Panunumpa sa Katapatan sa Watawat ng Pilipinas

(Pledge of Allegiance to the Philippine flag)

On June 12, Independence Day, 1996, Executive Order No. 343 was issued. This Executive Order approves Panunumpa ng Katapatan sa Watawat as the official pledge of allegiance to the Philippine National Flag. This pledge is recited after both the National Anthem and the Patriotic Pledge (Panatang Makabayan) at flag ceremonies. Below is the pledge in Filipino and the English translation.

Panunumpa ng Katapatan sa Watawat ng Pilipinas Ako ay Pilipino Buong katapatang nanunumpa Sa watawat ng Pilipinas At sa bansang kanyang sinasagisag Na may dangal, katarungan at kalayaan Na pinakikilos ng sambayanang Maka-Diyos Maka-tao Makakalikasan at Makabansa.

Pledge of Allegiance to the Philippine flag I am a Filipino I pledge my allegiance To the flag of the Philippines And to the country she represents With honor, justice and freedom That is put in motion by one nation For the love of God, people, Nature and Country.