VIA A PUBLIC VIA A PRIVAT

I

³AMERICANIZAREA´ VIETII COTIDIENE DUPA 1918 La sfâr itul primului r zboi mondial,Europa era ruinat . Pozi ia dominant în lume revenea acum Statelor Unite Ale Americi, care începeau s exporte c tre Europa i în lume produse industriale i produse culturale: jazz benzi, jazz, benzi, desenate cu eroi precum Mikey Mouse sau Supermen. Supermen Stilul de viat american este promovat mai ales de cinematograf: in 1927 apare primul film vorbit, ´Cânt re ul de jazzµ cu Al Jolson ´Câ Jolson.

BENZI DESENATE

La nivelul vie ii cotidiene se poate vedea ast zi foarte clar ceea ce este ast zi numit americanizare,fie c este vorba de blue-jeans, blue-jeans, Coca-Cola, de popularele fast-foods sau oca- ola romanele poli iste Made in USA, influen a , economic , militar i politic .

MODELUL SUEDEZ
Suedia este, în sec. al xx-lea, ara care a realizat cea mai original societate deomocratic european , o denumire anglo-saxon fiind ´Welfare Stateµ. În Suedia, statul controleaz economia printr-un sistem de negocieri periodice a contractelor de munc dintre patroni i sindicate, prin fiscalitate direct i rapid progresiv .

În Suedia apar cateva nout i sociale: 1. Declara iile fiscale publice

2.Drepturile copilului - nu familia îi stabile te copilului drepturile, ci colectivitatea. 3. Scoaterea homosexualit ii de sub inciden a legilor care pedepsesc perversiunile.

4. Educatia sexual obligatorie în coli

SOCIETATEA ROMÂNEASCA DUP 1989 OMÂ

Dup 1989, mijloacele de informare în mas au descoperit voluptatea de a relata despre evenimente i fenomene care pân atunci p reau imposibile. Ins , odat cu acest drept, ele au format reprezent ri sociale distorsionate i au consacrat modele de conduit .

De exemplu, societata româneasca a fost invadat de produse i imagini care transmit cu preponderent anumite modele de feminitate la care societatile occidentale au renun at în ultimile decenii: a.femeia ca obiect sexual, preocupat doar de . aspectul s u estetic, femeia ca fiin frumoas , dar lipsit de inteligent .

In alt registru, este cultivat imaginea mamei iresponsabile care i i ucide, maltrateaz sau abandoneaza copilul. Violen a împotriva femeilor a devenit subiectul tirilor de senza ie la fel i prostitu ia i sclavia sexual , inclusiv a celei juvenile. Imaginea femeilor ca profesioniste nu este regasit în modele ce domin spa iul public actual, decât cel mult, în unele emisiuni de televiziune i radio.

Model de barbat macho i femeia blond lipsit de inteligen .

Imaginea b rba ilor este i ea afectat de prejudeca ile unor modele nepotrivite. Barbatul macho (viril i grosolan-sexist), dar i b rbatul obligat s aib succes social, responsabil de intre inerea femeii i incapabil s se descurge singur în ipostaza de b rbat v duv sau divor at.

Imaginea femeii i a b rbatului deformeaz percep ia tinerilor asupra rolurilor ce le revin în societate i în familie, creeaz a tept ri de conformare din partea societ ii i frustr ri pentru cei care sunt obliga i s suporte efectele lor nedorite.

În aceste condi ii, în care modelele nu sunt bine conturate i se combat reciproc, sunt un pericol care poate avea efecte pe termen lung asupra comportamentelor sociale i asupra rela iilor publice sau private dintre b rba i i femei femei.

BIBLIOGRAFIE
http://ro.wikipedia.org/wiki/ http://www.google.ro/imghp?hl=ro&tab=wi

REALIZATORI Chelariu Drago -Daniel Pînzariu M d lina

REALIZATORI Chelariu Drago -Daniel Pânzariu M d lina

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful