Articol elaborat de: Carmen-Lumini a Cojocaru Tema: Inteligen a emo ional - cercetare experimental .

Scopul cercetarii: y De-a cunoa te dac i în ce mod exist i se manifest inteligen a emo ional la marinari, constatativ ca portret de stare i func ional ca portret de faz , în sensul eviden ei foarte probabile a unui proces formativ al acestei aptitudini special, de la studentul debutant pîna la ofi erulprofesor. Obiectivul de baz : y Cunoa terea tiin ific a st rii de lucruri invocate i de trebuin a practic de modelare a profilului de personalitate m rin reasc . y Inciden a inteligen ei emo ionale în cristalizarea profilului personologia al ofi erului de marin militar . Metoda de cercetare: Chestionarul lui Bar-On (1996) .

INVESTIGA IE CU CHESTIONARUL BAR-ON Chestionarul de inteligen emo ional datorat lui Bar-On con ine 42 itemi i 5 a a-zise dimensiuni de investigat (indicatori i/sau componente QE): Realism, Sociabilitate, Empatie, Anxietate, Optimism . Num rul de itemi nu este perfect egal distribuit pentru cele cinci componente, dar diferen ele sunt minime. Scorul per item oscileaz între -2 i +2, iar potrivit num rului de itemi, el are la extreme o valoare numeric de 2 (puncte) x respectiv 10, 8, 8, 9, sau 7 (itemi), adic , în ordinea notific rii de mai sus a componentelor întinderi cel mult între -20 i +20 puncte; -16 i +16; -18 i +18; -14 i +14. Cele 5 niveluri de r spuns per component au intervale aproa pe identice: cel foarte sc zut la polul - , cel foarte înalt la polul + , iar cel mediu în jurul valorii zero , astfel c între intervalele extreme i cel mediu se afl cel sc zut, respectiv, cel înalt. Iat rezultatele subiec ilor marinari în tabelul nr. 1

organizate ra ional i constante pe durate lungi. adic adaptate scopurilor de interac iune eficient în plan profesional i social mai larg.Scoruri de QE (Bar-On) Loturi Studen i Dimensiuni M A.525 TOTAL 8. Empatia.950 D. inferioar a categoriei / nivelului de încadrare. Realism 12.42 12. cu component ra ional de autocontrol . înalt Înalt(+) Mediu(+) Sc zut(-) Înalt(+) Not : Semnele + sau .95 3.63 Nivelurile de încadrare a scorurilor A.44 Ofi eri M 12. respectiv. Empatie D. Astfel. Sociabilitate 8. i de un scor de nivel foarte înalt la ofi eri cu indica ia c aici avem de-a face cu nivelul cel mai înalt. gradul ridicat de realism apare ca sus inut de un scor de nivel înalt pentru subiec ii studen i cu nota ia plus care indic treapta superioar a acestui nivel. Empatie 2.200 3. deopotriv pe baz de motive lucide i de tr iri emo ionale.77 2.075 8.050 8. Realism B. prin aceste expresii statistice.din cuprinsul tabelului indic faptul c respectivele scoruri se afl foarte aproape de limita superioar ori.80 2.450 8.825 2.74 3.94 2.42 2.025 2.825 C. despre capacitatea subiec ilor de a pune în consonan sensul emo ional al tr irii cu semnifica ia obiectiv a elementelor din situa iile reale. ca nivel.64 8.02 2. Optimism Înalt(+) Înalt(+) Mediu Sc zut Înalt(+) Înalt(+) Înalt(+) Mediu Sc zut Înalt(+) F.68 8. Datele vorbesc.96 -8. certe poten ialit i de cunoa tere i intercunoa tere.575 -8. Un nivel aproape la fel de înalt al sociabilit ii indic disponibilitatea stabilirii unor interrela ii con tientizate. cu scorurile ei medii crescute exprim .36 2.000 3. Anxietate E.030 Din care: debutan i Studen i M 3.525 B. Optimism 7.675 8.106 mari 4. O privire global asupra rezultatelor ob inute îndrept e te aprecierea c acestea au o justificare logic i psihologic neîndoielnic în sine sau/ i prin compara ia cu alte loturi.62 2. Sociabilitate C. Anxietate -7.155 3.42 2.625 E.

adaptativ . ambele aspecte fiind demonstrate în teza noastr de doctorat (2007). Bucure ti. f r accente negative. este o condi ie de fond a comportamentelor e ficiente. Anxietatea la ace ti subiec i este slab . reactivitatea emo ional este bine controlat . accentuat sc zut (se tie c un grad relativ mai ridicat de anxietate este poate fi o surs de activare mai rapid i eficient în variate împrejur ri). rezultate în virtutea regulii de a avea aceea i soart comun . aspecte discutabile sau poten ial generatoare de alter ri facile de echilibru . atitudinea pozitiv .acceptate. de asemenea. ve rsus empatia de nivel mijlociu (scoruri foarte compacte în jurul valorii medii. în special prin cea factorial . i corelat eficient cu scopurile pozitive ale activit ii. 152 174). 2007. judecând i dup cuantumul accentuat sc zut al abaterilor standard). Dac ar fi s relief m din aceast palet a rez ultatelor. ca o contrapondere fireasc a ra ionalit ii i sociabilit ii ridicate. Tonicitatea genereaz i proiec ii de viitor echilibrate i realizabile. Optimismul. prin analiza intra. Institutul de Filosofie i Psihologie C. ca i de la cotientul sc zut de empatie emo ional i de la cel mediu de empatie cognitiv (p roiectiv ). tonic este de natur s asigure reflec ii corecte. Tez de doctorat. Evident. Aceste rezerve relative se autorizeaz i de la cunoscutul. dac nu în totalitate.(moderat i eficient). emo iile i sentimentele celorlal i sunt în elese. de responsabilitate. ceea ce face trimitere la prezen a i func ionarea sentimentului de r spundere în grup. ca stare interioar de încredere. de acceptare controlat a propriilor tr iri i a elementelor situa ionale. nivel de inteligen înalt al subiec ilor marinari. p strarea criteriilor de con inut i or ânduirea motivelor i scopurilor activit ii cu prioritatea cuvenit intereselor sociale i profesionale. Cap. R dulescu-Motru al Academiei Române (partea a-II-a. Inciden a inteligen ei emo ionale în cristalizarea profilului personologic al ofi erului de marin militar . II. s-ar p rea c trebuie re inut realismul i ra ionalitatea foarte ridicate. p. unele implica ii se vor întregi în bun m sur . Bibliografie: COJOCARU.i intercorela ional . . de acum. în fine. CARMEN-LUMINI A. ca i anxietatea de nivel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful