8umah Cahava mencermlnkan kebuLuhanŴkebuLuhan lokal vana kadana Lak Lerlalu
berhubunaan denaan bukuŦ Mlsalnvaţ menvelenaaarakan pernlkahan anaaoLanva vana mlsklnŦ

uenaan seaala akLlvlsme lLuţ memana aaak menaherankan [lka Pelvv Lak pernah mendenaar unakapan
Slpllls vana ra[ln dlaaunakan oleh sekelompok akLlvls lslam dan penulls seperLl Adlan Pusalnlţ ParLono
Ahmad !alzţ Ma[alah Sablllţ Suara PldavaLullahţ dan lalnŴlalnŦ Munakln lnl menun[ukkan bahwa Pelvv
memana leblh dlslbukkan oleh halŴhal vana leblh konakreLţ men[umpal masvarakaL denaan seaala dukaŴ
aemblra merekaŦ keLlka Madlna menanvakan pendapaLnvaţ apalaal la dosen sasLraţ LenLana prakLlk
penlsLaan lewaL slnakaLan mencemooh lLuţ Pelvv bllana la Lak seLu[u denaan prakLlk semacam lLuŦ

uarl slLuţ Pelvv lan[uL blcara LenLana penaalamannva menahadapl keraaaman aLau perbedaan
pendapaLŦ MenuruL Pelvvţ la sanaaL LerbanLu oleh penaalamannva dl keluaraanva vana memana punva
laLar keaaamaan bermacamŴmacamŦ !lka ada perbedaanţ keblasaan dl keluaraanva Lak lanasuna
menahu[aLţ Lapl menaa[ak berdlaloaŦ Pelvv punva kepercavaan besar pada dlaloaŦ uan lLu men[elaskan
ºkeberanlannva" unLuk masuk ke berbaaal llnakunaan vana berbeda darl laLar akLlvlsme uLamanvaŦ

Sebaaal penulls vana lahlr darl rahlm ma[alah cerpen lslaml Annlda dan Lumbuh men[adl lokomoLlf
sasLra dakwah dl lndonesla se[ak akhlr 1990Ŵanţ Pelvv Lak canaauna masuk arena sasLra umumŦ la
sempaL [adl anaaoLa uewan kesenlan !akarLaţ perlode kepemlmplnan 8aLna SarumpaeLŦ ul slLuţ la
semakln menaasah kemampuannva membuaL [arlnaan dan berdlaloa denaan berbaaal pandanaan
berbedaŦ la Lak pernah Ler[ebak hanva mencacl allran sasLra vana banvak menaumbar seksuallLasţ
mlsalnvaŦ la percavaţ buku va mesLl dllawan denaan bukuŦ

uanţ seperLl ueddv Mlzwarţ denaan aamblana la selalu menvaLakan kepercavaannva pada clnLaŦ la
percava bahwa semua [awaban unLuk masalah banasa lnl pasLllah menaanduna clnLaŦ (LlhaL wawancara
denaan Pelvv dl Madlna noŦ 3)Ŧ ulkarunlal dua anak dalam perkawlnannva denaan 1oml SaLrvaLomoţ
Pelvv menaaku banvak bela[ar clnLa darl keluaraanva lLuŦ ÞuLra sulunanvaţ Abdurahman lalzţ Lerkenal
sebaaal penvalr clllkŦ Mereka berdua serlna bercakapŴcakap LenLana halŴhal besarţ seperLl kapan klLa Lak
menanalsl lndoneslaŦ


Makaţ denaan caranva sendlrlţ Pelvv Lelah melakukan sesuaLu unLuk banasa lnlŦ kalaulah ada
perdebaLan LenLana nllal sasLrawl darl karvaŴkarvanvaţ aLau darl karvaŴkarva para anaaoLa lLÞ dl seluruh
lndoneslaţ Lapl saLu hal [elasť la Lelah menebarkan keclnLaannva pada buku dan kealaLan menulls ke
seluruh lndoneslaŦ

la berLemu banvak [enls manusla dalam zlarahnva kellllna lndonesla dan ke manca neaara [uaaŦ la
Lerharu keLlka ber[umpa lLÞ Pona kona dan LernvaLa mereka adalah para pembanLu vana bersemanaaL
sekall menullsŦ la Lercerahkan keLlka la ber[umpa profesor dl Amerlka vana sama membencl kebl[akan
8ush seperLl dlrlnvaŦ Þer[umpaan lLu membuaLnva merasa klLa Lak blsa aebvah uvah dalam membenclŦ
la adalah penullsţ macan panaaunaţ dosen sasLraţ penaalaL LeaLerţ pembanaun komunlLasţ lsLrl vana
selalu menemukan momen romanLls bak novel clnLa denaan suamlnva (seperLl blsa dlbaca dl bloa
mulLlplvŴnva)ţ dan seorana lbu vana mampu mewarlskan kepekaannva Lerhadap selukŴbeluk hldup
bermasvarakaL kepada anaknvaŦ

uenaan kaLa lalnţ Pelvv Ŷdl Lenaah lanakanva sosok Lokoh perempuan lslam damal dl lndoneslaŶ adalah
seorana vana Lelah melakukan sesuaLu unLuk banasa lnlŦ

13Ŧ lmam Þrasod[o
1aLkala komlsl ÞemberanLas korupsl (kÞk) beberapa Lahun lalu melarana pemberlan parsel pada para
pe[abaL pemerlnLah hanva beberapa harl men[elana ldul llLrlţ lmam Þrasod[o memoblllasl para
koleaanva unLuk memborona sebaalan darl Llmbunan parsel vana Lak Ler[ual lLuŦ 1u[uannva sederhanať
menvelamaLkan rezekl para pe[ual sekallaus blsa membahaalakan para peker[a vana Lak blsa berlebaran
Ŷ para perawaL dl rumah saklLţ pen[aaa kamar mavaLţ pen[aaa plnLu kereLa apl ŴŴ vana kepada mereka
parselŴparsel lLu kemudlan dlbaalkanŦ

lLu memana clrl khas lmam (48 Lahun)Ŧ Þenaa[ar dl ueparLemen Sosloloalţ unlverslLas lndonesla lnl
dlkenal sebaaal Lokoh penvelamaL rakvaL kecll vana menderlLa dalam arLl sesunaauhnvaŦ ul saLu slslţ la
adalah pemlklr vana La[am vana lazlm menvuarakan krlLlk pedasnva secara Lerbuka pada slapapunŤ danţ
dl slsl lalnţ la adalah akLlvls vana Lurun lanasuna membanLu kaum membuLuhkan denaan memanfaaLkan
[arlnaanŴ[arlnaan soslal vana dlmlllklnvaŦ

lmam dlbesarkan dalam suasana kelslaman vana kenLal dalam sebuah keluaraa sanLrl vana sederhana
namun sanaaL menaharaal kecendeklaanŦ karena avahnva adalah seorana Lokoh pendldlkan denaan
llnakup peraaulan luasţ se[ak rema[aţ lmam Lerblasa menvakslkan dlskusl hanaaL anLara LokohŴLokoh
seperLl nurchollsh Madldţ uawam 8ahard[o dan Cus uur dl rumahnvaŦ lLu semua berbekas mendalam
pada lmamŦ

la dlkenal memlllkl lnLearlLas LlnaalŦ lmam sempaL Lerplllh men[adl anaaoLa komlsl Þemlllhan umum
men[elana Þemllu 2004Ŧ 1apl belum lama la menempaLl poslsl lLuţ bersama denaan Mud[l SuLrlsnoţ
lmam memlllh menaundurkan dlrlŦ Secara resmlţ alasan vana dlkemukakan adalah karena undanaŴ
undana memaksa mereka unLuk memlllh anLara men[adl anaaoLa kÞu aLau LeLap men[adl dosenŦ
namunţ banvak plhak Lahu bahwa alasan mereka LeruLama LerkalL denaan kekecewaan mereka aLas
persoalan mlsmana[emen dan keLldak[elasan perLanaauna[awaban dana dalam kÞuŦ 8elakanaanţ
seLelah Þemllu selesalţ se[umlah peLlnaal kÞu memana LerbukLl bersalah menuruL penaadllanŦ

Serava dlkenal sebaaal llmuwan vana kerap berblcara luaas dan krlLlsţ la [uaa men[adl conLoh
cendeklawan vana Lak mendekam hanva dl menara aadlnaŦ karena keprlhaLlnannva aLas berbaaal
konfllk aLas nama aaama dan eLnlk vana pecah dl lndonesla se[ak reformaslţ lmam mendlrlkan dan
men[adl keLua CenLer for 8esearch on lnLearoup 8elaLlons and ConfllcL 8esoluLlons (CL8lC)Ŧ Craanlsasl
rlseL dan lnl memusaLkan perhaLlan pada penceaahan dan medlasl konfllk vana dldasarkan aLas
pemahaman hubunaan anLar kelompokŦ la LerllbaL dalam berbaaal upava rekonslllaslţ seperLl dl Ambon
dan ÞosoŦ

Men[adl akLlvls se[ak masa mahaslswaţ kepedullannva pada kaum vana menderlLa [uaa dlwu[udkan
dalam ?avasan nuranl uunlaŦ Se[ak pendlrlannvaţ nuranl Lumbuh men[adl LSM lndonesla vana sanaaL
dlharaal dl dunla lnLernaslonalţ vana menakhususkan dlrl unLuk membanLu korban bencana alam dan
konfllk soslalţ serLa membanLu kese[ahLeraan masvarakaL Lerbelakana melalul pembanaunan
parLlslpaLorlsŦ Mereka vana LerllbaL dl dalamnva berasal darl beraaam laLar belakana eLnlk dan aaamaŦ

Melalul nuranlţ lmam bukan hanva menvalurkan banLuan lanasuna Lunalţ melalnkan banLuan modal
vana dlharapkan akan dapaL menaembanakan kemampuan masvarakaL membanaun secara mandlrlŦ
lmam Lak percava denaan sekadar menvuapl rakvaL kecllŦ ºMereka harus dlllbaLkan aaar mereka sendlrl
vakln akan kemampuan dlrl mereka unLuk melan[uLkan perbalkanŦ"

uenaan [arlnaan vana dlbanaunnvaţ lmam dapaL menaaalana dana lnLernaslonal mlllaran ruplah unLuk
membanaun masvarakaL Aceh pasca 1sunaml serLa ?oava pasca aempaŦ ul luar lLuţ mereka [uaa
menvelamaLkan puluhan sekolah vana nvarls ambruk dl berbaaal wllavahŦ 8anvak plhak percava kepada
lmam karena bukan sa[a karena kemampuannva unLuk membanaun kesadaran unLuk berbaalţ namun
[uaa karena la LerbukLl senanLlasa memeaana amanahŦ

Þrla vana memperoleh aelar dokLor darl salah saLu sekolah Lerbalk dl ASţ 8rown unlverslLvţ lnl percava
bahwa upava kemanuslaan Lak boleh menaenal sekaLŴsekaL keaaamaan dan kelompokŦ "klLa Lldak blsa
berplklr bahwa anak vana sedana luar blasa menderlLa lnl lslam aLau krlsLenŤ klLa Lolona aLau Lldak?"

Salah saLu penaalaman hldup vana menalnsplraslkannva men[adl seorana vana percava pada
keberaaaman adalah masa saLu Lahun men[adl peserLa Amerlcan lleld Servlce dl ASţ keLlka la maslh
duduk dl SMAŦ ul sana la Llnaaal dalam sebuah keluaraa vana meskl menerapkan Lradlsl kaLollkţ namun
menaaku Lldak beraaamaŦ

lmam sanaaL Lerkesan denaan kenvaLaan bahwa keluaraa anakaLnva lLu adalah para akLlvls kemanuslaan
Lanpa pandana buluŦ Mereka pun sanaaL menaharaal mereka vana berbeda kevaklnanŦ "Sava lnaaLţ
suaLu kall mereka menaaLakanţ '1hls ls ldul llLrl'ţ dan kemudlan menaanLar sava ke mas[ldţ" kenana
lmamŦ" uarl slnl sava merasakan dlmenslŴdlmensl kemanuslaan vana melampaul perbedaanŴperbedaan
anLara kelompokŦ"

ualam per[alanan hldupnvaţ lmam menaaku kerap beker[asama denaan bealLu banvak orana vana
denaan sukarela dan menun[ukkan kelkhlasan luar blasa dalam akLlvlLasŴakLlvlLas kemanuslaanŦ
"Serlnakall oranaŴorana lLu adalah orana vana Lldak beraaamaŦ"

karena lLuţ baal lmamţ blla masvarakaL lndonesla lnaln benarŴbenar membanaun dlrl mencapal
kese[ahLeraan dan perdamalanţ kesedlaaan unLuk beker[asama serava menaabalkan sekaL keaaamaan
dan kelompok men[adl svaraL muLlakŦ 8uaL lmamţ perlsal kemanuslaan lLu bealLu unlversal unLuk
dlkorbankan oleh sekaLŴsekaL aaamaŦ "lnllah baranakall apa vana dlmaksud denaan lslamŴrahmaLan lll
'âlaminţ" u[arnvaŦ

14Ŧ !alaluddln 8akhmaL
Mereka vana menaenal !alaluddln 8akhmaL (39 Lahun) saaL lnl munakln Lak akan menalra bahwa dl
masa mudanva duluţ Lokoh pembela kaum LerLlndas dan pembela keberaaaman lnl pernah sanaaL 'anLlŴ
plurallsme'Ŧ ula pernah membuana beduk darl mas[ld dl kampunanvaţ pernah menaecam LeLanaaaa
vana Lahlllanţ pernah menvalahkan para waraa kampunanva dalam hal cara bershalaL Ŷ dan lLu semua
karenaţ menuruL !alalţ mereka melakukan bld'ah dan menvalahl flklh vana benarŦ

!alal kerap menaenana kemball masa º[ahlllvah" lLu LaLkala berblcara LenLana beLapa penLlnanva umaL
lslam menaharaal keberaaaman dan menlnaaalkan slkap sallna memuLlakkan kebenaranŦ la percava
seaenap Llndakan aareslf LersebuL dulu sebenarnva dldasarkan aLas nlaL balkŦ uenaan semanaaL
melawan kesesaLanţ !alal berclLaŴclLa memberanLas bld'ahţ khurafaL dan Lakhavul dl kampunanvaŦ 1apl
allhŴallh menclpLakan kese[ahLeraanţ Llndakan !alal [usLru melahlrkan konfllkŦ

!alal menaaku sanaaL Lerpenaaruh oleh klLab lhva' 'ulum alŴulnţ karva besar lmam alŴChazallŦ SeLelah
membaca buku lLu la percava karena dunla lnl Lelah bealLu dllumurl dosaţ la harus men[alankan mlsl
menvelamaLkan masvarakaL denaan menlnaaalkan semua kenlkmaLan dunlawlŦ

klnlţ semanaaL menvelamaLkan dunla lLu nampaknva LeLap ada dalam haLl !alalŦ namun balk subsLansl
dan pendekaLan dakwahnva sudah sama sekall berubahŦ 8lsa [adl karena la menaalaml sendlrl bealLu
banvak konfllk vana melelahkanţ namun [uaa karena penaalaman hldupnva memberl !alal kesempaLan
unLuk memperluas cakrawala pandananvaŦ

Se[ak kecll !alal memana dldldlk secara lslamŦ 8ahkanţ "sanaaL lslam"Ŧ la daLana darl keluaraa nuţ
kakeknva memlllkl pesanLrenţ la membaca klLab kunlna se[ak kecllţ dan avahnva menlnaaalkan keluaraa
pada saaL !alal maslh berusla 2 Lahun unLuk meneaakkan svarlaL lslamŦ ul masa mudanvaţ la bela[ar ke
beberapa pesanLrenŦ MasaŴmasa '!alal radlkal' lLu berlanasuna dl Lahun 1970Ŵanţ dl masa la menempuh
pendldlkan dl unlverslLas Þad[a[aran (unpad)Ŧ

SuraLan Lakdlr menenLukan !alal harus keluar darl sarananvaŦ SeLelah selesal darl unlverslLas
Þad[ad[aranţ la memperoleh beaslswa lulbrlahL dan memperoleh aelar MasLer dl lowa unlverslLvţ dan
belakanaan memperoleh aelar dokLornva dl AusLralla naLlonal unlverslLvŦ ul anLara perlode lLuţ la [uaa
pernah melakukan penaembaraan lnLelekLual ke koLa Cumţ lranţ unLuk bela[ar fllsafaL lslam darl para
mullah LradlslonalŦ lLu semua memperkava [lwa dan alam plklrnvaŦ

klnlţ !alal dlkenal sebaaal Lokoh pembela plurallsme denaan kuallLas lenakapť sebaaal llmuwan vana
banvak dludana menvampalkan aaaasanŴaaaasannva dl berbaaal konferensl dan semlnar dalam dan luar
neaerlţ penceramah vana memlkaL dan La[amţ penulls vana produkLlfţ akLlvls pendldlkan vana
menaembanakan sekolah vana membuka maLa murld pada keberaaamanţ serLa seorana ulama vana
sanaaL pedull dan memlllkl komlLmen Llnaal pada naslb kaum papaŦ

Sebaaal dosenţ la menaa[ar llmuŴllmu modern dl lakulLas komunlkasl unpadţ serLa menaa[ar Lasawuf dl
lslamlc Colleae for Advanced SLudles (lCAS)Ŵ unlverslLas ÞaramadlnaŦ Sebaaal akLlfls la membldanl dan
men[adl keLua uewan Svura lkaLan !amaah Ahlul 8alL lndonesla (l!A8l)ţ mendlrlkan lslamlc CulLural
CenLer (lCC) !akarLa serLa memblna !alal CenLer for LnllahLenmenLŦ !alal [uaa dlkenal sebaaal salah
seorana penulls pallna produkLlf dl lndoneslaŦ Pamplr 30 buku karvanva sudah dlLerblLkanŦ

Sebaaal pendldlkţ la mendlrlkan dan sekallaus men[adl kepala SMu Þlus MuLhahharl 8andunaţ vana klnl
dlnvaLakan pemerlnLah sebaaal sekolah model unLuk pemblnaan akhlakŦ !alal Lldak hanva blcara pada
kaum ellLţ Lapl [uaa pada kaum papaŦ la memblna [amaah dl mas[ldŴmas[ld dan LempaLŴLempaL kumuh
aelandanaanŦ la bahkan mendlrlkan sekolah araLlsţ SMÞ Þlus MuLhahharl dl Clcalenakaţ 8andunaţ vana
dlkhususkan unLuk slswa mlsklnŦ

Þenaalaman hldup plus per[alanan ruhanl dan penaembaraan lnLelekLuallLasnva menvebabkan !alal
percava bahwa salah saLu masalah Lerbesar dalam umaL lslam dunla saaL lnl adalah perhaLlan vana
Lerlalu besar soalŴsoal flklhŦ 8aalnvaţ lLu menvebabkan umaL lslam Lerus dldera konfllk vana men[auhkan
mereka darl soalŴsoal vana leblh subsLanLlfŦ Þemblcaraan flklhţ menuruL !alalţ hanva blsa dllakukan
denaan pemahaman dan kesedlaan unLuk menaakul adanva keberaaaman penafslranŦ

ualam konLeks lLulahţ !alal menaembanakan kampanve 'dahulukan ahlak dl aLas flklh'Ŧ Sebaaal conLohţ
blla aaraŴaara perbedaan Lafslran flklh Ler[adl persellslhanţ vana harus dluLamakan adalah kewa[lban
men[aaa sllaLurahml (ahlak) denaan memlnaalrkan perbedaanŦ

karena lLulahţ !alal senanLlasa menalnaaLkan masvarakaL unLuk Lldak Lerpecah hanva karena perbedaan
mazhabţ perbedaan penafslran aLau bahkan perbedaan aaamaŦ la selalu menauLamakan persaLuanţ
bukan sa[a dl dalam lslam Lapl [uaa denaan umaL aaama lalnŦ llmuwan vana kerap dlpanaall klal lnl serlna
[uaa dlmlnLa berblcara dl aere[a dan forumŴforum umaL krlsLlanlŦ ''8anvak berlnLeraksl denaan umaL
aaama laln [usLru membuaL kelmanan sava men[adl leblh kuaLţƍ kaLanvaŦ

Munakln karena keenaaanannva memasukl wllavah flklh lLuţ !alal klnl dlkenal sebaaal Lokoh
penaembana Lasawuf koLaŦ la menamplk blla dlkaLakan Lasawuf akan men[auhkan umaL lslam darl
masalahŴmasalah kedunlaanŦ !usLru baalnvaţ [lwa vana berslh dlbuLuhkan unLuk melakukan perubahanŴ
perubahan vana leblh berslfaL sLrukLuralţ seperLl korupsl dan keLldakadllan soslalŦ 8aalnvaţ khomelnl
adalah conLoh Lerbalk Ŷ la adalah sufl besar vana akLlvlLas pollLlknva blsa menaaullnakan penauasa
sebesar Shah lran vana dldukuna kekuaLan adlkuasa seperLl ASŦ

ualam pandanaan !alalţ beraaama denaan Lerlalu berpeaana pada flklh akan Lerasa kakuţ semplL dan
Lerkesan formallsLlkŦ "ualam Lasawufţ para sufl dalam mellhaL berbaaal persoalan Lldak hlLam puLlhţ
benar salahţ halal haramţ suraa nerakaţ" u[ar !alalŦ " Mereka vana beraaama denaan berLasawuf akan
merasakan kehanaaLanţ kelonaaaran dalam beraaamaŦ"

13Ŧ !lmlv Asshlddlqle
Þara warLawan dan akLlvls demokrasl dl lndonesla aaaknva perlu berLerlmakaslh pada !lmlv Asshlddlqle
(32 Lahun)Ŧ ul bawah plmplnannvaţ Mahkamah konsLlLusl membaLalkan se[umlah pasal dalam kuPÞ
vana menahambaL ruana aerak masvarakaL unLuk menakrlLlk pemerlnLahŦ

Mk memana sebuah lembaaa vana berwenana kesahan perundanaŴundanaan vana ada dl lndoneslaŦ Mk
dapaL membaLalkan lsl undanaŴundana vana dlanaaap berLenLanaan denaan uuu 1943Ŧ uenaan
kewenanaan lLulahţ !lmlv membawa Mk men[adl salah saLu kekuaLan uLama unLuk memberslhkan
lndonesla darl berbaaal ru[ukan hukum vana berLenLanaan denaan demokraslŦ

uua Lahun vana laluţ Mk membaLalkan pasalŴpasal dalam kuPÞ vana menaancam pldana mereka vana
dlanaaap melakukan penahlnaan aLas preslden dan wakll presldenŦ LanLas Lahun laluţ Mk [uaa
menaanullr pasalŴpasal dalam kuPÞ vana melarana waraa lndonesla unLuk menvaLakan "perasaan
permusuhanţ kebenclanţ aLau penahlnaan Lerhadap pemerlnLah lndoneslaŦ''

kepuLusan lnl men[adl penLlna menalnaaL dl masa laluţ pemerlnLah vana berkuasa kerap memanfaaLkan
pasalŴpasal LersebuL unLuk memberanaus mereka vana beranl menaerlLlk aLau menaunakapkan
keboborokan kepala neaara dan pemerlnLahŦ uenaan alasan menahlna kepala neaara aLau pemerlnLahţ
seorana waraa dapaL dlpen[araţ padahal vana sebenarnva la lakukan adalah sekadar melakukan konLrol
soslal Lerhadap mereka vana berkuasaŦ

Ancaman pldana vana melekaL pada pasalŴpasal anLlŴdemokrasl lLu [uaa beraLŦ Ancaman pldana aLas
penahlnaan kepala neaara dalam kuPÞ warlsan pemerlnLah kolonlal 8elanda lLu mlsalnva mencapal
enam Lahun pen[araŦ

karena lLulah banvak plhak menvambuL aemblra kepuLusan Mk lLuŦ !lmlv menvaLakan bahwa Lldak
relevan laal saaL lnl unLuk LeLap memperLahankan pasalŴpasal vana menahllanakan prlnslp persamaan dl
depan hukum serLa menauranal kebebasan menaekspreslkan plklran dan pendapaLŦ

Þrla kelahlran Þalembana lnl sanaaL pedull denaan kepasLlan hukum dalam sebuah neaara demokraLlsŦ
la sendlrl memana dlkenal sebaaal ahll hukum LaLa neaaraţ dan memperoleh aelar dokLor dalam bldana
llmu lLu darl unlverslLas lndonesla pada 1997Ŧ Selaln sebaaal llmuwan dan menaa[arţ !lmlv adalah [uaa
akLlvls vana banvak LerllbaL dalam demokraLlsasl dl lndoneslaŦ 8anvak berperan dl ?lSC AlŴAzhar dl masa
mudaţ belakanaan la LerllbaL dalam lkaLan Cendeklawan Musllm lndonesla dan kemudlan akLlf dl 1he
Pablble CenLerŦ

komlLennva pada prlnslp kepasLlan hukum dan prlnslpŴprlnslp demokrasl LersebuL konslsLen
dlLun[ukkannva dalam berbaaal lsu konLroverslalŦ ualam kasus Ahmadlvahţ !lmlv secara Leaas
menaecam plhakŴplhak vana menaaunakan Llndak kekerasan unLuk menaancam AhmdlvahŦ

"Sava prlbadl menaanaaap a[aran Ahmadlvah lLu sesaLţ" kaLa !lmlvŦ "namun walaupun mereka sesaLţ
sava LeLap Lldak seLu[u denaan adanva Llndak kekerasan Lerhadap merekaŦ umaL lslam seharusnva
menun[ukkan bahwa lslam memana pembawa rahmaL baal semua umaLŦ"

!lmlv [uaa menalnaaLkan bahwa pemerlnLah sebalknva Lldak campur Lanaan dalam soal kevaklnanŦ ƍlnl
masalah lnLernal umaL lslamŦ neaara Lldak blsa campur Lanaanţ apalaal sampal menvaLakan sebaaal
a[aran sesaLţƍ kaLanvaŦ

MenuruLnvaţ dalam sebuah neaara demokraLlsţ memana kepuLusan dlambll oleh suara LerbanvakŦ "1apl
sesual asas demokrasl pulaţ hak mlnorlLas pun harus dl[amlnŦ kalau sampal ada kekerasan Lerhadap
kaum mlnorlLasţ lLu memprlhaLlnkanŦƍ

karena lLuţ Lambah !lmlv vana [uaa pernah men[adl anaaoLa uewan Þlmplnan ÞusaL Mulţ pemerlnLah
harus berhaLlŴhaLl menaeluarkan apa vana dlsebuL sebaaal SuraL kepuLusan 8ersama (Sk8) LenLana
Ahmadlvahţ menalnaaL Sk8 sebenarnva sudah Lldak dlkenal dalam sLrukLur hukum lndoneslaŦ " Sk8
memana ada dalam uu lamaŦ 1apl dalam uu no 10 Lahun 2004 LenLana ÞembenLukan ÞeraLuran
ÞerundanaŴundanaanţ lsLllah lLu Lldak dlkenal laalŦ"

8lla pemerlnLah sampal menaeluarkan Sk8 soal Ahmadlvahţ menuruL !lmlvţ kepuLusan pemerlnLah lLu
blsa dlauaaL secara hukumŦ ºneaara klLa adalah neaara hukumŦ kalau publlk merasa dlrualkanţ blsa dlŴ
[udlclal revlew dl Mkţ Þenaadllan neaerl aLau Þenaadllan LaLa usaha neaaraţƍ [elasnvaŦ

Þerannva dlharaal banvak plhakŦ Ma[alah ClobeAsla Lahun lalu menobaLkan !lmlv sebaaal "Man of Lhe
?ear"Ŧ Ada llma alasan vana dlkemukakan ma[alah LersebuL unLuk men[elaskan menaapa !lmlv dlanaaap
leblh penLlna darlpada kandldaLŴkandldaL laln vana Lerdlrl darl para pe[abaL eksekuLlfţ vudlkaLlfţ akLlvls
hak asasl manuslaţ pendldlkţ hlnaaa kewlrausahaanŦ

ÞerLamaţ !lmlv dan para koleaanva dlanaaap LerbukLl men[adl konLrlbuLor baal Lerwu[udnva reformasl
hukum dl lndonesla vana memperkuaL berlanasunanva proses demokrasl dl lndoneslaŦ keduaţ !lmlv
berhasll membukLlkan dlrl mampu membanaun lnsLlLusl vana membawa kebalkan baal pembaruan
blrokraslŦ keLlaaţ dalam kulLur hukum vana selama lnl dlkenal lambanţ !lmlv dlnllal berhasll
membukLlkan ber[alannva prlnslp peradllan vana cepaLŦ keempaLţ !lmlv LerbukLl berhasll mewu[udkan
pelavanan publlk vana prlmaŦ kellmaţ darl puLusanŴpuLusan vana dlkeluarkan oleh Mkţ !lmlv dan para
Paklm konsLlLusl dlnllal berhasll men[alankan peradllan vana lmparslalŦ PalŴhal lnllah vana dlnllal
ma[alah LersebuL men[adlkan !lmlv Asshlddlqle panLas dlllhaL sebaaal sosok penLlna pen[aaa konsLlLusl
lndonesla (1he Cuardlan of 1he ConsLlLuLlon)Ŧ

16Ŧ komaruddln PldavaL
SaaL lnl komaruddln PldavaL LeruLama dlkenal sebaaal 8ekLor uln Svarlf PldavaLullah !akarLaŦ namun
orana perlu [uaa lnaaL bahwa pada 2004 la adalah keLua ÞanlLla Þenaawas ÞemlluŦ

komar (33 Lahun) memana adalah sekallaus lnLelekLualţ pendakwah suflsLlk dan akLlvls lslam vana
LerllbaL dalam proses demokraLlsaslŦ la sanaaL percava pada penvuclan [lwaţ pada penaembanaan
lnLelekLuallsme dan [uaa keLerllbaLan kaum Musllm vana Lercerahkan dalam proses pollLlkŦ

LaLar belakana pendldlkan kelslaman komar sanaaL kavaŦ la lulus pesanLren Þabelanţ Maaelana pada
1969Ť sebelum melan[uLkan ke lnsLlLuL Aaama lslam neaerl (lAln) Svarlf PldavaLullah !akarLaţ dan lulus
sar[ana S1 pada 1981Ŧ Celar dokLornva dlperoleh darl unlverslLas Ankaraţ 1urklţ unLuk bldana fllsafaL
pada 1990Ŧ

komar adalah Lokoh vana secara konslsLen percava pada upava membanaun penlnakaLan pemahaman
dan rasa keaaamaan sebaaal dasar baal Lransformasl soslalŦ ul kalanaan masvarakaL ellL perkoLaan
seperLl !akarLaţ komar dlkenal sebaaal penceramah vana menaaunakan pendekaLan suflsLlkŦ namun
pada saaL vana samaţ komar selalu menalnaaLkan bahwa pemberslhan [lwa lLu Lak akan banvak berarLl
blla Lak berlmbas pada perubahan ke arah kese[ahLeraan masvarakaL bersamaŦ

Þrla bersuara empuk lnl sanaaL perava pada arLl peran lslam dalam membanaun dunla vana damalŦ
ualam kalLan lLuţ la lazlm menaerlLlk kecenderunaan kelompokŴkelompok lslam unLuk bersenakeLaţ balk
anLara sesama Musllm maupun denaan kelompokŴkelompok lalnŦ MenuruLnvaţ keLer[ebakan umaL
dalam konfllk lnl men[adlkan lslam vana pada awal perLumbuhannva menun[ukkan vlslţ poLenslţ dan
presLasl vana sanaaL menak[ubkan dalam membanaun peradaban unaaul denaan cara damalţ
lnLelekLualţ dan beradabţ klnl LersuduL dan LerplnaalrkanŦ

la senana meru[uk pada slndlran seorana llmuwan 8araLţ 1obv Puffţ bahwa seaenap Lemuan vana dulu
lahlr darl peradaban lslam [usLru sekarana dlmanfaaLkan secara benar oleh 8araL unLuk membanaun
kema[uan peradabanţ semenLara kaum Musllm menaaunakanva sekadar unLuk kebuLuhan rlLual aLau
unLuk sallna menahancurkanŦ

"ul dunla lslam saaL lnlţ kompas hanva dlaunakan unLuk menun[ukkan klblaL salaLţ semenLara oleh orana
Lropa dlpakal unLuk blsa berkellllna dunlaţ" unakap komar menauLlp PuffŦ "klLa menaaunakan llmu
asLronoml hanva unLuk menenLukan kapan daLananva bulan 8amadhanţ semenLara dl Lropa dl[adlkan
modal peLualanaan anakasaŦ uunla lslam menaaunakan dlnamlL unLuk berperana menahancurkan
musuhţ semenLara dl Lropa dl[adlkan Lenaaa unLuk menaaerakkan lndusLrl beraL dan kapal besarŦ"

uenaan poslslnva sebaaal rekLor ulnţ komar berusaha menu[udkan harapannva aaar AlŴCuran kemball
men[adl sumber pencerahan vana Lak pernah kerlna baal umaL lslamŦ Panva sa[aţ unLuk lLuţ upava
penaaallan kemball lLu harus dldukuna lkllm kebebasan lnLelekLual denaan dukunaan lnsLlLusl vana
profeslonal dan dana vana cukupŦ

ManLan warLawan Þan[l MasvarakaL lnl sanaaL percava bahwa lndonesla blsa men[adl model sebuah
neaara demokrasl vana dlmoLlvasl oleh komlLmen kelslamanŦ "umaL lslam vana merupakan mavorlLas dl
neaerl lnl harus LerllbaL dalam upava memper[uanakan kese[ahLeraanţ keadllanţ dan demokraslŦ"

ul slsl lalnţ komar [uaa Leraolona orana vana percava bahwa seaenap clLaŴclLa luhur lLu hanva blsa
dllakukan apablla masvarakaL dlhunl oleh mereka vana melakukan penvuclan secara Lerus menerusŦ
ualam konLeks lLulahţ komar dlkenal sebaaal pendakwah vana sanaaL menekankan aspek suflsLlkŦ

ManLan keLua ?avasan Þaramadlna lnl senanLlasa menalnaaLkan arLl penLlna membanaun pola hldup
zuhud Ŷ vaknl pola hldup vana menaorlenLaslkan dlrl pasa aspek ruhanl aLau splrlLualţ dan melepaskan
pandanaan kedunlaan vana serba benda lnlŦ

la merasa bahwa salah saLu masalah dalam kehldupan masvarakaL modern saaL lnl adalah konnsenLrasl
vana Lerlalu besar menae[ar hldup vana semenLara lnlŦ Slkap semacam lnl men[adlkan orana Lldak
percava bahwa seaala sesuaLu ber[alan dalam proses dan senanLlasa ada dalam blmblnaan AllahŦ
"8ersvukur denaan apa vana dlberlkan oleh Allahţ" kaLa komarţ "men[adlkan hldup lnl leblh rlleks dan
nvamanŦ !auh darl sLressţ cemasţ dan penvaklLŴpenvaklL haLl lalnnvaŦ"

Þrla kelahlran Þabelan lnl Lldak mellhaL ae[ala suflsme koLa lnl sebaaal benLuk pelarlan masvarakaL vana
sedana berada dl dalam slLuasl krlslsŦ "klLa harus sadar bahwa aerakan vana menaa[ak orana unLuk
kemball ke aaama bukan hanva oleh Lasawufţ Lapl [uaa oleh aerakan semacam fundamenLallsmeţ
aerakan kulLusţ aerakan Labllahţ aLau aerakan salaflţ" u[arnvaŦ "!usLru blla vana dlplllh adalah aerakan
Lasawufţ lLu akan mendorona slkap vana leblh bersahabaL dan damal dalam lslam dlbandlnakan
aerakanŴaerakan lalnŦ"

komar meneaaskan bahwa [alan suflsLlk lnl [uaa [anaan sampal membuaL orana menalra bahwa lLu
hanvaklah "[alan berballk unLuk membanaun mahllaal dl lanalL"ţ melalnkan "[alan Lurun darl kesadaran
lanalL unLuk memenanakan per[uanaan dl buml"Ŧ uenaan kaLa lalnţ [alan suflsLlk lLu bukan sekadar
menalnaaLŴlnaaL 1uhanţ melalnkan [uaa menalnaaLŴlnaaL naslb manusla dl seklLarnvaŦ ConLoh Lerbalk
baal komar adalah nabl Muhammadţ vana adalah seorana splrlLualls Lapl sekallaus [uaa seorana peker[a
keras dl muka bumlŦ

17Ŧ MŦ uawam 8ahard[o
la seorana llvlna leaend dalam dunla lnLelekLual lndoneslaŦ Maslh akLlfţ bahkan saaL selanaŴselana lnfus
bersllana dl LubuhnvaŦ

Sebuah cerlLa perkenalan uLomo uanan[avaţ salah seorana pendlrl Þaramadlnaţ menaaambarkan
denaan balk slsl aanda uawam 8ahard[oŦ keLlka dlLemul dl 8ank of Amerlca LempaL uawam beker[a
wakLu lLuţ uawam beru[arţ ºSava pakal dasl nalk bls koLaŦ"

Se[ak kecllţ uawam memana selalu hldup dl dua aLau leblh dunlaŦ ualam dunla pemlklran lslamţ boleh
dlbllana uawam punva darah blruţ sekallaus warlsan kema[emukan dunlanvaŦ Avahnvaţ Mohammad
Zuhdl 8ahard[oţ lulusan sekolah lslam Lerkemuka pada masanvaţ Mamba'ul ulumŦ 1apl avahnva [uaa
adalah seorana penausaha dan pelopor senLra lndusLrl penalkal benana dl 1empur SarlŦ Avahnva [adl
penausaha seLelah suaLu keLlka mendapaL llham membuaL mesln penalkal benanaţ dan lanasuna
berhenLl darl peker[aan sebaaal seorana auru MuhammadlvahŦ

Avahnva berharap uawam [adl pewarls blsnlsnvaţ dan mendldlk uawam kecll unLuk [adl penausahaŦ 1apl
uawam kecll leblh suka membacaţ dan avahnva Lak keberaLan memberlnva uana berapa pun unLuk
membell buku aLau bacaanŦ uawam membaca AlŴCur'anţ LerLarlk pada donaena PlkavaL Amlr Pamzah
darl LanLenvaţ [uaa banvak membell komlk seperLl 1arzanţ Mandrakeţ dan llash CordonŦ SaaL rema[aţ la
[uaa banvak beraaul denaan dunla sasLraţ membaca dan menulls cerpen dan pulslţ sambll dlamŴdlam
memupuk mlnaL kellmuannva pada llmu ekonomlŦ

ul samplna dunla bacaţ uawam [uaa akLlf dalam dunla peraaulan se[ak kanakŦ keLlka la bersekolah dasar
dl Al 8oblLhoh alŴAllawlvahţ dl samplna bersekolah aaama dl Muhammadlvah dl mas[ld besar SoloŦ ul
sekolah Al 8oblLhoh lLulah la men[alln perLemanan denaan ºanakŴanak kampuna Arab" dan serlna
bermaln denaan mereka dl Þasar kllwonŦ 1erbukLlţ lnllah salah saLu awal perluasan [arlnaan akLlvlsme
uawam dl kemudlan harlť dl anLara LemanŴLemannva lLuţ ada Abdlllah 1hoha (klnl [adl salah saLu keLua
ÞAn)ţ Anls MusLofaţ nabll Makarlmţ dan vana mudaţ Paldar 8aalrŦ 8ekal peraaulan masa kecll lnl akan
meluas Lerusţ dan sallna ber[allnŦ

Maka lenakaplah dasar baal dunla ma[emuk uawam nanLlť dunla akademls sekallaus dunla akLlvlsmeŤ
sLudl aaamaţ sekallaus sLudl ekonoml perbankan maupun ekonoml kerakvaLanŤ dunla llmlahţ [uaa dunla
sasLra dan [urnallsLlkŤ dunla Lradlslonalţ dan dunla sanaaL modernŦ 8ahkan dalam hal sLudl aaama punţ la
mewu[udkan kema[emukan lLuť sewakLu akLlf dl PMl ?oavaţ la membenLuk ºSLudl Club Marxlme"Ŧ
uawam adalah saLu darl sedlklL orana (selaln Arlef 8udlmanţ SrlLua Arlefţ dan larchan 8ulkln) semasa
awal Crba vana mendalaml Marxlsmeţ neoŴMarxlsmeţ dan LeorlŴLeorl radlkalŤ LeorlŴLeorl vana semasa
rezlm SoeharLo dlbumlhanauskan darl pelaLaran wacana publlkŦ

uenaan seaala kema[emukan lLuţ Lak heran [lka uawam (1) selalu aellsahţ (2) penuh ldeţ (3) selalu
menullsţ menullsţ menullsţ dan menullsŦ Sunaauh LepaL keLlka lmam Ahmadţ salah seorana edlLor dl
LÞ3LS (uawam [adl dlrekLur LSM LerpenLlna dl lndonesla lnl pada usla 38)ţ menauLlp sebuah unakapan
Þramodva AnanLa 1oer unLuk menaaambarkan kepenullsan uawamť

ƍSemua lLu harus dlLullsŦ Apa punŦ !anaan LakuL Lldak dlbaca aLau Lldak dlLerlma penerblLŦ ?ana penLlna
Lullsţ Lullsţ dan LullsŦ SuaLu saaL pasLl beraunaŦƍ (Þramodva AnanLa 1oerţ dlkuLlp oleh lmam Ahmad
dalam ueml 1oleranslţ ueml ÞlurallsmeŦ)

8ealLulah Þramţ bealLulah pula uawamŦ la prollflkţ banvak sekall menahasllkan Lullsan se[ak mudanvaŦ la
seorana aenerallsţ Lapl [uaa memlllkl (beberapa) speslallsasl aLau bldana khusus vana dldalamlŦ la
menahasllkan bukuŴbuku rlnLlsan LenLana sLudl pesanLren dan ekonoml lslam dl lndoneslaţ balk sebaaal
edlLor maupun sebaaal penullsŦ 8uku Lafslrnvaţ Lnslklopedl alŴCur'anţ boleh dlbllana karva semlnal
dalam bldana meLode Lafslr LemaLlk alŴCur'anŦ 8uku lnl adalah kumpulan Lullsannva dl [urnal ulumul
Cur'anţ dan menampakkan kepeloporannva dl bldana Lafslr LemaLlk lnlŦ 8ahkan keLlka belakanaan lnl la
saklLţ la Lak berhenLl berplklr dan menullsŦ SuaLu keLlkaţ saaL sebulan dl rumah saklLţ la berhasll menulls
seklLar delapan cerpen dan beberapa esalŦ la dlbanLu dlbacakan dan dlLullskan oleh keluaraanvaŦ

8ersamaan denaan ºbukulsme"Ŵnvaţ akLlvlsme uawam Lak kurana ber[alanŦ Þuncak akLlvlsmenva adalah
lkuL mendlrlkan lCMl (lkaLan Cendeklawan Musllm lndonesla) pada 1990Ŧ namunţ belakanaan lnlţ dldera
penurunan kesehaLan cukup akuLţ la hadlr dl aarda depan pembelaan naslb aaama mlnorlLas dl
lndoneslaŦ la lanLana menvaLakan dukunaan moralnva pada [emaah Lla Lden dan Ahmadlvahţ bahkan
saaL perLama kall faLwa Mul LenLana Ahmadlvah keluar Ŷsehlnaaa nono Anwar Makarlm menvebuLnva
ºberhak dlberl LempaL vlÞ dalam se[arah peraerakan"Ŧ

MenuruL kesakslan para rekan dan kerabaLnvaţ la maslh aellsah mellhaL lndonesla semakln [auh darl
keadaan ldealŦ ul kepalanva berkerumuk banvak lde baal masa depan lndoneslaŦ la maslh menolak
berhenLl membacaţ bahkan walau klnl la harus menaaunakan kaca pembesar unLuk membacaŦ la [uaa
menolak berhenLl membela vana LerLlndasŦ

18Ŧ Muhamad Svafll Anwar
Muhammad Svafll Anwar sudah blasa dlcacl dan dlhlnaŦ la lazlm dlLuduh aaen ClAţ boneka 8araLţ
menvebarkan allran sesaL dan Lldak menahormaLl ulamaŦ uarahnva pernah dlnvaLakan halal oleh kaum
vana membenclnvaŦ Se[umlah mas[ld besar melarananva unLuk berceramahŦ

Maklumlahţ la adalah saLu darl sedlklL Lokoh vana secara Lerbuka menaecam faLwa Ma[ells ulama
lndonesla vana menvaLakan plurallsmeţ sekulerlsme dan llberallsme sebaaal menvesaLkanŦ la secara
Lerbuka menaecam mereka vana menverana AhmadlvahŦ la secara Lerbuka memperLanvakan menaapa
pemerlnLah dlam sa[a menahadapl aerakan radlkal lslam vana menaancam mereka vana berbeda
kevaklnanŦ

Maklumlah [uaaţ la adalah ulrekLur lnLernaLlonal CenLer for lslam and Þlurallsm (lClÞ)Ŧ Lembaaa vana la
LuruL dlrlkan pada 1999 lnl memana senaa[a dlbenLuk unLuk mendorona dan mempromoslkan aaaasan
plurallsmeţ Loleranslţ hak aasl manusla dan demokraslŦ

Þrla kelahlran kudus lnl berpenampllan bersaha[aŦ namun dl ballk sosok sederhana LersebuLţ LermuaL
komlLmen penuh unLuk memper[uanakan plurallsme karena saLu kevaklnan sederhanať lslam sanaaL
menaharaal keberaaamanţ dan penolakan aLas keberaaaman [usLru menvesaLkan umaL darl a[aran lslam
sesunaauhnvaŦ

Svafll (33 Lahun) menaanaaap banvak penakrlLlk plurallsme sebenarnva Lak menaerLl makna plurallsmeŦ
ualam soal aaamaţ mlsalnvaţ Svafll menaaku serlna mendenaar orana menuduh bahwa plurallsme
berarLl percava bahwa semua a[aran aaama samaŦ "lLu salah besarŦ Þlurallsme lLu menaakul
keberaaamaan orana lalnţ Lanpa harus seLu[uţ" kaLa SvafllŦ "uan vana LerpenLlnaţ bukan sekadar men[adl
Loleranţ melalnkan menahormaLl a[aran aaama orana laln serLa sepenuhnva menvadarl bahwa
keberaaamaan orana laln lLu baalan vana sanaaL fundamenLal dan lnheren denaan hak asasl manuslaŦ"

8uaL Svafllţ masalah uLama keLerbelakanaan umaL lslam adalah maslh domlnannva penafslran llLeral
Lerhadap klLab suclţ vana menclrlkan semanaaL kemball ke AlŴCuran vana dl[alankan kaum
fundamenLallsŦ Sebaaal conLohţ karena vana LerLera dalam AlŴCuran adalah perlnaaLan LenLana bahava
vana daLana darl kaum nasranl dan ?ahudlţ kalanaan fundamenLalls denaan seaera menvlmpulkan
adanva kewa[lban permusuhan permanen denaan kaum nonŴlslam serava menaabalkan sama sekall
penafslran konLeksLualnvaŦ

Celakanvaţ menuruL Svafllţ kalanaan aarls keras lnl merasa mendapaL [usLlflkasl karena pada saaL vana
sama memana dl lndonesla berlanasuna krlsls ekonomlţ krlsls pollLlkţ krlsl hukumţ budava vana
berkepan[anaanŦ Apalaal pada saaL vana samaţ dl LlnakaL alobalţ [uaa berlanasuna berbaaal keLldakadllan
pollLlk alobalţ LeruLama dl 1lmur 1enaahţ vana sanaaL dlpenaaruhl sLandar aanda ASŦ "Sehlnaaa mereka
mellhaL svarlah sebaaal obaL mu[arab vana blsa dlpakal unLuk menvelesalkan semua masalahŦ" u[arnvaŦ

Þrla vana dl masa muda sanaaL akLlf dl mas[ld AlŴAzhar !akarLa lnl [uaa denaan senaa[a membedakan
poslslnva darl kelompok seperLl !arlnaan lslam Llberal (!lL)Ŧ Masalah denaan !lLţ menuruL Svafllţ adalah
mereka hendak mendekonsLrukslkan (memberalkan) semua hal dalam lslam vana menlmbulkan
keLerke[uLan luar blasa dalam masvarakaL MusllmŦ 8aal lulusan unlverslLa Melbourne (2003) lnlţ vana
dlperlukan [uaa adaah upava merekonsLruksl penafslran LenLana lslam lLu denaan meLodoloal vana
LepaLŦ uaam kalLan lLuţ Svafll leblh senana menaaunakan aaaasan plurallsmeţ karena dalam se[arah
pan[ananva lslam selalu percava pada keberaaamanŦ "Ada Sunnlţ ada SvlahŦ Semua ada LempaLŦ"

Þrla kelahlran kudus lnl merasa penerlmaan aLas keberaaaman lnl harus dlLumbuhkan se[ak usla anakŴ
anak dan rema[aŦ SaaL lnl lClÞ berusaha menaembanakan kurlkulum pendldlkan plurallsme dan
mulLlkulLurallsme dl sekolahŴsekolah lan[uLan seperLl mlsalnva pendldlkan se[arah aaamaŴaaama vana
dlharapkan dapaL menumbuhkan pemahaman dan rasa sallna menahormaLl anLar pemeluk aaama vana
berbedaŴbedaŦ "8lla masuk ke level Leoloal munakln maslh sullLţ LeruLama dl bawah SMA dan perauruan
Llnaalţ" kaLanvaŦ "!adl unLuk sekolahŴsekolahţ ldealnva vana dlberlkan se[arah aaama sa[a duluŦƍ

ManLan warLawan Þan[l MasvarakaL lnl percava bahwa ancaman uLama Lerhadap lslam daLana darl
kaum radlkal dalam Lubuh masvarakaL lslam sendlrlŦ la prlhaLln bahwa dalam beraaam konferensl dan
semlnar lnLernaslonal vana dlhadlrlnvaţ lslam lazlm dlLempaLkan sebaaal ancaman baal demokraslŦ
"ClLra lndonesla sebaaal kapal Lumpanaan kaum lslam radlkal lLu sudah menvebar ke manaŴmanaţ"
u[arnvaŦ "kalau klLa Lldak blsa menaubah lLu vana rual klLa sendlrlŦ"

ula [uaa percava bahwa blla radlkallsme lslam lLu Lerus Lumbuhţ lndonesla akan runLuh aklbaL
dlslnLearaslŦ "Sava klra kalau para pendlrl banasa maslh hldup akan menanals mellhaL slLuasl seperLl lnlŦ
Sebabţ rumah lndonesla vana klLa per[uanakan bersama denaan darah dan alr maLa akan runLuhŦ klLa
harus sadar bahwa lndonesla pada dasarnva adalah masvarakaL pluralŦƍ

karena lLuţ Svafll berharap kaum musllm moderaL dl lndonesla secara Lerbuka berslkap menahadapl
aelombana radlkallsme lnlŦ MenuruLnvaţ oraanlsaslŴoraanlsasl besar seperLl Muhammadlvah dan nu
Lldak Leraolona berhaluan kerasŦ "Mereka vana merasa pallna benar sendlrl dan memaksakan
kehendaknva sendlrl lLu LerbaLasţ" u[arnvaŦ "Mereka lLu Lldak blsa dlblarkanŦ"

Þeran Svafll dlakul secara lnLernaslonalŦ la dlLun[uk oleh komlsl 1lnaal PAM Þ88 men[adl wakll neaaraŴ
neaara Asla unLuk penaembanaan sLandar lnLernaslonal dalam lsuŴlsu Loleransl aaamaţ penahlnaan aLas
slmbolŴslmbol keaaamaanţ serLa penvebaran kebenclan raslalŦ ulharapkanţ kelompok lnl dapaL
melahlrkan lnsLrumen lnLernaslonal vana akan menalkaL neaaraŴneaara anaaoLa Þ88 unLukţ anLara lalnţ
menceaah penlndasan Lerhadap kelompokŴklompok beraaama dan berbeda kevaklnanŦ

la memana Lldak [arana dlundana oleh lembaaaŴlembaaa lnLernaslonal unLuk memblcarakan slLuasl
lndoneslaŦ 1ohţ Svafll Lldak blsa dlpandana sebaaal aaen 8araL vana suka men[elekŴ[elekkan lndoneslaŦ
keLlka dlundana ke ASţ la [usLru memanfaaLkan kesempaLan unLuk menaecam perllaku pemerlnLah AS
vana Lerlalu aroaan sehlnaaa [usLru mempersullL upava membanaun kepercavaan dl dunla lslam akan
demokraslŦ

19Ŧ Masdar lŦ Masƌudl
Suaranva lembuLţ LuLur kaLanva LerLaLaţ wa[ahnva selalu Lenanaţ Lapl ldeŴlde flklhnva radlkalŦ

kehadlran sosok Masdar larld Mas'udl sebaaal pemlklr lslamţ darl seal LerLenLuţ seolah meneaaskan
bahwa dunla pesanLren Lak banvak dlpahaml kaum Musllm koLaŦ nama Masdar mulal mencuaL ke
permukaanţ dlblcarakan banvak oranaţ keLlka pada 1980Ŵan la menaa[ukan lde bahwa zakaL ƹ pa[akŦ
Seaera sa[a Llmbul reaksl vana Lerekam dl berbaaal medla massa mau pun mlmbarŴmlmbar
mas[ld/musala aLau kanLonaŴkanLona sLudl aaama dl koLa seperLl 8ohls SMA dan kampus unlverslLas
umumŦ

Makln heboh laal keLlka la melonLar lde LenLana ºflklh konLeksLual" pada 1989Ŧ 8ukunva LenLana hakŴ
hak reproduksl perempuan [uaa konLroverslalţ Lapl aaaknva masvarakaL sudah cukup Lerblasa denaan
lonLaran radlkalnvaŦ 1erblasa dalam arLlţ vana memana anLlpaLl pada ldeŴlde Masdar Lak akan laal
menvlmaknvaŤ vana slmpaLlţ akan membahasnva denaan penuh semanaaLŦ Sesudah lLuţ ldenva kemball
membuaL aeaer keLlka la menvaLakan bahwa wakLu pelaksanaan lbadah ha[l perlu dlLln[auŴulanaŦ

ldeŴlde Masdar lahlr darl rahlm dunla pesanLren vana berbasls dl kampunaŦ Walau ldeŴldenva Ŷ
khususnvaţ lde LenLana flklh konLeksLualŶ sempaL menaaeaerkan dunla pesanLrenţ Lapl LerbukLl la klnl
kukuh sebaaal seorana Lokoh dunla pesanLren nuŦ lnl karena memana Masdar Lak muncul LlbaŴLlba dl
dunla lnlŦ la keLurunan kvalţ dan seperLl blasaţ Lumbuh dalam pendldlkan pesanLren vana khasŦ kakek
Masdarţ kval Abdurrahmanţ !ombor dlkenal denaan pesanLren salafnvaŦ

8anvak lompaL kelas sewakLu dl madrasahţ Masdar vana lulus allvah (seLlnakaL SMA) pada 1970
dlsarankan kval All Maksoem (8ols 'am Þ8nu 1988Ŵ1999) unLuk [adl aslsLen prlbadl sana kval sebaaal
dosen luar blasa lAln Sunan kall[aaaŦ Masdar vana maslh sanaaL muda saaL lLu serlna membanLu sana
kval membacal skrlpslŴskrlpsl para calon sar[ana lAlnţ bahkan menvusunkan pula perLanvaanŴperLanvaan
relevan unLuk skrlpslŴskrlpsl lLuŦ 1enLu sa[a penaalaman lnl LuruL membenLuk alam plklr MasdarŦ Apalaal
saaL lLu la dapaL memanfaaLkan perpusLakaan prlbadl sana kval vana berlsl berbaaal klLab plllhan darl
allran salaf (klaslk) mau pun khalaf (modern)Ŧ

Þenaalaman laln vana membenLuk waLak Masdar adalah penaalaman oraanlsaslnva vana Lelah la mulal
se[ak dlnl [uaaŦ Þada 1972ţ la Lerplllh sebaaal keLua ÞMll (Þeraerakan Mahaslswa lslam lndonesla)
komlsarlaL krapvakţ ?oavakarLaŦ unLuk akLlvlsmenvaţ Masdar pernah dlLahan llma bulan leblh pada
1978ţ karena memlmpln demonsLrasl anLlkorupsl men[elana Sldana umum MÞ8 wakLu lLuŦ ul LSMţ la
men[adl koordlnaLor proaram Þ3M (Þerhlmpunan Þenaembanaan ÞesanLren dan MasvarakaL) dan
sempaL menerblLkan [urnal ÞesanLren pada 1984Ŵ1990ţ saLuŴsaLunva [urnal lslam dl lndonesla saaL lLu
(sebelum kehadlran [urnal ulumul Cur'an pada 1989)Ŧ klnlţ la men[abaL dlrekLur lembaaa LersebuLŦ

uunla pesanLren vana Ler[ebak dalam lma[l kumuh dan ndeso dl benak orana koLa sesunaauhnva adalah
dunla pemlklran vana dlnamlsŦ uunla pesanLren adalah dunla ka[l klLab dan bahasa Arabţ dunla komunalţ
dunla vana menaanduna keLaaLan kuaL sekallausţ seperLl dlLulls oleh 1lm Þappa dalam Madlna noŦ 3ţ
kenakalan dan kerlanaanŦ 1oh dunla lnl prakLls Lerasa aslna baal kebanvakan orana dl koLaŦ LeblhŴleblhţ
dl dunla aerakan lslam vana Lumbuh dl kalanaan kelas menenaah koLa dan berbasls dl lembaaaŴlembaaa
ºsekuler" seperLl SMA maupun kampusŴkampus umumŦ 8aal merekaţ ldeŴlde seperLl vana dllonLarkan
oleh Masdar sunaauh aan[ll dan seperLl LlbaŴLlba ºmenon[ok" darl arah Lak LerduaaŦ

Memanaţ maslh perlu dlbanaun Lerus komunlkasl anLara kedua kelompok lnlŦ !lka Lldakţ corak pemlklran
aava Masdar (vana klnl berkembana leblh lan[uL dl kalanaan muda nu) malah blsa menlmbulkan
ekskluslvlsme baruţ bahkan ellLlsme baruţ mera[al dunla pesanLren Lanpa lnaln menaa[ak serLa kelompok
pemlklran lslam dl luar lLu Ŷmereka vana Lak menaakrabl aŴbŴcŴnva penalaran lslam dl pesanLrenŦ
unLunanvaţ orana Masdar LeLap sanLun dalam berkarva dan berklprahŦ

uan saaL lnlţ Masdar menaembanakan konsep kA8 (kelompok Anak 8anLlna)ţ vaknl kepenaurusuan
ranLlna nu berbasls mas[ld dan musalaŦ konsep lnl plsau bermaLa duať mendorona unLuk memakmurkan
mas[ld dan mushalaţ sehlnaaa menaemballkan funasl soslal mas[ldŤ dan men[aaal mas[ld serLa musala
nu dl seluruh lndonesla darl masuknva fundamenLallsme dan paham aarls keras lslamŦ uan memanaţ
Masdar menslnvallrţ banvak mas[ld bercorak nu dlambll allhţ karena penaelolaan mas[ld oleh orana nu
dlanaaap melakukan bld'ah dan Lak murnl lslamŦ

Masdar [uaa klnl seharlŴharl dlslbukkan oleh poslslnva sebaaal keLua Þ8nuţ anaaoLa uewan LLlk lCW
(lndoneslan CorrupLlon WaLch)ţ komlsl Cmbudsman naslonal (kCn)ţ sambll memblna pesanLren alŴ
8avanŦ

20Ŧ MochLar ÞaboLLlnal
MochLar ÞaboLLlnal Lerlalu clnLa pada lndoneslaŦ karena lLulah Lak ada penauasa vana akan lupuL darl
krlLlknvaŦ

8aal mereka vana Lldak menaenal MochLarţ auru besar rlseL llmu ÞollLlk LlÞl lnl memana akan Lerkesan
nvlnvlrŦ keLlka men[elana menlnaaalnva SoeharLo banvak plhak blcara LenLana perlunva memaafkan
manLan preslden LersebuLţ MochLar secara Lerbuka menulls bahwa slkap semacam lLu adalah slkap
kerdll vana menaabalkan kepenLlnaan banasa dan neaaraŦ

uenaan keras MochLar menvaLakanţ lsunva bukanlah kebesaran haLl unLuk memaafkanţ melalnkan nllalţ
prlnslp dan clLaŴclLa LenLana supremasl hukum dan keseLaraan manusla dl depan hukumŦ 8aal MochLarţ
kalau ke[ahaLan SoeharLo dllupakan bealLu sa[aţ lLu akan berefek neaaLlf Lerhadap upava menaadlll
seluruh prakLek pelanaaaran PAMţ penvalahaunaan kekuasaanţ [abaLan dan dana publlk vana bealLu
menaalla selama Crde 8aruŦ

namun slkap keras MochLar Lldak hanva LerllhaL seLelah sana penauasa Lak blsa melawanŦ ul masa
SoeharLo maslh memlmplnţ MochLar adalah saLu darl sedlklL llmuwan vana beranl blcara secara Lerbuka
LenLana kelemahan sana penauasaŦ ul empaL preslden berlkuLnva punţ keblasaan MochLar unLuk
mempersoalkan kepemlmplnan Ŷ balk Pablbleţ Cus uurţ MeaawaLl dan S8? ŴŴ Lak kun[una suruLŦ

Þrla vana lahlr dl 8ulukumbaţ Sulawesl SelaLanţ hanva saLu bulan sebelum proklamasl lndonesla
dlkumandanakan lnl memana Lldak loval pada slapapunŦ Se[ak awal 1990Ŵanţ la dlkenal mendukuna
MeaawaLlŦ namun seaera seLelah Meaa nalk ke Lampuk kekuasaan dan LerllhaL men[auh darl clLaŴclLa
demokraslţ MochLar secara Lerbuka memperlnaaLkan LenLana kebanaklLan 'Crde 8aru [llld dua'Ŧ ula lkuL
mendlrlkan ÞAnţ namun kemudlan men[adl salah seorana penakrlLlknva bealLu parLal LersebuL dlanaaap
semakln condona ke kubu lslamŦ

ZaLŴzaL pemberonLakan rupanva memana menaallr dalam dlrlnva se[ak awalŦ Avah MochLar adalah
seorana aerllvawan vana berperana melawan pemerlnLah kolonlal 8elandaŦ 1aLkala men[adl mahaslswa
dl Lahun 1960Ŵanţ MochLar sudah men[adl krlLlkus penauasaŦ uenaan aava 8ualsnvaţ MochLar denaan
mudah menaecam lanasuna mereka vana dlanaaapnva Lelah menvalahaunakan kekuasaanŦ

namun prla vana memperoleh aelar dokLor darl unlverslLv of Pawall lnl selalu menekankan bahwa
krlLlknva Lldak pernah berslfaL personalŦ 1ermasuk krlLlknva Lerhadap Wapres !usuf kalla vana
menempaLkan oranaŴorana 8uals sebaaal sLafnvaŦ ºkalau klLa hendak membanaun demokraslţ klLa harus
memberl kesempaLan vana sama baal semua oranaţ" u[ar prla berdarah 8uals lnlŦ

8aalnvaţ lLu semua dllakukannva karena keclnLaannva pada lndoneslaŦ MochLar Lldak sunakan menvebuL
dlrlnva sebaaal dlrlnva sebaaal pembela republlkŦ la mellhaL lLu sebaaal kewa[lban vana Lak dapaL
dlLawarŦ MenuruLnvaţ paLrloLlsmenva lnl dlbenLuk oleh Llaa unsur uLamať nllalŴnllal kelslamanţ prlnslpŴ
prlnslp kebualsan dan a[aran ArlsLoLeles (LenLana berpollLlk denaan eLlka)Ŧ

la menaanaaap kelompokŴkelompok lslam harus men[adl kekuaLan uLama vana men[aaa aaar
Lumbananva SoeharLo sepuluh Lahun lalu klnl memana dapaL dllkuLl denaan Lerbanaunnva slsLem
demokraLls vana akan membawa kese[ehLaraan masvarakaL banvakŦ

MochLar menaecam mereka vana kerap menaaambarkan suasana saaL lnl sebaaal demokrasl vana
kebablasanŦ "Mereka vana dulu merampok dan men[arah neaerl lnl munakln mau menvelamaLkan dlrl l
denaan menlpu rakvaL denaan unakapan reformasl dan kebablasanţ" u[arnvaŦ "?ana kebablasan lLu Crde
8aru!"

MenuruL MochLarţ sepan[ana pemerlnLahan Crde baruţ sebenarnva Lldak pernah ada lndonesla sebaaal
naLlonŦ "ÞersaLuan dan kesaLuan lLu cuma reLorlka SoeharLoţ" u[arnvaŦ "kalau Crde 8aru menclnLal
banasa lnlţ Lldak akan ada pembanLalan 1an[una Þrlokţ Lldak ada lLu pembanLalan rakvaLŦ"

8aal MochLarţ rakvaL Lldak pernah boleh kehllanaan kepercavaan akan demokrasl vana sedana
dlbanaunŦ Panva sa[aţ unLuk lLu rakvaL harus bersedla memper[uanakan kedaulaLan vana men[adl
prlnslp demokraslŦ " uemokrasl Lldak [aLuh darl lanalLŦ 8akvaL harus ber[uana unLuk lLuŦ 8akvaL [anaan
bermlmpl mendapaL hadlah demokrasl aLau 8aLu AdllŦ"

namun pada saaL vana samaţ MochLar selalu percava per[uanaan melalul [alurŴ[alur vana dlakul dalam
demokraslŦ "Þerlawanan harus dllakukan denaan bl[akţ denaan anLlŴkekerasanŦ 1u[uan bl[ak dlupavakan
denaan cara bl[ak pulaŦ"

MochLar selalu percava bahwa rakvaL lndonesla slap denaan proses demokrasl damal lLuŦ "Sava selalu
menaaLakan vana busuk bukan rakvaLţ" u[arnvaŦ "8akvaL klLa bl[akţ kecuall kalau dlprovokasl kerasţ
seperLl Ler[adl dl Ambonţ orana dlbunuh keLlka mau salaL ldul llLrlŦ Craanlsasl kemasvarakaLan lslam dan
nonŴlslam harus men[aaa [anaan sampal Ler[adl provokasl laalŦ"

unLuk membanaunţ MochLar sanaaL mendorona aaar rakvaL leblh banvak membacaŦ karena lLuţ dla
menakrlLlk keras keLlka se[umlah kelompok lslam membakar bukuŴbuku vana dlanaaap membawa a[aran
komunls dan klrlŦ "ualam se[arahnva vana pan[anaţ masaŴmasa kerunLuhan umaL lslam selalu dlLandal
denaan pembakaran bukuŴbukuŦ 8ealLu [uaa denaan kerunLuhan peradabanŴperadaban lalnŦ lslam
secara Landas menolak seaenap Llndakan vana zallmţ seperLl membakar karvaŴkarva vana dlLulls denaan
per[uanaan akalŴbudl vana beraL dan penuh kesunaauhanŦ"

21Ŧ MusLofa AŦ 8lsrl
kval penvalr vana humorls dan mahlr membedah lndonesla dalam bahasa sederhanaŦ Selalu mencarl
[alan LenaahŦ

lnllah zaman kema[uan
ada svrup rasa [eruk dan durlan
ada krlplk rasa ke[u dan lkan
ada republlk rasa kera[aan
(MusLofa 8lsrlţ Zaman kema[uanţ 1997)

uan sekaranaţ rasanva banvak ºra[a kecll" dl sekellllna klLaŦ Þara pemlmpln parLal pollLlk dan pe[abaLţ
lmamŴlmam dalam berbaaal ormas keaaamaan aLau eLnlkţ para pemlllk sumberdava ekonoml (balk
dldapaL secara sah aLau ºmaksa")ţ aLau para ahll vana leblh banvak blcara keLlmbana berkarvaŦ Þara klal
pesanLren [uaa blsa [adl ra[aŴra[a kecllŦ unLuna maslh ada Lokoh seperLl MusLofa 8lsrlţ vana blasa
dlpanaall Cus MusŦ

klal darl 8embana lnl banvak dlkenal sebaaal penvalrŴsenlmanŦ Sebaaal klal vana sudah Lokoh dl nuţ
MusLofa 8lsrl menon[ol humornvaţ dan slkapnva vana rlleks dalam beraaamaŦ la serlna [adl LempaL
curhaL anak mudaŦ 8ukan berarLl la Lak blsa Leaas dalam slkap rlleksnvaŦ Þernahţ la meneaur
menanLunvaţ ulll AbsharŴAbdlllaţ lewaL sebuah Lullsan dl rubrlk oplnl kompasŦ Þanakal soalţ la
menaanaaap cara ulll menaaullrkan ldeŴlde pembaruannva kurana arlfŦ Þolemlk lLu [uaa mencermlnkan
bahwa dl samplna hubunaan menanLuŴmerLuaţ ada [uaa hubunaan lnLelekLual anLara keduanvaŦ

SeperLl Lerasa dalam Leaurannva unLuk ulllţ dalam kepollLlkan lnLernal nu vana rlcuh pascaŴreformasl lnl
punţ MusLofa 8lsrl menampakkan kecenderunaan pada [alan LenaahŦ 8olakŴballk la selalu berusaha
unLuk men[adl [embaLan baal Cus uur dan lawanŴlawan pollLlknva dl nuŦ 1ak selamanva upava lLu
berhasllŦ 1ohţ la menun[ukkan bahwa [alan Lenaah lLu adaŦ

?ana orana serlna lupa adalahţ unLuk memlllh [alan Lenaah serlnakall membuLuhkan nvall dan
keberanlan besarŦ MusLofa 8lsrl Lak memlllh [alan Lenaah karena lnaln amanţ karena Loh sudah se[ak
lama la menahasllkan pulslŴpulsl dan kolomŴkolom "subverslf" baal rezlm SoeharLoŦ SewakLu SoeharLo dl
rumah saklL men[elana wafaLnvaţ dan marak wacana apakah SoeharLo harus dladlll aLau dlmaafkanţ
MusLofa 8lsrl (dalam sebuah kolom dl 1empo) mendesak aaar urusanŴurusan SoeharLo "dlbereskan"
denaan caranva vana khasŦ

la menullsţ baal oranaŴorana vana menaaku menclnLal SoeharLoţ harus dlupavakan baaalmana supava
dosaŴdosa SoeharLo dlampunlŦ uan aaar blsa bealLuţ memohon ampun pada Allah sa[a Lldak cukupŦ
uosaŴdosa vana berkenaan denaan manusla lalnţ kaLa MusLofa 8lsrlţ harus dlselesalkan [uaa denaan
manuslaŦ 8ealLulah MusLofa 8lsrlť sebuah suara nuranl vana Lak blsa dlLawarţ Lapl [uaa cermln harapan
vana benlna dan [elasŦ

8aranakall kebenlnaan lLu dlasah oleh [lwa esLeLlsnvaŦ SaaL lnlţ la dlkenal [uaa sebaaal seorana pelukls
vana menaaunakan kleleL rokokŦ kleleL rokok adalah endapan nlkoLln vana ada dl plpaŦ MusLofa 8lsrl
memana seorana perokok beraL ([lka dlperhaLlkanţ nvarls semua pemlmpln splrlLual dl dunla adalah
perokok beraL)Ŧ la keplklran unLuk sekallan memanfaaLkan kleleL unLuk menahasllkan sesuaLu vana
lndah Ŷla melukls denaan kleleL dl aLas amplopŦ keLlka ada ramalŴramal soal aovana naebor lnul
uaraLlsLaţ MusLofa 8lsrl [usLru memamerkan luklsannva ber[udul 8erdzlklr 8ersama lnulŦ

keruan sa[a [udul dan pernvaLaan kesenlan MusLofa 8lsrl lLu membuaL marah beberapa penulls vana
merasa sedana men[aaa "kemurnlan lslam"ţ bahkan hlnaaa klnlŦ ParLono Ahmad !alz menvebuLnva
"naawur"ţ keLlka menaomenLarl Lullsan MusLofa 8lsrl dl lndo Þosţ 23 Aprll 2008ţ ber[udul ?ana SesaL dan
?ana naamukŦ ParLono sempaL menullsţ luklsan MusLofa LenLana aovana lnul adalah melecehkan zlklrŦ
uenaan spekLakuler ParLono menuLup maLa membenamkan kepala darl fakLa bahwa MusLofa 8lsrl
adalah seorana ulamaŴcendekla vana Lelah banvak beker[a unLuk merlnLls [alan Lenaah dl mana pun
MusLofa 8lsrl beradaŦ

8aranakall memana [alan Lenaah adalah [alan vana Lak sepl darl cacl dan prasanakaŦ

22Ŧ MŦ Curalsh Shlhab
8ulan lalu sebuah buku vana membanLah ranakalan Luduhan vana dllonLarkan CeerL Wllders melalul
fllm konLroverslalţ llLnaţ dlluncurkan dl !akarLaŦ 1ebal bukunva 98 halamanŦ SeklLar 40 rlbu buku lLu
dlluncurkanŦ ?ana menarlkţ buku ber[udul ºAvaLŴavaL llLna" lLu dlsebarkan secara araLlsŦ

Muhammad Curalsh Shlhabţ penullsnvaţ menvaLakan buku lLu perlu dlsebarkan secara luas unLuk
meluruskan kesalahpahaman vana munakln dlLlmbulkan WlldersŦ ºualam fllm lLu ada llma avaL AlŴCuran
vana dlaunakan unLuk men[elekkan lslamţ padahal lslnva sanaaL berLolak belakanaţ" u[ar CuralshŦ
ºA[aran lslam lLu sanaaL damal dan menaa[ak umaLnva unLuk men[alln hubunaan harmonls denaan
pemeluk aaama manapunŦ"

Curalsh mempersllakan plhak manapun unLuk menaaandakan bukunvaŦ namun la menalnaaLkan aaar
buku LersebuL Lldak dlper[ualbellkanŦ ƍunLuk apa dlper[ualbellkan? kalau dlberlkan araLls unLunanva
leblh banvak darlpada dlper[ualbellkanŦ Memana LerLunda keunLunaan lLu Lapl akan berllpaL aanda dl
harl kemudlanţƍ kaLa CuralshŦ

lLu semua memana khas CuralshŦ Þada uslanva vana keŴ64 Lahun lnlţ ulama besar lnl LeLap produkLlf
denaan cara vana menenLeramkanŦ AllhŴallh menauLarakan kemarahan emoslonalţ Curalsh men[awab
Wllders denaan bukuŦ AllhŴallh mencarl unLuna flnanslalţ la memlllh memperoleh aan[aran dl harl akhlrŦ
?ana menve[ukkan bukan sa[a cara blcaranvaţ namun [uaa perllakunvaŦ

lndonesla memana berunLuna memlllkl ulama senlor seperLl CuralshŦ Þenauasaan llmunva Lak
dlraaukanŦ Seluruh proses pendldlkan Llnaalnva dl[alanl dl Al Azharţ MeslrŦ uarl proaram SŴ1 sampal
mencapal aelar uokLorţ Curalsh mempela[arl secara mendalam llmuŴllmu Padls dan 1afslr AlŴCuran dl
unlverslLas presLlslus LersebuLŦ

Curalsh sanaaL dlhormaLl dl lndoneslaŦ la bukan sa[a menaa[ar dl lAln !akarLaţ namun [uaa sempaL
men[adl keLua Mul (1984)ţ MenLerl Aaama (1998)ţ serLa uuLa 8esar dl MeslrŦ ul luar lLuţ la dlkenal
sebaaal ulama vana produkLlf menullsŦ Salah saLu karva LerpenLlnanva adalah 1afslr AlŴMlshbahţ vaknl
Lafslr AlŴCuran lenakap 30 [uzŦ 8ukunva vana lalnţ Membumlkan Al Curƌanţ vana Ler[ual leblh darl 73 rlbu
koplŦ

uenaan pemahamannva vana sanaaL luasţ Curaslh dlkenal sebaaal Lokoh vana dapaL men[awab denaan
sanaaL kava berbaaal perLanvaan LenLana lslamŦ uenaan faslhţ la blsa men[elaskan perbedaan anLar
mazhab dalam beraaam lsuŦ Mereka vana menaharapkan [awaban Lunaaal akan kecewa denaan CuralshŦ

la sanaaL menaharaal keberaaaman penafslranŦ ualam berbaaal kesempaLan Curalsh meneaaskan
bahwa dl anLara madzhab vana berbeda pendapaLţ Lldak ada saLupun vana berhak men[adl [uru blcara
resml vana memonopoll kebenaran aLas nama lslam serava memvonls vana laln baLhll dan sesaLŦ

Curalsh menaecam benLukŴbenLuk kekerasan vana dllakukan aLas nama aaama kepada Ahmadlvah
maupun kepada kelompokŴkelompok vana dlnvaLakan sesaLţ Lermasuk alŴClvadah alŴlslamlvahŦ ºMereka
vana melakukan kekerasan harus dlperkarakan secara hukumţ" kaLanvaŦ

kendaLl merupakan manLan keLua Mulţ Curalsh meneaaskan bahwa ulama Mul Lldaklah menalkaL
secara hukumŦ ul berbaaal kesempaLan la menalmbau aaar Lak mudah ulama menahaklml berbaaal
kelompok keaaamaan vana berbedaŦ ºklLa harus berhaLlŴhaLl menalnaaL senanLlasa LerdapaL unsurŴ
unsur kebenaran dalam a[aranŴa[aran LersebuLţ" u[arnvaŦ ºuan senanLlasa pula harus dlperLlmbanakan
laLar belakana dan konLeks vana melahlrkan kelompokŴkelompok semacam lLuŦ"

Curalsh [uaa sanaaL Lerbuka Lerhadap umaL beraaama lalnŦ la mlsalnva menolak slkap sebaalan umaL
lslam vana menaharamkan penaucapan SelamaL naLal kepada umaL krlsLenŦ la bahkan membenarkan
kaum umaL lslam unLuk bersalaL dl aere[aŦ

Slkap moderaLnva [uaa nampak dalam kasus [llbabŦ ºMemana ada perbedaan pandanaan LenLana
kewa[lban baal wanlLa unLuk menuLup seluruh LubuhnvaŦ 8aal sava adalah balk kalau kaum wanlLa
menaenakan keruduna unLuk menuLup kepalanvaţ namun kaum wanlLa vana memlllh Lldak menaenakan
keruduna [uaa Lldak melanaaar aLuran manapunţ" kaLanvaŦ

ÞuLrl Curalsh sendlrlţ pembawa berlLa Lelevlsl na[wa Shlhabţ Lldak ber[llbabŦ

1ahun laluţ Curalsh menerblLkan karvanva vana membahas konLroversl perLenLanaan dua allran uLama
lslamť ºSunnahŴSvlah 8eraandenaan 1anaan! Munaklnkah?"Ŧ MenuruLnvaţ dl anLara SunnahŴSvlah
sesunaauhnva Lldak banvak dlLemukan perbedaan vana prlnslpll kecuall menvanakuL masalah lmamahŦ
kelompok Ahlussunnah menaanaaap bahwa masalah kepemlmplnan dlserahkan kepada umaL melalul
apa vana dlnamakan svura (demokrasl)ţ semenLara kelompok Svl'ah mevaklnl bahwa kepemlmplnan
adalah [abaLan llahlahŦ

karena kedua cara pandana lLu Lak pernah dapaL dlperLemukanţ menuruL Curalshţ maslnaŴmaslna plhak
dlLunLuL unLuk sallna memahaml dan menaharaal pendapaL vana lalnnvaŦ Þada lnLlnvaţ la menulls
blarlah Svl'ah LeLap Svl'ah dan Sunnl LeLap SunnlŦ

23Ŧ SlLl Musdah Mulla
SlLl Musdah Mulla (30 Lahun) adalah [uru blcara pallna keras darl kaum perempuan vana LerLlndas dl
lndoneslaţ saaL lnlŦ

namanva LeruLama mulal ramal dlkenal umum pada akhlr 2004ţ keLlka la bersama Llmnva dl
ueparLemen Aaama melahlrkan CounLer Leaal urafL (CLuţ aLau naskah hukum Landlnaan)ţ Lerhadap
kompllasl Pukum lslam (kPl)Ŧ urafL lLu men[adl sanaaL konLroverslal karena la menaauaaL kPl vana se[ak
1991 merupakan referensl para haklm aaama dl Þeradllan Aaamaţ LeruLama dalam memuLuskan perkara
vana berhubunaan denaan perkawalnanŦ

8anvak lsl CLu vana LeaasŴLeaas menaauaaL berbaaal keLenLuan dalam kPl vana selama lnl seolahŴolah
sudah dlLerlma sebaaal kebenaran vana Lak LerbanLahkanŦ Se[umlah muaLan LerpenLlna CLu adalah
pelaranaan pollaamlţ penalkan usla lavak nlkah baal wanlLa darl 16 Lahun men[adl 19 Lahunţ serLa hak
vana sama baal prla dan wanlLa unLuk menvaLakan LalakŦ ul baalan lalnţ CLu [uaa secara Leaas
menaharamkan perkawlnan paksaţ nlkah slrl dan nlkah konLrakŦ

Musdah percava bahwa seaenap perubahan lLu dlbuLuhkan unLuk memeranal kekerasan dalam rumah
Lanaaaţ mellndunal kaum perempuan vana selama lnl berada pada poslsl lemah dan unLuk mellndunal
anakŦ 1ohţ banvak vana Lak seLu[uŦ Mul seaera menuduh apa vana dlLawarkan Musdah dan kawanŴ
kawan adalah bld'ah dan berLenLanaan denaan hukum lslamŦ Panva dalam beberapa bulanţ
ueparLemen aaama sendlrl menarlk kemball drafL LersebuLŦ

Musdah sendlrl menaaku bahwa publlkasl lLu Lldaklah slaŴslaŦ 8aalnvaţ pallna Lldak lLu Lelah
membanaklLkan kesadaran bahwa ada bealLu banvak persoalan dalam penerapan hukum lslam dl
lndonesla vana sebenarnva [usLru men[auhkan umaL darl a[aranŴa[aran lslam sesunaauhnvaŦ

Musdah sa[a Lldak asal blcaraŦ WanlLa kelahlran 8oneţ Sulawesl SelaLanţ lnl daLana darl keluaraa vana
LaaL beraaamaŦ Avahnva seorana ulamaţ dan selama puluhan Lahun perempuan akLlvls lnl beraeluL
denaan LeksŴLeks keaaamaan lslamţ se[ak maslh dl pesanLren sampal menempuh pendldlkan kelslaman
dl lAln Ŷ mulaŴmula dl Makasarţ sebelum kemudlan melan[uLkan [en[ana S2 dan S3 dl lAln (uln) !akarLaŦ

ÞresLasl kellmuannva menaaaumkanŦ Musdah adalah perempuan perLama vana meralh dokLor dl bldana
pemlklran pollLlk lslam dl ulnţ dan [uaa perempuan perLama vana dlkukuhkan oleh Lembaaa llmu
ÞenaeLahuan lndonesla (LlÞl) sebaaal ahll penellLl uLama (AÞu)Ŧ ualam per[alanan karlernva vana maslh
relaLlf slnakaLţ la sudah menulls seLldaknva enam bukuţ vana hamplr semua Lerfokus pada lsu
perllndunaan dan pemberdavaan perempuan dalam lslamŦ

ul oraanlsasl asalnvaţ la adalah keLua MusllmaL nuŦ 8ahkan la pernah men[abaL keLua 8ldana ÞenellLlan
Mulţ dan karena keanaaoLaannva dl Mul lnl Musdah kemudlan men[adl anaaoLa vana akLlf dalam
lndoenslan Conference of 8ellalous and ÞeaceŦ

Þeran Musdah [uaa men[anakau wllavah pollLlkŦ la akLlf LerllbaL dalam menvusun berbaaal rancanaan
undanaŴundanaţ seperLl uu Þenahapusan kekerasan dalam 8umah Lanaaaţ uu ÞemberanLasan 1lndak
Þldana Þerdaaanaan Cranaţ revlsl uu kesehaLanţ serLa revlsl uu 1enaaa ker[aŦ Salah saLu perhaLlan
uLamanva adalah men[aaa aaar seaenap peraLuran LersebuL Lldak menaanduna pasalŴpasal vana
semakln menlndas perempuanŦ

Musdah percava bahwa lslam serlnakall dlsalaharLlkan sebaaal aaama vana menvumbana penlndasan
perempuan karena kesalahan sebaalan umaL sendlrl dalam menafslrkan avaLŴavaL AlŴCuran vana luhurŦ
karena lLu la memlnLa masvarakaL unLuk Lldak membaca klLab sucl secara harflahŦ ualam AlŴCuranţ
mlsalnvaţ memana ada avaL LenLana pollaamlţ namun avaL LersebuL Lldak blsa dlbaca sebaaal sebuah
a[aran vana membenarkan apalaal menaan[urkan pollaamlţ melalnkan harus dlLafslrkan beradasarkan
semanaaL dan konLeks Lurunnva avaLŦ Musdah menalnaaLkan bahwa nabl Muhammad memerlnLahkan
penalkuLnva unLuk menaaunakan nalar dalam memahaml pesanŴpesan luhur AlŴCuranŦ

la menaanaaap keLldakadllan aender lLu dapaL dlLemukan dl Llaa aspek hukumť lsl hukumţ budava
hukum dan sLrukLur hukum lLu sendlrlŦ º8udava paLrlarkl dl lndonesla maslh sanaaL kuaLţ vana dldukuna
oleh penafslran keaaamaan vana kakuţ semenLara dl LlnakaL sLrukLurţ klLa maslh menemukan para
peneaak hukum dan haklm vana Lldak senslLlfţ" u[arnvaŦ

8aal Musdahţ lslam dlLurunkan unLuk memerdekakan manusla dan bukan unLuk menlndasŦ la
menaecam keras beraaam peraLuran bernuansa svarlah vana dlLerapkan dl berbaaal daerah vana
memana menaaLur aspek perlbadaLan personalŦ Soal [llbabţ mlsalnvaţ adalah sesuaLu vana harus daLana
darl haLlţ dan bukan sesuaLu vana harus dlpaksa oleh hukumŦ Meskl la sendlrl menaenakan [llbab dl
ruana publlkţ Musdah percava lLu bukanlah kewa[lban vana harus dlpaLuhl seLlap wanlLa MusllmŦ "Sava
menaenakannva karena sava merasa nvamanţ" u[arnvaţ "dan bukan karena merasa dlwa[lbkan oleh
aaamaţ apalaal karena dlpaksa oleh hukumŦ"

Awal Lahun lnlţ kemball nama Musdah ramal dlblcarakan seLelah dalam sebuah semlnarţ la menvaLakan
bahwa homoseksuallLas adalah sesuaLu vana alamlah dan dlclpLakan AllahŦ la berharap masvarakaL
dapaL leblh Lerbuka menerlma kaum homo aLau lesblan dl llnakunaannvaţ dan Lldak memberl mereka
sanksl soslal karena homoseksuallLas merekaŦ Musdah menalnaaLkan bahwa penaharaman seksuallLas
adalah sesuaLu vana lahlr darl penafslran semplL aLas a[aran lslamŦ

komlLmen dalam membela kaum LerLlnas lnl dlharaal banvak plhakŦ 1ahun laluţ ueparLemen Luar neaerl
AS memberlnva penaharaaan "Women of Couraae" aLas [asaŴ[asa Musdah memper[uanakan hak wanlLaŦ
Semula la raau daLana ke ASţ menalnaaL lLu munakln menambah meslu baal para penaerlLlknva vana
menuduh Musdah adalah ºaaen zlonls" dan semacamnvaŦ namun akhlrnva la Lerbana ke sana denaan
harapan lLu akan membanLu upavanva memberdavakan kaum perempuan dl lndoneslaŦ

ul ASţ Menlu Condoleeza 8lce menemulnvaŦ keLlka 8lce berLanva apa vana blsa dllakukan AS unLuk
membanLu per[uanaannva dl lndoneslaţ Musdah men[awabť ºSava berharapţ AS mau menaubah
kebl[akan luar neaerlnva vana berbaslsŴkekerasanŦ"

24Ŧ ulll Abshar Abdhalla
lman vana kuaL Lak akan LakuL pada keraauanŦ lman vana danakal dan doamaLls selalu wasŴwas pada
perLanvaan dan keraauŴraauanŦ"

kallmaLŴkallmaL dl aLas denaan seaera Lerbaca bealLu bloa ulll Abshar Abdhalla dlbukaŦ 8lsa dlbllanaţ
aaaasan lLulah vana sebenarnva selama lnl dlper[uanakan dan men[adl clrl darl kevaklnan sosok
konLroverslal lnlŦ ulll pada dasarnva adalah orana vana Lak lelah mendorona kelahlran umaL lslam vana
berlman kokohŦ lronlsnvaţ karena upava lLu la sempaL dlhalalkan darahnva oleh sekelompk ulama dl
8andunaŦ

ulll lahlr 41 Lahun vana lalu darl keluaraa sanLrl nahdlaLul ulama vana sanaaL LradlslonalŦ Þendldlkan dl
masa kanakŴkanak dan rema[anva dl[alanl dl madrasah dan pesanLren dl !awa 1enaahŦ kakeknva bahkan
adalah seorana kval vana melarana anak perempuan bersekolahŦ ulll pun sempaL bersekolah dl
perauruan Llnaal konservaLlfţ Lembaaa llmu ÞenaeLahuan lslam dan Arab (LlÞlA)Ŧ

namun kemudlan [alan hldupnva berbelokŦ la mulaŴmula masuk ke Sekolah 1lnaal lllsafaL urlvarkaraţ
!akarLa Ŷ sebuah LempaL vana sanaaL pas unLuk bela[ar memperLanvakan seaala hal vana bakuŦ
namanva kemudlan mulal dlkenal publlk seLelah la men[adl keLua Lakpesdam (Lembaaa ka[lan dan
Þenaembanaan Sumber uava Manusla) nuţ dan kemudlan LerllbaL dl lSAl (lnsLlLuL Arus lnformasl
lndonesla)ţ serLa men[adl ulrekLur Þroaram lndoneslan Conference on 8ellalon and Þeace (lC8Þ)Ŧ

namun LenLu sa[aţ konLroversl ulll LerpenLlna adalah keLlka la membenLuk dan kemudlan memlmpln
!arlnaan lslam Llberal (!lL)Ŧ 1eruLama se[ak !lL mulal menaeluarkan pernvaLaan dan melaksanakan
proaramŴproaramnvaţ ulll denaan seaera serlna dlLuduh sebaaal aaen kekuaLan lmperlalls unLuk
menahancurkan lslamŦ ÞlklranŴplklrannva dlanaaap sesaLŦ AkLlvlLasnva dlpercava merupakan baalan darl
skenarlo besar neaara adlkuasa unLuk men[a[ah lndoneslaŦ Þada 2003 mlsalnvaţ lorum ulama umaL
lslam menaeluarkan faLwa maLl aLas ulllŦ

ulll LenLu sa[a Lldak lnaln membuaL umaL lslam men[auh darl a[aranŴa[aran luhur vana dlvaklnlnvaŦ
Sebaaalmana kerap dl[elaskannvaţ kaLa llberal dl sana meru[uk bukan pada kebebasan baal manusla
unLuk berLlndak apapun denaan menaabalkan 1uhanŦ kaLa 'llberal' meru[uk pada kemerdekaan manusla
dl hadapan klLab sucl dan a[aranŴa[aran lslam vana selama lnl dlpercava sebaaal kebenaran dan
dlLurunkan aenerasl deml aenerasl oleh para ulamaŦ

ualam hal lnlţ vana dlper[uanakan !lL bukanlah kemerdekaan unLuk melepaskan dlrl darl aaamaţ
melalnkan kemerdekaan unLuk senanlLasa memperLanvakan serLa merumuskan kemball apa vana
dlpercava sebaaal a[aran aaama sebaaalmana LerLuana dalam AlŴCuran dan hadls dan kesepakaLan
ulamaŦ uenaan demlklanţ ulll hendak melan[uLkan upava membuka plnLu l[Llhad seluasŴluasnva dalam
memahaml lslamŦ

8aal ulllţ cara beraaama vana pallna benar [usLru adalah beraaama denaan menaaunakan oLak vana
dlanuaerahkan AllahŦ ÞenuLupan plnLu l[Llhadţ baalnvaţ [usLru adalah ancaman baal lslamţ sebab denaan
demlklan lslam akan menaalaml pembusukanŦ Apa vana dlsebuL sebaaal a[aran lslam Lldak blsa dlblarkan
sLaLls dan Lunaaalţ melalnkan harus menaalaml pembacaan dan penafslran ulana secara Lerus menerusŦ
Panva Allah vana Lahu kebenaran absoluLţ sedanakan manusla hanva Lahu kebenaran semenLaraŦ

ul plhak lalnţ ulll mellhaL bahwa kebekuan berplklr vana Ler[adl dalam dunla lslam Lelah menvebabkan
a[aranŴa[aran luhur lslam lLu dlmanfaaLkan oleh sebaalan kalanaan unLuk menlndasŦ karena lLuţ denaan
senaa[aţ ulll meneaaskan bahwa aerakan !lL vana dlbanaunnva akan senanLlasa berplhak pada kaum
mlnorlLas vana LerLlndasŦ la percava seLlap sLrukLur soslalŴpollLlk vana menaaweLkan keLldakadllan pada
mlnorlLas Ŷ balk dl dalam maupun dl luar lslam Ŷ adalah berlawanan denaan semanaaL lslamŦ

Salah saLu wllavah senslLlf vana menvebabkan kaum konservaLlf marah pada ulll adalah kevaklnannva
akan kebebasan beraaamaŦ 8aal ulllţ kevaklnan keaaamaan seseorana adalah sesuaLu vana harus
dlhormaLl sepenuhnva oleh umaL lslam dan Lldak boleh dlancam dan dlLlndasŦ karena lLu seLlap waraa
neaara harus bebas memlllh aaamaţ bebas memlllh plndah aaamaţ bebas memlllh Lafslran keaaamaan
vana dlpercavanvaţ serLa bebas men[alankan kevaklnan dan perlbadaLan keaaamaannva Ŷ Lanpa campur
Lanaan slapapunŦ SuaLu kall ulll pernah dlLanLana denaan perLanvaanţ apa vana la lakukan blla anaknva
sendlrl memlllh plndah aaama? ulll men[awabţ denaan beraL haLlţ la akan menalzlnkannvaŦ

CaaasanŴaaaasan lLulah vana dlLuanakan dalam !lLŦ !arlnaan lLu bukanlah sebuah aerakan pollLlk
melalnkan aerakan kecendeklaan denaan memanfaaLkan berbaaal medla modernţ seperLl bukuţ arLlkel
dl koranţ LalkŴshow dl radloţ semlnar dan dlskusl Lerbukaţ lklan lavanan masvarakaL serLa webslLeŦ

ulll sendlrl sebenarnva leblh bersosok lnLelekLual keLlmbana seorana oraLor vana memesonaŦ Cava
blcaranva Lenanaţ kallmaLŴkallmaL dan araumennva sanaaL LerLaLaţ Lldak denaan semanaaL vana
meledakŴledakŦ namunţ baaalmanapunţ ulll memana serlna [uaa menaaunakan lsLllah aLau cara
penaunakapan vana Lerkesan provokaLlf dan kadana menvaklLkan haLl mereka vana dlkrlLlknvaŦ

la mlsalnva menvebuL aaaasan unLuk menaa[ukan svarlaL lslam sebaaal benLuk kemalasan berplklrţ aLau
sebaaal benLuk melarlkan dlrl darl masalahţ denaan memakal alasan hukum 1uhanŦ 1aLkala blcara
LenLana Muhammadţ la menvebuL bahwa baaalmanapunţ sana nabl adalah manusla blasa vana Lak
lupuL darl kekuranaanŦ la [uaa menvaLakanţ "1ldak ada lLu vana dlsebuL Pukum 1uhanŦ" 8ahkanť ƍAaama
hendaknva Lahu baLasŴbaLasnvaŦ"

SaaL lnl kerluhan soal ulll memana aaak meredaŦ 1apl lLu Ler[adl bukan karena la berhenLl berblcaraŦ ulll
sekarana sedana Ldlak dl lndoneslaŦ SeLelah Lahun lalu memperoleh aelar MasLer dl 8osLon unlverslLvţ
ASţ la klnl sedana men[alanl proaram dokLoralnva dl Parvard unlverslLvŦ***

 °–f° f¾ff f€f °f¯f ° ¾¾° @ ° f°– 
¾f f ¾ © ¾ ½ °°f @ ° 
¾f f f ¾fff° ¾f°f ¾° @f½ f¯½ nff ¾
f–f¾ 
f½ ¯¯ f€f°¾ f¯ ¯f f  f f nfff° ¾
°f°f f–f ¾°–f° ©–f ° ¯ ° ¯½ff° °f¯f °f¯f f°––f f° f¾ ,f °f ff¯ f€f ° 
f½f f°––f f° f¾ ¾ f ¯ °fff° 
ff°°f -f¯° ¯f¾ff°f  f¾ ,f °f ¯ ¯ ° ½ ° °¾ ° ¯ ¯¾f°°f f¯¯ °–f°––f½ f€f°f
¾ff f°f f½ ¯
fnf 
ff° ¾ff°f 
¯ °f   
f¯°f¾f f ½f f - ¯ 
 @¯ ¯ °°f° f½f°¾¾ ¯ °– °f ¯ ¯f©ff ½ ¾¾¾  ¯ °––°ff° © f°– ¯ °n ¯°f° f–¯f° ½f f ½ ° ff f¾f f° °– °  ,f°  ¯ °¾f©f 
f°f¯f°¾f¾n @f½¯ ¯f°–f f
f°f½ff°–¯ ¯f° f°–°f °–f° ½ °ff½¾
f–f¾¾f°– 
¾f¯ f¾f¯ ff¯nff°–½ ° f¯f f°f¾  f° ¾f©f @¯ f°– ¯ ¯ 
f f½f° ¾¾ °f°– ½f f°– 
°f¯f °–f½ 
f ¯°f¾f° ff¯ff°– 
ff° f ©f°–f°¾f¾° ¾
¾f -

¾ f ¾ff
f- @¯ ¾©–f¯ ½°f f°– 
¾ ¯f°–f¯ f¾f¯f ffff f 

f°f f¯f ¾ ½  ¯ ¾f¯ ¯ ¯f°– 
¾f ¯ °©f f–f¯f f°– ½ nff ¯ ¯
ff ½ f¯ff°  f–f¯ ¯ f ° °f¾°f  f¯f ¯ ° f°f° 
f¾f° ¯ ¾
f–f ½ ° ff ° ¯½ f°–¯f¯½ 
nff½f f½f°©f¯f¾f¯ ° ° ¾f °–f°nfff°–f¾ f ff¯½¾
f–ff¯ff°–°f¯½f¾ ¾ f° 
©ff f°©–f f¾
f–fn ° ff°f°– ¯ f°– f 
nff °–f° ½ ° ff° f°– ½½ f° °f –ff°f f f  f½ n €f¯ 
f° f°¯ ¯f  -f¯° 
½ °°– f f ff½ ¾f° ½ ¾f°°f f f°––f½°¾¾ °¯ °
ff°½ ¾f° ½ ¾f° °f°– f ½ °°– ½ °– ° ff°  ¯ff¾  ½ nfff° f°– ½ ° ½f f @f° °f¯° ©–f f°¾½f f¾ ¾f¯f 

f°¾ ¯f½ ¾f°¾ ½ °°f f° °–f°° ¾° ° ¾f¾ff f°¾f¯½f¾ff° f°– f° f 

f–f½ ¾ff°¯ ° f¾f¾
f–f¾ 
f° –ff f°
f°–¾f °€ °  f¾f°ff¾ °f¯f f–f¯f °€ ½ f° ½ °ff–°ff° f¾ff°  ½f° °¯ ¾f¯½f f½ff f¯f°f°f°–½ ff¯ ¾ ¯ff°f ¾ ½ ¾@¯ 
f–f¯ ¯½¯f° f°  ¯ ° ¯f° ff° f°– ¾ 
° 
¯
f°– @ ¾ ½  ¯ f ff n° f°– f½f¯ °– ¯¾ °f¯f¯ ¾ 
 #ff°fff°¯f©fff¯f¯ ° °–ff°f°f°f #ff¯ #@ff f¾f½° ½ff½ff ¯½f°–ff°¾f°––½¯ ¯½ ¾ff°° ° ¾f ¾ ¯ff¾ ff°– f f°f°f # ff ¾f f ¾ f°– f½ ½°f f ff nf½f° -f 
¾f f #-f 
¯ °–fff° ff¯ 
ff f¾ 
f–f°f°–ff
f 
f©–ff¾ ¯f°¾f @f½ fff 
¾ 
¾ ½ff¾ ¯f°¾f #ff°f¯ °–½ #–f°f fff #  ¯ ¯ ¯f°– ¾f°–f ¯ ° f°f° f ½ °°– f f ¯¾f°f ¯ °fff° °¾ ½ ,f°f© ¯ ° ;f 
 f° ¾ 
f –f–f¾f° ° ¾ °f°f¾f ¯ ¯ff¯ f ff f 
 ¾ ° f–f ¯f¯½ ¯ °– ° ff°  °–f° ¾ °f°f¾f ¯ f ¯
f ff¯ f 
 f½ff°– °f¯½f¾ nff €¾ ff°f ¾
f–f¾ ¾ff°–¾ ¯ °ff  f °f f ½ 
ff° f°f ¯½ 
f°f ¾ ¾f f°– ¾ f¾°f ¯ ¯ nf 
f
f°–¾f  °–f°
ff¾f°f f°– ¾ f°f f 
f°– f°– ¯ °–°–ff° ½ °fff° -f 
,f¯¯f 
ff ½ 
ff° f ff f¯f ff¯ 

f–f n f¯f°f f ¾ °f°– ¯ ¯ 
n° °f°–
f°–°f° 
° # ° nf¯½f°°f  ff¾ ¾ ¯ ° 
¾ 
f  f° f f½ 
¾f 
°–f° f°f f °f
ff°
ff°f°– ff¯°f f¾f°–¯ °°©f° #©f°f # ¯f° ©–f
f°–¾f ° 
¾f f° f ¾ f f 
¾f f ¯
f f° ©f©f 
f°–¾f f° ©f¯½f f° f¾f¯ °°©f° # f °f ½ ¾f° ½ ¾f° f¯f°f  ¯ ¯f  
f–f¯ ff°–f° ff ¾f° 9¾ 
f°–¾°– ¯ 
f°– ¾f°f 9ff¯ ff°f 
–f
ff°– f 
f¾ ½ 
©f¯ff ,f¾© –°– f¾¾ff¯  ¾f f 
n f¯f f f½f° ¯°f¾ ¾ ° @ ° °f  f ¯½f f 
nff ¾f f ff° ¯ff f ¾
f–f 
f°– ¾f° f° °€ ° ° ¾f f ¯½f f  f° 

 ¯ f ¾ f 
n f¯f f ¯ °– ¯
f°–f° ¯°f¾ ff @f %@% f°– ff½f°°f f½f ¯ °©f n° ¯f¾fff ,¾¯ f°– 
¾f ¾f°– ¯ ¯
f° f° ½ ¯f° ¾ nff °¯ @ f°– 
f½ f¯½°–f°ff¯f
f–f°– f°–f°– 
f ¯ °–f 
f°f ½f f f ¯ °– ¯
f°–f° 

f–f ° ¾ff 
¾f¯f f° ¯ °– ¯
f°–f° ¯f¯½f°¯f°f© ¯ ° f° f¾fff° ff¯¯f¾fff¾f¯  f° ¾
f–f ½° ½ ¾f° ° @ ©–f ¯ °– ¯
f°–f° ½ n ff° ½ ° 
f° ¾f¾° f  f 
 ½ ° ff° – °–  f¯f° I

ff€¯ ¯½ f°ff° ¾ nff  f ¯f°€ff °©°–f° ¾f°– 9 ¾ °  ° ° ¾f @f° f  f °–f° ½ f°– f f ¯ °––f¯ ff° – ¾¾ f–f#½ f#f°–#¾¾ f¯ ¯ f °–f°¯ ° °–f ¾ f° °ff°#  f°f½f¯ °–f–¯¯f°f° f. f ¾f° ¾f°°f f°– f©f¯ f ¯ °– nf¯ ¾ – °f½ f f¾¯ f – ¾ ¾f¯½f ° 9 ¯ f ¾f¯ f f¯f f¾ °¾f¯½ff f¾f¯  @–f f° f°–f ¯¾f°f f ¯ ¯½ °ff° ¾f #½ ¯f° © f# f°– ©f°°f ½f f ¯½ ¯½ ¾f¯ f°– ¾ °f°– ¯ °––°ff° © f ½ ¾ff ¯ ff° ½ ° f°–f° ff¾ ff°–f° f°– ¯ f f ¾f f–°f  ¯½ ¯½ f f f°ff f¯ f°– f¾ f¾ff° f¯ ¯¯f¾f ½f° f°f¯ °fff°f½f f½f f–¯f¯f°¾f  f°f f ©–f ¯ °– nf¯  f ½ ¯ °f f°– ¯ °°f ©¾ ¯ °©f ½ f f° ½ ° f ¯ °f ¾¯  °f  f – ¾ ff°– .f¯¯f f% %°f °ff°–ff°ff¾f°– ¯°f  ½°f ¾ f°f ½ °f¯½f°°f ¾ff©f f –f¾ ½f°°f f©f¯ f° ¯ ¯ n°  f °f°– ¯f° ° –f¾  f f ¾ –f° ¾ –f° ¯ °– ¾ f  f° ¯ ¾½°f°– f ff ¯f°°f¾ °  . f° f¾  ¾½ ¯f  @ ©–f ¯ ° f° ½ f¾ f° ½f°f¾f°  °¾°f ½ ° ff f°– ¾ °f°f¾f ¯ °––f°–f° ½ ¾f° ½ ¾f° ½ ° f¾ ©¾ ¯ °©f ¾f¾ff° f°½ ¯ °f°ff ¾ – f¾ ff¯ °–¯¯f°½ °ff° f°f½f f ¾ ¯   ¯f f€.ff€ % f°% f ff ¾ff ¾f f°– ½f°– °¾¾ ° ¯ °fff° ¾ nff  f ½ ¯ ff° f f½ f–f¯f° f° ½ f¯ff° ° ° ¾f .ff€ ¯f f€ .

ff€ ¯ ° –f¾f° ff f ff°¯ ¯ –f°©ff° ½f f ¾ ¯f f°–  ½f¾ f f–f¯f°f f°– ¯f° ½f ff f ¯ f° f° f¯f ¾f -ff°f f°f f°– f ¯f f¯ ¯½ ¾¯¾f°– ° #9ff€½° f -f¾f°¾f©f f° °f f f°fn¯f O¾ ¯°–– # ½ff° .¾¯–f¾ f¾ff½ff½ °–°©f°–f¾ f¾ff° °–f° °–f° f # ¾f f°– f€ ¯ ¯ ff ff°– ½ ° f° f°– °–f½ f ¯½ ¾ ¯f f ff ¾ ©f n f ½ ff¯ °–°–f° ¾f¯f° f°– °f f ½ ° f° f¾f f° ¯ ° °–f°f ½  f ¯ f–f ¯ f–f ½ ° f° ¾f¯  f ¯ ° ¯½ ½ –f° °–– 9–fff f¯ f– f½f¾nf¾f©f°f ¯ f f  f°f°°f ff° –f–f¾f° –f–f¾f° ¾f¯ f°–  f f° ¾ ¯ °–f f¯f f f ¯ °–f¯ – f D° ¾€.ff€ f €° f¯ °f¾¯ ¾f¯ ff½° ¾ ° f ff ¾f¯f ¾f¯f ¯f¾ff ff¯ ¾f°°f f ¯ °–¯ f # ½f f ¯f° ¯f° ¾ ° ° ° ¾f ¯f ¾f¯f ¾f¯f f ff ° – f°– ¾f¯f f n°f ° ©f°–f° ¾f¯½f ¯ °©f f©f°– ½ ¯½f° ¾ –ff ¯fnf¯ ° €° f¯ °f¾¯ .ff€©–f °–f° f¯ °– nf¯– ff°¾ °¾f¾ fff¯ °¾ °–f° © ¾f°–f f¾ #½  f° 9 °–°© °f# f f° f ¯ °¾ ff ¾ f ff €° f¯ °f¾¾ °f°–°–°¯ °–¾ °f° °f  f– .ff€ °¾¾ ° ¯ °fff° ½ °–f–ff° ff¾ ½ ff° @f° f ¾ f ¾f°°f f°– nff °f°– ¾f¯ff° ¯f ¾f¯ f° -f¾f° f° f  ¯ff f ¯ ¯½  f°f nf¯f° . .

¾ ¯ °¾ ¾ ©¯f f° f  f f– fnff ¾¾ f° ¾ ¯°f ½f° ½f° .f © f°¯ °f¾f°–¾ f°–¯ °– ½ ° f° °f  .nf– ¾°f f¾ nff° °¾€¯ ff°½ °–f©f° f f½ .f°  ¯ °– ¾ f°–½ ¯ ff½ ¯f°¾f¯ ff¯f° ¾f°f ½f f f½ f ¾¾° °¾€ °–f°-n¾.ff€ f¯f °f¯f¾ffff¾¯ f¯°°f ff° ½ f ff¾ °f°fff° ¾  °f n ° °– °¾ f€ f ¯ °–f¯ f°f ° nff °–f° °f f ¾f°–f  f  .

f° fff° ff @ f f f ½f¾ff° ff¯ f–f¯f  °–f° – f¯ .¾f°f f ¾fff°f°– °f°–f¾¾° ¾f°– f° f°–¯°–°½f°– ¯ ° ¯ f ¾f¾¾ ¾ ½ ¯¯½°f°°f¾°f  9f f  °f¯f ¯° f¾ ¯ ¾f ¾ f–f ¾ff ¾ f°– ½ ¯¯½° – ff° €¯f¾  f f ¯ °–° f°– ½ff ¾f¯  ¾f°f ¾ f–f ½ff f°f ¯ °nf –¯f¾ f ¯ °f ¯ °–° f°– ¯° f¾  ¾ f €¯f¾ ¯° f¾ f½ ©f ¾¾ ° ¾f °–f° f° ¾ f°–f° ff°– f ¾ ¯f ©¾f° f° f°f ¯ ff ¾¾f ¯ f f°– ¯ °–f°––f½¾#f°n#°f°– °– – ¯¾@ f°–ff°# ¯¾f°f  f¾ f ¯f f©#¯°f¾½¾n# f°¯ ° f€f f–f# nf°#  .f° ©f°–f° ff ff ° ¯ °° f¾ f°– f°  f¾f° ff¾ °f¯f f–f¯f f ff ½ °–f°ff° f°–°ff f f½fff–f¯f¾ ° #  ¯°f¾ @ f¯f f ¯ ¾ f°–f°– ¾ff f¾ f° °––f° nff f©f¯ ¯° f¾ f ff f f° °¾f°  f–¾ f–f°f°– ¯°f¾©¾# f°– # f f f¯ °––f°–– °f°–f°¾f¾ ¯ f .@fff ° ¾ ¯f f ¯ f f ¯ °– nf¯ f ¾ ¯ f f°– ¯ ° f°– ¯½ f° ff¾ °f¯f f–f¯f f°– f°– ¾ ¯fnf¯ –f¯ ff°°f ¾ f–f © °¾ ¯f°¾f f°– ½°f  ¯ ¯ f °f¾ff° ¯f ¯ f–°f ½ff ¯½ ¾f¯ f°– ¯ ° f°– ¯½f ¯½f f f f° ¯f ¯f ¯ f f°– f f–f¯f ff ¯ f f°– f°––f½ ¾ ¾f °–f° ¯ °––°ff° €ff .f#f€ ¯ °¾ #f @f° f ¯f ¯ ¯f¾f f¯ f°f ° ¯ ¯ ff f ¯ ¯ f–f¯f ¯ °–f½f f ¯f°¾f ¯f ¯f° ½f¾fff¾°f¯f@f°"f½¾ ¯fnf¯°ff°– °fnf¯f¾fff f °f .ff€¯ f¾f½ ¯ °fff°¯ °f½ ¾ °f©ff°¯f f -f¯°¾°f ½f #ff ff° ¯ ¯ f ¾ ½ °°f ½¾¾ ¯f f ©f ¯ f f¯ f ¯ ¯ f f¯½ f° f–f ¯ f ¾ ° ½ ff° f f f °f ½ °– ¯f f ½°f f f°– ¾f¯f °–f°f–f° –ff° ° ¾ff°–f°¯ °°¾¾° ° ¾f # .ff€ f°–f¯ °–°–ff° ff¯f¾f¯¾ f¾°f°–f ff ff¯ .D f ff ¾f¯f °f °–f° ¾ f°– ¯ ° f°– €–f°¾f° f° f #ff¯ f½ ¯ f¾ ½ ¯¾f° @f½ ff¯ ff° ¯ f ¾ff f # .

ff€ f°– #f°– ¾ f°–# ¯ff n° °– ff f¾ ¾ f°– ¯° f°– #ff °# n° °– nff f°½f °–f°– f°–  ¯°©–f °f f°¯ °–f¯ ½¾¾° ¾f 9f f f° ©¾¾ ½f°– f¾ ¾f¯ ¯ f f ¯ ¯ ff¾ fnf°f - –ff ¾f¯ f° ¯°–°f° ½ ° f½f° ¾ff ff¯ ¯f¾f ¯ °° f°–¯ °– ©f° f°f €f¾f°°f° ¯¾f°f ¯ ¯ f½–ff¾¯f° ½°– f°–f° ¾ f–f ½ © f° f f° ¾f¯ f°– ¯ °– ©f° f ff ¾f½°f f°– ¯ ¯½ ff°fnf°f- –ff¾f¯¾ f–ffnf°f½ f¾f  °–f¾f¾f°f ¯ ff°– ¯ °f f° f°¯ °–ff¯f°fnf°f°  f°–  f°– f ff # nf°# %ff # n°f°#% ½ ¯° ©f f ¯ f° ¯ °––f¾f° 9ff¯f°f-f¾°f%9-%½f f¾ f–f½ff°f¾°f¾ f -f¯° ¯ ¾°f f°f ¯ °– f°f° °f  ff¯ °f f° °– ¾f¯ -¾f°ff f°– ¯ ¯ ¾ff°°f ©–f ½ °–ff¯f° f©f #¯ ¾ # %¯ ½% D° ¾f¾ f - f¯  ¯ f f° D° ¾f¾ . ° ¾f f°–¾f .f¯¯f f 9 f° °–f° f° f ½° ¯°n . f½ °nf° °f – ° f. f° ¾ f° f °f°– ¯½f° °¯ ½f f ½ ff n °––f ¾f¯½f f°f ©f ° f °f ff¾f° °¯  f° ¾f©f ¾ff f°f°– ° f°––f½ ° –f€  f½f ff°–f° ff¯ ¯f¾fff ¾ °  @f½ f°– ¯ °– ½ ©ff°f° ° f ¯° f¾ f ff° f° °–f° f°f°–f° f° f©f¯f° ff ff°f f ½ °f °f¾f ¾ nff ½  ¯f f€ .  ¾f ° ¯ °f ¯° ff¾ °nf°f °ff° . f °– f°f f °– f° ¯° ¯ f ¾ff f°f°– ¯ °fff° ff ½ ¯ °ff°  ¾ff ° f ff ½ f°––f .ff€ ½ °––f°°f ¾ f–f f ¯¯ .

–ff  f f –f° °– f°–f° °–f° ¾ f° f f¯f ¾ ¾ f ¾ ©f ½ ¾ ° f  f°f ¾f½f ¯ ¯f°€fff° ¾f½f" f°– © f¾ ¾ f–f ½ ©f f ° –ff ½° % f . ¾  ½ ½ff ¾ °°f ¾ ¯fnf¯ f¯f f f ¯ f f f°f °f ¾ f ¯ ° f ¾f¯f°¾ f–¾ ° ° ¾ff°  ¯°¾ ff¯½f¾f½ f– ¯f¾f €¯f¾ f f°f¯ ° ff°–€¯ €¯¯ff¾¾f  ¾f¯½°– ¯ °f¯ f°– ©–f ff° ff° ½°f ¾ ½ ¾ f° .9 f°– ©–f ©#°–¯f #%ff½ °f f°–f° –f¾f°°f f¾ ff°– ¾ffff¯ °©f ff½f f½f f¯f¾¾f©f–f¾ f°f°f°– ¯ff¯°f¾¾ f f¾ f°–©f ¯°f¾  .nf–  ¾f¯½°– ½ °–ff¯f° f©f ½¾f ¾ ¾f¯ f ¾°f f f .

° ¯° ©f ¯f f ff°– ff° ¯ f°f   ° ¾ f¾ f° -f¯f ° ¾ f¾ f° % f°% f f ¾f©f f¯f nfff° ¾ f ¯f©ff ¯ f f  –°9n ¯ ° ¯½ff°°f¾ f–f¾ff¾f f° f½ °f ff¾  °¯ °–f–¯f° f°¾f©ff °f9f ff¯f©ff½ ¾¾¾ f½©–ff °f°f¯f° ¾ f f ¾ ©f©f °–f° f°f  ¯f °f f°ff f° ¾€ .f f f ¯f¾ @¯f¾ ¯f° f¯ °°–° f°n¾ f¯f ½ f ° . f ¯ °–¯ °f f¾¾ ¯f f ff°–f° ° f f½ –f¾ f° –f¾ f ¯ °f f¾¾ ½ ff°–f° ¯f f ¾f ¯ ° f f¾f° f–f¯f ° ° ¾f #f °f °f¯½f f f ¯½ ¯½ ¯f¾fff f°– ½f°°f n f  f ¯f ½  ©f ¯ °–f° ff° f° f¾f°°¯ °f½f°f°–f°– f½ ° f½f #ff¯ °f¾ 9f f°– ½  ¾ ½ f½f°  @ ¯½° f€ .f¯¯f °¾ f¯f° ¾  -f¯.

¯¾  f°9f¾9f¾%9½ ° n¾OI%  ° ¾ f–f¾ nff° °f¾°f f°¾f©ff °f f½f°°ff½©–ff °f  ff°°f ff¯ f–f –ff° f°– ¯ ° °– ¯f¾f¾ ° ° ¾f  °–f° ff f° f f° ¾f©f n ° ff°f°–¯ °¾ f° ¾fff½©–f ff€ ff¯fff°– f©°f  ° ¾ f ff n° ½ ¯ ¯ f ¾f¯ f°– °–½ ½ –ff°°f ¯ °–– f f° ¾ff ¯ ° f½f°f½ff°– ½ f©f°f° ¾ ©f ff°¯f¾fff f¯f°ff f¾f  ©f ¯ff¾¾f ° ¾  f ff¯ – ¯ f°– ¯f¾f¾ @fff ¯ °©f  f °f .ff¾¾f D° ¾f¾ f©f .f f f ¯ °©f ¾f f ¾ f¾ f°– f f½f° f°–¾°– °–f° f¾f° ¾ f ½ ¯ f f ©f ¾ ¯ ¾f°– f °–¾ ½f f  f ¾ ¯½f ½½ °fff°–¯ ° f¯½¾¾ff  f f¾ff°– ½ °f ° ¾ ¯ f°¯ f°©f°½ ° f°°f f°¯ ¯½  – f f°f f ½f ¯ ° ¯ 9 - ° °¾ D° ¾  f¯f  f f¯½ ¯ °– ¾f°f° f f¾ f–f½ ° ½¾f ½¾ff©f°° ¾f¾ f¯ff°– f °–f° ¾  ©ff° f° ½ ¯ °ff° f ff° ©–f ½ °f ¯ °©f ¯f°f© ¾ ½f f ¾ f f¾¾f¾ ½ ¾fff° °¾ °f°¯ °– ¯ f°–f° ¾f°¾ °¾¯ °¾  f°f°f¾f ff .

 ° ¾¯ °©f ¯f°f°–½ € ¯ °¾ f°f©°f° °f¾°f f°¯ °©f ½ ¯ nff  f–f°€ °¾° °f¾°f f °fff€ f°¾ f° nff °–f°f° f¾f° f° ff f°– f  ½f°– f  f ¯ °©f  ½ °f¾ f f– 9f° ¾½ € °f°n  €¯ ¾ ¯ ¯ f° f ff¯ ¯ f–f ° ° ¾f  f°f ff¯ f ¾°–f °f¯f ° ¾ ¯ © ¾ f–f ¯ f ¾f¯ f°– ½ °–f ° ° ¾f @f° f f ° f°– ¾ f–f ½ ¯ nff ff¯ @ -  f ¾½ ¯ f°– ¯ ¯½ ¯f°½ ¯¯½°¯f¾f ½f°¾f@ °––ff   f–f €¯ ¾ff ¾f ff f°– ½f°– f°f nfff°°f f ff ¾f ¾f¯ ½  ° f f½ ¯ °–°–ff° ¯ °f °–f° ff¾ f f¾¯ ¾f¯ ° ¾ ¾ nff °¾¾ ° ¯ °fff°–f–f¾f° –f–f¾f°°f °f°–¾ f¾f¯f°– f¯f f°¾ f¾ °–f° ¯f¾  ff½f° ff½f°°f ° ¯ ¯ f°–°f¯   ° ° ¾f f°– ½f° ¾ f° ¯f¯½ ¾f°– f°nf° °f¾°f°f¯½ff°½f f½ –f°°––f°– ½¯½°°f D° ¾f¾ 9ff¯f °f @ ½f°f¾ °––f ° ff°¾ f–f ¯ f ° ° ¾f ° ¾ °–f° ¾ – f ¾ff ¯ ¯ f°–° nf nf°f ¯ °©f f° 9ff¯f °f ¾ f–f ° ¾f¾ °–f° ff ¾f°–° °f¾°f  ° ¾ ¾ °f°f¾f ¯ © ½f f –f–f¾f° # ¾f¯f°  ° ° ¾ff°  ¯ °f°# f°– nf°f°–f° ½ ° 9ff¯f °f -n¾ .f © %f¯%  °–f° f¾f  f°– ff°–f° ° ¾ f°f ¾ f f ¾ f ° ¾f¾ f°– ¯ –f °f¯° f°– ¯f¯½ ¯ ff° ½ff ½ ¯¯½° f°– ½ °–f° ff n f° ¯ ¯ ° –f¾ °–– . °°f ° ¾f¾f¾ ½ ° f° f°– f°–¾°–¾ff° f¯ ¯°––f°f¯¯¾°f °ff°f¯ ff°– ff°– f f–f fff°–ff°¯ ¯½ ½ ° f° f  f °f f  D° ¾f¾ 9ff¯f °f f f ¾ f ½ ¾ ° ¾ f° ½f f ¯ff¾¾f f°– n f¾°f¯°f¯f¯½ f°– °– ½–f¯ f¾¾f½ °f°– f°f½ ¾fff° ½ ¾fff° f°f¯ff  f ° ¾ ¾ f ° ° ¾f f°– f¯f f°f ff° nf½f fff f f ½ff ¾f¯f ° ¯ °f°––f°– ¾ °©f°–f°f°–f°¯ °–f°–ff°ffff f°¯¾° f ff½ °–f°½–f¯ .

f°f° ½ff ¾ f f n fff ° ¯ ¯f°–  f¾f nff f½f f f°f  f f °© ¾ f–f f °f ½ ° f° ff¯ ½ ¯f° °–f° 9 ¾ ° – ¾ ¾ff °©°–  ° ° ¾f f f° f f ¯ °fff° ff½f° f°– f–f °  ½f f ¾ f ¯ ¯°f f–f ½ ¯ °f f½f ¯ °–ff° f°––ff° f°– ¾f½f° ° ¯ ¯ ½ ¾ °©fff° ½f f ½ f°½ °°–ff°½ ° f° °f ¯f¾ ° ° ¾f  9f¯f¾ °¯°¾f°–f½ ½f f¾f½ ¯ fff°½ ° f° ° –ff° f ¾ ¯ f f–f¯f°f f½f f°– ¾ ¾ f–f ½ °°–ff° ff¾ ½ ° f° n¯f °¯f  ¾ – ° ¯ ff ° ° ¾f f °ff f f¯ °©f ½ff¾ ff nf°– °f ¾ . ½ –f°°–– f½f¯ ¯ f°¯ ff°–½°f f°– ¾ f ©f f¾ f°¾ f–¾ ¯ ¯ ¯f¯½f°¯ ¯ ff½f°–f° ©f  f¯½¾ 9ff¯f °f ©–f ° ¾ ¾ff ¯ ¯ f°– ½¾ °–f° ¯ f© f° ¯ff¾¾f ¯ °–f f f°f° ½¾  ff¯ ¾f ° ¾ ¾ °  ¾f¯ f°– ¯ f°–f° 9ff¯f °f f ff #¾f¯ ff° @ °–f# ¾ f–f –f–f¾f° f°– ¯ ¯½ ¾ff° ¯f ¾f¯ ¾ °f #f f ¯ °–°–°f° ½ ½ nff° f °f ¯°–f°– ½ff f°¾f¯f°–¯ f f €° f¯ °f f½ ¾f¯©ff° °–f ff°f   €f¯f° f f ff ½ °–f©f f°– ¯ °ff° . f f°– ½ °f ¯ °f¾f° ½ ¾ °f¾°f ff¯ f¾ ¯f½° f°– ¾ ¯°f f¯°f ff° ¯ ¯©°f ¾ f–f – f°– ½°f ¯ °f¯½ff° ¯f f°¯ ¯ f°–°¯f¾ @f½  f €f¯f°f¯f ff¾ f°–½ °  ff¯f ¾ ¾°––°f f f° f°f ¾ °f°– ¯ °f°¾€ ½ °– ff° f½ ©–f ½ ff¯ f ¯ °– ¯ f°–f° ½°ff° f° ½ f f°f°f °f  € °f ¾ f–f ¾ff ¾ f°– ½ ° f° ½ °°– ° ° ¾f ff¯ f½f f  f° -f¯°f°–¯°–°f f°f ff°– ¯f¾f¯ f°fff fff¾½ f°–¾ ¯½f ½ °©ff f f¯f°½ ¯ °ff° f°¯f½° f ¾fff°°f"@ f ½f½f ff°f°°¯ ¯½ f°ff°½ff½ °–f¾f  .

 f°f ¾¾f ff f ° ¯ ° f¾f° °f f°ff f° °–f° ¯ °– ¯ f°–f° ¾ f ¾ ff°– ½ °f° f–f¯½f½f  f¯ °–¾ f ¾ f°––f°f°–f°f¯f¯ ° ¯f½ffnf°¾¾ff°–¯ ¯°f ff ff °–– f°– ¯¯°f ff°– f f–f °–f° °–f ½ ° f° °¯ ff¾ ff ff f–°f ½f ¾ ¯fnf¯  ° ¾f©f ¯ ¯½ ¯ f ©f ½ff – °f¯° f°f ff° ¯ °f©f¯f° ¾ °©f°–f° f°ff ¯ f f°– ¯f¯½ f° f ¯f¯½ # ¯f°f f°f f°f f°– f¾f f¾f¾f©fff°¯ ° f½f ¾ ¯½ff°½ ° f°f°– f"#f°f°f  f¯½f ¾ff ° ½°  € f ° ¯ °©f © nff ¯ f f°– ½°––f°  € ¾ nff  f ¯ °– nf¯ ¾f½ ½ ¯ °f f°– ¯ °©ff°f° D©f° -f¾°f ff¯ ½f° f°–f°°f D- f°f fff° f°– ¯f°€ff f– ½ °°–ff° ff¾ ½ ° f° ° ° ¾f  f ¯ ¯ f° ©f° °f¾°f ©¾ ¯ °©f f° €°f°¾f f°– f f f– ½fff°–f¯ ¯f½°½f f½f½ ° °––ff½ ° f°¾ °   f9 f¾f°fff°D-.

°° ° ¾f°©–f ff½½ ¯ °f ° f°f ff°f ¯ ¯½ ff° f°f f°f ½f° f f° ½ ¾f¾ ¾f©f 9 ° f° ¾ ¯ ¾°f ©–f ¯ °–f¯ f°f f°f ¯¾° f°f f°f nfnf f° f¯ f ½ 9 –f° ½° –  ¯f°f f ¯ °©f ½ ¯ °f ¯ ¯f°– ¯ ¯ f ½ f°– f– f°f f°f °–f° f° ¾¾ f¯f f°f f°f nfnf ¯¾f°f nfnf¾ nff€¾ °f°– f°°fnff  9 ° f°–½ °f n f½ ¯ °f¾ °––f¾ f¯f¾ ff° f ¾f°f½f°–f° ¯ °–fff° ¾ ¯f° ¯ °©f°f ¾¾ ¯ ½ ° f° ° ° ¾f f nf nf ¯ °°–ff° ¾ ©f ff° f°–¾f 9 ° f° ff°f ¾ ¯f° f°f ¯ °– ¯ f°–f° ½ °nf½ff° f°– ¯ °– ½ °¾ ° f ¾ ¯ff 9f ff  ½ ° f° f°– f f¾f ¯f f° ff f°– f ©¾ff°¯ ¯ f¯f¾fff¾ ¯f° ½ ¾  f °f  ¯ °°f ½ff ½ ° f° f¾ ¯ °¯ f° ¾ f f°– f¾ff° ½ ° ff° f–f¯ff° f¾ f¾°f¯ °©f f°f°f¾ ¯f° f °–f°@f° 9ff¯ f¾  ¯ °©f ½ff ½ °–f° f–f¯f f°– f  f–f n°  f n f°– ½ °f ½¯½°°f  f½f ¯½f f f° f– ¯ ¾f¯ ¯f½° °° ¾f¯ #°f f f¾ ©f ff°– f #©f°f  .

f– € ½ ° f° ff f°  ½  f ½ °f  ¾ ½ f° . °°f  ¾ f°f f f f ¾f ½° ¯ ½ ¯½f° f°– ff° ¯ °– °f  ff¾ ff ¾f½ f°– f©f ½f f – f° f°–f #  f°–° ff¾ ¾f ff° ¾ ¯ f °f ¯ ¯½  ½ f©ff°fff°– f # f–f¯f°f½° °¾ ¯f¯ ¯f°– f°– f°– f f–f ½ff¾ f € °f ¾ f ff°–  ½f– f ¯ff¾ ¯ °f f° ¾ f½ ½f– ½fff¯ ¯ °f½f ¯ ¯ °f – f°– ¾ f 9ff ¯ °f ¾ f ¯ °– °f°–°f ¾ f–f f½f f°– ¯ ¯f° f°–¯ ¯ °f °–f°nff ¾ff f  ff°–°f¾ff°f f f°f–f°–¯ °–f©f f °–f°f # f–f°–¯ff¾ ff°–  f¾ ¾¯ ¯ °ff° # fff¯f°¾ f° fnf f° ©ff°## f¯ f½f °–f°©¯f ¾¾ff°– f f°f °–f° ff°ff– °–f°f°f f°f f f°–°  f ©–f ¯ °–f°––f½ ff ff ¾ f°f ° ° ¾f f¾ ¾ f¾f . °°f f°f  ° °¾f ½  ¾ f©ff° ° f ¯ ° ¯f – ¾f©f ¾ f ©ff f° °––f f f½ ½ f°ff° ½ f°ff° f°– f f  f–f n° f°f  f©ff° ff ff – f°f #f "#¯ff©ff f°°ff ff#€° f° #9f ff©ff f°°f ¾f©–f #¾¾# ff # °#°# #  ¯f f ff° ¯f ff ff¾ff¾f© nff¾f¯° ° ¾ff°–½f°– °f f° ©f f° ©f° °f° °f¾°f 9f f° ff°  °– ¯ff ff °¯ ¯f°– f¯ ° f°–¾ f–f½ ¯ nff  f–f€¯ f°¯ °©f ½ °–f©ff¯  f–f½¾f¾ ¾f¯ f°f° –ff f½f°°f½° ¾f©¯ ff°–ff°¾f° f°f©°f f°¯ f  nff °¾¾ °  ¯f° f f¯ ½f°–– ¯ °fff° f ½ °°– f–f¯f° ff¯ ¾f¯ f–°f ½ °f€¾f° ff¾ ¾f¯ f ½ °f ¾€f °––f f °f  ¾ °f°f¾f ¯ ° °–¯f¾f¯° f°¯ °f€¾f° ¯ ff¾f°° f f°f ¾¾f¯¾ f¯f ° ff¯ °–ff°f¾¾f°–¾ f°¾¾ ¯f¾  ½ °–f f °f f ½ € f° ¯ ° ¯½f ½¾¾ ¾f –¾  f–f ¯f° f f ¯ ° f° ¾ f  f°– ¯ ¯ f ¯ff f°f f°– °f°– f ¾  ff° ff¯ .

f¾f°f ½ ¯f° f° ¾ ©ff ¾f¯ f °f – f°f°f ff  f ½ °f ¯ ¯½  ½ °–f–ff°¾ f–f9 °¾9f°–9 € f9 ° .f¾fff ff°–f°  f f ¯ f f ¾ f ¯ °°f¾f° ½ ° f° °f .f°%%  ©f ¯ f f ¯ ¯f°– ½ nff ½f f ff° ¯ °¾  f¯f f¯½ °f¯ f° % % f ¯ °©f fff° ¯f©ff ¾f¯ ½ ¾¾¾ 9f°© .

f ½ °–f¾ff°°f ff¾ ¾½°¯  f ¯ ° ff° ½f° f°–f° ff ¾f¯ ¾f @ °––ff f° -¾f°ff ¾ °f°f ¯ f°–f° °–f° ½ °–f–ff°f°–°––ff¾ f–f¯f° f– f f¾¯ f° ¾¾¾¯ ¾f¯ f½ °f ¯ ¯fff ° ° ¾f  9f° ½f°°f ©–f °–f f°f ° –ff f ¯ °©f ½ °–f©f f¯ 9f¾f° ½°f .#f° f°¾f¯f  ¾¾ f° f ¯ ° ¯½f ½¾¾ ¾f –¾ °f ½ ° f°  f¯f © f° % % f ¯ °©f f ¾ f–f  °¾ –f¯f ¾f¯ -f¾°f %-% ½ ¾¾ ½f f ¾ff ½ –f° °–– ½ ¾¾¾ ¯ °f°¾€¯f¾f° ¯ °©f D° ¾f¾ ¾f¯ -f¾°f ° f ¯ ° ¯½f ½¾¾ ½f¾nf¾f©f°f ° ¾f¾f°–¾f¯f  9f f f¾f°f f ff f ¾ ©ff .ff¾f¾f¯½f f°½f ff ¯°f¾ff ¯ f°f¾ f – °–¾ ff ¾ ½ ff  ° .¯ f D° ¾ f ¯ ° f° f° ¯ °©f ½ ¯¯½° f¾ °f ff¾f °––¾ °f°– ¾ ¾f¯ ° ° ¾f  f ¾f¯f  ¯°f f©–f¯ °©f f°––f f° f¾°fD¯.

f°n ¾%° °%  f ¾ f ½ nff ½f f ½ °¾ f¯ .¯ f € ©–f °°– ¾ ¯½ff°¯ ° °–ff°f¯½ ¾f°f ff ¾f ½ °–f–ff° f°– f° ½f f°f f ff ½¾¾ ¾ f–f f° f¾ ©°f ½ ¾¾¾ .¾¯ ° ° ¾f ° ½ f° ¾f ff¯ ½ ¯ f°–°f° ¾¾ ¾f¯ f°–  ¯f°¾ f° ¾ f–¾ ¾  nff °¾¾ ° f ¯ ° f°f° f ½ °°– ½ ¯ fff°¾f¯¾ °––ff f½©–f ¾ f–f f–f° ff¯f°–¯ ° ¾ff°¯f ¾f¯ f f©ff° f¾f ¯ f f–  f° f f¾f f °f ½ ¯ fff° f°– ff° ©¾ f¾ f¾f f ¾ff f¯f ¯¯ ° f ff¾ f ¾ ¾f¯ ¾ f ff° ¯ ff° ½ °f€¾f° f°– f¾°f f° ½ f f f½ f ¾n ff¯ ° ¾ f f° ¾¾ ¯f¾fff¯ °  .

¯ f°–° n f¾f°¯¾ f°½f  . °% ff¾f ¾ ¾ . %¯°f ½f . ff ° f ½ nff ¾ f°–¯ °– f° ° ¾f  f f °f°©f¾ f°–¯ °–ff¯¯½f° ½f°–¯ ° ¾ff° f f n f f ¾½ f¯f f°¯ °–ff¯ – ¾ff°©–f  f°– ¾°¾f°–f– ¾ f¯f ff¯¯½f°  f ¯ ° f½f f¯ –f–f¾f° ¯ °––f °–f° ½ ° ff° ¯f f° ff ° ¾ f  ¯f°f© ¯ ° f° ½ ¯¯½°f° f f¯ °¾f° f€ °f°––f°f¾ ¾ nff ¾ ¾€ °–f° f°–f° f° ½½ ° f f . ¯ °nf°f°–f° D- f°– ¾ ¯½f ½¯½°°f ¾ f–f ½¾f ½ ° f° f°– ¯ °–° –f¾f° ¾f¯f°  ° ° ¾ff° f° ¯f°¾ff° # n°ff° f f f½ ¾f¯ ¾ f¾°f f ¯ °–f°– n°ff° f f f½ ° ° ¾f f° n°ff° f ½f f ° ° ¾ff° ©–f f ¯ °–f°– n°ff° f ½f f ¯f°¾ff° # ff°f ¾f f #f° f °f ° ° ¾ff° ©–f f ¾¾€¯f°–¾f¯ ¯ff n°ff°f ½f f ° ° ¾ff°¾f¯f °–f° n°ff° f©–f ½f f ¯f°¾ff°f°–° ¾f#  ff¯ ¾ f °f f°–  f  ½ ff° ° f° f–f¯f  °f ¾ f–f f ¾f¯ ° ° ¾f f°– f€ ¯ °fff° ½ ¾ff° ¯f ¯f°¾f ff ½¾¾ ¾ f–f  f ¯ °–° f°– f°f ¯ff¾¾f ½ °–f©f ¯f½° ½¯f f¾°– ° ff°–  D- f° ¯ ¯½ f©f ¾f¯ ¾f°f f ©–f ¯ ° °– ½ff ¯ff¾¾f°f ° ¯ °–ff¾ ¾ f ¾ f f°f f–f¯f f°f°f ff  °–f° f°¾€¯f¾  ¾ff ¯ °©f f° D- ¾ f–f ½ –f° °–– f°– ¯ °–f¾f° ¾f°f°– f¯ ¯¾ff°¯f–f¯f °–f°¯¯¯ f¯ ¯ff¯f–f¯f¾ nff  ¯ °©f ¾f¯f°–f¾°f f°¾f¯f°–¯f f ff f½f f¾f¯ff  °¾f©f  ¯ °–fnff½f° f°–°f¾f°–f ½ °–f ¾½°¯¾ ©fff°– °°f #ff¯  ½f°¾¾f f f ¾f¯ f °f °–f°f¯½f °f ff¯¾ ©ff½ ©ff°f°  ½f°¯f°¾f f°f¾ f€ff°–¯ ¯½ °–ff°–° ° f #©f°f   °f°©f ff ½ f ¯ ° f½f f¯ f° ° – f f¾f ¯ ° ¾ff° .

  f° ½ff ½ ° °–°f f¯½f ¯ °f f  ¾ °––f ½ff f¯° .9  ¯ f°¯ °nfff°–ff¾ ¾ ¯½f D° °f ff°–½°f¾f° f ¾ ¯½f¾f©f½ ©  °¾f©f°½ ¾f¾##  f°– ¯ °n f ¯ °––f °–f°  ½¾– f° ¾½ff¾ ° ½ ° ¯f¾ f° °¾½f¾ ° ¯ °– f °f¾ f° ¯ f ¾¾ ¾ @ ° ¾f©f ° ¾°–– ½f¾ °–f° ½ f¾ff° ¯¯ ¯f¾fff ° ° ¾f f°– ¾ f°– ° °– ¾¾ ¯ ¯ °¾ ¾ ©f  . f ©–f f¾f°f½°f f°––ff°¾f°–ffff°¯ . ff° ¾ f ¯ f¯ f  f° f °––¾ ° f¾¾ff¯ f° ¯f°nf ° –fff°°f  ff ¾f n f ½ ff° ½ ff° . . °nfff°¯ f¾ ° ½ ff°. f f°–#¯f°# ff¯¯ f°©f°f¾¯ . f f°– ° ° ¾f  ¯f¾ ½ff ½ ©f f °–– ° –ff f° ° f  ¯f ° – ° 9 ff° ¾ f nf f°– ¯ f–f . f¾f°f½°ff¾f½ nff f°– ¾f . ¾ ff° f–f –ff° ¯°f ¾ °––f ¯ f – f ¾ f–f ¾ f ¯°f¾ f¾ ¯f¾fff .  ¾¾ °–f°#¾ # °f .f°¾f% °f¯ °°–f ff¾¯ f¯ °©f  f ©f ¯¾f°f ff°¯ °©f ¾ ¾ff°–¾f°–f°¾€ f° .f¾fff f ° ¯ ¯f°–¾ f°–¾f°–f¯ ¯ f°ff½f°  f°ff½f°ff°– ¯ f°¯ °©f  f°– ¾°¾ °–f°¯ ° f° ¯ f–f½ ff° ¾°¾ f° ½ ¯¯½°f°. f ff ¾f° ½ °––°ff° ¯¯ f f°– nf¯ f° ¯½f   ¯ f 9 ° ff° f°– ff° ff¯ ½ ff° ½ ff°  ° ff½ ff   f°– f ff ¾ nf°–– %¯¯ f% f –ff° ¯f¾f f %¯ °°– ¯ °–°– °– ¾f% ff¯ f–f ½ ¾f° ° f ¾ ¯f¾f f° ¯  ° ¾ °– f¾f°ff°¾ nff¾ f°f%¾ f°–¯ °ff¾f ¯ ¯¯½°½ °°–f° ¾f¯f% f¾f°f fnff ¯f¾f f ff° f°––f½ f¾ ©f ½ff ½ ¾ f ¾f¯½f ¯ °f°–¾ ¾f ¾f  f €  –ff° ¾ ½ °¯f°f f°–°f f¯f ¾ f ¾f° ½f f ½ff ½ ¾ f f°– ¯ °f°–¾ ff¯fnff  ¾f ff° ¯¯ f ff¯ ½ ff° . f ff ¾ ¾f f°– f° ° ° ¾f¾ff° f½ nff ° ° ¾f ¾f f©f.  f¾f ½ nff  f–f°f ¯ ¯f°– ff° ½ f¯f f¯f f ¾ °  ¾f¯½°– ¯fnf° ½f°––°–  f ff f°– f°– ¾ ½ °°f ½ nff ff . ¯ ¯f°– f¾f ½ff– ©f ½ ¾ f f°–f° f°–¾°– f°– °ff¯fnf°½f°––°–©–f @ ° f¾ ¯f½ ¾ f ¾f¯ ¯½ ff°f° € ¾ ½ f¯½f ff¯ ¯¾ ¯¾ f¯f°f°½ ¾ f½ ff°.%¯ ff.

f .½ €©f ½f° f°–¾ f–f f f f°– °©f°¾ ° f°– ¾f ©f¾f¯½f©f f¯ff¯ f°f°–¾°– ©f¾ ¾ f  f ¾f°–f ½f¾¾°f  f f½ .f °f ¾f¯f ¾f©f f ff °–f° €¯ °–f° ¾f  ff ¯¯ f ¯ °––°ff° ¯ @ °–°f ¯ f°f  f f½ f°– ¾f¯½ff° f° ¾f¯f ¾f©f ¾f¯  ¯ €¯  % f f¯f f f °––f -f–f °f f % ©–f ¾° ° ¾° °°f %°–Jf f¯f f f f°9ff9 °nf@f°%f ff½ ½f f°#f° # f f¾¯ f° ½ ¯ff¯f° f°– ff °f°– ½ ¾ ff° ¯f¾fff .¾¯ ° ° ¾f @ °f fff¯½f¾ f°f%¯ f €°¾f°% f½¯ °n ¯°f° fff°½ ¯ff¯f°  ¯ n° 9ff 9 °nf @f°  f¾ ©f f°f ¯ f f   . f ¯ ¯ ff½f° °–f° nff°f ¾ °  9f°– f ¯f ¾f¯° ° ¾f ¾f f©f f½f¾¾°   .f ½ f° ¾ f–f ¾f 9f ff ¾f©f ¾ f°–f°–©f–ff°–°f¯ ©f f°– ¯ f°– f°¯f ¯f¾© ff f¾¾¾f f¯½°– f°–¾f f½ °f – f°©f ¾f @I ff°¾½f°– ½ °f f°f ½f@f°°––ff ¾f f ¯ ¯ ff°f¯ f -f ¾¾ff° . °fff°f °f€f°–¯ ¯ ¯ f f–€¯° ° ¾f¯f½° f– ° ff¯ f ff½½  ff°–¯  ¾ ©f¯f°-f–f °f%% ¯ ¯f°–©f ° °–f°-f–f °f f ¾f©f f °f ©f  ff fff° ½f ff  f°– f Jff ° f°f –f  ¯ ¯f°– f °– f °–f° ¾¾-f–f °f f°– © f¾  ¯ ¯ f -f–f °f f  f°– ¾¾ ¾ ¾f½f f f°¯ °f°––¾¾ ¾f–. ° °–f°¯ ¯½ ¾ ½ ff°f°– -f–f °f @f½  f  ¾f ½f° f°–¯f°¯½ °–f°ff -f–f °f –f ¾ f°f f½ff f°f f°¾f°–f½ nff½f fn°f  #ff ° ¯ °n°f °  f °–"#ff°f ff¯¾ fff°nfff %¾ ff°–  ° f % f ¯ °n°f ° ° ¾f f °f°f f ¯ ¯ f €¯ ° ° ¾f f ¯ °n°f f–f¯f°f %¾ ff°– f ¾ f f  ¾f ½f°–– #9f f©#% f °f°f ½f f ¯ ¯ f €¯ f–°f ¾ ½ f °–f½f° ½f f .

 f f°f¾f f°f°¯ ¯°nf° f–¾ ¯fnf¯° ¯ °©ff f½ f°ff° f°–f°–¾ f°–¯ °–ff¯ ¾f° ½ ½fff°–f  f°f ff  9 °–nf½f°f°–¾ f°f f°f °f°f f¾¾ ff¯€¯ f°¾° ° .ff ff –ff ff °–¾ f °–°f° ¯ °ff½  ¯f¾ff f°–¾f ° ff¯ f  ¯ ¯ ff¾¾f½¾% f½f f°f¾° f¾¯ fff°–¯ ¯ ff¾¾f–ff°"% ff¯ff ff°ff°–f° f¯½f ff¾f¯°ff°– °f #¾f¯f fff€€ #ff9ff©¾f ¯f€¯ €¯°f @f½ f°f°°f –f¯ ff° f f f°–¾°– f–9ff© ¯f¾ff ¯f¾ff ½¾ ° f¾ f f½ ¯f¾ ff¯€¯ €¯°f  f f¯f ½ nff f f°f ¾ff ff¯ ¯ ¯ f €¯ .°–°–¯ f f½ff°–f½f¾°f f€¯f°–f¾f½ f f ¾f¾ f–f°° ff ½ f–9f f°– ¾f .¾f°f  f f° ½ ¯½f° f°– f° ¯¯ f  ¾ °f° ff¯ €¯°f @f½ f ¯ °–ff°–  ° ¯ °–f°–f °fff° ½f°–ff ff¯ ¾ fff°f f¯ °–f½f¯ff° ff°f f¾ff° f° °– ¯¾f°f °ff°  -f–f °ff  f–f°f ©f ½°nf ¾ ¾°f ° ° ¾ff f f½ ¯f¾ff f°–¾f ¾ff °  f¾f¯ ff¾°– ¾fn°f¾ ¾f¯f ¾ff°f¾ ¾f ½fff°f° ¾ff°f f°½ °–f©f° ½©fff% ff°– f©f©f°––¯ °–f©°f°f¾ ¾f¯½ff°–f½ ¯f¾© f°––– ©ff° ¯f¾© % ff° ¾f n½ f°– ©f f¾¾ ° ¯ ° f° ¾f ¾ ½f f f f°– ff ¯  ¯f f ff#n°f# .

°f f°f°f ¾ f fff  .f °f° f ¾f fff¾f 9ff© f©f ¾ff°f ff¯½ f°– f f°¾f¯ f¯f ° – ° ¾ff°   ©f°€€ ° .   ¯ °f°f°–f° f°– -f–f °f °–f° ½ ff° ½¾ %©f  –ff ° ¯½ % f¯ ff° © % . f ° ° ¾f °–f° f % f° f– f–f° f f°– °f°f° ¾ ° f– nff °f°–n°f° ° ¾f©–f ¯°n½f¾ -f–f °f ¯f¾ f° ½f°f  ¾ ¯½f¯ °–°–f½f° ff°°f¯f¾ f€f#@¾f¯f¯f#.

f° f – ¯f ¯ ¯ fnf –f€ ½ff °f  f ¯ff¾¾f ©f° €€ ° ¯f¾  .  9f f ¯f¾f ¯ f°f ¾ff f ¾ f°–  °f¯ ½f f ½ ff° €¾€¾ f°– f f¾ f°ff ff f° ° ¾ f ¯f f°f ¯ f–f° f°f°°f ¾ ° ½f f ¾f¯ ¾ ¾ff ° °– f–f° f ©¯½f °–f°½ ¯f° ½ ¯f°¯f f ff¯ff ff . . f °f –f°¾f¾ f€f¾ °–f° .°f¾ D° ¾ ¯ ¯© ©f°¾ f–f¾ ©f©f °–f°-n¾. f ¾ f–f ½f¾f° 9 %9ff ¾f¾ ° ° ¾f% 9f f  f ¯ °– f°  f° °¾ °f¾ ½f f f°f ¾ f - f f° ¯ f° f ¯f¾   ff° ° f ½f ¯ °–f¯f @ff¯f f¯ ¾f©f f¾¾ °½ f .f¯¯f ¾©f f° ¯f ©©¾–  ff°°f °–f° ¯f f ° ¯ ¯ f ©f° ¾ °– f°––f½ ¾ f–f ¾ f°– ¯f f ©f°¾ ° ¯ ¯ f°f°f  9 ff°°f ½f f #f–f¯f f–f¯f ½°––f°# ¯ ° f f° f –°– ° f° °– ½ ¯ ¯ °¾ ¾f¯ ° ° ¾f f°°f % – f° ½ ° ° ° ¾f f .ff¾¾f ¾f¯%  °f ff°f ©f° f f ¾f ½f f . f ¾ ° f°¯ ° f€f f°nf f°–.f¾¯ @f½ ¯ f °¯ f¾  9 f f½.f © f¯f°Jf f°¯f Jf % ff¯f¾ f€  ½f– f ¯ ¯½ ©f°–f° f ½ f–f¯f f–f¯f ¯°f¾ f°– f f°f °f ° ° ¾f ¾ ½ ff f°°–n  ff° ©f°¯ °©f f f°9 °–¾. %¯½°f° .f¯¯f  f ¯ ° ¯  ¯f f f .-f¯f°f f½¯f¾ f€f ¯½ ° °f°–½ ¯f°– f°––f½¯ ¾f¾f¯ ff€ ¯ ¯ f°–° f–f°ff–f¯f  ©f n ½f ff°f¯f°f°½f f°¯ °f¯½ff° n ° °–f°½f f  ff° ¾f¯½°– ¾ f ¯ ¯ fnf . ° –f¯ff .–fff  – f f ¯ ° f° ° ¾ f °f –f–f¾f° –f–f¾f° ½– ¾€°f ©f° ¾f¯f ff¯ ff © f°¯f Jf ¾ f¯ ¯ °€f¾¾ ° ff¯ .

9%° ° ¾f°.

°€ °n ° –°f° 9 fn % ff¯ f° 9 ¯ °f –f°¾f¾ °  nff ½ ff° f f–f¯f ff  ff° ° f Jf° f°–f°f° f¾f° f–f¯f ff¯ ¾f ff°nff °–f° ¾f¯ n¯ ©f° °–f°–f¾¯ °fff° #f¾f f f¾f°° f f–f¯f # .

°  ff - –ff f¾ ¾ f°½ °f¯ ° f¯½°–¾¯ f ¾f  @f½  °–f €ff ©f °f ½ ¯ fff° f° ½ ¯ ¯f° – ©f %©–f ½ ¯ fff° ¯f¾© ¾ °f ¾ f°€ .@ ° ¾f©f ½¾¾ ° f –° ¾f  °f°–  °–f ¯f¾fff f¯ ff ¾ f½ ¯f¾fff n ° °– °¾ f€ f½ff– ff¯ ¾f f–f¯f   ½ ¯ fff° ¾ f ¯ ° ¯ ¾f° ff° ©f f°f   ¯f f° ©f f¾ f¯f  ¯ f° f ½ff– ©f  ½ ¯ fff° f°––f½ ff f  °–f° ¯ °–f°–f f ½ f–f¯f n  ½ ¯ff° ¯ ¯°f f–f ¯ f–ff°  ½f– ©f° f°––f½ f ¯ ° ¯½f  f ¾ ¯  ¯f¾fff ff¯ ½ff– f ¾f°–f f f¯f°Jf %¾ f°–¾ ff¯f° ¾f% °––f¾ ¯½f©f .f f°9¾ % f°nf¯f° ° f°½ ¾ff°¯f¾© f° ¾f ¯f f ¯°–°¯ ¯f°–½ ©–ff f¾ff¯ ° ¯½fff©f° –ff f °–f ¯ f¾ f°¾ ¾f ff° fff ½f¾ ° ° – °  ¯f°°-f©  ff°– ¯f ©f f f° ff f½ € f°n %f ½°f ½ ¾f° °% f° f ¯f ½f°–– –  .f°f ¯f f ff f¾ f ¾f° ½ ¾f° ° f°– ¯f°–f –©fff  ¾°f  ¾ f ¾ f½f¾ff°–f¯f ¯f¯ f¾ °– f°––f½¾ ¯fnf¯ °fff°–¾f f¾f n f ¾f f¾ ½ f°ff°– f ¾f f° f ff½f¾f °–f°f° f°¯f° ½ f°–  ¾f½f f°– ¯ °n ¾ ½ f ff° °f ¾f ¯ °– f°  nf ff f ¯ °– ¯ ff° ¾ ½ f °f°¾ °f °f ¾ ½ f°f ff–  ½f f°– ff° ¯f f° ¾ f ¾ff° f½ ½ ° f½f° ½f¾ ¯ f °f ¯f ¯ ¯f°–©f–¯f°––°– ff°f f f f°½°f ffn f¯ °–f°f ¾ff°f ¾f ° f°– f°  ff f ¯f  °–f° ¾ff°f  ©–f °–f° f¾¯ ¾f¾f°f f° n ° °–f°°f ° ° °  °f¯f°f n ½f ¯ ¾f °f ff 9f f f° ff f ¯ °n½ ff° °–f°½ ¯ff°°f½f f¾f¾f° ¾f  ff¯½ ff° °f°–¾f¾f° ¾f f¯ °–––f½¾¾¾f¾ff°f°–¾ f¯ °–ff¾ ¯f¾fff¯ f ff ff°–f°–f f¯ °ff–f °–ff°––f½f ¾f nff ½f f .

°––f °–f°¯¾ °ff f°¯¾¯ ° ½¾½ °©f° f f°¾f¾f ¾ ¯f°f ff¯f°–f ff ¯½ff°© °–f€¯f°––°– ¯f°f ¯f°f ff¾f½f°––°– f½ ¯ f f ff ½ °–f©f° °– 9f f°– f°  °–f° f f°© °– ¾f¯½f  ¯f °– ½½°¾  f ¾f ° ° ¾f  @f f°f °– ° ° ¾f f f°© °– ©–f f½ ° f°–  ff  ¯f° °––¾ f° f .ff¾f .ff ½f f  f f°© °– ° f°– ¯f°––°– °– °f° f  D°° €.¾f°f ¯f ¯ °©f–f° ½¾ ½¾ f°– ¾f fnff° f°–¾°– ½f f fff f°– f°ff° 9¾ ½¾f°–¯ ¯ nfff°½ ¾ff° ½ ¾ ff°ff ¾½°f°  Jf©f ff ©f ½f f ½ °–ff° f° °––f ff f° ¯f ¯ ¯ f ¾ f°–ff° ½ ¯ °f¾f° ½¾ ff° f f°– f°f f° ¾ f ¾ f ¾ f ¾f° ¯ ¯ ° ¾ff° °–f° €¯f  9¾ ½f°©f°– f°– ¾ f f f ¾ ¾ f½ ½ ¯f°––°–f° ° ¾ ¾f ¾f¾f°f f° f° f ff ¾ f f°––f½f°f f f½ f¾¾ f¾¾½ ff°–f°© f f½¾ ¯f¯ ¯ €°¾ ff f f½– ff°© f © f ¯ °©f – ff° ff  ff¯ €°¾ ° ¯f ¯ °fff° ©ff° °–f f– f¾¾ © f © f f°f ½f°¾¯ f° ½ ff°f° ½ %¾ ¯ff% f½ ¾ f ½ °fff° f¾¯ f° ½¾¾ f f½ ff f° ff¯¯f¾fff¯ °  9f f f° ½f ¯f ¯ ©f ¾ f°– fff° ¯ f f°– ¯ ° –ff° 9 ff°–f°°f ½f f nff ff¯ ¾f ¾f @ ¯½ f ©–f ¯ °¾ ¾f ¾f ff ff¯ ° ¾f f°– ¯ f° ¯½ ff¯ f 9© ©ff %%  f f¯½f ff°f ¯ °–f fff ff¯ ¾f ¾f f°½¾ f¯ °©f ¾ff¾ f°–¯°¾½f°–½ € ° – ° f° ° f f ½ °f f°–f° ff ff ½ ¾f° °°f ff¯ ¯ ¯f° f°– f–f ¾f ° ° ¾ff° f° ¯ °f°  9f f   °–f – ¯½f €¯f¾ f°– ¯ ¯ f f°f f°– ¯ °–f°––f½ ¯ f° ½ ½f¾ ¾ f–f ½f° ° – f ¯f ¯ff ¯ ° f° ¯½ ¯¾ f f°© °– .¯f¾fff°f f ¯f¯½ ¯ ¾½° °fff° ½ f°– ff¯ ¯f¾fff ¯½f ½ ½ff ¾f¾ff°  . ¾ f° .

¾f°.

 ¾f ¯½ ff°fnff fff¯¾f°" .

 ¯f°–f f¾fff°© °–% f°9 °–f©f°9f f°– f°%¯ ¯f°–½f¾¯ f°– °–f° –f¾ °–f½ ¯f ff¯ ¾ f ½ °©f° f f°© °– .f¾© .

f° ¾ ff¯f¾ ¯ °©f f½¯½°f°¾ffff° ½ f 9f°–f¾f ¾ ¯°ff¯ ° °–f¾ fff f f ff¾ f°– f¯ –° °–  f©f¯ f¯ f°– ¯f – f°– ff ¾f  #°f# n ¾f ½ °f¯½f° ° f ff ¾ ¾f ¯½f f f f°nf ½ ¯f° ¾f¯ ° ° ¾f f¯ f¯ ½ ¾°¾ ¾f° @ f°–   ff¯ ¯ €¾f€f ° n½ ° ¾f  f f°– ¯ ° ff°°f °–f° ½ ¯f° ½ ¯f° f °–f° °f¾ ¯ ° °– – ¾° ° – ¯ ° ¯f¾f ½ f f f½ff°–¯ ¯f° f°–°f¾ f–ff f #€° f¯ °f¾¯ # ff° f°– f f f¯ . .f©f½f ° – °f½ °f½°f¯f¾ff °–f°½f¾¯  °–f° –f¾f°½¾¾°f f–f¯ °– f°f°©f¯ff¯f¾# f€ff¯#@¾f¯ f ° ° ¾f ff°–f°  f° f° f°– n ° °– ¯ ° ¯½ff° ½ff ½ °–f¾°– ¾ ¾¯ ½f¾¯ f° f¾¯ f–f¯f ¾ f–f #½ ¾f ¾f¯ # f°– © f¾ ½f¾¯ f–f¯f ¯ ° ¯f % f° f°f n ° ff° ¯f½° fff° ° ° ¾f% f f°–f f ½ff¯ ff ¾ ¯f f–f¯f ¾f¯f ¾f©f f½ ©¾ f ½ff¯ ff ¾ ¯f f–f¯f f f° ff°¾f©f ff°  f f f– 9 °ff ff°– © ©¯½ff f f– ½¯½°f° ¯½½ ° .ff¯ ¾ f° f°–¾°– ¯½f °–f° ¾fff #@f f f f– ¾ ° f f f f– ¾f¯ # ff ¯f #ff ¾° f ¯ °f° f½ ¾fff # f° ff¯ f–f ¾ ¯½ff° ¯f ¯ ° –f¾f° ½¾¾°f °f°–½f¾¯ # ff½f °–f°½f¾¯ "#¯f f°f . f fff    ff¯ ½ °©f°  f f°© °– ¯ °–f¯ ° f– ½©f° ¾f° . °°f ¾ ©ff¯f°.

  f¾f°f f°––f½f° f°––f½f° ff° ¾ff¯ °– °f°ff°–¾°–  f f ¯f© – f°– ff ff f°– f°– ¾ °f°– ¯ °– ½ff° f°–f°  ff f f f f °f f©f nff °f°– f½f ¾f©f ¾ °– f  °f°– ¾°¾ €¯ ¯¾ ½½ ¯ f ½¾ ¾f¾f ½ ° f°f°f ©–fn f°@f°f .f°€¾ f–f¯ ff°f f ff¯ ¯°©f¯¾ f°–f½f° ff¾f°––¾ @f½ f©–ff fff°–f°–€f¾ nff °f°– # °f¾f°f# 9f°– f °ff°–¾ f°–f¾f ff °f°–€f f¾ff f¾ –ff f° f° ¾ ff°©f  ..

f° f°f ¯ ° f° ff°f ½ ¯f° fff ¾f¯ % ff° ¾f¯% f #f.f° ½f f°– ¯ °– °ff° ½ ¯ ¾f¯ f°–  ¯f ¾ ½ f ° f f f°– ¾ f ¯ °f°– ° @€€ ff¯ €– 9f f  .ff . f f° f°f f@f f°°¾f  f°– ½ f¯f¯ ff fffffff f f°– ff f¾ f–f # n fff°¾f©f f °ff¯f¯ ° f° ¾f ¾f°f°f¾ff°– ¾ f # 9f f f° f° ff  . ¾€.f f .f¯¯f f f –ff°f ¯ ff fff f f– f f°f°f ° .f¯¯f .f°¯ ¯ ¾¯ f°–f°f° ff¯½ f°–½ ¯f° f°–¾ff° f° ¾f¯f° ° ° ¾f  .f f ¾f¯½°–ff ffn ° ff° f° ff f° .f  .@f½ ¾fff°–©f °f°–¯ f ff¯¾ ¯°ff¾f f  9f f ¯f f ¾ f¯f¾ f° °– –ff¾¯f¾© f¯f°@ f°– ¯¾¯ ° f° f°– ¯ f°n½° ¾f½f f¯f¾f°f f–°° f ff.

f° ° ff¯  @f° #.ff # . ff¯ ff © °© ¯f f€ .ff€ f° f°f f– n ° ff° ¯¾¯ f°–f ff¾½ ¯ff° f¾f°¾ ° ¯ ° °%¾ff¾ f°–½¯½°f° ¯½ .f°% f ½f¾ f ½f f f  °–f° f€f°f f¯ °–°©°– f°f¾f¯ ff ° f f¯f¯½¯ ¯ ff°½ ¯f° ¾f¯ ° ° ¾f¾ff 9 °–f½ ¯ ff°¯f¾¯ °© ©f°––f°  °–f°½ ¯ff¯f° f°½ °–ff¯f°f°–¾°–¾ ½f½ ¯f°¾f¯ f f°©ff f f– ¾ °–¯ °– f¾– ff°¾f¯ f f° f¯ °fff°f¾f€½¾€  f ff  ½f°f f –ff° f°– © f¾ © f¾ f f ©–f f€ ¯ ° f° ff  f f–f ff¾f° ¾¾f f° ° f f¾ ¯ °–– °f ½ ° f° °–f° ¯ ° f° ¾ f ff  .f © ¯° f¾ ¾f° f fn  .¾¯  ff¯ ¾ ° °f¯f °f¯f ¯fnf¯ ff ° f¯f -n¾ . ° ff°.

°  fff  f ° –ff ° °f¾°f ¯ ° °– ½f f ¾f½ ¾ ½ nff  ¾f¯½°–½ ° f°fff°– f   @f°f¾f °–f°½ °¾ ¯f°–f f¯ ¯ nffn°ff ff©ff° f– f°–¾f°  .

ff¯ ½ nff½f° °–f° .f °f  ¾ ¯½f °–°– ¾ff f°f ¾f  f¾f° ff¾f ¾ ½ ½ f f° #½¾# %ff # ½¾#% ° ½ff ½ °–f° ff ½ °–f°© # f¾¯ 9f¾¯  f¾¯ # °–ff°#½¾#¯½ °–f°°f¯f¾ © °¾½ °f f¯° 9f f¾f° ff¾f –° ¯½ °–f° f°– ff°  9 f  f ¯ °–©f ½ °f° ff°–f° .f° #f°– °f¾#f¯f° f#   °–°–  ¯ ¯f°–°f f f f ¾ f° ½¾ " fff°  ¾f ° f° ¯ °°©f° ff ¾ f°–f°–#f°––f# f°f f ff¾ f°–f¾ ½ °¾ f °f f f°– f °– ° ° ¾f f° ¯f°nf° –ff f °– ff¯ f½f¾f¾°f ¾ f–f ½ °¾ f¾ f° ½ ° ¾ f f ¯ °–f 9 °f %9 °  ¾ f °–¾ f ©f ff° f°f% 9 ½© ½ °f¾ °@f€¾¯f¾ f–f–f°¾f¾½ °¾½f°– f¾ ¾ ½f°©f°–¾ ©ff¾f¾f° ° ¾f  ff ¾f –ff° f¯f 9  ¾f¯½°– ½ ff° f° ½ ° f° f°– – °nf f ff ¯ ¯ f°–°¯f.f°€ ¾  fff° °–f°¾ f°#.

fff%¯f fnf f°f¾f°ff% ° ¯f.

fff9¾ ff f f ¾ ° ° ¾f f°f f©–f ° –ff¯f°nf 9 ° f°¯f.

fff f¾f°f¯ ½ff° °¾f€ f f ¯ °–f½f f f f–f¯f°f°– f ff¯ ½ °– ff° –ff° ¾ f½ ¯f .

fff  f½ ¯f .

fff ¯ °n ¯°f° f° f° f f°– f f°– f f °–f° °–f° .f©ff f  ff fff f° f° f° .°–° ° ¯ °°©f° ff  ¯ ¯f°– ¾ f° f ff°– °– ¯ °©¯½f¯f¾fff °–f°¾ –ff f – ¯ f ¯ f  f .f °f ¯ °f°ff° ½ ° f½f°f f½ff– f ¾ ° ¾f¾f  °f°– ½f ½ °¾ff° f¾°–ff°¯ °n ¯  f°–ff¾ © °–f°½f¾ ¯fnf¯  f ¾  f°© nff °f°– ½ °–ff¯f°°f ¯ °–f f½ f–f¯f° ff ½ ff° ½ ° f½f . ° f¾f°–f f° ½ °–ff¯f°°f f–f°ff°–¯ ¯f°–½°f ff f–f¯ff° ¯fnf¯ ¯fnf¯ f f f ½ ff°  f¾ff°  f–f°f f f°–¾°– ¯ °–©f f½¯ °–f©f f– ½°f ½ nfff° ¾f½f f f– f°¯ °© f¾f° # f°f°°f#°¯f¾  f–f°–°–f°f°– f ffff¾¯ f¯f°f  f–f ½ °¾ f°– f f f¯ ¯f©ff n ½ ° ¾f¯ °° f f° ¯ ¯ °©f ¯€ ¾f¾f ff ° ° ¾f ¾ ©f f f°  f nf°––°– ¯f¾ f °f ¾f¾f ¯¯ f .¾f°f ¯ ° °––fff°½ °ff°f°––f°ff°–¯¾°  °–f°¾ –fff¾¯ ¯ ¯f°–f–f¯ °– f°f°©f f½ °f¯ ° °–f°–f½f° ½¾ f°– f©° –f°–f°  ¾ ¯½ f¾¾f¯ f° ½ °¾ ¾ ½  f°¾f° f° ¯f f .

ff °–f° nff°f ¾ °   f ¯ ff° ¾ ¾f ° f°–¾f ° fff f f ½ ff° °f°–°f¾f¾f fff ff°f ff fff ff½fff°––f9 ¾ ° ° ¾f f½ ¾f f © f¾ f f ¯ ° ff° n°ff°°f ½f f f° –ff° ¯ °¾  ¾ ° ° ¾f  f ¯ f°f © °¾ ¯f°¾f ff¯ ff°f °– ° ° ¾f f°  ¯f°nf ° –ff ©–f f f f ©¯½f9°–°– f° °ff¯ ff ff½ff½ ¯ f°f°– ¾ ¯f°–f ¾ f ¯ °¾ f n ff° ff ©¯½f ½€ ¾ ¯ f f°– ¾f¯f ¯ ¯ °n ©ff° ¾¾ ½ °f 9 ©¯½ff°¯ ¯ f°f¯ f¾fff ¾f– ff ff¯¯ ¯ °n f f ff ½ °¾ ¯fnf° ½f°––°– ¾ ° ¾f¾f ½ °––f f  ½ ¯ f°–° ¯°f¾ ¾ f°– ¾ f ¯ ° ¯f° ¯¯ ° ¯f°¾ f ° n°f °–f° ¾f¯°f %¾ ½ ¾f fnf – ¯½ °f% f° ¾ f°–  f°– ¯f¯½ ¯ f¾f° ½ ff°°f f f½ ¾  ½ ¯f¾fff ½f ff°f°f  °–f°fff°  °–ff°–f°f¾¾½ ¯½f°¾f¯ f¯f ° ° ¾f f ff ¾ f°–f°– f¯ ff°¾ ¾f° f°–¾f°  ¯f¯9f¾ © @fff ¯¾ 9 ¯ f°f¾ ½¾ %9% f½ff° f ¯ ff°– ½ ¯ f° ½f¾ ½f f ½ff ½ ©f f ½ ¯ °f f°f f½f f ¯ °© f°–   ¯f¯ 9f¾ © ¯ ¯ f¾ ½ff –f°f°¯ ¯ °–¾ f–f° f¯ °f°½f¾ f°–f ©f @©f°°f¾ f°f .¾ ¯½f ©f f°––f f° ¾ °f° fff ½  ½ ¯¯½°f° f°f f¯½f  ¾ f ¾ ¯f° ¯ °–f¾f ¯f¯½f°°f ¯ ¯ f ©f°–f° f° f– °–f° f–f ½f° f°–f° f f f ½ °f © f f°f ¯ °nfn ff° ¾f¾f f°– f°f ¯ °–¯ f ¾ ¾ff¾ ¯¾f°f f½ nff f¯ ¾ ff° °–f°  f° ¾ ½  . f f¾ °– nff½ nff½ °f°–f f ¾f ¾ ½ f½f°ff ¯ °f°–¾° ° ¾f  .f °–f° –f¯ f°– f ¾ f ¯ °fff° ½ nfff°°f ½f f n°f f ½ nff ff¾ ¯f©ff f°°¯f¾ff f°–¾f°½f¾f¯ °–f° °–n°f %fff°nff °–f°  .f °f ° % f°f f f°f ff¯ ½ f°f°°f °–f° @¯ ff¯  ¯ °–f f°f f©f n°f f f–f°f  9f ¾°–°f  f¯f° f  °f ¾ f–f½ °fn .

f  ff¯ ff © f° ¾ ¯f°f ¾ ¯f f¾¯ ° ff¯ ½f f¯f¯  f °f ¯ ¯ ° –f¾ °–– ¯f¯ ¾ ¯½f ½ ¯ °©f f°––f ¯¾ 9 ¯f° D¯¯ ¯ °© f°– 9 ¯  @f½ ¯ f¯f f ¯ ° ¯½f ½¾¾  ¾f¯f °–f° .¯ ° f¯ff° ½ff½ ©f¾ f–¾ ¾f¯ ¯ ff–ff°½ff½ ©ff°–f ¾f ff° ½ff½ ff ¯f¾f ½ °©f–ff¯f¯ff ½ °©f–f½° ff½ f°– ½f f¯ f ½f¾ ½f¾ ¯ f° f–f°  ¯ ¯f°– n f¾ ¯f¯ % f°% 9 °–f©f  ½f ¯ ° ¾– D° ¾f¾ ° ° ¾f ° °f¾ f–f½ ° f¯fff nf°–¯ ° f ff¯f¾ ¾°––°f ¾f¾¾ f f ff½ ¯f°–f©f¯f°–f¯¯ °fff°½ f¾°f¾ nff f½f f¾f½f½° f° ¾¾f° ff fff¾f°–°f°–¾°–¯ ¯ f°f¯¯ ¯ f° °–f°¯ ¯f°€fff° ©f°–f° ©f°–f°¾¾ff°– ¯°f  ¯f¯ ¾ff° ff¯ ¾f¾f°f ¾f¯f° f°– °f ff¯ ¾ f f–f ¾f° f°– ¾ f°f °f¯° ¾f°–f ¯ °–f–f n ° ff° f °f ff°f f ff ¾ f°– ½ ° f° °–f° °–½ ½ –ff° f¾ ¾ ©f ¯f©f ¯f¯  f¾f ¯ °f¾f° ¾¾ f°–f f°ff  ¾ ½ -n¾ . © ¾° ¯f¯ ¯ ¯ ¯ °–° f°  nff ¾¯ ff¾f° f°– ¯ff° f ff f °f ° f°– ° f°– ¯ ¯f¾f ¯ f ° ¯ ¯ f°ff ¯ °©f f°––f 9D ff f½ ¯ °©f ¾ ° -f¯° f°f ½f f ff ff¾f° ¯ f f¯f f °–f°  n ff° ¯ f ff¾ ½ ¾ff° ¯¾¯f°f© ¯ ° f°  f© f¾f° ½ f°––°–©ff f° f°f ff¯ 9D ff°–f° ¾ f9 ¯¾ ¾f ¾ ©¯f½ °––9D¯ ¯f°–  ¾ff¯ °½ °–f f°  ff °f ¾ f–f ¯f° f°– f½ nff –f¾ f° ¾ f ©–f ¯ °©f n° n ° ff° f°– f ¯ ° f¯ f°f ¯ °ff –f °– f °f ½f°f°°f ff¾ f–f °€ ff¾ °f¯f f–f¯f f° ° f°– ½ nf ° ° ¾f ¾ ©f €¯f¾ ¯f¯ ¯ ° f° f° ¯ °©f f.

° € ¾ fn°° –½ f°¾f° .

°€n ¾°¾%.

.

% –f°¾f¾ ¾ f° ° ¯ ¯¾ff° ½ ff° ½f f ½ °n –ff° f° ¯ f¾ °€ f°– f¾ff° ff¾ ½ ¯ff¯f° °–f°f°f ¯½ f f ff¯ f–f½ff °¾f¾ ¾ ½ ¯ ° f°9¾  . °©f f¾ ¾ ©f ¯f¾f ¯ff¾¾f  ½ f°°f ½f f f¯ f°– ¯ ° f ©–f © f° ff¯ ff¾f° -f° °f  ©f ½ ° f°°f -f° ¯ ¯ °©f . ° ° ¾f f°– ¾f°–f f–f °f ° °f¾°f f°– ¯ °–¾¾f° ° ¯ ¯ f° f° °nf°f ff¯ f° .

 ¾f°ff°––f ff¯¾ f f–ff°–¯ ¾¯ ° f½f°f ¾f °f¯° ¯ °–f f f–f¯f  ¯f¯¾f°–f ¾f° °–f° °fff° ff f–ff°–f°ff ff½fff¾ ¯f°¾ff° f°½f ½f° f°–  . ff°– f ff¯°f f¾f f f–f¯ff ff°– ° f°f–f¯f  . ff¾ ff°f–f¯ f¾ ° f°ff° ¯f¯½f° ¯ f°¯ f°©f°½ ff° #  °–f°©f°–f°f°– f°–°°f ¯f¯ f½f¯ °––ff°– f°f° °f¾°f¯ff°½f° ¯ ¯ f°–° ¯f¾fff n ½f¾nf @¾°f¯ ¾ f –f ½f¾nf – ¯½f  f  ¯ f ©–f ¯ ° f¯ff°½f°¾ ff°–°f¾f¯  f–fff f°f½f½ nff ½f f ¯f¯ f °f f° ¾f©f f °f ¯f¯½f°°f ° ¯ ¯ f°–° ¾f ff° ° f– °f¯° ©–ff °ff ¾ °f°f¾f¯ ¯ –f°–f¯f°f  9ff°–¯ ¯½ – f f¾ff¾f¾ f f  °D° ¾ °½ nff ff½ff ¯f°¾ff°f ¯ °– °f¾ f ¾ f f–f¯ff° f° ¯½ #f f ¾f ½ fff°ff°–¾ f°–f f¾f¯ ° f°¾f¯ff¾ ° f°–ff f"# ff ¾f ½ °–ff¯f° ½ f°– ¯ °–°¾½f¾f°°f ¯ °©f ¾ f°– f°– ½ nff ½f f f–f¯f° f ff ¯f¾f ¾f f° ¯ °©f ½ ¾ f ¯ nf°   n   f f ¯f¾  . f ½° ¾f°–f ¯ °–f–f ¯ f f°– f f°f° #ff °–f ¾f f ¯ f ¯ °–fff° #@¾ ¾  # f° ¯ f° ¯ °–f°f ¾ff  ¯f¾© # °f°– ¯f¯ #f¾°¾ff¯ f¾ff° ¯ °¾ ¯ °¾ ¯f°¾ff°f°–¯ f¯½f½ ff° ½ ff° f°ff ¯½ # ff¯ ½ ©ff°f° ½°f ¯f¯ ¯ °–f f½ ©f¾f¯f °–f° – f°f f°– f°– °–f° ¾f f f° ¯ °°©f° f¾f° f f¾f ff¯ ff¾ ff¾ ¯f°¾ff° # °–ff°– f°–f fff°–f°– f f–f¯f # . f -f° ¯f¯ f° f°f ¯ °ff° f°f° f°–¾°– °f ¯ f°f° f°f° ¯ f f°– ff½f° ff° f½f ¯ °– ¯ f°–f° ¯f¯½f° ¯f¾fff ¯ ¯ f°–° ¾ nff ¯f°  ¯f¯f½ nff °–f°¾ f f¯ °f½ff n #.°€ ¾¾f ¾ f ¯ ¯ f° ¾ ©f ff° ¯f¾fff  ff°– ¯ f ½ ¯ f°–°f° ½f¾½f¾ .

 f f°– ¯ °– °f ff ° f¯f % f°% ¾ff ° ¯°–° f ff° ¯ °–f ff ¯f¾f¯ f°f ½ ¯ ff¯ ° f¾ f°½ ¯ f f–f¯f°°½ °f¾f°–f#f° ½f¾¯ # f ½ °f ¯ ¯ f°– f ¯f¾©  f¯½°–°f ½ °f ¯ °– nf¯ f°–––f f°–ff° ½ °f¯ °fff°½fff–ff¯½°–°f ff¯fnff ¾ff f°¾ ¯f f °f ¯ °ff ¯ f¯ ff° #f f°¯ °ff€f°– °f  ff f½¯ °– °f°– ¯ f¯f¾f#©ff#fff nff °f°– f½f½ °°–°f¯f ¾f¯ ¯ °–f–f f–f¯f° f° ¯ °°––ff° ¾f½ ¾f°– ¯ ¯ff° °ff° f ½ nff ¾ – °f½ ° ff° f– ¾€ ¾  ¾ °f°f f¾ff° ff¾ °f f  °–f° ¾ ¯f°–f ¯ ff° ¾ ¾ff° ff nf nf¯ ¯ f°f¾ #f f€f f°ff f¯½°–°f @f½ f f¯ °n½ff° ¾ ©f ff° ° ff°ff©¾¯ ff°°€  ff ¯ °–f ¾f°–f ½ °–f  f f# #D¯ f ° ff ¾f ¯f¯ f ff  f ¯ ¯ fnf  f ½ nff f °f °f ° f – ¯ ¾f f f¾ ¯ °©ff°f° ¯¾ ¯ ° f¯ff°¯f¾fff °–f°¯ °°––ff°¾ ¯f °¯ff° °f  ° ¾ ¯f°–f¯ ° f¯ff° °f°f¯½f°f f½f f ff¯fff -f¯° f¾ ¾f°¾ f° ½ ° ff° ff°f ¾ f ¾f¯f ¾ f f ¾f ©f f °f f ¯ °–ff¯ ¾ ° – f°f°€f°–¯ ff° °f¯°©–ff °f½ °–ff¯f° ½°f¯ ¯ ff ¾ ¯½ff° °¯ ¯½ f¾nffff½f° f°–°f  ©f n ff ¯ ¯f°–  ¾ nff ¾f¯ ff° #¾f°–f ¾f¯# f ff°– f f–f -D f °f¯ ¯½ ¾f° ° f¯ ¯ fnff °°–¾ ©f n f°ff°f¯ °°––ff° f–f ½f f¾ffff¯f¾ ¾ff°°¯ ° –ff°¾ff¾f¯ ¯f¾f¯ f°f f f©f f½f½ ¾f° ° .f °f  f– ¯f¯ f ¯f¾fff ° ° ¾f °–° °f °f ¯ ¯ f°–° ¯ °nf½f ¾ ©f ff° f° ½ f¯ff°  ¾ fff° ° ©f¾f¯f ¾ ff ¯ °–f ff° ¾ f f–f¯ff° f° ¯½ ¯ °©f ¾ff ¯f f ¯f¯ ½ ¾f ¯f°¾ff° – ° ¾f ° f°f°  ¾ f ¾ f f–f¯f #°f ff°–f f½f f°– ¯f¾ °–f° ¾f¯ f¯ff° #if¯ ° #©f°f  ff °f¯f .f¾f ¯f¾f#fff f# f°–¾°– f° f° ¯f¾ff¯ ° ¯½ ½ ° f° D° ¾f¾9f ©f©ff°%D°½f %  .

¯ f° ° f©f €¾f€f ¾f¯ f ½ff ¯ff ¾°f ¾ ¯f¯ ¯½ ff©f f°ff¯½°f  ° ff °f ¾ f–f ½ ¯ f ½f¾¯ °–f° ff¾ °–f½ ¾ f–f ¯f° f°– f°f f°–¯ °f¯½ff°–f–f¾f° –f–f¾f°°f  f–f°€ °¾ f°¾ ¯°f ff¯ f°f ° –  ½ °n f¯f f°– ¯ ¯f f° f©f¯ ½ °¾ f°– ½ € f¾ ½ ° f° f°– ¯ °– ¯ f°–f° ¾ f f°– ¯ ¯ f ¯ff ¯ ½f f f–f¯f° ¾ f ¾ f°– f¯f f°– ¾f°–f½ f°¯ ¯¯¯ °°––½f f°f¾ f¯½f½f  f–f ¾ ° f¯ °–f©f¯ ¯¯ ° ff¾¯°f¾D°½f ¾ f¯ °–f©ff¾f€ ¾f¯n.f¾ fD° ¾ f° ff°–f°¯ ¯½ – f °f ¾ff-f°fD° ¾ f°ff½  f©–f ½ °f ¯ ff° ½ °– ¯ fff° ° f  f .ff° f ¯ ° °f° ff f¾ f f ¾ff°–°f  f ¾ ¾f f D° ¾f¾ 9f ©f ©ff° f¯ ¯½  f¾¾f – f°¯ ¯½  – f .

 – € f°n  ¾ %.

% D° ¾f¾ 9ff¯f °f  f–f f€¾f¯ ¯ f° f° ¯ °©f  f f° f ff° f¯ff f ° ° ¾f % % ¯ ° f° ¾f¯n .

f .

° %.

.

% fff ¾ f ¯ ¯ °f ff .

° € °– °¯ ° ff ©–f °f ¾ f–f ¾ff ¾ f°–½ °¾½f°–½ € ° ° ¾f f¯½ ff°f¾ f  f°  f–f½ °  f¯ ° f° f°¾ f–¾¯ °©f ½ff.ff f° °– f°–° °fff° ½ ¯ °f ¾ f–f ¾ f ¯ ° ½ ¯ °ff° ff ff f f°f nff ½f f f¯ f½©–f½f ff¯½f½f f¯ ¯ °f©f¯ff ¯f¾© ¯f¾© f° ¯½f ¯½f¯ – f° f°–f° f ff°¯ ° f°¾ f–f¾ .99¾.D9¾.ff .

nf °–f f° °– f°– ¾¾f°°¾¾f¯¾°  9 °–ff¯f° ½ ½¾ ½ ©ff°f° f° f° ½ °– ¯ fff° ° ff¾°f ¯ ° f f° ff ½ nff ff ¾ff ¾f ¯f¾ff  ¾f ff¯ ¯f ¾f¯ °f ¾ff ° f ff ½ ff° f°– f ¾f¾f ¾f€ f–°f ¯ ° f f°¯f¾f¯ ¾ f°€f°–¯ °©ff° ¯ f f ¾f ¾f f°–  ¾ ¾f°€ 9 ¯ nfff° € ¯ ° ff f°f ¾f ff° °–f°½ ¯ff¯f° f° ¾ ff°°¯ °–ff f°f f–f¯f°½ °f€¾f°  ff¯° ¾f ff¯ °– ¯ f°–f°f¯½f° # ff°ff ff¾€# f–fn° f –ff –ff ½ ff° f€¾f° € ©f ½ ¾ ¾f° f°– f¾ f¯ff° f ff f© f° ¯ °©f–f¾ff¯%ff% °–f°¯ ¯°––f°½ ff°  .

¯ ¯ fff°½f¾f ½f¾f ff¯D9f°–¯ °–f°nf¯½ f°f¯ ff°– f°––f½ ¯ ff° ½ °–°ff° ff¾ ½ ¾ ° f° f ½ ¾ ° f°f¾ f° f .¯ ¯f°–¾ f ¯ f–ff°– °f°– ¾ff°½ ° f°– ° f°–f°f°–f f ° ° ¾f .ff¯f °¾¾ ¯ ¯ fff° ¾ ©¯f ½f¾f ff¯ D9 f°–¯ °–f¯ ff°–– f¯f¾fff°¯ °–½ ¯ °f  . f½f ¯ ¯ fff° ¾ ° f°– ° f°– f°– f°––f½ °f°–f° °–f° DD  °–f°  °f°–f° f ¯ ¯ ¯ ff . f f°– f–f¯f °–f° f¾f€ ff° ¯ f¾ff° f°–ff° °––ff° ff¯ f–f¯f #  ¯¾¾  9fffff° f°f¾ ¯f¾ ° ° ¾ff–f°f½  ¯ff¾½f f¯¾¾  % f°%  ff ½¯½°f°°f .f °ff ff¾ °f°f¾f¯ °–°–ff°¯f¾fff° f ½ nff°ff °f½ ff° ¯ff ½ ff° ½ °f€¾f° ff ff° ½ ff° f–f¯f f ¾ f ¯ °–f¯ff° ½ ¾ff° f°¾f©f ff¯¾f¯f½©–f °–f°¯ff–f¯ff° ¯f°f°– f½ ½f°––f°¾ °– ©–f ¯°f nff – ©f f° €¯ €¯ ¯f ¾f° ## f°f ° f¾ °–f° ¯f f–f¯ff°©¾¯ ¯ f ¯f°f°¾ff¯ °©f f ff°f  . ¯ °©f ¾ff ¾f ff° f¯f ° ¯ ¯ ¾f° ° ° ¾f f f–f©f°¯f°– °f°–f° °–f° ¯f¾  ff°f°–f . ©–f ¯ °–f° ½f¾f ½f¾f ff¯ D9 f°– ¯ ff°– f–f ° ° ¾f ° ¯ °fff° #½ f¾ff° ½ ¯¾f° °nf° ff½ °–°ff° f f½½ ¯ °f° ° ¾f ## .°–° f °f °––f°f°°f ¯ ¯f¾ ff €  ff ° °f ¾ f–f ½ °– ¯ f°– f¾f€ f f ¯ °f¯½ f fff° f¾f€ ff° ¯ °©ff° ¯f ¾f¯ f ¯f¾ff ¯f¾ff °ff° ¾ f–°f ©ff°– ¾ f°°¯ ff°½ ff° ½ ff° f°–  ¾€f ¾f ¾ ½ ½¾ f°  ff f° ¾¾f f–°f ¯ ° f ff n°  f f f ff ¾€ ¾f f°– ff¾ ½°f ¾f ¯ °––°–f° ½ °–f¾f ¾ ¾fff°f°– °– ff°f f¾f¾ ½  ff¯ ½f° f°–f° ff f–f¯f °–f° f ½ –f°– ½f f € ff° f¾f f ¾ ¯½ f°  ¾f° €¯f¾ #ff¯ f¾f€ ½ff ¾€ ff¯ ¯ f f–f ½ ¾ff° f f¯ ½ °f ¾ff ff ff¯ ¾–f ° ff # ©f ff #.

 ½¾f°°¯ °©f ½ °°–¯ °–°–f ¯f¾ff ½ ¯ °ff°– f¾f f½¯ ¯f°€fff° ½f¾f ½f¾f ¾ ° ¯ ¯ f°–¾ ¯ f f°– f° ¯ °– ff ¯ °–°–f½f°  f° ½ff° –ff f°½ ¯ °f °–f°ff¾f°¯ °–°f ½ff° –ffff½ ¯ °f ¾ f°–f–f f½f ½ °©ff ½f fff°–¾ °f°ffff°f ff¾ f f¯ ff°° ¾¾f f f½¯ ff°– f¾f  °nf¯f° ½ f°f f°– ¯ f ½f f ½f¾f ½f¾f f° ¯f¾ ©–f f °nf¯f° ½ f°f ff¾ ½ °–°ff° ½ff ° –ff ff¯ D9 f¾f° ½ ¯ °f °f f° f ¯¾f°f ¯ °nf½f °f¯f°½ °©ff  f °f f f°f ½f ¯ °f¯ – ¯ f ½¾f° .  ¯ ¯ °fff° ff f  f°f–¾ff°° f½¯ ¯½ ff°f°½f¾f ½f¾ff°–¯ °–f°–f°½°¾½½ ¾f¯ff° ½f°¯¾ f¯ °–f°– f¾f°¯ °– ¾½ ¾f°½f° f°½ ° f½f  9f ff°9f ¯ f°–°¾f°–f½ °–f° ½f¾f°¯ ff¯¾ f° –ff ¯f¾ f¾ ° ¯ ¯f°– °f¾ f–ff¯ff° –ff f°¯ ¯½ – f ff¯ f°– ¯ fD° ¾f¾° ° ¾f½f f f°¾ f–f¯f° f°¯ °–f©f ¯f ff©–f f¾f°– f°f f ff¯ ¯f¾f¾ ° ° ¾f f°f ½ f° .

 f ¯f¾f ¯ f ff°–f° f  f ff¯ ff° .

° ff° .¾¯ ° ° ¾f f° ¯ f° f€ @ f  .

°  ¯ °°f ½f f ½°¾½ ½f¾f° ¯ f° ½°¾½ ½°¾½ ¯f¾ ¾ °¾¾ ° °©f°°f ff¯ f–f ¾ ° ¾f ff¯ f¾¾ ¯f f ¯ ¾ nff –f¾ ¯ °– nf¯½f ½ff°–¯ °––°ff°° f f¾f°°¯ °–f°nf¯¯ f  #ff ½ f ¯ °–f°––f½ f©ff° ¯f f ¾ ¾f # ff ¯ #-f¯° ff½° ¯ f ¾ ¾f ¾ff f½ f ¾ © °–f° f f°f ° f  f¾f° f f½ ¯ f D¯f ¾f¯ ¾ f¾°f ¯ °°©f° ff¾f¯¯ ¯f°–½ ¯ fff¯f f–¾ ¯f¯f # ¯©–f¯ °–°–ff° ff½ ¯ °f¾ f°f fnf¯½f°–f° ff¯¾f f°f° ° ¯f¾ff ° °f ¯f ¾f¯ - –ff f ¾f nf¯½ f°–f° f½ff– ¾f¯½f ¯ °fff° ¾ f–f f©ff°¾ ¾f ff°f  .

D ½ ¯ °f f¾ f f ¯ °– ff° f½f f°– ¾ ¾ f–f f ½¾f° ¾f¯f % % °f°– ¯f f ¯ °–°–f  ¾ °f°f ¾ f f °f ff¯ ¾ ¯ ° ° ¾f #  ¯ ¯f°– f f ff¯ DD f¯f @f½ ff¯ DD - f°  °f°– 9 ¯ °f° 9 ff° 9 ° f°– ° f°–f° ¾f f °ff– # f ½ ¯ °f ¾f¯½f ¯ °– ff°  ¾f ¯f f ¯ ° ¯  ½¾f° ½ ¯ °f ¾f ––f¾ nff¯ #- –ffff ff° –ff¯ ff½ ¯ f¾f –f° ¾f © nf  .f©ff ¾ff°f¯ ° ff°¯¾ f–f#. ¯ f° ½ff f¯ °¾¾ °f f¾ ¯ °©ff°f° ½ f f° f°– ¯½f¾f f f °f f°– °f ¯f©ff ¾ ¯ °©f f° ¯¾¾  ½f°f¾ f ¾ f–f¾¾ ½ °°– ½ °©f–f °¾¾ ° ° ¾f%@ f f°€@ . 9 °–f f°- – ff9 °–f f°ff¾ff° –ff © f¾°f  9 f°°f f–f f°f½f .. °°f ff¯¾ f° –ff ¯f¾ ¯ ¯f°– ½¾f° f¯ ¾ff f°f #@f½ ¾ ¾f f¾f¾ ¯f¾ ½f f ¯°f¾ ½° f¾ ©f¯° ff ¾f¯½f f f  f¾f° f f½ f¯¯°f¾ ¯ ¯½f°f°  f °f f¯ f¯f°–©–f½ °f¯ °©f f°––f f°9¯½°f°9¾f.f°€  f# f¯fff¾f°f°– ¯ff°¯f©ff ¾ °¯ °© f¾f°¯ °–f½f¯ f°––f½ ½ °°– f½f ff° f f° ff°f°–  f½ff½ ©f f ¾ € f€ f¾ ff¾f¾¯f°¾f ½ °  °––f f¾fff°  9 f¯f ¯ f° ½ff –f°f f°––f½  ¯ °©f ° f– © °f €¯f¾ ¯ ° ° ¾f f°– ¯ ¯½ f f°–¾°–°f ½¾ ¾ ¯f¾ ° ° ¾f  f ¯ f¾ ¯ ¯ f° ¯f¯½ ¯ ¯ f°–° °¾¾ f°– ¯ ¯ ff ff° f– ½ ¯ ff° f¾  –f ff¯ ¯ f°– ¾ f¯f ° °f f¯ f° ¯ °f f¾ ¯ ¯ f° ©ff°°f ½°¾½ ½ f f° f°– n ½f  ¯½f ¯  f¾ ¯ © f° ½ ff°f° ½ f°– ½¯f  ¯f f ½¾f° ½¾f° f°– ff°  .

°¾°%  ¯f ° ff ff ° ¯f ° ff f¯f °f ¾ f–f  D- f€ fff fff -f¯° f°–½ ©–f°–f ff½f fff ff f9f°f9 °–ff¾9 ¯  .

¯f % f°% ¯ ¯f°– f ff ¾ f–¾ ° f ½ ° ff ¾€¾ f° f¾ ¾f¯ f°–  f ff¯ ½¾ ¾ ¯f¾f¾ f ¾f°–f ½ nff ½f f ½ °nf° ©f ½f f ½ °– ¯ f°–f° ° f¾¯ f°©–f  ff°f¯.¾¯ ¯f½° °–f° ¯½ ¯½ f° . °°f  © ff° ¯f ff¯ °€ ° ¯ °©f f° ¾f¯ f°– ½f f ff ½ ¯ f°°f ¯ °°©f° ¾ ½ °¾ f° ½ ¾f¾ f°– ¾f°–f ¯ °f© f° ff¯ ¯ ¯ f°–° ½ f f f° °–– °–f° nff f¯f ° f f° f f ° ¾ f° ½°––f°  f¾ °f°–¯ ©½f f¾° f°¾ f°–¯f° ff @ €€ ff¾ – °f½ ¯f°f°– f f ½ f f f° ¾f¯ ©¾ ¾ ff°– ¯f°€fff° ¾ nff °f  ff ° ¯ ¯ f°–° ¯f©f° ½ f f f° ¾ ¯ °ff f¯ .¾¯f°– n ff° ff¯½¾ ¾½  ff ff°– ½ ° f° ¾f¯f° ¯f ¾f°–f ff f ¾ ½ ¾f° ° 9f f° .¾¯ ¯ °––°ff°f ¾ f f ° f° f ff °¾f°–¯ °–f°nf°  # °f¾f¯¾ff° ¯½f¾f°f –°ff°°¯ °°©f° f¾ff ¾ ¯ °ff f°– ½f ½ff ° ¾f °– °f # °–f½ ¯f ¯ °–½ €€ #f ¯ °––°ff° ¯ f¾°¯ f°f ° ¯ ° °f° f½f° ff°–°f f° f¯f f° ¾ ¯ °ff ½f ©f f° ¯ f ½ ff°–f° f°–f¾f °f ¾f¯ ¯ °––°ff° °f¯ ° ½ f°– ¯ °–f°nf° ¯¾ ¾ ¯ °ff ½f ©f f° °f–f°¯ °–– ff°° ¾ f f°f½f ¾f # .f– f°– ½f f ¾ ¯¯ f°©f° °¾–f¯f¾f¯- – %-%f€ ffffff f°¾ ¾f©f°f ½f f  f °f ½  f D° ¾f¾ °ff @ ° f°– €¾f€f ½f f  ¯ff fff°–¾ nff°¾¾ °½ nff½f f½ff¯ ¯ f°–°½ °°–ff°½ ¯ff¯f° f° f¾f f–f¯ff° ¾ f–f f¾f f– f°¾€¯f¾ ¾¾f  ff°–f° ¯f¾fff ½ ff° ¾ ½ fff ¯f °f ¾ f–f ½ °n f¯f f°– ¯ °––°ff° ½ ° ff° ¾€¾ -f¯° ½f f¾fff°–¾f¯f ¯f¾ f¯ °–°–ff° ff½ ¯ ¾f°©ffff° f°f f ff ¯ f¾½f f½ ff° ff ¾ ©f ff°¯f¾fff ¾f¯f  9f ¾ff ¯½ ° ¾f°–f ½ ff ½f f f ½ f° ¾f¯ ff¯ ¯ ¯ f°–° °f f°– f¯f ff¯ff° ff¯¯ °– n ° °–f° ¯½ ¯½¾f¯° ¾ °– f f f°ff ¾ ¾f¯f .

f°f° fff° 9f°© .¯f ¾ff¯ °© f°ff½f°°ff–f .f¾fff ° ¾f°–f ½ nff ff ° ° ¾f ¾f ¯ °©f ¯ ¾ f ° –ff ¯f¾f°– ¯f¾ ¯¯ ° ¾f¯f° #D¯f¾f¯f°–¯ ½ff°¯ff¾ ° – °f¾ f ff¯½ff¯ ¯½ ©f°–f° ¾ ©f ff° f f° f° ¯f¾ #  ¾¾ f° ¯f ©–f –°– f°– f°– ½ nff ff ¾ – °f½ nf nf  f°f ¾f ff° f½f f ¯f¾fff °  ¯ f f°– ¯ ff° ½ °nf° ¾ nff ¾ ¯ ° ¾ ff¯° ¾f ¯f °f¾ f–f½ ° fff°–¾f°–f¯ ° f°f°f¾½ ¾€¾  .f°f° f ff¾f° 9ff¯f °f ° ¾ °f°f¾f ¯ °–°–ff° f ½ °°– ¯ ¯ f°–° ½f ½  f°½f ½f°–¯ °– °f¾f° ½f¾ff¾½ f°ff¾½f f°¯ ½f¾f° ½f° f°–f° °ff°f°–¾ f ° f°  f¯ f¾f ff¾ff¾f¯f¾ff ff¯ ½f°¯f¾fff¯ °¾ff°f ff°°¾ °f¾ f°– f ¾f ¯ °– ©f ½ f°– ¾ ¯ °ff ° f½ ¾ ¯fnf¯ ° ¯ °©f f° f°– f ½ nff ff ¾ –ff ¾ ¾f ©ff° ff¯ ½¾ ¾ f° ¾ °f°f¾f f f ff¯ ¯ °–f° f # ¾ °–f° f½f f°– f°  f # ff ¯f #¯ °©f f° ½ °  ¾ f° °f¯f° f f¾ ¾¾ n ¯f¾ f°½ °f ½ °fff°°f # 9f ff°9f f°° f¯ f– ©ff¾€¾¯ f°¾ f–f °½ ff°¯f¾ffff°– ¾ f°– f f ff¯ ¾f¾ ¾¾ #f f¾ ¾f f ff – ff° f°– ¯ °–f©f f°– ° ¯ f  f–f¯f f° f°f  f¾f€ f½ ©–f  – ff° ¾ ¯fnf¯ €° f¯ °f¾¯ – ff° ¾ – ff° f – ff – ff° ¾ff€ # ©f°f #¾ f f°– ½ f ff – ff° f¾f€  ff° ¯ ° °– ¾f½ f°–  ¾ff f f° f¯f ff¯ ¾f¯ f° °–f° – ff° – ff°f° # ¯f ¯ ° –f¾f° ff ©ff° ¾€¾ ° ©–f ©f°–f° ¾f¯½f ¯ ¯ f f°– ¯ °–f ff f°ff#©ff° f°¯ ¯ f°–°¯f–f f°–# ¯ f°f°#©ff°° f ¾f ff° f°– ° ¯ ¯ °f°–f° ½ ©f°–f° ¯#  °–f° ff f° ©ff° ¾€¾ f° ¾ f f ¯ °–°–f °–f @f° ¯ f°f° ©–f ¯ °–°–f °–f °f¾ ¯f°¾f ¾ f°f .f° ¯ f ¯ °©f ¾¯ ½ °n ff° f°– f ½ °f °– f– ¯f ¾f¯ f°f ¾f©f °  ½ff ½ °––ff° ¯ f f¾ °– ¯ f¾f° ° f °–f° °–f° °¾¾ f°– ½€ ¾°f f° f°ff°–n½  . °–f°½¾¾°f¾ f–f D.

°  f .

#f°  f ½f f °– °– ff¯ f¯f ff° °f ©–f f°f¯ ¯ ¯¾ ½ @ff° .ff¯ f°f°–¯ f f f f– f½ –ff°¯f¾f n°ff° ¯ f¾ ¾ f°¾f°– ©f°  .f¯ f# D¯ @f½ ff°f ©–f f ff ¾ f°– ½ °–¾ff f° ½ ½ ¾ °f ° ¾ ½ °–f °f°– @ ¯½ f f°f ©f ½ °–¾ff ¾ f ¾f f ¯ ° f½f f¯ ¯ ¯ f ¯ ¾° ½ °–f °f°– f° f°–¾°– ° f½ ©ff°¾ f–f¾ f°––.f¯¯f  ff © ¾f° ¾ f ¾f¯  ¯f ½f f ¯f¾f°f .f° f f°f¾ ° ff ¯f©f f ©–f f°f –f °–f° °f ¾f¾f ¯ ¯ fnf f° ¯ °¾ n ½ ° f° ½¾ ¾f¯ f¯ f¯ ¯ ¯½¯°f ¯f°°f½f f¯ °¯  ¾f¯½°– °f fnf ff¯©–ff€ ff¯ °f½ –ff°¾ ©ff°f ff ¾ f f¾f   f ff  ¾f¯½°– ¾ f f–f¯f .f¾f€ ff°¾ff¾ f°– ¾ f°–°€¾ ¾f°– °f  f n f ½ °ff° D¯ f°f°©ff ¾ff ¾ f°– ½ ° 9ff¯f °f ¯ °––f¯ ff° °–f° f ¾¾ –f° f ff¯ ff ©  f ¯ f° € ¯ nf ¯½f ff¯ ©f f ff¯ ©f #ff½ff f¾°f ¾f #  ©f n ff¯¯ ¯f°–¾ f ½ fff °f ff¯ °f½ ¯f°¾f¯   f°– ff¯ ½°f ff  ¾ f–¾ f¾f° ¯f© ¯f° °f°f f°f .f¯¯f f  f°f ff½ff¯©f ½ f¾ ¾°¾°f f°¯ ° ff¯ n°©f ½ °–¾ff @f½ ff¯ n  ¾f ¯ ¯ fnf f° ff°f f ff° ¯ ¯ °f f°– f½f ½° ° ¯ ¯  ff fnff° ff¯¯ ¯ fnf .f¯¯f f°–f ff¾ f°–¾½f¾f½¾ f–¾©–f¾ f°–½ ©f f¾ ¯f ¯  .f¯¯f f ¯f¾© ¾f  ¾ f  f f ¯ °©f° ½ ¯f°f° °–f° #f°f f°f f¯½°– f # f° ¾ °– ¯f° °–f°¯ f 9f¾f ° @  °f ¾ff ¾f ff ½ f¾f° ©f°–f° f¾¯ ff¯ ¯ f°f f°ff ¯f° ¯f°°f f f f@f%°©f ¾ff¾f f 9-% °¾.¾€f -f . f–¯ff ff-f . ff¯ff © f¾ f°–°– – ° ff¯ °f° f° ° ¾f .

.ff °–f½f f¾f f– °f ¯f© ¯ ff¯ °f° °f ff ¯¾ ¾ f–¾ °f f¾¯ ¾ f–f¯f ¾ f–¾¾ °¯½ f°f°¯f½° °¯ fff° °f¯f ©–f °f ¾f¾f f°©°f¾ °ff ¾°f f° °f¾f°–f¯ ° ff° ff¯f¾ f–f¯f½° f ¯ © f° ¯f© ¯f°  ¾ f f€ . –f f ¯ ¯ ° # .

f¯ # ff¯ f ff ¾f f ¾ f°– %¾ f° € ¯f° f € f° fnf° °% ¾ ¯f¾f ff f f°– ¯ ° ff¯ . .#f°  ° f ff ¯½f° ¾f°°f ©°f D¯ .f¾¯ - . ½ °°– ° ° ¾f°½f f¾f% ¯ °–½¾ f°–f½f° 9f¯ f°f°f@ °¯ °––f¯ ff° ½ °¾f°ff¯  ¯ff¾ ¾ ½f½° f°–f°f f fnfff f ¯f½ °  f°–½ °°– ¾ ¾ f° ¾ f ¾ff ½f¾ –°f %9f¯ f °f°f @  ½  ¯f¯ ¯f ff¯ ¯@ f°¾ ¯9f¾¯ % –f9f¯ –f½fff¯ f½€ f°f¾ f¯ °–f¾f°¾f°¾ ©f¯ f°f f ¾ f°– – ° f¾ f½ ©–f ¯ ¯ % f½f% ¾½ ¾f¾f¾ ff f°– ¾¾ f°– ff¯ f ¯ °–f¾f° °¾f° °f°–¾ ½ ¾f° ° f° °¯¾f¯ ° ° ¾f f¾ f–f ¯f½° ¾ f–f ½ °¾  f€¾°f °¾½ f .f¾¯ f°   f f   f°– ¾ ¯f¾f ¯ f ¯f°–¾f° f½ fff°fnf°f½   °–f° ¾ –ff ¯f© ¯f°  f f° ©f ff¯ %% ¾ f – ¾f %% ½ °  %% ¾ f ¯ °¾ ¯ °¾ ¯ °¾ f° ¯ °¾ °–– ½f f ¯f¯ ¯f ¾ff ¾ f°–  9%ff¯©f  .#f° f°¯ °f¯½ff° ½ ½f°°f  f°–f€¾ ¯f° ff° f ff°–f°°f ¾f ff ° ½ f°¯ °¾ f f ¾ff¾ f° ¯f¾f f f¾¯ °¾ ¾ f f½f°n ½ ° f° f½f ¾f f f° fnff° f° ¾f° f–f°f  ¾f¯ff° °–f°# ¾¯ # °f f¾¯ ff¯ff°– ©ff° 9°nff¾¯ °ff ff ¯ ° f°.#f°   f°– ff ¾ ¯°f ff¯ f°– ¯  f€¾ ¯f f .

%ff°..

° ff°.D °f°–¯f f f ¾ °––f-°°f.ff¯¯ ° °f # f  ¯½fI9 ff¯¾ ©ff½ – ff°#  . ° ¾f¾f° ½ff f° f° f f°f f ¯f¾ – ¾f ¯ f ° ° ¾f ¾ ¯f° ©f f f ff° f  ½ff°f ¯ f°f  f– ¯f¾f ½f° ° ° ¾f f ¯f¾ ¯ °f .¾¯° ° ¾f%½f f -f¯° ff°–f°°  f ½ °°f° ¾ ff° n½ f f f  –f f ½f° ½ ¯ ff° °f¾ f–f¯f ¯°f¾ ° ° ¾f f f°f°– ¯ °fff° °–f° ¯f°f ½f f © ¯ff f ° f° ¯f f ff° ¾ff½ f¯ff€ff.

f¯f f€°f .f¯¯f f€ °f ¾ f f¾f nfn f° °f f f¯  f– ° . ° ¯ ¯ fnf ff° ff °f f¾ ¯ °––°ff° fnf ½ ¯ ¾f ° ¯ ¯ fnf f ©–f ¯ °f °¯ ¯ ff°– ° f¾  .

f¯f f f ff ¾f f ¾  f°– ¾ nff  f ¯ °– nf¯ €ff . ° f ff ¯ ° ff°ff°¾ ¾f f° f¯ °–¯ff¯f ff°f½ °f °fff°ff f¯ f°–¯ ¯ °n°f ©¯f¯f¾© ¾f¯ ff°–°f° n f¯f  .f¯f©–f ff ff ° °f°f.f© ¾ Df¯f ° ° ¾f f°– ¯ °fff° ½f¾¯ ¾ ¾¯ f° f¾¯ ¾ f–f ¯ ° ¾ff° f ¾ nff  f¯ °– nf¯¯ ff°–¯ ° f°–¯f f f¾ nff f¯ ¯½ f°ff°¯ °–f½f ½ ¯ °f f¯ ¾f©f ¯ °–f f½ – ff° f f ¾f¯ f°– ¯ °–f°nf¯ ¯ f f°– f f°f°  .

° €¾f¯f° 9f¾¯%.

f°f ff½ °–ff° °f°– fff .f° f°– ©ff°f° f¯ €° f¯ °f¾ f–fn° f °ff°– f ff¯ .9% ¯ f–ff°–f f°½f f°¯ ¯f°–¾ °–f©f °°¯ ° °– f°¯ ¯½¯¾f°–f–f¾f° ½f¾¯ f°¾ fff¾¯f°¾f f° ¯f¾  9f ff° ¾ ° ½ °f¯½f° ¾ff©f -f¯° f ¾¾ ¾ f°f ¾  ¯f ¯¯ ° ½ ° ° ¯ ¯½ ©f°–f° ½f¾¯ f °f ¾f f°f° ¾ f°f ¾f¯ ¾f°–f ¯ °–f–f f–f¯f° f°½ °ff°ff¾ f–f¯f°©¾¯ ° ¾ff°¯f ff©ff°¾f¯ ¾ ¾°––°f  f€%f°%¯ °–f°––f½ f°f½ °–½f¾¯ ¾ °f°ff¯ °– ¯f°f½f¾¯ ff¯ ¾f f–f¯f ¯¾f°f f€ ¯ °–f ¾ °– ¯ ° °–f f°– ¯ ° ff ½f¾¯ f ½ nff ff ¾ ¯f f©ff° f–f¯f ¾f¯f # ¾ff ¾f 9f¾¯  ¯ °–f f–f¯ff°f°–f° f°½ff¾¾ © #fff€ #f°f°– ½ °°– f°¾ f f¯ °©f  f° ¯ f°f° ¯ °–¯f f©ff° f–f¯f f°– f° ¾ f ¾ ½ °°f ¯ °f f ff f–f¯ff°f°–f° f–f°f°–¾f°–f€° f¯ °f f°° ° °–f°ff¾f¾¯f°¾f # f f€ ¯f¾ff f¯f  ff°–f° ¯f ¾f¯ f ff ¯f¾ ¯°f°°f ½ °f€¾f° f f f½ f ¾n f°– ¯ °nf° ¾ ¯f°–f ¯ f  .

f°– ff°– f f¯ -f¾f° f° f  ff°–f° €° f¯ °f¾ °–f° ¾ – f ¯ °¯½f° f f°f f© f° ½ ¯¾f° ½ ¯f° ° °–f° f¯ °° ¾f¯ ¾ ff ¯ °–f ff° ¾f¯f ¾ f ½ °f€¾f°° ¾f°f  .

f¾ff °–f° ¯ °f€ f ff ¯ f ° f ¯ ° °¾¾f° %¯ ¯ ff°% ¾ ¯f f ff¯ ¾f¯ f°– ¯ °¯ f°  ©f°f f¾f ff¯¯f¾fff.¾¯ f–¾f°D° ¾f. ° %%° f°– ½ f° ©–f f ff ½ff ¯ °¾¾ ½ °f€¾f° °f°– ¾f¯ °–f° ¯ – f°– ½f ff¯ ff°  f€  ¾ °f°– ¯ °––°ff° –f–f¾f° ½f¾¯ f °f ff¯ ¾ ©ff ½f°©f°–°f¾f¯¾ f½ nff½f f f–f¯f° # f°° f ff ¯ff f ¯½f # 9f ff° ¾°¯ f¾f½ ° ¯ff°ff¾ f–f¯f°°f¾ ¯ f°¾ ©f¾ff°f f°f f° ¯f©f ff ° . ff°f ¯ ° f€ ff°–f°–f¾ f¾ °¯ f¾f ¯ ° f½f©¾€f¾f °f ½f f ¾ff f°– ¾f¯f ¯ ¯f°– ° ° ¾f f°–¾°– ¾¾ °¯ ¾¾ ½ ¾ ¯  ff f°– ½f°©f°–f° ½ff–½f f¾fff°–¾f¯f °–f– f ©–f f°–¾°– f–f ff f° ½– f f¯f @¯@ °–f f°–¾f°–f ½ °–f¾f° f–f° f # °––f¯ f ¯ f¾ff¾ f–f f¯©ff f°– ¾f ½ff°¯ ° ¾ff°¾ ¯f¯f¾ff #©f°f  9f f°– ¯f¾f ¯ f ¾f°–f f€ ¯f¾©  f fff ° ©–f °–f° ¾ °–f©f ¯ ¯ ff° ½¾¾°f f ¯½¾ ½ f°–f°¾f¯ f%% .

f¾fff ° ½ nff ff f°nf¯f° f¯f f f½ ¾f¯ ff°– f f¯f f ff¯ ¯f¾fff¾f¯¾ ° f½f° ff ff¯ f–f¯°€ °¾ f° ¾ ¯°f ° °f¾°f f°– f °f ¾f¯ f¯ ¯½ff° ¾ f–f f°nf¯f° f– ¯f¾ #. f°½ –f° °–– #ff°f #f °¾ f ¾ f f°ff°– f°¾ ©fff–f¯f¾f©f  .9 ¾ff ¯ °– ¯ f°–f° ¯ ½ ° f° ½f¾¯ f° ¯f¾¯  ¾ f ¾ f f°©f° ¾ ½ ¯¾f°f ½ ° f° ¾ ©ff f–f¯f f–f¯f f°– ff½f° f½f¯ °¯ f°½ ¯ff¯f° f°f¾f¾f°–¯ °–¯ff°f½ ¯ f–f¯ff°– f f # f¯f¾  –¯°–°¯f¾¾ f¯f ff.f°f° fff° 9f°© .

f ° ° ¾f ¾ f–f f½f ¯½f°–f° f¯ ¾f¯ f f ¾ f ¯ ° f  ¯f°f ¯f°f # ©f°f #fff f ¾f¯ °– ff°––f¾ ° # f ©–f ½ nff ff f f f¾¯ ¾f¯  ¾ ¯  ° ° ¾f ff° ° f f ¾° –f¾ #fffff½ff½ ° f°–¾f¯f¾ ½ff°¯ °f°–¾¯ f¾f¾¾ ½ °  f ¯f ° ° ¾f f°– f ½ ©f°–f° ¾f¯f °–f° ff f° f ¯ff ff° ° f f¾¾f f ff° ° ¾f½f f f¾f°ff ff¯f¾fff½f .

°°f –f°¾f¾ –f°¾f¾ ¾f ¾ ½ .f¾ f ¯f ¯ °nf  ½ ¯ff°  nfff° f°f f°–  f ½f f f° f ¯ °–f©f°  ff ff ½f©f  – f ¾f©f ¯  f¾ f°–  f¯  f–f ¯ f ¯f¾¾f ¯f ½° ¯¯ f ¯¯ f ¯f¾© $¯¾ff ff f°°– f°°– ¾ f–f¯f f ¾ ½ ¾ . f° f¯½¾ ° ¾f¾ ¯¯  .f¾ f f . f f ¾f ff° # 9 f°f€ f¾ nff° °f¾°f f °© ¯¾@°––. f °f  f€ ff½ f¯ ¯¾¯ ¯ f ° ° ¾f ¾ nff  f ¾f½ ¯ °–f f½ – ¯ f°– f f¾¯ ° . f f°– ¯ f¾f ½f°– °f ¾ ° f° ¯ ¯f¾ff°  ° f°f¾ °  ff¾ #©f°f #.9 ¯ °©f f° –ff ° –ff¾f°½ °– ¯ f°–f°¾f° f° °f¾°f ff¯¾ ¾ f°¾f–f¯f ½ °–°ff°ff¾ ¾¯ ¾¯  f–f¯ff° ¾ f ½ ° ff° °nf° f¾f ff½f°  ¯½ ° f½f ¯ ff°°¾¯ °° °f¾°ff°–ff°¯ °–f° –ff ° –fff°––f9 ° f°fff° ¯ °n –f½ °° f¾f° f f½ ¯½ ¯½ f–f¯f f° f f°f°  f ¯ ¯f°– f ©ff°– ° f°–  ¯ f–f ¯ f–f ° °f¾°f ° ¯ ¯ nfff° ¾f¾ ° ° ¾f @ f€ f ¾f ½f° f°– ¾ f–f f– ° ff f°– ¾f ¯ °©  © f° ° ° ¾f  f ° f°– f©¾¯ ¯f°€fff° ¾ ¯½ff°°¯ °– nf¯½ f½ ¯ °f f°– f f–f° ¾ °––f ©¾ ¯ ¯½ ¾ ½ff ¯ ¯ f°–° ½ nfff° °f ¾f¯ ff° ¯f¾  .f¯¯f f f° -D f –°– ff° f¾ #.f¾  ff°f ¯ ff°f ff f©f°f¾ f °f°– f½ €°ff f  f f° ¾¾ .f¾ f .f¾# ¾ f–f ½ ¯ ¾f¯ f ¾ –  ° ¾ f ¯ ° –f¾f° ff °f ½ ¾f° ° f f°f ½ff¯ f¯ .f°  f– ff ¯ °f  °f°– #€ ° ¾f# ½f f  °f °f°– f f ½ ¾ ½ ¯½f° ©–f ° ¾f f½ f–f°f ¯f¾fff ¾ f n½  f¾f °–f° °ff° f f°f @ f¾f ff¯ f f°– ¯ ¯f°– f°½f ½f f  .¾¯ f -f¯f .f¾ f f ff° f– ¯ °¯f°f f°–¾¯½f ff°¯ ¯ ff¾°f °–f°½ °¾ ¯f°–f ¾ f °f ¯ f ¯ ¯ f– – ff¯ °fff° fff½ f¾f°ff° f ff©½ °©f f°– .

f¾ ff ff½ °–ff¯f°–f°¾f¾°ff°– ff¯f ¾ ©f ° ©–f 9f f  f ½ ¾ f–f f 9.f¾ f f°– ¾ ff %¾ °–f .f¾ ¯ %¾ #f¯ 9 -D % ° ©f f¾¾ ° ½ f ¾f°– f ¾ f–f ¾ °f f¾f-°f°f©f–f .f¾ f f½¾f°° ff¯ ff f° ½f .f¾ f f ¯°n f f °f ° f °f° f f° ¾ ½ f¾f ¯ ff¯ ½ ° f° ½ ¾f° ° f°– f¾ f .f¾ f f f f¯ °f ½ ¾f° ° f°– f¾¾ f¯½°– Jff  °f ¾¾°f   °f°– € ° ¾f ¾ ¯½f ¯ °–– – f° °f ½ ¾f° ° f½  f° ¾ f–f ¾ f°– °f ½ ¾f° °-D ° f °f¯ ¯f°– .#f°½f f% ° f¯ °©f f  ¯ f–f ¾  °f½ ¾f° °f°– © f ff¯¯f©¯ f°° ¾ °ff°–f¾ ¾°––°ff ff °f½ ¯f°f°– °f¯¾ °f½ ¾f° °f ff °ff©f f° ff¾ff °f¯°f °f f°– ¯ °–f° °– fff° f ¾ f–¾ ¾ ½ ¾  @¯ 9f½½f ff¯ . %9 – ff° .f¾ ff°–¯f¾¾f°–f¯ f¾ff¾ °–¯ ¯ f°¾f°– f¯ ¯ fnf¾½¾ ¾½¾½ffnf°¾f©f°f.ff¾¾f ¾f¯ ° ° ¾f% ¯¾ff f½f –fff D° f¾¯ °f .f¾ f ½ °f ff° ¯f f°  ½f f  f °f ¯ ¯¯½° ¯°¾f¾ f°½¾ ¯ °© f°– f°– D¯¯ . %9 ¯½°f° 9 °– ¯ f°–f° 9 ¾f° ° f° .f °f °   °fff° f° f°–f° @ °f°½f¾ f¾ff¾°– f– f°ff°f°– f    °f– ff°¾f¯f°–¯ ff°–f° f¾¯ ° °–ff f° f¾¾ ¯ f–f ¯ f–f #¾ # ¾ ½ . f ¯ °©f  °f ½–f¯ 9. ¯f°– ¯f¾½  f°–° ¾¯°f¾f°ff f ¯½° f f nf½ ¯f° –ff . ff°¯ °¾°f°½f½ f°ff° ½ f°ff°  f°°¾½¾ ¾½¾ @ °¾f©f½ °–ff¯f°°¯ ¯ °ff¯½. ¯f½° f¯½¾ f¯½¾ ¯¯ f– ¯ f   ¾ ½ f°– °ff° .9 f  .% ½f f ¾ff°f° f .  .f¾ f %f°– ° ¯ f°–  f°© ff°–f° ¯ f -D% ¯ff ¾f ¯ °¯ f° ¾¾¾¯ f ff° ¾¯ f ¯ f©f °f½ ¾f° °f°½f°–°¯ °–f©f¾ f ¯½ ½ ¯f° ¾f¯ f ¯ f f°– f ¯ °–ff f n °f ½ °fff° ¾f¯ ½ ¾f° ° D°°–°f f°–.f¾ f ½ff– ¾ff f f½f ¯ ¯f°€fff° ½ ½¾fff° ½ f ¾f°– f f°– ¾ f–f f ½f° f ff°¾ff€%f¾%¯f½°ff€%¯ °%  9 °–ff¯f°f°f°–¯ ¯ °ff.f¾fff% f° ¾ ¯½f ¯ ° f° ©°f 9 ¾f° ° ½f f  ¾f ¾f°f ©°f ¾f¯ ° ° ¾f ¾ff %¾ ¯ f f°©°fD¯.f¾ f¾°–––f°© f°¾ ½ f f#¯ °°©# ffff –f  .f¾ f f f¯f° ¯  °f °–f°½ ¾f° °¾ff€°f  f°f ¯½f f¾ ¾ f ¯f f¾f .

f¾ f ©–f ° ¾ f f ¾ f°  ½¾¾°f ¾ f–f f 9 -D f°––f f° .f¾ f¯ °¾°f f°f¯f¾© nf-D f¯ f f °f½ °– ff°¯f¾© f°–-D f°––f½¯ ff° #f f°f¯°¾f¯  . f° ¾ff ° .f¾ f ¯ °– ¯ f°–f° °¾ ½ % ¯½ °f f°°–% f° ½ °–¾f° f°°–-D f¾¾¯f¾© f°¯¾ff °¾ ½°½¾f ¯ff f ¯ ° °–°¯ ¯f¯f° ¯f¾© f° ¯¾ff ¾ °––f ¯ °– ¯ ff° €°–¾ ¾¾f ¯f¾© f° ¯ °©f–f ¯f¾© ¾ f ¯¾ff -D ¾ ° ° ¾f f ¯f¾°f €° f¯ °f¾¯ f° ½ff¯ –f¾ f¾ ¾f¯ f° ¯ ¯f°– .

J %° ° ¾f° .

nf ° ¯ ¯½ ¾ff° ½ ¯¯½°f° ff  ¾ .nf9f °– .nf ff ©fff° f ½ff° – ¾f©f  ff° € ° –f€ f f½ ½ff ¯ °–f ¾ ½f ½ f°––ff° . –ff f° f°©°–¾  .nff ff¾f f¾ ¯f°f°– f° nff¾ nff f °f°–  ¯ff° ¾f°– ½ °–f¾f  ¯½f ½ ¾ ° °f ½°  f¾ff° .nf f f°f f ¾ f ¾f°– ½ °–f¾f f ¾f ¯ ff°  ¯f¾f f¯f¾¯ ¯¯½° .½° Jfn% ¯¾ ¯ ¾¯f° -f¾°f %-% ¾f¯ ¯ ¯ °f ½ ¾f° ° f ff°  .nf – ¾f¾ ¯99°¯ ¯f°–ff° ¾f° °°  f ¯ °© f°– ¯ °°––f°f f f°f ½f nff °f°– ½ °f ¯ ¯ff€f° ¯f°f° ½ ¾ ° ¾  .nf¯ °fff° ¾°f f°f ¾ff°f°¯ ¯ff€f° ¯ f°f°°f ½°¾½ f°nf nf °f°–¾½ ¯f¾¯ f° ¾ fff°¯f°¾f ½f°¯ f–.nf 9f °– f n°f ½f f ° ° ¾f f °f f f f f ½ °–f¾f f°– ff°½ f °f  f–¯ ff°– f¯ °– °f. ½ °ff–°ff° f¾ff° ©f ff° f° f°f ½ f°– – ¯ °––f¾ f¯f f  -f¯° ¾f½ f¾ .nf ¾ nff  f ¯ °¾ ff ¾f½ ¾ ¯fnf¯ f ff ¾f½  f°–¯ °–f ff° ½ °°–f° f°–¾f f°° –ff  °–f° f¾.

°f¯° ¯ f°¯ °©f ¾ff¾ f°–½ °–°f –½ff ¾ f°––f½ ¾ ¯f°n° °– ¾f¯  f f ½ ¯ °ff° ½f°f ¯ ¯f°– ¯ °–f ff¯ °f ¾ ©f ff f . °.nf f¾°–f°¯ ° °f ¾ f–f °f ¾ f–f ½ ¯ f ½  f ¯ f ¾ f–f f© f° f°– f f½f ff .nf °–f° ¯ f¯ °– nf¯f°–¾°–¯ ff°– f°––f½°f f¯ °ff–°ff° f¾ff°  -f¯° ½f f°– ¯ ¯½  – f f D° ¾ € ff ° ¾ f ¯ ° f°f° ff °f f ½ °f ¾€f ½ ¾°f @ ¯f¾ °f f f½ Jf½ ¾ ¾€ ff f°– ¯ ° ¯½ff°f°– f°– –¾¾ f–f¾f€°f #fff ° f¯ ¯ f°–° ¯f¾ ff¾ ¯ ¯ ¾ ¯½ff°f°–¾f¯f f–¾ ¯ff°– #©f½f ff –¾°  f–°f ¾ ¯f ff°°ff °f n°ff°°f½f f° ° ¾f .nf ¾ f ¯ °©f ¾ ½ °–f¾f  °–f° –ff –¾°f . ff°– ¯ f¯½ f°¯ °©ff° – °¯°–°¯f¯ ° f¯ff° °–f°¯ °½ff °–f°°–f½f° €¯f¾ f° f f¾f° #©f°f #f°– f f¾f° f"# .9f f°– f ¯ f f ¾ ff° f°f ¾f f° ¾ ¯ ½f¯f¾ ° ° ¾f ¯f° f°–f° ° ¯ ¯f°– f f ½f f ¾f½f½°  ©f ff f° f °f ¯ ° °– .nf ¯ °– nf¯ ¯ f f°– f½ ¯ °––f¯ ff° ¾f¾f°f ¾ff ° ¾ f–f ¯f¾ f°– f f¾f° #. °°f ½f¾¯ °f° °  –f °¾ f¯f °f °f ¾f¯f° ½°¾½ ½°¾½ –¾f° f°f©ff°¾ ¾% °f°– ½ °–f° f%  f ¯ °–f°––f½ ¯½ ¯½ ¾f¯ f¾ ¯ °©f  ff° f¯f f°– ¯ °©f–f f–f ¯ f°–°f f ¾ ½ f° f ° ¯ ¯f°– f½f °–f°  f°–°°f ¾¾ ¯ ¯f¾f°–ff°¯ ¯ ff ¾ © fff°¯f¾fff f°f  .nf ¾ ½f°©f°–½ ¯ °ff° f ¾ °f°f f½ °ff f° ° ¾f¾ f–f °f° #9 ¾ff° f° ¾ff° n¯f f f # ©f°f #ff  f ¯ °n°f f°–¾f° fff°f f½ ¯ f°ff°@f°©°–9 ff f½ ¯ f°ff°ff # .nf f ff ¾ f°–– ff°f°– ½ f°–¯ ff°½ ¯ °f°f f° f @fff¯ °©f ¯ff¾¾f f° f° .nf¾ nff f¯ ¯½ °–ff° °f°– f°–f°# f© f# f ¯ ° f°9. –f°f f¯½ f¾ff° f° f¯ °©f fnf nf ¯f¾ . –ff -f¯°¾ – f¾ f.

nf¾ f½ nff½ ©f°–f°¯ f©f ©ff°– f ff¯ ¯f¾ #9 ff°f°f¾ ff° °–f° ©f °–f°f°  f¾f° @©f° ©f ½fff° °–f°nff ©f½f # . f– .nf ¾ f ½ nff ff ff ° ° ¾f ¾f½ °–f° ½¾ ¾ ¯f¾ f¯f #ff ¾ f ¯ °–fff° f°– ¾ f° ff # ©f°f #ff f ©f  nf ff ½f¾ f¾ ¾ ½ ©f ¯ ° f°– ° f¯f¾ff –f°¾f¾ ¯f¾ffff°¾f¯ f° °° ¾f¯f¾¯ °©f–f©f°–f°¾f¯½f ©f ½f¾f– # D° ¯ ¯ f°–° .nf ff f ½ °f  f°–f° ½ nfff° ff° ¯f¾ f°– ¾ f°– f°–° f°f ¾f©f ° ff f¾ ¾ f ¯ ¯½ ©f°–f° fff° f°– ¯ °©f ½°¾½ ¯f¾ # ¯f¾ f ©f f f°– ff f¾ ©f°– °  ff ©f°–f° ¯¯½¯ ° f½ff f ¯f¾fff # -f¯°½f f¾fff°–¾f¯f .¾€f ¾ f ½ °f f°– ¯¾ f° ¯f ¯ ¯ f ° ° ¾f ff¯ ff¾f ¾ f°f  f ¯ °nf ©ff° °–f  °ff¯f° ¯f©f° f f¾½f¾f© f° f° f f½f¾f © f°f° f f ½ f¾f f©ff° %.¾€f ¾ f¯f° ¯f©f° % .nf ¾f°–f ¯ ° °– f–f ff  f°f ¯ ¯ fnf f °f  f ¯ °– f¾ f¾ ©¯f ¯½¾f¯¯ ¯ ff f°– f°––f½¯ ¯ fff©ff° ¯°¾ f°  #ff¯ ¾ ©ff°ff°– ½f°©f°– ¯f¾f ¯f¾f °f° ¯f ¾f¯ ¾ f f° f °–f° ½ ¯ fff°  – ©–f °–f° °f° ½ f f f° ½ f f f° f° ¾f¯ ¾ nfff° f¾¯ °f¾ – °f½° ff°f°–f¯ ¾ ½ ¯ ¯ ffff fff°– ¾ °–f° ½ ©f°–f°ff f°– f f°½ ° ¾°––f° #  .

¾€f ¾ ¯ °f¯½ff° n ° °–f° ½f f ©ff° °–f f f f ¾ f ¾ff ° ¯ °©f © ¯ ff° f– ¾ f° ff° ff° ½°f -D @f ¾ f¯f°f ½ff f¾ @ f¯ °°©f° ff©ff° °–ff f  f°– f°– ¾ °– ½f f ff ° ¯ ¯ ©ff° °–f ¾ °–f ¯ ¯ f° °f f° f°f° ¾f .¾€f ¾ % ff¯ ¾ f ¯ @ ¯½% ¯ ° ¾f f–f ¾f° ¾f° f #  ¾f°# °–f°nff°ff°–f¾  f ¯ °¾ f– f°– f°– f°– ¯ °–f ¯ °n°f f f¾ ½fff° f–f¯f°f ¾½ff ¾f ¾f f f¯½° f° f–f ¾f – ¯ ¯° f¯½° ½f f f ¾f©f f n½ ¾f ¾f f°– °ff° °–f° ¯f°¾f f° ff .¾€f ¾ f ¯ ¯ ©ff° °–f f °f °–° f¯f° f °f ¾ f ¾ ©f f¯ff¯ °–f¾f°½¾ ½¾ f°¯ ¯#¾ ¾€# f– ¯ f f f ¯f ¾f ¯ °© f°– f€f°f f° ¯ff fnf°f f½ff f f¾ f ff ¯ff€f° .¾€f ¾ f¾ ¾ ¾ff° ©–f °–f° ¯f°¾f –f.¾€f ¾ f°– f¾f ½f°––¾. f° ¾ ff°– f¾f°f f°f #f©f n# ¾ °– f 9ff ½ ¯¯½° ½ff ½ f° ½ ©f f ¯f¯ ¯f¯ ff¯ f–f ¯f¾ f–f¯ff° ff ° ½ff ½ ¯ ¾¯ ff °¯ % f f½f¾ nff¾fff#¯f¾f#% ff½ffff°– f°f nff ¯ f°– ff 9fff ½ ¾f° ° ©–f ¾f ©f f©f f©f n D°°– ¯f¾ f f ¾ ½ .¾€f ¾ ¯ °°© ¯°f f° ¾f½°f f°– ¾ ff¯ f–f¯f f ¾ °– ©f  ¯½f nf f°f ¯ f f° f f f ¾f –f¾ ff¯ ¾f½ ¾°f 9 °f f ¯ ° – ¯ °f°°f D ¾f f  f ¾ f ¾f°  ½° ¯½f¾ 9f°–f ¾f f ¯ °–f°––f½nffD¯ °––f° ½ ¯ ff°°ff°–f€ 9 ¯©–f¯ °n ¯°f° ff ¾f¯½°– °–f°¯ °f° ¯ f f f©–f °–f°° ff°ff f°f  ½ f¾f ff¯ –f°°f°D ff¯ ½f°° °f-Df°–n½f¾nf €¯f¾° ½° .¾€f ¾ ¾ f¾ff°f°f°–f ¾f ff f½©–fn ¯°ff½f° f°– °°– f°© f¾  ff°–f °°–f° f¾f  ©f ¾ ¾°f ff ° f °f©–f ¾ f–f ¾ f°– ½ ¾ f°– ¯ °––°ff°     f ff ° f½f° °° f°– f f ½½f .¾€f ¾ .¾  f f ¯ f°– ° f°f °f ¾ f–f ½ °f ¾ °¯f°  f–f f f°– ¾ f  -D .

¯ ¯f°– ¾ f°– ½ f %©f ½ ff° °f¾ ¾ ¯f ½ ¯¯½° ¾½f °f f ff ½ f% f ½f° ° ¾ ff° ¯ ¯f°€fff°  ° ¯ °–f¾f° ¾ ¾f f°– ° f f ¯ ¾ °–f°   ff¾ f¯½½  f f f f¯f f¯f ¾f –f°– °– ° ff¾f .¾€f ¾ f ff ¾ f°– f¯f n ° f f°– f f°f ©f ° ¯ °¾ ©ff° °–f ¯f°f ½° .¾€f ¾ ° 9¾ ½ © f°– ¾f f° f°–-–f¯ f°¾ ¯½f¯ °¾ ¾f°.f¾ #©ff° ¾f¯ ¾f°–f f¯f f° ¯ °–f©f ¯f°f ° ¯ °©f° °–f° f¯°¾ °–f° ½ ¯ f–f¯f¯f°f½° # .f¾  ¾ ¯f ¯ ¯f°– f¾ .f¾ ¯ ¯½ ¾ff° ½f ¯f°f½° ° ¯ °––f° ff° °f -f¯° f ¯ °–°–ff° f–f  ¾  f ½ ©f f° D° f½f ½ ©f f°" ff f° –f¾ °°–°f  f°f f½f f ½ ©f f° . ¯f°– ° f °°–f° f½ ff° ½f –f° f f ¯ f° ff.f¾¯ °©ff . .¾€f ¾©¾¯ ¯f¯ f°¾f°°f ©  ¾f¯f°  f° ¾f©f © f° ½ °fff° ¾ °f° .f¾f f° f ¾ f f°– ¯ ¯ f°f f°–ff° f° f°– °ff°  J ¾ ¯ f €¯ ° ¾f °f °nf° fff @ f °f ff¯f°  f   °nf° f°–¯ °f  © #f ff°f# ¾ ff°¾ nff–f¾  .f¾ f ½ °¾°f ¯ °fff°  ½ ¾ ff° ¾ nff f¾ ° ¯ ¾f° ¾ff½ff¯f°f°–¯°–° ¯ f°J ¾ #ff¯€¯f f¯fff .f° f°– –°ff° ° ¯ °© f° ¾f¯ ½f ff ¾°f ¾f°–f f ff°– # ©f .¾€f ¾ ¯ ¯ f ¯ff f½f ½ °¾ f°– ¯ f¾f ¾ f°– ¯ °©f–f # ¯°f° ¾f¯# ff° °––f ° f° ¯f f ¯ ° °f #°–f# f¯ °–¯ °f¾f°.¾€f °f°––f°–°f ff¯ n f°  °–f° ¾½ f f° ¯ °½ ¯ff ¯ ¯ °f¯f° ½ff f €ff ff .f¯¯f .¾€f ¾ f f  ff°–f¯ ¯f°–©ff° °–ff ff©ff°f°–f¾ ½ fnfn f°½f¾f°–f  .f¾ 9f f ¾f°f f°–  f° ° f¯f ¾f ° f½ ½ € °–f°nfff°–¯ ° ° f¯f° f¯ °–fff° ¯fff° ¯¾°f .

° –f¯f %% ¾ f f ¾f . ff°–¯ °–ff½f°©ff f°°––fff° n f °–f°.f ff ¾f¯f #. f f°–¯ ff° f¾f°f¾ ½ fff°¾ nff¯ #ff°f  ° f ¯ ½ff° ¯f°f° f .f¾ ¯ ° –f¾f° ff f¯f .D .f¾ ¾f°–f ¯f ° ° ¾f f f° ¾f©f ¯ °–f©f - fff °f¯° ©–f ¾ ¯½f ¯ °©f  f .f¾ ¯ ¯½ f©f ¾ nff¯ ° ff¯¯ ¯ f ¾ f° @f€¾ .f¾ 9 °–f¾ff° ¯°f f f–f°  ½¾ ¾ ½ ° f° °––°f ©ff°  f .f° °–f½© °ff°–f° .D %% . ¯ ¯f°. ¾  f  f  °f ¾ f–ff¯ff°–½ €¯ °¾ ff¾fff ½ °°–°ff ff@f€¾ .¾ f f° f€¾ . f° f°– ©f f ½  °–f°½ ¯ff¯f°°ff°–¾f°–ff¾ .f¾  f ¾f°–f ¯ °–f–f f–f¯f° ½ °f€¾f°  ff¯ f–f ¾ ¯½ff° .f° ° ¾f¾½ ¾¾¾ ¾  .f¾ °f¾ f–ff°– f½f¯ °©ff °–f° ¾f°–f ff f–f ½ f°ff° °f°– ¾f¯  °–f° €f¾ f ¾f ¯ °© f¾f° ½ ff° f°f ¯ff ff¯ f–f¯¾ .D ff ¯ °–f ¾ nff ¯  f–f ¾ ¯½ff° f ¯ °–¯ f f–f f ¯ f f¯f ¯ °–f¯ f–f ¯½ f–f¯ff° f°– f #f f¾ f f ¯ °–°–f ¾ °f°f¾f  f½f °¾ °¾ °ff° ff¯ f©ff° f©ff° ¾ # ©f°f #f° ¾ °f°f¾f ½f f¾ ½ ¯ f°–f° ff ff°– f°° ¾f°–¯ ff° ¯½ ¯½¾ ¯fnf¯ # .J ¾ °–f°  f¯ °nf°°–€°f°¾f f¯ ¯¯ ¯½ –f°©ff° ff f°–¯ ° ©f° f°¾f©fnff nff°f °f¯°©–f½ f°f  ° ° ¾f ¯ ¯f°– °°– ¯ ¯ f¯f ¾ ° ¾ ½ .f¾ ¯ °– nf¯ ° °  f¾f° f°– ff° ff¾ °f¯f f–f¯f ½f f ¯f f ¯f½° ½f f ¯½ ¯½f°– °fff°¾ ¾f ¯f¾f . ¾ f ½–f¯  ¾f¯½f ¯ °nf½f – f  .f¾ ¯ ° –f¾f° ff f°ff¯f f f°– f½ ° f½f ff f¾f½°f°– f¯ °©f © nff ¾¯f°–¯ ¯°½ °ff°ff¾°f¯f¾f¯¾ ff¯ ¯°¾f°–f° f f°¾ ¾f  .

f % f°% f ff © nff ½f°– f¾ f f¯ ½ ¯½f° f°– ° f¾ ° ° ¾f ¾ff°  -f¯f°f f¯f ¯f f¯f °f ¯¯ ½f f f  f f ¾f¯f ¯°f  ½f ¯ ° –f¯f ¯ ff° . °°f  f°ff °°f f ¾ ¾°––°f f f°f ¯f°½ ff°f°–½°¾½ nf¯ °f°–¯f¾ff¯f¯f  ¯½ ¾¾°°f ¯ °–f°––f½ ff ¯f¾ff ½ ¯¯½°f° ¾ ff° ½f f ¯f ¯ f f½f f°– °f¯ff° ¾f % ¯f¾% ¾ ¯ °ff ¯½ #f ¯ f° ff ½ ¯¯½°f° f ff©f ff°ff  f °f fnff½f° f°–f½ °f f½f ½ ¯f° ¯ °.¾ f .°–°f"# . ¯f°– f f ½ ff° ½f° f°–f° °f°– f© f° f– f°f ° ¯ °½ ¾  °f f– ¾ff f ff f ff f¯ f°f ¯ °– °ff° °–°¯ °½ ½ff°f °f¯°f¯f°ff°–¯ ¯ f¯ °– °ff°  °–©–f f¯ f°––fff°¯f°f½° #ff°f  9.f¾ ¯f¾°– ¯f¾°–½f ° ° ¾f°– ¯ ¯ff¯ f° ¯ °–f–f ½ ° f½f f°– f°°f 9f f °°f f ¯ °¾ ff#f f½#f f°°° f½°°  .¾ f..f¾¾ ° ½ ¯ ff f ¾-f©ff f © f  @f°f .f¾ ©–f ¾f°–f  f f f½ ¯f f–f¯f f° f ¯¾f°f ¯ °f ¾f½ ¾ f–f° ¯f ¾f¯ f°– ¯ °–ff¯f° ½ °–nf½f° f¯f -ff ½f f ¯f ¾ ° f ff° ¯ ¯ °ff° f¯¯f¾f¯° ¾ff – ©f  f½ ¯ f°f ©–f °f¯½f ff¯ f¾¾ © f #.f .f¾¯ ° f°ff°ff°–¯ ¯ ff¾° ¾½ °f°–f° fff°f¯f ¾f¯ #°°f f –f° °–f° @f°–f°" .

°  –f f€ %.

 ff °f¾f ¯ f° °–f°%  f f½ ¯½f¾¯¾f¯%% f€¯ °©f ¾f°–f° ¾ff °ff¯ °–––ff°–¾ ©f ¯ ½ff° € °¾½fff¯f–f¯f 9 f f°–f¯f f¯f ff¯¯ ¯¾f°½ ff f°– °–f° °–f°½ ff°f°  .

f°f¾.

f°– –f¾ –f¾¯ °–––f f–f °f° ff¯f°–¾ f¯f°¾ f f ¾ f ¯f ¾ f–f °ff° f°– f  f°ff°  ©¯f ¯ff° ½ °°– .

 f ff ½ ff°–f°½–f¯ ½ °ff°¾fff°f f–f°f ff°¯ °©f f° ¾ ff f°– ¾f¯f f– ½f f° f°f ° ¯ °fff° ff  f–f° f° .

D f° f °f f°––ff°°f . ©–f ¾ nff –f¾ ¯ °–ff¯f°½ f°f°½f¾f °f¾ f°°f°f  . f° ©–f ½ ¯½f° ½ f¯f f°– f°  ¯ f–f ¯ 9 °– ff°° ° ¾f%9%¾ f–ff½ ° f¯f%9D% ff¯½ ©ff°f°f °ff°–¯f¾ f€ ¾°–f f ¾ f ¯ °¾ ¾ f°f °f¯  f°– f¯½ ¾ ¯f €¾ ½f f ¾ ½ ° °–f° f°½ ¯ fff°½ ¯½f° ff¯¾f¯  –f°¾f¾f¾f°f ff ff f.ff¾f ¾ ¯ ¯ f°¯ f°©f°© °©f°– f° -%D-%fff  9 ¾f¾ ¯f°°f¯ °–f–¯f° .¾ f ¯ f° ¯ °©f f°––f f°– f€ ff¯ ° °¾f°.¾ f f° ff° ff° f ff #f f° °f°–f° °–f° ¯ ¾f¯ f°f ff¯ f½f f°  ½f ¯ °f–f¯f¾ ° ¯ °f ¯ f f€ ¾  .¾ f½ nff ff¾ – °f½½ ff° f°°¯ ¯ f°– f¾f° ff¯¯f f°––f ¯ ° °–f¯½ ¯½f°f°–¾ f¯f° f f½f f½¾¾ ¯f f°°¯ ° °– f°f @ f°f f°– f ¾ © .¾ ff ff½ ¯½f°½ f¯ff°–¯ f  f°– ½ ¯f° ½ ¾f¯ D.¾ f ¾f©f f f¾f nff Jf°f ff° ° f ¾ ff° ° ff°– f f–f f°– ff f–f¯f f°f ¾ f°– f¯f f° ¾ f¯f ½f° f° ½ ¯½f° f¾ ° – °–f° ¾ ¾ f–f¯ff°¾f¯ ¾ ©f¯f¾ ½ ¾f° °¾f¯½f¯ ° ¯½½ ° f° ¾f¯f° - ¯f ¯f .D ° .¾¯f-D ff°f½ °f¯ °©f f f f°–9 ° f° .D ¾ – f ¯ ° f½f f°– fff° .¾ f ¾ ° ¯ °–f ff ½ f¾  ff ¾f ¾f f–°f ½f°– f  f ¯ ¯ f°–f° ¾f ff° ff f f – f°f ½ ¾ff° ff¯ ½ ° f½f° ¯ ¾f¯ ° ° ¾ff°–¾ °f°f©¾¯ °©ff°¯f ff©ff° f©ff°¾f¯¾ ¾°––°f  .

°€ °n € –¾f° 9 fn  9 f° .¾ f ©–f ¯ °©f°–f ff ½ f f€  f ff¯ ¯ °¾° f–f f°nf°–f° ° f°– ° f°– ¾ ½ DD 9 °–f½¾f°  f¾f° ff¯ ¯f f°––f DD 9 ¯ f°f¾f° @° f 9 f°f 9 f–f°–f° f°–  ¾ DD ¾ ff° ¾ f ¾ DD @ °f–f ©f ff ¾f ½ ff° .

f¯¯f ¯ ¯ °ff° ½ °–°f°¯ °––°ff°°ff ff¯¯ ¯ff¯½ ¾f° ½ ¾f° .¾ f ¾f¯ °f° ° ¯ ¯ ff° ¯f°¾f f° f° ° ¯ °° f¾ f ¯ °– nf¯ f¾ f–f¯ ½ ff° °f°¾f ¾ff f°– f½f°  f–f f f f°– ¯ ¯f°–¯ °–ff¾½ ½ f ff°½ ¾°f f© f ¯¾f°f f ff¾ ¾ff°–f¾ ff°– f f f° f° ¾ ¾f f°– f¾ ½f¾f  ¯ .f¯f°f f ff ¯ °©f–f f–f ¾ – °f½ ½ ff° ¾  f ¯ °–f° °– ½f¾f ½f¾f f°– ¾ ¯f°¯ °° f¾½ ¯½f°  .¾ f¯ °–°–ff° ff°f .¾ f½ nff f°f f© f°f°–f¾ ½f¾ f½f°f.¾ ff¯f nfff°¾ f ff¯¾ f¾ ¯°f f¯ °fff° ff ¯¾ ¾ff¾ f ff ¾ ¾f f°– ff¯f f° n½ff° f f ff½ ¯f¾fff f½f   f ¯ ° ¯f f¯ ¯ ff ¾ f° °–°–f°°f f° f ¯ ¯ ¯ f ¾f°¾ ¾¾f f °f ¯¾ ¾ff¾ ¯ f .¾ f ½ nff ff ¾f¯ ¾ °–f ¾ffff° ¾ f–f f–f¯f f°– ¯ °¯ f°– ½ °° f¾f° ½ ¯½f°f °f ¾fff°¾ f–f°¯f¾ ° ff¯¯ °f€¾f°ff ff .f° ¯¾f°f ¯ ¯f°– f f ff °f°– ½–f¯ °f¯° ff ¾  f ¾f fnf ¾ f–f ¾ f f©ff° f°– ¯ ¯ °ff° f½ff– ¯ °–f°©f° ½–f¯ ¯ f°f° f¾ f€¾f° f f¾ff° ¾ ¯f°–f f°° ¾°°fff .f°f°– f °f f ¯ ¯°f ¯f¾fff ° f ¯ ¯ fnf f ¾n ¾ nff f€f ff¯ .f°  f ¯ °–f°––f½  ff f° – °  f½f ¯f° –f f¾½ ¯ ¾ ¯  ff ¯ f°¾¯¾ ° # ff½ff ° ° ¾f¯f¾¾f°–ff f°– °–  ½ °f€¾f° f–f¯ff° f°– f ¾ ¯ °ff °–f ¾ f ¯f¾ ¯ ° ¯f° ½ff ½ ° –f¯ f°f¯f°– f¾ °¾€ #©f°f  f– .¾¯ #ff ¯ °– °ff°°f f °f ¾ff ¯ f¾f °f¯f° # ©f°f # f° f° f °f ¯ f¾f f© f°  f–f¯f f½ff–f °f ½f¾f ¯ # ff°° ¯ f°f¯f. ¾ f ¾ ° ¯ °– °ff° © f  f°–½ .¾ f ¯ °–°–ff° ff ½ °–ff¯f° ¾ ¾ff¾ f ff¾ ¾ff°–f f½ °f€¾f°¾ ¯½ff¾f©ff°¾f¯  ¯¯ ° ff¯¯ ¯ ff¯ °f¾° f–f f°f½f @f°f ½f ¯ °f- – ¯ ¯ °f½ °–f–ff°#J¯ °€.

¾ f f ff #f– ° °¾# f° ¾ ¯fnf¯°f -f¯° f°ff  f°–  ¾f°f °–f° ff½f°ff°¯ ¯ f°½ff°f¯ ¯ fff°f¯½ ¯½f° ° ° ¾f .f– #ff¾©f¾f ©f¾f.¾ f¯ ¯½ ©f°–f°ff°f  ¯f f f– ff°–   ¯ °–°–f ¯°–° ¯ °f¯ f ¯ ¾ f– ½ff ½ °– °f f°– ¯ ° .

  . ° .

° f n ¯ ° ¯°f  f n f°f f½f f°– ¾f ff° ° ¯ ¯ f° ½ ©f°–f°°f ° ° ¾f .¾ f ¯ °©ff #ff ff½  ¯f ¯ °– f ©ff°f° – °ff°– f¾¾  f¾f° #  D ¾f ff ¯f° f°– f f ff° f ½f f f–f° ¯f° f°– f°–f f° –¯f¾ ¾ f f¾ f¾ ½f f ½ f°ff° f° f– f–f° # f¯f f¯f ff¾ °–f° ¾ – f  fnf – – D ¾f ff f ¾f f°– –f–f¾f° f f°– ¾ °f°f ¾ f¯f ° ½ ©f°–f° f° ¯ °©f n f f°f° ¾¾ ° ¾f° D½f f f¾f°ff fff°–f°–f f¯ ° °– ff°¯f¾f¯f°– ¯f°  °¾°f f °f ½ff f ¾ ¯½f fff° ff°f  ¾ ¯½ f¯f f° °–  Dff°f°–f f f–f¾f°-f fDf¯ff°–¾f°–ff ¾°f 9 ° f° ¯f¾ff°f f°f f° ¯f©f°f ©ff° ¯f f¾f f°½ ¾f° ° ff@ °–f f °f ff° f ff ¾ f°– f f°– ¯ ff°– f°f ½ ¯½f° ¾ f D ½° ¾ ¯½f ¾ f ½ –f°°––°¾ f€ ¯ f–f¯9 °– ff°¾f¯ f°f %9%  -f¯° ¯ f° ©ff° ½°f  f ¯f ¯f ¯f¾  f @°–– ¾f€f fff fff ¾ f ¯½f f°– ¾f°–f ½f¾ ° f©f ¯ ¯½ f°ff° ¾ –ff f f°– f -f¯f°f ¯ f° ¯f °f ½ ¾ f f ¯ °©f  f f½ ¾ f¯ % ¯ f–f f©f° f° 9 °– ¯ f°–f° ¯ ff .f°¾f% -D f° ¯ f°  f  %°¾ ¾ °€¯f¾ ° ° ¾f% ¾ f¯ °©f 9–f¯° ° ¾f°.

°€ °n ° –°f° 9 fn %.

9%  -f¯° ° ¾f©f ° ¾ D ½ °°– f ff f f ¯ ¯ ° f° ¯ f° ¯ ¯¯½° f°–f° ¾f¯ f %% @ f¯f ¾ ©f ¯f ¯ °– ff° ½ °fff° f° ¯ f¾f°ff° ½–f¯ ½–f¯°f D °–f° ¾ – f ¾ °–  ¾ f–f f– ° ff° ¯½ f¾ ° ¯ °–f°nf°¾f¯ 9f° ½f°°f f°––f½¾ ¾f f¾°f ½ nff¯ ½ff° f–f° f ¾ °f ¾f ° –ff f f¾f ° ¯ °©f©f ° ° ¾f 9f f ¯¾f°f ¯ Df¯f D¯f ¾f¯¯ °– ff°€ff¯fff¾D  .

f° f° f ¾ f° ¾ ½fff° f¯f  °–f° ¯f° D ° f¯ f°©f° ½ff ¯ ¯ f ½° ©f ¾ f¾ f¾°f ff¯ ¯ ¯ff¯¾f¯  f– D nff f–f¯f f°– ½f°– °f ©¾ f ff f–f¯f °–f° ¯ °––°ff° f f°– f°– ff°f 9 °½f°½°©f f–°f ©¾f fff°nf¯f° f–¾f¯ ¾ f °–f° ¯f°¾f¯ff°¯ °–ff¯½ ¯ ¾f° ½ff°– ¾ ¾ f–ff©ff°¾f¯ f ¾f ff° ¾f¾ f°°––f ¯ f°f°f¾¯ °–ff¯½ ¯ fnff° f°½ °f€¾f°f°–¾ nff ¾¯ ° ¾ f°fff°–f °ff°f ¾ ¾ f°–f°¯f°¾ff°ff °ff°¾ ¯ °ff  ½ff° D¯ f ff f° ½f°– ©f ff¯ °f¾f¯ f¯ ° f f° f©ff° f©ff°¾f¯ ¯f°€fff° ¾ f–f°ff°–f°°¯ °° f¾ f °f °–f° ¾ °–f©f D ¯ ° –f¾f° ff – ff° f°– f°–°°f ff° ¾ °f°f¾f ½f ½f f f¯ ¯°f¾f°– ° f¾ f½ nff¾ f½¾¾¾f ½f°–¯ °–f f° ff f°½f f ¯°f¾ f ff¯¯f½° f¾f¯ f ff ff°f° °–f°¾ ¯f°–f¾f¯  ff ¾f ff ¾ °¾€ f°– ¯ ° f f° f¯°¾ f€ ¯ff ½f fD f ff f°f°°f ff° f¾f° f–f¯f f– D  f°f° f–f¯ff° ¾ ¾ f°– f ff ¾ ¾f f°– f¾ ¯f¾ ½ °°f ¯f¾f¯ f° f  f°nf¯ f° ° f¾ f °f¾ f½f–f ° –ff f¾ f¾¯ ¯ f–f¯f f¾¯ ¯ ½° f f–f¯f f¾¯ ¯ f€¾f° f–f¯ff° f°– ½ nff°f ¾ f f¾¯ °©ff°f° f°f° f°½ f ff° f–f¯ff°°f f°½fnf¯½ f°–f°¾f½f½° ffD½ °f f°f°– °–f°½ f°ff° f½ff°–fff° ff°f°f ¾ ° ¯ ¯½° ff–f¯f"D¯ °©ff °–f° ff fff°¯ °–°f°°f  f–f¾f° –f–f¾f° f f°– f°–f° ff¯  f°–f° f°f ¾ f – ff° ½ ¯ f°f°– ff° n ° ff° °–f°¯ ¯f°€fff° f–f¯ f¯ ° ¾ ½  f f° f ¾ f ¾ ¯°f f° ¾¾ f f°ff°f°¯f¾fff¾ f ¾ .D ° ¾f©f f °–° ¯ ¯ f ¯f ¾f¯ ¯ °©f f f©ff° f©ff° f°– f°°f  f–f¯f°f f½ © f¾f°°f ff f ¾f°f ¯ © f° ½f f f¾f° f– ¯f°¾f ° ° ff½f½° °–f°¯ °–f ff°@f° ff# f#¯ ©½f f ¯ ff°¯f°¾f f f½f° f ¾n f° f©ff° f©ff° ¾f¯ f°– ¾ f¯f ° ½ nff ¾ f–f °ff° f° °f°– ° f¾ ¯– ° f¾ ½fff¯f  ff¯ f ° f°– ½ ©f°–f° f°f ¯ ff° ° ¯ ½f¾f° f f–f¯f ¯ f°f° ¯ ff° ° ¾ °f°f¾f ¯ ¯½ f°ff° ¾ f ¯ ¯¾f° ¯ f f½f f°– ½ nff ¾ f–f f©ff° f–f¯f ¾ f–f¯f°f f°– ff¯ .

f¯¯f f ¯ ° ff f–f¯f°f½° ¾f°– -f f ff ¯f°¾f f¾f f°– f ½ f f°–f° f©–f¯ °fff° #@ ff ff°– ¾ ¯@f° # ff° –f¯f ° f°ff ff¾ ff¾°f # ff° f°¾fD¯ ¯f°–f–f¯ f @f½ ©f f°f °ff ° nff D ¾ ff°–¾ f°– f ° ° ¾f  ff°f¯ ¯½ – f.f¾  ¾°D° ¾  f°¾ f°–¯ °©ff°½–f¯ f°f ff D° ¾ &&&  . D ¾ ° ¾ °f°f  ¾¾ ° f ¯ f°– ¾ f°– f f°– ¯ ¯ ¾°f ff nff°f °f°– f¯f f¯f f° f–¯ °°f ¾f°–f ff  f °–f° ¾ ¯f°–f f°– ¯ f f -f¯° f–f¯f°f½° D ¯ ¯f°– ¾ °– ©–f ¯ °––°ff° ¾f ff nff ½ °–°–f½f°f°– ¾f°½f€ f°f f°–¯ °ff°f¯ ff°– °f  f¯¾f°f¯ ° –f–f¾f°°¯ °–f©f°¾ff¾f¯¾ f–f ° ¯ff¾f° ½ ff ¾ f–f ° ¯ ff° f ¯f¾ff °–f° ¯ ¯ff ff¾f° ¯ @f° @fff nff °f°– .