dv¸‡bi Av¸b Kj¨vY PµeZ©x

1 euvPvi K_v me †Q‡owQ iB‡jv bv Avi Avkv GKwU K_v fyjwQ bv‡i ‡ZvgviB fvjevmv| 2 i³ Avwei eB‡Q h‡Zv evo‡Q Av¸b ax‡i ‡mvbvi _vjv cvevi Avkv KiwQ †Zvgvi bx‡o| 3 nvRvi c‡_ PjwQ Avwg cvBbv c‡_i †`Lv GKwU c‡_ wgjj eywS ‡Zvgvi c‡_i †iLv| 4 Mv‡Qi Wv‡j iB‡Q Sz‡j hyMj mim dj ev`yi D‡o co‡Q Wv‡j Pzl‡Z aej Rj| 5 Mfxi iv‡Z m~h©wKiY ‡`L‡Q bv Avi †KD

Avuavi N‡i KzKzi wKš‘ Ki‡Q‡i †ND †ND| 6 eB‡q Av‡Q k‡ZK Kve¨ im fiv Zvi c` ‡Kgb K‡i cvi‡e Quy‡Z wVK †bB hvi i_| 7 An¼vixi mivBLvbv eoB PgrKvi kx‡Zi iv‡Z Nvg Siv‡j wK‡mi Avevi Qvo| 8 evMvbevwo Nvm MRv‡j evwoi gvwjK Lywk `vgov Mi“ bvMvj †c‡j PvB‡e bv Avi f~wl| 9 ‡Mvjvc Rev dzU‡Q Wv‡j bvMvj cvqbv gvwj ‡gv‡gi wkLv DV‡Q R¡‡j ‡gj‡Q cu~Rvi Wvwj| 10 nVvr †Kb evo‡Q †L` Mfxi S‡oi c‡i Wvjcvjv wK fvO‡Q †Kvb Kvj‡ev‡kwLi S‡o?

11 cÙcvZvq wkwki S‡i iv‡Zi †Lvjv AvKvk ‡mB cywj‡b muvZvi Kv‡U MRuvi †c‡j evZvm| 12 mKj kZ© gvbe Avwg Wvwjg Lvevi †c‡j cyKzi †_‡K Zzj‡e gvQ Mve‡`qv Rvj †d‡j| 13 K¨v‡jÛv‡ii e‡qm eywS ‡cwi‡q †M‡Q Ewbk nvIqv †L‡q `yjQ †Kb g‡bi K_v ïwbm|

`Ë evwoi †g‡qi wcQy mvbwK mvcwU avq bvMvj †c‡jI mvcUv wKš‘ ‡Qvej †`qbv Mvq| 17 ‡gvjvevwoi cyKzi cv‡i Kvj bvwMbxi evm ‡mvbvi _vjv †`L‡j c‡i Pvjvq K‡ji Pvl| 18 `yw`b c‡i Pvlvi N‡i Rb¥ wb‡e cvb `ye©v Nv‡mi wk‡ii c‡i gyw³ cv‡e Mvb|

19 ‡Zvgvi †bŠKv Avgvi †bŠKv euvawQ GKB Nv‡U 14 Gevi Pj nvwU Avgiv dz‡ji †KviK Lyj‡Q gyL g`bcyivi gv‡V| wbkvi ¯^cb †d‡j 20 Wvwjg d‡ji i‡mi †bŠKv we‡jwZ †e¸b Mv‡Qi Pj‡Q Zzdvb †V‡j| kvLvq 15 Szj‡Q †Pv‡Li c‡i eUe„‡¶i P~ovq e‡m iv‡Zi †ejvq Zzj‡Q WvK‡Q Kv‡jv †KvwKj gvwjK Kv‡Ki evmv LuyR‡Z wM‡q g‡bi gZb K‡i| ‡`Lj wb‡P AwLj| 21 16

‡¶‡Zi gv‡S Nvm R‡g‡Q AvjwU cwi¯‹vi Av‡ji gv‡S dzj dz‡U‡Q ‡gŠ Lv‡e †K Zvi? 22 Kv‡jv ‡eovj Luy‡R wkKvi ‡c‡j c‡i †LuvR nvg‡j c‡i wkKvi wb‡q c~Y© K‡i †fvR| 23 i³‡Mvjvc dzU‡j c‡i gayi †bkvq gvwQ dz‡ji gy‡L ûj dzwU‡q ‡`q †KejB nuvwP| 24 Nwoi KuvUv Pj‡Z _v‡K gyL bv‡o †cÛyjvg ‡Wvevq bvgv nvwZi g‡Zv QK euvav Zvi Kvg| 25 nvwZi ïu‡oi bvMvj †c‡jB Mv‡Qi kixi Suv‡K gvwUi gZb mva¨ Av‡Q Kvi eyK †c‡Z Zv‡i iv‡L| 26 n¨vwjc¨v‡W bvg‡Z †`LwQ ‡gvnbcy‡ii ei mv‡ci g‡Zv gy‡Li Mob

‡`L‡j RvMvq Wi| 27 wegvb e›`i †`L‡Z my›`i Uvwg©bvj Zvi `ywU bvgvi mgq cvBjU ïay cvLbv‡i †`q QywU| 28 ‡gv‡gi g‡Zv Mj‡Z _v‡K ‡iv‡` †cvov ¶xi KovB fiv evowZ im Pz‡l M‡o bxo|

‡kKo evwK Dc‡i w`‡Z e‡j Kv‡Ri wS| 3 ‡Kv_vq †Zvgvi gyw`Lvbv ‡Kv_vq †Zvgvi Ni ‡Kv_vq †Zvgvi j²xQvov cvlvY M`©vb ei DËi †bB g‡bi gv‡S Kvj‰ekvLxi So eB‡Q wbZzB gnv‡e‡M Do‡Q mKj Lo|

4 Ni †f‡O‡Q ei g‡i‡Q wM‡q‡Q mvZKzj ‡g‡qwU Zey cvqbv Luy‡R ‡cÖ‡gi KweZv ‡Kv_vq Zvi fyj ‡hw`b †_‡K Rvbj †g‡q 1 Rb¥ Zvi cvc eiB `y‡Uv Szj‡Z †`‡L ‡mw`b †_‡K Pjj GKv fv‡e iwmK cvwL ‡Mvcb Kiv Zvc evmvi †LuvR Kie c‡i Zey mgvR Qvoj bv‡i GKUz †bB PvwL| wQuoj Uvbv cvj Wyej Zix Avuavi iv‡Z 2 KvUj bv †m Rvj| dzj wQu‡o‡Q Wvj †f‡O‡Q iBj evwK wK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful