Ciri-ciri guru berkesan Peranan guru adalah penting dalam mendidik anak didiknya.

Di dalam kelas guru berperanan sebagai pendidik, pemudahcara atau fasilitator. Guru yang pandai mendidik akan memudahkan pelajar memahami sesuatu konsep atau sesuatu kemahiran, manakala guru yang tidak pandai mendidik atau mengajar akan menyebabkan pelajar sukar untuk memahami sesuatu konsep atau sesuatu kemahiran, malah ianya akan menyebabkan pengajaran guru akan membosankan, pelajar pelajar tidak memberi tumpuan dalam pelajarannya atau pelajarpelajar tidak mahu masuk ke kelas. Oleh itu amalan pengajaran-pembelajaran guru yang berkesan bermakna pengajaran guru tersebut di anggap baik jika guru tersebut berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran, menyediakan alat bantu mengajar (ABM), mendalami isi kandungan yang hendak di ajar. Selain itu, guru juga perlu mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran, memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguhsungguh, dapat mengawal kelakuan pelajar, mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar. Dengan kata lain pengajaran± pembelajaran yang berkesan merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mengajar dengan baik dan berkesan dan dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik.

Tugasan untuk pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti.Komited dalam bidang tugas dan menjalankan tugas dengan penuh semangat.sikap murid yang mengaibkan hendaklah di simpan dan jangan di ketahui umum. seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. matematik dan dalam bidang profesional yang dianggap penting.Guru perlu di beri latihan yang banyak untuk mendedahkan guru kepada ilmu-ilmu yang baru untuk meneroka dunia baru dalam bidang pendidikan. Malahan kita menghadapi masalah melahirkan modal insan dalam bidang teknikal dan vokasional.Oleh itu guru perlu bersikap profesionalisme dalam proses pengajaran.Guru hendaklah sentiasa mengutamakan kepentingan sesebuah organisasi seperti sekolah.Guru perlu pandai menguruskan murid-murid samaada di bilik darjah atau di luar bilik darjah.seorang guru perlu mempunyai etika kerja yang tinggi seperti amanah kepada murid-murid.kerana dengan adanya ilmu guru dapat mempelbagaikan vasiari dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tuntutan dan cabaran profesion perguruan sememangnya semakin hari semakin meningkat. objektif dalam membuat penilaian. sejauh mana sistem pendidikan kita telah maju. Individu yang mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya.Kita boleh lihat negara-negara yang sudah maju sebagai contoh dan kita akan buat perbandingan sejauh mana Malaysia telah maju. 1997).Guru tidak boleh menghebahkan markah mereka di kalangan umum dan tidak mengata di belakang mereka. Contohnya dalam soal penguasaan bahasa Inggeris. Rahman. Biar pun itu tanggapan dan persepsi tetapi kita tidak boleh menolak atau ketepikan. .Ilmu pengetahuan yang tinggi penting untuk melahirkan guru yang berkesan. sains.Di samping itu guru boleh mengajar murid dengan memberikan contoh-contoh yang banyak untuk memudahkan murid memahami pengajaran yang di sampaikan oleh guru. Kita tidak boleh menilai tahap kita dari segi penanda aras nasional sahaja. Melalui interaksi. Ada mengatakan mutu pelajaran belum sampai ke tahapnya dan ini memerlukan guru yang cemerlang untuk meningkatkan pencapaian anak murid. Lebih penting lagi kajiankajian yang dijalankan mesti lebih saintifik.

Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri.Tanggapan itu salah sama sekali. salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya. individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik.Antara penekanan yang diberikan adalah kerja berpasukan.Pelbagai cara boleh dilakukan untuk meningkatkan pengajaran guru.antaranya guru perlu menghadiri kursus-kursus dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mendapat inputinput baru dan terkini. Jelas di sini.Sebelum memulakan pengajaran guru hendaklah membuat persediaan dari segi bahan atau alat untuk menarik minat murid. menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal. memberi kepuasan kerja serta dapat bersama menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks.Guru tidak boleh mengangap dengan hanya mengajar dan membuat buku persedian mengajar di anggap sudah menjadi seorang guru yang betul-betul boleh mengajar. terutamanya bagi .Dengan kursus kursus yang dihadiri memberi peluang kepada guru menimba ilmu dan pengetahuan baru. Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. interaksi antara ahli dalam pasukan. Hamachek (1990). Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat sebahagian guru masih kurang memahami konsepnya. Dekad ke 21 ini menampakkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat menggalakkan amalan pengurusan yang berkualiti di organisasi di bawahnya. Guru-guru tidak boleh bekerja secara individu. Melalui kerja berpasukan dalam semua sektor akan dapat meningkatkan produktiviti.Dalam proses komunikasi. Kerja berpasukan ini sangat penting di laksanakan diperingkat sekolah.Guru juga boleh membaca buku-buku tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencari cara dan idea baru bagi menarik minat murid ketika mengajar. Brooks dan Emmert (1976). berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. Seorang guru juga perlu berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran dari semasa ke semasa.

dan kesihatan pekerja. pengetahuan. kerja berpasukan juga merupakan salah satu dimensi yang boleh menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru adalah kepimpinan yang efektif dalam kerja berpasukan. kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergi untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. Malahan. tetapi kualiti seseorang pemimpin tidak menjamin memberi kepuasan kerja kepada orang bawahannya kerana ia amat bergantung pada persepsi dan penerimaan gaya kepimpinan daripada orang bawahannya. Contohnya. kepuasan akan dapat ditingkatkan melalui kerja berpasukan yang berkesan. Menurut Hadyn and Mc Donnel (1996) pasukan yang efektif adalah terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. Melalui kerja berpasukan akan membolehkan organisasi meningkatkan hasil tanpa meningkatkan sumber.Kerja berpasukan juga akan dapat menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti kerja. Menurut Whether dan Davis dalam Safrizal (2004). Melalui kerja berpasukan dapat menggalakkan penyataan perasaan. Kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea di kalangan Guru Kanan dan Ketua Panitia.menyelesaikan kerja-kerja yang rumit.Manusia mengharapkan adanya kepuasan dalam kerjanya. mengukuhkan komunikasi dalam jabatan serta menuju ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. Kerja berpasukan merupakan suatu unit dalam organisasi yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam ruang sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. inovasi dan perkembangan fikiran ke arah penciptaan yang lebih kreatif. mewujudkan perasaan saling mempercayai.Kajian-kajian yang lepas telah membuktikan bahawa kerja berpasukan boleh memberi input kepada organisasi sekolah untuk mencapai kejayaan sekolah berasaskan visi dan misi sekolah. kajian Weller (1998) membuktikan peranan kerja berpasukan adalah menuju ke arah kejayaan dalam organisasi sekolah. perlakuan kooperatif. Ia juga merupakan gabungan usaha. kerana kepuasan kerja dapat memberikan kesan yang positif kepada produktiviti. Kerja berpasukan di sekolah terutamanya di kalangan Ketua Bidang dan Ketua Panitia akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti kerja dan kualiti pendidikan di kalangan guru serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. kepuasan hidup. .

Bahkan guru dipertanggungjawabkan untuk membentuk akhlak dan sahsiah murid-murid supaya mereka menjadi insan yang berilmu pengetahuan. guru juga bertanggungjawab untuk memelihara imej dan tingkah laku diri sendiri.semangat kerja berpasukan untuk menjadikan seorang guru yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tugas guru bukan setakat mengajar murid-murid mengenai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulam.bertukar-tukar pandangan dan pendapat boleh memantapkan lagi sesebuah institusi pendidikan. guru akan sentiasa dihormati oleh murid-murid.seorang guru perlu menghormati pendapat dan pandangan rakan sekerja yang lain. berakhlak mulia dan berguna kepada negara. guru mempunyai akauntabiliti terhadap pencapaian. Apabila ibu bapa memasukkan anak mereka ke sekolah.guru hendaklah saling bantu membantu diantara satu sama lain dalam melakukan tugasan seharian di sekolah. Perintah Pendidikan ( Pendidikan Wajib ) 2002. maka guru-guru dipertanggungjawab untuk menjalankan kewajipan berikut: . Faktor ini amat penting kerana guru hendaklah menunjukkan teladan yang terbaik kepada murid-murid.Contohnya program yang diadakan di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar jika dilakukan seorang diri tanpa bantuan rakan ±rakan sekerja yang lain.Dengan kata lain ³team work´ adalah penting untuk seorang guru memajukan dirinya. serta menjalankan tugas dengan teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. tetapi menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan mental murid-murid. kemajuan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. kemajuan dan kecemerlangan murid-murid dalam bidang pelajaran dan juga dari segi moral serta akhlak. Utamakan kebajikan . Di samping melaksnakan tanggungjawab mendidik murid-murid. Harapan ibu bapa ini menjadi amanah dan tanggungjawab bagi guru-guru dan wajib dilaksanakan. Kita hendaklah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dalam bilik darjah iaitu dengan mematuhi jadual.Guru merupakan orang yang kedua penting dalam kehidupan setiap murid. menepati masa. lemah lembut dan mesra. maka ibu bapa menaruh harapan yang besar ke atas guru untuk mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang berilmu dan berguna kepada nusa dan bangsa. Dengan pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Guru hendaklah sentiasa mempamerkan imej yang terbaik dengan berpakaian kemas dan sederhana. Justeru itu. Kita juga mestilah bersikap adil terhadap setiap pelajar di samping membimbing mereka tanpa meminta sebarang bayaran atau ganjaran. rajin dan tegas serta amanah dalam menjalankan tugas. Dengan penerapan nilai-nilai ini.

‡ Mengasuh. kedudukan ekonami dan sosial murid-murid atau keluarga mereka. m/s 147-151 2. keselamatan. ‡ Bersikap adil dan saksama kepada setiap murid tanpa mengira bangsa. guru-guru hendaklah mengamalkan perkara-perkara berikut: ‡ Membaca buku yang lebih banyak mengenai mata pelajaran yang terkandung dalam kurikulum. Bahan Rujukan: 1. ‡ Memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata Pelajaranyangdiajar kepada murid-murid. ‡ Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mudah difahami oleh murid-murid.‡ Mengajar dengan penuh dedikasi dan berbakti demi kemajuan murid-murid. agama. ‡ Menunujukkan contoh teladan yang baik dan mesra kepada murid-murid dan ibu bapa mereka serta berbincang dengan ikhlas dengan setiap ibu bapa mengenai sebarang masalah yang dihadapi oleh murid-murid. mengajar dan membimbing murid-murid dengan ikhlas dan jujur tanpa sebarang ganjaran daripada ibu bapa murid-murid. ‡ Berbakti demi kebajikan. Buku Penilaian Tahap Kecekapan ( PTK ) Aspek Kompetensi Profesional. ‡ Mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan yang tepat dan fakta yang betul supaya muridmurid mendapat manfaat darinya. bidang pendidikan dan negara.mht . kemajuan dan masa depan mrid-murid seperti yang diharapkan oleh ibubapa.mhtml:file://F:PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Bagi melaksanakan kebertanggungjawab atau akauntabiliti terhadap program pendidikan dengan cemerlang. ‡ Menyertai kursus dalam perkhidmatan dan seminar pendidikan bagi meningkatkan prestasi dan kemahiran mengajar.

guru seharusnya menghadapi cabaran secara positif dengan mengambil langkah menimba ilmu dan kemahiran untuk penyuburan dan pemantapan diri dalam usaha mengaplikasikan kemahiran-kemahiran ini di dalam bilik darjah. Soalan ini mampu merentas subjek dan kurikulum. Seterusnya guru akan membimbing ke soalan yang berkaitan dengan unit pembelajaran (unit questions) dan diikuti soalan yang menjurus kepada isi pelajaran (content questions). 2007). Ia bertujuan untuk membuka minda pelajar dan berfikir di luar kotak (think outside the box) di mana pelajar boleh memberi pandangan atau pendapat seluas mungkin tanpa dihadkan. Dalam hal ini guru harus mempunyai ilmu dalam bidang teknologi maklumat di mana ia memerlukan kemahiran mengaplikasikan media ini melalui perkakasan dan perisian komputer. Antara strategi yang boleh digunakan ke arah melahirkan guru yang kreatif dan inovatif ketika melalui proses P&P dalam bilik darjah ialah seperti berikut: ‡ Daya imaginasi Daya imaginasi memainkan peranan yang penting dalam proses mencerna minda pelajar. ‡ Pemilihan dan pengaplikasian media pengajaran Media memainkan peranan yang penting dalam proses menjana minda pelajar. Ia boleh digunakan mengikut klasifikasi masing-masing atau digabung dalam bahan perisian dalam bentuk persembahan multimedia. audio. Di sini pelajar dilatih untuk berfikir secara global dan akhirnya dapat mengaitkan dengan isu yang hendak diperbincangkan dalam isi pembelajaran seperti mana yang dihasratkan dalam hasilan pembelajaran. ver. teks atau grafik. Intel Teach Program. Apabila seseorang guru memulakan pengajarannya seharusnya dimulakan dengan soalan yang umum atau apa yang disebut sebagai essential questions (Project-based-learning. Media ini berbentuk visual (video). 10. .Bagi mencapai hasrat untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatifi.

Melalui media pengajaran pelajar boleh dibawa mengembara atau menerokai tempat yang mungkin mustahil dilawati oleh pelajar-pelajar seperti di planet atau di dasar lautan di mana tedapat seribu satu macam misteri di dalamnya.Iltizam dalam pengajaran dan pembelajaran hendaklah direalisasikan oleh guru bagi memantapkan lagi profesion keguruan. Pengaplikasian media ini harus juga digandingkan dengan strategi pedagogi yang sesuai agar hasilan pembelajaran dapat dicapai di akhir pelajaran. . Iltizam adalah satu sikap yang perlu ada pada seorang guru yang berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful