Scribd Upload a Document Top of Form Search Documents Bottom of Form Explore • Haxhije Ajvazi / 106 Top of Form

Bottom of Form Download this Document for Free

7 alkoolit. Mjetet nuk bën të kenë në anën e përparme instalime të sinjaleve me drita apo tëinstalimeve reflektuese, përkatësisht të materieve që lëshojnë drita të ngjyrës së kuqe,kurse në anën e prapme instalime apo materie që lëshojnë drita të bardha. Përjashtim ngakjo regull bëjnë: drita e kuqe vezulluese në mjetet nën përcjellje, drita e bardhë përndriçimin e rrugës me rastin e kthimit prapa, drita lëvizëse (rreflektori) si dhe drita përndriqimin e targës prapa, gjegjësisht targa e regjistrimit e ndriçuar me dritë të bardhëreflektuese. është çdo rrugë publike dhe rrugë e pakategorizuar, si dhe sipërfaqja tjetër në të cilën zhvillohet komunikacioni. është sipërfaqe e ndërtuar me rëndësi të përgjithshme përkomunikacion, të cilën mund ta shfrytëzojë lirisht çdokush nën kushte të përcaktuara me ligj. është rrugë publike e ndërtuar në mënyrë të veçantë dhee destinuar eksluzivisht për qarkullimin e automjeteve e cila si autoudhëështë shënuar me shenjëne përcaktuar me ligj ,e cila ka dy shirita të ndarëfizikisht (rripi apo brezi i gjelbërt, rrethoja mbrojtëse etj) për komunikacionnga kahjet e kundërta, pa kryqëzim tërthorë me rrugët e tjera dhe me binarëte trenit apo të tramvajit,në

shiritat e komunikacionit. shtigjet. llojete mjeteve. gjegjësisht të shkyçet automjeti. RRUGA* RRUGË PUBLIKE* AUTOUDHA* RRUGA E REZERVUAR PËR QARKULLIMIN E AUTOMJETEVE* RRUGA NDËRKOMBËTARE* Doracak për dhënien e provimit për shofer nga dispozitat ligjore mbi sigurinë e komunikacionit . por vetëm me rrugët epërcaktuara dhe të ndërtuara në mënyrë të veçantë ndërlidhëse. masa si dhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. në shiritingjegjës të autoudhës. SHPREHJET DHE NOCIONET NË KOMUNIKACION Ç'domethënie kanë shprehjet veç e veç të përdorura në Ligjin mbi sigurinë ekomunikacionit: rrugët. është rrugë që është rezervuar vetëm për qarkullimin e automjeteve dhe si e tillë është shënuar me shenjën përkatëse. dhe në komunikacionine të cilavemund të kyçet. është një rrugë publike që është verifikuar me aktin internacional dhe është sistemuar në rrjetin e rrugëve ndërkombëtare. sipërfaqja rrugore. kapaciteti apo tonazhi.nivelin e njejtë.

.

.

8 RRUGA MAGJISTRALE* RRUGA REGJIONALE* RRUGA LOKALE* RRUGA E PAKATEGORIZUAR* RRUGA PREJ DHEUT* SIPERFAQJA RRUGORE* .

Doracak për dhënien e provimit për shofer nga dispozitat ligjore mbi sigurinë e komunikacionit . ose qëka rëndësi për komunikacion në territorin e komunës. në radhë të parë. siç janë (rrugët fshatare. është rrugë publike që lidhfshatrat dhe vendbanimet në territorin e komunës. është pjesa gjatësore esipërfaqes së rrugës. me një apo më shumë shirita tëkomunikacionit. e destinuar për komunikacionin emjeteve në një drejtim.SHIRITI RRUGOR* SHIRITI KOMUNIKACIONIT* është rruga ndërkom-bëtare dhe rruga publike që i lidh qytetet kryesore. gjerësia e sëcilës është e mjaftueshme për komunikacionin epapenguartënjëradhe mjeteshtëudhëtimit. dhe të cilat mundtë shërbejnë si lidhje me shtetet fqinje. për komunikacionine mjeteve. hapësirat rreth pompave të benzinës. është rrugë publike që lidh rajonet ekonomike të një shteti dhe që ka rëndësi të veçantë për shtetin përkatës. është pjesa gjatësoree shënuar ose e pashënuar e shiritit rrugor. është një sipërfaqe që shfrytëzohet për komunikacion dhe që është e arritshme për një numër më të madhshfrytëzuesish të ndryshëm. ështëpjesakryesore errugës e destinuar. fushore dhe malore. është një rrugë e pa shtresuar dhe e pa asfaltuar. aporajonet më të rëndësishme ekonomike. parkingjet si dhe hapësira të ngjashme). rrugët nëpenda.

.

.

.

.

.

.

. është një pjesë e sipërfaqes së rrugës e destinuar përkalimin e kambësorëve nëpër rrugë. të cilat melëvizjenetyretëngadalshmepengojnërrjedhën normaletë komunikacionit.PEJË 9 SHIRITI I KOMUNIKACIONIT PËR MJETET E NGADALSHME* TROTUARI* VENDKALIMI I SHËNUAR PËR KËMBËSOR* VENDBANIMI* SHTEGU I BIÇIKLISTËVE* SHIRITI I KOMUNIKACIONIT PËR NGADALËSIM* është pjesa e zgjatur e shiritit rrugordestinuar për mjetet e rënda të udhëtimit. osekufijtë e së cilës janë shënuar me shenja tëkomunikacionit për shënimin e vendbanimeve. e shënuar me shenjanë rrugë apo me shenjën adekuate të komunikacionit. është sipërfaqe e komunikacionit erregulluar ne mënyrë të veçantë. është hapësirë. apo është ndarë nga rruga në mënyrëtjetër.duke ia dhënë pamjen e rrugës. kuradhët osegrupet e ndërtesave gjenden nga njëra anë apo nga tëdyja anët e rrugës. e cila nukndodhet në nivel të njejtë mesipërfaqen rrugore. e destinuar për lëvizjen ekëmbësorëve.

është sipërfaqe endërtuar e rrugës destinuar për komunikacionin ebiçikletave dhe të biçikletave me motor që shtrihetpërgjatë rrugës dhe që është e ndarë prej saj dhe është eshënuar me vija gjatësore në rrugë. destinuar për shkyçjen e mjeteve nga komunikacioni në rrugë. Doracak për dhënien e provimit për shofer nga dispozitat ligjore mbi sigurinë e komunikacionit 10 SHIRITI I KOMUNIKACIONIT PËR NXITIM (SHPEJTIM)* . është një pjesë e rrugës.

me dy apo tri rrotë. LLOJI. është një sipërfaqe e ngritur në rrugë ose e shënuar nëtjetër mënyrë dhe që shërben për tu ndalur përkohësisht këmbësorët që kalojnë nëpërrrugë ose që hyjnë apo dalin nga mjeti i transportit publik. si dhesipërfaqe e gjerë e komunikacionit (sheshet etj) e cilakrijohet në kryqëzimin. gjegjësisht ngarrugët e tjerahyrëse. biçikletave me motor. është çdo mjet qarkullimi i dedikuar për lëvizjen nëpër rrugë. nga objektet skaj rrugës (pompat e benzinës. Mund ta drejtojë personi që ka mbushur 14 vjet. në tunele dhegaleri. pos mjeteve që lëvizin mbibinarë. është pjesa e rrugës eshënuar për së gjati në autoudhë dhe në vendet ecaktuara në rrugët e rrangut më të lartë. është mjet i cili vëhet në veprim me motor dhe i cili në rend të parë ështëi destinuar për transportimin e personave dhe mallrave. AUTOMJETET. përveç mjeteve që lëvizin nëpër binarë. vëllimiveprues i të cilit nuk kalon mbi 50 cmdhe i cili në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojëshpejtësi më të madhe se 50 km/h. traktorëve dhe mjeteve të tjera me veprim motorik. është një mjeti që e tërheq shtaza. KATEGORITË DHE TË DREJTAT E NGASJES NË KOMUNIKACION 3 Doracak për dhënien e provimit për shofer nga dispozitat ligjore mbi sigurinë e komunikacionit .SHIRITI I KOMUNIKACIONIT PËR NDALJEN E DETYRUESHME TË MJETEVE* ISHULLI I KËMBËSORËVE* UDHËKRYQI* MJETI* MJETI ME VEPRIM MOTORIK* AUTOMJET* BIÇIKLETA* QERRE TËRHEQËSE* BIÇIKLETA ME MOTOR* është pjesë e rrugësdestinuar për kyçjen e mjeteve në komunikacionnga rrugasekundare. parkingjet. apolidhen dy a më shumë rrugë. të cilat nukjanë të destinuara në rend të parë për bartjen e personave dhe mallrave është mjeti që ka më së paku dy rrotë që vihet në lëvizje ekzluzivisht me fuqinë e drejtuesit dhe atë mund ta drejtojë personi që ka mbushur 12 vjet. përveç karrigeve lëvizëse pamotorpërpersonatehendikepuardhemjeteve transportuesepërfëmijë. motelet etj. është sipërfaqe në të cilënkryqëzohen. është mjeti me veprim motorik. është çdo mjeti cili lëviz me fuqinë e motorit të vet. ose shërben për tërheqjen erimorkiove të destinuara për bartjen e personave dhe mallrave. gjegjësisht në lidhjen e rrugëve.).

masamë e madhe e të cilit tejkalon 3500 kg. është mjet motorik i destinuar për transportin e personave që përveçulëses për ngasësin ka më shumë se 8 ulëse. është një mjet motorik me dy rrotë me rimorkionanësoreapo pa të si dhe një automjet deri në 125 cmqë mund ta ngasë personi që kambushur16vjetdhekadhënëprovimin engasësittëkategorisë"A". të shtyjë.masa elejueshme etëcilësnukkalon3500kg. osetë bartë vegla të ndryshme. Mund ta drejtojë personi i cili ka mbushur 21vjet dhe ka dhënë provimin për shofer të kategorisë "D". . gjegjësisht të shërbejë për vënien në lëvizje të këtyre veglave. Mund ta drejtojë personi që ka mbushur 16 vjet dhe kadhënë provimin për drejtues të traktorit. Atë mund ta drejtojë personi me 18vjet moshe dhe me provimin e dhënë për ngasësin e kategorisë "C". të cilin e drejton personiqë ka mbushur 18 vjet dhe ka dhënë provimin për shofer të kategorisë "B". është mjeti motorik i destinuar për bartjen e njëkohshme tëpersonavedhemallraveqëpërposulësespërngasësinka mësëshumti8ulëse. i cili.apo për tërheqjen e rimorkiove.11 TRAKTORI* MOTOÇIKLETA DERI NË 125 cm * MOTOÇIKLETA PËRTEJ 125 cm * AUTOMJETI UDHETARËVE (VETURA)* MJETI I KOMBINUAR* MJETI TRANSPORTUES* AUTOBUSI* TROLEJBUSI* MJETI BASHKANGJITES* GJYSMËRIMORKIO* RIMORKIO E LEHTË* BASHKËSINË E MJETEVE* TONAZHI I MJETEVE (NGARKESA)* MASA E MJETEVE (PESHA)* MASA E PËRGJITHSHME (PESHA TERESISHME)* është mjet me veprim motorik i konstruktuar që të tërheqë . është mjet motorik me dy rrotë që kalon 125 cme nuk kalon peshën prej 400 kg. Mund ta ngasë personi që ka mbushur 18 vjet dhe kadhënë provimin e ngasësit të kategorisë "A" është mjeti motorik i destinuar për bartjen epërsonave.Atëmund tadrejtojënëtrafikpersonime 18vjettë plota dhe me provimin e dhënë të ngasësit të katëgorisë "B". ështësecilimjet motorikqëështëdestinuarpërbartjenemallrave.përveç ulëses së shoferit ka më së shumti 8 ulëse.

është mjet bashkangjitës. si dhe masën e mjetit bashkangjitës bashkëme peshën-nëse kjo i është shtuar mjetit të ngasjes. është mjet ngasjeje i destinuar që të tërhiqet nga mjeti motorikdhe ështëkonstruktuarsirimorkioosesigjysmërimorkioelehtë. 3 3 3 3 Doracak për dhënien e provimit për shofer nga dispozitat ligjore mbi sigurinë e komunikacionit Libri i Auto Shkolles Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Info and Rating ne tekstin rruga shenja ne leje pyetjet ne shkollat libri per ligji kosov ne udhekryq Follow . është masa apo pesha e mjetitbashkë me masën e ngarkesës që transportohet në mjet. masa më e madhe e së cilës nuk tejkalon 750 kg. është masa apo pesha e mjetit të zbrazët me rezervuarin e mbushur me karburante dhe me garniturën dhe pajisjet e parapara për mjet. C ose Dndërsa mjetet bashkangjitëse janë mjetet me masë më të mëdha se 750 kg dhe i përkasinkategorisë E. është pesha e lejueshme deri te e cila mjeti mund të ngarkohet sipas deklaratës së prodhuesit të mjetit. përbëjnë mjetet me veprimin motorik me një ose dymjete bashkangjitëse. duke përfshirë edhe masen epersonave qe ndodhen në mjetin e vozitjes. i konstruktuar që me pjesën e vet të përparme të mbështetet në mjetin tërheqës. është mjet bashkangjitës pa boshtin e përparmë.është mjet motorik për transportin e udhëtarëvë që përpos ulëses përngasësin ka më shumë se 8 ulëse dhe që me qëllim të furnizimit të motorit me energjielektrikeështëlidhur mepërçuesinelektrik. të cilat në komunikacionin nëpër rrugë veprojnë si bashkësi emjeteve.Bashkësitë e mjeteve janë mjete për tërheqje që i përkasin kategorisë B.

Fisnik Sopjani Share & Embed Related Documents PreviousNext 1. p. p. p. 2. p. . p.

p. . 3. p.p. 4. p. p. p.

p. p. p. . p. 6. p. p. 5.

p. p. 8. p. p. 7.p. p. .

p. . p. p.p. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful