You are on page 1of 12

B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

NhËt Ký C«ng Tr×nh

- Tªn c«ng tr×nh : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung.

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011
I. Ngµy thi c«ng : 27/2/2011

- Thêi tiÕt : n¾ng


- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy:
- Quan s¸t lµm quen c«ng trêng .
- Gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n mãng cét
- Gia c«ng l¾p dùng cét thÐp mãng cét
- Sù cè x¶y ra : Kh«ng cã sù cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh thi
c«ng.
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Sinh viªn

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

TrÇn V¨n §«ng

NhËt ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung.

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011

I. Ngµy thi c«ng : 6/3/2011


- Thêi tiÕt : n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- B¶o dìng bª t«ng gi»ng mãng
- Gia c«ng cét thÐp cét tÇng 1
- LÊp ®Êt ch©n mãng, ®Çm chÆt
- Sù cè x¶y ra : Kh«ng
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

.............................................................................
.............................................................................
Sinh viªn

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011
I. Ngµy thi c«ng :13/3/2011
- Thêi tiÕt: ©m u
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- §æ bª t«ng cét ®¸ 1 x 2 mac 200
- Sù cè x¶y ra : Kh«ng
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

................................................................................
................................................................................
................................................................................

Sinh viªn

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011
I. Ngµy thi c«ng : 20/3/2011
- Thêi tiÕt: n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- X©y têng tÇng 1
- NghiÖm thu c«ng t¸c x©y têng tÇng 1
- NghiÖm thu giai ®o¹n phÇn th©n tÇng 1
- Sù cè x¶y ra : Kh«ng
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

.............................................................................
.............................................................................

Sinh viªn

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu


t x©y dùng kiÕn t¹o

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011
I. Ngµy thi c«ng : 21/3/2011
- Thêi tiÕt: n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- Gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn tÇng 2
- Gia c«ng cèt thÐp dÇm sµn tÇng 2
- Sù cè x¶y ra : Kh«ng.
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

Sinh viªn

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011

I. Ngµy thi c«ng : 22/3/2011


- Thêi tiÕt: n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- Gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm sµn tÇng 2
- Gia c«ng cét thÐp dÇm sµn tÇng 2
- NghiÖm thu c«ng viÖc gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n
dÇm sµn tÇng 2
- Sù cè x¶y ra : Kh«ng
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

.............................................................................

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

.............................................................................

Sinh viªn

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011

I. Ngµy thi c«ng : 27/3/2011


- Thêi tiÕt: n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- ®æ bª t«ng dÇm sµn tÇng 2 ®¸ 1 x 2 mac 200
- Sù cè x¶y ra : Kh«ng
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

.............................................................................
.............................................................................

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

Sinh viªn

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011

I. Ngµy thi c«ng : 4/4/2011


- Thêi tiÕt: n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- B¶o dìng bª t«ng cét tÇng 2
- X©y têng tÇng 2 b»ng g¹ch chØ, v÷a, xi m¨ng, mac 50
- Sù cè x¶y ra : Kh«ng
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

.............................................................................
.............................................................................

Sinh viªn

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011
I. Ngµy thi c«ng : 10/4/2011
- Thêi tiÕt: n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- Gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm sµn m¸i
- Gia c«ng cèt thÐp dÇm sµn m¸i
- Sù cè x¶y ra : kh«ng

- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

.............................................................................
.............................................................................

Sinh viªn

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011
I. Ngµy thi c«ng : 14/4/2011
- Thêi tiÕt: n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- §æ bª t«ng dÇm sµn tÇng m¸i ®¸ 1 x 2 mac 200
- LÊy mÉu thÝ nghiÖm bª t«ng dÇm sµn m¸i sè lîng 1 t« mÉu

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

- Sù cè x¶y ra : Kh«ng cã sù cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh thi


c«ng.
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

.............................................................................
.............................................................................

Sinh viªn

TrÇn V¨n §«ng

NhËt Ký C«ng Tr×nh

Tªn c«ng tr×nh: : TRô Së lµm viÖc c«ng an phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thiÕt kÕ : c«ng ty tnhh t vÊn thiÕt kÕ

- Chñ ®Çu t : uû ban nh©n d©n phêng ®éi cung

- §¬n vÞ thi c«ng : c«ng ty TNHH th«ng th¸i


- Ngµy khëi c«ng : 21/2/2011
- Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh : 21/5/2011

I. Ngµy thi c«ng : 17/4/2011


- Thêi tiÕt: n¾ng
- C«ng viÖc tiÕn hµnh trong ngµy :
- X©y têng thu håi

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång


B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n líp TH_05

- B¶o dìng bª t«ng dÇm sµn m¸i


- Sù cè x¶y ra : Kh«ng cã sù cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh thi
c«ng.
- X¸c nhËn cña C¸n bé kü thuËt c«ng trêng ký tªn :

.............................................................................
.............................................................................

Sinh viªn

TrÇn V¨n §«ng

Gi¸o viªn hãng dÉn : K.S NguyÔn TiÕn Hång

Related Interests