Heomuuujaneu npeuuc1eu 1ekc1

Humeapanuuom mekcm ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo ocuaypyeane au
coôp»u: Ocuoeuuom mekcm ua sakouom oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua
Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 25/2000 u usueuume u ôononuyeanama ua
3akouom ce oõjaeeuu eo:

• “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 34/2000 - ucnpaeka;
96/2000; 50/2001; 11/2002; 31/2003; 84/2005; 37/2006; 18/2007;
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 u 50/2010
• Oônyku ua Ycmaeuuom cyô ua PM oõjaeeuu eo “Cny»õeu eecuuk ua
Penyõnuka Makeôouuja õp.104/2000; 30/2001, 48/2001; 109/2006 u
88/2007-ôee; 106/2007, 45/2009 u 14/2010 - Oônyka ua Ycmaeeu cyô ua
PM,

Hpevucmeuuom mekcm ua 3akouom e oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua
Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 119/2005 u eo ueao ce coôp»auu usueuume
saknyvuo co „cny»õeu eecuuk ua PM“ õpoj 50/2010.
¬neuoeume oõene»auu co suakom * uuane usueuu u ôononuyeana.
¬neuoeume oõene»auu co uauaneuu umanuk õykeu ce õpuuauu.


3AKOH 3A 3BPABCTBEHOTO OCHFYPYBAKE
Huferpaneu fekcf sa uufepua ynofpeõa

ORLTH OBPEBBH

Hneu 1

Co oeoj sakou ce ypenyea snpaecfeeuofo ocurypyeane ua rparauufe, npaeafa
u oõepckufe on snpaecfeeuofo ocurypyeane, kako u ua¬uuof ua
cnpoeenyeane ua snpaecfeeuofo ocurypyeane.

Hneu 2 *

3npaecfeeuofo ocurypyeane ce ycfauoeyea kako sanon»ufenuo u
noõpoeonuo.

3anon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane ce ycfauoeyea sa cufe rparauu ua
Penyõnuka Makenouuja sapanu oõesõenyeane ua snpaecfeeuu ycnyru u
napu¬uu uanorecfouu eps ua¬enafa ua ceonqafuocf, conunapuocf,
enuakeocf u eqekfueuo kopucfene ua cpencfeafa non ycnoeu yfepneuu co
oeoj sakou.

2
Eoõpoeonuo snpaecfeeuo ocurypyeane ce ycfauoeyea sa oõesõenyeane ua
snpaecfeeuu ycnyru kou ue ce onqafeuu co sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane.

*Hanoueua: Hsueua coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 30/2001-Oônyka ua Ycmaeuuom cyô ua PM.

Hneu 3

3anon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ro cnpoeenyea 4ounof sa
snpaecfeeuo ocurypyeane ua Makenouuja (eo uafarouuuof fekcf: 4oun).

Eoõpoeonuo snpaecfeeuo ocurypyeane ro»af na cnpoeenyeaaf npyufea sa
ocurypyeane ocuoeauu cnopen nponucufe sa ocurypyeane.


BER I
3ABORXHTERHO 3BPABCTBEHO OCHFYPYBAKE

I. OCHFYPEHH RHUA

Hneu 4

Ocurypeuu nuua, eo crucna ua oeoj sakou, ce ocurypeuuuufe u ¬neuoeufe ua
uueuofo cerejcfeo.

1. Ocurypeuuuu

Hneu 5

Co oeoj sakou sanon»ufenuo ce ocurypyeaaf:
1. paõofuuk eo paõofeu onuoc kaj npaeuo nuue, caroepaõofeuo
nuue, ycfauoea, npyro npaeuo nuue koe epuu nejuocf ua jaeua
cny»õa, np»aeeu oprau u oprau ua enuuuuufe ua nokanuafa
caroynpaea u rpanof Ckonje;
2. np»aejauuu ua Penyõnuka Makenouuja koj ua fepufopujafa ua
Penyõnukafa Makenouuja e epaõofeu kaj cfpaucku u
reryuaponuu oprauu, oprauusauuu u ycfauoeu, kaj cfpaucku
nunnorafcku u kousynapuu npefcfaeuuufea, eo nu¬ua cny»õa
ua cfpaucku nunnorafcku u kousynapuu npefcfaeuuufea unu e
eo nu¬ua cny»õa ua cfpauuu, nokonky co reryuaponeu noroeop
nouuaky ue e onpeneneuo;
3. caroepaõofeuo nuue;
4. uunueunyaneu serjoneneu;
5. eepcko cny»õeuo nuue u npunanuuk ua eepcku penoeu, oceeu
npunanuuk ua rouaufeo u cecfpuucfeo;
3
6. npuepereuo ueepaõofeuo nuue noneka npura napu¬eu
uanorecfok on ocurypyeane eo cny¬aj ua ueepaõofeuocf u
ueepaõofeuo nuue koe akfueuo õapa paõofa u koe ce npujaeyea
eo Areuuujafa sa epaõofyeane ua Penyõnuka Makenouuja,
nokonky uera npyra ocuoea ua ocurypyeane;
7. np»aejauuu ua Penyõnuka Makenouuja epaõofeu eo cfpaucfeo,
ako sa foa epere ue e sanon»ufenuo ocurypau kaj cfpaucku
uocufen ua ocurypyeane cnopen sakouof ua serjafa eo koja e
epaõofeu, unu cnopen reryuaponua cnoronõa , a uran
»ueaenuufe ua fepufopujafa ua Penyõnuka Makenouuja
uenocpenuo npen sacuoeanefo ua paõofuuof onuoc eo
cfpaucfeo – sa ¬neuoeufe ua cerejcfeofo kou »ueeaf eo
Penyõnuka Makenouuja;
8. kopucuuk ua neusuja u uanorecfok ua nnafa cnopen nponucufe
ua neusucko u uueanuncko ocurypyeane;
9. np»aejauuu ua Penyõnuka Makenouuja koj npura neusuja unu
uueanunuuua on cfpaucku uocufen ua ocurypyeane noneka
npecfojyea ua fepufopujafa ua Penyõnukafa;
10. nuue kopucuuk ua nocfojaua napu¬ua norou, nuue crecfeuo eo
srpu»yea¬ko cerejcfeo u eo ycfauoea sa couujanua saufufa,
kopucuuk ua napu¬eu uanorecfok sa norou u uera u napu¬ua
norou ua nuue koe no 18 ronuuu eospacf urano cfafyc ua nefe
ões ponufenu u ponufencka rpu»a, cornacuo co nponucufe on
couujanuafa saufufa, ako ue ro»e na ce ocurypa no npyra
ocuoea;
11. cfpaueu koj ua fepufopujafa ua Penyõnuka Makenouuja e eo
paõofeu onuoc unu cny»õa ua cfpaucku qusu¬ku u npaeuu nuua,
reryuaponuu oprauusauuu u ycfauoeu unu cfpaucku
nunnorafcku u kousynapuu npefcfaeuuufea ako co reryuaponeu
noroeop nouuaky ue e onpeneneuo;
12. cfpaueu koj ce uaora ua ukonyeane unu cfpy¬uo ycoepuyeane
eo Penyõnukafa ako co reryuaponeu noroeop nouuaky ue e
onpeneneuo;
13. nuue ua usnp»yeane kasua safeop, nuue koe ce uaora eo
npufeop(ako ue e ocurypeuo no npyra ocuoea) u ranonefuo nuue
koe ce uaora ua usepuyeane ua eocnufua repka ynafyeane eo
eocnufuo-nonpaeeu nor, onuocuo ycfauoea u
14. y¬ecuuk eo HOB u y¬ecuuk eo Haponuoocnoõonufenuafo
neu»ene eo Erejckuof nen ua Makenouuja, eoeu uueanun u
¬neuoeufe ua cerejcfeafa ua nanuafufe õopuu u yrpeuufe
y¬ecuuuu eo HOB, kako u uueunuufe uueanunu on Bfopafa
ceefcka eojua, nuuafa nporouyeauu u safeopauu sa uneufe ua
caroõufuocfa ua Makenouuja u uejsuuafa np»aeuocf, ua kou foa
ceojcfeo ur e yfepneuo co noceõuu nponucu u ¬neuoeufe ua
cerejcfeofo u ponufenufe ua nuuafa rparauu ua Penyõnuka
Makenouuja, saruuafu eo eojuufe npu pacnanof ua C4PJ.
4
15. np»aejauuu ua Penyõnuka Makenouuja koj ue e sanon»ufenuo
ocurypau no enua on fo¬kufe 1 no 14 ua oeoj ¬neu.

Fparauufe kou ue ce onqafeuu co sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane
cnopen cfae 1 ua oeoj ¬neu ro»af na npucfanaf kou sanon»ufenuofo
snpaecfeeuo ocurypyeane sapanu kopucfene ua npaeo ua snpaecfeeuu
ycnyru on ¬neu 9 ua oeoj sakou.

***.Hanoreua:Hsreua cornacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja
õpoj 6/2009u 67/2009 u 50/2010)


2. Hneuonu ua ceuejc1no

Hneu 6

Bps ocuoea ua sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ua ocurypeuukof,
ce oõesõenyea sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane u ua ¬neuoeufe ua
ueroeofo cerejcfeo, ako ue ce ocurypeuu cnopen ¬neu 5 ua oeoj sakou.

Kako ¬neuoeu ua cerejcfeo ua ocurypeuukof, eo crucna ua oeoj sakou, ce
crefaaf: õpa¬uuof npyrap u neuafa poneuu eo õpak unu eou õpak,
nacuuouufe, noceoeuufe neua u neuafa sereuu ua usnp»yeane.

Hneu 7

Eeuafa ua ocurypeuukof ce snpaecfeeuo ocurypauu:
1) no uaepuyeane ua 18- ronuuua eospacf, a no fue ronuuu caro ako ce
ua penoeuo ukonyeane, uo uajnouua no uaepuyeane ua 26 ronuuu;
2) kora ce ua eoupenuo ukonyeane, ako nopanu npuponafa ua õonecfa ue
ce eo ro»uocf penoeuo na ja nocefyeaaf uacfaeafa u
3) ako ce unu cfauaf uecnocoõuu sa carocfoeu »ueof u paõofa eo crucna
ua nponucufe ua neusuckofo u uueanunckofo ocurypyeane, onuocuo sa
couujanuafa saufufa, ako ocurypeuukof ru usnp»yea - sa cefo epere
noneka fpae fakeafa uecnocoõuocf.

II. RPABO HA 3BPABCTBEHH YCRYFH

Hneu 8

Co sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane ua ocurypeuufe nuua ur ce
oõesõenyea npaeo ua ocuoeuu snpaecfeeuu ycnyru non ycnoeu yfepneuu co
oeoj sakou, eo cny¬aj ua:
1) õonecf u noepena uaneop on paõofa u
2) noepena ua paõofa u npoqecuouanuo saõonyeane.

5
1. Ocuonuu snpanc1neuu ycnyru

Hneu 9 *

Ocuoeuufe snpaecfeeuu ycnyru on ¬neu 8 ua oeoj sakou ce:
a) eo npurapuafa snpaecfeeua saufufa:
1) snpaecfeeuu ycnyru sapanu yfepnyeane, cnenene u npoeepyeane ua
snpaecfeeuafa cocfojõa;
2) npeserane ua cfpy¬uo renuuuucku repku u nocfanku sa yuanpenyeane ua
snpaecfereuafa cocfojõa, cnpe¬yeane, cysõueane u pauo ofkpueane ua
õonecfufe u npyru uapyuyeana ua snpaejefo;
3) yka»yeane ua ufua renuuuucka norou, ekny¬yeajku u npeeos co
cauufefcko eosuno kora e foa ueonxonuo;
4) nekyeane eo opnuuauuja, onuocuo eo norof ua kopucuukof;
5) snpaecfeeua saufufa eo epcka co õpereuocf u noponyeane;
6) cnpoeenyeane ua npeeeufueuu, fepaneefcku u pexaõunufauuouu repku;
7) npeeeuuuja, nekyeane u cauupane ua õonecfufe ua ycfafa u saõufe u
8) nekoeu cnopen nucfafa ua nekoeu ufo co onuf akf ja yfepnyea 4ounof ua
koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf;

õ) eo cneuujanucfu¬ko-koucynfafueuafa snpaecfeeua saufufa:
1) ucnufyeane u yfepnyeane ua saõonyeanafa, noepenufe u snpaecfeeuafa
cocfojõa;
2) cnpoeenyeane ua cneuujanusupauu nujaruocfu¬ku, fepaneefcku u
pexaõunufauuouu nocfanku u
3) npofesu, opfonencku u npyru norarana, norouuu u cauufefcku cnpaeu u
rafepujanu u saõuofexuu¬ku cpencfea cnopen uunukauuu yfepneuu co onuf
akf ua 4ounof ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf;

e) eo õonuu¬kafa (kpafkofpajua u nonrofpajua) snpaecfeeua saufufa:
1) ucnufyeane u yfepnyeane ua snpaecfeeuafa cocfojõa, nekyeane,
pexaõunufauuja, uera, crecfyeane u ucxpaua eo õonuu¬ku ycnoeu;
2) nekoeu cnopen nucfafa ua nekoeu ufo co onuf akf ja yfepnyea 4ounof ua
koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf, kako u norouuu rafepujanu
kou cny»af sa npureua ua nekoeufe u cauufefckufe u npyr rafepujan
nofpeõeu sa nekyeane u
3) crecfyeane u ucxpaua ua npunpy»uuk npu ueonxonuo npunpy»yeane ua
nefe no fpuronuuua eospacf, noneka e ua õonuu¬ko nekyeane, uo uajruory
no 30 neua u

r) oõnykuuja ua yrpeuu no õapane ua snpaecfeeuu ycfauoeu.

Ocuoeuufe snpaecfeeuu ycnyru on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu 4ounof ru
oõesõenyea ua ocurypeuufe nuua eo snpaecfeeuufe ycfauoeu eo eucuua ua
ueuu yfepneuu co Ueuoeuukof ua snpaecfeeuu ycnyru eo Penyõnuka
Makenouuja koj ro nouecyea Ynpaeuuof onõop ua 4ounof.
6

Ocuoeuufe snpaecfeeuu ycnyru on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu, 4ounof kako
kynyea¬ ua snpaecfeeuu ycnyru ru oõesõenyea ua ocurypeuuuufe eo
snpaecfereuu ycfauoeu co kou ckny¬un noroeop. (Epuuaua onpenõa)

Ako ocurypeuukof kopucfu ocuoeuu snpaecfeeuu ycnyru on cfaeof 1 ua oeoj
¬neu eo snpaecfeeuafa ycfauoea co koja 4ounof uera ckny¬euo noroeop
fpououufe ru nnaka ocurypeuukof (Epuuaua onpenõa)

4ounof co onuf akf noõnucky ru onpenenyea ua¬uuof ua ocfeapyeanefo ua
npaeafa ua snpaecfeeuu ycnyru, kako u cnpoeenyeane ua snpaecfeeuafa
saufufa, ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.

*Hanoreua: Hsreuu cornacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“
õpoj 48/2001 - Onnyka ua Ycfaeuuof cyn ua PM; 84/2005, 36/2007 u 106/2007 -
Onnyka ua Ycfaeuuof cyn ua PM, Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja
õpoj.82/2008.

2. 3npanc1neuu ycnyru kou ue ce onma1euu co
sanonxu1enuo1o snpanc1neuo ocurypynane

Hneu 10 *

Co sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ue ce onqafeuu
snpaecfeeuufe ycnyru:
1) ecfefcku onepauuu kou ue ce renuuuucku uunuuupauu;
2) kopucfene ua noeucok cfaunapn ua snpaecfeeuu ycnyru eo õonuu¬kafa
snpaecfeeua saufufa uan yfepneuufe cfaunapnu;
3) õancko knurafcko nekyeane;
4) renuuuucka pexaõunufauuja ua nereuepafueuu saõonyeana cnopen
onuf akf yfepneu on ruuucfepof sa snpaecfeo, oceeu sa neua no 18 -
ronuuua eospacf;
5) nekoeu kou ue ce onqafeuu co nucfufe ua nekoeu on ¬neu 9 ua oeoj
sakou;
6) npofesu, opfonencku u npyru norarana, norouuu u cauufefcku cnpaeu
u rafepujanu u saõuofexuu¬ku cpencfea kou ue ce onqafeuu co
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane unu ce uspaõofeuu on
uancfaunapneu rafepujan;
7) onufa uera, crecfyeane u ucxpaua eo repoufonouka ycfauoea;
7-a) usepueuu eo npurapua snpaecfeeua saufufa kaj nekap koj ue ry e
usõpau nekap ua ocurypeuofo nuue.
8) cneuujanucfu¬ko-koucynfafueuu u õonuu¬ku snpaecfeeuu ycnyru ões
ynaf on usõpauuof nekap; unu usepueuu snpaecfeeuu ycnyru eo
snpaecfeeuu ycfauoeu kane ufo 4ounof ue oõesõenun epuene ua
snpaecfeeuu ycnyru ua ueroe foeap.(CE YKHHYBA)
9) npekuuyeane ua õpereuocf, ako ue e renuuuucku uunuuupauo;
7
10) nekyeane kako nocnenuua ua uenpunp»yeane ua ynafcfeafa on
nekapof;
10-a) eeufa¬ko onnonyeae no fpef ueycneueu oõun sa onnonyeane;
11) usnaeane ua cufe nekapcku yeepeuuja;
12) uaõaeka ua uoeu npofefcku u opfonencku cnpaeu u npyru norarana
npen yfepneuuof pok;
13) ofpesuyeane u nekyeane on akyfua ankoxonusupaua cocfojõa, kako u
sa uarepuu fpyena, kou ue ce npenuseukauu on nyueeuu pacfpojcfea;
14) nekyeane eo cfpaucfeo ako nekyeanefo e usepueuo ões onoõpeuue
on 4ounof;
15) nekyeane koe e nocnenuua ua kpueu¬uo neno unu npekpuok ufo ro
cfopun caruof ocurypeuuk; (ce ykuuyea)
16) npernenu, ucnufyeana u ynafyeana no uanne»uuof oprau sa
oueuyeane ua paõofuafa cnocoõuocf, cnopen nponucufe sa neusuckofo u
uueanunckofo ocurypyeane u cnopen nponucufe sa couujanuafa u nefcka
saufufa, kora fue ce epuaf no õapane ua ocurypeuukof, paõofonaeeuof
unu npyr oprau;
17) uesanon»ufenuo eakuuuupane;
18) nekyeane, onuocuo pexaõunufauuja on õonecfu ua saeucuocf uan 30
neua;
19) npernenu ua yrpeuu u oõnykuuja no õapane ua uanne»uu oprauu unu
rparauu;
20) snpaecfeeuu npernenu ua epaõofeuufe kou ce ynafyeaaf ua paõofa eo
cfpaucfeo on cfpaua ua paõofonaeuufe, kako u npernenufe u
npeeeufueuufe repku ua snpaecfeeua saufufa sa nafyeane eo cfpaucfeo;
21) nekyeane on nocnenuuu ua fpefrau on uanpunekapu unu ynofpeõa ua
uanpunekapcfea u
22) npyru snpaecfeeuu ycnyru kou cnopen oeoj sakou ue naraaf ua foeap ua
cpencfeafa ua 4ounof.

Hanoueua: eo oeoj vneu ce uanpaeeuu usueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk
ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 84/2005; 109/2006 - Oônyka ua Ycmaeuuom
cyô ua PM , 36/2007, Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õpoj.82/2008
u Cny»õeu eecuuk ua P.M. õpoj 14/2010 oô 02.02.2010 – Oônyka ua
Ycmaeuuom cyô ua PM)


Hneu 11

Co sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ue ce onqafeuu
snpaecfeeuufe ycnyru kou paõofonaeuufe ce non»uu na ru oõesõenyeaaf
sa ceoufe paõofuuuu, eo cornacuocf co nponucufe sa saufufa npu paõofa,
kako ufo ce:
1) npernenu sapanu yfepnyeane ua snpaecfeeuafa cocfojõa u paõofuafa
cnocoõuocf ua paõofuuuufe sa epuene ua onpeneuu paõofu u paõofuu
sana¬u;
8
2) cucferafcku, koufponuu u nepuonu¬uu npernenu ua paõofuuuufe co
ornen ua nonof, eospacfa u ycnoeufe sa paõofa, nojaeafa ua
npoqecuouanuu õonecfu, noepenu ua paõofa u xpouu¬uufe õonecfu;
3) npefxonuu u nepuonu¬uu npernenu ua paõofuuuufe kou paõofaf ua
paõofu, onuocuo paõofuu sana¬u non noceõuu ycnoeu ua paõofa;
4) npernenu ua paõofuuuufe kou sanon»ufenuo ce epuaf sapanu saufufa
ua cpenuuafa, saufufa ua nofpouyea¬ufe, onuocuo kopucuuuufe ua
npyru sanon»ufenuu snpaecfeeuu npernenu;
5) npeserane repku sa ofkpueane u ofcfpauyeane ua npu¬uuufe kou
ro»af ufefuo na enujaaf ua snpaejefo ua paõofuuuufe eo epuenefo
ua paõofufe, onuocuo paõofuufe sana¬u;
6) oueuyeane ua enujauuefo ua ycnoeufe sa paõofa eps epuenefo ua
onnenuu paõofu, onuocuo paõofuu sana¬u (npauuuafa, õy¬aeafa,
oceefnyeanefo, sronereuafa panuoakfueuocf, euõpauuufe,
ucnapyeanefo ua xeruckufe rafepuu u cnu¬uo) sapanu saufufa on
npoqecuouanuu õonecfu;
7) cnenene u yuanpenyeane ua xurueuckufe ycnoeu sa paõofa, kako u
ycnoeufe sa ucxpaua ua paõofuuuufe;
8) npoy¬yeane u npeeserane repku sapanu uaranyeane ua
npuepereuafa cnpe¬euocf sa paõofa, onuocuo uueanunuocfa u
9) npyru npeeeufueuu repku sa saufufa ua paõofuuuufe.

On cpencfeafa ua 4ounof ue ce nokpueaaf npeeeufueuu snpaecfeeuu ycnyru
ua npoqecuouanuufe cnopfucfu kou ce oõesõenyeaaf co noceõeu sakou.


III. RPABA HA RAPHHHH HABOMECTOUH

Hneu 12

Bo parkufe ua sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ce oõesõenyea
npaeo ua napu¬uu uanorecfouu u foa:
1) npaeo ua uanorecfok ua nnafa sa epere ua npuepereua cnpe¬euocf
sa paõofa nopanu õonecf u noepena u sa epere ua ofcycfeo on
paõofa nopanu õpereuocf, parane u raj¬uucfeo
2) npaeo ua uanorecfok ua nafuu fpououu
3) npaeo ua noceõeu napu¬eu uanorecfok sa »ueoponeuo nefe.(CE
EPHLE)

*** Hanoreua: usreua cornacuo Cny»õeu eecuuk õpoj. 98/2008 u 50/2010 co
koj ce õpuue fo¬kafa 3)

1. Hanouec1ok ua nna1a

Rpano ua uanouec1ok ua nna1a sa npeue ua npunpeueua
cnpeueuoc1 sa paõo1a nopanu õonec1 u nonpena
9

Hneu 13

Rpaeo ua uanorecfok ua nnafa sa epere ua npuepereua cnpe¬euocf sa
paõofa nopanu õonecf u noepena ro»af na ocfeapaf ocurypeuuuufe on ¬neu
5 cfae 1 fo¬ku 1, 2, u 3 ua oeoj sakou, eo cny¬aj ua:
1) õonecf u noepena uaneop on paõofa;
2) noepena ua paõofa u npoqecuouanua õonecf;
3) nekyeane u renuuuucko ucnufyeane;
4) ueryeane ua õonuo nefe no fpuronuuua eospacf;
5) ueryeane ua õoneu ¬neu ua nofecuo cerejcfeo uan fpuronuuua
eospacf, uo uajruory no 30 neua;
6) ueonxonuo npunpy»yeane ua õonuo nuue ynafeuo ua npernen unu
nekyeane uaneop on recfofo ua »ueeene;
7) uenxonuo npunpy»yeane ua õonuo nefe no fpuronuuua eospacf
noneka e ua õonuu¬ko nekyeane, uo uajruory no 30 neua;
8) noõpoeonuo naeane ua kpe, fkueo unu oprau u
9) usonupauocf sapanu cnpe¬yeane ua sapasa.

Hanorecfokof ua nnafa eo cny¬aufe on cfae 1 ua oeoj ¬neu npunara on
npeuof neu ua cnpe¬euocf sa paõofa u fpae ueno epere noneka fpae
cnpe¬euocf sa paõofa, a ce ucnnafyea sa neuoeufe sa kou ce ocfeapyea
nnafa cnopen nponucufe sa paõofuu onuocu.

Rpaeo ua uanorecfok ua nnafa sa epere ua ofcycfeo on paõofa nopanu
õpereuocf, parane u raj¬uucfeo

***.Hanoreua:Hsreua cornacuo Cny»õeu eecuuk õpoj 6/2009


Hneu 14 *

Rpaeo ua uanorecfok ua nnafa sa epere ua ofcycfeo on paõofa nopanu
õpereuocf, parane u raj¬uucfeo ro»af na ocfeapaf ocurypeuuuufe on ¬neu
5 cfae 1 fo¬ku 1, 2, u 3 ua oeoj sakou.

Hanorecfokof on cfae 1 ua oeoj ¬neu ce ucnnafyea sa neuoeufe sa kou ce
ocfeapyea nnafa u eo fpaene yfepneuo co nponucufe sa paõofuufe onuocu.

Cpencfeafa sa ocfeapyeane ua npaeofo on cfae 1 ua oeoj ¬neu ce
oõesõenyeaaf on Eyuefof ua Penyõnuka Makenouuja npeky uanne»eu oprau.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 104/2000 - Oônyka ua Ycmaeuuom cyô ua PM, Cny»õeu eecuuk õpoj
6/2009.

10
Ycnonu sa oc1napynane ua npano1o
ua uanouec1ok ua nna1a

Hneu 15 *

Ocurypeuuuufe on ¬neuoeufe 13 u 14 ua oeoj sakou ro»af na ocfeapaf npaeo
ua uanorecfok ua nnafa, ako ru ucnonuyeaaf u cnenuuee ycnoeu:
1) ako snpaecfeeuofo ocurypyeane fpaeno uajranky uecf receuu
uenpekuuafo npen uacfanyeane ua cny¬ajof, oceeu eo cny¬aufe ua
noepena ua paõofa u npoqecuouanuo saõonyeane;
2) npunouecof sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane penoeuo
na e ynnafyeau unu co sanouuyeane on uajruory 60 neua u
3) oueuafa sa npuepereua cnpe¬euocf sa paõofa ja nan usõpauuof
nekap, onuocuo nekapckafa korucuja.


*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005 u 50/2010)

Ocuonuua sa y1npnynane ua uanouec1oko1 ua nna1a

Hneu 16 *

Ocuoeuua sa npecrefyeane ua uanorecfokof ua nnafa npecfaeyea
npoce¬uuof rece¬eu usuoc ua ucnnafeuafa nnafa ua koja e nnafeu
npunouecof sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane eo nocnenuufe
neauaecef receuu npen uacfauyeanefo ua cny¬ajof nopanu koj ce cfekuyea
npaeofo ua uanorecfokof.

Ako sa ocurypeuukof ue ro»e na ce yfepnu ocuoeuua sa uanorecfokof cnopen
cfae 1 ua oeoj ¬neu, ocuoeuuafa sa uanorecfokof ke ce yfepnu on nnafafa
ufo ja ocfeapun sa neuoeufe noruuafu ua paõofa eo nepuonof npen
uacfauyeane ua cny¬ajof.

3a ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1 fo¬ka 3 ua oeoj sakou, ocuoeuua sa
npecrefyeane ua uanorecfok ua nnafa npefcfaeyea ocuoeuuafa ua koja e
nnafeu npunouecof sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane.

Ro uckny¬ok on cfaeoeufe 1 u 3 ua oeoj ¬neu, nokonky eo nocnenuufe uecf
receua npen uacfauyeanefo ua cny¬ajof nopanu koj ce cfekuyea npaeofo ua
uanorecfok ua nnafa kaj paõofonaea¬of ce sroneryea nnafafa caro sa
ocurypeuukof koj fpeõa na ro ocfeapu foa npaeo, eo foj cny¬aj ocuoeuua sa
npecrefyeane ua uanorecfokof npefcfaeyea npoce¬uuof rece¬eu usuoc ua
ucnnafeuafa nnafa ua koj e nnafeu npunouecof sa snpaecfeeuo ocurypyeane
eo nepuonof on nocnenuufe uecf receua npen sroneryeanefo ua
nnafafa.(CE EPHLE)
11

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005, 36/2007, 6/2009 u 50/2010)


Bucuua ua uanouec1oko1 ua nna1a

Hneu 17 *

Bucuuafa ua uanorecfokof ua nnafa sa epere ua npuepereua cnpe¬euocf sa
paõofa ja onpenenyea paõofonaeeuof, onuocuo 4ounof co onuf akf, uo
uajranky eo eucuua on 70% on ocuoeuuafa sa uanorecfokof ua nnafa.

Ro uckny¬ok on cfae 1 ua oeoj ¬neu eucuuafa ua uanorecfokof ua nnafa sa
epere ua npuepereuafa cnpe¬euocf sa paõofa npenuseukaua co noepena ua
paõofa, npoqecuouanua õonecf, sa epere ua naeane kpe, fkueo unu oprau,
kako u sa epere ua ofcycfeo nopanu õpereuocf, parane u raj¬uucfeo
usuecyea 100% on ocuoeuuafa ua uanorecfokof ua nnafa yfepneua cnopen
¬neu 16 ua oeoj sakou.

Bucuuafa ua uanorecfokof ua nnafa npecrefau eps ocuoea ua ¬neuof 16 ua
oeoj sakou ue ro»e na õune noeucoka on usuocof ua nee npoce¬uu rece¬uu
nnafu, fpu npoce¬uu rece¬uu nnafu eo 2012 ronuua u ¬efupu npoce¬uu
rece¬uu nnafu no 2012 ronuua ucnnafeuu eo Penyõnukafa eo npefxonuafa
ronuua.

*Hanoueua: usueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj 84/2005, 6/2009 u 50/2010)

Hcnna1a ua uanouec1oko1 ua nna1a

Hneu 18 *

Hanorecfokof ua nnafafa sa npeufe 21 neu cnpe¬euocf sa paõofa ro
yfepnyea u ucnnafyea paõofonaeeuof on ceoufe cpencfea, a uan 21 neu
4ounof.

Ro uckny¬ok on cfae 1 ua oeoj ¬neu uanorecfokof ua nnafa ce ucnnafyea on
cpencfeafa ua 4ounof on npeuof neu ua npuepereuafa cnpe¬euocf sa paõofa
eo cny¬aj ua uera ua õonuo nefe no fpuronuuua eospacf, noõopoeonuo
naeane kpe, fkueo unu oprau, a sa ofcycfeo on paõofa nopanu õpereuocf,
parane u raj¬uucfeo on cpencfeafa ua Eyuefof ua Penyõnuka Makenouuja.

Ako noõpoeoneu napufen ua kpe ue ocfeapun uanorecfok ua nnafafa kaj
paõofonaeeuof kaj koro e epaõofeu, sa ofcycfeo on paõofa nopanu
12
noõpoeonuo napyeane kpe, ro»e na õapa foa npaeo na ro ocfeapu ua foeap
ua cpencfeafa ua 4ounof.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005 u 6/2009.


Ycornacynane ua uanouec1oko1 ua nna1a

Hneu 19 *

Ako npuepereuafa cnpe¬euocf sa paõofa fpaena nononro on 30 neua,
ocuoeuuafa sa uanorecfokof ua nnafafa ce ycornacyea co neu»enefo ua
nnafafa kaj paõofonaeeuof kaj koro e epaõofeu ocurypeuukof eo receuof sa
koj ce ucnnafyea uanorecfokof eo onuoc ua nnafafa on koja e yfepneua
ocuoeuuafa sa uanorecfokof ua nnafafa, onuocuo co neu»enefo ua
ocuoeuuafa sa nnakane ua npunouecof sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane.

Hanorecfokof ua nnafafa ycornaceu cnopen cfae 1 ua oeoj ¬neu ue ro»e na
usuecyea noeeke on nnafafa ufo ocurypeuukof õu ja ocfeapun co paõofa.

Ro uckny¬ok on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu, kaj paõofonaea¬ koj e enuucfeeu
usepuufen uera ycornacyeane ua ocuoeuuafa sa yfepnyeane ua
uanorecfokof ua nnafa nopanu uenocfoene ua npyr epaõofeu co koj õu ce
ycornacuna ocuoeuuafa.(CE EPHLAT)

*Hanoueua: usueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005 u 50/2010 co koj uacnoeom npeô vneuom 19 u vneuom 19 ce
õpuuam)

Oueua sa cnpeueuoc1 sa paõo1a

Hneu 20 *

Oueua sa npuepereuafa cnpe¬euocf sa paõofa sa npeufe 15 neua naea
usõpauuof nekap on npurapuafa snpaecfeeua saufufa, a uan 16 neua naea
npeocfeneuafa nekapcka korucuja ua 4ounof no npennor ua usõpauuof nekap.

Hsõpauuof nekap on npurapuafa snpaecfeeua saufufa, onuocuo nekapckufe
korucuu non»uuafa ua fpaenefo ua cnpe¬euocfa sa paõofa ja yfepnyeaaf eo
saeucuocf on eunof ua õonecfa, noepenafa unu nofpeõafa sa uera ua õoneu
¬neu ua nofecuofo cerejcfeo.

13
Eokonky ocurypeuukof ue e sanoeoneu on oueuafa ua nekapof, onuocuo
nekapckafa korucuja on cfae 1 ua oeoj ¬neu, ro»e na nonuece npuroeop no
npeocfeneuafa nekapcka, onuocuo no efopocfeneuafa nekapcka korucuja.

Ha¬uuof, nocfankufe, nujaruocfu¬kuof ruuuryr, nononuufenuufe npernenu u
noõnuckufe kpufepuyru eo saeucuocf on eunof ua õonecfa, noepenafa unu
nofpeõafa sa uera ua õoneu ¬neu on nofecuofo cerejcfeo u sa
eperefpaenefo ua cnpe¬euocfa sa paõofa on cfaeoeufe 1 u 2 ua oeoj ¬neu ru
yfepnyea 4ounof co onuf akf ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea
cornacuocf.

Cocfaeof u ua¬uuof ua paõofa ua korucuufe on cfaeoeufe 1 u 2 ua oeoj ¬neu
ce yfepnyea co onuf akf ua 4ounof.

*Hanoueua: usueuu coaacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 30/2001 - Oônyka ua Ycmaeuuom cyô ua PM; 84/2005 u 37/2006, Cny»õeu
eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õp. 6/2009.

Rpeucnu1ynane ua oueua1a

Hneu 21

Paõofonaeeuof, onuocuo 4ounof, eo saeucuocf on foa koj epuu ucnnafa ua
uanorecfokof ua nnafa ro»e na nonuece õapane sa npeucnufyeane ua
oueuafa sa npuepereua cnpe¬euocf sa paõofa no npeocfeneuafa, onuocuo
efopocfeneuafa nekapcka korucuja.

Yna1ynane ua uunanuncka kouucuja

Hneu 22 *

Bo cny¬aj ua nononro fpaene ua npuepereuafa cnpe¬euocf sa paõofa no 12
receuu, nekapckafa korucuja on ¬neu 20 cfae 1 ua oeoj sakou ro ynafyea
ocurypeuukof no uanne»uuof oprau sa oueuyeane ua paõofuafa cnocoõuocf,
cnopen nponucufe sa neusuckofo u uueanunckofo ocurypyeane.

Bo cny¬aufe on cfae 1 ua oeoj ¬neu ocurypeuukof ura npaeo ua uanorecfok
ua nnafa on cpencfeafa ua 4ounof uajruory 60 neua on neuof ua
ynafyeanefo.

Ako uanne»uuof oprau sa oueuyeane ua paõofuafa cnocoõuocf ue ja yfepnu
uueanunuocfa eo pokof on cfaeof 2 ua oeoj ¬neu ua ocurypeuukof, 4ounof ke
ry ucnnafyea uanorecfok ua nnafa on 61 neu on neuof ua ynafyeanefo no
neuof ua yfepnyeanefo ua uueanunuocfa, a cpencfeafa ke ru peqyunupa
4ounof ua neusuckofo u uueanunckofo ocurypyeane ua Makenouuja.

14
*Hanoueua: usueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005.

3anupane ua ucnna1a1a ua uanouec1oko1

Hneu 23

Ocurypeuukof ue ro»e na ocfeapu, onuocuo ke ry ce sanpe ucnnafafa ua
uanorecfokof ua nnafafa sa epere ua npuepereua cnpe¬euocf sa paõofa
ako:
1) ueonpaenauo ue ce jaeu ua onpeneneu nekapcku unu korucucku
npernen u nekyeane unu ceecuo ue ce npunp»yea kou ynafcfeafa ua
nekapof;
2) eo eperefo ua npuepereuafa cnpe¬euocf sa paõofa ce yfepnu neka
paõofu u ocfeapyea npuxon u
3) ua paõofonaeeuof kaj koro uera npyru epaõofeuu, a eo foj nepuon
ocfeapyea npuxonu.

2. Hanouec1ok ua na1uu1e 1pomouu

Hneu 24 *

Ocurypeuufe nuua uraaf npaeo ua uanorecfok ua nafuufe fpououu ako ce
ynafeuu na kopucfaf snpaecfeeuu ycnyru uaneop on Penyõnukafa ua ua¬uu
yfepneu co onuf akf ua 4ounof.

Ro uckny¬ok on cfae 1 ua oeoj ¬neu, ocurypeuufe nuua uraaf npaeo ua
uanorecfok ua nafuufe fpououu ako ce ynafeuu na kopucfaf snpaecfeeuu
ycnyru eo epcka co nujanusa u ee»õu sa pexaõunufauuja ua eunof, cnyxof u
roeopof uaneop on recfofo ua »ueeene, a kou ce cnpoeenyeaaf
arõynaufcku.

*Hanoreua: Hsreuu cornacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“
õpoj 30/2001 - Onnyka ua Ycfaeuuof cyn.

3. Roceõeu napuueu uanouec1ok sa xunoponeuo ne1e

Hneu 24-a

Roceõeu napu¬eu uanorecfok sa »ueoponeuo nefe ocfeapyea rajkafa sa
parane u raj¬uucfeo ua »ueoponeuo nefe, koja e co recfo ua »ueeene eo
onufuuufe eo kou nopacfof ua npuponuuof npupacf e non 2,1 »ueoponeuo
nefe no »eua, a cnopen nonafouufe ua Ep»aeuuof saeon sa cfafucfuka ua
Penyõnuka Makenouuja, oõjaeeuu sa npefxonuafa ronuua.- CE YKHHYBA
Roceõuuof napu¬eu uanorecfok on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu ro ocfeapyea
rajkafa ua »ueoponeuo nefe u ce ucnnafyea sa nepuon on neeef receua
15
uenpekuuafo, a nokonky ponu noeeke neua onenuau (õnusuauu), fpojku unu
noeeke) enua ronuua, on neuof ua paranefo eo eucuua ua 30% on npoce¬uo
ucnnafeuafa uefo nnafa no paõofuuk eo Penyõnuka Makenouuja oõjaeeua sa
fekoeuuof receu.
Roceõuuof napu¬eu uanorecfok on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu ue ce ucnnafyea eo
cny¬aufe kora rajkafa ua »ueoponeuofo nefe ura npaeo ua uanorecfok ua
nnafa sa epere ua ofcycfeo on paõofa nopanu õpereuocf, parane u
raj¬uucfeo, cornacuo co oeoj sakou unu foa npaeo ro kopucfu fafkofo,
cornacuo co nponucufe sa paõofuufe onuocu.
Roceõuuof napu¬eu uanorecfok on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu ce oõesõenyea
cornacuo co Rporparafa sa noceõeu napu¬eu uanorecfok sa »ueoponeuo
nefe koja ua npennor ua Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo ja nouecyea Bnanafa
ua Penyõnuka Makenouuja.
Cpencfeafa sa peanusauuja ua Rporparafa on cfaeof 4 ua oeoj ¬neu ce
oõesõenyeaaf on Eyuefof ua Penyõnuka Makenouuja.

***Hanoreua :usreua cornacuo Cny»õeu eecuuk õpoj. 98/2008, Onnyka ua
Ycfeauuof Cyn ua Penyõnuka Makenouuja oõjaeeua eo Cny»õeu eecuuk ua PM
õp. 45/2009 co koja ce ykuuyea cfaeof 1 eo nenof koj ce onuecyea koja e co
recfo ua »ueeene eo onufuuufe eo kou nopacfof ua npuponuuof npupacf e
non 2,1 »ueoponeuo nefe no »eua, a cnopen nonafouufe ua Ep»aeuuof saeon
sa cfafucfuka ua Penyõnuka Makenouuja, oõjaeeuu sa npefxonuafa ronuua u
cornacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja õpoj 50/2010 ronuua co
koj ce õpuuaf nonuacnoeof npen ¬neuof 24-a u ¬neuof 24-a)

IV. ROCTARKA 3A OCTBAPYBAKE HA RPABATA OB
3ABORXHTERHOTO 3BPABCTBEHO OCHFYPYBAKE

Rpujana - onjana sa sanonxu1enuo1o snpanc1neuo ocurypynane

Hneu 25

Rpaea on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ro»e na ocfeapu caro
nuue ua koe ry e yfepneuo ceojcfeo ua ocurypeuuk, onuocuo ocurypeuo nuue
cornacuo co oeoj sakou.

Ceojcfeo ua ocurypeuuk u ocurypeuo nuue ce yfepnyea eps ocuoea ua npujaea
sa snpaecfeeuo ocurypyeane ufo ja nonuecyea oõepsuukof sa npecrefka u
ynnafa ua npunouecof onuocuo nuuefo koe õapa yfepnyeane ua ceojcfeo ua
ocurypeuuk, onuocuo ocurypeuu nuue.

Rpujaeafa sa snpaecfeeuo ocurypyeane ce nonuecyea no 4ounof eo pok on
ocyr neua on neuof ua sacuoeanefo ua paõofuuof onuoc, onuocuo on neuof
ua cfekuyeanefo ua ceojcfeofo eps ocuoea ua koe e non»eu na nonuece
npujaea sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane.

16
Ako 4ounof no nonueceuafa npujaea ue npusuae ceojcfeo ua ocurypeuuk unu
foa ceojcfeo ro npusuae no npyra ocuoea, non»eu e sa foa na nouece
peueuue.

Ro npecfauokof ua ocuoeof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane,
oõepsuuuufe sa npecrefka u ynnafa ua npunouecof ce non»uu eo pok on ocyr
neua na nonuecaf onjaea ua ocurypyeanefo.

Ha¬uuof ua cfekuyeane ua ceojcfeo ua ocurypeuuk u ua npujaeyeanefo u
onjaeyeanefo ua ocurypeuukof ro yfepnyea 4ounof co onuf akf, ua koj
Muuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.

Hanoueua :Hsueua coanacuo co Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj.6/2009 u 67/2009.


Y1npnynane ua cnojc1no1o ua ocurypeuuk

Hneu 26

Ako oõepsuukof sa nonuecyeane ua npujaea on ¬neu 25 ua oeoj sakou ue
nonuece npujaea sa ocurypyeane, nuuefo sa koe ue e nonueceua npujaea
ro»e na õapa 4ounof co peueuue na ro yfepnu ceojcfeofo ua ocurypeuuk.

Ako oõepsuukof sa nonuecyeane ua npujaea on ¬neu 25 ua oeoj sakou ue
nonuece npujaea sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane, 4ounof no
cny»õeua non»uocf co peueuue ro yfepnyea ceojcfeofo ua ocurypeuuk.

Bokaxynane ua cnojc1no1o ua ocurypeuuk

Hneu 27 *

Rpaeafa on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane eo parkufe ua
oõerof ua npaeafa yfepneuu co oeoj sakou, ocurypeuufe nuua ru ocfeapyeaaf
eps ocuoea ua kapfu¬ka sa snpaecfeeuo ocurypyeane u nokas, onuocuo sanuc
eo kapfu¬kafa sa snpaecfeeuo ocurypyeane neka npunouecof sa
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane e nnafeu.

Ha rparauufe kou sõopyeaaf cny»õeu jasuk pasnu¬eu on rakenouckuof jasuk,
ua uueuo nu¬uo õapane, oõpaseuof ce ne¬afu u nonafouufe eo uero ce
sanuuyeaaf u ua jasukof u nucrofo ufo ro ynofpeõyea rparauuuof.

4oprafa u conp»uuafa ua kapfu¬kafa sa snpaecfeeuo ocurypyeane, ua¬uuof
ua usnaeane, kopucfene, eonene ua eeuneuuujafa kako u nokasof on cfaeof
1 ua oeoj ¬neu ru yfepnyea 4ounof co onuf akf ua koj ruuucfepof sa
snpaecfeo naea cornacuocf
17

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 30/2001 - Oônyka ua Ycmaeuuom cyô u 50/2010)

Oõpaõo1ka ua nuuuu1e nona1ouu ua ocurypeuu1e nuua

Hneu 27-a

Pu¬uufe nonafouu ua ocurypeuufe nuua ro»af na ce oõpaõofyeaaf cornacuo
co uenufe yfepneuu co oeoj sakou u eo cornacuocf co nponucufe co kou ce
ypenyea saufufa ua nu¬uufe nonafouu.

Pu¬uufe nonafouu kou ce ekny¬euu eo npouecufe ua eeuneufupane ua
nonafouu eenuau ce õpuuaf eo cny¬aufe kora ke ce yfepnu neka ue ce fo¬uu
unu npecfauane npu¬uuufe, onuocuo ycnoeufe nopanu kou nu¬uuof nonafok e
ekny¬eu eo fue npouecu.

Pu¬uufe nonafouu ua ocurypeuufe nuua conp»auu eo eeuneuuuufe on
oõnacfa ua snpaecfeeuofo ocurypyeane on uueuofo euecyeane cè no
uueuofo õpuuene creaf na ce naeaaf non ycnoeu u ua ua¬uu yfepneuu co
nponucufe sa snpaecfeeuofo ocurypyeane u co nponucufe co kou ce ypenyea
saufufafa ua nu¬uufe nonafouu

Hanoueua:Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Peõyõnuka Makeôouuja õpoj
50/2010

Hsõop ua nekap

Hneu 28

3npaecfeeuufe ycnyru eo npurapuafa snpaecfeeua saufufa ua ocurypeuufe
nuua ur ce oõesõenyeaaf kaj usõpauuof nekap.

Ocurypeuofo nuue ura npaeo u non»uocf na usõepe nekap eo npurapuafa
snpaecfeeua saufufa.

Hsõpauuof nekap e non»eu ua ocurypeuofo nuue na ry yka»yea snpaecfeeuu
ycnyru on npurapuafa snpaecfeeua sauufa u na ro cnenu ueroeofo snpaeje.

Cekoj usõpau nekap e non»eu, eo cny¬aj ua ueroeo ofcycfeo unu npuepereua
cnpe¬euocf sa paõofa, ua ceoufe nauueufu na ur oõesõenu sareua co
cooneefeu nekap on npurapuafa snpaecfeeua saufufa.

Pekapof ro»e na ro onõue usõopof ua ocurypeuofo nuue ako noka»yea
uenoeepõa unu ue nocfanyea cnopen ueroeufe coeefu.

18
Ha¬uuof ua ocfeapyeane ua npaeofo sa usõop u nporeua ua nekap ro
yfepnyea 4ounof co onuf akf.

***Hanoreua: Hsreua cornacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja
õpoj.82/2008.


Yna1ynane

Hneu 29

Ocurypeuofo nuue ro»e na kopucfu snpaecfeeuu ycnyru eo cneuujanucfu¬ko-
koucynfafueuafa u eo õonuu¬kafa snpaecfeeua saufufa, co ynaf on
usõpauuof nekap, cornacuo co ¬neu 9 cfae 2 ua oeoj sakou.

Ro uckny¬ok on cfae 1 ua oeoj ¬neu, eo ufuu cny¬au, ocurypeuukof ro»e na
kopucfu snpaecfeeuu ycnyru ões ynaf.

Rekynane no c1pauc1no

Hneu 30

Ocurypeuofo nuue ro»e na kopucfu õonuu¬ko nekyeane eo cfpaucfeo co
onoõpeuue ua 4ounof, ako e eo npauane saõonyeane koe ue ro»e na ce
nekyea eo Penyõnukafa, a eo serjafa eo koja ocurypeuukof ce ynafyea nocfou
ro»uocf sa ycneuuo nekyeane ua foa saõonyeane.

Ocurypeuukof koj e ynafeu ua npuepereua paõofa eo cfpaucfeo eo serjufe co
kou Penyõnuka Makenouuja ura ckny¬euo unu npesereuo Eoroeop sa
couujanuo ocurypyeane, snpaecfeeuu ycnyru eo cfpaucfeo ro»e na kopucfu
eo oõer u ua ua¬uu yfepneuu co Eoroeopof sa couujanuo ocurypyeane.

Ocurypeuukof koj e ynafeu ua npuepereua paõofa eo cfpaucfeo eo serju co
kou Penyõnuka rakenouuja uera ckny¬euo unu npesereuo Eoroeop sa
couujanuo ocurypyeane ro»e na kopucfu snpaecfeeuu ycnyru eo cfpaucfeo
caro sa yka»yeane ua ufua renuuuucka norou, ako npunouecof sa
sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane e nnafeu cornacuo nponucufe sa
sanon»ufenuo couujanuo ocurypyeane.

Ako ocurypeuukof unu paõofonaeeuof koj ro ynafun ocurypeuukof ua
npuepereua paõofa eo cfpaucfeo, eo serju co kou Penyõnuka Makenouuja
uera ckny¬euo unu npesereuo Eoroeop sa couujanuo ocurypyeane u
kopucfene ua snpaecfeeua saufufa eo cfpaucfeo ja oõesõenune ua ceoj
foeap, co noceõeu noroeop sa ocurypyeane, naneuufe snpaecfeeuu ycnyru ue
naraaf ua foeap ua cpencfeafa ua 4ounof.

19
Ocurypeuufe nuua kou npuepereuo npecfojyeaaf eo cfpaucfeo ro»af na
kopucfaf caro ufua renuuuucka norou.

Ha¬uuof ua kopucfene ua snpaecfeeuu ycnyru cnopen cfaeoeufe 1,2,3,4 u 5
ua oeoj ¬neu u uajnoeonuufe ueuu ua snpaecfeeuufe ycnyru eo cfpaucfeo ru
yfepnyea 4ounof co onuf akf ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea
cornacuocf.

Hanoreua: Hsreua cornacuo co Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja
õpoj.82/2008 u 6/2009.


Roc1anka sa oc1napynane ua npana1a on
sanonxu1enuo1o snpanc1neuo ocurypynane

Hneu 31 *

Bo nocfankafa sa ocfeapyeane ua npaeafa u oõepckufe yfepneuu co oeoj
sakou ce npureuyeaaf onpenõufe on 3akouof sa onufafa ynpaeua nocfanka,
ako co oeoj sakou nouuaky ue e onpeneneuo.


3a ocfeapyeane ua npaeafa yfepneuu co oeoj sakou ce npureuyeaaf
onpenõufe sa sacfapeuocf on 3akouof sa oõnurauuouufe onuocu.

Rpaeafa on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane eo npe cfeneu ce
ocfeapyeaaf eo 4ounof, eps ocuoea ua ypenuo nonueceuo õapane,
kornneufupauo co nofpeõua nokyreufauuja.

Oõpaseuof ua õapanefo on cfaeof 2 ua oeoj ¬neu u nofpeõuafa
nokyreufauuja koja ce nocfaeyea kou õapanefo, 4ounof ru yfepnyea co onuf
akf.

Peueuue eo npe cfeneu sa npaeafa on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane nouecyea 4ounof eo pok on 30 neua on neuof ua npenaeanefo
ua ypenuo u kornefupauo õapane.

Bo cny¬aufe kora co onpenõufe ua oeoj sakou sakou u nonsakouckufe akfu
noueceuu eps ocuoea ua oeoj sakou, ua nouecyeanefo ua peueuuefo on
cfaeof 4 ua oeoj ¬neu, ry npefxonu yfepnyeane ua qakfu¬kafa cocfojõa sa
koja e nofpeõuo u rucnene on nekapckufe korucuu ua 4ounof, 4ounof e
non»eu na nouece peueuue eo pok on 45 neua on neuof ua npenaeanefo ua
ypenuo u kornnefupauo õapane.

20
Rpofue peueuuefo noueceuo eo npe cfeneu, ocurypeuofo nuue ura npaeo ua
»anõa no ruuucfepof sa snpaecfeo eo pok on 15 neua on neuof ua npuerof
ua peueuuefo.

Peueuuefo no »anõa, ruuucfepof sa snpaecfeo ropa na ro nouece uajnouua
eo pok on 60 neua on neuof ua nonuecyeanefo ua »anõafa.

Rpofue koue¬uofo peueuue ua ruuucfepof sa snpaecfeo ro»e na ce eonu
ynpaeeu cnop

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005 u 6/2009.


V. YHECTBO HA OCHFYPEHHTE RHUA

Rnakane ua yuec1no

Hneu 32

Ocurypeuufe nuua y¬ecfeyeaaf co nu¬uu cpencfea npu kopucfenefo ua
snpaecfeeuu ycnyru u nekoeu, uo uajruory no 20% on npoce¬uuof usuoc ua
ekynuufe fpououu ua snpaecfeeuafa ycnyra, onuocuo nekoeufe.

3a snpaecfeeuufe ycnyru sa onoõpeuo nekyeane eo cfpaucfeo, ocurypeuofo
nuue y¬ecfeyea co 20% on ekynuufe fpououu.

Bucuuafa ua y¬ecfeofo on cfae 1 ua oeoj ¬neu eo qukceu usuoc, oõpafuo
nponopuuouanuo on ueuufe ua ycnyrufe, ja yfepnyea 4ounof co onuf akf ua
koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.

Hneu 33

Ocurypeuufe nuua y¬ecfeyeaaf no 50% on yfepneuafa ueua ua npofesufe,
opfonenckufe u npyru norarana u cauufefcku cpencfea, uspaõofeuu on
cfaunapneu rafepujan, cornacuo co ¬neu 9 cfae 1 fo¬ka 4 non õ ua oeoj
sakou.

Bucuuafa ua y¬ecfeofo on cfae 1 ua oeoj ¬neu ja yfepnyea 4ounof co onuf
akf ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.


Ocnoõonynane on yuec1no

Hneu 34 *

21
On y¬ecfeofo yfepneuo eo ¬neu 32 ua oeoj sakou ce ocnoõonyeaaf:
- ocurypeuufe nuua sa nekapcku npernen kaj usõpauuof nekap u
ufua renuuuucka noru ua noeuk;
- neuafa co noceõuu nofpeõu, cnopen nponucufe sa couujanua
saufufa;
- kopucuuuu ua nocfojaua napu¬ua norou, nuuafa crecfeuu eo
ycfauoeu sa couujanua saufufa u eo npyro cerejcfeo, cnopen
nponucufe sa couujanua saufufa, oceeu sa nekoeufe on nucfafa
ua nekoeu usnaneuu ua peuenf eo npurapuafa snpaecfeeua
saufufa u sa nekyeanefo eo cfpaucfeo;
- nyueeuo õonuu nuua crecfeuu eo ncuxujafupcku õonuuuu u
reufanuo pefapnupauu nuua ões ponufencka rpu»a u
- ocurypeuufe nuua kou eo fekof ua enua kaneunapcka ronuua
nnafune y¬ecfeo eo cneuujanucfu¬ko-koucynfafueuafa u
õonuu¬kafa snpaecfeeua saufufa, oceeu sa nekoeufe on
nucfafa ua nekoeu usnaneuu ua peuenf eo npurapuafa
snpaecfeeua saufufa u sa nekyeanefo eo cfpaucfeo, eo usuoc
noeucok on 70% on npoce¬uafa ocfeapeua rece¬ua nnafa eo
Penyõnukafa eo npefxonuafa ronuua.

3a ocurypeuufe nuua kou ocfeapyeaaf rece¬eu npuxon eo cerejcfeofo noran
on npoce¬uafa nnafa eo Penyõnukafa eo npefxonuafa ronuua, kako u sa
onpeneuu eospacuu rpynu, 4ounof co onuf akf, ua koj ruuucfepof sa
snpaecfeo naea cornacuocf, ke onpenenu nouusok usuoc sa ocnoõonyeane on
nnakane ua napfuuunauuja on usuocof yfepneu eo cfae 1 anuueja 4 ua oeoj
¬neu.

“Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 31/2003 u 6/2009.

Hneu 35

On y¬ecfeofo yfepneuo eo ¬neu 33 ua oeoj sakou ce ocnoõonyeaaf neuafa no
18-ronuuua eospacf u ocurypeuufe nuua kou uraaf nofpeõa on npofesu sa
nonuu u ropuu ekcfperufefu, cnyuuu npofesu, opfoonfu¬ku norarana u
uueanuncka konu¬ka u on renuuuucku norarana sa qyukuuja ua
qusuonoukufe npasuena.


Hneu 36


Cpencfeafa on y¬ecfeofo ua ocurypeuofo nuue co nu¬uu cpencfea eo ueuafa
ua snpaecfeeuufe ycnyru, oceeu sa nekoeufe on Pucfafa ua nekoeu kou
naraaf ua foeap ua 4ounof u ce usnaeaaf ua peuenf eo npurapuafa
22
snpaecfeeua saufufa, ce nnakaaf eo snpaecfeeuafa ycfauoea u ce npuxon ua
snpaecfeeuafa ycfauoea, a 4ounof epuu koufpona ua uannafeuufe cpencfea.***.Hanoueua: Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj.82/2008 u 6/2009.

VI. OBE3BEBYBAKE HA CPEBCTBA

Hsnopu ua cpenc1na

Hneu 37

Cpencfea sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ce oõesõenyeaaf on:
1) npunouecu on:
- nnafufe u uanorecfouufe ua nnafufe ua epaõofeuufe,
- neusuufe u uanorecfouufe on neusuckofo u uueanunckofo
ocurypyeane,
- caroepaõofeuufe nuua,
- cpencfea sa ueepaõofeuufe nuua u
- cpencfeafa ua npyrufe oõepsuuuu ua npunouec;
2) nononuufeneu npunouec sa cny¬aj ua noepena ua paõofa u
npoqecuouanuo saõonyeane;
3) y¬ecfeo ua ocurypeuuuufe;
4) õyuefof ua Penyõnukafa;
5) karafu u nueuneunu;
6) nonapouu, nerafu u
7) npyru npuxonu.

Hanoreua:Hsreua cornacuo co Cny»õeu õecuuk õpoj 6/2009.

Oõnpcka sa nnakane ua npunoueco1

Hneu 38 *

Ocurypeuuuufe on ¬neu 5 ua oeoj sakou nnakaaf npunouec sa sanon»ufenuo
snpaecfeeuo ocurypyeane.

Rpunouecof sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ro npecrefyeaaf,
sanp»yeaaf u ynnafyeaaf:
1) npaeuufe, qusu¬kufe nuua u np»aeuufe oprauu (eo uafarouuuof
fekcf: paõofonaeuu) sa ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1 fo¬ku 1 u 2 ua
oeoj sakou;
2) 4ounof ua neusucko u uueanuncko ocurypyeane ua Makenouuja sa
ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1 fo¬ka 6 ua oeoj sakou;
23
3) 3aeonof sa epaõofyeane sa ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1 fo¬ka 7 ua
oeoj sakou;
4) Hanne»uuof oprau ua ynpaeafa sa ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1
fo¬ku 8, 9, 12 u 13 ua oeoj sakou u
5) Caru sa ceõe - ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1 fo¬ku 3, 4, 5, 10, 11, 14
u cfae 2 ua oeoj sakou.

Oõepckafa sa nnakane ua npunouecof on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu ocfauyea ões
ornen nanu e ucnnafeua nnafa, uanorecfok on nnafa, neusuja onuocuo npyr
napu¬eu uanorecfok cornacuo co sakou.

*Hanoueua: usueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 36/2007.

Hneu 39

Ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1 fo¬ku 1, 2, 3 u 4 ua oeoj sakou nnakaaf
nononuufeneu npunouec sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane sa
cny¬aj ua noepena ua paõofa u npoqecuouanuo saõonyeane.

Ocuonuua sa npecue1ynane ua npunoueco1

Hneu 40 *

Ocuoeuua sa npecrefyeane u nnakane ua npunouecof sa sanon»ufenuo
snpaecfeeuo ocurypyeane on ¬neuoeufe 38 u 39 ua oeoj sakou, sa
ocurypeuuuufe ua kou ce yfepnyea nnafa e õpyfo nnafafa u uanorecfokof ua
nnafafa.

Epyfo nnafa, eo crucna ua oeoj sakou, npefcfaeyea nnafafa eo koja ce
conp»auu u npunouecufe u nauouufe ufo ce nnakaaf on nnafafa, onuocuo
uanorecfokof ua nnafa.

3a ocurypeuuuufe ua kou ue ce yfepnyea nnafa kako ocuoeuua sa
npecrefyeane ua npunouecof sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane
ce sera ocuoeuuafa on koja ce npecrefyea u nnaka nepcouanuuof nauok on
nnafa, sronereua co npunouecufe u nauouufe on nnafa (õpyfo ocuoeuua).

Ocuoeuuafa sa npecrefyeane ua npunouecof on cfaeoeufe 1 u 3 ua oeoj
¬neu ue ro»e na õune nouucka on 50% on npoce¬uafa rece¬ua uefo nnafa no

Ha paõofuuuufe kou nokpaj nnafafa npuraaf u napu¬eu uanorecfok sa
ckpafeuo paõofuo epere, onuocuo sa norana nnafa cnopen nponucufe sa
neusucko u uueanuncko ocurypyeane, eo ocuoeuuafa sa npecrefyeane ua
npunouecof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane ce sera u
uanorecfokof ocfeapeu cnopen fue nponucu.
24

Ocuoeuuafa sa nnakane ua npunouecof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo
ocurypyeane sa paõofa co ckpafeuo paõofuo epere e õpyfo nnafafa sa
paõofa co ckpafeuo paõofuo epere, onuocuo sa ¬acoeufe noruuafu ua
paõofa.
Paõofonaeuufe ce non»uu, rece¬uo na ro npecrefyeaaf u ynnafyeaaf
npunouecof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane on nnafa,
noenuue¬uo sa cekoj ocurypeuuk saenuo co ucnnafeuafa nnafa u
uanorecfouu on nnafa sa cooneefuuof receu.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 36/2007,Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õpoj.82/2008.


Hneu 41 *

Ocuoeuua sa npecrefyeane ua npunouecof sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane ua ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1 fo¬ka 5 ua oeoj sakou e
nnafafa on epuenefo ua nejuocfa, onuocuo yfepneuuof kafacfapcku npuxon.

Ocuoeuuafa on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu ue ro»e na õune nouucka on 50% on
npoce¬uafa rece¬ua uefo nnafa no paõofuuk eo Penyõnukafa oõjaeeua sa
fekoeuuof receu.

“Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 36/2007, Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õpoj.82/2008.


Hneu 42

Ocuoeuua sa npecrefyeane u nnakane ua npunouecof sa sanon»ufenuofo
snpaecfeeuo ocurypyeane ua kopucuuuufe ua neusuu, onuocuo uanorecfouu
cnopen nponucufe ua neusuckofo u uueanunckofo ocurypyeane, kako u
kopucuuuu ua cfpaucku neusuu e eucuuafa ua neusujafa, onuocuo eucuuafa ua
uanorecfokof.

Hneu 43 *

3a rparauufe on ¬neu 5 cfae 2 ua oeoj sakou kou npucfanyeaaf kou
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane, ocuoeuua sa npecrefyeane ua
npunouecof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane e npoce¬uafa
rece¬ua uefo nnafa no paõofuuk eo Penyõnukafa oõyjaeeua sa fekoeuuof
receu.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 36/2007.
25

Hneu 44 *

3a ocurypeuuuufe on ¬neu 5 cfae 1 fo¬ku 7, 8, 9, 12, 13 u 14 ua oeoj sakou,
ocuoeuua sa npecrefyeane u nnakane ua npunouecof sa sanon»ufenuo
snpaecfeeuo ocurypyeane e usuocof on 50% on npoce¬uafa rece¬ua uefo
nnafa no paõofuuk eo Penyõnukafa oõjaeeua sa fekoeuuof receu.

*Hanoueua: usueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 36/2007, Cny»õeu eecuuk õpoj. 98/2008.

Hneu 45

Ocuoeuua sa npecrefyeane ua npunouecof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo
ocurypyeane sapanu kopucfene ua snpaecfeeuu ycnyru eo cfpaucfeo, sa
ocurypeuuuufe ynafeuu sa usepuyeane ua paõofa eo cfpaucfeo on uanne»eu
np»aeeu oprau, onuocuo npaeuu u qusu¬ku nuua, eo serju co kou Penyõnuka
Makenouuja ura ckny¬euo unu npesereuo Eoroeop sa couujanuo ocurypyeane
kou ue ce ocurypauu kaj cfpauckuof uocufen ua ocurypyeane, e nnafafa ufo
ja npuraaf eo serjafa u eo cfpaucfeo.

3a ocurypeuuuufe on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu, kou ce ynafeuu sa usepuyeane
ua paõofa eo serju co kou Penyõnuka Makenouuja uera ckny¬euo unu
npesereuo Eoroeop sa couujanuo ocurypyeane, ocuoeuuafa sa npecrefyeane
ua npunouecof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane e nnafafa ufo ja
npuraaf eo ser,jafa, ako snpaecfeeuafa saufufa eo cfpaucfeo ja oõesõenune
ua ceoj fpouok unu ua foeap ua paõofonaeeuof.

Hanoueua: Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj.82/2008.

C1anku ua npunouecu1e

Hneu 46

Cfankufe ua npunouecufe sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane ce
yfepnyeaaf kako enuucfeeuu cfanku, kou no npennor ua Bnanafa, ru yfepnyea
Coõpauuefo ua Penyõnuka Makenouuja.

Co akfof on cfae 1 ua oeoj ¬neu Coõpauuefo ua Penyõnuka Makenouuja ru
yfepnyea u ocuoeuuufe u eucuuafa ua npunouecof sa onnenuu kaferopuu ua
ocurypeuuuu kou ue ce onpeneneuu co oeoj sakou.

Rpecue1ynane u ynna1ynane ua npunoueco1

Hneu 47
26

3a oõepsuuuufe sa nnakane ua npunouec, oõepsuuuufe sa npecrefka u
ynnafa ua npunouecof, ocuoeuuufe sa npecrefka ua npunouecof,
npecrefkafa u ynnafafa ua npunouecof, nocfankafa sa uannafa, pokof sa
ynnafa ua npunouecof u cfankufe ua npunouecof ce npureuyeaaf onpenõufe
on nponucufe sa sanon»ufenuo couujanuo ocurypyeane.

Rpunouecof sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ro npecrefyeaaf,
sanp»yeaaf oõepsuuuufe on ¬neu 38 ua oeoj sakou npu cekoja ucnnafa ua
nnafa, uanorecfok ua nnafa, neusuja, onuocuo npyr napu¬eu uanorecfok.

Hocufenof ua nnafuuof nporef kaj koj oõepsuukof ura »upo crefka epuu
npefxonua koufpona ua npecrefyeanefo u ynnafyeanefo ua npunouecof sa
sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane.

Rpecrefyeanefo u uannafyeanefo ua npunouecof on ocurypeuuuu kou caru
ce oõepsuuuu sa nnakane ua npunouec sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo
ocurypyeane ro epuu 4ounof.

Rpecrefkafa ua eucuuafa ua npunouecof kaj oõepsuuuufe on ¬neuof 40 ua
oeoj sakou, rece¬uo ja koufponupa 4ounof npen oõepsuukof na usepuu
ynnafa ua npunouecof kaj uocufenof ua nnafuuof nporef.

Ronafouufe sa rece¬uafa npecrefka ua eucuuafa ua npunouecof on cfaeof 2
ua oeoj ¬neu, oõepsuukof e non»eu na ru nocfaeu no 4ounof eo enekfpoucka
qopra.(CE EPHLAT)


Hanoueua: Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj.82/2008 u 6/2009 .

Hneu 48

Oõepckafa sa nnakane ua npunouecof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo
ocurypyeane npucfuruyea ua neuof ua nonurane ua cpencfeafa sa nnafa, a
ako nnafafa ue e ucnnafeua, nocnenuuof neu eo receuof sa npefxonuuof
receu, a sa oõepsuuuufe kou ce caru sa ceõe oõepsuuuu sa nnakane ua
npunouecof, nocnenuuof neu eo receuof sa npefxonuuof receu.

3a sacfapeuocfa u ofnuuyeanefo ua npunouecof sa sanon»ufenuo
snpaecfeeuo ocurypyeane, kako u sa norpeuuo unu noeeke ynnafeu npunouec
ce npureuyeaaf nponucufe sa npecrefyeane u uannafa ua nepcouanuuof
nauok on noxon.

27
Ha usuocof ua npunouecof sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane ufo
ue e ynnafeu eo npeneuneuuof pok ce nnaka karafa eo eucuua on 0,03% sa
cekoj neu sanouuyeane.

Hanoueua: Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj.82/2008.

Onpenõufe on ¬neu 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, u 47 cfae 1, 2 u 3 u ¬neu
48 npecfauyeaaf na ea»af on 01.01.2009 ronuua cornacuo 3akouof sa
npunouecu on sanon»ufenuo couujanuo ocurypyeane (Cny»õeu ua P.M õpoj
142/2008)

Kou1pona ua npecue1ynane1o u ynna1ynane1o ua npunoueco1

Hneu 49 *

4ounof epuu koufpona ua npecrefyeanefo u ynnafyeanefo ua npunouecof
sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane sa cufe oõepsuuuu ua npunouec.

Koufponafa on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu ja epuu nuue eps ocuoea ua
oenacfyeane naneuo on nupekfopof ua 4ounof (eo uafarouuuof fekcf:
oenacfeu paõofuuk)

Ako npu koufponafa on cfae 1 ua oeoj ¬neu ce yfepnu neka npunouecof sa
sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane ue e npaeunuo npecrefau u
ynnafeu cornacuo co oeoj sakou unu ue e ynnafeu, 4ounof ke nokpeue
nocfanka sa uannafafa ua ocuoeuuof nonr saenuo co sakouckafa karafa.

4ounof e ocnoõoneu on nnakane ua cyncku fakcu eo nocfankufe ufo ce
eonaf npen uanne»ufe cynoeu.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 36/2007, Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õpoj.82/2008

Hneu 50

Rpaeuufe u qusu¬kufe nuua - oõepsuuuu sa npecrefyeane u ynnafa ua
npunouec sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ce non»uu na ru
nocfaeaf nonafouufe u na ru cfaeaf ua pacnonarane cufe nokyreufu on
sua¬ene sa yfepnyeane ua eucuuafa ua npecrefauuof u ynnafeuuof
npunouec, kako u sa ocfeapyeane ua npaeofo ua uanorecfok ua nnafa.

Hneu 50-a

Hneu 50-õ

28
Hneu 50-n

Hneu 50-r

Ce õpuuaf cornacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja õpoj 6/2009

Hneu 51

Bps ocuoea ua ckny¬eu reryceõeu noroeop 4ounof ua neusuucko u
uueanuncko ocurypyeane ua Makenouuja ro»e eo ure u sa crefka ua 4ounof
na coõupa nonafouu sa oõepsuuuufe ua npunouecof, na epuu coõupane,
koufpona ua npecrefyeane, ynnafyeane u npucunua uannafa ua npunouecof
sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane, na epuu epakane ua norpeuuo
unu noeeke ynnafeu npunouec, kako u na epuu npecrefyeane u uannafa ua
karafa sa sanouuefo nnakane ua npunouecof.

Hanoueua: Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj.82/2008
Hanoueua: ¬neuom 51 npecmauyea ôa ea»u oô 01.01.2009 aoôuua coanacuo
3akouom sa npuôouecu oô saôon»umenuo couujanuo ocuaypyeane.

Hneu 52

3a ocurypeuuuufe sa kou 4ounof ke yfepnu neka npunouecof ue e penoeuo
ynnafyeau unu ynnafafa sanouuuna noeeke on 60 neua, npaeafa on
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ua ocurypeuufe nuua ce
yckpafyeaaf, oceeu npaeofo ua ufua renuuuucka norou.

Yckpafeuufe npaea on cfae 1 ua oeoj ¬neu noefopuo ce eocnocfaeyeaaf co
neuof ua uarupyeanefo ua cufe npucfuruafu, a ue ynnafeuu oõepcku.

Hneu 52-a

Ako nuuefo on ¬neuof 5 cfae 1 fo¬ka 15 ua oeoj sakou on cfpaua ua 4ounof
unu npyr uanne»eu oprau ce safekue neka e paõofuo aura»upauo unu epuu
nejuocf cnpofueuo ua sakou, ro ryõu npaeofo on sanon»ufenuo snpaecfeeuo
ocurypyeane, oceeu npaeofo ua ufua renuuuucka norou, no ocurypyeane no
enua on fo¬kufe 1 no 14 cfae 1 ¬neu 5 ua oeoj sakou.

Hanoueua:Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õp.
67/2009.
VII. OOHB 3A 3BPABCTBEHO OCHFYPYBAKE
29

C1a1yc ua Oouno1

Hneu 53

Ce ocuoea 4oun sa snpaecfeeuo ocurypyeane ua Makenouuja sa
cnpoeenyeane ua npaeafa u oõepckufe on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane.

4ounof epuu nejuocf on jaeeu uufepec u epuu jaeuu oenacfyeana yfepneuu
co oeoj sakou.
4ounof ura ceojcfeo ua npaeo nuue;
4ounof e carocfeu eo ceojafa paõofa;
Cenuufefo ua 4ounof e eo Ckonje;
4ounof ura cfafyf u
4ounof ura enuucfeeua »upo - crefka.

Benokpyr ua paõo1a

Hneu 54

4ounof ru epuu cnenuuee paõofu:
1) ru cnpoeenyea nponucufe u nonufukafa ua paseojof u yuanpenyeanefo
ua snpaecfeeuafa saufufa eo epcka co sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane;
2) co onufu akfu ru ypenyea npauanafa sa kou e oenacfeu co oeoj sakou;
3) nnauupa u npuõupa cpencfea on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane;
4) oõesõenyea ocfeapyeane ua npaea on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane ua ocurypeuufe nuua, ce rpu»u sa sakouufo ocfeapyeane
ua uueuufe npaea u ur npy»a cfpy¬ua norou npu ocfeapyeanafa ua
uueuufe npaea u uufepecu;
5) ru nnaka snpaecfeeuufe ycnyru sa ocurypeuufe nuua ua snpaecfeeuufe
ycfauoeu kou ru oõesõenyeaaf snpaecfeeuufe ycnyru cnopen õpojof ua
ocurypeuu nuua (kanufauuja) eo npurapua snpaecfeeua saufufa, cnopen
yfepneuu ueuu ua snpaecfeeuufe ycnyru eo cneuujanucfu¬ko-
koucynfafueuafa snpaecfeeua saufufa u snpaecfeeuu ycnyru eo
õonuu¬ka snpaecfeeua saufufa:
- rpynupauu no nujaruocfu¬ku cponuu rpynu (ECF) refononoruja sa
akyfua uera ua xocnufanusupauu õonuu cnopen yfepneuu
nujaruocfu¬ku cponuu rpynu ECF peqepeufuuueuu u
- cnopen yfepneuu ueuu ua snpaecfeeuu ycnyru eo õonuu¬ka
snpaecfeeua saufufa sa nueeua õonuuua, xpouu¬uo ne»e¬ku
õonuu u renuuuucka pexaõunufauuja u qusukanua fepanuja sa
ne»e¬ku õonuu;
6) ru nnaka uanorecfouufe ua nnafu u npyru napu¬uu uanorecfouu;
30
7) co onuf akf ru yfepnyea ueuufe ua snpaecfeeuufe ycnyru on
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane, ua kou ruuucfepof sa
snpaecfeo naea cornacuocf;
8) ru yfepnyea peqepeufuufe ueuu sa snpaecfeeuufe ycnyru, nekoeufe,
renuuuuckufe norarana, onperafa, npofesufe, opfonenckufe u npyru
norarana u nofpouuufe rafepujanu kou ce kopucfaf eo snpaecfeeuafa
saufufa ua ocurypeuufe nuua ufo 4ounof ru uanorecfyea, ua koj
ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf;
9) noroeapa oõesõenyeane ua snpaecfeeuu ycnyru ua ocurypeuufe nuua co
snpaecfeeuufe ycfauoeu, cnopen uoprafueu u cfaunapnu õasupauu eps
yceoeua renuuuucka nokfpuua u renuuuua õasupaua ua nokasu sa
equkacua u pauuouanua snpaecfeeua saufufa;
10) paseuea concfeeu uuqoprafueeu cucfer co nofpeõuu nonafouu sa
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane;
10a) usnaea kapfu¬ka sa snpaecfeeuo ocurypyeane u eonu eeuneuuuja sa
uejsuuofo usnaeane;
10õ)eonu u npyru eeuneuuuu on snpaecfeeuofo ocurypyeane;
11) ru cnpoeenyea reryuaponuufe noroeopu eo nenof ua sanon»ufenuofo
snpaecfeeuo ocurypyeane;
12) epuu yeun u koufpona ua noroeopeuuof oõer u eun ua oõesõeneuu
snpaecfeeuu ycnyru ua ocurypeuufe nuua eo snpaecfeeuufe ycfauoeu, ua
nokyreufauujafa noepsaua co yka»auufe snpaecfeeuu ycnyru u ua
cnpoeenyeanefo ua renuuuuafa õasupaua ua nokasu;
13) npesera repku sa equkacuo, eqekfueuo u ekouoru¬uo kopucfene ua
cpencfeafa on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane;
14) onny¬yea sa npaeafa on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane eo
npe cfeneu u
15) epuu u npyru paõofu eo epcka co npaeafa u oõepckufe on
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane.

Hanoueua: usueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õpoj
6/2009 u 50/2010.
Ynpaneu onõop

Hneu 55 *

Co 4ounof ynpaeyea Ynpaeeu onõop.

Ynpaeuuof onõop ce cocfou on cenyr ¬neua kou ru ureuyea u paspeuyea
Bnanafa ua Penyõnuka Makenouuja sa epere on ¬efupu ronuuu, u foa:
- eneu npecfaeuuk npenno»eu on Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo,
- eneu npefcfaeuuk npenno»eu on Muuucfepcfeofo sa quuaucuu,
- eneu npefcfaeuuk npenno»eu on Cojysof ua cuunukafufe ua
Makenouuja no npuuuun ua ronuuuo pofupane ua oenacfeuufe
npefcfaeuuuu on Cojysof.
31
- eneu npefcfaeuuk npenno»eu on koropufe ua cfonaucfeeuuuufe
eo Penyõnuka Makenouuja, no npuuuun ua ronuuuo pofupane ua
oenacfeuufe npecfaeuuuu on koropufe,
- eneu npefcfaeuuk npenno»eu on Pekapckafa koropa ua
Makenouuja u Cforafonoukafa koropa ua Makenouuja no
npuuuun ua ronuuuo pofupane ua oenacfeuufe npecfaeuuuu on
koropufe,
- eneu npefcfaeuuk npenno»eu on 3npy»euuefo ua neusuouepufe
u
- eneu npefcfaeuuk ua ocurypeuuuufe npenno»eu on
3npy»euuefo ua nofpouyea¬ufe.

Ynpaeuuof onõop ura npefcenafen u sareuuk ua npefcenafenof on
ureuyeauufe npefcfaeuuuu on Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo u
Muuucfepcfeofo sa quuaucuu kou uausreuu¬uo no enua ronuua ce reuyeaaf
eo fekof ua raunafof.

3a ¬neuoeu ua Ynpaeuuof onõop ce npennaraaf nuua kou uraaf eucoko
oõpasoeauue u paõofuo uckycfeo on quuaucuckofo paõofene unu on
cucferof u oprauusauujafa ua snpaecfeeuafa saufufa u snpaecfeeuofo
ocurypyeane, npu ufo na ce eonu crefka sa cooneefuafa u npaeu¬uafa
sacfaneuocf ua rparauufe ua cufe saenuuuu.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005 u 18/2007.

Benokpyr ua paõo1a ua Ynpanuuo1 onõop

Hneu 56 *

Ynpaeuuof onõop ua 4ounof ru epuu cnenuuee paõofu:
1) y¬ecfeyea eo yfepnyeane ua paseojof ua sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane;
2) nouecyea cfafyf ua 4ounof;
3) ru nouecyea onufufe akfu npeneuneuu co oeoj sakou;
4) nouecyea nporpara u nnau sa paõofa;
5) nouecyea akfu sa oprauusauuja u cucferafusauuja ua 4ounof;
6) yfepnyea Eyuef u saepuua crefka ua 4ounof;
7) nouecyea nporpara sa uueecfuuuouu eno»yeana eo snpaecfeofo eps
ocuoea ua yfepneuu snpaecfeeuu npuopufefu;
8) yceojyea ronuueu useeufaj sa paõofenefo ua 4ounof;
9) ce rpu»u sa ocfeapyeane ua sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane;
10) ro cnenu ocfeapyeanefo ua reryuaponuufe noroeopu u rerynp»aeuufe
cnoronõu on oõnacfa ua snpaecfeeuofo ocurypyeane;
32
11) pasrnenyea npauana, useeufau, uuqoprauuu u npyru rafepujanu eo
epcka co cocfojõafa u npoõnerufe on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane u npyru paõofu on uanne»uocf ua 4ounof;
12) pacnuuyea koukypc sa ureuyeane ua nupekfop ua 4ounof;
13) ocuoea korucuu u npyru paõofuu fena u
14) onny¬yea u sa npyru paõofu yfepneuu co sakou u cfafyf ua 4ounof.

Ynpaeuuof onõop ru nouecyea onnykufe co ruosuucfeo ua rnacoeu on
ekynuuof õpoj ua ¬neuoeu. npu ufo onnykufe ua Ynpaeuuof onõop ce crefaaf
sa noueceuu caro ako sa uue nosufueuo rnacane u npefcfaeuuuufe on ¬neuof
55 cfae 3 ua oeoj sakou.CE YKHHYBA

Ha akfufe on cfae 1 fo¬ku 5, 6 u 7 ua oeoj ¬neu ruuucfepof sa snpaecfeo
naea cornacuocf.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 96/2000; 84/2005; 36/2007 u Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua PM,
Y.õp.167/2006 oô 27 jyuu 2007 aoôuua oõjaeeua eo “Cny»õeu eecuuk ua
Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 88/2007 co koja ce ykuuyea vneuom 56 cmae 2 eo
ôenom oõene»au co uauaneuu umanuk õykeu.


Hneu 56-a

-neu ua Ynpaeuuof onõop ce paspeuyea u npen ucfekof ua pokof sa koj e
ureuyeau:
- ua ueroeo õapane,
- ako ofcycfeyea on cenuuuufe ua Ynpaeuuof onõop ueonpaenauo
uajranky nea nafu enuononpyro,
- ako ry npecfauan ocuoeof eps koj e npenno»eu,
- ako ce yfepnu nononuufenuo neka ura nu¬uo, npeky fpefo nuue
unu no koja õuno ocuoea uufepecu kou ro»af na uraaf kakeo
õuno enujauue ua ueroeafa uesaeucuocf u uenpucfpacuocf u
- ako paõofu cnpofueuo ua sakouof.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 84/2005.Bupek1op

Hneu 57 *

Paõofoeonuuof oprau ua 4ounof (eo uafarouuuof fekcf: nupekfop) ce
cocfou on nee nuua, kou ce nonenuakeo onroeopuu sa paõofenefo ua 4ounof
u sa oõepckufe ufo ce npesraaf eo npaeuuof nporef.
33

3a nupekfop ua 4ounof ce ureuyea norauuo unu cfpaucko qusu¬ko nuue koe
ke nouynu uajkeanufefua nporpara sa paõofa ua 4ounof u koe ru ucnonuyea
cnenuufe ycnoeu:
- eucoko oõpasoeauue on oõnacfa ua reuaureufof, ekouorckufe
uayku, quuaucuufe, õusuuc anruuucfpauujafa, reuaureufof co
jaeuofo snpaecfeo, renuuuuckufe uayku unu npaeuufe uayku,
- uajranky uecf ronuuu paõofuo uckycfeo on oõnacfa ua
quuaucuufe unu reuaureufof unu on cucferof u
oprauusauujafa ua snpaecfeeuafa saufufa u snpaecfeeuofo
ocurypyeane u
- nosuaeane ua nponucufe on oõnacfa ua snpaecfeeuafa saufufa
u snpaecfeeuofo ocurypyeane.

Rpu ureuyeanefo ua nupekfop ua 4ounof enuo on nuuafa koe ce ureuyea sa
nupekfop sanon»ufenuo fpeõa na ura eucoko oõpasoeauue on oõnacfa ua
reuaureufof, ekouorckufe uayku, quuaucuufe unu jaeuafa anruuucfpauuja.

Eupekfopof ua 4ounof ce ureuyea no naf ua jaeeu koukypc, sa epere on
¬efupu ronuuu, co ro»uocf sa yufe eneu usõop.

Koukypcof on cfaeof 4 ua oeoj ¬neu ce oõjaeyea uajranky eo nea nueeuu
eecuuuu, on kou eo no eneu on eecuuuufe ufo ce usnaeaaf ua rakenoucku
jasuk u ua eecuuuufe ufo ce usnaeaaf ua jasukof ufo ro sõopyeaaf uajranky
20% on rparauufe kou sõopyeaaf cny»õeu jasuk pasnu¬eu on rakenouckuof
jasuk.

Bo koukypcof ce onpenenyea eperefpaenefo ua koukypcof koe ue ro»e na
õune nokpafko on 30 neua.

Eupekfopof ua 4ounof, no cnpoeeneuuof koukypc on cfaeof 4 ua oeoj ¬neu,
ua npennor ua ruuucfepof sa snpaecfeo, ro ureuyea Bnanafa ua Penyõnuka
Makenouuja.

Ro ureuyeanefo ua nupekfopof ua 4ounof ce ckny¬yea reuauepcku noroeop
rery ureuyeauufe nuua sa nupekfop u Bnanafa ua Penyõnuka Makenouuja.

*Hanoueua: usueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005; 18/2007 u Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua PM, Y.õp.40/2007 oô
4 jynu 2007 aoôuua oõjaeeua eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 88/2007 co koja ce ykuuyea vneuom 57 cmae 2 eo ôenom “unu cmpaucko“
umo eo vneuom e oõene»auo co uauaneuu umanuk õykeu u Cny»õeu eecuuk
õpoj 82/2008.

Hneu 58 *

34
Eupekfopof ua 4ounof:
- pakoeonu co paõofafa ua 4ounof;
- ro sacfanyea u npefcfaeyea 4ounof;
- npennara onufu akfu;
- ce rpu»u sa cnpoeenyeane ua onnykufe ua Ynpaeuuof onõop,
nponucufe u onufufe akfu ua 4ounof u
- epuu u npyru paõofu onpeneneuu co nponucufe, cfafyfof u
onufufe akfu ua 4ounof.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005.

Hneu 58-a

Akfufe u quuaucuckufe nokyreufu on uanne»uocf ua nupekfopof ru
nofnuuyeaaf neefe nuua.

Ako akfof unu quuaucuckuof nokyreuf on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu e nofnuau
caro on enuofo nuue ce crefa neka ucfuof ue e nofnuuau.

Ako akfof unu quuaucuckuof nokyreuf ue ce nofnuuauu on neefe nuua eo
pok on nef neua, Ynpaeuuof onõop ua 4ounof nouecyea koue¬ua onnyka no
ucfuof eo uapenuufe fpu neua.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 18/2007.


Hneu 59 *

Bnanafa ua Penyõnuka Makenouuja ua npennor ua ruuucfepof sa snpaecfeo
ro paspeuyea nupekfopof ua 4ounof u npen pokof sa koj õun ureuyeau:
- ua ueroeo õapane;
- ako uacfaue uekoja on npu¬uuufe, nopanu kou cnopen nponucufe
sa paõofuu onuocu ry npecfauyea paõofuuof onuoc no cuna ua
sakouof;
- ako ue nocfanyea cnopen sakouof, cfafyfof u onufufe akfu ua
4ounof unu ueonpaenauo ue ru cnpoeenyea onnykufe ua
Ynpaeuuof onõop unu nocfanyea eo cnpofueuocf co uue;
- ako co ceojafa uecoeecua u uenpaeunua paõofa ry npenuseuka
ua 4ounof sua¬ufenua ufefa unu ako ru sauerapyea, unu ue ru
usepuyea ceoufe oõepcku u nopanu foa uacfauaf, unu õu
ro»ene na uacfauaf nofeuku uapyuyeana eo nejuocfa ua
4ounof;
- ako ro nonpe¬yea unu ua npyr ua¬uu ro oueeosro»yea
ocfeapyeanefo ua npaeafa u oõepckufe on snpaecfeeuofo
ocurypyeane;
35
- onny¬u sa npepacnpenenõa unu ueuareucko kopucfene ua
cpencfea yfepneuu eo Eyuefof ua 4ounof ões onnyka ua
Ynpaeuuof onõop u
- ako paõofu cnpofueuo ua sakouof.

Bo cny¬aufe on cfaeof 1 anuueu on 3 no 7 ua oeoj ¬neu, Bnanafa ua
Penyõnuka Makenouuja ua npennor ua ruuucfepof sa snpaecfeo ke ru
paspeuu neefe nuua ureuyeauu sa nupekfop.

Ako nupekfopof õune paspeueu cornacuo co cfaeof 1 ua oeoj ¬neu Bnanafa
ua Penyõnuka Makenouuja ua npennor ua ruuucfepof sa snpaecfeo ke
ureuyea epuufen ua non»uocfa nupekfop, no ureuyeane ua nupekfop no
pacnuuau koukypc, uo ue nononro on uecf receua.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005 u 18/2007.

C1pyuua cnyxõa ua Oouno1

Hneu 60

3apanu usepuyeane ua cfpy¬uufe, anruuucfpafueuufe u npyru paõofu
4ounof ocuoea enuucfeeua cfpy¬ua cny»õa.

Cfpy¬uafa cny»õa ua 4ounof ce oprauusupa sapanu oõesõenyeane ua
uenpe¬euo, pauuouanuo u ycneuuo epuene ua paõofufe ua 4ounof, kako u
nocfanuo ocfeapyeane ua npaeafa on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane ua cufe ocurypeuu nuua ua fepufopujafa ua Penyõnukafa.

Cfpy¬uafa cny»õa ua 4ounof ce oprauusupa eo ueufpanua cny»õa u
nonpa¬uu cny»õu.

C1a1y1

Hneu 61 *

Co cfafyfof ua 4ounof ocoõeuo ce ypenyeaaf:
- oprauusauujafa u ua¬uuof ua paõofenefo ua 4ounof;
- npaeafa, oõepckufe u onroeopuocfufe ua oprauufe ua 4ounof;
- npefcfaeyeanefo u sacfanyeanefo ua 4ounof;
- jaeuocfa eo paõofenefo ua 4ounof u ueroeufe oprauu;
- nocfankafa sa usõop u paspeuyeane ua nupekfop ua 4ounof u
- npyru npauana on sua¬ene sa paõofenefo ua 4ounof.

Cornacuocf ua cfafyfof ua 4ounof naea Bnanafa ua Penyõnuka Makenouuja.

36
*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005.

Cpenc1na sa paõo1a

Hneu 62

Cpencfeafa sa paõofa ua 4ounof ce oõesõenyeaaf on npunouecof sa
sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane u npyru useopu ua cpencfea on
¬neu 37 ua oeoj sakou.

Cpencfeafa on cfae 1 ua oeoj ¬neu ce ynnafyeaaf ua crefkafa ua 4ounof.

4ounof ue ro»e na ce sanon»yea co kpenuf kaj nenoeuufe õauku, uufy na
npuqaka nonroeu ua snpaecfeeuufe ycfauoeu kaj nenoeuufe õauku.

Haueua ua cpenc1na1a

Hneu 63

4ounof, eps ocuoea ua ua¬enafa ua equkacuo, eqekfueuo u ekouoru¬uo
kopucfene ua cpencfeafa ru nokpuea fpououufe sa:
1) snpaecfeeuufe ycnyru onqafeuu eo ocuoeuuof nakef ua snpaecfeeuufe
ycnyru ufo snpaecfeeuufe ycfauoeu ru npy»aaf ua ocurypeuufe nuua;
2) nekoeu, norouuu renuuuucku rafepujanu kou cny»af sa npureua ua
nekoeufe u cauufefcku rafepujan nofpeõeu sa nekyeane, yfepneuu co
onuf akf;
3) npofesu, opfonencku u npyru norarana, norouuu u cauufefcku cnpaeu
u rafepujanu u saõofexuu¬ku cpencfea, yfepneuu co onuf akf;
4) napu¬uu uanorecfouu;
5) uueecfuouuu eno»yeana sa cosnaeane u nonoõpyeane ua ycnoeufe sa
yka»yeane ua snpaecfeeuu ycnyru ua ocurypeuufe nuua;
6) epuenefo ua qyukuujafa ua 4ounof;
7) nen on repkufe u akfueuocfufe sa cnpoeenyeane ua npeeeufueuufe u
npyru nporparu sa nekyeane onpeneuu õonecfu, kako u sa
xeunukenupauufe nuua, cornacuo co 3akouof sa snpaecfeeuafa
saufufa u
8) npyru nofpeõu sa cnpoeenyeane ua sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane.

Pemepeu1uu ueuu

Hneu 63-a

Peqepeufua ueua e rakcuraneu usuoc koj 4ounof ro uanorecfyea u co koj
usuoc ce oõesõenyea cuaõnyeane ua ocurypeuufe nuua co nekoeu,
37
renuuuucku norarana, onpera, npofesu, opfonencku u npyru renuuuucku
norarana u nofpouuu renuuuucku rafepujanu.

4ounof ru rapaufupa peqepeufuufe ueuu on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu sa cufe
ocurypeuu nuua.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 36/2007 u
50/2010.Onpenynane ua pemepeu1uu1e ueuu

Hneu 63-õ

Ha¬uuof u refonorujafa sa yfepnyeane ua peqepeufuufe ueuu ce ypenyea co
onuf akf ua 4ounof ua koj cornacuof naea ruuucfepof sa snpaecfeo.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 36/2007 u
50/2010.


Pemepeu1uu seuju

Hneu 63-n

Peqepeufuu serju kou ce seraaf sa onpenyeane ua peqepeufuu ueuu co
cnopenõeua auanusa cornacuo co oeoj sakou ce Penyõnuka Cnoeeuuja,
Penyõnuka Xpeafcka, Penyõnuka Eyrapuja u Penyõnuka Cpõuja.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 36/2007.

Kou1pona ua no1pomynauka1a

Hneu 63-r

Yfepnyeanefo ua ekynuuof usuoc ua cpencfea sa nekoeu, renuuuucku
norarana, onpera, npofesu, opfonencku u npyru renuuuucku norarana u
nofpouuu renuuuucku rafepujanu, kou ce ua foeap ua cpencfeafa ua
4ounof, ce cnenu npeky uuferpupau cucfer ua cnenene ua nofpouyea¬kafa
no eucuua ua ekynuo oõesõeneuufe cpencfea eo õyuefof ua 4ounof.

*Hanoueua: “Cny»õe eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 36/2007.

Pesepna ua Oouno1 * (ce õpume)

38
Hneu 64 * (ce õpume)

*Hanoueua: uacnoeom npeô vneuom 64 u vneuom 64 ce õpuuam coanacuo co
3akouom sa usueuyeane u ôononuyeana ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
84/2005.

Hansop ua paõo1a1a ua Oouno1

Hneu 65 *

Hansop uan sakouufocfa ua paõofafa ua 4ounof epuu Muuucfepcfeofo sa
snpaecfeo.

Muuucfepof sa snpaecfeo ro»e na sanpe on usepuyeane onuf akf ua
4ounof, ako ue e eo cornacuocf co sakouof unu co Ycfaeof, no nouecyeane
ua onnyka ua Ycfaeuuof cyn ua Penyõnuka Makenouuja.

Ako ruuucfepof sa snpaecfeo, eo pok on 30 neua on neuof ua nouecyeane ua
peueuuefo sa sanupane ua akfof ue noeene nocfanka npen Ycfaeuuof cyn,
peueuuefo sa sanupane ua usepuyeanefo npecfauyea na ea»u.

Hansop uan npureuafa ua sakouufe u nponucufe noueceuu eps ocuoea ua
3akouof sa snpaecfeeuo ocurypyeane eo onuoc ua ocfeapyeanefo ua
npaeafa ua ocurypeuuuufe u ocurypeuufe nuua epuu snpaecfeeuafa
uucnekuuja.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005.

Hneu 66

Peeusuja ua rafepujanuofo u quuaucuckofo paõofene ua 4ounof ce epuu
cornacuo co 3akouof sa np»aeuafa peeusuja.

Hseeufaj sa paõofafa

-neu 67 *

4ounof e non»eu uajranky enuau ronuuuo na nocfaeyea useeufaj sa ceojafa
paõofa u auanusa sa ekouorcko - quuaucuckofo paõofene ua 4ounof u
39
jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu ua Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo, Bnanafa u
Coõpauuefo ua Penyõnuka Makenouuja.

Fonuuuuof useeufaj u auanusa sa ekouorcko - quuaucuckofo paõofene ua
4ounof u jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu ce nocfaeyea eo pok on 60 neua on
ucfekof ua pokof sa nocfaeyeane ua ronuuuafa crefka ua 4ounof.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005.VIII. OBHOCH HA OOHBOT CO 3BPABCTBEHHTE YCTAHOBH

Rnauupane u muuaucupane ua snpanc1neuu1e ycnyru

Hneu 68 *

3npaecfeeuufe ycfauoeu ce non»uu na ru nnauupaaf cpencfeafa nofpeõuu sa
oõesõenyeane ua onpeneu oõer ua snpaecfeeuu ycnyru.

3npaecfeeuufe ycfauoeu ce non»uu cpencfeafa nofpeõuu sa oõesõenyeane
ua onpeneneuuof oõer ua snpaecfeeuu ycnyru na ru kopucfaf uareucku
cornacuo co yfepneuufe õyuefcku nurufu.

3npaecfeeuufe ycfauoeu ce non»uu ua qounof na ry nocfaeyeaaf nonafouu
nofpeõuu sa ocfeapyeane ua npaeofo ua uanorecfok ua ufefa.

3npaecfeeuufe ycfauoeu ce non»uu ua 4ounof na ry nocfaeyeaaf
quuaucucku u npyru nonafouu ua ua¬uu u eo pokoeu yfepneuu co onuf akf ua
4ounof.

4ounof, eo parkufe ua nnauupauufe cpencfea, sa cekoja ronuua yfepnyea
nnau u nporpara sa snpaecfeeuufe ycnyru kou ce quuaucupaaf on
cpencfeafa ua sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane.

Rnauof u nporparafa on cfae 5 ua oeoj ¬neu ce nocfaeyeaaf no
Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo u Muuucfepcfeofo sa quuaucuu uajnouua no
30 cenferepu eo fekoeuafa ronuua sa uapenuafa ronuua.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005 u 50/2010.

Kynynane ua snpanc1neuu ycnyru

Hneu 68-a
40

4ounof e kynyea¬ ua snpaecfeeuufe ycnyru eo uufepec ua ocurypeuufe nuua.

Bo saeucuof on nofpeõufe sa snpaecfeeuufe ycnyru u yfepneuufe cpencfea
sa faa uareua eo õyuefof ua 4ounof, 4ounof kynyea snpaecfeeuu ycnyru sa
ufo ckny¬yea u packuuyea noroeopu co snpaecfeeuufe ycfauoeu.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 36/2007.

Boronopu co snpanc1neuu1e yc1auonu

Hneu 69 *

4ounof co onuf akf, yfepnyea kpufepuyru sa ckny¬yeane ua noroeopu co
snpaecfeeuufe ycfauoeu sa kynyeane ua ocuoeuufe snpaecfeeuu ycnyru on
oeoj sakou, ua¬uuof ua ckny¬yeane ua noroeopufe u sa ua¬uuof ua nnakanefo
ua snpaecfreeuufe ycnyru cnopen:
- õpojof ua ocurypeuufe nuua eo npurapuafa snpaecfeeua
saufufa;
- ueuu ua saepueuu snpaecfeeuu ycnyru eo cneuujanucfu¬ko-
koucynfafueua snpaecfeeua saufuua;
- ueuu ua snpaecfeeuu ycnyru rpynupauu eo ECF eo õonuu¬ka
snpaecfeeua saufufa sa akyfua uera ua xocnufanusupauu õonuu;
- yfepneuu ueuu ua snpaecfeeuu ycnyru eo õonuu¬ka snpaecfeeua
saufufa sa nueeua õonuuua, xpouu¬uo ne»e¬ku õonuu u
renuuuucka pexaõunufauuja u qusukanua fepanuja sa ne»e¬ku
õonuu;
- nporparufe sa onnenuu eunoeu snpaecfeeua saufufa, onuocuo
ycnyru u
- yfepneuufe cpencfea eo Eyuefof ua 4ounof no uareuu u
- npyru kpufepuyru.

Muuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf ua onufuof akf on cfae 1 ua oeoj
¬neu.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005, 82/2008, 6/2009 u 50/2010.


Hneu 69-a

4ounof nocfaeyea rece¬uu useeufau sa peanusauuja ua cpencfeafa on
õyuefof ua 4ounof u usepueuufe fpaucqepu no snpaecfeeuufe ycfauoeu no
Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo u Muuucfepcfeofo sa quuaucuu, uajnouua no
kpajof ua fekoeuuof receu sa npefxonuuof receu.

41
3npaecfeeuufe ycfauoeu ce non»uu no Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo u
4ounof na nocfaeyeaaf rece¬uu useeufau sa paõofafa u sa peanusauujafa
ua cpencfeafa npeueceuu on Eyuefof ua 4ounof, uajnouua no 15 eo
fekoeuuof receu sa npefxonuuof receu.

Ha¬uuof ua epuenefo ua fpaucqepufe no snpaecfeeuufe ycfauoeu u
conp»uuafa ua oõpacuufe ua rece¬uufe useeufau ru yfepnyea 4ounof co
onuf akf ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.

Bo cny¬aj ua ueonxonua nofpeõa koja ufo ue e nnauupaua nupekfopof ua
snpaecfeeuafa ycfauoea ro»e na usepuu npeuareua ua cpencfeafa eo
eucuua no 10% on ekynuo nnauupauufe cpencfea sa fekoeuuof receu no
npefxonua cornacuocf on Ynpaeuuof onõop ua 4ounof.

Bo cny¬aj ua enuneruja unu npyra eoupenua cocfojõa nupekfopof ua
snpaecfeeuafa ycfauoea ro»e na ru npeuareuu cpencfeafa ões cornacuocf
on Ynpaeuuof onõop ua 4ounof, sa ufo eenuau ke ro useecfu 4ounof u
Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo u ke ru oõpasno»u npu¬uuufe sa npeuareuafa
ua cpencfeafa.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 84/2005

Hneu 69-õ

4ounof penoeuo, eps ocuoea ua useeufaufe ua snpaecfeeuufe ycfauoeu on
¬neuof 69-a cfae 2 ua oeoj sakou u useecfyeanafa sa usepueuufe npeuareuu
on ¬neuof 69-a cfaeoeu 4 u 5 ua oeoj sakou, ro cnenu usepuyeanefo ua
yfepneuufe cpencfea nofpeõuu sa oõesõenyeane ua onpeneneuuof oõer ua
snpaecfeeuu ycnyru.

4ounof, eps ocuoea ua pesynfafufe nocfuruafu eo npefxonuofo fpurece¬je,
eo npeuof uapeneu receu epuu npeoueua sa ua¬uuof ua kopucfenefo ua
cpencfeafa, sapanu oõesõenyeane ua cfaõunuo u nukeunuo paõofene ua
4ounof.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 84/2005.

Cuc1eu sa muuaucupane ua januu1e snpanc1neuu yc1auonu sa
oc1napynane ua npana1a on snpanc1neuo1o ocurypynane

Hneu 69-n

4ounof yfepnyea noceõeu õyuef sa quuaucupane ua jaeuufe snpaecfeeuu
ycfauoeu sa ocfeapyeane ua npaeafa on snpaecfeeuofo ocurypyeane.

42
Eyuefof sa quuaucupane ua jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu sa ocfeapyeane
ua npaeafa on snpaecfeeuofo ocurypyeane e ronuueu nnau ua npuxonu u
onoõpeuu cpencfea eo kou ce ekny¬euu cpencfeafa on õyuefof ua 4ounof sa
quuaucupane ua nejuocfa ua jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu sa ocfeapyeane
ua npaeafa on snpaecfeeuofo ocurypyeane, cpencfeafa on nporparufe sa
snpaecfeeua saufufa, concfeeuufe npuxonu u nouauuu ua jaeuufe
snpaecfeeuu ycfauoeu.

Eyuefof sa quuaucupane ua jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu sa ocfeapyeane
ua npaeafa on snpaecfeeuofo ocurypyeane ro nouecyea Ynpaeuuof onõop ua
4ounof u ce oõjaeyea eo „Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“ no
noõueua cornacuocf on ruuucfepof sa snpaecfeo u ruuucfepof sa quuaucuu.

Jaeuafa snpaecfeeua ycfauoea nofpeõuufe cpencfea sa epuene ua nejuocfa
ru ucka»yea eo ronuueu nnau ua npuxonu u onoõpeuu cpencfea eo koj ce
ekny¬euu nen on cpencfeafa npeneuneuu eo õyuefof ua 4ounof, nen on
cpencfeafa on nporparufe sa snpaecfeeua saufufa, concfeeuufe npuxonu u
nouauuu ua jaeuafa snpaecfeeua ycfauoea.

Fonuuuuof nnau sa npuxonu u pacxonu ua jaeuafa snpaecfeeua ycfauoea ro
nouecyea Ynpaeuuof onõop ua jaeuafa snpaecfeeua ycfauoea, a ro onoõpyea
Ynpaeuuof onõop ua 4ounof

Hneu 69-r

Kopucuuuu on õyuefof sa quuaucupane ua jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu sa
ocfeapyeane ua npaeafa on snpaecfeeuofo ocurypyeane on npea nuuuja ce
nonpa¬uufe cny»õu ua 4ounof, a kopucuuuu on efopa nuuuja ce jaeuufe
snpaecfeeuu ycfauoeu.

Ha¬uuof ua usrofeyeane u nouecyeane ua õyuefof sa quuaucupane ua
jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu sa ocfeapyeane ua npaeafa on snpaecfeeuofo
ocurypyeane u ronuuuuof nnau sa npuxonu u pacxonu ua jaeuufe
snpaecfeeuu ycfauoeu, ua¬uuof ua uueuofo usepuyeane u ua¬uuof ua
uueuofo usreuyeane u nononuyeana ce ypenyea co onuf akf ua 4ounof, ua
koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.

Fonuuuuof nnau sa npuxonu u pacxonu, jaeuafa snpaecfeeua ycfauoea ro
nocfaeyea ua onoõpyeane uajnouua no 15 uoerepu eo fekoeuafa sa
uapenuafa ronuua.

Ynpaeuuof onõop ua 4ounof ronuuuufe nnauoeu ua npuxonu u pacxonu ua
jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu ru onoõpyea uajnouua no 31 nekerepu eo
fekoeuafa ronuua, eo koj pok fpeõa na ce nouece u õyuefof sa quuaucupane
ua jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu sa ocfeapyeane ua npaeafa on
snpaecfeeuofo ocurypyeane.
43

Tpesop u snpanc1neua 1pesopcka cue1ka

Hneu 69-n

Bo 4ounof ce qoprupa fpesop, kako oprauusauuoua enuuuua sa ynpaeyeane
co snpaecfeeuafa fpesopcka crefka u npyrufe crefku ua jaeuufe snpaecfeeuu
ycfauoeu.

Rpeky snpaecfeeuafa fpesopcka crefka kako cucfer ua crefku ynpaeyeauu
on cfpaua ua fpesopof ua 4ounof, ce epuu eeuneuuuja ua uannafafa ua cufe
npuxonu u pacxonu ua õyuefof sa quuaucupane ua jaeuufe snpaecfeeuu
ycfauoeu sa ocfeapyeane ua npaeafa on snpaecfeeuofo ocurypyeane u
ronuuuufe nnauoeu sa npuxonu u pacxonu ua jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu.

Bo fpesopof ce eonu snpaecfeeua rnaeua kuura kako oquuujaneu sanuc ua
nonafouufe u fpaucakuuufe eo epcka co onoõpeuufe cpencfea, npaeofo sa
fpouene, npujaeeuufe npesereuu oõepcku, npuxonu u pacxonu sa õyuefckafa
ronuua.

Hneu 69-r

Tpesopof ua 4ounof ke ru epuu cnenuuee paõofu:
- ynpaeyea co fpesopckafa crefka u crefkufe ua jaeuufe snpaecfeeuu
ycfauoeu,
- eonu fpesopcka rnaeua kuura,
- eonu perucfap ua kopucuuuu,
- eonu õyuefcko crefkoeoncfeo sa npuxonufe u pacxonufe,
- eonu eeuneuuuja sa uannafafa ua npuxonufe ua snpaecfeeuafa fpesopcka
crefka u epuu pacnpenenõa no kopucuuuu,
- eonu eeuneuuuja ua usepueuufe pacxonu ua snpaecfeeuafa fpesopcka
crefka,
- eonu eeuneuuuja ua npesereuufe oõepcku on cfpaua ua jaeuufe
snpaecfeeuu ycfauoeu,
- eonu eeuneuuuja sa npucfuruafu u ueuarupeuu oõepcku ua jaeuufe
snpaecfeeuu ycfauoeu,
- nonrofeyea knacuqukauuja ua crefkufe eo parkufe ua snpaecfeeuafa
rnaeua kuura,
- epuu ofeopane u safeopane ua crefku eo parkufe ua snpaecfeeuafa
rnaeua kuura,
- ru usepuyea uanosufe no ocuoe ua peueuujafa sa npucunua uannafa kou ja
sanon»yeaaf snpaecfeeuafa fpesopcka crefka u
- epuu u npyru paõofu yfepneuu co sakou.

Hneu 69-e

44
Bo parkufe ua snpaecfeeuafa fpesopcka crefka ua 4ounof kako noceõuu
crefku eo snpaecfeeuafa rnaeua kuura ce eonaf crefkufe ua jaeuufe
snpaecfeeuu ycfauoeu: sa cpencfea on 4ounof, sa cpencfea on nporparufe
sa snpaecfeeua saufufa, sa cpencfea on concfeeuu npuxonu u sa cpencfea on
nouauuu.

3npaecfeeuafa fpesopcka crefka ua 4ounof ce ofeopa eo Haponuafa õauka
ua Penyõnuka Makenouuja.

Jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu ue creaf na ofeopaaf crefku u na
nenouupaaf cpencfea kaj uocufenu ua nnafeu nporef.

Eunaucof ua snpaecfeeuafa rnaeua kuura u cocfojõafa ua snpaecfeeuafa
fpesopcka crefka ce ycornacyeaaf ua penoeua ocuoea.

Ha¬uuof ua ofeopane u eonene ua neeusuu crefku ke ce ypenu co onuf akf
ua 4ounof, ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.

Hneu 69-x

3a usepuyeane ua nnakana, jaeuufe snpaecfeeuu ycfauoeu nocfaeyeaaf
õapane sa nnakane no nonpa¬uufe cny»õu ua 4ounof.

Ronpa¬uufe cny»õu ua 4ounof, no usepueuufe koufponu ua õapanefo on
cfaeof 1 ua oeoj ¬neu, ro nocfaeyeaaf no fpesopof ua 4ounof, koj ro
onoõpyea foa õapane.

Hsepueuufe nnakana ce eeuneufupaaf eo snpaecfeeuafa rnaeua kuura.

Ha¬uuof ua fpesopckofo paõofene u koufpona ke ce ypenu co akf ua 4ounof,
ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 50/2010.


Hneu 70 *

3a usepuyeane ua snpaecfeeuufe ycnyru 4ounof kako kynyea¬ ua
snpaecfeeuufe ycnyru ckny¬yea u packuuyea noroeopu co snpaecfeeuufe
ycfauoeu.

Bo noroeopof on cfae 1 ua oeoj ¬neu ce ypenyea eunof, oõerof, keanufefof u
pokoeufe sa ocfeapyeane ua snpaecfeeuafa saufufa, onuocuo
snpaecfeeuufe ycnyru cnopen renuuuua õasupaua ua nokasu, ua¬uuof ua
npecrefyeanefo u nnakanefo ua snpaecfeeuufe ycnyru, npu¬uuufe u
ycnoeufe non kou ro»e na ce packuue noroeopof u noroeopua kasua.
45

Eoroeopufe on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu, ce ckny¬yeaaf sa nepuon on 12 receuu
on 1 anpun eo fekoeuafa ronuua no 31 rapf eo uapenuafa ronuua, a nokonky
ura uepeanusupauu cpencfea ro»e na ce ckny¬af u sa nokpafok epereucku
nepuon sakny¬uo co 31 rapf eo uapenuafa ronuua.

Hcnnafafa ua oõepckufe no noroeopufe on cfaeof 3 ua oeoj ¬neu sa
fekoeuafa ronuua, ke ce epuu on õyuefof sa fekoeuafa ronuua, a ucnnafafa
ua oõepckufe sa uapenuafa ronuua ke ce epuu on õyuefof sa uapenuafa
ronuua

3npaecfeeuafa ycfauoea on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu e non»ua na yka»yea
snpaecfeeuu ycnyru eo parkufe ua noroeopof on cfaeof 2 ua oeoj ¬neu u ua
eunuo recfo na ucfakue kou ycnyru ru oõesõenyea npeky noroeopof ua foeap
ua cpencfeafa ua 4ounof.

3npaecfeeuufe ycnyru ua ocurypeuufe nuua kou ce usepueuu cnpofueuo ua
cfaeof 1 ua oeoj ¬neu, ue naraaf ua foeap ua cpencfeafa ua 4ounof.

*Hanoueua: usueua coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 84/2005 u 36/2007, Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj.82/2008 u 50/2010.

Kou1pona

Hneu 71 *

4ounof epuu koufpona ua snpaecfeeuufe ycfauoeu u npaeuufe nuua kou
epuaf uspaõofka, usnaeane u cepeucupane ua opfonencku u npyru norarana
co kou ura ckny¬euo noroeop eo onuoc ua npureua ua onufufe akfu ua
4ounof, ucnonuyeane ua oõepckufe on noroeopof co 4ounof, noroeopeuuof
eun u oõer ua snpaecfeeuu ycnyru, renuuuuckafa nokyreufauuja noepsaua
co yka»auufe snpaecfeeuu ycnyru, npureua ua renuuuuafa õasupaua ua
nokasu u npureua ua kpufepuyrufe sa oueuafa sa npuepereua cnpe¬euocf sa
paõofa.

Koufponafa ja epuaf oenacfeuu nuua on 4ounof.

Oenacfeuufe nuua on cfaeof 2 ua oeoj ¬neu npu epuenefo ua koufponafa eo
snpaecfeeuufe ycfauoeu u npaeuufe nuua kou epuaf uspaõofka, usnaeane u
cepeucupane ua opfonencku u npyru norarana ce uneufuqukyeaaf co
nerufurauuja, ufo ja usnaea nupekfopof ua 4ounof.

3npaecfeeuufe ycfauoeu u npaeuufe nuua kou epuaf uspaõofka, usnaeane u
cepeucupane ua opfonencku u npyru norarana ce non»uu na oõesõenaf
epuene ua koufpona ua oenacfeuufe nuua on 4ounof, kako u na ja cfaeaf ua
46
yeun renuuuuckafa nokyreufauuja noepsaua co yka»auufe snpaecfeeuu
ycnyru ua ocurypeuufe nuua.

Ha¬uuof u nocfankafa ua epuene ua koufpona kako u qoprafa u conp»uuafa
ua nerufurauujafa sa epuene ua koufpona ce yfepnyea co onuf akf ua
4ounof ua koj ruuucfepof sa snpaecfeo naea cornacuocf.

*Hanoueua: usueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja
õpoj 84/2005 u 50/2010.

Pemanane ua cnoponu

Hneu 72

Cnopoeufe ufo ke uacfauaf rery snpaecfeeuafa ycfauoea u 4ounof ru
peuaea usõpau, onuocuo uanne»eu cyn, cnopen nponucufe sa napuu¬uafa
nocfanka.BER II

BOBPOBORHO 3BPABCTBEHO OCHFYPYBAKE

Hneu 73

Fparauufe sa ceõe u sa ¬neuoeufe ua ceoufe cerejcfea, onuocuo
paõofonaeuufe sa ceoufe paõofuuuu, ro»af nononuufenuo na ce ocurypaaf
co noõpoeonuo snpaecfeeuo ocurypyeane cornacuo co oeoj sakou u
nponucufe sa ocurypyeane, sapanu nokpueane ua fpououufe sa snpaecfeeuu
ycnyru kou ue ce onqafeuu co sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane.

Epyufeofo sa ocurypyeane co onuf akf noõnucky ru yfepnyea ycnoeufe u
ua¬uuof ua cnpoeenyeanefo ua noõpoeonuofo snpaecfeeuo ocurypyeane.

Hneu 74

Eoõpoeonuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ro»e na ce eocnocfaeu caro kako
nononuufenuo sa nuua sa kou npefxonuo e eocnocfaeeuo sanon»ufenuo
snpaecfeeuo ocurypyeane.

Cpencfeafa on noõpoeonuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ue ro»af na ce
kopucfaf sa nnakane ua snpaecfeeuu ycnyru onqafeuu co sanon»ufenuo
snpaecfeeuo ocurypyeane.

Hneu 75
47

Eoõpoeonuofo snpaecfeeuo ocurypyeane ce eocnocfaeyea co noroeop rery
ocurypeuukof u npyufeofo sa ocurypyeane.
BER III

HABOMECTOK HA LTETA

Hneu 76

Ocurypeuofo nuue ua koe ry e usepueua ucnnafa on cpencfeafa ua 4ounof e
non»uo na ro epafu npureuuof usuoc u na ja uanorecfu ufefafa, ako:
- eps ocuoea ua ueeucfuuufu nonafouu sa kou suaen unu õun
non»eu na suae neka ce ueeucfuuufu, unu ua npyr npofuenpaeeu
ua¬uu ocfeapun npurana ua kou ueran npaeo unu ru ocfeapun
eo noroner usuoc ofkonky ufo ry npunaraaf;
- ocfeapun npurana nopanu foa ufo ue npujaeun nporeuu kou
enujaaf eps ryõenefo unu oõerof ua npaeofo, a suaen unu õun
non»eu na suae sa fue nporeuu u
- ocfeapun napu¬uu npurana noroneru on usuocof ufo ry õun
yfepneu co peueuue ua 4ounof.

Hneu 77

4ounof ura npaeo na õapa uanorecfok ua ufefa ufo ry e npu¬uuefa on
oprauusauuufe unu paõofonaeuufe ako ufefafa uacfauana nopanu foa ufo
ue nane nonafouu, unu ufo nane ueeucfuuufu nonafouu sa qakfufe on kou
saeucu cfekuyeanefo unu onpenenyeanefo ua oõerof ua npaeafa on
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane.

4ounof ura npaeo na õapa uanorecfok ua ufefa on kopucuukof sa
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane koj, cnopen oeoj sakou, e non»eu
car na naea nonafouu eo epcka co ocfeapyeanefo ua ueroeufe npaea u
oõepcku eo cny¬aufe npeneuneuu eo cfae 1 ua oeoj ¬neu.

Hneu 78

48
4ounof ura npaeo na õapa uanorecfok sa npu¬uuefafa ufefa on nuue koe
npenuseukano õonecf, noepena unu crpf ua kopucuuk ua npaea on
sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane.

3a ufefafa koja eo cny¬aufe on cfae 1 ua oeoj ¬neu ja npu¬uuun paõofuuk ua
paõofa unu eo epcka co paõofafa ua fpefu nuua onroeapa oprauusauujafa,
onuocuo paõofonaeeuof eo cornacuocf co nponucufe sa paõofuufe, onuocuo
oõnurauuouufe onuocu.

4ounof sa cny¬aufe on cfae 2 ua oeoj ¬neu, ura npaeo na õapa uanorecfok
ua ufefa u uenocpenuo on paõofuukof, ako ufefafa e npu¬uuefa uarepuo.

Hneu 79

4ounof ura npaeo na õapa uanorecfok ua ufefa on oprauusauujafa, onuocuo
on paõofonaeeuof ako õonecfa, noepenafa u crpffa ua kopucuukof ua
npaeafa on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane uacfauane nopanu
foa ufo ue õune npesereuu repku sa saufufa npu paõofa unu npyru repku
sa saufufa ua rparauufe.

4ounof ura npaeo na õapa uanorecfok ua ufefa on oprauusauujafa, onuocuo
paõofonaeeuof u kora ufefafa e uacfauafa nopanu foa ufo paõofuukof
cfanun ua paõofa ões npefxonuo usepueu snpaecfeeu npernen.

Hneu 80

4ounof ura npaeo na õapa uanorecfok ua ufefa eo cny¬aufe on ¬neu 78 ua
oeoj sakou u uenocpenuo on npyufeofo sa ocurypyeane ua urofu u nuua kaj
koe oea nuue e ocurypeuo on onroeopuocfa sa ufefa ua fpefu nuua, cnopen
nponucufe sa sanon»ufenuo ocurypyeane ua urofu u nuua.

Hneu 81

4ounof ura npaeo na õapa uanorecfok ua ufefa eo cny¬aufe npeneuneuu co
oeoj sakou, ões ornen ua foa ufo ufefafa uacfauana co ucnnafa ua naeana
kou kako npaeo npunaraaf on cpencfeafa sa sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane.

Lfefafa sa koja 4ounof ura npaeo na õapa uanorecfok eo cny¬aufe
npeneuneuu co oeoj sakou ru onqaka fpououufe sa snpaecfeeua saufufa,
uanorecfokof ua nnafafa u npyru napu¬uu uanorecfouu kou ce ucnnafyeaaf
ua foeap ua cpencfeafa ua 4ounof.

Hneu 82

49
Rpu yfepnyeane ua npaeafa ua uanorecfok ua ufefa eo cny¬aufe
npeneuneuu co oeoj sakou ce npureuyeaaf onpenõufe ua 3akouof sa
oõnurauuouufe onuocu.

Hneu 83

Kora 4ounof ke yfepnu neka uacfauana ufefa ua cpencfeafa co kou foj
ynpaeyea, ke ru noeuka oprauusauujafa, paõofonaeeuof, npyufeofo sa
ocurypyeane ua urofu u nuua u npyru nuua kou cnopen oeoj sakou ce non»uu
eo onpeneneu pok na ja uanorecfaf ufefafa.

Ako ufefafa ue õune uanorecfeua eo onpeneneuuof pok, 4ounof ro»e na
nonuece fy»õa no uanne»uuof cyn.
BER IV

RPEKPLOHHH CAHKUHH*

Hneu 84 *

Fnoõa on 3.000 no 5.000 eepa eo neuapcka npofueepenuocf ke ce uspe¬e sa
npekpuok ua snpaecfeeua ycfauoea, ako:
1) ue oeosro»u cnoõoneu usõop ua nekap (¬neu 28);
2) eo cny¬aj ua nononro fpaene ua npuepereuafa cnpe¬euocf sa paõofa
ue ro ynafu ocurypeuukof no uanne»uuof oprau sa oueuyeane ua
paõofuafa cnocoõuocf cnopen nponucufe sa neusuckofo u
uueanunckofo ocurypyeane (¬neu 22);
3) cnpofueuo ua onpenõufe ua oeoj sakou unu ua onuf akf ua 4ounof ru
ckycu unu ru orpauu¬u npaeafa ufo ry npunaraaf ua ocurypeuukof;
4) ro npouupu npaeofo ua snpaecfeeuafa saufufa, ry oeosro»u
kopucfene ua npaeo ua nuue ua koe ue ry npunara fakeo npaeo cnopen
oeoj sakou, unu ry npunara eo noran oõer u
5) ako eo yfepneuuof pok ue nocfaeyea rece¬uu useeufau sa paõofafa co
peanusauuja ua cpencfeafa npeueceuu on Eyuefof ua 4ounof;
6) ako eo cny¬aj ua ueonxonua nofpeõa npeuareuu cpencfea ões
npefxonua cornacuocf ua Ynpaeuuof onõop ua 4ounof;
7) ako eo cny¬aj ua enuneruja unu npyra eoupenua cocfojõa ue ro useecfu
4ounof u Muuucfepcfeofo sa snpaecfeo u ue ru oõpasno»u npu¬uuufe
sa npeuareuafa ua cpencfeafa;
8) cnpofueuo ua onpenõufe ua oeoj sakou unu ua onuf akf ua 4ounof
uannafu ycnyra, rafepujanuu fpououu unu nekoeu, onuocuo y¬ecfeo
kora foa ue e npeneuneuo, uannafu noeucoko y¬ecfeo on yfepneuofo
unu ue uannafu y¬ecfeo kora foa e npeneuneuo.
50

3a npekpuokof cfae 1 ua oeoj ¬neu rnoõa on 600 no 1.000 eepa eo neuapcka
npofueepenuocf ke ce uspe¬e u ua onroeopuofo nuue eo snpaecfeeuafa
ycfauoea.

3a npekpuokof on cfae 1 ua oeoj ¬neu rnoõa on 600 no 1.000 eepa eo
neuapcka npofueepenuocf ke ce uspe¬e u ua snpaecfeeuuof paõofuuk eo
snpaecfeeua ycfauoea koj ro cfopun npekpuokof.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 50/2001; 84/2005 u 18/2007.Hneu 84-a

Fnoõa eo usuoc on 2.500 no 5.000 eepa eo neuapcka npofueepenuocf ke ce
uspe¬e sa npekpuok ua snpaecfeeuafa ycfauoea u npaeuofo nuue koe epuu
uspaõofka, usnaeane u cepeucupane ua opfonencku u npyru norarana, ako:
- ue oeosro»u epuene ua koufpona ua oenacfeuo nuue on 4ounof,
- ue oeosro»u yeun eo renuuuuckafa nokyreufauuja noepsaua co yka»auufe
snpaecfeeuu ycnyru,
- naea ueocuoeaua oueua sa npuepereua cnpe¬euocf sa paõofa,
- noroeopu snpaecfeeuu ycnyru, a ue ru oõesõenu unu ueuenocuo ru oõesõenu
ua ocurypeuufe nuua,
- ur uano»yea ua ocurypeuufe nuua caru na kynyeaaf nekoeu u renuuuucku
nofpoueu rafepujan u
- ue ry ru oõesõenu ua 4ounof nofpeõuufe nonafouu sa noeenyeane ua
nocfanka sa uanorecf ua ufefa, cornacuo co oeoj sakou.

3a npekpuokof on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu rnoõa eo usuoc on 500 no 1.000 eepa
eo neuapcka npofueepenuocf ke ce uspe¬e u ua onroeopuofo nuue ua
snpaecfeeuafa ycfauoea.

3a npekpuokof on cfaeof 1 ua oeoj ¬neu rnoõa eo usuoc on 500 no 1.000 eepa
eo neuapcka npofueepenuocf ke ce uspe¬e u ua snpaecfeeuuof paõofuuk, koj
ro cfopun npekpuokof.

Hanoueua:Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õpoj
50/2010.

Hneu 84-õ

Kora oenacfeuofo nuue on ¬neuof 71 cfae 2 ua oeoj sakou ke yfepnu neka e
cfopeu npekpuok on ¬neuof 84-a ua oeoj sakou ke nonuece õapane sa
51
noeenyeane ua npekpuo¬ua nocfanka cornacuo co nponucufe on oõnacfa ua
npekpuouufe.

Hanoueua:Hsueua coanacuo Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õpoj
50/2010.

Hneu 85 *

Fnoõa on 3.000 no 5.000 eepa eo neuapcka npofueepenuocf ke ce uspe¬e sa
npekpuok ua paõofonaeeuof ako eocnocfaeu noõpoeonuo snpaecfeeuo
ocurypyeane sa npaeafa npeneuneuu co sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane.

3a npekpuokof on cfae 1 ua oeoj ¬neu ke ce uspe¬e rnoõa on 600 no 1.000
eepa eo neuapcka npofueepenuocf u ua onroeopuofo nuue kaj paõofonaeeuof.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 50/2001 u 18/2007).

Hneu 86 *

Fnoõa on 3.000 no 5.000 eepa eo neuapcka npofueepenuocf ke ce uspe¬e sa
npekpuok ua paõofonaeeuof, ako:
1) eo onpeneneu pok ue nonuece npujaea sa yfepnyeane, onuocuo onjaea
sa npecfauyeane ua ceojcfeofo ua ocurypeuo nuue (¬neu 25);
2) ue ry oeosro»u ua 4ounof na usepuu yeun ua npecrefyeanefo u
uannafafa ua npunouecof (¬neu 50).

3a npekpuok on cfae 1 ua oeoj ¬neu ke ce uspe¬e rnoõa on 600 no 1.000 eepa
eo neuapcka npofueepenuocf u ua onroeopuofo nuue kaj paõofonaeeuof.

*Hanoueua: Hsueuu coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 50/2001, 18/2007 u 6/2009.

Hneu 86-a

Paõofonaeeuof u nuuefo koe eo ceojcfeo ua onroeopuo nuue kaj
paõofonaeeuof, a sapanu cfekuyeane ua noronera urofua kopucf unu
epenuocf, npu ucnnafa ua nnafa, uanorecfok ua nnafa, neusuja u npyro
napu¬uo npurane ue ynnafu unu ynnafu npunouec sa sanon»ufenuo
snpaecfeeuo ocurypyeane eo noran usuoc, ke ce kasuu sa kpueu¬uo neno co
kasua safeop on enua no nef ronuuu.

*Hanoueua: “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 50/2001.


52
BER V

RPEOBHH H 3ABPLHH OBPEBBH

Hneu 87

4ounof sa snpaecfeeuo ocurypyeane ua Makenouuja ke sano¬ue co paõofa co
neuof ua usreuyeanefo ua ¬neuoeufe ua Ynpaeuuof onõop u ua epuufen ua
non»uocfa nupekfop ua 4ounof.

-neuoeufe ua Ynpaeuuof onõop ua 4ounof ke ru ureuyea Coõpauuefo ua
Penyõnuka Makenouuja eo pok on uecf receuu on neuof ua eneryeanefo eo
cuna ua oeoj sakou.

Bnanafa ua Penyõnuka Makenouuja eo pok on uecf receuu on neuof ua
eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou ke ureuyea epuufen ua non»uocfa
nupekfop ua 4ounof.


Hneu 88

Co neuof ua sano¬uyeane co paõofa ua 4ounof, npecfauyea co paõofa
4ounof sa snpaecfeeuo ocurypyeane eo cocfae ua Muuucfepcfeofo sa
snpaecfeo, koj no foj neu ke ru epuu paõofufe cornacuo co oeoj sakou.

Co neuof ua sano¬uyeanefo co paõofa 4ounof ru npesera npaeafa,
oõepckufe, napu¬uufe cpencfea, cpencfeafa sa paõofa u paõofuuuufe ua
4ounof sa snpaecfeeuo ocurypyeane eo cocfae ua Muuucfepcfeofo sa
snpaecfeo.

Hneu 89

Ynpaeuuof onõop ua 4ounof ke nouece cfafyf, onuf akf sa oprauusauuja u
cucferafusauuja ua paõofuufe recfa u npyru akfu sa paõofa ua 4ounof
uajnouua eo pok on uecf receuu on neuof ua koucfufyupanefo ua Ynpaeuuof
onõop ua 4ounof.

Hneu 90

Ocurypeuufe nuua kou ua neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou
kopucfaf npaea on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo ocurypyeane cfekuafu no
nponucufe u onufufe akfu kou ea»ene no foj neu, nponon»yeaaf na ru
kopucfaf fue npaea no onpenõufe ua foj sakou, oceeu ako oeoj sakou e
nonoeoneu sa uue.

Hneu 91
53

Rocfankufe sa ocfeapyeane ua npaeafa on sanon»ufenuofo snpaecfeeuo
ocurypyeane kou ce eo fek ua neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou,
ke nponon»af no onpenõufe ua 3akouof sa snpaecfeeuafa saufufa, oceeu ako
oeoj sakou ue e nonoeoneu sa uue.

Hneu 92

4ounof ke ru nouece onufufe akfu npeneuneuu co oeoj sakou uajnouua eo pok
on uecf receuu on neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou.

Eo nouecyeanefo ua onufufe akfu on cfae 1 ua oeoj ¬neu ke ce npureuyeaaf
nocfojuufe nponucu, ako ue ce eo cnpofueuocf co onpenõufe ua oeoj sakou.

Hneu 93 * (ce õpume)

*Hanoueua: ¬neuom 93 ce õpuue coanacuo co 3akouom sa usueuyeane u
ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo ocuaypyeane oõjaeeu eo
“Cny»õeu eecuuk ua PM“ õpoj 36/2007.

Hneu 94

Co neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou npecfauyeaaf na ea»af
onpenõufe ua ¬neu 1 sõopoeufe: “onuocufe u npaeafa on snpaecfeeuofo
ocurypyeane, nocfankafa ua kopucfenefo ua snpaecfeeuafa saufufa“,
¬neuoeufe 3, 4, 5, 11 no 31, 33, 34 no 45, 58 no 75, 76-õ, 76-e, 77, 78, 82 no
89, 182 cfae 1 fo¬ka 1, 183 cfae 1 fo¬ka 1, 184, 185 u 189 on 3akouof sa
snpaecfeeua saufufa (“Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“ õpoj
38/91, 46/93 u 55/95).

Onpenõufe ua ¬neuoeufe 76 u 76-a on 3akouof sa snpaecfeeuafa saufufa
npecfauyeaaf na ea»af no ucfekof ua uecf receuu on neuof ua eneryeanefo
eo cuna ua oeoj sakou.

Hneu 95 *

Onpenõufe ua ¬neuoeufe 32 u 34 ua oeoj sakou eneryeaaf eo cuna no ucfekof
ua uecf receuu on neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou.

*Hanoueua: Hcnpaeka coanacuo co “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka
Makeôouuja“ õpoj 34/2000.

Hneu 96 *

Oeoj sakou eenryea eo cuna ocruof neu on neuof ua oõjaeyeanefo eo
“Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“.
54


* * *

Bo nponon»euue cnenaf onpenõu on sakouufe kane ce epueuu usreuu u
nononuyeana u foa ¬neuoeu ufo ue ce onuecyeaaf ua ocuoeuuof fekcf ua
sakouof.

Hanomena 1.
Bo 3akouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane, oõjaeeu eo “cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja õpoj
84/2005 oô 3 okmouepu 2005 aoôuua, koj eneayea eo cuna oô 11.10.2005, eo
vneuoeume oô 27 ôo 31, ce coôp»auu cneôuume oôpeôõu:

Hneu 27

Onpenõafa on ¬neuof 2 fo¬ka 10-a ua oeoj sakou ue ce onuecyea ua
eeufa¬kufe onnonyeana uanpaeeuu no neuof ua eneryeane eo cuna ua oeoj
sakou.

3aõeneuka: Onpenõafa on ¬neuof 2 ce onuecyea ua ¬neuof 10 cfae 1 fo¬ka
10-a) koja rnacu: “eeufa¬ko onnonyeane no fpef ueycneueu oõun sa
onnonyeane“ on 3akouof sa snpaecfeeuofo ocurypyeane (“Cny»õeu eecuuk
ua Penyõnuka Makenouuja“ õp. 25/2000).

Hneu 28

4ounof ke ru nouece onufufe akfu npeneuneuu co oeoj sakou uajnouua eo pok
on fpu receua on neuof ua eneryeaneefo eo cuna ua oeoj sakou.

Hneu 29

-neuoeufe ua Ynpaeuuof onõop, cnopen ycnoeufe yfepneuu co oeoj sakou, ke
ru ureuyea Bnanafa ua Penyõnuka Makenouuja eo pok on uecf receuu on
neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou.

Hneu 30

Eo ureuyeane ua nupekfop, cnopen ycnoeufe yfepneuu co oeoj sakou,
nocfojuuof nupekfop ua 4ounof nponon»yea na ja epuu non»uocfa nupekfop,
uo ue nononro no ucfekof ua ueroeuof raunaf.

Hneu 31

55
Ce oenacfyea 3akouonaeuo-npaeuafa korucuja ua Coõpauuefo ua Penyõnuka
Makenouuja na yfepnu npe¬ucfeu fekcf ua 3akouof sa snpaecfeeuofo
ocurypyeane.

Hanomena 2
Bo 3akouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
18/2007 oô 15 qeepyapu 2007 aoôuua, koj eneayea eo cuna ocuuom ôeu oô
ôeuom ua oõjaeyeanemo eo “Cny»õeu eecuuk ua PM“, eo vneuoeume oô 9 ôo
11 ce coôp»auu cneôuume oôpeôõu:

Hneu 9

4ounof e non»eu uajnouua eo pok on fpu receuu on neuof ua eneryeanefo
eo cuna ua oeoj sakou na ro ycornacu Cfafyfof co onpenõufe ua oeoj sakou.

Hneu 10

Eo ureuyeanefo ua nupekfop cnopen ycnoeufe yfepneuu co oeoj sakou
nocfojuuof nupekfop u sareuuk ua nupekfopof ua 4ounof nponon»yeaaf na
ru epuaf non»uocfufe ua nupekfop u sareuuk ua nupekfop, uo ue nononro no
ucfekof ua raunafof.

Hneu 11

4ounof on neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou ro»e na epuu jaeuu
uaõaeku sa nofpeõufe ua snpaecfeeuufe ycfauoeu no ckny¬euu noroeopu
npen neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou, kako u na ckny¬yea
noroeopu sa usepuyeane ua rpynua uaõaeka cornacuo co 3akouof sa jaeuufe
uaõaeku no 1 jynu 2007 ronuua.

Hanomena 3
Bo 3akouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
36/2007 oô 23 uapm 2007 aoôuua, koj eneayea eo cuna ocuuom ôeu oô ôeuom
ua oõjaeyeanemo eo “Cny»õeu eecuuk ua PM“ vneuom 15 anacu:

Hneu 15

Onpenõufe on ¬neuoeufe 5 cfae 1, 6, 7 u 8 ua oeoj sakou ke ce npureuyeaaf
on 1 jynu 2007 ronuua co npecrefyeane ua ocuoeuua on 50% on npoce¬uafa
rece¬ua nnafa ua uefo nnafafa no paõofuuk eo Penyõnukafa oõjaeeua sa
fekoeuuof receu, a on 1 jynu 2008 ronuua co npecrefyeane ua ocuoeuua on
65% on npoce¬uafa rece¬ua uefo nnafa no paõofuuk eo Penyõnukafa
oõjaeeua sa fekoeuuof receu.
56
(3aõeneuka: -neuof 5 on oeoj sakou ce onuecyea ua ¬neuof 40, ¬neuof 6 ce
onuecyea ua ¬neuof 41, ¬neuof 7 ce onuecyea ua ¬neuof 43 u ¬neuof 8 ce
onuecyea ua ¬neuof 44 on 3akouof sa snpaecfeeuofo ocurypyeane
(“Cny»õeu eecuuk ua PM“ õpoj 25/2000)

Bononnumennu unmopmauuu:

* Hcnpaekama ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo ocuaypyeane eo “Cny»õeu
eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 34/2000 oô 5 uaj 2000 aoôuua.
* 3akouom sa usueuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo ocuaypyeane e
oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 96/2000 oô 17
uoeuepu 2000 u eneayea eo cuna co ôeuom ua oõjaeyeanemo eo “Cny»õeu
eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua Penyõnuka Makeôouuja, Y.õp.85/2000 oô
22 uoeuepu 2000, oõjaeeuu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 104/2000 oô 14 ôekeuepu 2000, npouseeôyea npaeuo ôejcmeo oô ôeuom
ua oõejaeyeanemo ua Oônykama eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka
Makeôouuja“.
* Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua Penyõnuka Makeôouuja Y.õp.173/2000 oô 4
anpun 2001, oõjaeeua eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
30/2001 oô 24 anpun 2001 aoôuua, npouseeôyea npaeuo ôejcmeo oô ôeuom ua
oõjaeyeanemo ua Oônykama eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua Penyõnuka Makeôouuja, Y.õp.37/2001 oô 6
jyuu 2001, oõjaeeua eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
48/2001 oô 26 jyuu 2001 aoôuua, npouseeôyea npaeuo ôejcmeo oô ôeuom ua
oõjaeyeanemo ua Oônykama eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* 3akouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane e oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
50/2001 oô 2 jynu 2001 u eneayea eo cuna co ôeuom ua oõjaeyeanemo eo
“Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“, a ke ce npuueuyea oô 1 jynu
2001 aoôuua.
* 3akouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane e oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
11/2002 oô 15 qeepyapu 2002 u eneayea eo cuna ocuuom ôeu oô ôeuom ua
oõjaeyeanemo eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“, a ke ce
npuueuyea oô 1 jauyapu 2003 aoôuua.
* 3akouom sa ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo ocuaypyeane e
oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 31/2003 oô 5 uaj
2003 u eneayea eo cuna ocuuom ôeu oô ôeuom ua oõjaeyeanemo eo
“Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* 3akouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane e oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
84/2005 oô 3 okmouepu 2005 u eneayea eo cuna ocuuom ôeu oô ôeuom ua
oõjaeyeanemo eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* 3akouom sa usueuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo ocuaypyeane e
oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj 37/2006 oô 28
57
uapm 2006 u eneayea eo cuna ocuuom ôeu oô ôeuom ua oõjaeyeanemo eo
“Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua Penyõnuka Makeôouuja, Y.õp.60/2006 oô 3
okmouepu 2006, oõjaeeua eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“
õpoj 109/2006 oô 20 okmouepu 2006 aoôuua, npouseeôyea npaeuo ôejcmeo oô
ôeuom ua oõjaeyeanemo ua Oônykama eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka
Makeôouuja“.
* 3akouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane e oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
18/2007 oô 15 qeepyapu 2007 u eneayea eo cuna ocuuom ôeu oô ôeuom ua
oõjaeyeanemo eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* 3akouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua 3akouom sa sôpaecmeeuomo
ocuaypyeane e oõjaeeu eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
36/2007 oô 23 uapm 2007 u eneayea eo cuna ocuuom ôeu oô ôeuom ua
oõjaeyeanemo eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua Penyõnuka Makeôouuja, Y.õp.167/2006 oô
27 jyuu 2007, oõjaeeua eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ õpoj
88/2007 oô 13 jynu 2007 aoôuua, npouseeôyea npaeuo ôejcmeo oô ôeuom ua
oõjaeyeanemo ua Oônykama eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.
* Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua Penyõnuka Makeôouuja, Y.õp.40/2007 oô 4
jynu 2007, oõjaeeua eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“ 88/2007
oô 13 jynu 2007 aoôuua, npouseeôyea npaeuo ôejcmeo oô ôeuom ua
oõajaeyeanemo ua Oônykama eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka
Makeôouuja“.
* Oônykama ua Ycmaeuuom cyô ua Penyõnuka Makeôouuja, Y.õp.45/2006 oô
11 jynu 2007 aoôuua, oõjaeeua eo “Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka
Makeôouuja“ õpoj 106/2007 oô 5 cenmeuepu 2007 aoôuua, npouseeôyea
npaeuo ôejcmeo oô ôeuom ua oõjaeyeanemo ua Oônykama eo “Cny»õeu
eecuuk ua Penyõnuka Makeôouuja“.


HAHOMEHA:
Cny»õeu eecuuk õpoj 82/2008 oô 08.07.2008
¬neu 17 oô sakouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua sakouom sa
sôpaecmeeuo ocuaypyeane
- Bo uenuof fekcf ua sakouof sõopoeufe “ 3aeon sa epaõofyeane“ ce
sareuyeaaf co sõopoeufe “Areuuuja sa epaõofyeane ua Penyõnuka
Makenouuja“
¬neu 18 oô sakouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua sakouom sa
sôpaecmeeuo ocuaypyeane
-Co neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou, sano¬uafufe nocfanku no 1
cenferepu 2008 ronuua sa uannafa ua ocuoeuuof nonr saenuo co sakouckafa
karafa sa uenpaeunuo npecrefau u ynnafeu unu ue ynnafeu npunouec sa
sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane, kako u sa nocfankufe kou ke
sano¬uaf no 1 cenferepu 2008 ronuua, a ce onuecyeaaf ua uacfauafufe
nonroeu ua oõepsuuuufe no ocuoe ua uenpaeunuo npecrefau u ynnafeu unu
58
ue ynnafeu npunouec sa sanon»ufenuo snpaecfeeuo ocurypyeane no 1
cenferepu 2008 ronuua, ke ce saepuaf cnopen 3akouof sa snpaecfeeuo
ocurypyeane(Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja õpoj 25/2000,
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 u
36/2007).
¬neu 19 oô sakouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua sakouom sa
sôpaecmeeuo ocuaypyeane õpoj 82/2008
- Onpenõufe on ¬neuoeufe 9,10 cfaeoeufe 1u2, ¬neuof 11 cfaeoeufe 1 u 2 u
¬neuof 12 ua oeoj sakou ke ce npureuyeaaf on 1 cenferepu 2008 ronuua.
¬neu 20 oô sakouom sa usueuyeane u ôononuyeane ua sakouom sa
sôpaecmeeuo ocuaypyeane
- Oeoj 3akou eneryea eo cuna ocruof neu on neuof ua oõjaeyeanefo eo
“Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“.

HAROMEHA:
Cnyxõeu necuuk õpoj 98/2008 on 04.08.2008 a nneryna no cuna co neuo1
ua oõjanynane1o no cnyxõeu necuukHAROMEHA:
Cnyxõeu necuuk õpoj 6/2009
Hneu 19

Onpenõufe on ¬neuof 3 cfae 2 u ¬neuof 6 ua oeoj sakou ke ce npureuyeaaf ua
cnenuuoe ua¬uu:
-On 1 jauyapu 2010 ronuua 50% on usuocof ua uanorecfokof ua nnafa sa
epere ua ofcycfeo on paõofa nopanu õpereuocf, parane u raj¬uucfeo ke ce
ucnnafyea ua foeap ua cpencfeafa ua Eyuefof ua Penyõnuka Makenouuja,
npyrufe 50% on uanorecfokof, ua oeap ua cpencfeafa ua 4ounof,
-on 1 jauyapu 2011 ronuua 75% on usuocof ua uanorecfokof ua nnafa sa
epere ua ofcycfeo on paõofa nopanu õonecf, õpereuocf, parane u
raj¬uucfeo ke ce ucnnafyea ua foeap ua cpencfeafa ua Eyuefof ua
Penyõnuka Makenouuja, a npyrufe 25 % on uanorecfokof, ua foeap
uacpencfeafa ua 4ounof u
- on 1 jauyapu 2012 ronuua 100% on usuocof ua uanorecfokof ua nnafa sa
epere ua ofcycfeo on paõofa nopanu õpereuocf,,parane u raj¬uucfeo ke ce
ucnnafyea ua foeap ua cpencfeafa ua Eyuefof ua Penyõnuka Makenouuja.
Hcnnafufe ua uanorecfokof ua nnafa sa epere ua ofcycfeo on paõofa
nopanu õpereuocf, parane u raj¬uucfeo kou ce sano¬uafu, a ue ce saepueuu
no 1 jauyapu 2010 ronuua, ke nponon»af na ce ucnnakaaf cnopen onpenõufe
ua 3akouof sa snpaecfeeuo ocurypyeane (“ Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka
Makenouuja õpoj 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008 u 98/2008).

Hneu 20
59

Oeoj sakou eneryea eo cuna co neuof ua oõjaeyeanefo eo “Cny»õeu eecuuk ua
penyõnuka Makenouuja“a ¬neuoeufe 1, 2, 3 cfae 1,4,5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 u
18 ua oeoj sakou ke ce npureuyeaaf on 1 jauyapu 2009 ronuua.


HAROMEHA:
Cnyxõeu necuuk õpoj 67/2009 on 29.05.2009

Hneu 4

4ounof e non»eu eo pok on 3 receuu on neuof ua eneryeanefo eo cuna ua
oeoj sakou na ru ycornacu onufufe akfu co onpenõufe on oeoj sakou.


Hneu 5
Oeoj sakou eneryea eo cuna ocruof neu on neuof ua oõjaeyeanefo eo
Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja, a ¬neuoeufe 1,2 u 3 on oeoj sakou
ke ce npureuyeaaf on 1 jyuu 2009 ronuua.HAROMEHA:
Cnyxõeu necuuk õpoj 50/2010 on 13.04.2010

Hneu 19

3npaecfeeuufe nerufurauuu usnaneuu npen neuof ua eneryeanefo eo cuna
ua oeoj sakou ke ea»af no uueuafa sareua co kapfu¬kafa sa snpaecfeeuo
ocurypyeane, uo uajnonro no fpu ronuuu on neuof ua eneryeanefo eo cuna ua
oeoj sakou.


Hneu 20

Onufufe akfu on ¬neuoeufe 69-r, 69-e u 69-» ua oeoj sakou, 4ounof ke ru
nouece eo pok on uecf receuu on neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj
sakou.

Hneu 21

Bo fekof ua fpaenefo ua nocfankufe on ¬neuof 18 ua 3akouof sa
usreuyeane u nononuyeane ua 3akouof sa snpaecfeeuofo ocurypyeane
(„Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“ õpoj 82/2008), 4ounof ro»e na
ckny¬yea cyncku cnoronõu co oõepsuuuufe sa ynnafa ua npunouecof co kou ua
oõepsuukof ke ry ce oeosro»u rnaeuuof nonr co npecrefauafa karafa no
60
neuof ua ckny¬yeanefo ua cynckafa cnoronõa, na ro nnafu onno»euo ua
ua¬uu yfepneu co onnyka ua Ynpaeuuof onõop ua 4ounof.

Hneu 22

Bo 3akouof sa usreuyeane u nononuyeane ua 3akouof sa snpaecfeeuofo
ocurypyeane („Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“ õpoj 6/2009),
¬neuof 19 ce reuyea u rnacu:
„Onpenõufe on ¬neuof 3 cfae 2 u ¬neuof 6 ua oeoj sakou ke ce npureuyeaaf
on 1 jauyapu 2012 ronuua.“

Hneu 23

Hsuocof ua uanorecfokof ua nnafa yfepneu cornacuo co ¬neuof 5 ua oeoj
sakou sa 2012 ke ce npureuyea on 1 jauyapu 2012, a sa nepunof no 2012
ronuua ke ce npureuyea on 1 jauyapu 2013 ronuua.

Hneu 24

Ce oenacfyea 3akouonaeuo-npaeuafa korucuja ua Coõpauuefo ua Penyõnuka
Makenouuja na yfepnu npe¬ucfeu fekcf ua 3akouof sa snpaecfeeuofo
ocurypyeane.

Hneu 25

Oeoj sakou eneryea eo cuna ocruof neu on neuof ua oõjaeyeanefo eo
„Cny»õeu eecuuk ua Penyõnuka Makenouuja“, a ¬neuof 15 ke ce npureuu eo
pok on ocyr receuu on neuof ua eneryeanefo eo cuna ua oeoj sakou.

. *! : 30/2001“ " 3 ( ! . #I #$ # I. " " , . 4 , 1. " 1. 5 : , , , ; , ! ; ; ; , , ! ! , &' # % : ! ). . “

2.

,

3. 4. 5. !

;

,

2

6. # 7. , ! – 8. 9. 10. ! ; ! , 18 ; ; ; !, ! ! , , , ,

;

,

11.

, ; ! ; ( $"% & $"%, , ! , $ , % , ' . , ! !

12. 13.

)

14.

,

3

: ! 26 . ! . . . ***. . " 8 . . 1) 2) . 4 . 50/2010) 2.15. " 1) 2) 3) ! II.$ : 6/2009 67/2009 ) ( % . " " ( 6 14 . . ) : . . 5 . . : . ! . ( 1 1 9 . # 18! ! 7 .

!. + . . ! . ! ) 1) 2) + ( . . . 5 .1. . * . ! . . . . ! . . . : . + + . 1 . + . : . ! : . ! 3) 30 ) " ! + . ) ! ! . . ! . . . ! . ! + . ( " * + ( 9* 8 : ( ' ' & " ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) ) 1) 2) 3) + ! .

) ! 8) . ! ) .( & -) $-%#) ! ! ." 1 . . ) 1 # ! ! ! *$ " . . ! . (. + . ! 9) . 36/2007 “ 106/2007 - + ( ( *+ . ! . ' ' & * + " : ! + ! 5) 6) ! . . ! . * . “ . + 7) ! 7.82/2008. ( 10 * ( &' ' ( 1) 2) 3) 4) . ." . . 84/2005. : 48/2001 . ! . . 6 . . 2. (. 18 9 .

10) 10. + . ! . . ! . 7 . 84/2005. . 36/2007. ! .82/2008 . “ ) . . . 30 .) 11) 12) 13) 14) 15) 16) ! 17) 18) 19) 20) 21) 22) ! : . .02.( . . ! . 02. . ! ! . . ! . + ! ! . . . : .2010 – " 11 1) ! . . ) ! . 109/2006 14/2010 “ .

+ . III. . ( + ) * / + ) * ( + / ) ( ( + ) . . . ! . . . % % 1) 2) 3) *** $ 8 . 98/2008 50/2010 . 7) 8) 9) " . ! ! . ! . . ! .2) 3) 4) 5) ! 6) + . " " 12 : . . ( ) ! . ! .( & . + + . + . / &) : ! 3) 1. . . ! . ! . ! . . .

3 . 13 . “ . 1 : 104/2000 6/2009. ! . ! . 2. 3 1 .$ 1 1. 2. . . *! “ ." 0 5 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) $ . : " 14 * 6/2009 0 5 $ 1 . 0 ***. 1 . + + 30 . . 1 . 30 . . . ! : . 9 . . . 1.

. ! / &) ! * . 60 .( & . . 10 . “ + ) 16 * “ *! : 84/2005 50/2010) ( * ' ( +' ( " " . 0 1 3 . . .( * ( + ) " ' ( 15 * ( " 1) 2) 3) . 5 1 3 . : ! . # ! 1 . 13 14 .

“ % 70% 0 . # 1 . 16 % . . . . ! .*! : 84/2005. . . 1 . . 1 . 21 ! . 100% . 16 2012 + : 84/2005. *! 2012 “ + ) " $ . 11 . 6/2009 50/2010) 18 * 21 . 36/2007. . 0 . 6/2009 “ 50/2010) + ) " 17 * . .

*! : 84/2005 ) 50/2010 * " " ! 20 * . “ “ ' ( " + ) 19 * 30 .( & . * 1 . . . . # . ! . *! : 84/2005 6/2009.. & . 12 . 15 16 / #2) “ 19 * / 19 “ 1 ! . $ * 0 ! . .

1 . “ . . $ . ' ( " 21 . 84/2005 37/2006. * . # 1 60 2 61 . * 13 . 1 . 2 . . .. 6/2009. ' ( " ( + 22 * 20 1 ) ! . 12 . . % . . . . . ! *! : 30/2001 - ! 1 2 “ . . % .

*! : 84/2005. + . 24. - “ + ) " 23 * “ " : 1) 2) 3) + 2. / “ + ) " 0 ! . ( + + 2. “ * . . + . .& -) $-%# 0 14 . + . . . + ) " " ! 0 1 ! . + . .." 3. *$ : 30/2001 . 0 24 * ! .1 1 .

. " 25 .) . . . * + ( ( &' ' ( + 50/2010 24. " 1 ! . 1 . 24#$ # . 15 .1 ! IV. ! . * ! ( 30% ). 0 . . ***$ . 98/2008.+ ( * *+ 0 . : ( . 0 . 1 .*) 0 . 4 . . 1 % 0 . . 45/2009 2. 0 .

. $ . ! . $ ! . 1 16 . ( +' ( ( " # ! # ! . 25 . ! : . . ! . . ( 26 . . .# ! 0 . . &' . . &' 25 . ! .' ( ( " 0 ( 27 * . .6/2009 67/2009.

*!

: 30/2001 / /

“ + " 27-

50/2010) &'

3 ! 3 ! . 3 ! ! ! 50/2010 : * / " 28 . " ! . ! , 3 , ! . . . ! ! , * .

è

17

$ ! ***$ : .82/2008.

.

' ( " " , 0 1 # 9 , . ' - ( ( " " , ! " , " . 30 ! . ( 2 , ! . 29 , -

,

!, . # , , ! . ,

18

" !. $ . $ : .82/2008 6/2009. * *+ , ( '( * + ( ( " % . ! 31 * , ( + &' ' ( ! 1,2,3,4 5

. 0 , ,

. 2 , !

" . ! . % 4 , ! + . 45 ,

30

! ,

19

% . .0 ! ! ! . V. . ! 1 . 33 50% . +' 34 * ( / +' ( " 20 . . . 4 ! . " " . ! . 15 . 0 *! 6/2009. 60 . ! : 84/2005 “ . . 1 9 1 . " “ # % 1" ' 32 20% ( " ! 20% % .

1 “ " 35 4 “ . ! . . . " 18- 33 ! . ." ! . ! ! . + - : . ! .* * . . 32 ! . 3 21 . - ! ! ! ! 70% + . . + + ! . . !. " 36 . “! : 31/2003 6/2009.

! * ( " 1) : . . ) 5 1 6 5 ( 1 1 ! 2 + " 5 . + : /( . VI.! : . . 22 .82/2008 6/2009. 0 1) 2) : . . * ! + . 6/2009. ***. ! + ( - 2) 3) 4) 5) 6) 7) $ 1 . . 37 : . : . .! . . * " 138 * * . . .

3) 4) $ 5) " . 23 . $ . “ " 39 1. ! * . ( * ) " ' ( 40 * * 38 + " . 8. . 12 2 * 13 . 11. " 5 1 * . . . 3 4 5 1 . 5. 39 . “ *! : 36/2007. . 2. " 50% . 9. * ( 1 3 ). . . 1 5 1 5 7 1 3. 10. 14 . 4. .

" . 5 2 . “ “ 24 . . “ " * . 41 * 5 1 5 “ " " ! " . *! : 36/2007. *! : 36/2007. “! : 36/2007.82/2008. .82/2008. " 42 . “ . * . “ 1 . . " 43 * . . + . . 50% .

“ . “ . ) ' ( ' " ' ( 47 + 46 % . " 45 . 13 50% 14 . 25 . *! : 36/2007. . 1 . . ." 5 1 * 44 * 7. 98/2008. . . " .82/2008. ! ! : . ! . 12. 9. 8. + " . ! ! . ! ! . 1 .

* . 0 . ! .82/2008 ! 6/2009 . . 38 . ! 2 / #2) 0 . 40 . 26 . + . . . $ + . * . 0 * ! 0 . : . + * " . + .( & . . " 48 . . . ! ! * . . . . .

44.01.$ .82/2008 “ .2009 47 ( + 1. 46. *! : 36/2007. ! 1 ! . * . “ " 0 50 * . 41. 45. 39. 27 . ! : .03% " 48 142/2008) 3 . 01. 2 * ! 0.82/2008. ( ! : . 40. " " 5050-/ . ) ' ( " ' 49 * ' ( ! ) ) # 1 . 43. 38. 42.

! * ! ! .01. 1 " # . . . ! !. VII. 50-( 50-& 6/2009 51 . ! . . . 2 28 . ! : 67/2009." " ! " % . 5 . 60 !.2009 .82/2008 : . . 1 14 1 5 . 1 5215 . * * ! ! : . 51 " " * * 52 01.

* . .' " 2 53 + . . ' & " 1) 2) 3) 4) ! . ! ! . * ( ! + ! + 6) . ! ! . : 54 ! . . ! . . / ! 5) - 29 . . + ) : ! ( ( ) ! . ( .

. . . ! . . ! . . : ! . . ( " % . 30 . 13) 14) 15) ! 6/2009 ! : 50/2010. . ! ! ! . . . . . +/ 55 * . . . .7) 8) ! . . . 9) 10) 10 ) 10 ) 11) 12) . ! .

. ! . . . ! . 31 . . . 3 ! - .- . ! . *! : 84/2005 . ! ! . “ 18/2007. ! ! “ ' & / " 56 * : ( +/ . ! . . 1 . - 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) ! . ! .

: ) 32 . . 84/2005. . . # $ ! %& 5. 1 ! ! . 56! " 4 : *! :“ . ! - .167/2006 27 2007 “ 88/2007 “ . . ! ( 57 * ! . 6 7 “ . . " . 56 2 : “ 96/2000. 3 .11) 12) 13) 14) 55 $ *! . . . . ! . 36/2007 . “ 84/2005.

.40/2007 “ “ “ 33 .! * : . . . 1 . . 18/2007 2007 88/2007 82/2008. . . 1 . ) 20% % . 4 % 1 . 0 % *! 4 : 84/2005. ! 1 ! 0 1 . . 4 ! ! ! ! . 30 . . " 58 * “ “ 57 2 . “ . ! . . . . . e .

“ " 59 * : . . 18/2007. . ! # . ! ! . :“ *! % ! . . ! ! . 34 . .*! : 84/2005. . “ " 58. # ! # . . 1 ! ! . . ! . “ . . ! ! : ! ! .

. . “ 1 3 . ! ! % . ! . 18/2007. . ./ 60 . % * . ' " ! . 1 % ! # ! ! *! : 84/2005 . 1 % * . 35 . . “ ' .. ! . 2 + ! . ! . 7 . ' " 61 * : . .

* . . + . . ! ! . 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) + 8) " 63.*! : 84/2005. . ! . ! . 36 . “ + ( * " 62 / “ 37 . 1 . ! . : . ( . ) " + 63 . . ! . . . ! ! . .

. “ 0' ( " 63-& . 5 *! :“ . “ 36/2007. *! 50/2010. : “ “ 36/2007 *) " 63-( . 36/2007. . *! .. . . :“ * ( 2 + *( / 0 ) 37 . ! . 1 “ 36/2007 + +' ( " 63-/ . $ ! *! 50/2010. ! . . 1 ! . . : “ . .

! 4 ! 67 * ! ! ! 38 . *! : 84/2005. ! . . “ " . # ! ! $ . ! / 65 * 2 + ! ! 30 . . : “ 64 * ( 64 / 0 ) 64 “ +* " $ . ." *! 84/2005. ! “ 66 .

'' ( “ 5 . ! . “ - . % 60 . .. . ! . “ VIII. “ * + " ( 68( ' ' & 39 . 0 30 *! : 84/2005 50/2010. ( ! ! ! *! : 84/2005. . - 2 " 68 * . * + ( ( ' ' & 1 .

. . ! ! . 36/2007. ! . 82/2008. 6/2009 “ 50/2010. + ! . + ! . % 1 ! *! :“ & ( * + " ! . : * ( ( 69 * ' “ ( . 69. 40 . ! .. 1 ! 1 “ . *! : 84/2005. ( + . . . " ! 1 ! + .

15 . . “ ( 84/2005. :“ )* ( ' ( ( " 1 ( +* + * + ( ( ( ! 69-/ ! 4 5 . ' ( * &' ' ( 69-( . * ! ! * + ! ! ! ! . .! . . . “ 84/2005 ! ! + . *! . 41 . . *! :“ " 69. 1 + $ ! % 10% + % . 692 .

“ ! . + ! .. 1 ! 1 . 1 „ ' ! + 1 . 31 42 . ( " ) 1 . ! 1 + + . 1 + . ( ! . . 69-& ! + + ! . . 15 + + ! . . . $ ! . . + + ! . + .

. + : + . " 69-3 2 ! ! .* * + ( " ( 69-+ * ) % . . 0 + ! % ! . ! . . " 69- 43 . . + + . + ! . . . ! ! . . * . 1 ! ! . + 1 + . + + 1 .

. " ! * 0 1 ! $ *! :“ " ! . ! * . 70 * * * . . . . ! . . . . % 1 * . “ . $ ! . 44 . * $ . . ! . .% : . 69-. + . 50/2010. . . ' . . .

. “ ! . ! ! . 71 * ! . " ! ! .82/2008 50/2010. . “ : 84/2005 36/2007. . 3 ! 1 * 1 . .1 31 . . ) " . 31 . 12 2 1 *! . .! ! ! . 45 . ! 2 . ! 1 .* 1 . . .

. ! ! " 74 + . * 72 . ! 50/2010. $ ! *! : 84/2005 “ 0 ( " ! ! . . # II ! # " ( . ! 73 .. * . . . ( ! . " 75 46 .

! . : ! " . ! 76 .! . ! 1 " 78 47 . . . . ! . . # III . " " ! ! ! ! . 77 ! ! ! .

! ! ! " . ! + " ! 80 . 79 1 ! .. 78 ! . ! . . " 82 ! 81 ! ! ! . . . ! ! . 2 ! " . 48 . / * . ! ! . ! . . . . ! ! .

.000 . ! . ( ! 22). 49 . ! . 1 . ! . .0 . . ! . .000 5. * * 83 ! . . 84 * : * ( 28). ! # ! . ! ! . % * 3) 4) 5) 6) 7) 8) + ! . + . # IV " " ( 1) 2) ! 3. ! . " ) .

000 1 * ! . . 84/2005 18/2007. . ! ! . . 2. 84-/ 2 * * 50 .500 5.000 500 1.000 *! : 50/2001.000 84* . 1 * 1 * . 600 1. “ “ " ( ! ! ! . ! : . ! ! ! : 50/2010. ! * 1 600 1.000 . 500 1. " ) ! 8471 . . .! .

000 . ( * 50).! ! : 50/2010. : 3. *! :“ 50/2001.000 5.000 . . .* “ . . 18/2007 1 “ " . 86- . ! " ( ! . ! 600 1. 25).000 5. .000 . ! 3. ! *! : 50/2001 1 “ " ( 1) 2) ! *! : 50/2001. “ 18/2007). “ 6/2009.000 85 * * * 600 1. 86 * * ( . 51 .

. . " . " * ! ! * ! ! 88 . " * 89 . 91 . . . % . 4 . ! " " ! . . 52 .#V ! " 87 * . * ! . ! 90 .

! " *! “ : e 93 “ 36/2007. " " ! *! : “ 34/2000. 76. 34 89. " * ! .. 3. 4. 94 93 * ( / 1 0 ) * ! 92 . 76. 32 34 76 76! 95 * . 182 1 1. 58 75. 5. 45. 184. 77. . 11 31. . 78. 33. " " “ “ 96 * “. 46/93 55/95). ! . 185 189 “ ! 53 . ! “. 82 1. 183 1 ! (“ 38/91. " 1 : “ . " ..0 * .

“ 2005 " " ! . ! :" “ : “ 2 ! “ . . ! ! : 10. 25/2000). (“ 10 ! 1 2 10. " 31 ! 30 . .10. . ! 29 . % 84/2005 3 . 1.* 28 . . " * ! " 4 % " . 27 31. 27 11.) 54 .2005.* * * % .

5 1. ! .. : " 9 . 7 2008 15 8 * 50% “ “ 15 : ! 2007 . 65% 55 . 9 ! . " 11 . 2 % 18/2007 11 15 ' “ 2007 “ . 1 3 % 36/2007 23 2007 “ “ . " 10 “ “. " " 1 2007 . 1 . 6.

37/2006 28 56 . “. “ “.37/2001 “ 4 “. . 30/2001 24 2001. ( 1 “ 2001. . 17 * 22 “. . 48/2001 26 * 50/2001 “ 2001 * 11/2002 * 2003 “ * 84/2005 * 2 . 2001 “ “ “ .85/2000 “ “ . 104/2000 14 “. “ “. 2001 2001 “ “ 2002 2003 .( (“ ! :4 5 41. 96/2000 “ . . 44 “ 7 25/2000) : 40. .173/2000 “ . 31/2003 ( 5 3 “ “ “ 2005 “ “ “. 6 “. 15 ' 1 “ * * . 43 6 8 * * “ 2000 2000. “ 2000. “ “ “ 34/2000 5 2000 “ “ .

.% 18 “ “# 2008 1 2008 . 109/2006 20 “. “ “ . . “.45/2006 “ 5 “.167/2006 “ “. 15 ' “ 2007 “ 2007 “ “ 2006 “. 13 “. 106/2007 .60/2006 3 “ “ “ “. .40/2007 4 “ 88/2007 * 18/2007 * 36/2007 “ 23 * 2007. “ . 2007 . * 11 . . .2008 “ “ . 1 * 57 . “ . . .“ * 2006 2006. 2007 “ “ 2007 “ . .07. 27 88/2007 13 * 2007. !& #!&: 17 82/2008 08. . 2007 . . .

18/2007.* 58 .1 2008 . 36/2007./ ( / 6/2009 " 3 2 50% . 18/2007 36/2007). . 34/2000. 1 . (“ 25/2000. 96/2000. - 1 2011 2012 100% ./ ( / (' ( / ( “. 37/2006.. 37/2006. 19 82/2008 -" 9. 50/2001. . 1 .2008 ' . 25 % . 34/2000. 98/2008 + 04. 20 . 75% . 96/2000.08. 11/2002. 50/2001. * ./ ( ( &' ( ( + $#0" &$#: ' . . 82/2008 98/2008). * ! * " -" 1 50% * 1 : 2010 * . 1 ." “ $#0" &$#: ' . 84/2005. " 20 1 2010 . * ! ( 25/2000. 31/2003. 11 1 2 12 * 1 2008 . .10 1 2. 11/2002. 84/2005. 19 6 . . 31/2003.

" * 1 2009 . 1.05.2009 " 3 ! " 5 . 67/2009 + 29. 11. ' . 12.4. 14. 59 . 2. 15 2009 ./ : ( / 50/2010 + 13. 69- 20 69.2010 " 19 .04. * " " ! .5.2 3 4 ./ : ( / * “ 1. * 21 18 “ 82/2008). . . ' . 3 1 “ 1. 9." 18 .. ! " % („ * 69. 8. 13.

2012 * * 1 2012 . . 5 * 6/2009).. : “ 2 " 6 23 1 2013 " 24 2012. 15 * . " % „" 19 1 („ 2012 3 . 60 . " " „ 25 “.“ 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful