P. 1
Lepenski Vir Je Preteca Pisma

Lepenski Vir Je Preteca Pisma

|Views: 364|Likes:
Published by Lesandar Car Srbski

More info:

Published by: Lesandar Car Srbski on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

U OGRANKU SANU U NOVOM SADU SIMPOZIJUM „ZNAKOVI

CIVILIZACIJE”
Balkan - kolevka p!"eno!# k$l#$%e&
Na '!k$!($ o p!"eno!# p%a!#o%(!ko) *oveka ! Balkana 'ola+ #%'e!e# pe#
e"nen#n, na$*nka +- Make'on(e. B$)a%!ke. R$"$n(e. /n!ke. G%*ke.
S(e'n(en, A"e%*k, D%0ava. I#al(e. Uk%a(ne. L#van(e. S%1(e C%ne
Go%e. ko( !e 1ave paleoln)v!#ko". a%,eolo)(o" !#o%(o" %el)(e
Ako (e p!"o #o !a *" ov'e "a"o po!la. on'a 1 #o 1lo na(!#a%(e p!"o na
!ve#$. (e% "e!opo#a"!ka. e)pa#!ka kne!ka p!"a na!#a($ "no)o ka!n(e -
ka0e +a 2Dnevnk” *$ven ln)v!#a !a a"e%*ko) In!##$#a +a a%,eo"#olo)($
3a%al' 3a%"an. !en+a4onalno na(avl($($5 !k$p na ko(e" 5e 67 na$*nka
pok$8a# 'a o')ovo% 'a l (e Balkan kolevka p!"eno!# na(!#a%(e
v!oko%a+v(ene k$l#$%e
P%*a o Vn* (e !#a%a ve5 !#o )o'na. a #o o *e"$ (e ona 9:;<= p%o)ovo%la
le)en'a%no" a%,eolo)$ Mlo($ Va!5$ !ve (e ak#$eln(e= Da l 9=>;; +nakova
$%e+an, na po!$'a"a. *ovekolk" ?)$%a"a '%$)" p%e'"e#"a p%ona@en"
$ okv%$ na(1ol(e p%o$*ene p%a!#o%(!ke k$l#$%e $ ($)o!#o*no( Panon( na
Balkan$ p%e'!#avl(a p%vo !ve#!ko p!"o. 15e p%e'"e# %a!p%ave na
"e@$na%o'no" !"po+($"$ o neol#!ko" !!#e"$ !"1ola ($)o!#o*ne Ev%ope
na+vano" 2Znakov 4vl+a4(e”. ko( 5e !e $ o%)an+a4( In!##$#a +a
a%,eo"#olo)($ + SAD O)%anka SANU o' !$#%a 'o >:= "a(a o'%0a# $
Novo" Sa'$=
Na '!k$!($ o p!"eno!# p%a!#o%(!ko) *oveka ! Balkana 'ola+ #%'e!e# pe#
e"nen#n, na$*nka +- Make'on(e. B$)a%!ke. R$"$n(e. /n!ke. G%*ke.
S(e'n(en, A"e%*k, D%0ava. I#al(e. Uk%a(ne. L#van(e. S%1(e C%ne
Go%e. ko( !e 1ave paleoln)v!#ko". a%,eolo)(o" !#o%(o" %el)(e. a "e@$
n("a 5e 1# Aan Mn. *ovek ko( (e p%v !!#e"a#+ovao vn*an!ke !"1ole=
U*e!n4 5e nakon !e"na%a %a' na!#av# !#%$*no-!#$'(!k" po!e#a"a
a%,eolo8k" lokal#e#"a na Be%'ap$ ko' Beo)%a'a=
Da l (e #o !#va%no po*e#ak&
- Zan#e%e!ovan !"o +a %an$ p!"eno!# $ Ev%op +an"a na! 'a l 5e !e
na$*n4 !lo0# oko #o)a 'a l #a( !!#e" +a!#a p%e'!#avl(a po*e#ak. l ne=
Da l !!#e" !"1ola ($o)!#o*ne Ev%ope. ko( (e p$n +na*en(a +na*a(a
!a!#avl(en ne +1o) ekono"(e. ve5 $ !v%,$ ko"$nka4(e= Po!#o( "o)$5no!#
'a (e 1a8 p!"o vn*an!ke k$l#$%e 4en#a% +a !ve ?o%"e ko"$nka4(e na@ene
$ %e)on$ o' I#al(e 'o Uk%a(ne= N!"o 'o8l !a +akl($*4"a. 'o8l !"o !
p#an("a - p%e'o*la (e "o#ve na"e%e o%)an+a4(e !"po+($"a $p%avn4a
In!##$#a +a a%,eo"#olo)($ DCoan Ma%le%. *( (e ak#$eln %a' po velk"
$#4a(e" !#$'o+no) !#%a0van(a o k$l#$% 2S#a%e Ev%ope” +a*e#n4e
a%,eo"#olo)(e Ma%(e G"1a#a!= DCoan Ma%le% (e o1(a!nla 'a (e
a%,eo"#olo)(a n#e%'!4plna%na "e#o'olo)(a ko(a. $kl($*$($5 ln)v!#k$.
an#%opolo)($ . )ene#k$ "no)e '%$)e '!4plne. p%o8%$(e v'ke !#$'(a
p%a!#o%(e. $(e'no ko%)$($5 pove5ava($5 +ve!no!# +akl($*aka=
Je'an o' vo'e5, !#%a0va*a na(!#a%(, ?o%" v!oko4vl+ovan, k$l#$%a.
!ve#!k *$ven ln)v!#a 3a%al' 3a%"an. #ako@e +apo!len na In!##$#$ +a
a%,eo"#olo)($. %ekao (e 'a !$ 'o8l 'a v'e 8#a (e $ !#va% #o 8#o "no) ve5
+ov$ 2na(%an( ek!pe%"en# ! 4vl+a4(o"”. ko( !e 'e8avao $ v%e"e ka' !$
!v o!#al !ve#!k %e)on k$l#$%no 1l na %ela#vno n!ko" nvo$=
I8*#avan(e ko!"o!a
Dlan o%)an+a4ono) o'1o%a SANU - O)%anka $ Novo" Sa'$ aka'e"k Bo)'an
B%$kne%. 2Znake 4vl+a4(e” (e o4eno kao n#e%e! +a ?eno"en ko( (e naveo
*oveka 'a ko"$n4%a $ okv%$ p%a!#o%(!k, +a(e'n4a 'a. $ ap!#%ak#no"
!"!l$. ko"$n4%a !a !ve#o" oko !e1e. pa *ak !a on" 8#o na+va"o
ko!"o!=
- P%a!#o%(!k *ovek (e 1o "no)o v8e +aok$pl(en na#p%%o'n" p%%o'n".
al n(e "ao "o)$5no!# 'a #o !,va#= /+ka. ,e"(a. a!#%ono"(a '%$)e
e)+ak#ne na$ke n!$ 1le po+na#e . $ #e,nolo8ko" !"!l$. 1o (e ne'o+%eo 'a
1 'ao neko %a4onalno #$"a*en(e )%o"a. !$8e. 1ole!#= Za#o (e on "ao
po!%e'nke - 8a"ane= Ea( *ovek (e. +ap%avo. )le'a($5 !ve# oko !e1e.
2!ka+e” p%ka+vao na o!nov$ lkovno) $o1l*avan(a. !"1ol*no= Ve5 'eo
!#%$*n(aka ko( !e 1ave #"e !"a#%a($ 'a !e $ vn*an!ko( k$l#$% %a' o
povla85eno" p!"$. o !ve#o" p!"$. 2!ak%e#$”= Eo +na* 'a (e !a"o "al 1%o(
l($' p%a!#o%(!ke +a(e'n4e "ao "o)$5no!# 'a !e n(" ko%!#. al #$ (e
ve+a !a 2lne%an" A” l klna!#" p!"o" - %ekao (e Bo)'an B%$kne% 'o'ao
'a (e ovo p%ava p%*a o Ev%op ko($ pol#*a% v%lo *e!#o po)%e8no
n#e%p%e#%a($= Balkan n(e $vek 1o na+a'an=
I)o% B$%5
FGHIJHKL >6=7=>;;<M
Nov Sa' - S%p!ka aka'e"(a na$ka $"e#no!# In!##$# +a a%,eo"#olo)($
+ SAD o%)an+$($ !"po+($" NZnakov 4vl+a4(e - "e@$na%o'n !"po+($"
o neol#!ko" !!#e"$ !"1ola J$)o!#o*ne Ev%opeN ko( 5e !e o'%0a# $ Novo"
Sa'$ o' >7= 'o >:= "a(a= Novo!a@an 5e 1# $ p%l4 'a v'e +lo01$ v%e'n,
a%,eolo8k, ek!pona#a $ +)%a' O)%anka SANU=
Na ovo" na$*no" !k$p$ *( 4l( (e $po%e@en(e 'o!#)n$#, !a+nan(a o
+nakov"a !"1ol"a na neol#!k" a%#e?ak#"a. o#k%ven, na )%n*a%(.
0%#ven4"a. ?)$%na"a pla!#4 + #o) !#o%(!ko) pe%o'a. )ovo%5e
aka'e"4 Bo)'an B%$kne% Bo%!lav Jovanov5. a%,eolo) An'%e( S#a%ov5. a
o' !#%an, )o!#($ na(avl(eno (e $*e85e p%o?e!o%a 3a%al'a 3a%"ana +
/n!ke. p%o?e!o%a Aan) Vna + SAD. %o'ona*elnka p%o$*avan(a !!#e"a
vn*an!ke k$l#$%e D0oan Ma%le%. '%ek#o% In!##$#a +a a%,eo"#olo)($ +
Kal?o%n(e. #e Geo%)a La+a%ov5(a. a%,eolo)a + R$"$n(e= M= I=
FDana! >>->6=7=>;;<M
СЕНЗАЦИОНАЛНО ОТКРИЋЕ У ЛЕПЕНСКОМ ВИРУ
Претеча писма
Камени жртвеник стар !"### $%&ина са ч'&ним (арама (т% )иче на с)%ва и п%р'ке
С)'ча* *е +те% &а стар% п%т%п,ен% ар+е%)%(к% на)а-и(те В)аса. на /'нав' три
ки)%метра ни-в%&н% %& -наменит%$ Лепенск%$ вира &е)имичн% истражен% 0!1#" и 0!10"
$%&ине не%чекиваним %ткри2ем камен%$ жртвеника стар%$ %к% &евет +и,а&а $%&ина са
$ра3и-мима к%*и )иче -а не%4ичне (аре п%н%в% &%спе ' жиж' на'чне *авн%сти" Та*
жртвеник и *%( &ва камена пре&мета не%4ичне %4ра&е пр%на(а% *е ав$'ста 5##5"
$%&ине -натиже,ни а)ас и- /%6е$ Ми)ан%в.а М%мчи)% 7%р8еви2 94ив(и р'&ар са&а
таксиста: и са&а се ти на)а-и п%с)е не%п+%&н%$ к%н-ервира6а и први+ на'чни+
т'маче6а ' Нар%&н%м м'-е*' ' ;е%$ра&' на)а-е ' витринама М'-е*а ' Ма*&анпек'"
Први п'т с' са&а и-)%жени ' прис'ств' стр'ч6ака и н%винара 9п%в%&%м Светск%$ &ана
м'-е*а к%*и 2е 4ити %4е)ежен 0<" ма*а: и % 6има 2е *%( 4ити речи ' на(%* и
ме8'нар%&н%* на'чн%* *авн%сти"
Стр'ч6а.и са&а претп%став,а*' &а *е реч % на*стари*ем праист%ри*ск%м жртвеник' 9и-
ме-%-%ика: ' свет' и % $ра3и-мима к%*и )иче на сим4%)е и с)%ва на*стари*е$ писма и-
к%*и+ *е наста)а а-4'ка п%т%6и+ .иви)и-а.и*а" У при)%$ таквим претп%ставкама
савремени т'мачи нав%&е и и-*аве и -аписе -наменит%$ истраживача Лепенск%$ вира
ака&емика /ра$%с)ава Сре*%ви2а &а *е насе,е В)аса. к%*е *е 0!10" $%&ине п%т%пи)а
в%&а прв%$ *е-ера +и&р%е)ектране =7ер&ап 0> не(т% стари*е %& Лепенск%$ вира и &а се
на (арама и са Лепен.а и В)ас.а на)а-е =свесн% исписане п%р'ке савремени.има и
п%т%м.има>" Сам% *е пита6е времена ка&а 2е те п%р'ке 4ити пр%читане и пр%т'мачене
а)и *е при)ичн% и-весн% &а %в% %ткри2е 4а.а н%в' свет)%ст на ист%ри*' евр%пске и
светске .иви)и-а.и*е"
На %.ен' и пр%.ен'
На ск'п' ' ма*&анпечк%м М'-е*' п%в%&%м -аним,иве и-)%ж4е интересантн% с'
4есе&и)и Па'н ес /'р)и2 етн%)%$ и &'$%$%&и(6и истраживач старина ма*&анпечк%$
кра*а М%мчи)% 7%р8еви2 сре2ни на)а-ач пре&мета ;%рив%*е Крчмареви2 к'ст%с
М'-е*а ' Ма*&анпек' 9к%*и *е на терен' све пре.и-н% '.рта%: и ст'&енти и сара&ни.и
ака&емика /ра$%с)ава Сре*%ви2а? ;%ра /имитри*еви2 ар+е%)%$ &ирект%р Нар%&н%$
м'-е*а ' За*ечар' 9к%*и *е 0@" ав$'ста 0!1#" $%&ине пр%на(а% прве пре&мете на В)ас.':
/ра$ан Aа.ан%ви2 &'$%$%&и(6и ар+е%)%$ и &ирект%р Нар%&н%$ м'-е*а ' П%жарев.' и
;%4ан Васи2 ар+е%)%$ к'ст%с М'-е*а Лепенск%$ вира" О -нача*' сви+ %ви+ на)а-а -а
4'&'2и ра-в%* т'ри-ма ' ма*&анпечк%* %п(тини $%в%ри% *е мр Р%&%,'4 B'ч')%ви2
т'ри-м%)%$ &ирект%р Т'ристичке %р$ани-а.и*е Ма*&анпека"
Прес'&на *е п% %п(тем -ак,'чк' 4и)а сара&6а &ирект%ра /'р)и2а и а)аса на)а-ача
7%р8еви2а ка% и ра-ви*ена к%м'ника.и*а ма*&анпечк%$ М'-е*а са мн%(тв%м сара&ника
на терен'" /ирект%р /'р)и2 има -а т% и-ванре&ан с)'+ ка% &'$%$%&и(6и истраживач
к%ме ве2 ви(е %& 5# $%&ина ра&%-на).и и- %к%)ине $%т%в% свак%&невн% &%н%се ра-не
пре&мете на %.ен' и пр%.ен'"
На)а-ач жртвеника паси%нирани ри4ар М%мчи)% 7%р8еви2 чест% се *%( ка% &ете
&р'жи% са ар+е%)%-има на Лепенск%м вир' &ава)и с' м' ч%к%)а&и.е &а чепрка п%
иск%пинама" И так% м' *е '()% ' крв &а на терен' п%ре& /'нава ста)н% не(т% -а$)е&а
и тражи" Оста)% м' *е ' се2а6' как% *е ака&емик Сре*%ви2 сара&ни.има $%в%ри% &а *е
ве)ика (тета (т% *е истражена сам% четвртина п)ат%а на В)ас.'" Ни*е 4и)% времена -а
ви(е *ер с' $ра&ите,и прве е)ектране ве2 4и)и пре$ра&и)и /'нав и в%&а н%в%$ *е-ера
*е п)ави)а терене '-в%&н%" Так% *е '4р-% п%т%п,ен и В)аса."
Не 'мем% &а читам%
C Ова* жртвеник накна&н% %ткривен пре &ве $%&ине -аиста *е и-'-етн% %ткри2е C каже
иск'сни ар+е%)%$ /ра$ан Aа.ан%ви2 и- п%жаревачк%$ м'-е*а" C /'$% *е ' српск%*
ар+е%)%(к%* на'.и в)а&а)а &%$ма &а ' 4а)канск%* праист%ри*и не п%ст%*и писмен%ст а
т%м &%$м%м при кра*' жив%та п%че% *е &а се =%4рач'нава> и % 6%* пи(е и ака&емик
Сре*%ви2" Нем%$'2е *е *е&н%ставн% &а *е&на таква .иви)и-а.и*а ка% (т% *е
.иви)и-а.и*а Лепенск%$ вира рач'на*'2и т' и %ткри2а са В)ас.а C к%*а *е п%-нава)а
ар+итект'р' 'р4ани-ам $е%метри*' математик' астр%н%ми*' 'метн%ст и ре)и$и*' C
ни*е има)а и систем -аписива6а и к%м'ни.ира6а нек%м врст%м писма"
C Ник% нам не &а*е -а прав% C каже Aа.ан%ви2 C &а твр&им% как% писм% ни*е п%ст%*а)%"
Пр%4)ем *е на*вер%ватни*е ' т%ме (т% ми ' )%$ик' ти+ сим4%)а *%( нисм% пр%ник)и и
(т% т% прастар% писм% не 'мем% &а читам%" П% п%ст%*е2им &%$матским с+вата6има -а
мн%$е )аике не п%ст%*е ни кинеск% ни арапск% писм% иак% тим сим4%)има &анас
к%м'ни.ира ви(е %& ми)и*ар&' ,'&и ' свет'"
И %ва и сва &р'$а ар+е%)%(ка %ткри2а на п%&р'ч*' ма*&анпечке %п(тине с)аж' се
'чесни.и ма*&анпечк%$ ск'па и-'-етна с' при)ика -а ра-в%* к')т'рн%$ т'ри-ма" Ка%
ретк% $&е ' свет' %в&е с' се на ма)%м пр%ст%р' и-ме8' 7ер&апа и D%м%,а саста)и
светски атрактивни прир%&ни и к')т'рни сп%мени.и? Лепенски вир Р'&на $)ава
В)аса. Пра'ри*а Прераст Ра*к%ва пе2ина На.и%на)ни парк =7ер&ап> сп%мени.и
р'&арства к%*е на %в%м пр%ст%р' тра*е &'же %& 1"### $%&ина"
У М'-е*' Ма*&анпека ' т%к' *е припрема ста)не п%ставке =' -авича*' мета)а> а сачи6ен
*е и пр%*ект как% &а се нек%)ик% &есетина атрактивни+ ар+е%)%(ки+ и прир%&ни+
сп%меника %4*е&ини ' *е&инствен' т'ристичк' п%н'&' %в%$ кра*а" Так% 2е 'к%)ик% и
&ржава ' т%ме и-&а(ни*е п%м%$не савремени т'ристички н%ма&и имати %в&е ка% на
&)ан' на*-нача*ни*е сп%менике евр%пске .иви)и-а.и*е" Т%ме се м%$' &%&ати и стара
се%ска ар+итект'ра тра&и.и%на)на к'+и6а ар+аични %4ича*и 3%)к)%р"""
Све се м%же &%4р% 'н%вчити и так% п%м%2и трен'тн% п%с'ста)%* р'&арск%* пр%и-в%&6и
&%к се не %п%рави"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Fртвеник на %&$%нета6'
С каменим жртвеник%м са В)ас.а и 6е$%вим ч'&н%ватим =(арама> 'ск%р% 2е на
ме8'нар%&н%м на'чн%м ск'п' =Зна.и .иви)и-а.и*е> 9' Н%в%м Са&' %& 5@" ма*а &% @"
*'на: 4ити 'п%-нати и на*еминентни*и стр'ч6а.и и- на(е -ем,е и света" Пре)иминарн%
са%п(те6е са %в%$ симп%-и*'ма п%& на-ив%м =Сим4%)ички -на.и на камен%м
жртвеник' са В)ас.а C рана 3а-а к')т'ре Лепенск%$ вира> п%&не2е &р ;%рис)ав
A%ван%ви2 и Па'н ес /'р)и2"
Симп%-и*'м прире8'*е %$ранак САНУ ' Н%в%м Са&' и Инстит'т -а ар+е%мит%)%$и*'"
Ст%*ан Т%&%р%ви2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->