P. 1
Pndr Masura 141 Anexa 2 Plan de Afaceri 17 Nov or[1]

Pndr Masura 141 Anexa 2 Plan de Afaceri 17 Nov or[1]

|Views: 747|Likes:
Published by adeftimie

More info:

Published by: adeftimie on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

1

Anexa 2


PLAN DE AFACERI
(Model - cadru pentru fermele de semi-subzistentä)

A
1
.

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/NumeIe soIicitantuIui/ Date de identificare aIe acestuia
ObiectuI de activitate*
(Informatii referitoare la locul desfäsurärii activitätii solicitantului. $e va mentiona obiectul de activitate efectiv: cultura
vegetalä, cresterea animalelor, etc)
*în situatia când solicitantul este deja autorizat, se va completa obiectul de activitate conform Cod CAEN
Forma juridicå a soIicitantuIui persoanä fizicä/persoanä fizicä autorizatä/întreprinzätor titular al unei întreprinderi
individuale/membru al unei întreprinderi familiale).
EIaborator PIan de Afaceri (coordonate de identificare)

II. DESCRIEREA ACTIVITÄTII CURENTE

IstoricuI activitåtii ($e prezintä pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului)

azeIe de productie aIe soIicitantuIui
%erenuri agricole (ha) în anul 0
Nr
Crt.
LocaIitate/
Judet
Suprafata agricoIå totaIå Din care:
în foIosintå proprietate ArabiI Påsuni Fânete Pomi Vii AIte
categorii
.
2.
.....

$ectiunea A a Planului de afaceri, se va completa de cätre solicitant pentru obtinerea sprijinului în cadrul Mäsurii , în situatia în care
solicitantul nu prevede obtinerea de sprijin nerambursabil prin Mäsura .Modernizarea exploatatiilor agricole"
ELAORAT DE
...............................................
Regim juridic...............................
Date de identificare.....................
nume, prenume, semnãturi,
stampilã)
2
TOTAL

Animale, pàsàri si familii de albine în anul 0
Nr
Crt.
LocaIitate/
Judet
Nr. animaIe detinute Påsåri
Nr.
FamiIii de
aIbine
Nr. ovine Porcine Caprine CabaIine Ovine AIte
specii
.
2.
.....
TOTAL

DotåriIe fermei (se vor mentiona cele mai importante clädiri, masini si utilaje agricole) în anuI 0
Nr
Crt
DetaIiere
denumire, caracteristici tehnice, nr.)
VaIoare
Iei
I. CIådiri pentru productia vegetaIå
. Magazie cereaIe
2. Remizå utiIaje
.....
TotaI
II. CIådiri pentru productia zootehnicå
. Grajduri
2. Saivane
3. Padocuri
.....
TotaI
III. AIte cIådiri (cu exceptia ceIor de Iocuit)
. Pensiune agroturisticå
.....
TotaI
IV. Masini si utiIaje agricoIe
. Tractoare
2. Combine
3. Semånåtoare
3
....
TotaI


III. OIECTIVELE RESTRUCTURÄRII SI DETALIEREA INVESTITIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

a acest capitol se vor prezenta, pe scurt, actiuni legate de efectuarea unor activitãti agricole si non-agricole. Efectuarea unei
activitãti comerciale agricole si non-agricole care sã aibã ca finalitate cel putin cresterea cu minim 3 UDE a dimensiunii
exploatatiei agricole fatã de situatia prezentatã în anul 0 si cresterea cu 20% a productiei agricole comercializate.

Se va face o descriere a investitiiIor propuse a se reaIiza Ia niveIuI expIoatatiei cu prezentarea, dupã caz, a caracteristicilor
lor tehnice, a modului de achizitie si a moduIui de finantare (surse proprii si surse atrase: sprijin nerambursabiI pubIic si
credite bancare).

Se va face o descriere a impactului investitiilor asupra parametrilor calitativi ai produselor si asupra mediului, dacã este cazul.
Beneficiarii din zonele cu importantã pentru mediu vor putea sã-si dezvolte acele mijloace si practici agricole care sã conducã la
conservarea biodiversitãtii si protejarea ecosistemelor naturale pajisti, pãsuni, etc) accesând în acest sens si mãsura 2 .Pläti
de Agro-mediu".

Se vor prezenta dupã caz principaIii furnizori de materii prime cu descrierea reteIei de aprovizionare precum si piata de
desfacere pentru produseIe comerciaIizate si preturiIe practicate.

Pentru a pune în evidentã categoria de investitii care se vor face cu impact asupra exploatatiei agricole se pot folosi tabelele
urmãtoare1. Pentru fermeIe de semi-subzistentå agricoIe vegetaIe
Planul de culturã
Denumire
cuIturå
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Suprafatå*
(ha)
Productie
(tone)**
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
4
R
e
a
I
i
z
a
t
a

C
o
m
e
r
c
i
a
I
i
z
a
t
å


R
e
a
I
i
z
a
t
a

C
o
m
e
r
c
i
a
I
i
z
a
t
å


Grâu
.
.
TOTAL
n functie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior si respectiv anul curent în care se depune
proiectul. n anul 0 vor fi prezentate suprafetele cultivate, urmând ca în perioada anilor -5 sä fie prezentate suprafetele de culturä
previzionate.
$e va mentiona productia totalä obtinutä pentru fiecare culturä, precum si productia comercializatä obligatoriu pentru anul 0 si anul 3. n
cazul în care realizeazä investitii prin Mäsura , se vor completa informatiile pentru întreaga perioadä.


2. Pentru fermeIe de semi-subzistentå zootehnice si mixte:
Planul de productie al fermei zootehnice
Specii An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Cap.* Productie**
(hI/tone/buc)
Cap. Productie
(hI/tone/buc)
Cap. Productie
(hI/tone/buc)
Cap. Productie
(hI/tone/buc)
Cap. Productie
(hI/tone/buc)
Cap. Productie
(hI/tone/buc)
R
e
a
I
i
z
a
t
a

C
o
m
e
r
c
i
a
I
i
z
a
t
å


R
e
a
I
i
z
a
t
a

C
o
m
e
r
c
i
a
I
i
z
a
t
å


Bovine
.
.
TOTAL
n functie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior si respectiv anul curent în care se depune
proiectul. n anul 0 vor fi prezentate efectivele de animale, pe specii exploatate, urmînd ca în perioada anilor -5 sä fie prezentate
efectivele de animale previzionate pentru exploatare.
$e va mentiona productia totalä obtinutä pentru fiecare specie, precum si productia comercializatä obligatoriu pentru anul 0 si anul 3. n
cazul în care realizeazä investitii prin Mäsura , se vor completa informatiile pentru întreaga perioadä.
5

Planul de culturã pentru suprafete cultivate cu furaje
Denumire
cuIturå
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Suprafatå*
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
Suprafatå
(ha)
Productie
(tone)
ucernã
.
.
.
.
.
TOTAL
n functie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior si respectiv anul curent în care se depune
proiectul. n anul 0 vor fi prezentate suprafetele cultivate, urmând ca în perioada anilor -5 sä fie prezentate suprafetele de culturä
previzionate.

IV. MANAGEMENT SI PREGÄTIREA PROFESIONALÄ VIZATÄ. Se va face o caracterizare de ansamblu privind schimbãrile
vizate ale managementului exploatatiei. Se prezintã relevanta dacã, activitatea exploatatiei impune si fortã de muncã atrasã,
dupã caz. Fermierii care beneficiazã de sprijinul acordat prin aceastã mãsurã,în primii trei ani de la acordarea sprijinului sunt
obligati sã urmeze un curs de pregãtire profesionalã finantat prin Mãsura .Formare profesionalä, informare si difuzare de
cunostinte". $e vor indica tipurile de cursuri pe care trebuie sä le urmeze solicitantul, functie de specificul exploatatiei detinute).

V. DEMONSTRAREA VIITOAREI VIAILITÄTI ECONOMICE. Se vor mentiona veniturile si cheltuielile realizate, modalitatea
de asigurare a consumului propriu si cresterea cantitãtii productiei destinate comercializãrii.

Fatã de numãrul total de UDE stabilit în anul 0 situatia initialã la momentul depunerii Cererii de finantare), se previzioneazã o
crestere cu cel putin 3 UDE a dimensiunii exploatatiei agricole si se va demonstra cresterea cu cel putin 20% a productiei
destinate comercializãrii.6
CaIcuIuI Unitåtii de Dimensiune Economicå (UDE)

O &nitatea de Dimensiune Economicä
(&DE) reprezintä unitatea prin care se exprimä
dimensiunea economicä a unei exploatatii
agricole determinatä pe baza marjei brute
standard a exploatatiei (Decizia Comisiei nr.
85/377/CEE). Valoarea unei unitäti de
dimensiune economicä este de .00 Euro.

O $e va calcula totalul &DE din productia vegetalä si/sau zootehnicä pentru anul 0 si respectiv pentru anul 3, conform sectiunii
specifice din Cererea de finantare .$tabilirea dimensiunii economice a fermei".


VI. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Se va face o scurtã prezentare evidentiindu-se principalele riscuri care se pot ivi în procesul de aprovizionare, de desfacere si
în calitatea echipei manageriale.

VII. UGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI (se completeazã numai de PFA)

INDICATORI AN 0* AN 3*
Venituri
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTA VENÌTURÌ
CheItuieIi
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTA CHETUÌEÌ
REZUTAT BRUT
*/ Pentru anul 0 datele se preiau din Registrul de venituri si cheltuieli, existent la solicitant PFA), iar pentru anul 3, indicatorii se vor estima.

Activitate
Unitatea de
dimensiune
economicå a fermei
în anuI 0
Unitatea de
dimensiune
economicå a
fermei în anuI 3


TOTAL
7

2


VIII. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTITII

1. Denumirea investitiei, cu descrierea obiectiveIor propuse, fundamentarea
necesitåtii si oportunitåtii acesteia.
Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmãrite prin proiect cu
obiectivele Mãsurii 2 si se va preciza capacitatea propusã a se realiza la
finalizarea investitiei. Se va descrie modul în care investitiile propuse prin proiect
sunt în acord cu potentialul agricol al zonei. Dupã caz, se va mentiona locurile de
muncã nou create.

2. Descrierea investitiiIor ce urmeazå a fi executate în vederea adaptårii unitåtii
Ia standardeIe de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare aIe Uniunii
Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteazã pentru
proiectele care vizeazã adaptarea unitãtii la standardele specifice).

3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piatå ce va fi
apIicatå pentru vaIorificarea produseIor/serviciiIor obtinute prin
impIementarea proiectuIui.


POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de
materii prime/materiale
auxiliare/produse/servicii
Adresa Produs
furnizat si
cantitate
aproximativã
Valoare
aproximativã
ei)
% din total
achizitiiPOTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client Denumire si
adresa)
Valoare
ei)
% din vânzãri

2
3

4. ResponsabiI IegaI nume, prenume, functie în cadrul organizatiei, studii si
experientã profesionalã), relevante pentru proiect

5. Descrierea achizitiiIor propuse a se reaIiza prin proiect, repectiv denumirea,
numåruI, vaIoarea si caracteristiciIe tehnice si functionaIe aIe
utiIajeIor/echipamenteIor tehnoIogice/echipamenteIor de transport/dotåriIor ce
urmeazå a fi achizitionate prin Måsura 121 achizitiile trebuie sã fie fundamentate
în functie de capacitatea de productie existentã si/sau prognozatã).

2
Sectiunea B a planului de afaceri împreunã cu sectiunea A, se va completa de cãtre solicitant
pentru proiectul de investitii care prevede achizitii de utilaje si masini agricole, alte dotãri din surse
proprii si/sau prin mãsura 2 ,Modernizarea exploatatiilor agricole¨
8

Nr.
crt.
Denumire/Tip
utiIaj/echipament
Numår
bucåti
VaIoare
fårå TVA
(Lei)
TVA
(Lei)
TotaI cu
TVA
(Lei)

2
3 TOTAL

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicatã în cadrul proiectului plan
de culturã pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma
zootehnicã si altele).

6. Durata de reaIizare (Iuni) si etape principaIe

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitãti. Se vor evidetia
investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sã se încadreze
în perioada de gratie.

7. DevizuI investitiei, cu detaIierea pe structura devizuIui generaI, însotit de
devizeIe pe obiecte, conform IegisIatiei în vigoare (HG nr.28/09.01.2008).
(Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente).

În estimarea costurilor investiei prin întocmirea bugetului estimativ se va verifica în Baza de
date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare
paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse în proiect, identificate în bazã.

În situatia în care valorile bunurilor/servciilor nu se încadreazã în limitele din Baza de date
de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depãsesc
valoarea de 50.000 EUR si o ofertã pentru categoriile de bunuri/servicii care se încadreazã
între 0.000 EUR si 50.000 EUR. a ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele
corespunzãtoare. Atentie: Ia dosaruI cererii de finantare vor fi atasate numai paginiIe
reIevante din oferteIe respective, cuprinzînd pretuI, furnizoruI si caracteristiciIe
tehnice aIe bunuIui, detaIiate Ia punctuI 5 de mai sus (maxim 2 pagini/ofertå).

ATENTIE! InvestiiIe de înIocuire nu sunt eIigibiIe.
Trebuie avute în vedere urmãtoarele
Cheltuielile aferente înlocuirii unei/unui masini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI când
prin investitie se realizeazã cel putin
Creste capacitatea de productie cu cel putin 25% fatã de cea initialã fãrã proiect);
SAU
Se modificã tehnologia aplicatã initial;
SAU
Se modificã natura productiei.8. Finantarea investitiei

9
Din valoarea totalã a investitiei de ....EÌ ajutorul public nerambursabil
este de EÌ

Curs Euro / leu ......din data de........
O !rocent finantare publicà = .....%

CheItuieIi
eIigibiIe
CheItuieIi
neeIigibiIe
TotaI
(Lei) Euro (Lei) Euro (Lei) Euro
Ajutor pubIic nerambursabiI
SurseIe de finantare pentru
compIetarea necesaruIui de
finantare din care:
- autofinantare
- împrumuturi
TOTAL PROIECT
Pentru încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele preväzute în fisa tehnicä a mäsurii se va
utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bäncii Central Europene www.ecb.int/index.html
de la data întocmirii memoriului justificativ.

Procentul de finantare publicã se va stabili în functie de conditiile impuse de fisa
tehnicã a mãsurii aferente proiectului întocmit de solicitant;
Pentru proiectele cu finantare publicã mai mare de 50% din valoarea eligibilã, se va
motiva solicitarea procentului.

9. PrincipaIii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totalã EÌ), Valoare eligibilã EÌ);
Durata de realizare luni) însotitã de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric
pe luni si activitãti;
Capacitãti de productie rezultate ca urmare a investitiei în unitãti fizice).

ATENTIE! Dacå soIicitantuI îsi propune prin reaIizarea investitiei cresterea viabiliàtii
economice ca obiectiv pentru îmbunåtåtirea perfomantei generaIe a expIoatatiei
agricoIe, va compIeta AnexeIe C.

10. Proiectii financiare si indicatori financiari (AnexeIe C) pentru îndepIinirea
obiectivuIui de crestere a viabilitàtii economice.

Proiectii financiare (Anexe C):
!rognoza încasàrilor si plàtilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare;
!rognoza încasàrilor si plàtilor anii 1-5 de previziune;
ndicatori financiari.

10.1. Prognoza încasariIor si pIåtiIor pentru anii 1, 2 si 3 de impIementare

$e vor completa anexele C, C si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind
fluxurile de numerar (încasäri/pläti) aferente activitätii agricole/ productive /prestäri
servicii, precum si cu cele aferente activitätii de investitii si finantare. Detalierea se face
pe luni de implementare.
10

Atentie la rândul « Disponibil de numerar la sfârsitul perioadei » acesta nu poate fi
negativ în nici una din lunile de implementare!

ATENTIE! Durata maximå de executie a investitiei cofinantatå din FEADR este de 2
ani de Ia data încheierii contractuIui de finantare pentru investitiiIe în achizitiiIe
simpIe de utiIaje, instaIatii, echipamente si dotåri noi, de mijIoace de transport
speciaIizate, precum si a aItor mijIoace de transport stabiIite prin fisa måsurii.

10.2. Prognoza încasariIor si pIåtiIor anii 1- 5 de previziune

$e va completa anexa C cu datele privind fluxurile de numerar (încasäri/pläti) aferente
activitätii agricole/ productive /prestäri servicii, precum si cu cele aferente activitätii de
investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.

Atentie la rândul « Disponibil de numerar la sfârsitul perioadei » acesta nu poate fi
negativ în nici unul din anii de previziune!

10.3. Indicatori financiari

ATENTIE! În aceastà sectiune a !lanului de afaceri, se vor prelua indicatorii, în
limitele stabilite de A!#! în cadrul Memoriului justificativ pentru accesarea màsurii
121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizàrii investitiei si respectiv
pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente Màsurii 121. În cazul investitiilor privind
înfiintarea de plantatii, proiectiile se vor efectua din anul în care se obtine
productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).

Indicatorii se calculeazä în mod automat, cu excettia Valorii investitiei care se preia din
Bugetul Indicativ.

LimiteIe indicatoriIor care trebuie respectate sunt urmåtoareIe:
. VaIoarea investitiei (VI) = valoarea totalä a proiectului färä TVA, se preia din bugetul
proiectului;
. Durata de recuperare a investitiei (Dr) ÷ trebuie sã fie maxim 2 ani. Este un
indicator ce exprimä durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani);
3. Rata acoperirii prin fIuxuI de numerar (RAFN) - trebuie så fie 21,2, pentru anii
evaluati;
. VaIoarea actuaIizatå netå (VAN) - trebuie sa fie pozitivã. Disponibilul de numerar la
sfârsitul perioadei (rândul 60 din anexa C « Flux de numerar » trebuie sä fie pozitiv în
anii de previzionare evaluati.

ATENTIE! La PIanuI de afaceri se vor atasa tabeIeIe din sectiunea economicå a
cererii de finantare pentru Måsura 121 - Anexa C1 Ia Anexa C5 - întocmite pentru
întreaga activitate a soIicitantuIui (activitatea curentå si activitatea viitoare, incIusiv
proiectuI).
11
C
3


VII. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTITII

1. Denumirea investitiei, cu descrierea obiectiveIor propuse, fundamentarea
necesitåtii si oportunitåtii acesteia.
Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmãrite prin proiect cu
obiectivele Mãsurii 2 si se va preciza capacitatea propusã a se realiza la
finalizarea investitiei. Se va descrie modul în care investitiile propuse prin proiect
sunt în acord cu potentialul agricol al zonei.

1. Descrierea investitiiIor ce urmeazå a fi executate în vederea adaptårii unitåtii
Ia standardeIe de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare aIe Uniunii
Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteazã pentru
proiectele care vizeazã adaptarea unitãtii la standardele specifice).

2. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piatå ce va fi
apIicatå pentru vaIorificarea produseIor/serviciiIor obtinute prin
impIementarea proiectuIui.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii
prime/materiale
auxiliare/produse/servicii
Adresa Produs
furnizat si
cantitate
aproximativã
Valoare
aproximativã
ei)
% din
total
achizitii
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client Denumire si
adresa)
Valoare
ei)
% din vânzãri

2
3


4. Date tehnice aIe investitiei

4.1. Date generaIe
Zona si amplasamentul regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia
juridicã ale terenului care urmeazã sã fie ocupat definitive si/sau temporar) de
lucrare;

3
$0.x:30, C , pl,3:l: d0 ,1,.07 împ70:3g .: s0.x:30, A. s0 v, .4mpl09, d0 .g970 s4l.9,39 p0397:
p740.9 .,70 p70v0d0 l:.7g7 d0 .43s97:.x m439, 70,l,90 p73 mgs:7, 121 ,Modernizarea
exploatatiilor agricole"

12
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) ÷ dacã investitia o
impune.

4.2. CaracteristiciIe principaIe aIe constructiiIor
Pentru clãdiri deschideri, travei, aria construitã, aria desfãsuratã, numãrul de
niveluri si înãltimea acestora, volumul construit;
Pentru retele lungimi, lãtimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.

4.3. Structura constructivå
Pentru clãdiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute în vedere, cu
recomandãri privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecãrui obiect.

4.4. PrincipaIeIe utiIaje de dotare aIe constructiiIor centrale termice, hidrofoare,
ascensoare etc.)

Situatia existentå a utiIitåtiIor si anaIiza acestora
$e vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

InstaIatii aferente constructiiIor
$e vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apä,
canalizare etc.

5. Avize si acorduri
Avizele si acordurile emise de organele în drept, potrivit legislatiei în vigoare, privind

certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic,
avizat si aprobat potrivit legii;
alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

6. Caracteristici tehnice si functionaIe aIe utiIajeIor/echipamenteIor
tehnoIogice/echipamenteIor de transport/ dotåriIor ce urmeazå a fi achizitionate prin
proiect si prezentarea tehnicå a constructiiIor în care urmeazå a fi ampIasate
utiIajeIe/dotåriIe (incIusiv utiIitåti). Se vor preciza de asemenea denumirea, numåruI
si vaIoarea utiIajeIor/ echipamenteIor tehnoIogice/echipamenteIor de transport/
dotåriIor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitåtii acestora (utiIizati
formatuI tabeIar prezentat mai jos).

Nr
crt
Denumire/Tip
utiIaj/echipament
Numår
bucåti
VaIoare fårå
TVA
(Lei)
TVA
(Lei)
TotaI cu TVA
(Lei)

2
3

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicatã în cadrul proiectului plan
de culturã pe o perioadã de cinci ani, plan de productie pe o perioadã de cinci ani pentru
ferma zootehnicã si altele).
13
7. Durata de reaIizare (Iuni) si etape principaIe

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitãti.

n procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificärii
activitätilor, începând cu data semnärii contractului de finantare cu Agentia de Pläti pentru
Dezvoltare Ruralä si Pescuit, proiectantul va lua în calcul si perioadele de timp nefavorabil
realizärii investitiilor.

$e vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie
sä se încadreze în perioada de gratie.

8. DevizuI investitiei, cu detaIierea pe structura devizuIui generaI, însotit de devizeIe
pe obiecte, conform IegisIatiei în vigoare (HG nr. 28/09.01.2008).

Valoarea totalã a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, însotit de devizele
pe obiecte, conform legislatiei în vigoare HG 28/09.0.2008). În cazul în care apar
cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, pe categorii de
cheltuieli, eligibile si neeligibile).

Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât si neeligibile în cadrul cap. .. ÷ Constructii si
instalatii fãrã a se detalia pe devize pe obiect lucrãrile corespunzãtoare
spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. se vor
preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.

În estimarea costurilor investiei prin întocmirea bugetului estimativ se va verifica în Baza de
date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare
paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse în proiect, identificate în bazã.

În situatia în care valorile bunurilor/servciilor nu se încadreazã în limitele din Baza de date
de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depãsesc
valoarea de 50.000 EUR si o ofertã pentru categoriile de bunuri/servicii care se încadreazã
între 0.000 EUR si 50.000 EUR. a ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele
corespunzãtoare.
ATENTIE! La dosaruI cererii de finantare vor fi atasate numai paginiIe reIevante din
oferteIe respective, cuprinzând pretuI, furnizoruI si caracteristiciIe tehnice aIe
bunuIui, detaIiate Ia punctuI 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/ofertå).

Pentru lucrãri, proiectantul va declara sursa de preturi folositã.

ATENTIE! InvestiiIe de înIocuire nu sunt eIigibiIe. InvestitiiIe de înIocuire sunt
definite dupa cum urmeazå:
"Investitie de înIocuire" înseamnä o investitie care înlocuieste pur si simplu o clädire sau
o masinä existentä, sau pärti din aceasta, cu o nouä clädire sau masinä modernä, färä a
creste capacitatea de productie cu cel putin 5% sau färä a modifica în mod fundamental
natura productiei sau tehnologia utilizatä. Demolarea completä a unei clädiri agricole vechi
de cel putin treizeci de ani si înlocuirea cu o clädire modernä sau renovarea substantialä a
unei clädiri agricole nu sunt considerate investitii de înlocuire. Renovarea este consideratä
substantialä atunci când costurile sale reprezintä cel putin 50% din valoarea noii clädiri.
14

Trebuie avute în vedere urmãtoarele mentiuni
Cheltuielile aferente construirii unei clãdiri noi, care înlocuieste una existentã având
o vechime mai mare de 30 treizeci de ani) SUNT eligibile; Daca clãdirea existentã
propusã pentru înlocuire are o vechime mai micã de 30 ani, cheltuielile NU sunt
eligibile. n acest caz, se va depune documentuI care så certifice vechimea
cIådirii;
Cheltuielile aferente înlocuirii unei/unui masini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAÌ
când prin investitie se realizeazã cel putin
- Creste capacitatea de productie cu cel putin 25% fatã de cea initialã fãrã proiect);
SAU
- Se modificã tehnologia aplicatã initial;
SAU
- Se modificã natura productiei.
Cheltuielile aferente renovãrii unei clãdiri sunt eligibile NUMAI dacã acestea
reprezintã cel putin 50% din valoarea noii clãdiri.


9. Finantarea investitiei

Din valoarea totalã a investitiei de ....EÌ, ajutorul public nerambursabil este
de .. EÌ.

Curs Euro / leu ......din data de........
!rocent finantare publicà = .....%

CheItuieIi
eIigibiIe
CheItuieIi
neeIigibiIe
TotaI
(Lei) Euro (Lei) Euro (Lei) Euro
Ajutor pubIic nerambursabiI
SurseIe de finantare pentru
compIetarea necesaruIui de
finantare din care:
- autofinantare
- împrumuturi
TOTAL PROIECT
Pentru încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele preväzute în fisa tehnicä a mäsurii se va
utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bäncii Central Europene www.ecb.int/index.html
de la data întocmirii memoriului justificativ.

Procentul de finantare publicã se va stabili în functie de conditiile impuse de fisa
tehnicã a mãsurii aferente proiectului întocmit de solicitant;
Pentru proiectele cu finantare publicã mai mare de 50% din valoarea eligibilã, se va
motiva solicitarea procentului.

10. Date privind forta de muncå si managementuI proiectuIui (se vor prezenta
elemente în plus fatã de cele prezentate în cadrul sectiunii A a planului de afaceri),
referitoare Ia:

a. Forta de muncà
15
Total personal existent ..
din care personal de executie ...........
Estimãri privind forta de muncã ocupatã prin realizarea investitiei
ocuri de muncã nou-create. ..

b. Management
Responsabil legal nume, prenume, functie în cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionalã), relevante pentru proiect.

Dacå soIicitantuI îsi propune prin reaIizarea investitiei cresterea viabilitàtiii
economice ca obiectiv pentru îmbunåtåtirea perfomantei generaIe a expIoatatiiIor
agricoIe, va compIeta AnexeIe C.

11. Proiectii financiare si indicatori financiari (AnexeIe C) pentru îndepIinirea
obiectivuIui de crestere a viabilitàtii economice
Prognoza încasãrilor si plãtilor pentru anii , 2 si 3 de implementare;
Prognoza încasãrilor si plãtilor anii -5 de previziune;
Ìndicatori financiari.

11.1. Prognoza încasåriIor si pIåtiIor pentru anii 1, 2 si 3 de impIementare

$e vor completa anexele C, C si C3 (vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind
fluxurile de numerar (încasäri/plätii) aferente activitätii agricole/ productive /prestäri
servicii, precum si cu cele aferente activitätii de investitii si finantare. Detalierea se face
pe luni de implementare.
ATENTIE! La rândul « Disponibil de numerar la sfârsitul perioadei » acesta nu poate fi
negativ în nici una din lunile de implementare!

ATENTIE! Durata maximå de executie a investitiei cofinantatå din FEADR este de 3
ani de Ia data încheierii contractuIui de finantare si prin exceptie, pentru investitiiIe
în achizitiiIe simpIe fårå Ieasing financiar de utiIaje, instaIatii, echipamente si dotåri
noi, de mijIoace de transport speciaIizate, precum si a aItor mijIoace de transport
stabiIite prin fisa måsurii durata maximå de executie este de 2 ani.

11.2. Prognoza încasåriIor si pIåtiIor : anii 1- 5 de previziune

$e va completa anexa C cu datele privind fluxurile de numerar (încasäri/pläti) aferente
activitätii agricole/ productive /prestäri servicii, precum si cu cele aferente activitätii de
investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.

ATENTIE! La rândul « Disponibil de numerar la sfârsitul perioadei » acesta nu poate fi
negativ în nici unul din anii de previziune!

11.3. Indicatori financiari
ATENTIE! În aceastà sectiune a !lanului de afaceri, se vor prelua indicatorii, în
limitele stabilite de A!#! în cadrul Studiului de Fezabilitate pentru accesarea
Màsurii 121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizàrii investitiei si
respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente màsurii 121. (în cazul investitiilor
16
privind înfiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul în care se obtine
productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).

Indicatorii se calculeazä în mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din
Bugetul Indicativ.

LimiteIe indicatoriIor care trebuie respectate sunt urmåtoareIe:

VaIoarea investitiei (VI) valoarea totalä a proiectului färä TVA, se preia din bugetul
proiectului;
Durata de recuperare a investitiei (Dr) ÷ trebuie sã fie maxim 2 ani. Este un
indicator ce exprimä durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani);
Rata acoperirii prin fIuxuI de numerar (RAFN) - trebuie sã fie <, 2, pentru anii
evaluati;
VaIoarea actuaIizatå netå (VAN) - trebuie sã fie pozitivã. Disponibilul de numerar la
sfârsitul perioadei (rândul 60 din anexa C « Flux de numerar » trebuie sä fie pozitiv
în anii de previzionare evaluati.
12. PårtiIe desenate

Plan de amplasare în zonã 25.000-5.000);
Plan general 5.000-500);
Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitãti, surse de apã si receptori ape
uzate .000-500);
Planuri de arhitecturã - planurile nivelurilor, sectiuni pentru principalele obiecte de
constructii;
Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.

ATENTIE! a Planul de afaceri se vor atasa tabelele din sectiunea economicã a Cererii de
finantare pentru Mãsura 2 - Anexa C la Anexa C5 - întocmite pentru întreaga activitate
a solicitantului activitatea curentã si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).9.:20084.39::.

: /081g :7g7 .39:: 50784.  472.39:: $0 .70 .9.089:.32.3g 1..:9:7. :7/....9..g .90 010.009.9.g. 4-0.9..9. -0.9. 84.90 31472.x 7010794.70 9070.. 4.90/0/0391.9.0.g .047 09. 203x43. .9gx 84.70. .9:/0.9.9: /0 ..

g .3g 1.9g.50784.:947.

 :30 L3970573/07 3/./:.L3970573g947 99:.0.7 .

4-0.x.:947.9..9gx $057039g508.3:  7 79    L389:.3/01.-47..00/0574/:.39:0890/0..40 .9.084.84..9.9:/0.3/84..9..:30L3970573/071.9 80.9.90.07 .9.9.947!.0  .7..9.000020390/3.39:: %0703:7.9.:79573.90.42509.447/43.:.90.90/0/0391.4314724/   4..x0.70  $##%'%f &#%  8947.5... L3.202-7:.39::  .2.

9...70 L314483xg    5745709..g 3.9. :/0x $:57.-573g8:7.07 80.x47.g97084..054./7:g8:7 L389:.-  !g :3  30x0  !42  '  90 ..9.4g949..70 84. 4/073..0/04-x3070.3::/0.x.90  7.L3.7.7../08573307.39:3:570.!.8573::L3.x.1.1.x:30.42509./0..40  .2-:78.9047  $0.70.3950397:4-x3070.

-30L3.90.0 5g8g7 1.2/0..9.3: 4. 7 79     % %     32.

3 :9.x.90789.0.25479.30   !47.7.30   90 850.070 79 /03:270 .3: 7 09.g/7 .70  42-30  $02g3g94. !g8g7 7     .0.40  %7.30     ....009.5730   . 3 :9.0 37  g/750397:574/:./4..047/04.903.g/7 2.  g/750397:574/:.70 0        .. :/0x 7 .:9  !038:30.7.390..2/0 .0/0x3:90 4.40 L3.749:789./:7  $.g  .:7  %49.4.:0.0  %49..94.30   .32.070.44903.  90.g  7.0  #02g:9..47203x43.0.x.g  %49..70  % % '.30  !. ' .05x.-.7.-30 7  49g7010720 80.002.

2-:78.70..7./0 /081..0 .:25.3xg50397:20/:.:30 .7070.x0 $:57.70. /2038:3 054.7..70 8:78057457 8:780.708g..7.x:30.471.47 47903.97.:9:7g 3 3 3 3 3 3 $:57.8070..083/L3.40.-4/.7.7.1.3x.0 .089x47...70570.90789.x0.x0.9.90  $0.490.40..089x.0 !.xg !74/:.04/08.70/90-.20/:: /.x0 $:57.40 10.g0890.. !gx /074 20/:  $0.1.70   !0397:107200/0802 8:-8903xg.xg !74/:.1.:9:7g 03:270 .1.408054914489..573.9gx. 9430 . 9430 .7.7.7070. ..0.9.. 508.7.04/08.0 5..7080.-5:-..:2 5.43/:.574/:..8:57. ....209747.90/0010..43.40.-g . ..0...70.70  $0.574/:8047 ..xg/089:.0898038 2g8:7../03.475:90.40 343 ..3.4207.0 5:x3 .9.70 9070.x0 $:57..8g /0.7.4207.9.9075720.9. 9430 .054.5.47570039.9.4889020473..808573307..:347.1.-000 :72g94.x0.40 .g..0024.:/08.9.3..90 570x:7057.089x475745:80.90  !0397:.5:30L30.70 8g .47570039.7.9gx .3: .1.x0.9:7.9.0 57.: 232 & .xg !74/:.25.8:57...70.43807. 9 5g :3 09.90 .:25479. /:5g.574.9047./03xg.70 9070.70.9gL3.5.401.xg !74/:..x0 .24/::/013.xg !74/:. 9430 .089.9::3. .1.8:57.7070.24/::/0.xg !74/:.1:7347/02.07050397:574/:800.59480.0:054..: .9:..x0 $:57./:5g.x..9.7..1. 9430  .570039.3:/0...: 0301..x.009.:570039. 13.9....40 343 .:79 .4207....x0 .3. .0789gx 57490..     %'#$%#&%&#f# %#'$% #!# !&$!%#&%#$% # .7/34300. 9430 . %49.9:..9..x0 $:57.70x00/0.

.574/:.x.949.9.5074.9: 3 .47.: 8020897:  .0 $50.10x00 .7070.3: ..g4-x3:9g50397:10.390747 70850.3: 0890..:7039 L3 .43.90 8:57.:9.. .:L3. 80..x.       3 1:3.90 $0.. L3 5074...:2 574/:..5 3 !74/:.9g #0.347  8g 10 570039..3: .47 1 570039.089x573g8:7..4207...3: .:9:7g 570.203x43.31472..3:/0574/:. /0 /05:3070 8020897: 8.1072044903.x0 /0 808:30.0 290 !.x0.10x00 /0 .9g4-.g3.90 :723/ . ..3: ...x050397:L3970.42509.9.3: 3 ./g  7:  % %                           !0397:107200/0802 8:-8903xg44903.9g 4207.90 8:57./.0.4207..70 80 /05:30 5740. #0.:9:7g 570.947:50397:.x0 .9.70.

9430.

 4207.-:.5 3 !74/:.9g ..x0 ..

9430.

x0 .5 3 !74/:. .-:.

9430.

5 3 !74/:.x0 . .-:.

9430.

. 4207..9g .-:.x0 .5 3 !74/:.

9430.

x0 .5 3 !74/:.-:. .

9430.

9.g3.:2 574/:.347  8g 10 570039.5074.47 1 570039. 054.30  % %                            .7080/05:30 5740.9.9.00 /0 ..-:..32.x0/0808:30.90 :72L3/ . 80.9.3:  .9g4-.3:..3: 3 ..47.g4-x3:9g50397:10..9050397:054.9.       31:3.x..0 570.3: 0890.:8020897: .9:  3 .949.x..70 $0.90 010.x050397:L3970.3: .70850./..947:50397:.7070.203x43./0/05:3070 8020897:8.089x573g8:7..0.9.390747 70850.0570..90 010.42509.32.:L3. .574/:./g 4..0 50 850.00/0..43.:7039L3. #0. #0.4207.31472.3:.9. L3 5074..

.0 5:x3  ..3x....70 9070 .90. 9430 .907.:9.-9L3.x.x0 $057039g700..9. 9430 .039:70 .g/08573:../.90.g7         3 1:3.0 5:x3 & . 9430 .3x.390747 70850..9.g.47 203x43.3x..438:2::57457: .90 24/.90 8:57.70 /1:.9573g8:7.70-0301.0 3 3 3 3 3 3 $:57..4207. .g7  . 574/:.473/./0&89.70.90.10x0.430.3: 89:..x0/0850.xg !74/:.. 07207..xg !74/:..x025:30 147xg/02:3. .89g2g8:7g L3572970.1..g 31472.:054.3.g.1.:78:750.g .9573.x0 $:57.3/8.x0/0893. 03:270 ..47/.2-:57.:9:7g :. .3: . /0243897.x0/0x3:90  '  $%## '% # '%f   $0 ..x0 $:57.2-g70 .90.:9.: 8020897:  .347  8g 10 570039.8573::8:39 4-.:34 93x0 $0.8:7.x0 /0 808:30.054.38.3: .:78/0570g97057410843.9.:9:7g50397:8:57.02. 9430 .9..:9:7g 570.g13.95:70/0.3: 0890.43.7.073g   % % !./.90.90 8:57.9.1..xg !74/:.90.09:00 70. /0.7057410843.9.1.10x00 /0 .: . ..70/0 .70 80 /05:30 5740.70 9070..1.1.47/.:1:7.40 80 .70... /2038:3 054.70/0.9.3: ..70970-:08g0:720084... /0 /05:3070 8020897: 8.4207. 9430                                        ' % !#f%#!# $ f'%f $0.xg/03:2g7:949.39: 1:3.:7039 L3 .3/0.x0 /0893.: .x0 $:57.x0 .04.9.8g /:5g.90 :723/ .x0 .x0 $:57.x8g:7200:3.xg !74/:.02039::054.xg !74/:.0.70 9070.x0 $:57.1.10x00 .97..9: 3 .399gx574/:.7..xg !74/:.9.3x.47 1 570039.. L3 5074. 9430 . 472.242039:/05:3070707/013.1.90  .70 80570.g4 .3:/0.

 2.g & 7057039g :39.g. L3.3/.40 /090723./0 /2038:30 /2038:30 0..3: 10720L3. . /0 2038:30 .4342..9g 50 -.g ..9.9.::&39gx/02038:30.4342.90.3:   % %  O &39.9.70 -7:90 89.90.x .x0 0.4342./0 &39.g &  .. :30 054. 573 . 0.90.g. 4280 37 .10720 0.7.4342.90  &39.70 80 0572g /2038:30.90. 054.7/ .9.4342.

.

. 949.70.g . :30 :39gx /0 /2038:300.4342.: & /3 574/:..009. ..:.4.g0890/0 :74 O $0 . .x. '.

.70 $9.048. $0.5.574. 50397: .1.: 44903.0.947:44903.009.009. $0./2038:30.070 L3.:79g570039. % %%& #&%%#&%            .x:3 850..8.3. % %'%&# 09:0 $0.431472 80.0  ' &%&'%&# %& 80.43.L3574./013.947:.4342./03x3/: 80573.07.0078..-70.3:  .700.1.0.g3:2.9.g 50397: .425090.0/307070.9..947:44903.10720  ' '&#!#! ##$&# $0./0!  % # '039:7 $0..90.3:  70850.502.08:/0.7080549.947:.:7.70 /0/081.3x.

84.90080570.09:0 089039.3: /.!0397:.470892.039:7 .94780.750397:.  .3: 3/.39 ! .9..:/3#0897:/0.

5.3/.7 . 13.0890.0/070. 4-0. 3. ...9. 4.0 &3:3 :745030 .9 8:39 L3 ...39.70.7..  ' $##!# %&&'$%   03:270. 3.47/ .047 5745:80 1:3/.9.70 3.089x0 $0 .90   08.39.3/. $0 . 5745:8g .:9.089x0 5745:80 573 5740.: 4-0.: .9. 203x43..7/::.4314729. .:70 /0 2:3.70 .70. 89. /08.59g7 :39gx .047 3.7/00 /0 20/: 8.4 .089x0 .7070.089x0 :72g790 573 5740.39.9 .70.: /08.9.2039.089x47 .09073.70 1948.70 24/: L3 .90. 3. /08. 4-0. 570.0 :720.089gx 45479:39gx. 30./.g34:.g .. .90. 80 70.. 430 :5g .70 8. 80 .....00 g8:7  80 .: 570.90 L3 ..7070. 89.70 .70.: 54903x.. 1 00.

.574.g.1. /0 .0.3/./.0   !.89.900.590. .9.89.7/047 .7/00850.70.59.g 50397: 5740.70.3/./.70 80 .:39gx..43.70.

.. 1 . 574/:8047.xg .070 ./081.70. 897.9g 50397: .43...90.:703x.0 .471. /0 5..5.

.4. 2. !74/:8 '.9::  ! % &# #$ %%&& 03:2701:7347/0 /708.70 /3949.47 4-x3:90 573 2502039.5740.70.807.9075720.

2.g ..x .907.:.5742.9 .0 1:73.70.9.

574/:80.

. . 3:20 5703:20 1:3.9.047. 3:2g7: .39050397:5740./7: 47.x47 5745:80 .0 1:3. 0         #085438.3g7 .3. /03:270. ..- 0.0 .90789.4. .399.x43.90 0 .x0 L3 .70.807.9 7050.x0 89:/ 050703xg57410843..0 903.4..9. 573 5740.79 039 03:270 '.g 700.70 /3...5742.0 :9... 80 70.7070.9  08..7.g      ! % $ %%&& 7 ./708.

0.203904790344.0.5.

0.2039047/097.385479.5.

90573g8:7.0 :720..x0/0.1.x43.g./0574/:...5.90 L31:3. .9.90./49g747.2039.x0970-:08g101:3/.x0089039g ..

x:30.7.x/0:9. .g970 84.9g   $0..0/0.:57434..: 80.39 50397:5740.8.40 . 5.  80 .089x. /0 .9.90/49g7/38:780 57457 .3:: /0 .70570.1. 3.x:30.42509.07 L2570:3g ..9:/03. .0 2..

7.8.x47.:5732g8:7.70.9.054. 4/073.40  .

79   03:270. 7 .

.%5 :9.

2039  % % :2g7 -:./.: %' 0  $0.5.50573.900   :7.4.4.x0   0./08. L384x9 /0 /0..70 37 .47 0.089x0 .3..9:7. .90 . 3.47.9gL3./7:5740.1.3/..0 7.0.3/0574/:.90.9..59..89.070. 3./.70 1g7g%' 0 %' 0    %49.3 5../0x. 50 897:./0.7/00.:9:7g505074. /0. 50 :3 ./0./.5..: /09.3 /0.70970-:08g80L3.089x0 0572.:: 0307.089x07010794.3../07.701::90344.42:39. /0 0 .: 3..9.x0505074../700 L35074. 44903.9gx $0 .00 50 4-0. 90344.70.70 :3 09.9:: 5..gx    '.431472 08..70.x0 L3 .g .43.350397:1072.9.9 ./.70./070...9.70 .5..

/0 /..07070.47 5739..08x0573L394. .071.470-:3:747.03.70.3x...9.-:09::0892..x.. /0 13..g  389:.9..307010794.90 /0 570x:7 50 /0 890 : !#! 80 . ..L3..   09.L3.90L3-.70.70. .489:7473.270.x.70 5.-:3:70 807. .80.9 /0391.:80L35740.09:000-0 300-0500020390  30892.

 970 410790 50397: .9./0/..gL32900/3.807.90 /0 570x:7 80 ./70.473:80L3..8...90470 /0 -:3:7.47 .

70. ..807../0 &# 441079g50397:.4...90470/0-:3:7. .70 /05g 08.

5:3..7080L3.90..25.0-:3:: /09./70.30 700.7:.g L3970  &#  &# .471.0707/013.0.8:8 2.47 203x43.9:/02.:573L3/ 570x: 1:7347: .3x.47085:3g94.7..5. 9. 80 ...7100 ..807.903:2.0 903.70 903x0.3./48...390 /3 4107900 70850..0 .90789.70.9. 4107900 /0 807.9. .

:703:8:390-0 %70-:0.700 09:00.1070390L34.41079g  % 3.08x0/0L34..:90L3.:7:30.0/070:72g94.

:3:2. 3.

.:9.

90.574/:....:.g. $& $024/1.0.g 1g7g5740./0574/:.5.5..3.05:x3 70 90.20398:390-0&.g3.x0.0.9 $& $024/1.xg/0.089x0  .70.9.3/ 5733.x0    3.0.089x08070.9g3x.5.g90344.05:x31.9:7.3x.3x.

3 ..4. 3.089x0 /0 0890/0  :78:74. 949.70.g .

.03913.g  :9475:-.705:-. 307.08.3x.3x.2-:74./7..9./0 O !74.70/3.70.307.42509.:78:/08.70 L257:2:9:7 % %!# % .7050397: . 0 :74      !0397: L3.7::/0 13.. :9.0: /3/. 903.:9413. .3x.-  09:0 0-0 0 :74      09:0 300-0 0 :74     %49.g:90 L3 1 .70.3x.:947: 5:-.- $:7800/013.2-:78.30.09:047 0-0 /3 -:09 L3 2900 570.2-:78..70 .g . 2g8:7 80 .

05:-.g3.:745030 0.9505..- 39.0-.0397.3.

8g747 5gx4750397:.3 /02502039..x0 . /0 2.9.8g747 5gx47.4342. 249..3000   !740.3x0 0307.. 0-g 80 .:72..3.949.g 80 .089x0  '.70.903x43.4.70 3/.9.94713.3 /0570.4342.089x00572.9.700-g  :7.2g8:7.3.3/ 1::70 /0 3:207..70.g 2.70 $0 .9::L394.-9gx0.47.5.8.0 .9.70 300  !7434.900 57. 2.  !74..5.2720247:::891.::/0.42509.70.3.x13.0  !740.39 !0397: 5740.g84.3.. 054.9.4342.9.... 507142../070. 50397: L2-:3g9gx70..:/00 .: /.9..039: /0 13.29/084.3.0 .70 /0  /3 ..70.70..3x.7 L3.7 3000  50397: L3/05370.70.70 !7434.574..10703905740.47 .x070:9.: 13.1.L3.70 5:-.7. 4-0..39:L 5745:3057370..947903.40 ..90.9gx .947 13. 48 .L394..3/. 89..-gx 0.3x.x0 /0 . 50:3 .70.039::  !73./.089x0.g '.4.3..43..0 ..9.3000   .70 9070.3..7   !7434.9.g.L3..3.089x0 L3:39gx1.- L3 1:3.0  % .747 5gx4750397:.900 .x 13.70 5:-.70 :3 L38499g/07..4. 903.9gx/0574/:.3 /02502039.9..4 0.43/x0 25:80 /0 1 .:30 3/.9.3/0 92 /0.70 9070.42509..L3. . 4-0..84.8g7..

9.5gx .40..7.1070390 .9gx .

0 . 574/:.9.

9gx /0 3.1070390 . 570.3x..00 ..70  .0 50:3/02502039.: .9.:2 . 80 1.57089g7 807..089x 13.070.70 09.

8g7.0/097.089x0 L3 ..747 5gx47.9:: /0 13..9g/3 # 0890 /0 . ..7 .. 903x0 ..94724.70 50397: 3.089.38547989.007 . 73/: 8543- /0 3:207. L3.385479 850.2g8:7   !7434.x0 8250 /0 :9.0 /0 97. .: /.3x.90 570.:x0 .5.L33.2g /0 00.30. .089x0 .:2 . /..../3:30/02502039..900 57.8..9.4397.-905731 .:3. 2.413.70 % :7. 3: 54..3 /0570..3 /0 .9.3x.x 0. 3.7 L3.0 389.9./0 .:30 $0 .90 1 30.L3.20390 /49g7 34 /0 24.3/ 1::70 /0 3:207.42509. 817 9: 5074.

9gx ..5gx .9.40.1070390 .7.

0 .9. 574/:.

05010.7 ..9.90 1 30.089x0 70850.9gx /0 3..3/ L313x.089x47 57. 73/: 8543- /0 3:207.70.47 570:. /0 5.: 3.L33.0.:30  903x0 ..89g 80...g73.089x 13.3: L3 .3/0570.9.x0 80 . 50397: . /3 .. 817 9: 5074.3  50397: 5740..3:: /0 .70 80 4-x30 574/:...2g8:7  $0 .9.-90/0!#!L3.9.50397:.3x..00 .089.x0..:.70.9.1070390 g8:7  3 ./7:0247:::891.:30  3/. 13. 570. 3: 54.947 L3 290089.1.:3:/3..9:..57089g7 807.x 5740.: . !.07 80 ./0 ..900 .47 010.08.7 % 3 . 3/.1070390 . /....3/0570.94713.801.0.070.70.39.x:30 .50397: .:2 .3..70 09.3   /0 .

089x0 .9.70 3..9.:7039g .:.3.-000 /3 80.90.70. 0..00572g/:7.9..9.089x0 7  970-:0 8g 10 2.1.9.9.39:: .9L3.850.90.089x0 0572.3/0570...07 80 .94.g.  L394.3.700  '. 9..70.0x9.0707 /0 13. .9. . :/03:207.4.3 890 :3 3/.47 3.70 .70.  30..4314729034447/0574/:.  29003/.3x..9::1g7g%' 80570.x  % .908:39:72g94.7 970-:08g10549.9::  3/./070..9::  :7..70970-:070850.700.3 0.5740.90.947.3: /0 .45077 573 1:: /0 3:207.x  '.3  #.: 0.4342..9. !.9. /3 :09:3/.43.9g 309g '  970-:08.:../3-:09: 5740.g L3 24/ .. /0 70.4.949.9:   .:8.x0 .089x0 ' .70 80 570. 10 549. 30.:507.g 8543-: /0 3:207...9:.:0. 3.30.4.9. 817 9:5074.:942.947 80 .94747.84..9 . .2 ...::5740.L3 .70. .9..1.:507.9.g .7 . .x:30. 5740.70 50397: g8:7.. '...290 50397: L3970.7 #  970-:0 8g 10 _  50397: ..9.47 .039:7./0 73/: /3.

70 ..39.9 .00 g8:7  80 .70 3.70 8. /08.047 5745:80 1:3/.70.0/070.047 3. 5745:8g .7070. 13.9. 80 70.0890./..70...:9.. 3. 4-0..089x0 .39.09073.7 .  ' $##!# %&&'$%   03:270.. 89.5.59g7:39gx . .70 1948.089x0 $0 .70 24/: L3 . 89.. 4-0.: 570..0 &3:3 :745030 .089x0 :72g790 573 5740.3/.39. 570.: 4-0.:.90.0:720.9.100. 3.089x47.: /08.70.9.7/::... 30.430  08..47/. .3.089gx 45479:39gx. /08.4.7/00/0 20/: 8.7070.90..:54903x.2039.3/.9.4314729.70 .7.90L3.g.9 8:39L3.089x0 5745:80 573 5740. $0 .

70.70.7/00850. .89.59.574./.3/.1.3/.900./.0   !.70.:39gx.70 80 . /0 .g.43.89.590..0.g 50397: 5740..7/047 .x.

xg .70. 574/:8047. 897.070 .43.. 1 .0 ./081...:703x..471. /0 5.5.90.9g 50397: ..

4..9:: ! % &# #$ %%&& 03:2701:7347/02.907 /708.5740.70 5720. !74/:8 '.70.47 4-x3:90 573 2502039.807.

9 .0 1:73.9.2.:.70.907.5742.g .

574/:80.

1.5742. :7/.0 .399.70 /3.2039: 70:30.g .. .70 :720.x.g     /3 949.79     ! % $ %%&& 039 03:270 '.9. .089x0 8:57. 0      . 89:.9 /0139.x   7 ./708. .25. 3.90 0 ..807.8..4. :/0x: 4.0 43.g 8g 10 4.3g7 ..900307.9.:5.x.90..0 90703:: .

.7..5.089x0 $0.8.70.43897:.1.x 2439.0. 054.:80.07L2570:3g..3::/0. 4/073..70 570.x47.7.0/0 :. 70.x:30.03.3950397: 5740.g97084.42509..90903. 80.40   .9.70   ./0..9.x:30.: 902547.9 .90 573 2g8:7.7g7 /0 .7 /0 :.

9.g !0397: .70.90 . 89:/ 94547.00 .: 70.0 3. 84:x47 903..0397.42.8. ...90 .2 .25.9. ..9:7.00 :9.90789.x47 !0397: . 4 25:30   ..x43.9.0573.7024/:/0.x. $0..0.47/08.8:7.70.5.0/070 . /081g :7.8.g 3.:99gx47 .7009..x0/0:23.70. .0: 2.x47 . .  .95497./459.4:2:.90  389..908.08947.0.g/7 70x00 80 .0...2039 89:/: 04903. 84:x0903.47/:7 .0384.47/08.  $9:.7.3.3/  .43897:.. .9g 3:2g7: /0 3.7009.7..574-.: L3.90789.7..0 .0 /0 /49.382 .0 .5. ..43897:.0 1:3.43897:.010.1.2.x0L3.9 ...0   .300L3/7059 5497.3: :7-..90789.3/g757.7..0 .4.90 89. 1.9...43897:9g ..g7:4-0.08947.389... 903. .g/7 /08.70 57.0/0850.8./7.0 041.9: /0 :7-.0 90703:: /3 .5g .70 .x47 $0.0 ..43/x0/0054.90.9 147x.9/854x470./070.0 /..70 .0 ..70 ./459.2039:: L3 5.0 .7070 .20970 2.- .907.0:7 L3gx20.9050397:389..7009.1070390.x..47/:700280/047.0 9072.:703x8.047.9   !73.   $97:.089039g.08947.25.:90 L3 .3/90344.43897:.43897:9 !0397:70x00:32 gx2 /.0 /7414.089x.0 .3.43/x/054.-905497.7084:x0.7./07 97.0 :9.0 4 /08.9.0  /.0791..5047 170.

2039047 90344.0.0.5.

0.385479.5.2039047/097.

./49g747.g .1..90573 5740.0:720. 903.x47 L3 .g.25. .43897:.g .70 :720.00.70.x43.90 :9.9 570039.8. 1 .

/03:270...047.47 570.802030. :99gx $0.:8. :9./0. 3:2g7: .4.70./49g70 3.

0.2039047 90344.5. 0.

0.385479.5.2039047 /0 97.

90 .x43.48  7 03:270.. /49g747 ..70.70 .x 1472. :9.47 1 .: 1:3/.2039.92.-0..9:9.7570039.089gx . 30.08947.

4..:%' .701g7g %' %49.79 :9..%5 :2g7 '.

350397: 1072.9:: 5.3.2039 -:.3.x05045074.5./7:5740.9gL3.9.3/0574/:..9...90. ...3 5.gx %' 0 0 0           $0.44903.3 /0.701::90344.g ./08.0. 90344./g/0..5.900  .:9:7g5045074./g/0..

50897:../.:3.:/09.089x00572.43147208.:x0 .L3./00 .47.- 70.:03x.70 .42:39..9.08: /0 0892.5.g !08./0!gx50397: 0.4.89.x0  0.4397.9gx  3 574.g7 ./700L35074.49.43897:.3..g73..: 5074./..089x07010794.053/.9::/013..39:.59...31./00/0925301.0 7.047 /0 .50573. :7.9.9.:.089x0 .x ..70970-:0 8g80L3.50:3 .70.9.70.:/.3x.90 ..::0307.43.089x47  $0.9.1.3../03x.:9 5740.9:7./0.70.47.70.70 37 .9gx47 L3.9.x0L3. /:7.00 504-0.9.3/.470.8023g7.90 /0 00..70 :3 09. 5.070./070../07.70#:7.70. L384x9/0/0. 4-0.7/00.

g. L384x9/0/0./0.00 50 4-0.3.4.431472 08.9:7.90 .:/09.070.    '.4.70.70 .50897:.949.x0 L3 .089x0.::0307.

90 50..5.99...9805. 50 /0.9047/0 .0 50 4-0.9 :.: L3 .70 .70 85..x 1g7g .7g70 .09:00-0 300-0 80..   3 .5  43897:..0504-0.7 .09:00-0.47570039.x 389.09:0 0-08300-0  :8:39507280. 80 /09./0.9 300-0L3.7..x47.47085:3g94./7:.

708:390.00.:9.1070390 .5  80 .4700.203900 :9. !0397: 7089: 8:-.x47 .0 80 ...389...47 570.5.594047 ...

.90 /0 570x:7 50 /0 890 : !#! 80 ..708:39300-0  30892.470-:3:747.70.9. /0 13. .071.489:7473.L3. . .07070.70..g  389:.70 5.270.2439.9 /0391...307010794.x..90L3-.3x. ..:80L35740.47 5739..-:3:70 807...L3.80.03.08x0573L394./0 /.9.70.:.-:09::0892.

gL32900/3.90 /0 570x:7 80 ..90470 /0 -:3:7./0/.473:80L3..47 ... 970 410790 50397: ./70. .9.807.

90470/0-:3:7../0 &# 441079g50397:. . ....70.70 /05g 08.4.807.

0 -:3:: /09.390/3 4107900 70850.0707/013.7100 .0 ..30700.471.5..5:3.3x..90789.9.807.. 80 .0 903.7./70. .47 203x43.9.8:8 2.0 .903:2.70 % .70.2 5.47085:3g94..7:....3.g L3970  &#  &# ./48.90. 9. 4107900 /0 807.7080L3.:5733/ 570x: 1:7347: ..9: /02.

41079g  !0397::.:7034.70.403:8:39.:70 8:39 /01390/:5./0574/:. .7.05:x38.x08.42509g.438/07.05:x3 /3..:90344.:4..: 42.70L34.7g7 5740. 3g089039g 8..089x/0L34.9.:30../0...9:3.489:708.8:78.089x0 /0 L34.g.:2.34.g/708.3x.08x0 /0 L34..089x0.9. .9g 024. /0.903.:70 3: 8:39 0-0 3.7.g/7024/073g8.40....8:-89..:70.39:.70.70.:.g/7  . 3.x0.:70 #034.3 L34.L324/1:3/.:2:720.5.:9.g/7.70. :30. 3g24/073g 1g7g.3x.g.g/708.2039.23g43...:434:g.0.:5g7x/3.9:7.07057039g.g/7.:0 905:7 825:4./0570x:714489g  % 3.0.90.70 90.3/.4.7.g 3.438/07.:1g7g./0.:70 L380.574/:.089x0/0L34.0890.9g 8:-89.05:x39700.89..24/1.

700203x:3 09:00.089039g..0.202.20..g/7 09:00.:7:30.2.:0 90:3. /05:30 /4.1070390. . 80 .20 2.0.3  .43897:7:30.70 4 .:70 .089039g 5745:8g 50397: L34.0.70 8g .70L34. %70-:0.1070390L34./0..:90L3.09:00 & 8:39 0-0 3 ...g /0  .3/ 4..:2039: ..089 .g/734 ..0 .0791.70/0 9700..3 $&%0-0.g/70. 2..0/070:72g94.

:3:2. 3.

.:9.

g ..5.5.3.70.70.5.:.-0890 /0  :78:74.05:x31.05:x3 70 90.9.:947: 5:-.g/7   3.0.9g3x.0.g7 :30 .9:7. 949..g .4.x0  09:00 ..3x... 307.089x0 3 . $& $024/1.34.4.089x0 /0  .x0.0890.70.9 $& $024/1.3.g/7 8:39 0-0 & /..3/5733.20398:390-0& . 7057039g.05:x3 /3.g90344.2-:78.g.3x.574/:./0574/:.1070390 7034.90.089x08070..g 1g7g5740.g3..xg/0.0.

70    L257:2:9:7    % %!# %    !0397: L3. ..03913./7.3x. :9.0: /3/.9. 2g8:7 80 .09:047 0-0 /3 -:09 L3 2900 570.70...7050397: .70.70/3.2-:74.3x.70    ./0 !74.08.30.42509.:78:/08.-   $:7800/013.3x.g .g:90 L3 1 .3x.. 0-0 300-0 0 :74 0 :74 0 :74 :9475:-.705:-. 903.307.2-:78.g 09:0 09:0 %49.7::/0 13.:9413.

:745030 0.3.g3.0397.05:-.0-.- 39..9505.

2720247:::891. 5./02:3..43/x0 25:80 /0 1 .039: /0 13.g 80 .3.0-g 80.- L3 1:3.L394./.29/084..70. 0020390 L3 5:8 1.3x. 47x.574.39 !0397:5740.70 5:-.g  .039::   .90 L3 . .x0 /0 .3:: /0 .4.2..9.900.g 2..g2./7: 80.9.3/ 147x.705:-.:13.1. 89.00 570039. 249.g.07 7010794.9.70.x:3 .70.2g8:7.. 903..3x.84.9:: 80 .10703905740.  !74.9.02039: 5740.xg /0 .9::L394..70/0 /3.47 570039.3/0 92 /0. /0 2:3.90 57.

:7/02:3.:x0  892g757.3000   !740.3 /02502039.3.3.0 .-9gx0.089x0 ..g34: . 3:20 5703:20 1:3. 50397: L2-:3g9gx70. /0 2.47 .- 0.42509.g 84. 3.947 13. 054.9.7 L3.900 57.8g7..70 9070.3.94713.7 3000  50397: L3/05370. %49..x47 .40 .3/147x.903x43.7.. 48 ..L3.70 9070..089039 /3.:5.4342..089x0  4.02039 #085438.x0 89:/ 050703x..9.70507843.70.70.. 4-0..39: L 5745:30 573 70.L3.: /.9  ..70..3/ 1::70 /0 3:207.:30 3/.3000  8 .0 !7434.3.507843.42509.0 ./7: 47..70 $0 .90  - ..-9gx 0.70.9g57370.8g747 5gx4750397:. 57410843./02:3..9.g4.9.70 3/.4342.0 .x 13.3 /02502039./000.70 !7434.39050397:5740.x0 L3 .3x0 0307.8g747 5gx4750397:..7   !7434. 4-0.8g747 5gx47.3.L3.3.... . 507142..g 700.3 /0570.::/0. ..

40..7.9gx .1070390 .9.5gx .

 574/:.9.0 .

.L3.70 09.00 .9.70 % ./0 . .3x..0 /0 97.385479 89.: .3   !7434. 73/: 8543- /0 3:207./.089x 13.57089g7 807..9.070.2g /0 00.x 0.089x0 L3.:2 .90 570.x082501g7g0.8313.7 L3. 3: 54.7085730.1070390 . 80 1.:3..L33..2g8:7/:7. ..L3.4397.007.3/0.42509.8g7.05x0 50397:3. 2.90 1 30.-905731 .9.385479 850. 570.413.2.3x. .:x00890/0.7 . 817 9: 5074.9g/3 # 0890 /0 . 3.70 % :7.3x..20390 /49g7 34 /0 24.3.30.....:x0 .900 57..9..0 /0 97.3/ 1::70 /0 3:207.:30 $0 ..2g/000.7/0:9.9..089.9gx /0 3. .089x0 .8g747 5gx47.:2 .9::/013.0 50:3/02502039.3 /0570.0 389.5.: /.947 24./3:30/02502039.

40.5gx .7.9..9gx .1070390 .

 574/:.9.0 .

:2 ...3/0570.801.. 817 9: 5074. 3: 54.3.90 1 30. /.9.-9.:3.07 80 ./7: $9:/:: /0 0. 570.x:30 ..:30  3/.89g 80. g8:7  $0 .00 .089.70 09.9.. 3/..7 % 3 .:3:/3.3x.900.3:: /0 .089x0 70850..10703902g8:7 L3./0 . 0.70..94713.08.0.50397:.:30  % .70.9gx /0 3..57089g7 807...-90 /0 !#! L3 .: .47 570:..1.05010.9.089x47  .3   8 /0 .g7 3. 73/: 8543- /0 3:207.070.9.3 50397:5740..089x 13.3/0570.7 .. !. 13.947 L3 2900 89.90 50397: . 50397: ..1070390 .:.L33..

70.70 80 4-x30 574/:.3/ L313x..0 /3 .39..x 5740. /0 5.x0.x0 80 .3: L3 .47 1.57.

3:/0.70.047501::90344.3/0.5..94..790.947 80 .x0 .:507.4. /3 :09:3/.9g309g ' 970-:08g10549. 3.8..3/0570.g.90   !..70 .90.:7039g .-000/380.3 890 :3 3/.2 ..5740.4342.7 970-:08g10549.43.0707/0 13.x:30. .3  #.05x.39:: .9.:942.3.3:70 3..70.0.00 4-0.089x0 7  970-:0 8g 10 2..84.70 3.3:/0..90  !.45077 573 1:: /0 3:207.9:: :7.4.. /0 70.94747.7050397:g8:7.::5740.9..850.:8.   !..9.9L3.4.8.90.5g 70..90 .949..x  !g7x0/0803.908:39:72g94.9::1g7g%' 80570.25.089x0 .70.9.47.9.9.9:.039:7. 817 9:5074...70.4314729034447/0574/:..47 3.30.x:3 50397: 573.25.g 8543-:/03:207.9:    .9.05947 .25.x !.089x0 ' ..g.: 0.29050397:L3970.1.5740./070./0 73/: /3.700.7.90 /0 .  % .3.9. L394.30.9..3 0.1.  29003/.9./3-:09: 5740.43897:.3:7 /0 .70.50 :.30307.9...9.0:747 80.9::  3/.9. :/03:207.089x0 0572.!.:9. '. 70x0047 /0 :99gx 8:780 /0 .700  '.8.70.70L343g   !.70 80 570.00572g/:7.: .7 #  970-:0 8g 10 _  50397: .3 /0 89:.:.g L3 24/ .. 30.:0..:.9 ...9.3x.:507.947.0780. L3.x '.9:7g 5. .70970-:070850.x0 ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->