1. No iuni generale 1.

1 Defini ii În dic ionarul enciclopedic ap rut în Editura Politic Bucure ti în anul 1962, referitor la no iunea de cadastru se afirm : ³Forma de inventar funciar alc tuit dintr-un registru cadastral i din planuri, cuprinde datele tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unui ora , raion, comun sau sat. In registrul cadastral sunt trecute datele ob inute prin lucr rile de identificare, de m suratoare i de ridicare în plan a imobilelor situate pe un anumit teritoriu, con inând pentru fiecare imobil (parcel ) urmatoarele date: num r topografic, suprafa destina iei teritoriului (arabil, p une, etc.) sau felul folosin ei (teren construit, curte), precum i numele posesorului.Serve te la identificarea i eviden a imobilelor pe categorii de folosin , la planificarea produc iei agricole, la a ezarea impozitelor i la întocmirea i inerea la curent a car ilor funciare i a altor registre de publicitate a drepturilor reale privind imobilele.´ Dup legisla ia în vigoare- L.7/96 Legea cadastrului i publicit ii imobiliare: ³Cadastrul general este sistemul unitar i obligatoriu de eviden tehnic , economica i juridic , prin care se realizeaz identificarea, înregistrarea, descrierea i reprezentarea pe h r i i planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum i a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul rii, indiferent de destina ia lor i de propietar´.

1

O alt definire a cadastrului a dat Prof.Gh. T m ioag , în lucrarea citat în bibliografie: ³Cadastrul general este un sistem de eviden de pe tot cuprinsul i inventariere sistematic , din punct de vedere cantitativ, calitativ i juridic, a bunurilor imobile, rii, pe folosin e i posesori ³ Prof.I. P dure d o definire similar , în lucrarea citat în bibliografie: ³Cadastrul funciar general este un complex de opera ii tehnice, economice i juridice întreprinse de stat, prin Oficiile de Cadastru i Organizarea Teritoriului de la jude e, pentru cunoa terea i inventarierea sistematic y i permanent a fondului funciar ³ Etimologic, no iunea de cadastru poate deriva din cuvintele: ³ capitastrum ³, din limba latin , provenit din ³ capitum registrum ³ cu semnifica ia ³ dare pe cap de familie ³, deci cu referiri la stabilirea impozitelor, y ³ katastikhon ³ din limba greac , cu semnifica ia ³ registru de impunere, ³care ulterior la noi în ar a devenit ³ catastif ³. Interesant de remarcat faptul c în principalele limbi de circula ie interna ional no iunea men ionat se p streaz : y y y y the cadaster- lb.englez , le cadastre-lb. francez , il cadastro-lb. italian , der kataster-lb. german .

Nu mi-am propus s dau o alt definire a no iunii de cadastru, dar trebuie s remarc c în con inutul unei posibile definiri cuprinz toare ar trebui s se reg seasc : y y aspectele tehnic, economic i juridic ale cadastrului, no iunile de cadastru funciar i imobiliar,

2

y y y y y y

datele furnizate în i din sistem s aib un caracter real, complet i actual, no iunile de folosin , posesor, parcel lucr rilor de cadastru, no iunile de plan topografic, cadastral, registre cadastrale, carte funciar , organizarea îndrumarea i controlul execu iei lucr rilor de cadastru, Oficiul Na ional de Cadastru, Geodezie i Cartografie cu reprezentare în teritoriu prin Oficiile Jude ene. 1.2 Istoric al cadastrului din lume i din Romania 1.2.1 Activit tea de cadastru- Inceputurile i imobil, constatarea c m sur torile topografice constituie baza tehnic a

Cele mai vechi cuno tin e asupra activit it ii de m surare a terenurilor sunt transmise prin scrierile egiptene. Din acestea, rezult c la cancelariile faraonilor se ineau registre în care erau înscrise terenurile ce se repartizau periodic spre cultivare în lunca fluviului Nil. Dup modul de organizare la egipteni a acestei activit i, rezult pentru prima data cele dou scopuri principale ale cadastrului, care se p streaz i ast zi si anume, garantarea dreptului de proprietate i aplicarea strict dar echitabil a fiscalit ii funciare. Acest aspect a fost remarcat i aplicat, mult mai târziu, în Austro-Ungaria de împ ratul Frantz Josef. Dup lucr rile: V.Dragomir M.Rotaru
3

M rturii geodezice, Editura militar , Bucure ti, 1986

i A.P.Iu kevici 1963 Civiliza iei egiptene îi apar ine cea mai veche hart care s-a p strat pân ast zi, întocmit pe pergament în timpul domniei faraonului Seti I, pe care erau reprezentate dou lan uri muntoase colorate în ro u; între acestea, v i colorate în albastru duceau spre mare, iar în lungul v ilor, colorate în negru, erau trasate dou drumuri. Mai favorizat din punctul de vedere al atest rii documentare decât civiliza ia egiptean a fost civiliza ia asiro-caldeean cu expresia cea mai concentrat a ei ± civiliza ia sumerian i cea babilonian -, de la care, datorit scrierilor pe pl ci de lut ars i nu ca la egipteni pe papirus, material ce se deterioreaz mai repede, s-a p strat în timp un bogat tezaur culturaltiin ific în domeniul astronomiei i precursor geodeziei. A a se explic i faptul c cea mai veche reprezentare cartografic , datând din mileniul al doilea î.e.n. ( în jurul anului 1500 ) i descoperit în anul 1899 de c tre arheologi ai Universit ii din Pennsylvania ( S.U.A. ), apar ine civiliza iei mesopotamiene. Este vorba de o t bli de lut de dimensiuni 21x18 cm, pe care se afl desenat planul ora ului Nippur, situat pe Eufrat, în centrul unui întins inut cuprins între Eufrat i Tigru; pe plan au fost gravate ape, mun i i a ez ri umane, distan ele corespunzând foarte bine cu realitatea (fig. 1) Istoria matematicii în evul mediu, Editura tiin ific ,

Fig. 1. Planul ora ului Nippur ± cea mai veche reprezentare cartografic

4

2). ri i mun i. de exemplu. elemente topografice de tip administrativ i orografic. De altfel. în care P mântul este reprezentat ca un disc plat. cum sunt itinerarul i distan a.2 unei t bli e. cuprindea trei capitole principale: elemente de cadastru. topografia sumerian . care se refereau la propriet i i folosin e. plutind peste ocean. canale i izvoare de ap . 5 . cadastru i h r i. Toate acestea îns au la baz no iuni foarte importante din punctul de vedere al m sur torilor terestre. elemente hidrografice referitoare la fluvii. de la babilonieni parvine singura hart a lumii din aceast epoc ( fig. De i de tip local. reprezentând regiuni.De la sumerieni i babilonieni au provenit primele atest ri documentare referitoare la topografie. desenat în partea de jos a Fig.

cuprinzând Fenicia i 6 . ³cei 9 mun i din lan ul Qui-ni-shan´. canale etc. H r ile sunt orientate spre sud.C. ). au scara între 1:175000 i 1:190000 i acoper o zon cuprins între 1110 i 112030¶ longitudine estic i 260 latitudine nordic . lan urilor muntoase i a altor detalii. construc ii.e.Sub directa influen Palestina. în ordinea în l imilor speciale. creat foarte de timpuriu. i însemnate cu simboluri babilonian s-a dezvoltat în spa iul geografic dintre Mesopotamia i Egipt civiliza ia canaanean . iar vârfurile sunt redate. indiferent de civiliza ia c reia îi apar in. Câteva realiz ri pot fi eviden iate pentru originalitatea i profunzimea lor. De exemplu. de i u or de confundat.n. Remarcabile sunt corectitudinea sc rii. sunt reprezenta i separat.în centrul discului fiind Babilonul.485 i. Demn de admira ie r mâne cea mai veche hart exact .). pot fi grupate în dou grupe: y instrumente pentru m surarea timpului. ambele de pe timpul dinastiei apusene Han ( aproximativ anul 200 î. În afara acestei h r i generale au mai existat h r i locale care reprezint planuri de ora e. În apropiere de Changsha ± ora principal din provincia Hunan ± s-au g sit dou h r i pe m tase: o hart topografic i una cu caracter militar. sub regele Darius al Persiei (521 . precum i reprezentarea cursurilor de ap . care atest cunoa terea în China Antic a raportului de scar . de cartiere. Un sistem de m surare organizat a terenurilor agricole a existat i în Asia Mic . Instrumentele de observare i m surare ale antichit ii. Civiliza ia chinez marcheaz un apogeu în domeniul ramurilor geodeziei (astronomia i cartografia). despre care se poate vorbi cu adev rat de rigurozitate i de precizie.

i a luat sfâr it aproximativ în secolele al XV-lea ± . Denumirea meseriei pe care o practicau cei care m surau terenurile apare pentru prima dat la romani. Probabil c au existat i embrioane 7 rile arabe. pr jini de bambus sau alt material. Este caracteristic larga utilizare în calcule a unor tabele de înmul ire i împ r ire.y unghiuri instrumente topografice care. m surarea unor figuri relativ simple. În centrul aten iei se aflau pe atunci problemele de aritmetic practic . probleme de astronomie care cereau calcule mai complicate. rezolvarea prin radicali a ecua iilor de gradul al doilea i a sistemelor cu dou necunoscute care se reduc la i prin asemenea ecua ii. trebuie s fi existat sub forma unor mijloace simple de m surat lungimi sau ( eclimetre. ). acest ciclu i-a g sit continuarea îm al XVI-lea. din aproxim ri prin lips adaos. planurile i h r ile elaborate în acea epoc . matematica ajunsese la o mare dezvoltare cu 20 de secole înaintea erei noastre. i anume agrimensura. Înc mult înainte de descompunerea Imperiului Roman. s-a trecut la inversarea unui ir de probleme: m rimi practic date erau luate ca necunoscute. apoi în Europa. iar cei care o practicau se numeau agrimensori. În Babilonul antic. iar mai târziu. a a-numita teorem a lui Pitagora. având în vedere construc iile. Pe un plan de dezvoltare mai abstract . aceasta a fost una din premisele elabor rii metodelor algebrice. de i nu sunt atestate documentar. mai târziu cu utilizarea par ial a semnului zero. a început un nou i mare ciclu de dezvoltare a matematiciii în Extremul Orient ± în China i India. procedeul iterativ de extragere aproximativ a r d cinii p trate cu ajutorul mediiilor aritmetice. frânghii diferite etc. iar cele c utate ca date. în Iran i Asia central . Drept culmi ale realiz rilor la babilonieni se pot cita: sistemul sexagesimal pozi ional de reprezentare a numerelor întregi i a frac iilor.

În studiile matematice p trund adânc demonstra iile. Problemele directe de calcul. În sfâr it. i toate acestea î i g sesc expresia în stilul de expunere al manualelor didactice i al lucr rilor tiin ifice. f r nici un fel de i verific ri. se pun bazele teoriei numerelor. În secolul al III-lea î. matematica grecilor antici preia din matematica oriental un bogat material faptic. ca mijloc conduc tor în descoperirea de adev ruri noi se situeaz pe primul loc ra ionamentul logic. fundamentare. se construie te o teorie a demonstra iei matematice. combinat desigur cu observa ia i induc ia.e. descoperirea numerelor ira ionale duce la crearea unei teorii generale a rapoartelor. dup ce dau na tere unei serii de teorii superioare. Expunerile din t bli ele ceramice cu scriere cuneiform i de pe papirusuri au forma unor prescrip ii. algebra ecua iilor de gradul al doilea apare ca un ansamblu de teoreme geometrice privind aplicarea ariilor.. trec pe ultimul plan. matematica egiptean .de demonsta ii sub forma unor transform ri algebrice i construc ii geometrice ( în texte ele nu exist ). uneori se prezint În stadiul ei timpuriu. cap t tr s turi principal noi. În aceste capitole un aport esen ial se va aduce de-abia cu dou mii de ani mai târziu. se pun 8 . Aici la înmul ire i la împ r ire se folosesc dublarea i înjum t irea. se încheie alc tuirea fundamentelor geometriei.e. opera iile cu frac ii se reduc la opera ii cu frac ii cu num r tor unitatea i la folosirea unui tabel de descompunere a frac iilor de forma 2 2n 1 în sume de astfel de frac ii. Probleme ce conduc la ecua ii de gradul al doilea lipsesc.n. În virtutea unui ir de împrejur ri. dar în epoca sa clasic din secolele V±III î. Domenii mari ale matematiciii se structureaz în sisteme deductive.n. dezvoltat îns doar par ial i de aceea incapabil s înlocuiasc pe un plan larg teoria num rului real. pare-se. ale teoriei sec iunilor conice i ale formelor antice ale metodelor de calcul integral i diferen ial. La un nivel ceva mai coborât se afla.

se preiau par ial sistemul sexagesimal i frac iile cu num r tor unitatea. Interesele încep s încline spre matematica calculatorie. o simbolic a algebrei. cosmografia. la început mai simple. precum: geometria sferic . decompunerea societ ii antice sclavagiste. geometrie. Ea este în primul rând o matematic calculatorie. mai întâi algoritmi izola i. trigonometria. calculele aproximative. teoria comercial . algebra numeric numerelor i trigonometria. calculele aproximative. un ansamblu de algoritmi de calcul pentru rezolvarea unor probleme de aritmetic . Totu i. mecanica. dezvoltarea rile a tiin elor matematice timp de multe secole are loc mai cu seam în Orientului. optica. inclusiv mecanica fluidelor.primele pietre de temelie ale cunoa terii matematice a naturii: teoria muzicii. i în leg tur cu diferite probleme de astronomie i geodezie se dezvolt acum cu succes alte discipline. se dezvolt algebra numeric a ecua iilor liniare i de gradul al doilea. într-o serie de domenii ea las cu mult în urm tiin a timpurilor Ptolemeilor. ca de pild : aritmetica i aplica iile ai. la scar modest . Matematica medieval din Orient este desigur o disciplin m rimilor constante i a figurilor geometrice invariabile ± dar o asemenea caracterizare nu este totu i destul de concret . iar apoi tot mai complicate. Acest curent dureaz numai pu in timp în condi iile descompunerii lumii antice. c tre sfâr itul acestei perioade. 9 . dezvoltarea matematicii în direc iile ei clasice se opre te aproape cu totul. reuni i îns mai târziu în întregi discipline tiin ifice. în statele elenistice cultura Greciei intr în contact strâns cu cea a Orientului. se creeaz . rezolvarea prin numere ra ionale a ecua iilor nedeterminate. algebr . Începând cu secolulal II-lea. El las îns o important Dup mo tenire pentru mai târziu în regiunile fostului Imperiu Roman din Asia i Africa. Dezvoltarea matematicii orientale începe în evul mediu de la un nivel mult mai coborât decât cel atins în statele elenistice.

de distan a de transport . în forme proprii orânduirii feudale care se consolideaz treptat. La toate acestea se ad ugau tot felul de probleme de aritmetic comercial i. Departamentele financiare aveau de-a face cu reparti ia impozitelor în func ie de diferitele norme de impunere. calcularea necesarului de materiale i de mân de lucru. cu diferite meserii i cu nego ul. cu cote în natur . precum i a hranei i pl ii lucr torilor. fortifica ii militare. de drumuri.a.Direc ia general în dezvoltarea matematicii din Asia medieval este condi ionat în ultim instan de înrudirea structurii sociale a rilor Orientului. iar printr-o oarecare complicare. ca i calculul dimensiunilor lor. lupta împotriva rev rs rilor catastrofale ale râurilor etc. Toate acestea au furnizat un a unor clase de probleme tipice de propor ii. Aici se cereau m surarea volumelor i a suprafe elor. O chestiune important era irigarea artificial a ogoarelor. Popula ia se ocup aici cu agricultura. ecua ii de gradul al doilea i chiar al treilea. probleme de împ r ire a mo tenirilor-probleme specifice cadastrului tehnic în conformitate cu canoanele destul de complicate ale dreptului de mo tenire musulman. îndeosebi în rile arabe. care depindeau de calitatea pamântului-deci probleme specifice cadastrului economic. Un interes practic evident îl aveau m surarea distan elor pân material bogat pentru punerea în eviden la obiecte inaccesibile. de extragere a r d cinilor p trate i cubice. de ecua ii liniare i sisteme de ecua ii de acest fel. În acest sens este semnificativ tratatul clasic chinezesc Matematica în nou c r i ( zin cijan suan u ) compus aproximativ în secolele al II-lea ± I 10 .a. construc ii de palate i temple . crearea i men inerea permanent a sistemelor de iriga ie. Printre problemele pe care trebuiau s le rezolve matematicienii orientali din cele mai vechi timpuri i în decursul întregii perioade analizate. un loc important îl ocup problemele ce ap reau la construc ia de canale i baraje.

rolul geometriei este destul de neînsemnat în matematica Babilonului. la începutul lucr rii sale Scurt carte despre calculul algebrei lucruri.. În Califatul de la Bagdad.n. în toate rela iile lor reciproce. aici se efectueaz se m surase i în China. iar mai târziu în rile arabe. i mai departe: ³« < geometria > nu este o tiin matematic distinct . Raportul între diferite feluri de culturi cerealiere etc. care satisface anumite condi ii´. În India.e.î. Muhammed ibn Musa al-Horezmi. O mie de ani mai târziu. Aceasta este o culegere de probleme cu r spunsuri i reguli laconice de rezolvare. la construirea canalelor i în geometrie i în diferite chestiuni´. geodezia ac ioneaz în acela i sens: dup exemplul Alexandriei. Matematica chinez nu se împarte clar în discipline relativ de sine st t toare. ³care sunt în permanen i al almukabalei ( Al-kitab almuhtasar fi hisib al-djabar va-l-mu-kabal ). În particular. Aceasta nu e de mirare. unul dintre fondatorii matematicii i astronomiei arabe. Înse i denumirile câtorva dintre c r ile componente ale acestui tratat vorbesc de la sine: M surarea ogoarelor. la împ r iri de avere i procese judec tore ti. Neugebauer scria: ³În compara ie cu algebra i cu tiin a numerelor. lungimea unui grad de meridian . dup surse mai vechi i care nu au ajuns pân în zilele noastre. ci e tratat în acela i mod ca i orice alt form a rela iilor numerice dintre diferite obiecte ale practicii´ 11 în secolul al IX-lea m sur tori ale meridianului. scria c a introdus în ea acele necesare oamenilor la mo tenire i în testamente. Aici se poate face o paralel cu tiin a babilonian despre care O. precum i la m surarea ogoarelor. geometria nu se degaj ca o tiin aparte. Problema central a dezvolt rii matematicii din vechime este rezolvarea numeric . se elaboreaz bazele trigonometriei i aparatul de calcul aproximativ pentru nevoile astronomiei. de i germeni ai unei asemenea împ r iri exist în felul de grupare a regulilor i a problemelor. Cu o sut de ani mai devreme.

comentând Matematica în secolul III arat c ea fusese alc tuit dup opere mai vechi de Cijan an. Acela i Liu Huei spune c . Timpul exact al compunerii. sursele i autorii Matematicii în nou c r i nu se cunosc.e. matematicienii Islamului creeaz trigonometria ca o tiin vast i ramificat .n.În treac t fie zis. În acest tratat se face un bilan al activit ii de multe secole a matematicienilor din mileniul I î. volumul cuno tin elor de geometrie a fost cu mult mai mare în China decât în Babilon. func ionar de vaz din serviciul finan elor. Matematica este scris în limba antic care difer considerabil de limba chinez modern . acest tratat este cea mai veche oper chinez special de matematic . Ghen Ciou-cian. Dup cum s-a mai spus. În conformitate cu o cronic antic chinez . care timp de mul i ani a ocupat postul de ministru. ei au putut înainta îns cu mult mai departe în elaborarea matematicii calculatorii. În centrul aten iei matematicienilor din Orientul Apropiat i Mijlociu st teau acelea i probleme ca i în China i India. aproximativ cu 100 de ani mai târziu. ajuns pân în zilele noastre. El are o influen foarte puternic asupra întregii dezvolt ri ulterioare a matematicii în China i. Cijan an a murit în anul 152 î. 12 .). rilor S ne referim acum la opera central din literatura matematic a Chinei antice Matematica în nou c r i . Liu Huei. În timp ce. indienii se limitaser în trigonometrie la înlocuirea coardei prin sinus.n. a c rui activitate înfloritoare se situeaz în perioada de domnie a împ ratului Siuan ( 73-49 î. par ial.ziu cijan suan u.e. cartea mai fusese prelucrat i de un alt func ionar superior i ministru. i la folosirea pentru calcul a unor tabele mici de leg turi simple bazate doar pe teorema lui Pitagora ± în schimb. în afara hotarelor ei.e. la introducerea cosinusului i a sinusuluiversus.n. de pild . bazându-se pe mo tenirea elen .

ca de pild M surarea ogoarelor. ridicarea zidurilor de cet i. într-unele se cere s se rezolve ecua ii de gradul al doilea. Prima edi ie tip rit cunoscut a acestei culegeri apare în anul 1084. iar în timpul dinastiei Han este inclus în culegerea Zece tratate model de matematic . construc ia canalelor i a barajelor. în cartea a IX-a sunt adunate probleme în care se consider triunghiurile dreptunghice.Matematica a ajuns pân în zilele noastre în redactarea lui Liu Huei ( anul 263 ) i a înlocuit alte c r i similare din perioada Han. lucr tori în domeniul finan elor i economi ti. Aceast lucrare fusese transcris i comentat de nenum rate ori. 15]. în unele. cu titlul M surarea ogoarelor. angajarea lucr torilor. Reparti ia materialului în aceast Matematic este foarte original . Geometria apare separat i este caracteristic faptul c o parte din informa iile geometrice sunt expuse în cartea I. Probleme diferite ca gen sunt adesea adunate într-o carte. în altele ± asem narea. De pild . impozite. o alt parte ( m surarea volumelor ) 13 . din punct de vedere al interesului profesional etc. De altfel. m rimea necunoscut se g se te dintr-o simpl propor ie. Am prezentat mai sus câteva din titlurile caracteristice ale unora din cele 9 c r i. rolul principal îl joac teorema lui Pitagora. lucrarea con ine i c r i cu denumiri pur matematice. În fiecare carte i aproape în fiecare problem se simte pulsul vie ii economice i administrative a unui vast organism statal: aici este vorba despre schimbul de produse. iar în altele. adoptat oficial ca manual de baz înc în anul 656. Con inutul Matematicii în nou c r i este variat. din care îns nu sa p strat nici una. În Matematic se reflect evident acea stare nediferen iat a tiin ei noastre despre care s-a vorbit mai sus [vezi p. negustori i meseria i etc. De fapt lucrarea este o enciclopedie a cuno tin elor matematice pentru topometrii i constructori. împ r irea produselor etc. ci unitatea obiectului problemelor sau leg tura dintre probleme. iar ca principiu de unificare nu serve te caracterul general al metodei.

a cercului i a p r ilor lui. Urmeaz apoi 31 de probleme în care se cere s se determine cantitatea dintrun anumit sort de produs pentru a fi schimbat cu o cantitate dat dintr-un alt sort. 14 . În multe cazuri. De fiecare dat . începe cu un tabel vast cu norme pentru schimburi de diferite cereale. dar care se exprim prin sisteme liniare nedeterminate având. Folosirea acestei lucr ri impunea cunoa terea prealabil a anumitor no iuni de baz ( ca de pild . într-o form concis se indic procedeul de rezolvare începând cu cuvintele ³conform regulii «´. purtând titlul M surarea ogoarelor. s -l poat în elege singur. este adev rat.± în cartea a V-a cu titlul Estimarea lucr rilor. Cartea a II-a. La aceste probleme. la început se formuleaz problema. se asociaz probleme pentru calculul costului unuia sau al câtorva obiecte similare dup costul cunoscut al unui num r dat de acelea i obiecte. Întreaga lucrare este o culegere de 246 de probleme f r texte introductive. În ultimele probleme din cartea a II-a se determin costul câtorva obiecte diferite în ceea ce prive te condi iile. l muriri prealabile i altele. Raportul între diferitele feluri de culturi de cereale. inteligent chiar. textul nu este suficient pentru ca un cititor. Cartea I din Matematic . care se exprim prin propor ii cuprinzând o necunoscut . Expunerea Matematicii este strict dogmatic . precum i informa ii auxiliare cu privire la opera iile aritmetice asupra frac iilor. con ine regulile pentru calculul suprafe elor câtorva figuri simple rectilinii. calculele i folosirea abacului ) i necesita numeroase l muriri verbale din partea profesorului. apoi se indic r spunsul i. Asemenea probleme cap t mai târziu în Europa denumirea de probleme cu regula de trei simpl . iar probleme cu tringhiuri dreptunghice ± în cartea a IX-a. o singur solu ie întreag . în sfâr it.

canale. În cartea a VI-a.Cartea a III-a despre Împ r irea în trepte cuprinde câteva probleme de diviziune a unor m rimi. În cartea a VII-a. inând seama de condi ii din ce în ce mai complicate: cantit ile de furnizat sunt propor ionale cu num rul cur ilor. Unul dintre i în i 15 . De pild . anturi de diferite forme i uneori destul de complicate i calculul efectivului de lucr tori necesari la diferite lucr ri de construc ii. invers propor ionale cu num rul zilelor de drum pân la locul de livrare. Cartea a V-a. are ca obiect m surarea volumelor de ziduri. precum i a diametrelor cercului i sferei. apoi se iau în considerare costul grânelor în jude ul respectiv i distan a de transport etc. se dau volumul total al unei lucr ri i produc ia unui lucr tor pe timp de iarn . care. prim var toamn . Estimarea lucr rilor. este vorba de determinarea laturii latur . se dau procedee pentru rezolvarea sistemelor de dou ecua ii de gradul întâi cu dou necunoscute. unui dreptunghi dac ao guan. r spunsurile sunt adesea frac ionare i trebuie rotunjite. O serie important de probleme se consacr calcului volumelor de cereale ce trebuie furnizate de patru jude e. precum i probleme cu privire la bazine. sunt adunate probleme liniare cu diferite con inuturi. În cartea a IV-a. aproximativ în aceea i epoc . se rezolv îndep rtata Alexandrie. Adaos i lips . baraje. propor ional cu ni te numere date. var . Tot aici se g sesc diferite probleme pentru determinarea drumului parcurs ( sau a timpului scurs ) pân la locul de întâlnire a doi pietoni care merg unul dup altul sau unul în întâmpinarea celuilalt. despre se cunoa te aria sa i cealalt determinarea laturii unui p trat dup aria sa i a muchiei unui cub dup volumul lui. Reparti ia propor ional .

aplicat mai întâi la o ecua ie cu o necunoscut . problemele se deosebesc printr-un grad foarte diferit de abstractizare. verticale. Uneori. ele se întâlnesc îns de origine mai veche. provenite din problemele din prima grup prin complicarea sau modificarea lor voit . care se pare c sunt i îns i rela ia exprimat prin teorema 16 . Gou-gu. necesit ile cercurilor largi de func ionari inferiori. Fan-cen. Cartea se nume te Gou-gu. comer etc. Multe asemenea probleme apar în ultimele trei c r i cu caracter algebric. despre cele patru opera ii de aritmetic . iar gu este numele catetei mari. Printre ele exist probleme pentru determinarea distan elor pân la obiecte inaccesibile. adâncimea unui pu etc.procedee este regula celor dou pozi ii false. în ansamblul ei. cartea a IX-a. Este incontestabil c unele c r i din Matematic s-au scris în perioade diferite i corespund la niveluri diferite ale dezvolt rii tiin ei. Acestea sunt probleme teoretice de origine mai târzie. dintr-un triunghi dreptunghic. cuprinde o serie de probleme cu triunghiuri dreptunghice. de i apar exprimate într-o form pseudopractic . Gou-gu mai înseamn lui Pitagora. În virtutea unei asemenea neomogenit i. dup cum s-a spus. con inând date de baz . Matematica în nou c r i dep e te cu mult. ca de pild . Unele au într-adev r un caracter practic i pot servi ca model pentru rezolvarea unor probleme similare sau apropiate de m sur tori de p mânt. pentru care se publicau multe manuale mai elementare. În sfâr it. i în primele c r i. con ine un algoritm general de rezolvare a unor sisteme liniare determinate. Cartea a VIII-a. cu mai multe necunoscute. negustori etc. deoarece gou este numelei catetei mici. Altele sunt exerci ii cu con inut abstract. în cuprinsul aceleia i c r i. prin inversarea datelor i a m rimilor c utate.

din informa iile ri. precum i diferite tabele astronomice. chinezesc cronologice ale diferitelor . Pentru rezolvarea triunghiurilor sunt necesare tabele trigonometrice. ca i tabelele lui al-Horezmi ne sunt cunoscute doar sub forma unor prelucr ri mai târzii. Zidjul lui Muhammed ibn Musa al-Horezmi cuprinde tabelele sexagesimale ale sinusurilor din grad în grad cu trei cifre semnificative ( pentru raza egal cu 60 ) i tabelele cotangentelor cu un semn frac ionar. ebraic.. indian. sub numele acestui înv at. i cuprinzând calendarele musulman.a. Afar de acestea. uneori foarte am nun it . Cele mai vechi tabele antice compuse în califat pe baza siddhantalelor indiene nu s-au p strat aproape de loc. zidjurile sunt alc tuite din descrierea calendarelor. cu aceea i precizie. 17 . sinusurilor-versus i ale cosecantelor din grad în grad. eclipsele solare i de lun etc. ajuns pân la noi. De regul . Cuvântul zidj. tangentelor. luat din limba persan . cu patru cifre semnificative. inclusiv i deducerea regulilor trigonometrice. Asemenea tabele intr în componen a a a-numitelor zidjuri. iar tangenta pentru fiecare jum tate de grad. cre tin.cele mai simple probleme de regul de trei i de m surarea celor mai simple figuri. persan. Într-un alt manuscris. Uneori asemenea indica ii sunt înso ite de fundament ri teoretice i demonstra ii. Trebuie avut în vedere c tabelele lui al-Haba alHasib. înseamn în limba arab culegere de tabele pentru astronomi i geografi. sinusul este dat pentru fiecare sfert de grad. cu dou cifre. cotangentelor. zidjurile con in indica ii mai mult sau mai pu in am nun ite despre rezolvarea problemelor fundamentale de m surare a timpului i despre calculul mi c rilor vizibile ale corpurilor cere ti. din tabele trigonometrice. Zidjul lui al-Haba al-Hasib con ine valorile sinusurilor. sirian. cataloage de stele.

În primul rând se g sesc sinusurile a trei arce apropiate de ½0.Exactitatea primelor tabele arabe este aproximativ aceea i ca i în tabelul coardelor lui Ptolemeu. Un procedeu nou i mai elastic pentru calculul tabelelor îl propune Abu-l-Vafa. permi ând ca în calculul lui sin ½0 s se evite rezolvarea ecua iei trisec iunii unghiului i s se ob in evalu ri destul de apropiate prin adaos i lips . 32 32 Abu-l-Vafa o scrie pe aceasta din urm f r a folosi cosinusurile sub forma sin . cerut sin de formula sinusului arcului pe jum tate. Procedeul de calcul al tabelelor lui Ptolemeu d o eroare sensibil înc la ter ii. Aceste este de asemenea un anumit procedeu de interpolare. Valoarea 0 0 0 12 72 60 ! sin se afl cu ajutorul formulei sinusului diferen ei. i 0 0 0 0 12 15 i 18 cu intervale de 3 Aceste sinusuri se pot g si din anume: 32 32 32 32 sin 360 i sin 600 cu ajutorul unor opera ii ra ionale i al extragerii r d cinii p trate.

Într-adev r. 3). care în termeni se trigonometrici sun astfel: la o cre tere continu argumentului. Scriind inegalit ile: 18 .E . atunci segmentul CD de coard este mai mic decât segmentul AD i teorema rezult imediat din propor ia: C B ! CD DA 1. diferen ele sinusurilor mic oreaz . dac arcele AB i BC sunt egale între ele. (fig.F ! sin 2 E sin 2 E sin 2 F sin 2 F sin 2 E sin 2 F Interpolarea lui Abu-l-Vafa se bazeaz pe o teorem Alexandria a din comentariul lui Teon din la Almagest.

ob inem: sin N 1 ?sin .sin ( +3h) ± sin ( +2h) < sin ( +h) ± sin sin ( +2h) ± sin ( +h) < sin ( +h) ± sin sin ( +h) ± sin = sin ( +h) ± sin < sin ± sin ( -h) < sin ( -h) ± sin ( -2h) < sin ( -2h) ± sin ( -3h) i adunându-le termen cu termen.

N 3h sinNA sin .

N h sinN 1 ?sinN .sin .

0087265355 i este exact pân la 10-8. Calcule trigonometrice remarcabile efectueaz ibn Iunis în Zidj alHakimi. Tabelele sinusurilor lui Abu-l-Vafa au intervalul de 15¶. În frac ii zecimale.N . adic : sin 0 ¸» 1 « 150 1 ¨ 180 ¬sin © sin sin 12 ¹¼ . Eroarea ob inut prin procedeul lui Abu-l-Vafa. deoarece cu o exactitate pân la cvint 0 1 ! 31d4d5d IV V . Abu-l-Vafa 0 2 dd 5 d ob ine pentru raza 60 sin 1 ! 31d4 d5d IV 5V 545 2 Aceast valoare este just pân la cvarte. este de 47 cvinte. la 32 ¹¼ 32 32 6 © 2 ¬ ª º½ ­ matematicianul din Bagdad ea este de 55 cvinte. intitulat astfel în cinstea emirului al-Hakim din Cairo. avem sin 2 dd 5 d 54 0 2 aproximarea lui Abu-l-Vafa va fi 0.3h A 3 3 Pentru N ! 15 1 . ultimele inegalit i dau limitele: h ! 32 32 0 sin 1 2 0 0 1¨ 0¸ sin 15 © sin 15 sin 12 ¹ 32 32 ¹ 32 3 © ª º 0¸ 0 0 1¨ sin 15 © sin 18 sin 15 ¹ 32 ¹ 32 32 3 © ª º Luând media aritmetic a valorilor din stânga i dreapta.0087265373 în locul valorii corecte 0. Ibn Iunis 19 . din cauza inexactit ii cvintelor din datele ini iale. El întocme te i tabelele de tangente i cotangente.

îmbun t ind oarecum procedeul lui Ptolemeu. raza se ia egal cu unitatea.calculeaz independent sinusul de 10. 2¶49´43¶´28IV. cunoa tem un alt procedeu foarte simplu al lui pentru 20 . În schimb. Tabelele lui pentru tangente. El mai precizeaz aceast valoare comparând valorile sin (30-10) i sin (2·10). ibn Iunis împarte aceast m rime în ¨ 9 ¸ ¨ 15 ¸ p r i propor ionale cu raportul diferen ei arcelor © 1¹ ©1 ¹ ! 2 1 i ª 8 º ª 16 º ob ine pe aceast cale sin 10 = 1. Valoarea definitiv sin 10 = 1. al-Biruni calculeaz de asemenea sinusul de 10 pân la cvarte i d un tabel foarte exact al sinusurilor i al tangentelor. Al-Biruni motiveaz în mod expres o asemenea alegere prin dorin a de a se elibera de nevoia permanent de a înmul i i de a împ r i prin r = 60 1. Ibn Iunis mai întocme te i tabele de sinusuri cu un interval de 1¶¶. Dup sin 18 0 0 i sin 15 se calculeaz 0 0 0 9 15 sin i sin 8 16 Limitele ob inute în felul acesta dup procedeul lui Ptolemeu pentru sin 10 difer numai prin 5¶¶¶6IV. Din p cate. Tot atât de exacte în Zidj al-Hakimi sunt i tabelele sinusurilor cu intervalul de 1¶. Mai departe. În primul rând Iunis pleac de la valori ale argumentului mai apropiate de 1 . iar în frac ii zecimale este exact pân la 10-7. cu un interval de 1¶. Al-Biruni folose te diferite procedee pentru aproxima ii consecutive. în care trebuie spus. În cartea a III-a din Canonul lui Mas¶ud. a c ror eroare poate fi f cut oricât de mic . nu au fost înc studiate. Eroarea calculelor lui Abu-l-Vafa i Ptolemeu depinde de valorile ini iale ale sinusurilor alese i ale diferen elor lor i ele nu formeaz o succesiune de aproxim ri convergent c tre valoarea exact a m rimii c utate. al-Biruni n-a l sat o descriere a procedeului s u de rezolvare numeric a ecua iei de gradul al treilea. Un interes deosebit îl prezint metoda comparativ de calcul a lui alBiruni. 2¶49´43´¶4IV difer de cea adev rat cu 7 cvarte i ceva.

Mai departe. ob inând valoarea 41¶2¶¶32¶¶¶42IV29V. 2. calculeaz în particular latura nonagonului regulat înscris ca coard a arcului de 400. folosit . Dar spre 21 . ceea ce corespunde la opt zecimale. înc de pe vremea lui Ptolemeu. 32 4 20 adic valorile coardelor pentru a n ! 40 0 n unde n = 0. 4 2 i apoi de 10 40 0 0 0 10 10 2 ! 10 1 pe urm de 30 0 10 1 ! 40 1 i i 30 0 10 ! 40 8 2 8 4 2 2 0 1 40 0 8 ! 10 1 etc. la începutul secolului al VII-lea în calculele calendaristice de astronomii chinezi. al-Biruni aplic aici interpolarea p tratic . dup cum am v zut. cu ajutorul regulilor trigonometrice se g sesc coardele de 30 0 12 0 ! 42 0 0 0 42 ! 10 1 . sau mai exact pân la cvarte. crd 120 = 12¶32¶¶37¶¶¶17IV46V. Afar de interpolarea liniar . Tabelele de sinusuri sunt întocmite la al-Biruni la fel ca la Abu-l-Vafa pentru fiecare 15¶. sau de forma x3 + 1 = 3x. Pentru a ob ine sinusul de 10. « Al4 Biruni se opre te la coarda de 40024IV. pân la cvinte. prin dou procedee. iar tabelele tangentelor din grad în grad. R d cinile acestor ecua ii el le calculeaz în frac ii sexagesimale. Sinusul de 10 este la alBiruni 1¶2¶¶49¶¶¶43IV. 1.calculul laturii nonagonului sau al coardei de 400. al-Biruni. Ca valori ini iale pentru calcule servesc: crd 300 = 31¶3¶¶29¶¶¶49IV36V. la o ecua ie de gradul al treilea de forma: x3 = 3x + 1. adic e corect pân la cvarte. Am v zut c el reduce aceast problem . de uz general.

regulile recomandate de al-Biruni sunt urm toarele: sin x ! sin x 0 . reprezentând un caz particular al formulelor lui Newton-Sterling.deosebire de regula chinezilor.

x .x 0 2 .

x 0 10 tg x 0 10 tg x 0 tg x 0 tg x 0 10 10 10 x .x0 10 . 15 tg x 0 10 tg x 0 tg x ! tg x 0 x .

cu înlocuirea derivatelor prin rapoartele diferen elor corespunz toare i a coeficientului ½ al termenului p tratic. alaturi 22 £ £ £ £ ¤ ¤ £ ¤ ¤       ¡ ¡ ¡  ¢   ¡   ¢ ¡  ¢ 15 sin x 0 15 sin x 0 15 15 . cadastrul s-a dovedit a fi o institu ie progresista. Acesta nu este începutul unei formule exacte de interpolare. De aceea. ci o oarecare modificare a dezvolt rii în serie de puteri. cunoscute mai ales în vestul Europei. dac se calculeaz ³valorile precizate´ dup al-Biruni ( el însu i n-a f cut aceasta ). Sub raport practic. De la formele simple de eviden cadastrala care au existat in antichitate s-a ajuns treptat la formele perfec ionate din epoca feudal . încercarea lui e nereu it . deoarece a contribuit. adic pentru tabelele trigonometrice i astronomice cunoscute pe timpul lui. In evolu ia lui de-a lungul timpului. deoarece pentru o func ie cresc toare. Este evident c al-Biruni î i ob ine regula printrun ra ionament abstract. prin 1. Expunând regula de interpolare a tabelelor sinusurilor i a tangentelor al-Biruni spune c ea este aplicabil ³pentru toate tabelele´. al treilea termen al regulii lui are un semn contrar celui de-al treilea termen din formula exact de interpolare. ele vor fi mai pu in exacte decât valorile ob inute de dânsul cu ajutorul interpol rii liniare.

.

.

.

¢ .

x .x 0 sin .

x 0 sin .

0 15 sin x 0 x 15 sin x 0 .

1. de i s-au g sit ponduri antice ca ponderul sferic al unei legiuni romane (la Turda).de institu iile juridice. implicit a cadastrului a fost i în rile Române strâns legat de istoria matematicii. cât i cele juridice legate de diferitele forme de publicitate imobiliar . pe de o în sensul parte. A r mas îns de la ei iug rul ( în latin iugerum) ca m sur de suprafa . Cuno tin e de aritmetic i geometrie practic aveau. Cel 23 . iar cele de la publicitatea imobiliar .2. etc. la înl turarea nedrept ilor i prejudec ilor care au existat în ceea ce prive te dovedirea i protejarea dreptului real de proprietate i introducerea echit ii în plata impozitelor. i juridic . ultimii cu cotitul vaselor ). pe de alt parte. corespunzând la circa 50 de ari. Dintre vechile unit i de m sur folosite pe teritoriul rilor române. alipiri general. cum sunt c r ile funciare inute la zi cu schimbarile ce se produc prin desmembr ri.2 Matematica în sfâr itul secolului XIX Scurt vedere de ansamblu asupra perioadei premerg toare anului 1821 Istoria tiin ei m sur torilor terestre. n-a trecut decât libra ca m sur pentru greut i. servesc pentru inerea la zi a cadastrului primii se ocupau cu delimit ri de mo ii.. conturandu-se chiar institu ii separate fiecare evoluând pe laturile specifice. Astfel pân la mijlocul secolului XIII. din cele mai rile române ( vechi timpuri. Cu timpul. institu ia cadastrului rezolva atât problemele legate de m surarea i stabilirea calit ii terenurilor agricole. cadastrul s-a separat in p r ile sale tehnic i economic . secolele XIII ± XIV. dar cooperând in permanen c datele din cadastru servesc pentru sistemul de publicitate imobiliar . hotarnicii i v drarii din rile Române din cele mai vechi pân la i schimb ri ale categoriilor de folosin .

dup 1777. Nichifor Theotochis i Demetrios P.dintâi care a avut cuno tin e de geometrie teoretic în ara Româneasc a fost Stolnicul Constantin Cantacuzino. Elemente de matematici privitoare la opera ii cu cifre romane. num rare. dar pentru astronomie. au fost înfiin ate dou Academii domne ti. una la Ia i. pentru prima oar în Moldova. cu Valeriano Bonvicino. Govdela. iar în ara Româneasc : Manasse Eliad. înfiin at de Eraclid Despotul i condus de Johannes Sommerus. la Academia din Bucure ti. trigonometria plan i sferic . teoria i practica logaritmilor. alta la Bucure ti în 1694. adunare i sc dere. în care se predau. Elementele lui Euclid. în limba greac . în 1640 ( la început ca un colegiu ). astronomia i aplica iile matematicilor în arta militar ( artilerie ). în care apar i preocup ri de Moldova prima carte de matematic tip rit în române te apare în 1795. algebra. În ara Româneasc i Moldova. în anii 10 ± 12 de studii: aritmetic practic i ra ional . în 1668. matematicile dup c r ile italianului Vito Caravalli. în Moldova. O prim lucrare cu caracter tiin ific tip rit în grece te la Paris în 1716. Manasse Eliad a predat. Iar în cel de-al doilea deceniu al secolului al XIX±lea sunt deschise colile de inginerie hotarnic ale lui Gheorghe Asachi la Ia i (1814) i ale lui coli s-au predat Gheorghe Laz r din Bucure ti (1818). care a înv at în Italia. Veniamin din Lesbos. Grigore Costandas. s-au predat. În aceste dou 24 . de la care au r mas o serie de manuscrise i c r i tip rite. Neofit Duca. Mai târziu. la aceste academii. a fost Introductio ad geographiam et sphaeram a lui Chisant Notaras. profesor la Universitatea din Padova. Nicolae Cercel. În ultimul sfert al secolului al XVIII±lea în Moldova a existat înv ara Româneasc i mânt matematic ( aritmetic ) în limba român . Profesori renumi i de matematici au fost. la Schola latina de la Cotnari.

trigonometrie. a fost adaptat nevoilor . ap rut la Bra ov. a lui Ignatium Gaston Pardies (1749). au ap rut alte manuale de aritmetic elementar ( opt în total. în 1681. intitulat : Trigonometri aplana et sphaerica. în realitate o retip rire a c r ii lui Iacob Gooden. Aritmetica practica generalis.matematicile dup traducerile în române te ale manualelor de aritmetic . Începând cu secolul al XVII-lea geometria nu s-a mai predat în Transilvania dup practice. de la Sorbona. algebr ale lui Christian Wolff. Prima lucrare de matematici tip rit în Transilvania a fost : Compendium artihmeticae vulgaris. în 1613. precum : Elementa geometriae. Autorul c r ii este germanul Johann Ignaz von Felbiger iar tradoc torul în române te Teodor Iancovici din Mirievo. Prima carte de matematici în limba român pentru Transilvania a fost tip rit la Viena. în 1777. a lui Gaspar Scott (1765). I. 25 Elementele lui Euclid ci. G. Cartea se ocup de numera ie. scoas de N. care a circulat aici. Ianossi. a fost : Methodus Admirandorum Matheseos Universae. a ap rut la Cluj prima trigonometrie. ap rut la Liége. Pe urm . scris de Johann Heinrich Asted i tip rit la Herbon în Nassau. În Transilvania au circulat i au fost utilizate pentru înv mântul matematicii unele manuscrise i manuale în limba latin . a lui Maximilian Hell (1755). înmul ire i imp r ire i se termin cu regula de trei simpl . geometrie. în toate rile române). care constituie i primul manual universitar din Transilvania. adunare. În 1737. începând cu secolul al XVII-lea. tratând i despre unit ile de m sur . Au urmat i alte c r i tip rite la Cluj. Elementa mathematica. O prim carte de matematici. în 1704. sub influen a lui Petrus Ramus ( Pierre de la Ramée ). sc dere. Metzburg i Etienne Bézout. pân în anul 1821. i se intitula: Ducere de mân c tre arithmetic sau socoteal .

aritmetica. 2496. Mai târziu Gh. mânt secundar( liceu ) i Asachi i Gh. 1789 B. Elemente de algebr dup i sferica. de geometrie. unul de Aritmetic matematiceasc ( mss. dup anul 1814: Aritmetic . au tradus i ei c r i str ine de matematic . C tre anul 1750 au început s fie întrebuin ate mai pe larg i numerele scrise cu cifre arabe. Petrache Poenaru. Elemente de geometrie ( în 1837 ) dup Legendre. o Algebr în 1837 i Geometria elementar în 1838. având ca promotori pe Gh. ) i Algebra ( mss. Laz r. Gheorghe Laz r a predat la coala lui de inginerie hotarnic din Bucure ti. De exemplu. ). ci prelucr ri. B. Mai înainte de Gheorghe Laz r. Dimitrie Pavlid a publicat Elemente de trigonometrie drept liniat . A. A. în al doilea sfert al aceluia i secol apar primele c r i tip rite în române te pentru matematici de înv primele lucr ri originale de matematici superioare. Elementurile gheometriei theoretice ti ( mss. tot Poenaru a publicat i primul curs de algebr din ara Româneasc . A. Francoeur. Asachi a tip rit ca Elemente de matematic o Aritmetic în 1836. A. ) i un al treilea. Din 1821 pân la înfiin area primei universit i (1860) În primul sfert al secolului al XIX-lea se constat o perioad de preg tire i organizare a înv mântului na ional. Gheorghe Asachi a tradus ± ad litteram ± din Etienne Bézout pentru coala sa de inginerie hotarnic din Ia i. Laz r în 1818. ). Profesorii de la Colegiul Sfântul Sava. 151. aceste cifre arabe fuseser îns utilizate ± este adev rat rar de tot ± începând cu sfâr itul secolului al XVI-lea ( anul 1581). prelucrare dup Lefébure de Fourcy 26 Appeltauer ( în 1841 ). altul Temeiurile trigonometriei cei drepte ( mss. Ion Eliade R dulescu a tradus ( în 1832 ) Aritmetica lui L. 1796. 2787 B. care a fost i primul curs de geometrie tip rit în române te. c r i care nu mai erau simple traduceri.Pentru scrierea numerelor s-au folosit în rile române litere slavone sau chirilice. înfiin at de Gh. geometria i trigonometria i a redactat ( în 1821 ) trei manuscrise. 5551 B. 2788 B.

În iunie 1851 s-a deschis o coal special de inginerie civic care. deschizând astfel cercet rile române ti de geometrie diferen ial . iar pe fundamentul ei se înfiin eaz . independent de temeinicia sau falsitatea axiomei nr. în 1864. cum i ideile lui asupra bazelor aritmeticii i geometriei. coala de pon i i osele. de linii i suprafe e reciproce. Asupra ini ial în ³Mesagerul Universit ii din 27 . dintre care. Iano Bolyai a elaborat la Timi oara singura dar foarte importanta lui lucrare de matematici care l-a f cut cunoscut dup moarte ( prin 1870 ) intitulat : tiin a absolut adev rat a spa iului. care a ap rut în dou volume ( unul în 1832. XI a lui Euclid principiilor geometriei. În leg tur cu istoria matematicii în Transilvania. ultima. Ca un Appendix la Tentamen din 1832 a ap rut i toat opera lui Iano Bolyai. introducendi. elementtaris ac sublimioris methodo intuitiva ecidentiaque huic propria. cel lalt în 1839 ). devine coala de conduc tori de lucr ri publice. dup Lefébure de Fourcy. cum crezuser anterior i Saccheri i Legendre. Farka Bolyai a crezut c a reu it s demonstreze postulatul al V-lea al lui Euclid.i al ii. Alexandru Or scu. În memoriile lui Bacaloglu acesta se ocup de curbe i suprafe e podare. Cercet rile sale. în 1852. Când a scris acest lucru nu cuno tea lucrarea lui Nikolai Lobacevscki. de curbe sferice. a fost revolu ionar în matematici. dintre anii 1804 i 1832 asupra postulatului paralelelor. au fost publicate în: Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. sunt de consemnat operele lui Farka Bolyai i mai ales a fiului acestuia Iano Bolyai. Trata ie asupra geometriei descriptive. mine i arhitectur . transformat în 1881 în coala na ional de poduri i osele pentru formarea inginerilor constructori. în perioada 18211860. de i redus ca num r de pagini. ap rut ( publicat în Tentamen ).

la astrologie i geodezie. mai pe urm . dup care spa iul poate i de materie. idee care. pân la sfâr itul secolului al XIXlea a) În momentul înfiin rii universit ii din Ia i (1860) au fost numi i ca profesori de matematici: Alexandru C linescu. Lobacevski i lui Iano Bolyai îi revine meritul de a fi deschis calea care a dus la crearea geometriilor moderne. Riemann i Cayley au aprofundat pe urm studiul acestora. pentru analiz matematic . pentru geometrie descriptiv . Alexandru Or scu. pentru geometrie descriptiv . dintre ceilal i mai amintim pe Ion D. la calculul diferen ial i integral. De la înfiin¶area primei universit i. a fost numit Neculai Culianu. Melik pentru mecanic iar în 1871 Constantin Climescu. independent de lumea exterioar a materiei. ca profesori de matematici. Ca i lui N. Iano Bolyai arat în Appendix c postulatul lui Euclit nu poate fi demonstrat. Bolyai scrie c ³ i legea gravit ii pare a fi în leg tur cu felul de a fi al spa iului´. Dac nu este admis. Ulterior. în 1863. în 1829. pentru geometrie analitic i tefan Emilian. I. La întemeierea Universit ii din Bucure ti (1864) au fost numi i. Mai mult înc . apoi. atunci înfiin at . a stat la baza teoriei generalizate a relativit ii a lui Albert Einstein. în 1865 este încadrat i Ioan M. acest postulat poate fi admis sau respins. Iano Bolyai concepe spa iul ca o form de existen fi conceput aprioric. deci el d râm vechea concep ie a lui Kant. 28 . Iacob Lahovary. astronomie i geodezie. se poate construi f r el o geometrie care din punctul de vedere al logicii este corect . Dimitrie Petrescu. Ion F lcoianu. Rallet. Dac e admis. Ioan Popp. pentru calculul diferen ial i integral i mecanic . calculul infinitesimal i mecanic ra ional . Spiru C.Kazan´. ca o form a sensibilit ii. din teorem în teorem se ob ine întreaga geometrie euclidian . logic. care în 1892 ocupa catedra de teoria func iilor. la geometrie analitic i trigonometrie sferic . Mai pe urm li s-au ad ugat. în 1871. în 1916. trecând.

la care au predat. la mecanic ra ional .R. de la Facult ile de tiin e ale celor dou universit i. în 1872. ca Réthy Mor. Cursurile predate i manualele editate. porne te de la formula lui Botez. cunoscut prin lucr rile sale de hidrodinamic . în cel al lui Neculai St. b) În perioada 1860 ± 1900 sunt publicate. în 1878. Cursurile de matematici s-au predat. cuprins 1 x 1 i 1 2x i demonstrat între termenii prin analise elementare ± ap rut la Ia i. care a prezentat în 1876 la Congresul Asocia iei franceze pentru înaintarea tiin elor o comunicare cu titlu: Sur la généralisation de la formule de M. sunt stabilite formule pentru . Acad. Botez ± Proprietatea seriei armonice cu utilitatea ei scientific . În Transilvania ±aflat în secolul al XIX-lea. sub st pânirea austro-ungar ± s-a deschis la Cluj. utilizat i de Catalan. Botesu de Iassy ( Bull. fiinc majoritatea profesorilor români erau licen ia i. mai pe urm doctori cu studiile în Fran a. 34. 21 iulie 1873) i în: Sur une formule de M. în 1872. lucrarea lui Botez a fost citat de matematicianul belgian E. Universitatea cu limb de predare maghiar . Catalan et sur une formule arithmétique qui en résulte. Cebî ev. cercetat . x fiind întreg i pozitiv. în general. Constantin Gogu. Acad. Paris. de asemenea. pân în 1864. Sc. în acela i an. i studii originale de matematici. David Emmanuel. în limba român erau. la geometrie i Nicolae Coculescu. la sec ia de matematici. ca profesor de astronomie i geodezie.Haret. 29 . disv lit sumarea unei p r i oarecare din sfera armonic . la algebr superioar analitic i teoria func iilor. Sc. Mai mult înc . Astfel. 1872). Bruxelles. la facultatea de tiin e. Tradus în limba francez . în 1882. în: Sur la constante de Euler et la fonction de Binet ( C. comunicare privind constanta lui Euler. în 1895. la sec ia de tiin e pozitive a Facult ii de filozofie ( Universitatea din Ia i ). profesori de seam . iar dup aceast dat . prelucr ri i adapt ri ale cursurilor universitare franceze. Catalan.

geometrie. Vasile Cristescu i Gheorghe i eica. a publicat articole i probleme de aritmetic ra ional i teoria numerelor. Ei au tip rit i o ³Bibliotec a gazetei´. Recrea iile tiin ifice. Henri Poincaré. profesor la coala na ional de poduri i osele i coala politehnic . cea de-a doua a fost dedicat exclusiv matematicii. Dac prima revist urm re te formarea gustului pentru tiin e în general i matematici în special. geometrie analitic . în 1883. care teza lui Haret. Pentru ridicarea nivelului înv mântului secundar i superior. În geometrie Ion Ionescu are lucr ri de practica construc iilor grafice. Apar. la Ia i. Dup aceea. Ca redactori ai acesteia au func ionat. teoria elasticit ii materialelor. Andrei Ioachimescu. Ion Ionescu. mecanic i balistic . axele mari ale orbitelor descrise de varia ii seculare i nu poate fi vorba de stabilitatea demonstreze riguros teorema absolut a sistemului nostru planetar. Spiru Haret ± membru al Academiei române ± a demonstrat c planete prezint citeaz dac se consider în calcul masele planetelor perturb toare la puterea a treia. o ³ Bibliotec tehnic ´ i o ³ Bibliotec matematic Gheorghe i eica´.În teza sa de doctorat: Sur l´invariabilité des grandes axes des orbites planétaires. astfel. în care au ap rut Elementele lui Euclit. istoria matematicii în România i istoria matematicii universale. profesorii universitari i inginerii absolven i ai colii na ionale de poduri i osele încep publicarea unor reviste de matematici. i i rezisten a trigonometrie. algebr . Ion Ionescu ± membru corespondent al Academiei române ± spiritus rector i redactor principal al Gazetei matematice. dar a sfâr it prin a g si pe alt cale rezultatele la care ajunsese anterior Haret. nomografie. pân c tre sfâr itul primei jum t i a secolului al XX-lea. calculul diferen ial integral. în 30 . cuprinzând o ³Bibliotec istoric ´. din Bucure ti. a încercat s invariabilita ii axelor mari ale orbitelor planetare. iar în 1895 Gazeta matematic din Bucure ti.

în biblioteca acestei reviste culegeri valoroase de probleme de algebr ( în mai multe edi ii ). Într-un studiu de balistic în care s-a produs detun tura este o cuadric a determinat punctul în care s-a produs detun tura. Din num rul total de circa 390 lucr ri publicate. Vasile Cristescu. de o transformare geometric con inând un caz i particular al podarelor. înscriindu-se astfel printre primii cercet tori români în acest domeniu. Alt redactor al Gazetei matematice. În matematic s-a ocupat de momente statice absolute i momente statice polare. locul geometric al punctelor i a g sit o metod simpl pentru determinarea locului detun turii. Un memoriu interesant al s u de prive te modific rile produse în mi carea unui sistem prin inducerea brusc de leg turi noi. S-a ocupat. 99 articole i note sunt legate de istoria matematicii. Au ap rut. a publicat numeroase articole i probleme de algebr i mecanic ra ional în Gazeta matematic . de formulele lui Euler pentru flambaj. de geometrie sintetic .sensul preocup rilor matematicianului belgian Lemoine de la ³Mathesis´ sau de maxime i minime geometrice. de mecanic precum i un apreciat curs de mecanic mecanic ra ional . ca o etap de Perioada de la 1860 la 1900 poate fi considerat geometrie analitic . trigonometrie GEOMETRU´. i sferic . În acela i timp Biblioteca Gazetei matematice îi public trei volume de culegeri de trigonometrie plan preg tire i organizare tiin ific . i el profesor la coala de poduri i osele i coala Politehnic din Bucure ri. Andrei Gh. de asemenea. de asemenea. de metode simplificatoare pentru calculul momentelor încovoietoare i for ele t ietoare. triunghiurile pseudoisoscele). Ioachimescu. De aceea Cristescu a fost numit ³INGINERUL coala matematic român cu Gheorghe 31 . de exemplu. de teoria ecua iilor. s-a ocupat în special de geometria triunghiului (a studiat. de reparti ia for ei de t iere pe un ir de nituri.

În anii care au urmat s-a putut face dovada c proiec ia cartografic stereografic este cea mai indicat pentru ara noastr i c înlocuirea (dup anul 1950) cu sistemul 32 . care a fost consultat i invitat în mod special în Romania în acest scop. f r activitatea preg totoare a celor cita i mai sus. Banat i Bucovina.etapa 1919 ± 1933. în special f r Bacaloglu. 23/1933). Roussilhe.i eica.începuturile introducerii cadastrului general (1794 în Transilvania. O realizare remarcabil este i adoptarea în anul 1930 a sistemului de proiec ie cartografic stereografic în locul proiec iei cartografice Bonne.3. Haret. 1.Activitatea de cadastru in România a parcurs urm toarele etape: . Ioachimescu i Cristescu. Este necesar a se men iona initia ivele lui Gheorghe Asachi i Gheorghe Laz r care au infiin at în anii 1813 la Iasi i respectiv 1818 la Bucure ti a primelor coli de inginerie care au preg tit cadrele tehnice topografice i cadastrale autohtone i care au contribuit in mod hotarâtor la introducerea unor sisteme de organizare i de lucru asem n toare cu cele vazute în ri din vestul Europei. 1831 în Muntenia i 1832 în Moldova). Dumitru Pompeiu i Traian Lalescu ca întemeietori ± ap rut odat cu secolul al XX-lea. Emmanuel. Ionescu. nu s-ar fi putut afirma.2. La adoptarea noului sistem de proiec ie cartografic un aport important l-a avut savantul i profesorul francez B. care a debutat cu infiin area Direc iei Cadastrului i intensificarea lucr rilor de cadastru în Moldova i Muntenia dup primul razboi mondial i a reformelor agrare i incheiat în 1933 când a aparut prima lege care a reglementat executarea unitar a cadastrului general i a c r ilor funciare (Legea nr. .

Planurile topografice pentru aceast eviden au fost executate într-o perioada relativ scurt (de cca.etapa 1955 ± 1989. in care au fost folosite diverse forme de eviden a terenurilor (eviden a funciar . dar mai ales datorit lipsei de sprijin din partea regimului comunist care se baza pe ideile neg rii drepturilor de proprietate privat asupra pamântului nefiind interesat în finan area institu iei cadastrului i c r ilor funciare care confirmau i protejau drepturilor reale de proprietate ale persoanelor fizice. 13 milioane hectare. Pentru realizarea unor lucrari cu caracter de prob i generalizare. S-a constatat astfel c . prin metode fotogrammetrice i în mai mic m sura prin metode topografice clasice. care a debutat cu începerea unui cadastru modern. 6 ani).de proiec ie Gauss-Kruger nu a fost. Aceste planuri topografice au fost executate la scara 1:10 000 pe o suprafa de cca. eviden a 33 . din multe puncte de vedere. Astfel. 280/1955 si Hotarârea de guvern nr. cadastrul funciar) orientate cu prioritate spre patrimoniul agriculturii colectivizate i de stat. . . o m sura benefic . în anul 1955 se legifereaz (prin Decretul nr. 1240/1955) organizarea i executarea ³eviden ei funciare´ cu scopul principal de a servi la comasarea terenurilor agricole în ac iunea de colectivizare a agriculturii.etapa1933 ± 1955. cadastrul i introducerea c r ilor funciare au inceput în fostul jude Ilfov i în comunele subordonate municipiului Bucure ti. dar a c ror lucrari au fost întrerupte pe timpul celui de-al doilea r zboi mondial i ulterior fiind influen ate negativ din cauza concep iilor refractare ale regimului fa de aceasta activitate. -In intervalul 1944-1955 se înregistreaza o stagnare în activitatea de cadastru cauzat în parte i de lucr rile de m suratori i parcelari f cute pentru împropriet rirea temporar a ranilor.

) în procesul de supraveghere al folosirii intregului fond funciar al rii. lucr rile de cadastru în sistemul vechi au fost diminuate sau intrerupte în majoritatea jude elor. precum i. gospodarirea apelor. folosirea datelor i documentelor rezultate din aceast activitate. se prevede printre altele introducerea cadastrului funciar pe intreg teritoriul rii. s-a instituit o coordonare unitara în scopul evit rii suprapunerilor i valorific rii corespunz toare a patrimoniului geodezic i cartografic existent. minier. in anul 1968 (prin Legea nr. conservarea i folosirea terenurilor agicole). 305/1972 privind activitatea geodezic . de i acesta are un con inut inferior cadastrului 34 . urbanistic.simpl funciar nu era suficient în curmarea divergen elor dintre unit ile agricole i cele ale altor sectoare (silvic. fotogrammetrie i cartografie l-a constituit reglementarile date de Decretul nr. Prin acest act normativ au fost reglementate printre altele. 18/1991. pentru prima dat . Evident c planul topografic de baz al rii a fost conceput ca sprijin direct pentru activitatea de cadastru funciar prev zându-se ca prin derivarea con inutului cadastral din foile planului topografic de baz s se asigure suportul principal pentru lucr rile de cadastru funciar.etapa 1990 ± 1995. etc.dar i pentru activit ile de geodezie. dar cea mai important m sur a fost reglementarea finan rii întocmirii planului topografic de baz al rii la sc rile 1:5 000 si 1:2 000. important nu numai pentru activitatea de Un moment de referin cadastru funciar. 12/1968 privind ap rarea. 18/1991 i în care. De aceea. în care intregul personal al unit ilor de cadastru funciar a fost mobilizat la lucr rile de aplicare a Legii fondului funciar nr. obliga ii mai ferme pentru unit ile care executau astfel de lucrari. c i de comunica ii. topo-fotogrammetric i cartografic . În ceea ce priveste aportul cadastrului funciar În desf urarea lucr rilor de aplicare a Legii nr. din lipsa legii pentru noul cadastru general i publicit ii imobiliare..

creându-se posibilitatea evitarii imixtiunilor de care aceast activitate i stabilirea echitabil a 35 . a coincis în general cu existen a i gradul de actualizare a cadastrului funciar pentru intravilane i suprafe ele din extravilan care au format patrimoniile fostelor cooperative agricole de produc ie i ale asociatiilor agricole. dar în primul rând în scurtarea timpului de punere în posesie i de emitere a titlurilor de proprietate.general.cadrul organizatoric i de subordonare al unit ilor de cadastru general vor asigura în sfâr it o coordonare i execu ie a lucr rilor de c tre personal tehnic de specialitate. în care s-au clasat teritoriile comunale. . dar i pentru activit ile de geodezie i cartografie din Romania. la care s se racordeze c r ile funciare. ordinea de încheiere a aplic rii Legii nr. deoarece: -se creeaz posibilitatea punerii în practic a celor mai noi concep ii de realizare unui cadastru general modern.etapa noului cadastru general i publicitatii imobiliare. cum era i firesc. dupa anul 1995 a creat cadrul pentru organizarea i executarea unui cadastru general modern. la nivelul cerin elor societ ilor democratice avansate. fapt care ar situa România printre rile în care sunt create toate condi iile socio-juridice pentru cunoa terea obiectiv . Etapa debuteaza cu apari ia noii legi a cadastrului general i publicit ii imobiliare i reprezint evenimetul cel mai important pentru activitatea de cadastru. De aceea. s-a dovedit totu i util în asigurarea lucr rilor de m suratori i de parcelare. dar i pentru recunoa terea dreptului real de proprietate imobiliar obliga iilor fiscale ale proprietarilor de imobile. 18/1991. care. .

Pentru aceasta fiecare topograf . hei-rupul inerent avânt ca efect lucr ri de slab calitate.pentru genera iile care vor participa la realizarea noului cadastru general. în calitate de topograf din jude ul Cluj. Aceast sarcin era. a primit ca sarcin ´de partid³ s finalizeze cadastrul câte unei comune. din fiecare jude . dar i de ini iere în noile tehnologii.a fost afectata negativ în ultimii 45 de ani. Fostul dictator Ceau escu Nicolae fiind informat c planurile cadastrale pentru intravilanul i extravilanul localit ilor este departe de a fi finalizat. cu toate acestea to i de frica repercursiunilor. în condi ii normale imposibil de realizat. Am primit. mijloace tehnice i materiale specifice. în fapt subordonarea abuziv în cadrul Ministerului Agriculturii. atât a activit ii de . cadrele didactice din 36 i corelat unitar . neactuale. s-au achitat de sarcin .printr-o desf urare coordonat cadastru general. . Un fapt inedit care trebuie inclus în istoria cadastrului din România s-a consumat în anul 1985. pentru zone întinse lipsind cu des vâr ire a ordonat ca acest ac iune s se finalizeze pân la sfâr itul acelui an. vor fi necesare eforturi de recuperare a timpului pierdut cu diferitele forme de eviden a terenurilor i de g sire a celor mai eficiente c i pentru valorificarea patrimoniului geodezic. topografic i cartografic. cu multe gre eli care le f ceau inutilizabile. comuna Apahida i cu studen ii Facult ii de Construc ii. . înafara orelor de serviciu. cât i a activit ilor de geodezie i cartografie sunt create condi ii ca fiecare dintre acestea s foloseasc în mod eficient rezultatele celorlalte activit i.

1.cadastrul Casei autonome a p durilor statului.cadastrul c ilor ferate. . Dup cel de-al doilea r zboi mondial.cadastrul minier (cea mai veche organizare a cadastrului de specialitate). am realizat o lucrare de care având în vedere circumstan ele nu sunt foarte mândru.cadastrul apelor.comun . Astfel în perioada interbelica au func ionat urmatoarele sisteme de cadastru de specialitate: . minerit. urbanism i sistematizarea ora elor. au satisf cut exigen ele m suratorilor topografice i fotogrammetrice pentru cadastrele de specialitate (excep ie facând cadastrul minier) i referindu-ne la etapele de culegere i prelucrare a datelor de m suratori pentru calculul nemijlocit al suprafe elor.4 Istoricul cadastrelor de specialitate din ara noastr Administrare patrimoniilor sectoarelor economice au impus ca acestea s .cadastrul petrolier. silvicultur . în general. cu aplicarea metodologiilor cadastrului general. ape. . ajungandu-se în preajma anilor 1970 la ni te sisteme simplificate de eviden a terenurilor din patrimonii f r legatur cu tehnologia lucr rilor cadastrale. apoi i ca organizare i încadrare. . industrie. Exceptand partea de m sur tori i calcule pentru crearea re elelor geodezice de sprijin.i organizeze sisteme proprii de eviden a terenurilor. care în ara noastra s-au realizat în mod unitar i cu precizii care. .2. trebuie ar tat c au fost diferen e importante de concep ii care au diminuat caracterul unitar al lucr rilor ca i posibilit ile de 37 . sistemele de cadastru de specialitate au fost treptat diluate ca putere de decizie. Aceste sisteme au fost organizate pentru inerea eviden elor terenurilor proprietate de stat din agricultur .

.C. etc. care deservesc aeroporturile.cadastrul c ilor ferate ± eviden a i inventarierea terenurilor . relief i clim . re elelor subterane i supraterane.instala iilor. re elelor subterane i supraterane. platformelor tehnologice. care deservesc unit ile portuare. .. conform legii i normelor elaborate de O. . construc iilor. platformelor tehnologice.N. esen a lemnoas . construc iilor..cadastrul porturilor ± eviden a i inventarierea sistematic a terenurilor. venitul net. . etc. precum i informa ii referitoare la sol.G. construc iilor. specificând natura solului. declivitatea.C. instala iilor. .eviden a i inventarierea sistematic a terenurilor. Astfel. cadastrele de specialitate.´ În acest sens. clasa de calitate. cu scopul administr rii lor ra ionale. etc..cadastrul agricol ± eviden a i inventarierea sistematic a terenurilor agricole pe categorii i subcategorii de folosin . pretabilitatea la anumite culturi.cadastrul aeroporturilor . consisten a masei lemnoase. instala iilor i st rii re elei feroviare. specifice unor domenii de activitate.cadastrul drumurilor ± eviden a i inventarierea terenurilor. sunt: ³subsisteme de eviden i inventariere sistematic din punct de vedere tehnic i economic a bunurilor imobile. c ilor de transport. specificând suprafa a.. distingem: . c ilor de transport. vârsta. instala iilor i st rii re elei de drumuri. construc iilor. etc. 38 . .cadastrul forestier ± eviden a i inventarierea sistematic a fondului forestier na ional i a amenajamentelor silvice.valorificare a lor în afara sectoarelor care le-au elaborat.

precum i condi iile de relief i clim . speciali ti. i conducere a statului 39 . de protec ie i ameliorare a calit ii. Cadastrul general se prezinta atât ca un ansamblu de activit i tehnico-organizatorice cât i ca o institu ie de sine st t toare.. materialele de construc ii. starea de moment. materialele de construc ie. specificând pentru construc ii folosin a. dimensiunile. calitatea. termoficare. parametrii tehnici. suprafa a. a terenurilor acoperite de ape i stuf. privind partea cantitativ -tehnic a dreptului real imobiliar i respectiv date economice care atest partea calitativa a imobilelor din cuprinsul unui teritoriu administrativ (comun . precum i a instalaiilor care le deservesc.cadastrul fondului imobiliar . traseele. electrice. . canalizare. alte institu ii publice sau private. gaz.eviden a i inventarierea apelor. funda ia.cadastrul re elelor edilitare (ap .3 Obiectul cadastrului general i principalele scopuri ale acestuia Obiectivul principal al cadastrului general este de a furniza date reale poten ialilor beneficiari: organe juridice i fiscale. specificând amplasamentele. îndeplind urmatoarele scopuri: y furnizeaz date de sintez organelor de statistic cu privire la stadiul i evolu ia fondului funciar pe jude e i pe ar . 1.eviden a i inventarierea corpurilor de proprietate din localit i. telefonice) eviden a i inventarierea re elelor edilitare i a instala iilor care le deservesc. instala iile de transport i exploatare. specificând suprafa a. persoane particulare. ora . dot rile. starea de moment. organizate pe bazine hidrografice. folosin a. . municipiu). structura.cadastrul apelor. regimul de in l ime.

construc ia i proprietarul. obiectul principal al cadastrului general îl constituie: imobilul (parcela. La rândul s u. fiecare dintre cele trei elemente. Experien a a demonstrat c atunci când cadastrul general func ioneaz împreuna cu c r ile funciare. ora ului sau municipiului (cu ajutorul planurilor i registrelor cadastrale). furnizeaz date aduse la zi pentru actualizarea h r ilor cu diverse tematici.y particip la elaborarea studiilor i lucrarilor de cercetare privind sistematizarea teritorial . proprietarul i pozi ionarea teritorial . În acest sens. destina ia terenullui (constructiei). calitatea terenului.administrativ .imobilul : suprafa a . .pozi ionarea teritorial-administrativa : situarea imobilelor care constituie corpurile de proprietate în limitele administrative ale comunei. Aceste institu ii au rolul s deserveasc pe proprietar în problemele drepturilor reale de proprietate iar institu iile administrative de 40 . aceste activit i se sprijin i se completeaz reciproc chiar daca ele se desfasoara în institutii diferite.proprietarul : identificarea dupa acte a numelui i prenumelui. cea a cadastrului i cea a c r ilor funciare. situa ia juridica privind calitatea în temeiul c reia de ine imobilul. . vizeaz mai multe însu iri i anume: . etc. Entit ile cadastrului general sunt: parcela. categoria de folosin a terenului. y y particip la identificarea resurselor funciare. protec ia mediului i altor activit i care se desf oara pe suprafe e mari din teritoriul rii. cu sau f r construc ii).

4. de titlul pe baza c ruia sunt de inute sau de domeniul public ori privat din care fac parte. platformele i spa iile de depozitare care servesc nevoilor produc iei agricole.p unile împ durite. amenaj rile piscicole i de îmbun t iri funciare. orez riile.2 din legea 18/1991. c p un riile. care sunt: a) terenurile agricole productive i anume: terenurile arabile . livezile. b) terenurile neproductive . cele cu vegeta ie forestier .Conform Art. pepinierele viticole. 1. indiferent de destina ie. constituie fondul funciar al României. drumurile tehnologice i de exploatare agricol . republicat . dar care pot fi amenajate i folosite pentru produc ia agricol .1 Gruparea terenurilor conform legii În conformitate cu Art.daca nu fac parte din amenajamentele silvice . republicat . precum i la stabilirea în mod echitabil a obliga iilor fiscale. planta iile de hamei. viile. planta iile de duzi. 2. solariile. 1. terenurile ocupate cu construc ii i instala ii agrozootehnice. p unile.1 din legea 18/1991. Terenurile cu destina ie forestiera (TDF). r sadni ele i alte asemenea. terenurile de orice fel. fâne ele. sunt cinci criterii dup care s-au imp r it terenurile. produc ie sau 41 .4 Destina iile terenurilor 1. care sunt: terenurile împ durite sau cele care servesc nevoilor de cultur . pepinierele pomicole.stat locale i centrale au un rol de arbitru i garant în asigurarea acestui drept. serele. Terenurile cu destina ie agricola (TDA).

fundul apelor maritime interioare i al m rii teritoriale. cariere i halde de orice fel. alte amenaj ri ale localit ilor. necesit un mod distinct de eviden iere si sintetizare a datelor -inclusiv de natura statistica. din interiorul unitatii administrativ. juridice si fiscale specifice i unitare pe ar i. de transport al energiei electrice. pentru nevoile de ap rare. navale i aeriene cu construc iile i instala iile aferente. rezerva iile. sunt terenurile aferente localit ilor urbane i rurale pe care sunt amplasate construc iile. pentru exploat rile miniere i petroliere. 3. Datele C. abrupturi. Terenurile din intravilan (TDI). care sunt: albiile minore ale cursurilor de ape. ca atare. Terenurile aflate permanent sub ape (TDH). de telecomunica ii. plajele. asa cum a fost organizata gruparea si sistematizarea 42 . deci tot ce este cuprins în delimitarea administrativ-teritorial . toren i-dac sunt cuprinse în amenaj rile silvice. 1. feroviare.teritoriale sunt definite cantitativ si calitativ si ordonate pe aceste cinci destinatii si nu dupa criteriul ³agricol´ si ³neagricol´.administra ie silvic . precum i cele neproductive: stânc rii.G.atat in cadrul teritoriul administrativ cat si pe tara. bolovani uri. termice.4. Terenurile cu destinatie speciala (TDS). terenurile destinate împ duririlor. construc ii i instala ii hidrotehnice. ravene. ansamblurile i siturile arheologice i istorice i alte asem n toare. nucleare. râpe. monumentele naturii. inclusiv terenurile agricole i forestiere. sunt cele folosite pentru transporturi rutiere. termice i al gazelor naturale.2 Criterii de grupare a terenurilor Criteriul de grupare a imobilelor (terenuri cu sau f r construc ii) dup destinatia economica are in vedere faptul c fiecare din aceste grupe se supun unor reglement ri funciare. 5. cuvetele lacurilor la nivelele maxime de reten ie. 4.

pe destinatii sau pe intregul teritoriu administrativ. trebuie avut in vedere ca nu pentru toate destinatiile. nu numai la masuratorile pentru culegerea datelor primare. Asadar.. Este cunoscut faptul ca in perimetrele cu destinatie agricola exista si suprafete de teren cu destinatie forestiera. prin utilizarea softurilor de prelucrare a datelor cadastrale culese se pot ordona si lista si situatii centralizatoare de genul: ³total terenuri agricole´.datelor inainte de 1990 (cadastrul funciar). dar in procesul de culegere a datelor la teren si de prelucrare a lor. De aceea si atentia diferentiata care trebuie data. totalul suprafetei de teren arabil existenta intr-un intravilan nu poate fi comparata cu o suprafata similara de teren arabil din extravilan sau perimetrul silvic din cauza diferentelor foarte mari de valoare si a scopurilor definite de destinatiile acestor terenuri care sunt complet diferite. etc. se aplica regulile cadastrului general. iar in extravilan suprafete de teren cu curti si constructii. in functie de solicitari. De exemplu. aceasta fiind una din cauzele divergentelor aparute intre institutiile care au tutelat diferitele cadastre de specialitate. Desigur ca. terenurile agricole reprezinta grupa cea mai importanta de terenuri din patrimoniu. ³total terenuri cu curti.Deasemenea in perimetrele intravilane exista si suprafete cu destinatie agricola.constructii´. dupa cum in perimetrele cu destinatie forestiera exista si suprafete de teren cu destinatie agricola. O tratare centralizata la nivelul teritoriului administrativ a unei anumite categorii de folosinta nu poate fi elocventa fara a se avea in vedere destinatia. ³total terenuri neagricole´. ³total terenuri cu vegetatie forestiera´. etc. sistematizare si prezentare la utilizatori a datelor finale. 43 . dar si in modul de prelucrare.

este unul din atributele parcelei.).18/1991. Exista deja o experienta negativa care a cauzat neracordarea la cadastrul funciar. sistemele de evidenta a terenurilor cu destinatii speciale). La randul lor acestea. se subîmpart într-un numar de aproximativ 56 de subcategorii de folosin ã.Aplicarea regulilor (normelor) C. 44 a terenurilor . aceea a incadrarii geometrice in datele topocadastrale ale cadastrului funciar (de ex. in special a planurilor cadastrale. a unor forme de cadastru de specialitate. 1. individualizat printr-un cod. care sunt obligate sa foloseasca datele de referinta ale cadastrului general in conditiile de precizie stabilite de acesta.G. acestea creind divergente intre institutiile care au organizat sistemele de ³evidente cadastrale´ si organul de cadastru funciar (M. precum si greutati in folosirea reciproca a documentatiilor.5. in preluarea si prelucrarea datelor de cadastru dupa cele cinci categorii de destinatie ale fondului funciar al tarii. y Categoria de folosin ã a terenului. republicata. definite prin Legea fondului funciar nr. din cauza diferentelor mari a preciziilor si continutului acestora. in anii din urma.5 Categoriile de folosin 1.1 Generalit i Terenurile care alcãtuiesc fondul funciar se împart.A. indiferent de destina ia lor. sistemele de cadastru imobiliar-edilitar ale unor orase. sistemul de evidenta la amenajamentele silvice. este esentiala si pentru faptul ca numai astfel pot fi sprijinite eficient cadastrele de specialitate. din punct de vedere al folosin ei în zece categorii. in care s-a ignorat tocmai cerinta principala.

3. benzi înierbate. p strându-se îns simbolurile standardizate. la care se adaug nota iile de detaliere specifice.6 ani) fiind cultivate cu plante anuale sau perene. care nu se pot reprezenta la scara planului analogic.gr dini de legume (AG). Terenurile arabile amenajate sau ameliorate prin lucrari de desecare. În cadastrele de specialitate. 1. dar i pentru stabilirea sarcinilor fiscale care greveaza bunurile imobile. al turi de celelalte sunt necesare pentru întocmirea c r ii funciare.G.4. 45 . 1. subcategoriile de folosin ã pot fi detaliate. etc.y Codul (simbolul) eviden iat la partea tehnica a C.2. 1.G. 1.5. incluzand i suprafe ele ocupate de canale. se utilizeaz atât pe planurile cadastrale cat i pe registrele oficiale ale C. Terenuri arabile (A) În aceasta categorie se încadreaza acele terenuri care se ar în fiecare an sau la mai mul i ani (2 . diguri. se vor delimita i înscrie ca arabile cu întreaga lor suprafa . În categoria de folosin arabil se includ urmatoarele subcategorii de folosin : 1.1.2 Criterii de clasificare a categoriilor de folosinta 1.sere (AS). 1. în func ie de necesitate. 1.c p un rii (AC).solarii i r sadni e (ASO). terasare. debu ee. irigare. etc. talazuri. y Aceste atribute.5. al turi de num rul cadastral al imobilului.6.orez rii (AO).arabil propriu-zis (A).paji ti cultivate (AP). 1.7.

fâne e cu tuf ri uri i m r cini (FT). precum i p unile care provin din foste livezi.fâne e curate(F). 2.3.1.alte culturi perene (AD). înregistrându-se urmatoarele subcategorii de folosin : 2. P uni (P) P unile sunt terenuri înierbate sau în elenite în mod natural sau artificial.p uni împ durite ( PP ). La încadrarea acestora se va ine seama de faptul c produc ia principal este masa verde care se p uneaza. 2. având urmatoarele subcategorii: .2. 3. Vii (V) În aceasta categorie se încadreaz terenurile plantate cu vi de vie.fâne e împ durite( FP ). care sunt acoperite numai cu vegeta ie ierboas .4.3.p uni cu tuf ri uri i m r cini (PT).1.. 2. fructele reprezentând un produs secundar.1.4.fâne e cu pomi fructiferi( FL ). 3. criteriul de diferen iere între cele doua categorii de folosin 3.8. 3. care în afara de vegeta ie ierboas sunt acoperite i cu vegeta ie forestier . fiind urm toarele subcategorii: 46 fiind faptul ca produc ia vegetal este cosit .2. Fâne e (F) Fâne ele sunt acelasi tip de terenuri ca i p unile.20 ani i care se folosesc pentru p unatul animalelor. 3. 2. 4. prin însamantari la intervale de maxim 15.p uni cu pomi fructiferi ( PL ) planta i în scopul combaterii eroziunii sau a alunec rilor de teren.p uni curate (P).

5. coac ze.2. P duri i alte terenuri cu vegeta ie forestier (PD) În aceasta categorie de folosin intra toate terenurile din fondul forestier na ional.viile hibride (VH) ce poart denumirea de ³produc tori direc i´.1. trandafiri de dulcea . Din aceasta categorie fac parte: 47 . 4.1.planta iile de arbu ti fructiferi ( LF ). cuprinzând viile altoite ce au la baza un portaltoi i indigene care sunt nealtoite.3. 5.pepinierele pomicole ( LP ). sunt terenuri destinate producerii materialului s ditor pomicol. agri e. sunt terenurile plantate cu zmeur . 4. daca sunt cuprinse în amenajamente silvice.2. 5. etc.3.pepinierele viticole ( VP ) care sunt terenurile pentru producerea materialului s ditor viticol adic planta iile portaltoi i pepinierele propriuzise sau colile de vi e. Livezi (L) Livezile clasice (L). . aici incadrându-se terenurile plantate cu pomi i arbu ti fructiferi i anume: 5. sunt terenurile cu o mare densitate de pomi la hectar având coroanele dirijate iar lucrarile de intretinere i recoltare sunt mecanizate. 4. indiferent de proprietar.4.viile nobile (VN).planta iile cu hamei ( VHA ) ce sunt incadrate în aceasta categorie de folosin deoarece au o agrotehnic asem n toare vi ei de vie.planta iile de duzi( LD ). 5. 6.4.livezile intensive i superintensive (LI).4.

privaluri. din mal în mal. 7. culturi de r chit . terenurile degradate i poienile prev zute a fi împadurite prin amenajamente silvice. De obicei. cursurile de ap .). 6. terenurile acoperite masiv cu vegeta ie arborescent de mic în l ime.apele curgatoare ( HR ). sunt benzi ordonate din planta ii silvice i uneori silvopomicole care au diferite roluri de protec ie a culturilor agricole. care. c ilor de comunica ie. alte surse de ap cu denumiri locale (izvoare. dupa retragerea apelor. ienuperi uri. apele curgatoare formeaza de o parte i de alta a luciului apei zone care. cu urmatoarele subcategorii: 7.pepinierele silvice i de administra ie silvic ( PDPS ).3. a ez rilor umane. fluviul Dun rea cu bra ele i canalele din Delta Dun rii. sunt terenurile în curs de regenerare. m r cini uri. 48 . numai la viituri mari. arbu ti ornamentali i fructiferi. nu pot avea alta folosin . etc. La apele curgatoare se va inregistra suprafa a ocupat din întreaga albie minora a cursului de apa.1. 6. planta ii. sunt acoperite pentru scurt timp de apa denumite prundi uri.. c tini uri.tuf risurile i m r cini urile (PDT). solarii. chiar daca aceasta nu este în întregime i permanent sub apa.2. etc. 6. gârlele. etc.25 ha. 6. digurilor.perdele de protec ie (PDP).6. Pentru terenurile cu ape i ape cu stuf (HS) În aceasta categorie de folosin intra terenurile acoperite permanent sau temporar cu apa.4. terenuri ocupate de pepiniere. sunt terenuri cu vegeta ie forestiera cu o suprafa mai mare de 0.terenuri destinate împ duririi (PDI).p durile (PD).5. salcâmi. pârâurile.1. combaterea eroziunii.. destinate hranei vânatului i animalelor din unit ile silvice sau date în folosin temporar personalului silvic.

2.lacurile i b l ile naturale . ale rmului i plajei Marii Negre este reglementat de Legea apelor i de celelalte normative complementare avizate de ONCGC. iar marea interioara este terenul cuprins între rmul marii i liniile de baz . 7. 8.ape statatoare (HB). ale locurilor de acostare. 7. la delimitarea acestora se va lua în considerare nivelul mediu al apelor. insulele i prundi urile. amenajamentele hidrotehnice i ale altor instala ii portuare permanente i linia din larg care are fiecare punct situat la o distan de 12 mile marine (22 224 m). Terenurile aferente c ilor rutiere (DR) i ferate (CF) de comunica ie Acestea se impart potrivit legii. ale b l ilor.3. astfel: 49 . p puri uri i alte tipuri de vegeta ie specific în regim amenajat i neamenajat.marea teritorial i marea interioar (HM). aicise incadrându-se i amenaj rile piscicole sau terenurile cu ape stat toare de mic adâncime unde cresc tresti uri. sunt terenurile unde limita apelor variaz în func ie de anotimp i de regimul de precipita ii. cuvetelor lacurilor naturale i artificiale.Albia minora a unui curs de apa include toate zonele joase ale cursului. marea teritoriala o reprezinta terenul cuprins intre liniile de baza ale celui mai mare reflux de-a lungului rmului inclusiv al rmului dinspre larg al insulelor. din punct de vedere func ional i al administrarii. Limita terenurilor reprezentand albiile minore ale cursurilor de ap .

fabrici. 9.drumurile jude ene (DJ). precum i alte terenuri care nu se încadreaza în nici una din categoriile de folosin prevazute în clasele anterioare. docuri de depozitare. drumuri expres. Suprafa a la sol a construc iilor permanente este inclusa în categoria de folosin cur ii i construc ii (CC). 50 . debu ee. juridice . 8. gr dini botanice i zoologice.2. 9. silozuri. care pot fi simple.8. rampe de încarcare. g ri. pie e.c ile ferate (CF).5. triaje. care cuprind drumurile care fac leg tura între re edin ele de judet i municipii. terase. cariere. hidrocentrale. sau secundare i uli e. care cuprind la rândul lor: autostr zi. Identificarea i inregistrarea construc iilor are la baza cunoa terea urmatoarelor date: situatia juridica: 9. 8. fâ ia de frontier . care cuprind str zi principale. porturi.drumurile de interes local (DC).drumurile na ionale (DN).F. drumuri na ionale secundare.J. fizice . drumuri europene. Drumurile de exploatare din extravilan care nu au caracter permanent nu se înregistreaza ca detalii.b-proprietate privata a pers. 8.1. aeroporturi i alte obiective importante.3.str zile din localit ile urbane i rurale (DS). exploat ri minerale i petroliere. Terenurile ocupate cu construc ii i cur i (CC) Acestea cuprind terenurile cu diverse utiliz ri i destina ii: cl diri. duble i înguste.4. drumuri na ionale principale. 8. terenul aferent atribuindu-se în mod egal parcelelor care il învecineaza. cur i. uzine. sta iuni balneoclimaterice. care cuprind drumurile comunale i drumurile vicinale. cimitire. ora e.a-proprietate privata a pers. parcuri.

9. 9.11.construc ii turistice .construc ii edilitare . 9.CMET. 9.d-domeniu public al unitatilor administrativ teritoriale .12.construc ii pentru cultur . 9.17.N.CSPO.CANEX. 9.L.construc ii de agrement .construc ii financiar .c-domeniu public al statului .construc ii pentru cult .CCOM.8.CCUL. 9.S.15. 9.CINV.2. 9.bancare .f-domeniu privat al unitatilor administrativ teritoriale -A).6.CSOC.16.5.4.construc ii industriale .CMASI.9.14.10.CLOC.construc ii metrou . 9.CTUR. 9.construc ii comerciale . i destina ia: 9.construc ii de monumente.CAGR. 9. Terenurile degradate i neproductive (N) Cuprinzând terenurile degradate i cu procese excesive de degradare lipsite practic de vegeta ie.CCLT. 9. ansambluri i situri istorice .CIND.CFB. 9.CEDIL.construc ii anexe . 10. 9.9.construc ii administrative .7.construc ii pentru înv mânt .1-construc ii de locuinte . 9.CSAN. 9.CADM.construc ii i amenaj ri sportive .construc ii pentru s n tate .13. 9.construc ii sociale . 9.3.e-domeniu privat al statului . Din aceasta categorie de folosin fac parte: 51 .

5-mocirle i smârcuri (NM) sunt terenurile cu alternan e frecvente de exces de apã i usc ciune. precum 52 .1-nisipurile zburatoare (NN) care sunt terenurile acoperite cu nisipuri mobile nefixate de vegeta ie i pe care vântul le poate mi ca dintr-un loc în altul.10. i proprietari. râpe. pe care nu cre te vegeta ie. 10. 1. 10.6. 10. ravene. 10. care formeaza la suprafa a lor o crusta albicioasa foliabil .7.6-gropile de împrumut i carierele (NG) sunt terenuri devenite neproductive prin decoperatrea stratului de sol i roc pentru diverse nevoi economice. 10. îngr m diri de bolovani i pietri uri care nu sunt acoperite de vegeta ie.4-s r turi cu crust (NS) sunt terenurile puternic s r turate. 10.2 Partea tehnic Este definit astfel în Legea privind cadastrul general i publicitatea imobiliara: "Func ia tehnic a cadastrului general se realizeaz prin determinarea pe baz de m suratori a pozi iei. configura iei i m rimii suprafe elor terenurilor pe categorii de folosin i ale construc iilor".2-bolovanisurile. terenurile cu mla tini cu stuf se înregistreaza la categoria terenuri cu ape i stuf.haldele (NH) sunt terenurile pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unor activit i industriale sau de exploatare minier . pietrisurile(NB) sunt terenurile acoperite cu blocuri de stânci masive. stâncãriile.3-toren i (NR) sunt alunec ri active de teren care sunt neproductive când nu sunt împ durite.

ca de exemplu opera iunile de parcelare.de teledetec ie i cartografice ce contribuie la realizarea m suratorilor de teren i calcule finalizate cu determinarea tridimensional (grafic sau numeric ) a punctelor care definesc suprafe ele parcelelor i imobilelor. -lucr rile topografice de ridicare aferente întocmirii planului topografic de baz al rii sau ale ora elor etc.. ora ului sau municipiului). dar se realizeaz numai pe baza datelor din cadastrul general pe întreg teritoriul administrativ (al comunei. dezmembrare. care de in sau execut astfel de documenta ii. topografice. 53 . fotogrammetrice-de teledetec ie i cartografice elaborate în alt scop sunt comune sau se pot folosi integral sau par ial în activitatea de cadastru general. O parte dintre opera iile tehnice ale cadastrului general sunt comune i altor activitati din domeniul m sur torilor terestre: -opera iile aferente re elelor geodezice de triangula ie i nivelment. Avându-se în vedere c unele dintre datele i documentele tehnice geodezice. topografice. se constituie ca o activitate independent de cea de cadastru. în Legea privind cadastrul general i publicitatea imobiliar se prevede obligativitatea pentru agen ii economici. fotogrammetrice .6. comasare. a corpurilor de proprietate i a unit ilor teritorial-administrative. 1. Altele sunt proprii numai cadastrului general.Rezult c partea tehnic a cadastrului general cuprinde toate opera iunile tehnice geodezice. s le pun la dispozi ia oficiilor de cadastru judetene.3 Partea juridica În conformitate cu prevederile din noua legisla ie partea juridic a cadastrului general.

în cazul cadastrului acesta neputând fi conceput f r a avea ca date de pornire i sprijin cele oferite de: .6.Singura problem de natura juridica ce se urmareste i se consemneaz în procesul de executare a lucr rilor tehnice de cadastru este stabilirea posesorului de fapt i de drept al parcelei sau imobilului la data introducerii cadastrului general.domeniile fotogrammetriei i topografiei îi asigur planurile topografice noi (care dup completarea cu datele specifice cadastrului devin planuri cadastrale). sau a opera iunilor specifice de parcelare. 1. Propietarul se va inscrie in registrele cadastrale cu calitatea de posesor care fructific propietatea i care are dreptul real asupra acesteia. Raportul juridic în care se afl posesorul cu imobilul înscris se stabile te numai prin sistemul de publicitate imobiliara care la noi în ar îl reprezint cartea funciara. rectificare de hotare.4 Domenii i activit i de baz care particip la realizarea cadastrului general În cadrul tiin ei m sur torilor terestre domeniile componente sunt legate indestructibil. iar cadastrul general de c tre oficiile de cadastru jude ene. . comasare. precum i actualizarea con inutului planurilor cadastrale mai vechi (pe baza fotogramelor aeriene sau a m suratorilor topografice clasice). .domeniul cartografiei asigur cartoeditarea i cartoreproducerea planurilor ia 54 .domeniul geodeziei care îi asigur re elele de sprijin pentru întocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale. Activitatea de carte funciare este indeplinit de c tre judec toriile teritoriale.

asisten a tehnic i avizarea în cazurile de delimitare a terenurilor afectate de factori de poluare. ora ene ti sau municipale). precum i cele care definesc delimit rile patrimoniilor unit ilor. documenta ii i date privind delimit rile mai vechi ale hotarelor administrative i a unit ilor mari de inatoare de terenuri din perimetrul administrativ. furnizând documenta ii oficiale ajut toare.6 Domeniile si activitatile care ajuta realizarea cadastrului general Sunt acele domenii cu care cadastrul general poate intra în legatur pentru rezolvarea anumitor etape de lucrari. ca de exemplu: . precum i a celor care stabilesc (aprob ) schimb rile dintre etapele amenajamentelor. . etc.din partea administratiei locale (a prim riilor comunale. . documenta iile care au stat la baza amenajamentelor silvice. .h r ilor cadastrale dup terminarea lucr rilor de introducere a cadastrului general sau dupa actualizarea acestora în urma aducerii la zi a cadastrului. 55 .din partea domeniului organiz rii teritoriului unit ilor agricole (de stat sau asocia ii). .din partea domeniilor sistematizarii teritoriale i a localit ilor.din partea domeniului de amenajare i gospod rire a p durilor.6. 1. datele din documenttatiile care con in delimitarea localit ilor (a intravilanelor i a perimetrelor construibile). documenta iile care fundamenteaz schimbarile suprafe elor de terenuri i a categoriilor de folosin . precum i documenta ii care pot contribui la rezolvarea litigiilor de patrimoniu ale domeniului public sau privat.din partea protec iei mediului.

S. Acest fapt argumenteaz ideea c domeniile tiin ei m sur torilor terestre. sistemele de redare grafic automat de înalta precizie.( Geografic Information System).I.G. este perceput ca institu ia care trebuie s .F.G.static si cinematic -.P. precum i de condi iile specifice de organizare ale societ ii. mijloacele tehnice i modalit ile de organizare au fost marcate de progresul tehnico. sistemele de exploatare analitica a fotogramelor aeriene sau a imaginilor din satelit constituie nota de actualitate în efortul de perfec ionare permanent a mijloacelor de operare din domeniu .) i a c r ilor funciare (C. sistemele de hard i soft adaptate diferitelor etape de lucru i organizare a b ncilor de date (B.cantitativ i calitativ în scopul reglement rii (prin C.i asigure datele autorizate. Sistemele G.S.În timp. cerin ele sunt mai mari în ceea ce prive te con inutul i complexitatea informa iilor.) a dreptului s u de proprietate i a obliga iilor fiscale pentru propriet ile sale.7 Utilitatea B ncilor de date ale cadastrului general 1.sta iile topografice totale. metodologiile de lucru.G. sistemele de m suratori prin unde. Pentru proprietarul-persoan fizica. din care face parte i cadastrul sunt printre cele mai dinamice sectoare în ceea ce prive te adaptarea i aplicarea 56 . sunt lega i pin leg turi tradi ionale privind protejarea i garantarea propriet ii.) ce vor face posibil integrarea C.1.tiin ific.) pe de o parte i institu iile cadastrului i a c r ilor funciare pe de alta parte.F.7. în cadrul G. (Global Positioning System) .D. Pentru organele centrale i locale care administreaz domeniul public.1 Generalit i Beneficiarii datelor i a documenta iilor cadastrului general (C. C.

1:5000. între proprietarii persoane juridice. pornind de la progresele înregistrate în domeniile electronicii. C. Aceste date i documente se prezint sub forma unor tabele tipizate i sistematizate pe "registre cadastrale" i sub forma planurilor cadastrale întocmite la sc ri riguroase (1:500. Totodat prim riile au la dispozi ie institu ia cadastrului în vederea determin rii suprafe elor i calit ii terenurilor în ac iunile de gospod rire i utilizare eficient a acestora. pentru a c ror rezolvare este necesar a se apela la documentele C. Dintre multiplele probleme curente ale administra iei locale. . etc.2 Utilizarea b ncilor de date ale cadastrului general de c tre administra ia public centrala i local Cadastrul general constituie o necesitate de baz pentru administra ie.delimit rile izlazurilor .litigiile privind imobilele (terenuri cu sau f r construc ii) apar inând domeniului public. . 1. a p unilor comunale i a altor imobile care se concesioneaz . 1:1000. se pot men iona: . naviga iei aeriene. programelor spa iale.G.7. etc.autorizarea pentru construc ie în perimetrele localit ilor (intravilan). mecanicii. este singura institu ie abilitat de lege s stabileasc i s furnizeze datele cantitative i calitative i proprietari ce stau la baza privind terenurile pe categorii de folosin complet rii registrelor cadastrale necesare calcului impozitelor i taxelor locale ce se vars la administra ia publica local .litigiile cu privire la terenuri.de noi tehnologii. opticii. . 1:2000. 57 . institu iile juridice i de administra ie financiar . în scopul pentru care sunt legal destinate.G.) func ie de detaliile pe care trebuie sa le continu .

prelucrarea datelor primare (initiale). fie metoda digitizarii sau a scanarii i vectoriz rii direct de 58 . . const în aplicarea regulilor de baz privind calcularea i introducerea corec iilor datorate erorilor de neînchidere ce se constat dupa compararea suprafe elor m surate cu cele deduse din coordonate i pot fi: .parametri privind proprietarul i destinatia terenului.corec ii la nivel de unitate administrativ-teritorial . etc. utilizandu-se. Prelucrarea automata a datelor si constituirea bancii de date a cadastrului general Complexitatea opera iilor de calcul cadastral. . Opera iile de prelucrare a datelor se execut în etape.protec ia marcajelor punctelor de hotar ale unit ilor administrativteritoriale i ale punctelor geodezice. . a cel pu in 90 de parametri i a combina iilor dintre ace tia.actualizarea registrelor cadastrale i implicit a impozitelor i taxelor cu date reale asupra m rimii suprafe elor i a categoriilor de folosin de inute de fiecare proprietar. 1.parametri privind categoriile i subcategoriile de folosin ale terenului. astfel: . ce corespund cu etapele de lucr ri cadastrale. etc.corec ii la nivelul tarlalelor (cvartalelor). Volumul i complexitatea calculelor se amplifica datorita necesitatii redarii sub forma grafic sau numeric . .parametri privind calitatea terenurilor agricole. . în cazul lucr rilor de ansamblu.3. calculându-se suprafe ele pe categorii de folosin i corpuri de proprietate.corec ii la nivelul foilor de plan cadastral.. cum ar fi: . în cazul teritoriilor mari.7.

D. pe baza cadastrului general la nivel de jude i pe întreaga ar .D. ob inându-se fi iere cu valori provizorii ale suprafe elor.pe planurile cadastrale. a foilor de plan cadastral.D.D.) a cadastrului general(C. a registrului corpului de propriet i i a fi elor centralizatoare pe proprietari i categorii de folosinta. a indexului alfabetic al proprietarilor. fie prin exploatare analitic a fotogramelor aeriene.D.) care conduce la memorarea. fiind format dintr-un ansamblu de date.prelucrarea datelor finale.. avand drept scop stocarea datelor si prelucrarea lor conform necesit ilor beneficiarilor.D. iar în final se efectueaz sinteza.) la nivelul jude elor. compensându-se suprafe ele în cadrul tarlalelor (cvartalelor) i. Banca de date (B. respectiv un set de programe i proceduri destinate prelucrarii datelor din B.B.G. i un sistem de gestiune a b ncii de date (S. are urm toarele func ii: -definirea a datelor. Orice B. ob inându-se fi ierele respective. organizate specific.). în continuare se genereaz pe cale grafic fi ierele cu datele de ie ire pentru registrele cadastrale. de asemenea se calculeaza suprafe ele totale ale parcelelor pe categorii de folosin i destina ie. ce se realizeaz cu un limbaj de definire a datelor (L. . în cadrul B. .G. ob inându-se.prelucrarea datelor intermediare. pentru extravilan i intravilan se calculeaz suprafe ele totale. adic redactarea con inutului registrelor cadastrale etap în care se ordoneaz întocmirea registrului cadastral al parcelelor. stabilind i se sistematizeaz datele pentru 59 . a formei codificate. dupa caz. ob inându-se rezultate definitive ale suprafe elor. în ansamblu situa ia pe total ar . prin înc rcarea b ncii de date(B.D.) este o colec ie de date referitoare la un anumit domeniu.D.

valoarea-suprafa a parcelei. metodele de acces i modul de asigurare a confiden ialit ii. Atributul se exprim prin descrierea entitatii.categoria de folosin terenului. Valoarea exprim m sura entit ii. i operator în vederea folosirii curente i optime a B. ce realizeaz func ionarea optim a intregii B. asigurând efectuarea întregii game de opera ii privind manipularea datelor. cifre.D. ce se realizeaz prin intermediului limbajului de manipulare a datelor (L.semne) convenabil unei comunicari. sunt definite de elementele: entitate. 60 a .datele constituie materializarea simbolic a informatiei (litere. atribut i valoare.D. . -utilizare.. anterior programate.D. ce realizeaz leg tura între B. -codificarile reprezint modalitatea reproducerii conven ionale (coduri) a mul imii de date i se utilizeaz pentru a se reduce spa iul necesar reprezent rii datelor. de c tre beneficiari. ce se realizeaz într-un sistem ce ofer utilizatorilor posibilitatea activarii facile a componentelor soft.) ce reprezint cea mai complex func ie a B.M. atributul. cuvinte. acestea sunt: primare sau de intrare. de exemplu: entitatea de baz -parcela.D. Din punct de vedere al informaticii. intermediare i finale sau de ie ire. No iunile privind gestiunea datelor i organizarea fi ierelor de date cuprind urm toarele elemente: -informatiile.criteriile de validare. Astfel.. Entitatea este exprimat prin obiectul informa iei.D. -manipulare. informa ia cadastrala o putem reprezenta. -gestiune a programelor. cât i pentru cre terea debitului de informa ii. -administrare.

reorganizare. Sistemele de gestiune ale fisierelor sunt specifice b ncilor de date. 61 . -sistemele de gestiune a fi ierelor integrate ce se prezint sub forma unor pachete de programe utilizabile la nivelul limbajelor de asamblare. precum i proceduri pentru opera iile standard de parcurgere a arborescen ei. Structurile de date pot fi: liniare (corespunzatoare unor informa ii repetabile). sistemele de gestiune ale B. subordonate unor rela ii de apartenen ). organizate pe baza fi ierelor integrate (comasate dupa criteriul unit ii datelor). Prin sistemul de gestiune al fi ierelor integrate se poate parcurge în orice sens arborescen a. . asigurându-se i independen a programelor de aplica ii fa de structura datelor care compun B.D.D. salvare i restaurare a fi ierelor. Indiferent de scop i structur . sortarea. -fi ierele de date sunt colec ii de date omogene din punct de vedere al domeniului i a necesit ii de prelucrare. în retea (în structuri arborescente. etc. astfel încât sistemul de gestiune specific B. Sistemul de gestiune con ine proceduri de editare. în care unele date au mai multe subordon ri) i rela ionale (leg turile între re ele).-structurile de date sunt criterii definite pentru ordonarea datelor astfel încât s fie plasate în func ie de rela iile dintre informa ii. actualizarea. Opera iile care se efectueaza asupra fi ierelor sunt: crearea. sunt organizate pe urm toarele categorii mari de activit i: . arborescente (ierarhizate pe mai multe niveluri.inerea la zi a datelor prin actualizare sau reorganizare. consultarea sau exploatarea.D. .introducerea datelor ini iale în memoria extern . cadastrale con ine proceduri atât pentru crearea cât i pentru actualizarea datelor.calcularea i memorarea rezultatelor.

681 m.478 m. Sistemul stereografic-1970 este un sistem de proiec ie stereografic cu plan secant unic. în cadrul oficiilor jude ene de cadastru. coordonatele geodezice (conven ionale) ale punctului central al raza medie de curbur a elipsoidului pentru punctul central al proiec iei. p strând deci nealterate valorile unghiurilor(ase narea figurilor) dar deformând radial lungimile.perspective. Potrivit Legii Cadastrului si Publicitatii Imobiliare. X =500. nr.00 m. 2. Y=500.1970 Sistemul de proiec ie cartografic stereografic face parte din categoria proiec iilor conforme .000. i=1.00 m. raza cercului de alteratie nul .1. având urm torii parametri de baz : coordonatele geografice ale punctului central al proiec iei.extragerea i sistematizarea datelor finale în form numeric sau grafic . R =6. . aceasta putând fi redactat i func ioneaz baza de i arhivat pe suporturi magnetice.389.1 Sistemul de proiectie stereografic.000. adâncimea planului secant unic ðU fa de planul tangent (ðT) în punctul central al proiec iei. mai pu in îns decât în cazul proiec iei Gauss. 62 latitudinea =46°. longitudinea=25° . se organizeaz date a cadastrului.378. proiec iei..956.718 m. S''=201. avand efect juridic echivalent celor pe hartie.7/1996.

- deforma ia maxim în centrul proiec iei este de ±0. Aceste deformatii pot fi eliminate sau reduse la minim prin adoptarea de sisteme de proiec ie locale derivate din sistemul stereografic-1970 i anume.99975 numit "coeficient de reducere la scar "este utilizat pentru a ob ine valoare unei coordonate X sau Y din planul tangent în planul secant. la îndesirea acestora. în executarea lucr rilor de reperaj fotogrammetric. S-a ales planul secant pentru c acesta înjum t e te deforma iile regionale comparativ cu planul tangent. dar i la m sur torile topografice de mare precizie inclusiv pentru zonele de la marginea i din centrul rii. Constan a) este de +0. o împ r im la coeficientul C.250m/km. iar pentru a transforma o coordonat din planul secant în planul tangent. cercul fiind denumit de deforma ie nul .215m/km. Deforma iile trebuie avute in vedere la realizarea re elelor geodezice.718 m dup care planul secant intersecteaza sfera (cercul de secanta).1.2 Sisteme de proiec ie local derivate ale sistemului de proiec ie stereografic -1970 Generalit i Se pot stabili rela ii matematice pentru sistemele de proiec ie locale pornind de la elementele proiec iei stereografice-1970 pentru care se afl calculat toat re eaua de puncte geodezice. Din figur . prin sisteme locale cu plane de proiec ie secante. adic pozi ia punctelor situate pe acest cerc nu sufer deforma ii. 2. Constanta C=0. deforma ia regional este egal cu zero. deforma ia maxim la periferie(Timi . se observa c pe cercul cu raz de 201. find suficient a înmul i coordonata respectiv cu C. 63 .

Delimitarea i marcarea cu borne a hotarelor teritoriului admininistrativ. eviden a imobiliar-edilitar . m rimea suprafe ei totale. num rul i suprafa a localit ilor ap r in toare.1 Generalit i Natura. a lucr rilor existente i a m rimii i complexit ii teritoriului(lucr ri de teren i birou). ora ul. 64 . y y y y Succesiunea etapelor de lucru 1. pentru re eaua de sprijin necesar ridic rilor topografice sau reperajului fotogrammetric(lucr ri de teren i birou). a punctelor geodezice de îndesire. Întocmirea proiectului tehnic pentru întreaga lucrare. relieful teritoriului administrativ. a perimetrelor intravilanelor i a altor destina ii care ocup suprafe e mari(lucr ri de teren).2 Introducerea cadastrului general 2. Determinarea.2. starea pe teren a marcajelor punctelor din re eaua geodezic .2. 3. vechimea i calitatea documenta iilor privitoare la sistemele mai vechi de eviden a imobilelor (eviden a funciara a parcelei de teren cu sau f r constructii. municipiul) se stabilesc în func ie de: y y y vechimea i calitatea planurilor topografice existente în zon . pe baza analizelor de teren. etc. dup caz.). volumul i complexitatea lucr rilor privind realizarea cadastrului general la nivelul teritoriului administrativ de referin (comuna. 2.

Numerotarea cadastral de folosin actualizate. 65 i echiparea planurilor cu simbolurile categoriilor . 1:2000) 6. si 4 i calcule pentru determinarea re elelor de sprijin i îndesire (în cazul planurilor sc. 5. b) analitic din coordonate ob inute din m sur tori fotogrammetrice analitice sau. Executarea m sur torilor de teren destinate întocmirii de noi planuri cadastrale sau de actualizare a celor ob inute prin selectarea i extragerea con inutului din alte categorii de planuri: a) integrale prin m sur tori clasice cu sau fara folosirea sta iilor totale. b) de reperaj i descifrare fotogrammetric pentru planurile noi. planimetrare. Calcule la etapele 3. b) realizarea originalelor de teren prin metode fotogrammetrice sau derivare pentru zone din extravilan. prin derivarea din planul topografic de baz : a) realizarea originalelor de teren pe baza m sur torilor de la 4a. Identificarea pe teren a proprietarilor i categoriilor de folosin ale terenurilor a) pe baza copiilor tip rite ale planurilor cadastrale derivate. c) pe baza actelor de proprietate. b) pe baza copiilor dup originalul de teren sau a fotogrammelor. etc. Executarea originalelor de teren pe baza noilor m suratori sau. 10. Înc rcarea fi ierelor de date i organizarea bazei de date a cadastrului general pentru teritoriul administrative a) în sistem of line. c) din m sur tori grafice pe plan prin digitizare. 9.4. c) de completare i actualizare a planurilor existente. 8. Calculul suprafe elor: a) analitic din coordonate ob inute din m sur tori clasice i/sau. 7. i 4c.1:500.

4a.. 11. îndruma. 4a.b) în sistem on line. Redactarea registrelor cadastrale cu ajutorul mijloacelor de prelucrare automata a datelor i a dispozitivelor de listare a datelor de ie ire a) registrul cadastral al proprietarilor. controleaz i dispune de fondurile necesare realizarii CD. 13. respectiv ONCGC-OJCGC. conduce. 2. Carto-editarea (la scara de baza) a planurilor cadastrale i multiplicarea în num rul de exemplare necesar pentru utilizatori. de ex. cu 9a. c) indexul alfabetic al proprietarilor. cu 5.2 Proiectul tehnic de introducere a cadastrului general(CD) Constitue documenta ia necesar institu iei care organizeaz . Lu cr rile de la pozi iile 3-6 se refer în special la lucr rile geodezice i topo-fotogrammetrice menite s asigure baza topografic necesar execut rii lucr rilor cadastrale din fazele urm toare. ca organ de specialitate tutelar. Carto-editarea planului cadastral de ansamblu al teritoriului administrative i multiplicarea în numarul necesar pentru utilizatori. 4 cu 7. e) fi a centralizatoare pe proprietari i categorii de folosin . Este posibil ca unele dintre etape sau componente ale acestora s se execute simultan. b) registrul cadastral al parcelelor. volumele de lucr ri de la etapele 3-6 se vor diminua în func ie de vechimea i gradul de actualizare a lucr rilor vechi. 12. etc.2. d) registrul corpurilor de proprietate.: etapele 3 cu 4. În cazul folosirii planurilor derivate din planul de baz (pentru zonele extravilane) sau a planurilor cadastrale mai vechi care se pot actualiza. 66 .

y Proiectele tehnice con in: 1. i posibilit ile de utilizare. aerofotografierea. i autorizat de castig toare licitatiei organizate pentru executarea întocmirea de noi planuri cadastrale pe cale fotogrammetrica. y Con inutul cadru al proiectelor tehnice al proiectelor de executie precum i condi iile de avizare i receptionare a lucrarilor se stabilesc prin regulamentele (normele tehnice) elaborate de ONCGC. o antem sur toare a volumelor de lucr ri. ce se încadreaza în valoarea licita iei. programul de desf urare al lucrarilor contractate.y Proiectul tehnic este întocmit de o institu ie specializat acestora în aceast categorie de lucr ri încadrându-se: determinarea de noi puncte geodezice. 2. 3. un memoriu tehnic ce prezint situa ia tuturor lucr rilor mai vechi existente în zon conform normelor tehnice. 67 . carto-editarea ce impune organizarea lor pe doua sau mai multe teritorii administrative adiacente.

2. iar delimitarile terenurilor pe destina ii sau ale proprietarilor persoane fizice se fac la etapa a 7-a (identificarea pe teren a proprietarilor imobilelor).teritoriale. hotare ale: . . din punct de vedere cadastral. p duri. .la jude ele de grani .3 Delimitarea cadastrala a teritoriilor administrative i marcarea hotarelor 2. ape.1 Generalit i y Delimitarea cadastral (hot rnicia) cuprinde ansamblul de lucr ri cadastrale prin care se stabilesc oficial.2.unit ilor administrativ.). y Trasarea i marcarea pe teren a hotarelor na ionale intra în competen a altor institutii i se utilizeaz ca atare în cadastrul general . liniile de hotare ale teritoriilor administrative nominalizate de legea privind împ r irea administrativ a rii. Obiectul delimit rii cadastrale îl constituie stabilirea hotarelor unit ilor administrativ-teritoriale. y Dupa importan a. ale intravilanelor i jude ene. hotarele se clasifica astfel. y Delimitarea cadastrala i marcarea pe teren a hotarelor se execut în mod obligatoriu la începutul lucr rilor de introducere a cadastrului general.terenurilor cu diferite destina ii (unit i agricole.terenurilor persoanelor particulare (proprietarilor persoane fizice). Se fac urmatoarele preciz ri privind terminologia: 68 .3.2. transporturi etc. uneori înaintea lucr rilor de actualizare i vizeaza întinderea unit ilor administrativ-teritoriale.

numai c localizarea se refera la intravilane. delimitarea facându-se în special de str zi. . împrejmuiri artificiale permanente.Intravilanul este partea din teritoriul administrativ comunal sau or enesc în care sunt grupate locuin ele i anexele gospod re ti ale locuitorilor. autog rile. Trupul este definit în principal de statutul s u juridic i nu de categoria de folosin a terenului sau de alte caracteriz ri cadastrale. întreprinderile industriale. 69 . cvartale i parcele (imobile). în sensul c are o mare importan în localizarea în spa iu i pe planul cadastral a parcelelor (imobilelor) i în opera iunile de calcul. livada). construc iile social-culturale. Tarlaua este o no iune cadastral specific . depozite. via.Tarlaua este suprafa a de teren delimitat de drumuri. amen jarile sportive. agro-zootehnice. . formând contururi închise i putând avea mai mul i proprietari i mai multe categorii de folosin a terenului. gr dina de legume. iar intravilanul se subdivide în cartiere (zone). tarlale i parcele (imobile). cursuri de ap .Cvartalul are aceea i semnifica ie ca i tarlaua. no iune proprie mai ales intravilanelor reprezint gruparea mai multor parcele (imobile alipite) apar inând aceluia i proprietar (de exemplu suprafe ele ocupate cu construc iile de locuit i anexe. Într-un teritoriu administrativ comunal sau or enesc pot fi unul sau mai multe intravilane s te ti (localit i). creste sau fire de v i. . limite de p duri. . re elele edilitare i comerciale de deservire.Extravilanul este restul teritoriului delimitat de hotarele unit ii administrativ-teritoriale comunale sau ora ene ti i se subdivide în trupuri. curtea.Corpul de proprietate. etc. . canale..Trupul este suprafa a de teren dintr-un teritoriu administrativ care are o singura destina ie i un singur posesor (proprietar) fiind înconjurat din toate p r ile de al i posesori. g rile.

lucr rile de intocmire a documentelor de delimitare cadastral . cazare. . Lucr rile etapei de delimitare cadastrala a teritoriilor administrative sunt: . 2. Delimitarea i marcarea hotarelor administrative ale comunelor.2. ora elor i municipiilor se vor face potrivit legii (actualmente Legea 2/1968) de c tre comisia stabilit în acest scop prin ordinul prefectului.lucr rile pregatitoare. Aceea i comisie va delimita i marca perimetrele terenurilor ce apar in persoanelor fizice i 70 . de depozitare a materialelor. organizarea problemelor administrativ-gospodaresti legate de asigurarea spa iului de lucru. etc.Partida cadastrala reprezint totalul corpurilor de proprietate apar inand unui proprietar de pe acela i teritoriu administrativ comunal sau or enesc.2 Lucrari preg titoare Constau din: y y y y culegerea datelor i informa iilor cu privire la documenta ii mai vechi i la pozi ionarea i m rimea teritoriului.3.de materializare în teren a punctelor de hotar.. . formarea comisiilor i a colectivelor de lucru cu participarea reprezentan ilor locali. Partida cadastrala se inscrie în aceeasi carte funciar .lucr rile de stabilire a liniilor de hotar . leg tura cu organele administra iei locale i conducerile institu iilor care gestioneaza terenurile cu diferite destina ii.

4. Printre opera iile preg titoare intra i procurarea unui rând de copii dup planurile topografice sau cadastrale din cele mai recente edi ii existente.stabile te programul de lucru i încuno tiin eaz prim riile comunelor vecine convocându-le s participe cu delega i la aceast ac iune. în condi iile legii. dupa caz.juridice de in toare de suprafe e de teren.1 Generalit i 71 . atunci încuno tiin rile se fac atât prim riilor vecine cât i O.G. Geodezie i Cartografie i. De regula. delegatul Direc iei Generale Amenajarea Teritoriului i Urbanism. identificarea hotarului începe dintr-un punct de intersec ie a trei sau mai multe hotare.C.G.4. precum i limita intravilanelor stabilite. secretarul consiliului local. referitoare la zona respectiv . În cazul când teritoriul administrativ care se delimiteaza este limitrof cu unul sau mai multe teritorii administrative din alte jude e. Comisia . . în prezen a proprietarilor. 2. primarul. comisia comunal se întilne te cu delega ii comunelor vecine în punctul de hotar ini ial (de plecare) ales pentru fiecare comun vecin .J.2.2.C. Pe baza programului de lucru stabilit i comunicat.prin grija delegatului O. 3.J. din jude ele respective pentru a trimite delega i la lucr rile de delimitare.C. 2.4 Re eaua geodezic 2. Din comisie vor face parte: 1.C. delegatul Oficiului Jude ean de Cadastru.

1970. 72 Planul topografic de baz al Planul topo-cadastral repezinta: . acoper întreg teritoriul rii i este reprezentat cartografic cu acela i con inut i aceea i precizie. Condi ia principal la îndesirea acestor re ele cu noi puncte de ordinul V este s se aplice cu stric ete normele tehnice pentru introducerea cadastrului general elaborate de ONCGC.5. rii este: având un con inut orientat spre un singur domeniu de utilizare. În cazurile limit .2.5 Executarea m sur torilor de teren destinate întocmirii de noi planuri i actualiz rii planurilor cadastrale 2.2. ca re ea de sprijin. determinate de deforma iile specifice proiec iei stereografice .1 Generalit i Planul topografic se define te ca: y y y y y reprezentare grafic la o anumit scar a unei por iuni mici de teren cuprinzând de regul i relieful. acel plan topografic ce con ine numai reprezent ri (date) planimetrice specifice cadastrului. realizat într-un sistem unitar. 2. adic sisteme de proiec ie stereografic local (cu plan secant paralel la planul secant al proiec iei stereo-1970). s se adopte sisteme de proiec ie derivate din sistemul stereografic .1970.Re eaua geodezic de ordin superior a rii noastre satisface pe deplin ca precizie i densitate nevoile specifice ale lucrarilor de cadastru general.

pe suprafa a totala 73 .Planul topo-cadastral.2. în Registrul permanent al popula iei cu numele i prenumele.1 Generalit i i la i elaborarea originalelor de întocmire a Opera iunea de identificare a proprietarului const în înregistrarea persoanei/persoanelor fizice sau juridice care de in un titlu de proprietate asupra imobilului. rii.2. -simbolurile categoriilor de folosin -denumirile unit ilor cadastrale. derivat al planului topografic de baz al acel plan ce con ine: y reprezent ri selectate. pe suprafa a extravilanului a fiecarui intravilan component. 2. este i calit ii terenurilor.cadastral echipat cu: y datele i codurile cadastrale cum sunt: -numerele cadastrale ale parcelelor. Numerotarea cadastrala este lucrarea prin care se stabile te: y y pozi ia în teritoriu a fiecarei parcele. etc.6.6 Identificarea pe teren a propietarilor . codul numeric personal i adresa de re edin . fiind evidentia i în documentele prim riilor. Planul cadastral are la baz planul topo . legatura dintre planul cadastral i registrele cadastrale ce faciliteaz sistematizarea tuturor parcelelor pe anumite grupe care definesc straturile de prelucrare a datelor (pe tarlale. necesare întocmirii planului cadastral. categoriilor de folosin birou numerotarea cadastral planurilor cadastrale 2.

2. În tabelul de mai jos sunt men ionati indici de cartare folosi i în prezent pentru cartarea cadastrala a construc iilor: 74 . Numerotarea cadastrala este o lucrare de birou care const în a acorda i a nota pe planul cadastral a câte un num r de ordine pentru fiecare tarla (cvartal . dup num rul etajelor.intravilan) i fiecare parcel (corp de proprietate . Aceste numere de ordine (numere cadastrale).intravilan). Clasificarea construc iilor se face dup felul materialelor de construc ie i structura de rezisten . dup destina ie. folosindu-se în acest scop nota iile denumite indici de cartare. Simbolul categoriei de folosin se scrie pe teren. Indicele de cartare se înscrie în centrul de figur al construc iei. Nu sunt admise prelu rile de date dup eviden ele cadastrale vechi.6. al turi de simbolurile categoriilor de folosin ale terenurilor.a intravilanelor i în final pe suprafa a total a teritoriului administrativ. pe copia planului topo-cadastral. la fa a locului. se înscriu cu caracter nedefinitiv. Num rul cadastral împreuna cu simbolul categoriei de folosin situa ia juridic creeaza posibilitatea unor eviden e necesare fiec rui strat(ETAJ) al b ncii de date. indiferent de destina ia lor. 2. Nu trebuie confundata numerotarea cadastrala la aceasta etapa cu numerotarea de la identificarea propietarilor (atunci când aceasta opera iune a avut loc) întrucat acestea se fac pentru scopuri i în condi ii diferite i nu este posibil ca una s o înlocuiasca pe cealalta. în interiorul fiecarei parcele (înaintea num rului parcelei) precum i la rubrica rezervat din repertoar.3 Stabilirea categoriilor de folosin ale terenurilor i Terenurile sunt împ r ite în zece categorii de folosin . supuse prelucr rilor complexe.

C. care primesc numere chiar daca ocupa suprafe e sub valorile minime ar tate mai înainte.4 Numerotarea cadastral a extravilanului unui teritoriu administrativ /Gr /Su / Po /Sr A Magazii din zid c r mida sau din piatr cu plan ee din lemn/M B Garaje din zid Suprafe ele minime de teren care se pot eviden ia pe planurile 75 . 20 m2 pentru scara 1:1000 si 10 m2 pentru scara 1:500. D i SP) la sc rile 1:1000 i 1:500. 2. nu se numeroteaz iar suprafe ele lor se consider înglobate în cele ale parcelelor al turate cu folosin e apropiate apar inând aceluia i proprietar. Construc ii anex gospod re ti y Cu cadre i placi de beton sau schelet metalic /Gj Din lemn C Grajduri din zid ur din zid Poiat din zidarie D Sere cadastrale sunt: y y y y 100 m2 pentru scara 1:5000.6. Construc ii de locuin e.5mm la scara planului (pentru a putea scrie în interior). construc iei /Indici de cartare a. Parcelele sub m rimile men ionate. social-culturale i industriale b. 40 m2 pentru scara 1:2000. B. cu conditia ca l imea lor s fie de minim 2.Categ.2. Fac excep ie de la aceasta regul construc iile cu caracter permanent (în special cele cu indici de cartare A.

.1 din partea de NV a teritoriului administrativ i continuându-se din aproape în aproape în ordinea normal (sens cresc tor) a numerelor.) astfel încât s poat fi u or de identificat i delimitat.c ile ferate întretaiate de ape.drumurile na ionale întretaiate de ape si cai ferate. cîi ferate i drumuri na ionale. iar al parcelei în centul de figur al acesteia. c i ferate.1. etc. cu cifre bloc filiforme cu înîl imea de 2mm. iar celelalte detalii liniare se numeroteaz pe fiecare tronson rezultat din întretaierea cu alte detalii liniare. Înscrierea pe plan a num rului cadastral al tarlalei se face în zona central cu cifre bloc filiforme cu în l imea de 5mm. ape curg toare. Contururile tarlalelor trebuie s fie bine definite pe teren i pe planul cadastral de limite artificiale sau naturale (c i de comunica ii. etc. Regulile generale ce se aplic la numerotarea cadastrala a parcelelor sunt: y numerotarea cadastral începe cu parcela nr. incluzându-se în aceast numerotare i detaliile liniare care separ tarlalele (drumurile.). canale. drumuri na ionale i drumuri comunale.drumurile judetene întretaiate de ape. y apele curg toare primesc un singur num r cadastral pe toat lungimea lor.1 din tarlaua nr. forme naturale ale reliefului. . limite de p duri sau exploata ii agricole. iar ultimul numar de parcel trebuie s se g seasc în ultima tarla.drumurile comunale întret iate de ape. . canalele. 76 . începand cu tarlaua nr. .drumurile de exploatare întretaiate de ape.Numerotarea cadastral se face mai întâi pentru tarlale. respectându-se urmatoarea ordine: . c i ferate i drumuri na ionale.

Numerotarea cadastrala a parcelelor se face de la ³1´ la ³n´ în cadrul fiecarui corp de proprietate.2. Num rul cadastral al corpului de proprietate se scrie numai o singura dat pe plan (cifre cu în l imea de 3mm. se aplic uneori i în cazul numerot rii cadastrale din extravilan. Pentru bulevardele i str zile principale se atribuie un singur num r pe toata lungimea lor..digurile de ap rare i canalele mari au prioritate dup apele curg tore atunci când nu sunt paralele cu c ile de comunica ie. Str zile i celelalte detalii liniare care delimiteaz cvartalele se numeroteaz separat i formeaz cvartalul ³zero´. începe cu cea a cvartalelor i anume cu cvartalul nr.5 Numerotarea cadastrala a intravilanului unui teritoriu administrativ Numerotarea cadastral în intravilan. ca i în cazul intravilanelor.).) împreuna cu simbolurile categoriilor de folosin . iar la intersec ia cu alte strazi.6. 2. Sistemul de numerotare cadastrala a parcelelor în cadrul corpului de proprietate.1. situat în partea de NV a localit ii i continu cu numerotarea corpurilor de proprietate de la ³1´ la ³n´ în cadrul fiecarui cvartal. întreg sistemul de numerotare din extravilan trebuie s -l urmeze pe cel 77 . iar numerele cadastrale ale parcelelor se scriu în mijlocul fiecarei parcele (cifre cu în l imea de 2mm. suprafa a de intersec ie se atribuie celei mai importante. În acest caz. atunci când propriet ile sunt fragmentate în multe parcele având categorii de folosin diferite. iar ordinea de numerotare a acestora trebuie s respecte regula de la subcapitolul anterior. sub forma frac ionar .

hotarele intravilanelor componente. Indiferent de metoda folosit la întocmirea planului topo-cadastral (fotogrammetric sau topografic ) originalele de întocmire ale planului cadastral trebuie imprimate pe suport nedeformabil. numerotarea cadastral a tarlalelor (cvartalelor).specific intravilanelor.2. înscrierea datelor de executare a lucr rilor de cadastru (introducere sau la zi). precum i a corpurilor de proprietate apar inând persoanelor fizice cu parcelele subînscrise pe categorii de folosin . etc. a parcelelor i ( dupa caz aducere . 2.6 Cartoeditarea planurilor cadastrale Planurile cadastrale se execut dup echiparea planurilor topocadastrale cu toate datele specifice cadastrului general dintre care cele mai importante sunt: hotarele teritoriului administrativ con inând punctele de hotar cu numerot rile actualizate. etc. înscrierea datelor de identificare a proprietarilor.). folosin a )a corpurilor de proprietate. Cartografierea în form definitiv se face dup întocmirea registrelor 78 simbolurile de identificare a categoriilor i subcategoriilor de terenurilor. nefiind posibil a se folosi ambele sisteme pentru extravilan. gospod rirea apelor. miniere.6. de transporturi. schemele de dispunere a foilor de plan. a exploata iilor agricole i a asocia iilor care au în administrare suprafe e mari de terenuri (silvice.

6. sediile prim riei.7 Planul cadastral de ansamblu Cuprinde întreg teritoriul administrativ în cel mult patru foi i se întocmeste la sc rile 1:10. terenurile apar inând domeniului public (parcuri. In lucr rile de carto-editare a planului cadastral se efectueaza o selectare i generalizare a elementelor de con inut ale planurilor cadastrale. colilor. cimitire). dar în contururile tarlalelor i cvartalelor se înscriu cifrele de început i sfâr it ale parcelelor (corpurilor de proprietate) cuprinse. p durile. pentru a exista posibilitatea corect rii eventualelor omisiuni la opera iunile anterioare.000 sau 1:50.000. Nu se trec pe planurile cadastrale de ansamblu parcelele i corpurile de proprietate ale persoanelor fizice. prin mic orarea corespunz toare a foilor planului cadastral. oficiilor. limitele intravilanelor cu denumirile lor.000. delimitarea i numerotarea cadastral a tuturor tarlalelor. Planul cadastral de ansamblu trebuie s mai con in : 79 . 2. în intravilane delimit rile cvartalelor cu numerele cadastrale. Elementele principale de con inut ale planului cadastral de ansamblu sunt y y y y y y y hotarele administrative i pozitia bornelor de hotar.cadastrale. terenuri de sport.2. poli iei i ale altor institu ii publice. apele curgatoare i lacurile. delimitarea exploata iilor agricole i islazurilor. astfel încât con inutul planului cadastral de ansamblu s fie u or de citit si urm rit. 1:25.

în partea de sus cu litere având în l imea de 15 mm. Documentele care se întocmesc la nivel de comun .2. .denumirea teritoriului administrativ i a jude ului (pe prima plan . ora sau municipiu. . c) registrul cadastral al propietarilor.denumirea institu iei care a întocmit planul cadastral de ansamblu. e) fi ele centralizatoare ale partidelor cadastrale pe proprietari i categorii de folosin .direc ia nordului geografic(în cazul când re eaua cartografic nu este orientat spre nordul geografic).schema de dispunere a foilor planului cadastral de ansamblu i a foilor planurilor cadastrale componente.7 Documentele principale ale cadastrului general Legea cadastrului i publicit ii imobiliare stabile te documentele principale ale cadastrului general. sunt: a) registrul cadastral al parcelelor. cu litere având în l imea de 3 mm). iar pe celelalte plan e în partea de jos. . b) indexul alfabetic al propietarilor i domiciliul acestora. . 2. 80 .scara de întocmire(scris pe toate plan ele în partea de jos cu litere de 3 mm).. d) registrul corpurilor de proprietate. ha urându-se caroul de pe schema care se refer la foaia în cauz a planului cadastral de ansamblu.

Baza de date poate fi redactata i arhivat pe suporturi magnetice cu efect juridic echivalent. cât i faptul c bazele de date realizate cu mijloace de prelucrare automat vor avea efect juridic echivalent cu cele realizate pe cale clasic . etc. jude ene. care a fost folosit pentru fondul funciar.subsistemul ³cadastru´ care prelucra datele la nivelul teritoriului administrativ 81 . Sistemul era format din urm toarele trei subsisteme: . B ncile de date. i sub form de înregistr ri Al turi de documentele oficiale men ionate. unde este stocat întregul volum de informa ii de ordin cantitativ. atât pentru cadastrul general cât i pentru c r ile funciare. mai trebuie ad ugat planul cadastral care reprezint documentul care face leg tura între teren i registre. componente. de i a fost proiectat i realizat înainte de 1990. printr-un sistem soft adecvat. ceea ce are o importan deosebita în înlesnirea automatiz rii întregului proces de organizare a b ncilor de date. Banca de date a cadastrului general jude ean. Sistemul de prelucrare automata a datelor. balan e ale fondului funciar. calitativ i juridic al imobilelor unit ilor administrativ-teritoriale. solicitându-se: date pentru propietarii de imobile. pot fi accesate selectiv. poate oferi sugestii pentru un sistem modernizat de organizare a b ncilor de date ale cadastrului general în condi iile folosirii noilor facilit i în stocarea informa iilor pe medii magnetice performante i în utilizarea noilor limbaje de programare. Prin aceste prevederi se reglementeaza atât categoriile de documente principale. se adun într-un singur loc (OJCGC).

fi a teritoriului administrativ. . Documentele cu datele de intrare în procesul de prelucrare pentru 82 .fi a suprafe elor pe foi de plan. . or enesc sau municipal. întocmind rapoarte de sintez . se poate constata c sunt asem n toare iar al cincilea document prevazut pentru cadastrul general (registrul corpurilor de proprietate) s-a impus din necesitate pentru intravilan i în alte i prognoz .fi a centralizatoare pe grupe de posesori. F când o comparatie cu denumirile documentelor prev zute de Legea cadastrului i publicit ii imobiliare. .fi a suprafe elor pe numere cadastrale.subsistemul ³funciar´ care prelucra datele la nivel de jude . .subsistemul ³ M A I A ´ care prelucra datele sistemului ³funciar´. Documentele cu datele de ie ire ale acestui subsistem. erau: . . centralizându-se fondul funciar al jude ului dupa destina ie. având ca unitate de lucru categoria de destina ie a terenurilor. având ca unitate elementar de lucru parcela i care realizau list rile pentru registrele cadastrale.registrul cadastral al parcelelor. pe ar . categorii i subcategorii de folosin . destinate institu iilor centrale de statistic subsistemul ³cadastru´ erau urmatoarele: . .comunal. .indexul posesorilor.indexul alfabetic al posesorilor. .fi a proprietarilor cu domiciliul pe alte teritorii administrative. precum i balan e ale fondului funciar. la nivel de jude .registrul cadastral al proprietarilor. .

8 Condi iile impuse pentru transmiterea la beneficiari a documentelor cadastrului general Pe parcursul execut rii lucr rilor de cadastru se organizeaza în cadrul unit ii de cadastru verificarea interna. dup caz. ora ene ti sau municipale sunt abilitate. con inutul de detaliu suferind modificari fa de cel folosit la registrele cadastrului funciar. consiliile comunale. Recep ia final a lucr rilor de cadastru general se face la sediul prim riei ± dup rezolvarea contesta iilor în termenul legal . Dac se constat diferen e între suprafe ele înscrise în actele de proprietate i situa ia rezultat din m sur torile cadastrale. s in tiin eze proprietarii interesa i. administra iei financiare. Înainte de efectuarea recep iei la finalul lucr rilor. urmând ca într-un anumit termen (30-60 zile) pe baza eventualelor contesta ii s se corecteze unele date pe baz de motiva ii bine justificate. se face afi area la sediul prim riei a foilor registrului proprietarilor.de c tre comisia de recep ie format din reprezentan i ai oficiului jude ean de cadastru. a regiilor sau societ ilor care de in mari suprafe e de terenuri pe raza administrativ (agricultur . 2. 83 . întocmindu-se pentru aceasta "procesul verbal de recep ie a lucr rilor de cadastru general" . în vederea actualiz rii actelor de proprietate.partea tehnic . etc.). iar dup parcurgerea tuturor etapelor se efectueaz avizarea de c tre comisia interna de avizare. judec toriei teritoriale (biroul de c r ii funciare).zone cu densitate mare de parcele. potrivit legii. silvicultur . prim riei.2. a organului central de cadastru i.

constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amenda". 2. Aceast prevedere atrage cu sine obligativitatea înlocuirii datelor cu care se mai lucreaz în prezent la registrele agricole. prin care. În legatur cu obligativitatea folosirii datelor cadastrului general pe teritoriul Romaniei. transmite. aceea de reflectare permanent a realit ii din teren. potrivit Legii cadastrului i publicit ii imobiliare. unitatea de cadastru pune la dispozi ia prim riei registrele cadastrale enumerate în Legea cadastrului i publicit ii imobiliare.1 Generalit i Reprezint ansamblul de opera iuni.3. geodezie i cartografie jude ene întrucât prin aceste lucr ri se asigur una dintre cerin ele de baz ale documentelor cadastrului general i anume. este necesar a arata c . cu date din cadastrul general aduse la zi. registrele de taxe i impozite. terenuri sau construc ii. potrivit legii. "folosirea în documentele oficiale a altor date cu privire la proprietari. eviden ele serviciilor de autoriz ri în construc ii.3 Intre inerea lucr rilor de cadastru general 2. decât cele înscrise în documentele cadastrului general.Dupa efectuarea recep iei lucr rii de cadastru general. documentele cadastrale sunt puse de acord cu modific rile survenite pe teren de la data intoducerii cadastrului sau de la ultima actualizare a acestuia. 84 . Lucr rile de întretinere ocup un loc important în activitatea unit ilor de cadastru. fi ele centralizatoare cu partidele cadastrale pe proprietari i categorii de folosin . precum i copii dup foile planurilor cadastrale la scar mare i dup planul cadastral de ansamblu iar la birourile de carte funciar .

Potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. elaborate în acest scop de persoane fizice i juridice autorizate. partaj ri. .3. integrarea sau utilizarea datelor i documentelor rezultate în urma aplic rii Legii fondului funciar se va realiza de executantul 85 i a hotarelor. între inerea lucr rilor de cadastru general se face pe dou c i i anume. i recep ionate de OJCGC. 18/1991 si legii privind cadastrul general. schimbarea categoriilor de folosin furnizând datelor pentru înscrierea în c r ile funciare. Pân la introducerea Cadastrului General pe un teritoriu administrativ sau în perioada dintre inroducerea i între inerea acestuia. 2.cotidian i prin aducerea la zi periodic . ocuparea temporar sau definitiv a terenurilor agricole. conform cu Legea 7/1996 (Legea cadastrului i publicit ii imobiliare) periodicitatea este de cel mult 6 ani. Recuperarea.2 inerea la zi sistematic (cotidian ) Se efectueaz pe baza actelor juridice care reglementeaz circula ia terenurilor (schimburi.) sau a aprob rilor de schimbare a categoriilor de folosin .Din punct de vedere al modului de organizare. Oficiile de cadastru judetene au atribu ii de organe avizatoare sau aprobatoare în problemele schimburilor de terenuri. când se va parcurge în mod obligatoriu întregul teritoriu administrativ i se va confrunta con inutul planurilor i al registrelor cadastrale cu situa ia real din teren i se vor înregistra toate elementele modificatoare. publicitatea imobiliara se ine la zi prin înscrierile cu caracter nedefinitiv pe baza documenta iilor de amplasament i delimitare a bunurilor imobile. circula ia terenurilor între persoanele fizice. etc. desmembrari prin vânz ri-cump r ri. prin inerea la zi sistematic .

De fapt.3. în perioadele dintre opera iile de aducere la zi. Este recomandabil ca operarea în documente a modific rilor s se faca numai la etapele de aducere la zi care au loc la 6 ani. O importan aparte trebuie acordat pentru modific rile generate de înscrierile la c r ile funciare. sunt create condi ii pentru organizarea unui sistem de eviden a modificarilor care se produc la corpurile de proprietate izolate sau în zone cuprinzând grupuri de parcele i corpuri de proprietate pe baz de acte aprobatorii. Operarea la aceste intervale este recomandat i pentru evitarea deterior rii documentelor cadastrale . Desigur ca i în bazele de date . In acest scop este posibil a se organiza câte un registru în care s se înscrie modific rile pentru fiecare intravilan i pentru extravilan înso ite de mapa cu documenetele i schi ele care au stat la baza aprob rilor ce vor impune ulterior operarea de modific ri în registrele i planurile cadastrale. în cadrul rela iilor speciale dintre institutia cadastrala i cea a c r ilor funciare este posibil a se pune de acord un mod de comunicare fluent a înscrisurilor care necesit operarea de modific ri în documenta ia cadastrului general.în special a planurilor cadastrale .care de regul sunt prevazute i cu func ii de actualizare .lucr rii numai dac acestea corespund din punct de vedere al calit ii i respect prevederile din normele tehnice elaborate de ONCGC.3 inerea la zi periodic (perioada conform legii .se pot opera imediat modificarile de inere la zi sistematic în fisiere.dac s-ar manipula i corecta zilnic. dar redactarea noilor edi ii ale registrelor cadastrale destinate prim riilor trebuie f cut dup etapa de aducere la zi (dupa vizualizarea situa iei din teren i actualizarea planurilor cadastrale).6 ani) 86 . când de regula se realizeaz noi edi ii ale registrelor cadastrale. 2. In paralel cu exercitarea acestor atribu ii.

OJCGC va pune la dispozi ia executantului lucr rilor documentele cadastrale existente în zona de lucru. b. Faza de preg tire i analizare a datelor din registrele i mapele de inere la zi sistematic . a programelor de lucru i ob inerea aprob rii acestora.executarea lucr rilor de m sur tori topografice. analizarea documenetelor de investi ii pentru lucr ri aplicate pe teren. .a categoriilor de lucr ri necesare. Faza lucr rilor de teren. care cuprinde: . dac exista plan digital. mai întâi în zonele cu modific ri mari. . Opera iile de aducere la zi se execut în trei faze distincte i anume: a. baz tare). mai întâi în zonele cu procente mari de modific ri i stabilirea .întocmirea proiectului tehnic ( în cazul lucr rilor complexe ). inclusiv fotogrammetrice pentru care ar urma s se execute aerofotografieri i respectiv lucr rile de reperaj i descifrare a fotogramelor. notarea pe copiile planurilor cadastrale a parcelelor în care trebuie f cute verific rile. 87 .Pentru realizarea Cadastrului General. fie sub form digital . material plastic transparent.dup caz. fie sub form analogic (pe suport hârtie.recunoa terea terenului.

- executarea lucr rilor de protec ie a marcajelor punctelor de hotar i geodezice. c. Faza lucr rilor de birou, cuprinde: - calculele topografice - dup caz; - operarea tuturor modificarilor planimetrice i a categoriilor de folosin pe originalele planurilor cadastrale, cu respectarea regulilor de reprezentare a elementelor disparute i a celor ap rute pe teren; - completarea sau actualizarea numerot rii cadastrale; - întocmirea referatului de sinteza. La încheierea lucr rii, executantul este obligat s predea la OJCGC, documentele primite. Înainte de operarea modific rilor pentru actualizarea planurilor cadastrale existente, acestea se transformp, de c tre executantul lucrarilor, în form digital , prin digitizare sau scanare/vectorizare. Modificarile constatate în urma lucr rilor de actualizare vor fi f cute direct pe planul digital ob inut. Planurile cadastrale noi se realizeaz în formî digitalî. În referatul de sintez care se înainteaz prim riei se men ioneaza toate cazurile de modific ri care au avut loc f r baze legale i listele cu punctele de hotar i geodezice ale c ror marcaje au fost deteriorate, lucr rile de refacere sau protec ie, precum i eventualele m suri pentru sanc ionarea persoanelor vinovate pentru abateri de la prevederile legale. Prin instruc iunile tehnice de lucru elaborate de organul central de cadastru se precizeaz în detaliu modul de operare pe planurile i în registrele cadastrale, a modific rilor în cazul dispari iei sau a ad ugirilor elementelor de con inut planimetrice, a schimb rii numerelor cadastrale, categoriilor de folosin ale terenurilor, etc.

88

CAPITOLUL 3

3.1. Calcule topografice în lucr rile de cadastrare Ansamblul lucr rilor ce conduc la ob inerea planurilor i registrelor cadastrale este obiectivul de baz al cadastrului tehnic. Întocmirea, între inerea i actualizarea (reambalarea) documentelor cadastrale men ionate necesit parcurgerea unor lucr ri topografice care acoper aspectul cantitativ al cadastrului. Comas rile, parcel rile, dezmembr rile, rectific rile de hotare, calculul suprafe elor ce asigur între inerea cadastrului funciar sunt lucr ri practice solu ionate prin metode analitice, trigonometrico-geometrice sau grafice de c tre speciali tii topografi. 3.1.1. Calculul punctului pe segment Enun ul problemei. Se cere determinarea coordonatelor unui punct situat pe un segment de dreapt cunoscut, la o distan dat fa de unul din capetele segmentului.
X X2 2

Datele problemei. Se cunosc:

X11 X1 0

D11 1

11

( X 1 , X 2 ), (Y1 , Y2 ) ;
Y

se cer: ( X 11 , Y11 )

Y1

Y11

Y2

Fig. 3.1. Punct pe segment - 1, 2 puncte topografice cunoscute, din teren;
89

- 11, punct nou. a) Procedeul analitic (din coordonate) Calculul orient rii direc iei date: tg U12 ! (Y12 Y Y ! 2 1 (X 12 X 2 X 1 (3.1)

- dac (Y12 " 0, (X12 " 0 orientarea este 20. în cadranul I ( 0 U12 100 g ) i se calculeaz cu rela ia: U12 ! arctg - dac (Y12 " 0, (X12
X X2

Y2 Y1 X 2 X1

(3.1)/
U12 200 g )

0 orientarea este în cadranul II (100 g
2

N
(3.1)
(X1.11

U 12 ! 100 g arctg

X 2 X1 Y2 Y1

X11 X1

U12

11

D1.11 1
(Y1.11

0

Y Y1 Y11 Y2

Fig. 3.2. Rezolvarea trigonometric a punctului pe segment III (200 g dac (Y12
U 12 300 g ) :

0, (X12

0,

orientarea

este

în

cadranul

U12 ! 200 g arctg ( 300 g
U12

Y2 Y1 X 2 X1 orientarea este în

(3.1)/// cadranul IV

dac (Y12
400 g )

0, (X 2 " 0

U 12 ! 300 g arctg

X2 X1 Y2 Y1

(3.1)IV

Se observ c U1.11 ! U12 , se calculeaz :
90

( ® X 1.11 ! D1.11 ™ cos U1.11 ¯ ( ° Y1.11 ! D1.11 ™ sin U1.11

(3.2)

i coordonatele absolute:
X ® 11 ! X 1 (X 1.11 ¯ Y °11 ! Y1 (Y1.11

(3.3)

Concluzionând:
( ® X 11 ! X 1 D1.11 ™ cos U1.11 ¯ ( ° Y11 ! Y1 D1.11 ™ sin U1.11

(3.4)

sau
Y Y ® arctg 2 1 , pentru Y2 Y1 " 0, X 2 X 1 " 0 ± X 2 X1 ± ± g X X1 100 arctg 2 , pentru Y2 Y1 " 0 , X 2 X 1 0 ± Y2 Y1 ± ! X 1 D1.11 ™ cos ¯ ± g arctg Y2 Y1 , pentru Y Y 0, X X 200 0 2 1 2 1 ± X 2 X1 ± X X1 ± g 300 arctg 2 , pentru Y2 Y1 0 , X 2 X 1 " 0 ± Y2 Y1 °

X 11

(3.5) Y Y ® arctg 2 1 , pentru Y2 Y1 " 0, X 2 X 1 " 0 ± X 2 X1 ± ± g X X1 100 arctg 2 , pentru Y2 Y1 " 0, X 2 X 1 0 ± Y2 Y1 ± Y11 ! Y1 1.11 ™ sin ¯ ± g arctg Y2 Y1 , pentru Y Y 0, X X 0 200 2 1 2 1 ± X 2 X1 ± X X1 ± g 300 arctg 2 , pentru Y2 Y1 0, X 2 X 1 " 0 ± Y2 Y1 ° b) Procedeul analitic (din raport de segmente)

¥

91

2.11 ® X ± 11 ! X 1 D ( X 2 X 1 ) ± 12 ¯ ± ! Y D1.6) deci.13 ™ cos U12 (3.11 ™ D ± 12 ¯ ± ! Y D ™ Y2 Y1 Y 1 1.11. pe direc ia acestuia 92 X ® 13 ! X 1 D1.11. Punct pe segment situat înafara segmentului. dar înafara X ® 12 ! X 1 D1.10) ¯ Y °13 ! Y1 D1.11 (Y Y ) Y ±11 1 D12 2 1 ° (3.12 ™ cos U12 (3. 3. 005 D12 [m] 2 Observa ie.7)/ Verificarea cotelor Aria triunghiului 1.11 ±12 D12 ° (3. Dac punctele se g sesc pe direc ia segmentului.12 ™ sin U12 acestuia coordonatele acestora se vor calcula cu rela iile: X X2 X1 1 12 Y Y1 Y2 13 2 sau: 0 Fig. altfel prezentat: D1.7) sau.2 trebuie s fie nul : S1.13 ™ sin U12 . (m 2 ) e T ! 0.2) ob inem: X 2 X1 ® X ± 11 ! X 1 D1. înlocuind în (3.9) ¯ Y °12 ! Y1 D1.3.(X 12 X 2 X 1 ® ! cos U12 ! ± D12 D12 ± Se observ c ¯ ± U ! (Y12 ! Y2 Y1 sin ± 12 D12 D12 ° (3.

1. S se determine coordonatele punctelor aflate pe un segment de dreapt cunoscut.5) sau (3. Puncte pe segment Datele problemei: .3.K .Y13 ).12 .1.se cunosc ( X 1 .7)/ se calculeaz coordonatele punctelor noi 11. 13 puncte noi Solu ie: Se calculeaz U12 cu rela ia (3.2. 12. D1. Cu rela iile (3. la distan a cunoscut fa de unul din capete.Y2 ) .11 D11.11. 12. ( X 2 .13 . se face verificarea D1. ( X 12 .11 . D1.2 3. .13 K Dn 1. Y11 ). Calculul coordonatelor punctului aflat la intersec ia a dou drepte (3.3. 2 puncte cunoscute din teren . Calculul coordonatelor unui ir de puncte pe un segment Enun ul problemei.se precizeaz : D1. X X2 X13 X12 X11 X1 1 Y Y1 Y11 Y12 Y13 Y2 D1.Y1 ). 13 Observa ie.2 ! D1.13 12 11 13 2 0 Fig.12 D12.1). 3.9) 93 . ( X 13 .se cer: ( X 11 .Y12 ).4.1.

existând urm toarele trei cazuri pentru care se prezint modalitatea de solu ionare. S se determine coordonatele punctului de intersec ie a dou dreapt concurente. se intersecteaz în puncte unice. cu 94 . segmente de 2 D1 Y21 Y2 Y4 Y Datele problemei.se cunoa te c D1 I D2 ! {21} . Y1 ). a) Punctul de intersec ie se afl pe ambele segmente X XP D2 D1 P 0 YP Y Fig. ( X 4 . se cunosc: coordonatele punctelor aflate pe dreapta D1 ( X 1 . 3. de coordonate cunoscute. ( X 2 .5. Punctele situate pe drepte. 3. practic. Intersec ia a dou drepte genereaz un punct unic X D2 X4 X1 X21 X3 X2 3 1 21 4 Enun ul problemei. Y3 ).Perechile de puncte topografice formeaz direc ii (drepte) care.6 Intersec ia a dou segmente de dreapt într-un punct aflat pe ambele segmente ( X 3 .Y2 ) i pe dreapta D2 0 Y1 Y3 Fig. dou câte dou . pot fi situate de o parte sau de alta a punctului de intersec ie. Y4 ) .

21 (X 3.21 X 21 X 3 ° de unde rezult (3.11) Y ®21 Y1 ! ( X 21 X 1 ) tg U12 ¯ Y °21 Y3 ! ( X 21 X 3 ) tg U 34 iar prin sc derea ecua iilor (3.condi ia c punctul 21 se g se te pe ambele drepte.21 ! 1. b) Punctul de intersec ie se afl pe unul dintre segmente i c) Punctul de intersec ie nu se afl pe cele dou segmente de dreapt care se intersecteaz 95 . Cu rela ia (3. .11)/ se ob ine coordonata Y21 .10) (Y Y Y ® tg U1.21 ! 21 1 ! tg U12 ± (X 1.11)/V (3.11)// (3.11)/// (3.11)/ Y3 Y1 ! ( X 21 X 1 ) tg U12 ( X 21 X 3 ) tg U 34 Y3 Y1 ! X 21 tg U12 X 1 tg U12 X 21 tg U 34 X 3 tg U 34 X 21 (tg U12 tg U 34 ) ! Y3 Y1 X 1 tg U12 X 3 tg U 34 X 21 ! Y3 Y1 X 1 tg U12 X 3 tg U 34 tg U12 tg U 34 (3. Solu ie.1) se calculeaz U12 i U 34 . Y21 ) .21 X 21 X 1 ± ¯ ± U ! (Y3.21 ! U12 ¯ U °3.11)V înlocuind X 21 într-una din rela iile (3.se cer: ( X 21 .21 ! Y21 Y3 ! tg U tg 34 ± 3. apoi se tie c : U ®1.21 ! U 34 dar (3.

31 ! U12 . similare. [3] se prezint alte moduri de solu ionare a celor trei cazuri utilizând arii ale suprafe elor formate de cele cinci puncte (patru pe segmente plus unul punctul de intersec ie).11)/ pentru coordonata Y r mân valabile. respectiv U1. cu precizarea c pentru cazul a) D1 I D2 ! {31} . 3. 96 .8.X X1 X2 X4 X31 X3 3 1 2 31 4 X X1 X2 X41 X4 1 2 41 4 X3 3 0 Y1 Y3 Y2 Y31 Y4 Y 0 Y1 Y3 Y2 Y4 Y41 Y Fig. U 3.41 ! U 34 i deci rela iile (3.41 ! U12 .31 ! U 34 . Intersec ia a dou segmente de dreapt într-un punct aflat înafara segmentelor Datele problemei. U 3. În lucr rile [2].11)V pentru coordonata X. unde 41  [12]. 3.[34] . respectiv (3. unde 31  [34] sau [12] i pentru cazul b) D1 I D2 ! {41} .7 Intersec ia a dou segmente de dreapt într-un punct aflat pe unul din segmente Fig. Observa ie. În solu ionarea acestor cazuri se va observa c : U1.

pentru coordonata X 51 . Se cere s se g seasc coordonatele punctelor de intersec ie a unei drepte. Y1 ). Calculul coordonatelor unui punct de intersec ie al unei drepte cu cadrul rectangular al axelor de coordonate ale planului topografic Enun ul problemei. Y61 . respectiv Y Y1 Y2 Fig.se cer: X 51 . dat prin dou puncte de coordonate cunoscute cu axele OX respectiv OY de coordonate.4.1. 3. Afirma ie: orice dreapt din plan se intersecteaz cu ambele axe de coordonate. Solu ie. practic. 1. dac not m cu E unghiul 97 . Y0 ! 0. 000 m.11)V va transforma rela ia în: X 51 ! X 1 tg U12 Y1 tg U12 rela ie care rezult (3. X 61 ! 0 .10. dat de punctele 1 i 2 cu axa OX.din afirma ie rezult c : 0 D1 I OX ! {51} . 000 m. se cunosc ( X 1 . respectiv axa OY. Y1 ) . ( X 2 . Y2 ). 2  D1 X2 . deci: . X X1 51 1 Datele problemei: 2 61 se cunosc: ( X 1 . deoarece este evident c Y51 ! 0. Se observ c .12} i din figura 3. Intersec ia unei drepte cu axele de coordonate D1 I OY ! {61} . este o intersec ie de drepte cazul b) când se intersecteaz dreapta D1. rezultând U12 din rela ia (3.1) i tiindu-se c U OX ! 0 iar X 0 ! 0.3.9. date care înlocuite în rela ia (3.

12).11.61 Y61 Y1 X1 Y61 Y1 (3.10. Deducerea coordonatelor intersec iei unei drepte cu axa OX X tg E ! ctg U12 .51 Y1 tg U12 ! 61 Y61 (X 1. Similar: Fig.51 de intersec ie a dreptei cu axa OY astfel E ! U12 100 g .X N 51 1 X1 E U 12 (X1. Deducerea coordonatelor intersec iei dreptei cu axa OY Y1 X 1 X 1. iar tg E ! 2 ( X1. 3. 3. deci N 1 X1 U 12 ctg U12 ! i 2 E (X 1.51 tg E ! deci X1 X1 ! (Y1.14) ctg U12 ! ctgU12 ! X1 Y1 Y61 98 .51 Y1 Y1 tg U12 ! rezultând (3.51 Y1 (3.13) Y1 E dar Fig.

un caz cunoscut este cel al dreptelor 12. 3. În lucr rile (1). Calculul coordonatelor punctului de intersec ie a dou diagonale într-un patrulater oarecare X X1 X2 X3 X4 O Y4 4 Y1 Y3 Y2 Y 1 Enun ul Cunoscând vârfurilor 11 3 2 problemei. ( X 4 .1. ( X 2 . Intersec ia diagonalelor dintr-un patrulater oarecare ( X 3 . 34 paralele sau/ i egale. Observa ie. 3. Datele problemei: . Y11 ) .5.se cer: ( X 11 .12. În aceste dou situa ii solu ia problemei nu difer de cazul general. Y2 ) . Y3 ) . Fig.tg U12 ! de unde Y1 Y61 X1 (3. (2) i (3) sunt prezentate i alte metode de calcul. 99 . Y4 ) . se precizeaz c : 12 I 34 ! {11} . Y1 ) . deci 12 34 i 12 ! 34 .se cunosc: ( X 1 .15) Y61 ! Y1 X 1 tg U12 Observa ie. coordonatele unui patrulater de oarecare se cere s se calculeze coordonatele punctului intersec ie a diagonalelor.

deci suntem în cazul 3. 3. Y3 ) .11 12 i 3. Datele problemei: Y3 Y21 Y2 Y11 Y 0 Y1 Fig. Y2 ) .11)V i (3. respectiv 2 sunt egale (X 13 ! (X 2.15) 100 . Se va observa c 1 cu 3 i 2 cu 4 formeaz dou drepte concurente. ( X 3 . iar coordonatele punctului 11 vor rezulta din rela iile (3.13.6.1.11 (Y13 ! (Y2. Drepte paralele .1.se precizeaz : 3.11 ! 12 segmentele ce reprezint coordonatele relative ale punctelor 3 i 11 fa de 1. Drepte paralele Enun ul problemei: Se cere ca X X2 X11 X21 X1 X3 21 1 3 2 11 printr-un punct exterior unei drepte s se duc un segment de dreapt egal cu acesta i s coordonatele punctului de se calculeze i a a cap tului intersec ie diagonalelor patrulaterului format. iar punctul lor de intersec ie se g se te pe acestea.3 a. 3. Y1 ) .11)/.se cunosc ( X 1 .11 (3. ( X 2 .Solu ie.

respectiv (3.21 (Y21.3 se ( ® X 3.16)// 101 . 3.2 ¯ ( ° Y3.X X2 X11 X21 X1 (X13 2 11 21 1 3 (Y3.16) (3.21 ! (X 21.21 ! 21.21 ! (Y21.16)/ (3.2 (Y2..11.3 .2. Calculul coordonatelor cap tului segmentului de dreapt paralel la o dreapt dat X ® 3 ! X 1 ! X 11 X 2 ¯ Y °3 Y1 ! Y11 Y2 respectiv (3.15)/ X ® 11 ! X 3 X 2 X 1 ¯ Y °11 ! Y3 Y2 Y1 Deoarece diagonalele în paralelogramul format înjum t esc avem: 2.15)// 1.2 X ® 21 X 3 ! X 2 X 21 ¯ Y °21 Y3 ! Y2 Y21 X X3 ® X 21 ! 2 ± ± 2 ¯ ± ! Y2 Y3 Y ±21 ° 2 (3.11 (X2.11 X3 (Y13 Y 0 Y1 Y3 Y21 Y2 Y11 Fig.12.

11 i 2.2 102 . 4. Solu ie.Y1 ). Intersec ia paralelei la o dreapt cu o dreapt concurent nun ul problemei.3 tg U 4. Y11 ). Se cer coordonatele punctului de intersec ie a dreptei paralele cu cealalt dreapt .Y2 ).17) (3. se cer: ( X 11 .13.3 au aceea i orientare U 4.2 ! {11} . Y4 ) punctul exterior.11 ! tg U 2. Se cunosc prin coordonatele punctelor de cap t dou drepte concurente iar printr-un punct exterior acestora se duce o dreapt paralel la una din segmentele concurente. ( X 2 . Paralela dus dintr-un punct exterior la una dintre dou drepte concurente 2 X2 X11 X1 X4 X3 1 11 4 3 0 Y1 Y11 Y2 Y4 Y3 Y Fig. Datele problemei: se cunosc: ( X 1 . se precizeaz : 4.7.11 2. 3.11 X 11 X 4 (3.3 ! Y11 Y4 Cea de-a doua ecua ie o ob inem din dreapta 1.Y3 ) respectiv ( X 4 . ( X 3 .1.11 ! U 2.17)/ ( X 11 X 4 ) tg U 2.11 I 1.3 ! Y Y (Y4.3. Fiind drepte paralele 4.11 ! 11 4 (X 4.3 .

3 ! Y4 Y1 X 11 ! Y4 Y1 X 1 tg U1.18)/ formeaz un sistem cu dou necunoscute (3. X1 0 1 Datele problemei.19)/ Cele dou ecua ii (3. Drepte perpendiculare.19) Observa ie. Ridicarea unei perpendiculare dintrunul din capetele dreptei ( X 2 . prin reducere ( X 11 X 1 ) tg U1.17)/ sau (3.1 .8.3 tg U1.2 ! Y11 Y1 X 11 . se cer: ( X 3 . Y11 . Fig.18)/ ( X 11 X 1 ) tg U1. 3.Y1 ) .17)/ i (3.3 B 2. Y3 Y2 Y Y1 - se cunosc: ( X 1 .11 X 11 X 1 (3. - se precizeaz : 2.3 Din ecua iile (3. Y2 ) . În lucrarea [2] sunt prezentate alte modalit i de calcul a coordonatelor punctului de intersec ie. respectiv lungimea perpendicularei D32.2 X 4 tg U 2. Ridicarea unei perpendiculare la o X X3 dreapt dintr-unul dintre capete 3 D32 Enun ul problemei.1.2 tg U 2.tg U1.11 ! tg U 1.2 ( X 11 X 4 ) tg U 2. (3.14. Y3 ) 103 .18) (3. 3.18)/ rezultând Y11 .11 ! 11 1 (X 1.2 ! Y Y (Y1. S calculeze 2 se coordonatele X2 cap tului unei perpendiculare de lungime dat la o dreapt printr-un cap t al acesteia.

Din coordonate rezult observ c orient rile U12 . Se X X3 (X2. Y4 ) . 3.20) (3. în acest caz din enun ul problemei E ! 100 g 00 c00 cc . Solu ie. Solu ionarea grafic a ridic rii unei perpendiculare la o drept din unul din capete U 23 ! U 21 E .15.3 Y1 Y3 Y2 Y Fig. Problema poate fi generalizat la a se ridica o dreapt U 34 ! U 41 100 g 00 c00 cc ! U 21 100 g00 c00 cc .1 X1 0 1 (Y2.3 3 N X2 U 2. Se cer: ( X 4 . respectiv U 21 .Solu ie.21) Observa ie. Dreptele fiind perpendiculare (3. 104 . ( ® X 23 ! D23 ™ cosU 23 ¯ ( ° Y23 ! D23 ™ sin U 23 X ® 3 ! X 2 (X 23 ¯ Y °3 ! Y2 (Y23 sub un unghi E dat din cap tul unei alte drepte.3 E 2 U 2.

Cap t de drum Datele problemei. 3. D1 P 23 . Y3 ) . 3. D. X X1 X4 X2 X3 0 Y2 Y4 Y1 Y3 2 4 D D1 3 Y 1 Enun ul problemei.26) Observa ie. X 1 X4 4 2 E D Se cer. Calculul coordonatelor cap tului de drum 105 . Y1 ) .U 23 se poate calcula: 3 Y 5 E ! U 23 U 21 (3. Dup calcularea orient rilor U 21 . Y4 . la o latur a unui cap t de drum cu cealalt latur .19. (3. Y4 ) .1.(Y34 Y4 Y3 ® tg ± U 34 ! (X ! X X ± 34 4 3 ¯ ± U ! (Y14 ! Y4 Y1 tg ± 14 (X 14 X 4 X 1 ° sistem cu dou ecua ii i dou necunoscute X 4 . (2) i (3) prezint alte modalit i de solu ionare. D1 I 12 ! {4} .27) sin E ! D (3. Lucr rile (1).9.28) D24 0 Y4 Fig. ( X 4 . ( X 3 . Se cere s se calculeze coordonatele punctului de intersec ie a unei paralele. Y2 ) .18. Cap t de drum. Se precizeaz . distan dus la o dat . Se cunosc ( X 1 . distan a dintre dreptele D1 i 23 fiind D. Solu ie. ( X 2 . Fig. 3.

( X 1 . ( X 2 . D 2 P 23 . 12 I 23 ! {2} .10. Y3 ) i l imea drumului D2. D 2 I 12 ! {5} . Y2 ) i D1 I 23 ! {4} . Se cere calcularea coordonatelor punctului de intersec ie a dou drumuri ci laturi precizate.D24 ! D sin E (3.Y1 ) .1. 106 . Frântur de drum Enun ul problemei. D1 P12 . Datele problemei.19. ( X 3 . Se precizeaz . pentru cel de-al doilea drum se cunosc o latur ( X 2 . Se cunosc: pentru primul drum se cunosc o latur l imea drumului D1.30) D2 Y 0 Fig. D1 I D 2 ! {6} . X 1 5 2 4 6 D2 3 D1 D1 (3. Y2 ) . 3.28)/ (3.29) ( ® X 24 ! D24 cosU 24 ¯ ( ° Y24 ! D24 sin U 24 unde: U 24 ! U 21 X ® 4 ! X 2 (X 24 ¯ Y °4 ! Y2 (Y24 3. Frânturi de drum.

11. Y5 ) . 3.33) (3. Y 0 Fig. Y4 ) . Y6 ) Solu ie. Capete i frânturi de drum. 3. ( X 4 .31) D24 ! D56 D25 ! D46 distan ele D24 i D25 fiind calculate în etapa anterioar coordonatelor punctelor 4 i 5. Apoi: (3. ( X 6 .34) coordonatele se pot verifica cu rela ii similare luând punctul 5 ca origine. cazul general 107 .20. Ca în cazul precedent se calculeaz coordonatele cap tului de drum 4 apoi a cap tului de drum 5. Generalizarea capetelor i frânturilor de drum 2 X 1 8 7 3 9 10 D2 4 D2 D1 D1 (3.1.Se cer.32) a calculului ( ® X 46 ! D46 cosU 46 ! D25 cosU 21 ¯ ( ° Y46 ! D46 sin U 46 ! D25 sin U 25 X ® 6 ! X 4 (X 46 ¯ Y °6 ! Y4 (Y46 Observa ii. ( X 5 . Dreptele fiind paralele dou câte dou : U D1 ! U 46 ! U 21 U D2 ! U 56 ! U 23 i de asemenea (3.

Enun ul problemei. Se cere s se calculeze coordonatele vârfului, capetelor cunoscute. Datele problemei. Se cunosc: pentru primul drum, orientarea laturilor U12 ! U D1 i l imea D1, cât i dou puncte pe uns dintre laturi prin coordonatele ( X 1 , Y1 ) , i frânturilor de drum a dou drumuri de direc ie i l imi

( X 2 , Y2 ) , respectiv
pentru al doilea drum U 34 ! U D 2 , D2, ( X 3 , Y3 ) , ( X 4 , Y4 )

Observa ie. Cunoscând orientarea laturei 12 este suficient cunoa terea coordonatelor punctului 1, respectiv 3 pentru latura 34. Se precizeaz .

21 I 43 ! {7} ,

D1 I 34 ! {9} ,

D 2 I 12 ! {8} ,

D1 I D 2 ! {10} .
Se cer. ( X 7 , Y7 ) , ( X 8 , Y8 ) , ( X 9 , Y9 ) , ( X 10 , Y10 ) . Solu ie. Cunoscând orient rile U12 i U 34

U17 ! U12 U 37 ! U 34 (Y Y Y ® tg U17 ! tg U12 ! 17 ! 7 1 ± (X 17 X 7 X 1 ± ¯ ± U ! tg U ! (Y37 ! Y7 Y3 tg 34 ± 37 (X 37 X 7 X 3 °

(3.34)

(3.35)

rezult dou ecua ii cu dou necunoscute, ( X 7 , Y7 ) care se pot deduce prin solu ionarea sistemului. Mai departe, problema se poate solu iona ca în cazul anterior.

108

3.1.12. Capete i frânturi de drum impuse Enun ul problemei. S se calculeze elementele unui drum proiectat, de l ime cunoscut a c rui direc ie formeaz cu un drum cunoscut un unghi dat. S se calculeze capetele i frânturile celor dou drumuri.

X 1 D1 3

D1

2 6 4

E

7

8 D2

9 D2

Y 0

Fig. 3.22. Impunerea condi iilor de intersec ie a laturilor a dou drumuri

Datele problemei. Se cunosc: - ( X 1 ,Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) , D1 eventual prin punctele 3 i 4 pentru primul drum, se d unghiul E i l imea celui de-al doilea drum D2. Se precizeaz . D1 P12 , S 12, D2 ! E , capetele de drum sunt 5 i 6 iar frântura punctul 7. Se cer. coordonatele punctelor 5, 6, 7, eventual coordonatele unor alte puncte pe laturile drumului proiectat 8 i 9, dac se cunosc distan ele D28 i D59. Solu ie. Cititorul are acum cuno tin ele necesare solu ion rii problemei.
109

3.1.13. Deta ri de suprafe e. Considera ii generale. Deta area reprezint ac iunea de împ r ire a unei suprafe e de teren în dou (sau mai multe) suprafe e. Practic, problema este solu ionat prin cunoa terea liniei (liniilor) de deta are, rezolvându-se urm toarele dou condi ii: 1. Condi ia de pozi ie impus ± linia de deta are trebuie s treac printr-un punct obligat (sau s 2. Condi ia de suprafa mai mare, S. 3.1.14. Deta area unei suprafe e printr-un punct obligat, care reprezint un vârf al poligonului. Cazul unui triunghi. Se va demonstra c în orice poligon deta area de acest tip se reduce la deta area unui triunghi.
X X2 Sp S 3 1
E

îndeplineasc

o alt

condi ie

impus (paralelism, unghi, distan , propor ionalitate etc.); impus ± linia de deta are trebuie s poligonal delimiteze o suprafa , Sp, precizat dintr-o suprafa

Enun ul problemei.
2

S se deta eze într-un triunghi dat o suprafa proiectat ,Sp, cu o linie ce trece prin unul din vârfurile triunghiului. Datele problemei. Se cunosc:

X3 X4 X1

4

( X 1 ,Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) , ( X 3 , Y3 ) .
Y3 Y

0

Y1

Y2 Y4

Se precizeaz . Sp suprafa

i faptul c aceast

dreapta care deta eaz

trece prin vârful 2 al

Fig. 3.23. Deta area în triunghi dac punctul obligat este un vârf
al triunghiului

triunghiului, 34 I 123 ! {S p } . Se cer. ( X 4 , Y4 ) .

Solu ie. Se tie c
110

Sp !
i deoarece

1 D12 ™ D14 ™ sin E 2

(3.37)

2 2 D12 ! (X 12 (Y12

(3.38) (3.39)

E ! U13 U 12 g

iar orient rile U12 i U13 rezult din coordonatele punctelor 1, 2, 3 singura necunoscut va rezulta:

D14 !
apoi

2S p D12 ™ sin E

,

(3.37)/

( ® X 14 ! D14 cosU14 ¯ ( ° Y14 ! D14 sin U14
unde U14 ! U13 ,

(3.40)

X ® 4 ! X 1 (X 14 ¯ Y °4 ! Y1 (14
Observa ii.

(3.41)

3.1.15. Deta area unei suprafe e date într-un poligon printr-un vârf al acestuia. Cazul unui poligon oarecare, varianta interioar . Enun ul problemei. Se cere s se deta eze o suprafa dat , Sp, întrun poligon oarecare printr-un vârf al acestuia, având ca baz latura ce trece prin acel vârf, punctul de deta are aflându-se pe o latur al turat acesteia. Datele probleme. Se cunosc ( X 1 , Y1 ) ,..., ( X 5 , Y5 ) .

111

Se precizeaz . Sp i faptul c dreapta care deta eaz suprafa a trece prin vârful 1 i formeaz cu latura 15 suprafa a deta at iar punctul de deta are 6 apar ine dreptei 54.

X X1 Sp X2 S X5 X3 X5 X4 5 6 4 Y5 Y6 Y1 Y4 Y 3 2 1

0

Fig. 3.24. Deta area într-un poligon oarecare printr-un vârf al acestuia, varianta interioar

( S156

S154 )

Solu ie. Unind punctul 1 cu punctul 4 se formeaz triunghiul 154, solu ionarea problemei fiind similar cazului precedent.

3.1.16. Deta area unei suprafe e date într-un poligon printr-un vârf al acestuia. Cazul unui poligon oarecare, varianta exterioar .

112

Se cere s se deta eze o suprafa . într-un poligon oarecare. 154 se pot calcula prin metoda analitic .17. Enun ul problemei. Se scad suprafe ele triunghiurilor 165. rezolvarea reducându-se acum la deta area de tip 3.X Sp 6 S 5 X7 X4 0 7 4 Y4 Y7 Y 3 1 2 Fig. Cazuri expeditive de deta are în poligon cu un punct obligat care este vârf al poligonului. punctul de deta are aflându-se pe o latur oarecare a poligonului. Ariile triunghiurilor 165. Datele problemei. Sp.42) (3. 154 din suprafa a Sp.1. varianta exterioar Enun ul problemei. 3.25. S se stabileasc pozi ia pe teren a unui 113 .17 în poligonul 1234.43) 3. Deta area într-un poligon oarecare printr-un vârf al acestuia. practic în triunghiul 134. din coordonate utilizând una din rela iile: 1 n S ! § X i (Yi 1 Yi 1 ) 2 i !1 S! 1 n §Yi ( X i1 X i1 ) 2 i !1 (3. Observa ie. Cazul unui triunghi. Solu ie.1. similare cazului precedent.

Varianta 10 analitic . 000 m.45) 114 .punct de deta are într-un triunghi 1 format din trei puncte pe teren.26. Se cere. U 32 ! 100 g 00c 00cc într-un sistem de coordonate simulat . deta area f cându-se printr-un vârf F Sp E al triunghiului. Se cunosc: pozi ia în teren a punctelor 1. m rimea 3 Fig. Dreapta de deta are trece prin vârful 1 i are cap tul în punctul 4 aflat pe latura 32. 000 m. cazul expeditiv Se precizeaz . Y3 ! 1000. Distan a D34. D23 . .44) similar unghiurile F cunoa terea acestora). Deta area în triunghi. D31 se presupune c X 3 ! 1000. S K 2 4 Datele problemei. i K (pentru cazul în discu ie nefiind necesar . se precizeaz suprafe ei Sp. Solu ie.se m soar pe teren D12 .coordonatele punctului 1 rezult din rela iile: (3. 3. 2 i 3 f r a se cunoa te coordonatele acestora.se calculeaz orientarea laturii 31: U 31 ! U 32 E .se calculeaz unghiurile triunghiului cu rela ia derivat din teorema cosinusului: 2 2 2 D31 D32 D12 cosE ! 2 D31 ™ D32 (3.

cazul expeditiv.cum 3 Sp ! (3. solu ia trigonometric va rezulta singura necunoscut D34. 3.16.1.44) unghiul E .47) ( ® X 32 ! D32 ™ cosU 32 ¯ ( ° Y32 ! D32 ™ sin U 32 dar U 32 ! 100 g 00c 00 cc . Sp E S 2 4 .46)// (3.46)/ ( ® X 32 ! 0 ¯ ( ° Y32 ! D32 X ® 2 ! X 3 (X 32 ¯ Y °2 ! Y3 (Y32 (3. cosU 32 ! 1 . b) metoda liniar .se calculeaz cu rela ia (3.48) 1 D13 ™ D34 ™ sin E 2 Fig.46) (3.47)/ De la aceast faz cazul s-a transformat într-o problem de tipul 3. deci (3.se tie c : 115 . Deta area în triunghi.( ® X 31 ! D31 ™ cosU 31 ¯ ( ° Y31 ! D31 ™ sin U 31 X ® 1 ! X 3 (X 31 ¯ Y °1 ! Y3 (Y31 Similar (3. Varianta 20 trigonometric .27. sin U 32 ! 0. a) metoda unghiului întins de laturile triunghiului deta at 1 .

ini ial se cunoa te doar pozi ia în teren a punctelor ce formeaz poligonul i suprafa a ce trebuie deta at .18.49) D34 ! Sp S (3. Datele problemei. latura de deta are va trece prin vârful 1. Se precizeaz .50) 3. Se cere. Solu ie.. a) Metoda riguroas . Deta area expeditiv printr-o latur ce trece printr-un vârf al unui poligon oarecare Enun ul problemei. 3. Deta area expeditiv printr-o latur ce trece printrun vârf al unui pologon oarecare Sp 6 2 S 5 7 4 3 1 Fig. S se g seasc pozi ia punctului de deta are pe perimetrul poligonului. pozi ia în teren a punctului 7.D34 S134 S p ! ! D32 S123 S i rezult direct (3. suprafa a deta at având ca baz latura 16.1.28. Punctele 1 ± 6 aflate pe teren formeaz suprafa suprafa proiectat o S din care trebuie s se deta eze cu o latur ce trece prin vârf o Sp. 116 .

3. b) Metoda trigonometric .17 în func ie de m ârimea Sp în raport cu m rimea triunghiului care are ca baz latura 16. cazul se transform astfel într-o problem de tip 3. Se m soar laturile poligonului i unghiurile pe care le formeaz aceste laturi cu teodolitul. Dac nu exist posibilitatea m sur rii unghiurilor 117 . 000 m X ± . L E1 I1 5 E E2 E3 E4 F 2 I H I2 H1 4 K 3 H2 Fig. 6 1 necunoscut nu se cunoa te latura pe care se va g si punctul de deta are 7. Aplicarea metodei trigonometrice Solu ie.1. Se porne te de la premisa c suprafa a S are o m rime i.29.de exemplu ¯Y5 ! 1000. 000 m . ± g c cc U °56 ! 00 00 00 printr-o drumuire planimetric în circuit se determin coordonatele celorlalte vârfuri ale poligonului.se construie te un sistem de coordonate conferind unui vârf al poligonului coordonate arbitrare i acordând o m rime arbitrar orient rii unei laturi ® 5 ! 1000.. deci.

52) (3. iar dac 118 . 3.30. .51) Se calculeaz apoi lungimea axelor 15.larea unui unghi prin m surarea laturilor d 2d 2 l 2 cosE ! 2d 2 (3. apoi H 1 etc.55) S156 ! 1 D16 ™ D15 ™ sin E1 2 (3.în 165 2 2 D15 ! D16 D56 2 D16 ™ D56 ™ cosL (3.acestea pot fi determinate (fig. (de exemplu: d ! 10.30) m surând pe cele dou laturi ce formeaz unghiul distan e fixe de m rime d. I1 ! 1800 (L E1 ) În triunghiul 154 avem.E 2 .19.E 4 . D54 i I 2 se vor calcula similar E 2 i D14 . din aproape în aproape. 13 i m rimea unghiurilor E1 . Având aceste elemente cu rela ii de tipul: (3. acum (3.54) I 2 ! I I1 i ci D15 . 14. 3. 000 m) i latura subîntins l.56) se vor calcula suprafe ele triunghiurilor ce au ca vârf comun vârful de deta are. Aplicând teorema sinusului în triunghiul format: 1 d E 6 l 2 Fig.53) D56 D D ! 15   sin E1 ! 56 sin L sin E1 sin L D15 rezultând unghiul E1 .E 3 . Dac Sp S156 suntem în cazul 3.1.

i ( X 4 . Datele problemei. 1 6 2 S147 ! S p ( S156 S154 ) (3. 3. Transformarea deta rii în poligon oarecare în deta are în triunghi 3. Fig. Se 0 Y3 Y2 Y Y5 Y1 Y4 cunosc ( X 1 . Y4 ) sau .S p " S156 transform m prin sc derea suprafe elor de triunghiuri complete cuprinse în Sp din acesta. ( X 2 . 3. S se calculeze cap tului coordonatele laturei de deta are a unei suprafe e Sp 5 proiectat într-un triunghi. Deta area în triunghi printr-un punct obligat aflat pe o latur a triunghiului 119 ( X 3 . 5 7 4 3 Fig. Y3 ) D14 .31. dac trece latura de deta are printr-un punct obligat aflat pe o latur a triunghiului. Y1 ) . Y2 ) . cazul unui triunghi X 1 X1 X4 X5 X2 X3 3 Sp 4 S 2 Enun ul problemei.1.56) i r mâne de deta at suprafa a S147 în triunghiul 143.32.19. Deta area unei suprafe e într-un poligon printr-un punct obligat ce se g se te pe una dintre laturi.

prin punctul 4 aflat pe latura 12. ( X 5 .16.1. Y5 ) punctul de intersec ie a dreptei de deta are cu cealalt latur .58)/ i apoi coordonatele punctului 5 ( ® X 15 ! D15 cosU15 ! D15 cosU13 ¯ ( ° Y15 ! D15 sin U15 ! D15 sin U13 X ® 5 ! X 1 (X 15 ¯ Y °5 ! Y1 (Y15 laturi. 120 prinytr-un punct aflat pe una din .cazul unui poligon oarecare Enun ul problemei. solu ia problemei se va ob ine ca în cazul U12 i U13 se ob in din coordonatele punctelor 1. Se cer. cât i m rimea suprafe ei deta ate Sp. 13. Se deta eaz spre vârful 1 suprafa a Sp. i unghiul E în vârful 1. Solu ie.59) (3. 2 i 3. (3. Cunoscând distan a D14 3.57) (3. E ! U13 U 12 Sp ! de unde (3.Se precizeaz .22.58) 1 D14 ™ D15 sin E 2 2S p D14 ™ sin E D15 ! (3. Deta area unei suprafe e printr-un punct aflat pe una din Într-un S se Sp poligon oarecare de suprafa cere s se deta eze o suprafa laturi.60) 3.1.

(3. cazul unui triunghi X X4 X1 3 X3 X5 X6 X2 0 Y3 1 Enun ul problemei.1. 3. cazul unui triunghi 121 triunghi i coordonatele unui . Solu ionarea deta rilor expeditive de acest tip devine previzionat având la dispozi ie celelalte exemple. Se cer.7 5 Sp S 1 Datele problemei. având ca baz latura 64 se cere s se deta eze suprafa a Sp. 3. Se cere 4 s se deta eze într-o suprafa poligonal S situat o suprafa în afara proiectat Sp.42). prin vârful 6 în triunghiul 561.1. 2 4 Se precizeaz . Observa ie. Acum trebuie deta at suprafa a S 657 . Cazul unui poligon oarecare Solu ie. Se cunosc coordonatele X i Y ale punctelor 1 ± 5.43). în col urilor acest caz Fig.61) suprafa a S 456 calculându-se analitic cu rela iile (3. Y7 ) . cazul 3.33. respectiv 6.16.34. Problema poate fi redus la o deta are în triunghi dac se ob ine: S 657 ! S p S 456 (3. Se cunosc coordonatele poligonului. Datele problemei. 6 3 Fig. 3. Punctul obligat înafara suprafe ei de deta at. ( X 7 . printr-un punct S 6 5 2 Y1 Y6 Y5 Y2 Y4 Y obligat suprafe ei S.20 Deta area unei suprafe e printr-un punct obligat aflat în afara suprafe ei de deta at.

cititorul având la dispozi ie s aleag acea metod pe care o consider mai potrivit cazului pe care îl treteaz . coordonatele punctelor 5 i 6 care delimiteaz cu vârful 2 suprafa a Sp. Problema prezint un grad de complexitate mai ridicat decât problemele anterioare. se analizeaz trei posibilit i de solu ionare. direc ia spre care se face deta area. Se cer. Cu ajutorul rela iilor de suprafa de tip: S! 1 ab sin C 2 (3. Solu ie.63) 122 .62) se pot scrie referitor la ariile triunghiurilor formate: 1 ® S p ! D25 ™ D26 ™ sin E ± 2 ± ± ! 1 D ™ D ™ sin F S ± 254 24 25 2 ¯ ± 1 S ± 264 ! D24 ™ D26 ™ sin K 2 ± S ± p ! S264 S 254 ° (1) (2) (3) (4) (3. Se observ c de la punctul 4 se poate deta a o suprafa de m rimea Sp atât spre vârful 3 cât i spre vârful 2. Se precizeaz .punct exterior prin care trece dreapta cu care se face deta area suprafe ei Sp. Metoda 10.

ob inem: 1 ® S p ! x ™ y ™ sin E ± ± 2 ¯ ± ! 1 ( a ™ x sin K a ™ y sin F ) S ±p 2 ° ultima rela ie ob inându-se prin utilizarea rela iilor (2) ± (4). laturile triunghiului deta at. în fapt.64) S-a ob inut un sistem de dou ecua ii cu dou necunoscute. x i y. 3. (3. alegerea i codificarea necunoscutelor Înlocuind în rela iile (1) ± (4). c .66) 2 y sin E ™ S p ! 2aS p sin K ay 2 sin E sin F (3. b.X 4 1 X 4 a 3 S 6 5 K F E 5 y x F E K 2 Y 2 Y Fig.35. Din prima rela ie: x! 2™ Sp y sin E (3.66)/ a sin E sin F y 2 2 S p sin E ™ y 2 aS p sin K ! 0 (3.65) înlocuind necunoscuta x în cea de-a doua ecua ie ob inem: 2™ Sp ¸ 1¨ Sp ! ©a ™ sin K a ™ y ™ sin F ¹ 2 ª y sin E º (3.63) distan ele cu a. grupa (3. Punctul exterior.66)// 123 .

67)/ ¨ 2a 2 sin F sin K ™ ©1 1 © S p sin E ª ¸ ¹ (3.65) rezultând x.68) ( ® X 25 ! D25 cosU 25 ! D25 cosU 21 ¯ ( ° Y25 ! D25 sin U 25 ! D25 sin U 21 124 (3. din rela ia (3. În func ie de m rimile ini iale rela iile vor fi: ® S 1 ¨ 2 D24 sin F sin K ± 25 ! p ™ D ©1 1 D24 sin F © S p sin E ± ª ¯ 2 ™ Sp ± D26 ! ± D25 sin E ° Coordonatele punctelor de deta are ob inându-se cu rela iile: ¸ ¹ ¹ º (3. adic segmentul D26 .67) respectiv varianta cu () care nu are sens deoarece termenul din parantez ¨ 2S p sin K 8 © S 1 © sin E sin F y1 ! p ™ ™ 1 1 4S p a sin F © © 2 © a sin 2 F ª y1 ! Sp 1 a sin F ™ ¸ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ º (3.66)/// ¨ ¨ 2 S p sin K © 4© Sp sin E sin F © y1 ! ™ ©1 1 ª 2 a sin F ¨ 2S p ¸ © © a sin F ¹ © ª º ª va fi negativ.69) .sau y2 de unde rela iile: 2S p sin E a sin F y 2 S p sin K sin E sin F !0 (3.67)// ¹ º rela ie care d m rimea segmentului D25 . ¸¸ ¹¹ º¹ ¹ ¹ ¹ º (3.

71) (3.70) ( ® X 26 ! D26 cosU 26 ! D26 cosU 23 ¯ ( ° Y26 ! D26 sin U 26 ! D26 sin U 23 X ® 6 ! X 2 (X 26 ¯ Y °6 ! Y2 (Y26 Pentru un punct k situat pe un segment se poate scrie: (3.73) Dik cu a: Dij a( X j X i ) ! X k X i de unde X j Xi X j Dij X k ! X i a( X j X i ) respectiv Dik i AY Y k i Yj Yi Xk Xi Yk ! Yi a (Y j Yi ) . Coordonatele punctului pe segment Y 125 . prin utilizarea rela iilor de punct de pe segment.72) Metoda 20. 0 Fig.35.X ® 5 ! X 2 (X 25 ¯ Y °5 ! Y2 (Y25 respectiv (3. Dik X k X i Yk Yi ! ! Dij X j X i Y j Yi notând raportul (3. 3.

S462 ! a2 S3 D23 S3 D25 S 235 ! D21 S1 S D26 ! p D23 S 235 (3.78) a2 ! (3.78)/ S 235 ! S1 ™ a1 126 .79) (3.77) a1 ! respectiv.74) ¯ Y5 ! Y2 a1 (Y1 Y2 ) ° X ® 6 ! X 2 a2 ( X 3 X 2 ) (3.adaptând aceste rela ii la triunghiul 123: X ® 5 ! X 2 a1 ( X 1 X 2 ) (3.76) a2 ! iar în triunghiul 123: (3. S 452 ! a1S 2 D21 S2 D26 S 462 ! . D21 D23 Not m suprafe ele cunoscute (formate din puncte cu coordonate cunoscute): S123 ! S1 S 421 ! S 2 S 423 ! S 3 În triunghiul 421 se poate scrie: a1 ! iar în triunghiul 423: D25 S 452 ! .75) ¯ Y °6 ! Y2 a2 (Y3 Y2 ) a1 ! D25 D . în triunghiul 235: (3. a2 ! 26 fiind necunoscute.

80)/ S p ! S 462 S 452 ! a1S 2 a 2S 3 Egalând (3.70). (3.S 235 ! Sp a2 Sp a2 (3. 3. deci: U 46 ! U 43 I (3.69).77) i (3.79)// respectiv rela iile (3.71). de i cunoa tem coordonatele punctelor 1. 4 i implicit orient rile laturilor 12 i 13 nu cunoa tem orientarea laturei de deta are 46. 2. (3.72) rezultând coordonatele Intersectând dreptele 46 cu 12 se ob ine punctul 5. Dar. (3. similar cazului precedent putem scoate necunoscuta a1 în func ie de a2 i înlocuind-o în (3. iar intersec ia dreptelor 46 cu 13 d punctul 6.78)// (3. Metoda 30.80) 127 . respectiv scoate necunoscuta a2 func ie de a1 i înlocuind-o în (2. (3.79) rezultând: D25 ! a1 ™ D21 D26 ! a2 ™ D23 punctelor de deta are 5 i 6.80)/ ob inem a1 . prin intersec ie înainte.80) S p ! S1 ™ a1 ™ a2 Sc zând rela iile (3.79)/ S1 ™ a1 ! de unde (3.76) rezult chiar suprafa a S p : (3. Cu prima parte a rela iilor (3. avem: (3.81) S1 ™ a1 ™ a2 ! a1 S 2 a2 S3 (3. Notând cu I unghiul: I ! U 43 U 46 .81) cu (3.80)/ ob inem a2 .78). (3.80)/.82) de unde.

85) .81) Coordonatele punctului 7 vor intersec ia dreptelor 12 cu 34 3 tg U12 ! tg U 34 ! (Y17 Y Y ! 7 1 (X 17 X 7 X 1 Y Y (Y37 ! 7 3 (X 37 X 7 X 3 Y Fig.82) ( X 7 X 1 ) ™ tg U12 ! Y7 Y1 ( X 7 X 3 ) ™ tg U 34 ! Y7 Y3 (3.82)/ ( X 7 X 1 ) ™ tgU12 ( X 7 X 3 ) ™ tg U 34 ! Y3 Y1 X 7 (tg U12 tg U 34 ) ! Y3 Y1 X 1 tg U12 X 3 tg U 34 X7 ! Y3 Y1 X 1 tg U12 X 3 tg U34 tg U12 tg U 34 (3.84) i a unghiurilor unui triunghi calculul S ABC ! 1 2 sin B sin C a 2 sin A 128 (3.36 Aplicarea intersec iei înainte (3.83) iar Y7 va rezulta prin înlocuirea lui X 7 în una din ecua iile (3.82)/. Notând cu s ! S3657 o s calcul m: s ! S 436 S 475 ! S 237 S p În cazul cunoa terii unei laturi suprafe ei se poate face cu rela ia: (3. 3.X 1 7 a [ 5 F 6 Sp 2 0 I 4 F ! U 32 U 34 [ ! U12 U 34 rezulta prin (3.

85)/ 1 2 sin B sin C 1 2 1 a ! a 2 sin( B C ) 2 ctg B ctg C aplicând rela ia (3. sin A ! sin( B C ) . b ! D37 rezult : 2S 436 (3. rela ia devenind S ABC ! (3. [( a b) 2 a 2 ] ™ ctg I ctg [ ( a b)2 ctg F a2 ! (ctg I )2 s2 ctg I ctg F s2  ctg [ ctg I s 2 ctg [ ctg F s 2 s 2 ™ (ctg I )2 [ctg F ™ s 2 ctg[ ™ s 2 a 2 (a b )2 ]ctg I ctg [ ctg F ™ s 2  ctg [ (a b) 2 ctg F a 2 ! 0 ecua ie de forma 129 .87) Aplicând (3.86) 1 (a b) 2 ! ( D43 ) ! ctg I ctg F ctg I ctg F 2 2S 475 (3.Cum A ! 1800 ( B C ) .84) 1 a2 ! ( D47 ) ! ctg I ctg [ ctg I ctg [ 2 ( a b) 2 a2 !s ctg I ctg F ctg I ctg [ i aducând la acela i numitor rezult (ctg I ctg [ )(a b)2 (ctg I ctg F )a 2 ! (ctg I ctg [ )(ctg I ctg F )s 2 singura necunoscut este [ .85)/ în triunghiurile 436 i 475 i notând D43 ! a b . unde a ! D47 .

În continuare cu rela ia (3.88) u or de solu ionat.89) solu ionarea în continuare axându-se pe aflarea orient rii dreptei 57.90) 130 . problemei i sunt similare cazului anterior. prin intersec ia acestora rezult coordonatele punctelor 5. dedus din rela ia: U 57 ! U 53 I (3.21. 12 respectiv 13. 3.A(ctg I )2 B ctg I C ! 0 (3. Deta area prin punct obligat exterior într-un patrulater oarecare S p ! S1 S2 (3. 3. respectiv 6. forma suprafe ei în care se opereaz deta area fiind un patrulater oarecare. calculând 3 S2 mai întâi coordonatele punctului 8 prin intersectarea dreptelor 12 cu 53.80) se calculeaz U 46 i cunoscând orient rile 46. 7 S1 Se observ c solu ionarea se ridic la cazul triunghiului.37.1. Deta area unei suprafe e printr-un punct obligat aflat în afara suprafe ei de deta at într-un patrulater oarecare X 1 6 8 4 Sp 2 I 5 Enun ul datele problemei. Se observ apoi c : 0 Y Fig.

Observa ii. Deta area unei suprafe e proiectate într-un patrulater oarecare printr-o dreapt oarecare. 3. laturi egale) 30. Astfel solu ii. metoda 30. 20. În cazul unui patrulater regulat solu ia problemei poate fi abordat prin cazul general cu particulariz rile efectuate (unghiuri. Astfel se poate deta a Sp cu o latur paralel la latura lung 43 (cazul cel mai frecvant) sau printr-o dreapt oarecare. Observa ie. Se pot aplica i primele dou metode. 40.38. Deducerea rela iei generale de deta are X 2 Enun ul problemei.unghiul I deducându-se ca în cazul anterior. cu orientarea diferit de cea a 131 . de oarecare 6 3 S 1 suprafa într-un cu o dreapt 5 Sp suprafa cunoscut . În cazul unui poligon cu mai mult de patru laturi problema se rezolv izolând patrulaterul în care se face deta area. Se cere s se deta eze o proiectat patrulater Sp.22. suprafa a s con in i enun at problema are o infinitate chiar dac faptul deta at c de se specific 4 0 Y Fig. Deta area unei suprafe e într-un patrulater oarecare printr-o dreapt oarecare integral latura 34 par ial laturile 14 i 23. 3. În cazul unei suprafe e cu contur sinuos aceasta poate fi ini ial generalizat transformând-o în poligon. 10.1.

95) poate fi particulasrizat pentru fiecare caz în parete. Cu toate acestea se poate deduce o rela ie general a deta rii pornind de la punctele 5 i 6 aflate pe segmentele 14. a punctului pe segment se ob ine o expresie de forma: S p ! a1 ™ A a2 ™ B a1 ™ a2 ™ C unde (3. În acest caz: a1 ! a2 ! a i rela ia (3.91) (3. Într-un patrulater oarecare se cere s se deta eze o suprafa proiectat Sp respectând propor ionalitatea laturilor cu cea a laturilor figurii ini iale de suprafa . C ! S1342 având ca necunoscute pe a1 i a2 . B ! S 234 .95) devine: S p ! a( A B ) a 2 ™ S Sa 2 ( A B )a S p ! 0 : S (3. 3.95)/ 132 .92) a1 ! a2 ! D15 S345 S 456 ! ! D12 S134 S146 D26 S346 S136 ! ! D23 S 234 S123 (3. Solu ie.94) Prelucrând rela iile similare cazului 3.23 metoda a 20 ±a . Enun ul problemei.23.1. respectiv 23.dreptei 43. în fapt D15 respectiv D26 . Deta ri propor ionale într-un patrulater oarecare.1. Rela ia (3. X ® 5 ! X 4 a1 ( X 1 X 4 ) ¯ Y °5 ! X 4 a1 (Y1 Y4 ) X ® 6 ! X 3 a1 ( X 2 X 3 ) ¯ Y °6 ! X 3 a1 (Y2 Y3 ) unde (3.93) (3.a1.95) A ! S134 .

3.24.25. descompunând poligonul în patrulater. Deta are paralel întrun patrulater oarecare a1 ! a2 ™ B A S p ! a2 B B ™ A a2 B a2 a2 C A A 133 (3. Solu ie.95)// unde A ! S134 . a1.95) va deveni. rezultând m rimea lui a i implicit a segmentelor D15 i D26 . B ! S 234 .97) . 3. Deta ri de propor ionalitate într-un poligon oarecare Rezolvarea se reduce la deta area propor ional într-un patrulater oarecare (vezi (2)).a2 Sp AB a !0 S S (3. Într-un patrulater oarecare se cere s se deta eze o suprafa proiectat Sp printr-o latur de deta are paralel cu una dintre laturile figurii ini iale de suprafa S.39. a2.96) deoarece: S543 ! S 463 . înlocuind pe Fig. Deta ri paralele într-un patrulater oarecare Enun ul probleme. În acest caz X 1 2 particularizarea este: a1 ™ A ! a2 ™ B 5 Sp 4 3 0 S 6 (3. 3.1.1. ecua ia general Y S p ! a1 ™ A a2 ™ B a1a2C (3.

adic S134 ! S 234 . adic D15 D26 ! D12 D23 Y Ecua ia devine: (3. Cu a1 i a2 B se calculeaz D15 i D26 i apoi cu rela ii de tipul (3. a2.70) se ob in coordonatele punctelor 5 i 6. Deta ri în trapez. (3.97)/// BC ¨ BC ¸ 2 © ¹ a2 2 Ba2 S p ! 0 : A ª A º 2 a2 Sp ™ A 2A a2 !0 C BC cu solu ia a2 ! iar înlocuind a2 ! a1 Sp ™ A ¸ B¨ ©1 s 1 ¹ C© BC ¹ ª º (3.S p ! 2 B ™ a2 BC 2 ™ a2 A (3.98) A în ecua ia general (3. 3.40.97)/ (3. a1 ! a2 ! a .26.97)// (3.69). Deta are paralel în trapez Sp ! a ™ A a ™ A a ™a ™C 134 .95) Fig.1. În acest caz: X 1 2 5 Sp 4 3 0 6 A ! B. 3.99) general (3.95) ob inem a1 .

sau A ! S123 ! B . a1 ! a2 ! a S p ! 2aS123 a 2 S123 S123 ™ a 2 2S123 ™ a S p ! 0 : S123 a 2 2a Sp S123 !0 (3. B ! 0. C ! S123 .100) Observa ie.99)/// S A ™a p ! 0 C C a! S pC A¨ ©1 s 1 2 C© A ª ¸ ¹ ¹ º (3. 135 .95) se poate particulariza i pentru triunghi unde A ! 0.103) pentru deta area de la baz spre vârf.102) a !1s 1 Sp S123 (3.101) pentru deta area de la vârf spre baz .95) devenind S p ! a 2 ™ S123 sau a! Sp S (3.99)/ (3. C ! S123 . a1 ! a2 ! a ecua ia (3.Ca 2 2 A ™ a S p ! 0 : C a2 2 cu solu ia: (3. Rela ia general (3.

Dac se cunosc: cunosc coordonatele vârfurilor. ( X 5 . Sp. F . ( X 3 . Datele problemei. S p . Not m elementele triunghiului deta at cu laturile: D15 . unghiurile E .28. 3. de la se vârf spre baz .Y5 ) . D45 compus din D46 i D65 . în l imea D16 . ( X 1 . coordonatele triunghi sau i lungimea cu baza o unui E K Sp 5 K 3 Fig.3. 1. D14 .1. a1 Deta area de la vârf la baz 1 Enun ul Cunoscându-se vârfurilor F F 4 problemei. K . ( X 2 . S p ! S145 .41. Y4 ). Deta ri paralele în triunghi.103) (3. Y2 ). Deta ri paralele în triunghi a1 Deta ri de la vârf spre baz 2 pozi ia vârfurilor o latur suprafa paralel laturilor se cere s se deta eze cu proiectat . 45 P 23 . Se cer. Solu ie. Se precizeaz .105) 136 . Calcul m în 145 : ctg F ! ctg K ! Dar D46   D46 ! D16 ™ ctg F D16 D65   D65 ! D16 ™ ctg K D16 (3. Y1 ). ( X 4 . Y3 ) .104) D45 ! D46 D65 ! D16 (ctg F ctg K ) (3.

105)/ în dar 3 Sp ! înlocuind (3. D16 i D45 se pot calcula ca în cazul precedent.109) iar laturile de deta are vor fi: sin F ! sin K ! 2 S p sin F D16 D   D14 ! 16 ! sin F D14 ctg F ctg K 2S p sin K D15 D   D15 ! 16 ! sin K D14 ctg F ctg K (3.111) a2 Deta ri de la baz spre vârf. utilizând suprafa a triunghiului complementar ariei deta ate 145.110) (3.107) Sp ! 2 ctg F ctg K de unde D45 ! 2S p (ctg F ctg K i (3. Se observ c D14 .106) 2 (3. 3.105)/ ctg F ctg K 1 D45 ™ D16 (3. D15 .42.X 1 E 5 K K Sp 6 F 2 0 Fig.106) ob inem 2 D45 1 (3. 137 .108) D15 ! 2S p (ctg F ctg K ) ctg F ctg K ! 2S p ctg F ctg K (3. Deta area paralel în triunghi rezolvarea analitic Y F 4 D16 ! D45 (3.

Deta ri paralele în triunghi a2 Deta ri de la baz spre vârf 2 Y 4 1 D24 ! D12 D14 (3. (3.1. În solu ionarea problemelor 3.113) S! D23 ™ D17 2 (3. D23 le cunoa tem din coordonate sau din m surare. În cazul deta rilor în serie. vor rezulta X E 5 K F 6 3 KK F 7 0 Fig. de la vârf spre baz sau de la baz spre vârf se pot utiliza rela iile generale: a) de la vârf spre baz : 10.115) Observa ie. Odat 138 .112) D35 ! D13 D15 (3. calculate elementele de deta are ob inerea coordonatelor punctelor de deta are se face prin rela ii de tipul (3.114) D45 ! 2( S S p )(ctg F ctg K ) 2S D23 D17 ! (3. 3.114)/ D67 ! D17 D16 (3.70).1.69).43. unghiuri i suprafe e rezultate din coordonate sau din m surare (cazul expeditiv).Cum laturile D12 .24 ± 3. 30. D13 .28 nu s-au folosit coordonatele punctelor ci numai laturi. 20.

123) 139 2 S pi 2S D23 ctg F ctg K .1 E 5 j k K 3 l F 2 4 i D1i ! 2 S pi sin F ctg F ctg K 2 S pi sin K ctg F ctg K (3.116) D1 j ! Fig.41.119) b) de la baz spre vârf (caz în care suprafa a deta at S p ! S 2ij 3 ) D2i ! D12 D1i ! D12 (3. Deta are paralel în triunghi de la vârf spre baz . 3.122) Dlk ! D17 D16 ! (3. în serie (3.121) 2( S S pi )sin K ctg F ctg K Dij ! 2( S S pi )(ctg F ctg K ) (3.118) D1k ! 2 S pi ctg F ctg K este (3.120) 2( S S pi )sin F ctg F ctg K D3 j ! D13 D1 j ! (3.117) Dij ! 2 S pi (ctg F ctg K ) (3.

implicit X 2 . Deta ri perpendiculare. D24 . În triunghiul 245 avem: 140 . F . (3. D12 .E . de Sp F 5 Y 2 S K 3 0 suprafa ca cunoscut se cere printr-o se dreapt deta eze o perpendicular la una dintre laturi s suprafa proiectat . D25 . 123 ! {4. S . se cer ( X 4 . ( X 5 . distan e date). S245 ! S p Se precizeaz .Y5 ) calculabile cu rela ii de tip (3.69). D13 . distan e) ale suprafe ei ini iale.3. unghiuri. D B 23. a) Deta ari perpendiculare în triunghi X 1 E 4 D Enun ul problemei.1.45. Solu ie. 3. D45 elementele deta rii i dac se cunosc coordonatele vârfurilor triunghiului ini ial. Datele problemei. Într-un poligon oarecare ale c rui vârfuri au coordonatele cunoscute (sau elementele. D23 . D I V Se cer. Deta ri perpendiculare în triunghi elementelor (unghiuri. Problema porne te de la stabilirea (din coordonate m surare) a sau prin Fig.Y4 ).70). K . Y2 .29. cea în care se opereaz deta area. În cazul triunghiului Se cunosc.5}. Sp.

124) D25 ™ D45 2 D25 .Sp ! (3.126) 2 D45 ™ ctg F 2 D45 ! (3. Sp.125) Sp ! (3. Deta are perpendicular în trapez 141 Y 7 F 2 5 1 E 2 S p sin F cos F sin 2 F ! 2S p sin F cos F Dreapta de deta are D perpendicular pe latura 23 a trapezului. 3.129) În cazul trapezului D X 4 H Sp K 6 3 0 Fig. D25 ! D45 ™ ctg F D45 ctg F ! (3.128) 2S p ctg F ™ ctg F ! 2 S p ctg F 2S p ctg F D D sin F ! 45   D24 ! 45 ! ! sin F sin F D24 (3. delimiteaz latura 12 o cu suprafa din i deta at .127) 2S p ctg F D25 ! (3. Se observ c aceasta este format suprafa a cunoscut S127 .46.

132) i egalând ultimele dou rela ii 1 D17 ™ D67 ! S p D17 ™ D27 2 (3.130) 1 S1765 ! S p S127 ! S p D17 ™ D27 2 (3. Se determin D17 .134) 142 . iar D27 ! D17 ™ ctg F (3.133) iar D15 ! D67 (3. Din suprafa a S a trapezului s-a coborât perpendiculara 17 pe baza 23.din suprafa a dreptunghiular S1765 .131) Dar D1765 ! D17 ™ D67 (3.132) 1 S p D17 ™ D27 2 D67 ! D17 (3.

S p " S127 deta area se transform în deta area paralel în patrulaterul oarecare 1734 a suprafe ei S p S127 .135) D27   D27 ! D12 ™ cos F D12 S127 ! (3.47. Deta are perpendicular într-un patrulater oarecare Y 7 2 5 1 E Etapa 10 Stabilirea pozi iei dreptei de deta are.136) Se compar S p cu S127 : dac S p dac 2 D17 ™ D12 D12 sin F cos F ! 2 2 S127 deta area se face în triunghiul 127. deoarece 56 P17 143 . 3. Se calculeaz coordonatele din punctului 7 ca picior al perpendicularei dus sau punctul 1 pe dreapta 23. sin F ! (3. D X 4 H F K 6 3 0 Fig.c) În cazul unui patrulater oarecare Problema se poate solu iona în dou etape.134) D17   D17 ! D12 ™ sin F D12 cos F ! (3.

8.3. suprafa afectat deta are. zon reziden ial destina ie. 144 S p având ca baz ca . S p suprafa a deta at .) a c rei pozi ie nu poate protejat . de exemplu. deci nici prin printr-o latur de condi ie impus (punctul 9 sau 12 de pozi ie dat dreapta de deta are paralel sau perpendicular la o latur a suprafe ei în care se face deta area) s se delimiteze.30. care o se zon deta area este de 4 S Sd2 c L/ Sd1 l 6 5 I Sp2 F b 13 2 Y Fig. platform . pentru un caz de condi ii precizate: Se cunosc: coordonatele punctelor 1.48. 2.1. zon i fi etc. 3. Deta ri de suprafe e în arii cu grad de acoperire X neomogen 7 H 12 \ Sp1 K I d / 8 E 1 Enun ul Suprafa a opereaz str b tut în problemei. S d aria protejat . Deta area complex 11 l 10 L a 9 Q (canal de iriga ii. 6. inând cont de aria protejat S d 1 o suprafa baz o latur a patrulaterului ini ial.12 . 3. cale de comunica ie. iar 9. Se precizeaz . 3 0 prin opera iuni Se cere ca cadastrale. zona alocat unui canal hidrotehnic.12 P23 . Dreapta de deta are este 9. 5. 7. 4. S . Datele problemei.

13 pe latura 23.Se cer. D25 ! b.141) respectiv d ! c 2 2 S p 2 (ctg \ ctgL / ) (3. D36 ! d . D11.139) 1 1 S p ! S p1 S p 2 ! (a b c d ) h ! [(b d ) ( a c)]h 2 2 (3. D56 ! l . coordonatele punctelor de deta are 9. D9.13 ! h . S p ! S p 1 S p 2 (3. care reprezint în l imea celor dou trapeze care prin însumarea ariilor lor formeaz Condi ia este deci: Sp . pentru simplificare: D9. Not m unghiurile patrulaterului ini ial i ale suprafe elor deta ate i coborâm perpendiculara 9.6 ! S p 2 . atunci: a ! b 2 2 S p1 (ctg F ctg I ) (3. S 3.10 ! S p1. 12.12.138) (a b) h 2 (c d ) h 2 S p2 ! (3.12 ! c.137) Not m. S p1 ! (3.142) 145 .10.10 ! a.140) Deta area lui S p1 în patrulaterul 1258 poate fi abordat ca o deta are în triunghi (vârful triunghiului fiind intersec ia dreptelor 21 cu 58) de la baz spre vârf i. Solu ie. 11. S925. 10.

143) va fi 2S p ! h ™ (a d b c ) (3.142)// b 2 a 2 ! ( a b) ™ h ™ (ctg F ctg I ) (3.a ! b 2 ( a b) ™ h ™ (ctg F ctg I ) (3.141)/ d ! c 2 ( c d ) ™ h ™ (ctg \ ctgL / ) (3.142)/// b a ! h ™ (ctg F ctg I ).143)/ Adunând rela iile (3.142)IV iar (3.144) 146 .141)IV i (3.143) a 2 ! b 2 ( a b) ™ h ™ (ctg F ctg I ) (3. c ! d h (ctg \ ctgL / ) (3.141)// d 2 ! c 2 ( c d ) ™ h ™ (ctg \ ctgL / ) (3. a ! b h(ctg F ctg I ) (3.142)/ unde (a b) h (c d ) h ! 2 S p (3.142)IV ob inem: a c ! b d h(ctg F ctg I ctg \ ctg L / ) (3.141)IV c d ! h ™ (ctg \ ctgL / ).141)/// c 2 d 2 ! (c d ) ™ h ™ (ctg \ ctgL / ) (3.

149) 147 . deoarece este un parametru cunoscut.144).143)/: 2S p ! h[b d b d h(ctg F ctg I ctg \ ctg L / )] (3. dar din (3.145)/ Not m A ! ctg F ctg I ctg \ ctg L / . toate unghiurile fiind cunoscute. Ah 2 2(b d ) h 2 S p ! 0 (3.146) i considerând c b d s (b d ) 2 2 S p A A b d ! D23 l se poate deduce h .147)/ dar: b d ! D23 l (3.145) h 2 (ctg F ctg I ctg \ ctg L / ) 2(b d ) ™ h 2 S p ! 0 (3.Înlocuim (3.144) în (3.147) a c ! (b d ) 2 2 S p A (3.148) deci: a c ! ( D23 l ) 2 2S p A (3. deci: (b d ) (a c) ! b d s (b d ) 2 2 S p A (3.145)// h! (3. Ah ! (b d ) ( a c) .

49.Cu h cunoscut se poate determina pozi ia punctului 9: sin F ! (3.150) h h   D29 ! D29 sin F prin punctul obligat 9 în În continuare prin deta area paralel proceda în trapezul 3.152) 148 .12. patrulaterul 1258 se poate stabili pozi ia punctului 10 i similar se poate Observa ie.151) (a c ) ™ h 2 (b d ) ™ h 2 S p2 ! (3. 3.49 simplificându-se rela iile. Deta area complex o alt abordare a solu iei S p1 ! (3.6. În figura 3. observ m c : X 7 Sr2 12 F Sp1 E 3 b H l 6 5 d G Sd1 h B Sp2 a 11 8 1 4 Sd2 l 10 C Sr1 c 9 D h A 13 2 Y 0 Fig.11.

3.153)/ Din figura 3.50.157) 149 .154) d ! b h ™ cos E h ™ cos(1800 H ) (3. Deducerea laturilor necunoscute în trapez c ! a h ™ (cos A cos B ) (3.h S p ! S p1 S p 2 ! [(a b ) (c d )] 2 (3. D9.156) unde am notat K ! cos A cos B cos E cos H (3.155) D2 ! c d l ! a b h ™ (cos A cos B cos E cos H ) ! ! a b h ™ (cos A cos B cos E cos H ) l ! D1 hK (3.10 ! D2 i ob inem: Sp ! (3.150 avem: h ( D1 D2 2l ) 2 12 F d G 11 10 C c D h 9 E 3 12/ H b 6 h 11/ 5 h B 10/ a A 9/ 2 Fig.153) Not m D23 ! D1 .

150 ¨ ¨ h2 ™h !0 § ¦ § .31. prin opera ii al cadastrului tehnic în forme patrulatere.3 ! Y11 Y4 Y4 Y1 X 1 tg U1.155) ecua ie din care reie ind în l imea h problema este rezolva ( X 11 X 4 ) tg U 2.2 tg U 2.153)V (3.Sp ! (3. fiind posesorul fiind greu exploatabil necesar deci transformarea. Una dintre posibilit i este deta area în trei p r i prin drepte paralele la cele trei laturi ale triunghiului.153)// h ( D1 D1 h ™ K 2l ) 2 2S p ! h (h 2 D1 2l ) (3.153)IV ™ h 2 2( D1 l ) ™ h 2 S p ! 0 : 2( D1 l ) 2S p (3. Deta area în triunghi în trei p r i egale prin drepte paralele la toate cele trei laturi Forma triunghiular a unei suprafe e de teren dezavantajeaz sau utilizabil în scop imobiliar.3 tg U1.1.2 X 4 tg U 2.3 X 11 ! D24 ! D56 D25 ! D46 3.

51.Y6 ) Solu ie. Deta area în triunghi în trei p r i egale prin drepte paralele la toate cele trei laturi Se precizeaz : G 4 P13 .156) 151 . Se cunoa te din geometrie c punctul G de intersec ie a medianelor unui triunghi oarecare se g se te (de-a lungul fiec rei mediane) la o treime de baz i dou treimi de vârf. G 5 P12 . Y1 ). ( X 5 . Se cunosc: Fig. ( X 3 .Y4 ).X 1 3/ G 6 2 4 1/ 5 2/ 3 0 Y Datele problemei. Se deduce apoi: X1 X 2 X 3 3 Y Y Y YG ! 1 2 3 3 XG ! (3. Y2 ) . G 6 P23 . SG 624 ! SG 435 ! SG 516 ! S123 3 Se cer: ( X 4 . Y3 ) . ( X 1 . ( X 2 . 3. ( X 6 .Y5 ) .

deci: 2 X 3 X1 2Y Y . 3. S p 3 . 55 / P 23. Enun ul Într-un triunghi oarecare se cere deta area în trei p r i S p1 .52. S p 2 . 152 . de m rimi trei laturi ale precizate cu dreptele paralele cele triunghiului. problem .similar prin ducerea unor paralele G 4. Se cunosc: ( X 1 . Propunem solu ionare X 4 Sp1 Sp3 5/ 3 0 Fig. Y5 ! 3 1 3 3 2 X1 X 2 2Y Y X6 ! . Problema împ r iri triunghiului în trei p r i egale 6 P Sp2 4/ 6/ 5 2 1 spre urm toarea problemei. Y3 ) . ( X 2 . S p 2 . Datele problemei. §S i !1 3 pi ! S123 ! S Se precizeaz : 44 / P12. O generalizare a problemei 3. Y1 ). Y2 ) .1. G5.32.1. la Y S p 3 . S p1 . Y6 ! 1 2 3 3 2X2 X3 2Y Y .31. G 6 la laturile triunghiului propor ionalitatea se va p stra. 66 / P 13 .157) 3. ( X 3 . Y4 ! 2 3 X4 ! 3 3 X5 ! (3.

1. O alt generalizare privind împ r irea unui triunghi în trei p r i de m rimi cunoscute Datele Elementele problemei.1. ( X 6 . ( X 5 / . 153 © Y S p2 ! S . 3. În primul rând se va studia unicitatea solu iei. ( X 2 .33. S p 3 . 3. 3.3/ i V .53. S p1 . ( X 6/ .Y5 / ) .1.34. O generalizare a problemei 3. Dac exist mai multe solu ii se va alege solu ia considerat cea mai bun . Se cunosc: ( X 1 . cunoscute similar celor din 3. Y6/ ) .Se cer: ( X 4 . ( X 4 / . 2/ Sp1 V Sp3 3 0 1/ Sp2 2 3/ ( X 3 . Deta are în triunghi prin drepte concurente pornite din vârfurile triunghiului Indica ie. 2/ . S p3 ! S 1/32 / . supus spre analiz rezolvare X 1 i Datele problemei. Se cer: coordonatele punctelor 1/ . Y4 / ). S p 2 . Y4 ). ( X p .33. Y1 ). 3/ 21/ Fig.1. Y6 ) . Yp ) Observa ie.Y5 ) . ( X 5 . Y2 ) . Y3 ) . §S i !1 3 pi ! S123 ! S Se precizeaz : S p1 ! SV 2 /13/ .32. Fiind concurente cele trei drepte îndeplinesc rela ia Teoremei lui Ceva.

34 nu au Problemele Fig. 89 B 12 .1.1. Observa ie. Deta are în triunghi cu drepte perpendiculare pe laturile triunghiului propuse la punctele 3.31 ± neap rat o latur aplicativ . T. 3. Rectificarea de hotar Forma neregulat a hotarelor dintre dou propriet i aduce prejudicii în organizarea lucr rilor agricole sau a lucr rilor tehnologice de amenajare. Propriet ile de suprafe e S1 i S 2 sunt desp r ite de un hotar care prin configura ie de linie frânt aduce prejudicii în exploatarea suprafe elor. 9.55.54. 3.1. eventual 4. Rectificarea hotarelor 154 suprafe elor s se înlocuiasc acest hotar cu un altul ± linie . ca f r modificarea 0 Fig. 6. S p 3 ! ST 537 Se Y 3 0 8 cer: coordonatele punctelor 5. X 3 Enun ul 4 5 S 7 S1 1 9 8 S2 6 problemei. 3. 7. Se 2 Y cere. Rectificarea prin regularizare a hotarelor.35.X 1 4 Sp1 9 T 5 6 2 Se precizeaz : 45 B 23 . acestea au rolul de a dezvolta abilitatea cititorului în a utiliza mijloace matematice de calcul în afara cadastrului tehnic. 7 45 I 67 I 89 ! {T } S p1 ! ST 719 . 8. 3. f r a schimba aria suprafe elor pe care le delimiteaz devine astfel o lucrare a cadastrului tehnic extrem de util . S p 2 ! ST 925 . 67 B 13 67.

3. coordonatele punctului 9 vor rezulta din rela iile (vezi 3. Se cer: ( X 9 . Y9 ) Solu ie.91.161) S2 .158) unde a1 ! S1 S (3. cu condi ia ca S149 ! S1 . Se cunosc coordonatele punctelor de hotar 1456782. Din rela iile punctului pe segment. Datele problemei. Se precizeaz : hotarul 15678 se înlocuie te cu hotarul 19.dreapt ± cu punct obligat (în acest caz vârful 4).159) sau X ® 9 ! X 2 a2 ( X 1 X 2 ) ¯ Y °9 ! Y2 a2 (Y1 Y2 ) (3.160) unde a2 ! (3. S 155 . S 249 ! S 2 .93) din X ® 9 ! X 1 a1 ( X 2 X 1 ) ¯ Y °9 ! Y1 a1 (Y2 Y1 ) (3. m rimea suprafe elor formate de aceste puncte calculat coordonate prin metoda analitic .

de exemplu. axa de coordonat Y ! 15000 (deci Y5 ! 15000. Problema se poate rezolva prin mai multe procedee. sau o dreapt o dreapt precizat paralel cu latura 14. Calculul intersec iei de cadru În calculul suprafe elor. sau de direc ie dreapt pe Fig.1.1. În fapt într-o deta are. se cere coordonata X 5 . trapezelor) cu axele cadrului rectangular.37. Rectificarea hotarelor în patrulatere oarecare În acest caz rectificarea nu X 1 5 6 7 S1 9 4 0 12 10 S S2 8 3 Y 11 2 se mai face printr-un punct obligat.55. Rectificarea hotarelor în patrulatere oarecare 3.3. 156 . aria S1234 care intersecteaz în punctul 5. condi ii problema dar în se pot exista pozi ionarea transform dreptei de hotar. în cazul sec iunilor de plan o problem ce trebuie solu ionat este intersec ia laturilor parcelelor (tarlalelor. 000 m). Se consider . 3. de exemplu deta area suprafe ei S1 în suprafa a S cu: o perpendicular latura 43.36.

162) a! (3. 157 .163) D15 (X 15 (Y15 ! ! D14 (X 14 (Y14 Cunoscând Y5 .57.X 15000 1 2 5 3 10000 M 4 5000 10000 15000 20000 Y Fig. Intersec ia cu cadrul singular 10 Ca punct pe segment. 3. X ® 5 ! X 1 a( X 4 X 1 ) ¯ Y °5 ! Y1 a (Y4 X 1 ) (3.163)/ Y5 Y1 Y4 Y1 care înlocuit în prima rela ie (3.162) va conduce la ob inerea lui X 5 . din ultima egalitate rezult : a! (3.

2. YM ! 15000. Calculul suprafe elor în lucr rile de cadastru Suprafa a unui teren în topografie.20 Prin intersec ia înainte. 000 m. este proiec ia pe un plan orizontal. 5 i 4 are aria egal cu zero. notând cu M intersec ia cadrului de coordonate X M ! 10000.164)/ de unde X5 ! (3.164) se ob ine X 1 (Y5 Y4 ) X 5 (Y4 Y1 ) X 2 (Y1 Y5 ) ! 0 (3.164)// X 2 (Y5 Y1 ) X 1 (Y4 Y5 ) Y4 Y1 3. prin parcele se face având la baz urm toarele caracteristici: 158 pentru . de referin . Denumirea curent folosit aceasta este suprafa util . În cadastru identificarea terenului. scriind rela ia S154 ! 0 ! § X i (Y11 Yi 1 ) i !1 5 (3. 000 m 30 Prin calculul suprafe ei nule Suprafa a format de punctele 1. reprezentat pe plan i cu valoare de întrebuin are. a perimetrului ce o marcheaz pe teren. Se Y !15000 intersecteaz dreapta 14 cu dreapta de orientare U ! 00 g 00c 00cc .

101 Suprafa real Sr 102 103 101 D101. 4 Fig. c r ile funciare având ca origine involuntar a celor confundarea sau inten ionat dou suprafe e. (parcele 104 m surate curbilinii sau o combina ie între acestea. acea suprafa 2 Sr 3 men ionat . 3.59. Suprafa real ± suprafa util reale.58. desele dintre inadverten e eviden iat în realitatea din teren i cea 2 registrele planurile 1 Su agricole. 3. în fapt se pune problema a stabilirii proiec iei suprafe ei util m rimii orizontale Fig. Observa ie. Suprafa a util este întotdeauna mai mic decât cea real 4 1 . 3 cadastrale.102 102 Su 104 103 Plan orizontal de proiec ie suprafa a parcelei util a Fie num rul topo-cadastral vecin t ile vecine) c laturile sunt ariei drepte. Suprafa util cu laturi curbilinii În cazul când suprafa a are un contur limitat de linii curbe (fig. 3.59) calculul ariei utile a acesteia se poate face prin: 159 .

ce are o latur curb sau a. S 2 ! 1 2 ™ a . S n ! n 1 n ™ a 2 2 2 l ¸ ¨l S ! § Si ! a © 0 l1 K n ¹ 2º ª2 i !1 n (3. l1 . 3. e) metoda p tratelor. const în împ r irea suprafe ei în trapeze.60.K . de în l ime egal sau grafic pe plan) sunt Dac laturile (m surate în teren l0 . ln .a) metoda trapezelor.166) Aten ie! dac a i li sunt m suri grafice la o scar a planului topografic 1:N atunci m rimea din teren a acestora va fi: A ! a™ N Li ! li ™ N (3.167) 160 .14 . Metoda trapezelor 14 trapeze. a) Metoda trapezelor. ultimele dou metode grafice abordate pe larg în acest capitol. 12 L 13 n/ Calculul suprafe ei S11. d) metoda paralelelor.165) l0 l1 l l l l ™ a . c) metoda tangentelor. .13. b) metoda Simpson. aria trapezelor va fi: S1 ! (3. erpuit se face împ r ind-o în M l0 l1 ln 11 a a a Fig.12.

S ABF // F ! (3. Metoda Simpson de calcul a suprafe elor cu laturi curbe S ABF // F este un trapez. Ser înlocuiesc arcele curbe oarecare cu arce de parabol faptul c : duse prin trei puncte succesive. va rezulta: « ­ 1 » ½ 161 .61.168) unde Fig. iar ¬l1 (l0 l2 ) ¼ reprezint 2 / // lungimea E E .L ¸ ¨L S ! A © 0 L1 K Ln 1 n ¹ 2 º ª 2 (3. inând cont de E // a A E a F D S ABE / F // F ! S ABF // F S BE / F // (3. 3. S BE / F // este un segment parabolic.169) l0 l2 ™ 2a ! a(l0 l2 ) 2 S BE / F // ! (3.170) Cunoscând faptul c 2 1 « » 2 ™ 2a ™ ¬l1 (l0 l2 ) ¼ ! ™ a(2l1 l0 l2 ) 3 2 ­ ½ 3 aria segmentului parabolic este 2/3 din aria paralelogramului circumscris ( BB / F / F // ) .166)/ b) Metoda Simpson F/ E B/ B L l0 l1 M l2 ln-1 n ln / C // F Suprafa a se împarte în n p r i de în l ime egal . n num r par.

pe por iuni limitate arcul cu tangenta la curb în punctul s u mediu.171) Va rezulta: S3 S 4 ! (3.174) iar în final 162 .2 « » a S1 S 2 ! a ™ ¬ (l0 l2 ) (2l1 l0 l 2 )¼ ! (l 0 4l1 l 2 ) 3 ­ ½ 3 (3. la Suprafa a fel ca la Su ABCD se împarte metodele precedente. Metoda tangentelor de calcul a suprafe elor cu laturi curbe S1 S 2 ! 2al1 (3. 3. Se aproximeaz cu suprafa a trapezului egal cu S AB / F / F ! 2 al1 . S1 S 2 AB / F / F Fig.172)n a (ln 2 4ln1 ln ) 3 Su ABCD ! (3.61.171)/ a (l2 4l3 l4 ) 3 S n1 S n ! (3.173) a (l0 4l1 2l2 4l3 2l4 K 2ln 2 4ln1 ln ) 3 c) Metoda tangentelor B B L l0 a A E l1 a F M l2 / E/ F/ F // Se înlocuie te.

într-o prim faz (dac coordonatele nu s-au determinat prin opera iuni topografice anterioare) trebuiesc stabilite coordonatele tuturor punctelor ce se g sesc pe conturul suprafe ei de calculat. c) metode mecanice a) Metode numerice de calcul al suprafe elor poligonale În prezent. sta iile topografice totale având programe de calcul automat a suprafe elor delimitate pe contur de un num r de puncte m surate. Calculul suprafe elor poligonale În general parcelele au forme poligonale. 3. Calculul suprafe elor în acest caz se poate face prin: a) metode numerice. Dac m sur torile se fac pe teren (fig. cea mai utilizat .64): stabilirea coordonatelor se poate face 163 .1. iar dac una sau mai multe laturi sunt curbilinii prin opera iuni de rectificare de hectar suprafe ele se transform în aceste forme.Su ABCD ! 2a § li i !1 n 1 (3. b) metode grafice.175) 3.2. Practic.

X D12 2 E3 D23 3 Su15 4 D34 X 2 3 1 Su15 4 D21. 164 0 21 0 Y b. b) prin radiere planimetric (metoda utilizat în ridic rile efectuate cu sta ia total ).5 D45 E6 22 F1 Y a. Stabilirea coordonatelor punctelor de pe conturul unei suprafe e Dac exist reperi de sprijin în zon (ex.X 2 3 1 Su15 4 X1 5 0 Y1 Y Fig. 3.63. .1 5 22 E4 E2 1 D51 E5 E1 E0 21 5 D21.: 21 i 22): a) prin drumuire planimetric în circuit închis.

64. fie se îndese te re eaua de sprijin aducând reperi în zon . X 3 2 Su M (x1 1 0 (y1 14 4 Y Fig. fie c) se creeaz un sistem particular x0y cu originea în unul din col urile suprafe ei c ruia pentru u urin a calculului îi atribuim coordonate x i y egale cu 1000. orientarea spre punctul urm tor considerând-o. ca fiind nul . în sistemul ales.X x D12 2 K2 D23 3 Su15 D34 4 K3 y K1 1 D51 K4 K5 5 D45 x5 = 1000. 3. Y Fig. 3.65. y5 = 1000. Metode numerice de calcul al suprafe elor poligonale Dac nu exist reperi de sprijin în zon .000 U51 = 0g 00c 00cc 0 c.000 m. Determinarea grafic a coordonatelor 165 .000.

a.176) se calculeaz m rimea suprafe ei utile considerate. 166 1 4/ 5 S4 3/ 6 a. Dac stabilirea coordonatelor punctelor de pe contur se face pe plan.Observa ie. fiecare punct se va raporta la cel mai apropiat col de caroiaj. aplicându-se una din rela iile: 1 n § X i (Yi1 Yi1 ) 2 i !1 1 n S ! § Yi ( X i 1 X i 1 ) 2 i !1 S! (3. Metode geometrice i trigonometrice 3 2 S2 S1 S3 4 2 3 4 6/ 1/ 5 1 6 b.2. Observa ie. . în raport cu care i se stabilesc coordonatele (vezi capitolul Planuri i h r i din manualul men ionat mai sus). Topografie general de acela i autor. Dup calculul coordonatelor punctelor de pe contur. al aceluia i autor. Rela iile (3.176) au fost demonstrate în volumul Note de curs. grafic. Solu ionarea celor trei cazuri a fost f cut pe larg în cursul de Topografie general .

66. iar elementele (toate laturile i unghiurile. Determinarea coordonatelor prin metode geometrice i trigonometrice Aceste metode constau în împ r irea poligonului în figuri geometrice regulate.a i b). 3. Memoriu matematic.. 1. triunghiuri (fig. p trate. triunghiuri i trapeze (fig. 167 6 ablon paralel Y .66. 3.. paralelograme. romburi. 1 a 0 a a a a a . o latur i toate unghiurile) se pot stabili prin m surare pe teren sau grafic pe planul topo-cadastral. 6/ 4/ 5 1/ Fig. trapeze a c ror arie se determin în func ie de m rimile cunoscute cu rela iile prev zute în Anexa nr.3 2 4 3/ 1 6 c.66. Suprafa a total va fi suma suprafe elor par iale. b) Metode grafice de calcul al suprafe elor X 3 4 2 ln-1 ln l0 l1 l2 5 a. 3.c) sau triunghiuri. dreptunghiuri.

177) sn1 .b) peste suprafa a a c rei m rime o c ut m este posibil stabilirea acesteia astfel: b1) Metoda paralelelor Se m soar pe plan l1 . ln . sn .67. M surarea grafic a suprafe elor Y Aplicând abloane dintr-un material transparent (calc) cu laturi paralele (fig.67. se cunoa te echidistan a paralelelor a i se tie c : s1 .K . (ln1 ln ) ™ a 2 (ln 0) ™ a 2 168 .a) sau con inând p trate (3. 3.X 12 s1 a a 13 b. 3. (0 l0 ) ™ a 2 (l0 l1 ) ™ a 2 (3.67. s1 . s2 14 11 ablon p trat 0 Fig. l2 .

Cadastru general) 169 .M rimea grafic a suprafe ei va fi deci: s ! § si ! a § li i !1 i !1 n n (3.180) Suprafa a din teren va fi: S ! ( n1 n2 ) Su S u ! A2 A ! a™ N (2.178)/ Observa ie. Operativ. deci: su ! a 2 (3.181) c) Metoda mecanic (pag.179) su fiind suprafa a unitar a unui p trat al grilei de latur a.Bo . Suprafa a grafic va fi: prin s ! ( n1 n2 ) ™ su (3. în perimetrul acesteia vor exista un num r n1 de p trate întregi (ca de exemplu s1) i un num r n2 de p trate ob inute prin cumularea a dou sau mai multe fragmente incluse (ca de exemplu s2).178) iar m rimea din teren n S ! A§ Li i !1 (3. b2) Metoda p tratelor Aplicându-se o gril peste suprafa a de pe plan.84 ± 89 N. suma laturilor li poate fi ob inut cumulare cu un compas.

suprafa a fiec rui trapez. 170 .4150 567.6150 567. b) Calculul suprafe elor pe tarlale.2050 N Suprafa a (m2) Ieud 4 5 6 7 8 9 17 III 567.6150 567. 3.2050 567.3.6150 Se stabile te. pe baza tabelului prezentat în Anexa 2.2050 567. Calculul suprafe elor în lucr rile de cadastru funciar general pentru un teritoriu administrativ rural sau urban Dup actualizarea planurilor cadastrale (reambularea) i numerotarea cadastral a tarlalelor i parcelelor formeaz un teritoriu administrativ se trece într-o prim faz la stabilirea trapezelor în care se încadreaz acel teritoriu (fig.68).4150 18 IV 567.4150 19 33 34 35 I I II I 567. Calculul suprafe elor pe trapez se va face pornind cu trapezul notat 1 (cel mai Nord ± Vestic) i va urma succesiunea: a) Calculul suprafe elor pe masive.2.2. Trapezul L Bude ti M Strâmtura Rozavlia 1 L 35 13 A a 2 O P Botiza B iu R S Suciu de Sus T Q 3 1 2 3 I II I 567.

No iunea "bonitare" deriv din expresia latina "bonitas". pe perioade mari de timp. permit stabilirea în mod tiin ific. de exemplu. Prin bonitarea terenurilor sau a construc iilor se în elege aprecierea calitativ din punct de vedere economic a acestora. evitându-se consecin ele unor aproxim ri dup date incerte. cu semnifica ia de pre sau evaluare.se descompune suprafa a în masive urmând linii de detaliu evidente (ape. liziere etc.) i se marcheaz cu creionul pentru a putea fi ters marcajul dup terminarea opera iunii. opera ie realizat prin planimetrare de mai multe ori i f când media rezultatelor ob inute. a valorii produc iilor i a veniturilor nete cadastrale.1 Generalit i Cuprinde un ansamblu de metodologii de stabilire a valorii economice a terenurilor i a imobilelor numite de bonitare cadastral . partea inclus în perimetru i partea din exteriorul acestuia. Metodologiile de bonitare cadastral a terenurilor agricole. 171 .pentru fiecare trapez în parte se calculeaz . a) Calculul suprafe elor pe masive . CAPITOLUL 4 PARTEA ECONOMIC A CADASTRULUI GENERAL 4. .c) Calculul suprafe elor pe parcele. pe masive. c i de comunica ie.

textura i con inutul de schelet.2 Bonitarea cadastral a terenurilor Dup gradul de fertilitate. Fertilitatea este cea mai important proprietate a solului fiind definit de totalitatea însu irilor fizice. chimice i biologice. grosimea orizontului de humus. Cele cinci clase dup gradul de fertilitate a solurilor sunt: Clasa I: solurile cu fertilitate foarte bun . valoarea reac iei pH. fiecare dintre ele influen ându-le pe celelalte.4. adâncimea apelor freatice i compozi ia chimic a acestora. alunecare i inundare. Toate aceste însu iri sunt considerate ca un tot unitar. terenurilor agricole se împart în cinci clase de calitate. interven ia omului cu lucr ri de îmbun t iri funciare. toate terenurile cultivate având o fertilitate natural i una artificial . gradele de podzolire. Fertilitatea natural se formeaz în procesul de genez a solului sub ac iunea biocumulativ din diferitele zone biochimice. Încadrarea terenurilor agricole în cele cinci clase de calitate prin metoda men ionat . iar totalitatea lor influen ând fiecare insu ire în parte. s r turare. eroziune. formele de relief. a avut in vedere urm toarele însu iri de baz : y y y y y y y y y grosimea profilului de sol. care asigur plantelor cantit ile de substan e nutritive în timpul perioadei de vegeta ie. 172 . Fertilitatea artificial sau cultural se realizeaz ca rezultat al interven iei omului în evolu ia natural a solului prin m suri agroameliorative. natura i însu irile rocilor-mam .

de peste 50 cm grosime. v i largi coaluvionare dar f r exces de ap .Clasa a II-a: solurile cu fertilitate bun . lunci. nu se manifest nici un proces de degradare ca podzolire. s r turare. sunt soluri profunde care au un orizont de humus bine dezvoltat. Clasa a III-a: solurile cu fertilitate mijlocie. Clasa a V-a: solurile cu fertilitate foarte slab . terenul este pu in inclinat ( pante între 5°-10°). 173 Terenurile din clasa a III-a de fertilitate sunt acelea: . prezint uneori procese incipiente de podzolire. terenul este în întregime mecanizabil (pante sub 5°) situat în câmpie. inunda iile se petrec in medie o data la 8-10 ani. au o textur luto-nisipoas sau lutoas . nu necesit lucr ri de îmbun t iri funciare. salinizare. au orizontul de humus mai pu in dezvoltat. textura variaz de la nisip-lutos pân la lut-argilos. f r con inut de schelet. sursa de apa este satisf c toare (din precipita ii sau din freatic). terase. Clasa a IV-a: solurile cu fertilitate slab . reac ia este slab acid . neutr sau alcalin . eroziune sau mla tinizare. Terenurile din clasa a II-a de fertilitate: y y y y y y y sunt pretabile la toate plantele cultivate. Urm toarele însu iri principale pot conduce la recunoa terea claselor de fertilitate: Terenurile din clasa I de fertilitate sunt acelea care: y y y y y y y y se preteaz la orice categorie de folosin agricol . eroziune sau ml tinizare. reac ia neutr slab acid i slab alcalin .

pretabilitatea pentru arabil este diminuat . fâne ele. în special de combatere a eroziunii. necesit lucr ri de combatere a eroziunii sau lucr ri hidroameliorative când se afl pe turb rii. inundarea se poate produce o data la 4-6 ani. pomi i paji ti. y folosirea ca arabil este foarte redus . livezile. 174 . Studiile de cartare pedologic realizeaz lucr rile de bonitare cadastral . reac ia pH variaz de la acid la alcalin . y se preteaza la planta ii de vii. nisip-lutos pân la argilo-lutos. y la care procesele de degradare se manifest puternic. iar analizele de evaluare a calit ii construc iilor pe cele de bonitare a cl dirilor. Terenurile din clasa a IV-a de fertilitate sunt acelea: Terenurile din clasa a V-a de fertilitate con in: y y y y y rocile ajunse la suprafa . În ansamblul bonitatea terenurilor agricole are în vedere nu numai fertilitatea solului ce reprezint factorul cel mai important . orizontul de humus este slab dezvoltat. relief i hidrologie. relieful este colinar. drenajul solului este nesatisf c tor. mla tini sau în zone cu inunda ii de lung durat . cele mai potrivite folosin e sunt p unile.y y y y y y y y în care încep s apar procese evidente de degradare. de regul nu se folosesc ca arabil. au în general condi ii nefavorabile pentru dezvoltarea plantelor. textura variaz de la nisip.ci i factorii de clim . y în marea lor majoritate necesit lucr ri de imbun t iri funciare.

Clasa de calitate (de fertilitate) Note de bonitare Caracteristicile claselor de calitate I II III IV V 81 ± 100 61 ± 80 41 ± 60 21 ± 40 1 ± 20 foarte bun bun mijlocie slab foarte slab Acordarea punctelor pentru factorii lua i în considera ie (sol. valabil pentru solurile existente in Romania (141 denumiri de soluri) de exemplu: y ± 7 puncte pentru profunzimea solului. y ± 7 puncte satura ia în baze. a) Pentru soluri se folose te sistemul de punctaj conceput de Institutul de Cercet ri Pedologice i Agrochimice al Academiei de tiin e Agricole i Silvice.7 puncte pentru textura solului. clim .7 puncte pentru con inutul în humus. y 0 . y 0 . 175 .7 puncte pentru grosimea stratului de humus.4. dup cum rezult din tabelul de mai jos.3 Etapele lucr rilor de bonitare Potrivit metodei de bonitare fiecare din cele cinci clase de calitate prime te câte 20 de puncte (note de bonitare). y 0 . y 0 . relief i hidrologie) se face pe baza caracteristicilor extrase din studiile agropedologice. climatologice i hidrologice aflate în dosarul lucr rii de cartare a solului.5 puncte roca de solidificare.

de relief i condi ii hidrologice).25° > 25° -20 pân la ± 15 puncte. Punctaje Caracterizarea reliefului Arabil P uni Fâne e Vii Livezi Teren plan 3° .5 puncte starea de culturalizare. y 0 . stabilite în func ie de aportul apei din subsol (în func ie de nivelul pânzei freatice) vezi tabelul urm tor.10 176 15 10 0 -10 -15 -10 15 15 10 5 0 -15 15 15 10 5 -10 -10 5 10 15 15 -5 10 15 15 10 0 -10 -10 d) Pentru condi iile hidrologice se foloseste o schema în care se acord 0 5 0 0 -5 0 5 5 10 10 . stabilit în func ie de panta medie din fiecare parcel . b) Pentru condi iile de clima se folosesc h r ile climatologice i datele locale din care se extrag: temperatura medie anual i volumele precipita iilor anuale în cadrul unui interval de ± 20 de puncte.5° 5° . c) Pentru condi iile de relief se folose te o schem cu un punctaj în intervalul ±15. Punctaje Nivelul pânzei freatice (m) Arabil P uni Fâne e Vii Livezi Peste 10 6 . considerându-se c aceste condi ii pot influena sc derea favorabilit ii celorlal i factori naturali (de sol.10° 10° .y ± 5 puncte con inut în s ruri nocive. În total 50 de puncte ce se repartizeaz pe cele cinci categorii de folosin e agricole. dup cum se observ în tabelul de mai jos.15° 15° .

7 0. clima. Punctaje 0 . hidrologie).5 2.6 ± 5 5.5 2.1 5 1 .1 ± 20 > 20 Desfundat 0 0 -1 -1 -2 -3 -4 0 -1 -1 -2 -3 -4 -5 Starea drumurilor / -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10 Distanta in km Asfalt Piatra Pamant Nisipos Noroios 4.0. precum i starea drumurilor pân la locul de comercializare / depozitare al produselor (la pia sau depozit).5 .0.5 1. o parcela topografic cuprinzând una.4-6 4 . Conturul topografic al parcelei nu coincide.4 Calculul notei medii de bonitare Prin însumarea notelor de bonitare atribuite celor patru factori (sol. cu cel al unit ii de sol. relief. se aplica o corec ie a sumei totale a punctajelor.3 10 10 10 10 -5 -10 -15 5 10 15 15 0 -5 -15 5 10 15 -15 10 10 15 15 10 5 -10 -10 -15 -15 -15 -15 -15 -15 0 -15 -15 Pentru ca nota definitiv de încadrare în clasa de bonitare a parcelei s reflecte i distan a.2.2.1.1 ± 7 7. fiecare f când parte din unit i de sol 177 . de regul .7 .5 .1 ± 15 15. se ob ine nota medie de bonitare pe o parcela sau un grup de parcele (tarla) din care se scad punctele de corec ie datorate lungimii i st rii drumurilor.1 ± 10 10. dou sau mai multe subparcele (fictive).3 sub 0.

inclusiv a profitului dup realizarea productiei. VN = VPG ± VCP Notiunea de venit net în agricultur este folosit pentru stabilirea gradului de eficien .5 Calculul venitului net cadastral Venitul net cadastral (VN) reprezint diferen a dintre valoarea produc iei globale (VPG) i valoarea total a cheltuielilor de produc ie (materiale i munc vie) (VCP) raportate la unitatea de suprafa . clima. în care se calculeaz i mediile ponderate ale notelor de bonitare pentru fiecare parcel sau corp de proprietate care are num r cadastral se înscriu datelor primare de m suratori ale subparcelelor (pe planul cadastral care con ine si limitele unit ilor de sol). In final notele de bonitare medii atribuite parcelelor i/sau corpurilor de proprietate se înscriu in registrele cadastrale la rubricile special rezervate. venitul net cadastral bazat pe bonitarea cadastrala a terenurilor având în vedere factorii de baz : solul. dup criterii tiin ifice. 4. relieful terenului i regimul hidrologic. media se calculeaza dup aplicarea ponderilor în cadrul fiecarei parcele sau corp de proprietate. În formulare de lucru.diferite pentru care trebuie s li se calculeze num rul de puncte care dau nota de bonitare. iar nota medie de bonitare a parcelei se calculeaz din suma notelor subparcelelor împ r it la num rul acestora (atunci când suprafe ele subparcelelor sunt egale).Pentru evaluarea anticipat pe o perioada îndelungat a produc iei i deci a venitului se calculeaz . Pentru calcularea venitului net cadastral pe o parcela sau pe corpul de proprietate se calculeaz mai întâi venitul pe un punct mediu ce define te 178 . Atunci când suprafe ele subparcelelor apar inând de unit i diferite de sol nu sunt egale.

i a cart rilor pedologice. Aplicarea metodologiei de stabilire a venitului net cadastral necesit existen a cadastrului general. In tara noastra lucrarile de cadastru general nu sunt finalizate.6 Venitul net cadastral si normele de venit agricol impozabile ca baza a impozitului pe venitul agricol Impozitul calculat pe venitul agricol luându-se ca baza venitul net cadastral constituie modalitatea cea mai echitabil fiind aplicat în rile din vestul Europei i în alte ri. Asta face ca prin Legea privind impozitul pe venitul agricol (Legea nr. 34/1994) s se stabileasc ca impozitul s se calculeze nu pe baza venitului net cadastral ci pe baza unor norme de venit 179 va rezulta din produsul dintre venitul pe un punct raportat la suprafa a parcelei respective i num rul de puncte aferente acelei categorii de . 4. iar cele de cartare pedologic sunt realizate numai par ial. raportat la întreaga suprafa a corpului de proprietate va rezulta din produsul dintre venitul mediu pe un punct si num rul de puncte aferente unui hectar. VNc = VPGc / NPc Venitul net cadastral pentru un punct mediu aferent numai unei anumite categorii de folosin (VNf) va fi calculat cu rela ia: VNf = VPGf / NPf Venitul net cadastral mediu la 1 ha.nota medie de bonitare (VNc) prin împ r irea valorii produc iei globale realizat pe suprafa (VPGc) la num rul total de puncte (NPc) al corpului de proprietate. iar venitul net cadastral mediu la 1 ha raportat numai la parcele cu o anumit categorie de folosin folosin .

Conform criteriilor din M.7 Bonitarea cadastrala a terenurilor din intravilane ± Criteriile de stabilire a normelor-baz impozabil a imobilelor Evaluarea terenurilor se face fie dup criteriile publicate in M. sta iuni rurale: turistice .218 /4. sta iuni urbane: turistice . Ia i. Categoria de localitate si amplasamentul in cadrul localitatii Categoria localitatii 012345 0. Gala i.Ora e.O. Craiova.B 39 35 31 27 23 21 C 30 27 24 21 18 15 D 23 21 19 17 15 13 180 .54/31 03.Municipii.. nr. balneoclimaterice 4. 1.Bra ov. Cluj-Napoca Constan a.1997.Sate.Sate A 50 45 40 .G. livezi. calculul notei medii de bonitare (indicele de ³punctare´) se determin dupa cum urmeaz : 1. Metodologia pentru calcularea de c tre organele fiscale a impozitului agricol cu ajutorul normelor de venit agricol men ionate este stabilit prin instruc iunile emise de Ministerul Finan elor. balneoclimaterice 3.O.stabilite pe cinci zone agrogeografice de fertilitate pentru categoria de folosin arabil i cinci zone de favorabilitate pentru categoriile de folosin : vii. fie dupa metodologia aprobat de C. p uni i fâne e (anex la Legea nr.12. 34/1994).1992 partea 1.B.Bucure ti. 4.M.. nr.re edin de comun 5. Timi oara 2.

Acces la c i i dot ri de transport Categorie Punctaj Transport rutier 6 Transport feroviar 5 Transport aerian 3 Transport fluvial 3 Transport maritim 3 3. Dotarea tehnico .edilitar Categorie Punctaj Ap 5 Canalizare 4 Energie termic 3 Energie electric 3 Gaze naturale 3 Telefonie 2 4.Nota: A ± ultracentral. D ± periferic 2. umplutur . C ± median. Caracteristici geotehnice ale terenurilor Caracteristici geotehnice ± terenuri fundare Punctaj Teren normal de fundare 8 Teren macroporic ± m suri speciale consolidare 1 Teren neconsolidat. fundare indirect 1 181 . B ± central.

de titlul pe baza c ruia sunt de inute. Proprietatea privat asupra terenurilor.1 No iuni de drept funciar 5. Domeniul public este de interes na ional i local. municipiilor i jude elor. Prin de in torii de terenuri se în eleg titularii dreptului de proprietate. au calitatea de posesori ori de inatori.1. iar terenurile care fac parte din domeniul public local. sau alte drepturi reale asupra acestora.1 Generalit i Fondul funciar al Romaniei este constituit din toate terenurile. indiferent de destina ie. terenurile se împart în: y y y y y terenuri cu destina ie agricol . În func ie de destina ie. terenuri aflate permanent sub ape. terenurile care apar in domeniului public fiind proprietatea statului. privat) din care fac parte. respectiv. Terenurile mentionate pot fi de inute de persoane fizice sau juridice. terenuri din intravilan terenuri cu destina ii speciale. de domeniul (public. ora elor.CAPITOLUL 5 PARTEA JURIDIC A CADASTRULUI GENERAL 5. Terenurile care fac parte din domeniul public na ional sunt în proprietatea exclusiv a statului. 182 . poate avea ca titulari persoane fizice sau juridice. terenuri cu destina ie forestier . apar in comunelor. al altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile.

dup caz. terenurile cu destina ie forestier . Apar in domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construc ii de interes public. pie e. re ele stradale i parcuri publice. care potrivit legii. sunt de uz sau de interes public. municipale. terenurile pentru rezerva ii naturale i parcuri na ionale. c i de comunica ii. Terenurile din domeniul privat al statului i respectiv al comunelor. ora elor. Terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil iar dreptul de proprietate asupra acestora este imprescriptibil. fundurile apelor maritime interioare ale m rii teritoriale. i men ionate mai sus. sau de c tre prefecturile jude ene. dac prin lege nu se dispune altfel. ansamblurile i siturile arheologice i istorice. iar cele din domeniul public de interes local sunt administrate de consiliile locale comunale. albiile râurilor i fluviilor. lacurilor de interes public. municipiilor i jude elor sunt altele decât cele din domeniul public.Terenurile din domeniul public na ional sunt administrate de c tre organele statului prev zute de lege. or enesti. monumentele naturii. porturi i aeroporturi. rmurile M rii Negre. Dreptul de proprietate asupra terenurilor i celelalte drepturi reale se înregistreaz în documentele cadastrului general i de publicitate imobiliar prev zute de lege. terenurile pentru nevoile ap r rii sau pentru alte folosin e militare. prin natura lor. monumentele. fiind supuse normelor juridice de drept comun. 183 . care au intrat în proprietatea statului prin modurile prev zute de lege. inclusiv plajele.

5.1.2 Dreptul de proprietate Potrivit Codului civil: "Proprietatea este dreptul pe care îl are cineva de a se bucura i a dispune de un lucru în mod exclusiv i absolut, îns în limitele determinate de lege". Pentru a putea constitui dreptul de proprietate, actele persoanei trebuie s fie recunoscute, sau s nu fie interzise de lege, deoarece un act contrar legii nu se poate constitui, i deci din punct de vedere juridic, exercitarea dreptului de proprietate nu poate avea loc. Dreptul subiectiv este o prerogativ a activi tii individuale, în virtutea c ruia subiectul unui raport juridic poate ac iona în limitele permise de lege. Drepturile civile ale persoanelor fizice i juridice, în raport cu sfera persoanelor obligate i în func ie de con inutul obliga iilor corespunz toare, sunt: - drepturi absolute; - drepturi relative. Drepturile absolute sunt cele c rora le corespunde obliga ia general negativ a tuturor persoanelor de a se ab ine de la înc lcarea lor, ca de exemplu: drepturile personale nepatrimoniale,cum sunt dreptul la nume, dreptul la integritatea persoanei, la onoare; drepturi ce deriv din raporturile de familie; drepturile de autor i inventator; dreptul de proprietate precum i celelalte drepturi reale. Drepturile relative sunt acele drepturi c rora le corespunde obliga ia uneia sau a unor persoane determinate, de a da, de a s vâr i sau de a se ab ine de la anumite acte sau fapte juridice. Aceste drepturi opereaz numai în privin a subiectului sau a subiectelor obligate fiind toate drepturile ce se nasc din contracte.
184

O alta clasificare a drepturilor se poate face dup con inutul lor economic, astfel: - drepturi patrimoniale; - drepturi nepatrimoniale. Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi care au un con inut economic, oferind posibilitatea unei evalu ri b ne ti. Drepturile nepatrimoniale sunt acele drepturi care nu au un con inut economic, cum sunt cele legate de persoana omului. Drepturile patrimoniale se împart în: - drepturi reale; - drepturi de crean . Drepturile reale sunt acele drepturi patrimoniale pe care titularii lor le exercita direct asupra lucrurilor, f r concursul altor persoane. Drepturile reale se împart la rândul lor în: - drepturi reale principale; - drepturi reale accesorii. Din categoria drepturilor reale principale fac parte: dreptul de proprietare, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, uz i abita ie, dreptul de servitute. Din categoria drepturilor reale accesorii fac parte: ipoteca, privilegiile i amanetul. Sunt denumite drepturi reale accesorii deoarece servesc drept garan ie real unor drepturi de crean . Drepturile de creanta sunt acele drepturi patrimoniale în baza c rora subiectul activ numit creditor poate pretinde subiectului pasiv, numit debitor ca acesta s dea, sa fac sau s nu fac ceva prestabilit, de comun acord.

185

Drepturile civile ale persoanelor fizice i juridice sunt recunoscute i ocrotite atât de Constitu ie cât i de Codul civil, în scopul satisfacerii intereselor acestora în acord cu interesul general al statului. 5.1.3 Bunurile i circula ia lor In sens economic, prin cuvântul bun se desemneaza orice lucru util. Pentru ca un lucru sa devin bun, in sens juridic, trebuie s prezinte utilitate i s fie apt de apropiere. In sens juridic, prin cuvântul bun, sunt indicate lucruri care pot face în acela i timp obiectul unei apropieri individuale ori colective i care pot fi exprimate într-o valoare b neasc . Bunurile se clasifica dup trei criterii: - dup destina ia economic ; - dup însu iri fizice; - dup modul cum se înf ptuie te circula ia lor economic . Dupa destina ia economic bunurile pot fi: - mijloace de produc ie - obiecte de consum individual. Mijloacele de productie servesc în procesul de produc ie un timp mai îndelungat acestea fiind: p mântul, cl dirile destinate produc iei, ma inile, utilajele cu care se ac ioneaz asupra obiectului muncii. În aceasta clasificare se includ i obiecte ale muncii ca materia prim , combustibilul, etc. Obiectele de consum individual îndeplinesc nevoile materiale i culturale ale beneficiarilor: îmbr c minte, alimente, c r i, obiecte de uz casnic gospodaresc. Clasificarea bunurilor dup criteriul insusirilor fizice este:
186

- bunuri consumabile i bunuri neconsumabile; - bunuri fungibile i bunuri nefungibile; - bunuri certe i bunuri în genere; - bunuri divizibile i bunuri indivizibile; - bunuri principale i bunuri accesorii; - bunuri nemi c toare i bunuri mi c toare; - bunuri corporale i bunuri incorporale. Sunt consumabile bunurile care se consum la prima lor întrebuin are (alimente, combustibil, etc.) Sunt neconsumabile bunurile apte de întrebuin ri succesive, f r a se distruge material sau pierde juridic (cl diri, haine, mobil , etc.) Bunurile fungibile sunt cele care, aflate într-un raport de echivalen , se pot schimba unele cu altele, cu prilejul pl ii sau execut rii unei obliga ii (bilete de banc , moneda metalic , etc.). Fungibilitatea presupune un raport de echivalen între bunuri, în puterea c ruia acestea pot servi unul în locul altuia la îndeplinirea obliga iilor. Raportul de echivalen se stabile te prin cânt rire, num rare, m surare. Bunurile nefungibile sunt cele care având individualitate proprie, determinat de calit ile intrinseci, nu se pot înlocui unele cu altele pentru a libera pe debitor. Raportul de echivalen între asemenea bunuri lipse te, de exemplu, un tablou f cut de un pictor. Bunurile certe sunt cele care fiind determinate individual, se deosebesc de alte bunuri prin caracterele lor generice (o anumita cas ). Individualizarea bunurilor în genere nu se poate face decât prin cânt rire, num rare sau m surare. Importanta deosebirii bunurilor incerte i de genere se manifest în leg tur cu stabilirea momentului când se consider transmis proprietatea i cu problema riscului lucrului.
187

de ex. din punct de vedere material sau intelectual. cl dirile. când au ca obiect un imobil. Bunurile accesorii sunt legate prin destina ia lor economic de alte bunuri.In cazul bunurilor incerte. când obiectul obliga iei. Într-o interpretare larg . Aceast distinc ie prezint interes la partaj. Daca bunul în genere nu a fost individualizat.). riscul r mâne asupra vânz torului.i piard valoarea economic (stofa.toata celellalte drepturi reale. pe când bunurile in genere sunt transmise în proprietatea dobânditorului numai în momentul în care a avut loc individualizarea lor. servitu ile i ac iunile care tind la revendicarea unui imobil. în grupa c rora intr toate bunurile care au o a ezare fix i stabil . alimentele). precum i în materia execut rii. prin simplul acord de voin al p r ilor. o destina ie economic proprie i un regim juridic independent (imobilele. arcu ul de la vioar ). c rora sunt menite s le serveasca (telecomenda televizorului. Când obiectul raportului juridic este un corp cert. în cazul c ruia bunurile indivizibile urmeaz s fie atribuite unui singur cop rtas. sunt: p mântul. Bunurile nemi c toare. din aceasta grup fac parte i: . Bunurile principale au o existen de sine st t toare. executarea s poat fi cerut unui singur dintre codebitori. se pot împ r i. f r ca prin aceasta s . În categoria bunurilor nemi c toare prin obiectul la care se aplic intr . Bunurile divizibile sunt cele care. Bunurile indivizibile odat împ r ite înlatura posibilitatea de a mai fi folosite (un animal). 188 . riscul trece asupra dobânditorului chiar din momentul stabilirii acestui raport juridic. fiind indivizibil. în general ceea ce este legat de sol. dreptul de proprietate se transfer în principiu. uzufructul asupra bunurilor imobile.

ac iunile care urm resc valorificarea drepturilor reale imobiliare . pentru a satisface un interes determinat al proprietarului.determinarea legii. In grupa bunurilor mobile prin anticipa ie intra bunurile imobile prin natura lor care.. nimic nu se opune ca prin conventie p r ile s o presupun astfel înainte de separare natural . Categoria bunurilor mi c toare prin determinarea legii este consacrat i con ine: drepturile reale mobiliare. pierd caracterul lor imobiliar. De pild . Bunurile sunt mi c toare nu numai prin natura lor ci i prin: . numai imobilelor. Bunurile mi c toare nu au o astfel de a ezare fix i stabil putânduse mi ca dintrun loc în altul fie prin for a proprie.crean ele imobiliare (când imobilul vândut nu este delimitat în momentul vânz rii i deci proprietatea nu a fost transferata asupra cump r torului. 189 . precum i cele care tind s desfiin eze un act ce are ca obiect un lucru imobil (ac iunea în revendicare imobiliara. . ac iunile posesorii. totu i fiind destinat a fi culeas . ac iunea în rezolu iune i ac iunea în revocarea unei dona ii).prin anticipa ie. de i recolta înainte de a fi culeas nu este separat de fond. ac iunea în nulitate. In acest caz recolta devine mobil prin anticipa ie. în principiu. crean ele mobiliare i ac iunile mobiliare. care ramâne creditor imobiliar pân la delimitare). . Particularit ile ce deosebesc regimul juridic al bunurilor imobile de bunurile imobile sunt: .regimul publicit ii înstr in rilor i constituirii de drepturi reale este propriu. fie cu energie str in . ac iunea confesorie de servitute.

. iar dac este un bun mobil. competen a apar ine instan ei de la domiciliul pârâtului. o form concret . in principiu. . 190 .dac obiectul în litigiu este un bun imobil. lizibil i c zând sub sim urile noastre (masa. Interesul practic al acestei distinc ii se pune în leg tur cu domeniul de aplicare a ac iunii în revendicare. Bunurile corporale au o existen material . conflictul legilor în spa iu se rezeolva în favoarea principiului personalit ii.. dar i în raport de valoarea acestuia. este trecut în rândurile bunurilor corporale.codul familiei con ine reguli diferite. fondate pe aceast diviziune când este vorba de actele de dispozi ie. Numai bunurile corporale pot fi. . . precum i toate drepturile reale.imobilele aflate în cuprinsul rii. În aceast categorie figureaz toate drepturile de crean . Bunurile incorporale au o existen abstract adic nu au o forma material concret . competen a instantei de judecata e determinat de situa ia lui. Uzucapiunea i ac iunile posesorii au ca obiect numai bunurile imobile. revendicate.numai bunurile imobile pot face în principiu obiectul unei garan ii ipotecare. care confundându-se cu obiectul asupra c ruia poart . sunt supuse legii teritoriale. bunurile mobile putand fi obiect de gaj. cu privire la imobile. casa).distinc ia bunurilor în imobile i mobile g se te interes i în ce prive te regulile din materia posesiunii. apar inând persoanelor str ine. fiecare din aceste garan ii reale fiind supus unor condi ii speciale i producând efecte deosebite. cu excep ia dreptului de proprietate.procedura execut rii silite cunoa te reguli deosebite pentru fiecare categorie de bunuri. .

aflate în administrarea consiliilor locale. prin lege. prin legate. iar proprietatea se mai dobândeste i prin: Criterii de clasificare a modurilor de dobândire a dreptului de proprietate A. prin tradi iune.bunuri in proprietate privat .1. din care . prin ocupa iune. 5.bunuri proprietate de stat . . proprietate public de interes local. prin prescrip ie.Din punct de vedere al circula iei economice bunurile pot fi: . o parte reprezint proprietate public de interes na ional. prin conven ie. accesiune sau incorpora iune. In normele juridice de drept civil sunt prev zute moduri generale i moduri specifice de dobândire a dreptului de proprietate care sunt prevazute în alte acte normative.4 Moduri de dobândire a dreptului de proprietate Sunt acele mijloace juridice cum sunt faptele i actele juridice de dobândire atât a dreptului de proprietate cât i a celorlalte drepturi reale. Dreptul de proprietate se dobândeste i se transmite prin: y y y y y y y y succesiune. Dup întinderea dobândirii: 191 .

Accesiunea. Când aceste 192 . la lucrul sau. iepuri de cas . cu titlu universal. care poate izvorî din: a) ad ugirile de teren provocate prin ac iunea apei sau prin avulsiune (ruperea unor mari por iuni de p mânt smulse brusc prin ac iunea apelor i alipite la alt proprietar). Accesiunea imobiliara artificiala. Accesiunea este dreptul în virtutea c ruia proprietarul dobândeste tot ceea ce se une te sau se încorporeaza. Toate construc iile. Moduri de dobândire între vii i moduri de dobândire pentru cauza de moarte. B. Moduri de dobândire originare A. C. în mod natural sau artificial. afar de cazul în care nu au fost revendicate în termen de un an de proprietarul fondului de la care s-au dezlipit. În aceste cazuri este vorba de porumbei. ad ugirile de p mânt r mân proprietarului la care s-au alipit. Accesiunea imobiliara natural . b) fixarea pe fond a unor animale i zbur toare s lbatice. In acest din urm caz. adic de animale care nu sunt nici cu totul salbatice nici cu totul domestice i tr iesc în libertate în fondul unde se stabilesc. 2. 1. planta iile i lucr rile aflate pe un fond sunt ale proprietarului acelui fond. erevendicarea este inprescriptivila (proprietatea public ). albine. cu titlu particular.y y y universale. iar în cazul statului. Moduri originare i derivate.

C. Termenul cerut pentru realizarea uzucapiunii este: .lucr ri sunt efectuate de o persoana. 1c. Condi iile uzucapiunii sunt: 1a. Acest mod de dobândire a propriet ii intervine atunci când lucrurile mobile apar in la doi proprietari diferi i. Toate bunurile imobiliare pot fi dobândite prin uzucapiune. Deci. . Uzucapiunea Uzucapiunea sau prescrip ia achizitiv este un mod originar de dobândire a propriet ii imobiliare prin efectul unei posesiuni prelungite. când posesorul posed un bun imobil pe baza unui just titlu i 193 i nu posed pe baza . 1. simpla posesie a bunului mobil s-a considerat c valoreaz titlu de proprietate. iar prin unirea lucrurilor ia na tere un lucru mobil nou.20 ani. f r s fie trebuin a de vreo curgere de timp. un termen dup implinirea c ruia se poate afirma despre prescriere. 2. i se recunoa te acesteia dreptul de a fi desp gubit . B.30 de ani. 3.10 . cu obliga ia de ai desp gubi pe proprietarul lucrului cel mai pu in important. caz in care lucrul nou apar ine proprietarului lucrului cel mai important dintre cele reunite. În sens juridic. adic neviciat . cuvântul prescrip ie înseamna o perioad de timp. posesiunea s fie util . 1b. cu excep ia acelora scoase din circuitul civil general (bunurile proprietate public ). Posesia de bun credin Lucrurile mi c toare se prescriu prin faptul posesiei lor. posesorul s posede cu voin a de a fi proprietar. s posede lucrul în timpul prev zut de lege. Accesiunea mobiliara. chiar când posesorul este de rea credin unui just titlu. alta decât prorpietarul.

Pentru a completa prescrip ia posesorul poate sa uneasc posesiunea sa cu cea a autorului s u. iar autorul s u este de bun credinta termenul prescriptiei nu va putea fi decât de 30 de ani. 3. 3b. Calculul termenului uzucapiunii de 10-20 ani se face in func ie de faptul dac adevaratul proprietar locuie te sau nu în circumscrip ia aceluia i tribunal în care se afl lucrul nemi cator. Buna-credin este în aceast materie un element distinct de just titlu. Termenul va fi de 10 ani în prima ipoteza i de 20 de ani în a doua situa ie. 4. un an de prezen valoreaza doi ani de absen . Jonc iunea este posibil în urmatoarele trei situa ii: 3a. posesiunea actual este de aceea i natur cu cea anterioar . sarcina probei releicredin e incumb adversarului. etc. Orice act juridic translativ de proprietate precum vânzarea. Întreruperea prescrip iei achizitive const în apari ia unui fapt care înl tur 194 . In materia uzucapiunii. dona ia. Ea consta în credin a posesorului c cel de la care a dobândit imobilul avea toate însu irirle cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea. 3c.. buna credin se cere a exista numai în momentul trasmiterii imobilului i aceasta se prezum totdeauna.este de bun credin . dac posesorul actual este de bun credin . din care se va putea sc dea num rul de ani cât a posedat autorul s u de bun credin . când eman de la altul decât adev ratul proprietar constituie un just titlu. Hot rârea judec toreasc serve te ca just titlu când are un caracter atributiv de drepturi (ordonan a de adjudecare). Atunci cand proprietarul ar locui o parte din timp în acela i jude . iar restul de timp în alt jude . iar autorul s u de rea credin . dac posesorul actual este de rea credin .

D. Principii generale Dintre drepturile reale principale. Efectul cel mai important al uzucapiunii este de a transforma pe posesor în proprietar cu efect retroactiv. Moduri derivate de dobândire a propriet ii. când s-a facut înt bularea unui drept pe baza unui titlu nevalabil. în care caz titularul înscris în cartea funciar . cel mai important este dreptul de proprietate.permanenta posesiunii i în ac iunea proprietarului. Uzucapiunea produce efectele în acest sistem numai de la data când dreptul dobândit prin uzucapiune s-a înscris în favoarea persoanei în temeiul unei hot râri judecatore ti. Dezmembr mintele dreptului de proprietate. f când inutil timpul ce sa scurs. f când ineficace posesiunea realizat pe timpul cât dureaz cauza care a provocat suspendarea. o persoana posed cu bun credin un imobil timp de 20 de ani. chiar din ziua în care a început s posede. Efectele uzucapiunii. 6. socoti i dup decesul acelui proprietar. dac partea este de bun credin în momentul înt bul rii. 6b. când proprietarul înscris în cartea funciar fiind decedat. dobânde te un drept inatacabil dup o posesiune de 10 ani. În sistemul de carte funciara uzucapiunea este admis în urmatoarele situa ii: 6a. f r îns a terge pentru trecut. 5. Suspendarea prescrip iei achizitive. întrucât confer titularului s u deplin tatea puterilor incluse în cele trei atribute: 195 . Efectele suspendarii constau în aceea c împiedic vremelnic curgerea prescrip iei. opre te cursul prescrip iei pe timpul cât dureaz .

Superficiarul exercit asupra construc iei sau a planta iei atributele dreptului de proprietate. Dreptul de superficie Dreptul de superficie const în dreptul de proprietar pe care îl are o persoana. planta iei sau lucr rii ce se afla pe un teren. Dezmembr mintele sunt compatibile numai cu dreptul de proprietate privat i nu cu dreptul de proprietate public . . denumita superficiar. . Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie.posesia. Dreptul de superficie se poate dobândi: a. dreptul de uzufruct i dreptul de servitute. precum i în dreptul de folosin asupra terenului pe care se g se te construc ia.o parte din dezmembr minte sunt recunoscute unei persoane determinate i dispar odata cu aceasta. .. Dezmembr mintele dreptului de proprietate se împart în dou categorii: .alt parte sunt create în beneficiul proprietarului unui lucru (servitu i) acestea existând în interesul fondului (servitu ile reale). 196 . prin acte juridice cu titlu oneros sau gratuit. Modul de dobândire a dreptului de superficie. asupra construc iei. dreptul de uz. având particularit ile sale proprii. planta ia sau orice alt lucrare.dispozi ia. care apar ine unui alt proprietar. dreptul de abita ie.folosin a. Dreptul de superficie este un drept real prin specificul s u. A.

c. acest drept este suprapus dreptului de proprietate asupra terenului. e. f. planta iilor sau lucr rilor aflate pe teren. care d putin a titularului s u de a se folosi de bunul altuia i chiar de a culege o parte din fructe în limita trebuin elor uzuarului i a familiei sale. 197 . Caracterele dreptului de superficie sunt: a. este un drept real imobiliar. abita ie. c ci nu este vorba de indiviziune. b. Aceasta înseamn c nu se poate pune niciodat problema împ r irii. este un drept real perpetuu. B. proprietarul terenului nu poate cere încetarea situa iei create prin constituirea dreptului de superficie. ci de propriet i distincte. poate purta asupra tuturor construc iilor. c nd este incomplet. servitu i. Dreptul de uz Dreptul de uz este un drept de uzufruct mai restrâns. nu se stinge prin neuz timp de 30 de ani. prin uzucapiune în acelea i condi ii cu dreptul de proprietate. situa ie care d inuie în condi iile stabilite prin actul de constituire a dreptului de superficie. Uzuarul nu poate vinde sau închiria dreptul s u de folosin Dreptul de abita ie i nu poate greva cu sarcini dreptul s u de uz. privilegii imobiliare i ipoteci.b. d. fiindc nu poate purta decât asupra lucrurilor nemi catoare. dar poate purta i asupra unei p r i din aceste. fiind în acest caz complet. de care este distinct. poate fi grevat cu sarcini în m sura compatibilit ii acestora cu con inutul propriu al dreptului de superficie precum: uzufruct.

c.prin testament. e. titularul dreptului de abita ie are dreptul s inchirieze o parte din aceasta. Dreptul de abitatie este strict personal ce nu poate fi cedat i ipotecat altei persoane.prin contract. d. În situa ia în care uzufructul este constituit asupra unor bunuri consumabile. 2. Modurile de constituire ale uzufructului Uzufructul se poate constitui asupra oric rui bun. îl exercit cel mult pân la încetarea sa din via asupra unor bunuri apar inând altei persoane denumit nud proprietar. Acestui drept i se aplic acelea i reguli ca i dreptului de uz. este un drept de folosin . denumit uzufructuar. 198 . cu obliga ia de a-i conserva substan a. este un drept real. este un drept cesibil. mobiliar sau imobiliar. Caracterele uzufructului: a.prin uzucapiune (prescrip ie achizitiv ). Dac casa este prea mare pentru nevoile sale. Dreptul de uzufruct Uzufructul este un drept real de folosin pe care o persoan . este un drept temporar. cu îndatorirea de a le înapoia în aceea i cantitate. 1. b. comporta dou atribute: posesia i folosin a. ori chiar asupra unei crean e. 526 cod civil). calitate i valoare sau pre ul lor la sfâr itul uzufructului (art. uzufructuatorul are dreptul de a dispune de ele. a c rui durata este marginit la via a uzufructuarului.Abita ia este un drept real de uz aplicat la casa de locuit. . mobil sau imobil. . În prezent . uzufructul se poate constitui prin voin a omului i anume: .

industriale. d) Uzufructuarul poate sa constituie un drept de ipoteca sau de gaj asupra dreptului s u de uzufruct.constituirea indirecta.ac iunea personal . civile. Uzufructul va putea fi constituit prin testament i asupra unei cote p r i din mo tenire. Drepturile i obliga iile uzufructuarului. b) Dobândirea uzufructului prin testament este frecvent întalnit în practic se poate manifesta în doua forme: . prin acte de înstr inare. pe cale de reten ie. .ac iunile posesorii.constituirea direct .ac iunea petitorie. e) Pentru ap rarea dreptului de uzufruct. Ea este posibil prin analogie. c) Dobandirea uzufructului prin uzucapiune nu este prevazut în temeiul unor dispozi ii legale. titularul s u are la îndemân : . 3. folosin a lucrului. . c) Uzufructuarul poate s cedeze. . cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. 199 i .a) Dobândirea uzufructului prin contract se poat înf ptui prin înstr inare i prin reten ie. avându-se în vedere principiul c prescrip ia achizitiv se aplic tuturor drepturilor reale. .ac iunea în gr nituire. Drepturi: a) Dreptul de a se folosi de lucru a a cum s-ar folosi propietarul însu i. b) Dreptul de a culege fructele se întinde asupra tuturor fructelor: naturale.

200 . Drepturile i obliga iile nudului proprietar. f) de a pl ti cheltuielile de judecat rezultate. e) s pl teasc sarcinile anuale i contribu iile care sunt considerate sarcini ale fructelor. în principiu.. f r v t marea dreptului de folosin cuvenit uzufructuarului. Drepturi: Lipsit provizoriu de puterea de a uza i de a culege fructele lucrului s u. d) de a nu schimba destina ia lucrului. proprietarul continu s aib putin a de a dispune de bunul s u. b) uzufructuarul este obligat s dea cau iune. 4. c) uzufructuarul este obligat s se foloseasc de lucru ca un bun proprietar i s -i conserve substan a r spunzând de stric ciunile cauzate lucrului din vina sau neglijen a sa. Obliga ii: a) uzufructuarul are obliga ia de a întocmi inventarul lucrurilor mobile i acte din care s rezulte starea în care se afl acestea.uzufructuarului i se recunoa te i dreptul de a provoca partajul dreptului primit în uzufruct dac acesta se g se te în indiviziune. ci numai în m sura în care folosin a lui i s-ar g si în indiviziune cu al i coindivizari. din litigiile purtând asupra dreptului s u de folosin . De aceea nudul proprietar va putea: a) s înstr ineze i s greveze cu sarcini dreptul s u de nud proprietate. g) de a restitui lucrul nudului proprietar la încetarea uzufructului. îns f r a pune în discu ie dreptul de proprietate.

etc. adic prin întrunirea asupra aceleia i persoane a calit ii de nud proprietar i de uzufructuar. In principiu restituirea se va face în natur . d) Prin consolidare. h) Prin desfiin area dreptului de proprietate al constitutorului sau a însu i dreptului de uzufruct (anulare. ac iunile posesorii. 5. ca de exemplu refacerea total sau par iala a lucrului. Dreptul de uzufruct se stinge prin: a) Moartea uzufructuarului. rezolu iune). b) s garanteze pe uzufructuar împotriva oricarei evic iuni. întrucat acestea intra în no iunea de capital. Obliga ii: a) de a nu v t ma prin fapta sa sau în alt fel drepturile uzufructuarului. d) s intenteze toate ac iunile prin care se ap r dreptul s u de proprietate. b) Uzufructuarul i nudul proprietar procedeaz la lichidarea raporturilor de obliga ii i sarcini reciproc n scute din uzufructul stins. care nu poate fi socotit drept o simpla sarcina a folosin ei. 558 cc). Stingerea dreptului de uzufruct are drept consecin : a) Uzufructuarul înceteaz de a mai folosi lucrul pe care are obliga ia de a-l restitui. 201 . b) Prin expirarea termenului. c) Prin totala desfiin are a lucrului asupra c ruia poart uzufructul. precum: ac iunea în revendicare.b) sa perceapa produsele lucrului. g) Prin dec dere pentru abuz de folosin (art. e) Prin renun are la uzufruct. c) s fac toate repara iile mari. ac iunea în gr nituire. care îi apar ine întotdeauna lui. revocare. Modurile de stingere a uzufructului. f) Prin prescrip ia achizitiv îndeplinit de un ter .

Aceasta înseamn c dac unul sau fiecare dintre cele doua imobile apar ine mai multor coproprietari. numit fond dominant. A. 202 . Servitutea nu poate fi cedat . Servitu ile se împart în: . e) Servitutea este un drept indivizibil.legale. o anumita sarcin în favoarea altui fond.Dreptul de servitute Dreptul de servitute este un drept real în virtutea c ruia se impune unui fond. ca o consecin a caracterului s u accesoriu. pentru constituirea sau stingerea servitu ii se cere consim mântul tuturor coproprietarilor. urm rit sau ipotecat decât o dat cu fondul dominant. pentru c poart numai asupra unui lucru nemi c tor prin natura lui. Caracterele dreptului de servitute: a) Servitutea este un drept real imobiliar. numit fond servant sau aservit. nu ar putea s . deoarece. d) Servitutea este un drept perpetuu. Clasificarea servitu ilor. B. b) Servitutea presupune existen a a doua fonduri: aceast formulare trebuie în eleas în sensul c servitutea este constituit în profitul unui fond i inând seama de utilitatea acestuia.i îndeplineasc aceast func ie decât dac va dura cât dreptul de proprietate însu i. care apar ine altei persoane decât aceea ce de ine fondul aservit. . având rostul s completeze utilitatea fondului dominant. c) Servitutea este un drept accesoriu. înstr inat .naturale.

.servitu ile stabilite prin act juridic.servitutile stabilite prin destina ia proprietarului. C. servitu ile se împart în: a) Servitu i pozitive. . d) servitu i necontinue i neaparente. în care intr : .conven ionale. c) Servitu ile stabilite prin fapta omului formeaz o a treia categorie. servitu ile continue i aparente sunt singurele care justific un interes practic deosebit întrucât: 203 .servitu ile stabilite prin uzucapiune. b) Servitu i negative. cum ar fi servitutea de vedere. O alta clasificare const în: . servitu ile s poat fi grupate în: a) servitu i continue i aparente. Dup modul lor de exercitare.. cum sunt în general servitu ile negative.continue. Esen ial în aceast clasificare este interven ia sau neinterven ia unor acte succesive din parte proprietarului fondului dominant.servitu i aparente. servitu ile se grupeaza în: . de exemplu serve te de trecere pe o poteca. Dintre acestea. Situa ia special a fondurilor face ca uneori. a) Servitu ile naturale sunt acelea care rezult din situa ia natural a fondurilor. . între care se poate men iona servitutea de p storit.necontinue. b) servitu i continue i neaparente.servitu i neaparente. . b) Servitu ile legale sunt cele stabilite de lege. Dupa obiectul lor. c) servitu i necontinue i aparente.

E. . D. Drepturile i obliga iile care decurg din servitute. .situa ia în care exercitarea unei servitu i principale impune cu necesitate i o servitute accesorie.s dispun de dreptul s u f r a impiedica în vreun fel exercitarea lini tita a servitu ii de c tre titularul fondului dominant. . pe cheltuiala sa lucr rile necesare pe fondul aservit.sunt susceptibile de o adevarat posesiune.titularul fondului aservit poate pretinde desp gubiri de la titularul fondului dominant.. Proprietarul fondului aservit are obliga ia de a nu face nimic prin care ar leza folosin a normala a servitu ii. cum ar fi desfiin area ferestrei în cazul servitu ii de vedere. pentru a se elibera de obliga ia de a suporta cheltuielile impuse prin titlu pentru necesitatea p str rii i exercit rii servitu ii. Se pot folosi de dreptul de servitute: .neîntrebuin area lor nu duce la stingerea lor decât în cazul în care ar exista un act contrar folosirii lor.pot fi dobândite prin uzucapiune. Drepturile i obliga iile proprietarului fondului aservit i ale titularului servitutii.titularul fondului aservit poate renun a la imobil în favoarea titularului fondului dominant. . . Titularul servitu ii nu poate exercita servitutea decât potrivit titlului.proprietarul fondului dominant care are dreptul de a efectua. fiindu-i interzis s fac vreo schimbare d un toare primului fond. 204 . proprietarul fondului dominant are dreptul i la aceast servitute accesorie. Drepturile proprietarului fondului aservit sunt: .

Servitu ile se sting: i nici a) prin împlinirea termenului sau condi iei stabilite în titlu de constituire. îns în limitele determinate de lege. b) prin neuzul pe timp de 30 de ani. de a se bucura i de a dispune de p mânt în mod exclusiv i absolut. de asemenea în regim de drept public. statul ocrote te proprietatea public i privat . când fondul dominant i fondul aservit se reunesc în mâinile aceluia i prorpietar.În cazul unei servitu i de trecere. constituirea sau restituirea terenurilor în condi iile legii. Proprietatea asupra p mântului reprezinta dreptul celor îndrept iti la reconstituirea. ora elor. c) prin confuziune. municipiilor sau jude elor.1. iar administrarea 205 . d) prin pierderea materiala (distrugerea) sau juridic (trecera în proprietatea public prin expropriere) a fondului aservit. indiferent c neuzul s-ar datora unei imposibilit i materiale de a o exercita. caz în care proprietatea asupra acestora apar ine statului. Terenurile ce apar in domeniului public pot fi de interes na ional. 5. 135 din Constitu ie. calea de acces nu poate fi închis îngustat . Stingerea servitu ilor.5 Regimul juridic al dreptului de proprietate Potrivit art. Proprietatea de stat asupra terenurilor este public sau privat . apar ine comunelor. F. caz în care proprietatea. sau de interes local. Administrarea domeniului de interes public na ional se face de c tre organele prev zute de lege.

municipiilor i al jude elor este alc tuit din terenuri. A adar. dup ob inerea titlurilor de proprietate sau numai a proceselor verbale de punere în posesie. dup caz. în tot sau în parte se poate face numai pentru cauza de utilitate publica. Prin terenurile din domeniul public intelegem terenurile afectate unei utilit i publice. folosin a i dispozi ia). altele decât cele aflate în domeniul public al statului de interes na ional i local. proprietatea privat asupra terenurilor asigur titularului acestui drept libertatea de a se bucura de toate drepturile prev zute de normele juridice de drept comun cu privire la modalit ile i mijloacele de exercitare a atributelor dreptului de proprietate. se precizeaz c exproprierea de imobile. cu respectarea actelor normative în vigoare. O data cu înf ptuirea privatiz rii. Domeniul privat al statului este supus dispozi iilor de drept comun. potrivit legii. prin hot râre judec toreasc . iar dreptul de proprietate asupra acestora este imprescriptibil. ora elor. potrivit c ruia dreptul de proprietate în toate formele sale este ocrotit de stat. În ceea ce prive te dreptul de proprietate asupra terenurilor din intravilan. Domeniul privat al statului i respectiv al comunelor. aflate sau intrate în proprietatea lor prin c ile i modalit ile prev zute de lege. 206 . Referindu-ne la prevederile art. de c tre prefecturi.domeniului public de interes local se face de c tre consiliile locale sau. dup o dreapta i prealabil desp gubire. dac prin lege nu se prevede altfel. Dreptul de proprietate privat al persoanelor fizice asupra p mântului este ocrotit de lege i este supus liber circuitului civil. aceste terenuri vor putea face parte din circuitul civil general. Terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil. 135 din Constitutie. proprietarul se poate bucura de toate atributele dreptului s u de proprietate (posesia.

prin acte juridice între vii. 1/2000. Terenurile proprietate privat . Actul de v nzarecumparare încheiat cu încalcarea dreptului de preemp iune este anulabil. 207 . indiferent de întinderea suprafe ei. Persoanele fizice pot efectua schimburi de terenuri prin acordul acestora i prin act autentic. sunt i r mân in circuitul civil.1.5. Terenurile situate în intravilan pot fi înstr inate. terenul din extravilan.Dupa împlinirea acestui termen. Titularii dreptului de preemp iune sunt obliga i s se pronun e asupra exercit rii acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunic rii. Terenurile situate în extravilan pot fi înstrainate prin acte juridice între vii. Schimbul de terenuri între persoane juridice care au în administrare terenuri asupra c rora statul are majoritatea ac iunilor sau între acestea i persoanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii i Alimenta iei sau al Ministerului Mediului. dar cu respectarea unor dispozi ii prohibitive din Legea nr. proprietarul acestuia este obligat s încuno tiin eze în scris celor în drept. dupa caz. 18/1991 si nr. Terenurile agricole din extravilan nu pot face obiectul unei execut ri silite sau voluntare decât în cazurile prevazute de lege. dreptul de preemp iune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consider stins. indiferent de proprietarul lor.6 Circula ia juridic a terenurilor Terenurile proprietate public de interes na ional sau de interes local nu pot fi înstr inate acestea fiind scoase din circuitul civil. Aceasta presupune c terenurile proprietate privat pot fi dobândite i înstr inate prin oricare din modurile stabilite de normele dreptului comun. încheiate în forma autentica. Înainte de a fi vândut. încheiate în form autentic .

În cazul în care dreptul de superficie se constituie pe una din parcelele care alc tuiesc în corpul funciar sau pe o parte dintr-o astfel de parcel . se va alc tui un corp funciar din parcela sau numai din partea de parcela. Geodezie i Cartografie în prezenta p r ilor interesate. dup ascultarea p r ilor. Servitutea va fi ar tata i în cartea funciara a fondului dominant. uzufructul. Chiar f r aceasta învoire. care are înscris un drept tabular asupra imobilului. constituit în folosul unui imobil. convenit proprietarului ipotecat. uzul i abita ia au drept obiect numai o parte dintr-o parcel . uz si abita ie In situa iile în care servitutea. devenind opozabile prin operarea în documentele cadastrale aflate la aceste institu ii.Prin schimburile efectuate. biroul c r ilor funciare poate dispune radierea dreptului de servitute.2. ar tându-se totodat coala funciar în care s-a înscris dreptul de superficie ca un corp funciar de sine st t tor. aceasta se va ar ta printr-o schi f cut de pe plan. cât i asupra p r ii comune indivize. se înscrie cu acela i num r de parcel înso it de un indice. Dreptul la 208 . grevat cu dreptul de superficie. uzufruct. Dreptul de ipotec Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui corp funciar. cu respectarea drepturilor reale. Dac ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau apartament. dac paguba pricinuit prin radiere ar fi neînsemnat . în întregul s u sau asupra p r ii unui coproprietar. Punerea in posesie se face de catre Oficiul Jude ean de Cadastru. ea va fi înscris atât asupra acestora. 5. Radierea unei servitu i. se va putea face numai cu învoirea ter ului. Imobilul asupra c ruia s-a constituit dreptul de superficie. a dreptului de proprietate. Dreptul de servitute. fiecare teren dobânde te situa ia juridic a terenului pe care îl înlocuie te. Drepturile tabulare care se înscriu în cartea funciara Dreptul de superficie se înscrie in folosul titularului in partea a treia a c r ii funciare de proprietate.

pentru garantarea pre ului acestor lucr ri. Dac urm rirea crean ei ipotecare s-a notat în cartea funciar . ori nu a fost primit în întregime. rentele sau celelalte presta ii periodice. dreptul de ipoteca legal pentru garantarea pre ului datorat. acest drept se va radia din oficiu. Arhitec ii. se înscrie din oficiu. se va înscrie în temeiul încheierii instan ei de adjudecare. Deosebit de cazurile men ionate mai sus. înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucr rii contractate. sc zute dup notare. dobânzile. În situa ia în care suma crean ei este determinat printr-o sum maxim ar tat în înscrisul de constituire. În cazul în care din înscrisul doveditor al vânz rii se invedereaz c pre ul nu a fost pl tit. pentru garantarea crean ei rezultând din evic iune. înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilelor ce ceilal i cop rta i au dobândit prin efectul împ r elii. în temeiul înscrisului original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea funciar . în temeiul inscrisului original de imparteala si a copiei legalizate a chemarii in garan ie. Procedura men ionata mai sus se aplic prin asem nare în caz de schimb sau împ r eal pentru diferen a de valoare datorat în bani. pân la suma maxim înscris pentru asigurarea lor.ipoteca se înscrie pentru o anumit sum de bani ar tându-se câtimea dobânzii. în folosul vânz torului. Dobânzile conven ionale i legale. rentele sau alte presta ii periodice. Cheltuielile de judecat i urm rire vor avea rangul dreptului de ipotec . cop rta ul va putea cere. vor avea rangul ipotecii. antreprenorii i mai tri vor putea cere. În cazul cop rta ilor care solicit înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilelor cât i în cazul 209 . Dac vânzarea a fost rezolvat . Ipoteca legala pentru garantarea pre ului datorat de cop rta ul adjudec tor al imobilului supus împ r elii. datorate pe ultimii trei ani. dreptul la ipotec se va înscrie pentru aceast sum . vor avea rangul ipotecii.

numai dac au trecut 15 zile de la înmânarea încheierii. când o va respinge din oficiu: . iar in lips .in acest caz. prin care s-a încuviin at înscrierea provizorie.radierea înscrierii provizorii se poate cere de cel interesat. . pentru a fi notat . afar de urm toarele cazuri. Biroul c r ilor funciare va putea acorda prelungirea acestui termen de justificare. 210 . In cazul arhitec ilor. astfel: . despre care s-a men ionat mai sus. biroul c r ilor funciare poate încuviin a înscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma aratat în înscrisul de împ r eala sau în contractul de antrepriz . dac cel inscris provizoriu a f cut cerere de prelungire. Biroul c r ilor funciare se va pronun a asupra cererii de radiere dup ascultarea p r ilor. antreprenorilor i mai trilor care au solicitat înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucr rii. cel ce a cerut înscrierea trebuie s prezinte biroului c r ilor funciare o copie legalizat de pe hot rârea instan ei. Prelungirea se noteaza în cartea funciar .arhitec ilor. despre care se va men iona în cererea de înscriere. pentru garantarea pre ului lucr rii se va putea cere radierea înscrierii provizorii numai dac au trecut trei luni de la predarea lucr rii. în untrul termenului de 15 zile.justificarea înscrierii se poate face atât timp cât nu s-a notat în cartea funciar cererea de radiere a acestei înscrieri. dac justificarea înscrierii urmeaz a se face în temeiul unei hot râri judec tore ti. pentru o suma maxim .dac termenul de justificare nu era împlinit. . antreprenorilor i mai trilor care solicita inscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului.

dreptul la ipotec sau dreptul la gaj asupra crean ei ipotecar se va dobândi i va fi opozabil prin îns i str mutarea sau darea în gaj a titlului la ordin sau la purtator. se va face ar tarea despre aceast înscriere.dac înaintea cererii de radiere s-a notat în cartea funciar ac iunea în justificarea înscrierii provizorii sau în executarea obliga iei garantate prin înscrierea provizorie. Biroul de carte funciarî poate încuviin a în întregime sau în parte radierea dreptului de ipoteca sau notarea prev zut mai sus. Dac înscrisul de ipotec cuprinde clauza la ordin sau la purt tor. În cazul în care ipoteca crean ei novate a fost rezervat pentru garantarea noii crean e. Debitorul cedat va putea cere în termen de o lun de la comunicarea încheierii prin care s-a ordonat înscrierea. în temeiul înscrisului dovedind nova iunea.. 211 . în temeiul hot rârii judecatore ti definitive prin care s-a pronun at asupra temeiniciei excep iilor invocate de debitorul cedat. str mutarea ipotecii. aceasta se va însrie cu rangul vechii ipoteci. notarea excep iilor pe care le-ar fi putut opune cedentul pentru cauze anterioare comunic rii încheierii i pe care în elege s le opun cesionarului. debitorul va putea opune creditorului gajist excep iile ce le va avea împotriva creditorului sau. In situa ia în care crean a ipotecar a fost dat în gaj. Cesionarul poate cere în favoarea sa înscrierea ipotecii pe baza înscrisului de cesiune a crean ei. În acest caz. Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar va putea cere înscrierea str mut rii dreptului de ipoteca în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subroga ia. dac sunt întemeiate pe cauze anterioare datei când i s-a comunicat încheierea prin care s-a ordonat notarea gajului.

dreptul adus ca aport se va înscrie pe numele persoanei juridice în temeiul unui certificat eliberat de grefa judec toriei în al c rui registru s-a f cut înscrierea persoanei juridice. aceast schimbare nu le va fi opozabil decât în m sura în care le era opozabil ipoteca al c rei rang a fost cedat. Dac aportul unui asociat const într-un drept tabular. crean a ipotecar condi ionat reluându.Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea priorit ii în temeiul învoielii f cute între creditorii ipotecilor al cîror rang se schimb . Condi ia rezolutorie. În cazul în care imobilul este vândut la licita ie. se va putea nota n cartea funciar . în rang egal cu ipoteca al carei rang a fost cedat. 212 . f cuta sub aceast condi ie. Dac între ipotecile al c ror rang se schimb se g sesc i alte ipoteci sau drepturi ai c ror titulari n-au consim it la acordarea priorit ii. Dac ulterior. Drepturile reale sub condi ie suspensiv nu se vor putea înt bula sau înscrie provizoriu. aceea i societate sau asocia ie devine persoan juridic . Cele men ionate mai sus se pot aplica i în cazul în care titularul unei ipoteci. nu s-a învoit la schimbare. creditorul care a dobândit rangul unei crean e sub condi ie. va putea renun a la folosul schimb rii de rang. acesta se va înscrie pe numele asocia ilor. termenul extinctiv sau sarcina liberatorie se vor ar ta în cuprinsul înt bul rii sau înscrierii provizorii.i rangul cedat. obliga ia de a str muta ori a greva.

D.Bo R.R dulescu N.B lan Gh.T.M.Cri an Cadastru general.P dure M. 2002 Calcule topografice. 1985 Îndrum tor pentru întocmirea proiectului de absolvire. Editura tiin ific .Proca Gh. Universitatea ³ 1 Decembrie 1918 ³ Alba Iulia. Editura militar .Palamariu I. Bucure ti.973-685-066-8 Îndrum tor pentru practic topografic .. 1983.Barbier traducere în limba român Gh.Gagea Gh. Bucure ti.R dulescu TOPOGRAFIE.BIBLIOGRAFIE M.S.N. din Cluj-Napoca.Nicolaescu A.Bendea Gh.Bendea V. Paris. P dure I.P.B. 2000.P dure M. 1995 Managementul lucr rilor de cadastru.Iu kevici I. Institutului Politehnic . îndrum tor pentru proiectul de an. 2000 V.R dulescu TOPOGRAFIE.S.Bendea V. 2003 I.Rotaru L.B lan 213 din Cluj-Napoca. 1986 Topografie-teorie i practic . 1985 Istoria matematicii în evul mediu. Litografia Institutului Politehnic din Cluj-Napoca.P. bucure ti.M.T. Probleme. Bucure ti. 1972 M rturii geodezice. Editura Technique et Vulgarisation. Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti. 1964 Gh.N. Lito.Dragomir M. 2002 Cadastru funciar. 973-655-242-X Unele contribu ii asupra automatiz rii tehnologiilor cadastrului urban. Editura ALL BECK.M.R dulescu Gh. Editura Matrix ROM. Tez de doctorat. Universitatea ³ 1 Decembrie 1918 ³ Alba Iulia.Ienciu I. I.B.P dure G. 1963 Cadastru. Litografia Institutului Politehnic Gh. Litografia Universit ii Petro ani. Bucure ti. Lucr ri practice. E.

Cluj-Napoca. Editura Situri specializate în domeniul cadastrului rezultate prin motorul de c utare Google 214 . Gh.M.R dulescu TOPOGRAFIE INGINEREASC .M. 2003.T. Cluj-Napoca.R dulescu TOPOGRAFIE GENERAL I MINIER .M.R dulescu TOPOGRAFIE INGINEREASC . 2002. îndrum tor de lucr ri. 1991 Gh.R dulescu TOPOGRAFIE INGINEREASC . ISBN: 973-656-397-9. Gh. Editura Risoprint. ISBN: 973-656-238-7. Tipografia Universit ii Baia Mare. Cluj-Napoca. Editura C.T. Editura Risoprint. 2002. culegere de probleme. ClujNapoca.T. îndrum tor de lucr ri. Editura Risoprint. note de curs. Institutul de Construc ii Bucure ti. note de curs. Gh. Risoprint.T.M. Editura Risoprint.T.T. 2003. ISBN: 973-656-395-2. ISBN: 973-656-240-9.Fân an Ghe.T. 2003 Gh.R dulescu TOPOGRAFIE GENERAL . 2002. Editura MORO AN.M.Cosma Ghe. Gh. ISBN: 973-656-396-0.R dulescu TOPOGRAFIE GENERAL .T.R dulescu TOPOGRAFIE GENERAL . ISBN: 973-656-239-5.M. 2003. culegere de probleme. Cluj-Napoca. 1990 Legisla ie în domeniul cadastrului. LUCR RI.M.Tomoioag *** Cadastru.R dulescu Risoprint. Gh. Cluj-Napoca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful