P. 1
Grupe i Timovi Novi

Grupe i Timovi Novi

|Views: 939|Likes:
Published by FDSAJKLČ

More info:

Published by: FDSAJKLČ on May 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • GRUPE I TIMOVI
 • Grupa -definicija
 • Primarne grupe
 • Sekundarne grupe
 • Referentne grupe
 • Nereferentne grupe
 • Formalne grupe
 • Zna aj grupa
 • Upravljanje grupama
 • Timovi -definicija
 • Grupa -Tim
 • Timski rad
 • Timska odgovornost
 • FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA
 • Slabosti timskog rada
 • Konflikti u timu

GRUPE I TIMOVI

‡ GRUPE-ve i ili manji skup ljudi povezanih zajedni kim poslovima, ciljem, idejama ili interesima. ‡ lanovi sebe smatraju grupom ‡ GRUPA U ORGANIZACIJI (PREDUZE U) - formiraju se oko zajedni kih interesa i poslova, procesa rada, ekonomskih i drugih interesa, planova i programa razvoja, procesa odlu ivanja i sl. ‡ Svaki zaposleni je lan jedne ili vi e radnih ili interesnih, formalnih ili neformalnih grupa u kojima ima odre enu ulogu

Grupa - definicija
‡ 1. 2. 3. 4. Skup dvoje ili vi e ljudi koji: Uti u jedni na druge Imaju stalne me usobne odnose Dele zajedni ke ciljeve Smatraju sebe grupom

KARAKTERISTIKE GRUPA
‡ Sastavljene od dvoje ili vi e ljudi koji uti u jedni na druge ‡ lanovi grupe su u stalnoj interakciji ‡ Interakcija lanova
± Verbalna (npr. zajedni ko re avanje problema) ± Neverbalna ( askanje u prolazu)

‡ Vremenska dimenzija ± trajanje grupe ‡ Sklad i jedinstvo interesa ± uslov efikasnosti ‡ Grupe poseduju stabilnu strukturu i odnose

KARAKTERISTIKE GRUPA
‡ Zajedni ki cilj:
± Materijalna vrednost ± Zapo injanje novog posla ± Izgradnja objekta i sl.

‡ Stabilnost:
± Stabilne i trajne (nacija,porodica) ± Privremene i kratkotrajne (komisija, radna grupa)

KARAKTERISTIKE GRUPA
‡ Utvrdjena struktura mo i (linije ovla enja i odgovornosti) ‡ Hijerarhija individualnih pozicija i zadu enja:
± Vo e ± Izvr ioci ± Sledbenici - U l o g e u grupi

. pozicija ‡ NESTRUKTUIRANE GRUPE.KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA ‡ STRUKTUIRANE GRUPE ± struktura. interakcije ‡ RADNE GRUPE ± presti . slab uticaj i interakcije. Ad hoc grupe. uloge.kratkotrajne. ugled.

Kriterijum: broj lanova grupe i osnovama na kojima se grupe zasnivaju ± VELIKE . HORDE.. . NARODI.GLOBALNE GRUPE: ‡ NACIJE.KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 1. ± PARCIJALNE ILI MALE GRUPE ‡ ‡ ‡ ‡ PRIMARNE SEKUNDARNE REFERENTNE NEREFERENTNE ..

Primarne grupe ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jaki odnosi i interakcije unutar grupe Emotivna vezanost lanova Jak ose aj pripadnosti grupi Jak uticaj grupe na lanove esti konflikti .

Sekundarne grupe ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mali uticaj na pona anje lanova Manji stepen interakcije Slabije emocije Povezanost lanova ± labava Kontakti re i i na distanci .

Referentne grupe ‡ Aktivno uti u na pona anje lanova ‡ vrste norme i pravila ‡ Jak uticaj na lanove ‡ lanovi prihvataju pravila i vrednosti grupe kao sopstvene vrednosti .

pravila i norme ‡ Ne uti u na pona anje svojih lanova .Nereferentne grupe ‡ Slaba kohezija ‡ Nemaju standarde.

KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 2. osnivaju se planski. koordiniran rad ± NEFORMALNE GRUPE ± nastaju spontano ‡ ‡ ‡ PRIJATELJSKE GRUPE INTERESNE GRUPE GRUPE ZA PRITISAK . KRITERIJUM: na in formiranja i funcionisanje grupe: ± FORMALNE GRUPE ± imaju propisana pravila.

‡ Rad ovih grupa je koordinisan od strane rukovodilaca i menad era. Njihov rad u preduze u je organizacijski postavljen. ‡ Formalne grupe se osnivaju za re avanje kompleksnih problema i radnih zadataka koje pojedinci ili neformalne grupe nisu u stanju da re e.Formalne grupe ‡ Formalne grupe se osnivaju planski. . u skladu sa koncepcijom i propisima organizacije ili institucije u okviru koje se osnivaju. ure en i formalizovan.

KRITERIJUM: na in osnivanja i mogu nost ulaska i izlaska iz grupe: ‡ ‡ OTVORENE GRUPE ZATVORENE GRUPE .KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 3.

procedure. KRITERIJUM: na in osnivanja i organizovanja: ± ORGANIZOVANA GRUPA (definisana pravila. akti) ± NEORGANIZOVANA GRUPA (nema pravila.KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 4. procedure. strukturu) .

KRITERIJUM: stepen unutra njeg struktuiranja i na ina funkcionisanja ± STABILNE GRUPE ± NESTABILNE GRUPE .KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 5.

KRITERIJUM: vremenska dimenzija ± KRATKORO NE GRUPE ± DUGORO NE GRUPE .KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 6.

elje i ambicije ‡ lan grupe se ose a za ti enim u grupi ‡ Omogu uju ostvarivanje statusa i uticaja pojedinaca ‡ Prilago avaju se promenama ‡ Imaju uticaj na produktivnost rada .Zna aj grupa ‡ Razvijaju ose aj pripadnosti i zajedni tva ‡ Lak e se ostvaruju li ni ciljevi.

mo e se posmatrati kao formalna grupa koju ini jedna ili vi e grupa ljudi udru enih sa ciljem da zajedni kim radom zadovolje odre ene (kolektivne) potrebe i interese. . kao organizacioni sistem.ORGANIZACIONE GRUPE ‡ PRIVREDNO PREDUZE E. odnosno kao posebna ekonomska i dru tvena organizacija.

ORGANIZACIONE GRUPE ‡ K. Lewin ± ³TEORIJA GRUPNE DINAMIKE´afirmi e pona anje ljudi u grupama ‡ Grupno pona anje nije zbir individualnih pona anja ‡ Sinergetski efekat zajedni kog postojanja i delovanja grupe .

KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA U ORGANIZACIJI ‡ FORMALNE GRUPE-osnivaju se u iroj organizaciji sa zadatkom da se njihovi lanovi usmeravaju prema nekom definisanom i postavljenom cilju ili zadatku preduze a .

KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE FORMALNIH GRUPA: ± Komandne ± Upravlja ke grupe ± Operativne grupe (zadaci. radni procesi) .

KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA U ORGANIZACIJI ‡ KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA: ± grupna struktura: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Uloga lanova grupe Slo enost grupe Pozicije lanova Karakteristike li nosti Tradicija Shvatanja O ekivanja Grupna struktura se ogleda i kroz proces komunikacije .

KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA U ORGANIZACIJI ± Grupna uloga: ‡ Uloga postavljanja i izvr avanja zadataka ‡ Uloga izgradnje i odr avanja grupe ± Grupna kohezija ± ozna ava povezanost lanova grupe. ± Kohezivnost pove ava efikasnost i produktivnost lanova grupe. ± Ve a grupa smanjuje kohezivnost i obrnuto .

Dinami nost grupe ‡ Rezultat unutra njih procesa i interakcija ‡ Grupna dinamika je rezultat unutra njih procesa i interakcija ‡ Grupa je dinami na celina u kojoj promene u jednom delu izazivaju promene u drugim delovima ‡ Pona anje i rad grupa mogu se regulisati i usmeravati .

znanja i osobina ‡ Karakteristike: ± ± ± ± ± ± Veliki broj informacija Neistine Glasine ³Emotivne´ norme Za upravljanje bitna veli ina lanova Ve a grupa-ve i stepen konfrontacije lanova .KARAKTERISTIKE I DELOVANJE NEFORMALNIH GRUPA ‡ Klju ni faktor: zajedni ki interes lanova ‡ Nazivaju se i interesnim grupama ‡ Prijateljske grupe ± ljudi sli nih interesovanja.

radi postizanja odre enih konkretnih grupnih ciljeva.‡ Zna ajna vrsta neformalnih grupa su tzv. dr avne ili druge organe ili institucije. ‡ Hijerarhijski organizovane radi vr enja pritiska na menad ment preduze a. . grupe za pritisak ‡ To su. po pravilu. vrsto i dobro organizovane i strukturisane grupe. sa odre enim i konkretnim ciljevima.

Upravljanje grupama ‡ Za upravljanaje grupama bitna je njihova veli ina ‡ Prema iskustvima idealna veli ina grupe je od 3-7 lanova. ‡ Smatra se da grupe od 10-15 lanova mogu da budu efikasne ‡ U ve im grupama nije mogu a direktna komunikacija koja je osnova grupnog rada ‡ Sa veli inom grupe pove ava se konfrontacija .

zajedni ka misija i zadaci.TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ TIM. ‡ Nastali su 60-tih godina pro log veka .oblik formalne organizacije zajedni kog radnog ili poslovnog procesa koji povezuju odre eni ciljevi i interesi lanova.

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ LEWIS.grupa ljudi koji rade me uzavisno. . koji su anga ovani za ostvarivanje zajedni kog cilja i kao tim posti u visok rezultat. VERMA.

privr eni su zajedni kim ciljevima i zadacima za koje se smatraju odgovornim. .Timovi .definicija ‡ Formalna grupa za odre eni zadatak iji lanovi imaju komplementarne ve tine.

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ KATZEBACH . SMITH ±grupa iji lanovi poseduju komplementarne ve tine. anga ovani su za zajedni ku svrhu i ciljeve performansi za ije ostvarivanje razvijaju zajedni ki pristup i zajedni ki su odgovorni .

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ Zna aj timskog rada: ‡ .smanjuju hijerarhiju ± prate promene i zahteve okru enja ± Stvaraju pozitivnu organizacionu klimu ± Obezbedjuju vi i stepen humanizacije odnosa me u zaposlenima ± Afirmisanje uloge. znanja i stru nosti pojedinca .

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ OSNOVNI ELEMENTI TIMA: ± Svrha i ciljevi ± Ve tine i sposobnosti lanova ± Pristup obavljanju posla i zajedni ki ³radni jezik´ ± Kolektivna i pojedina na odgovornost ± Tim i njegov u inak su vrsto povezani .

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ TIMSKE VE TINE se odnose na: ± Oblast procesa rada ili obavljanje poslova ± Ve tine i tehnike dono enja odluka i re avanja problema ± Interpersonalne ve tine pojedinca .

razvoja. . bezbednosti i sl. usluga.TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE I KLASIFIKACIJA TIMOVA: ± Radni timovi ± u oblasti proizvodnje. razvoja. ± Timovi za unapre enje poslova i procesa ± unapredjenje poslovanja.

imaju rok) .TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE I KLASIFIKACIJA TIMOVA ± Trajni timovi (vezani za osnovnu delatnost i proces rada) ± Privremeni timovi (vezani za projekte i poslove.

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE I KLASIFIKACIJA TIMOVA ± Autonomni timovi (odredjuju ciljeve. obavljanje posla) ± Poluautonomni i timovi sa niskom autonomijom (nemaju visok stepen samostalnosti) . organizaciju.

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE I KLASIFIKACIJA TIMOVA ± Funkcionalni timovi (obavljaju odredjene funkcije preduze a) ± Timovi ukr tenih funkcija ‡ Procesni timovi -TMT (Timovi na vrhu) .

‡ Svaka grupa koja pove ava u inak predstavlja potencijalni tim. ocena doprinosa i sl. .Tim ‡ Pretvaranje grupe u tim zahteva ve tinu ‡ Odr avanje i razvijanje tima zahteva stalnu aktivnost menad menta ‡ Potrebni su uslovi i ambijent za delovanje tima: komplementarno delovanje. efikasno komuniciranje.Grupa . ‡ Potencijalni tim postaje realni tim kada dobije konkretne zadatke.

FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ Slo ena upravlja ka aktivnost ‡ Uslovljena raspolo ivim kadrovskim resursima ‡ Zahteva stalnu pa nju menad menta ‡ Efikasna komunikacija ‡ Definisana oblast delovanja i sadr aj rada tima (merila za u inak i uspeh tima) .

odgovornost. znanje. uloge. komunikacija) ‡ Po etak timskog rada ‡ Prednosti i u inak timskog rada ‡ Testiranje i merenje timskog u inka . programi.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ Planiranje tima (ciljevi. iskustvo. rokovi) ‡ Izbor lanova tima (stru nost.

koje zadatke obavlja) ± Definisanje funkcija tima. o ekivanja i ograni enja ± Postavljanje uloge.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ PLANIRANJE TIMA: ± Formulisanje i razrada programa rada tima ± Definisanje ciljeva (za to je osnovan.linije ovla enja i odgovornosti vo e i lanova tima ± Definisanje strukture tima (organ. medjuodnosi) .struktura.

poznaje poslovnu klimu u preduze u. samopouzdanje) ± Izbor vo e tima (podsti e na u inak. prihvatanje odgovornosti. tehni ka znanja. spreman na prihvatanje rizika.poznaje dinamiku timskog rada. pru a povratne informacije timu. voli da poma e lanovima. iskustvo u timskom radu. stvara i odr ava entuzijazam) ± Izbor lanova tima (Smatra se da je broj od 10-12 ljudi optimalan za timski rad) . sposobnost komunikacije.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ IZBOR LANOVA TIMA: ± Izrada obrasca o karakterstikama pojedinaca i njegove funkcije u okviru tima (kvalifikacije.Dve vrste interakcija u timu: kooperacija i konkurentnost . mo e da saslu a druge.

pravila pona anja. ‡ Formiranje tima (uigravanje.) ment odredjuje zadatak. sistem nagradjivanja. odr avanje sastanaka.) prostora. postupaka i procedura (na in rada. profil i ‡ Stvaranje uslova za rad (obezbedjivanje materijala. otklanjanje smetnji i prepreka) . opreme. lidera i sl. izbor ljudi i sl. novca.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ PO ETAK TIMSKOG RADA: ‡ Postavljanje timskih pravila. razrada zadataka) ‡ Pru anje asistencije i pomo i (podr ka timu. isticanje rezultata) ‡ Prethodne aktivnosti (menad veli inu tima.

Timski rad ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ lanovi tima moraju znati efekte i koristi timskog rada Stimulativan sistem nagradjivanja Dogovor oko pravila pona anja u timu Odr avati entuzijazam timskog rada Obele avati. isticati i proslavljati rezultate .

po tovanje i toleranciju ‡ lanovi tima razvijaju i inoviraju sopstvena znanja i ve tine potrebne timu .Timska odgovornost ‡ Timska odgovornost zahteva pove ano poverenje i me usobnu saradnju ‡ Umesto nadre enosti i podre enosti timovi razvijaju poverenje.

FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ PREDNOSTI I U INAK TIMSKOG RADA: ± ± ± ± Kvalitet Po tovaje rokova Ekonomi nost i racionalnost Prednosti: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Usavr avanje radnih metoda i procedura Porast fleksibilnosti zaposlenih Pobolj anje kvaliteta obavljanja posla Pove anje produktivnosti i rezultata Smanjivanje osoblja za podr ku timovima Smanivanje potrebe za nadre enima Efektivniji sistem odlu ivanja .

Slabosti timskog rada ‡ Frustracija i stres lanova tima ‡ Nemogu nost prilago avanja individualnog pona anja timskim pravilima i uslovima ‡ Niska me uzavisnost radnih procesa isklju uje timove ‡ Visoki tro kovi odr avanja tima smanjuju njihov u inak .

Konflikti u timu ‡ Sastavni deo svakog grupnog i timskog rada ‡ Konstruktivni konflikti ± izvor snage ‡ Sukob mi ljenja doprinosi afirmisanju novih ideja. netrpeljivosti i nepoverenja . razmeni znanja i pove anju efikasnosti tima ‡ Sukob li nosti dovodi do neslaganja.

5. 3. UOP TE SE NE SLA EM NE SLA EM SE NITI SE SLA EM NITI SE NE SLA EM SLA EM SE POTPUNO SE SLA EM . 2.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ TESTIRANJE I MERENJE TIMSKOG U INKA 1. 4.

. Saradnja........ Atmosfera... Vo a tima............. ............................................ Organizacija........FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ TESTIRANJE I MERENJE TIMSKOG U INKA: ± ± ± ± ± ± ± Uklju ivanje ljudi u posao. Komunikacija.. Napredak..................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->