You are on page 1of 48

Signature Not

Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.03.31 12:59:22
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
1619
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 60
31 Μαρτίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3937 ζ) Προώθηση της σημασίας της διατήρησης της βιο−
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. ποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών γε−
νικότερα στην κοινωνία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 2
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, νοούνται ως:


1. Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα: η ποικιλία
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμ−
ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ βανομένων, μεταξύ άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων
Άρθρο 1 και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών
συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης,
Σκοπός
περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ
1. Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η αειφόρος διαχείριση ειδών και οικοσυστημάτων (άρθρο 2 του ν. 2204/1994,
και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, ως ΦΕΚ 59 Α΄). Στη βιολογική ποικιλότητα περιλαμβάνεται
πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σημασίας τέλος η ποικιλότητα των γονιδίων μέσα και μεταξύ των
εθνικού κεφαλαίου. ειδών.
2. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας προϋποθέτει δια− 2. Γεώτοποι: οι γεωλογικές−γεωμορφολογικές δομές
δικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης, στο πλαίσιο που συνιστούν φυσικούς σχηματισμούς και αντιπροσω−
των οποίων εξασφαλίζεται ευρεία φάση διαβούλευσης, πεύουν σημαντικές στιγμές της γεωλογικής ιστορίας
ώστε να αξιοποιείται η βέλτιστη επιστημονική γνώση της γης, είναι σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής
και η διαθέσιμη τεχνογνωσία. της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργα−
3. Οι ειδικότεροι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: σίες που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια
α) Αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ευρω− της Γης.
παϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου για τη διατή− 3. Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση: Είναι η διαδικασία
ρηση της βιοποικιλότητας. της διατήρησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή βιώσιμων
β) Ενσωμάτωση στόχων διατήρησης της βιοποικιλότη− πληθυσμών, αυτόχθονων φυτικών ή ζωικών ειδών εκτός
τας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και στις τομεακές του φυσικού τους περιβάλλοντος, σε ειδικά διαμορφω−
και αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας. μένα ανθρωπογενή περιβάλλοντα όπως οι βοτανικοί
γ) Απόκτηση επαρκούς γνώσης για την κατάσταση των κήποι και οι τράπεζες γενετικού υλικού. Το υλικό αυτό
ειδών και οικοσυστημάτων, ως κύριο εργαλείο για την αποτε− μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς ατόμων
λεσματική διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. στο φυσικό περιβάλλον για ενίσχυση των φυσικών πλη−
δ) Αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των ση− θυσμών, όποτε και αν κριθεί απαραίτητο.
μαντικών περιοχών για τη βιοποικιλότητα, μέσα από τη 4. Εισβάλλον ξενικό είδος: Είδος φυτού, ζώου ή άλ−
βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του εθνικού συστή− λου οργανισμού που εισάγεται, εκούσια ή ακούσια, από
ματος προστατευόμενων περιοχών. τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά γνωστού
ε) Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης εύρους εξάπλωσής του και το οποίο, επεκτεινόμενο
της βιοποικιλότητας, στην οποία περιλαμβάνονται οι μέσω της διασποράς, εγκαθιστά πληθυσμούς, εκτός του
οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας και άλλων σημείου πρώτης εισαγωγής του σε φυσικά ή ημι−φυσικά
ομάδων οργανισμών, ιδίως εκείνα που χαρακτηρίζονται οικοσυστήματα, επηρεάζοντας αρνητικά τη δομή και
ως σημαντικά, σπάνια ή απειλούμενα. λειτουργία τους.
στ) Αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιτήρησης, ώστε να 5. Επιτόπια (in situ) διατήρηση: Είναι η διατήρηση των
διασφαλίζεται η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων και, όταν
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. πρόκειται για άγρια είδη, η συντήρηση και αποκατά−
1620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σταση βιώσιμων πληθυσμών των ειδών στο φυσικό τους μηλότερης γνωστής βοτανικής ταξινομικής ιεράρχησης,
περιβάλλον, ενώ για την περίπτωση καλλιεργούμενων που ορίζεται από την αναπαραγώγιμη έκφραση των δι−
φυτικών ειδών, η διατήρηση στο περιβάλλον, όπου έχουν ακριτών και άλλων γενετικών χαρακτηριστικών (ν. 3165/
αναπτυχθεί οι διακριτοί τους χαρακτήρες. 2003, ΦΕΚ 177 Α΄), το οποίο δεν είναι προϊόν σύγχρονης
6. Ζώνη Ειδικής Προστασίας: Περιοχή προστασίας με γενετικής βελτίωσης φυτών και το οποίο καλλιεργείται
βάση την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οποία περιλαμβάνε− με περισσότερο παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές.
ται στο δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
7. Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης είδους: Η ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
κατάσταση ενός είδους, για το οποίο: (α) τα δεδομένα
Άρθρο 3
της δυναμικής των πληθυσμών του καταδεικνύουν τη
συνέχιση της ύπαρξής του, σε μακροπρόθεσμη βάση, Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών
ως ζωτικό συστατικό στοιχείο των τύπων φυσικών οικο− 1. Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών
τόπων στους οποίους ανήκει, β) το γεωγραφικό εύρος αποτελείται από όλες τις περιοχές που υπάγονται σε
κατανομής του δεν παρουσιάζει μείωση, ούτε υπάρχει μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες του άρθρου 19
κίνδυνος να μειωθεί στο άμεσο μέλλον, και γ) υπάρχει του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), με στόχο την αποτελεσμα−
και θα συνεχίσει πιθανώς να υπάρχει ένα ενδιαίτημα τική προστασία της βιοποικιλότητας και των λοιπών
επαρκούς έκτασης ώστε οι πληθυσμοί του να διατηρη− οικολογικών αξιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
θούν μακροπρόθεσμα. παρόντος νόμου. Η εποπτεία της λειτουργίας και ο
8. Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης οικοτόπου: κεντρικός συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Προ−
Η κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου στατευόμενων Περιοχών ανήκει στην αρμοδιότητα του
θεωρείται «ικανοποιητική» όταν η περιοχή της φυσι− Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
κής κατανομής του και οι εκτάσεις που περιέχει μέ− Αλλαγής.
νουν σταθερές ή αυξάνονται ενώ η δομή και οι ειδικές 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
λειτουργίες που απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη τικής Αλλαγής τηρεί βάση δεδομένων με όλα τα δια−
διατήρησή του υφίστανται και είναι δυνατόν να συνε− θέσιμα στοιχεία για την οικολογική κατάσταση και την
χίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον και η κατάσταση διαχείρισης όλων των προστατευόμενων
κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών περιοχών ανά την Επικράτεια και δίνει τις κατευθύν−
κρίνεται ικανοποιητική κατά την έννοια του προηγού− σεις για την αειφορική διαχείριση των περιοχών αυτών,
μενου στοιχείου. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής «Φύση 2000»
9. Κόκκινος κατάλογος: Κατάλογος που παρέχει πλη− (άρθρο 5 κ.υ.α. της 11.12.1998, ΦΕΚ 1289 Β΄).
ροφορίες για την ταξινομία, την κατάσταση διατήρησης
και την κατανομή ειδών χλωρίδας και πανίδας, και άλλων Άρθρο 4
στοιχείων της βιοποικιλότητας, τα οποία κατατάσσονται Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 1650/1986
σε κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με κριτήρια
που έχει θέσει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της To άρθρο 18 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως
Φύσης (IUCN), όπως προσαρμόζονται για περιφερειακές εξής:
αξιολογήσεις (regional assessments). «1. Η βιοποικιλότητα, η φύση και το τοπίο προστατεύ−
10. Κρίσιμη παράκτια ζώνη: Το τμήμα της παράκτιας ονται και διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται οι φυ−
ζώνης, στο οποίο συναντώνται σε άμεση μεταξύ τους σικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων,
σχέση και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, καθώς
τμήμα αυτής. Περιλαμβάνονται ιδίως γεωμορφολογικοί και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα ή η μοναδικότη−
σχηματισμοί, εκτάσεις που αποτελούνται από υλικά δι− τα των συνιστωσών τους. Αντικείμενα προστασίας και
άβρωσης των γειτονικών περιοχών ή τη μεταφορά του διατήρησης αποτελούν επίσης τα σημαντικά είδη της
ανέμου και από χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνο− αυτοφυούς χλωρίδας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
νται με τέτοιο ρυθμό, ώστε να προκύπτει κίνδυνος για τα άγρια είδη και είδη συγγενή των καλλιεργούμενων
ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες. ειδών, της άγριας πανίδας, των αυτόχθονων φυλών
11. Οικολογικός διάδρομος: Διάδρομος γης που συνδέει αγροτικών ζώων και άλλων ομάδων οργανισμών.
υπάρχουσες προστατευόμενες περιοχές και επιτρέπει 2. Χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή μεικτού χα−
την ισορροπημένη ελευθεροεπικοινωνία των ειδών. Ένας ρακτήρα περιοχές, μεμονωμένα στοιχεία ή σύνολα της
οικολογικός διάδρομος πρέπει να παρέχει περιβάλλον φύσης και του τοπίου, μπορούν να αποτελέσουν αντι−
παρόμοιο με εκείνο των δύο περιοχών. κείμενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογι−
12. Παράκτια ζώνη: Χερσαία και υδάτινα τμήματα, εκα− κής, βιολογικής, γεωλογικής, γεωμορφολογικής, εν γένει
τέρωθεν της ακτογραμμής στα οποία η αλληλεπίδραση επιστημονικής ή αισθητικής σημασίας τους.
μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος απο− 3. Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της παρα−
κτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών γράφου 2 μπορούν να χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τα
στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και κριτήρια του άρθρου 19, ως:
αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπι− − Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης
δρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές − Περιοχές προστασίας της φύσης
κοινωνικο−οικονομικές δραστηριότητες. Η παράκτια − Φυσικά πάρκα και ειδικότερα ως: εθνικά ή περιφε−
ζώνη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει φυσικούς σχημα− ρειακά πάρκα
τισμούς ή μικρά νησιά στο σύνολό τους. − Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών και ει−
13. Τοπική ποικιλία: Το φυτικό σύνολο, εντός της χα− δικότερα ως: ειδικές ζώνες διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), ζώνες
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1621

ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.) ή καταφύγια άγριας ζωής ή ε) Τα σχέδια διαχείρισης ισχύουν για χρονικό διά−
συνδυασμός αυτών. στημα πέντε ετών. Αν η πενταετία παρέλθει χωρίς να
− Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προ− εγκριθεί νέο σχέδιο διαχείρισης, η ισχύς του υφισταμέ−
στατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί. νου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έγκριση του
4. Αν για την προστασία και διατήρηση των περιοχών, νέου σχεδίου.»
των στοιχείων ή των συνόλων της παραγράφου 3 επι−
Άρθρο 5
βάλλεται παράλληλα η εφαρμογή ορισμένων μέτρων σε
γειτονικές εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 1650/1986
ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τμήμα μιας ευρύτερης Το άρθρο 19 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με
περιοχής, στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας το άρθρο 8 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄), αντικαθίσταται
κλιμακώνονται κατά ζώνες. ως εξής:
5. α) Για τα αντικείμενα προστασίας και διατήρησης «Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
της παραγράφου 3 και τις ζώνες που τα περιβάλλουν 1. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict
καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης, με τα οποία, στο nature reserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετι−
πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στις κά ευαίσθητα οικοσυστήματα, ενδιαιτήματα σπάνιων ή
πράξεις χαρακτηρισμού: (α) καθορίζονται τα αναγκαία απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλω−
μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των ρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν σημαί−
αντικειμένων που προστατεύονται, (β) εξειδικεύονται οι νουσα θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων
όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέ− με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. Οι περιοχές
λεσης έργων με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του αυτές υπόκεινται σε αυστηρή φύλαξη από τις αρμόδιες
άρθρου 19 και της παραγράφου 9 του άρθρου 21 και (γ) υπηρεσίες. Στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύ−
προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτε− σης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ’ εξαίρεση,
ραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων μπορεί να επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες
που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, ρυθμίσεις του οικείου σχεδίου διαχείρισης, η διεξαγωγή
διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προ− επιστημονικών ερευνών εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός
στατεύονται κατά περίπτωση. Τα σχέδια διαχείρισης συ− βαθμός προστασίας, όπως και η εκτέλεση εργασιών
νοδεύονται από σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη μη αλλοί−
τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι ωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν
φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδό− τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων, ειδών
τησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής ή οικοτόπων.
τους και οι φορείς εφαρμογής τους. 2. Ως περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves)
β) Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή βιο−
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι− λογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το
κής Αλλαγής για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4.1 και 4.2 και φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέμ−
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης βαση που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυ−
Διοίκησης για τις κατηγορίες 4.3 και 5 του άρθρου 19. σική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Κατ’ εξαίρεση,
Για τις περιοχές των κατηγοριών 4.1 και 4.2 του άρ− επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις
θρου 19, οι πράξεις έγκρισης των σχεδίων διαχείρισης του οικείου σχεδίου διαχείρισης, η εκτέλεση εργασιών
λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς στόχους διατήρησης που κρίνονται αναγκαίες για τη μη αλλοίωση εκείνων
που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Πε− των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως των προστατευτέων αντικειμένων, επιστημονικών ερευ−
αυτή προσδιορίζεται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου νών και η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων,
4.1 του άρθρου 19. Τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς
στις οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν προστασίας. Οι περιοχές προστασίας της φύσης είναι
στη γεωργική και αλιευτική δραστηριότητα, εγκρίνονται δυνατόν να περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές
με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας της παραγράφου 1.
και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 3. α) Ως φυσικά πάρκα (Natural parks) χαρακτηρίζονται
Τροφίμων ή Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας χερσαίες, υδάτινες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές, εφό−
αντίστοιχα. σον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω
γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρ− της ποιότητας και ποικιλίας των φυσικών και πολιτιστι−
μόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση σχεδίων δι− κών τους χαρακτηριστικών, ιδίως βιολογικών, οικολο−
αχείρισης για τα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας γικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών
και πανίδας, καθώς και για τους τύπους οικοτόπων του και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες
παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (L 206). για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με
δ) Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των σχεδίων την προστασία της φύσης και του τοπίου. Τα φυσικά
διαχείρισης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού πάρκα διακρίνονται σε εθνικά και περιφερειακά και είναι
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η δυνατόν να περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές
οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την των παραγράφων 1, 2, 4 και 5.
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι προδιαγραφές β) Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως φυσικών πάρκων
που αφορούν την άσκηση της γεωργικής και αλιευτικής αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς
χρήσης, καθορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά− και της βιοποικιλότητας, καθώς και στη διατήρηση της
πτυξης και Τροφίμων ή Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων οικολογικής ποιότητας ευρύτερων περιοχών της χώ−
και Αλιείας αντίστοιχα. ρας, με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων
1622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δρα− ματος σε ικανοποιητική κατάσταση, ώστε να παρέχει
στηριοτήτων. οικολογικές υπηρεσίες, όπως η βελτίωση της ποιότητας
γ) Όταν το φυσικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα του κατα− του αέρα, η ρύθμιση του κλίματος και του κύκλου νερού
λαμβάνει θαλάσσια ή δασική περιοχή ή όταν περιλαμβά− και η παροχή δυνατοτήτων αναψυχής στους κατοίκους
νει μεγάλης σημασίας γεωτόπους, μπορεί να ονομάζεται των αστικών κέντρων. Οι περιοχές αυτές είναι δυνατόν
ειδικότερα θαλάσσιο πάρκο, εθνικός ή περιφερειακός να χαρακτηρίζονται ως «ήσυχες περιοχές στην ύπαι−
δρυμός ή γεωπάρκο, αντίστοιχα. θρο», κατά την έννοια του εδαφίου ιγ΄ του άρθρου 3
δ) Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, λαμβά− της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
νονται τα κατάλληλα μέτρα και διεξάγονται επιστημο− και του Συμβουλίου (L 189).
νικές έρευνες, ώστε οι περιοχές αυτές να προστατεύ− γ) Στις αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας που
ονται επαρκώς τόσο από φυσικές αιτίες υποβάθμισης χαρακτηρίζονται ως περιφερειακά πάρκα, ως κύρια προ−
όσο και από ανθρώπινες ενέργειες και επεμβάσεις που στατευτέα αξία μπορεί να ορίζεται η διατήρηση των το−
προκαλούν αλλοίωση της κατάστασης διατήρησης των πικών ποικιλιών και των αυτόχθονων φυλών αγροτικών
προστατευτέων αξιών. ζώων, καθώς και των δομικών στοιχείων του αγροτικού
ε) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ και της πα− τοπίου, όπως φυτοφράχτες, ακαλλιέργητες λωρίδες στα
ραγράφου 8, στα φυσικά πάρκα επιτρέπεται η άσκηση όρια αγρών και νησίδες φυσικής βλάστησης.
ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες προ− δ) Τα περιφερειακά πάρκα μπορεί να περιλαμβάνουν
σαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικιστικές ενότητες ως περιφερειακές ζώνες των προ−
αρχιτεκτονική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προ− στατευτέων αντικειμένων, οι οποίες ορίζονται ως πε−
βλέπονται στην πράξη χαρακτηρισμού και το σχέδιο ριοχές οικοανάπτυξης. Στις ζώνες αυτές ενισχύεται με
διαχείρισης. κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών
στ) Μέσα στα φυσικά πάρκα με την εξαίρεση τμημά− ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως για
των τους που αποτελούν περιοχές των παραγράφων παράδειγμα η αναψυχή, ο τουρισμός φύσης, η ολοκλη−
1 και 2, είναι δυνατόν να επιτρέπονται λατομικές και ρωμένη ή βιολογική γεωργία, η βιολογική καλλιέργεια
μεταλλευτικές δραστηριότητες, εφόσον συμβάλλουν υδρόβιων οργανισμών, η αλιεία με σαφώς προσδιορισμέ−
σημαντικά στην τοπική οικονομία και δεν προκαλούν να επιλεκτικά εργαλεία, η περιβαλλοντική και πολιτιστι−
υποβάθμιση του περιβάλλοντος ασυμβίβαστη με το κή εκπαίδευση και η μεταποίηση τοπικών προϊόντων.
χαρακτήρα των περιοχών αυτών. 4. α) Ως περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών
ζ) Για τη σαφή και κατανοητή από όλους τους χρήστες (Habitat / species management areas) χαρακτηρίζονται
των περιοχών αυτών προστασία και διαχείριση μπορεί εκτάσεις χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες που υπό−
να προβλέπεται η οριοθέτηση ζωνών προστασίας μέσα κεινται σε διαχείριση για τη διασφάλιση ικανοποιητικής
στα φυσικά πάρκα και ο καθορισμός ικανής έκτασης κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων οικοτό−
απόλυτης προστασίας ή προστασίας της φύσης (πυρή− πων και ειδών.
νας). Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και ανάπτυξης, β) Διακρίνονται σε Ε. Ζ. Δ., Ζ. Ε. Π. και Καταφύγια
περιφερειακών του πυρήνα, που οριοθετούνται σαφώς, Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.).
ο οποίος τεκμηριωμένα δεν αντιβαίνει στους στόχους 4.1 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of
προστασίας των περιοχών αυτών, με κλιμάκωση του Conservation)
βαθμού προστασίας, γίνεται πάντα με γνώμονα την ολο− α) Οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο των
κληρωμένη προστασία των προστατευτέων οικολογικών τόπων κοινοτικής σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνεται
ή άλλων φυσικών αξιών. στο παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επι−
η) Οι εθνικοί δρυμοί που έχουν κηρυχθεί κατά το τροπής (L 259), χαρακτηρίζονται με τον παρόντα νόμο
άρθρο 78 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄), όπως αντικατα− ως Ε.Ζ.Δ. και επισυνάπτονται ως παράρτημα στον πα−
στάθηκε από το άρθρο 3 του ν.δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192 Α΄) ρόντα νόμο (παράρτημα). Αναλυτικοί και ψηφιοποιη−
και οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας κατά τη Σύμβαση μένοι χάρτες των Ε.Ζ.Δ. τηρούνται σε αρχείο και είναι
Ραμσάρ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. διαθέσιμοι στο κοινό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
191/1974 (ΦΕΚ 350 Α΄), χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Αλλαγής, όπως επίσης αναρτώνται και στο διαδίκτυο.
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής β) Περιοχές της κατηγορίας αυτής μπορούν επιπλέον
Αλλαγής κατά τη διαδικασία του άρθρου 21. να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προστα−
3.1 Εθνικά πάρκα (National parks) σίας του παρόντος άρθρου σύμφωνα, με τη διαδικασία
Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης που προβλέπεται. Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζεται
έκτασης που είτε λόγω της θέσης τους, όπως διασυνο− ότι η οριοθέτηση, η πιθανή ζώνωση και οι θεσμοθετού−
ριακές, είτε λόγω της εξέχουσας οικολογικής ή άλλης μενες ρυθμίσεις, απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί
φυσικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως σημαντι− συνάδουν με το στόχο προστασίας τους.
κές σε εθνικό επίπεδο. 4.2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection
3.2 Περιφερειακά πάρκα (Regional parks) Areas)
α) Ως περιφερειακά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές α) Με το παρόντα νόμο, οι περιοχές της Ελληνικής
που είτε λόγω της θέσης τους είτε λόγω της οικολο− Επικράτειας που έχουν ταξινομηθεί ως Ζ.Ε.Π. βάσει του
γικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται σημαντικές σε άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (L 20) και περιλαμ−
περιφερειακό επίπεδο. βάνονται στα παραρτήματα Β΄ και Γ΄ του άρθρου 14 της
β) Ειδικά για τις περιαστικές φυσικές περιοχές που κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
χαρακτηρίζονται ως περιφερειακά πάρκα, ως κύρια προ− μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
στατευτέα αξία ορίζεται η διατήρηση του οικοσυστή− Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η.Π.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1623

37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), αποτελούν μέ− μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει
ρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
2000. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, γ) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των εκάστοτε περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προ−
συναρμόδιων υπουργών, ο κατάλογος αυτός μπορεί να γραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης
συμπληρώνεται με νέες Ζ.Ε.Π., σύμφωνα με τη διαδικα− του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών
σία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κ.υ.α. Η.Π. 37338/ αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας
1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄). Με την επιφύλαξη των πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδά−
διατάξεων του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α΄), αναλυτικοί και σωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση
ψηφιοποιημένοι χάρτες των Ζ.Ε.Π. τηρούνται σε αρχείο εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρα−
και είναι διαθέσιμοι στο κοινό από τις αρμόδιες υπη− κτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπι−
ρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής
Κλιματικής Αλλαγής. Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των
στο διαδίκτυο. αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά
β) Οι Ζ.Ε.Π. μπορούν επιπλέον να ενταχθούν σε οποι− περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποί−
αδήποτε άλλη κατηγορία προστασίας σύμφωνα με την ες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας
προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο διαδικασία. Στην Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι προδιαγραφές για τη
περίπτωση αυτή, διασφαλίζεται ότι η οριοθέτηση, η ζώ− σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
νωση και οι θεσμοθετούμενες ρυθμίσεις, απαγορεύσεις, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
όροι και περιορισμοί των προστατευόμενων περιοχών 5. α) Ως προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes
συνάδουν με το στόχο προστασίας τους. / seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης οικο−
γ) Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πε− λογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής αξίας
ρίπτωσης β΄, είναι δυνατός ο καθορισμός ειδικότερων και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυ−
όρων και περιορισμών δόμησης, χρήσεων γης, καθώς χή του κοινού ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών
και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην προστα− πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών
σία και οικολογική διαχείριση των ΖΕΠ με προεδρικά χαρακτηριστικών τους. Στα προστατευόμενα τοπία
διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού μπορεί να δίνονται με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε τους, ειδικότερες ονομασίες, όπως αισθητικό δάσος,
εφαρμογή ειδικής έκθεσης. γεωπάρκο, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό.
δ) Στην περίπτωση που Ζ.Ε.Π. εμπίπτουν στην αρμο− Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρί−
διότητα φορέα διαχείρισης του άρθρου 15 του ν. 2742/ ζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που
1999, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, έχουν ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική ή πολιτισμική αξία
ο οικείος φορέας διαχείρισης συντονίζει τα προγράμμα− ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω
τα επιστημονικών ερευνών και τη διαδικασία εκπόνησης των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηρι−
των σχεδίων διαχείρισης που προβλέπει η παράγραφος στικών τους, όπως αλσύλια, παραδοσιακές καλλιέργειες,
5 του άρθρου 18 για τις Ζ.Ε.Π. αρμοδιότητάς του. αγροικίες, μονοπάτια, πέτρινοι φράχτες, ξερολιθιές και
4.3 Καταφύγια Άγριας Ζωής (Wildlife refuges) αναβαθμίδες, κρήνες.
α) Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσι− β) Ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protected
κές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που natural formations) χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήμα−
έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυ− τα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της, που
ξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, γεωλογική,
διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή γεωμορφολογική, ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη
ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία
γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και
καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται θάμνων, θαλάσσια, προστατευτική βλάστηση, παρόχθια
και οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ άλλων κατηγοριών και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρρά−
προστατευόμενων περιοχών των παραγράφων 1, 2, 3, κτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι,
4 και 5. απολιθωμένα δάση, δέντρα ή τμήματά τους, παλαιο−
β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται ντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς, γεωμορφολογικοί
η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων σχηματισμοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας
δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η κοινοτικού ενδιαφέροντος. Προστατευόμενοι φυσικοί
συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα, χαρακτη−
με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή ρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης
των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η (Protected natural monuments). Ενέργειες ή δραστηριό−
επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύ− τητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά
πανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματι−
αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια σμών, όπως και των προστατευόμενων τοπίων ή των
στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης επί μέρους στοιχείων τους, απαγορεύονται, σύμφωνα
του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδια− με τις ειδικότερες ρυθμίσεις προστασίας της απόφασης
σμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της χαρακτηρισμού.
άγριας πανίδας. γ) Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως
Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριο− περιαστικά δάση, ως προστατευόμενα δάση και ως
τήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, εάν έχει υποβληθεί διατηρητέα μνημεία της φύσης, εντάσσονται δια του
1624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

παρόντος στην αντίστοιχη κατηγορία. Για τα ήδη κη− συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαμβάνο−
ρυγμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με απόφα− νται σε ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) γίνεται με την
ση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής πράξη καθορισμού της ΖΟΕ και με τη διαδικασία του
Αλλαγής, ρυθμίζονται οι όροι ένταξής τους. άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄).
6. Οι περιοχές των περιπτώσεων 1 και 2 μπορεί να πε− 2. Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως καταφυγίου
ριβάλλονται από περιφερειακή – ρυθμιστική ζώνη προ− άγριας ζωής εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα
στασίας, επαρκούς έκτασης, ώστε να κλιμακώνονται οι της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική
όροι και περιορισμοί για την καλύτερη διασφάλιση του έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική
προστατευτέου αντικειμένου. αξία της περιοχής. Στην πράξη χαρακτηρισμού καθορί−
7. Στις περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3.1 δεν ζονται προτεραιότητες διατήρησης για την κάθε περιο−
επιτρέπεται η χωροθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης χή. Σε περιοχές, στις οποίες λειτουργεί αεροδρόμιο, για
Τουριστικής Ανάπτυξης. το χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους απαιτείται
8. Στις περιοχές: (α) των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, με η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο−
την εξαίρεση τμημάτων τους που αποτελούν περιοχές ρίας. Αποχαρακτηρισμός ή μείωση της έκτασης της
των παραγράφων 1 και 2, υγροτόπων διεθνούς σημασίας προστατευόμενης περιοχής επιτρέπεται με απόφαση
(υγρότοποι RAMSAR) και οικοτόπων προτεραιότητας του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στο δί− τικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
κτυο Natura 2000, σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ Υπουργού ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού
ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και (β) στις γειτονικές εκτά− Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
σεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18, επιτρέπεται η 3. Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως προστατευ−
εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέρ− όμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχη−
γειας ως μέσο για την προστασία του κλίματος, εφόσον ματισμού εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση ειδική έκθεση που
στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του
σταθμού, διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευ− προστατευτέου αντικειμένου και γνώμη του αιρετού
τέου αντικειμένου της περιοχής.» Περιφερειάρχη. Στην πράξη χαρακτηρισμού καθορίζο−
νται προτεραιότητες διατήρησης. Αποχαρακτηρισμός ή
Άρθρο 6
μείωση της έκτασης του προστατευτέου αντικειμένου
Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο−
Το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά
εξής: περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από αιτιο−
«1. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό− λογημένη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας
ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας γειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται τα γενικά
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή ειδικής περι− και ειδικά μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6
βαλλοντικής μελέτης (Ε.Π.Μ.), γίνεται ο χαρακτηρισμός της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου που κυρώθηκε με
των προστατευόμενων περιοχών 1, 2 και 3.1 του άρθρου το ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30 Α΄). Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή
19, καθώς και η οριοθέτηση και ο καθορισμός χρήσεων της παρ. Ε΄του άρθρου 6 του ν.3827/2010 όταν πρόκειται
γης και δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές. Η ανάθεση για γενικούς όρους και περιορισμούς, αυτοί θεσπίζονται
της σύνταξης Ε.Π.Μ. και η τελική έγκρισή της πραγμα− με προεδρικά διατάγματα ύστερα από πρόταση του
τοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, ο χαρακτηρισμός μιας
β) Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως περιφερει− περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή ως προστα−
ακού πάρκου, την οριοθέτηση και τον καθορισμό όρων τευόμενου φυσικού σχηματισμού μπορεί να γίνεται με
δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σε το ίδιο διάταγμα.
αυτήν, εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλο− 5. α) Κανονιστικές πράξεις χαρακτηρισμού προστα−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεδρικό διά− τευομένων περιοχών που εγκρίθηκαν από αναρμόδιο
ταγμα, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» όργανο, μπορούν να εγκριθούν με προεδρικά διατάγ−
και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμέ− ματα ως έχουν, με την επιφύλαξη της τήρησης των
νης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει προβλέψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ύστερα
την οικολογική σημασία και τις προστατευτέες αξίες από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
της. Ειδικά για το χαρακτηρισμό αγροτικών περιοχών και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων Υπουργών
υψηλής φυσικής αξίας ως περιφερειακών πάρκων, το και μετά από εισήγηση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυν−
προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουρ− σης Περιβάλλοντος ότι δεν έχουν επέλθει ιδιαίτερα
γών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλο− σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση διατήρησης του
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικά για το προστατευτέου αντικειμένου. Η ισχύς των παραπάνω
χαρακτηρισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιφερειακά προεδρικών διαταγμάτων, πλην της τήρησης των προ−
πάρκα το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση βλέψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ανατρέχει
των Υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Πε− στην ημερομηνία δημοσίευσης των πρώτων διοικητικών
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. πράξεων, οι οποίες καταργούνται ρητά με τα ίδια προ−
γ) Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορί− εδρικά διατάγματα.
ων και των ζωνών προστασίας περιοχών, στοιχείων ή β) Εφόσον πριν από τη δημοσίευση του παρόντος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1625

νόμου έχουν εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλ− 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄). Με τα προεδρικά δι−
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ατάγματα της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, η
Κλιματικής Αλλαγής ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών μπορεί να
για περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου ανατίθεται σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα,
19, τα προεδρικά διατάγματα της περιπτώσεως α΄της κατά τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρ−
παραγραφου 1 εκδίδονται, σε εφαρμογή των μελετών θρου 15 του ν. 2742/1999. Για τις κατηγορίες 4.3 και 5, η
αυτών, εντός δύο ετών. διαχείριση ανήκει κατά περίπτωση στις οικείες αρχές,
γ) Έως την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του ανάλογα με το είδος και το χαρακτήρα του προστα−
προηγουμένου εδαφίου το περιεχόμενο των εγκεκριμέ− τευτέου αντικειμένου.
νων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών λαμβάνεται υπο− 2. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15
χρεωτικά υπόψη για τη χωροθέτηση οποιουδήποτε έργου του ν. 2742/1999, προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:
ή δραστηριότητας μέσα στην περιοχή προστασίας. «δ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
δ) Προεδρικά διατάγματα προστασίας περιοχών, σχέ− των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
δια των οποίων διαβιβάζονται εντός έξι μηνών από τη κής Αλλαγής και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
δημοσίευση του παρόντος στο Συμβούλιο της Επικρα− Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδρύονται Διευθύνσεις
τείας για την κατά νόμο επεξεργασία, καταλαμβάνονται Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών σε επίπεδο
από τις προϊσχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋπο− Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρμοδιότητα την επο−
θέσεις εκδόσεώς τους. πτεία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών
6. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης, όπως και οι προ− που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των οικείων
διαγραφές των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, το συντονισμό της φύλα−
ειδικών εκθέσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ξης από τα χωρικά αρμόδια σώματα ασφαλείας, καθώς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. και το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και δρά−
7. Τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων των πράξεων σεων διαχείρισης, έρευνας, προστασίας και ενημέρω−
χαρακτηρισμού της παραγράφου 1 ανακοινώνονται πριν σης. Οι διευθύνσεις μπορούν να συνεπικουρούνται από
από την οριστική διατύπωσή τους στους αρμόδιους Ορ− συμβουλευτική επιτροπή που δεν αμείβεται και απο−
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατατίθενται υπο− τελείται από επιστήμονες ακαδημαϊκών ή ερευνητικών
χρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα ενός ιδρυμάτων, ειδικούς σε γνωστικά αντικείμενα συναφή
μηνός, στη διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης του με το χαρακτήρα και τις οικολογικές απαιτήσεις των
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής υπό διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, καθώς και
Αλλαγής. Ενδιαφερόμενοι πολίτες, αρμόδιες δημόσιες εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων με απο−
υπηρεσίες και φορείς έχουν τη δυνατότητα εντός του δεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική
οριζομένου χρονικού διαστήματος να εκφράσουν εγγρά− επάρκεια σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης της
φως τη γνώμη τους. Σε περιοχές, στις οποίες λειτουργεί βιοποικιλότητας.»
πολιτικό αεροδρόμιο, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της 3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
8. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων του «γ. Η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων πριν
παρόντος νόμου αφορά σε περιοχές ενδιαφέροντος του από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έρ−
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων γων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές
που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν ευθύνης τους ή των οποίων οι επιπτώσεις επηρεάζουν,
στρατιωτικές υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιού− άμεσα ή έμμεσα, τις περιοχές αυτές, καθώς και σε κάθε
νται για σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, απαιτεί− άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις
ται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. αρμόδιες αρχές.»
9. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του 4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4
τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτη− του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
ρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί «Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλ−
η πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόσωπο
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με απόφασή του, που με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί ενεργό δράση στα ζητήματα προστασίας του φυσι−
να καθορίζει όρους και περιορισμούς για επεμβάσεις και κού περιβάλλοντος, το οποίο δεν έχει καταδικαστεί με
δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα
επίδραση στις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα. που προβλέπονται στο ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), π.δ.
Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί 55/ 1998 (ΦΕΚ 58 Α΄), ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), ν.δ. 86
να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί /1969 (ΦΕΚ 7 Α΄) και στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων
λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με (άρθρο 29 παρ.1 του ν. 2242/1994, άρθρο 24 παρ. 2 του
όμοια υπουργική απόφαση, για ένα ακόμη έτος.» ν. 2344/1940, άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985, ν. 1337/
1983, ν. 1892/1990, ν. 2791/2001.»
Άρθρο 7 5. Από την περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 15
Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών του ν. 2742/1999 απαλείφονται οι λέξεις «αποδίδεται
ετησίως στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ..»
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 17 του ν. 2742/1999 6. Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 15
1. Η διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων του ν. 2742/1999 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
περιοχών των κατηγοριών 1, 2, 3, 4.1 και 4.2 του άρθρου «στ. Στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του
19 του ν. 1650/1986, ανήκουν στους φορείς του άρθρου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
1626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Αλλαγής συστήνεται διοικητική μονάδα σε επίπεδο τμή− και Κλιματικής Αλλαγής εκπονούν κατά προτεραιότητα
ματος για το συντονισμό και την υποστήριξη των διοι− προγράμματα έρευνας και συγκέντρωσης στοιχείων και
κητικών σχημάτων διαχείρισης των προστατευόμενων πληροφοριών, με στόχο τον εμπλουτισμό της γνώσης
περιοχών. Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες του ώστε να καθοριστεί η κατάσταση διατήρησής του.
συντονισμού, της νομικής και διοικητικής υποστήριξης 3. Οι στόχοι και τα μέτρα διατήρησης των ΕΖΔ ενσω−
των φορέων διαχείρισης, της παρακολούθησης των ματώνονται στο σχέδιο διαχείρισης που προβλέπει η
προγραμμάτων τους, καθώς και της διευκόλυνσης της παράγραφος 5 του άρθρου 18, από τις εποπτεύουσες
οικονομικής λειτουργίας τους. υπηρεσίες, κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων για την
Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται υπάλληλος της κάθε περιοχή και των σχετικών στόχων διατήρησης.
ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Βιολόγων – 4. Στην περίπτωση που ΕΖΔ εμπίπτουν στην αρμοδιό−
Φυσιογνωστών ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωλόγων.» τητα φορέα διαχείρισης του άρθρου 15 του ν. 2742/1999,
7. Στο άρθρο 17 του ν. 2742/1999 προστίθενται περι− όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, ο
πτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής: οικείος φορέας διαχείρισης συντονίζει τα προγράμματα
«στ. Επιβλέπει τα προγράμματα επιστημονικής παρα− του εδαφίου δ΄ και τη διαδικασία εκπόνησης των σχε−
κολούθησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και δίων διαχείρισης που προβλέπει η παράγραφος 5 του
συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εφαρμογή άρθρου 18 για τις ΕΖΔ αρμοδιότητάς του.
τους φορείς, ώστε να διασφαλίσει ότι τα παρεχόμενα 5. Η υλοποίηση δράσεων διαχείρισης των ΕΖΔ ξεκινά
δεδομένα και οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κα− το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 20
τάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και Σεπτεμβρίου 2012.
οικοτόπων είναι αξιοποιήσιμα για την αποτελεσματική 6. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περι−
διαχείρισή τους.» πτώσεως 4.1.β, του άρθρου 5 είναι δυνατός ο καθορισμός
«ζ. Συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλο− ειδικότερων όρων και περιορισμών δόμησης χρήσεων
ντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και γης, καθώς και καθε άλλου ζητήματος που αφορά στην
Κλιματικής Αλλαγής για τη διατύπωση προδιαγραφών προστασία και οικολογική διαχείριση των ΕΖΔ με προ−
για την απογραφή της ελληνικής βιοποικιλότητας, η εδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του
οποία συντάσσεται ανά δεκαετία.» Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και σε εφαρμογή ειδικής έκθεσης.
Άρθρο 8 7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση
Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των ΕΖΔ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως κυρώ− τικής Αλλαγής, εγκρίνονται σε χάρτη τα ακριβή όρια
θηκε με την κ.υ.α. της 28/12/1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄) των ΕΖΔ. Στο διάταγμα περιλαμβάνονται τα είδη και
Για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ οι τύποι οικοτόπων χαρακτηρισμού, καθώς και οι στό−
ΕΟΚ: χοι διατήρησης ανά περιοχή. Υποχρεωτικά το σχέδιο
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ− του διατάγματος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνωμοδότησης τουλάχιστον ένα μήνα.
της Επιτροπής «Φύση 2000», καθορίζονται εθνικοί στό− Άρθρο 9
χοι διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών
κοινοτικής σημασίας (Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση
92/43/ΕΟΚ) που απαντώνται στην Ελληνική Επικράτεια των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης δι− 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στις περιοχές
ατήρησής τους στο σύνολο της εξάπλωσής τους μέχρι του Δικτύου Natura 2000 ισχύουν οι εξής περιορισμοί:
το 2020. Με την ίδια ή άλλες αποφάσεις ανά ΕΖΔ ή α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών
ομάδες τέτοιων, καθορίζονται επίσης στόχοι διατήρη− και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπί−
σης, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης πτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (L 10).
διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών που β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανικών εγκα−
απαντώνται σε κάθε μια περιοχή, και περιγράφονται στο ταστάσεων υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται
τυποποιημένο έντυπο δεδομένων, με εξαίρεση εκείνα στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης των
που θεωρούνται μη σημαντικά σύμφωνα με το τυπο− Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
ποιημένο έντυπο δεδομένων μέχρι το 2020, με βάση τα Δημοσίων Έργων 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087 Β΄).
παρακάτω κριτήρια: γ) Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες,
α. τις οικολογικές απαιτήσεις τους, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα και με στατικά δίχτυα
β. την κατάσταση διατήρησής τους σε εθνικό και ευ− πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και ασβεστοφυ−
ρωπαϊκό επίπεδο, κικούς βυθούς.
γ. τις απειλές και τους κινδύνους υποβάθμισης, κατα− δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυ−
στροφής ή όχλησής τους, οκαλλιεργειών σε λιβάδια ποσειδωνίας.
δ. την εθνική και ευρωπαϊκή σημασία τους για τη ε) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινα−
διατήρηση της βιοποικιλότητας, κίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη
ε. τη συνολική συνοχή του δικτύου «Natura 2000». για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές
2. Οι στόχοι διατήρησης είναι μετρήσιμοι, ενδεδειγμέ− δραστηριότητες.
νοι για την κάθε ΕΖΔ, περιεκτικοί και συνεκτικοί. Στις 2. α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμέ−
περιπτώσεις που η κατάσταση διατήρησης ενός τύπου νων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών νομίμως
οικοτόπου ή ενός είδους δεν είναι γνωστή, οι αρμόδιες προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ

*01000603103110048*
ΦΕΚ 60 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1627

ή Ζ.Ε.Π., το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης συμπληρωματικές κατά περίπτωση διατάξεις με ευθύνη
των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., εφαρμοζομένης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα
κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του άρθρου 1 ίδια ισχύουν και για τις δραστηριότητες του αλιευτι−
του π.δ. της 24−31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄). Κατ’ εξαίρεση, κού τομέα και όπου κρίνεται αναγκαίο εφαρμόζονται
θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, συμπληρωματικές διατάξεις με ευθύνη του Υπουργού
γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και 4. Δάση και δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών του
οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές άρθρου 19 του ν. 1650/1986 μπορούν να διατίθενται σε
διατάξεις. φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη δημιουργία ορειβα−
β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέ− τικών καταφυγίων και χιονοδρομικών κέντρων, σύμφωνα
δων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή με διαδικασία ανάλογη με την προβλεπόμενη του άρ−
αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθη− θρου 51 του ν. 998/1979, καθώς και για τις χρήσεις τις
κών και υδατοδεξαμενών και την εγκατάσταση συνοδών προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του
έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες ως άνω νόμου, εφόσον οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπο−
πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. νται από τις πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθέτησής
γ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του τους κατά το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 και το άρθρο
χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτι− 8 του παρόντος.
ότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
διατηρούνται σε ισχύ. 6 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
δ) Μέχρι το λεπτομερή καθορισμό των ορίων των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αιτήματα για την Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περι−
έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα κείμενα σε ζώνη βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας,
πλάτους διακοσίων (200) μ. εκατέρωθεν των ορίων των Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού της 11.12.1998 (ΦΕΚ
περιοχών αυτών, όπως τα όριά τους αποτυπώνονται 1289 Β΄) τροποποιείται ως εξής:
στους χάρτες κλίμακας 1:100.000 της Διεύθυνσης Πε− «Στις ΕΖΔ και τις Ζ.Ε.Π., εκτός οικοτόπων προτεραι−
ριβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλο− ότητας και ενδιαιτημάτων των ειδών προτεραιότητας,
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , εξετάζονται επιτρέπεται, κατά περίπτωση, η χωροθέτηση έργων και
μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. η έγκριση σχεδίων, των οποίων οι επιπτώσεις έχουν
Η αυτοψία διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Χω− εκτιμηθεί ως πολύ σημαντικές στην αντίστοιχη μελέ−
ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας τη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μόνο εάν, στη βάση
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υπολογίζει γρα− επαρκούς τεκμηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού
φικά τις συντεταγμένες, ή από τον οικείο Φορέα Δι− δημόσιου οικονομικού ή κοινωνικού συμφέροντος, δεν
αχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί. Εφόσον το γήπεδο υπάρχει εναλλακτική λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά
εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 αντίγραφο για την περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα, ώστε να
της έκθεσης αυτοψίας αποστέλλεται με μέριμνα του διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου προστα−
διενεργήσαντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχε− τευόμενων περιοχών Natura 2000. Μέσα σε δύο μή−
διασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και νες από την έγκριση των έργων και σχεδίων αυτών,
Κλιματικής Αλλαγής. ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
3. Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
υπόκεινται σε περιορισμούς, οι οποίοι υποχρεωτικά πε− αναμενόμενες επιπτώσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα
ριλαμβάνουν τα ήδη οριζόμενα στον κανονισμό 146/2010 που ελήφθησαν.»
(L 47) περί καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης. 6. Ο εθνικός κατάλογος των περιοχών που έχουν εντα−
Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζονται χθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 είναι ο εξής:
1628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1629
1630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1631
1632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1633
1634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΦΕΚ 60 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1635
1636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1637
1638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1639
1640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1641
1642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1643
1644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1645
1646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1647
1648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1649
1650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΦΕΚ 60 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1651
1652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1653

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ στ) Στις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων και τις


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ τοπικές ποικιλίες φυτικών ειδών.

Άρθρο 10 Άρθρο 11
Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− 1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
ματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο τικής Αλλαγής συντάσσει εθνικό κατάλογο ενδημικών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, συντάσσει και τύπων φυσικών οικοτόπων, ο οποίος εγκρίνεται με
εθνικό κατάλογο σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του
και άλλων ομάδων οργανισμών, καθώς και τύπων φυσι− Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
κών οικοτόπων, ο οποίος αποτελεί μέρος της εθνικής λαγής και τροποποιεί αναλόγως τους πίνακες Α΄ και Β΄
απογραφής της ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου του π.δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23 Α΄), του οποίου η εξουσιοδοτική
17 παράγραφος 3 περίπτωση β΄, υποδιαιρείται σε κα− διάταξη (άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 998/1979) παραμένει σε
τηγορίες προστασίας και εγκρίνεται με απόφαση των ισχύ. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί μέρος της εθνικής
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής απογραφής της ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως 17 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ και υποδιαιρείται σε
κατηγορίες προστασίας θεωρούνται οι κατηγορίες κιν− κατηγορίες προστασίας. Ως κατηγορίες προστασίας
δύνου των εθνικών κόκκινων καταλόγων. Οι πιο πρόσφα− θεωρούνται οι κατηγορίες κινδύνου των κόκκινων κα−
τοι κόκκινοι κατάλογοι θεωρούνται οι κύριοι κατάλογοι ταλόγων. Οι πιο πρόσφατοι κόκκινοι κατάλογοι θεωρού−
απειλούμενων ειδών. νται οι κύριοι κατάλογοι απειλούμενων ειδών.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα− 2. Για τη διατήρηση των ενδημικών ειδών χλωρίδας,
τικής Αλλαγής, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουρ− πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών, απαγορεύεται η
γεία και άλλους αρμόδιους φορείς, εκπονεί και εφαρ− αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά
μόζει σχέδια δράσης, δίνοντας προτεραιότητα: δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή
α) Στα είδη των οποίων η προστασία και διαχείριση και η απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους, σε κάθε
επιβάλλεται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώ− στάδιο του βιολογικού τους κύκλου. Εξαιρούνται είδη
σει η Ελλάδα, και από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής της χλωρίδας, τοπικές ποικιλίες φυτικών ειδών και αυ−
Ένωσης. τόχθονες φυλές αγροτικών ζώων που είναι σημαντικά
β) Στα είδη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, εκτός αν η
κινδύνου του εθνικού και των διεθνών κόκκινων κατα− κείμενη εθνική νομοθεσία και η νομοθεσία της Ευρω−
λόγων. παϊκής Ένωσης και το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά
γ) Στα ενδημικά είδη. προβλέπουν διαφορετικά.
δ) Στα είδη που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κατακερμα− Ως συμπληρωματική δράση της επιτόπιας (in situ)
τισμένη κατανομή. διατήρησης, επιδιώκεται επιπρόσθετα η εκτός τόπου
ε) Στα είδη που είναι σημαντικά για τις τοπικές κοι− (ex situ) διατήρηση των σημαντικών ειδών χλωρίδας,
νωνίες (τροφή, πρώτες ύλες, παραδοσιακά φάρμακα), πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών σε βοτανικούς
ακόμα και αν δεν περιλαμβάνονται στους κόκκινους κήπους ή / και τράπεζες γενετικού υλικού.
καταλόγους. 3. Αιτήσεις για έκδοση αδειών για την εκπόνηση ερευ−
1654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

νών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη χλωρίδας, ματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών εγκρίνονται μων, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία,
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλο− εκδίδουν εκλαϊκευμένους οδηγούς αναγνώρισης των
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία εισβαλλόντων ξενικών ειδών που αξιολογούνται ως ιδι−
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής αίτερα επικίνδυνα για την κατάσταση διατήρησης των
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις αιτήσεις περιγράφονται ιθαγενών ειδών και οικοτόπων.
αναλυτικά η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα. Με τη λήξη της έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ή μελέτης τα αποτελέσματα για την ενδημική βιοποικι− ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
λότητα κοινοποιούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική άδεια εκ−
δίδεται εφόσον το ενδημικό είδος ή άλλα προστατευό− Άρθρο 13
μενα είδη και προστατευόμενοι οικότοποι της περιοχής Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία
δεν υφίστανται βλάβη. Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας του φυσικού χώρου
αποτελεί, επίσης, η παραίτηση από δικαιώματα δικαιο−
χρησίας που προκύπτουν προς όφελος του Δημοσίου. 1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα− τικής Αλλαγής εκπονεί εθνικό σχέδιο προσαρμογής των
τικής Αλλαγής, σε συνεργασία με φορείς με εγνωσμένη δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας
εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, συγκεκριμένα με και πανίδας ανάλογα με τις επιπτώσεις της κλιματικής
ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημο− αλλαγής.
νικές εταιρείες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που δι− 2. Ειδικότερα, όσον αφορά τον παράκτιο χώρο, το
αθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επι− Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
στημονική επάρκεια, καταρτίζει οδηγούς αναγνώρισης Αλλαγής εκδίδει οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές για
των κυριότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχεί−
άλλων ομάδων οργανισμών ανά κατηγορία κινδύνου. ρισης παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Τους οδηγούς αυτούς αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές σύστασης 2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και τα τελωνεία όλης της χώρας, ώστε να διευκολύνει και του Συμβουλίου (L 148).
το έργο του εντοπισμού των συναφών εγκληματικών 3. α) Οι μικροί υγρότοποι που βρίσκονται στο νησιωτι−
πράξεων. κό ή ηπειρωτικό τμήμα της χώρας και έχουν επιφάνεια
έως ογδόντα (80) στρέμματα προστατεύονται σύμφωνα
Άρθρο 12 με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και
Ειδικές ρυθμίσεις για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη καταρτίζεται κατάλογος αυτών. Η ύπαρξη των υγροτό−
1. Με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ− πων αυτών πιστοποιείται με βάση τα ακόλουθα ιδίως
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το κριτήρια:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή το αα) τις υδρολογικές συνθήκες, εφόσον οδηγούν είτε
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας σε κατάκλυση είτε σε κορεσμό των εδαφών με επιφανει−
κατά περίπτωση εκπονείται έρευνα επικινδυνότητας ακά ή υπόγεια ύδατα, σε συχνότητα και διάρκεια ικανή
και συντάσσεται κατάλογος των εισβαλλόντων ξενικών να στηρίζει υγροτοπική κυρίως βλάστηση προσαρμο−
ειδών στα οικοσυστήματα της χώρας. Ο κατάλογος σμένη σε συνθήκες κορεσμένου εδάφους ή,
αυτός αποτελεί παράρτημα της εθνικής απογραφής της αβ) την παρουσία υδρομορφικών εδαφών ή,
ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου 16 παράγραφος αγ) την ύπαρξη αλοφυτικής ή υδροφυτικής ή υπερυ−
3 περίπτωση β΄. δατικής ή παρυδάτιας βλάστησης.
2. Τα εισβάλλοντα ξενικά είδη υποδιαιρούνται σε κα− β) Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργεί−
τηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο εξάπλωσής τους και ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στη δομή και λειτουργία θεωρεί τον κατάλογο των υγροτόπων της περίπτωσης
των οικοσυστημάτων. α΄ της Ελληνικής Επικράτειας, ο οποίος καταρτίζεται
3. Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου, το Υπουργείο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των συναρμόδιων υπη−
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συ− ρεσιών και την υπάρχουσα επιστημονική τεκμηρίωση.
ντάσσει σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων εισβαλλό− Οι υγρότοποι εντάσσονται στον κατάλογο αυτόν ανά
ντων ξενικών ειδών. Τα σχέδια περιλαμβάνουν ρυθμίσεις κατηγορία, σύμφωνα με τα επιμέρους οικολογικά χα−
για τα εξής θέματα: ρακτηριστικά τους και περιγράφονται κατά επιφάνεια,
α) Την πρόληψη εισαγωγής εισβαλλόντων ξενικών ει− θέση και όρια.
δών, την ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών. γ) Η αποτελεσματική φύλαξη των παράκτιων υγροτό−
β) Τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξάλειψη, στην οποία πων των προηγουμένων περιπτώσεων αποτελεί αρμοδι−
συμπεριλαμβάνεται και η πρόληψη της διάδοσης των ότητα των οικείων τοπικών αρχών. Ειδικά η κατεδάφιση
εισβαλλόντων ξενικών ειδών. αυθαίρετων κατασκευών μέσα σε αυτούς γίνεται με
γ) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και το μακροπρό− ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρω−
θεσμο περιορισμό της εξάπλωσης των εισβαλλόντων μένης Διοίκησης.
ξενικών ειδών. 4. α) Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχη−
δ) Την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των οικο− μάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες
συστημάτων που επηρεάστηκαν από την εγκατάσταση εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες
πληθυσμών εισβαλλόντων ξενικών ειδών. και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες,
4. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1655

οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της 2. Αρμόδιος φορέας του κράτους για την προστασία
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρί− της βιοποικιλότητας και την εφαρμογή της σχετικής
σκονται σε τέτοιες περιοχές. νομοθεσίας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει−
Εξαιρείται η απολύτως αναγκαία κίνηση για την αντι− ας και Κλιματικής Αλλαγής, στους σκοπούς του οποίου
μετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων, πυρ− περιλαμβάνονται και η ανάπτυξη της ατομικής ευθύνης
καγιών, καθώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας και και του πνεύματος εθελοντισμού.
άμυνας, καθώς και οχημάτων του φορέα διαχείρισης 3. Η προστασία της αγροτικής βιοποικιλότητας, στην
των περιοχών αυτών. Εξαιρείται επίσης, η απολύτως οποία συμπεριλαμβάνονται τα άγρια και συγγενή των
αναγκαία κίνηση για την πρόσβαση σε καλλιεργούμενες καλλιεργουμένων ειδών και η εφαρμογή της σχετικής
εκτάσεις, για την εξυπηρέτηση της ποιμενικής κτηνο− νομοθεσίας ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου
τροφίας και για τη διενέργεια υλοτομιών και τη μετα− Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
φορά δασικών προϊόντων ή εργαλείων επαγγελματικής 4. Η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. σε όλες τις τομεακές πολιτικές που μπορεί να επιφέρουν
Επιτρέπεται επίσης η κίνηση οχημάτων χιονιού σε επιπτώσεις στα είδη και τους οικότοπους, αποτελεί υπο−
πίστες χιονοδρομικών κέντρων. χρέωση όλων των αρμόδιων Υπουργείων. Προτεραιότητα
β) Δεν επιτρέπεται η, μέσω της κίνησης μηχανοκίνη− δίνεται στην ενσωμάτωση αυστηρών μέτρων προστασίας
των οχημάτων, αυτόβουλη δημιουργία νέων ή η επέ− της βιοποικιλότητας στις τομεακές πολιτικές για την
κταση υφιστάμενων δρόμων σε δασικά, χορτολιβαδικά οικιστική, αγροτική και αλιευτική πολιτική, τις μεταφορές,
και παράκτια οικοσυστήματα. τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την ενέργεια.
5. Στην κρίσιμη παράκτια ζώνη της χώρας, όπως αυτή 5. Ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων για
οριοθετείται με τα προεδρικά διατάγματα της παρα− την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία της
γράφου 8 του άρθρου 20 επιτρέπονται μόνο ήπιες και βιοποικιλότητας αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης
χαμηλής έντασης χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσι− και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνο−
κό ανάγλυφο και δεν προκαλούν οικολογική επιβάρυνση, νται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
με την επιφύλαξη των έργων που προβλέπονται στην Κλιματικής Αλλαγής.
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001. 6. Το σύνολο των γενετικών πόρων της Ελλάδας λογί−
6. Για την πραγματοποίηση αναδασμών μέσα στα όρια ζεται ως προστατευόμενο εθνικό κεφάλαιο. Η χρήση του
προστατευόμενων περιοχών ακολουθείται η διαδικασία της υπόκειται στους όρους και περιορισμούς, για την πρό−
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται στις δια− σβαση στους γενετικούς πόρους, καθώς και το δίκαιο και
τάξεις του ν.1650/1986. Σε κάθε περίπτωση κατοχυρώνεται ισότιμο καταμερισμό των ωφελειών που προκύπτουν από
η διατήρηση της φυσικής βλάστησης σε ποσοστό τουλά− τη χρήση τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του σχετικού
χιστον ίσο με αυτό που προϋπήρχε του αναδασμού. Πρωτοκόλλου που ψηφίστηκε στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας
7. Η θαλάσσια κυκλοφορία παρακολουθείται, ελέγχε− τον Οκτώβριο του 2010, όπως θα κυρωθεί από την Ελλάδα,
ται και υπόκειται σε διαχείριση μέσω της λειτουργίας στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, και της
εθνικού πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης Συνθήκης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)
της κίνησης των σκαφών VTMIS (Vessel Traffic Monitoring για τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη
Information System). Η λειτουργία του συστήματος απο− γεωργία, όπως η τελευταία κυρώθηκε με το ν. 2014/1992
τελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του (ΦΕΚ 29 Α΄). Η χρήση των γενετικών πόρων ρυθμίζεται με
Πολίτη. κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Άρθρο 14
Άρθρο 16
Περιβαλλοντική βιοασφάλεια
Τροποποίηση των άρθρων 22 και 28 του ν. 1650/1986
1. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ασύμβατη
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2
με την επιμόλυνση των φυσικών ειδών από γενετικά
του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) αντικαθί−
τροποποιημένους οργανισμούς.
στανται ως εξής:
2. Οι έλεγχοι για την παρουσία προσμίξεων στο πολ−
«Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των
λαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή
και Κλιματικής Αλλαγής μετά από τεκμηριωμένη εισή−
υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χω−
γηση της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας του
ροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας 332657/
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
16.2.2001 (ΦΕΚ 176 Β΄).
Αλλαγής. Η απαλλοτρίωση συντελείται με επιμέλεια
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής
και Τροφίμων επιβάλλονται κυρώσεις σε εταιρείες, όταν
Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
σε δύο και πλέον συνεχείς ελέγχους διαπιστώνονται
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
επιμολύνσεις στο υλικό που διακινούν.
κής Αλλαγής και η δαπάνη μπορεί να βαρύνει το Πράσι−
Άρθρο 15 νο Ταμείο ή να εντάσσεται στα συγχρηματοδοτούμενα
από κοινοτικούς πόρους προγράμματα αρμοδιότητας
Ευθύνη για την προστασία της βιοποικιλότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
1. Το κράτος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τικής Αλλαγής τα οποία αφορούν την προστασία και
την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου απειλεί τη δομή διατήρηση του περιβάλλοντος.»
των οικοσυστημάτων και αποτρέπει, μειώνει ή αποκα− Το άρθρο 22 του ν.1650/1986 τροποποιείται ως εξής:
θιστά την όποια περιβαλλοντική ζημία. 2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 22 του ν.1650/1986
1656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «Με πρόταση των τείται για την επίτευξη του σκοπού προστασίας της
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και βιοποικιλότητας.
Κλιματικής Αλλαγής, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα για 2. Η έρευνα για την κατάσταση και τη χρήση των
τη θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων για τη διατήρηση συστατικών της βιοποικιλότητας, στα οποία συμπε−
του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ριλαμβάνονται και οι γενετικοί πόροι, αδειοδοτείται,
στα οποία περιλαμβάνεται, ενδεχομένως, και σύστημα ελέγχεται και ενθαρρύνεται από το κράτος.
ανταποδοτικών οφελών ως κίνητρο σε ιδιώτες ή τοπικές 3. Ως βασικά εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότη−
κοινωνίες για τη διατήρησή τους, με στόχο την ανα− τας ορίζονται τα εξής:
γνώριση της αξίας των υπηρεσιών και των λειτουργιών α) H εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, στην
που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, ειδικότερα όταν οποία συμπεριλαμβάνεται και αναλυτικό σχέδιο δράσης
διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.» που επικαιροποιείται ανά πενταετία, η οποία συντάσ−
Το άρθρο 28 του ν. 1650/1986 τροποποιείται ως εξής: σεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 προ− Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με το Υπουργείο
στίθεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ εδάφιο που έχει ως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο
εξής: « Ως υποβάθμιση του περιβάλλοντος θεωρείται Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανά δεκαπέ−
επίσης η πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα ντε έτη και εγκρίνεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου,
με τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α΄) περί κατόπιν γνώμης της Επιτροπής «Φύση 2000».
περιβαλλοντικής ευθύνης.» β) Εθνική απογραφή βιοποικιλότητας ανά δεκαετία.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 τροποποι− Το έργο της απογραφής αναλαμβάνει η Γενική Διεύ−
είται και προστίθενται περιπτώσεις β΄ και γ΄ ως εξής: θυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
«Ειδικότερα, όσον αφορά στα εγκλήματα της παρα− Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με τη
γράφου 1: Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
α) αν από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περι− και τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Θα−
βάλλοντος δημιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας εφόσον πρό−
σωματικής βλάβης επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον κειται για αλιεύσιμα είδη, η οποία μπορεί να συνάπτει
ενός έτους και χρηματική ποινή. Αν επήλθε βαριά σωμα− συμβάσεις με φορείς με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση
τική βλάβη ή θάνατος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη στο αντικείμενο, συγκεκριμένα με ακαδημαϊκά ιδρύματα,
έως δέκα έτη. Αν η βαριά σωματική βλάβη ή ο θάνατος ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες ή φορείς
αφορά έμβρυο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που διαθέτουν
ετών και χρηματική ποινή, αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια για
β) αν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα μέσα την επιστημονική τεκμηρίωση θεματικών ενοτήτων της
στις περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 επιβάλλεται απογραφής.
φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή, Η εθνική απογραφή βιοποικιλότητας περιλαμβάνει
γ) αν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα κατ’ ελάχιστο εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης
μέσα σε παράκτια ζώνη, μικρούς παράκτιους υγρότο− των ειδών και οικοτόπων που προστατεύονται βάσει
πους και αμμώδεις εκτάσεις, επιβάλλεται φυλάκιση του− των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, κατάλογο και
λάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή.» εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των σημαντικών
5. Η παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986, τροπο− ειδών χλωρίδας και πανίδας του άρθρου 7, κατάλογο και
ποιείται ως εξής: εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ενδημικών
«Στις περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της βιοποικιλό− ειδών, καθώς και παράρτημα με τα εισβάλλοντα ξενικά
τητας, του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος είδη και την εξάπλωσή τους.
εν γένει, ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται γ) Σχέδια επιστημονικής παρακολούθησης σημαντικών
το Δημόσιο, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδι− οικοτόπων και ειδών με δεκαετή ορίζοντα. Τα στάδια
οίκησης, στην περιφέρεια των οποίων τελέστηκε το εκπόνησης των σχεδίων παρακολούθησης και το βα−
έγκλημα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το Γε− σικό περιεχόμενό τους ορίζονται με σχετική απόφαση
ωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πανεπιστήμια, άλλοι της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου
επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς δι− Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε
αχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μη κυβερνητικές συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συναρμό−
οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν διων Υπουργείων και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
υποστεί περιουσιακή ζημιά, με αίτημα την αποκατάστα− και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος,
ση των πραγμάτων, στο μέτρο που αυτή είναι δυνατή. εφόσον πρόκειται για δασικά οικοσυστήματα. Τα σχέ−
Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.» δια επιστημονικής παρακολούθησης αποσκοπούν στην
παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ αποτελεσματικότητας της διαχείρισης. Διαμορφώνο−
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ νται από ειδικούς επιστήμονες των ακαδημαϊκών και
ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή και μέλη επιστη−
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μονικών εταιρειών με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση
Άρθρο 17 στο αντικείμενο ή μη κυβερνητικών οργανώσεων που
διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και
Επιστημονική έρευνα επιστημονική επάρκεια και αναλαμβάνουν την εφαρμογή
1. Η πολιτεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φο−
την προώθηση της επιστημονικής έρευνας που απαι− ρείς. Τα σχέδια εγκρίνονται από τη Γενική Διεύθυνση
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1657

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ− δεδομένων για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, η οποία
γειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τα αποτελέσματα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
της επιστημονικής παρακολούθησης οικοτόπων και 6. Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
ειδών συντάσσεται ετήσια έκθεση, που υποβάλλεται Αλιείας, μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγ−
στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου ματος με αντικείμενο την προστασία και αειφόρο δια−
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε χείριση των αλιευτικών πόρων, οφείλει:
περιοχές δικαιοδοσίας φορέων διαχείρισης, η εφαρμογή α) Να απογράψει την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων
των σχεδίων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητά τους. της Ελλάδας.
δ) Κόκκινοι κατάλογοι των απειλούμενων ειδών πα− β) Να απογράψει τους δημόσιους, επιστημονικούς ή μη
νίδας και χλωρίδας ή άλλων ομάδων οργανισμών και συλλόγους, όπως θα ορίζονται στο εν λόγω διάταγμα.
τακτική επικαιροποίηση αυτών, ανά πενταετία, σύμφωνα γ) Να καταχωρίσει όλα τα παραπάνω σε μία βάση
με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση δεδομένων για τους αλιευτικούς πόρους της Ελλάδας, η
της Φύσης (IUCN). Η σύνταξη των καταλόγων αυτών οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
συνιστά αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μπορεί να ανα− Άρθρο 18
τίθεται σε φορείς με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση Ενημέρωση της κοινωνίας
στο αντικείμενο, συγκεκριμένα σε ακαδημαϊκά ιδρύμα−
1. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής παιδείας και ενημέρω−
τα, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες ή μη
σης είναι υποχρέωση του κράτους.
κυβερνητικές οργανώσεις που διαθέτουν αποδεδειγμέ−
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
νη εμπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια για τη σχετική
ματικής Αλλαγής δημιουργεί ειδική διαδικτυακή πύλη
επιστημονική τεκμηρίωση.
ελεύθερης πρόσβασης, στην οποία αναρτά κάθε διαθέ−
4. Οι άδειες για την εκπόνηση προγραμμάτων και
σιμη πληροφορία για την κατάσταση διατήρησης και το
σχεδίων επιστημονικής έρευνας για είδη και οικοτόπους
καθεστώς προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας.
εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργεί−
3. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα,
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
οι επιστημονικές εταιρείες, οι περιβαλλοντικές μη κυ−
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 998/1979
βερνητικές οργανώσεις και γενικότερα όλοι οι φορείς
(ΦΕΚ 23 Α΄), του π.δ. 67/1981 περί προστασίας της Ελ−
που διεξάγουν προγράμματα έρευνας και διαχείρισης
ληνικής Άγριας Πανίδας και του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200
της βιοποικιλότητας, διαθέτουν προς το κοινό όλα τα
Β΄). Οι άδειες για την εκπόνηση ερευνών για προστα−
διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν
τευόμενα αγροτικά είδη, φυλές και ποικιλίες εκδίδονται
από το έργο τους. Ως πλέον πρόσφορο μέσο για τη
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας προκρίνεται
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
το διαδίκτυο. Από την υποχρέωση δημοσιοποίησης
Οι άδειες για την εκπόνηση ερευνών για αγροτικά είδη
της επιστημονικής πληροφορίας που προκύπτει από
που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με
τα προγράμματα έρευνας και διαχείρισης, εξαιρούνται
τους Φυτογενετικούς Πόρους, τη διατροφή και τη γε−
δεδομένα, των οποίων η δημοσίευση θέτει σε κίνδυ−
ωργία όπως κυρώθηκε με το ν. 3165/2003, για τις φυλές
νο την επιβίωση των απειλούμενων ειδών, όπως για
και ποικιλίες εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
παράδειγμα οι συντεταγμένες κρίσιμων σημείων των
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για
ενδιαιτημάτων τους.
τα άγρια είδη και συγγενή των καλλιεργούμενων ειδών,
4. Διατηρούνται κέντρα ενημέρωσης ή πληροφόρησης
οι άδειες εκδίδονται από την Διεύθυνση Χωροταξίας
για προστατευόμενες περιοχές, τα οποία κρίνονται λει−
και Προστασίας Περιβάλλοντος μετά από τη σύμφω−
τουργικά, και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά
νη γνώμη της Εθνικής Τράπεζας Φυτογενετικού Υλικού
με τη βιοποικιλότητα που αυτά διαθέτουν. Διατηρούνται
(Ε.Τ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
βοτανικοί κήποι οι οποίοι ανήκουν στη διαδικασία των
φίμων. Ειδικά για τα ενδημικά είδη ισχύει η διαδικασία
αρμόδιων Υπουργείων και επικαιροποιούνται οι πληρο−
που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του αρθρου 11.
φορίες σχετικά με τα αυτόχθονα είδη που διατηρούν
Για τη διενέργεια ερευνητικών έργων και σχεδίων μέσα
και προστατεύουν εκτός τόπου.
στα όρια αρμοδιότητας φορέων διαχείρισης, απαιτείται
5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
έγγραφη άδεια από τον οικείο φορέα, με την οποία βε−
ματικής Αλλαγής εκδίδει εκλαϊκευμένους οδηγούς ανα−
βαιώνεται ότι δεν αναμένεται να προκληθεί διατάραξη
γνώρισης οικοτόπων και ειδών, οι οποίοι αναρτώνται και
της ισορροπίας του οικοσυστήματος.
διαδικτυακά, με σκοπό την εξοικείωση του κοινού με
5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
το προστατευτέο αντικείμενο των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ
τικής Αλλαγής σε χρονικό διάστημα έξι ετών από την
και 2009/147/ΕΚ.
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οφείλει:
α) Να απογράψει, κατά τον επιστημονικά πληρέστε− Άρθρο 19
ρο δυνατό τρόπο, τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και
Επιτροπή «Φύση 2000»
να εκτιμήσει τις τάσεις και τις απειλές (καθώς και τα
εισβάλλοντα ξενικά είδη). 1. Η απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής «Φύση
β) Να απογράψει τις ιδιωτικές και δημόσιες επιστη− 2000» του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης
μονικές ή μη συλλογές (γονιδιακό υλικό, σπέρματα και της 11.12.1998, οι αρμοδιότητες της οποίας συμπληρώ−
γαμετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και άλλων ομάδων θηκαν με το άρθρο 17 του ν. 2742/1999, αποτελεί ευθύνη
οργανισμών), καθώς και τους βοτανικούς και ζωολογι− και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος,
κούς κήπους, τα φυτώρια κ.λπ.. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
γ) Να καταχωρίσει όλα τα παραπάνω σε μια βάση 2. Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό επι−
1658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

στημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), η οποία
συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα.
πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιο− 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών: α) Οικονομικών,
ποικιλότητας. β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γ) Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημο−
Άρθρο 20
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις ο υπόχρεος προς καταβολή των δαπανών μεταγωγής,
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει− υποδοχής, τροφοδοσίας, φύλαξης, περίθαλψης και, προ−
ας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Θαλασ− κειμένου περί ξενικών δειγμάτων, επαναπατρισμού των
σίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση δειγμάτων άγριας πανίδας, καθώς και κάθε άλλης απα−
καθορίζονται κριτήρια και ρυθμίσεις για τη λειτουργία ραίτητης για την προστασία τους δαπάνης που πραγμα−
ή την απομάκρυνση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων τοποιείται μετά την κατά τη διάταξη του άρθρου 288α
των α΄ έως ε΄ περιπτώσεων της παραγράφου 1 του του ν.δ. 86/1969 κατάσχεση αυτών. Επίσης, ορίζεται ο
άρθρου 9. τρόπος διαπίστωσης των δαπανών και εν γένει η δια−
2. α) Το περιεχόμενο των σχεδίων δράσης της πα− δικασία απόδοσής τους στα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών
ραγράφου 2 του άρθρου10 για τα σημαντικά είδη που Άγριας Πανίδας υ.α. 336107/14.2.2000 (ΦΕΚ 223 Β΄), εάν
απειλούνται, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών: αυτά έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες.
α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) 6. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα−
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γ) Θαλασσίων ση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση. Τα τικής Αλλαγής εγκρίνεται ο κατάλογος της περίπτωσης
σχέδια δράσης καταρτίζονται υπό την εποπτεία των α΄ παράγραφος 3 του άρθρου 13 και καθορίζονται συ−
αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων και νολικά ή κατά κατηγορία οι αναγκαίοι όροι και περιο−
εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας ρισμοί για την προστασία και την ανάδειξη των μικρών
και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη παράκτιων υγρότοπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν,
της Επιτροπής «Φύση 2000». οι οποίοι μπορεί να αφορούν και γειτονικές περιοχές. Με
β) Με απόφαση τού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
και Τροφίμων καθορίζονται μέτρα για την επιτόπια προ− Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση της Γενικής
στασία των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο−
των αυτοφυών άγριων φυτικών ειδών, συγγενών καλ− ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται
λιεργούμενων, που απειλούνται. Ως ζώνες προστασίας οι πιο πάνω όροι και περιορισμοί κατά περίπτωση.
ορίζονται οι περιοχές που αυτοφύονται άγρια συγγε− β) Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της
νή των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Μέσα στην περίπτωσης α΄, ο κατάλογος των μικρών παράκτιων
ίδια απόφαση ορίζονται και μέτρα προστασίας, ιδίως υγρότοπων συμπληρώνεται με υπουργική απόφαση
περιορισμοί στη συλλογή και κοπή των φυτών αυτών, ύστερα από εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περι−
περιορισμοί στη βόσκηση, προστασία από πυρκαγιές, βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
περιορισμός της διάβρωσης του εδάφους, εκτός τόπου και Κλιματικής Αλλαγής ή των υπηρεσιών περιβάλλοντος
(ex situ) διατήρησή τους σε βοτανικούς κήπους ή / και των χωρικά αρμόδιων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
σε τράπεζες γενετικού υλικού και κάθε άλλη αναγκαία γ) Παράκτιοι μικροί υγρότοποι που εγκρίνονται κατά
λεπτομέρεια. θέση και όρια με το προεδρικό διάταγμα της περί−
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών: α) Θαλασσίων πτωσης α΄ εφόσον κείνται εν όλω ή εν μέρει μέσα σε
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και β) Περιβάλλοντος, νομίμως οριοθετημένους οικισμούς, εξαιρούνται αυτοδι−
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονούνται και καίως, μετά την έκδοση του εν λόγω διατάγματος, των
εγκρίνονται σχέδια ανάκαμψης για τα άκρως μετανα− ορίων των οικισμών αυτών, τροποποιουμένων αναλόγως
στευτικά είδη θαλάσσιων ιχθύων. Τα σχέδια ανάκαμ− των κατά περίπτωση αποφάσεων ή προεδρικών δια−
ψης εξειδικεύουν τεχνικά μέτρα που στοχεύουν στην ταγμάτων με το οποίο έχουν οριοθετηθεί οι οικισμοί
επίτευξη με υψηλές πιθανότητες, των τριών κριτηρίων αυτοί.
αξιολόγησης της προόδου προς την επίτευξη καλής δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
περιβαλλοντικής κατάστασης πληθυσμών ειδών ιχθύων γειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τα διαθέσιμα
που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, στοιχεία των συναρμόδιων υπηρεσιών και την υπάρχου−
καθώς και των αντιστοίχως χρησιμοποιούμενων δεικτών σα επιστημονική τεκμηρίωση, καταρτίζονται κατάλογοι
της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ. Τα τεχνικά μέτρα μπορούν υγρότοπων με επιφάνεια μεγαλύτερη των 80 στρεμμά−
να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση σκαφών των, εφόσον αυτοί δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις δια−
και εργαλείων, ελάχιστα μεγέθη ιχθύων, τοπικούς και τάξεις του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. Ο κατάλογος που
χρονικούς περιορισμούς. περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά,
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών: α) Περιβάλλο− το μέγεθος και τη θέση κάθε υγρότοπου, συνεκτιμάται
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Θαλασσίων υποχρεωτικά από τις υπηρεσίες της κρατικής και απο−
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και γ) Προστασίας του κεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
Πολίτη, καθορίζονται ειδικότεροι όροι διαχείρισης και κατά τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να επηρεάζουν
απόρριψης του έρματος των πλοίων για τον περιορισμό αμέσως ή εμμέσως τις εκτάσεις αυτές. Για τον καθορι−
της εισαγωγής εισβαλλόντων ξενικών ειδών θαλάσσιας σμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων
πανίδας και χλωρίδας και μικροοργανισμών, σύμφωνα μέσα στους υγρότοπους αυτούς εφόσον δεν έχουν θε−
τη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση σπιστεί τέτοιοι στα πλαίσια ένταξής τους σε ευρύτερη
των νερών έρματος και των κατακαθισμάτων πλοίων προστατευόμενη περιοχή ή απαιτείται τροποποίησή
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1659

τους εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου εξάπλωσής τους, υποβάθμιση της κατάστασης ή συρ−
21 παρ. 1β του ν.1650/1986. Για τους υγροτόπους αυτούς ρίκνωση των οικότοπων που είναι απαραίτητοι για την
μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων απα− επιβίωση των ειδών αυτών ή οικοτόπων προτεραιότη−
γορεύεται η άμεση ή έμμεση αποστράγγισή τους και η τας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/
μερική ή ολική επιχωμάτωσή τους. ΕΟΚ και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτό
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ− συμβαίνει, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε σχετικό ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρ−
θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου μόδιων κατά περίπτωση Υπουργών μπορεί, ύστερα από
13 όσον αφορά στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και
την τιθέμενη απαγόρευση. Κατά τα λοιπά, η διάταξη λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και οικονομικούς λό−
εφαρμόζεται από της ισχύος του νόμου αυτού. Με από− γους, να καθορίζεται κατεπειγόντως κάθε ενδεδειγμένο
φαση του ιδίου μπορεί ακόμη να απαγορεύεται η κίνηση μέτρο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την
συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση των πληθυ−
σε συγκεκριμένους δρόμους για ολόκληρο το έτος ή σμών των ειδών ή του γεωγραφικού χώρου εξάπλωσής
συγκεκριμένες εποχές του έτους, με σκοπό την προ− τους ή της έκτασης και κατάστασης διατήρησης των
στασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη διατήρηση οικότοπων.
των οικότοπων, της χλωρίδας και της πανίδας. Τέτοια μέτρα μπορούν να είναι, ενδεικτικά, η διακοπή
8. α). Στην κρίσιμη παράκτια ζώνη περιλαμβάνονται κατ’ κατασκευαστικών εργασιών, η διακοπή ή τροποποίη−
ελάχιστο ο αιγιαλός και η παραλία, η ζώνη εναπόθεσης ση των όρων λειτουργίας έργων, η απαγόρευση της
υλικών από τη δράση της θάλασσας, του ανέμου, των πρόσβασης του κοινού σε συγκεκριμένες περιοχές, ο
ρεμάτων ή ποταμών, είτε γενικότερα από τη διάβρωση περιορισμός ή η απαγόρευση της θήρας, ο περιορισμός
των γειτονικών, στην παράκτια περιοχή, εδαφών, τα ή απαγόρευση της αμμοληψίας, η μείωση των απολήψι−
οποία μπορεί να αποτελούνται από άμμο, αμμοχάλικα, μων ποσοτήτων ύδατος από πηγές, λίμνες, ποταμούς ή
βότσαλα, κροκάλες κ.λπ. και τη χαρακτηριστική χλωρίδα ταμιευτήρες, η εισαγωγή στη φύση ατόμων του απειλού−
(που μεταξύ άλλων συμβάλλει στη σταθεροποίηση των μενου είδους, η απομάκρυνση ξενικών − εισβαλλόντων
αποθέσεων) και πανίδα των εκτάσεων αυτών. Στη ζώνη ειδών και εν γένει κάθε πρόσφορο κατά περίπτωση
αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι αμμώδεις λωρίδες που μέτρο. Στην ίδια απόφαση θα προσδιορίζεται η χρονική
ενώνουν ένα νησί με το ηπειρωτικό τμήμα (tombolo − διάρκεια ισχύος των μέτρων που λαμβάνονται.
προσάμμωση), τα αμμώδη βέλη, οι αμμοθίνες, βραχώδεις β) Η κατάσταση των πιο πάνω στοιχείων του φυσικού
ή άλλες εκτάσεις, με ή χωρίς αποθέσεις άλλων υλικών, περιβάλλοντος και η εφαρμογή και τα αποτελέσματα
τουλάχιστον μέχρι το σημείο που είναι εμφανής η επί− των μέτρων που λαμβάνονται ως συνέπεια της διαπι−
δραση της θάλασσας, καθώς και απόκρημνες ακτές. στωθείσας κατά τα παραπάνω υποβάθμισης, παρακο−
Για την επέμβαση σε χαρακτηρισμένες χερσαίες ζώνες λουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
λιμένα ή χώρων που έχουν εξομοιωθεί με ζώνες λιμένα, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
οι οποίες υπάγονται στην κρίσιμη ζώνη και στις οποίες γ) Η απόφαση της παραγράφου 10α μπορεί να συ−
δεν έχει γίνει επέμβαση, απαιτείται σύμφωνη γνώμη νοδεύεται από διαχειριστικό σχέδιο με αντικείμενο την
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αποκατάσταση της διαπιστωθείσας υποβάθμισης. Το
Αλλαγής. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, διαχειριστικό σχέδιο περιλαμβάνει περιγραφή των απαι−
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται τα τούμενων διαχειριστικών δράσεων για τη διατήρηση του
κριτήρια και οι προδιαγραφές για την οριοθέτηση της είδους ή οικότοπου που θίγεται, κριτήρια και δείκτες για
παραπάνω ζώνης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. την εκτίμηση της πορείας αποκατάστασης, καθώς και
β) Με προεδρικά διατάγματα τα οποία εκδίδονται με εκτίμηση του χρόνου ισχύος των επειγόντων μέτρων που
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και απαιτούνται και του κόστους για την εφαρμογή τους.
Κλιματικής Αλλαγής, οριοθετείται η κρίσιμη παράκτια 11. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
ζώνη της χώρας. Στα ίδια διατάγματα ή σε διατάγματα τικής Αλλαγής καθορίζει με απόφασή του κίνητρα για
καθορισμού χρήσεων γης και όρων και περιορισμών την προστασία της βιοποικιλότητας και των σημαντικών
δόμησης, μπορεί να καθορίζεται το όριο της παράκτιας οικοσυστημάτων, όπως βραβεία, πλαίσιο οικονομικών
ζώνης, μέσα στην οποία εντάσσεται η κρίσιμη παράκτια ενισχύσεων και μητρώα επιχειρήσεων του δημόσιου
ζώνη. και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες εφαρμόζουν κατά την
9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα παραγωγική διαδικασία υποδειγματικές πρακτικές προ−
από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει− στασίας της βιοποικιλότητας.
ας και Κλιματικής Αλλαγής, χωροθετούνται τα Κέντρα 12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας της Υ.Α. 336107/ γειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μέσα σε
14.2.2000 (ΦΕΚ 223 Β΄), με την επιφύλαξη του άρθρου 8 έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κα−
παράγραφος 2 της ως άνω απόφασης και καθορίζονται θορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγρα−
οι ειδικοί όροι δόμησης αυτών. Μέχρι τη δημοσίευση φών συλλογής ερευνητικών ή άλλων δεδομένων για το
κάθε προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται οι εκά− περιβάλλον, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο ν.
στοτε ισχύουσες διατάξεις. 3882/ 2010 (ΦΕΚ 166 Α΄).
10. α) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώ− 13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
νεται, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
μείωση των πληθυσμών ενός ή περισσότερων απειλού− φίμων, καθορίζονται οι όροι προστασίας και αειφόρου
μενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, ή άλλης διαχείρισης των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή
ομάδας οργανισμών, συρρίκνωση του φυσικού χώρου και τη γεωργία, καθώς και η διαδικασία:
1660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

α) απογραφής της αγροτικής βιοποικιλότητας της παραγράγου 6 του άρθρου 6, εφαρμόζονται αναλόγως
Ελλάδας, τα προβλεπόμενα από την κ.υ.α. 69269/ 5387/1990 (ΦΕΚ
β) απογραφής των ιδιωτικών και δημόσιων επιστημο− 678 Β΄), των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας,
νικών ή μη συλλογών, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού,
Φυτογενετικού Υλικού (Ε.Τ.Φ.Υ.), των Διαπιστευμένων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιο−
Τραπεζών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Τ.Γ.Υ.) και των Δια− μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών
τηρητών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Γ.Υ.), καθώς και των και Επικοινωνιών, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄
βοτανικών κήπων που διατηρούν τέτοιο υλικό και της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
γ) καταχώρισης όλων των παραπάνω σε μια βάση β) Μέχρι τη σύνταξη των προδιαγραφών των ειδικών
δεδομένων για την αγροτική βιοποικιλότητα της Ελ− εκθέσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 6 και εφόσον
λάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του η εφαρμογή των τελευταίων δεν θέτει σε κίνδυνο τη
Υπουργείου. φυσιογνωμία των συγκεκριμένων περιοχών, επιτρέπεται
14. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από ο χαρακτηρισμός περιοχών ως περιφερειακών πάρκων,
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας καταφυγίων άγριας ζωής ή προστατευόμενων τοπίων
και Κλιματικής Αλλαγής ιδρύεται στην Ειδική Γραμμα− με βάση έκθεση που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: α) την
τεία Δασών Εθνική Τράπεζα Δασικού Γενετικού Υλι− ακριβή ψηφιακή οριοθέτηση, ονομασία και έκταση της
κού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) με σκοπό τη διατήρηση, προστασία και περιοχής, β) τους σκοπούς διατήρησης, γ) περιγραφή
αειφορική διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων. και αξιολόγηση των προστατευτέων οικολογικών χα−
Έργο της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού ρακτηριστικών, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και
(Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) είναι: της κατάστασης διατήρησής τους, δ) τις υφιστάμενες
α) Η απογραφή, ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση χρήσεις και πιέσεις και ε) τις προτάσεις διαχείρισης.
και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων, καθώς γ) Μέχρι τη σύνταξη των προδιαγραφών των ειδικών
και η πιστοποίηση των ενδημικών γενετικών πόρων. περιβαλλοντικών μελετών της παρ. 6 του άρθρου 21 του
Τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια χρησιμοποιούν μόνο ν. 1650/1986, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6, ισχύ−
πιστοποιημένους γενετικούς πόρους ενδημικών ειδών ουν οι προδιαγραφές που περιγράφονται στον Πίνακα
από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού για την παραγωγή 4 της κ.υ.α. 69269/5387/1990.
δενδρυλλίων. 5.α) Οικοδομικές άδειες μέσα στα όρια περιοχών του
β) Η προστασία και παρακολούθηση μονάδων προ− δικτύου Natura 2000 που έχουν νομίμως εκδοθεί και
στασίας δασικών γενετικών πόρων. ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτε−
γ) Η προστασία και παρακολούθηση της βιοποικιλό− λούνται όπως εκδόθηκαν.
τητας της μακκίας βλάστησης. β) Αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στα
δ) Η απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων, επιστη− όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000, για τις οποίες
μονικών και μη συλλογών. έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες υπηρε−
ε) Η καταχώριση σε βάση δεδομένων των δασικών σίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται
γενετικών πόρων της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. γ) Επιτρέπεται η αναθεώρηση οικοδομικής άδειας υφι−
15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από στάμενου κτίσματος σε μη άρτια οικόπεδα, κατά τις
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον δεν επέρχεται
Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται η έννοια του «κοινο− αύξηση της κάλυψης ή του όγκου του.
χρήστου δρόμου» της περίπτωσης α΄της παραγράφου 6.α) Αιτήσεις για την έκδοση αδειών έργων και δρα−
1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος της 24 στηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές, για τις
– 31.5.1985. οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες
Άρθρο 21 υπηρεσίες κατά τις διατάξεις της κείμενης σχετικής
νομοθεσίας, πριν από την έκδοση των προεδρικών δια−
Μεταβατικές διατάξεις ταγμάτων ή αποφάσεων χαρακτηρισμού των περιοχών
1. Πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθέτησης περιοχών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται με
ως «Περιοχές Οικοανάπτυξης» της παρ. 5 του άρθρου το άρθρο 6 ή πριν την έγκριση των σχεδίων διαχεί−
19 του ν. 1650/1986, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρ− ρισης που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 18
ξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ. Τυχόν του ν. 1650/ 1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 4,
αναθεώρηση των πράξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή
τις διατάξεις του παρόντος νόμου. των προϊσχυουσών διατάξεων, εφόσον δεν θίγονται οι
2. Οι περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως κατα− στόχοι διατήρησης, όπως αυτοί ορίζονται στις παρα−
φύγια άγριας ζωής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος πάνω πράξεις.
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται β) Στις περιπτώσεις σταθμών από ανανεώσιμες πη−
στις διατάξεις του άρθρου 5. γές ενέργειας για τους οποίους έχει χορηγηθεί θετική
3. Οι περιοχές, η διαδικασία χαρακτηρισμού των οποί− γνωμοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντι−
ων σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1650/1986 εκκρεμεί κής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) ή απόφαση
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντάσσονται με έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) ή βεβαίωση
τις αντίστοιχες πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθέτη− απαλλαγής από Ε.Π.Ο., πριν από την έκδοση των δια−
σης στις κατηγορίες προστασίας του άρθρου 19 του ν. ταγμάτων ή αποφάσεων χαρακτηρισμού των περιοχών
1650/ 1986, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5. εγκατάστασης που προβλέπονται στο άρθρο 21 του
4. α) Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού ν.1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 6 ή πριν
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης που προβλέπο−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1661

νται στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986, όπως συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
τροποποιείται με το άρθρο 4, τα σχετικά αιτήματα για Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία, μεταξύ
την χορήγηση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, των άλλων, θα καθορίζεται ο αριθμός των μελών της
περιλαμβανομένων της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οικείας επιτροπής και ομάδας εργασίας, καθώς και κάθε
της άδειας εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας, άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, ενώ,
εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή με την ίδια απόφαση, καθήκοντα γραμματέων καθεμίας
των προϊσχυουσών διατάξεων. από τις επιτροπές αυτές ανατίθενται στο προσωπικό
γ) Τα εδάφια α΄ και β΄ δεν εφαρμόζονται στις περι− του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
οχές απόλυτης προστασίας της παρ. 1 του άρθρου 19 κής Αλλαγής. Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμ−
του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 5 ματείς των επιτροπών αυτών και των ομάδων εργασίας
του παρόντος, που καθορίζονται με νέες κανονιστικές καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθο−
ρυθμίσεις. ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Άρθρο 22 σύμφωνα με τις κείμενες, για τις αποζημιώσεις των
Καταργούμενες διατάξεις μελών συλλογικών οργάνων, διατάξεις.
3. Η μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της περί−
1. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 2637/ πτωσης β΄ της πρώτης παραγράφου συνιστάται με κοινή
1998 (ΦΕΚ 200 Α΄). απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
2. Καταργείται η παρ. Β.2 του άρθρου 4 της κοινής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία μεταξύ
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, άλλων καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών της,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οι− που δεν θα υπερβαίνει τα επτά, η αποζημίωσή τους,
κονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, καθώς και η αποζημίωση των γραμματέων, σύμφωνα με
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
Ναυτιλίας και Πολιτισμού της 11.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄). λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.
3. Καταργείται η υπ’ αριθμ. 71961/3670/1991 υπουργική 4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κής Αλλαγής, αναπληρούμενος από τον Γενικό Γραμμα−
και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός των όρων και της τέα του Υπουργείου, μπορεί να προεδρεύει στη μόνιμη
διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων προεδρικών δι− και στις άλλες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που
αταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και λειτουργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 541 Β΄). και Κλιματικής Αλλαγής. Από τις επιτροπές αυτές, εκεί−
4. Ειδικές ή γενικές διατάξεις που έρχονται σε αντίθε− νες που δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα περατώνουν το
ση με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζουν διαφορε− έργο τους μέσα στην προθεσμία που ορίζει η απόφαση
τικά ίδια θέματα καταργούνται από την έναρξη ισχύος για τη συγκρότησή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
αυτού, εξαιρουμένων των προεδρικών διαταγμάτων που παρατείνεται για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. οκτώ μηνών.
1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986.
Άρθρο 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Νομική κάλυψη υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005
Άρθρο 23 (ΦΕΚ 308 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και στους υπαλ−
Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές λήλους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής νομικών
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στους οποίους
ματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστώνται: έχουν ανατεθεί κυρίως τεχνικής φύσεως καθήκοντα
α. Ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας εντεταλμέ− ή απασχολούνται σε υποστηρικτικές των καθηκόντων
νες για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων αυτών δραστηριότητες και εφόσον δεν καλύπτονται από
επί ειδικότερων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου αντίστοιχη ειδική διάταξη ούτε η νομική τους υπηρεσία
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του Νομικού Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές Πανεπιστημίου, και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται ειδικότερα
δικηγόρους, υπηρεσιακούς παράγοντες του ως άνω οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι ανα−
Υπουργείου ή άλλων υπηρεσιών, καθώς και πρόσωπα γκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
τα οποία διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άρθρου, ενώ οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η
γνώσεις ή εμπειρία. διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε άλλη σχε−
β. Μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ειδικές τική λεπτομέρεια προβλέπονται με κοινή απόφαση των
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από εν ενεργεία δι− Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
καστικούς λειτουργούς, Νομικούς Συμβούλους ή Παρέ− και Κλιματικής Αλλαγής.
δρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές
Πανεπιστημίου και δικηγόρους, καθώς και υπηρεσιακούς Άρθρο 25
παράγοντες του ιδίου Υπουργείου. Το voμικό πρόσωπo ιδιωτικoύ δικαίoυ με τηv επωvυμία
2. Οι ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας της περί− «Οργαvισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκoυ Περιβαλ−
πτωσης α΄ και οι ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτρο− λovτικής Ευαισθητoπoίησης Αντώνη Τρίτση», το οποίο
πές της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου συστάθηκε με το π.δ. 184/2002 (ΦΕΚ 172 Α΄), κατ’ εξουσιο−
1662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

δότηση του άρθρου 15 παρ. 9 του ν. 2742/1999, ως φορέας 2. Για το σκοπό αυτόν η ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ ανάλογη εφαρ−
διαχείρισης, χρηματοδοτείται, εκτός των άλλων πόρων μογή των προβλεπομένων επί μεταφοράς οικισμών
που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ιδίου διατάγματος εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοι−
και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου τάσματα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, το συντομότερο δυνατόν από τη δημοσίευση
Άρθρο 26
του παρόντος νόμου, σχέδιο για τη μετεγκατάσταση
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του των οικισμών αυτών, το οποίο εγκρίνεται με προεδρι−
ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: κό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
«1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντή− Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οι−
ρηση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει κονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
εγκατασταθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιο− Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
χές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήμου στο οποίο διαλαμβάνονται, τα σχετικά μέτρα και όλες
Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στο Υπουργείο Υποδομών, οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την
Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το ανωτέρω δί− των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση των εκτά−
κτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές σεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των
του Νομού Αττικής. υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιό− λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία το−
τητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλ− πογραφικά διαγράμματα.
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουρ− 3. Η δαπάνη μεταφοράς και μετεγκατάστασης των
γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι εκκρεμείς οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και της απο−
διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας κατάστασης και απελευθέρωσης των εκτάσεων των
του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές υφιστάμενων οικισμών, θα βαρύνει κατά το ήμισυ τη
περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος, εκτελούνται ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο ήμισυ τον Κρατικό Προ−
και ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Υποδομών, Με− ϋπολογισμό, οι δε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θα
ταφορών και Δικτύων.» κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3021/ 2002 θα τις επισπεύδει. Στη βαρύνουσα τον Κρατικό Προ−
(ΦΕΚ 143 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το άρθρο 23 ϋπολογισμό δαπάνη μετεγκατάστασης των οικισμών
του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) καταργείται.» Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και αυτών της Ποντο−
Άρθρο 27 κώμης και Μαυροπηγής, μπορεί να συμμετέχει και το
καταβαλλόμενο από τη ΔΕΗ Α.Ε. «Τέλος Ανάπτυξης
Στο τέλος της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος», κατά
Α΄ του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) προστί− τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276
θενται δύο σημεία και η διάταξη συμπληρώνεται ως Α΄), με αποφάσεις των οριζόμενων στις διατάξεις αυτές
εξής: οργάνων. Το καταβαλλόμενο τέλος διατίθεται κυρίως
«δ. Ο χρόνος της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή για την επίσπευση των διαδικασιών μετεγκατάστασης,
και του Τομεάρχη Επιθεωρητή θεωρείται ως χρόνος την ωρίμανση των αναγκαίων έργων, τον πολεοδομικό
άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης. και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των οικισμών, καθώς και
ε. O χρόνος της θητείας των Επιθεωρητών Περιβάλ− την κατασκευή κοινωφελών δημόσιου χαρακτήρα έργων
λοντος θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων στα πολεοδομικά κέντρα των εν λόγω οικισμών.
Προϊσταμένων Τμήματος.» 4. Στη ΔΕΗ Α.Ε. παρέχεται το δικαίωμα χρησιμοποίη−
Άρθρο 28 σης των απαλλοτριωθησομένων εκτάσεων του οικισμού
Ακρινής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, έως το 2018 για
Μετεγκατάσταση οικισμών Ακρινής Νομού Κοζάνης την απόθεση αγόνων υλικών των ορυχείων της. Ο τρόπος
και Αναργύρων Νομού Φλώρινας άσκησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δημοσίου
1. Οι οικισμοί Ακρινής του Νομού Κοζάνης και Αναργύ− επί των γηπέδων του οικισμού Αναργύρων, θα καθορί−
ρων του Νομού Φλώρινας, που γειτνιάζουν με ορυχεία ζεται με το στην άνω παράγραφο 2 προβλεπόμενο προ−
και με εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, εδρικό διάταγμα, τα ειδικότερα δε ζητήματα επ’ αυτού
καθώς και με χώρους εκτεταμένων αποθέσεων, λόγω και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια θα ρυθμίζονται με κοινή
της δραστηριότητας της ΔΕΗ Α.Ε., μετεγκαθίστανται, απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
για λόγους δημόσιας ωφέλειας που συνίσταται στην Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλ−
παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενερ− λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
γείας και προς προστασία της ποιότητας ζωής, κατ’
Άρθρο 29
εφαρμογή των κειμένων διατάξεων περί αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων, μεταλλείων και Μεταλλευτικού Κώδι− 1. Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 προστί−
κα και συναφών διαδικασιών περί μεταφοράς οικισμών, θεται η φράση:
οι οποίες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετε− «Από τη χρηματοδότηση καλύπτονται και οι κάθε εί−
γκατάστασης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο δους δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη από την έναρξη Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και του
ισχύος του νόμου αυτού, εκδιδομένων των, σε κάθε προσωπικού της που σχετίζονται με την υλοποίηση των
στάδιο, προβλεπόμενων για την πλήρωση των ανωτέρω έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του προηγούμε−
σκοπών κανονιστικών πράξεων. νου εδαφίου.»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1663

2. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που υπάρχουν Εκτάσεις, οι οποίες στους αναρτώμενους δασικούς
στις 31.12.2010 στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και χάρτες αποτυπώνονται ως μη δασικές, κατ’ εφαρμογή
τα οποία έχουν κατανεμηθεί με σχετικές αποφάσεις των καταργούμενων διατάξεων, υπόκεινται υποχρεωτικά
έγκρισης του ΔΣ του ΚΤΓΚ και Δ στο πλαίσιο εφαρμο− στις αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010, αν
γής του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 3208/2003, για την υλο− κατά την κρίση της οικείας Διεύθυνσης Δασών έχουν
ποίηση έργων και εργασιών και δραστηριοτήτων των δασικό χαρακτήρα. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατε−
Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών που θα υπάγονται λώς από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρω−
πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με απόφαση μένης Διοίκησης.
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής γ. Εκτάσεις ή τμήματά τους που απώλεσαν το δασικό
Αλλαγής μεταφέρονται στην επόμενη χρήση του Πράσι− χαρακτήρα από επεμβάσεις, οι οποίες έγιναν σε εκτέ−
νου Ταμείου και διατίθενται και χρησιμοποιούνται από λεση διοικητικών πράξεων εκδοθεισών κατ’ εφαρμογή
τις ίδιες δασικές υπηρεσίες για τους ίδιους σκοπούς. των καταργούμενων διατάξεων, δεν υπάγονται στις δια−
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 57 του τάξεις της δασικής νομοθεσίας μόνο ως προς το μέρος
ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την τους που καταλαμβάνεται από τις πράξεις αυτές.
παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α΄), 6. Στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3818/2010 προστίθεται
αντικαθίσταται ως εξής: εδάφιο γ΄ ως εξής:
«Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι− «γ) η έκδοση οικοδομικών αδειών για τις εκτάσεις για
κής Αλλαγής μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη πράξη χαρακτηρι−
Δασών, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις σμού και δεν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση».
του άρθρου 28 του π.δ. 323/1989 για τη μελέτη, κατα−
Άρθρο 30
σκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών και προμηθειών από
τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 όταν: Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης
α. Το ύψος της προγραμματικής σύμβασης υπερβαίνει για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών
το ποσό των 500.000 ευρώ για την περιοχή ευθύνης του των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
κάθε δασαρχείου. των νησιών του Αιγαίου
β. Τα ως άνω έργα, μελέτες και προμήθειες αφορούν 1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία, σε νησιά αρμο−
δασικού χαρακτήρα δημόσιες εκτάσεις που εμπίπτουν διότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτι−
στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/ κής Πολιτικής του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων,
1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) ή προστατευόμενες δασικές περιοχές Νήσων και Αλιείας, όπως καθορίζεται με το άρθρο 1
των δικτύων NATURA 2000 και RAMSAR. του π.δ. 1/1986 (ΦΕΚ 1 Α΄), μονάδων παραγωγής νερού
O Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη− ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης που εγκαθιστά, λειτουρ−
σης μετά από γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών της γεί ή αναθέτει την εγκατάσταση και λειτουργία τους
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συνάπτει προ− η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
γραμματικές συμβάσεις του άρθρου 28 του π.δ. 323/1989 δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών
για τη μελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση
και προμηθειών από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Πολεοδομίας και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της
ν. 998/1979 εφόσον δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω α΄ και κ.υ.α. 13727/724/5.8.2003 (ΦΕΚ 1087 Β΄), όπως ισχύει.
β΄ περιπτώσεις.» Για τις ανωτέρω μονάδες αφαλάτωσης ισχύουν οι
4. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3147/2003 και του ακόλουθοι περιορισμοί:
άρθρου 4 του ν. 2538/1997, όπως ισχύει, που αφορούν α) Η ημερήσια παραγωγή τους να μην υπερβαίνει τα
τους πτυχιούχους των Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού 1.500 κυβικά μέτρα νερού.
Περιβάλλοντος και των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας β) Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς του συστήματος
– Τμήμα Δασοπονίας εφαρμόζονται πλέον κατά το μέρος παραγωγής νερού, μη συμπεριλαμβανομένης της ισχύ−
που αφορά την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου ος των αντλιοστασίων μεταφοράς θαλασσινού νερού,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τις πόσιμου νερού και αλμολοίπου, να μην υπερβαίνει τα
Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες από το Υπουργείο Πε− 300 Kw.
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πόροι του γ) Το παραγόμενο νερό να χρησιμοποιείται αποκλει−
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που προ− στικά για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών
ορίζονταν για την κάλυψη των δαπανών που προέκυπταν των οικείων Ο.Τ.Α..
από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και αφορούν 2. Για την εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωσης
τους πτυχιούχους των παραπάνω σχολών, μεταφέρονται της παραγράφου 1, την επέκταση, την αναβάθμιση και
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων, καθώς και των
Αλλαγής. Για την τοποθέτηση των παραπάνω πτυχιούχων συνοδών έργων αυτών (δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.λπ.)
σε ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ απαιτείται και συνυπογραφή έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση. Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄), της παραγράφου
5.α. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14
θ΄του τμήματος ι΄του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 και η του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανα−
παράγραφος 10 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου. νεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της
β. Δασικοί χάρτες που έχουν καταρτισθεί με βάση τις κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρ−
καταργούμενες διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου μοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
θεωρούνται και αναρτώνται ως έχουν, κατά τις διατά− και Κλιματικής Αλλαγής.» (ΦΕΚ 85 A΄). Κατά τα λοιπά
ξεις του ν. 3889/2010. εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία περιβαλλοντικής
1664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

αδειοδότησης. Για τα ανωτέρω τεχνικά έργα απαιτείται των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, απαγορεύει τη
γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας δόμηση, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Οικισμού και Περιβάλλοντος. α) Η μέση κλίση του γηπέδου να μην υπερβαίνει το
3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ− 40%.
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θαλασσίων Υποθέσεων, β) Το κτίσμα να είναι μονόροφο και να μην υπερβαίνει
Νήσων και Αλιείας και των κατά περίπτωση αρμόδιων τα 150 τ.μ.
Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές διά− γ) Το υπόγειο, όπου προκύπτει, να μην υπερβαίνει
θεσης του αλμολοίπου, οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας τα 30 τ.μ.
των μονάδων αφαλάτωσης για κάθε περιοχή, η αντι− δ) Το ύψος του κτιρίου να μην υπερβαίνει τα 4,50 μ.. Το
στοίχιση των έργων και δραστηριοτήτων της παραγρά− ύψος μετρείται από τη φυσική στάθμη του εδάφους σε
φου 1 με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, έτσι ώστε
πολεοδομικά διατάγματα, καθώς και κάθε σχετική λε− η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμία περίπτωση
πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. να μην υπερβαίνει το ανωτέρω επιτρεπόμενο ύψος.
4. Η παρ. 23 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255
Άρθρο 31 Α΄) καταργείται.
Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων
με προεδρικά διατάγματα − Παράταση προθεσμίας Άρθρο 32
εκκρεμών διαδικασιών ανάθεσης πολεοδομικών Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003
μελετών − Κατάργηση διατάξεων του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄) εφαρμόζεται αναλόγως και για όλους τους
και του ν. 3399/2005 υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Οδηγών, όλων των
1. Πολεοδομικές ρυθμίσεις (όπως πολεοδομικές με− Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρω−
λέτες επεκτάσεων, τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, πολεο− μένων Διοικήσεων της Χώρας, καθώς και της Ειδικής
δομικές μελέτες αναθεώρησης ρυμοτομικών σχεδίων, Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
όρων δόμησης και χρήσεων γης κ.ά.) που εγκρίθηκαν Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η αποκλειστική
με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα μπορούν προθεσμία των δύο (2) μηνών για την υποβολή της
να εγκριθούν με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδί− προβλεπόμενης αίτησης από τους ανωτέρω υπαλλή−
δονται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού λους αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
και γνωμοδότηση μόνο του αρμόδιου Σ.Χ.Ο.Π., υπό την η δε κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται από τους
προϋπόθεση ότι εγκρίνονται ως έχουν. Σε περίπτωση Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
διαφοροποίησης των σχεδίων των παραπάνω ρυθμίσε− νικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
ων απαιτείται και η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου Κλιματικής Αλλαγής.
3 του π.δ. της 17.7.1923. Αν η διαδικασία αυτή έχει τη− Άρθρο 33
ρηθεί αρκεί η επικαιροποίηση της γνωμοδότησης του
συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. χωρίς να απαιτείται η εκ Τροποποιήσεις του άρθρου 22 του ν. 3897/2010
νέου τήρησή της. Η ισχύς των παραπάνω προεδρικών 1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.
διαταγμάτων ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
των πρώτων διοικητικών πράξεων, οι οποίες καταργού− «α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με
νται ρητά με τα ίδια προεδρικά διατάγματα. τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφεί−
2. Η προθεσμία της παραγράφου 3α του άρθρου λονται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και
30 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) παρατείνεται μέχρι οποιασδήποτε μορφής τέλη και πρόστιμα. Τυχόν ήδη
31.12.2011. Εντός της ίδιας προθεσμίας, σύμφωνα με τις καταβληθέντες φόροι, τέλη και σχετικά πρόστιμα δεν
διατάξεις του ν. 2508/1997, μπορεί να γίνει η ανάθεση αναζητούνται.»
εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών 2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή και Σχεδίων Χωρικής 3897/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), «γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται
που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρημα− με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν
τοδότησης μέχρι 31.12.2010. λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του
3. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του
Α΄) καταργείται. ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως
Οικοδομικές άδειες και αναθεωρήσεις αδειών που ισχύουν.»
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παραπάνω καταργού−
μενη διάταξη εξακολουθούν να ισχύουν και εκτελούνται Άρθρο 34
όπως εκδόθηκαν. Επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω 1. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της
καταργούμενη διάταξη εκδίδονται, εκτελούνται και ανα− παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) στις
θεωρούνται οικοδομικές άδειες, εφόσον μέχρι την έναρ− πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων
ξη ισχύος του παρόντος έχει υποβληθεί στην αρμόδια στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου
Πολεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελος. ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την
Επιτρέπεται η δόμηση κάθε άρτιου και οικοδομή− 30ή Ιουνίου 2011.
σιμου γηπέδου στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων Για τις από 1.1.2011 υποβαλλόμενες αιτήσεις η προθε−
οικισμών περιοχές των νησιών, που αναφέρονται στα σμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προ−
από 17.5.2002 (ΦΕΚ 402 Δ΄), 24.10.2002 (ΦΕΚ 930 Δ΄) και στίμου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6
24.10.2002 (ΦΕΚ 931 Δ΄) προεδρικά διατάγματα, και σε του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις
γήπεδα των οποίων η κλίση, σύμφωνα με τις διατάξεις 31.10.2011.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1665

2. Τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από την ρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων
πολεοδομική νομοθεσία (Ε.Π.Α.Ε., Επιτροπές Κρίσης Αυ− κοινόχρηστων χώρων.
θαιρέτων, Επιτροπές Κρίσης Ετοιμόρροπων Κτιρίων, Η παραπάνω αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμέ−
Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος − νης Διοίκησης εξετάζει και ελέγχει τα στοιχεία και τις
Σ.Χ.Ο.Π.) συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν και επιφέρει τις ανα−
με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα, μέχρι την γκαίες διορθώσεις και συμπληρώσεις στο διάγραμμα
εκ νέου συγκρότησή τους ή τη σύσταση νέων Οργάνων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της παραπάνω
με αντίστοιχες αρμοδιότητες βάσει των ρυθμίσεων του προθεσμίας.
ν. 3852/2010. δ. Το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων, όπως αποτυπώ−
νεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα ή στον
Άρθρο 35 ορθοφωτοχάρτη, κυρώνεται με απόφαση του Γενικού
Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία
στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συ−
νοδευόμενη από φωτοσμίκρυνση του παραπάνω δια−
1.α. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση οίκοθεν ή μετά από
γράμματος ή ορθοφωτοχάρτη. Για τους οικισμούς που
πρόταση του οικείου δήμου ή μετά από αίτημα οποι−
δεν έχουν εγκεκριμένα όρια το δίκτυο κοινόχρηστων
ουδήποτε προσώπου έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
χώρων κυρώνεται μόνο για το συνεκτικό τμήμα ή τμή−
επισπεύδει τη διαδικασία κύρωσης του υφιστάμενου,
ματα αυτού.
κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δικτύου κοινό−
ε. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
χρηστων χώρων οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται
ρυμοτομικού σχεδίου, είτε πρόκειται για οικισμούς
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το
με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, οριοθετημένους ειδικότερο περιεχόμενο, τα στοιχεία που αποτυπώνο−
κατά τις διατάξεις του από 24.4−3.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 νται και απεικονίζονται, οι προδιαγραφές και ο τρόπος
Δ΄), όπως ισχύει, είτε για οικισμούς προϋφιστάμενους σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος και των
του έτους 1923, οριοθετημένους, κατά τις σχετικές άλλων, κατά περίπτωση, αναγκαίων ειδικών μελετών,
διατάξεις όπως ισχύουν, είτε πρόκειται για μη οριο− καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την
θετημένους οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.
κηρυγμένων ως παραδοσιακών, καθώς και των στάσι− 2. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του από 24.4−
μων οικισμών. 3.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 Δ΄), όπως ισχύει, καταργούνται.
Ως δίκτυο κοινόχρηστων χώρων, για την εφαρμογή 3. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη
της παρούσας παραγράφου, νοούνται ιδίως οι οδοί, οι δημοσίευση του παρόντος ή για την έκδοση των οποίων
πεζόδρομοι, οι πλατείες και άλλοι ελεύθεροι κοινόχρη− είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι κατά την 12.3.2010,
στοι χώροι. κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6
β. Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με τη σύνταξη του παραπάνω προεδρικού διατάγματος εκτελούνται,
τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κα− εκδίδονται και αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊ−
τάλληλης κλίμακας, για το σύνολο ή για τμήματα της σχύουσες διατάξεις.
έκτασης των οικισμών, στο οποίο αποτυπώνεται το πα− Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημε−
ραπάνω δίκτυο κοινόχρηστων χώρων. Στο τοπογραφικό ρομηνία δημοσίευσης του παρόντος, κατ’ εφαρμογή της
διάγραμμα ή στον ορθοφωτοχάρτη σημειώνονται τα παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παραπάνω προεδρικού
συνεκτικά τμήματα του οικισμού, καθώς και τα ισχύοντα διατάγματος εκτελούνται με τις διατάξεις της παραγρά−
εγκεκριμένα όριά του, όπου υπάρχουν. φου αυτής και αναθεωρούνται μέχρι την κύρωση του
Εδαφικά τμήματα ακινήτων που, μέχρι τη δημοσίευση δικτύου των κοινόχρηστων χώρων χωρίς νέα προσαύ−
του παρόντος, έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με πράξεις ξηση της δομήσιμης επιφάνειας των ακινήτων.
παραχώρησης που έχουν μεταγραφεί αλλά δεν έχουν Οικοδομικές άδειες για την έκδοση των οποίων έχουν
διαμορφωθεί ως κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού, μπο− υποβληθεί πλήρεις φάκελοι, μέχρι την ημερομηνία δημο−
ρούν να ενταχθούν στο παραπάνω δίκτυο και διαμορ− σίευσης του παρόντος, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου
φώνονται ως κοινόχρηστοι χώροι. 4 του άρθρου 6 του παραπάνω προεδρικού διατάγμα−
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού τος, εκδίδονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς την
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει την προσαύξηση της δομήσιμης επιφάνειας των ακινήτων
καταλληλότητα των χώρων αυτών, θέτει τους όρους για βάσει της παραγράφου αυτής.
τη διαμόρφωσή τους και κρίνει ως προς την αναγκαιό− 4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά
τητα υποβολής συμπληρωματικών μελετών. από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
γ. Το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα ή ο ορθο− και Κλιματικής Αλλαγής, ορίζονται ο τρόπος και οι δια−
φωτοχάρτης αναρτάται στο κατάστημα του οικείου δικασίες καθορισμού των επιτρεπόμενων χρήσεων γης
δήμου, στην ιστοσελίδα του και σε κεντρικό σημείο του και όρων και περιορισμών δόμησης ή ειδικότερων προ−
οικισμού για είκοσι (20) ημέρες και σχετική ανακοίνωση ϋποθέσεων και περιορισμών που αφορούν στις επιτρε−
δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες του οικείου δήμου πόμενες χρήσεις ή τη δόμηση των ακινήτων, ανάλογα
και, εάν δεν υπάρχουν, της οικείας περιφέρειας. Από με την κατηγορία και τη θέση του οικισμού, ο τρόπος
την κατά τα ως άνω ανάρτηση και εντός προθεσμίας δημιουργίας νέων κοινόχρηστων χώρων ή τροποποίη−
είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανακοίνωση στον σης των υφιστάμενων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λε−
Τύπο υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στοι− πτομέρεια για την πολεοδομικά λειτουργική και βιώσιμη
χεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλή− αναμόρφωση και ανάπτυξη των οικισμών αυτών.
1666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 28 Mαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.


Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
*01000603103110048* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr